Ciljevi ovoga kursa

Projektovanje građevinskih objekata je "kolektivni sport" u kome učestvuju projektanti raznih struka, među njima i akustičari. U formiranju objekta, učestvuju i neke egzaktne struke koje moraju svojim rešenjima da zadovoljavaju razme prirodne zakone. I u akustici važe ograničavajući fizički zakoni koji se ne mogu isključiti, i koji nameću određena ograničenja.

AKUSTIKA U ARHITEKTURI

Cilj kursa je da pruži informacije o tome kako da arhitekte u svom radu: - prepoznaju akustičke probleme, - sporazumevaju s akustičkim konsultantom koga pozovu u svoj projektantski tim, - prihvate dobra akustička rešenja spremni da ih "plate" odustajanjem od nekih svojih prvobitnih projektantskih zamisli - razumeju potrebu da se u konačnoj varijanti projekta za sve uočene akustičke probleme nađu adekvatna rešenja. Ovaj kurs treba da uvede studente u takav pristup akustici.

AKUSTIKA – nauka o zvuku Opšta definicija zvuka: – vremenski promenljivi mehanički poremećaj u elastičnoj sredini Subjektivistička definicija zvuka: – sve ono što registruje čulo sluha

Zvuk je vremenski promenljivi mehanički poremećaj u elastičnoj sredini Zaključak - priroda zvuka je mehanička. Zbog toga je njegovo ponašanje pri prostiranju i u susretima sa fizičkim preprekama različito od kretanja elektromagnetskih talasa ili toplotnog zračenja. Razumevanje mehaničke prirode zvuka značajno je za razumevanje problema u oblasti arhitektonske akustike.

NAUKE O ZEMLJI
OKEANOGRAFIJA ELEKTROTEHNIKA I TEHNOLOGIJA

INŽENJERSVO

FIZIKA ATMOSFERE

MAŠINSTVO PODVODNI ZVUK ELEKTROAKUSTIKA I ULTRAZVUK BUKA UDARI I VIBRACIJE FIZICKA AKUSTIKA MEHANIZMI ZRACENJA ZVUKA AKUSTIKA PROSTORIJA VIZUELENE UMETNOSTI

FIZIKA TLA

ATMOSFERSKI ZVUK SEIZMICKI TALASI

ARHITEKTURA

MEDICINA

BIOAKUSTIKA

FIZIOLOGIJA

SLUŠANJE

MUZICKE SKALE I INSTRUMENTI

PSIHOLOŠKA AKUSTIKA KOMUNIKACIJE PSIHOLOGIJA

MUZIKA

GOVOR

NAUKE O ŽIVOTU

UMETNOST

1

Arhitektonska akustika
Arhitektura se može shvatiti kao delatnost koja se bavi kvalitetom čovekovog okruženja. Pojam kvaliteta čovekovog okruženja ima i svoju akustičku dimenziju, određenu fiziološkim i estetskim zahtevima njegovog čula sluha. Tako je akustika, silom prilika, uvučena u sferu stručnog rada arhitekata i jedna njena oblast nosi naziv "ahitektonska akustika".

Teme kojima se bavi arhitektonska akustika mogu se definisati kao "akustički kvalitet građevinskih objekata".

STATIKA

OSVETLJENJE AKUSTIKA TERMIKA KVALITET GRAÐEVINSKOG OBJEKTA

HIDROIZOLACIJA

Akustički kvalitet i akustički komfor
Akustički kvalitet je odlika prostora, odnosno celine okruženja u kome se odvija život. To je prilično kompleksan pojam koji se može dalje razložiti na niz svojih elementarnih komponenti. Akustički kvalitet direktno proizlazi iz fizioloških, psiholoških i estetskih zahteva čovekovog čula sluha.

Broj nezavisnih parametara kojima se utvrđuje akustički kvalitet nekog prostora u prvom redu zavisi od njegove namene i zahteva čula sluha. Ti paramatri mogu biti po svojoj fizičkoj prirodi veoma različiti, ali im je zajedničko da su uslovljeni načinom materijalizacije okruženja. Materijalizaciju okruženja gotovo u potpunosti definiše arhitektura.

Proces percepcije zvuka

fizicki (objektivni) prostor zvucnog polja

auditorni (subjektivni) prostor zvucne slike

X
fizicki domen anatomski i fizioloski domen psiholoski domen

Q
g

zvucni pritisak

uvo

centralni nervni sistem

zvucna slika

g -1

2

ŽIVOTNA SREDINA

Mesto akustike između života i arhitekture
EKOLOGIJA KOMUNIKACIJE -kvalitet -privatnost UMETNOST -estetika -cujnost

Postoji čitav lanac međusobnih veza između zvučnih pojava u čovekovom okruženju i arhitekture.
ZVUCNE POJAVE AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

-zdravlje -uznemiravanje

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

ŽIVOTNA SREDINA
AKUSTICKI KVALITET

AKUSTIKA

ARHITEKTURA
NASELJA -zoniranje -raspored -orijentacija OBJEKTI -organizacija -gabariti -instalacije KONSTRUKCIJE -pregrade -vrata -prozori ENTERIJER -materijali -konstrukcije -oblici

AKUSTICKE KARAKTERISTIKE

Akustika se može shvatiti kao jedan od interfejsa između života i arhitekture.

AKUSTICKI KVALITET

BUKA

– svaki neželjeni zvuk

3

ŽIVOTNA SREDINA

EKOLOGIJA -zdravlje -uznemiravanje

KOMUNIKACIJE -kvalitet -privatnost

UMETNOST -estetika -cujnost

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

NASELJA -zoniranje -raspored -orijentacija

OBJEKTI -organizacija -gabariti -instalacije

KONSTRUKCIJE -pregrade -vrata -prozori

ENTERIJER -materijali -konstrukcije -oblici

AKUSTICKI KVALITET

4

5

ŽIVOTNA SREDINA

Akustičke norme i preporuke
UMETNOST -estetika -cujnost

EKOLOGIJA -zdravlje -uznemiravanje

KOMUNIKACIJE -kvalitet -privatnost

Standardi JUS i JUS ISO, serija "Akustika u građevinarstvu Pravilnici o dozvoljenim nivoima buke Razne preporuke strukovnih organizacija

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

NASELJA -zoniranje -raspored -orijentacija

OBJEKTI -organizacija -gabariti -instalacije

KONSTRUKCIJE -pregrade -vrata -prozori

ENTERIJER -materijali -konstrukcije -oblici

AKUSTICKI KVALITET

6

ŽIVOTNA SREDINA

EKOLOGIJA -zdravlje -uznemiravanje

KOMUNIKACIJE -kvalitet -privatnost

UMETNOST -estetika -cujnost

AKUSTICKE NORME I PREPORUKE

NASELJA -zoniranje -raspored -orijentacija

OBJEKTI -organizacija -gabariti -instalacije

KONSTRUKCIJE -pregrade -vrata -prozori

ENTERIJER -materijali -konstrukcije -oblici

AKUSTICKI KVALITET

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful