You are on page 1of 4

NÄR KRIGET

TAR SLUT
TAR LIVET
VID
RAPPORT OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHERNA FÖR
HBTQ-PERSONER I COLOMBIA 2013-2014

Översättning: Daniel Ogalde

Denna rapport kartlägger situationen för de mänskliga
rättigheterna när det kommer till HBTQ-personer i
Colombia under åren 2013-2014. Som en del i detta
analyseras det våld som oftast riktas mot denna del av
befolkningen - så kallade hatbrott..
Såväl 2013 som 2014 kunde organisationen Colombia Diversa, som jobbar för HBTQ-personers rättigheter
i Colombia, konstatera att hatbrott mot denna grupp
fortsätter vara ett allvarligt problem. Även om antalet
mord sjunkit mot föregående år förekomsten av exempelvis polisiärt våld samt hot ökat.
Stor del av det våld som dokumenterats i denna
rapport har sin grund i fördomar och hat baserade på

2 N Ä R K R I G E T TA R S L U T TA R L I V E T V I D   « Våld mot HBTQ-personer i Colombia 2013-2014 sexuell orientiation och könsidentitet. I An- Dock vara tioquia (51). Dessa mord ägde rum Över en sjuårsperiod (2006-2014). Mellan 2013 och 2014 registrerade Colombia Diversa 164 mord.C (18) återfinns den största för att anmäla dessa brott utan även koncentrationen av dessa brott under existerar problem när de kommer till en tvåårsperiod. i 25 olika distrikt i Colombia11. har 824 HBTQ-personer mördats i Colombia består av 32 administrativa politiska departement och ett distrikt för huvudstaden Bogotá. 1 . sexuella orientation eller könsidentitet Mord där dock ett stort mörkertal måste tas i beaktande. misstänks mörkertalet registreringen av denna typ av brott Av de 164 registrerade mordfallen samt existerar ett otillräckligt skydd för har minst 30 varit på grund av offrets dessa individer. Valle del Cauca (32) och stort då det inte bara finns en rädsla Bogotá D. Under 2013 kunde vi bekräfta 83 mordfall av HBTQ-personer i landet. Följande år var siffran 81.

drabbades totalt 240 personer. via broschyrer på publika platser. I de 222 registrerade fallen under denna tvåårsperiod. Guajira (22) och Bolívar (19). De 54 hoten genomfördes på olika sätt.C och Atlántico (med 7 fall var). 79 år 2013 och 143 år 2014. Bogotá D. brev till offrens bostad eller arbetsplats. mejl eller textmeddelanden. Återigen gör bristen på information att offrens sexuella läggning eller könstillhorighet inte med säkerhet kan specificeras i 28 av fallen. Majoriteten av offren identifierades som transpersoner. Under 2014 var siffran 22. 35 lesbiska kvinnor och 8 bisexuella personer. Antioquia och Bogotá D. De mest drabbade distrikten under 2013 och 2014 var Valle del Cauca (33). hotfulla telefonsamtal inklusive direkta hot. totalt 37. Emellertid var siffran antagligen högre då våldshändelserna drabbade två eller fler personer åt gången. Transpersoner är de mest drabbade av denna sortens våld följt av homosexuella män. De distrikt där flest hot registrerades är Sucre (8 fall). Under 2013 och 2014 rapporterades endast 5 domar i mordfall där HBTQ-personer . Rättsväsende En stor del av hatbrotten riktade mot HBTQ-personer får ingen rättslig påfoljd. Polisiärt våld Under 2013 och 2014 dokumenterade Colombia Diversa 222 fall av polisiärt våld. Men med den bristande information som finns att tillgå kring dessa brottsfall har det inte varit möjligt att avgöra majoriteten av offrens sexuella läggning eller könstillhorighet (106). 110 av fallen gällde transpersoner. följt av 17 homosexuella män. 3 lesbiska kvinnor och 1 bisexuell kvinna.C (båda med respektive 28 fall).»  V E R K S TÄ L L A N D E F O R T S ÄT T  3 Colombia. Hot Under 2013 registrerade Colombia Diversa 32 hot mot HBTQ-personer. 41 homosexuella män.

två befinner sig under utredning med enbart en fällande dom. Vad gäller hotbrotten existerar ingen fällande dom. Avsätta resurser for att genomföra nödvandiga reformer som möjliggör att utredningar uppfyller en viss standard. . Stärka ordningsmakt och rättsväsende i arbetet mot diskrimineringen av HBTQpersoner.4 N Ä R K R I G E T TA R S L U T TA R L I V E T V I D   « var offren. Att rättsliga myndigheter koordinerar och samarbetar för att bekämpa dessa brott. I de fall av polisiärt våld straffas sällan förövaren. Rekommendationer till ansvariga myndigheter 1. 3. I många fall pågar en utredningsprocess dock utan framsteg när det gäller rättsprocess eller dom. Förbättra informationsunderlaget när det gäller registreringen av brott mot HBTQ-personer. 5. 7. I resten av fallen har en utredning inte påbörjats. 2. Uppfylla den interamerikanska kommissionens rekommendationer gällande mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. I de 222 fall av polisiärt våld anmäldes enbart tre. Att lokala. 6. Skapa speciella enheter med ansvar för brott mot HBTQ-personer. nationella och regionala myndigheter uppmärksammar dessa brott och erbjuder offren adekvat skydd. 4.