You are on page 1of 22

UPANIJSKO DRAVNO

ODVJETNITVO U
ZAGREBU
Savska 41/4,
10 000 ZAGREB
U Zagrebu, 24. lipnja 2015.
PODNOSITELJ PRIJAVE/ OTEENIK:

Zoran Grgi, adresa: prebivalit; Bosutska ul 21.,


32246 LIPOVAC, boravite: V. Jagia 2., 35 000 SL
BROD, OIB: 46145215341 /do 1.10. o.g. komunicirati
prema boravitu ili na tel 092-1331235/

OSUMNJIENICI:

1. Zoran Milanovi, Krajika ulica, Zagreb


2. Ranko Ostoji (adresa nepoznata podnositelju)
3. Predrag Mati (adresa nepoznata podnositelju)
4. Vlado Domini (adresa nepoznata podnositelju)
i drugi za sada nepoznati poinitelji
KAZNENA PRIJAVA
radi: kaznenih djela osobito teka tjelesna ozljeda
(lanak 119. stavak 2. KZ), nepruanje pomoi
(lanak 123. KZ) i naputanje nemone osobe
(lanak 124. KZ), povreda ravnopravnosti graana
(lanak 125. KZ), povreda slobode izraavanja
misli (lanak 127. KZ), povreda prava na
okupljanje i javni prosvjed (lanak128. stavak 2.
KZ), povreda slobode vjere (lanak 130. KZ),
protupravno oduzimanje slobode (lanak 136. KZ),
prisila (lanak 138. KZ), prijetnja (lanak 139.
KZ), naruavanje nepovredivoti doma i poslovnog
prostora (lanak 141. KZ) i protuzakonita pretraga
(lanak 298. KZ), uvreda (lanak 147. KZ),
dovoenje u opasnost ivota i imovine
opeopasnom radnjom ili sredstvom (lanak 215.
KZ), zlouporaba poloaja i ovlasti (lanak 291.
KZ), muenje i drugo okrutno, neljudsko ili
poniavajue postupanje ili kanjavanje (lanak
104. KZ), neprijavljivanje pripremanja i poinjenja
kaznenog djela (lanak 301. i 302. KZ), zloinako
udruenje (lanak 328. KZ), veleizdaja (lanak
340. KZ) i povreda ugleda rh (lanak 349. KZ)
1

Na temelju lanka 204. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine 152/08,
76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14; u daljnjem tekstu ZKP) podnositelj
podnosi slijedeu kaznenu prijavu:
I
S ciljem ostvarenja svojih temeljnih ljudskih prava, a u zatiti digniteta Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: RH) i Domovinskog rata te drugih civilizacijskih vrijednosti drutva, skupina
zainteresiranih graana (u daljnjem tekstu: branitelji i invalidi) pokuala je kontaktirati prije otprilike
godine dana Vladu RH putem nadlenog ministarstva jer nisu bili konzultirani pri procesu donoenja
novih zakonskih rjeenja. Kako su ista predviala izjednaavanje rtve i agresora, kao i druge
neprihvatljive okolnosti, a iste bi putem donoenja zakonskih rjeenja postale obvezatna pravna norma
u RH, traili su sudjelovanje u procesu sukladno Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa
zainteresiranom javnou u postupcima donoenja zakona, drugih propisa i akata (u daljnjem tekstu:
Smjernice), a koje je sama Vlada RH donijela. Sudjelovanje graana, odnosno zainteresirane javnosti,
jedno je od temeljnih naela europskog upravljanja javnim poslovima (Kodeks savjetovanja sa
zainteresiranom javnou u postupcima donoenja zakona, drugih propisa i akata, u daljnjem tekstu:
Kodeks). Kako je kao dio pravne steevine Europske unije definirano i Sudjelovanje graana, odnosno
zainteresirane javnosti, jedno je od temeljnih naela europskog upravljanja javnim poslovima, a isti je
Vlada RH grubo prekrila, radi upozoravanja javnosti na gore navedeno podignut je ator u Savskoj
ulici 66, Zagreb.
Dokaz:

- Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnou u postupcima donoenja


zakona, drugih propisa i akata
- Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnou
u postupcima donoenja zakona, drugih propisa i akata

Bojkot i ogluha Vlade RH se nastavila, a branitelji i invalidi iz Savske 66 nakon e-mail najave
doli su radi razgovora s klubovima zastupnika u Hrvatski Sabor 28. svibnja 2015. Imajui neto
vremena u rasporedu razgovora izali su na Trg sv. Marka javno podrati prosvjed Imunolokog
zavoda. Kako je vladajua stranka odbila razgovor ostali su ekati na Trgu prijem kod Predsjednika
Vlade RH. Bitno prije tih potpuno legitimnih dogaaja, Ministarstvo unutranjih poslova RH (u
daljnjem tekstu: MUP) je u suradnji s radnicima Zrinjevca dovozio i postavljao ogradu oko cijelog
Gornjeg Grada, o emu je izvijestio slikom i rijeju portal Veernjeg lista.
Dokaz:

- raunalna forenzika
- uvid u e-mail komunikacije
- uvid u slike nadzornih kamera Vlade RH, Sabora RH, Gradske skuptine
Grada Zagreba i sl.
- ispitivanje na okolnost postavljanja ograda svjedoka Zorana Grgia, mag ing.
koji je slike i snimio i dostavio Veernjem listu, te uvid i raunalna
forenzika samih snimaka na okolnost vremena nastanka istih
- pregledati dokumentaciju sigurnosno-obavjetajnih agencija u tom vremenu

Skupina invalida, amputiraca i njihova mahom enska pratnja (ukupno stanu pod dva suncobranavidjeti snimke) nastavila je ekati prijem kod Zorana Milanovia, a MUP je nagomilao oko 500
policajaca mahom u oklopima interventne policije potpuno nepotrebno.
Dokaz:

- sasluanje na ove okolnosti osumljienike 1.-4.


- izlist telefonskih poziva za 27. 28. i 29. svibnja 2015. za osumljiene 1.-4.

- sasluanje podreenih osumnjienog pod 4., posebice onih koji su se protivili


postupanju
- sluanje pratnje osumljienih 1.-4.
- uvid u dnevnike i rad sustava TETRA, spec. policijskog vozila, policijske
snimke i informatiki sustav MUP-a za dane 28. i 29. svibnja 2015. s
pripadajuom forenzikom te te sasluati djelatnike koji su tim sustavima radili
- sasluati djelatnike posebne jedinice UZOPA i Vlade te pratnju i osiguranje
predmetnih
- druge dostupne forenzike radnje kao i pregled medicinske dokumentacije s
pripadajuim vjetaenjem
Zbog vidljivog zastraivanja i demonstriranja sile, branitelji i invalidi su se povukli neto prije 22h
dana 28. svibnja 2015. na prostor crkve sv. Marka i ostali do 29. svibnja 2015. nezakonito blokirani.
Prema izvatku javno dostupne baze ARKOD ve i prva stepenica crkve sv. Marka nije javna povrina,
te je postupanje izriito nezakonito. Potpuno je razvidno kako skupina tekih invalida i njihova pratnja
ne predstavljaju ba nikakvu prijetnju, posebice ne sigurnosnu te je cijeli dogaaj teko krenje
meunarodnog prava i meunarodnih ugovora koje je RH potpisala, Ustava RH i zakona. U tri navrata
policija potpuno nezakonito ulazi duboko u prostor crkve sv. Marka i brutalnom silom udara branitelje
te pokuava pojedine izvui izvan prostora crkve sv. Marka.
Dokaz:

- sasluanje svjedoka, posebice Zorana Grgia, neovisnog analitiara


- uvid u kompletnu fotografsku dokumentaciju drugih izvjestitelja i njihovo
sasluanje
- sasluanje podreenih osumnjienog pod 4. posebice onih koji su se protivili
postupanju
- sasluanje svjedoka koji su bili u crkvi sv. Marka 28. i 29. svibnja 2015.
ukljuivo i sveenike
- izvadak iz javno dostupne baze ARKOD za k. br. 1473 i k. br.1472 u
Zagrebu za podruje Trga sv Marka.
- e-izvadak iz zemljinih knjiga za k.o. GRAD ZAGREB zk. ul. 108598 i zk.
ul. 142

S ciljem oiglednog muenja i zastraivanja invalidi i branitelja ostaju zatoeni u crkvi sv. Marka, a
policija sprijeena ili usporava dostavu lijekova, hrane, vode i higijenskih potreptina.
Dokaz:

- sasluanje na okolnosti podreenih osumnjienog pod 4. posebice onih koji


su se protivili postupanju
- sasluanje svjedoka, posebice Zorana Grgia, neovisnog analitiara
- sasluanje svjedoka koji su bili u crkvi sv. Marka 28. i 29. svibnja 2015.
ukljuivo i sveenike
- presluavanje audio i video zapisa na kojima sami pripadnici MUP-a navode
kakva im je zapovijed izdana
- izlist telefonskih poziva 27., 28 i 29. svibnja 2015. za sve osumnjiene i
njihove podreene

Poslije 28. i 29. svibnja 2015. osumnjieni 1.-3. dali su niz izjava za medije, zlorabei ovlasti i
poloaj s ciljem diskreditiranja oteenih i prikrivanja istine. Osumnjieni 1.-3. su udrueno djelovali
te poinili vie djela na tetu pojedinaca i udruga (branitelja), ugleda RH u svijetu i (tim, a i drugim
3

aktivnostima) naruili temeljne vrijednosti definirane Ustavom RH te vie meunarodnih ugovora i


konvencija. Osumnjieni 1.-3., a mogue i drugi poinitelji djelovali su sa pozicije izvrne Vlasti RH s
ciljem odravanja iste i stjecanja jo jednog mandata to je potpuno legalno osim kada se udruujui
radi postizavanja tog cilja kri Ustav RH, temeljna ljudska prava i zakoni RH.
Dokaz:
Dokaz:
Dokaz:

- medijski zapisi za dane 28. i 29. svibnja 2015.


