You are on page 1of 36

i

Dosalnr.347193/201

\\

ROMANIA
C L R T L 4D TA P L LB U C U R | S T I

6'liil'itos eountstuttr st Itsclt
srr ,ILAe t rrr-'e'i
i'\CfiEIERE
fubiicddindalade3 042015
$edinla
Curl€aconpusndi!:
PRESEDINTE: LINGURTANUDOINA
JI]DECATOR: BiCUVASTLE
JUDf,CiTOR: VI$ANDOINA
GREFTER: DAVIDCERASELADAI!II,LA

;l.t'$Ht
ffi*lp,*r.*-trf;ffi

{*ut*tr#
#*i;,,ffi
ADMrNisrR{TIE($r INTER]\TLoR.

#{:';:#r##i*
*'*,}i*,*f1**itii"'l**"ff

ilu$-++n"#+**+q
::$l$:l*ln*iliif*:'-'*
*iit*"ti:,****t,l**lp'

La reluareacauzeise prezinti pcurcntul rcdamantDINC'I ENIIL FLORIN.
Polilittilor dh Rominia .,D,ahantul,
Sitrd]catului
pcNonalt aslstalde reprezentanful
precum!i titulatulc-erli deirtcreqie accesoieGUtrRMAN ARMIN NIARIAN.
GqERMAN ARNIN MARIAN fati de
Titul.rul cereriide i,ileNentieaccesorie
procedld
civila
f.ce
dedantie verbali in sensulacordirii
dispoziriilean. 6E alir.2 Cod
juidici tprezeamntuluEcurcntulul
recluant
de.eprezentee
Dandatului
Cufteaacordt cutAntulasupraadmlsibilititiiin principi! a ce.erii de
fomulalddeChemd Amin Marian
acceso.ie
Mihai,reprezenrantul
prczintd
dl. consilieijuidic lon Coastantin
Se
INSPECTOILATUL DE POLITIE ]tL JUDETULUI ILFOV i1 NIINISTERUL

ADIIINI STR-{TIEISI INTERT\ELOR.
GHERMAN ARMIN
Avandcuranlul,titulanl cedii de jnterentieaccesode
c,
cererii
de
inteNen(ie
avind! sein vedere
soliciti admitereA
\'IARIAN,prinieprezertant.
pdncareCrrteade ApeiBncnre$ia statuat
asup.a
civildn 10912012
a obtinutsentinta
dosdin caresajudecaicu IvlAI.
MAI n..400/2004,
denelegalikte
a Ordinului
excepliei
delucruludecat.
estcautorilate
u.
Cu prlvlrela inle.esaraticd pe rclul Curliidc ApetBucuretliseani dosarul
id caredl. ChemaD! solicitat!i anulaEaOrdinuluj
cu temren26.05.2015
36462/3/201.1
esteinregistat
inci undosarin caresasolicltat
LaTribunalul
Bucuresti
MAI tu.400/2004,
dlsciDlinaE.
anularca
uneisanctiuni
solicilaadmilerc!
reclamant
DINCI ENIILILOruI, prinrepGzentant,
Recurentul
cereriideiniefrentieaccesone.
Df, POLITIEAL JUDETULUIILIOV ti
Idtidatiipirati INSPECTORATUL
eprezentali
deconlilieriundic.
ADMINISTRA.TIEI
NIINTSTERUL
$l INTERNELOR,
justifici
inten
nu
interesui
sricl
accsone,
enientul
cereriidejnienedlie
sollcitirespinserea
ARMIN ITARIA\, prin
Titularul c*erij de idterventieaccesorieGEERIVL,LN
judecatd
de citre Chennan,avand
cii NLAIesteclernatin
iNedercazA
reprezentant.
jndecat
pe
existAnd
solutioMrea
chestiwiideiinilivea
aceistd
decizie.
de lucru
autodtate
cere.iid€
MAI ftalend un i ercsin re4spingerea
relegalititiiOMAI ru.400/2004,
asuDra
ce,!.ii de irterentieaccsoriefomulatnde Che.man
Cunea.delibeland
acordd
cuvAntol
asupia
c*erii desesizde
in continuare
A.minMa ano adnitein p.incipju.
dc
neconstitu(ionalilalc
invocatE
de
exceptiei
c! solutiorarca
a Cudii CoNritutionale
acceso.iu
GherninArminMrlan
reclanant
recurcntul
!i deinte.venientul
DINCAEMIL FLORINqi de inlerveDienlul
recl.mant
Avandcrlintul. rccurentul
invedereazi
insnqeifaplul
ARMIN MARIAN,prinreprezentant,
accoso, CHERNTAN
cAart.59alini.l.E.9.an.60alin.2corobontcdaI1.l5alin.l1it.c.a.61ali'r.1,af
sdctiunilordisciplinde,
sunt singurclcarlicoleln aplicarea
din Legeatr. 360/2002
depolitie.Toatetertelecontestaic
aulcsdturi
unuiasent
desri neadinpolilie,sanctionarea
pentru
pentru
c.uzi.
respectarea
cu institutiilejuridice care prezintAiDpa4ialitale
publici.
notive de nulilalc
Penn!
pnncipiuluico Edictorialitilii,lcestea.eprezertand
sesiz!.c
a
Cunii
Constinttionale.
c€reriide
motivele
adtalesolicniadniterca
pira!
DE POLTTIEAL JUDETULUIILFOy 9i
INSPDCTOIL{IUL
Irthatii
deconsilierjuridic.
reD,tTenrali
MINISTtrRUL,\DNIINISTRATIEI
$I INTI1RNELOR,
recurentul
a CurtiiConstitulionale.
Eclamnt rveaposibllltatea
seoDlncereriidesesizde
pe acesleaspecte.
Nu estc
proccsullisi sesizeze
CuteaConstilulionalii
deJadenararea
in aceaslifaziprocesnali.
sesizarea
CuniiConslitulioDale
oDonuni

\f

In replicn,recurenrtrl
.eciamdtDINCi EMIL FLORIN.prinrep.ez€lra, soljci
respingerea
apidrilor intimatilorlarati apreciindca nu s!!t irteneiate. fiind un motiv d

&

Nemifiind cereride fomulat, exceptiide invocat,sauprobede adminlslJar.
Clnea
constaticauzain starede.jrdecatd
acordt
cuvanful
dupr.
recurutui.
ti
Avandcuvanhl,recurentul
rsclmanLDINCi trMIL FLORIN.DrinreD.ezent
\ o l i . , Go d m , e r e d
d o r e d .r,. p r r tc a , - r " n H r r f i u . a , , j o a u r e r
a , s ! , o r r n o! rr ; ! t x c o n . u . n . r a l c onocla d f l t i r ' . u . i e .s { e n r n r xt da . e . i r
".r:ineE
RecurentulreclaDantnu a fost obsrtucrionar
in a*ere ce sewrciu. lntrmtut MAI a
conunicatci sanclunea
a fos!enisdprinadresi.I seconunid sancliunea
discil!tuI s
n ud p . i i a . , { . c o m r r i c . r . o o r i dpeeJ P c , zoi ae d e r r i t u iL, e| r a , o " d J u r .M d .
.d
"dr.
acteleaurinas G|i supohlegal,IPJa aplicarsanctiueadisclplnari.
A crnicattextele
Legiitu.160/2002
pentruneconsiitulionatiiate!
acesrea
refe.indu,
la {lbilred \dlarlo
d . . , p . r M r e . a ua p \ . c . f f c . i u n i t o rd . . i p t i , a F . i e f i i n
d e n ' r 'er i n F . u b i e r t u l c l r pa Dc d l - o) i c e .( d r e dn a L r h l - o .
"
P€ntrumotiveleadtateiliciti a;mitdea recursului,casarea
sdtintei si rejudec6n
sAseadmitdactiuneaastfeldb a fosrfomulatt.
INtiMAIii
DE POLIIIE AI JUDETULUIILFOV S
PAiAliINSPECTORATUL
\ l l N I SI t R U L 4 D \ l 1 \ | S T R ,l{ t E t S t t l \ . I E R N E L O R
r e. p e / e n l ddlerc o nr h e r .u r i o i
' o l r i.. d r F . p i n g e rreciu ) r l u i) i n e - i e e d . e n . i n . e
i
d k c d t eN. r F \ 1 r d, r r o . o i n z i e
dspozilia de sdclionad cu sanctiontuea
dkciplimrE de destituiredin polilie pe care
reclamdtula contestaro
la IGPR,cea fostsotutiooati,
ti IPJa emisdeciziade elibe.a
ditr tunc1ie,fiind dola acte difedte. Au exhtat abale.i dhciotinde efectuateconc.e
aplcdea sanctiuntlorce a fost contestagslnr in dosartoat€etapeteprevdate in legea

Perta destitui.eStatutulPoltttilor are suficidre egunente penr! a nentine
acesle decizii, Legea nr. 360/2002.existand prevedennecesee p vind ce.cetare
prealabili,
celcaredispuDe
sanctiora couduceiea
uitdlii. co.fom a.t.l5,p€romacar

Recurotul reclamaitDINCA EIIIL FLOR]N, lrin reprezentant,
invedereazd
ci
at1.15faceobiectul
exceptiei
deneconsritulionalitate.
solicitand
cdMAI si precizeze
aces

\o

Intinatul p6rat MINISTERUL ADMINISTRATIEI $l INTERNELOR
.eprezentalide consilierjuridic. invedqeazi cd la secttunea de desrituireasialutu
Iolitistuluiprevede
mai mulr decatIa celelalre
sacliuni uddeerapr€vEatOrdiNl tr.
400/2004.
Ref€itorla contestarea
deciziei,
antl cdla acelmomenl
Leseatr. 360/2002
era
,n v,goare,nu a abuzarin nlci u! fet dcrecurenrdlr€clatfrdt
In replicd,recurenlulreclamnrDINCA EMIL FLORIN, prin reprezentanl,
aratdce
rep.ezenlantul
MAI vine c! aspectecenu au lost fonnulatepani in prezat. Nu s a dispus
destituir€aci doaraplicareasancliunilordiscplilde, serccunoageca s a conunicatnubai
adreMde infomde ri nu dispozitia
de sancrionare.
esteclar ci nu i s a comujca
niciodatt.Cortesialiaituegi$ atah IGPRestecu privirela adtsn si ru cu plivire ta utract
pecarenui^lcunoslea.
Legeaprinad.15alin.t lit.cestenechrecuprivnela peNoana
care
arecompeteda
sAstabileascd
sanctiunite
penhuunagentdepotili€.
disciplinde
In replicd.reprezenra
ul MINISTERULADMINISTRATIII SI INTIRNELOR
r L c o P , F dcrii O , d . r, l t r . o 0 0r , e \ e d e
a . p ee
. . a . e . , a f r a n d u - s rd. o
1cureohr
"cere
dosarului.
In siruatiah carese va adnite
cererea
de sesizare
Constitution
a Cu4ii
soljciti lemen penn! a formulaunpunctdevederc.

in teneinl dispozlnlor260Codlrocedu'dcivih' DISPUN la datade10042015 Amdnapronutarea Pronuntalir'n$edi4alublici azi.201 PRXSEDqT9 . ( ' i i u L i o n o r ' Ladar e | 1.l0.6i aln.69alin.2015 Cdea. r u r a . in aceealicofftituirq avardnevoiedetinp pentfl a delibera' D I SPUNE: ladatade17042015 Amta. UNcUREAN'[fo. pronunFrea Prorulatd in qedinl.asupnfonduluiceredide ineNenlie foturlati deGhemanAmin Mrian.3 04.l.I$ . 0 p r o r L n L raer r o ? c e r e r idi e ' e \ i / d d i''a..042 PRE$ED UNCURE JUDE Di G DA\IID CE TOR. ws G DAITD CE Sedinf!din datade 10.s.clmant !i de irt€rvenientulaccesori!. art.rf JUD BiC TOR. ti pentrua le daposibilitateapd4ilot de Avandnevoiede timp pmtru a deLibera depunela dostuconcluziis.l din Legear' 360/2002 recurentulr.hn d e c o . precumti pefondulreclrsulu' accasorie CURTEA. M60 t'n- c o r n b oa r c L d n r r a n n I rr de polit\tilorinvocalii piivid statutul an. 150Codprocedurn ( _ ' i i C o t u L i r l l i o nraLl -ee r ( p l a J _ .8 o. ASILE JUDECATOR.04..civili decbreinchisedezbaierile ti relne Cudea. ASTLE JUD \.publici azi.in teneiul et.

anulareaDecjzieide sanctionare enisa de djsciplinam155293/11.2011rcclamantulDinca Emil Florh a solicitat in contradicioriu c! paratjiStatulRoma! prin MinhrerulAdministratiejsi lnlenelor Inslccroratulde Potitieal JudeluluiIlfov si MinisLerllAdninistratieisi Irtearelo pronurtarea uneihota. CUR'fEA.constatiu.0.avendrevoi€de limp pentrua delibera. de TribunalulIlfov SecliaCivilSin dosarulnr.A CONTINCIOSADMNTSTR{TIV5I FISCAL DECIZIACI!IL.2015 cAnda decismdtoarele: I'apoi la 17. Dezbaterile au amt loc in gedinjapublicndin datade i.04. 347/93/2011 ROMANIA CURTtrADE APEL BUCURESTI SfCTIA A VIII. 92/15. 347/93/2071la 29.09.I Dosarnr.2011 larataIPJllfov .09.08.2015. lf Asuprarecursului defatd.2015 Sedinta Cufieaconrpuse din: PRESEDINTE: UNGURXANUDOINA JUDECATOR BiCU VASII.04.2011 suspendarea emjsadc pararaIPJ Ilfov pin cares a dispusdestituirea pam din politie. STATUL ROMAN PRTN MTNISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELORti MINTSTERUL ADMINISTRATIEISI INTtrRNELOR.rtului de scrvicj! al rcclanantulu panalasolurionarea detinilivasiirevocabjla a cau2er.IOV.E JUDECATOR: \'ISANDOINA GREFIER: DAVIDCERASELA DAMELA Pe rol fijnd sohlionarea reclama cererjlde recursformulata de recurenlut DINCA EMIL FLORINimpohivaseDtintei pronuDFtn civiler. la sol tjonareadefinilivasi suspendarea execdBrij dispozitieienisa de panta IPJ lltov cu nr.adprin caresasedispuna: executariidislozidei 155293/11.216I Pubtcndindarade17.2011!rj!cares a dispusircelarearapo. in contadictoriu c! intinalii pareJiNSPtrCTORATULDE POLITIE AL JUDETULUI II.carefacepafteintegrant! diD prezenla a amnn decizie.mitoarele: Prin cerereade chemarein judecalainregistrata pe roluil acestciirstanlcsub ' nt. anularea dispozitiei62715.02.candCurtea.1.fiind consenlate prinincheierea degedinJi dela aceadata.2011 a IPJlltbv .2012.12. 62715.reincadrarea sa in tunctia publicadetinrtade agentprircipal in cadru postuluidepolitieNuci .08.2015. NR. 347193/2011. pronuDlarea la datade 10.04..

dupnacelagitipic ca la momentul Dispozr\ie|62712011. emiterii acluiui de sanclionar€disciplinara. unilateral.2011. IPJ lllov r in. Functia. centralal admiristraliei Ca in perioadalulie-Auglst 2011.pe o perioadade 50 de zile incependclt 05. Ca parataIPJ llfov nu a atatatla aflataataqata adresade infomare nr. parataignorenddin nor.clia. dispxs reclaftantuhri sanc{ionarea cu "destituirea din polihe".eclamanL a unei 05 egalecu salariiieindexate.eclamantin caliiateasa de loli(ist si paratul"StatulRoman".09. Cn rcclamantului i s-aconuricat.al comunica reclamantului. rcclamanrul a oclpat frnclia publlcaspecificade loliti€ de "ageltprincilal depolitie". Cu un dispretircredibil din paneaunei instiiutilcarqfacepartedin politia romanasi careaparent. prin Dispozllia155291/1 1. conieslandu-l icuhic jLrdecatoregi l. ar fi fost sanclionat cu destituirea din politje(adrcsa se in cople.2 . prin Dispozitia155293/201l. neavand nici o intentiede.priD intemediul MinisteruluiAdninishatieisi Intemelor. La 25 de zile de la emit€r€aDispozifrei155293/11.de cnte reprezentanlii o adresadeinfornarecu n.09.reaactiuniica anala datade 05.201 I.eade dreptsi arcpturileomului.un exemllar al actului admjniskatlvde ircetarea iapoftului de seniciu. liind emisdealtfelintr un singur exemplar original.penoanajuridica si orga. etbctal puneriiiD aplicarea Disloziliei627de incetarca raportuhri desconsiderand necesilaiea comunicdrii actulul-parata de serviciual reclamanlulxi. 155294/11.2011.08.majonle si recalculate ci cu celelaltediepLuri cu daLade5.eliciarincepand paratelor Solicitasi obligarea la piatacheltuielilor dejudecala.cltedreptulla apira. be.09.prin carei s'a adrsla cunoginjaca. orsanulierafhicsi in fatanNtanlei conpetelte.201 1.in vedereaprcducei de efectejuridice.pmataa IPJ Ilfov a djspuscdceurea discillinaraa .in vedereadeprodnceriideefectejlridice nmdriteprin enitereaactuluicat si penru a da posibilitatea rcclanantlluisa se inforn€zecu prilire ]a continutului actuluisi sa si exe.. publice.627lZA1Ia constjluito adresaprinita de (anexa2) rcclamant cu nr.constituindanexaff 1).082011si inscrisulprobaioral DispoziJiei de sanclionare disciplinara.08. in solidar. parateiIPJllfov.2011 Arataca.09.2011. doa.esi si acceslajusltie. unilateral. de la &ra emiterji Disloziliei.1 . apad ordi. Si aceasta misuraa fost chitu de la data emilerii lusa in apljcare.09.2011.ezentreclanantuhi. 153181djn 05..2011 de sanclionare disciplinara nu a fost panain p. pozilia86t.ativ.clrt.iginalsauin copieceiificala.in cadrullostulLri de politie N!ci. 1552'9!fi1.lx plalacatrc.obligafia legala de a comunica recladantului.08. singuiainlomalie primila de reclamantjn Legitura Dispozilian. Sustireca Dispozilia155293/11. parata.eclamantxLui si. incetarea raportuluid€ serviciual reclamantului.08.espectivaeraocupatade reclamartiD bazaului raport"de seNiciu' stabilitintrc. judet llfov. restectiv 1 ti. comunicata reclamantulneavandcunottinjade corli tul actulxi de sanclionare si neavand posibilitatea sail depnndia instan{a dejudecata.de cdtreparataIPJ Ilfov lnstantaneu.n data de parata IPJ llfov a emissi Dispozitia627105. in statulde orgarizareal IPJIifov. cu sediulin conuDaNuci.2011 prh carea dspus 05.Obligarea paralelor.09.decla. in o.2011. AJatah moriv.

