You are on page 1of 32
Question Booklet Sl. No. gÁdå ²PÀët ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÃÉ w E¯ÁSÉ DEPARTMENT OF STATE EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING NO. 4, 100 FT RING ROAD, BANASHANKARI, 3RD STAGE, BANGALORE-560 085 J£ï.n.J¸ï.E./J£ï.JA.JA.J¸ï. ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÄÀ , £ÀªAÉ §gï 2011 NTSE/NMMS EXAMINATION, NOVEMBER 2011 ¥ÀwPæ É – II / PAPER – II vÀgU À w À – 8 / CLASS – 8 ªÁå¸ÀAVPÀ ¥Àª æ ÈÀ wÛ ¥ÀjÃPÉë/SCHOLASTIC APTITUDE TEST REGISTER NO : ¸ÀªÄÀ AiÀÄ : 90 ¤«ÄµÀU¼ À ÄÀ TIME : 90 MINUTES EAVèµï/PÀ£ßÀ qÀ ENGLISH/KANNADA C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ 1. ¥ÀjÃPÉë ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆAqÀ vÀPÀëtªÉà F ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄ¢ævÀªÁUÀzÀ, ºÀj¢gÀĪÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀÅl E®è¢gÀĪÀ, EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄð£À 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆõÀ PÀAqÀħAzÀ°è CzÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV¹ ¨ÉÃgÉ ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ©r N.JªÀiï.Dgï (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ CqÀPÀUÉÆArgÀĪÀ, 90 ¥Àæ±ÉßUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. N.JªÀiï.Dgï (OMR) ²Ãn£À ªÀÄÄR ¥ÀÅlzÀ°è PÉýgÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ( £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå, ¥ÀjÃPÁë ªÀiÁzsÀåªÀÄ, °AUÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ «zsÀ, ªÀUÀð, zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvÉ ¹Üw EvÁå¢) ¸ÀjAiÀiÁV vÀÄA© CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CAQUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ. ( ±ÉÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ) J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ, ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ MAzÀÄ CAPÀ«zÉ. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢üAiÀÄ°è , • ¥Àæw ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢j. • ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ GvÀÛgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¬Äj. • N.JªÀiï.Dgï (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¥Àæw ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉåUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ ªÀÈvÀÛUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ¤Ã°/PÀ¥ÀÅà ±Á¬ÄAiÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr. • GzÁ : 20£Éà ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸Àj GvÀÛgÀªÀÅ PÀæ .¸ÀA. 3 DVzÀÝ°è N.JªÀiï .Dgï (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è PÀæªÀÄ ¸ÀA. 20 gÀ ªÀÄÄAzÉ F jÃw ¤Ã°/PÀ¥ÀÅà ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F PɼÀUÉ vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. 20. 1 2 3 4 (EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ) MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀªÁV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrzÀ°è CAvÀºÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÉàAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. avÀÄÛ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÁ¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ E£ÀÄß½zÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. N .JªÀiï.Dgï (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¨sÀåyð ºÁUÀÆ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ¸À» ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ GvÀÛj¹zÀ N.JªÀiï.Dgï (OMR) ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀjUÉ vÀ¥ÀàzÉà M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ PÁå®ÄÌöå¯ÉÃlgï, ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß (E£ÁߪÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß) vÀgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ. N.JªÀiï.Dgï (OMR) ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : • ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉà MAzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ«gÀÄvÀÛzÉ. • J¯Áè ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß ¤Ã°/PÀ¥ÀÅà ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï¤AzÀ ªÀiÁvÀæ vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ, GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©zÀ ªÉÄÃ¯É §zÀ°¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃr. • ªÀÈvÀÛUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ PÁtzÀAvÉ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ. (±ÉÃqï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ) • GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ/VÃlÄ CxÀªÁ ZÀÄQÌAiÀiÁUÀ°Ã ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ¨ÁgïPÉÆÃqïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®.è UÀjµÀ× CAPÀU¼ À ÄÀ : 90 MAX. MARKS : 90 Instructions to the Candidates 1. Immediately after the commencement of the Examination check that this question booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc. If so, get it replaced by another Question Booklet. 2. The sealed question booklet containing 90 questions enclosed with the OMR answer sheet is given to you. 3. Fill up the general information in OMR sheet such as (Register No., Medium, Sex, Type of school, category, Disability status etc.) darken the concerned blocks in OMR sheet for the above information (Shading). 4. All questions are compulsory, each question carries one mark. 5. During the examination, • Read the questions carefully. • Determine the correct answer from out of the four available choices given under each question. • Completely darken/shade the relevant oval against Question No. in the OMR answer sheet, using blue/black ball point pen. • Ex: In an question paper if Sl. No. 3 is correct answer for Question No. 20, then darken OMR answer sheet using blue/ black ball point pen as follows. 20. 1 2 3 4 (This is an Example only) 6. If more than one oval is darkened for a given question, such answer is treated as wrong and no marks will be given. 7. Sheets for rough work are appended in the question booklet at the end. You should not make any marking on any other part of the question booklet. 8. The Candidate and Room Supervisor should sign in the OMR sheet. 9. Candidate should return the OMR answer sheet to the room supervisor before leaving the examination hall. 10. The calculator, mobiles and any other electronic equipment are not allowed inside the examination hall. 11. Instructions to fill up the OMR sheets : • There is only one correct answer for each question. • All entries in the oval must be shaded with blue/black ball point pen only. Do not try to alter the entry. • Oval should be darkened completely so that the numeral inside the oval is not visible. • Do not make any stray marks on OMR sheet. 12. No marking should be made on the bar codes appearing in the OMR answer sheet. Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) ªÁå¸ÀAVPÀ ¥Àª æ ÈÀ wÛ ¥ÀjÃPÉë SCHOLASTIC APTITUDE TEST «µÀAiÀĸÀÆa/CONTENTS SL.NO. SUBJECT QUESTION NO. PÀ.æ ¸ÀA. £ÀA. «µÀAiÀÄ FROM PAGE TO ¥À± æ ßÉ ¸ÀASÉå 01. PHYSICS EAzÀ UÉ ¥ÀÅÀ l ....... 1 12 3-5 ....... 13 24 6-8 ....... 25 36 9-12 ....... 37 48 13-16 ....... 49 59 17-20 ....... 60 70 21-23 ....... 71 90 24-30 ¨sËvÀ±Á¸ÀçÛ 02. CHEMISTRY gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀçÛ 03. BIOLOGY fêÀ±Á¸ÀçÛ 04. HISTORY EwºÁ¸À 05. GEOGRAPHY ¨sÆ À UÉÆüÀ±Á¸ÀçÛ 06. CIVICS ¥ËgÀ¤Ãw 07. MATHEMATICS UÀtv  ± À Á¸ÀçÛ 2 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç PHYSICS 1 . ªÀdPæ ÌÉ C¢éwÃAiÀÄ ¥ÀR æ gÀ ºÉƼÀ¦gÀ®Ä PÁgÀt 1. Sparkling of diamond is due to 1) Refraction of light 1) ¨É¼ÀQ£À ªÀQæèsÀªÀ£À 2) Reflection of light 2) ¨É¼ÀQ£À ¥Àæw¥sÀ®£À 3) Dispersion of light 3) ¨É¼ÀQ£À «¨sÀd£É 4) Total internal reflection of light 4) ¨É¼ÀQ£À ¸ÀA¥ÀÇtð DAvÀjPÀ ¥Àæw¥sÀ®£À 2. The sun becomes visible before the actual sunrise and remains visible even after the actual sunset. It is because of 2 . ¸À Æ AiÉ Æ ðÃzÀ A iÀ Ä PÀ Æ Ì ªÀ Ä Ä£À ß ªÀ Ä vÀ Ä Û ¸À Æ AiÀ i Áð¸À Û z À £À A vÀ g À ª À Ç ¸À Æ AiÀ Ä ð UÉÆÃZÀj¸ÀĪÀÅzÀPÌÉ PÁgÀt 1) ¨É¼ÀQ£À ZÀzÀgÀÄ«PÉ 1) Scattering of light 2) ¨É¼ÀQ£À ªÀåwÃPÀgÀt 2) Diffraction of light 3) ¨É¼ÀQ£À ªÀQæèsÀªÀ£À 3) Refraction of light 4) ¨É¼ÀQ£À «¨sÀd£É 4) Dispersion of light 3 . MAzÀÄ §®Äâ 1500 e˯ïUÀ¼µ À ÄÀ Ö «zÀÄåZÒÀQAÛ iÀÄ£ÀÄß 15 ¸É P É A qïUÀ ¼ À PÁ® §¼À ¹ zÀ g É CzÀ g À 3. If a bulb uses 1500 Joules of current in 15 seconds then its power is ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÅ 1) 50 W 1) 50 ªÁåmïì 2) 70 W 2) 70 ªÁåmïì 3) 10 W 3) 10 ªÁåmïì 4) 100 W 4) 100 ªÁåmïì 4. Speed and Velocity are numerically equal only in the case of 4 . dªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ EªÉgÀqÀgÀ ¸ÀASÁåªÀiË®å ¸ÀªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ 1) Linear motion 1) £ÉÃgÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è 2) Curvilinear motion 2) ªÀQÃæ AiÀÄ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è 3) Periodic motion 3) DªÀvÀðPÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ°è 4) Oscillatory motion 4) DAzÉÆî£À ZÀ®£ÉAiÀÄ°è 3 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 5 . ¥Á±Àéð «¥ÀgåÀ AiÀĪÀ£ÄÀ ß vÉÆÃj¸ÀzÀ EAVèõï 5. Which of the following Capital English Letters does not show lateral inversion ? zÉÆqÀØ CPÀëgÀU¼ À À UÀÄA¥ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1) A I O V 1) A I O V 2) O W X M 2) O W X M 3) A W B X 3) A W B X 4) O I M V 4) O I M V 6 . MAzÀÄ MAmÉAiÀÄ zÉúÀzÀ GµÀÚvÉAiÀÄÄ 113º F. 6. The body temperature of a Camel is 113º F. Its temperature in Kelvin Scale is PÉ°é£ï ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ°è F GµÀÚvAÉ iÀÄÄ 1) 31 K 1) 31 K 2) 318 K 2) 318 K 3) 321 K 3) 321 K 4) 324 K 4) 324 K 7 . PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è PÁAvÀª¸ À ÄÀ U Û ¼ À À CtĪÁzÀª£ À ÄÀ ß ¥ÀŶÖÃPÀj¸ÀĪÀ DAiÉÄÌ 7. The molecular theory of magnetic substances is supported by 1) g g g g g g g g g g g g 4) g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 4) g g g g g g g g g g g g g g g g 8 . wædåªÀÅ ‘r’ EgÀĪÀ ªÀÈvÀz Û ° À è MAzÀÄ PÁAiÀĪÀÅ ªÀ È vÁÛ P ÁgÀ z À ZÀ ® £É A iÀ Ä °è Czs À ð ªÀ È vÀ Û ª À £ À Ä ß ¥Àj¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ« æ ĹzÁUÀ ZÀ°¹zÀ zÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ£À ¥À®l è UÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÅÀ 8. The ratio of distance travelled to the displacement covered by a body along circumference of a semicircle of radius ‘r’ is 1) 2 : π 1) 2 : π 2) π : 2 3) 3) g g g g g 3) g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 2) 2) g 1) π :3 2) π:2 3) π:3 4) 3 : π 4) 3 : π 4 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 9 . ªÉÆúÀ££ À ÄÀ £ÉÃgÀªÁV 30 «Äà zÀÆgÀªÀ£ÀÄß 9. Mohan moves 30 mts in a straight line towards East and then moves 40 mts to the South. Find his displacement GvÀg Û À ¢QÌUÉ £Àqz É ÄÀ £ÀAvÀgÀ zÀQët ¢QÌ£À PÀqU É É À ÄÀ ß PÀ« æ Ĺ ¤®ÄèvÁÛ£.É £ÉÃgÀªÁV 40 «Äà zÀÆgÀª£ ºÁUÁzÀgÉ CªÀ£À ¸ÁÜ£¥ À ® À l è ªÀÅ 1) 70 mts. 1) 70 «Äà 2) 20 mts. 2) 20 «Äà 3) 50 mts. 3) 50 «Äà 4) 60 mts. 4) 60 «Äà 10. The type of motion with reference to friction in decreasing order is 10 . WÀ µ À ð uÉ A iÀ Ä Ä PÀ r ªÉ Ä AiÀ i ÁUÀ Ä ªÀ A vÉ PÉ ¼ À V £À ZÀ®£ÉU¼ À ° À è ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌ 1) rolling, static, sliding 1) GgÀļÀĪÀ, ¤±ÀÑ®, eÁgÀĪÀ 2) rolling, sliding, static 2) GgÀļÀĪÀ, eÁgÀĪÀ, ¤±ÀÑ® 3) static, sliding, rolling 3) ¤±ÀÑ®, eÁgÀĪÀ, GgÀļÀĪÀ 4) sliding, static, rolling 4) eÁgÀĪÀ, ¤±ÀÑ®, GgÀļÀĪÀ 11. The following is not an equation of motion 11 . F PÉ ¼ À V £À ª À Å UÀ ¼ À ° è AiÀ i ÁªÀ Å zÀ Ä ZÀ ® £É A iÀ Ä ¸À«ÄÃPÀgt À ªÀ®è ? 1) v = u + at 1) v = u + at v+u t 3) v – u = at 2) a = v−u t 4) a = v+u t 3) v – u = at 2) a = 4) a = 12. In a maximum-minimum thermometer, the indicator does not come down when the level of mercury comes down because v−u t 12 . MAzÀ Ä UÀ j µÀ × - PÀ ¤ µÀ × vÁ¥À ª À i Á¥À P À z À ° è ¥ÁzÀg¸ À z À À ªÀÄlÖ PÀrªÉÄ DzÁUÀ ¸ÀÆZÀPÀ PɼU À É E½AiÀÄ¢gÀ®Ä PÁgÀt 1) ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ vÀÆPÀªÀÅ ºÉZÁÑVzÉ 1) Mercury is heavy liquid 2) Surface of mercury is convex 2) ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ ªÉÄïÉäöÊ ¦Ã£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ 3) Surface of mercury is concave 3) ¥ÁzÀgÀ¸ÀzÀ ªÉÄïÉäöÊ ¤ªÀÄߪÁVgÀĪÀÅzÀÄ 4) Mercury is a silvery liquid 4) ¥ÁzÀgÀ¸À MAzÀÄ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ zÀæªÀ 5 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) CHEMISTRY gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀçÛ 13. Gram molecular mass of Calcium Carbonate is 13. PÁå°ìAiÀÄA PÁ¨ÉÆð£ÉÃmï£À CtÄ gÁ²AiÀÄÄ 1) 98 UÁæA 1) 98 gms 2) 89 UÁæA 2) 89 gms 3) 100 UÁæA 3) 100 gms 4) 102 UÁæA 4) 102 gms 14. 4, 5, 6 CxÀªÁ 7 ªÉïɣïì E¯ÉPÁÖç£ÄÀ UÀ¼ÄÀ ¼Àî 14. The properties of elements with 4, 5, 6 or 7 valence electrons is zsÁvÀÄUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EgÀĪÀ UÀÄt 1) ¯ÉÆûÃAiÀÄ 1) metallic 2) C¯ÉÆûÃAiÀÄ 2) non-metallic 3) acidic 3) D«ÄèÃAiÀÄ 4) alkaline 4) ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ 15. ¯ÉÆúÀU¼ À ÄÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀwð¸ÀzÃÉ EgÀĪÀ 15. Metals generally do not react with the acid DªÀÄè 1) Sulphuric acid 1) ¸À®Æá åjPï DªÀÄè 2) Hydrochloric acid 2) ºÉÊqÉÆæÃPÉÆèÃjPï DªÀÄè 3) Nitric acid 3) £ÉÊnæPï DªÀÄè 4) Carbonic acid 4) PÁ¨Áð¤Pï DªÀÄè 16. ¥À æ z À ² ðPÀ ¥À n Ö A iÀ Ä °è EnÖ g À Ä ªÀ vÁªÀ Ä æ z À 16. A copper doll kept in a showcase looses its shine with time because of the formation of UÉÆA¨ÉAiÉÆAzÀÄ CzÀgÀ ºÉƼÀ¥À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä PÁgÀt C°è GAmÁUÀĪÀ ªÀ¸ÄÀ Û 1) Oxides 1) DPÉìöÊqÀÄUÀ¼ÀÄ 2) Hydroxides 2) ºÉÊqÁæPÉìöÊqÀÄUÀ¼ÀÄ 3) Chlorides 3) PÉÆèÃgÉÊqÀÄUÀ¼ÀÄ 4) Sulphates 4) ¸À¯ÉáÃlÄUÀ¼ÀÄ 6 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 17. d°ÃPÀÈvÀ ®ªÀtPÉÌ GzÁºÀgu À AÉ iÉÄAzÀgÉ 17. An example for hydrated salt is 1) Iron Sulphate 1) PÀ©âtzÀ ¸À¯ÉáÃmï 2) Sodium Chloride 2) ¸ÉÆÃrAiÀÄA PÉÆÃè gÉÊqï 3) Calcium Carbonate 3) PÁå°ìAiÀÄA PÁ¨ÉÆÃð£ÉÃmï 4) Ammonium Chloride 4) CªÉÆäAiÀÄA PÉÆèÃgÉÊqï 18. ZÀgÀ¸ÀAAiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ 18. The element which exhibits variable valency is zsÁvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀgÉ 1) Nitrogen 1) ¸ÁgÀd£ÀPÀ 2) Oxygen 2) DªÀÄèd£ÀPÀ 3) d®d£ÀPÀ 3) Hydrogen 4) EAUÁ® 4) Carbon 19. ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«UÉ PÁAwÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀé«gÀĪÀÅzÀÄ 19. Magnetic moment of atom is KPÉAzÀgÉ 1) because of electrically neutral neutrons 1) «zÀÄåzA À ±À gÀ»vÀªÁzÀ £ÀÆåmÁæ£ÄÀ UÀ½AzÀ 2) ¸ÀªÀĪÁzÀ zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ IÄt 2) Equal number of positively & negatively charged particles «zÀÄåzÀA±ÀUÀ½AzÀ 3) ¸ÀtÚ ©ÃdPÉÃAzÀ¢ æ AzÀ 3) Small nucleus 4) ¤¢ðµÀÖªÁzÀ PÀPÉëUÀ½AzÀ 4) Definite orbits 20. vÁ¥ÀªiÀ Á¥ÀPÀ MAzÀ£ÄÀ ß 0º ¸ÉAnUÉÃæ qï EgÀĪÀ ªÀ Ä AdÄUÀ q É Ø A iÀ Ä Ä¼À î ©ÃPÀ j £À ° è EqÀ ¯ ÁVzÉ . ©ÃPÀgÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV PÁ¬Ä¹zÉ . PÉ®PÁ® 20. A thermometer is inserted into a beaker filled with ice at 0ºC. The beaker is heated slowly. The temperature does not rise for some time. This is because vÁ¥ÀªÀiÁ¥ÀPÀzÀ°è vÁ¥ÀªÀÅ ºÉZÁÑUÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. EzÀÄ KPÉAzÀgÉ 1) ªÀÄAdÄUÀqÉØAiÀÄÄ §ºÀ¼À vÀtÚVgÀÄvÀÛzÉ 2) GµÀª Ú ÅÀ 0º ¸ÉA. £À°ègÀĪÀ ªÀÄAdÄUÀqÉØ ¬ÄAzÀ 0º ¸ÉA. £À°ègÀĪÀ ¤ÃjUÉ §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸À®àqÄÀ vÀz Û É 3) ¤Ãj£À ¸ÁAzÀv æ É ªÀÄAdÄUÀqV ØÉ AvÀ ºÉZÄÀ Ñ 4) ¤Ãj£À ¸ÁAzÀævÉ ªÀÄAdÄUÀqÉØVAvÀ PÀrªÉÄ 1) ice is very cold 2) heat was used for changing ice at 0º C to water at 0º C 3) the density of water is more than ice 4) the density of water is less than the ice 7 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 21. «°Ã£À ¥ÀQæ Aæ iÉÄgÀ»vÀªÁV «Ä±Àt æ GAmÁUÀĪÁUÀ 21. No energy is absorbed or emitted as a result of mixture formation except in dissolution processes because ±À Q Û A iÀ Ä Ä »ÃjPÉ Æ ¼À Ä îªÀ Å ¢®è CxÀ ª Á ©qÀÄUÀqAÉ iÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ 1) «Ä±ÀætzÀ PÀtUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 1) There is no interaction between the particles of the mixture CAvÀgÀQæAiÉÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ 2) PÀtUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ WÀlÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÀÛªÉ 2) The particles make a separate phase 3) «Ä±ÀætzÀ WÀlPÀUÀ¼À ¹ÜwUÀ¼À°è 3) There will be a change in the state of components of the mixture §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀĪÀÅzÀÄ 4) «Ä±ÀætUÀ¼À WÀlPÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CzÉà 4) The constituents of the mixture will be of the same state ¹ÜwUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀÄ 22. E¯ÉPÆ É Öçà §Azsz À À E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸g À ÄÀ 22. Electro velant bond is 1) CAiÀiÁ¤PÀ §AzsÀ 1) Ionic bond 2) ¸ÀºÀªÉïɤìAiÀÄ §AzsÀ 2) Covalent bond 3) ¯ÉÆûÃAiÀÄ §AzsÀ 3) Metallic bond 4) ºÉÊqÉÆÃæ d£ï §AzsÀ 4) Hydrogen bond 23. DªÀÄè ¤gÉÆÃzsPÀ À JAzÀgÉ 23. Antacids are 1) ¥ÀævÁå«ÄèÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 1) Basic compounds 2) D«ÄèÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ 2) Acidic compounds 3) «l«Ä£ïUÀ¼ÀÄ 3) Vitamins 4) ¥ÉÇ æÃnãïUÀ¼ÀÄ 4) Proteins 24. G¦à£ÀPÁ¬Ä vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è «£ÉUÀgïUÀ¼À£ÀÄß 24. Vinegar is used in the preparation of pickles because it §¼À¸® À Ä PÁgÀt, CzÀÄ 1) curbs the growth of bacteria vÀqÉUÀlÄÖvÀÛzÉ 1) ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 2) provides sour taste 2) ºÀĽAiÀÄ gÀÄaAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ 3) enhances the quality 3) UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛzÉ 4) makes pickles delicious 4) ¸Á颵ÀÖ¨j Às vÀªÁV¸ÀÄvÀz Û É 8 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com SAT(K) fêÀ±Á¸ÀçÛ BIOLOGY *SATK* 25. ªÀtð vÀAvÀÄUÀ¼ÄÀ ªÀiÁqÀ®ànÖgÄÀ ªÀÅzÀÄ 25. Chromosomes are made up of 1) Proteins and Carbohydrates 1) ¥ÉÆæÃnãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÀðgÀUÀ½AzÀ 2) Lipids and Nucleic Acids 2) °¦qï (PÉƧÄâ)UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆåQèPï DªÀÄèUÀ½AzÀ 3) £ÀÆåQèPï DªÀÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃnãïUÀ½AzÀ 4) ±ÀPÀðgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °¦qïUÀ½AzÀ 3) Nucleic Acids and Proteins 4) Carbohydrates and lipids 26. The cell organelle which helps in the manufacture, storage and export of proteins is 26. ¥ÉÆæÃnãïUÀ¼À GvÁàzÀ£É, ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPAÉ iÀÄ°è £Égª À ÁUÀĪÀ PÀtzÀAUÀªÅÀ 1) ªÉÄÊmÉÆÃPÁAræAiÀÄ 2) MgÀmÁzÀ JAqÉÆÃ¥Áè¹äPï gÉnPÀÄ宪Àiï 3) UÁ°Îà ¸ÀAQÃtð 4) PÉÆñÀ¥ÉÆgÉ 1) Mitochondria 2) Rough Endoplasmic reticulum 3) Golgi Complex 4) Plasma membrane 27. ¨Á¶à à PÀ g À t PÉ Ì ¸À A §A¢ü ¹ zÀ A vÉ EªÀ Å UÀ ¼ À ° è 27. Which among the following is not true regarding transpiration? AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è ? 1) ¨Á¶àÃPÀgÀtªÀÅ ¸À¸ÀåªÀ£ÀÄß vÀA¥ÀÄ UÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ 2) ¥ÉÆÃè AiÀÄA ªÀÄÆ®PÀ DºÁgÀzÀ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ 3) gÉhÄ宪Àiï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀVzÀÀ ®ªÀtUÀ¼À ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ 4) ¤ÃgÀÄ D«AiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀvÀæ gÀAzsÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ «¸Àfð¸À®àqÀÄvÀÛzÉ 1) Transpiration cools the plant 2) It helps in the conduction of food through phloem 3) It helps in the conduction of water & dissolved salts through xylem 4) Water is lost in the form of vapour through stomata 28. EªÀÅUÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÁAiÀÄd ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwU Û É 28. Which among the following is not an example for vegetative propagation? 1) Potato 2) Ginger 3) Coconut 4) Banana GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ®è? 1) D®ÆUÀqØÉ 2) ±ÀÄAp 3) vÉAUÀÄ 4) ¨Á¼É 9 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 29. fêÀU¼ À ° À £ è À ¨É¼ª À t À U  AÉ iÀÄ ¥ÀQæ Aæ iÉÄAiÀÄÄ 29. The process of growth in living organisms is 1) ¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁªÀvÀåð 1) External and irreversible 2) ¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁªÀvÀåð 2) External and reversible 3) DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁªÀvÀåð 3) Internal and reversible 4) DAvÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁªÀvÀåð 4) Internal and irreversible 30. ªÀiÁ£Àª£ À À ºÀÈzAÀ iÀÄzÀ ¸ÁßAiÀÄÄUÀ½UÉ DªÀÄd è £ÀPÀ ¸À»vÀ gÀPª ÛÀ £ À ÄÀ ß ¸Àg§ À gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ gÀP£ ÛÀ Á¼ÀU¼ À ÄÀ 30. The blood vessels which supply 1) ªÀĺÁ¥ÀzsÀªÀĤ oxygeneted blood to the muscles of human heart 2) ¥À®ä£Àj C©üzÀªÀĤ 1) Aorta 3) PÀgÉÆãÀj C¥ÀzsÀªÀĤUÀ¼ÀÄ 4) ¥À®ä£Àj C¥ÀzsÀªÀĤ 2) Pulmonary veins 31. ¸À¸åÀ UÀ¼ÄÀ - 3) Coronary artery 1) ºÀUÀ°£À°è DªÀÄèd£ÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 4) Pulmonary artery EgÀĽ£À°è EAUÁ®zÀ qÉÊDPÉìöÊqÀ£ÀÄß »ÃgÀÄvÀÛªÉ 31. Plants take in 2) ºÀUÀ°£À°è EAUÁ®zÀ qÉÊDPÉìöÊqÀ£ÀÄß 1) Oxygen during day and Carbon ªÀÄvÀÄÛ dioxide during night EgÀĽ£À°è DªÀÄèd£ÀPÀªÀ£ÀÄß »ÃgÀÄvÀÛªÉ 2) Carbon dioxide during day and 3) ºÀUÀ°£À°è DªÀÄèd£ÀPÀªÀ£ÀÄß »Ãj Oxygen during night EAUÁ®zÀ qÉÊ DPÉìöÊqï£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ 3) Oxygen and give out Carbon ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ dioxide during day 4) EgÀĽ£À°è EAUÁ®zÀ qÉÊ DPÉöì ÊqÀ£ÄÀ ß »Ãj DªÀÄèd£ÀPÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ 4) Carbon dioxide and give out ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ Oxygen during night 10 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 32. AiÀiÁªÀÅzÉà fÃtðPÁj QtéU¼ À £ À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀz,À 32. The digestive juice that does not have any digestive enzyme but helps in emulsification of fats is ªÉÄÃzÀ¹ì£À JªÀÄ°ìÃPÀgt À zÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ fÃtðgÀ¸À 1) Bile juice 1) ¦vÀg Û ¸ À À 2) Pancreatic juice 2) ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ gÀ¸À 3) Gastric Juice 3) doÀgÀ gÀ¸À 4) Saliva 4) ¯Á¯ÁgÀ¸À 33. The hardest substance in the human body is 33. ªÀiÁ£Àª£ À À zÉúÀz° À £ è À CvÀåAvÀ PÀpt ªÀ¸ÄÀ Û 1) qÉAmÉÊ£ï 1) Dentine 2) ªÀÄÆ¼É 2) Bone 3) J£ÁªÉįï 3) Enamel 4) ªÀÄÈzÀé¹Ü 4) Cartilage 34. ºÀ¹gÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼À DºÁgÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß ‘¸À¸Àå ¸ÀA¥ÀÆtð (ºÉÆïÉÆÃ¥sÊÉ nPï) «zsÁ£À’ JAzÀÄ À £Àz£ À ÄÀ ß ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ EzÀÄ F PɼV ºÉÆA¢zÉ. 34. The mode of nutrition in green plants is described as ‘holophytic’ because it involves, 1) Manufacture of organic substances from inorganic raw materials in the presence of sunlight 1) ¸ÀÆgÀå£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¤gÀªÀAiÀĪÀ PÀZÁÒªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛªÉ 2) Manufacture of inorganic substances from organic raw materials in the presence of sunlight 2) ¸ÀÆAiÀÄð£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀZÁÒ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½AzÀ ¤gÀªÀAiÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁgÁUÀÄvÀÛªÉ 3) gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ 3) Synthesis of food using chemical energy DºÁgÀªÀÅ ¸ÀA±ÉèövÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ 4) ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ DªÀÄèd£ÀPÀªÀÅ 4) Release of oxygen into the environment ©qÀÄUÀqU É Æ É ¼ÀÄîvÀÛzÉ 11 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 35. ±É Ê ªÀ ® zÀ §UÉ ªÀ Ä vÀ Ä Û CzÀ P É Ì ¸À j AiÀ i ÁV 35. The correct match of type of Algae ºÉÆAzÁtÂPAÉ iÀiÁUÀĪÀ GzÁºÀgu À AÉ iÀÄÄ, J § and its example is, A B i) KPÀPÉÆòAiÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ ii) vÀAvÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ iii) ªÀ¸ÁºÀvÀÄ (PÁ®¤) ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ iv) §ºÀÄPÉÆòÃAiÀÄ ±ÉʪÀ®UÀ¼ÀÄ i) Unicellular algae A) Volvox ii) Filamentous algae B) Sargassum iii) Colonial algae C) Chlamydomonas iv) Multicellular algae D) Spirogyra 1) i - B, ii - A, iii - D, iv - C, A) ªÁ¯ÁéPïì B) ¸ÀgïUÁå¸ÀªÀiï C) PÀèªÉÄÊqÉÆ ªÉÆ£Á¸ï D) ¸ÉÊgÉÆÃUÉÊgï 2) i - C, ii - D, iii - A, iv - B 1) i - B, ii - A, iii - D, iv - C 3) i - D, ii - C, iii - B, iv - A 2) i - C, ii - D, iii - A, iv - B 4) i - C, ii - A, iii - D, iv - C 3) i - D, ii - C, iii - B, iv - A 4) i - C, ii - A, iii - D, iv - C 36. The correct sequence of ‘Level of Classification’ is 1 Kingdom 2 3 Kingdom Species 36. ªÀ V ðÃPÀ g À t zÀ ªÀ Ä d®ÄUÀ ¼ À Ä ( ªÀ Ä lÖ U À ¼ À Ä ) ¸ÀjAiÀiÁzÀ C£ÀÄPÀª æ ÄÀ 4 Species 1 2 3 4 h h h h ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁªÀiÁædå ¥Àæ¨sÉÃzÀ ¥Àæ¨sÉÃzÀ Class Phylum Genes Family h h h h h h h h ªÀUÀð ªÀA±À eÁw PÀÄlÄA§ Order Class Family Class h h h h h h h h UÀt ªÀUÀð PÀÄlÄA§ ªÀUÀð Phylum Order Class Genes h h h h h h h h ªÀA±À UÀt ªÀUÀð eÁw h h h h Genes Family Order Order h h h h eÁw PÀÄlÄA§ UÀt UÀt h h h h Family Genes PÀÄlÄA§ eÁw ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁªÀiÁædå h h h h h h h h Species Species Phylum Phylum ¥Àæ¨És ÃzÀ ¥Àæ¨És ÃzÀ ªÀA±À ªÀA±À Kingdom Kingdom 12 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) HISTORY EwºÁ¸À 37. Read the following statements and identify the correct match. 37. F PɼV À £À JgÀqÄÀ ºÉýPÉU¼ À £ À ÄÀ ß N¢, PÉÆnÖgÄÀ ªÀ A) The aim and objectives of Brahma Samaj founded by Rajaram Mohan Roy influenced William Bentick to abolish Sati System in 1829. J) §æºäÀ ¸ÀªiÀ Ád ¸Áܦ¹zÀ gÁeÁgÁªÀiï ªÉÆúÀ£ï gÁAiÀiïgÀªÀgÀ DzÀ±Àð ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀU¼ À ÄÀ «°AiÀÄA ¨ÉAnAPï ªÉÄÃ¯É ºÉaÑ£À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀÝjAzÀ 1829 gÀ°è ‘¸Àw¥ÀzÞÀ w’AiÀÄ£ÀÄß gÀzÄÀ ÝUÆ É ½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DAiÉÄÌU¼ À ° À è ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÀ£ÄÀ ß DAiÉÄÌ ªÀiÁr. B) ‘The Central Hindu College’ started at Benaras by Annie Besant became ‘The Benaras Hindu University’ later. ©) C¤¨É¸AÉ mï §£ÁgÀ¸ï£À°è ¸Áܦ¹zÀ ‘PÉÃAzÀæ »AzÀÆ PÁ¯ÉÃdĒ ªÀÄÄAzÉ ‘§£ÁgÀ¸ï »AzÀÆ «±À« é zÁå®AiÀĒªÁ¬ÄvÀÄ. 1) A is true, B is false 1 ) ºÉýPÉ J ¸Àj, © vÀ¥ÀÅà 2) A is false, B is true 2 ) ºÉýPÉ J vÀ¥ÀÅà, © ¸Àj 3) Both A & B are false 3 ) ºÉýPÉ J ªÀÄvÀÄÛ © JgÀqÀÆ vÀ¥ÀÅà 4) Both A & B are true 4 ) ºÉýPÉ J ªÀÄvÀÄÛ © JgÀqÀÆ ¸Àj 38. Arrange the following in chronological order and choose the correct alternate given 38. F PɼÀV£À WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄzÀ°è eÉÆÃr¹. CzÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¹. a) Partition of Bengal J) §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£É b) Lucknow Pact ©) ®PÉÆßà M¥ÀàAzÀ c) Jallianwalabagh Massacre ¹) d°AiÀÄ£ï ªÁ¯Á¨sÁUï ºÀvÁåPÁAqÀ d) Partition of Bengal was cancelled r) §AUÁ¼ÀzÀ «¨sÀd£É gÀzÀÝw 1) a, b, c, d 1 ) J, ©, ¹, r 2) a, d, c, b 2 ) J, r, ¹, © 3) a, d, b, c 3 ) J, r, ©, ¹ 4) a, c, b, d 4 ) J, ¹, ©, r 13 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 39. n¥ÀÅà ¸ÀįÁÛ££ À ÄÀ vÀ£ßÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÄÀ ß DzsÄÀ ¤ÃPÀj¸À®Ä 39. To Modernise his army, Tippu Sultan developed friendly relationship with 1) The Portugese EªÀgÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÉßúÀ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀ£ÀÄ 2) The Dutch 1 ) ¥ÉÇÃZÀÄðVøÀgÀÄ 3) The French 2 ) qÀZÀÑgÀÄ 4) The British 3 ) ¥sÉæAZÀgÀÄ 4 ) ©ænµÀgÀÄ 40. The main cause for the geographical discoveries in the world is 40. ¥À¥ æ AÀ ZÀzÀ ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À U É ½ À UÉ Cw 1) Fall of Constantinople ªÀÄÄRå PÁgÀt 2) Increased demand for trade 1 ) PÁ£ïìmÁAn£ÉÆÃ¥À¯ï ¥ÀvÀ£À 3) Renaissance 2 ) ªÁå¥ÁgÀPÉÌ ºÉaÑzÀ ¨ÉÃrPÉ 4) Social and Religious Reformation 3 ) ¥ÀÅ£ÀgÀÄfÓêÀ£À 4 ) ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ 41. The battle which established the Supremacy of the English in Bengal was 41. DAUÀg è ÄÀ vÀªÄÀ ä ¥Àgª À iÀ Á¢üPÁgÀª£ À ÄÀ ß §AUÁ¼Àz° À è £É¯U É Æ É ½¸À®Ä PÁgÀtªÁzÀ AiÀÄÄzÀÞ 1) Battle of Buxar 1 ) §PÁìgï PÀzÀ£À 2) Battle of Plassey 2 ) ¥Áè¹ PÀzÀ£À 3) Carnatic Wars 3 ) PÀ£ÁðnPï AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ 4) Anglo-Marata Wars 4 ) DAUÉÆèÃ-ªÀÄgÁoÀgÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÀÄ 42. Match the following literary works with their authors and choose the correct alternate A) Arthashastra 1) Charaka B) Indica 2) Kalhana C) Rajatarangini 3) Koutilya D) Bhuddha Charita 4) Megastanes 42. F PɼU À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ PÀÈwUÀ¼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÀvÈÀ ðUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉÆA¢¹, ¸ÀjAiÀiÁzÀ DAiÉÄÌU¼ À £ À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ J) CxÀð±Á¸ÀÛç 1 ) ZÀgÀPÀ ©) EArPÁ 2 ) PÀ®ít ¹) gÁd vÀgA À Vt 3 ) PËn®å r) §ÄzÀÞ ZÀjvÀ 4 ) ªÉÄUÁ¸Àۤøï 5 ) C±ÀéWÉÆõÀ 1 ) J - 3, © - 4, ¹ - 2, r - 5 2 ) J - 4, © - 3, ¹ - 4, r - 5 3 ) J - 2, © - 1, ¹ - 3, r - 4 4 ) J - 1, © - 2, ¹ - 5, r - 3 5) Ashwagosha 1) 2) 3) 4) A - 3, B - 4, C - 2, D - 5 A - 4, B - 3, C - 4, D - 5 A - 2, B - 1, C - 3 , D - 4 A - 1, B - 2, C - 5, D - 3 14 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 43. The father of the humanism and of 43. ªÀiÁ£Àªv À ÁªÁzÀzÀ ‘¦vÁªÀĺÀ’ ºÁUÀÆ El° Italian literature was ¸Á»vÀåzÀ ‘d£ÀP’À AiÀiÁgÀÄ? 1) Aurispa 1 ) Oj¸Àà 2) Boccacio 2 ) ¨ÉÆPÁå¶AiÉÆà 3) Petrarch 3 ) ¥ÉmÁæPïð 4) Dante 4 ) qÁAmÉ 44. Discovery of Sea Route to India : Vasco-da-Gama :: Southern most tip 44. ¨s Á gÀ v À P É Ì ¸À ª À Ä ÄzÀ æ ªÀ i ÁUÀ ð zÀ C£É é à µÀ u É : of African Continent: _____________ ªÁ¸ÉÆÌÃ-qÁ-UÁªÀÄ :: D¦üPæ Á RAqÀzÀ zÀQët vÀÄvÀv Û ÄÀ ¢ : _____________ 1) Christopher Columbus 2) Bartholomew Diaz 1 ) Qæ¸Æ É ÖÃ¥sg À ï PÉÆ®A§¸ï 3) Ferdinand Megallan 2 ) ¨ÁvÀð ¯ÉÆëÄAiÉÆà qÀAiÀiÁ¸ï 4) Amerigo Vespucci 3 ) ¥sÀjØ£ÁAqï ªÉÄUÀ¯Á£ï 4 ) CªÉÄjUÉÆà ªÉ¸ÀÄ๠45. If Babar had not defeated Ibrahim Lodhi at the battle of Panipat in 1526 45. Qæ.±À. 1526 gÀ ¥ÁtÂ¥v À ï PÀz£ À z À ° À è ¨Á§gÀ£ÄÀ A.D. then E¨Áæ»A ¯ÉÆâAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀzÃÉ E¢ÝzÝÀ gÉ 1) Delhi Sultanate would have 1 ) ¢°è ¸ÀįÁÛ£ÀgÀ ¸ÁªÀiÁædåzÀ CªÀ£Àw declined GAmÁUÀÄwÛvÀÄÛ 2) Mughal dynasty would not have 2) ªÉÆWÀ¯ï ¸ÁªÀiÁædå ¸ÁÜ¥£ À AÉ iÀiÁUÀÄwÛg° À ®è been established 3 ) ªÀÄAUÉÆîgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ 3) Mongols would have attacked ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ India 4 ) CgÀ§âgÄÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ 4) Arabs would have occupied India 15 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 46. The leader of the Reformation 46. ¨Éʧ®£ÀÄß dªÀÄð£ï ¨sÁµÉUÉ ¨sÁµÁAvÀj¹zÀ Movement who translated the Bible zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuAÉ iÀÄ £ÁAiÀÄPÀ into German language was 1 ) C¯ïjZï eÉéAVè 1) Ulrich Zwingle 2 ) ªÀiÁnð£ï ®ÆxÀgï 2) Martin Luther 3 ) eÁ£ï £ÁPïì 3) John Knox 4 ) fãï PÁå°é£ï 4) Jean Calvin 47. ¥sA æÉ Zï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ZÀjvÉAæ iÀÄ°è 47. The year 1664 is important in the history of the French East India É zÉ . KPÉAzÀgÉ Qæ. ±À. 1664 ºÉZÄÀ Ñ ªÀĺÀvéÀ ¥Àq¢ Company because 1 ) AiÀÄÄgÉÆæ£À°è ¥sÉæAZÀgÀÄ ©ænõÀgÀ £ËPÁ§®ªÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀgÀÄ 1) The French defeated the British Navy in Europe 2 ) ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ ¥ÉÀÇÃZÀÄðVøÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀgÄÀ 2) The French defeated the Portuguese in India 3 ) ¥sA æÉ Zï F¸ïÖ EArAiÀiÁ PÀA¥À¤ 3) The French East India Company ¸ÁܦvÀªÁ¬ÄvÀÄ was established 4 ) ªÁArêÁµï PÀzÀ£ÀzÀ°è ¥sÉæAZÀgÀÄ 4) The French lost the battle at ¸ÉÆð¸À®àlÖgÄÀ Wandiwash 48. Ff¥ïÖ 48. The art of writing of the Egyptian £ÁUÀ j ÃPÀ v É A iÀ Ä PÁ®zÀ ° è £ À Civilization was called §gÀªt À U  AÉ iÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ PÀgAÉ iÀÄÄvÁÛgÉ 1) Cuneiform 1 ) PÀÆ夥sÁgÀA 2) Hieroglyphics 2 ) ºÉÊgÉÆÃVè¦üPïì 3) Ideographic 3 ) LrAiÉÆÃUÁæ¦üPï 4) Pictographic 4 ) ¦PÉÆÖÃUÁæ¦üPï 16 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) ¨sÀÆUÉÆüÀ GEOGRAPHY 49. The group of planets in the ascending order of their size is 1) Mars, Mercury, Venus, Earth 2) Mercury, Mars, Venus, Earth 3) Venus, Mars, Earth, Mercury 4) Earth, Venus, Mars, Mercury 49. UÀº æ U À ¼ À À UÁvÀU æ ¼ À À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆúÀt PÀª æ ÄÀ zÀ°è eÉÆÃr¸À¯ÁVgÀĪÀ UÀÄA¥ÀÅ 1 ) ªÀÄAUÀ¼À, §ÄzsÀ, ±ÀÄPÀæ, ¨sÀÆ«Ä 2 ) §ÄzsÀ, ªÀÄAUÀ¼À, ±ÀÄPÀæ, ¨sÀÆ«Ä 3 ) ±ÀÄPÀæ, ªÀÄAUÀ¼À, ¨sÀÆ«Ä, §ÄzsÀ 4 ) ¨sÀÆ«Ä, ±ÀÄPÀæ, ªÀÄAUÀ¼À, §ÄzsÀ 50. The Local time of the place ‘X’ is 9 P.M. today.What should be the local time and day of place ‘Y’ if it is 1650 East of ‘X’ ? 50. ‘X’ JA§ MAzÀÄ ¸Àܼz À À ¸ÀܽÃAiÀÄ PÁ®ªÀiÁ£À gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀiÁVzÉÉ ‘Y’JA§ ¸Àܼª À ÅÀ ‘X’ ¤AzÀ 1650 ¥ÀƪÀðªÁzÀg,É D ¸Àܼz À À ¢£À, ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¢£Àª£ À ÄÀ ß PÀAqÀÄ »r¬Äj. 1) 10 A.M. of the next day. 1 ) ªÀiÁgÀ£ÃÉ ¢£ÀzÀ 10 UÀAmÉ ¨É¼ÀUÉÎ 2) 8 P.M. of the previous day 2 ) »A¢£À ¢£ÀzÀ 8 UÀAmÉ gÁwæ 3) 8 A.M. of the next day 3 ) ªÀiÁgÀ£ÃÉ ¢£ÀzÀ 8 UÀAmÉ ¨É½UÉÎ 4 ) »A¢£À ¢£ÀzÀ 10 UÀAmÉ gÁwæ 4) 10 P.M. of the previous day 51. People in Australia celebrate Christmas in Summer. The geographical reason involved in this is 1) Australia lies in Southern hemisphere 2) It’s terribly cold in Australia during winter 3) Australia lies in the eastern hemisphere 4) Summers are moderate and pleasant in Australia 51. D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ°£ è À d£ÀgÄÀ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§âª£ À ÄÀ ß ¨É à ¹UÉ PÁ®zÀ ° è DZÀ j ¸À Ä vÁÛ g É . EzÀ g À ° è CqÀPª À ÁVgÀĪÀ ¨sËUÉÆýPÀ CA±À 1 ) D¸ÉÖçðAiÀiÁ zÀQëuÁzsÀð UÉÆüÀzÀ°èzÉ 2 ) D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ°è CwºÉZÀÄÑ ZÀ½¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ ZÀ½UÁ®«gÀÄvÀÛzÉ 3 ) D¸ÉÖçðAiÀiÁ ¥ÀƪÁðzsÀðUÉÆüÀzÀ°èzÉ 4 ) D¸ÉÖçðAiÀiÁzÀ°è vÀA¥ÁzÀ ºÁUÀÆ »vÀPÀgÀªÁzÀ ¨ÉùUÉ EgÀÄvÀÛzÉ 52. F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ RAqÀUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è 52. One of the below mentioned continents doesnot lie in the tropical zone at all. It’s MAzÀ Ä RAqÀ ª À Å ªÀ i ÁvÀ æ GµÀ Ú ª À ® AiÀ Ä zÀ ° è EgÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ 1 ) KµÁå 2 ) AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï 3 ) GvÀÛgÀ CªÉÄjPÁ 4 ) D¸ÉÖçðAiÀiÁ 1) Asia 2) Europe 3) North America 4) Australia 17 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 53. NeÉÆÃ£ï ªÀ®AiÀĪÀÅ F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ 53. The Ozone layer is found in one of following layers of the atmosphere. Identify it. 1) Troposphere 2) Stratosphere 3) Ionosphere 4) Mesosphere ªÁAiÀÄĪÀÄAqÀ®zÀ ¸ÀÛgÀUÀ¼À°è MAzÀÄ ¸ÀÛgÀzÀ°è EzÉ. CzÀ£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ 1 ) ¥ÀjªÀvÀð£À ªÀÄAqÀ® 2 ) ¸ÀªÉÆõÀÚ ªÀÄAqÀ® 3 ) CAiÀiÁ£ÀÄ ªÀÄAqÀ® 4 ) ªÀÄzsÀåAvÀgÀ ªÀÄAqÀ® 54. Identify the figure showing right direction of winds caused by Coriolis Force and Ferrel’s law. ±À Q Û ªÀ Ä vÀ Ä Û ¥s É g À ¯ ï ¤AiÀ Ä ªÀ Ä ªÀ £ Áßzs À j ¹ ªÀiÁgÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ ¢PÀÌ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÉ. CzÀ£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹. 