You are on page 1of 64

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD

BAØI MÔÛ ÑAÀU:
GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ KHÍ CUÏ ÑIEÄN CÔ BAÛN
1. Muïc ñích, yeâu caàu:
- Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc loïai khí cuï ñieän ñieàu khieån, hieåu nguyeân lyù
hoïat ñoäng vaø caùch vaän haønh.
- Sau khi hoïc song, hoïc sinh bieát söû duïng thaønh thaïo ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät.
2. Hoïc cuï thöïc haønh: Caùc loïai khí cuï ñieän ñieàu khieån.
3. NOÄI DUNG:
3.1. Nuùt Nhaán:
- Moãi nuùt nhaán mang moät teân goïi, teân goïi thoâng thöôøng ñöôïc ñaët tuøy yù vaø
neân söû duïng teân goïi theo nhieäm vuï, ñeå deã nhaän bieát trong quaù trình söû duïng.
3.1.1. Nuùt nhaán thöôøng môû (NO).
3.1.1.1. kyù hieäu vaø caùch vieát:

TEÂN
GOÏI

3

4
Hình 1: Kyù hieäu nuùt nhaán NO

- Theo hình veõ, nuùt nhaán NO coù 2 chaân vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai chöõ soá laø 3
vaø 4.
3.1.1.2. Nguyeân lyù hoïat ñoäng.
Khi taùc ñoäng vaøo nuùt nhaán (Aán vaøo), thì 3-4 ñöôïc noái taét, khi heát taùc ñoäng thì
3-4 ñöôïc trôû veà traïng thaùi ban ñaàu (hôû ra).

Traàn Thanh Huy

Trang 1

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD

3.1.2. Nuùt nhaán thöôøng ñoùng (NC).
3.1.2.1. kyù hieäu vaø caùch vieát:
1

TEÂN
GOÏI

2
Hình 2: Kyù hieäu nuùt nhaán NC

Theo hình veõ, nuùt nhaán NC coù 2 chaân vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai chöõ soá laø 1
vaø 2.
3.1.2.2. Nguyeân lyù hoïat ñoäng.
Khi taùc ñoäng vaøo nuùt nhaán (Aán vaøo), thì 1-2 ñöôïc hôû ra, khi heát taùc ñoäng thì
1-2 ñöôïc trôû veà traïng thaùi ban ñaàu (noái nhau).
3.1.3. Nuùt nhaán keùp (NC).
3.1.3.1. kyù hieäu vaø caùch vieát:
TEÂN
GOÏI

1

3

2

4

Hình 3: Kyù hieäu nuùt nhaán keùp

Theo hình veõ, nuùt nhaán NC coù 4 chaân vaø ñöôïc kyù hieäu baèng boán chöõ soá laø 12 vaø 3-4.
3.1.3.2. Nguyeân lyù hoïat ñoäng.
Khi taùc ñoäng vaøo nuùt nhaán (Aán vaøo), thì 1-2 ñöôïc hôû ra, 3-4 ñoùng laïi. Khi heát
taùc ñoäng thì 1-2 vaø 3-4 ñöôïc trôû veà traïng thaùi ban ñaàu.

Traàn Thanh Huy

Trang 2

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD

3.2. CONTACTOR.
3.2.1. Caáu taïo:
Caáu taïo cuûa Contactor ñaõ ñöôïc hoïc trong moân Khí Cuï Ñieän, trong moân hoïc
naøy khoâng trình baøy chi tieát. Chæ trình baøy nhöõng nhöõng kyù hieäu vaø phaàn lieân quan
ñeán thöïc haønh.
Contactor coù nhieàu hình daùng khaùc nhau tuøy theo model cuûa nhieàu haõng saûn
xuaát khaùc nhau.
Thoâng thöôøng moãi contactor coù ba tieáp ñieåm chính, vaø moät hoaëc hai caëp tieáp
ñieåm phuï NC vaø NO.
Ngoøai ra, contactor coøn coù theå gaén theâm nhieàu tieáp ñieåm phuï NC vaø NO
3.2.2. Kyù hieäu vaø caùch vieát:
a. Cuoän HUÙT (coil)

A1
TEÂN
GOÏI

A2
Hình4: Kyù hieäu cuoän huùt contactor

Cuoän huùt cuûa contac tor coù hai chaân, coù ñieän trôû khoûang vaøi traêm ohm, vaø
ñöôïc kyù hieäu laø A1 vaø A2
b. Kyù hieäu tieáp ñieåm chính
1

3

5

TEÂN GOÏI

2

4

6

Hình 5: Kyù hieäu boä tieáp ñieåm chính Contactor

Traàn Thanh Huy

Trang 3

T6 hoaëc (U. Ngoøai ra. L2 . Kyù hieäu tieáp ñieåm phuï NC vaø NO. 33-34…v.S. Traàn Thanh Huy Trang 4 . Tieáp ñieåm NC coù hai chaân. tuøy theo model vaø nhaø saûn xuaát khaùc nhau nhö sau: Ba soá (1.3.v… 13 11 TEÂN GOÏI TEÂN GOÏI 14 a Hình 6a: Kyù hieäu tieáp ñieåm NO cuûa Contactor 12 b Hình 6b: Kyù hieäu tieáp ñieåm NC cuûa Contactor Tieáp ñieåm NO coù hai chaân. Ba soá (2.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NGAØNH ÑCN&DD Ba tieáp ñieåm chính luoân ñöôïc kyù hieäu baèng saùu chöõ soá nhö hình treân.5) coù theå ñöôïc thay theá baèng ba chöõ caùi (T1. thì thöù töï caùc tieáp ñieåm seõ ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ soá 21-22. Ví duï: Muoán noùi tieáp ñieåm phuï NC thöù nhaát cuûa contactor teân KM1. Muoán noùi tieáp ñieåm phuï NC thöù hai cuûa contactor teân KM1. c.6) coù theå ñöôïc thay theá baèng ba chöõ caùi (T2.W) Teân goïi cuûa ba tieáp ñieåm chính phaûi cuøng teân vôùi teân goïi cuûa cuoän huùt contactor. Neáu trong contactor coù nhieàu tieáp ñieåm NO.V. vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ soá 13 vaø 14. 31-32…v. T4. vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ soá 11 vaø 12.4. L3). coù theå ñöôïc kyù hieäu baèng saùu CHÖÕ CAÙI khaùc nhau.T) hoặc (L1.T5) hoaëc (R. Neáu trong contactor coù nhieàu tieáp ñieåm NC. ta goïi laø tieáp ñieåm (11-12)KM1.T3.v… Teân goïi cuûa tieáp ñieåm phaûi cuøng teân vôùi teân goïi cuûa cuoän huùt contactor. thì thöù töï caùc tieáp ñieåm seõ ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ soá 23-24.

Neân ñöôïc söû duïng beân maïch ñieàu khieån. Vò trí caùc CHAÂN treân Contactor. Rô-Le nhieät bao goàm hai phaàn chính laø boä phaän ñoát noùng vaø tieáp ñieåm baûo veä.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NGAØNH ÑCN&DD ta goïi laø tieáp ñieåm (21-22)KM1. Thoâng thöôøng Rô-Le nhieät seõ ñöôïc söû duïng keøm theo Contactor. Rô le nhieät (OVERLOAD) Laø loïai khí cuï ñieän baûo veä quaù taûi coù ñieàu chænh. e.3. Chöùc naêng cuûa caùc tieáp ñieåm Tieáp ñieåm chính coù chöùc naêng ñoùng caét ñieän cho taûi tieâu thuï (ñöôïc ñaáu noái tieáp vôùi taûi. hay coøn goïi laø ñöôïc söû duïng beân maïch ñoäng löïc). ta goïi laø tieáp ñieåm (23-24)KM1… d. coù thoâng soá töông thích vaø cuøng haõng saûn xuaát vôùi Contactor. Tieáp ñieåm phuï NC vaø NO coù chöùc naêng tham gia trong quùa trình ñieàu khieån ñoùng caét ñieän cho Cuoän Huùt. Traàn Thanh Huy Trang 5 . Muoán noùi tieáp ñieåm phuï NO thöù hai cuûa contactor teân KM1. A1 A2 1 3 5 23 13 21 11 22 12 24 14 2 4 6 Hình 7: Vò trí chaân cuûa contator 3.

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NGAØNH ÑCN&DD Coù hai tieáp ñieåm baûo veä: Tieáp ñieåm NO vaø NC 3.3. vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ so 97-98. Tieáp ñieåm NO cuûa Rô-Le nhieät coù 2 chaân. Kyù hieäu tieáp ñieåm baûo veä 95 97 Teân Goïi Teân Goïi 96 Hình 9a: Tieáp ñieåm NC cuûa rô-Le nhieät cuûa Rô-Le nhieät 98 Hình 9b: Tieáp ñieåm NO cuûa rô-Le nhieät cuûa Rô-Le nhieät Tieáp ñieåm NC cuûa Rô-Le nhieät coù 2 chaân. Hai boä phaän ñoát noùng vaø tieáp ñieåm baûo veä naøy coù lieân quan maät thieát vôùi nhau.3. Nguyeân taéc hoïat ñoäng. Boä phaän ñoát noùng ñöôïc ñaáu noái tieáp vôùi taûi (hay coøn goïi laø söû duïng beân maïch ñoäng löïc).1.3. 3. Kyù hieäu boä phaän ñoát noùng: .Boä phaän ñoát noùng cuûa Rô-Le nhieät coù saùu chaân. vaø ñöôïc kyù hieäu treân caùc chaân gioáng nghö 3 tieáp ñieåm chính cuûa Contactor.2. 1 3 5 2 4 6 Hình 8: Kyù hieäu boä phaän ñoát noùng Rô-Le nhieät 3. vaø ñöôïc kyù hieäu baèng hai caëp chöõ soá 95-96. Traàn Thanh Huy Trang 6 .3.

Tieáp ñieåm .2. Rô-Le thôøi gian Loïai Rô-Le naøy ñaõ ñöôïc hoïc trong moân hoïc khí cuï ñieän.4. Luùc ñoù seõ caét nguoàn maïch ñoäng löïc. Trong ñoù: Hai chaân 2-7 laø nôi caáp nguoàn cho Rôle. Muïc ñích söû duïng rôle thôøi gian laø ñeå ñeám thôøi gian chuyeån maïch. Traàn Thanh Huy Trang 7 .4. Ba chaân 8-5 vaø 8-6 laø moät boä tieáp ñieåm keùp. vaø ñoùng nguoàn cho maïch baùo söï coá. neân trong phaàn naøy khoâng nhaéc laïi. Sô ñoà Chaân treân Ñeá cuûa Rôle thôøi gian 6 5 4 3 7 8 1 2 Hình 10: Vò trí chaân treâân Ñeá Rô-Le thôøi gian 3.4.Rôle coù taùm chaân. thì hai tieáp ñieåm baûo veä seõ bò ñoåi traïng thaùi. Trong phaàn naøy chæ trình baøy vò trí chaân treân ÑEÁ cuûa Rô-Le. Khi heát söï coá. 3. ta phaûi nhaán nuùt Reset treân Rô-Le nhieät ñeå cho 2 tieáp ñieåm NC vaø NO cuûa Rô-Le nhieät trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Khi doøng ñieän qua boä phaän ñoát noùng bò vöôït quaù ñònh möùc.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN NGAØNH ÑCN&DD Tieáp ñieåm baûo veä ñöôïc söû duïng ñeå caét nguoàn maïch ñieàu khieån vaø maïch baùo söõ coá. 3.1.

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD

Ñoái vôùi loïai ON DELAY thì 8-5 laø thöôøng ñoùng môû chaäm, 8-6 laø thöôøng hôû
ñoùng chaäm.
Ñoái vôùi loïai OFF DELAY thì 8-5 laø thöôøng ñoùng ñoùng chaäm, 8-6 laø thöôøng
hôû môû chaäm. 
Ba chaân 1-3 vaø 1-4 laø moät boä tieáp ñieåm keùp. Trong ñoù 1-3 laø thöôøng ñoùng,
1-4 laø thöôøng hôû.
Coù nhöõng loïai ba chaân 1-3 vaø 1-4 coù chöùc naêng gioáng nhö ba chaân 8-5 vaø 86.
5

6

8

8

Hình 11a:
Kyù hieäu Tieáp ñieåm cuûa rôle thôøi gian
loïai ON DELAY

5

6

Hình 11b:
Kyù hieäu Tieáp ñieåm cuûa rôle thôøi gian
loïai OFF DELAY

3.5. Rô-Le trung gian
Rô-Le naøy ñaõ ñöôïc hoïc trong moân hoïc khí cuï ñieän, neân trong phaàn naøy
khoâng nhaéc laïi.
Coù hai loïai: Loïai chaân troøn 11 chaân vaø loïai chaân deït 8 chaân.
Trong phaàn naøy chæ trình baøy vò trí chaân treân ÑEÁ cuûa Rô-Le.

Muïc ñích

söû duïng rôle trung gian: 
Hoã trôï cho maïch ñieàu khieån hoïat ñoäng linh ñoäng hôn

Traàn Thanh Huy

Trang 8

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD 

Laøm nhieäm vuï trung gian ñoùng caét ñieän cho caùc khí cuï ñieän trong maïch töø
nhöõng tieáp ñieåm coù coâng suaát quaù nhoû. 
Coù theå ñaáu song song vôùi cuoän huùt Contactor ñeå taêng cöôøng tieáp ñieåm phuï
cuûa contactor thoâng qua tieáp ñieåm cuûa rôle trung gian.
3.5.1. Sô ñoà Chaân treân Ñeá cuûa Rôle trung gian loïai 11 chaân

8

7

9
10 11

6

1

5
4
3
2

Hình 10: Vò trí chaân treâân Ñeá
Rô-Le trung gian

3.5.2. Tieáp ñieåm
Hai chaân 2-10 laø cuoän huùt.
Coù 1aïi 3 caëp tieáp ñieåm keùp 1-4, 1-5; 3-6, 3-7 vaø 11-8, 11-9.
Trong ñoù: 
1-4 laø tieáp ñieåm thöôøng hôû 
1-5 laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. 
3-6 laø tieáp ñieåm thöôøng hôû 
3-7 laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng. 
11-9 laø tieáp ñieåm thöôøng hôû 
11-8 laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng.

Traàn Thanh Huy

Trang 9

PHOØNG THCN&DN

HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYEÀN ÑOÄNG ÑIEÄN

NGAØNH ÑCN&DD

3.6. SO SAÙNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC RÔ-LE:
TAÙC ÑOÄNG

RÔ-LE THÖÔØNG

ON DELAY

OFF DELAY

Khi caáp nguoàn vaøo - Caùc tieáp ñieåm seõ - Sau 1 thôøi gian, - Caùc tieáp ñieåm seõ
rô le

laäp töùc thay ñoåi caùc tieáp ñieåm môùi laäp töùc thay ñoåi
traïng thaùi

thay ñoå traïng thaùi

traïng thaùi

Khi caét nguoàn ra - Caùc tieáp ñieåm seõ - Caùc tieáp ñieåm seõ - Sau 1 thôøi gian,
khoûi rô le

laäp töùc trôû veà traïng laäp töùc trôû veà traïng caùc tieáp ñieåm môùi
thaùi ban ñaàu

thaùi ban ñaàu

trôû veà traïng thaùi
ban ñaàu

Traàn Thanh Huy

Trang 10

vaø khoan tay (neáu caàn). 3. nuùt nhaán NO . 2.2.Bieát phaân tích maïch. . an toøan vaø ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät cuõng nhö myõ thuaät. ta caàn löu yù 1 soá vaán ñeà sau: Traàn Thanh Huy Trang 11 . . thao taùc chính xaùc. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN: 3. Laép ñaët thieát bò: Khi laép ñaët thieát bò.Hieåu ñöôïc nguyeân taéc ñaáu daây vaø vaän haønh maïch ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù.Daây daãn ñieän coù baám ñaàu code: 12m/1HS 2. Hoïc cuï thöïc haønh: 2.Nuùt nhaán NC. . kìm tuoát daây.2. kìm raêng. Thieát Bò: .Sau khi hoïc xong. 3. Vaät Tö: .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD BAØI 1: CAÙC MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN CÔ BAÛN 1.Rô-le nhieät. tuoc-nô-vít. ñeøn thöû. yeâu caàu: .2.1.Ñeøn baùo hoaëc chuoâng baùo . khaéc phuïc söï coá (neáu coù) vaø ñöa ra bieän phaùp söûa chöõa.1. ñoàng hoà VOM. .Contactor . Boä ñoà ngheà thôï ñieän: Kìm caét daây.Giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù cuûa maïch ñieän.Ñoäng cô KÑB 3 pha. hoïc sinh coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp. Muïc ñích.Chuaån bò: Baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän coù trang bò ñaày ñuû vaät tö thieát bò nhö muïc 2.

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD .daãn ñeán khoù khaên trong quaù trình ñaáu daây. Caùc ñaàu daây khi ñaáu vaøo caùc thieát bò ñieän. traùnh hieän töôïng söû duïng thieát bò ñaõ bò hö hoûng coù theå gaây ra söï coá. 3. phaûi chuù yù vaøo sô ñoà nguyeân lyù maïch ñoäng löïc: nhöõng contactor naøo coù söï ñaáu daây qua laïi keà caän nhau thì ñaët gaàn nhau.Caùc thieát bò phaûi ñöôïc gaén chaéc chaén vaø ngay ngaén treân Panel hoaëc trong tuû ñieän. cuõng nhö bò choàng cheùo daây hoaëc toán keùm daây daãn. .3. khi laép ñaët. ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaáu daây vaø kieåm tra (test) maïch. 3. phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät vaø myõ thuaät. .4. daây maïch ñoäng löïc ñaáu sau. Ñaáu daây Ñaây laø böôùc quan troïng nhaát trong coâng vieäc laøm maïch ñieän. ta phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu sau: Khi ñaáu daây. Moät ñaàu code khoâng ñöôïc baám nhieàu hôn hai sôïi daây vaø moät chaân cuûa thieát bò.Laép ñaët thieát bò leân baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän theo söï boá trí hôïp lyù. Muoán vaäy. ta neân kieåm tra toaøn boä thieát bò. Thaät haïn cheá hieän töôïng daây maïch ñoäng löïc ñaáu giöõa caùc contactor vôùi nhau bò caùch nhau qua 1 hoaëc nhieàu contactor khaùc (tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät).Rieâng Contactor. . ñeàu phaûi ñöôïc baám ñaàu code thaät kyõ vaø ñaáu vaøo chaân cuûa caùc thieát bò thaät chaët.Caùc thieát bò cuøng chuûng loaïi phaûi ñöôïc boá trí gaàn nhau (chung 1 khu vöïc). khoâng ñöôïc ñaáu nhieàu hôn hai ñaàu code Traàn Thanh Huy Trang 12 . Kieåm tra thieát bò Tröôùc khi tieán haønh ñaáu daây. Khi ñaáu daây. ta ñaáu daây maïch ñieàu khieån tröôùc. traùnh hieän töôïng laép ñaët khoâng hôïp lyù.

 Kieåm tra hieän töôïng caùch ñieän. neáu khoâng coù sai soùt gì. Kieåm tra maïch (Test maïch) Sau khi ñaáu daây hoaøn thieän phaàn maïch naøo thì kieåm tra phaàn maïch ñoù theo caùc khaâu sau: Kieåm tra söï tieáp xuùc cuûa daây noái. Tröôøng hôïp maïch ñoäng löïc söû duïng daây lôùn vaø cöùng. Sau khi kieåm tra xong.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Daây daãn phaûi ñöôïc boá trí hôïp lyù.5. ta tieán haønh vaän haønh thöû maïch. veä sinh coâng nghieäp. khoâng quaù daøi. Traàn Thanh Huy Trang 13 . Kieåm tra thoâng maïch (Ngaén maïch). khoâng ñi daâh trong oáng hoaëc neïp daây ñöôïc. traùnh hieän töôïng doàn daây ñi veà moät phía quaù nhieàu. Kieåm tra söï chính xaùc caùc ñaàu daây trong quaù trình ñaáu daây. 3. ñi goïn gaøng trong oáng daây hoaëc trong neïp daây. ta phaûi beû hoaëc uoán daây sao cho khoâng bò chieám nhieàu dieän tích khoâng gian vaø ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc laø traày lôùp nhöïc caùch ñieän cuûa daây trong quaù trình beû hoaëc uoán daây. phaân boá höôùng ñi daây hôïp lyù.

ñoäng cô M1 hoaït ñoäng. Moâ taû thieát bò trong maïch: Maïch söû duïng 1 nuùt nhaán NC laøm nuùt döøng maùy. ñoäng cô ngöng hoïat ñoäng. 2. Sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån Traàn Thanh Huy Trang 14 . 1 CB nguoàn Q1. 1 nuùt nhaán NO laøm nuùt môû maùy. moät rôle nhieät F2 vaø 2 ñeøn baùo H1. moät contactor KM1. ñeøn baùo H2 duøng ñeå baùo ñoäng cô ñang hoïat ñoäng.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD ÑAÁU DAÂY MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG TRÖÏC TIEÁP 1 ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA 1. Ñeøn baùo H1 duøng ñeå baùo khi coù söï coá quaù taûi. Khi nhaán nuùt môû maùy S1. H2. Nhaán nuùt duøng maùy S2.

Do ñoù. Môû maùy. ñoäng cô döøng hoïat ñoäng.Ñoùng CB Q1 . Cung caáp ñieän cho cuoän daây (A1-A2)KM1. Do ñoù ñoäng cô ngöøng hoïat ñoäng. toøan boä maïch bò maát ñieän. khi ta buoâng tay ra khoûi nuùt nhaán. daãn ñeán maïch ñoäng löïc cuõng maát ñieän. ñoùng ñieän cho ñeøn baùo H1. Baùo cho ta bieát ñoäng cô ñang ôû traïng thaùi quaù taûi. Ñoàng thôøi ba tieáp ñieåm chính cuûa Contactor KM1 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho ñoäng cô M1 hoïat ñoäng.Khi cuoän daây KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây (A1-A2)KM1. . cuoân daây (A1-A2)KM1 vaãn ñöôïc caáp ñieän. maïch ñieän ñang hoïat ñoäng vaø ñoäng cô M1 cuõng ñang hoïat ñoäng.Nhaán nuùt S2: Noái taét (3-4)S2. Sau khi khaéc phuïc xong söï coá quaù taûi. . b. Luùc ñoù caùc tieáp ñieåm cuûa contator KM1 seõ trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Do ñoù. Ñoàng thôøi tieáp ñieåm (95-96)F1 ñoùng laïi. Döøng maùy Nhaán nuùt S1: Hôû maïch (1-2)S1 treân maïch ñieàu khieån. c. cuoän daây (A1-A2)KM1 bò maát ñieän. Cuoän daây (A1-A2)KM1maát ñieän. Traàn Thanh Huy Trang 15 . laøm maát nguoàn beân maïch ñieàu khieån. muoán vaän haønh maïch trôûi laïi. . (ta goïi tieáp tieåm naøy laø tieáp ñieåm duy trì). thi tieáp ñieåm (97-98)F1 môû ra. Nguyeân lyù hoïat ñoäng a.Nhö vaäy. laøm hôû maïch toøan boä maïch ñieàu khieån.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. ta nhaán nuùt Reset treân F1 ñeå ñoùng tieáp ñieåm (97-98)F1 laïi vaø sau ñoù vaän haønh maïch trôû laïi bình thöôøng. Quaù taûi Khi coù hieän töôïng quaù taûi xaûy ra.

Traàn Thanh Huy Trang 16 . Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: Maïch söû duïng 2 contactor KM1 vaø KM2 duøng ñeå ñoùng ñieän cho Ñoäng cô M1 hoïat ñoäng theo chieàu quay Thuaän hoaëc Ngöôïc. Nuùt nhaán döøng maùy S1 laø nuùt nhaán NC Hai nuùt nhaán choïn chieàu quay Thuaän vaø Ngöôïc S2 vaø S3 laø 2 nuùt nhaán NO. Moät CB nguoàn Q1 Moät Rôle nhieät F1 ñeå baûo veä quaù taûi cho ñoäng cô. Nhöng khi ñang hoïat ñoäng. Khi nhaán nuùt S2 hoaëc S3 thì ñoäng cô seõ hoïat ñoäng theo chieàu Thuaän hoaëc Ngöôïc. muoán ñoåi chieàu quay thi buoäc phaûi döøng maùy. môùi ñoåi ñöôïc chieàu quay.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD ÑAÁU DAÂY MAÏCH ÑIEÄN ÑAÛO CHIEÀU QUAY ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA Maïch 1: khoùa baèng tieáp ñieåm thöôøng ñoùng 1.

Khi cuoän daây KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (21-22)KM1 môû ra: khoâng cho doøng ñieän qua cuoân daây KM2(maïch KM2 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc) Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM1 Ba Tieáp ñieåm chính KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù nhaát. cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 . . Sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån 3. a. Traàn Thanh Huy Trang 17 .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 2.Nhaán nuùt S2: Noái taét (3-4)S2. Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng.Ñoùng CB Q2 . Môû maùy.

(vì ñaõ ñöôïc ñaûo 2 trong ba pha caáp vaøo cho ñoäng cô). Traàn Thanh Huy Trang 18 .Khi cuoän daây KM2 coù ñieän: Tieáp ñieåm (11-12)KM2 môû ra: Khoâng cho doøng ñieän qua cuoän daây KM1(maïch KM1 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc) Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM2 Ba Tieáp ñieåm chính KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù hai.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD b. . CHUÙ YÙ: Hai contator KM1 vaø KM2 khoâng ñöôïc pheùp ñoàng thôøi coù ñieän. Sau ñoù nhaán nuùt S3 ñeå caáp ñieän cho cuoän huùt Contactor KM2. Ñaûo chieàu quay Nhaán nuùt S1 ñeå döøng maùy (luùc naøy maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu).

CHUÙ YÙ: Hai contator KM1 vaø KM2 khoâng ñöôïc pheùp ñoàng thôøi coù ñieän. Traàn Thanh Huy Trang 19 . Maïch naøy cho pheùp ta ñoåi chieàu quay ñoät ngoät maø khoâng caàn phaûi döøng maùy. Nuùt nhaán döøng maùy S1 laø nuùt nhaán NC Hai nuùt nhaán choïn chieàu quay Thuaän vaø Ngöôïc S2 vaø S3 laø 2 nuùt nhaán keùp. Khi nhaán nuùt S2 hoaëc S3 thì ñoäng cô seõ hoïat ñoäng theo chieàu Thuaän hoaëc Ngöôïc.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 2: Maïch ñaûo chieàu quay duøng khoùa hoãn hôïp 1. Moät CB nguoàn Q2 Moät Rôle nhieät F1 ñeå baûo veä quaù taûi cho ñoäng cô. Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: Maïch söû duïng 2 contactor KM1 vaø KM2 duøng ñeå ñoùng ñieän cho Ñoäng cô M1 hoïat ñoäng theo chieàu quay Thuaän hoaëc Ngöôïc.

a. cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 .Ñoùng CB Q2 . Noái taét (3-4)S2.Nhaán nuùt S2: Hôû maïch (1-2)S2 beân maïch KM2.Khi cuoän daây KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (21-22)KM1 môû ra: khoâng cho doøng ñieän qua cuoân daây KM2(maïch KM2 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc) Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM1 Traàn Thanh Huy Trang 20 . Môû maùy.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 2. Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng. Sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån. . khoâng cho pheùp maïch KM2 hoaït ñoäng cuøng luùc vôùi KM1. 3.

b. Traàn Thanh Huy Trang 21 . (vì ñaõ ñöôïc ñaûo 2 trong ba pha caáp vaøo cho ñoäng cô).Khi cuoän daây KM2 coù ñieän: Tieáp ñieåm (11-12)KM2 môû ra: khoâng cho doøng ñieän qua cuoân daây KM1(maïch KM1 luoân bò hôû maïch trong suoát quaù trình maïch KM1 laøm vieäc) Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM2 Ba Tieáp ñieåm chính KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù hai.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Ba Tieáp ñieåm chính KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô quay vôùi chieàu quay thöù nhaát. Ñao chieàu quay Nhaán nuùt S3 Hôû maïch (1-2)S3 beân maïch KM2. khoâng cho pheùp maïch KM1 hoaït ñoäng cuøng luùc vôùi KM2. cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2 . Noái taét (3-4)S3.

F3 ñeå baûo veä cho 3 ñoäng cô. ba nuùt nhaán môû maùy S2.KM2. ta buoäc phaûi vaän haønh theo thöù töï töø ñoäng cô M1 ñeán M3. 2. ba Rôle nhieät F1. ba ñoäng cô KÑB 3 pha M1. moät nuùt döøng maùy S1 (NC). Sô ñoà maïch ñieàu khieån.M2.KM3 ñeå caáp ñieän cho 3 ñoäng cô.S3. Khi vaän haønh maùy. Neáu ta vaän haønh sai thì maïch seõ khoâng hoïat ñoäng.F2.M3.S4 (NO). ba contactor KM1. Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: Maïch söû duïng 1 CB nguoàn Q1.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD ÑAÁU DAÂY MAÏCH ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN THÖÙ TÖÏ KHÔÛI ÑOÄNG 3 ÑOÄNG CÔ 1. Traàn Thanh Huy Trang 22 .

4.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. Vì ñaõ ñöôïc khoùa baèng caùc tieáp ñieåm NO. . Do ñoù ta buoäc phaûi nhaán nuùt theo thöù töï töù S2 ñeán S4.Baét buoäc phaûi môû maùy theo thöù töï töø ñoäng cô M1 ñeán M3. Neáu ta nhaán nuùt nhaán khoâng theo thöù töï. Môû maùy: . Sô ñoà maïch ñoäng löïc. thì maïch seõ khoâng hoaït ñoäng. Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng a.Khi cuoän daây contactor KM1 coù ñieän: Traàn Thanh Huy Trang 23 .Ñoùng CB Q1 .Nhaán nuùt S2: Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM1 Tieáp ñieåm (23-24)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï chuaån bò cho pheùp maïch KM2 laøm vieäc Ba Tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M1 laøm vieäc.Nhaán nuùt S4: Noái taét (3-4)S4 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3 (vì luùc naøy tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñang ñoùng) .Khi cuoän daây contactor KM2 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM2 Ba Tieáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M3 laøm vieäc. .Khi cuoän daây contactor KM2 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM2 Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï chuaån bò cho pheùp maïch KM2 laøm vieäc Ba Tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M2 laøm vieäc.Nhaán nuùt S3: Noái taét (3-4)S3 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2 (vì luùc naøy tieáp ñieåm (23-24)KM1 ñang ñoùng) . Traàn Thanh Huy Trang 24 . .

Coøn neáu ta döøng maùy M1 thì caû ba ñeàu döøng. toaøn boä maïch seõ bò maát ñieän.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD b. ta döøng maùy M3 thì maùy M1 vaø M2 vaãn hoïat ñoäng. Döøng maùy: Muoán döøng maùy.Neáu ta muoán döøng töøng maùy thì ta maéc theâm vaøo moãi maïch KM2 vaø KM3 moãi maïch moät nuùt nhaán NC. Traàn Thanh Huy Trang 25 . Ba ñoäng cô seõ döøng hoïat ñoäng. ta nhaán nuùt S1. . Khi ñoù.

Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD ÑAÁU DAÂY MAÏCH ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN THÖÙ TÖÏ TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG 4 ÑOÄNG CÔ 1. Sô ñoà maïch ñieàu khieån. 2. Traàn Thanh Huy Trang 26 .Töông töï nhö maïch thöù töï khôûi ñoäng 3 ñoäng cô. nhöng maïch naøy töï ñoäng khôûi ñoäng theo thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët tröôùc thoâng qua caùc rôle thôøi gian ONDELAY.

Khi cuoän daây contactor KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï duy trì doøng ñieän qua cuoân daây KM1 Traàn Thanh Huy Trang 27 . Sô ñoà maïch ñoäng löïc. Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng a.Nhaán nuùt S2 Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø rôle thôøi gian TP1. Môû maùy .Ñoùng CB Q1 . . 4.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3.

thi doäng cô ñoù seõ döøng hoïat ñoäng vaø nhöõng ñoäng cô sau noù cuõng döøng hoïat ñoäng. . neáu ñoäng cô naøo bò söï coá quaù taûi. Ba Tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M1 laøm vieäc. thöù thöï 2 ñoäng cô coøn laïi seõ ñöôïc töï ñoäng khôûi ñoäng b. Ghi chuù: Trong quaù trình ñang vaän haønh maïch. Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët: Tieáp ñieåm (67-68)TP2 ñoùng laïi: cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3 vaø Rôle thôøi gian TP3 (vì luùc naøy Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñang ñoùng) .Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP2 coù ñieän: seõ ñeám thôøi gian.Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP1 coù ñieän: seõ ñeám thôøi gian.Töông töï nhö treân. Traàn Thanh Huy Trang 28 . Döøng maùy: Nhaán nuùt S1: Toøan boä maïch seõ maát ñieän. . coøn nhöõng ñoäng cô tröôùc noù vaãn hoïat ñoäng bình thöôøng. Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët: Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi: cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2 vaø Rôle thôøi gian TP2 (vì luùc naøy Tieáp ñieåm (23-24)KM1 ñang ñoùng) .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Tieáp ñieåm (23-24)KM1 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï chuaån bò cho pheùp maïch KM2 laøm vieäc.Khi cuoän huùt contactor KM2 coù ñieän: Tieáp ñieåm (23-24)KM2 ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï chuaån bò cho pheùp maïch KM2 laøm vieäc Ba Tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M2 laøm vieäc.

Ñeøn baùo hoaëc chuoâng baùo . Thieát Bò: . an toøan vaø ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät.1.Daây daãn ñieän coù baám ñaàu code: 12m/1HS 2. . thao taùc chính xaùc. .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD BAØI 2: CAÙC MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN KHÔÛI ÑOÄNG GIAÙN TIEÁP ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA 1. hoïc sinh coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp. kìm tuoát daây.2. khaéc phuïc söï coá (neáu coù) vaø ñöa ra bieän phaùp söûa chöõa.Chuaån bò: Baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän coù trang bò ñaày ñuû vaät tö thieát bò nhö muïc 2. Muïc ñích. ñoàng hoà VOM.Hieåu ñöôïc nguyeân taéc ñaáu daây vaø vaän haønh maïch ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù. yeâu caàu: . ñeøn thöû. nuùt nhaán NO .Bieát phaân tích maïch.Sau khi hoïc song. . vaø khoan tay (neáu caàn). kìm raêng. .Ñoäng cô KÑB 3 pha.1. . CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN: 3. Vaät Tö: . Hoïc cuï thöïc haønh: 2.Nuùt nhaán NC. Traàn Thanh Huy Trang 29 . tuoc-nô-vít.Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc nguyeân taéc khôûi ñoäng giaùn tieáp vaø caùc phöông phaùp khôûi ñoäng.Rô-le nhieät. 2. 3. Boä ñoà ngheà thôï ñieän: Kìm caét daây.2.Contactor .Giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù cuûa maïch ñieän.

traùnh hieän töôïng laép ñaët khoâng hôïp lyù. Thaät haïn cheá hieän töôïng daây maïch ñoäng löïc ñaáu giöõa caùc contactor vôùi nhau bò caùch nhau qua 1 hoaëc nhieàu contactor khaùc (tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät). ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaáu daây vaø kieåm tra (test) maïch. . Laép ñaët thieát bò: Khi laép ñaët thieát bò. ñeàu phaûi ñöôïc baám ñaàu code thaät kyõ vaø ñaáu vaøo chaân cuûa caùc thieát bò thaät chaët. ta caàn löu yù 1 soá vaán ñeà sau: . . Khi ñaáu daây. ta neân kieåm tra toaøn boä thieát bò.3.Rieâng Contactor. 3.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. khi laép ñaët. phaûi chuù yù vaøo sô ñoà nguyeân lyù maïch ñoäng löïc: nhöõng contactor naøo coù söï ñaáu daây qua laïi keà caän nhau thì ñaët gaàn nhau. Caùc ñaàu daây khi ñaáu vaøo caùc thieát bò ñieän. khoâng ñöôïc ñaáu nhieàu hôn hai ñaàu code Traàn Thanh Huy Trang 30 . Moät ñaàu code khoâng ñöôïc baám nhieàu hôn hai sôïi daây vaø moät chaân cuûa thieát bò.Laép ñaët thieát bò leân baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän theo söï boá trí hôïp lyù. phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät vaø myõ thuaät. . Ñaáu daây Ñaây laø böôùc quan troïng nhaát trong coâng vieäc laøm maïch ñieän. traùnh hieän töôïng söû duïng thieát bò ñaõ bò hö hoûng coù theå gaây ra söï coá. ta ñaáu daây maïch ñieàu khieån tröôùc. cuõng nhö bò choàng cheùo daây hoaëc toán keùm daây daãn.2. Muoán vaäy.Caùc thieát bò cuøng chuûng loaïi phaûi ñöôïc boá trí gaàn nhau (chung 1 khu vöïc). 3. ta phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu sau: Khi ñaáu daây.Caùc thieát bò phaûi ñöôïc gaén chaéc chaén vaø ngay ngaén treân Panel hoaëc trong tuû ñieän. daây maïch ñoäng löïc ñaáu sau.4. Kieåm tra thieát bò Tröôùc khi tieán haønh ñaáu daây. daãn ñeán khoù khaên trong quaù trình ñaáu daây.

traùnh hieän töôïng doàn daây ñi veà moät phía quaù nhieàu. Khoûang töø 4 ñeán 8 laàn doøng ñieän ñònh möùc. 4. Ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán löôùi ñieän. Sau khi kieåm tra xong. Kieåm tra söï chính xaùc caùc ñaàu daây trong quaù trình ñaáu daây. 3. nhaèm giaûm doøng ñieän khôûi ñoäng xuoáng trong phaïm vi cho pheùp baèng 2. neáu khoâng coù sai soùt gì. Kieåm tra hieän töôïng caùch ñieän. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT: Theo lyù thuyeát maùy ñieän. veä sinh coâng nghieäp. ta tieán haønh vaän haønh thöû maïch. cuõng nhö deã gaây söï coá hö hoûng daây daãn vaø khí cuï ñieän ñoùng caét. Kieåm tra thoâng maïch (Ngaén maïch). Do ñoù. ngöôøi ta ñöa ra caùc phöông phaùp khaéc phuïc hieän töôïng naøy baèng caùch giaûm ñieän aùp caáp vaøo cho ñoäng cô ngay trong luùc khôûi ñoäng trong khoûang thôøi gian toái ña laø 5giaây. phaân boá höôùng ñi daây hôïp lyù. vì seõ gaây suït aùp treân ñöôøng daây khi coù ñoäng cô khôûi ñoäng. khoâng quaù daøi. Tröôøng hôïp maïch ñoäng löïc söû duïng daây lôùn vaø cöùng. ñoäng cô KÑB 3 pha coù doøng ñieän khôûi ñoäng (Ikñ) raát lôùn. ñi goïn gaøng trong oáng daây hoaëc trong neïp daây.5 laàn doøng ñònh möùc laø ñaït yeâu caàu. Traàn Thanh Huy Trang 31 . ta phaûi beû hoaëc uoán daây sao cho khoâng bò chieám nhieàu dieän tích khoâng gian vaø ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc laø traày lôùp nhöïc caùch ñieän cuûa daây trong quaù trình beû hoaëc uoán daây.5. Kieåm tra maïch (Test maïch) Sau khi ñaáu daây hoaøn thieän phaàn maïch naøo thì kieåm tra phaàn maïch ñoù theo caùc khaâu sau: Kieåm tra söï tieáp xuùc cuûa daây noái. khoâng ñi daâh trong oáng hoaëc neïp daây ñöôïc.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Daây daãn phaûi ñöôïc boá trí hôïp lyù.

 Khôûi ñoäng giaùn tieáp baèng caùch ñoåi noái Sao – Tam Giaùc: . Khôûi ñoäng giaùn tieáp qua maùy bieán aùp töï ngaãu (BATN): Phöông phaùp naøy ta phaûi choïn maùy bieán aùp coù tyû soá bieán ñoåi sao cho thoûa ñieàu kieän doøng khôûi ñoäng giaûm trong phaïm vi cho pheùp theo lyù thuyeát.Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñöôïc phöông phaùp naøy laø ñoäng cô phaûi coù ñieän aùp Pha (UPha ) baèng vôùi ñieän aùp daây cuûa nguoàn.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy. ngöôøi ta ñöa ra caùc phöông phaùp laøm giaûm doøng ñieän khôûi ñoäng. Goïi laø caùc phöông phaùp khôûi ñoäng giaùn tieáp.660V/380V Nguoàn ñieän 3 pha 4 daây laø: 380V/220V Traàn Thanh Huy Trang 32 . Ta coù boán phöông phaùp chính ñeå khôûi ñoäng giaùn tieáp laø: Khôûi ñoäng giaùn tieáp qua 1 hoaëc hai caáp ñieän trôû R: Phöông phaùp naøy ta phaûi tính toùan ñöôïc trò soá ñieän trôû R sao cho doøng khôûi ñoäng ñaït yeâu caàu. Khôûi ñoäng giaùn tieáp qua 1 hoaëc hai caáp ñieän khaùng L: Phöông phaùp naøy ta phaûi tính toùan ñöôïc trò soá ñieän trôû L sao cho doøng khôûi ñoäng ñaït yeâu caàu. Hay noùi caùch khaùc laø ñoäng cô phaûi coù ñieän aùp Tam Giaùc baèng vôùi ñieän aùp nguoàn (U∆ = Ud) Ví Duï: Ñoäng cô coù Ñieän aùp dònh möùc laø Y/∆ -. Theo lyù thuyeát thì doøng khôûi ñoäng giaûm K2 laàn (trong ñoù K laø tyû soá maùy bieán aùp).

sau thôøi gian toái ño laø 5s ñöôïc caøi ñaët ôû rôle thôøi gian. Do ñoù. Rôle thôøi gian TP1 laø loïai ON DELAY. Traàn Thanh Huy Trang 33 . Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: Maïch söû duïng moät CB nguoàn Q1. maø duøng tieáp ñieåm cuûa rôle thôøi gian ñoùng caét ñieän tröïc trieáp cho cuoän huùt cuûa contactor. Rôle trung gian KA1 duøng ñoùng ñieän cho cuoän huùt cotactor KM2 sau khi heát thôøi gian ñònh thì cuûa rôle thôøi gian. ñoái vôùi maïch coù coâng suaát nhoû. ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng qua boä ñieän trôû R. 1 nuùt nhaán döøng maùy S1. ta khoâng caàn söû duïng theâm KA1 nhö trong maïch naøy. ñoäng cô laøm vieäc bình thöôøng. 1. Vì trong tröôøng hôïp cuoän huùt cuûa contactor quaù lôùn (trong tröôøng hôïp duøng contator coù coâng suaát lôùn). thì ñaûm baûo ñöôïc söï an toøan cho tieáp ñieåm cuûa rôle tôøi gian. Moät boä ñieän trôû khôûi ñoäng R (giaù trò ñieän trôû vaø coâng suaát cuûa 3 ñieän trôû naøy phaûi gioáng nhau) Contactor KM1 duøng ñeå caáp ñieän cho ñoäng cô M1 hoïat ñoäng Contactor KM2 duøng ñeå loïai boû boä ñieän trôû khôûi ñoäng R ra khoûi maïch ñieän. duøng ñeå ñeám thôøi gian chuyeån maïch keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng. Nhaán nuùt khôûi ñoäng S2. moät nuùt nhaán môû maùy S2. moät rôle nhieät F1.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD LAÉP MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG GIAÙN TIEÁP QUA 1 CAÁP ÑIEÄN TRÔÛ R HOAËC ÑIEÄN CAÛM L. thì keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng (KM2 ñoùng laïi).

c. . Môû maùy: . Traàn Thanh Huy Trang 34 .Nhaán nuùt S2 Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø rôle thôøi gian TP1. Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 2.Ñoùng CBQ1 . duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän.Khi cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi. Sô ñoà maïch ñieàu khieån vaø ñoäng löïc.

Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët: Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho cuoän huùt Rôle trung gian KA1. Toøan boä maïch bò maát ñieän vaø trôû veà traïng thaùi ban ñaàu Traàn Thanh Huy Trang 35 . b. .Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP1 coù ñieän: Seõ ñeám thôøi gian. keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng. Luùc naøy ñoäng cô laøm vieäc bình thöøông.Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi.Khi cuoän huùt contactor KM2 coù ñieän: Ba Tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï noái taét boä ñieän trôû R laïi ñeå loïai boû boä ñieän trôû R ra khoûi maïch ñoäng löïc. . Döøng maùy: Nhaán nuùt S1. cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Ba Tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M1 khôûi ñoäng qua 1 caáp ñieän trôû R. .

Traàn Thanh Huy Trang 36 . . 1.Töông töï maïch treân. sau ñoù. ñoäng cô ñöôïc khôûi ñoäng qua hai caáp ñieän trôû. Sô ñoà maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD LAÉP MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG GIAÙN TIEÁP QUA 2 CAÁP ÑIEÄN TRÔÛ R HOAËC ÑIEÄN CAÛM L. Moâ taû hoaït ñoäng cuûa maïch: .Sau khi nhaán nuùt khôûi ñoäng. nhöng maïch naøy ñöôïc khôûi ñoäng qua hai caáp. laàn löôït ñöôïc loïai boû töøng caáp R1 vaø R2 thoâng qua hai contactor KM2 vaø KM3 2.

. Luùc naøy maïch chæ khôûi ñoäng vôùi 1 boä ñieän trôû R2. Môû maùy: . . Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët: Tieáp ñieåm (67-68)TP2 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho cuoän huùt Rôle trung gian KA2.Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP2 coù ñieän: Seõ ñeám thôøi gian. .Ñoùng CB Q1 .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. .Khi cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 coù ñieän.Nhaán nuùt S2 Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø rôle thôøi gian TP1.Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA2 coù ñieän: Traàn Thanh Huy Trang 37 . Ba Tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï caáp ñieän 3 pha vaøo cho ñoäng cô M1 khôûi ñoäng qua 2 caáp ñieän trôû R1 vaø R2. cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2 vaø rôle thôøi gian TP2. . Toùm taét nguyeân lyù hoïat ñoäng. .Khi cuoän daây Rôle thôøi gian TP1 coù ñieän: Seõ ñeám thôøi gian.Khi cuoän huùt contactor KM2 coù ñieän: Ba Tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï noái taét boä ñieän trôû R1 ñeå loïai boû R1 ra khoûi maïch.Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi. Khi heát thôøi gian ñaõ ñöôïc caøi ñaët: Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi: Cung caáp ñieän cho cuoän huùt Rôle trung gian KA1.

ñeå loïai boû boä ñieän trôû R2 ra khoûi maïch ñoäng löïc.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Tieáp ñieåm (13-14)KA2 ñoùng laïi. Traàn Thanh Huy Trang 38 . Luùc naøy ñoäng cô laøm vieäc bình thöøông.Khi cuoän huùt contactor KM3 coù ñieän: Ba Tieáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi: Laøm nhieäm vuï noái taét boä ñieän trôû R2. . cung caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng.

Sô ñoà maïch ñoäng löïc. Sau thôøi gian toái ña 5s. Moâ taû hoaït ñoäng cuûa maïch: Nhaán nuùt môû maùy. Ñieàu kieän: KM2 vaø KM3 khoâng ñöôïc pheùp ñoàng thôøi coù ñieän Traàn Thanh Huy Trang 39 .660V/380V Nguoàn ñieän 3 pha 4 daây laø: 380V/220V 2.Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñöôïc phöông phaùp naøy laø ñoäng cô phaûi coù ñieän aùp Pha (UPha ) baèng vôùi ñieän aùp daây cuûa nguoàn.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD LAÉP MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG GIAÙN TIEÁP BAÈNG CAÙCH ÑOÅI NOÁI SAO-TAM GIAÙC 1. ñoäng cô seõ chuyeån sang cheá ñoäng laøm vieäc bình thöôøng ( ñaáu hình Tam Giaùc) . Hay noùi caùch khaùc laø ñoäng cô phaûi coù ñieän aùp Tam Giaùc baèng vôùi ñieän aùp nguoàn (U∆ = Ud) Ví Duï: Ñoäng cô coù Ñieän aùp dònh möùc laø Y/∆ -. ñoäng cô seõ khôûi ñoäng baèng caùch ñaáu hình Sao.

Môû maùy.Ñoùng CB Q1 . Sô ñoà maïch ñieàu khieån 4.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. cuoän huùt Rôle trung gian KA1 vaø Role thôøi gan TP1. Nguyeân lyù hoïat ñoäng. .(Luùc naøy Role thôøi gian TP1 seõ baét ñaàu ñeám thôøi gian) Traàn Thanh Huy Trang 40 .Nhaán nuùt S2 Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1. a.

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Khi cuoän huùt contactor KM1: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi. Chuaån bò caáp ñieän cho ñoäng cô khôûi ñoäng. caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2. tieáp ñieåm (11-12)KM3 môû ra. khoâng cho KM3 hoïat ñoäng trong luùc KM2 hoïat ñoäng. noái boä daây quaán ñoäng cô theo hình tam giaùc. Nhaán nuùt S1. Ñoàng thôøi Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi. Ñoäng cô keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng hình sao. Khi KM3 coù ñieän. toøan boä maïch ñieàu khieån maát ñieän. tieáp ñieåm(1314)KA1 môû ra. Luùc naøy ñoäng cô seõ khôûi ñoäng cheá ñoä ñaáu hình Sao. Traàn Thanh Huy Trang 41 . noái boä daây quaán ñoäng cô theo hình Sao. Ñoàng thôøi ba tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. Luùc naøy ñoäng cô ñöôïc chuyeån sang cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng. tieáp ñieåm (21-22)KM2 môû ra. tieáp ñieåm (21-22)KM2 ñoùng laïi. khoâng cho pheùp KM2 hoïat ñoäng trong luùc KM3 hoïat ñoäng. Ñoàng thôøi ba teáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. tieáp ñieåm (23-24)KA2 ñoùng laïi. Ba tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. ba tieáp ñieåm KM2 beân maïch ñoäng löïc môû ra. ñoäng cô ngöng hoïat ñoäng. ngaét ñieän cho rôle KA1. khoùa cheùo KM3. b. Duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 vaø Role thôøi gian TP1. Döøng maùy. Khi KA2 coù ñieän. Khi heát thôøi gian caøi ñaët cuûa Rôle thôøi gian TP1: Tieáp ñieåm (55-56)TP1 môû ra. maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Khi ñoù. caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. ngaét ñieän cuoän huùt contactor KM2. (ñoäng cô chæ ñöôïc khôûi ñoäng khi ba tieáp ñieåm chính KM2 ñoùng) Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi. caáp ñieän cho cuoän huùt rôle trung gian KA2.

KM3 ñoùng laïi. Moâ taû thieát bò ñieän trong maïch: .Nhaán nuùt S2: KM1 vaø KM2 ñoùng. Môû maùy: Traàn Thanh Huy Trang 42 . MBATN 2. Ñoäng cô laøm vieäc bình thöôøng. 3. KM1 vaø KM2 môû ra. Sô ñoà maïch ñieän. Sau 1 thôøi gian toái ña laø 5s.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD LAÉP MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG QUA MAÙY BIEÁN AÙP TÖÏ NGAÃU 1. Caáp ñieän cho ñoäng cô M1 khôûi ñoäng qua MBATN. Nguyeân lyù hoaït ñoäng a.

ba tieáp ñieåm KM2 beân maïch ñoäng löïc môû ra. tieáp tuïc duy trì caáp ñieän cho maïch taïi (4-4)S2. Khi ñoù. Ñoàng thôøi Tieáp ñieåm (67-68)TP1 ñoùng laïi. vaø tieáp ñieåm (23-24)KA2 ñoùng laïi. Caáp ñieän cho maùy bieán aùp töï ngaãu(BATN). Traàn Thanh Huy Trang 43 . rôle trung gian KA1 vaø Rô(le thôøi gian TP1. caáp nguoàn töø Löôùi tröïc tieáp vaøo cho ñoäng cô laøm vieäc. caáp ñieän cho cuoän huùt rôle trung gian KA2. Luùc naøy ñoäng cô ñöôïc chuyeån sang cheá ñoä laøm vieäc bình thöôøng. Ba tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. Ñoäng cô keát thuùc quaù trình khôûi ñoäng qua MBATN. tieáp ñieåm (13-14)KA2 ñoùng laïi. ba tieáp ñieåm chính KM2 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. Duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD . khoâng cho pheùp KM1 hoïat ñoäng trong luùc KM3 hoïat ñoäng. caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. tieáp ñieåm (21-22)KM2 ñoùng laïi. Caáp nguoàn töø MBATN cho ñoäng cô khôûi ñoäng. cuoän huùt Rôle trung gian KA1 vaø Role thôøi gian TP1. Khi heát thôøi gian caøi ñaët cuûa Rôle thôøi gian TP1: Tieáp ñieåm (55-56)TP1 môû ra. Khi KM3 coù ñieän. tieáp ñieåm (11-12)KM3 môû ra.(Luùc naøy Role thôøi gian TP1 seõ baét ñaàu ñeám thôøi gian) Khi cuoän huùt contactor KM1: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi. ngaét ñieän cuoän huùt contactor KM2. Ñoàng thôøi ba teáp ñieåm chính KM3 beân maïch ñoäng löïc ñoùng laïi. Khi cuoän huùt Rôle trung gian KA1 coù ñieän: Tieáp ñieåm (13-14)KA1 ñoùng laïi. caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2. Khi KA2 coù ñieän. ngaét ñieän cho rôle KA1. tieáp ñieåm(1314)KA1 môû ra.Nhaán nuùt S2 Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1.Ñoùng CB Q1 .

ñoäng cô ngöng hoïat ñoäng. maïch trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Nhaán nuùt S1. Traàn Thanh Huy Trang 44 . toøan boä maïch ñieàu khieån maát ñieän.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD b. Döøng maùy.

