You are on page 1of 24

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

racibrz - rozrywka

Dni Raciborza 2015


Fot. Magdalena Kubina

DWUTYGODNIK

rok X, nr 12 (189)

25 CZERWCA 2015
ISSN: 2080-3664

racibrz gospodarka

Projekt SILESIAinfo
zaprezentowany na Zamku Piastowskim
Na Zamku Piastowskim w
Raciborzu 18 czerwca odbya si
Konferencja Otwarcia powicona projektowi SILESIAinfo.
Jest to platforma informacyjna,
dziki ktrej przedsibiorca bdzie mia dostp do bogatego zasobu wiedzy o udogodnieniach,
moliwociach i zmianach, pomocnych w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Projekt
ma charakter transgraniczny.
W jego realizacj zaangaoway si: Miasto Racibrz, Miasto
Opawa, Raciborska Izba Gospodarcza, Cech Rzemios Rnych w Raciborzu i Powiatowa
Izba Gospodarcza w Opawie.
Na spotkaniu Partnerw Projektu reprezentowali Prezydent Miasta Racibrz Mirosaw
Lenk, Prezydent Miasta Opawa
Martin Vitecek, dyrektor opawskiej Izby Jiri Germanic, wiceprezes RIG Konrad Migocki,
Starszy Mistrz Cechu Bernard
Korzonek. Na spotkaniu obecni
byli m.in. starosta Ryszard Winiarski, zastpca starosty Marek
Kurpis, przedstawiciele PWSZ w
Raciborzu, PUP, Urzdu Skarbowego. Na konferencji licznie
przybyli rwnie zainteresowani projektem przedsibiorcy.
Na sali znaleli si przedstawiciele Urzdu Miasta, PUP-u,
starostwa, ZUS-u, Urzdu Skarbowego, Euroregionu Silesia. Na
Zamek przybyli gocie zarwno
z Polski jak i Czech. Obecna bya rwnie wikszo lokalnych

Na konferencji Partnerzy Projektu podpisali deklaracj


wsppracy gospodarczej. Na zdj. prezydenci Raciborza
i Opawy - Mirosaw Lenk i Martin Vitecek.
mediw. Wczeniej zainteresowanie projektem wyrazila TVP
Katowice. Konferencja prowadzona bya zarwno w jzyku
polskim, jak i w jzyku czeskim.
Prezydent Raciborza zauway:
- Jestem przekonany, e to rozwizanie umoliwiajce gromadzenie, sortowanie i przepyw
informacji gospodarczych do
przedsibiorcw w rejonie miasta Racibrz i Opawy oraz odbieranie zwrotnej informacji ze
rodowiska gospodarczego bdzie dobrze suyo wielostronnej komunikacji. Jednoczenie
wyraam nadziej, e zbudowane narzdzie, ktre dzi zaprezentujemy oraz wsplna decyzja
Partnerw Projektu o prowadzeniu platformy gospodarczej
przez najblisze lata, wpynie
na dalszy rozwj wsppracy
transgranicznej, rozwj relacji

pomidzy przedsibiorcami a
samorzdami, rozwj gospodarczy miast Racibrz i Opawa.
W podobnym tonie wypowiada
si Prezydent Miasta Opawa,
ktry podkrela znaczenie, jakie
ma projekt dla wsppracy obu
miast. Vitecek zauway: - Pamitam jeszcze, jak nieprzepuszczalne byy bariery, ktre stay
do niedawna pomidzy Raciborzem a Opaw. Dzisiaj te bariery
zniky. Jednak przez lata zostao
kilka przeszkd w naszych relacjach. Barier, ktr dostrzegam
jest brak przepywu informacji o dziaalnoci potencjalnych
partnerw biznesowych w Polsce. Chciabym, by powstanie
tej platformy przyczynio si do
zmiany w tym zakresie. Po wystpieniach obu prezydentw
zabra gos pomysodawca projektu SILESIAinfo Ireneusz Bu-

rek. Twrca koncepcji powiedzia rwnie, e inicjatywa ta


jest efektem jego dwudziestoletniej dziaalnoci biznesowej.
Wieloletnie dowiadczenia doprowadziy go do wniosku, e to
gwnie sektor MP potrzebuje
wsparcia w postaci narzdzia
sucego do komunikacji oraz
dostpu do informacji. Dlatego platforma ma by miejscem,
gdzie przedsibiorca moe znale wiadomoci m.in. o dostpnych szkoleniach, czy moliwociach pozyskania funduszy
europejskich. Ireneusz Burek
zwrci uwag na fakt, odcia
ona lokalnych biznesmenw od
koniecznoci przedzierania si
przez dziesitki stron internetowych rozmaitych instytucji okoobiznesowych. Zarysowana w
trakcie prezentacji sie pocze
pokazuje, jak obecnie spltany
jest przepyw informacji gospodarczych i jak narzdzie pozwoli
na jego uporzdkowanie. W zasobach bazy danych maj znale si docelowo informacje o
kilku tysicach firm dziaajcych
w regionie. Ireneusz Burek nadmieni w tym kontekcie: - Trzeba zauway, e w chwili obecnej
kady z tych setek przedsibiorcw w regionie musi zadba samodzielnie, by zdoby potrzebne informacje. Poza zasigiem
tych przedsibiorcw pozostaj
natomiast te informacje, ktre
przepywaj pomidzy instytucjami, do nich po prostu nie ma
dostpu przedsibiorca. Prbujemy to zmienia.

Fot. Raciborskie Centrum Kultury

leszek iwulski

Dem po raz drugi w historii wystpi na Dniach Raciborza.


Grupa bya gwiazd tej imprezy w 2010 roku. Wwczas muzycy wystpili mimo burzy, chodu i padajcego deszczu. Tym
razem pogoda dopisaa. Publiczno take. Wszyscy bujali si
w rytm muzyki. Byy najwiksze przeboje, wsplne piewanie
i znakomite popisy instrumentalistw.

Swoje pi minut na scenie Dni Raciborza miay take grupy


dziaajce przy Raciborskim Centrum Kultury. Nie mogo
tutaj zabrakn wystpu zespou tanecznego Skaza (na zdj.).
Fot. Magdalena Kubina

Fot. Paulina Krupiska

SILESIAinfo to innowacyjny projekt dedykowany


przede wszystkim maym i rednim przedsibiorcom.

W tym roku Pywado odbyo si po raz 16. Uczestnicy


imprezy wyruszyli 20 czerwca z Raciborza. Do Kdzierzyna
dotarli dzie pniej. cznie pokonali 42 kilometry.
Zdjcia z Dni Raciborza na: raciborz.com.pl.

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

Terminale patnicze

najtaniej

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz samorzd

25-lecie samorzdnoci w Polsce


Fot. Pawe Strzelczyk

Samorzd dawno ju wyrs z lat dziecinnych i osign dojrzao - mwi M. Lenk.


pawe strzelczyk

Na odbywajcych si w
Raciborskim Centrum Kultury obchodach jubileuszu
samorzdu terytorialnego
zjawili si czonkowie byych i obecnych wadz wojewdzkich, powiatowych i
miejskich, byli obecni radni powiatu i miasta, przedstawiciele sub mundurowych, urzdu miasta. Nie
zabrako delegacji zaprzyjanionych miast i powiatw: Rendsburga, Komsomolska i Markischer.
Obecni byli m.in. pierwszy prezydent Jan Kuliga,
pierwszy szef miejskiej rady po 1989 roku Zygbert
Szymczyk, zastpcy prezydenta Jana Osuchowskiego
Andrzej Bartela i Mirosaw
Szypowski. Zabrako za to
innych osb, ktre wniosy znaczcy wkad w histori raciborskiego samorzdu. Najbardziej rzuca si
w oczy brak Andrzeja Markowiaka, Adama Hajduka,
Tadeusza Wojnara i Ludmiy Nowackiej. Nie byo Piotra Klimy, ktry mia wiele
zastrzee co do terminu
i formy obchodw jubileuszu. Warto zaznaczy te,
i o ile obecna rada miasta bya reprezentowana w
miar licznie, to ju radnych powiatowych pojawio si niewielu.
Na prob przewodniczcego rady miasta Henryka Mainusza (gospodarza uroczystoci) zebrani

W uroczystoci udzia wzili m.in. pierwszy prezydent


Jan Kuliga (z lewej) oraz pierwszy przewodniczcy
rady miejskiej Zygbert Szymczyk (w rodku).

minut ciszy uczcili pami


zmarego niedawno prezydenta Jana Osuchowskiego, pierwszego wybranego
w wyborach powszechnych
przez mieszkacw miasta. Nastpnie urzdujcy
prezydent Mirosaw Lenk
przypomnia najwaniejsze wydarzenia minionego wierwiecza. Mowa
bya m.in. o trudnych pocztkach raczkujcego samorzdu, kiedy to zarzdzanie miastem wzili na
siebie ludzie Solidarnoci
i Komitetu Obywatelskiego. Prezydent przypomnia
tworzenie si gmin, przeksztacanie mienia pastwowego w komunalne,
podpisywanie pierwszych
umw partnerskich z samorzdami z zagranicy. Mwi
o kolejnych miejskich inwestycjach, rozwoju wsppracy z partnerami, poprawie
infrastruktury miejskiej,
ale te zmaganiach z powodzi 1997 roku i powrocie
Raciborza do normalnego
funkcjonowania po tej jednej z najbardziej tragicznych klsk w jego historii.
Planujc uroczysto,
organizatorzy chcieli, aby
prelekcj wygosi prof. Jerzy Buzek. Byy premier do
Raciborza jednak nie dojecha, w RCK pojawi si
tylko wirtualnie. Pocztki ksztatowania si samorzdu wspomnia jeszcze
pierwszy prezydent Jan Kuliga. Cz oficjaln zakoczy koncert muzyczny.

