You are on page 1of 5

MEHD VE BEKLENEN KIYAMET

"Mehd" szlkte, "kendisine rehberlik edilen" demektir. Btn istikmetler Allah'dan geldii
iin, bu kelime, kendisine Allah tarafndan yol gsterilen, Allah'n hidyetine nail mnsn
almtr.
Zaman iinde Mehdi iddalarnda bulunan kiiler olmutur.
Hz. Ali'nin azatl klesi Keysan Hz. Ali'nin kk olu Muhmmed b. Hanefiyyenin
lmediini, gnn birinde kacan, ve adaleti tesis etmek zere Cebel-i Ridvan'da
gizlendiini iddia etmitir. Muhtar es-Sakafi bu fikri kendisine menfaat salamak amacyla
smrmtr. Halbuki Muhammed b. Hanifiyye, h. 81'de Medine'de lm ve cenaze amazn
da o zamann Medine valisi Hz. Osman'n olu Eban kldrmt.15Hicri 128'de Haris b. ureyc kendisinin beklenen mehdi olduunu sylemi kimseye kabul ettiremedii iin baarl
olamamtr.mam Rasul,mam Caferiye de mehdi iddalarnda bulunulmutur.
Mehdi kelimesiyle ayn anlam tayan "muhtedi" kelimesi Kur'n- Kerim'de yerde
gemektedir:"Allah'n kendisine hidayet ihsan ettii kimse mhtedi(hidayete ermi)dir.19Bir
gre gre "Her milletin bir hdisi (yol gstereni) vardr"20melindeki yet-i kerime de
mehdiye iaret etmektedir.
16 Sa'd Muhammed Hasan, el-Mehdiyyetu fi'l-slm, s.183-4.
19 el-A'raf (7), 178; el-sra (17), 97; el-LKehf (18), 17.
20 er-Ra'd (13), 7.
Konuyla ilgili ok sayda hadis vardr
Ebu Naim, Said'den tahric etti, O dedi, Peygamber (sav) buyurdu:
mmetim arasnda Mehdi gelecektir. mr, ksa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene.
mmetim Onun zamannda iyi ve ktnn benzeri ile nimetlenmedii bir nimetle
nimetlenecek, sema zerlerine bol yamur yamur yadracak, arz nebatndan hibir ey
saklamayacaktr.

156

bni Ebi eybe, Musannef isimli kitabnda Ebu Said-il Hudri'den tahric etti, O dedi,
Resulullah(sav)buyurdu:
Benim mmetimden Mehdi gelecektir. Eer mr uzasa da ksalsa da, yedi, sekiz yl veya
dokuz yl, mlk srecektir. Ve daha nce zulmle dolu olan dnyay adaletle dolduracaktr.
Sema yamuru indirecek, yer bereketini karacak, daha nce grlmemi bir biimde
mmetim O'nun zamannda rahat edecektir. 157
1.2 Ebu Naim,bni merden tahric etti:O dedi ki:Rasullah yle buyurdu:Mehdi ba zerinde
bir bulut olduu halde kacak,o bulutta bir mnadiBu Allahn halifesi Mehdidir.Ona tabi
olunuz diye nida edecektir.

6.2Keza(Hammad)Zhriden

tahric

etti.O

dedi

ki;Hz.Fatmann

soyundan

gelen

Mehdi,Mekkede meydana karlr ve istemedii halde kendisine biat edilir.


1.14Emiril Mminin Ali b.Ebi Talib (ra)dan Buyurdu ki;Mehdi bir kua iaret eder.Ku
ellerine der.Bir yere kuru dal diker dal yeerir ve yaMehdinin be almeti bulunur: Bunlar
Sfyn, Yemn, semdan bir sayha, Beydda bir ordunun bat ve gnahsz insanlarn
ldrlmesidir. (mam- Syt)praklanr
.459 Keza(Naim b. Hammad)Ebu Kubeylden tahric etti Dedi ki:Sfyani,bir ordu
gndererek,Medinede Beni Haimden kim varsa ldrlmesini ister.Beni Haimden ele
geirilenler ldrlr ve geride kalanlar dalara kaarak Mehdi,Mekkede kana kadar
saklanr.Mehdi zuhur ettii zaman Medineden kaan insanlar Mekkede onun etrafnda
toplanr.
4.4Naim b.Hammad Hz.Alib.Ebi Talibten tahri etti.Buyurdu:Mehdiden nce Onun
ehlibeytinden douda bir zat kar.Hedefi Beytl Makdis(Kuds) olarak O onsekiz

ay

omuzunda kl tar,ldrr,yaralar,ancak oraya varamadan lr.


