You are on page 1of 7

Ciljevi ovoga kursa

Projektovanje građevinskih objekata je "kolektivni


sport" u kome učestvuju projektanti raznih struka,
među njima i akustičari.
AKUSTIKA U ARHITEKTURI
U formiranju objekta, učestvuju i neke egzaktne
struke koje moraju svojim rešenjima da
zadovoljavaju razme prirodne zakone.

I u akustici važe ograničavajući fizički zakoni koji se


ne mogu isključiti, i koji nameću određena
ograničenja.

Cilj kursa je da pruži informacije o tome kako da


arhitekte u svom radu: AKUSTIKA – nauka o zvuku
- prepoznaju akustičke probleme,
- sporazumevaju s akustičkim konsultantom koga
pozovu u svoj projektantski tim, Opšta definicija zvuka:
- prihvate dobra akustička rešenja spremni da ih
"plate" odustajanjem od nekih svojih prvobitnih – vremenski promenljivi mehanički
projektantskih zamisli poremećaj u elastičnoj sredini
- razumeju potrebu da se u konačnoj varijanti
projekta za sve uočene akustičke probleme nađu Subjektivistička definicija zvuka:
adekvatna rešenja.
– sve ono što registruje čulo sluha
Ovaj kurs treba da uvede studente u takav pristup
akustici.

NAUKE O ZEMLJI INŽENJERSVO


Zvuk je vremenski promenljivi mehanički
ELEKTROTEHNIKA
poremećaj u elastičnoj sredini OKEANOGRAFIJA
I TEHNOLOGIJA

FIZIKA MAŠINSTVO
ATMOSFERE PODVODNI ELEKTROAKUSTIKA
ZVUK I ULTRAZVUK
Zaključak - priroda zvuka je mehanička. ATMOSFERSKI
ZVUK BUKA
FIZIKA UDARI I ARHITEKTURA
TLA VIBRACIJE

Zbog toga je njegovo ponašanje pri prostiranju i u SEIZMICKI


TALASI FIZICKA AKUSTIKA

susretima sa fizičkim preprekama različito od MEDICINA BIOAKUSTIKA


MEHANIZMI ZRACENJA
ZVUKA
AKUSTIKA
PROSTORIJA
VIZUELENE
UMETNOSTI
kretanja elektromagnetskih talasa ili toplotnog
MUZICKE SKALE
zračenja. FIZIOLOGIJA
SLUŠANJE I INSTRUMENTI

PSIHOLOŠKA
AKUSTIKA KOMUNIKACIJE MUZIKA
Razumevanje mehaničke prirode zvuka značajno je PSIHOLOGIJA

za razumevanje problema u oblasti arhitektonske


akustike. GOVOR
NAUKE O ŽIVOTU UMETNOST

1
Arhitektonska akustika Teme kojima se bavi arhitektonska akustika mogu se
definisati kao "akustički kvalitet građevinskih objekata".
Arhitektura se može shvatiti kao delatnost koja se
bavi kvalitetom čovekovog okruženja.
STATIKA
Pojam kvaliteta čovekovog okruženja ima i svoju
akustičku dimenziju, određenu fiziološkim i OSVETLJENJE

estetskim zahtevima njegovog čula sluha. AKUSTIKA


KVALITET
GRAÐEVINSKOG
OBJEKTA
Tako je akustika, silom prilika, uvučena u sferu TERMIKA

stručnog rada arhitekata i jedna njena oblast nosi


naziv "ahitektonska akustika".
HIDROIZOLACIJA

Akustički kvalitet i akustički komfor


Broj nezavisnih parametara kojima se utvrđuje
akustički kvalitet nekog prostora u prvom redu zavisi
od njegove namene i zahteva čula sluha.
Akustički kvalitet je odlika prostora, odnosno
celine okruženja u kome se odvija život.
Ti paramatri mogu biti po svojoj fizičkoj prirodi
To je prilično kompleksan pojam koji se može dalje veoma različiti, ali im je zajedničko da su uslovljeni
razložiti na niz svojih elementarnih komponenti. načinom materijalizacije okruženja.

Akustički kvalitet direktno proizlazi iz fizioloških, Materijalizaciju okruženja gotovo u potpunosti


psiholoških i estetskih zahteva čovekovog čula definiše arhitektura.
sluha.

Proces percepcije zvuka fizicki (objektivni) auditorni (subjektivni)


prostor zvucnog polja prostor zvucne slike
X Q
fizicki domen anatomski i fizioloski domen psiholoski domen
g
centralni zvucna
zvucni uvo nervni
pritisak slika
sistem

g -1

2
ŽIVOTNA SREDINA

Mesto akustike između života i arhitekture


EKOLOGIJA KOMUNIKACIJE UMETNOST
-kvalitet
Postoji čitav lanac međusobnih veza između -zdravlje
-uznemiravanje -privatnost
-estetika
-cujnost

zvučnih pojava u čovekovom okruženju i arhitekture.

ZVUCNE POJAVE AKUSTICKE NORME


AKUSTICKE NORME I PREPORUKE
I PREPORUKE
ŽIVOTNA SREDINA AKUSTIKA ARHITEKTURA

AKUSTICKI KVALITET AKUSTICKE


KARAKTERISTIKE
NASELJA OBJEKTI KONSTRUKCIJE ENTERIJER
-zoniranje -organizacija -pregrade -materijali
-raspored -gabariti -vrata -konstrukcije
-orijentacija -instalacije -prozori -oblici

Akustika se može shvatiti kao jedan od interfejsa


između života i arhitekture.
AKUSTICKI KVALITET

BUKA – svaki neželjeni zvuk

3
ŽIVOTNA SREDINA

EKOLOGIJA KOMUNIKACIJE UMETNOST


-zdravlje -kvalitet -estetika
-uznemiravanje -privatnost -cujnost

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

NASELJA OBJEKTI KONSTRUKCIJE ENTERIJER


-zoniranje -organizacija -pregrade -materijali
-raspored -gabariti -vrata -konstrukcije
-orijentacija -instalacije -prozori -oblici

AKUSTICKI KVALITET

4
5
ŽIVOTNA SREDINA

Akustičke norme i preporuke


EKOLOGIJA KOMUNIKACIJE UMETNOST
-zdravlje -kvalitet -estetika Standardi JUS i JUS ISO, serija "Akustika u
-uznemiravanje -privatnost -cujnost
građevinarstvu

Pravilnici o dozvoljenim nivoima buke


AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

Razne preporuke strukovnih organizacija


NASELJA OBJEKTI KONSTRUKCIJE ENTERIJER
-zoniranje -organizacija -pregrade -materijali
-raspored -gabariti -vrata -konstrukcije
-orijentacija -instalacije -prozori -oblici

AKUSTICKI KVALITET

6
ŽIVOTNA SREDINA

EKOLOGIJA KOMUNIKACIJE UMETNOST


-zdravlje -kvalitet -estetika
-uznemiravanje -privatnost -cujnost

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

NASELJA OBJEKTI KONSTRUKCIJE ENTERIJER


-zoniranje -organizacija -pregrade -materijali
-raspored -gabariti -vrata -konstrukcije
-orijentacija -instalacije -prozori -oblici

AKUSTICKI KVALITET