<< GazetaInformator.pl

komentarz na gorco
Dawid Wacawczyk
radny powiatowy,
kandydat na prezydenta
w ostatnich wyborach
Darowaem sobie uczestnictwo
w obchodach 25-lecia samorzdu przede wszystkim dlatego,
e w tym czasie byem w pracy,
na wycieczce z modzie, miaem wic wiarygodn wymwk. Mogem oczywicie zaatwi
sobie zastpstwo, ale forma obchodw, ktr zaproponowaa koalicja Mirosawa Lenka i
Henryka Mainusza... mwic
kolokwialnie mnie nie krci.
Zadaem sobie pytanie: czy raciborski samorzd ma co witowa? Moim zdaniem nie. Racibrz jest niemal ksikowym
przykadem patologii samorzdowej. W 2015 roku cigle nie
dziaa budet obywatelski, cho
opozycja mwi o nim od 5 lat.
Mimo istnienia takiej moliwoci, przez 8 lat nie dziaaa nawet Rada Dziaalnoci Poytku
Publicznego, a wsppraca III
sektora z UM to fikcja, ktra
ogranicza si do ustawowych
konkursw i przepywu niewielkich rodkw finansowych.
Od 10 lat nie powstaj w Raciborzu nowe stowarzyszenia,
inicjatywa obywatelska dziaa
sabo, a jakiekolwiek rady majce wspiera samorzd i prezydenta (np. Rada Seniorw,
Rada Gospodarcza, RDPP)
powstaj nie z realnej potrzeby
wadzy, ale na pokaz, jako naprdce realizowane postulaty
kampanii wyborczej. Dotyczy
nas zjawisko prezydenckiego
dworu, finansowego uzalenienia lokalnych mediw od politykw opcji rzdzcej, zabetonowanie sceny politycznej. W
oczach wielu mieszkacw, sa-

morzd istnieje sam dla siebie,


czyli dla stokw i wypat, a nie
dla dobra naszej spoecznoci.
Zauwamy, e w cigu 25 lat,
z raciborskiego samorzdu nie
narodzi si ani jeden znaczcy polityk klasy krajowej czy
midzynarodowej. Wsppraca midzynarodowa z miastami partnerskimi to dzi fikcja,
ktr podtrzymuj pojedyncze
szkoy, a w zasadzie kilku nauczycieli. Nie udawajmy, e raciborski samorzd nie jest zapatrzony w siebie i oderwany
od tego, co jest jego najwaniejsz skadow, czyli od obywateli. Bardziej ni otwarty samorzd, opisuje nas okrelenie
ukad, w ktrym promowane s cnoty takie jak ulego,
potakiwanie, wierna mierno,
umiejtno zdradzania i sprzedawanie si za dobr cen.
Stan 25-lecia raciborskiego samorzdu, mniej wicej ilustruje artyku umieszczony w jednym z lokalnych portali. Poza
zdjciami uczestnikw, ktrzy
zjawili si na spotkaniu... nie
pokuszono si o adn tre.
Nie wiem czy byo to zamierzone, czy poza fotografem szkoda byo redakcji wysya na
imprez dziennikarza, czy po
prostu stwierdzia, e nie ma o
czym i o kim pisa, a w sens robienia analizy jakoci naszego
samorzdu nikt ju nie wierzy.
Ale wyszo z tego mniej wicej
adekwatne podsumowanie. Samorzd Raciborza, czyli zdjcia
znanych wszystkim panw w
garniturach, gbokie fotele,
gadanina o sobie i swoich zasugach, kawa, ciastko i prof. Buzek puszczony na video z komputera. Zero polotu, oderwanie
od ycia, sztampa i brak finezji.

racibrz - inwestycje

Remont Polnej dopiero w 2016 roku


W czerwcu w urzdzie miasta odbyy si dwa spotkania
powicone planowanemu remontowi ul. Polnej. Podczas
pierwszego spotkania nie udao si osign porozumienia,
wic prezydent Lenk w asycie
projektanta i urzdnikw jeszcze raz zaprezentowa mieszkacom moliwe warianty remontu, a ci mieli zdecydowa
si na jeden z nich. Wyszukiwano korzystne i niekorzystne
aspekty kadego rozwizania,
aby wybra najbardziej odpowiadajce wszystkim.
Do wyboru byy nastpujce opcje:

Wersja nr 1 - przedstawia stan istniejcej sytuacji ul.


Polnej wraz z zaznaczeniem
miejsc postojowych moliwych
do wykorzystania zgodnie z
przepisami ruchu drogowego.
Wersja nr 2 - zakada
wykonanie jezdni dwukierunkowej szerokoci 5,5 m, cigu
pieszo-rowerowego szerokoci
3,5 m po stronie numerw nieparzystych oraz zatok postojowych dla samochodw osobowych po drugiej stronie dla 30
pojazdw oraz 3 dla takswek.
Wersja nr 3 przewiduje
wykonanie jezdni dwukierunkowej szerokoci 5,0 m (szeRedaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

roko zalecana dla uspokojenia ruchu pojazdw), chodnika


szerokoci 4,0 m z moliwoci postoju 10 samochodw
po stronie numerw nieparzystych oraz zatokami postojowymi dla 30 samochodw i 3 dla
takswek po drugiej stronie.
Wersja ta nie przewiduje wybudowania cieki rowerowej.
Wersja nr 4 zaoono
wykonanie po stronie numerw nieparzystych cigu pieszo-rowerowego o szerokoci
3,0 m, po drugiej stronie przewidziano skone miejsca postojowe dla samochodw osobowych z wprowadzeniem jezdni

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Pawe Strzelczyk

Mieszkacy nie chc cieki rowerowej i ulicy jednokierunkowej.

W wielu kwestiach oczekiwania mieszkacw domkw


jednorodzinnych rozmijay si z potrzebami mieszkacw
blokw. Udao si jednak wypracowa satysfakcjonujc
wszystkich formu.
szerokoci 3,5 m i ruchem jednokierunkowym od marketu
do skrzyowania z ulic Willow. Na odcinkach ulicy Polnej
od ul. Opawskiej do marketu
i od skrzyowania z ul. Willow do ul. wirki i Wigury pozostaje ruch dwukierunkowy z
jezdni szerokoci 6,0 m. Takie
rozwizanie umoliwia uzyskanie 50 miejsc postojowych dla
samochodw osobowych oraz
3 miejsc postojowych dla takswek.

Po dyskusji zgodnie uznano, i wersja nr 4 nie wchodzi


w rachub. Na Polnej funkcjonuje kilka zakadw produkcyjnych i usugowych, ruch w jednym kierunku uniemoliwiby
wjazd tam samochodw ciarowych z towarem. Ciarwki
musiayby przebija si przez
ulice Willow oraz wirki i Wigury, a na to nie zgadzaj si
tamtejsi mieszkacy. I cho ten
wariant zakada najwiksz
liczb miejsc parkingowych po

remoncie, a o to wanie chodzio mieszkacom bloku, rwnie i oni opowiedzieli si przeciwko. Stosunkowo najmniej
minusw wyliczono przy omawianiu wersji nr 3, ze zwon
dwukierunkow jezdni i brakiem cieki. I cho zgaszano
(gwnie drobne) zastrzeenia,
ostatecznie mieszkacy niemal
jednogonie (1 gos przeciw)
zagosowali za takim wyborem. Jak zapewni prezydent,
wstpne plany bd jeszcze
modyfikowane, gdy tylko okae si, e s takie moliwoci.
Jedn z takich korekt ma by
ograniczenie prdkoci do 40
km/h
Pytany o termin remontu
wyjawi, i chciaby go przeprowadzi jeszcze w tym roku.
Istnieje jednak drobna kolizja
ze zgraniem poczyna z firm Tauron, rwnie planujc prace na tym terenie. Wobec powyszego magistrat nie
obiecuje, i roboty (bd prowadzone etapami, aby nie zamyka drogi dla ruchu na czas
remontu) zostan zakoczone
w 2015 roku. Bd niemniej
czynione starania, aby sfinalizowa prace do koca 2016.
ps

GazetaInformator.pl >>

racibrz - inwestycje

Remont stacji
rowerowej
wanie przetarg na remont budynku zlokalizowanego na terenie Miejskiego Orodka Sportu
i Rekreacji w Raciborzu przy ul.
Markowickiej 1. W ramach zadania ma zosta wykonana nowa wiba dachowa. Pokrycie
dachu ma by zrobione z blachy.
Inwestycja zakada take wykonanie komina murowanego oraz
komina systemowego, wykonanie wiecw stropw i belek
oraz ciany szczytowej i otworu
na strych. W czasie remontu ma
zosta take wymieniona stolarka okienna oraz drzwiowa. Zadanie ma zosta zrealizowane
do 21 wrzenia tego roku.
l

racibrz - akcje charytatywne

Pikne Anioy
w Raciborzu
W remoncie lokalu dla
Stowarzyszenia
Spektrum pomagaj Pikne
Anioy.
Stowarzyszenie Pikne
Anioy wraz z Zakadem Poprawczym i Schroniskiem dla
Nieletnich zaangaowao si w
remont pomieszcze dla Stowarzyszenia Spektrum z Raciborza. Stowarzyszenie zostao
zaoone zaledwie kilka miesicy temu przez rodzicw dzieci
niepenosprawnych. Otrzymali lokal, ktry mia by miejscem spotka, integracji, tera-

pii. Jednak nie nadaje si on do


uytku. Wymagany by generalny remont.
Pomc postanowiy Pikne Anioy. Od kilku dni wychowankowie Zakadu Poprawczego ciko pracuj. Pomc w
remoncie moe kady. Osoby chcce ufundowa materiay budowlane lub poszczeglne elementy wyposaenia
pomieszcze proszone s o
kontakt mailowy: stowarzyszenie@piekne-anioly.pl.
l

racibrz - policja

Diler
w rkach policji
Raciborscy policjanci pozyskali informacj o tym, e
jeden z mieszkacw miasta moe mie przy sobie
narkotyki.
18 czerwca policjanci pojechali do mieszkania podejrzanego o posiadanie narkotykw.
Podczas przeszukania znaleli 11
gramw marihuany oraz 12 gra-

mw amfetaminy. Zatrzymany
to 31-letni mczyzna. Trafi on
do policyjnego aresztu. Jak wynika z ustale policji, mczyzna nie tylko by w posiadaniu
narkotykw, ale take od marca
2015 roku sprzedawa je. Dilerowi grozi 10 lat wizienia.
p

w skrcie

Wywozem odpadw komunalnych w Raciborzu


zajmie si Przedsibiorstwo Komunalne.

Fot. Ireneusz Burek

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Jego realizacja pochona prawie 664 tys. z., a warto dofinansowania wyniosa ponad
543 tys. z. Zabytkowa stacja
kolei w Rudach mieci sie dokadnie w poowie linii kolejowej Gliwice - Racibrz. Biegnie
ona przez miejscowoci Bojkw, Nieborowice, Pilchowice,
Pilchowice, Stanice, Szymocice, Babice.

mieci wracaj do PK
paulina krupiska

W ostatnim przetargu
na wywz i zagospodarowanie odpadw komunalnych
Przedsibiorstwo Komunalne
w Raciborzu zoyo wysz
ofert ni konkurencja. Mimo tego, e wywozem mieci
na terenie miasta zajmowao
si od lat, to musiao ustpi
konkurencji.
W tym roku do przetargu
przystpiy dwie firmy. Oferty zoyy: PPHU Komart sp.
z o.o. oraz raciborska spka
komunalna. Oczekiwania magistratu byy takie, e za usugi zapaci maksymalnie 2 mln
800 tys. z. Po otwarciu kopert okazao si, e obydwie
oferty przekraczaj t kwot.
Tasz zoyo Przedsibiorstwo Komunalne - nieco ponad 3 mln 119 tys. z (389,88
z za ton odpadw). Knurowianie za zajcie si raciborskimi mieciami chcieli 3 mln
743 tys. z (466,83 za ton).