2) 1) 3) 55. a) 54. F PɼV À £À avÀU æ ¼ À ° À è MAzÀÄ PÉÆÃjAiÀiÁ°¸ï 1) 2) 3) 4) 4) 55. J) PÁPÀ ¸ À ¸ ï ¥À ª À ð vÀ z À ° è £ À ªÀ i ËAmï J¯ï§æ¸ï AiÀÄÄgÉÆæ£À Cw JvÀg Û ª À ÁzÀ ¥ÀªÀðvÀ±ÉæÃtÂAiÀiÁVzÉ The highest mountain peak in Europe is Elbrus in Cancusus mountains ©) ¦ü£À¯ÁåAqÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ¸Àæ ¸ÀgÉÆêÀgÀUÀ¼À £ÁqÀÄ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ b) Finland is called the land of thousand lakes ¹) UÀ¯ïá ¹ÖçÃA JA§ GµÉÆÃÚ zÀPÀ ¥ÀæªÁºÀªÀÅ ¥sÁæ£ïì ªÀÄvÀÄÛ EAUÉèAqïUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À EAVèõï PÀqÀ¯ÁήĪÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ c) Gulf stream, a warm current flows through the English channel between France and England r) ªÉÇïÁÎ £À¢AiÀÄÄ AiÀÄÄgÉÆæ£À°è Cw GzÀݪÁzÀ £À¢ ªÉÄð£À ªÁPÀåU¼ À ° À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ ? 1 ) J, ©, ¹ 2 ) J, ¹, r 3 ) ©, ¹, r 4 ) J, ©, r d) Volga is the longest river in Europe Which of the above statements are true? 1) a, b, c 2) a, c, d 3) b, c, d 4) a, b, d 18 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 56. F PɼV À £À ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß N¢j : 56. Read the following statements : A) They are the flowing mass of ice J) CªÀÅUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ »ªÀÄgÁ²UÀ¼ÀÄ B) they transport huge boulders to ©) CªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆqÀØ ²¯Á UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄzÀÆgÀzÀªÀgÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄvÀÛªÉ great distances ¹) CªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÉvÀ PÁAiÀÄðzÀ°è U DPÁgÀzÀ PÀtªÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀÄvÀÛªÉ C) They produce U shaped valleys during erosion r) CªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÉvÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ²¯ÁªÀ¸ÀÄÛ UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛvÉUÉAiÀÄÄvÀÛªÉ D) Plucking of rocks is a process of erosion caused by them F PÉ ¼ À V £À AiÀ i ÁªÀ Å zÀ Ä ªÉ Ä Ã¯É ºÉ à ½zÀ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ? Which of the following represents the above mentioned characteristics? 1 ) »ªÀÄ£À¢UÀ¼ÀÄ 1) Glaciers 2 ) £À¢UÀ¼ÀÄ 2) Rivers 3 ) ¯ÉÆÃAiÉĸï 3) Loess 4 ) ªÀÄAdÄ 4) Snow 57. J) GvÀ Û g À »AzÀ Æ ªÀ Ä ºÁ¸ÁUÀ g À z À ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ ZÀ½UÁ®zÀ°è ZÀ°¸ÀĪÀ ¢PÀÌ£ÀÄß «gÀÄzÀÞ ¢QÌUÉ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ 57. A) Ocean currents in the Indian Ocean in northern hemisphere change ©) ²ÃvÉÆÃzÀPÀ ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ zÀQëuÁzsÀð UÉÆüÀzÀ°è zÀQët¢AzÀ GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ their direction twice a year B) The direction of flow of cold currents in the Southern hemisphere is from South to North ¹) GµÀÚ¥ÀæªÁºÀUÀ¼ÀÄ zsÀÄæªÀ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ¸ÀªÀĨsÁdPÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛªÉ C) Warm currents move from poles to the equator Which of the following Group is correct ? F PɼV À £À GvÀg Û U À ¼ À ° À è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ? 1) A is true, B & C are false 1 ) ‘J’ ¸Àj, ‘©’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹’ vÀ¥ÀÅà 2) A & B are true and C is false 2 ) ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘©’ ¸Àj. ‘¹’ vÀ¥ÀÅà 3) A & C are true, and B is false 3 ) ‘J’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹’ ¸Àj. ‘©’ vÀ¥ÀÅà 4) B & C are true and A is false 4 ) ‘©’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¹’ ¸Àj. ‘J’ vÀ¥ÀÅà 19 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 58. ªÀĺÁUÀ¤: ¸ÀªÄÀ ¨sÁdPÀªÈÀ vÀz Û À ¤vÀåºÀjzÀétðzÀ PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ :: vÉÃUÀ : ................................ 58. Mahagony : Equatorial evergreen forests :: Teak : _________ 1 ) ¸ÀªÀIJÃvÉÆõÀÚ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥Àtð¥ÁvÀ 1) Temperature deciduous forests PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 2) Tropical deciduous forests 2 ) GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ J¯É GzÀÄgÀĪÀ 3) Mediterranean Forests PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 4) Coniferous forests 3 ) ªÉÄrlgÉäAiÀÄ£ï PÁqÀÄUÀ¼ÀÄ 4 ) ¸ÀÆa¥Àtð PÁqÀÄUÀ¼ÄÀ 59. Column ‘A’ consists of certain concepts in economics. Colum ‘B’ has their meanings in conscise form. Match the concepts with their meanings : A B (i) Supply (ii) Demand (iii) Consumption ( iv) Barter Sysem 59. ‘J’ ¥ÀnA Ö iÀÄ°è PÉ®ªÀÅ CxÀð±Á¸ÀçÛ ¥ÀjPÀ®à£U É ¼ À £ À ÄÀ ß PÉ Æ qÀ ¯ ÁVzÉ . ‘©’ ¥À n Ö A iÀ Ä °è CªÀ Å UÀ ¼ À CxÀðªÀ£ÄÀ ß ¸ÀAQë¥ÀÛ gÀÆ¥Àz° À è PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀjPÀ®à£ ÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À CxÀðzÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢¹. J © a) exchange of goods for goods b) satisfying wants by (i) ¥ÀÆgÉÊPÉ using goods and services c) desire and ability to buy goods & services (ii) ¨ÉÃrPÉ (iii) G¥À¨sÉÆÃUÀ d) desire to possess goods & services J) MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §zÀ¯ÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ª À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©) ¸ÀgÀPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß §AiÀÄPÉUÀ¼À vÀÈ¦Û U ÁV §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ ¹) §AiÀÄPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÀÄîªÀ ±ÀQÛUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀ (iv) ªÀ¸ÀÄÛ«¤ªÀÄAiÀÄ e) goods and services meant for sale r) ªÀ¸ÀÄÛ«UÁV §AiÀÄPÉ E) ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÉgÉ¢qÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀÄ The correctly matched group is F PɼV À £À AiÀiÁªÀ UÀÄA¥ÀÅ ¸ÀjAiÀiÁVzÉ? 1) i - d, ii - a, iii - d, iv - c 1) i-r, ii-J, iii-r, 2) i - e, ii - c, iii - b, iv - a 2) i-E, ii-¹, iii-©, iv - J 3) i - d, ii - e, iii - a, iv - b 3) i - r, ii-E, iii-J, iv-© 4) i - c, ii - d, iii - c, iv - b 4) i - ¹, ii - r, iii - ¹, iv - © iv-¹ 20 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) ¥ËgÀ¤Ãw CIVICS 60. £ÀªÄÀ ä ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 51A «¢üAiÀÄ°è CqÀPª À ÁVgÀĪÀ ¤ªÀÄä MAzÀÄ ªÀÄÆ®¨sÆ À vÀ PÀvð À ªÀåªÀ£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹. 60. Which one of the following is your Fundamental Duty as stated under Article 51A? À ÄÀ ß 1) AiÉÆÃZÀ£É ºÁUÀÆ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼£ ªÀåP¥ ÛÀ r À ¸ÀĪÀÅzÀÄ 1) To express your views or ideas 2) ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 2) To seek employment and reside in any part of India GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ £É¯É¸ÀĪÀÅzÀÄ 3) To form associations and to become the member of any association 3) ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ 4) To develop scientific temper, humanism and the spirit of enquiry 4) ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É, feÁÕ¸É ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAWÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ zÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ 61. In which form of Government the 61. AiÀiÁªÀ MAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è PÁ® change of Government is possible periodically in peaceful manner? PÁ®PÉÌ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ §zÀ¯ÁªÀuU É ½ À UÉ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀz Û ?