2011-05. prnr ca.2011 care trln reclamantula fost sancJionar discilhur cu "denituireadj. d e t o o s r n " a p c .precum si suspeDdarea Dispoztieiemisade citre pdata IpJ llfov sLrbr. c ep.09.08.a"care lorrtutt an.lddentutdi.ulOlicial al Ronaniei in perioada1t.odor.M J .10. a v d d '. disciplina. I i-08.2011. linuld ijr confonnitate cu an. A t i . In ceeac€priveqteexisteDra cazuluibinejustifi. de ta careparata IPJllfov a sistatxnilaleratcalolul si ptatasatarjului"si altordreprffidemunctciirre jncontinuacr€. Aprccrazaca larata IPJ ltfov ene o unitarede poiitje de nivct tocrl.20tt05. i .2011.pagubeiimnrente'carsi conditi cazului' binejustificari.1. r€clamant. c"lirare t L a d r c od e .09. r r p e c 3. cu petSrJnalitate juddica. Ca in ce privesreactete atacate pri.r. solicjtasaconstatc ca esteindeplinita.actul norhaljv nu indcptincain sdns .crir In fapi. u t 4 C o o u .tere. r .79 din Consriiqiedecdt.firi competenrade a angaja ro4a de munca si prerogrtjvadiscipljnara. caicululsi platadrepturilorsalariates. d o L or . Reclamantdeslein prezentlipsit de veDituri.solia acestuiaestelipsita de ven'tlrrisi auiD intrelireredoi copijmirori. a g a .la caF s a opusreclamantuhi.09. a aftordrepruride munca.201i.247 Codul Muncii. 627l0j.e pararaIPJ Ilfov sub nr. . IPJ ltfov a comunicatreclananlutui.\ 1t ti a 05. Ca in ce privesiepagnbamateriataprodusain paldmoniulrcctanuntulu aceasta estcindiscutabila si s-aprcdusincadin datade 05.09.e!r.09. In ce privestecapetelede cere.eConsitjulLegislatival pa. n! erapnbticetj. a p i .09. tiind tu prezenr. . a r oi "r I n r e t e . r \ r ''prercsaliva "a.2011. deabiala datade 24.etinsacLnomariv.aralaca exisrenta unri caz bnlejustificatnu poatefi rejinutadecardacadjn imprejnririlecauzeiar reatta o iDdoialapntemicasi evidentaasupraprezumlieide tegaiitate de carcsebncra acrele adm'nistrative enise in ba2asi ir vedereaexcctrdriilegij. o a n e rrJ.plirrr o scrisorr larara recomandata. . Mo toiul Oficial si nici nu se alla in evidentaoficjala a tegislati€iRominiei. 155293/1108. aparttlredoar b) c€ledouaacteadminjsharive farade careie solicitasuspendarea exectrrari s-aucmis ir temeiuiunui p. prin care soljcitaslspeDdar Dispozilieiemisade cat. potide'.es a dispusircetarcaraporrului deservici!at rectaDantutni.2011. o copiecedificataa Dispoziliei621/20tK ocazrern careroclamantDl sasc ilforneze mediar.prin inlemediulcopieireslectivc cu lfivire la conlinululDislor4jel 62?/201Isi salrocedezeta o conrestarea aceste LaauiorndileierarhicsDlerioale. in mre s-a opusrcctamantului.in unnammeroaselor plangerj. prczenta actiuneararaca norivetedc n€legalitate suntexpus€pc taE in cuprinsulacesteia si seretera1ainprejurarcaca: a) parala IPJ litbv a cnk cele doua acre adninisrraliveor incal.depnse decdrrerectamanr atetla parau IPJ lllbv catsi ta autoritalile ierarhicsupeioareateparatei(tctR si MAt).at. c . atatcondijia.2011.2011. OMAI 400/200. carc in teimd.c i p i u . Nefiindpublicatnr MoniLo. . o .area o .aflarain strucrura PolitiejRonaie si jn subordjnea Miristemlu Ad'ninistratieisi Lrtemelor. a adresa153E75/2011.in ambelecazui.la 50 de zile de la emjrerea sipunercain aplicarea Dispozi(i 627105.t si 2.

in brogurileneoficialeeditatesi difuzate la uniiniie MAI.12.in fals.in cateva sulede exemplare.broquile OMAI 400/2004.0 din Legea7311993.in timp ce pe exemplarul originalal ordlnuluipnstat la pa. $ut brosurlneoficlale. doarConsiliulLesislativirtocneste velsiunioficialeale unor culeseride actenomaiive. trebnie relinute a fi ve. semnatin fals de cat e chestorulToma Zaharia sl llnutsubcheiedecatreparataMAL AJataca djn pnnctulsau de vedere. nedflandu-se in evidenraConsilillui Legislatival Pa. si adtareafaha a daiejde inttue in vigoarea o.exislaposibilihteaca si a1lelecorcspondente sa exhte intre continntulbro$rilor neoficjaleaLeOMAI 400/2004.neobseryand{e principiulpotrivit caruiaun act administraliv individualproduceefectede1adatacomunicdrii ac€stuia cnhesubiectul . producefectede la daiaemiterii.ca 'destituircadin politie" respectiv"incetarea raponuluide scniciu'. MAl. aflatesi i! posesjaIPJ Ilfov si Dtilizatede cnire lep. OMAI400/2004 ru puteafi opusreclanantului ca izvor dedrept.es-a opusreclamantuhlOMAI :100/2004.slunj neoficiaie. Broturil€OMAI 400/200. ce conlirea!aritareafalsaa emitentuluica tiind ninistrul adminisiralieisi intemelor. broguriler€oficiale ale OI'IAI 400/2004. sj a lbst sermat.Pe hngn celedouagre$eliobservate si indicaternai sus.pa.urmendaceasi tipologi€.legal. in dovedirea €tistenteisi conjirutuluimor acteDomative. utilizateneleealde citre patata tPJ Ilfov.dinului. ca. Corcret. asclnzandu-se ca a fost semnatde . in realitatedoarbroiuri ldata IPJllfov deJinea neonclaleale OMAI 400/200.exenplaruloriginalal actuluinomaliv in cazulin careacestaera secretizatsau brosurieditateoficialdecihe ConsitiulLegisiativi c) In cuprinsulcelor doua acle atacates'a dislns nelegal.ataIPJ Ilfov puteasa utilizeze MonitorulOficial.uti]izat€de cate parataIPJ ]lfov au continut grewli erosolane de redactare aiatcuprivirela indicarea autoruluicatsi cu privirela indicarea dateide intrareiD vigoa. 2 (1) lit.care nu pot fi invocatein doredneaconlinutului OMAI400/2004si cu atainai pujin ln a dovedio evenluala comunicare a OMAI100/2004 citre reclanElt.lamenrului. si exemplarulorlginal.1. Suplimentar.r€clanantulfiindindrephlitsa'l considere inexistentca izvordedrept. la comanda MAL Avandin vedereca pohivjt prevederilor art. Neincandpartedin legislaliaRomAnjei.ea ordinului.2004. Ca datorjtaeditarii lipsite de exieentadin parteareprezentanlilo.In pefioadain ca.2005.e o persoana fird competenta.naterial exigentelede "accesibilitale si prevjzibiljlate"ale unui act normativ.ministn'lh exerc4iu. ta tipoglafiaMAI.ir activilateasa.in jurisprudenta conforniratecu corsacntaa CEDO.ezentantji IPJIlfov.ataMAI data inrArii in vigoareestetrecutacl) fiind 15.+. data infaarii ln vigoare este menlionataca fiind "01_01.apieciza ca se impuneca ca parateleMAI si IPI ]lfov sa confime ca OMAI 100/2001s-a enis intf-uDsjrgur exemplarorigiral_pdstrarla larata MAI.dt. de catresedetarulde statTomaZahariasi nu de autorulaparent.MarianSdniula.private ale OMAI 400/2004.eaufost editalenelegal.Niciodatnnu s-a conunicat pamte'IPJ Illbv un exemplaroriginalal OMAI 400/2004.

era i. .tuluijuidic de nai sus.b .15529jdin lt.Ca stabili cine esteaceapersoana juridica cu cares a niscLrtftponut de m!n.inrerpr€tuI tesii poal€concluziona caratorfdlde mnncaat .soancle ju fizlce si persoanele dice (jr vigoarela dataemiterijDjspozitieirpJ Ilfov nr.etul31/195. .l(2) sj art.2lit.0S. .Ddin vedercprevederilc arr_5 CodCivjlpotrivil cnnta "Nu sepoarederogaprjn convenr san dispozilii particulare. 155291/11.c tn c€ lriveste dispozi(iatr. 2t C. .idice iD tencill art. r i e ri t n r e n e t o r .jn cadrulrapo. ' ic . d pm u n c .u8aj.n pfevederile arr. 155293/11.reznltaca doarparatui'SratuiRomar" prin jnremediutorganuluisau MinisteruiAdminisiralieisi Inremetor.rea pd. Pe de alta parre. .. .art. .r e .".etul3l/1954 sj ait.StatxlRonan'.25din Dec.c.Lr Muncii.nx se poat .Ia data de 1t.. avandpersonatirarejlridica Apreoazaasadar.tjrLrlarul acclo drepturisi oblisati.pa. M u r . p e ( i . drep! slt stabiteascisj sa aDlice reclanantului. i .corobontecu an_25 din Decretul31/1954 privitorla pe.627l05.09.n .ivind slatutulfuncJionarului public. prin carcpararaIpJ lllov I dlspusimpobivarechrnanrxtxi.stri-gened lolijist si 0 \d.b t .Z0l1estetovirade nxlirat penhuincnlcarea pfincipiutuispecialitdtiicapacitiliide folosinlaa persoaleij u.scurobligaliade plata a salarillui la careesteindreptdlirpoliistut. Dispozilia nr. r u . CoDffet.r '.2011.2011 ldvind a reciamantlluinu a fost emisaiisa de pararul'SlalulRoma.+ coroborar cu arr. r r . pefsoana nascuirrlre reclamanrul juridica '. Dispozi(iapdatei IIJ Itfov D.r1 p" e ld rdte-e.1 (2) CodulMnnciirezuhaca npoltut de sewjci I re.08.l-.. d r i e jn bazaart.F o pd c.2011) coroboratecu art. in caliraredepolitjsr.in masumin care lesile specjatenu conji.08.d m i .eparaidlpJ llfov.08. .dviid orgamzarea si tunctionarea mlisrerului adminjstratiej si intenelo.201t. nu se poaredistinsecjne anumeesreaceape6oanajuridicain sarcinacdnia s a n. precumsi carea dobindrtdreldt de a dispune.l dnr Legea 188/1999p.e)djn OUc 30/200i..a f.erogativ drscitlinari avanddreptuldea apticasancfrnidisciphrare salarialilorsdjsj av. Anta ca d. incetar€a ralofiululdesericiu al lotitjstului. raoonr d e J e r v i c i u! r r c .a a poli{istuluisi carea devenit. o r g .e) din OUG 30/2007. n r \ n . art.din coDlinurul lesij speciale susmentioDate. e . uDilateral. i d . publicecentrale. pdn organrltegal de reprezertare. t : o r a rp . cu observarea art. "le . i .t 1 n o n .maroarele motive: l.ectamantuhLi.i..torutui'.ldrnJr. nr considerarea celo. ' . " . iL:. persoanajuddica ce nu avea'n competenra dreptulde a srabtlisi de a aplicasanctiunidisci inareinrpofiva .la lcsile car€ jnrereseaziordhea publica si bunel mora!uri.247(l) CodulMlncii porrivitcaruia' angajatorui" estecetdislunedep.n . nisura discidinana desrituirildjr potitiearatac aceasta estenelegala pentruu.'. e r u L d e f . J D o p : p f F l t p r r e g i .demaisns. i .avind irr vedereprcvederil art.c c o d r . dispozitiidercgalo I din con rutul Legii 360/2002privind statutulpolilistutuj.5din Codrl Ciril (h formain visoarcta 110E_2011). in destiguarearalortuluj de serviciu sancfuneadisci!ljnaracu "destituirea din poliiie.in llrlninaplevederilorad.' desrituireadin poiitie . dnrLegea188/1999. \ r . D : n .J ' o t r .1(2)dnr Dec._ \lirirerlA d n . lese genemla. ci a fosremisarelcgalde cat. : J r d r ..ldinOUG 30/2007.2 tit.carer€vnrin modobiinuit'. .

e) din OUG 30/2007. apEiazaca ca IPJ Illov nu esteo sttuctu.tr eraun tuDclionar semnatar cerulade lege.ataca lotrivit art 1. .etul31/1954. art. consecinta.5 Codul Civil (in loma in vigoarela dataemitedidispozifiei)cu olservareaart. a uoorstrucluriale conducerc Asifel.i'trucat autorul competent i! a drsprine al Dispoziliei. _ oJ u r e i t ' r c r u r id e o o l ' r ed ' i n e r c ' .art 2s2 (2) an.dv Dentrucaresolicitaanniarea art. 60 (2) si a . n d . acesleia.MinisterulIntenelor!i al adninishalieilublice Refomei Administ.si anumede ceade lnspecto! din .a dnc a de Inspector$ef al IP.l diD L 188/1999.l lfov nu face larte din cat€goriatuncJiilor MAl. 9i cusediulin mrnicipiulBucure$i care In confornnatec\1 att. din strucluraPolitieiRomane'aflandu-se njvel local. e p f n e s e g r i t e l .24iCodulMuncii. Avand nr vedereca esteftn dubii ca nu exisia identitateintre tuncija alPolitieiRomane" sefal al IPJIlfov' si tuncliad€" INpectorGeneraL "lnsDectof a MAI si pe calede consecinia.a. Apreciaza Civila. a.rczdt^ ca p t^tn IPJ llfov n! face MAI. i! bza art 34(2)di! Decretul31/3954.9etulIPJ Ilfov.Civ si: astfelPrevedelile reclamantului. 'irp (ar I r e r i n .30/2007. OUG 30/2007.a.art25dinDecretul3l/1954siart lit.ldinLegea1188/1999.jncalcan. de fiind incilcataastfelo condilieesenliala a Dersoanei.. u l e i ' r u c n d " \ 4 q l a r i r ' e ai r a r er e p e c: / u ' e ( ' d o 1 'o r g " nc o n o u . l2(2) din OUG 30/2007.lu-sc art2llTCodulMuncij. d r Decrerul3ln954D e c r c t ul lln q 5 4 .struclurile in anexaI 1aHG 416200flrlvind aparatullytAl suDtceteprevdzute o. (l) dil.r€zultaj. art 12 (1) si alit3 (2) djr si flrnctronarea a .b) din Lesea218/2002privind olganizarea OUG. cu personalitate I?J llfov Du Poateii ca Dici conducatorul apr€ciaza Pe cate de consecinla. PolitieiRomlme.t25 din Dec.aradlbii ca panta IPJ Ilfov esteo xnilatede polidede in ju dica.anexei2 dh HG 416/2007si interyietandper a conhade'anexaI dil HG 416/2007. le cale de capacltilii folosinla princlpiu lui sleci.art 35 (1) si (2) din Decretul31/1954.art.olilie a reclanantului destituirca Geueralal Polltlel Romane'sau de Wf a1unei structuridin cadrulMinisterului si Intemelor.sanizatoricn siefectiveleMidst€ruluiInlemelorgiRefomejAdministntive' Cercetird anexaI din HG 41612001.t. arata ca in lunina artl. 15(1)lir'c) din Legea ad60(2) coroborate Arata ca dh prevederile 'destituirea din politie'se aplicade cu disciplinara 360/2002. .e) din Legea360/2002privind statutul polilistului.. din structlile carecompunaParatul Pe de alta partc.aliveesle: "organ de speciaLitaie cupesonalitatejuridlcn cenirale. Administraliei cu art. 15 (1) lit.pohivitcomletenielor MinisterulniAdmlnisiatiei minlslruhiadmlnistraljei lenbu asenliidelolitie " 9j intemelo. n. 5 llt. .a.art5 C.spozliei) 0E2011estelovitadenulitateiDbaza nr. a r t .eallaca sanctirnea catre ' inwectorul generalal Poliliei Romaft ti qefii celorlaltestructLrriale prin ordiDal $abiLite qi htemelor.5din CodulCilil (i! forna in visoareIa dataemiterii d. 105(2) Cod Proceduia CodulMuncii.lftaii i decntrelarataIPJILfo! cu incalcarea validitate a unui actjurid'c. d t o .1 4din 082011 2011a fost tostemisa: 155291/11 emisa:Dis?ozilia155293/11 apreciazacaDis?ozua apreciaza caledeconsecinta. 155293/11 caDispoziJia 2.