Otwarcie kopert z ofertami zgoszonymi do przetargu


miao miejsce 3 czerwca w Urzdzie Miasta Racibrz.
Na zdjciu Prezes Zarzdu PK w Raciborzu Marian Czerner
oraz przedstawiciel firmy PPHU Komart.
Prezydent mia zdecydowa o tym, czy miasto przyjmie najnisz ofert czy te
powtrzy przetarg. Zgodnie
z ustaw mia na to 60 dni.
Jednak ju po kilku dniach
znane byo rozstrzygnicie
przetargu. 12 czerwca magi-

strat poinformowa jednak,


e od 1 lipca do 31 grudnia to
Przedsibiorstwo Komunalne bdzie wiadczyo na rzecz
mieszkacw usug polegajc na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadw komunalnych.

racibrz - bezpieczestwo

kontrola placw zabaw


Gwodzie wystajce z awek, brudne piaskownice
stanowi niebezpieczestwo dla dzieci.
Stranicy miejscy przeprowadzili akcj Bezpieczne Podwrko, ktrej celem byo eliminowanie potencjalnych dla
dzieci zagroe wystpujcych
na placach zabaw. Dzielnicowi
sprawdzili 116 placw zabaw
na ktrych ujawnili 24 nieprawidowoci i zagroenia, ktre
niezwocznie zostay zgoszone
administracji lub zarzdcom

celem ich wyeliminowania lub


naprawy. Do takich nieprawidowoci i zagroe naleay
m.in. uszkodzone drewniane
szczeble w podejciu na zjedalni, przerdzewiay kosz na
mieci na placu zabaw, przegnie belki z hutawki, ubytek
w siedzisku hutawki, uszkodzona hutawka, uszkodzona
belka na ktrej wisi hutawka, oderwana drewniana deska hutawki, przegnia podpora hutawki, skorodowana
poprzeczna belka hutawki,

odgita blacha na kocu lizgawki, brak oznakowania piaskownicy, e jest wyczona z


eksploatacji, wystajce gwodzie z przegniych desek awek, zamana deska w oparciu
awki, brak desek w oparciach
awek, uszkodzona belka na
ktrej zawieszone s drabinki.
Place zabaw na ktrych nadal
wystpuj nieprawidowoci
pozostaj pod kontrol dzielnicowych stray miejskiej.

Policjant
uratowa desperata
Mundurowy z Komisariatu
Policji w Kuni Raciborskiej
uratowa ycie 26-latkowi,
ktry chcia popeni samobjstwo. Mczyzna siedzia
na barierze mostu i grozi
odebraniem sobie ycia. Pomoc dla desperata przysza na
czas, gdy po kilku minutach
rozmowy policjantowi udao si obezwadni 26-latka.
Niedoszym samobjc okaza
si by mieszkaniec Raciborza.
Bractwo Kurkowe
wituje jubileusz
Dokadnie 10 lat temu reaktywowano Bractwo Strzeleckie
w Raciborzu. Z tej okazji w
RCI przy ulicy Dugiej odby
si wernisa wystawy powiconej historii tego stowarzyszenia. Wystawa nosi tytu
Historia Bractwa Strzeleckiego w Raciborzu. Mona j
oglda do 15 lipca.
Kolizja na rondzie
Do gronej kolizji doszo 22
czerwca na rondzie na skrzyowaniu ulic Mariaskiej i
Michejdy w Raciborzu. Kierowca fiata nie ustpi pierwszestwa przejazdu i wjecha
w volkswagena, ktry znajdowa si na rondzie, a nastpnie skosi barierki i wjecha w
pot jednej z posesji. Fiatem
kierowa 86-letni mczyzna,
a volkswagenem 40-letnia
kobieta. W zdarzeniu nikt nie
odnis obrae.

ps

racibrz - rekreacja

Miejska wypoyczalnia rowerw


Swoj dziaalno zainaugurowaa miejska wypoyczalnia rowerw.
Od 14 czerwca w Raciborskim Centrum Informacji przy
ulicy Dugiej ruszya wypoyczalnia rowerw. Swoj dziaalno zainaugurowaa 14
czerwca. Wyposaona zostaa
w osiem unikatowych rowerw, ktre wykonaa raciborska
firma MK Bicycle, a zakupio je
Miasto Racibrz.
Cztery z omiu rowerw to
stylowe cruisery miejskie, kolejne cztery to bardzo popularne holendry. Kady rower
ma swoj nazw, ktra nawi-

Na zbatkach rowerw, ktre s dostpne


w wypoyczalni, wygrawerowano herb Raciborza.
zuje do sawnych postaci ziemi
raciborskiej. Na zbatkach wygrawerowano herb Raciborza.
Koszt wypoyczenia roweru to

5 z za godzin, a za cay dzie


30 z.
p

Konkurs Domu Ksiki


Z ktrego roku pochodzi pierwsza wzmianka
o browarze powstaym przy raciborskim zamku?
Nagrod ksika Upadek!

W uzupenieniu do artykuu Ratowali ycie topielca


(GazetaInformator.pl nr 188 z dnia 11 czerwca 2015 r.) opartego na informacji zawartej na stronie Komendy Powiatowej
Policji w Raciborzu podajemy, i udostpnione policji zdjcie,
uyte w artykule, jest wasnoci portalu naszraciborz.pl.

Zoto dla Adama


W ywcu odbyy si Jedzieckie Mistrzostwa Szk. Wzi
w nich udzia Adam Wglorz
z Kobyli. Startowa na klaczy
Selekcja. Zwyciy i do domu
przyjecha ze zotym medalem. O zwycistwie Adama
Wglorza z Kobyli zadecydowa czas ostatniego przejazdu
- 43 sekundy. Adam by o 3
sekundy lepszy od rywala.

Fot. Ireneusz Burek

Stacja w Rudach
w nowej odsonie

Dziki przebudowie stacja ma przybra zupenie


nowy wygld.
Rozwj miasta to nie tylko
due inwestycje, lokowanie si
w danym miejscu wielkich firm,
budowa fabryk. W przypadku
miast podobnych do Raciborza,
ktre dysponuj odpowiednimi walorami przyrodniczymi w
gr wchodz rwnie inwestycje zwizane z turystyk. Dlatego te na Oborze zadbano o
baz noclegow i rozbudowywana jest infrastruktura zwizana z aktywnoci rowerzystw.
Jednym z kolejnych etapw tego podejcia do turystyki jest
przebudowa budynku stacji rowerowej. Urzd Miasta rozpisa

region

racibrz gospodarka komunalna

rudy - inwestycje

Remont zabytkowej stacji


kolejki wskotorowej dobieg koca.
Zakoczyy si prace nad
realizacj projektu Wskim
torem ku przyszoci - zagospodarowanie terenu przy zabytkowej stacji kolei wskotorowej w Rudach. Budowa
miejsc parkingowych wraz z
remontem peronu i przebudow sanitariatw. Projekt
finansowany by ze rodkw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Wiadomoci 3

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

Odpowiedzi mona przesya na adres


konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Rozbjnicza
kradzie piwa
Raciborscy policjanci zatrzymali sprawc kradziey rozbjniczej, do ktrej doszo w
sklepie przy ul. Katowickiej w
Raciborzu. 53-latek skrad piwo ze sklepu, a nastpnie uy
przemocy wobec mczyzny,
ktry prbowa go zatrzyma.
Sprawca trafi do policyjnego
aresztu. Za kradzie rozbjnicz grozi mu nawet 10 lat
wizienia. Sd zastosowa wobec mczyzny zastosowanie
rodka zapobiegawczego w
postaci dozoru policyjnego.
Siownia w Ndzy
Teren przy szkole w Ndzy
zmieni si nie do poznania.
Wybudowano tam Orlika.
Wkrtce powstanie tam siownia na wolnym powietrzu
oraz sportowy plac zabaw.
Siownia wyposaona ma zosta w takie urzdzenia jak
wycig, krzeso, biegacz i orbitrek, prasa i wiolarz oraz
surfer i twister. Inwestycja
powinna zakoczy si jeszcze w wakacje.

4 Edukacja

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz praca

racibrz - edukacja

Zdobd solidny
zawd w Raciborzu

Fot. Grzegorz Nowak

Ciekawi Ci praca
w reklamie i handlu?

Zawd plus sukces daje zadowolenie.


Pocztki Zespou Szk Zawodowych w Raciborzu sigaj
1963 roku. Proponujemy bogat ofert kierunkw ksztacenia. To ucze jest naszym najwikszym skarbem. Zdobyta
wiedza ma mu zapewni w
przyszoci profesjonalne wykonywanie zawodu. Nadrzdnym celem szkoy jest wydobycie i uaktywnienie potencjau
lecego w kadym uczniu.
Oto kilka wypowiedzi, ktre konfrontuj oczekiwania
uczniw z warunkami panujcymi w szkole. - Technik hotelarstwa to perspektywa dobrej
pracy na caym wiecie. Oprcz
wiedzy teoretycznej zdobywam
te dowiadczenie dziki praktykom zawodowym, ktre kady moe odby w dowolnie
wybranym przez siebie hotelu. Od tego roku zdolni i pracowici uczniowie maj szans
odby miesiczne praktyki za
granic, gdzie bd mogli zgbi nie tylko tajniki przyszego
zawodu, ale rwnie skorzysta
z kursw jzykowych - mwi
Emilia, uczennica klasy II Z.
- Nie mog doczeka si
interesujcych dowiadcze
technik analityk. Nie spodziewaam si tego, e w szkole
mona tak dobrze si czu i i
do niej z umiechem na twarzy.
Sympatyczni i wyrozumiali nauczyciele, jak i otwarci uczniowie zrobili na mnie dobre wra-

<< GazetaInformator.pl

enie - mwi Dominika z klasy


I B. - Wybieraj i rb to, co Ci
interesuje technik ywienia i
usug gastronomicznych. Lubi to, czego ucz si w mojej
nowej szkole. Lubi omawia
problemy ywienia, ustala kaloryczno potraw. Lubi woy swj fartuch i gotowa, doprawia, smakowa - opowiada
Jessica z klasy I A. - Praktyki
ucz mnie punktualnoci i rzetelnej pracy - cukiernik. Wybierajc zawd cukiernika bylimy pewni, e to praca atwa,
przyjemna i sodka. Okazao
si, e wymaga od nas powicenia. Kady udany wypiek to
dla nas ogromna satysfakcja i
oczywicie wielka przyjemno
darmowej degustacji - dodaj
Ada i Daniel z klasy III W.
- ZSZ oferuje wiele moliwoci fotograf. Duym zawodowym przeyciem bya
dla mnie sesja fotograficzna,
ktr zorganizowaam dziki pomocy nauczycieli z mojej szkoy, dla zespou Zyg-Zak
oraz przedszkolakw z Wojnowic. ZSZ oferuje wiele moliwo - mwi Sandra z klasy III
N. - Telewizja pomoe znale
on rolnik. Wybralimy zawd rolnika, bo w przyszoci
atwiej nam bdzie prowadzi
wasne gospodarstwo i dokumentacj z tym zwizan. Bdziemy wytwarza produkty,
ktre pniej trafiaj na pol-

skie i zagraniczne stoy. I cho


rolnictwo to cika harwka,
to jest duo plusw. Zasadniczy rolnicy jed bardziej
wypasionymi traktorami ni
biznesmeni limuzynami..
Drogi Gimnazjalisto! W
yczliwej atmosferze moesz
spdzi najblisze lata swego
ycia, by zdoby solidny zawd
i zapewni sobie przyszo jakiej oczekujesz. Czekamy na
Ciebie. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Technicy organizacji reklamy z ZSE organizuj wasne


wystawy. Ostatnia miaa miejsce w marcu. Prace uczniw
mona byo oglda w zamkowych murach.
Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk
na kierunkach: technik
handlowiec i technik organizacji reklamy.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. Tobrana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanychz organizacj itworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna iciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych wRaciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i firm, organizowania wystaw, sesji fotograficznych, pokazw, public relations oraz projektowania
graficznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach graficznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lubmog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy fiskalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday inegocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
e-mail:
zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

racibrz - edukacja

Doceniony za zaangaowanie

PWSZ 9. w rankingu Perspektyw


Uczelnia z Raciborza w
Rankingu Szk Wyszych
miesicznika Perspektywy
systematycznie poprawia
sw pozycj.
XVI Ranking Szk Wyszych. Polskie uczelnie sklasyfikowano w kilku kategoriach:
szkoy akademickie, niepubliczne i PWSZ-y. W tej ostat-

niej kategorii wysokie 9. (na


30 sklasyfikowanych) miejsce
zaja uczelnia z Raciborza. W
rankingu, w ktrego konstruowaniu autorzy brali pod uwag a 31 rnych wskanikw,
PWSZ Racibrz oceniono na
72,2 punkty rankingowe (na
100 moliwych). W tej kategorii najlepsza okazaa si PWSZ z