É 1) Democracy 1) ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé 2) Military rule 2) «Ä°lj DqÀ½vÀ 3) Monarchy 3) gÁd¥Àæ¨sÀÄvÀé 4) Dictatorship 4) ¸ÀªÁð¢üPÁgÀvéÀ 62. ¸É¥ÉÖA§gï 2011gÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ZÀÄ£ÁªÀuÁ 62. The elections conducted in Koppal PÉëÃvÀz æ ° À è £Àqz É À ZÀÄ£ÁªÀuAÉ iÀÄÄ PɼU À É w½¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀ §UÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuUÉ É GzÁºÀgu À É DVzÉ ? Constituency in September 2011 is an example for 1) ¸ÁªÀðwæPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ (General 1) General election election) 2) By election 2) G¥ÀZÄÀ £ÁªÀuÉ (By election) 3) Panchayat election 3) ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ 4) Party election 4) ¥ÀPÀë ZÀÄ£ÁªÀuÉ 21 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 63. UÀįÁªÀÄVj, zËdð£Àå, avÀ» æ A¸É ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ 63. The authority vested with the powers to enquire the probelms related to slavery, torture and arrest of persons without valid reasons is PÁgÀt«®èzÉ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸ÀĪÀAvÀºÁ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀuÉ £Àq¸ É ÄÀ ªÀ C¢üPÁgÀª£ À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜ 1) ªÀÄÆ®¨sÆ À vÀ ºÀPÄÀ ÌU¼ À À gÀPu ëÀ Á ¤AiÉÆÃUÀ 2) ¥ÀæeÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ¤AiÉÆÃfvÀ ¤UÀªÀÄ 3) ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÄÀ ÌU¼ À À £ÁåAiÀiÁAUÀ DAiÉÆÃUÀ 4) ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀ 1) Fundamental Rights Protection Authority 2) The Commission for the Rights of the People 3) Human Rights Judicial Authority 64. PɼU À É w½¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀ MAzÀÄ M¥ÀàAzÀzÀ J¯Áè 4) Human Rights Commisison CA±ÀU¼ À £ À ÄÀ ß UËgÀ«¹zÁUÀ gÁµÀÖçU¼ À À £ÀqÄÀ ªÀtzÀ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ Cté¸ÀÛç GvÁàzÀ£Á ¥ÉÊ¥ÉÇÃnAiÀÄ£ÀÄß vÀqU É l À Ö§ºÀÄzÀÄ? 64. The wars between the Nations and the competition in the production of nuclear weapons can be put to an end if we honour the provisions of 1) ¤±Àê¹ÛçÃPÀgÀt M¥ÀàAzÀ 2) PÉêÀ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÀ¼ÀzÀ ±À¸ÁÛç¸ÀÛç 1) Disarmament treaty ¤AiÀÄAvÀæuÁ M¥ÀàAzÀ 2) The seabed arms control treaty only 3) PÉêÀ® ¨ÁºÁåPÁ±À M¥ÀàAzÀ 3) The outer space treaty only 4) ¨ÁAqÀAUï ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 4) Provisions of Bandung Conference 65. ¸À ® ºÁ ¸À Æ ZÀ P À C¢ü P ÁgÀ z À ªÁå¦Û A iÀ Ä £À Ä ß 65. The court vested with the powers of advisory jurisdiction ºÉÆA¢gÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 1) ¸Éµ£ À ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 1) Sessions Court 2) ¸ÀªÇÉ ðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 2) Supreme Court 3) gÉ«£ÀÆå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 3) Revenue Court 4) ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vï 4) Lok Adalat 66. gÁdå «zsÁ£À¸¨ À AÉs iÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ 66. The powers to dissolve the State Legislative Assembly is vested with 1) The President of India 2) The Governor of the State 3) The Prime Minister 4) The Chief Minister ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ 1) ¨sÁgÀvÀzÀ gÁµÁÖçzsÀåPÀëgÀÄ 2) gÁdåzÀ gÁdå¥Á®gÀÄ 3) ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ 4) ªÀÄÄRåªÀÄAwæ 22 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 67. ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß 21 ªÀµð À UÀ½AzÀ 18 ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄUÉƽ¹zÀ ¸ÀA«zsÁ£À 67. The Constitutional Amendment by which the voting age was reduced from 21 years to 18 years 1) 42 nd 2) 44 th 3) 61st 4) 74 th wzÀÄÝ¥Àr 1) 42 £Éà 2) 44 £Éà 3) 61 £Éà 4) 74 £Éà 68. Who among the following can take part in the discussions of Zilla Panchayat but does not have right to vote? 68. f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ C¢ü P ÁgÀ ºÉ Æ A¢gÀ z É PÉ Ã ªÀ ® ZÀ Z É ð UÀ ¼ À ° è ¨sÁUÀª» À ¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀª£ À ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀĪÀªg À ÄÀ AiÀiÁgÀÄ? 1) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À CzsÀåPÀëgÀÄ 2) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ 3) f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ 4) ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁ¢üPÁj CxÀªÁ aÃ¥sï JPïìPÀÄånêï D¦üøÀgï (CEO) 1) The President of Zilla Panchayat 2) Vice-President of Zilla Panchayat 3) The elected representatives of Zilla Panchayat 4) Chief Executive Officer (CEO) 69. Supposing you are cheated by a merchant by selling a defective material you can file a petition against the merchant in 69. M§â ªÁå¥ÁjAiÀÄÄ PÀ¼¥ À É UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀ¸ÄÀ ª Û £ À ÄÀ ß ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀUÆ É ½¹zÀÝ. DvÀ£À «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ zÁR°¸À§ºÀÄzÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 1) ¸ÀtÚ ªÁådå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 2) ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 3) UÁæºÀPÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 4) ¸Éµ£ À ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ 1) Small Causes Court 2) Civil Court 3) Consumer Court 4) Sessions Court 70. £À Æ åAiÀ i ÁPïð £À U À g À z À ° è ¸É ¥ É Ö A §gï 22 (ªÀÄÆgÀ£ÃÉ UÀÄgÀĪÁgÀ), 2011 gÀAzÀÄ £Àqz É À 70. The important event held on 22nd (third Thursday) of September 2011 at New York was 1) General Assembly Session of U.N. 2) The Independence Day Celebration of U.S.A. 3) Celebration of U.N. Day 4) Celebration of UNESCO Day MAzÀÄ ¥Àª æ ÄÀ ÄR ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ 1) «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸À¨sÉAiÀÄ C¢üªÉñÀ£À 2) CªÉÄÃjPÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÁévA À vÀöæ å ¢£ÁZÀgu À É 3) «±Àé¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ 4) AiÀÄÄ£É¸Æ É Ìà (UNESCO) ¢£ÁZÀgÀuÉ 23 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) UÀtv  À MATHEMATICS 71. The sum of two numbers is 161. If one 71. JgÀqÄÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ 161. MAzÀÄ of the numbers is 30% more than the other, find the two numbers ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ªÀÄvÉÆAÛ zÀÄ ¸ÀASÉåVAvÀ 30% gÀµÄÀ Ö ºÉZÁÑzg À É JgÀqÄÀ ¸ÀASÉåUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀAqÀÄ »r¬Äj 1) 231 and 230 1) 231 ªÀÄvÀÄÛ 230 2) 70 and 91 2) 70 ªÀÄvÀÄÛ 91 3) 161 and 70 3) 161 ªÀÄvÀÄÛ 70 4) 91 and 161 4) 91 ªÀÄvÀÄÛ 161 19 then the 2 value of 3(x+y)2 + (x – y) 2 is 72. If x2 + y2 = 47 and xy = 19 DzÀ g É 2 £À ¨É¯AÉ iÀÄÄ 72. x2 + y 2 = 47 ªÀÄvÀÄÛ 3(x+y)2 + (x – y) 2 xy = 1) 170 2) 217 1) 170 2) 217 3) 226 4) 86 3) 226 4) 86 73. The value of 7 + 5x (– 3) – (6 – 2) ÷ 2 is 73. 