59 (l) si (2)li an.ce.79din Constitulia Rom6niei.jci evldeniaoficiala a lesjslatieiRonaniei. 62(3) din Lesea 360/2002" (3) ConsiLiiiede disciphia iti desfeloardactivitateain baza regrlamentulxiaprobatprin ordin al ninistrulu adninistraieiri inrernelor.in i" expusemai sus. 2 0 1eLs t el o v i t ad e in cauzas a nulilatein bazaart. Separat Monitorul Oficial. 15(l) litc) din Lcgea360/2002privind stan'tu]politisrului.r.5CodulCivil (in forna jn art-I din trgea 1E8/1999.avandin vedereca Dnpozi{idn. cu "destitunea p.sanclixnea prealabil. . in vederea inharii in vigoarcPotrjv'tad.cela.in prealabilstabillriisi apl'cirn sanciuniidiscipLinare cu "desiituirea din politie"impotrivareclamartului. s a 155293/2011. care s-au opus reclanaotului. an. m lipsaunornormeadministrative.a normeloradministrative la ca.25din Deuetul31/1954. valid€in perioadain Pecalede consecinla.59(2) si 62(3) din Legea360/2002. 0 E .llsi 12 din Legea2412000. a!t.cetariiprealabile..islrativecefutepentr! dc aspectulpublicirij in aplicarea arr.59 (l) din Legea160/2002.stabilette "destituirea ii se aplicdnumaid!p.r necompete 155293diD 11. prin voinlalegli. 35(1)si.(2)dir Deoetul31/1954." Potrivit art.din sttucturaPolitieiRonane.59(2) si art.:105 corobontcu ait. visoarc 1a. c! si aulor sernnatar.lat din politic'.eadisciplina. a .normeleadmi.11.e a stat la baza emit€rii Dispozllie prin carerecl.08.sa fie anulataDispozili CodulMuncii coroborat . in luminaconsidere.aia cnn dislunennperariv art.irtrucit celcetarca disciplina. in perioadair cBrereclamanlul a fost cerceiatsi sanclionatdiscipljnar.11 si dt. Cod ProceduraCivila apreciazaca se impure arulareaacesteiain baz! art.apreciaza ca scimplneca. in MO. discipinra.59(2)si art. 59 (1) din Lesei 360/2002. art. cefcetarea dnpi cons'rltar€a consiliilordedisciplna. 60(1)si (3) dnrLegea360/200 cu obse areaa.mantula fost sanctio.59 (2) dit L 360/2A02" Proceduracercetirii prealabilese ieglementeazt prin ordinal minisifllui administraliei Siintemelor.an 247si 252(2)CodulMuncii art.62(3)din Lege 360/2402.iDcipiului defasurat cu incdlca.251(1 cu ai.2011).l(2)si art.I local.LarAndulei.79din Constitu{ie.qj din politie"se. nu seallaupublicare 1(2).acu Astfel in lunina art.e fac trjmitere a!t.62(3)di! Lcgca360/2002.r. Porrivit art.insdtulleplasat.a eiictlat nelegal. nu a confimra ConsiliulLegislatival ParlameDtilui existenla.251(1)CodulMuncii.5 Cod Civil si art.59(1) din lrgea 360/2002 In considerarea colorde mai sus.in care si-a desftgua activitaleaconsiliul dc disciplim corlstituitcu trivire la cauza discipljnaraa reclanantului. in bazaart. linuta de cntre potrivit an.cu'incdlcarea at.12 din Legea 2412000.aca.ea legafita$i. L Apreciazaca DispoziiiaparaieiIPJ." Aruta ca in perioadah care s'a desE rat asuprarecianantllui cercetar disciplinaraprealabilasi ulterior ce.2011arc. nepuland l'l reiinutade ceh€instanlade judecataca o procedulacaies-ar fi realizatleeal.telor un tunclon. 155293/ll.aflaie in evidentaoficiala a legislaljeiRomanie pentrua completasi i da eficacitateprevederilor necesare art.01.60(2) si art.

Potrilit art.6l (l) din L 360/2002:'Polillslui poate contesri sanc(iune! disciplnlard. an.2011. intrucatnu a cutrins p.ea sa.sub aspcctuldatei de Ia care devinc aplicabjlr sancliunea discjplirara.ilor alt.60(t)corobomtcu a .ogrloriiin legilespeciale.62(3)CodulMunoii. Drnsum in carenu existr dispozi{iide.09.62(2)coroborat si apljcatede emitentulparataIPJ llfo!.iciual reclamantului apreciaza ca se jn impunea se retinesi Dulitalca accsteja.2011. a actlLld Apreciazaasadar ca sennluneanularea acesteialentm indilca.3- prin cde reclanantule fost saDcionatdisciplina.ecizirj ctr priv're "la termcnulin care poate fi conleslalasi la instarla ' jlr sanctiunea jldecitoreascala carese contesta.77. l j n . in temen de 5 zile de la luareala cunoginti.1(2)CodulMuncii. prin cares-a dispusircela. Arata ca poblvir art.cite subiectul in bazaan.eadlspozillilor c! a .prelederileatr. la . lrma saexpirela 5 zile dela conunicarea dtre lolitistul rizat d€sancl'une. Apreciazaca Dispozit'as a enis cu incllcaredart.it cAndaur act nici o ooma derogatorie administraliv iDdividuaL \. 60(1) dln Legea360/2002: ' Aplicareasanctiunilor disciphraresc face lot.in ceeacc priveqledalade la careDispozilla uma satroducl efect€juridice fatadereclament.de la comu.252(3) a€sLinatar. porrivitar'161(l)din L 360/2002. Suplinentai anta ca DispoziliaparateiIPJ ]Ifov nr.prevederile CoduluiMuncii sc aplic! mpoduilor de seniciualetuncliondilorpublici.ca sarclirneaumeazi sa producnefectechia.6l(1) dnr L 360/2002.78din CodulMuncii.61(1)dinLsea 360/2002. si (1) CodulMuncii.unerespectarea este.ebdatra fi observate si respeclate de citre parataIPJ llfov.aproduc€efectedoa.hic superjof .i.aldecatreaceAsta.' art. suslirercanuliladi Ditozitiei respectivca iind enisa de o pefoana carenn dispunea de prerogatiladisciplinara si cu incalcrrcap. 62 (3) Codul Muncii.08. Arata ca in ]lmina art.2011 4.in Ca in contmprevederilor continutulDispoziliciI 5529310I I .ica.elxicarea aplicatsarcljunea.t. aplicabilapent.re s-a rlcetarea raporlrdridesenicinaliecLamaDtuhi! djsptrsnniiale. 1(2) CodulMuncii. 60 (l) coroboratcu arr.( 1 ) " .potrivitart. lreviat la ad 6 1 . nr.de crtrelaruta IPJ ]l1bv.in baza arr.lexte carelrcbuiauobscwate a . acesteicerinleimperative Apreciazade ascncnea ca Dispoztia6272011estelovitade nlljtate. in bazaart. s a djspusnelegal.nulitateaabsohta.letuhri ie. nnpcrative aleart. privindstatutullolitistului nu contire Ca avandiD vcdereca Legea360/2002 deia principntlde dreptadnlnlslrati!poti\.incipiului ju specialitatii caprcitatiidefolosintaapersoanci dice. inlrucals-aemiscu iDcalcarea de catreemitenta an.08.!. sa enis cu incalcaFaprevede. 627105.earaportuluide se^.dupi expirarea temendlri de coltestarc. esenta penttuaceieasi rnotiveinvocatesi 155293n1.ivii compeieqelofstabiliteprin ordin al ministrrlui administElieiti intemelor.1(2)din CodulMuncii.att.61(1)di! Lese! 160/2002.]55293djr 11.d€ la enilereaadului sanctionatof si nu dupi expuareatermeDulur de coDtestare" cee.62(2)ett.77.252(3) si (4) djn CodnlMuicii.60(l ) coroborat In ce piivesleDispoziiiaemisade cdlreparataIPJ Ilfov nr. 6271201 1 prin c.

iD dispo?i1ia atacala.elordrcpturi: a) drepirl reclamantului de a fi infomat cu cu privirela conlinutrlacrulu adninistrativindividuallrin care parataIPJ Ilfov a inlelessa dispunl jncetare ralortului de servicjual reclamantului. ll dif.?4din ' Constitutie Dreptul la aldrde' si reflerie in Legea 55. mai devrene dc comMjcarea acestuia catresubiectul lasiv destinarar. din oficiu. 2011. c) dreptulconstitulional ieclamantuiui de accesla justitie.in vedereaproduceriide efcaejuridiceiar procedu prir caresereallzeazn comxnicarea actuhi de incetarca apotului de scfliciu.espectasi aplicaprevederile inlerative ale ad. iD caz de retuz ai p mnii.77Codtr Mlncii si in asiguraconcomltent.se desprind obligaliaernite!tuluiactuluiadministmtiv pdn . Dcciziade concedie.2011'. In lumila art.ca aclu juridic de concedierenu poeteproduceefectejuridjce licite.coltnrutulDispozitieinr. c aa l r e c k m a r l u h i .eclamantului primadovadacu privirela l.t.a urmitoa.pnn cares-a dispusincetarearapoftnhi de n u . ceastabilitapdn art.ca parataIPJ Illbv nx awt nicio intentje.est€ca art.t. b) dreplulconstitutional al reclamantuluj de a se aparainpolriva oricaai ji actadministrativ individualpecare considera nelegalsi varimiior.aresedispune incetare!raporruluide nlunca al polilistultri.ir1!rccedurade comunicare preltzule de art.77CodulMuncii nici Dua lbst nentionatde c6te parata.fira echivoc.627l201 I probeazd insa. cu sematurnde primne. care ordoneazA pe parataIPJ llfov.77din CodulMnncji.in temennl si p. de ani de zilc. "Din textulart.expLici laragrafl'hi 2 din conlDutulDjspozijiej627120t ca efectele Dispoziliei se produc de La data emiterii Dhpoziliei.MAI de a fi infomali. 252(3) si (a) Clvl.28dir Lesea188/1999 si.in cursulproccduriideintocmnesi enlterea Dispozitieicriticate.in ad. cu suponin art. parat!iPJ Ilfov.in dispretulvadit al art77 Codul Muncii.77 CodulMuncii. o Factica contrariedrcltulxi legalalsalariatilo.+ ln opinia.psaintenlieipa.de cire reclama.uctffiipropdi cat si la niyelul tuturornnirililor de politie subordoDate MAI.indirect. Potrivitart. ca lenci lcgalal Dispozilie 621/201t.1.! tn olinia sa. 252 (3) coroboratcu an. chiar in cadtu I. Pe de alta palte.i g emitercaDispozitiei627/A5. Codll Muncii.252(4)Codull\4unciisi. parataMAl."pera contrarjo". a impus abuziv atat h nivelul sL.si nu de la o eventualacomunicarea actLrhLi administrativcntfc reclaDant.09.09..cu .ori.iatului. Lesea 360/2002jLegea188/1999. 77 rezulta. a dispus.62(2)CM. exercitarea leingrAdjta.l dtu Legea554/200.e prcddce€fectcde ]a datacornuniciriiei salariatului.106din Legea188/1999.ap.1/200.la domiciliul sau resednr comuDicaid deacesta. 252(:1) CodulMuncijln al treilearand. 252 (3) coroboratcu art.areiIPJ Ilfov in a asigurarespectarea a .cu sediulin art 2l din Constitr4ie sirefl€xi€in alt. lin scrisoeerecomandati.contestandul la autorilalea emjtenta sa! organulieiarhicsuperior. respediv "05.nr a . Constitr4lesj cu reflexiein art. esle jn teneiul art.eciaza ca esteimportantde menliorarca. cu sedirl in afi. a.62(2)di! CodulMuncii. in accsrsens citam:"Comxnicarea sepredt personalsala.de a I comunicasubiectulLpasiv destilata! in 5 zilc calendaristice de la enriterc.

conunicnriicopiei. parataIPJIlfov a emisDispozlliant. formulate impotriva condnceriiparatei IlJ llfov si a unor reprezentanliai paratei cat slpenal.10.depusede reclamant.obatoral actului in a cohunjcareclammluluiDn inscrhorigjnal absolutnici o inte.l La ic.09.09. de a produceeibcte prevedenlor art.i.252(3) si (4) CodulMucii si in scopuleventual juridi€ ci s-a ficut €xclusiv ln rma phqerilor lumeroase ale reclamantLrlui.10.la 05. L e a o m i -s r a r . salariulii cdhe reclamant. deja incetaseraportuld€ s€niciu al reclamanhrlui.r i n gr a p o a u r i ldee m u l c aa l ep o .in data de n! s-a fecut de cak€ larata IPJ Ilfov inlr-o evertualaconsiderare a 24.lie.2011.09. la emitentsauorganulsuperiorsauin fatainstanlei Apreciaz a ca esteimportantde ne. debunavole.cu consecintaincetnrii calcululuj si plaji. necesd ca aplicareaactului.s-a comunicalreclamantxlni.de cdtrepaEta IPJ llfov.627 /201t.201I.i si la paratelor IPI llfov si MAI. ec a r eu r u l " a f i e@ D u n i c asrL b i e c n . pobator al existentei 627201i. 79 Codll Mucij.2A11.in condilillelesii.prccun si faptulca in lnminaart. a fostdoar ratiunea copieaDispoztiei62712011.neavandu-se niciodatnil putin exdplde origimle ale vedere.natade comunicareAcntle o esteevidenta in datade 24. ep a r a r eMr A r . Comuicareaunei copii a dispoziiei627l2tt|r cdte reclama't. ignorasecu desavarqireobligaJiade comunic&e a actului cdtre reclamant. i l i qour s ( de ctue uniiaJiledelolitie emitenie.e c u r o s c J rr e i n d i v i d ueap r i " c a ' es en d s cm .2011. treingrndlt de conlinutulactului. din penpectivaparateiIPJ llfov. ircepandcu datade decila 50 de zile calculate De abiala datade 24.2011.catrereclamant.Concrel. fiind slrijinita in acestsenssi de cdtrepdata Ministerul AdministraJi€isi Internelor. d n a r asrr.10. in a @municarcclananlului. I n c a u / " dedusajudecafii. in considerareasi apucareapracticii nelesale impuse de cnh€ organulsausuperiorpararaMAI. in vederea procedudide si conlinutuluiDispoziJiei jurjdice efecte reclaoantuluisa ia cunoqtinta lrecum si penku a da posjbjlitatea neingddit. .JioMt ca si uiteriordat€ide 05. 627/0s. in foma continuata.10 privire Ia deciziileprin carc li se modificaraporturilede munca. i n d n i d r a ld. efectelejuddice orsanelcpenale. originai. la care.lpLai s i vd e ..juidicsi sa-l contesle judecftoregi conpeterte. 05. juidic cu acelasjtidu. o d i f i c as .lrin scrisoar€pogala recomandara.tuata ca.09.nvocain fata instanfei in deciziade concediere. cends'i connnicatreclamartului ieclamanr.ca si conditie de validitate ce tiebuia indeplinita ulterior emiterii actului.intr-unsinglr exemplai intocnescintotdeauna. si pentrua acopedaspectulfraudulosal pentrua stopaplargenlereclamantului Avandin vedereele de mai sus.09. Dacala dataemjteriisi tundi in aplicarea relrezertantiipmiei IPJ Ilfov nn an co'siderat Dispozilieinr. ' in caz de conflicr de muncnansajatorulnu loate .20 I I la panta IPJ Ilfov a opnso rezistenta cde a emis si lus in aplicareDispozita 62712011. la ofganele ierarhic suterioee ale acesleia (MAI si IGPR) lrecu.:D e c l a t u n r l .laparauIPJ MAL atel cu caracteradminislraliv Ilfov. i n . era conditio.09. o copiecertificataa Dispoziliel 621/0s. t i :o b " c u r e a . dupn emitere. carese pistreazdchid de cdhe insiitutia emitenta. iar alremotivede fapl q'tr de drep!dece!qglepr€cizate .necesitaieade a emile cel doua actului jllridic. in vederea produceriiefectelorjurjdicelmnriie.lnt. d L ! o / .2011.2011. neavand nn sirsur exenpld original cu rol p.DispoziJia 62712011.2011.din perspectiva dalaIa careparataIPJllfov aleDispozitiei 62712011 s-a! prcdusincadin05.