Kalisza, wyprzedzajc placwki z


Biaej Podlaskiej i Legnicy.
Warto doda, e dla uczelni
z Raciborza jest to kolejny awans
w rankingu. O ile w latach 20112012 nie bya brana pod uwag,
to w 2013 roku wskoczya na 15.
miejsce, za w 2014 - na 10.
ps

kietrz - sport

Strongmani w Kietrzu
Fot. Radosaw Szabliski

Jarosaw Armatys zosta


finalist VI Oglnopolskiego Konkursu Talent za Talent.
Finaowe prezentacje i rozdanie nagrd w konkursie Talent za Talent miao miejsce
10 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
w obecnoci minister Joanny
Kluzik-Rostkowskiej, ktra penia rwnie rol jurora. Celem
konkursu byo wyonienie modych ludzi, ktrzy wyrniaj si aktywnoci spoeczn,
zdolnociami przywdczymi,
osigniciami naukowymi, zaangaowaniem na rzecz swojego otoczenia. Zaley nam, aby
udzia w konkursie motywowa
do cigego rozwoju oraz aktywnego podejmowania wartociowych dziaa. Chcemy doceni tych modych ludzi, ktrzy
dziaaj na rzecz spoeczestwa,
wykazujc si inicjatyw i bior
odpowiedzialno w swoje rce
przekonuje Agata Koodziejek
koordynatorka tegorocznej
edycji Talent za Talent.

Fot. Ministerstwo Edukacji Narodowej

racibrz - konkursy

Jarosaw Armatys podczas finaowej prezentacji.


Konkurs mia 4-etapowy
przebieg i rozpocz si jeszcze
w marcu tego roku. Jarek Armatys, ucze II LO w Raciborzu
znalaz si w finaowej sidemce, ktra rywalizowaa w zakresie assessment center, rozmw
kwalifikacyjnych i prezentacji
na wybrane tematy. W drodze
do sukcesu Jarek wykorzysta
m.in. swoje dowiadczenia z

prac w Modzieowej Radzie


Miasta Racibrz oraz z udziau
w oglnopolskim projekcie Korba, realizowanym od lat w II LO.
Oprcz Jarka w konkursie Talent za talent docenieni zostali
uczniowie z Warszawy, Opola,
Poznania, Krona, Gostynina i
Supska.
p

R E K L A M A

Spacer buszmena, przetaczanie opony czy przeciganie samochodu ciarowego


- w tych i innych konkurencjach rywalizowali siacze z caej Polski. Zawody odbyy
si w ramach Dni Kietrza w niedziel 14 czerwca. Galeria zdj na raciborz.com.pl.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 12/2015

GazetaInformator.pl 25 czerwca 2015 nr 12 (189)

region biznes

Sukces w internecie? Odpowiedzi szukano w Rybniku


patronat medialny:

leszek iwulski

W pitek, 12 czerwca, w auli


rybnickiego Orodka Naukowo
Dydaktycznego Uniwersytetu
Ekonomicznego miaa miejsce
konferencja powicona nowoczesnym narzdziom promocji
biznesu w internecie. Zorganizowaa j firma Spozycjonowani.pl. Organizatorzy zatytuowali j Sukces w internecie.
Prelekcji wysuchali przedstawiciele ponad 120 firm i instytucji z regionu, ktrzy mogli
zaznajomi si z prawidami
rzdzcymi budowaniem wasnego wizerunku w sieci. Spotkanie marketingowcw z lokalnym biznesem trwao ponad
6 godzin. W tym czasie suchacze mieli okazj zapozna si
ze stanowiskami 9 zaproszonych ekspertw, ktrzy wskazywali na szanse i zagroenia,
jakie dla biznesu niesie wirtualna przestrze. W trakcie spotkania swoje wystpienia zaprezentowali przedstawiciele
firm: Google partners, Adkontekst NETSPRINT, SARE,
INIS, HOSTERSI, SPOZYCJONOWANI.PL, BUSiNESS
LINK KATOWICE. Konferencj otworzy Robert Duda,
ktry wprowadzi uczestnikw
spotkania w warunki, w jakich
przychodzi dzisiaj funkcjonowa biznesowi i na ktre musi
on w swojej dziaalnoci bardzo
uwaa eby odnie sukces.
Wedug prelegenta w chwili
obecnej prawie 20 procent Po-

lakw korzysta ze smartfonw.


W 2016r. z tego urzdzenia w
naszym kraju bdzie korzysta
ju okoo 60 procent naszych
rodakw. Serwis internetowy
Youtube ma w Polsce ponad
15 milionw uytkownikw. Co
minut pojawia si w nim ponad 100 godzin treci. To dane,
ktrych przedsibiorca po prostu nie moe ignorowa. Jednoczenie potna przestrze
komunikacji nie ma litoci dla
sabych i zdezorientowanych.
Chciwi i dni wrae internauci reaguj obojtnoci na
tych, ktrzy nie potrafi si wyrni. Dlatego te warto czasami skorzysta z podpowiedzi
profesjonalistw, ktrzy potrafi rozpozna gusta najbardziej
wybrednych uytkownikw internetu. Przedstawiciel firmy
Net Sprint Mariusz Mika potwierdzi diagnoz Dudy. Jego
sowa jednoznacznie wskazay
z jakim problemem bdzie si
boryka amator w sieci: - Codziennie atakuje nas ponad 5
tysicy przekazw reklamowych. Zdoalimy si do nich
przyzwyczai. Niewyobraalna wrcz kaskada informacji
w poczeniu z brakiem odpowiednio skonstruowanej oferty
sprawia, e tego typu reklamy
uytkownik internetu po prostu niszczy jednym przyciniciem myszy na widniejcym w
prawym grnym rogu. Tymczasem liczba coraz bardziej
wymagajcych internautw
ronie lawinowo. Dzisiaj korzy-

Fot. Ireneusz Burek

Na konferencji Sukces w internecie mierzono si z problemem,


jak przekona do swoich usug i produktw internautw.

Alicja apka, specjalista do spraw reklam eksportowych Google opowiedziaa


o Google AdWords, narzdziu ktre jest bardzo przydatne w procesie zdobywania
rynkw zagranicznych.
sta z niego ponad 21 milionw
Polakw. Badania wskazuj,
e prawie poowa Polakw nie
wyobraa sobie istnienia bez
tego narzdzia komunikacji.
Wiksza cz z nich korzysta
z wyszukiwarki google. Jednak
samo znalezienie si na licie
wyszukiwarki nie zaatwia sprawy. Po wpisaniu odpowiedniej
frazy bowiem pojawiaj si nie-

rzadko dziesitki tysicy rekordw. Wikszo z internautw


zatrzymuje swj wzrok jedynie
na tych pierwszych podpowiedziach google. Dlatego te w
celu skutecznej promocji swojego biznesu trzeba znale si
na szczycie tej listy. Ten proces
nazywa si pozycjonowaniem i
zwizany jest z tzw. marketingiem SEO. Wedug Miki jed-

nym z podstawowych aspektw tego rodzaju marketingu


jest wyodrbnienie waciwego
profilu odbiorcy naszej reklamy zrozumienia tego, do kogo naprawd chcemy dotrze.
Na konferencji powiecono
osobne miejsce zagadnieniu
ochrony praw konsumenta w
internecie. Przemysaw Marcol z Fundacji Ochrony Komu-

nikacji Internetowej zauway,


e przedsibiorca za wysyanie
e-maili bez zgody uytkownika
moe zosta ukarany w wysokoci nawet do 3 procent rocznego dochodu. Jacek Dziuba
specjalista ds. marketingu z
SARE mwi natomiast o wadze mailingu w konstruowaniu
naszej oferty reklamowej. Wedug tego specjalisty dziennie
wysyamy w przestrze ok. 144
miliardy maili. To narzdzie,
ktrego nie mona pomin,
jeli chcemy odnie sukces w
internecie. W konferencji wzi
udzia rwnie certyfikowany fotograf google Radosaw
Sobik, ktry zauway, e dobre zdjcie i umiejscowienie
swojej firmy na mapach wyszukiwarki znakomicie podnosi pozycj naszego przedsibiorstwa w wyszukiwarce.
Magdalena Zawada z grupy
Hostersi natomiast mwia o
zaletach hostingu w chmurze,
czyli pewnego rodzaju dynamicznie parametryzowanym
udostpnianiu przez dostawc
usug hostingowych zasobw
serwerowni. Wedug ekspertki
zwiksza to bezpieczestwo naszej strony, pozwala na redukcj kosztw oraz zapewnia stay i elastyczny dostp do setek
bajtw informacji. Patronami
medialnymi konferencji byli:
raciborz.com.pl, gazetainformator.pl, tujastrzbie.pl,
tuwodzisaw.pl, tuory.pl, rybnik.com.pl i Business Woman
&life.

