You are on page 1of 14

SKRIPTA

Unaprijeđenje uloge čovjeka. Kontrolirani kemijski fizički i biološki postupci. Proizvodnja velikih količina. zahtijeva manja ulaganja kapitala.1-KOLOKVIJ Što je industrija? Pod pojmom industrija podrazumijeva se proizvodna djelatnost koja korištenjem različitih fizičkih. građevinsku. metalnu. Laka industrija? Laka industrija koja proizvodi sredstva masovne potrošnje i obuhvaća prehrambenu. obućarsku. a prema vrsti proizvoda teška. Velika podjela rada. a odvija se u tvornici ili kod radnika doma. Koja su obilježja industrije? Proizvodnja temeljena na razvoju i primjeni znanosti tehnike i tehnologije. Visoka produktivnost rada. industriju papira i industriju kućanskih aparata. mehaničkih. a proizvodi se prodaju u veletrgovinama ili u trgovini na malo. kožnu. Isključivo tržišna proizvodnja. Definicija industrije prema UN? Industrija je mehanička ili kemijska transformacija organskih ili anorganskih izvora u nove proizvode u kojoj se rad odvija strojno. Orijentirana je prema direktnim potrošačima. drvnu industriju. Raznovrsnost. strojnu i kemijsku industriju. a pokreće ga mehanička energija ili ručno. Brojni finalni proizvodi iste kvalitete. odnosno laka. energetiku. tekstilnu. . Podjela industrije prema predmetu rada i prema vrsti proizvoda? Prema predmetu rada industrija je ekstraktivna i prerađivačka. bioloških ili kemijskih postupaka obrađuje sirovine organskog odnosno anorganskog porijekla u finalne proizvode za opću ili vlastitu uporabu. rudarstvo. metalurgiju. Teška industrija? Teška ili bazična industrija prerađuje sirovine i poluproizvode i obuhvaća proizvodnju sredstava za proizvodnju. Oslobađanje ovisnosti o prirodi.

On se ne odnosi samo na širenje industrije i industrijskog načina života. kožna. nastajanje novih i rast postojećih industrijskih pogona. petrokemijska. već zahvaća dublje socijalne i psihološke promjene u društvu. Industrijski kombinat. izuma i patenata. Što je industrijalizacija? U uskoj vezi s industrijom je i proces industrijalizacije. zrakoplovi. porast zaposlenih u industriji. . gospodarskih vozila i dr.Podjela industrije prema UNIDO? -industrija potrošnih dobara ili non-durable consummer goods (prehrambena. elektrotehničkih proizvoda. -teškoće uzrokuju brojne i brze promjene u tehnici i tehnologiji koje su posljedica inovacija. električnih aparata. -industrija poluproizvoda ili intermediate goods – drvna. -ti industrijski pogoni koji su prostorno ograničeni imaju iznimnu moć preobrazbe i veliki utjecaj na društveni i prostorni izgled i organizaciju. brodovi). Koji su problemi industrijske geografije? -izrazito točkasti razmještaj industrijskih pogona koji su ponekad zgusnuti I čine dominantnu industrijsku regiju. vlakovi. kemijska. obućarska) -industrija trajnih potrošnih dobara ili durable consummer goods – proizvodnja prijevoznih sredstava – automobila. Policentrični. optička industrija i dr. Koji su oblici industrijalizacije? Monocentrični. strojeva. keramike. metalna -industrija kapitalnih ili investicijskih proizvoda ili capital goods – proizvodnja prometnih sredstava (autobusi. Modeli izračuna industrijalizacije? -udio zaposlenih u industriji od ukupno svih zaposlenih -udio industrije u ukupno ostvarenom BDP-u -oporaba mehaničke energije -udio industrije u izvozu. Industrijski kompleks. namještaja. poput oblikovanja i stvaranja industrijskog mentaliteta. papirna. tekstilna. tramvaji.