- slubena web stranica MUP-a RH
- sasluanje oteenika Zorana Grgia mag. ing na okolnosti

Optueni 1.-4. su izvrilo i javno poticanje na nasilje i mrnju, iznosei neutemeljene i


iracionalne optube, lai, stereotipe i predrasude kako bi u oima javnosti opravdala, odnosno
racionalizirala mrnju prema braniteljima. Sama rje "atora". ima takvu konotaciju.
Dokaz:
- program Word ne prepozanje rije, kao i rjenici, to dokazuje kako je
smiljena radi poinjenja.
Dokaz:
- Izjava ili mi ili oni, Hrvatska je sluajna drava i kolaboracija u Vladi s
osobom koja je izjavila kako je RH agresor u BiH to se pokazalo kao neistina i teta za interesa
RH. itd.
Dokaz:
- medijski zapisi za protekle tri godine
- sasluanje ekspertnog svjedoka: Josip Jurevi Dr. Sc. Institut drutvenih
znanosti Ivo Pilar , Maruliev trg 19, 10000 Zagreb
- sasluanje ekspertnog svjedoka: Dr. sc. Zlatko Hasanbegovi, Institut
drutvenih znanosti Ivo Pilar , Maruliev trg 19, 10000 Zagreb, Citat ;
Hrvatski politiari ui e u anale zbog govora mrnje i zastaraivanja
- sasluanje svjedoka na okolnost:

Javnim istupima u protekle tri i pol godine, te postupanjem policije na Markovom trgu 28. i
29. svibnja 2015. i drugim postupanjima gore navedene trojice krena su temeljna ljudske i ustavna
prava, niz meunarodnih ugovora i povelja kojih je RH potpisnice te zakoni RH.
Ve dui period vremena skupina graana i udruga (kolokvijalno kao manjina u politikomedijskom prostoru nazvani branitelji) pokuava ukazati na medijske, politike, povjesne i druge
neistine te neodgovarajui odnos prema:
- temeljnim vrijednostima hrvatske nacija i drave te obiteljskih i srodnih vrjednosti,
- ulozi i dosezima Domovinskog rata,
- braniteljima, kako onim ivim tako i onim poginulim te lanovima njihovih obitelji, te
Hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata,
- rastakanju i unitavanju temelja dravnosti kroz unitavanje moralnog, gospodarskog i
ljudskog-fizikog supstrata RH i Hrvata kao nacije u cjelini, ma gdje se oni nalazili,
-neprimjerenim zakonima i drugim postupanjima, sa svim pogubnim uincima koji isti imaju
na interese RH kao cjeline i na pojedine njezine graane,
- netonim i neprihvatljivim ocjenama iskazanim u javnom prostoru ukljuivo i neistine
izreene i svjesno prenese kroz medije u vlasnitvu RH,
- izokretanju i sustavnom omalovaavanju uloge branitelja u stvaranju RH,
- izbjegavanju lustracije kao civilizacijske obaveze i pokuajima koji idu ka izjednaavanju
rtve i agresora,
- ostalim krenjima meunarodno prihvaenih sporazuma i obiaja, Ustava i zakona.
4

Dokaz:

- medijski zapisi za protekle tri godine


- sasluanje ekspertnog svjedoka: Josip Jurevi Dr. Sc. Institut drutvenih
znanosti Ivo Pilar , Maruliev trg 19, 10000 Zagreb
- sasluanje ekspertnog svjedoka: Dr. sc. Zlatko Hasanbegovi, Institut
drutvenih znanosti Ivo Pilar , Maruliev trg 19, 10000 Zagreb, Citat ;
Hrvatski politiari ui e u anale zbog govora mrnje i zastaraivanja
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1 uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2 Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098
494 444 (HRVI):
3 Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4 eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5 Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6 Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7 Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8 Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9 Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10 Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11 Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12 Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)

II
Radnjama navedenim u toci I ove prijave osumnjienici 1.-4. poinili su slijedea kaznena
djela iz Kaznenog zakona (Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, u daljnjem tekstu: KZ):
A) OSOBITO TEKA TJELESNA OZLJEDA (lanak 119. stavak 2. KZ)
Napadom na invalide i branitelje te ometanjem i onemoguavanjem dostave hrane, vode i lijekova te
higijenskih potreptina poinjena je kaznenno djelo osobito teke tjelesne ozljede i nepruanja pomoi.
Naime, osobe sa spinalnim ozljedama (paraplegiari) izrazito su osjetljivi na dehidraciju i nedostatak
higijene to moe izazvati naprasno brzu smrt ili teke posljedice po zdravlje ime su ostvarena
obiljeja kvalificiranog kaznenog djela osobito teke tjelesne ozljede poinjenog od strane slubene
osobe u obavljanju slubene dunosti.
Dokaz:

- kao pod I
- vjetaenje po vjetaku medicinske struke
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
5

3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
B) NEPRUANJE POMOI (lanak 123. KZ) i NAPUTANJE NEMONE OSOBE (lanak 124.
KZ)
Policija je opkolila i izolirala teko bolesne ljude u Crkvi te im ograniila i usporila dostavu pomoi.
Onemoguili su im pristup hrani, vodi i lijekovima te higijenskim potreptinama. Svjesni toga ostavili
su invalide u okruenju cijelu no kao i sutradan kada su sprjeavali enormno velikim snagama
dolazak pomoi na Gornji grad i u Crkvu. Time su ostvarena obiljeja kaznenih djela nepruanja
pomoi osobi u opasnosti koju su poinitelji sami prouzroili te kaznenog djela naputanja nemone
osobe.
Dokaz:

- kao pod I
- vjetaenje po vjetaku medicinske struke
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
10. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
6

11. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
C) POVREDA RAVNOPRAVNOSTI GRAANA (lanak 125. KZ)
Osumnjienici 1.-3. sudjelovali su u poinjenju ovog kaznenog djela kada su na temelju drutvenog
poloaja ili drugih osobina, djelovali cijelog 28. svibnja 2015. te odvojili Gornji grad od ostatka
drave, branitelje i invalide grubom i neprimjerenom silom izolirali i protupravno drali u Crkvi. Isti
se nakon demonstrirane i primijenjene sile nisu usuivali napustiti prostor Crkve.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098
494 444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)

D) POVREDA SLOBODE IZRAAVANJA MISLI (lanak 127. KZ)


Ometanjem komunikacija i sprjeavanjem lanova obitelji u komunikaciji s braniteljima izoliranim u
Crkvi, osumnjienici 1.-3. sudjelovali su u poinjenju ovog kaznenog djela. Sprjeavanje graana u
dolasku na svetu misu i legitimiranje g. Paka Glasovia (81) nakon mise predstavlja grubi primjer
krenja Ustava RH, meudravnih sporazuma i temeljnih ljudskih prava. Elementi kaznenog djela su
ostvareni i u aktu davanja upute putem megafona djelatnika MUP-a i traenjem da se novinari uklone
te vjerojatno i elektronikim ometanjem izvjetavanja iz Crkve 28. svibnja 2015.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
7

3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859 (pretueni
branitelj)
E) POVREDA PRAVA NA OKUPLJANJE I JAVNI PROSVJED (lanak128. stavak 2. KZ)
Policija je djelovala bitno PRIJE 22h 28. svibnja 2015. i sprijeila ostale graane RH u dolasku na
Markova trg. Policija je nastavila iste aktivnosti NAKON 08h slijedeeg dana, odnosno 29. svibnja
2015. Djelovanjem i koordiniranim izvoenjem napada MUP-ove snage su ostvarile obiljeja
kaznenog djela povrede prava na okupljanje i prosvjed budui da je silom onemogueno pravo na
javno okupljanje. Stvaranjem atmosfere straha, gomilanjem nepotrebnih snaga policije u

oklopu, demonstriranjem sile i pokretom jedinica u poretku spremnih za napad, tijekom


cijelog dana 28. svibnja 2015. poinjeno je i ovo kazneni djelo. Branitelji su ekali na prijem
kod osumnjienog pod 1. i to su jasno objavili.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749
(100% HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098
494 444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758
450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099
7102 284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737
242 (100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
8

11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
F) POVREDA SLOBODE VJERE (lanak 130. KZ)
Policija je ometala molitvu u Crkvi s tri upada i upotrebom grube sile te zvunim ometanjem putem
megafona. Policija je sprjeavala u dolasku na misu graane 29. svibnja 2015. i legitimirala graanina
Paka Glasnovia (81) koji je unato preprekama uspio nazoiti misi. Zbog duboke starosti i sporog
kretanja g. Glasnovi ne predstavlja nikakvu opasnost ba za nikoga! Dakle postojala je malicioznosti
i osobito teke okolnosti pri poinjenju kaznenog djela povrede slobode vjere.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje Pako Glasnovi (81) legitimiranog i zastraivanog nakon mise
29.05.2015., a na zahtjev MUP-a
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
14. Pako Glasnovi (81 god) Basariekova ul. 8. 10 000 Zagreb

G) PROTUPRAVNO ODUZIMANJE SLOBODE (lanak 136. KZ)


