You are on page 1of 49

MORFOLOGIJA IZDANKA I

GRAA STABLA

Zingiber officinale
(Zingiberaceae), umbir
B. Lakui Morfologija izdanka

cvet
Temeni pupoljak
Nodus ili vor
internodija
Boni pupoljak
Temeni pupoljak

List

Sistem
Izdanaka

Lisna drka
Lisna ploa
Stablo
Glavni koren
Boni
korenovi

B. Lakui Morfologija izdanka

Korenov
sistem

IZDANAK
LIST
BONI PUPOLJAK
NODUS
INTERNODIJA

STABLO

B. Lakui Morfologija izdanka

TEMENI PUPOLJAK

PUPOLJAK

B. Lakui Morfologija izdanka

A.

TEMENI ILI APIKALNI PUPOLJAK

B.

BONI ILI PAZUNI PUPOLJAK

C.

USPAVANI PUPOLJCI

Temeni pupoljak stabla = vegetaciona kupa izdanka sa listovima


meristemsko tkivo

Vegetaciona kupa stabla se sastoji od:


Protoderma (epidermis); Osnovnog meristema (parenhim);
Prokambijuma (provodna I mehanika tkiva)
B. Lakui Morfologija izdanka

USPAVANI PUPOLJCI

Cercis siliquastrum
(Fabaceae), judino drvo

B. Lakui Morfologija izdanka

DUGI I KRATKI IZDANCI


Kratak
izdanak

Dugi izdanak

Larix decidua (Pinaceae),


aria
B. Lakui Morfologija izdanka

Cedrus spp. (Pinaceae),


kedar

B. Lakui Morfologija izdanka

Pinus nigra (Pinaceae),


crni bor

GRANANJE

3.

B. Lakui Morfologija izdanka

2.

Monopodijalno grananje
Simpodijalno grananje

Quercus sp.
(Fagaceae), hrast
Picea omorica (Pinaceae),
Panieva omorika
B. Lakui Morfologija izdanka

METAMORFOZE NADZEMNOG
IZDANKA
FILOKLADIJE

Ruscus hypoglosum L. (Asparagaceae)

B. Lakui Morfologija izdanka

KLADODIJE
fam. Cactaceae, kaktusi

B. Lakui Morfologija izdanka

REPASTO ZADEBLJALO STABLO


Brassica oleraceae var. gongyloides (Brassicaceae), keleraba

B. Lakui Morfologija izdanka

STOLONI
Fragaria vesca (Rosaceae), jagoda

B. Lakui Morfologija izdanka

IZDANCI KAO RALJIKE


IZDANCI KAO TRNOVI
Gleditschia sp.
(Fabaceae), glediija

B. Lakui Morfologija izdanka

Bryonia alba
(Cucurbitaceae), bljut

METAMORFOZE PODZEMNIH
IZDANKA
RIZOM
Zingiber officinale Rosc.,
umbir

B. Lakui Morfologija izdanka

KRTOLA
Solanum tuberosum (Solanaceae),
krompir

Krtola krompira poreklom od izdanka a krtola georgine poreklom od korena


su ANALOGNI organi (imaju istu grau i funkciju ali su razliitog porekla)
HOMOLOGI organi imaju isto poreklo ali razliite funkcije
(fotosintetiki listovi, krunini listii i aini listii)
B. Lakui Morfologija izdanka

LUKOVICA

Allium cepa (Alliaceae), crni luk

Gagea sp. (Liliaceae), baloe


B. Lakui Morfologija izdanka

B. Lakui Morfologija izdanka

POLJE RAZNOBOJNIH ZUMBULA - Hyacinthus orientalis

B. Lakui Morfologija izdanka

Urginea maritima (Asparagaceae), primorski luk sa najveom


lukovicom u Evropi

B. Lakui Morfologija izdanka

GRAA STABLA

B. Lakui Graa stabla

Apikalni
meristem
Primarni meristemi
Protoderm
Osnovni meristem
Prokambijum
floem
kambijum
Primarni ksilem
epidermis
primarna kora
sr
Provodni snopi
Lisni trag