R E K L A M A

r
e
i
b
Wy

zw
o
r
ze

s
p
e
l
j
na

ie
n
a
z
i

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

6 PLUSY BIZNESU

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

DLA

region gospodarka

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski - finanse

paulina krupiska

Pod koniec maja na terenie Grupy Azoty Zakadw


Azotowych Kdzierzyn S.A.
odbyo si uroczyste wmurowanie kamienia wgielnego
pod budow nowej elektrociepowni. Wykonawc inwestycji
jest RAFAKO S.A. Kontrakt o
wartoci ok. 320 mln z netto
podpisany zosta niemale dokadnie rok temu. - To drugi
najwikszy po Jaworznie kontrakt zdobyty przez nas w 2014
r. Realizacja inwestycji zaplanowana zostaa na 29 miesicy. Jest to bardzo ambitny
harmonogram. Mamy za sob
12 miesicy realizacji projektu, ktre wskazuj na znaczne
jego zaawansowanie powiedziaa podczas uroczystoci
Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarzdu i Dyrektor
Generalna RAFAKO S.A. Do
tej pory udao si ju zakontraktowa 80 proc. dostaw. Na
ukoczeniu jest budowa wyspy
kotowej. Kilka dni przed uroczystoci wmurowania kamienia wgielnego z powodzeniem przeprowadzona zostaa
prba cinieniowa walczaka.
- Cieszymy si, e wsppracujemy z firm z regionu,
wspierajc jej rozwj. Wanie wmurowalimy kamie
wgielny, wszystkie prace id
zgodnie z harmonogramem,
wic w 2016 r. powinnimy
odda w Kdzierzynie Now
Elektrociepowni powieR E K L A M A

dzia Adam Leszkiewicz, Prezes Zarzdu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty ZAK S.A.
Przedmiotem umowy jest
realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. Nowa elektrociepownia w Grupie Azoty
Zakadach Azotowych Kdzierzyn S.A., ktre zawiera budow, dostaw urzdze oraz
usug, a take uruchomienie
kotowni z kotem pyowym,
o wydajnoci 140 Mg/h pary
o temperaturze 495C i cinieniu 7,5 MPa, opalanym wglem kamiennym, budow i
dostaw urzdze i usug oraz
uruchomienie turbozespou
upustowo-kondensacyjnego o
mocy ok. 25 MWe w istniejcej
maszynowni, o parametrach
wlotowych pary: temperatura
490?C i cinienie 7,0 MPa. Kdzierzyska elektrociepownia
bdzie nowoczesnym obiektem, produkujcym energi
elektryczn na potrzeby Grupy
Azoty ZAK S.A., speniajcym
surowe normy rodowiskowe, obowizujce od 2016 r.
Dziki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne obnienie zuycia
energii elektrycznej i 5-krotny
spadek emisji pyw. Popioy, otrzymywane w procesie
spalania wgla jako produkt
uboczny, bd sprzedawane
do okolicznych cementowni,
co rozwie problem ich skadowania. Termin realizacji
projektu przewidziany jest na
koniec padziernika 2016 r.

Fot. Adventure Media

Ruszya budowa elektrociepowni w Grupie Azoty ZAK S.A. Mobilny Punkt


Informacyjny
Drugi najwikszy po Jaworznie kontrakt zdobyty przez Rafako w 2014 roku.

Budowa elektrociepowni w Grupie Azoty ZAK S.A.


jest jednym z najwikszych kontraktw zdobytych
przez Rafako w 2014 roku. Na zdjciu Prezes Zarzdu
Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail oraz wiceprezes
Krzysztof Burek.

29 czerwca bdzie mona


skorzysta z bezpatnej informacji o funduszach europejskich w ramach tzw.
Mobilnych Punktw Informacyjnych.
- Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usuga dostpna
dla mieszkacw regionu za porednictwem Punktw Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Specjalici do spraw Funduszy
Europejskich bd udziela bezpatnych konsultacji w zakresie
moliwoci uzyskania wsparcia
ze rodkw Unii Europejskiej w
nowej perspektywie finansowej
2014-2020. W trakcie dyurw
w ramach MPI bdzie mona
dowiedzie si, czy planowane

przedsiwzicie kwalifikuje si
do wsparcia z funduszy europejskich, jakie s zasady ubiegania
si o dotacj oraz ktre instytucje
s odpowiedzialne za poszczeglne nabory wnioskw - informuje
starostwo. Z Mobilnego Punktu
mog skorzysta wszyscy zainteresowani tematem funduszy
europejskich. Konsultacje bd
udzielane 29 czerwca w Powiatowym Modzieowym Orodku
Sportu przy ul. Pszowskiej 92, w
godzinach 10.00-13.00. Informacje na temat MPI publikowane s na stronach internetowych:
www.efs.slaskie.pl,
www.rpo.slaskie.pl.
p

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

DLA

region gospodarka

Po korzyci trzeba siga

Od zaangaowania przedsibiorcw zalee bdzie powodzenie platformy gospodarczej SILSIAinfo.

Schemat pogldowy roli platformy przedstawiaj slajdy prezentowane uczestnikom Konferencji Otwarcia SILESIAinfo. Na lewym slajdzie pokazano przepyw informacji
gospodarczych w pomidzy instytucjami w otoczeniu przedsibiorcw. Na prawym slajdzie widzimy w jaki sposb twrcy platformy planuj uporzdkowa przepyw informacji
gospodarczych i skierowa je bezporednio do przedsibiorcw. Uytkownik moe wysya zwrotne informacje do Administratora Systemu, za Partnerzy Projektu
za jego porednictwem bd mogli kierowa do uytkownikw zaproszenia, zapytania, tematy do konsultacji itp.
ireneusz burek

Duo mwio si w ostatnich tygodniach o rozwizaniu SILESIAinfo dedykowanym dla przedsibiorcw z


regionu Raciborza i Opawy.
Na wstpie chciabym podkreli, e rozwizanie jakim
jest uruchamiana platforma
informacyjna jest otwartym rozwizaniem, z ktrego mog korzysta rwnie
firmy due, natomiast nie
przewiduje aby rejestroway si w niej osoby fizyczne
nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej. Dla tych
ostatnich jednak, rozwizanie przyniesie rwnie wiele
korzyci gdy zarwno serwis www jak i Katalog Firm
jest oglnodostpny.
Istotne korzyci przyniesie platforma uytkownikom zarejestrowanym. Warto w tym miejscu zauway,
e na start system posiada
informacje o niemal kadym
przedsibiorcy, ktrego firma jest m.in. wpisana w Katalogu Firm. Jednak pena
rejestracja konta polegajca
Platforma posiada cztery
zasadnicze funkcje:
informacyjna
ogoszenia o przetargach,
zmiany przepisw ustawowych, ogoszenia o uchwaach samorzdu, plany
inwestycji, informacji o organizacji pracy urzdw,
informacje o wydarzeniach,
dotacjach, szkoleniach, terenach inwestycyjnych, lokalach uytkowych itd.,
konsultacyjna
administrator za pomoc
systemu moe wysya do
uytkownikw w celu konsultacji i opiniowania w
rodowisku gospodarczym
projekty planowanych inwestycji, zgoszone przez uytkownikw uwagi, zapytania,

na uzyskaniu wasnego loginu i hasa pozwoli edytowa


swoje dane, dopisywa kolejne placwki, wpisy w innych branach, dodawa sowa kluczowe itp. Oczywicie
system przewiduje te wyczenie prezentacji firmy,
pozostawiajc moliwo
otrzymywania newslettera
gospodarczego.
Wspdziaanie
Informacje, ktre platforma bdzie dostarczaa do
przedsibiorcw musz pochodzi z rnych rde, w
tym ze wszystkich instytucji
otoczenia gospodarczego.
Partnerzy Projektu skierowali do Urzdu Skarbowego, ZUS-u, policji, starostwa, Urzdu Pracy, Urzdu
Celnego i innych instytucji
propozycj uczestniczenia w
projekcie w roli Partnerw
Wspierajcych. Docelowo
grono partnerw powinno
si rozszerza o te dziaajce
poza Raciborzem, np. wojewdzkie, krajowe itd. Myl, e platforma z biegiem
czasu powinna by promo zapyta
uytkownik moe zwrci
si za porednictwem administratora do partnerw
projektw oraz placwek
wsppracujcych (planuje si dokooptowanie urzdu skarbowego, ZUS-u,
powiatowego urzdu pracy itd.) z informacj, zapytaniem, uwag, problemem dotyczc obszaru
funkcjonowania podmiotw gospodarczych i otoczenia gospodarczego. Administrator przekae tym
kanaem informacj do odpowiednich wydziaw, referatw lub zewntrznych
urzdw. Opracowane odpowiedzi bd publikowane
na stronie www i przesane
do zainteresowanego uytkownika lub do wszystkich

wana w szerszym regionie,


np. wrd gmin bdcych
czonkami Stowarzyszenia
Gmin Dorzecza Grnej Odry. Kluczowe decyzje w tym
zakresie powinny by podjte z uwzgldnieniem pytania
czy rozszerzenie obszaru bdzie korzystne dla naszych
przedsibiorcw, ktrych
rozwj ma przede wszystkim
projekt wspiera.
Ju dzi wiadomo, e
nie sposb pomin obszaru pozostaych gmin powiatu raciborskiego oraz opawskiego.
Nasz ide jest, eby ten
projekt rozwija si przez
minimum pi najbliszych
lat (jest to warunek trwaoci projektu). Od lipca
przekazujemy narzdzie do
eksploatacji i zaczynamy
dziaa. Bardzo wane jest
aby przedsibiorcy przekonali si, e rejestracja w systemie niesie dla niego korzyci. To warunek niezbdny.
W myleniu przedsibiorcy
musi zakodowa si wiadomo, e platforma zostaa
oddana w jego rce i teraz
uytkownikw platformy w
ramach komunikacji dwustronnej pomidzy partnerem projektu a lokalnym
biznesem.
prezentacji firmy
uytkownik moe w branowym Katalogu Firm wprowadzi prezentacj swojej
firmy. Nowoczesne narzdzie wyposaone jest w wyszukiwark dziki ktrej jego wpisy bd odnajdywane
przez potencjalnych klientw, partnerw handlowych
i mieszkacw. Uytkownik
ma moliwo dokonania
wielokrotnej edycji dziki
indywidualnemu loginowi
do systemu. Oprcz wpisu
do bazy firm, moe publikowa ogoszenia, przedstawia oferty itp.

ma prawo korzysta z jego


wszystkich funkcji. Takie
jest zaoenie dugofalowe;
idealnie byoby aby firmy
na lokalnym rynku nauczyy si bliej wsppracowa,
zabiera gos, wypowiada
si w tematach wanych dla
ogu, dla rozwoju miasta,
otoczenia w jakim prowadzimy biznes.

Cel platformy
SILESIAinfo
Celem nadrzdnym projektu byo stworzenie rozwizania informacyjnego,
dziki ktremu informacje gospodarcze istotne z
punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej dotr do przedsibiorcy
dziki newsletterowi. Zada-

niem Partnerw Projektu


bdzie wsppraca w udostpnianiu i opracowaniu
informacji, ktre bd publikowane na portalu SILESIAinfo.org.
Drugim celem gwnym
jest stworzenie dwukierunkowej relacji pomidzy
Partnerami Projektu a biznesem.

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice

Kupujc

ka s f i s ka l n
3 miesice

rekl amy

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

nowo!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region gospodarka

Ultranowoczesne rozwizanie dla globalnej gospodarki


Fot. Maciej Chojnowski (Teraz Polska)

Firma UIBS TEAMWORK proponuje rewolucj w zarzdzaniu produkcj.