Blokiranjem branitelja u prostor Crkve i zadravanjem branitelja u Crkvi nakon zastraivanja putem
demonstracije sile u poslijepodnevnim satima 28. svibnja 2015. poinjeno je kazneno djelo
protupravnog oduzimanja slobode. Branitelji su stjerani na prostor Crkve, (ak je policija i

prelazila tri puta granice crkvenog posjeda) te natjerani da trpe glad, e, nehigijenske uvjete i
9

nemogunost sna otrpivi time prouzroenu bol i strah te ponienje. Kako je pretodno
stvorena atmosfere straha putem gomilanja nepotrebnih snaga policije u oklopu,
demonstriranja sile i pokretom jedinica u poretku spremnih za napad, branitelji u strahu za
svoj ivot i tjelesni integritet nisu smjeli napustiti prostor Crkve. Takoer, pokuajem i jasnom
namjerom za izvlaenje pojedinih branitelja i g. Klemma protupravnom radnjom iz prostora Crkva
takoer je ostvareno kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)

H) PRISILA (lanak 138. KZ)


Na trgu sv. Marka nitko ne stanuje, nikome dakle nisu mogu smetati branitelji i invalidi, a ipak su
enormnom silom napadnuti dok su mirno konzumirali ustavnu slobodu vjeroispovijesti. Napadnuti su
u toku molitve. Takoer, dana 28. svibnja 2015. nije dozvoljena dostava specijaliziranog toaleta za
teke invalide (princeza) te su isti potpuno onemogueni u vrenju fizioloke potrebe. Hladnoa,
glad, e, nemogunost sna, pogoravanje fiziolokog stanja najteih invalida te stalni strah kojim su
bili izloeni zatoenici u Crkvi, a sve radi prisiljenja branitelja i invalida da prestanu s ostvarivanje
svojih legitimnih prava predstavljaju u bitnom obiljeja kaznenog djela prisile. Zbog zabrane i
oteavanja dostave hrane, lijekova, vode i higijenskih potreptina osumnjieni 1.-3. odgovorni su
supoinitelji i ovog djela.
Dokaz:
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje OTEENIH svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
10

2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494


444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
I) PRIJETNJA (lanak 139. KZ)
Cijelog 28. i 29. svibnja 2015. nerazmjerno velike policijske snage u najveem djelu vremena
okrenute prema braniteljima na Trgu sv. Marka, a potom pred junim ulazom u Crkvu postrojene i u
stajanju ili kretanju jasna su prijetnja i oigledna namjera uporabe enormne sile. Dolazak posebnog
vozila za snimanje i promatranje jasna je najava agresije posebno kada je kran s kamerom podignut
kako bi promatrao Crkvu. Navedenim su ostvarena bia kaznenog djela prijetnje.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje OTEENIH svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
11

12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
J) NARUAVANJE NEPOVREDIVOTI DOMA I POSLOVNOG PROSTORA (lanak 141. KZ) I
PROTUZAKONITA PRETRAGA (lanak 298. KZ)
Predmeti poput suncobrana, stolica, klupa itd. pregledani su nakon povlaenja branitelja u crkvu, a
potom izuzeti-otueni bez pristanka vlasnika. Nadalje, prema izvatku javno dostupne baze ARKOD
ve i prva stepenica crkve sv. Marka nije javna povrina. U tri navrata policija potpuno nezakonito u
brutalnom juriu ulazi duboko u prostor crkve sv. Marka i brutalnom silom udara branitelje te
pokuava pojedine izvui izvan prostora crkve sv. Marka. Ovakvim postupanjem su ostvarena bia
kaznenog djela naruavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora te kazneno djelo protuzakonite
pretrage.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749
(100% HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098
494 444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758
450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099
7102 284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737
242 (100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)

K) UVREDA (lanak 147. KZ)


Optueni 1.-3. su poinili i javno poticanje na nasilje i mrnju, iznosei neutemeljene i iracionalne
optube, lai, stereotipe i predrasude kako bi u oima javnosti opravdala, odnosno racionalizirala
mrnju prema braniteljima. Sama rje "atora" ima takvu konotaciju. Javnim istupima u protekle tri i
12

pol godine te postupanjem policije na Markovom trgu 28. i 29. svibnja 2015. i drugim postupanjima
prethodno navedenih krena su temeljna ljudske i ustavna prava, niz meunarodnih ugovora i povelja
kojih je RH potpisnice te zakoni RH. Nadalje, ovo kazneno djelo je poinjeno i javnim prozivanjem
podnositelja prijave od strane optuenog pod 2. kako isti lae.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost: Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
/prijava Sudu sljedi, a ovdje je poseban okolnost davanje izjava u
svojstvu/iz pozicije ministra to dovodi do sloaaj s k.d. zlouporabe ovalsti i
poloaja/
-sasluanje sudskog vjetaka medicinske struke doc. dr. sc. Marinko
Dikanovi spec. neurolog koji je u svojim znanstvenim radovima s CC kontest
teinom (najvei mogui inpakt faktor) obrazloio bit PTSP-a ; parafraza
PTSP moe i ne mora biti psihijatrijska dijagnoza. Bolesnik s PTSP-om moe
biti prvak Svijeta u atletici i ahu i dalje bolovati. Oni samo tee kontroliraju
emocije...