Koja su istraživanja unutar industrijske geografije? -istraživanje elemenataprirodnog okolišai društvenih čimbenika bitnih za nastanak i razvoj industrije u točno određenom geografskom prostoru. dinamiku promjena. tekstilnoj industriji i metalurgiji. a počinje se investirati u obrazovanje i stvaranje visokoobrazovanog kadra na sveučilištima. biotehnologija I mikroelektronika obilježja su treće industrijske revolucije ili znanstveno-informacijske revolucije koja još traje. sistemska.Industrijska geografija prema Feletaru? Industrijska geografija je grana socijalne geografije koja istražuje i objašnjava industriju kao pojavu i faktor u geografskom prostoru. Razvojne djelatnosti koncentrirane su unutar kompanija. Treća industrijska revolucija? -atomska energija. granska. društveni značaj i utjecaj na funkcionalno okruženje. Druga industrijska revolucija? Dominantno pogonsko gorivo postaju električna energija i nafta. Generička tehnologija određena je parnim strojem koji je masovno primijenjen u prometu. . Podjela industrije prema Iliću? teorijska. Karakteristike prve industrijske revolucije? Temeljila se na energiji pare i ugljena. nastanak i razvoj industrije u danom prostoru. regionalna i opću. njenu prostornu i funkcionalnu strukturu. Industrija prema Jovan Iliću (1988)? Objašnjava industrijsku geografiju kao ekonomsko – geografsku disciplinu koja proučava geoprostorne faktore važne za lociranje. -istraživanje prostorne distribucije industrije -istraživanje i objašnjavanje unutrašnje strukture industrije -prikazivanje industrije kao jednog od ključnih čimbenika u transformaciji geografskog prostora.

proizvodnja potrošnih dobara. razvijeno društvo. troškovi prijevoza. . petrokemija. proizvodnja poluproizvoda. SZ Španjolske. pozitivna društvena klima za tehnički razvoj. Luksemburg. -druga podijela-teška kemijska industrija. Koji su preduvjeti za razvoj inžinjerske industrije? -izumitelji. Baskija. organske tvari i kiseline -četvrta podijela-karbokemija. tehnički standardi. kvarljivost proizvoda. tehnička kultura. obrazovna radna snaga.Obzirom na sirovinsku bazu kemijska industrija se dijeli na: -teška kemijska industrija -laka kemijska industrija Industrijske grane s djelatnošću: -proizvodnja osnovnih kemikalija-KISELINE -proizvodnja poluproizvoda-DETERGENTI -proizvodnja potrošnih dobara-LJEPILA Koja je od najstarijih prehrambenih industrija? -mlinarska Čimbenik lokacije prehrambene industrije? -vezanost uz tržište. Glavna ležišta željeza? -Lorraine (Francuska). Najveći proizvođač i potrošač papira? -SAD Kemijska industrija ima četiri podijele navedite koje su? -prva podijela-proizvodnja osnovnih kemikalija. zakoni o patentnom pravu za izume. laka kemijska industrija -treća podijela-anorganske tvari. Engleska.

Koje su regije vodeće u proizvodnji pulpe i papira? -SAD Najveći proizvođači automobila su? -SAD. Koji su ciljevi udruživanja industrije i financijskog kapitala? -monopolističko vladanjem tržištem -otvaranje novih tržišta -prevlast nad konkurencijom. jeftina radna snaga. Njemačka. rastuće tržište. Tunis. Maroko. obnova cestovnog prometa i razvoj automobilizma.Glavna ležišta fosfora u svijetu? -SAD. Koje je najstarije središte tekstilne industrije? -pokrajina Cheshire-estuarij rijeke Mersey i Peninsko gorje. veće slobode pri odabiru lokacije za nove industrijske pogone. Koja je industrija označila početak prve industrijske revolucije? -tekstilna Koje su grane prometa važne za prvu industrijsku revoluciju? -željeznička i pomorska Koje su posljedice druge industrijske revolucije? -dekoncentracija industrije. Japan . Zašto se u SAD tekstilna industrija preselila na jug? -blizina sirovine. Rusija. postupna industrijalizacija cijele zemlje. Izrael.