nu coDunicase rectamantului.Djspozitiadc sanclrona disciplinara puteasaprcdlcnlicit. intrucar. Sanctiunea aplicabilapeDtrulerespectarea p.627/201)estelovftade nutitarein lemciu a . licir condiliacafeintemeia.2011.' lrocednrii Pohivit arL. dc 5 zile dela comunicarea actuluisanclion'aror.08.Concedjerea dispxsacu nereslecrarea prevaate delegeesteiovjtddenniitateabsoluta. Astlel. iD vederea cuigenitemenutuide contesralte de 5 zile calcuiatde la comuricarc.'.ciram:'. .66(2) si art. in materiatiratea ei. Ad 78.I5529i/11.luljrateaabsohraa Dispoziliei6271201L Aratade asemenea ca Djspazi\ia .. si de la a ci.61(l)din Lege 360/2002. La detade 05.d .jncalca. 60(1) corotroratcu art.i55293/11. sianume"destitlireadin politie' a rectamanrului.unea maxiDacu destituirea din politie"sepoatealljca doa.emisfiind de citre pamralpl Ilfov.08..an.igravca unofdrepludalercclama!rului d€osebit d imponanleintr un stat de dept. cum suDt:drcprulla srabilirate in tuncliapublic dreplulreclaftantuhila irformaliede nrErespnbtic.252(3) CodulMuncii..la intocmirea si emirerea Dlspozliei6271201 estepotriviiai.ezutBca orice sancl'unediscipiinameftlsa imporrilaunui politist.ll I & pohrvit aft.66(l)dinLegea360/2002.it impemtiveale ar. 252(3) si (4) CodutMuncii. i e J .te.dreltut. 6 9 ( 1 ) l i t . Dispozj{ nr. inponiva reciamanrxlu.78 din CodulMuncii.ui erpiraredoar.2011 si i! tipsa curgcri termenuluide contestatie de 5 zile calcularde la comnnicarea actutxide sanctioDa discilljnara.cu obserareaa.2011.Stabiiitatea politistuluila lo. nu se.u d en u l . un ao adniniskadvindividualprin careparataIPJltfov dispusese la datade 11. DispozijiaIpJ lltbv livird deslituirerdin lolitie.la inrocmjrea sj emiterea Dispoziliei627120 carea atrasde pe o pa.1) Codul Muncii. exisia. Nineni nu poare invoc rcrcgulariratea pricinuirdprin lfopriul snufapt.ealizase.eclamantutui ta apirar d.mllicir sanct. in ljpsa comunicirii.09.eltul reclamantnlui deacceslajustijie. . Pe cale de consecinta.pe de al!! parte.. 6 6 ( 1 )d i n L e g e 360/2002.s i . aceastadirtf o culpa prct c de ne'espectarc a leaii.itii iPJ Ilfov nr.. efectejuridice.aporrului..627l2011. in taprsl in drep emrterea Dispoziliei 62712011privind incerarearapoftului de seryiciu a reclanantului.apreciaza ca Dispozitia627120t1privind incetarea.09. art.'ta destirfteadin potirie.l (2).l(2) si art..t. s s i a r r .r o ' .77 corcboratc! a . Ia carena enis. Dar panr la darade 05.ea disciplmara a acesluiacu "destltuirea din poliric. i r t il e p r e r e n r lee.108 alin (1) Cod ProceduraCivita . t . de cdtrcparataIpf tlfov. incilcareaprincipjuluilegaljltliisl crre i condus. (g .08.78dil CoduiMuncii.anrerioremirer Dispozjlej62712011.le . 'alreciazaca parataIpJ lifov ru-s loate acoleri in faia iNtantei de jud€cata.cutpade nerespcotare a prelede. Din prevededlean.201 sanclioDa. a continnrrtx Dispozilieide sanctiolaredisciplinamnr. 7 8 d i n C o d u lM u n c i ic u o b s e n a r eaa. potrivit ar(.ca si cons€cnrja. .69 0) lits) din Legea360/2002rezulraca se dispun incetarea iaportuluidesetuiciu.si antrmeDispo.evedcrilorat.2011ia cares a enis si pls h aptjcarcinddixt D'spozilia627120t1de cibe parataIPJ Ilfoy.252(3) si (. o | .cabe reclamanr. Apreciazaca din prevederileaft.dupAcomLrnicarea contirNhrlui achrhide sancllonare disciplinara si expirarea rermenntui decontesrare admirlistrativa.77 CodtrlMuncii.

esenti^le este de natLtraa si anterioremiteriiDispozi(iei627105.continntulactuluide sancllonare cu rea c. inloctniLa 155294/11. 2 5 3 9 / 2 0 .08. n s p u n s u l M A I :10186/30.ea art. dispunetianuLa.66[1)djn Lesca]60/2002. ir e m r n l o r n r rd r i n ' n p : r a r e i l P l l l o ' s o .iI temennlsi obllgalialegalade a conlnica reclanranfdLui in{teplineascd unn'nnd disciplinara.eapri.'omului de d * p l c r r a r .ParetaIPI llIov a reftzatsa-si dupa€nitereaDislozi{ieide sanclionare din oficiu.?Edin Codul luuncii.2011.09-2011. la 11.edin{esa I Iruni pe reclamantinb:-ostare de infedorilatejuddic' si cafundamenl. 10 2011. ) 8 i o d r 1 L e s P 3 J o o ' 0 0 1 P r r " r J s r x rPu'li u l ' r ' al persoralului privindregjmuldisciplinar t"tp"ctiuntt.10..2011La temcnll din 1301 2012?aralrl Mirisleiul Administraiieisi Internelora in cauza in pdncipallilsasa decalitateproceslalpasiva depusintanpinarcinvocand depant in cauzacatavrene nu estc A eratalparatulca nu poateaveacalitatea rcesteafiird enisede IPJ llfov. 69 (11lit-s)!i art. adresa40318/3112011.1) s-a emiscu incilcareaproceduriiprevdzutcde legesi sa scdiciu al reclamanruhi Disloztiei 627l0s092011.1(2)si an 252 (3) si obscraarea eslelolita de nulitatein Nu ir uLlimulred arataca Disporifa 62712011 cu art 66(l) din Legea360/2002inlru'al teneiul an. coDdiliilepreviirutede leg€. discillinara dupaemitefeaactuluide sanclionrre ale reclanantului-politist.2011 s a desiniuratcu conduceinstanlade judecatala concluziaca Dispozllia62712011 al legalitilii. adresa 153181/5 Alexeaza adresn 155294/11. ain OMAI 400/2004 " MAl. o n l c ( l a r i e l 2 b 1 8 iS 0 o 2 0 1 1 .isliisi cu interogatoriul laratelor' Solicileincuviintar€a 09 2011. . er r r 7 d i i nI d r nL e g e 5r 5 4 / 2 n 0 4 L . IPJ llfov.cjpiului constitutional art." z t r r d i r r r . rr tit.03. c d ( p : n g e r ' actiurii. disciplinarprnt A aratatparatulca la 1108 2011reclamaltula fost sanclionat p i r i l l b ' n r ' ) 5 i o _ ) c u s a n li u n ' r D:. a aceslordreptuir Arata asadafca nerespectarea.08 n r . adresa 2011.73djn CodulMuncjicoloborar disciptinda.09. 2 0 1 l c.p'.. adresa adEsa 112020/13 153875/14. coniomrart la nivelluderean si funclioneaza peAonaljtatejudic ore scorganizeaza 12alin2 dh Legea218/2002 Invoca de ascoeneaparatul exceptialipsei calitatii procesualaclile a it Instanta sindicatuhiDiamanlnlIala de ljpsaprodrii scnseprjvindrcprezenLarea de cabe reclamanta proceduriiprealabile precun si exeltia Privindreefectuarea 'D r e \ ! r u td.i lr.in baza art..78dir CodulMuncii probeicuinsc. a c .lc o seriededrePluripecarcle apreciaza vatamandu i reclanantului de cdtreparat.2011 sennandpc cxenllarul originaliar la 160E201I adresade care0 luat la cunostinta disloTitiadcsalctionare a conlcstat acesra . 0 0 . fiind lovita de nulltatein baza incilca. rcsp€clivdeniluneadin poljtie cu adrcsa reclamanlului a fosl comunicata Aiala ca Deciziade sanctionare confom modeluluidin Anexa2 a OMAI nr' 400/2004. unitatecu cnirenra1acrelorrddinisrradvealacale.an.ool'r scl'.

09.ecai-a gesrjonar si i a incadratin slatr inkeagaactivitlteprcfcsionala saude fu.eteldlind raporturilcde seNjciuaie rcclamanlut esr€ceacunr 62715.tbm dspozitiilorart.2011 cacipanala emiterea aceste reclamanlul a avul calitatea depolitist.1llin 2 din OMAi400/2004 Arata ca atat conrnicara dispoziticidc sanctionarc catrc reclamanlcai s contestat.o In ce privesteadnrhibilitatea a actuluiadninisrativpan cere i desuspendare la solutiona.v.el nu estesupu publicariicacivizeazasectorulde'ordirepublicasi sigumnta nationala si. ln ce privcstecadrul procesMl Iixat dc reclamml arata ca in opjija sa MinjslerulAdministratieisi tnrcmclo!si SlalulRonan nu au calilatcprucesuala ir . ce privesrepaglba irnirenta arataca nici aceasta rn a fost doveditadc rcclanr|ntastfelca seinpune respirgerea cereriideslspendare. Aratade asemenea al reclamantu ca IPJ Ilfov a avutcalitaleade angajator avandin vede.estasp€ctnu au lstfelcasustlnerile suportreal.ctii publicc.acesianeiiindprejudjcietsub acestaspecl Cn singuradispoziriecde prcduceefecteconc.ca urnare'adeclinadide Ia Cu ea de AptI Bucurestiirsa uherio.flra a afi privit dc nici unuldintrcdreptuile . 4268/2.estaesteact normativ.in delegareacorferita de regleme.2009 pronutatatde ICCJ in dosaru 34t/2003releritorsih cxecpdadenel€galitaie a OrdirulujOMAI :100/2004 I.nepublicarca din Legca 2412000p vind rornete de tehnicalegjslativaiar n! nrexkterlasau nelegalitarea acesiuiacl normat.desfasunnd fala de acesla prerogadvele urui angajaL asadar p.6. Ca in acestecotrditijscfulIPJ ilfov aveacompcrcnta dcplinain aplrcarea sanctiunii faradereclanant Ca referitorln inexistenra datodtanetublicafiiin MonitotulOUciala OMAI 400/200:1 aratafe de o pane ce desi a.ea in ternerullegalde5 zile acesiriala forutierarhic superiorsauefectuat imPusde OidinulOMAI 400/2004 acesluia suba.nrerurrattajrdecara.ll \l Ca in ce prilcste conLestxtia tomulatarceaslaa lbst tespinsaprin Docizi Motivarr a SctuluiIGPRnr.respecriv fie ininenra cazulsafiebnrcjustificitiarpagubasa Ca d€siin molivarea reclamantul facereterirela ambel actiuniidesuspendare condiditotusinu susline/doredeste niciunadinLrcacestea. Ca de altfel reclamanhlx mai solicitataceanasuspendare inb o alta cauza anatapc rolul T bunaluluiBucuresti. 11alin 1 in MonirorulOficialatrageinopozabililatea Parte.mitate cu Anexa2 a OMAI 400/200asein unui inspectorat depljnajn aplicarea acesteisanctiunjir de polirieare conpetenta cazrl agentilordc potiriesi conperenta de i propuneaplicarea sancriunjiin cazu ofirenlorde lolitie. pc de alta conforman.2011.01. I'r accn s€nsinvocaDecizja449/29.ca nevocabila a cauzeiararacaa .tarea dc nivcl intcdor a compelentclor de gestiunea rcsurselor umane In ceprivestecompetenta disciplinara a sotuluiI?J Ilfov dea aplicasanctiunea desLituniidin politic arataca in confo.09. act @nunicalreclamantuluj co. 14alin 1 dinL€gea554/2004impun douaconditii.

Cererea de suspehddre se . D i . tu reAnndep ete publicd.1i. a . t.utFjnantetor Plblice Soiicjtasolutiona.201iprjn cares a dispusjncetarearaponlllj de se. in yedeteaolgarizdrii encutArii tepii -. 2 ]ir. t r / p i .rative.09.15dinLesea554/2004 L r p p r o a r eear c Lp l o .metor au tbstsolutionrtein seruulrespingerii la termenut dir i. . luki a vJ:-!!!: ]]!lrpLlrr-4 prc. .in cnlitatede anlaiator. Llstarla podte di. c t . L i r e a 'e.ilor prcprietateprblicd. lfestareaseniciilor pxbtice.cu morivarea cup nsa in incheierea de scdifia de h aceadara. r " r . o n L l i n .lttarlei cohpetqte penr'u ahuktea.l1n. .d2. .p iprav pi. .ca u.r. executarea lucrArilorde interespubtic.. Deliberand asuprc cereii de stspehdare a etecutatii Dispoziltitor 155293 /11-48.o 1 n .'.viciual reclanantului caunrarea sancljuii discillilarc aplicare. ir semulprerenLei legi. ./ adninisiatir esteactll nn.c ] l e d a n " ' r e ' F m o r l i " c a . ' .:m .invocate derectanant in slstinereaceierii . r e . .neazaa fi respinsaca liind fornuhra impotiva unorpe. t i . s r .15djn kgea 55:{2004.jrry?rdarea etecutdtii acrltli adtninistdtiunitaterat padteti a l i t a t a p . .02.2011 rribunaiut a rctinutDmatoarete: In confomirarecu dispozitiile art. .celedouaactea carorsusperdarc sesolicita44 aufosrenise J ..r. .ariei si ]. D exccutarca rap. e t . o l " 8 t i . . . . . t 1 . ih tat sa. 'o 'to"ated a r''tnii in tond In contornitatecu disporriile an.1nea pnvtpttn sou pt..achiztiile public€.t?une stspenddreo dchtti admikisttdti.ea cau?eisi inlipsa_ Anexeazadocumenraria ce a srat ta baza emireriidecizieidc sanctionare E\ccptia lipsei calitarii procesuatpasile a Ministentni Admidstniiej si hlemelorprecumsi a StatuluiRomanprjn MinisterulAdminist. icesl . o . ci in excrcjrareatrerogrliyei dkciptilarc pe . U 8 .cctor Distoriticj 627l5. t.d " n u p t . . le a avutcu reclamantul.rlu lor de servjciupe careaceasla unitate. e / c . rm o o .". e o 1 .4t.-a o.ln cepivesteStalulRomanaratadeascmenea caacesra nu poatefi .oncret d lepii.soaretipsitede catirare Cerereadc suspendarc a etecrelordccizjjlorcontestate a fosr soluriotuta sensulrcsljngeriila tcrmen\ldin 1. e .e .aate o t. t leeii snu d decatdrii ih .drp"4'. c din acetasiact nornati! d.j .ea bunu..2012. . i t ct c ! J b O.02. p p ? v d .!i con. . { . d r :ut !i r ei o i ..2012. . u p l a o " ! .oateii repre?entat in piocesenunai deMinisre.t.astfetca fatade aesri doi paraLiaciiu. Cu llte cuvinte. t .acreje incheiaiede autoririjilepublicecareau ca obiecrlunereain valoa.prin legi specialepor fi lrevinte tj attecaregoriide contracte adminishtiveslpusecompetenlei nrstutelordecortencios adminisrraliv In cauzatribunalxla retinutcasesolicitain temeiutart. t d \ a 1 t n e aa q a t ^ .d e .09. o u j L . a 1ctuhi dtacaLj.i r er. r . o n b ' . atocaL DAnd h solulianarea defnittun ti irctacabili a caxzei.eprezenlar in canzade MinisrerulAdmilisrratieisi Intemetorcala vreme acesta. in palte.201 I si 6271s. .a d i . D : . u c r p o . p o / i l i e 5 5 2 o 3 t . r a p o r r u " juridice:suntasimilateacleloradmjr. t n " d e r c ao t p a i a n . l 0 t p r i r r . t .lareralcu caracteiindividuatsau nomariv emis de o autoriiatepublci. aI P Jl l o . t i .-'.