Bartomiej Skowron, wspwaciciel UIBS Teamwork, Dyrektor Dziau


Informatyki i Rozwoju Produktu odbierajcy statuetk Teraz Polska
podczas uroczystego Koncertu Galowego.

leszek iwulski

W mediach wci sycha


utyskiwania na kolosalne
braki innowacyjnoci w polskiej gospodarce. Jednak co
jaki czas pojawia si w przestrzeni publicznej informacja
o polskim projekcie, ktry ma
szans zrewolucjonizowa
wiatow ekonomi. Tak byo w przypadku naszego grafenu. Dzisiaj podobne zainteresowanie moe wzbudzi
pomys firmy UIBS Teamwork z Rybnika. Usuga, ktr proponuje przedsibiorstwo to inteligentny system
sucy do zarzdzania produkcj. Nowoczesny system
informatyczny jest w stanie
optymalizowa rozdzia pracownikw, maszyn i materiaw na hali produkcyjnej.
IPOsystem (Intelligent Production Organization System) wspomaga tzw. systemy klasy ERP (planowania

zasobami przedsibiorstwa).
Dziki niemu menaderowie
maj dostp do informacji o
aktualnej sytuacji w zakresie
zasobw i zlece produkcyjnych, realizacji zamwie,
czasu pracy, kosztw, wynikw kontroli jakoci, brakw produkcyjnych. Produkt
doczeka si ju wdroe
w Andrychowskiej Fabryce
Maszyn DEFUM, Fabryce
Urzdze Kolejowych FUK z
Kociana, Zakadach Obrbki Precyzyjnej ABDY i w
ICE GROUP z Rybnika. Wedug twrcw systemu firmy,
ktre zdecyduj si na jego
implementacj bd miay w
swoim rku potne narzdzie stanowice o przewadze technologicznej na rynku. S oni zdania, e jest to
innowacja, ktrej zastosowanie moe zrewolucjonizowa
systemy zarzdzania produkcj na caym wiecie. Dziki
wdroeniu systemu w bar-

dzo krtkim czasie zwikszaj si zdolnoci produkcyjne


przedsibiorstwa, koszty ulegaj radykalnemu obnieniu
i podniesiona zostaje jako
wytwarzanych produktw.
8 czerwca w Warszawie rozwizanie, ktre zaproponowaa rybnicka firma, uzyskao
niezwykle prestiowe odznaczenie Teraz Polska. Kategoria, w ktrej przedsibiorstwo zgarno statuetk to
Innowacje. Produkt zosta
nagrodzony na Midzynarodowych Targach Poznaskich
zotym medalem. W uzasadnieniu przyznania nagrody
dla IPOsystem przeczyta
mona, e kada z firm, ktra wdroya system poprawia wydajno, zwikszya
rentowno, skrcia terminy
zlece oraz zwikszya swj
zasig na rynku. Osigny
one rwnie niedostpn dla
nich wczeniej sprawno organizacyjn.

region - finanse

ZUS pomoe spaci dug outsourcerom

Pomoc dla firm, ktre skorzystay z bezprawnego outsourcingu pracowniczego i dzi maj z tego tytuu dugi skadkowe.
patnoci podatkw czy skadek,
przy pozostawieniu identycznej
podlegoci subowej oraz identycznego miejsca wykonywania

pracy, jest prawnie nieskuteczne


i niemoliwe.
d

bowiza skadkowych Zakad


wprowadza w swoich placwkach stanowisko doradcy ds.
ulg. Doradcy bd mieli za zadanie przeprowadzi przedsibiorcw przez cao postpowania zwizanego z ukadem
ratalnym. ZUS apeluje te do
wszystkich firm, ktre zamierzaj skorzysta z outsourcingu
pracowniczego o dokadne zweryfikowanie zawieranej umowy
oraz podmiotu, z ktrym j zawieraj. Pamitajmy, e przejcie
pracownikw tylko w celu przejcia wypaty wynagrodzenia i

nieczno wczeniejszego uregulowanie zalegych skadek


potrcanych z wynagrodzenia
pracownikw. Ju w grudniu
jednak w ycie wchodz nowe
przepisy, ktre umoliwiaj rozoenie na raty i tej czci zalegoci. Zapewniam, e wszystkich,
ktrzy ju teraz zo wnioski o
ukad ratalny przeprowadzimy
przez najblisze miesice, tak by
mogli skorzysta z nowych przepisw mwi Pawe Jaroszek.
Na przeomie roku specjalnie dla przedsibiorcw majcych problemy ze spat zo-

% 01
5 8.2
- 31.0

nych odsetek.
Nam, tak samo jak tym
przedsibiorcom zaley na tym
by pozostali na rynku i nadal
prowadzili swoj dziaalno
podkrela Pawe Jaroszek, wiceprezes ZUS ds. finansw i dodaje: Ustalane przez nas raty
zawsze s dostosowane do moliwoci finansowych firm, tak
by mogy na bieco prowadzi
dziaalno i opaca skadki za
pracownikw.
Dla czci pracodawcw
duy problem w skorzystaniu
z ukadu ratalnego stanowi ko-

Wedug szacunkw Zakadu Ubezpiecze Spoecznych,


firm, ktre skorzystay z fikcyjnej pomocy nieuczciwych podmiotw prowadzcych tzw.
outsourcin pracowniczy, jest w
kraju ok. 340. Ich czny dug z
tytuu nieopaconych skadek na
ubezpieczenia spoeczne to 70
mln z. Apel ZUS o zgaszanie si
wszystkich, ktrzy skorzystali z
fikcyjnych ofert firm outsourcingowych i dzi maj zalegoci
skadkowe, jest tym istotniejszy,
e zoenie wniosku o ukad ratalny wstrzymuje narastanie karR E K L A M A

Biuro Rachunkowe s.c.


Barbara Pawlik Sabina Ziemkiewicz
- obsuga ksiegowa maych i rednich firmKPiR, Ryczat, ZUS, Kadry
Racibrz ul. Staszica 13 tel. 500 213 511, 510 946 873

CH Auchan Racibrz

665 223 279

/MydlarniaSkarbyZiemi

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

DLA

racibrz - zdrowie

racibrz gospodarka

Zdrowie i samopoczucie pacjenta na pierwszym miejscu.

Sebastian Dapa - w kilku sowach o misji swojego przedsiwzicia.

Orodek wiadczy usugi


z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masau.
Orodek Rehabilitacji AKSON to prnie dziaajca placwka medyczna, wiadczca
usugi z zakresu rehabilitacji
neurologicznej, ortopedycznej, sportowej oraz rehabilitacji dzieci i niemowlt.
Orodek dziaa na terenie Raciborza ju od 5 lat. - W tym
czasie zyskalimy zaufanie
wielu mieszkacw powiatu raciborskiego i nie tylko.
To zasuga gwnie otwartoci na potrzeby pacjentw.
wiadczymy usugi z zakresu
fizykoterapii, kinezyterapii
i masau, posiadamy nowoczesny sprzt i wykwalifikowan kadr, ktre gwaranR E K L A M A

tuj sukces. Gwnym celem


naszego Orodka jest zdrowie i zadowolenie naszych
pacjentw, dlatego jestemy
do Pastwa dyspozycji od poniedziaku do pitku od 8.00
do ostatniego pacjenta. Oferujemy najnisze w miecie
ceny zabiegw i dogodne godziny ustalane indywidualnie
z terapeut. Aby zmniejszy
ceny zabiegw proponujemy
Pastwu pakiety, np. Pakiet
Zdrowy Krgosup gdzie zestaw 4 zabiegw to koszt zaledwie 40 zotych. Ponadto
proponujemy Bony Upominkowe, ktre s wietnym pomysem na prezent z okazji

urodzin, imienin, rocznicy, a


nawet Dnia Matki czy Ojca.
Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentw
mamy w ofercie rwnie wizyty domowe oraz przewz
osb
niepenosprawnych.
Wsppracujemy z Centrum
Medycznym ENEL-MED dla
ktrego wiadczymy usugi w penym zakresie usug
rehabilitacyjnych. Jestemy
otwarci na sugestie naszych
pacjentw, aby jak najlepiej
suy ludziom mwi waciciel Orodka Rehabilitacji
mgr ukasz Chomicki. Wicej
informacji znajd Pastwo na
stronie www.rehabilitacja-akson.com, pod numerem telefonu 513574584 lub w placwce Racibrz, ul. Kolejowa
19. Zapraszamy serdecznie.

Orodek Rehabilitacji
AKSON
ul. Kolejowa 19
Racibrz
tel. 513574584
rehabilitacja-akson.com
Artyku sponsorowany

Fot. Fabryka Biznesu

Fabryka Biznesu
pomaga w Raciborzu

Fot. Orodek Rehabilitacji AKSON

AKSON
- najlepsi w Raciborzu

Sebastian Dapa,
pomysodawca
Fabryki Biznesu.
Od jakiego czasu na portalach internetowych przeczyta mona liczne wpisy
dotyczce dziaalnoci tzw.
Fabryki Biznesu. Co to za
inicjatywa?
W ostatnich latach swojej
dziaalnoci zawodowej braem
udzia w budowaniu standardw obsugi klientw w kilku
duych instytucjach finansowych. Moj uwag przyku
szczeglnie problem obsugi
przedsibiorcw. Jest to charakterystyczna grupa klientw, ktrzy z reguy spiesz si bardziej
ni pozostali. Ten wynikajcy
z licznych obowizkw brak
czasu wpywa niestety na jako
wybieranych przez nich rozwiza oferowanych w bankach
i towarzystwach ubezpiecze-

niowych. Instytucji finansowych jest wiele i jeszcze wicej


rozwiza. Zapracowani ludzie
nie maj czasu na zapoznawanie si z ofertami kadej z nich,
a poszukuj przecie finansowania, lokat, rozwiza oszczdnociowych i bardzo licznych
i zaawansowanych ubezpiecze. Wybieraj wic najczciej pierwsz lepsz multi ofert, jednej instytucji. Zdaj sobie
oczywicie spraw, e niektre
rozwizania lepsze s gdzie indziej, ale nie maj czasu.
Co wic daje klientom Fabryka Biznesu?
Chcc rozwiza problem,
postanowiem odwrci cay
proces poszukiwania rozwiza. Dziki temu to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe
i inne instytucje przychodz
bezporednio do klienta. Ten
w efekcie otrzymuje pakiet rnych rozwiza, oferowanych
przez rne instytucje, najlepiej
dopasowany do jego oczekiwa.
Mona powiedzie skrojony na
miar, a nie ciut za duy lub minimalnie za ciasny.
Jakie rozwizania produkuje wic Fabryka?
Przedsibiorcy znajd tu
wszystko czego mog od instytucji finansowych oczekiwa.
Wszystkie dostpne formy:
kredytu, leasingu, faktoringu,

ubezpieczenia na ycie i ubezpieczenia majtku. Dopasuj


najlepsze ubezpieczenie grupowe dla swoich pracownikw,
a nawet zaoferuj im pakiety
prywatnej opieki medycznej.
Mog te ulokowa czy zainwestowa pienidze korzystajc
z ofert wielu instytucji zamiast korzysta ze sabej lokaty
swojego banku.
Fabryka Biznesu wspiera
tylko przedsibiorcw?
Nie. Fabryka wspiera ludzi,
ktrzy oczekuj od finansw
czego wicej ktrzy myl
przedsibiorczo. Tzw. klienci
indywidualni znajd z pomoc
Fabryki m. in. najlepszy kredyt
hipoteczny, ubezpiecz si, czy
znajd rozwizanie lepsze ni
lokata w ich banku. Zapraszam
na stron www.fabrykabiznesu.info, oraz do kontaktu telefonicznego: 605662363.