GRAA STABLA
Stablo
primarne
grae
B. Lakui Graa stabla

OBLIK STABLA NA POPRENOM PRESEKU

Juniperus communis
(Cupresaceae), kleka

B. Lakui Graa stabla

Lavandula angustifolia
(Lamiaceae), lavanda

KOLENHIM

SRNI ZRACI

PARENHIM KORE
FLOEM
KSILEM

B. Lakui Graa stabla

PRIMARNA GRAA STABLA


1. Kod biljaka klase Liliopsida (Monocotyledones)
2. Kod biljaka klase Magnoliopsida (Dicotyledones)

B. Lakui Graa stabla

PRIMARNA GRAA STABLA


Biljke klase Liliopsida

B. Lakui Graa stabla

Biljke klase Magnoliopsida

Primarna graa stabla


Kod predstavnika klase
Magnoliopsida

Tip stabla bez provodnih


snopia
I
II
III

Epidermis
Primarna kora
Centralni cilindar

B. Lakui Graa stabla

Atropa belladona
(Solanaceae), velebilje

Primarna graa stabla


Tip stabla bez provodnih snopia

Ocimum basilicum
(Lamiaceae), bosiljak

B. Lakui Graa stabla

Primarna graa stabla


Tip stabla bez provodnih snopia

Spartium junceum,
(Fabaceae) ukva

B. Lakui Graa stabla

Primarna graa stabla: Tip stabla sa provodnim snopia

Echinacea sp.
(Asteraceae)

B. Lakui Graa stabla

Primarna graa stabla: Tip stabla sa provodnim snopia

I EPIDERMIS
II PRIMARNA KORA

PERICIKL

Aristolochia sp.
(Aristolochiaceae)

B. Lakui Graa stabla

III
CENTRALNI
CILINDAR

PRIMARNA GRAA STABLA


Kod biljaka klase Liliopsida (Monocotyledones)

B. Lakui Graa stabla

Zatvoreni kolateralni provodni


snopii, razbacani
Zea mays
(Poaceae), kukuruz

B. Lakui Graa stabla

Ruscus hypoglosum L.
(Asparagaceae), irokolisna kostrika

B. Lakui Graa stabla

Ruscus aculeatus L.
(Asparagaceae),
otrolisna kostrika, veprina

B. Lakui Graa stabla

SEKUNDARNI RAST STABLA

B. Lakui Graa stabla

KAKO STABLO DEBLJA ILI


SEKUNDARNI RAST STABLA
KOD GOLOSEMENICA
I DRVENASTIH DIKOTILA
Formiranjem kambijalnog
prstena I periderma
epidermis
ksilem
sr
kora

B. Lakui Graa stabla

floem
kambijum

STABLO SEKUNDARNE GRAE


I Sekundarna kora

II Kambijum
III Sekundarno drvo

1. Sr
2. Ksilem
3. Lenticela

B. Lakui Graa stabla

KAKO NASTAJE SEKUNDARNO POKORINO


TKIVO PERIDERM ?
epidermis
parenhim

epidermis
felogen
parenhim

ostaci epidermisa
pluta
felogen
parenhim
B. Lakui Graa stabla

OD PRIMARNE DO SEKUNDARNE GRAE STABLA


Juniperus communis (Cupressaceae)

B. Lakui Graa stabla

SEKUNDARNA GRAA STABLA


Juniperus communis

B. Lakui Graa stabla

SEKUNDARNA GRAA
STABLA ETINARA

God

B. Lakui Graa stabla

Sekundarna graa stabla


eitinara:

smoni kanali u kori i u drvetu

B. Lakui Graa stabla

SEKUNDARNO POKORINO TKIVO


MRTVA KORA

DRVO

KORA
KAMBIJUM

B. Lakui Graa stabla

LENTICELA

B. Lakui Graa stabla

Graa rizoma biljke klase Liliopsida

Iris sp.
(Iridaceae),
perunika

B. Lakui Graa stabla

Primarna graa stabla


sa provodnim snopiima

B. Lakui Graa stabla

Primarna graa korena

Sekundarna graa stabla

B. Lakui Graa stabla

Sekundarna graa korena