Ñoäng cô KÑB 3 pha. . Hoïc cuï thöïc haønh: 2.Sau khi hoïc song.Rô-le nhieät.Daây daãn ñieän coù baám ñaàu code: 12m/1HS 2. khaéc phuïc söï coá (neáu coù) vaø ñöa ra bieän phaùp söûa chöõa. thao taùc chính xaùc.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD BAØI 3: MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN HAÕM ÑOÄNG NAÊNG ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA 1. . Traàn Thanh Huy Trang 45 .Chuaån bò: Baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän coù trang bò ñaày ñuû vaät tö thieát bò nhö muïc 2.2. tuoc-nô-vít. hoïc sinh coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp. Thieát Bò: .Bieát phaân tích maïch. 2. Muïc ñích. an toøan vaø ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät.1.Boä nguoàn chónh löu 110VDC 3. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN: 3.1. Vaät Tö: . ñeøn thöû.Nuùt nhaán NC. . kìm raêng. Boä ñoà ngheà thôï ñieän: Kìm caét daây.Hieåu ñöôïc nguyeân taéc ñaáu daây vaø vaän haønh maïch ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù. .Ñeøn baùo hoaëc chuoâng baùo . vaø khoan tay (neáu caàn).Contactor . ñoàng hoà VOM.2. .Giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù haõm ñoäng naêng cho ñoäng cô KÑB 3 pha. yeâu caàu: . kìm tuoát daây. nuùt nhaán NO .

traùnh hieän töôïng laép ñaët khoâng hôïp lyù. daây maïch ñoäng löïc ñaáu sau. ta phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu sau: Khi ñaáu daây.Rieâng Contactor. cuõng nhö bò choàng cheùo daây hoaëc toán keùm daây daãn. . ta ñaáu daây maïch ñieàu khieån tröôùc.Caùc thieát bò phaûi ñöôïc gaén chaéc chaén vaø ngay ngaén treân Panel hoaëc trong tuû ñieän. Ñaáu daây Ñaây laø böôùc quan troïng nhaát trong coâng vieäc laøm maïch ñieän. khi laép ñaët.4. phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät vaø myõ thuaät.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3. ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaáu daây vaø kieåm tra (test) maïch. 3. . 3. khoâng ñöôïc ñaáu nhieàu hôn hai ñaàu code Traàn Thanh Huy Trang 46 . phaûi chuù yù vaøo sô ñoà nguyeân lyù maïch ñoäng löïc: nhöõng contactor naøo coù söï ñaáu daây qua laïi keà caän nhau thì ñaët gaàn nhau. Laép ñaët thieát bò: Khi laép ñaët thieát bò.Laép ñaët thieát bò leân baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän theo söï boá trí hôïp lyù. Kieåm tra thieát bò Tröôùc khi tieán haønh ñaáu daây. Thaät haïn cheá hieän töôïng daây maïch ñoäng löïc ñaáu giöõa caùc contactor vôùi nhau bò caùch nhau qua 1 hoaëc nhieàu contactor khaùc (tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät). Caùc ñaàu daây khi ñaáu vaøo caùc thieát bò ñieän.Caùc thieát bò cuøng chuûng loaïi phaûi ñöôïc boá trí gaàn nhau (chung 1 khu vöïc). ñeàu phaûi ñöôïc baám ñaàu code thaät kyõ vaø ñaáu vaøo chaân cuûa caùc thieát bò thaät chaët.2. Muoán vaäy.3.daãn ñeán khoù khaên trong quaù trình ñaáu daây. Khi ñaáu daây. ta neân kieåm tra toaøn boä thieát bò. ta caàn löu yù 1 soá vaán ñeà sau: . traùnh hieän töôïng söû duïng thieát bò ñaõ bò hö hoûng coù theå gaây ra söï coá. . Moät ñaàu code khoâng ñöôïc baám nhieàu hôn hai sôïi daây vaø moät chaân cuûa thieát bò.

ñi goïn gaøng trong oáng daây hoaëc trong neïp daây. Nhöng ôû ñaây. Sau khi kieåm tra xong. ta phaûi beû hoaëc uoán daây sao cho khoâng bò chieám nhieàu dieän tích khoâng gian vaø ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc laø traày lôùp nhöïc caùch ñieän cuûa daây trong quaù trình beû hoaëc uoán daây. neáu khoâng coù sai soùt gì. khoâng ñi daâh trong oáng hoaëc neïp daây ñöôïc. Kieåm tra thoâng maïch (Ngaén maïch). TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT.5. khoâng quaù daøi. traùnh hieän töôïng doàn daây ñi veà moät phía quaù nhieàu. ñoù laø phöông phaùp haõm ñoäng naêng nhö sau: . Phöông phaùp haõm: Ñeå haõm ñoäng cô KÑB 3 pha. Luùc ñoù. chæ trình baøy moät phöông phaùp phoå bieán nhaát.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Daây daãn phaûi ñöôïc boá trí hôïp lyù. ta caáp vaøo boä daây quaán ñoäng cô 1 nguoàn ñieän moät chieàu (DC). Kieåm tra söï chính xaùc caùc ñaàu daây trong quaù trình ñaáu daây. ta coù 3 phöông phaùp haõm nhö ñaõ hoïc ôû moân maùy ñieän vaø moân truyeàn ñoäng ñieän. Tröôøng hôïp maïch ñoäng löïc söû duïng daây lôùn vaø cöùng. 4. ta tieán haønh vaän haønh thöû maïch. Nhöng rotor vaãn coøn trôùn ñeå quay (quay theo quaùn tính). Kieåm tra boä nguoàn DC tröôùc khi vaän haønh maïch.Khi ñoäng cô ñang hoïat ñoäng.1. veä sinh coâng nghieäp. phaân boá höôùng ñi daây hôïp lyù. Kieåm tra hieän töôïng caùch ñieän. 4. 3. Kieåm tra maïch (Test maïch) Sau khi ñaáu daây hoaøn thieän phaàn maïch naøo thì kieåm tra phaàn maïch ñoù theo caùc khaâu sau: Kieåm tra söï tieáp xuùc cuûa daây noái. sau khi caét nguoàn ñieän ra khoûi daây quaán stator. Traàn Thanh Huy Trang 47 .

Sô ñoà maïch ñieän Traàn Thanh Huy Trang 48 . xem nhö coù chieàu ngöôïc vôùi chieàu ñang chuyeån ñoäng cuûa thanh daãn rotor. Do ñoù laøm haõm rotor ñöùng yeân.Khi caáp nguoàn ñieän DC vaøo boä daây quaán cuûa ñoäng cô.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD . 4. thì seõ sinh ra trong daây quaán Stator moät töø tröôøng ñöùng yeân.2.

thao taùc chính xaùc.2. Hieåu ñöôïc nguyeân taéc ñaáu daây vaø vaän haønh maïch ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù.Contactor . .Nuùt nhaán NC.Ñeøn baùo hoaëc chuoâng baùo . Muïc ñích. Vaät Tö: . CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN: 3. Hoïc cuï thöïc haønh: 2. Bieát phaân tích maïch. yeâu caàu: Giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù thay ñoåi toác ñoä cuûa ñoäng cô KÑB 3 pha. Traàn Thanh Huy Trang 49 . Sau khi hoïc song. nuùt nhaán NO . Thieát Bò: .1.Daây daãn ñieän coù baám ñaàu code: 12m/1HS 2. khaéc phuïc söï coá (neáu coù) vaø ñöa ra bieän phaùp söûa chöõa.2.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD BAØI 4: MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA HAI CAÁP TOÁC ÑOÄ 1. hoïc sinh coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp. .Boä nguoàn chónh löu 110VDC 3.1.Chuaån bò: Baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän coù trang bò ñaày ñuû vaät tö thieát bò nhö muïc 2. 2. an toøan vaø ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät.Rô-le nhieät.Ñoäng cô KÑB 3 pha.

traùnh hieän töôïng söû duïng thieát bò ñaõ bò hö hoûng coù theå gaây ra söï coá. ta caàn löu yù 1 soá vaán ñeà sau: . kìm raêng. ñeå thuaän tieän cho vieäc ñaáu daây vaø kieåm tra (test) maïch.Laép ñaët thieát bò leân baûng ñieàu khieån hoaëc tuû ñieän theo söï boá trí hôïp lyù.2. tuoc-nô-vít. phaûi ñaït ñöôïc yeâu caàu kyõ thuaät vaø myõ thuaät. Ñaáu daây Ñaây laø böôùc quan troïng nhaát trong coâng vieäc laøm maïch ñieän.3.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Boä ñoà ngheà thôï ñieän: Kìm caét daây. Caùc ñaàu daây khi ñaáu vaøo caùc thieát bò ñieän. Muoán vaäy. ñoàng hoà VOM. traùnh hieän töôïng laép ñaët khoâng hôïp lyù. ta phaûi tuaân thuû theo caùc yeâu caàu sau: Khi ñaáu daây. phaûi chuù yù vaøo sô ñoà nguyeân lyù maïch ñoäng löïc: nhöõng contactor naøo coù söï ñaáu daây qua laïi keà caän nhau thì ñaët gaàn nhau.Caùc thieát bò cuøng chuûng loaïi phaûi ñöôïc boá trí gaàn nhau (chung 1 khu vöïc). Thaät haïn cheá hieän töôïng daây maïch ñoäng löïc ñaáu giöõa caùc contactor vôùi nhau bò caùch nhau qua 1 hoaëc nhieàu contactor khaùc (tröø tröôøng hôïp ñaëc bieät). . 3. ñeøn thöû. khi laép ñaët.4. Traàn Thanh Huy Trang 50 . 3. cuõng nhö bò choàng cheùo daây hoaëc toán keùm daây daãn.Rieâng Contactor.daãn ñeán khoù khaên trong quaù trình ñaáu daây. kìm tuoát daây. Kieåm tra thieát bò Tröôùc khi tieán haønh ñaáu daây. . vaø khoan tay (neáu caàn). ta ñaáu daây maïch ñieàu khieån tröôùc. daây maïch ñoäng löïc ñaáu sau. ta neân kieåm tra toaøn boä thieát bò. Khi ñaáu daây. Laép ñaët thieát bò: Khi laép ñaët thieát bò.Caùc thieát bò phaûi ñöôïc gaén chaéc chaén vaø ngay ngaén treân Panel hoaëc trong tuû ñieän. 3. . ñeàu phaûi ñöôïc baám ñaàu code thaät kyõ vaø ñaáu vaøo chaân cuûa caùc thieát bò thaät chaët.