Kada nastaje organizacijsko povezivanje u industriji? -krajem 19 i početkom 20 stoljeća Posljedice industrijskog povezivanja su? -preseljavanje pogona. povećavanje dohotka. nastaju mnoge manufakture trgovine bankarstvo i pomorski promet. manji pogoni. u početku je slijedila poljoprivreda. U čemu je važnost industrijalizacije? -novi socio-ekonomski odnosi Što znači policentrični tip industrijalizacije? -razvijeniji tip industrijalizacije-industrijska poduzeća i pogoni rašireni su u cijeloj regiji. rast proizvodnje. U industrijskom kompleksu tvornice su -vertikalno povezane . industrija nije povezana-svako je poduzeće samostalno. restrukturiranje. ovisni o osposobljenoj radnoj snazi i vezani za obiteljsku tradiciju. dolazi do proširivanja poljoprivrednih površina. usko specijalizirani. otpuštanje radnika. umjesto kmetskih odnosa uvodi se najamni rad. Kako se zove razdoblje u kojem je dominantna industrijska proizvodnja? -industrijalizacija Koja su dva tipa povezivanja u industriji? -horizontalno i vertikalno Kako nastaje koncentracija kapitala? -bogaćenjem veleposjednika. Zašto se prva industrijska revolucija javlja prvo u Velikoj Britaniji? -nagli porast stanovništva u 14 stoljeću. dobro opremljeni.

TOMSK. NOVOSIBIRK. . Koji novi oblici ekonomije nastaju procesom globalizacije? -ekonomija znanja i ekonomija informacija. visokih standarda stanovanja i ekološki prihvatljive industrije.Industrijski kompleksi Rusije locirani su uz: -SIBIR. proizvodnja. ali međusobno povezane industrije u svrhu postizanja maksimalnog ekonomskog efekta i minimalnih troškova proizvodnje. Londona i Berlina. rust belt regije u koje se najčešće uz podršku vlasti uvodi high-tech razvoj. -vanjske regije glavnih urbanih centara poput Pariza. -selektirane regije uključuju i područja ruralnog propadanja. Ta greenbelt područja često su najvažnije lokacije za high-tech industriju. trgovinu i odgovarajuće oblike sudjelovanja kojima je svrha razvoj proizvoda. nabava i trgovina. Španjolska industrijalizacija odvija se na području -Barcelone i Sj Španjolske. Sttutgard je glavno središte regije -Baden-Wurttemberg U čemu je važnost regije Ile de Paris? -srce francuske ekonomije Što je industrijski kompleks? -je industrijom određeni geografski prostor u kojem djeluju raznovrsne. IRKUTSK i željeznice Globalizacija prema OECD-u? -OECD tumači globalizaciju kao „razvijajući“ oblik svjetskog poduzetničkog sudjelovanja koji uključuje ulaganja. Koja su tri osnovna modela lociranja high-tech industrije u Europi? -prethodno neindustrijalizirani sunbelt ili ski belt područja.

veličini zemljišta i reljefna obilježja. Kako se dijele industrijski lokacijski čimbenici? -industrijski lokacijski čimbenici dijele se na makro i mikro lokacijske čimbenike. porezi. Koji su čimbenici koji utječu na lokaciju industrije? -prirodni-koji se odnose na izvore sirovina. hidrološki uvjeti -antropogeni-gospodarski (transportni troškovi. -tehničko-tehnološki (potrebne slobodne površine. Mikrolokacijski čimbenici određuju konkretnu lokaciju pojedinog industrijskog pogona ili tvornice i određena je čimbenicima užeg okoliša. poslovna klima. vodoopskrba. razlike u razvijenosti. blizinu energije. vojno-politička situacija. Koji su čimbenici koji su odlučujući za odabir lokacije prema Staffordu? -radna snaga. kvaliteta života. obilježja mjesta. ustupa mjesto fleksibilnijoj proizvodnji. smanjivanje razlika selo-grad. udio ženske odnosno muške radne snage) -politički (državna politika. Tri osnovna čimbenika lokacije prema Weberu? -transportni troškovi -troškovi radne snage -aglomeracijsko-deglomeracijski faktori . klimatske karakteristike. industrijska tradicija. dugoročna strategija razvoja. promet. usluge i infrastruktura. energija. Makrolokacijski čimbenici djeluju na regionalnoj razini i odnose se na odabir šireg prostora.Objasni pojam „FORDIZAM“? -to je masovna proizvodnja na tekućoj traci Objasni pojam „TOJOTIZMA“? -fordistički način proizvodnje u kojem nema timskog rada. tržište. prirodni prometni pravci. načela ravnomjernog razvoja) -kulturno povijesni (kulturna i religijska tradicija). sirovine. cijena rada) -socijalni (obrazovna razina stanovništva. obilježja zajednice. cijena. osiguranje energijom i sirovinama).