2lil.eslingecererea desuspendare fomulalapentruacestconsrdereDt. l e d c r e n n i al c s L .i celelalteactenormativeadoptate de Pa{amenr. ahjbujreannej competertespecialea insrantelorde coltencio ad'ninjstalivii cepriveslesolutionarea litigiilor izvoratedin cxccutaiea rapo urilor de serici! ale tunctionarilor publicicu institutiiieangajatoare ru cstedc nltura sa conducala concluziaca acrelede dispozideemisede acesteain exercitare prercgativelor specificeraportuiilorde seNiciuar constiluiacteadminislralive it sensulart.ca reclanantul.Tribn&1u1a relilui unnAtoarele: i.polilist. r .2012 pronunlatide Tribunahl Ilfov a fost rcspinseacduneafomulata de reclamaDtul DnrcaEnril llo r. i . O solutie contrarad cotrdlce la situatia.a caruiexjstenla in sire rcclanantulo contcsta. asfel ca.rcsleclivordirelc. nportudle de muocasaudeseNiciu.60 ilin 1 din Legea360/2002.odatacu reclanantuljcain conlomiLare cu dispoziLiile an. n dn o r m .59aljn 2 si arL. Prin se. r . 92115. c din L€gea55.2 in. . Tribumlula relinut.dnpa cln angajatDlestefunctionarlublic sau penona contracrual. ru poatefi ignoratfaptulca-prin dispozitiileart.n o r Legea 2r p r : . 15 din Legea554/200 ilvocale de reclamanL nu sut aplicabiledispoziriiloratucalein cauzade fala si va .lieipublicecentralede specialitate se publicah MoDitorulOficial al Ctrtoateacesrea.L. e J d e dl ' r r a lor in vigoar legilc. '^ ' 0 0 0 11.sub acesraspecr.alorie .1/2001.61 alin 3 din lege.In ce privesteOrdinulOMAI 400/2004tibunalul a retirut ca irtr€aga procedun disciplinaras a desfasurat in conformilatecu dispozitiileaccstuiacl nonnativ. emisejn exercitarea prerogalivelor izvoratedi.ordona.sub acestaspect.15 '3 Se cuvine a fi retinut.prin raportare in coilomrillt€ ctr prcvedele a. 6 l a l ' n . . Totusi. t alin 1 din Lcge! 360/2002 calitateadc tunctjona la dispoziljileLegii 1E8/1999 si tubiic civil.( l ) . Esteescntialde retirut.acielenomarive ale aulqritd{ilorad ririsrratile auronom prccum !i ordinele.ale carordispozitiirelevanteprevadca proceduacercetirj prealabilese reglementeaza prin ordin al ministruh adminisiratiei qi nttemeloriar apljcarca sancliunilor disciplinare sefacepotivit cornpetenfelor stablljtetnnordinal ninistrului adninistraiei ri intemelor. tribualul a retinut ca dispozjtijleart.tinlaci la n.dupn expirarealennenuluide contestar p r e v i z u t l a f t . ceeacenu cstepermis. avea in codomjtaLecu dispozitiilean.saaibasaunu calitatea deactadministrativ in sensula . d.ca dispoziliiidenLice.politistulneDlltumit dc sancLiuner aplicatasepoaleadresa insLantei decontencios adminjslrativ.lele$i hotirarile Guvemuhi. cu slatutspecialastfelca. c djn Legea554/2004.instnciixnite ti alte acte nomative emke de organel administr.irstructnrnilesi allc acrc . laprulca OMAI 400/2004(fila 255 282 dosat a fosradoltatin conformitate cu dispozitiilearr.profund disc mi. .35 alin3 din Aneia la HG 50/2005retlblicata se lrevad excettiilede la re9la lrublicariijn MonitoruiOficialal Rolranicj. Asa fiind.anlerioro carc analizcasulrafonduluiinstanlaurmeaza valabiiitatea sacerceteze acestuia. ca fiind iDdreltat impotrivaunorle6oanefaracalitateproceslalpasiva P€nh! a hotlri astfei.Pafiea1.02.

ibualul a avlt in In ce privesteaccesibilitatea cu p.din seclorulde aparare.edesiinatarii cunoscuta infolnalii suficienteasupranonnelorJuridiceallicabileina-un caz dal si sd fie consecintele cde pot alnreadjnt.in asafeLincatsn despeclalitate pennili oricdreipesoane care..tltnror inspectoratelor diskibuitde Mi sterulAdministratiei juderenede politie si acestas a aflat in pernareda la dispoziriihcratonlor dc politie. si faptulca plin Decizia3E1/2009 a ICCJ Subacestaspectbibunalulretine nelegalilatiiOMAI SCAF (fila 214 dosar)a fosl respinsaactiuneain constala. al caro. astfelca acesiiasa fie in masua sa dispundde de cat.. 2000.cain conformilale presupune. auloruluicatsi a daleidejntrarejr vigoarc.eciatca esteildeplinitaconditiaaccesibilitatii norneiiuidicc in discutie. 1979. regim disciplinareste de a onoste cu usudltaconlilutul de OMAI 400/2004.la ncvoiepoatealela la consultanli cotrduitai sdi9i corecteze cu LDalt prilcipill.2005. 35 alin 5 dispunealtfcl"vizea2ao legespeciala careconsliluieregula din Arexa la HC 50/2005iar nu dispozitiileLcgti 2412000.Curt€aEuropeania DrephrilorOmuluia subhniatcn. Ca asastaulucfuile reznlladin chiarcuprinsulactiuniijrtroductivefonnulate acestaaratdd ca la nivelullnspectoratului Judetedde Politieluov de reclamant. Sxbaceslaspecl. In ce pdvesteaccesibilitatca si previzibilitslea OMAI 400/2004llibunalula nrneazaa fi cercetate prin raportale la obiectuldercclamantare al aprecialca acestea Aslfcl. hibnnaluta rerirutcair in cauzcprecumSunday In ceprivesleprevizibilitatea. ur catabili s5 prevadi. Tribunalnla alreciatca. actiuneirtemeiata locmaipempnbiicarea acestuia in MonitorulOficial. Tirnesconta ResatnlUnit a] Marii Britaniit Irlandeide Nord.ea .daca lcgeanu carcsa dispunain alt sensdecatail.acternornativ careau ca obiectreglementad publicasi sjguranta nationala.canornasapoatali cu usu rta a DreptudlorOnului aceasta ei. auposibilitatea reglementai acestuiacl normaliv.121.jurisprudenlei Folo-Frost v Hauptzollant Libcck.ifl prinul rand. Dammanimpoldva Elveliei. in plincilal. faptulca OMAI 400/2004a ibst In speratrib!.Ost.alul a retinur. OMAI 400/2004cu nodificadle uttedoarereglementeaza . ri anuneprincipiulincrederii Cu4ii deJusti{iea ComnDititilor Euopene(d€ exempiu Pot ivit. ordire cu ca.subaesr aspect. djr@lo de orie dubiu.acticaconstanla a Curtii Europene vederec6. .199. dacalegean! prevede altfel.o nomd este previ2ibilinumaiatuncicendesteredacdncu suficientiprellzie.. 1999.intr-o mislrd rezonabild.198722 calzeleFacjri Dori v Recrc.sintagm.Reln€nyj conba Ungaliei. dezvoltatindreptulcomunitar.100/2004. o privirela nrdicarea Retinard asadarcr ludatorii dc politie.principinlsecurititiijuridicesecoreleaza l€gilime. conti! greseligrosolane i]lsaapreciaza ca acestea cxistabrosurinle OMAI 400/2004.rcgimut dhciplinaral peGonalului din MinisterulAdninishatieisi lrterneloi' normeijlridice in dhcudet. Rotaru impot va Rofraniei.tribnnalula ap. si lrtenelor in brosuri.

aprivind!e reclama.1 /r (5) Ascuftarea celuiin cauza!iconsenmarea suslirerilorsale$nrtoblisalori (6) PolilistulcercetalaredreptulsAcunoasciin intresimeactelecercetiriii si soliciteprobein apArare. 59 din kgea 360/2002 ivind Slatu sesiabilesc loljtjstxlui .1/11. In cc pivesle fordul calrzeilribunalula relinul ca pin Dispozit 155293/11..rcclanrantul liind citat in lal! Consiliuluidc (tila 156 dosar). precumri de preocryare de gradulde vinovaiea lolitistLrlui.1)Sa. (9) Sanctimea disciplinard seallica in ruxinun 60 de zile de la finalizare cerceltriiprealabile.andasadarca.eseamade activitatea desfi$urata anterio de lnlrejursriie in careabaterea graviraiea djsciplinada fostsavariita.2011 hibunaldrcrineurmaroa.2011. de cauzele. asaclmacestea Europene a DreplurilorOmulujtribunalulapreciaza caru existanici un noliv pe. .. darnunai tarziudeun an dela dat.comiteriifaplei.2011 a ImpectoruluiGeneralal PolitieiRonane. 58 lit.erinte Retj.izieasrielinclt reclamantul sLsi fi putut regl cond!itafunc(iedeaccstea.2011(tila 125-127dosar)...cu eic€plia sancltr'njl lrevdztrleIa art.In cepdvesredispoziria 155293/11. pentruiDldturarca umarilorfapteicomise.32 si 33 din OMAI 400/2004.2011 sa dispus inpotrjva reclanartului masun disciplinara. confom art. (7) In fataconsiliilorde djsciplnapollistul aredreprulde a ti asistatde N aLtpolilist.0E.u suticienlapre. 29 30. asaom s-aa. a) $l b).64 djn OMAI 400/2004(fila 128 dosao. tj colsecinleleacestela. desriruiriidin politie(fila 17-19dosar)jnurna cercetadi dhciplinarcefcctuatc..la datade 12-08.ctinaaplicabililrtea dedus acestuiact normalivla siluatiaparliculara judecatiiin prezenta cauza. 2.codunicatarccslujasub Disciplinapritr adresadin 28. Masuradispusaa fostconunicalareclamantului cu adresa15529." Dispozitiilelcgalemcnlionnre sc cornplercaza cu celealecapitolelorul.1.08.alesdecntreacesta saudesemnatde Corp. impotriva accstcidispozitiireclamantula fornulat conlestaliela data d€ 19. Din analizainscrisurilor aflatetn dispozilinsaribunalula rcLinulca cercetar disciplina. IV si V din ON]I-AI400/2004. sll semratura(fila 129dosao.08. redadale.elc I! colformitatecu dispottiile art.unitdi 9i In ce privesteOMAI400/2004rnbunalula retinuicaaccslacuprindcdispozi clare.ctirniledisciplinare ti seaplicdnumaidupdcercctar pr€alabilari dupa consxltarea coDsiliilorde disciphra.(fila 114-120 Deciziade respingere admjnistrative nu a ibst contestara dc calr a contestatiei 2.07.08.corteslaliece a fost solutionataprin Decizi norivara4268/2-09. t.2011 .atrt.Lr caresx nu sc .ts-adesfas{rat cu respectarea dkpo2niilor art.inciliul incredenilegitimeimlune calegislajiasdfie clarnti ptedictibili.OMAI 400/2004irdeplineste jn deacccsibilitatc aufostdezvollale prlclicaCurt si prcvizibilitatc. (8) La stabilireasancliuniise 1.T1 ). l p.. carese pot aplicahrd corsultareaconsiliilorde discitlna.

reclananlula fornulat. 5997U3/2011 actiunjicea tacurobiectuldosatului acesreihotarad(fila 231-233 122011. cele ale art.Cercetarea ordin.d€ ascmenea atatproccsulvcrbalal rcclamartullii a! fostadusela cunostinta De asenenea. m o r t r . l)e de o pane.-u b'r inl r"4r' d i .In considerentele odn senlintacirjla 420217 .18 h uma reclamaniului si sesizarca semratum. / i r ( " p e r e o e r : o r c oc ae .dc k .are iegeaspecialacu cupinde reslemerlarispecificc(fila 231'233 dosa4 spccialecupitd dispoziLii Ori h calza t bunalula retinutca reglenenlanle iFprejfare desancljonare' dispozitiilor cu privirela comunicarea ciaresi ncechivocc in carenu suntaplicabiledispozitiiieCoduluimunciiinvocatede reclamalt.)rribunalul DispoziLia A lizand de asemenea in modobligatorn'dc art 6? cuprindetoatcntrtiunile prevazute rcdneca aceastra alin 2 din OMAI 400/2004.01... t bunalula retinntca suslinerea cercctarea esrencfon.60 alin Ldin Legeanr' 360/2002 Decumsi p.ar si OMAI 400/2004dcroga. D c .r p lr 1 n .conformpdnciPiului caie atet L.oe oc poirlr. 39 dln ac€Lasi poatelua una din urliloarcle hoi'trAi| a) aprobil rreabilnsetuLcare a dispus_o nelinovniei faptelorimputale inexislenlei ir cazLrl ti constatdrii ilasareamaterialeLor preldatc k aft L7 disciplina'e Dolitistuluiccrcetat. i" . reme:r' eSo r ba/3 Llr Iiraficd arcr:-e lrrji disciplinan.lribualul a retjnut ca aceastadispoziljea fost depnsain ^1 cauzeice a facul obiectuldosa.siliuhi de disciplinadin 9. .latrrvand in vedreedispozitiiledI.ului599111112411 Drobatodula sohrtionarca reclanantuluiin tribunaluluj Brcuresti(fi1a 231 ve$o dosar). asaclm s_aaralali inpotnvaaceslen admirislrativa contestatie Supliment. Co. t s e a1 8 8l o e o' r ' o d u l m ' | ' : numri finrdasadar aplicabile acestoia drcptcomunin mrterie. .lisDozniei155293/11.le accsta ConfoLmat.b) aplicdlLuadintresancliunlle cercetat iit.Dupaprimirearalortuluide ce'cetare . l (o l . p r .082011cat si incheicrcacuprinzandproPuncrea (filele136'143dosat apljcabila disciplinaia Drivindsancliunca co cstaia(fila 130 132 dosa. 5i l1 aln prezentulofdir daci se conslativinov:tlialoli{istLtl "1 . lj ..gea 26012002 derogant snecialia scneralibus _ce ' piratului a aceleiapri'ind prinhe prerogativele priresteiDexistenta ln dlscipiinarifi allicarcaunei salcFmi.e 1 r r .c ' p ! c .2012 comunicata Aceasndeoarece.dispozitiile consriruind in situariain.2011 respinsa al TribunlhluiBucuresli. 20 alin ! din OrdinulMAI 400/2004contomrc! care preabiUsepoaleefectuade gefuluDititii'sande c'tre ofile{ deserDnat .resPecdvdescriereafaptei ce constiluicabatere or.i c ' u o p u r pe a ' c r r ' u rr r d e " " i 1 ' r d n r.c c ..r.D1r1r( lorm. aitaparteserctinede catreinslanta au fost invocalede catrcreclamantsi in cupri'sxl .fiind comunicata alc o aceleasi notive denelegelilate Ped.1 e r i r l c " l u r ' ' io-.termenll sj inslantala carepoatefi conlestalactuladminislraliv j sancliu discipljnare cares a dispusaplicarca dhpoziljenu cu careacestea reclanalruhi in conformitate Sustinerea nupoatefipnnita dccatla 31.La aceeasidatai'a fosl comnnicata sub carejas'a dispuscercctareasa disciplinara(fila 157 dosar).i r i .r.I o F p J .08.0 4o i f O MN 4 0 n1 0 0 4k.

incheicr Co.60 alin 1 corobonto art. p n Dispozitia52715. ccle cc Premergator insa.adiuneaumand a fi .6i alit 1 din L€gea360/2002t bunalulletineca njci aceasta nu se verifica.mnncii(dispoznjicarej dc atrlct.espinsasub aces :-13 2. Din preamblluladreseinr.In ceprivcsteDispoziria62715.lin acelati acr nomativ (.eunAcu dosaruldecercetare lrealabitiseprezintitelotuiunidii caj a investitConsilhl.e umitoa.2011. 4l atin a din Ordjnul N{At nr .2. dupa sojutionar contcstahei administrarive lbrmulaledc acesta. obscrvandca nici nnul dintre notjvele de nulilarejnvocatcdc reclama.ca urmarea ramanerii dcfinitivea sanctinniidiscjptinare dejaalljcate. dinlre cele tu cafe se relcra dispozitiilean.09.dispoziliadesanclio.2011.n.60 sj 6l djn Legca360/2002confonncu caresarctjuneadisciptnrara dcline apticabil nu'naiiamonentulexpiradjlermcnuluidcconlestare lt.08.c! in sustinerca cauzelorde ruljtateinvocatecu pdvire Ia aceaslarcclamanrul reia i pafte cdticile lornulatc j.ele arribuliiprnlcilatera) srldiazA!i analizeoza mareridlele I raPortulde ce.jn pdmll rand.2A11 inceleazaraportudlede servici! ale rectamanrllui.tstul unitarjiiurmandsAemird dacdestecazul. de cntrepregediDteie acenuia.'. Asa fiind. rribualul alreciaz.09. iar din inchei€rea aflati Ia fitele 13-14 dosarrezultaci sancliunea prolusnpeDtrureclamanr a fosrceaprevrzutide ..tribunalula constatar ca prin DispoziriaScfuluj IpJ Ilfov 62'/15.t' confoln conpet€nteiti in condiliilelesii.evazuroe rege. compctentlorivir an. t: lrt.aceasta dispozirienu esre$rpusaconditiitordc fornraprevazure dc .201i. 5. e. I .rr.nici nu sunl . cu sau firn consutra.cl urmarea sanclionarii disciplinare cu desrituirea din poinie(fita43 dosar). respectivdeslituireadnr politie.08. Cun acesleaau fosl pe larg inlaturarcin cele de rnai sus. In ce prjv€sLccriticavizandaplicarcasanctiunjjdisciplinareinedjar iar nL dtrpaexpirarca temenuluidc contestare prevazurdeirt.carea ti fon apticalide rcfut uniiijii (Jp Ilfov).c) sesjzeard ii consuhnConsiliutde disciplind. Rczultaasadarca.+00100:1 a.201 I renlta ci Wlirl peritului sesizetCo.prin aceasra dispozirie.cetare j^llocfteire care a fost sesizati nrcheierei cr lfeabili lenlru lnv1re la cauzain legirnri cu carea fost sesizatti o inainteaze unilii careI 9et_ului drspusconstituirensat c) prolune aplicareaureia dinrresanc(nnitediscipljna prclazuteh art.09. Netiind asada.plicabilcin cauzaavandin vederesnuariareclamantutuj de lunctionarpublic cu statLrt speclal).are a celuiin caurr '). de asemenea conrestata ir calza.09. 155294/11. sedaciicientaprcvcdoilorarr.ra Coosihilui d disciplini.avandin vedereca reciamantul a losr in mod efectivdenituitdin poliLieta 5.2011 trjbunalut retine.siliul de discitlinn care potrtvii .09. aceslcalat de cerereca nefondat. sLtstinereacauzclor de nulirare a dispozitic 155293/11.vorbadesprco dccizicde concedicre.62 alin 3 C.1 alin.lnu isi gasescsustincre legalasj nici in !rcbatoriutadministrar.siliuluiinp.2011 aceananu esLeo dispoziticde sanctionare disciplinara ci unade inceorea raporturilorde serviciu. Dupa cunrrezlltr din cuprinsulDispozniei62715. 17 diD prez€ntutordin. tribunatLrl s-r margrnatsa analizeze lumai acelecdrjci ce ru au ibst deja anatizatei.