Sau khi kieåm tra xong. traùnh hieän töôïng doàn daây ñi veà moät phía quaù nhieàu. ngöôøi ta söû duïng loaïi ñoäng cô coù hai caáp toác ñoä. veä sinh coâng nghieäp. Nguyeân taéc ñaáu daây thay ñoåi toác ñoä vaø sô ñoà nguyeân lyù ñaõ ñöôïc hoïc trong moân maùy ñieän.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Moät ñaàu code khoâng ñöôïc baám nhieàu hôn hai sôïi daây vaø moät chaân cuûa thieát bò. Ñeå thöïc hieän vieäc thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô KÑB 3 pha khi khoâng söû duïng maùy bieán taàn. neân trong taøi lieäu naøy khoâng ñeà caäp ñeán. ta phaûi beû hoaëc uoán daây sao cho khoâng bò chieám nhieàu dieän tích khoâng gian vaø ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc laø traày lôùp nhöïc caùch ñieän cuûa daây trong quaù trình beû hoaëc uoán daây. Kieåm tra boä nguoàn DC tröôùc khi vaän haønh maïch. phaân boá höôùng ñi daây hôïp lyù. Kieåm tra thoâng maïch (Ngaén maïch). khoâng quaù daøi. neáu khoâng coù sai soùt gì. ñi goïn gaøng trong oáng daây hoaëc trong neïp daây. Trong ñoù coù moät boä daây hai caáp toác ñoä tyû leä 2:1 vaø 1 boä daây moät caáp toác ñoä. Hoaëc söû duïng loaïi ñoäng cô ba caáp toác ñoä. ta tieán haønh vaän haønh thöû maïch. nhaèm thay ñoåi toác ñoä quay theo tyû leä 2:1. khoâng ñi daâh trong oáng hoaëc neïp daây ñöôïc. 4.5. khoâng ñöôïc ñaáu nhieàu hôn hai ñaàu code Daây daãn phaûi ñöôïc boá trí hôïp lyù. Kieåm tra hieän töôïng caùch ñieän. Tröôøng hôïp maïch ñoäng löïc söû duïng daây lôùn vaø cöùng. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT. 3. vaø thay ñoåi caùch ñaáu daây ñeå thay ñoåi soá caëp cöïc. Kieåm tra söï chính xaùc caùc ñaàu daây trong quaù trình ñaáu daây. maø chæ söû duïng sô ñoà nguyeân lyù. coù hai boä daây quaán. Traàn Thanh Huy Trang 51 . Kieåm tra maïch (Test maïch) Sau khi ñaáu daây hoaøn thieän phaàn maïch naøo thì kieåm tra phaàn maïch ñoù theo caùc khaâu sau: Kieåm tra söï tieáp xuùc cuûa daây noái.

Traàn Thanh Huy Trang 52 .Ñöôïc pheùp taêng toác ñoä tröïc tieáp khi ñoäng cô ñang vaän haønh cheá ñoä toác ñoä thaáp. gaây giaûm tuoåi thoï cuûa ñoäng cô. Vì neáu ñoäng cô ñang vaän haønh toác ñoä cao. Tröôùc khi giaûm toác ñoää. ta caàn löu yù nhöõng vaán ñeà sau: . Boä daây quaán hai caáp toác ñoä Ñaáu ∆ chaïy toùc ñoä chaäm – Ñaáu YY chaïy toác ñoä nhanh. luùc ñoù ñoäng cô seõ chuyeån sang traïng thaùi haõm taùi sinh. .Khoâng ñöôïc pheùp giaûm toác ñoä tröïc tieáp khi ñoäng cô ñang vaän haønh cheá ñoä toác ñoä cao. ta phaûi döøng maùy. Löu yù: Khi vaän haønh ñoäng cô hai hay nhieàu caáp toác ñoä. Vaø ngöôïc laïi. ta ñoät ngoät giaûm toác ñoä.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Caùc boä daây quaán hai caáp toác ñoä coù caùc kieåu sau: Boä daây quaán hai caáp toác ñoä Ñaáu Y chaïy toùc ñoä chaäm – Ñaáu YY chaïy toác ñoä nhanh. Vaø ngöôïc laïi.

Moâ taû hoaït ñoäng maïch ñoäng löïc: Ñoùng CB nguoàn Q1 Cheá ñoä chaïy chaäm: KM1 ñoùng. sô ñoà maïch ñoäng löïc Traàn Thanh Huy Trang 53 . KM2 vaø KM3 ñoùng Chuù yù: KM1 phaûi hoaøn toaøn ñöôïc hôû thì KM2 vaø KM3 môùi ñöôïc pheùp ñoùng. KM2 vaø KM3 hôû.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD LAÉP MAÏCH ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ KÑB BA PHA HAI CAÁP TOÁC ÑOÄ KIEÅU ∆/YY (TÖÏ CHOÏN TOÁC ÑOÄ) 1. 2. Cheá ñoä chaïy nhanh: KM1 hôû.

Sô ñoà maïch ñieàu khieån Traàn Thanh Huy Trang 54 .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 3.

. trôû veà traïng thaùi ban ñaàu Traàn Thanh Huy Trang 55 .3. a. cuoän huùt contactor KM1 maát ñieän Contactor KM1 ngöng hoïat ñoäng. Döøng maùy: Nhaán nuùt S1. kkhoâng cho pheùp cuoän huùt contactor KM2 vaø KM3 laøm vieäc (khoùa cheùo). ñoàng thôøi ñoùng tieáp ñieåm chính beân maïch ñoäng löïc. caáp ñieän vaøo 3 ñaàu T1.Ba tieáp chính cuûa 2 contactor KM2 vaø KM3 ñoùng laïi. Tieáp ñieåm (21-22)KM1 ñoùng laïi. caáp ñieän cho ñoäng cô hoïat ñoäng ôû cheá ñoä Sao Song Haøng (Chaïy nhanh). Môû maùy: Ñoùng CB Q1 a. T2 vaø T3 cuûa ñoäng cô. ñoàng thôøi tieáp ñieåm (33-34)KM3 ñoùng laïi. Taêng toác ñoä: Khi ñoäng cô ñang chaïy chaäm. Tieáp ñieåm (21-22)KM1 môû ra. Noái taét (3-4)S3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: a. ta nhaán nuùt S3: Hôû maïch (1-2)S3. ba tieáp ñieåm chính KM1 beân maïch ñoän glöïc hôû ra. (Nguyeân lyù gioáng nhö khi taêng toác ñoä) b. toøan boä maïch ñieàu hieån bò maát ñieän. Caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. cho pheùp maïch chaïy nhanh saün saøng laøm vieäc. caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM2. a. duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM3. Duy trì caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1.2. cho ñoäng cô hoïat ñoäng cheá ñoä Tam giaùc (chaïy chaäm).Tieáp ñieåm (23-24)KM3 ñoùng laïi. ñoäng cô ngöng cheá ñoä chaïy chaäm. Cheá ñoä chaïy nhanh (Sao Song Song) Nhaán nuùt S3. Choïn cheá ñoä chaïy chaäm Nhaán nuùt S2: Noái taét (3-4)S2 caáp ñieän cho cuoän huùt contactor KM1 Khi cuoän huùt contactor KM1: Tieáp ñieåm (13-14)KM1 ñoùng laïi.1. Khi cuoän huùt contactor KM3 coù ñieän: .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD 4.

nuùt nhaán NO .Boä ñoà ngheà thôï ñieän.Hieåu ñöôïc nguyeân taéc ñaáu daây vaø vaän haønh maïch ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù.Hoïc sinh cho bieát chöùc naêng cuûa maïch. . Muïc ñích.Bieát phaân tích maïch. khaéc phuïc söï coá (neáu coù) vaø ñöa ra bieän phaùp söûa chöõa.Giuùp hoïc sinh ñoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù cuûa maïch ñieän.Ñeøn baùo hoaëc chuoâng baùo . . 2.Sau khi hoïc song. .Nuùt nhaán NC. 3.PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD BAØI 5: CAÙC MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN HOÃN HÔÏP 1.Ñoäng cô KÑB 3 pha.Rô-le nhieät. töï ñoïc nguyeân lyù hoïat ñoäng cuûa maïch. thao taùc chính xaùc. . .Ñoàng hoà VOM . Hoïc cuï thöïc haønh: . phaân tích maïch vaø ñaáu daây vaän haønh nhöõng maïch sau: Traàn Thanh Huy Trang 56 . yeâu caàu: . an toøan vaø ñaït yeâu caàu veà kyõ thuaät.Contactor . Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh . . .Daây daãn ñieän coù baám ñaàu code.Bieát caùch keát hôïp caùc maïch cô baûn laïi thaønh moät maïch ñieàu khieån coù nhieàu chöùc naêng hoãn hôïp. hoïc sinh coù khaú naêng laøm vieäc ñoäc laäp.

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 1: Traàn Thanh Huy Trang 57 .

Traàn Thanh Huy Trang 58 .PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 2.

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 3. Traàn Thanh Huy Trang 59 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Traàn Thanh Huy Trang 60 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 4: Traàn Thanh Huy Trang 61 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Traàn Thanh Huy Trang 62 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Maïch 5 Traàn Thanh Huy Trang 63 .

PHOØNG THCN&DN HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HAØNH TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN NGAØNH ÑCN&DD Traàn Thanh Huy Trang 64 .