Fabryka Biznesu
w Raciborzu
kontakt@fabrykabiznesu.info
tel. 605 662 363
www.fabrykabiznesu.info
Artyku sponsorowany

10 Sylwetki

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

region nagrody

lskie kobiety id naprzd


Fot. Leszek Iwulski

Na Zamku Piastowskim ju po raz 14. przyznano nagrody Narcyza dla kobiet sukcesu z naszego regionu.
leszek iwulski

Kobiety, ach kobiety... Statystycznie rzecz biorc pa jest


na wiecie wicej ni mczyzn,
ale dopiero od niedawna wybijaj si na niepodlego. Jak
na doni wida to wanie na
Grnym lsku, gdzie kobiety
skutecznie domagaj si swojego miejsca w sferze publicznej
i odnosz na niej spektakularne sukcesy. Do wspomnie,
e wicepremierem i ministrem
jednego z najwaniejszych resortw bya Elbieta Biekowska. Dzisiaj Elbieta Biekowska jest odpowiedzialna za
wsplny rynek w Komisji Europejskiej. Symbolem sukcesu kobiety ziemi raciborskiej
staa si Gabriela Lenartowicz,
ktra do niedawna zarzdzaa Wojewdzkim Funduszem
Ochrony rodowiska w Katowicach, dzisiaj natomiast jest
jedn z najwaniejszych osb
w Zarzdzie Wojewdztwa.
Wygrana senator Izabeli Kloc
wskazuje, e pe pikna dzisiaj
niekoniecznie oznacza sabsz, take w potyczkach do
parlamentu. Sukcesy wyborcze
Anny Hetman, Kornelii Newy,
Anny Iskay, Barbary Magiery,
Katarzyny Sawickiej - Muchy
pokazuj, e rwnie na niwie
samorzdowej kobiety maj pole do popisu. Przykad Agnieszki
Wasilewskiej - Semail pokazuje
rwnie, e olbrzymim przedR E K L A M A

Jedn z tegorocznych laureatek nagrody Narcyzy jest ceniona pedagog,


naukowiec dr Kornelia Lach z Krzanowic (na zdj.).
sibiorstwem jakim jest RAFAKO S.A. moe zarzdza rwnie
dobrze kobieta, jak mczyzna.
Takim wanie kobietom sukcesu powicone s Narcyzy,
czyli nagrody za szczeglny
wkad w ycie spoeczne, go-

spodarcze, polityczne i naukowe Grnego lska. Uroczysto


rokrocznie odbywa si w innym
miejscu. W 2014 roku gospodarzem gali wrczenia nagrd byo
Rydutowskie Centrum Kultury Feniks. W tym roku wybr

miejsca pad na Zamek Piastowski w Raciborzu. Pomysodawc


przedsiwzicia jest Izba Przemysowo - Handlowa Rybnickiego Okrgu Przemysowego.
Wsporganizatorami imprezy
s take Urzd Miasta Racibrz

oraz Starostwo Powiatu Raciborskiego. Nagrody przyznawane s przez kapitu, ktra w


tym roku skadaa si z 23 osb
- uznanych autorytetw ycia
spoecznego Grnego lska,
przedstawicieli mediw, prezydentw miast regionu, a take
przedstawicielek laureatek poprzednich statuetek. Prezesem
kapituy jest Gabriela Lenartowicz. Do kapituy nale take
m.in.: Wojewoda lski Piotr
Litwa, prezes Izby Przemysowo
- Handlowej Andrzej ylak, Prezydent Miasta Jastrzbie Zdrj
Anna Hetman, prezes Wyszego Urzdu Grniczego Mirosaw
Koziura, Burmistrz Rydutw
Kornelia Newy, Prezydent Miasta Racibrz Mirosaw Lenk,
Prezydent Miasta Rybnik Piotr
Kuczera, starosta raciborski
Ryszard Winiarski, Prezydent
Miasta Katowice Marcin Krupa,
prezes Dziennika Zachodniego Zenon Nowak. Nagrody w
tym roku byy przyznane po raz
14. Wrd 8 laureatek prestiowego wyrnienia znalazy si
panie zajmujce si na co dzie
zupenie rnymi dziedzinami ycia spoecznego. Wszystkie czy pasja, zamiowanie do
pracy, pomysowo, kreatywno, nadzwyczajna inicjatywa.
Wszystkie znajduj w lsku
energi do twrczej aktywnoci, do dziaania na rzecz drugiego czowieka. Speniaj si w
dziedzinach tak rnych jak na-

uka, dziaalno spoeczna, kulturalna i owiatowa, biznes, czy


suba publiczna. Uroczysto
wrczenia statuetek poprzedzi
wystp zespou Perspektywy.
Uczestnikw gali przywita organizator uroczystoci prezes
Izby Przemysowo - Handlowej w Rybniku Andrzej ylak
wraz ze wsporganizatorami
prezydentem Lenkiem oraz zastpc starosty Markiem Kurpisem. Na sali byli obecni ponadto
m.in. wjt gminy Mszana Mirosaw Szymanek, burmistrz Rydutw Kornelia Newy, czonek
zarzdu wojewdztwa Gabriela Lenartowicz, pose Ryszard
Zawadzki oraz pose Krzysztof
Gadowski. W tym roku wyrnione Kobiety Sukcesu naszego regionu to: Grayna Kuczera
(dyrektor wojewdzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w
Jastrzbiu Zdroju), dr Kornelia
Lach (dyrektor Zespou Szk w
Krzanowicach), Barbara Laszczyska (dyrektor Biblioteki
Publicznej w Rydutowach), dr
Magorzata Malec (dyrektor Instytutu Techniki Grniczej KOMAG w Gliwicach), Dominika
Madaj - Solberg (prezes fundacji SPINA w Katowicach), Magdalena Moczaa (prezes zarzdu
firmy DMS w Rybniku), Monika
Sobik (pracownica Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej w
Godowie) oraz Grayna Szweda
(dyrektor Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych w Rybniku).

GazetaInformator.pl >>

Pomysy na wakacje 11

Zoty rodek

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

Pomysy

na wakacje
racibrz zdrowie

Dbajmy o nasze stopy cay rok!


Studio Kosmetyczne IRENA zajmuje si pielgnacja
stp od 15 lat za pomoc profesjonalnego sprztu i kosmetykw. Z racji tego, e wikszo
czasu nasze stopy s ukryte w
obuwiu, niewiele powicamy
im uwagi. W chaosie codziennoci zapominamy jak wan
funkcj peni w naszym yciu,
a przecie to przede wszystkim
one odczuwaj zmczenie i dyskomfort po caym dniu. Pamitajmy e ich zdrowie warunkuje
nasze samopoczucie.
Drogie Panie i Panowie,
schorzenia stp dotykaj coraz
wicej osb, w kadym wieku.
Zaczyna si niewinnie suchoci stp, pkajcymi pitami
czy po prostu zaczynamy odczuwa bl podczas chodzenia.
Niestety czsto bagatelizujc
takie dolegliwoci pozwalamy
na ich rozwj w zym kierun-

Fot. Studio Urody IRENA

Nie mona bagatelizowa nawet najmniejszych schorze.


ku. Systematyczna i profesjonalna pielgnacja w gabinecie
jak i w domu pozwoli zapobiec
wikszym problemom ze stopami. Zachcamy abycie razem z
nami prawidowo zadbali o wasze stopy i samopoczucie. U nas
mona zaopatrzy si w specjalistyczne maci lub kremy ktre
dopasujemy do potrzeb twoich
stp. Serdecznie zapraszamy
Panie i Panw w kadym wieku
na pedicure kosmetyczny bd
leczniczy.
Studio Urody IRENA
ul. Duga 32
47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
www.salon-kosmetycznyraciborz-720.zor.pl
Artyku sponsorowany

Zadbaj o swoje stopy ze Studiem Urody IRENA w Raciborzu.

racibrz - rozrywka

Lato z aquaparkiem H2Ostrg


aleksandra dik

Aby mc zaywa kpieli


na wolnym powietrzu potrzebujemy gorcego soca i tropikalnej aury. Tego, pki co
za naszym oknem nie wida,
wic doskona alternatyw
jest aquapark. W parku wodnym pogody i dobrej zabawy
nigdy nie brakuje. Raciborski
H2Ostrg w okresie wakacji
zachca wieloma dodatkowymi atrakcjami.
W najbliszy pitek (26
czerwca) uczniowie usysz
ostatni w tym roku szkolnym
dzwonek, a potem wakacje 2 miesice beztroskiego odpoczynku. Jedni, zapewne
spdz ten czas nad morzem,
drudzy w grach lub na Mazurach, a jeszcze inni wybior wczasy w ciepych krajach.
Wiele osb pozostanie w domu, co nie oznacza, e musz
si nudzi. Miasto Racibrz
przygotowao bogat ofert
rozrywkow, m.in. na obiektach nalecych do Orodka
Sportu i Rekreacji.
Spragnieni soca i tropikalnej aury z pewnoci bd wyczekiwa piknej pogody, aby wolny czas spdzi

nad wod. W oczekiwaniu na


upalne lato, basen pod chmurk mona miao zamieni na
aquapark. W parku wodnym
nigdy nie brakuje idealnej pogody i przedniej zabawy. W
raciborskim aquaparku H2Ostrg oprcz zjedalni, jakuzzi, strefy SPA oraz dmuchanych wodnych zabawek, przez
cae lato czeka wiele dodatkowych atrakcji. - Ubiegoroczna
letnia frekwencja pokazaa, e
nasz obiekt cieszy si ogromn popularnoci. Czy wiecio soce, czy pada deszcz
pogoda na nasz aquapark bya zawsze idealna zapewnia
Krzysztof Borkowski, wicedyrektor Orodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, zarzdca H2Ostrg. Wzorujc si na
ubiegorocznych dowiadczeniach, w te wakacje zarzdcy raciborskim aquaparkiem
rwnie przygotowuj wiele
ciekawych pomysw. - Dla
najmodszych na pewno pojawi si nauki pywania i
animacje. Dla nieco starszych
rozgrywki w pik i siatkwk
wodn oraz zajcia wprowadzajce do nurkowania zdradza Krzysztof Borkowski. Lato
szczeglnie sprzyja wyciecz-

Fot. H2Ostrg

Latem najlepiej wypoczywa nad wod! H2Ostrg


w okresie wakacji zachca wieloma dodatkowymi atrakcjami.