2011 fost solutionata nccontestata de catre Asa fiind. iar nu parateicarca depusdiligertetenecesare in vederea Nu nai pnrininsaseretinecadatala careaceanadispozitie r Iost comunicata nu prezintarelevanta dccatinceeacepdvestedataIa carea inceputsacurgatermenul ptrteafi conleslata. Totusi.2011 refuzalsa o primeasca.in cauza conlestatia administrativa a reclamantului a p n DeciziamotivataN.datala careirsa a retuzatsa primeasca si copiaDispozitiei627/2011.Ince prjvesletemeinicia sancliuniidisciplinare aplicatetribunalnla retinut ca prin actiunca int.munciici raporturilesalc dc scrviciocu IPJIlfov ru incetatcaumarea sanctionadi saledisciplinarc c! destituirea din politie.t^drcsa153181 Ilfov despreemirerea invilatla sericiul resurse unanepentruridicareafisei delichidare. dc la dataemileriici. temenulujde contestare sa! dupasolutionarea rcspectivdupaexpnarea contestatiei Tribunalul a reanintilca.3.2011 dc carrclucratoriide poliliece s-audeliasatli domiciliulaccstuia(fila 239 dosar).nnolclescriseulterioare.nuncii cu pdri.20 textulde legeinvocatde reclam.care a reclarnantanleriordatei de 24.61 alin 1 din L€gea 360/2002sanctiunea disciplinarase aplica la momentulmnren iei definitive. dispoririidercgaloriide la reglemenlarea Asttel.fisa de lichida.10. co.nt.cu ocaziaconcluziilorasuprafondlluj cauzei. kgea 360/2002cuprinzand.aceslaa aratatca nu a fosrsrabililavinovatiasa.09. 77 si 7E C.C! toateacestea ieclamanrulnu a intelessa se prezinre.vinovatiain ldvinta lroduceriieveninentuhirutier Din analjzaacrelordeluseia dosr tribunahla relinutinsaca din declaratiile agentilorde politieaudiatiin fataConsiliuluide disciplina(filele193 199 dosar)si .oduc(iva si pr.astfelca lipsadin culrjnsll acestei:r a mentiunii privindirsrantala caresearacanu conducc. de alrfel. Ori. in nici un cazla nulitatea De asemenea trjbunalula rctinutca nici dispozitiilean. accstcia. reclananlulnu a invocar ci un fel decriticio privirela acestaspect. dhhe cele la carese referaafi. tibunalul a rctinutcas ctiuneadisciplinara aplicataleclamantului si-a produsefectelela datade 2.09. asacun s'a araiat. 2. in c€privesleincetarea raponurjlorde seNiciuale in careaceasta Dispozitia6272011plodcand eiecrede la data emitedi. astfelcumrczultadin cupdnsul retinut acesteidispozitjicarrc Drept u.iu s a probatcaar fi consunarbautudalcoolicein linpLl orelorde pmgramsi. In ce privesredatala careaceasia deciziea fost comunicara reclarnantului tribunalula retinutca ln 5.09.in conlornitatecu dispozitijleart. pentru reclamantului considcMteledejaexpuse.in realitate.trar generala. 77 si 78 C. cclorafimatedereclamant.marelribunalnla ca necornunicarea esteimputabilaexclusivacestnia.. 426812.rcclamantul nn se atla in situatiauneiconcedieripnresi sinple.2011 reclanantula fost instiintatde catreparataIPJ (tila 238 dosar)liind Dhpoziriei62712011.2011.e la conunicarea decizieide concedieie.efiindu i innanata la 12.10. prccesului vcftal incheiat. Dlspoziria6272011nefacanddecatsa constate incetarea raporturilor deseryiciualeacesfuia.

politisl.r "r u r r o a u L e evenimentului. tn taaen l"Ba'o lorh.e-. a r d n l u t u is . L asemenea a r€tuzarsasesupuna recotlariide!. ! o . f 1 . desise afla in rimputprogramulut rle'trcru. .rruire"din D . . h cc piivesterinovariain prcducerea eveiimerluiuirutierrrjbunatut a.in .ti4Aatia data de 1. L c j r e c . . r a de r.roc.nlionat . o o ". O .!.obebiotogice. r / i d i n ( i .i! dosar347/93/2011.ie. t d n a n r _ t -n i I i s te c i ^ . r . i n e $ .d p .te rribunnruttrov . procesut vcrbalde constatarl sanctionarea conrravertiejfiind conlestatsi pe de arra parre ca sanctru. .ut. o. . I r c a r e . ' r u z d | e .. e r v . j " . pe de o parteca aceasra ru a fost definirivstabitira. c . : i n r e g " .ptottnlnh Y7to3 )0t |. Inpofira ihcheieii. r t i rD a .a r u L . r o v i a r o ...i e . t n .e iDbracatin panraloniscurtisi tricousi colsumasebaulunatcoolice. " t d re c t u a n r u t u.n " . 0.erinl .3 . o t d " r . r r c t e t ea f l " r et a d o . n r p e n r ap .0o.. nu este precizatsubnici o foma. aveDdi vede. r c i r e s u n . ' n f o r ' .r r r J d u . . adtudineapreciata caincompatibita cucatjrarea d.l e .te Se. a s J L : . .tth4ei cirite it -. d r n c a d r u tr p J l .0 .neto relnand fara reme.cd. I t t . . r d\ -r t a .o .jrdeFlui ]Ifov si lici !u au adusdove?isauargumente juddicelenincnre . sunrunnaroarele: ln modefonatinsrantade judecaraa admisexceplialipseicaiiratiip. L d e . 0 t r u d r e / u t m\ro .i.pntutt". r l c I . u f .. r " b r ' . : . z u le .in siruariain careau fost impli.)a rezrltatla nonentut !rcdrce eveninenruluirutier rectamantul.seciacivirdn dosatutrt irls-. r m a l r i.Administrajiej sj I. . n F e m e n r t u i . r * p e n d a r eear e c u r a r ici .02.d r d m I r r o J e e n : . : r t i l r lp a e i n r a D o a udtr .1 o .edinFpubtjcadin 0t Februarje 2012. t d . ' . in . .o m e o r r .eccledouaacreadminiskativc fatade carerectamanlu{ . o l t u j.er"r. i . ..mi. a r e L . p " .tot 'p..oce$r parve a StatuluiRomu.pozitiade a?.. r . r. $ .2012 a's. n e r d rd e i n c . " . . : . n r e c _ r p I n c e r e J rmap o r L U d el s e ni c i ua t r e c l a n r a n r u t u l \ic in c$ r c op z e r . r e z u t rd.tlnoh. . g d j d . r r I i .J o . Djr contra. e . l r r J \ d 1 . r . Rezuttac ascmenea ca acesha relirzattestarea c! aparatulcrjlotestsi de ascmcn€a a refuz recoltarea dc plobebiolosjce. e. ut " g l b e n r a t c r a hr . a m .i d r u m eD i s p o z : r Lt p J t r " o v r o . r g . i . t o . . d r ' c i pI n .l acest comorn cu caie condrrcaroijaurosuntobtigari. . p e n r r ur r r r . 1 r c " . c . n c c t r u e t c c G a p' c. n . L ij u r i i .esi dispozitijlcOUG i95/2002si ate Regulemanruluj de apiicarc. r e .p j q r . politie al. . i d i cd r m l r . nr continntutcelordouaacreadminisrrarjve susm. \ . . lto\ Dar in nici unuldint.ca lirigiul dedusjudecatiiar fi awt ca obiect confljcrutde o r e f ' u .rl rncelaniraponurilorde servjci! intre reclamartsi IpJ ilfov. Apamreaacestuiain sensulca a colsumarbauturiaicootjcedupaproduce evcrine!tului ruriersi dupareminareaorelordeprogrannu n tbsrprimira. de evenimenL intocmita(fita 200 dosa. at t J t t J o \t 5 5 2 o l | | 0 3 .iv xrcnererpronuntare decarreTrjbunalutltfov SecriaCjvila. t a r c "r a p o f l L . r .n r e r e c L m .. v i c r u "tc rnspecroratu de Potitjedt Judelxu.: u r ( o o / ' ' .!). i i . r r . DtNCi r\tu ILORINCu privire la notivete de rccurspe carei9i inteneiazerccuaut impot.alnanJU.2l l din tis.?!lr.i . a r € tno. 3 0a . Di. . . c r n . i L a r r e ( . prin intennediulMjDisrduiu.r ao ec d .

!otrivit ca!uia: tunclionarului (3) Activihtile desfAsurate de tunctionariipubllci.evizutla alin (2).22 si drcPruldc a din caresa lezulteca IPJ llfov are calitatejuddicade I'anCaiato.iicelordonaacteadministrative. in domeniulde competentaal jnslaurala intr-oexceplleclaradela rcgulagene. .2liL.e) 188/1999 rezulta.ea a. lrin destituire lrin demsie.atival persoanei publicdql areloc ir umntoarelecondilii: b) c) d) e) scris: prin acordulpi4ilor.ala minGleruhi.dacaleseanu dispunealttel reprezenlat Pe fondul actirnii.tivelor deputereplblicd.MAI a prinit dreptulsjobiigalia Pnnprevedenle de a reprezentastatul roman. suspendare fapt nemaiintilnit in acte juddice n! ltr avea naturaunor acte administrative. careimplca exercltarea prerog. si administrajia ar1.potrivit caruiain plan intem statulesl€ deMinisteruldeFinanle. d) din Legea 188/1999pdvird statutul prbljc.stingcrca raportuluide seNlclusi cu privire la nrcJia publica.atatca nu culoatte legislatia ircompetenta eravaa judecalorului catunciieipublice.(1).prin ^ct adminisrratjv Legispeciale numiriiinfunciiapublicd.invocandu{ein acestsens prevederilearl.faia drbii. peNoanei careareconpetenla ralorturilorde seNiciualeturcljonariloiplblici seface d) A . o administrativ sl caredov€de$e jurispndentaconsacratt de cortencios a instantelor fondnlui.ein funclia carear€ competenla pdn acl admiiisl.l din Legca din OUG 30/2007.precum9i in altecazurireglenentate al reslectivseaprobiin caal p.pe plan intem.ldin Lcgea188/1999 public publicsi statsaninie funclionarul desedciu seloate naiteinhe tunctionaruL publicalocala.(t) !i la art. . 2 (3) lit.suntumntoarele: financiare. raponuluide serviciuse conshta in cazurile c) art.2lit. si art.4 (l) Raponurilede serviciu!e nasc li se exefcitdpe baza actului administativdennmne. 95 (4) Sustendarca pnn prevdzute ]a alin.ca.suntcalificateca fiind acte p D insasivoi4a legiuitorului: adninistrative. 94 aiin.' fo4adenunca.ceeaceseconslittrie potrivit art. ca taponxl De altfeldin conlinltulart.25(2) din Declctul31/1954.i! cerelcade chemarcin judecata.modificarea. . insta a a respins eronat cerereareclanartubi de pe considerentul ca celedoua a executi.odi! OUG 30/2007.c! Reclamantul insrsi prin voinla legii.Incetarea legalade numi. ausajasicoDcedla a arglmentaLtemeinjc. 97.emisin condiliilelegii. consemnatin prin eliberare din tunctiallblcal din funciiapubucn.aportulde senicir se natte iDhe tunclionamlpublic de politie si statul roman.susFndarea. specifi din carerezullafaradubii ca actelejlridjce Existatextcdin L€gea188/1999 prin care se dispnnecu piivne la natterea. umaneti a resurselor resurselor €) gestionarea b) ad. a) prevederileart.".

a Civila.92l201 de citn lronuntata in $edintadin 15 Lebruarie2012. instanfeisi ce.]si23 din Legea20211998. IDsiantaa .5Cod Prccedu. OMA 400/2004. Instartade . Judecatoarea fondllxi a procedatin mod acrjv si con$ient la denaturar .ma rnailte ca aceast.fltra drept.s.inslant fondlLluia depigitatibutiile puteiii judecdtoreiti.gdh Coduldr lfocedura civila solicid admiterearecursului.ceeace constituiede asemen tnotivulderecuNlrevnat deart. carela daiaeiitcrii OMAI jnca nx jntrasein vigoare.cu incalcare pr€vcderilor art.cetdeaiudecAtor€asca a cauzeiin !rim. si sub acestaspect.in vedercainha.ildinLegea2412000 siprevederilor ar(. 7.tinutapolrivil prevederilor (1) tezaa douadin Constitutia Roneliei.1care.sa se pronunlelegal. Instantaa molivato prelinsavalabilitatea OMAI 400/2004. pcr.in lemeiulart. in 2009)privind organizarea unu Moriton ui Oficial.12 din ConstitutiaRomanieisi an.2l I qf I I Fatade celede mai sus.sl} intr€ in vjgode.09 2011si a executnrii DispozilieiIPJilfov 155293/l1.129alin. a solicitatpa.l din Lesea20211998 tep.ridicatade cnft feclamrnl.si cu incalcareaobligaiie instanteide a afla adevarulir cauzadoarte bazaunormijloacelegalede probasi pe bazaleeji.fara tenneilegal. in pedoada cuprinzandincepereacercetnrii disciplinaret reclamantului.proba€xistenteisi conlinntnlLri actnomanv nesecret! sefacecuplblicaliaMoniton Oficial. 304 pct.627105.100/2004 uneihotararide guvern.etuzat.Falade aplicarca . intrucara acord fara temei eficientajuridica Ordinului Mjnishllui Administratieisi htemelo 400/200.judecata a retinut.304pct.publicatai! MO la 20/01/2005.nu se aflapublicatin MonilorulOficial.depiiindakibutiilgluterii judecitoreqti. lnstanta.Conoet i.modificareasi casareaincheie Tribtrnalului]lfov pronuntatain tedinla publicadin 0l lebnarie 2012 in dosa 347193/2011 si rejudecarea in fondcer€rea DispozilieiIP de suspendare a executarii llfbv nr. Innantaa dislxsnelegaladninistrarea mijloculuidc probacu inscrisin ceeace prive$e existentasi continutulOMAI 400/2004. sesjzarea instanla.oblisa(iecuremeih an 129(5) CodProcedura Civila. dacaaprecia ca acestaconstituie"lege".ln contbmiratcc! prev€deril€ an 11 din Ltgea 2412000 precurnsi cu prevederile aft.pe de o palte.N intruneaconditiilede publicitatesi de aplicarea acteiornonnativ impusede cadrullegislativin vigoarc.ateiiPJ Ilfov sa faca proba existeDtei si con{inutuluiOMAI 400/2004prln inscris.asupraexceltieipridrd inexislenta OMAI 400/2004.ca IPJIlfov ar ave calitalejuridicadc "ansajarol'si "prcrosativa discitljnaIa".vatamandu i reclamantu drcptulla un procesechitabil.201L Motivelepe careiqi nrtedeiaz.pct.7 Romaniei. Tribunalulllfov sectiacivila.N se afla inregktratnici i! evidenraoficialaa ConsiliuluiLeghlatival Padamentului art.i 'in vigoare'si pe de alta parte. in dosar347/93/2011.invocrnderona prcvederile HG 50/2005.in condiliilein careacestaave aparenta de 'llegeriar instantaar fi hebuitsacunolscaexistenta si contirutulOMAI 400/2004.08. pelioadasusmentionala.suniumaloarele: Inslanraa incalcatglav principiullegalitatiisi a nesocotit lrevederilea . consideraftca.4CodProcedura Cilila.recuNulimpotrivaSentinleicivile nr.