7 + 5x (– 3) – (6 – 2) ÷ 2 £À ¨É¯É 1) – 10 2) – 16 1) – 10 2) – 16 3) – 20 4) – 38 3) – 20 4) – 38 74. One year ago, a man’s age was 74. MAzÀÄ ªÀµð À zÀ »AzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì vÀ£ßÀ ªÀÄUÀ£À ªÀAiÀĹìVAvÀ 8 ¥ÀlÄÖ ºÉZÁÑVvÀÄÛ. 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son’s age. The present age of the son is FUÀ DvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CªÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀAiÀĹì£À ªÀUð À zÀ¶ÖzÉ. ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄUÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 1) 5 years 1) 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2) 6 years 2) 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 3) 7 years 3) 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 4) 8 years 4) 8 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 24 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 75. The factors of 1 2 y +y – 14 are 7 75. 1 1) ( y – 1) (y – 14) 7 2) ( 1 2 y +y – 14 EzÀgÀ C¥Àªv À ð À £ÀU¼ À ÄÀ 7 1 1) ( y – 1) (y – 14) 7 1 – y) (y – 14) 7 2) ( 1 – y) (y – 14) 7 1 3) ( y + 1) (y + 14) 7 1 3) ( y + 1) (y + 14) 7 1 4) ( y – 1) (y + 14) 7 1 4) ( y – 1) (y + 14) 7 76. Here is a list of numbers 42.2, 28.4, 76. E°è ¸ÀASÉåUÀ¼À MAzÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖz.É 47.0, 36.4, 33.2, 40.4, 36.1 and 32.3. If 42.2, 28.4, 47.0, 36.4, 33.2, 40.4, 36.1 the number 47 is replaced by 51 in the ªÀÄvÀÄÛ 32.3. F UÀtzÀ°è 47 ¸ÀASÉåAiÀÄ §zÀ¯ÁV list, then the mean of the numbers is 51 £ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀg,É F ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀgÁ¸ÀjAiÀÄÄ 1) 37 1) 37 2) 37.5 2) 37.5 3) 51.5 3) 51.5 4) 38.5 4) 38.5 77. If 18 oranges are bought at the rate of Rs. 15/- and 77. 15 gÀÆ.UÀ½UÉ 18 QvÀ¯ Û É ºÀtÄÚU¼ À £ À ÄÀ ß PÉÆAqÀÄ, 15 are sold at the rate of Rs. 18/-, then the profit 18 gÀÆ.UÀ½UÉ 15 QvÀ¯ Û É ºÀtÄÚU¼ À £ À ÄÀ ß ªÀiÁjzÀg,É % is §gÀĪÀ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ¯Á¨sÀ 1) 40% 2) 42% 1) 40% 2) 42% 3) 44% 4) 46% 3) 44% 4) 46% 25 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 78. The measure of angles ∠ MON and ∠ POR are 78. ∠ MON ªÀÄvÀÄÛ ∠ POR PÉÆãÀU¼ À À C¼ÀvUÉ ¼ À ÄÀ 1) 90º , 80º 1) 90º , 80º 2) 80º , 90º 2) 80º , 90º 3) 110º , 70º 3) 110º , 70º 4) 70º , 110º 4) 70º , 110º 2 2 79. The value of 1) 2) 3) 4) 79. 2 4 (3 ) × (4 ) is (122 )3 4 9/16 3 16/9 ( 32 ) 2 × ( 42 )4 £À ¨É¯ÉAiÀÄÄ (122 )3 1) 4 2) 9/16 3) 3 4) 16/9 80. The descending order 1 14 14.5, 14 , and 1.45 is 5 5 1) of 80. 14 1 , 14 , 1.45, 14.5 5 5 2) 1.45, 1) 14 1 , 14 , 14.5 5 5 14 1 , 14 , 1.45, 14.5 5 5 2) 1.45, 14 1 , 14 , 14.5 5 5 1 14 3) 14 , , 1.45, 14.5 5 5 1 14 3) 14 , , 1.45, 14.5 5 5 4) 1.45, 1 14 14.5, 14 , ªÀÄvÀÄÛ 1.45 gÀ E½PÉ PÀª æ ÄÀ 5 5 14 1 , 14.5, 14 5 5 4) 1.45, 14 1 , 14.5, 14 5 5 26 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 81. The area of a rectangular field is x2 – 40x – 129 sq. mtrs. If one of the sides is (x+3) mtrs, then the perimeter of the field is 81. MAzÀÄ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ «¹ÛÃtðªÀÅ x2 – 40x – 129 ZÀ.«ÄÃ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ MAzÀÄ Û v À AÉ iÀÄÄ ¨ÁºÀÄ (x+3) «ÄÃ.UÀ¼ÁzÀg,É CzÀgÀ ¸ÀÄvÀ¼ 1) (4x2 – 80) mtrs 1) (4x2 – 80) mtrs 2) (4x2 + 80) mtrs 2) (4x2 + 80) mtrs 3) (4x – 80) mtrs 3) (4x – 80) mtrs 4) (4x + 80) mtrs 4) (4x + 80) mtrs 82. What is the smallest number by which 13,500 is to be multiplied to make the product a perfect cube ? 82. 13,500 £ÀÄß ¥Àj¥ÀÇtð WÀ£ª À £ À ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄt¸¨ À ÃÉ PÁzÀ PÀ¤µÀ× ¸ÀASÉå 1) 2 1) 2 2) 3 2) 3 3) 4 3) 4 4) 5 4) 5 83. By how much is the sum of (a – 5) (a – 2) and a2 + 6a + 7 is greater than – a2 – 2a + 1 ? 83. (a – 5) (a – 2) ªÀÄvÀÄÛ a2 + 6a + 7 ªÉÆvÀÛªÀÅ – a2 –2a + 1 QÌAvÀ JµÀÄÖ ºÉZÁÑVzÉ ? 1) a2 – a + 16 1) a2 – a + 16 2) a2 – a – 16 2) a2 – a – 16 3) 3a2 + a + 16 3) 3a2 + a + 16 4) 2a2 + a +16 4) 2a2 + a +16 84. 50 jAzÀ 58 gÀ°£ è À ±ÉÃPÀqÁ §zÀ¯ÁªÀuÉ JµÀÄÖ? 84. What is the percent of change from 50 to 58 ? 1) 40% ºÉZÄÀ Ñ 1) 40% increase 2) 40% PÀrªÉÄ 2) 40% decrease 3) 16% increase 3) 16% ºÉZÄÀ Ñ 4) 16% decrease 4) 16% PÀrªÉÄ 27 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 85. ABCD MAzÀÄ DAiÀÄvÀ. AB = 10 cm æ À BC = 8 cms. UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉëÃvÀz 85. ABCD is a Rectangle. AB = 10 cm BC = 8 cms. Find the area of the «¹ÛÃtð JµÀÄÖ? shaded figures 1) 66 ZÀzg À À ¸ÉA.«Äà 1) 66 Sq. cm 2) 76 ZÀzÀgÀ ¸ÉA.«ÄÃ. 2) 76 Sq. cm À À ¸ÉA.«Äà 3) 64 ZÀzg 3) 64 Sq. cm 4) 74 ZÀzÀgÀ ¸ÉA.«ÄÃ. 4) 74 Sq. cm 86. kx − a then x = ? 86. The value of x in y = x −1 y= kx − a DzÀgÉ ‘x ’ £À ¨É¯É x −1 1) y−a k−y 1) y−a k−y 2) a−y y−k 2) a−y y−k 3) a−y k−y 3) a−y k−y 4) y−a y−k 4) y−a y−k 28 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 87. PÉÆnÖgÀĪÀ avÀæzÀ°è ¨ÁºÀÄUÀ¼À C¼ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß 87. In the given figure, if length of the sides are tripled, then the ratio between new surface area and old surface area is ªÀÄÆgÀg À µ À ÁÖV¹zÀg,É ºÉƸÀ ªÉÄïÉäöÊ «¹ÛÃtð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼É ªÉÄïÉäöÊ «¹ÛÃtðUÀ¼À ªÀåvÁå¸À 1) 8 times 1) 8 ¥ÀlÄÖ 2) 12 times 2) 12 ¥ÀlÄÖ 3) 27 times 3) 27 ¥ÀlÄÖ 4) 54 times 4) 54 ¥ÀlÄÖ 88. ‘O’ is the centre of the circle. AB = CD = 8.4 cms.The area of the shaded region of the figure ( in Sq. cm is) 88. ‘O’ ªÀÈvÀz Û À PÉÃAzÀ.æ AB = CD = 8.4 cm. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ avÀz æ ° À è UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉëÃvÀz æ À PÉëÃvÀ¥ æ ® Às (ZÀzg À À ¸ÉAn«ÄÃlgïUÀ¼° À )è 1) 42.42 1) 42.42 2) 46.62 2) 46.62 3) 48.64 3) 48.64 4) 41.58 4) 41.58 29 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) 89. LzÀÄ ¢£ÀU¼ À ° À è zÁR°¹zÀ GµÀÚvAÉ iÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj 33.5º ¸É A . £Á®ÄÌ ¢£À U À ¼ À ° è £ À GµÀ Ú v É 29.5º¸É A ., 31º¸É A ., 34.5º¸É A . ªÀ Ä vÀ Ä Û 33.5º¸ÉA. DVzÀÝgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¢£ÀzÀ GµÀÚvAÉ iÀÄÄ 89. The average temperature recorded in five days in a place is 33.5ºC. If the temperature of four days is 29.5ºC, 31ºC, 34.5ºC and 33.5ºC, then the temperature on the other day is 1) 27ºC 1) 27ºC 2) 28ºC 2) 28ºC 3) 39ºC 3) 39ºC 4) 30ºC 4) 30ºC 90. MAzÀÄ DAiÀÄvÀ WÀ£ÁPÀÈwAiÀÄļÀî qÀ§âzÀ DAvÀjPÀ C¼ÀvU É ¼ À ÄÀ 30 ¸ÉA .«Ä., 9 ¸ÉA .«Ä . ªÀÄvÀÄÛ 4 ¸ÉA.«Ä. EzÉ. EzÀg° À è 3 ¸ÉA.«Ä. CAZÀļÀî 90. A cubical card board box has the inner dimensions of 30 cm, 9 cm and 4 cms. How many cubes of 3 cms can be fit inside the box ? JµÀÄÖ WÀ£ÁPÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß eÉÆÃr¸À§ºÀÄzÀÄ ? 1) 35 1) 35 2) 38 2) 38 3) 39 3) 39 4) 40 4) 40 30 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) SPACE FOR ROUGH WORK 31 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com *SATK* SAT(K) SPACE FOR ROUGH WORK 32 Downloaded Downloaded From From www.inyatrust.com www.inyatrust.com