4.36:Emiril Mminin Hz:Ali b. Ebi Talib(ra)dan Sfyani,Halid b.Yezid b.Ebusyann
evlatlarndandr.Kafas olduka byktr.Yznde kantl bir hastalktan (iek bozuu eser
vardr.Gznde de beyaz bir nokta bulunur.am ehrinden kacaktr.Ona tabi olanlarn ou
Kelbtendir.Kadnlarn karnlarn deip ocuklarn ldrr,kendisine kar toplanan Kays
kabilesini de iyice yok eder.(te o zaman)Ehlibeytimden Harem bir recul kar.Onun haberi
Sfyaniye ulanca,Sfyani ona kar bir ordu gnderir.Ancak Mehdi orduyu hezimete uratr
ve bunun zerine Sfyani yanndakilerden bir orduyu,Ona karn tekrar gnderir.Ancak bu
ordu arzdan Beydaya vardklarnda yere batrlr ve kendilerinden haber getirecekler dnda
kimse sa kalmaz.
6.3Keza(N.b.Hammad)Caferden tahric etti O yle dedi: Mehdi yats vaktinde Rasulullahn
bayra,gmlei klc ve nur beyan gibi bir ok alametler yannda; olduu halde,Mekkede
zuhur eder.Yats namaz kldktan sonra en yksek sesi ile yle hitab eder.Ey insanlar ben
size Allah hatrlatyorum.Yarn maher gnnde Allahn huzurunda yerinizin ne olacan
haber veriyorum.Allah Teala size pek ok deliller ve Peygamberler gndermi,Kuran
indirmi ve size yle emretmitir.Allaha hibireyi ortak komayn,Allah veResulune itaati
koruyun Kurann ihya ettiini diriltin,yasaklarn da yasaklayn ve siz Mehdiye yardmclar
ve destek olun. Zira dnyann fena bulmas ve zevale ermesi yaklamtr.Ve bu kesindir.Ben
sizi Allaha ve Resulune Onun kitabyla amel etmeye,batl yok edip,snneti ihya etmeye
davet ediyorum.Bu hitabtan sonra,yannda sonbahar bulutlar gibi habersiz toplanan,Bedir
ehli saysnca,yz on kadar,insanla birlikte zuhur eder.Onun ashab gece abid,gndz ise

aslanlar gibidir.Allah Mehdi iin Hicaz topran fethederek hapisteki haimilerin hepsini
kurtarr.Siyah Bayraklar ise Kufeye inip biat iin Mehdiye adam gnderir.Hz.Mehdi
ordusunu hertarafa gnderir.Zulm ve zalimlerin hepsini yok eder.Beldeler onun emrine
girer.Allah onu konstantiyenin fethini meyesser klar.
8.8Ebu Amr Dani ,Sneninde bni evzebdentahric etti.O dedi ki:Ona Mehdi denilmesinin
sebebi udur.O Yahudilerin hac yapt am Dalarndan bir dan iindeki Tevrata dair
kitaplar karr ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Mslman olur
8.9:Naim Selman b.sad tahric etti o dedi kim:Mehdinin elinde(zamannda)sekine bulunan
tabut Taberi glnden karlr ve Beyt-l Makside Onun nne getirilir.Yahudiler bunu
grnce pek az hari ou Mslman olur.
9.9/9.11Ebu Amr ve Dani Sneninde Huzeyfe G(ra)dan tahric ettiler Dedi Resulllah (sav)
buyurdu:Mehdi bakar ki, Hz.sa bni Meryem inmitir.Sanki salarndan sular damlyor
haldedir.Ve Mehdi ona der ki Ge ne insanlara namaz kldr. Hz.;sa der ki Namaz ancak
senin iin ikame olundu. Bunun zerine O benim evladmdan bir Resulun arkasnda namaz
klar.Bundan sonra Hz.sa imam olur.
11.8Keza (N.b.Hammad) Abdullah b.Amr dan tahric etti. Dedi ki:Zalimlerden sonra Cabr
gelir,sonra Mehdi sonra Mansur,sonra,Selam ve sonra da Emiril Usub gelir.
11.15Keza