4I. lmpolrivaDisloziliei155293/11.2A12. o reclamantului i sa refuzatsi atlicareaprevedelor coduluj din sellinta 9212012. Suplinennr.08.2011 fata de momentll comunicnriiefectiveal (31.12. al TribunalulniIlfo!. hata si nu dispozi\i a 155293 disciprinam 111.12.2011.08.!. 4202107. efectedela conunicarecetesubiectulpasiv reclananntluicu Pe de o parte.2011. Muncii.201 de cnhe emitentulIPJ lfov.03.08.in apararea sa.4202107 . ca i s ar fi comunical sanciionarc disciplina.sj cauzace s-a aflal pe rolul TribulaluluiBucuetti sub r.2011.reclanaltlhi i s a refuzat a pi c a ' e xL e g r ): ) 4 0 0 r " " o n e r ' o " r ' u i J o r r r .aspectcereprezhfi.08. pin adresa 15529.reclamantului I d fi demoDstrat iDcalcarea dreptului cntreFcLanrant a dispo?ilieiI 55293.r m r ' .judecetorul si lrcvizjbilitale"ale hui act normativ.01.2012. nu sementioneaza nr.201] redananrular fi fofrllat contestatie (ataqata anexa3) pronuntala in NicAieriiD sentintacivilant.a d L p o /t i a a d m .08. llfov nr.in delavoarea reclanantuluipotrivir careia dislozilia adnirishahva d€ destituiredin lolitie nr. '\nasura' sar fi comunical reclaMntului. in condiliile in TribunaluluiIlfov. 155293/2011 unuldintremotivelenunreroase le.esafi dovedit Clarificarcaobicctivaa acestuiaspectavea o imponantaprimordialain .2011 i-a fost connnicataacestuiadoar in data de 31.lacarcrcclamantul fondnluia p. n i r r a r i v a d e In nod consecveDt paralaIPJ Ilfov a sustinutdoartaptulca i nr.155293/11.sub ulteriorcomunicdrii forma lnei copii.1/11.08.tru carereclanantula si atacatcu rccurssentirta de cdtre Tribunalul in dosar5997U3/2011 .l(2) din CodulMuncii. a i u l F .nistrativa In consecjlfa.155293/i1.2012). la qre i s-acomunicat nu poate fi primjta int cat Iuov. o copic a disloziliei 155293/11.. nici un mrjlocdeprobaca.€linsca ON(AI400/2004ar indepliniconditiile Desi.dispoziliaadm.orecta a fondului cauzeiinirucats ar li demorstra!alteriolitatea solutionarea efectelorDispoziJiei155293n1.la datade 01. cAaeacestaa dispozitiei de incetarea raportuluide seNiciu.01. decabeparataIPJllfov.155293/201 t.2011 contencios ce s-a aflatpe rolul TribunalL'ltli Bucuresti-Sectia dosarul59971/3/201:l ca reclamartului i s ar fi coDunicutla un noment administrativ/.201tpronuntata Bucllre$i.judec6torulfonduluia retinutca suslinerea pern! primaoan de cllre IPJ p vire 1adatade 31.08. i! fala i$taniei Tribunalul lltov. eraindreptatit ir bazart. si chiar llterior itrrroduceriicereriide chenarein judocata]a adnilistlat.----)l- reclamantului.eclanantin altareaconlinutLui dispozilieide sanclionare princjpiuluipot vit caruiaact€leadninistralive individualeproduc calsi incalcarea destinatd. irtrucata inlatufatDelegaL suslinerea In cauza. d-i .ireaaspectului comunicirii aceeeia. Asa cun reiesedin incheiereadh AL02.2011. de "accesibilirate judecitorulfondlhl nu cxno$eanici dacaexntaOMAI400/2004si nu cunogtea Dici conti.2012.2011. sa i se fi cotuunicatdispoztiaiPJ s-ajudecatlara ca reclamartului 59971/3/2011 privinddestituirea sadin politie. dat.de altfel. disciplinara consialtpe. De asemenea lanu.arataca nicj macatb dos^tll 31719312011 parataIPJ Ilfov nu a sustinutvreodata.la .utulaccstlipretimactnonnativ.0i. care l-a obslructio t la aparareal reclamartuLui.02.

R e f e n r o r a " \ i d e n .cu adresanr. Fatade celede mai sus. . e p \ e . oDr J b t . a tostemisaDlsloziiiaa tefuluiinspectomlu rr. n r .M.dm o r i \ e d " n e t e g d i r a rae c e . dp ' o c e d l r i tper n r u .a l ac u n . rI u c r un r r r e o u r pn r e ? .2011 pol4istuluiis-a conunjcat.c . i d e ( o n r t I ' r I e g i d d r i \i a r e d e r e r i t a p r l .atului M. r . r a " c p .2di! O.05.201l. e .270 CodulMuncii.2 a OMAI nr_.. \ 4 o n r r o a l O l r .LLP.e d c r e t en o mJ r i . avizarea si prezentaea proi€ctelor de acrenomariv spreadoptare publicatiin M. t a p r u. u p r . \ r d e n taac r e . 2 0 0 t o . " o f i c L l a .66alin. 1 0 u1 0 0 4 .iar jnstanta a aretatcn . iar la darade 16.€spingerea recursutui.02. r p a p r o i c t e t o .i nouareglemenr nenljneaceea$iexcepjie dela pntlicare. duDniturareain visoarea OMA n r .r actenormatiyespreadoptare cuvemuiui. L .ior Ia d.n : 0 0 q r . 5 02 0 0 i o e n r a r p r o o a r cR a " g L . m coDd ijle i ca'e probaexistenteisi conlinntnlriuDeinonneiuidice de nivelul unui ordin d minis|u Du sepoatefaceprin inscrisci doarh con.2011 acestaa contestatdispoziiiade sancfronare a refului Lp. " d r e . b t . soticiland.Of.e r ri n J e r c uct d .!.1(2)CodulMulcii si art.. n . acr carc i a fost conunicatjin confo.ed.4. e p .A_L Ulle. c e e a. i c .n din Leqea24120 c o r o b o n rceu o r ' ' \ i a r . rnstantaa pus rn vedereparareisadepuneta dosarOMAI 400/2004.i r u t e . ( r .1 5 . o n a l u l[u4i A ..2012. .09. a m e ..1ta de05. La 17. casarea sentirreinr. ft prlvire la sustinerile reaurentului-reclrmant relerjroare ta termenulin car dispoziliileemisei$i producsannu ef€cteie a I'nvederar insianleide fondunnntoarc a \ p \ r e c d c a uf o . . . a c e ( r a a o r o a dHr L . e r j r i . a n c L r1o.64alin. ln r e \ L . a r o q . 2 l d i nL e g e lr 0 2 t o o o( r e p . j r d e . ' d v u r er r v e d c rlcar o u l i o n a r ecad u r e. e d .A.art. r e I n r o c d .09.. a r e s d a p r o b aRt e g l l i m e n l r l p r a j . r r e t : La data de 11. origjial. t r " .liliilean.25 $ h acesrsensarataca pin incheierea de Sedinla din 01..02. .4268din dara de 02.2006.627 p n careau ircetatraporturite de sericiu a1ereclamanrului c! M.r upt Lr i i r n .: O f i .reclamantut es scuiitde taxade timbrusi tinbrujudjcia. nr. .243l17. 0 r : ... .08.J.coroborate privindresimuidisciplinar al perso. a c e . ( d e in \4uniru ". fov la lDsDectoratul ceneral at D o l i t i e R o r . 2 0 0f f4i L. i u l n " ' a p e r . intimatll p6rerhspectoratutde potitie at Jud€tului IIbv I depus intampinare impotriva r€cursutui pronoyat de recuretrtut-reclam impotriya incheieriidin datade 01. r n ed o a r . Cu privire la referireainstanteide fond in senrinta la Dfeveder DronuntatA H . a ee r b r i e l o 8 o i .l04 irdic 1 Cod Procedura Civila. 4 0 2 e ' d e n r e. o n . t L Guvernului. ai r v e .08.03.100/2004 Drivnrdresnnu d . . .t.A.2011.J .400/200 frevederileart.solicitdadmiter€a recuBuluirectamanrului asacun tbsl fomular. eJ u p 2 2 .a d ] | a d . n i \ . d .15529 iitocmitd confonnmodehluidir anexanr. 1 2 .2012_ la pagina. d care a lnat cuno9tmtd semand !e ex.pentruelaborurca. L di . r l e g J l a l | eR r o m S n i ej i u . : a li l R o n " n r e)ri d : ! 0 0 0 4n u D o r r rt l l u r a i n a c e d "cesn r ) o r nO \ 4 { n r . e e m r .t. contestal'e respinsd pdn DeciziaMotivaraa Inslectorutuj cereratat pottiei Roman nr.2012. e e qc e 1 _ .mitarccu cu prev. i d e do e h r u l . 92 din 15 Febnarie2012si reiudecared cauzeiD ln dteplinvocaprevederile 304pct 4-9 Codprocedum Cjvjlasi art. ln teneiul art.

motivatde fapluld in cadrulunuililigiu avardcaobjeclo acliunefomulatn ir temciul Legii @trtenciosului adniristrativ tu.627l05. Instanlade lond in mod corecta admisexceptialipsei calitdliiprocesuale pasivea MinisteruluiAdminislratiei de tl lrtemelor. nr.ea suspendarea disp.05.pdnAta datade 01 01.2012 Cuneaa dislusin baza judecariicauzeipandh sohtiona.360/2002p.4din Legeanr. ac€stactnonnativn€fiindaplicabilfunclionarilor FaF de cele de mai sus soliciti respingerea ca neintemeiat a rec!6uluj fornulat de recurertulreclamant Dilcd Emil-Florinimpotriva sentinteicivile pronlntatnde TriblnalulIlfov ii sAmenlinelicalegainsi temetuic.tru repartizarea cauzeila un conplerde tond pentrusoluliona.Nuci fi activitatea fari a fi prival de dci unul di! dreptxrilecare i se cuveneau.554/2004 exceptiei de nelegalirate$i inaintareadosarului la registratua pe. reclamantul a avutcalitatea de desfatu$Ddu in cadrulP. publicicu statutspecial. P | b e : o r c b -c u I n " c n ' u n R e .cu modificAle ti completarile llteriode faceahimitere.9212012 T. solicidld reslingerca recuNuluifomulat 9i meqirereaincleierca de tedinti Sisentinlaatacate cafiind temeinice !. Precizeaznfaptul cn Lesea nr.400/2004in rapori de dispozitiil€L€gii tr.P.ocesului-vcdal din d a t ad c 1 2 . Singuradispoziliecarca produsefecteconcrete trivind .co.'l t6 Ilfov. 2412000 ii Codulmuncij.t.sd dispui suspendd€aexecutAriiDispozili€inr.fom p.2012. Intimalul palet Ministerul Administraliei 9i lnternelor a lomular DlncEEniil'Fiorinimpotrivaincheieiii inlenpinare1a.ibunalulIlfov. a n d. e r ' u l e c L . a ( exceptiade nelegalitatea Ol'.legale.dar niciodatnnu a ficut trimiterela CodulMxncii aia cxn sr$linerecueDtulreclana. 1 0 .recxrentul reclamanta solhitat instanlei. 2 0 1 1 .1-Altr.ivind Statutulpoliiistului.u r e n r u e .rre Tribunalulllfov a adnis in mod corectexceplialipsei calitatiiprocesuale pasive. rcspectaodu-se preanmtiade nevinovejiepand la solutionarea contestati€i adresatdinspedorului seneralal Polilei RomaDe.02.avandin vederecI prin cererea chemarei! judecatA.2012 soluliapronuntata deinstanladefond.la Legeanr.02. 554/2(X)4.2012 ii a sendnteicivileDr. in situatiain careuneledomeiiitrueranreelenentare in lege.92l15. in tunctiapublicdde agentprinc'palde lrecum ri reincadrarea po. executdrii Dispozitiei6271201 sNpendarea I emjsndecttreIPJllfov.2011 ale reclamantuhLifosl intrucatlena la emjterea acesLoia politist.o autoritate de paralDnmaiin mAsuraiI careare caLitat€a de cmitental actuluiadminktratiacontestat saunu a .400t2004. 155293/2011 emisnde citre IPJ Dfov. anrlareaacesior acteadnntisnative. 188/1999lrivind Statntultunclionaruluipublic ai alte acrenormative aplicabileacestuia..ecursul recu€ntului-reclamant pronunlat€ prorunlarede c6tre la datade 01.aporturilcde serviciu a cea cu n. Prin incheiererd€ t€dintn din data de 18.aa.a 1 rD I N C AE l t ' l l LF L O R I \ d r i a : . dispoziliea cirej copiea refiizatsi olrimeascd.cu nodificarile ri publicdpoateaveacalitatea compleldrilelllerioare.09.ea exceptieide nelesaliiate a OMAI tu. r r e c .

sratulpanicipaprin Minister Finan{elor Publice.eslpuDandj a9ada.L reitereaza apdrnrite formulatepe larardprin Referitorla solicitarea dea suspend.cele doun condilii enuntarenaj sus.223alin. l .i. Tribunalulllfov conchzjoreaza cn Shrul Romannu arecaiirareprocesua parvd in prezeniacanzn.e.. motiv perku careconstate cd nu exisrdnn raporrjuddic de servic directr'nhercclanant9i StarulRomAnca subiectdedr€pttubl. faF de notivelc jnvocatein susl'nerea cererii. l o ro e l a b u e e r uo es r 1 d \ | e l c u md c e { e ai r o .A.€ciz€azn ci pohvit art.niciuul dinire acesrea nu estede naturi a denionsrra caracter rftinental aSa-zisci pagube. l ordonatorji te4iaridecredite.L. M. denotacaractenlde exceptieat mdsuij suspendiriicxecutariiactutu administrativ.A. e s a L t ai n r o p o r r u t j u r . i o t r .enLrloate fi inliturar d€catprin s!spendarea actuluiatacat.cjzeazA caLnr ceeace privetreexistenFcuului biDejusrificatarnt ct recurentul-reclanant nu a licut dovada$i ci nu poarefacedovadaunu. Tr'bmalul llfov relinein mod corect.l. faF d acestea.. dJ.l Dispoziljilet.faptulcAprezentacauzAare ca obiec conflictll de drept!. respectjv de a asjau : o c a r e ab n d i r .i gcnerarde ircetarearapornrdlor de s€Niciuale rectafta.r u r ed e.Tribunalul Iltbv a reslins iD mod corect acfiuD recurentuhi-reclananr faF de M.L Si fatd de SratutRomanprjn M.P 1 solujronatin te. Cu privire 1a existentaunei lagube amte cn.dovediieaefecrivda mor imprejuiri conex .A.i executorila fi pldtjtere4ilo. cj dor obligajialegalade a da curscererjlorinstitutjitorsnbordonate.A. nu s a nai inpns cerceda ceio.fati de solujia pronulata de adnitery a exceplieilipsei califitii procesuale lasjve a M.eselrezinrnnenrijLo in numeprolriu. chia Tribunalul Ilfov consemandci fati de soluiiapronunjahin conhdictoriu cu tnstrtutra noastrdnu se mai inpun€ lunereain discutje9i a cetorlalre douaexcepl rnvocatede aceastd j^nrampjnare. irhucat in sarcinaordonatorj !. .62'7/2AIl pt.cipali de crediteexisti o obligatietegalnde a asigurair bugeteteinstitujiit pennacareexercitiacestalribnisumeledispusede cArejnsrituliadejLdecatApri titlu..e de mrurn fiDanc.innpo!turilecivilein ca.Falnde ioateaces aspecte. A .n u a ' e .pj. tijexercid atribuliileaferente princlpatdecredire.L ca fiind tndreptate impotrivaunorpenoanelipsilede calirare procesuah pasivaintrucAt.tut cu LP.p.(1) CodCivit.astfelde caz 9i nu a precizatcareestepericolnlimjnentca.c. L judecdlii. Pentu cele expuse. M . Ilfov.aripenlru simptutmotjv ci.neavaldniciunfel de obusaliidirectefati derecurentuljeclamanr. ID corctuzie.ceeaceiNe nu echivateazd cu obtjgatiaacesro de a stain jndecatdin roatelitigiileh caresunrimplicalesiructxrite cu careseafli ir ralorturi de subordona.afaradecazuliDcarelegeastabitegrelrn attorganin acestsenJ. caltatiideordonaror ( o n c l .21 l . r / .tatie aslecteexpusede instituliaMAr. o nd: i. Catp..ive$echemarea in judecataa StatuluiRomanprin M.A.menul legal ori a retuzat nejlsiifical sn rezotv€o cerere reclamanrului referitoare ]a un dreptsaula un intereslegitin_ lnstanlade fond s a pronunlatin nod corectprin admiterea exceplieilils calitntii lrocesualepasive a insrirulieilvl{t.L p. rllov nr 155293/20nri tt.prnr ronui ior resbictiv inperativ. e s i n d r ep o . ca ritularde dreptwi9i obligaiii.