L) DOVOENJE U OPASNOST IVOTA I IMOVINE OPEOPASNOM RADNJOM ILI


SREDSTVOM (lanak 215. KZ)
Nagomilavanje oko 500 policajaca mahom u oklopima interventne policije kako bi se skupina tekih
invalida i njihova pratnja koji ne predstavljaju ba nikakvu prijetnju sigurnosti prijetnjama i
ugroavanjem temeljenih prava i sloboda pojedinaca ostvareno je kazneno djelo dovoenja u opasnost
ivota istih tih pojedinaca opeopasnim radnjama. Takoer, cijeli dogaaj predstavlja teko krenje
meunarodnog prava i meunarodnih ugovora koje je RH potpisala, Ustava RH i zakona.
Dokaz:
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749
(100% HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098
494 444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758
450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099
7102 284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737
242 (100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;

13

11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
M) ZLOUPORABA POLOAJA I OVLASTI (lanak 291. KZ)
Branitelji su stjerani na prostor Crkve, morali su na poniavajui i nehigijenski nain vriti fizioloke
potrebe nude u sakristiji Crkve putem dvije plastine posude, to je za vjernike iznimno poniavajue
zbog svetosti prostora. Takoer, cijeli dogaaj opisan u toci I predstavlja malicioznu uporabu
prekomjerne sile protiv politikih neistomiljenika te iskoritavanja dravnih, javnih resusrsa, snaga
MUP-a za ostvarenje politikih ciljeva. Ovime su ostvarena obiljeja kaznenog djela zlouporabe
poloaja i ovlasti.
Takoer, izjava osumnjienog pod 2. koji je kao ministar ustvrdio kako nije bilo krenja zakona u
opisanim dogaajima prije nego je proveden valjani unutarnji nadzor, a bez parlamentarnog i strunog
nadzora rada MUP-a i sigurnosnoobavjetajnih agencija predstavlja ili arlatanstvo ili zlouporabu
ovlasti i poloaja kako bi se obmanulo javnost. Kako na gore navedene okolnosti (i druge ovdje ne
spomenute dogaaje koje e podnisitelj prijave na zatvorenom svjedoenju iznijeti kako ne bih krio
zakon tajnosti podataka) nije reagirao subordinacijski gledano nadreeni osumnjienih pod 2. i 3.,
osumnjieni pod 1. je moguim djelovanjem grupe u prethodno opisanim kaznenim djelima, s ciljem
protuzakonitog stjecanja jo jednog mandata i prikrivanja gore opisani kaznenih djela i naruavaja
ustavnog poretka RH.
Nadalje, elementi ovog kaznenog djela su ostvareni i u postupanju pri krenju procedure donoenja
zakona, konkretno propisane Kodeksom i Smjernicama, od strane optuenih. U Smjernicama je jasno
propisan nain postupanja Vlade RH pri donoenju zakona. Isti nain postupanja odnosi se dakle i na
donoenja izmjena i dopuna zakona (u ovom konkretnom sluaju Zakona o pravima hrvatskih
branitelja). Kako su dogaanja u Savskoj 66 i na Trgu sv. Marka direktna posljedica i krenja
procedure pri donoenju izmjena i dopuna od strane Vlade RH, a na tetu hrvatskih branitelja, a
dogaaji na Markovom trgu su takoer posljedica ogluhe tijela vlasti kroz 225 dana, tako je i krenje
graanskih prava branitelja na Trgu u dijelu posljedica i nezakonitog rada Vlade RH koja je krila a i
nadalje kri Povelju o temeljnim pravima Europske Unije, temeljna naela pravne steevine Europske
unije te Smjernice za primjenu Kodeksa.
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
14

7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102


284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)
N) MUENJE I DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIAVAJUE POSTUPANJE ILI
KANJAVANJE (lanak 104. KZ)
Izoliranjem i zatoenitvom, nedoputanjem kontakta i sprjeavanjem sna, dostave hrane, lijekova,
vode i higijenskih potrptina invalidima i civilima poinjeno je i kazneno djelo muenja i
poniavajueg postupanja, posebice ako se uzme u obzir opisan pod tokom II. A).
Dokaz:

- kao pod I
- sasluanje svjedoka na okolnost:
1. uro Glogoki , Marjanska 21a, Osijek 31000, 098 465 749 (100%
HRVI);
2. Hasib Alibegovi, Kardinala Stepinca 1b, Dubrovnik 20000, 098 494
444 (HRVI):
3. Tomo avar, Josipa Palade 14, Zagreb 10000, 098 412 422 (100%
HRVI);
4. eljko Glavi, Franje Rakog 1, Vrbovsko 51 326, 091 2225 270
(100% HRVI);
5. Josip Klemm, Matije Divkovia 26a, Zagreb 10000, 0981758 450;
6. Draimir Juki, Josipa Kosora 15, Zadar 23000, 091 2224 228;
7. Zorica Greguri, Ljudevita Posavskog 25 Sesvete 10360, 099 7102
284;
8. Mario Filipi, Voarska 2b, Samobor 10430, 095 2403 950 (100%
HRVI);
9. Antun Mii , Moslavaka 27, Slavonski Brod 35000, 098 737 242
(100% HRVI);
10. Boris Greti, Antuna oljana 3, Zagreb 10000, 098473 550;
11. Boo Perhot, Ulica grada Chichaga1, Zagreb 10000, 092 2422 009
(100%HRVI, kojeg je policija u naguravanju sruila)
12. Ivica Luli, Goranec, idaki 1, Sesvete 10360, 091 9044 859
(pretueni branitelj)
13. Zoran Grgi (gore navedeni podaci)

O) NEPRIJAVLJIVANJE PRIPREMANJA I POINJENJA KAZNENOG DJELA (lanak 301. i 302.


KZ)

15

Osumnjienici 1.-3. bili su obavijeteni o pripremama i predstojeim postupcima MUP-a te nisu


sprijeili iste. Osumnjienik pod 1. se ogluio na pozive i pokuaje kontaktiranja od strane
predsjednice RH unato njenim upornim pokuajima, a sve u svrhu da se sprijei eskaliranje situacije,
to se na kraju naalost i dogodilo. Dakle, prema informacijama dostupnim podnositelju prijave, ni
jedno od nadlenih tijela, kao ni osumnjienici 1.-4. nisu prijavili prethodno navedena kaznena djela
kao ni saznanje da se priprema poinjenje navedenih kaznenih djela te su se time ogrijeili o zakonom
propisane dunosti.
Dokaz:

- kao pod I
- Izvesti poseben istrane radnje te zatraiti meunarodnu pravnu pomo od
veleposlanstava koje u okolici imaju audio-video zapise dogaaja od 27., 28. i
29. svibnja 2015.

P) ZLOINAKO UDRUENJE (lanak 328. KZ)

Od strane osumnjienih 1.-3. razvidno je odbijanje svake komunikacije s braniteljima i


paralelno njihovo izoliranje od okoline putem planiranog djelovanja. Kako nitko ne postupa
izvan subordinacije, a Vlada RH ima i koristi stalnu komunikaciju to je razvidno iz medija
aktivnim injenjem mogla se sprijeiti eskalirajua situacija.
Dokaz:

- kao pod I

R) VELEIZDAJA (lanak 340. KZ)


Dolazak i upotreba enormno velike i potpuno nerazmjerne koliine pripadnika MUP-a pod orujem,
putem kojih su sprijeene osnovne ljudske slobode i temeljna prava, poput prava na okupljanje,
bogosluje i davanje/primanje informacija te drugim postupcima na Trgu sv. Marka i neposrednoj
blizini istog dana 28. i 29. svibnja 2015. stekla su se i obiljeja kaznenog djela veleizdaje, posebno ako
se uzme u obzir navedeno pod tokom II. M).
Dokaz:

- kao pod I

S) POVREDA UGLEDA RH (lanak 349. KZ)


Svim prethodno navedenim aktivnostima naruen je ugleda RH u svijetu, posebice ako se uzme u
obzir kako je vijest o djelovanju izvrnih sila RH oglaena diljem svijeta te su ostvarena obiljeja
kaznenog djela povrede ugleda RH. Ostvarenje ovog kaznenog djela posebice je vidljivo iz reakcije
diplomatskog predstavnitva Svete Stolice.
Dokaz:

- kao pod I

Takoer, podnositelj naglaava kako je kod oboljelih branitelja do PTSP-a tee kontrolirati emocije, ali
prema rijeima strunjaka mogue je da oboljeli postane Svjetski ampion u ahu i atletici te sasvim
razumno oekivati snagu, posebice ako je izvreni rad kratkoroan te u tom kontekstu izjava
16