(N.b Hammad)Ertad tan tahric etti dedi ki:bana

ulat ki:Mehdi krk yl

yaadktan sonra deinde vefat eder.Sonra Kahtandan iki kulandan delik adam kar ve
Mehdinin yolu zerine gider.Yirmi, sene kaldktan sonra silahla ldrlr.Peygamber
ehlibeytinden olan Mehdi gzel tavrldr.Kayzer ehrine kaza eder.Ommeti muhammedin
emirlerin sonncusudur.Sonra onun zamannda deccal kar
H.13-mam Ahmed Msned inde Hz.Ayeden tahric dedi ki:Resullullah buyurdu:Deccal
kar,Hz.sa bni Meryem onu ldrr.sa adil bir imam ve hakim olarak yeryznde 40 yl
kalr.
H.20 bni eybe,Vekiiden,O de smailden,O da Ebu Heysemeden,O da Abdullah
b.merden rivayet ettiler. O dedi ki; insanlar gnein batdan domasndan sonra yzyrmi yl
daha dnyada kalr.
H.21 Hakim Tarihinde Ebu Said b. Hamid Abdullahtan (Ravi silsilesi ile )O da Abdullah
b.Beride o da babandan rivayet ettiler.Rasullullah buyurdu ki; Kyamet,yeryznde Allaha
ibadet edilmeyen bir yz sene gemedike kopmaz.
H.23 Naim b. Hammad Abdullah b.merden tahric etti. Dedi ki:Allah,Yecc ve Mecucdan
sonra temiz bir rzgar gnderir.Bununla Hz.sa , ashab ve yeryznde bulunan her mminin

ruhu alnr.Ve geriye kafirlerin bekayas ki onlar yeryznn en erlileridir ve yzyl daha
kalrlar.
Hadislerde de ifade edildii zere kyamet kafir topluluun zerine kopacaktr.Kyametin
anszn kopacan anlatan ayetlerin muhatab! net olarak kafirlerdir
Enam Suresi
29 - Dediler ki:" Dnya hayatmzdan baka bir hayat yoktur, biz diriltilecek deiliz".
30 - Rablerinin huzurunda durdurulduklar zaman onlar bir grsen! Rableri onlara yle der:
"Bu, bir gerek deil midir?". Onlar da: "Rabbimize yemin ederiz ki gerektir" derler. Rableri
de onlara: "yleyse inkrnz sebebiyle azab tadn!" der.
31 - Allah'n huzuruna kmay yalanlayanlar, gerekten hsrana uramlardr. Kyamet gn
anszn gelince onlar, gnahlarn srtlarna yklenmi olarak yle derler: "Dnyada
yaptmz kusurlardan dolay yazklar olsun bize!" Bakn yklendikleri gnah ne ktdr!
Huzeyfetu'l-Gifar (r.a)'den rivayet edilmitir: Biz bir gn kendi aramzda konuurken, Hazreti
Peygamber yanmza kageldi. Bize "Ne konuuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kymet gnnden
konuuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber" phesiz on almet grlmedike
kyamet kopmayacaktr" dedi ve "Deccl'i, duman(duhan), Dbbet'l-arz', gnein batdan
domasn, sa (a.s.)'n yere inmesini, Ye'cc ve Me'cuc'u, douda, batda ve Arap
yarmadasnda olmak zere yer kntsn, son olarak da Yemen'den karak insanlar
Mahere srecek atein vuku bulacan syledi" (Mslim, Fiten, 39).
Artk onlar, kyamet saatinin kendilerine anszn gelivermesine mi bakyorlar? phesiz onun
alametleri gelmitir. (grlmeye balamtr)Artk kyamet kendilerine gelip atnca
anlamalar neye yarar? (MUHAMMED/18*)
SONU:Kyametin anszn kopacan bildiren ayetlerin muhatab kafirlerdir.Mumin
kyametin anszn deil alametlerle kopacan bilir ve hazrlklarn yapar.
Kuran- Kerim
Celaleddin syutinin tasnifinden hadisler