You are on page 1of 1

NDERNEME 11

DE GELDERLANDER ZATERDAG 20 JUNI 2015

. Chris Doomernik

. Esther-Mirjam Sent

I Marcel Hi kema

Michiel Smits

I Hein van der Pasch

IJanBlokland

StartupDel a

In de ift

Beter

Toekomst

Vleesexport

Cultuur

De maakindustrie is voor

De export van met name


Nederlandsvarkensvlees is

Tegen de zomer krijgen we


meerwaarderingvoor na-

de laatste jaren gegroeid. Of


de mooie cijfers weerge-

tuur en cultuur. Ook al is

haald kunnen warden is

ro's uit te drukken, het be-

lang ervan zal niet ontkend

StartupDelta is een inida-

De economische vooruit-

tiefvan het ministerie van

zichten warden steeds be-

EZ om het aantal startups


te laten groeiendoorNederlandse startups te onder-

ter; export zit in de lift, wer-

steunen en buitenlandse

betert, huizenmarkt trekt

De consumeni geeft meer


uit, de overheidbezuinigt
minderen de investeringen
trekken aan.Het gevolgvan
deze ontwikkelingen is dat
de economischegroei in

startups aan te trekken. StartupDeltawordt aangevoerd

aan, consumentenvertrou-

ons land aantrekt en het be-

het maken, dit laatste heeft

echter de vraag.
De export naar het Verre

wen neemt toe. Het is zaak

grotingstekort verder daalt.

ook de toekomst. Innova-

Oosten en met name West

voor Arnhem-Nijmegen
om gebruik te maken van
dezepositieve tendens

Nederland doet het daarmee beter dan de rest van

Europa. Ook de werkloos-

ties op hoog niveau die toegevoegde waarde leveren in


eenproductieketen. Mooie

maar ook om kenbaarte ma-

heid daalt, maar van een

voorbeelden zijn Hygear en

Afrika is sterk gedaald als


gevolg van valuta tekorten
door de lage olieprijs, waardoor exporteurs hetvertrou-

ken wat er in de regio gebeurt op economisch ge-

MPSSystems. Dezebedrijven passenook prima in

bied. Positieve PR is ook

hoog niveau, dus het stimulerenvan werkgelegenheid


verdient blijvende aan-

van belang.

dacht.

door Neelie Kroes en ik ver-

tegenwoordig onze regio


Arnhem/Nijmegen.Ik ben
ervanovertuigd datonze regio, een geweldig ecosysteem heeft voor startende

ondernemingen. Meer informatie op startupdelta-org

keloosheid daalt licht, sa-

menwerkingin de regiover-

de regio van groot belang.


Echterwe zien al jaren een
verschuiving van eenvoudige volume-maak-industrie
naar de hi-tech kant van

het EMT beleid van de regio.

wen hebben verloren en

eerst hun openstaandevorderingen willen innen voordat de exportwordt hervat.

Naam

D ze'fen

age e

RoyTillman

ja en ijn' oor' ij>


et Barometerpanel
haalt
opgelucht
adem. De laatste jaren moesten de panelledenop dezepick de ene na

rick van NXP is trots om-

de andere sombere voor-

spelling doen, maar nu


zijn 'de 7 magere jaren
voorbij', zoals Heiik Berg

benadrukt het belang van


positie PR voor deze zo
kansrijke regio. Ester-Mirjam Sent vraagt aandacht

het verwoord. Guido Die-

voor de werkloosheid.

I Henk Berg

heeft gewonaenen Marcel

steden en regio's er danook


goed aan om zuinigte zijn
op de kwaliteit van hun bedrijfs- en woonomgeving.
Al was het maar voor de bij-

dragen aan de economische


groei.