). vlakova i sl. Industrijski trokut Italije? -industrijski i gospodarski razvoj Italije odvijao se unutar trokuta LigurijaPiemont-Lombardia odnosno njihovih središta Genova-Torino-Milano. postaje sirovina u proizvodnji druge tvornice.Dva načina povezivanja u industriji? . a u drugom o backward linkage effect. Što je industrijski distrikt? -industrijski distrikt je lokalni sustav karakterističan po dominantnoj industriji koja je sastavljena od brojnih manjih međusobno neovisnih tvrtki koje su specijalizirane u različitim fazama istog proizvodnog ciklusa. lokomotiva. U prvom slučaju radi se o forward linkage effect. Kod vertikalnog povezivanja industrije različitih grana međusobno se povezuju u lancu od sirovina do finalnog proizvoda (rudnici ugljena ili željezne rude) – koksare – željezare – metalna industrija (proizvodnja strojeva. Po Gregoru koja su tri oblika udruživanja? -TRUST-udruženje industrijskih poduzeća iste grane u jednoj državi -MONOPOL-udruženja industrijskih poduzeća iste grane na svjetskoj razini s podružnicama u više država -KARTEL-udruženje granski različitih poduzeća koji se proizvodno dopunjuju. kada proizvod ili otpad jedne tvornice. .Povezanost ide u smjeru proizvodnog toka ili obrnuto.

Montgomery. financija. U SAD-u postoje četiri tipa tehnološko-proizvodnih centara -tehnološki centri Silicon Valey. Washington. Middlesex Country locirani su uz autoceste. . Durham.2-KOLOKVIJ Navedi četiri glavne industrijske regije u SAD? -SI-New England i srednjoatlantska divizija -Srednji zapad-Istočno-Sjeverno-Središnja i Zapadnosjeverna centralna divizija. Napredak u američkom gospodarstvu omogućili su? -izum mikroprocesora 1971 -uvođenje IBM PC 1981 -komercijalizacija interneta 1994 U SAD-u postoje tri osnovna oblika poslovne organizacije? -individualno vlasništvo -partnerstvo dva ili više vlasnika -korporacije Gospodarski uspjeh SAD-a? -spretnost menadžera kompanija -tehnološke inovacije -povezanost industrije i znanosti -kultura koja cijeni individualizam -snažna financijska ulaganja. Oakland. Madison. Cook Country. -tehnološki kompjuterski gradovi manja su naselja s jednom ili nekoliko tehnoloških tvrtki. -suburbani tehnološki kompjuterski boogradovi. Istok-Jug centralna divizija i Zapad-jug centralna divizija -Zapad-planinska i pacifička divizija. New York Country imaju dominantnu loaklnu industriju poput medija. -Jug-južni Atlantik. Boudler. povezani tehnološkim parkovima i na rubovima gradova s obrazovanim stanovništvom -urbani tehnološki centri Los Angeles. Fairfax Country. kompanijska središta odavde provode visoko kvalificirani rad uz pomoć znanstvenika i stručnjaka sa obližnjih sveučilišta.