a.cut cdlre domnul Comunicarea acesta scmnand DincdEmil Flodnp.Ilfov s-asrabilitvnlovEliapolilistxluisubaspectul antetio.62alin.. 360/2002 abaterilordisciplinare pivind Statutulpoltistului$i an.. aplicesancJiunea respectivde inslectoru1ief al LP.formulainde cihe Dinca Emil-Florin.l nr.destjtuirea sanctiunii disciplinare 160/2002privind StatuluipoliJistului.ln.ci aplicarea destirdirea prevazuta din poli(ie"din Legeanrdea .neglijelti nanifestatain iDdeplinirea polllistului san prestigiuLui indatorjdlorde serviciusau a dispoztiilorprimite de 1a tefii ierarhicisau de l. domnul conjsar qef de poliJieNica ErnanElMarin.i. b din Legeanr.i.firn a pnteafi considerate regimuluiadmjnishativ a ce tind sa demonsneze aparenlade nelegalitate Fn invocareaunor argumente sesolicitaafi suspendata.a.400/2004.confomart. 17 lit. ceaveacaobiecto acliue privindanularea s-aaflardosarultr.I din OrdinulM A.ea in paneapt.a.motivaldefapd cA. 57 llt. irdepliniteconditiiledeaccesibilitate AF cum r'n mod corectr€tine$l instanlade fond.mai susindicat. ata cum re(ine 9i Tribulalul ]lfov.i.. de anularea acteloradmitistrative Catprivettesolicita.m. cele doxa acte pri! aclelenorftativecare contcstaleax fosl emiseconforD ploceduriiinstilLrite cercetdrii disciplindea funcliona.tarc a necorespunznbare in sericiu. 8484/2/201I ca. d . privindregimutdisciplinr al peGo.A. qi prevjzibililate aleO. relterim. disciplinare a fost emis de pe6oala comletenti s! Actul adminisnat de sanctionarc disciplinari. 142160din Este de menlionatcd lrin nportul de cercetare Consiliuluide disciplinidin 09 08 2011.20 comjteriiabaterilor nivclulLP. O.e a lbsi respjnsa ca nr. 58 lit.cain cauzi sunt ner'ntemeiati.aluluidin MinisterllAdninislratei nr.400/2004.a.arAtici aceasta instanla de fond. e dir Ordnrulm. llfov.08.Tribualul Ilfov constat.erile fomulate in lata insianteide fond. careaduceati!8ereonoarej. t2 alin.Probilaiiprofesionale jnslituliei" $i .llit.ilo.l.A.conPo. prin DispoziliaSefului !u s-adispus InspectoratuLui de Polife al JudetxluiDlov Dr.07. consliluitla 11 Si prin incheierea 26.2011.a qi lit.ativ a cAfli executare a cd in caal de fald cerereade snspendare Pentruceleprezentate apreciazn executeriiacteloradmilistrativeatacatea fosi respjnsnin mod corectde catre Tribunatulllibv.pedeotate.08.in adresanr.2011 din poliliea donnuluiagenttefde polilieDincaEmil-Florin.m. a qi lit.!e rolulCu4iideApel Bxcue$]. P€rsonal reclaDml comitcrca in drept s a relinut $l probat in sarcinarecureniulni previate d€ art.100/2004 aplicariiacesteisanc hi disciplirde $a f.400/2004 pdvind regjmul disciplinar al peNonahlui M.J.J.i. cuprindreglenentirireferitoarela procedura . autoritaileanumeabilitatedelege".Lnr. respectiv .aratate. contestate. prin care folosiii de recurentul'reclamant in ceeace privesteargumertatia in modconct de c6tre a fostrespinsn atacdO.M.respectivart. Mai mult decatatat. iar pe de altdpadein cauze. prealabilnnr. b din O. 400/2004. 155294din 11. 155293din 11. actuluiadminist.28 indetli ite aplicabilactuLui atacat.

man Arnin Marian a fomulat cererede jilteryenliein jnteresulreiurenruluireclamant.10.arr. r .2012pronunlati d€ Trjblnalul llfov SecJia Civilnfonnuhtaderecurentut reclamant DincnLmit Florin S-a displs susp€ndarea reculsuluideclamrimporrivasentinteicivite nr.cererece a fost reslinsnprin incheier pronnrlatdIa aceadati. aprobarprin HCSM r.2014recurenrulreclamanra solicit disjunsereadosarului9i solulionsrea in regim de ursentna recumtrluiinhodu impokiva ilcbeierii prin care s-a reslins @rerea de srspendarea nctel adminjstmtivede destituiredin funclie.reclamantti mentinerea ca fiind Iegaie9i t€meinicecetehotrrated RecurentulreclamantDirca Emil Florin a ridicdrti exceptiadenclegalir a DecizieiICPRtr.2014 recurcntllrcclananta depusia dosarcererc de disjunge judec& separata a recursuiuiformulatimpotrivainchejeriidatdde T.69alin.DispozifiaIPJ llfov nr.2011 s DispoziliaIPJIifov nr-155293/11.20\5.m.04. 360/2002. Compl€tul8 Recus.l.61alin. alilr.60alin.08.09. alitrs. 2 din Regulamentul d ordine interioarnal instanlelorjudecaroreSti.respectiv.l.60aliD.04.2014Crtea a dispu respinsereacererii de recu6 imlot.10. I 88/I 999ti O. 0 D . 98 alin.l .61 ati.1. solicitarespingerea recursulujdeclarald redrentll . 921201 pronunJata de TribunalulIlfov in dosarulnr. 15 aiin-l ljr. ln $edinfr publici din data de 9.ari.coroboratcu art.29- 1 publicicu statutspecial.2012 prin carca fostrespinsd cerer$ de suspendare a execurn actelordjsciplinare atacate pe.respectiv Legeanr.eriid( recuzare a tnturormembrilorconpteruluidejudecadc 7 Recurs.2 coroborat cu art. 6275. Avand in vederecele prezenrale. ' 0 1.er . . . a . arr.9. Prin incheiereade gedinJnditr data de 17.]. 34'l/9312011 ptn!.ira incheieriidin t. alir. la solulionar detiniti!59i ievocabilna exceplieiden€iegalitaie.09.8. L J .9 art..59aliD.sorat ivit incidentulprocedualprevazutde art.02.c. 387/200 modificatat a inaintatcauzacftrecomll€tulcununirul inedlatnmaior carejude in aceeaEi nalerie.a1ir.05. 1 6 0. ar. alin.1djn Lege n .l. La datade3.tru anulare.jnvocind 9 excepliade neconstitutionalitate a art.2011.69alin.11it.10.dnldu-serermende judecaE la data de 3.ibunah ti de Ilfov la datade 1. arr.a nt.. c l a m aDnTr N C Af M l L l L O R | f depunela dosarcererede recuzare a tuturormembrilorcompletuiui dejrdecatAde I solulionarea prezenrei cauze.15alin.iar prin incheierea pronlnfardla aceeatidari Cx.2. aco.leai co.aliL3.4266/2.2015ch€.0 0 2 . La lemenul dejudecatddin datade 3.201:l Clnea a respnrs cerererdi disjnngerecerereade disjunserecaneintene.c. La datadc 9-03.2015recurentulreclamantDinci Emil Ftorin a fonnuta cer€rede redeschidere a jud€caii.in vedereasotltioDiriice.201 I lrivind contestalia asenrulriwfde poltie Dnrc Emil Florin.02..360/2002.400/24u. Legeanr.2015recurenttrlreclanant Dinci Enil Florin excepliade neconstitutionaliiare a ar1. ' r m e n r ld I 2 0 .1din Legeanr. t _ e .04.59alin. La temerul de judeca6 din dara de 3. Prininch€ieread€ r€dinfndin data de 3.

29 alin 4 di! Legea49712002 cu privire 1a exceplia de cererea de sesizarea Cu4ii constitulionalitate a prevederilor art.in leneiul a . 15 dlin-l liL c. atr 6AalnL necansttalianalitatu 2. 1. la admiter€a erolatade cdtreinstaqna excepliejlipsei ditica referitoare neintemeiati pasiveaStatuluiRomanprinMAI avandj'! veder€cd!!n ce. coroborat cu aft. I care r'n accepliunea din i! ceeaceprivegereglementarea aplicabilitate lersoaneicaredispunedestlntir€a poiilie. alin. lreviate dead. 59 alih. 59 alh I din actnlnorotiv menlionatapareca o nomd neclarn ce nu contine sufi.u estedefinitdin texl 9i la coNultarea se in nod vag ]a cercetarea consiliilorde disciplindin coldiiiilein carein Leseanr. 360/2002privind statutulpolilistuluiiar pe de altdparletexlelecrilicate penhxneconstjtulionaliiat€ cu solutionarca calzeiirtlucatpdvcscaspcclc aulegdture slabilir€aii consiliilorde discipliDS.evizibile celobligatsaluna dispozilialegaEin aplicarc.73 alin 3 llt. 6l alia. sNpenda. alih.69 alin.61 alin.e. art.3.vocatederecurentui pronuntatade TribnnaLxlIlfov.textulreferindudisciplinarn !i cineestesubiectul prealabild care. 6 alin I 9i art. afi.uja dispoziliilean. at.Iik Leqea n.l lit.02.59 alin 2. it /dponde candiliile de drlnisibilitak prevn4te de aft. I. a!t.a acestorconsilji. I .tuluide sewiciua unuj agentde j potivil prin lege organlcdse c6. 360/2002nu semenloneazi modnl de org. rcferitoarela cercetarea lrealabilncorsultarea aplicarcasancliuniidisciplinare 9i ircelareanlortulli de serlicitrpenl agentulde se va adnite polili€ 9i.360/2002. deoaiece nu seprecjzeazi suntneclareii imp. coroboratcu art.ea { C . 62 alin 3 din k-gea nr. c.2012. opnia instanjelCurteaConstituJionald invocatd der€curennrcclamanlin deneconstittrlionalitate asupraexceptiej 392/2014 prczenlacauznreferitorla dispoziliileart. 59 alin 8 ti 9 din l€ge.l lit. 92l15.l0 Releritar Ia ceretea de sesizale a Curlii Canstihrlionalecu . 15 alin.9. din Co$titulie art.30$j 2l dln Constitulie. in consecinF.area Cu4ii Constitutionaie exceptiejanta ca art. 31 alin 2 din ConstituJie exprimare il dJeptulla acc€sin lajlstilie. autorul in sxginefeace.iente stltrdarde care sA ofere o mlnimt garanlle intruciit nu Drecizeui cafe este subiectulde drept cde are dreptLrlde a stabili sancliunea careallici sancliunea djsciplinad. c. 69 alih.Ctrtea retitu utndtoarele: recurenhLl.dlin.Aceleaticonsiderenlele slsdne recnrentulqi in ceeace prive$edispozi{iileart. alil 3.59 alin. 1.aportuilor juddice prevdat de art. dispoziliile60 alin 2 coroborar suslinesasuntneconstitutionale De asemenea. 59 din l-ege reieritork prealabiln ci celedoDi aliniale cefceiarea ti la alt.orni . s-a lronuniar prin Decizia nr. an. alin.€a rapo. 61 alin I din acelaqi statutulfunctiondilorpublici. alin 8. i.eclardti careincalcildnciliul securitnlii dr€ptulla libera .nizareti de finctionare.suslinand subiectul destitataral normci.9.iliei nr' 155293/2011 intiah s-a solicitattustanleisuspendarea emlsade IPJ executsriiDispozitieir. recllmanlimpotrjvase inJei tDceeaceprivett€criticilei. tiind incalcate poliliei ii nrceta.1. art. art 60 alin neconslitulionaljtate 2.4 din Legeanr 55412AU.rceplid de a Fevederilorat.ea calitnliiprocesuale executa.eriide sesi.De asemenea reglemenleazd act normalivestecolsideratca o . 6l alin.15 aLin.I. 62712011 emjsnde lPJ llfov. l din L€Ser nr-360/2002. recuentuluinu au cu art.iiDispo. Cudea alrecia?i ca civile nr.

respectivLegeaprivindStatuh polilistului.1aliD4 dtu Consliluliereferitoila.discipllnara prealabili.onuniata de Cun€ade Alel 400/2004iar ]rrln sentinJa civih nr.. i din Anexa]a OMAI nr. Prnr DeciziaciviLAff.S a admiscer€reade sesizare privire1aexceplrade reconstjtuljonaljtate a dispoziliilea.Curtearelineci prin DislozjliaIPJ l11o rr.cu SetuluiiPJ llfov nr. rczolveo coDtestat sau!u a solullonatin termenlegalori a reftzatnejustificat cererea rcclamartulujre{citoalcla nn diept sauun intereslegitiu. j din Constituiie o.2011 in confornitatecu prelezutart.Or dispoztijlelegaleciiticat procedur.2014 invoa'ta . 568rt2. lD recuB recurentul reclamanta invocatexcepliade nelegalitate p.islundereadisciphlarnconfom Culea Corutitr4ionald a raponurilo at1.60 alin I il pronunia art.07.lin Dispozili 2 din Lcgeaff.plincipiulscparalieiti echilibrulu puterilorir stat lrectrm ti incilcrea a .7. an 69alin I lit g 9i an 73 .2012 Bucurettiafostrespinsd excepjiadelelegalitat€ caner'nlemeiaid. 131ll2l20|2r al Cu4ii de Apel Bucurciiiti s a conslrtrr cA prevederiLe legalementionatenai sus din Slatutulpolilistrlui sun a rejintrt.Of.4 alin 2 9i CapitoluLui lV din leSesereferdla modulde execular€ de seniciu 9i in condltiileangdjirii acesteidspunderieste alectafi €xecurar acenlia. 59 alin 2 art.08. estede de a sc apdrain mod naluri sd conf-ere un caracteriluzoriudfeptuluirecurentului .201I!i DisporiliaIGPRnr. 627105. 73 alin 3 lit.12.09 datade 05.De aceea. 392/02. c6.cadrdeain tunc(iapublici de agen Se. avanduie in vede.e(ineaslfelcain modcorcctpima instanlia adnisexceplialipseicalitilii publici poateaveaca|tale prccesuale pasivea MAI in condiliileinc areo autodlate de paratnunai in ma$m in careare calitateade emitental actuluiadmjnjsrra s.le de Cufte! Constitulioralds'a admis excepliade neconslltulionalitate reculentulieclanantir dosatll it. 426E/02. Astfel.Cuna raportuhjde serviciuptrrandtr seajuneecliid la incerarea ConstilutionaLa l} relinut cA dspundereadisciplinarddin Legea prjvjnd sltrtutu prin lege polilistuluitrebuier€glementati potrivit art.e ci incetarearaporturilorde serviciLra fos reglemeltatdlrintr nn acl admilisLratjvca.09.e no a fost publicatin M.CuneaConstitutionalt inciicareaart. 360/2002iar ldn Deciziani. ca nefondat.desrituirca a OMAI nr. 7230/20. 1 alin.ii modcorectirstanlade fonda relinutcA!u exisli raportjuridjcdedrcptadmjnistrat tut|ereclamant $i MAL Referitorla fonduLccreriide recurs. Prin umare. sanclionarii disciplinare cu. 155293/L 1.09.aplicarea sa.2013a Curjii de Apel Bncure$'a lost iespins rec!ftul tormulal de recurenhrlreclamanlinpot va senlinlei c'vile cu a Curlii Constitrlionale menlionate.c(i!'nilordisciplina nu regleDrenLeazn aceslonminjstrulu sauactivitatea consiliuluide disciplindci delegi redenentared a consla dc resortcareestevizat si adopleordine. 61 alii 3 din Legeanr. 360/200252 aiin I Iit.ganicn.Astfel.t.ll t\\ acestoracteadminisiraLive lllov. 5 din Constituliercferilor la previzibilitatca legii.tu esenl6. 600/2005 2009. anularea ti rei.12.2011 dgenluluitefde polilieDincdEmil Florini au incetatnporturjle din polilie" de serviciuca umare.

de05.ii ef€ctive. dispozitiile art.3. in conseciDld.1.alin. JUDECATOR. Admireftcr. pionuntatn de Tribunahlllfov . UNGUREAN JUDEqATOR.alin. Curtearetineca recur$rlfomulal de reclananteste Penhuconsiderentele se va seva admileacliuneaastfelcuma fost formulatS.2011 !i panaladatarejntegri.8.627din5.g. sentintei cu intimatiiperai INSPECTORATUL dosatrlDr. 92115. intemeiar si. STATUL ROMAII PRIN MINISTERUL ADMINISTRATIEI $I INTERNf.alin.r. aueust2011 ti dispozilia discipliiad nr.59alln.c.2011 emisede parata9i seva dispunercintegrarea functia detinutnanterior. vrsAND9lxA .ii Ca pirne Ia cerercd de ibtenenlie accesoriefoffil^ti de Gheman Amin canefondatS.09.coroborat alin.urerrd-ecldanl Dl\CA EMIL FIORIVn|o ri\.19Codprocedu. acesta Ma anir intercsulrecurentnhireclamart.art-61 Respingece.TotodatAva fi obllgat peretnlIPJ Illbv la plata utrei actuaLizate aferette frrnciiei incepandcu data despagubiriegalecu drepturilesalariaLe efective.nr.155293/11 A.SectiaCivih in civilenr.09.2. acliuneain parte in se$ulcEadmite Modiliciin partesentinla civih recurati ausust20Il ti de sanclionare discilliDar.09.a PENTRUACESTE MOTIVE iN N'UMELELEGII DECIDE: cn privirela exce!1ia de Adnite cerelea de sesizare a Cu4iiConstjtutionale ctr neconstitutionalitate a art.69alin. 11-042015. Mentine restuldispozitiilor sentinlei civjle . 15alin.Cu eao va respinge neiustificandun interesi! ceea ce lrivege spela de fald. in contradictoriu DE POLITII AL JUDETULUI ILFOV. egalecu dieptudle salariale ObligapeparalIPJIlfov la platamei despaeubiri aferenienrnctieiincepandcu data de 05.ul .2012.uleazddjspozilia nr. P r o n u n l ai E n r e d i n tpi u b l j c axzr PRE$EDINTE.1. BI VASILE pRoc 6REF fnh.1dinLegea.360/2002. M. dispozitia Dispue r€integrarea reclanantuluii! firncJiad€tinutaanterior.627din 5.1lit.art.p.LOR $i MINISTERUL ADMINISTRATIEISI INTXRNELOR.ad.09.32 exDuse.<a. nrdr s.2011 actualizate ti pannla data reintegra. a .b_ . asliel cum prevdd civiln.ereade inteflen{ie formulatdde Gheman Amin Marian in interesuirecuentuluicanelbndata.civ.02.60alin.c Alm.2011 emise depaiatn.155293/11 anuladispozltiade sanctionare reclamlntrluiin ni.347193/2011.