Bedrijf/lnstelling
Chemische bouwstoffen

8,0-8,0

OSG

7,3-7,4

RonaldMigo
Theo Lemmen
Jan Blokland

oud-directeurKvK
Rabobank
Ondernemerscaf6
Cold Stores

7,2-7,3
7,5-7,6
7,4-7,6
7, 3-7,3

Michiel Smits

DTZ Zadelhoff

8,0-8,0

Hein van der Pash


Marcel Hielkema
Hanno Littink
Esther-Mirjam Sent
HenkDekker
ElineKoers

Mercator Incubator

7,3-7,5

VNO-NCW
BAXAdvocaten

7,0-7,0
7,0-7,0

RadboudUniversiteit
Lindus

7,5-7,5
7,2-7,4

Weeghel Doppenberg

7,0-7,0

Kamps

Hielkema van VNO-NCW

Antoine Driessen

warden. Onder het motto


'alles van waarde is weerloos' doen bestuurders van

Henk Berg
Antoine Driessen

dat NXP de prestigieuze


European Inventor Award

die waarde moeilijk in eu-

Bartvan Meer
Guido Dierick
Ericvan Gaalen
Harry de Vries

KarenvanWittigen

. Eric van Gaalen

I Ronald Migo

OKA

7,0-7,0

NXP

8,2-8,0

Economisch Collectief

7,0-7,5

klEMT
Cost NV

8,2-8,2
7,0-7,6

I Guido Dierick

I Theo Lemmen

Vettejaren

Rugwind

Vooruitzien

Grillig

Award

Huizenprijs

Na 7 magere jaren zijn we

Wij verwachtendat de Nederlandse economic dit en

Vertrouwen, daar draait het


om, ook in de economic.

volgend jaar met ruim 2%


zal groeien. Dankzij een ho-

De huizenverkoopzit stevig in de lucht en het economisch herstel is hoger dan

derne wolkenkrabberin 19

nemen hierdoor zichtbaar

dagengebouwdterwijl we

gere uitvoer, private investe-

in Nederland 200 werkbare

ringen en particuliere con-

toe, hetgeen zich vertaalt in


de recente, fraaie groekij-

De economischegroei is
net zo grillig als het voorjaar. Voor de huizenmarkt
is het belangrijk dat het vertrouwen terug maarNederland blijft exportland dus

Vol trots kan ik melden dat

de crisis voorbij! Maarin


Chinawordt een hypermo-

fers.
Wel is het zaak om als on-

de 'kwestie' Rusland en
Griekenland kunnen de

(NFC).DezeAward- ingesteld door het Europees Oc-

derneming niet te kijken


naarde tijd van voor de cri-

temperatuur onverwacht

trooibureau - is een onder

doen dalen. Tenslotte: de

sis maar besluitvaardig gebruik te maken van de nieu-

euforie mag niet betekenen


dat de herstelmaatregelen

we,veranderde omstandigheden. Zowelbi] crisis als


groei geldt het aloude motto: regeren is vooruitzien!

voor met name de bouw nu

uitvinders zeergerespecteerde en gewaardeerde


prijs en wordt ook wel gezienals de 'Nobelprijs voor

dagen nodig hebben. Heeft

sumptie.

met innovatie, werklust en

De aantrekkendewoningmarkt, de groei van de werk-

regelgeving te maken. Als


we ons niet aanpassendan

gelegenheid'ende stijgende

bouwen de Chinezen straks

koopkracht wakkeren het

onze huizen,in 10%van de


tijd en voor de helft van het
geld. We mogen de komendevette jaren niet insukke-

herstel van de binnenland-

len.

wind geven.

se bestedingen aan. Mogelijke lastenverlichting kan de


economic in 2016 extra rug-

Consumentenbestedingen

weerwardenteruggedraaid.Medicijnendie werken niet plots stoppen.

NXP op ll juni in Parijs de


'European Inventor Award
2015' heeft gewonnen voor
de uitvindingvan Near
Field Communication

de uitvinders'. NFC is in
2002 door NXP samen met

Sony uitgevonden.

het CPB eerder venvachtte.

Desondanks blijkt de huizenprijs in het oostenweer


lager geworden te zijn. Het
consumentenvertrouwen

blijft gelukkig wel stijgen.


De rente begint aan te trekken; vraag is ofdit een korte opleving is. Het hypotheekstelsel ondergaatweer
eenversoberingper i juli
en dit zal toch ook zip(negatieve) weerslag hebben.