osumnjienog pod 3. koju je dao kao ministar ba tih istih branitelja (a navodno i sam oboljeli od
PTSP-a) je ili kleveta ili zlouporaba poloaja radi uznemiravanja javnosti jer je isti znao ili morao
znati medicinske karakteristike branitelja koji su uklonili ogradu na prilazu Gornjem Gradu.
III
Radnjama opisanim pod tokom I osumnjieni 1.-4., a i drugi za sada nepoznati pointelji,
poinili su kaznena djela iz toke II u najmanju ruku djelujui kao poticatelji, a sukladno lanku 37.
KZ-a.
Osumnjieni pod 1.-3. su sudionici u poinjenu kaznenih djela opisanih pod II, ako nisu i neposredni
poinitelji odreenih, budui da je provoenje odluke o naletu snaga MUP-a na branitelje, koji se ve
nalaze izvan javne povrine predstavljaju smiljeno djelovanje s jasnim ciljem. Meunarodni ugovori,
ukljuivo i one potpisane sa Svetom Stolicom po svojoj su snazi iznad zakona RH, posebice navodne i
niim dokazane sumnje u prekraj javnog reda i mira. Ograivanje i izoliranje gornjeg grada ve u
ranim poslijepodnevnim satima iako su branitelji ve dodatno ograeni i opkoljeni policijom juno od
Crkve na Markovom trgu, predstavlja akt demonstracije sile i planiranog po svemu koordiniranog
ina, a fotografije pokazuju kako s radnicima Zrinjevca surauje policija.
Bitno je i naglasiti da navodna krenje propisa o javnom redu i miru i okupljanju nisu teko kazneno
djelo odreeno zakonom ve sitni prekraj, kojeg u konanici nije niti bilo jer su branitelji bili u
prostoru crkve sv. Marka a ne na javnoj povrini trga. Branitelji u Crkvi zbog svoje invalidnosti i
iznimno malog broja te ogranienog prostora nisu predstavljali NIKAKVU opasnost, a nisu niti
pokazivali agresivnu ili bilo kakvu drugu namjeru osim molitve te nisu poinili niti beznaajni
prekraj a kamo li kazneno djelo. Branitelji su od sebe u Crkvi otklanjali trajui i predstojei akt
agresije, potpuno nepotreban i po ivot opasan koji se nije mogao otkloniti na drugi nain, to
predstavlja opravdanu nunu obranu. Upotrjebljena sila od strane branitelja minorno je mala u odnosu
na silu nezakonito djelujue policije i gotovo manja od dostatno potrebne za otklanjanje potpuno
nepotreban i po ivot opasan agresije policije koji se nije mogao otkloniti na drugi nain. Slijedom
toga, ni u kojem sluaju nije bilo nikavog opravdanog razloga za upotrebu ovako nerazmjernih
ograniavanja prava i sloboda branitelja i invalida, kako je to opisanu u toci I i II ovog prijeloga.

IV
Potrebno je naglasiti i da je postupcima navedenim u toci I ovog prijedloga povrijeeno i
nekoliko meunarodnih ugovora kojima je RH potpisnica, poput Ope deklaracije o ljudskim pravima,
Povelje o temeljnim pravima Europske Unije, Europske konvencije za zatita ljudskih prava i
temeljnih sloboda, Europske konvencije o sprjeavanju muenja i neljudskog ili poniavajueg
postupanja ili kanjavanja te posebice Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom (lanak 16.).
Prekrena su i dva od etiri meudravna ugovora izmeu Svete Stolice i RH.
Takoer, povrijeene su i Ustav RH i to lanak 1. (vlas koja proizlazi iz naroda i pripada narodu),
lanak 14. (zabrana diskriminacije), lanak 16. (razmjernost u ograniavanju sloboda i prava
graanina), lanak 22. (nepovredivost slobode i osobnosti ovjeka), lanak 23. (zabrana zlostavljanja),
lanci 24. i 25. (oduzimanje slobode bez ikakvog temelja),
lanak 32. (pravo na slobodno
kretanje i boravite), lanak 35. (tovanje i pravna zatita osobnog i obiteljskog ivota, dostojanstva,
ugleda i asti), lanak 38. (sloboda miljenja i izraavanja misli), lanak 39. (poticanje na mrnju),
lanak 40. (sloboda vjeroispovijesti), a koji su oivotvoreni jednim dijelom i kroz gore navedene
zabrane ponaanja koje se sankcioniraju putem odredbi kaznenog prava.

17

V
Slijedom svega navedenoga, podnositelj prijave predae da upanijsko dravno odvjetnitvo
Republike Hrvatske, poduzme potrebne radnje i izvide kako bi provjerio navode iz ove kaznene
prijave te sukladno zakonskim ovlasima, a na temelju provodenih izvida, poduzme daljnje radnje radi
dokazivanja i kanjavanja odgovornih za poinjenje navedenih kaznenih djela.

PODNOSITELJ PRIJAVE:
Zoran Grgi, mag. ing.

PRILOZI

18

ARKOD snimka crkve sv. Marka s upisanim zk. .

19

20

ZK uloci uz sliku ARKODA za Trg sv. Marka

21

Trenutak kada g. Pako Glasnovi (81) vidno uplaen, vadi osobnu kartu nakon mise
29.05.2015., a na zahtjev MUP-a

22