Klaster prema Porteru? -klaster predstavlja geografsku koncentraciju neformalno povezanih poduzeća. . dobavljača. agencije koje djeluju na širem sektoru. agencije koje su lokalno povezane ali djeluju na širem tržištu -uski gospodarski klaster obuhvaća tvrtke. institucija i poduzeća iz sličnih djelatnosti na kojem je došlo do suradnje. Što je deindustrijalizacija? -sistematski manjak ulaganja u središnjoj nacionalnoj proizvodnoj industriji.Tko uvodi pojam „deindustrijalizacija“ koje godine? -Blueston i Harrison 1982 Objasni triple helix model? -uključuje dinamične elemente u međuinstitucijskim aktivnostima. Tipovi klastera? -lokalni klaster sastoji se od lokalnih tvrtki i agencija i usmjeren je na lokalno tržište -gospodarski klaster koncentrira tvrtke. osim toga on je i horizontalno i vertikalno povezivanje i jačanje interakcijskih veza i odnosa između svih poduzeća i organizacija koji su interesno povezani. agencije u određenoj gospodarskoj grani -široki klaster odnosi se na tvrtke.država potiče formiranje javnih inkubatora sa specijaliziranim aktivnostima koje pružaju mogućnost tržišnog razvoja -sveučilišne inkubatore formiraju znanstvene institucije i sama sveučilišta koja nove tehnologije nastoje plasirati na tržište -raspad velikih industrijskih sustava i kombinata potaknuo je osnivanje poduzetničkih inkubatora -investicijske grupe koje nastoje upotrijebiti nove tehnološke postupke stvaraju vlastite poslovne inkubatore. Definirajte pojam „inkubatora“? -inkubatori označavaju ograničeni geografski prostor u kojem su se koncentrirale novonastale tvrtke .

veliki površina iznad 100 ha. komunikacije. te usluga. Regije se formiraju na osnovi javnoprivatnog partnerstva. Multinacionalne kompanije (MNC)? -poduzeće koje posjeduje ili kontrolira proizvodnju ili usluge izvan matične zemlje. razvoju i istraživanjima. menadžmentom inovacijama karakteristične su za razdoblje od 1990-2000 godine. srednje veliki površina 60-100 ha. Inteligentni gradovi i regije? -kojima se povezuju regionalne inovacije s informacijskim društvom. Tehnopolis se može definirati i kao lokalni proizvodni sustav u kojem je uvedena alternativna proizvodna organizacija. Kanadski tehnološki trokut? -kanadski tehnološki trokut (CTT) obuhvaća prostor regije oko grada Waterlosa. istraživanja i razvoja. Pojam Learning regije? -koji djeluju kao živa organizacija s tehnologijom učenja. suradnja. posjedujući određeni udio dioničkog kapitala. Sastoje se od matične kompanije koja kontrolira imovinu podružnica u zemljama izvan matične države. Kako se kategoriziraju kompanije? -etnocentrična orijentirana na domaće tržište -policentrična orijentirana na pojedinačno strano tržište -regiocentrična orijentirana prema većim regionalnim tržištima -geocentrična orijentirana globalno .Objasni pojam tehnopolisa? -tehnopolis predstavlja multiklasterski sustav u kojem su temelj povezivanje. Podjela tehnopolisa prema veličini? -mali površina do 20 ha. Inovacije u takvim regijama temelje se na sustavu klastera. tehnološkog klastera. financijama. srednje mali površina od 20-60 ha. gradove Cambridge. Kitchener i Waterloo. koordinacija kompanija proizvodnog sektora. Inteligentni gradovi su prostorne jedinice koje nude fizičko okruženje u cilju razvoja tehnoloških inovacija na temelju klastera i institucija.

kemije. unutar određenih industrijskih sustava i između industrijskih i prirodnih ekoloških sustava. biologije i društvenih znanosti. ekonomije.Po Ferdowsu postoji nekoliko ključnih elemenata koji usmjeravaju aktivnost određene kompanije izvan granica matične države? -smanjivanje direktnih i indirektnih troškova -smanjivanje kapitalnih ulaganja -smanjenje poreza -svladavanje carinskih prepreka -osiguravanje kvalitetnije usluge potrošačima -stvaranje alternativnih izvora opskrbe Kinesko gospodarstvo primjenjuje nekoliko načina za ekspanziju na svjetsko tržište? -prirodni rast proizvodnje -strateška udruživanja ili zajednička ulaganja -izravna akvizicija Industrijska ekologija? -to je sustav u kojem je potrošnja energije i materijala optimalna. Pet ekonomskih regija industrije BiH? -sjeverozapadna ekonomska regija -sjeveroistična ekonomska regija -centralna ekonomska regija -sarajevska ekonomska regija -hercegovačka ekonomska regija . proizvodnja otpada minimalno a otpad iz jednog procesa je sirovina u drugom. fizike. geografije. Definira se kao interdisciplirana znanost koja uključuje interakciju prirodnih znanosti. sociologije.