W oczekiwaniu na upalne lato, basen pod chmurk


mona miao zamieni na aquapark.

kom, ktrych gwn atrakcj


jest zwiedzanie podwodnego
wiata. W basenie raciborskiego aquaparku bdzie mona
skorzysta z pokazowej lekcji
nurkowania, zanurzy si w
basenie majc na sobie profesjonalny sprzt do nurkowania i dowiedzie si, gdzie i w
jaki sposb zdoby uprawnienia nurka. Dotychczasowe
zajcia z nurkowania za kadym razem przycigay spor
grup ciekawych podwodnego wiata, wiele osb chciao
sprbowa swoich si pod wod z penym osprztem. Dao
si zauway, i jest to spora
atrakcja dla naszych uytkownikw, wic warto takie zajcia kontynuowa przypomina Borkowski.
Wakacje, to rwnie doskonay czas, aby powiosowa
na kajakach, wic i sztuki posugiwania si wiosami bdzie
mona nauczy si w raciborskim parku wodnym. - Zajcia
z kajakami za kadym razem
cieszyy si duym powodzeniem, dlatego w okrasie letnim
rwnie planujemy przeprowadzi spotkania z profesjonalnymi kajakarzami zapewnia zarzdca H2Ostrg.

Kolejn cenn umiejtnoci, jak bdzie mona


nauczy si w H2Ostrg, to
zajcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. - Chcielibymy zorganizowa takie spotkanie,
poniewa nigdy nie wiadomo, kiedy i kto bdzie potrzebowa pomocy. Warto
by przygotowanym na kad ewentualno podkrela wicedyrektor OSiRu.
Oprcz
dodatkowych
atrakcji, jakie przygotowywane s na czas wakacji w
raciborskim obiekcie H2Ostrg, przez cay czas, od
poniedziaku do niedzieli do
dyspozycji uytkownikw s
dwa baseny i brodzik, zjedalnie rury, jakuzzi oraz
dobrze wyposaona strefa SPA, gdzie zawsze mona liczy na wysok temperatur i idealn pogod.
- Zachcamy do spdzenia z
nami letnich dni, bo u nas
kady znajdzie co dla siebie, a dobra zabawa idzie
w parze z aktywnym wypoczynkiem zachca do odwiedzin raciborskiego aquaparku H2Ostrg Krzysztof
Borkowski.

12 Zoty rodek

Pomysy na wakacje

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

szymocice rozrywka

Zapraszamy do AQUABRAX w Szymocicach!


Czekaj na Was: relaks, zabawa, niezapomniane wraenia!
Orodek Wypoczynkowy
AQUA-BRAX w Szymocicach
to idealne miejsce na spdzenie wakacji. Cay kompleks
znajduje si na trasie Gliwice Racibrz w otoczeniu
przepiknej lenej scenerii i
staww rybnych. Posiadamy
baz noclegow na 300 osb,
sale konferencyjno szkoleniowe, restauracj wraz z
oraneri i sal balow. Organizujemy ogniska, imprezy
okolicznociowe, pikniki, festyny, a take kolonie i wczasy dla caej rodziny. Posiadamy stadnin koni wraz ze
szkk jedzieck. Polecamy
przejadki wierzchowcem,
kucykiem a take bryczk.
Na terenie orodka mieci si
basen otwarty wraz z brodzikiem dla dzieci, kajaki i rowerki wodne a take boiska
do gry w siatkwk i koszykwk. Dla najmodszych
przygotowalimy plac zabaw
z piaskownic, hutawkami
i zjedalni. Istnieje moliwo zorganizowania programu animacyjnego dla dzieci i
dorosych a po wczeniejszej
rezerwacji take parku linowego oraz urzdze dmuchanych. Orodek AQUABRAX
w Szymocicach to wspaniay
klimat i niepowtarzalna atmosfera! Otoczenie natury
i szereg atrakcji sprawi, i
kady na dugo zapamita to
oryginalne miejsce.
R E K L A M A

W Orodku AQUA-BRAX
mona popywa kajakami i rowerkami wodnymi

Aquabrax to miejsce, w ktrym mona zorganizowa rnego rodzaju imprezy okolicznociowe.


W upalne dni mona schodzi si w basenie.

Orodek AQUABRAX Szymocice


Ul. Gliwicka 37, 47-440 Ndza, tel. 32 410 20 85, www.braxton.info.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Zoty rodek

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

region turystyka

Idealne miejsce
na rodzinn wycieczk!

R E K L A M A

S takie miejsca na Opolszczynie - czsto w pobliu naszego miejsca zamieszkania, o


ktrych nie mamy pojcia, a s
godne uwagi i obejrzenia. Warto je odwiedzi ze znajomymi
lub rodzin, by ciekawie spdzi weekendowy wypoczynek.
Marzysz o podrach i zobaczeniu najpikniejszych budowli wiata? Zacznij od wycieczki do Olszowej, gdzie znajduje
si Park Miniatur Sakralnych.
Najpikniejsze katedry i bazyliki zbudowano w skali 1:25. To
nie lada gratka, bowiem tylko
tu prawdziwe dziea sztuki s
na wycignicie rki.
Zwiedzanie parku to niezwyka wyprawa do historycznych miejsc, ktre wpyny na
losy wiata. Mona przyjrze
si z bliska i dotkn detali architektonicznych Bazyliki Grobu Paskiego w Jerozolimie,
Sanktuarium Matki Boej w
Fatimie oraz Bazyliki w. Piotra w Rzymie, a take kilkunastu innych najsynniejszych
budowli sakralnych. Najwiksza miniatura ma prawie 5
metrw! Wkrtce kolekcja powikszy si o nowe obiekty. Bd wrd nich: sanktuarium z
Jasnej Gry, Katedra w. Pio-

Fot. Park Miniatur Sakralnych

Park Miniatur Sakralnych w Olszowej.

Miniatury znajduj si na terenie piknego parku


o powierzchni 20 tys. metrw kwadratowych.
tra i Najwitszej Marii Panny
w Kolonii oraz Katedra Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. Atrakcyjno tej niezwykej
ekspozycji podnosi otoczenie
przepiknego parku i bliskie
ssiedztwo Gry witej Anny.
W zabytkowych budynkach
z przeomu XIX/XX wieku po
byej stadninie koni powstay
lokalne uytkowe. Obecnie, budynki zostay odrestaurowane,
a ich wystrj jest poczeniem
klasyki z nowoczesnoci. W
kompleksie czeka na Pastwa
pensjonat Zota Podkowa,
restauracja Spichlerz z przepikn stylow sal bankietow Pod Zotym Rogiem. Wystrj pomieszcze to poczenie

klasyki z nowoczesnoci. Starannie przeprowadzone prace


remontowe pozwoliy zachowa pierwotny wygld zabytkw. Ale to nie koniec atrakcji!
Z myl o dzieciach w wieku
od 3 do 13 lat powsta stumetrowy park linowy z domkami
na drzewach, przeszkodami i
tyrolkami. Natomiast na najmodszych czeka Bajkowy Sad,
dua bawialnia, w ktrej mona spotka ulubione bajkowe
postaci. Olszowa ley w powiecie strzeleckim na Opolszczynie, bezporednio przy zjedzie
z autostrady A4 o tej samej nazwie - okoo 50 minut jazdy od
Raciborza i 30 minut jazdy od
Opola.

Park Miniatur Sakralnych, ul. Hodowlana 5, Olszowa (gmina Ujazd, woj. opolskie)
tel. 607 706 202, www.miniaturyolszowa.pl
Czynne: od pn do pt - 10.00 - 18.00, sob. i niedz. - 10.00 - 19.00
Artyku sponsorowany

racibrz - sport

Wakacje z tenisem!

Fot. Szkoa Tenisa Bartosza Franicy

Spd czas na korcie.


Szkoa Tenisa Bartosza Franicy zaprasza.

W nowo otwartej hali stworzono optymalne warunki do gry w tenisa.


W okresie wakacyjnym
Szkoa Tenisa Bartosza Franicy bdzie prowadzia zajcia, treningi dla wszystkich chtnych, ktrzy chc
aktywnie spdzi czas wolny. Zainteresowani mog
kontaktowa si z trenerem
wchodzc na stron www.
franicatenis.pl lub pod nr
tel. 694601457.
Istnieje moliwo wynajcia Hali Tenisowej, ktra
pozwala na gr bez wzgldu
na warunki atmosferyczne.

W okresie letnim na korcie


panuje nisza temperatura
ni na zewntrz, gdy zosta
otwarty bok hali. Ponadto waciciele obiektu przy
ul. Rybnickiej od 1 lipca do
31 sierpnia 2015 w godz. od
14.00 do 16.00 umoliwiaj wszystkim dzieciom oraz
rodzicom uczszczajcym
na treningi do Szkoy Tenisa Bartosz Franicy w roku
szkolnym 2014/2015 darmowe wejcie na zadaszony
kort.

Oferta Szkoy Tenisowej:


- Wynajcie hali tenisowej
- Nauka oraz doskonalenie
gry, indywidualnie
i grupowo
- Profesjonalne treningi
zawodnicze
- Wypoyczenie rakiet
oraz piek tenisowych
- Naciganie rakiet
- Moliwo zapisania
si do Ligi Tenisowej
Zapraszam na hal przy
ulicy Rybnickiej - trener tenisa
Bartosz Franica.

Szkoa Tenisa Bartosza Franicy, ul. Rybnicka, Racibrz


www.franicatenis.pl, tel. 694601457
Artyku sponsorowany

Pomysy na wakacje 13

14 Reklama

poligrafia reklama >>>

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

GazetaInformator.pl >>

Motoryzacja 15

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz motoryzcja

Kolizja podczas wakacji to ju nie problem!


Jeli uczestniczye w
kolizji lub wypadku z winy osoby trzeciej, to z firm
AutoZaFree.pl otrzymasz bezpatne holowanie samochodu pod dom bez wzgldu na
to gdzie kolizja miaa miejsce
oraz otrzymasz bezpatny samochd zastpczy z penym
bakiem gratis! Nasza firma
oferuje pomoc dla poszkodowanych, tak aby w jak najmniejszym stopniu odczuli
nieprzyjemnoci zwizane ze
stuczk. Oferujemy pomoc ju
od pocztku kolizji pomoc
prawn oraz zebranie materiaw dowodowych na miejscu
kolizji, bezpatne holowanie,
bezpatne samochody zastpcze, prowadzenie wszelkiej
korespondencji z ubezpieczycielem a koczc na dopatach
do odszkodowa, sporach sdowych lub pomocy w naprawie samochodu.
Korzystajc z naszych samochodw zastpczych, otrzymujecie Pastwo gwarancj, i
za wynajem auta nie zapacicie
Pastwo ani zotwki (nie pobieramy rwnie kaucji oraz
innych ukrytych opat). Wszelkie formalnoci s zaatwiane
przez nas, tak wic poza odbiorem i oddaniem auta nic
Pastwa nie bdzie interesowa. Samochd dostarczymy
Pastwu pod wskazany adres
(np. domowy) i odbierzemy w
wybranym miejscu (np. warszR E K L A M A

Fot. AutoZaFree.pl

AutoZaFree.pl oferuje samochd zastpczy na cay czas likwidacji szkody.

Samochody zastpcze oferowane przez AutoZaFree.pl to


samochody wyposaone w silniki Diesel lub instalcj LPG.
tat przy odbiorze naprawionego samochodu). Jestemy
dostpni 24 godziny na dob, dlatego te istnieje moliwo dostarczenia samochodu

ju na miejsce kolizji. Jest to


najwygodniejsza forma. Jeli
kolizja miaa miejsce na wyjedzie nie musimy wraca
domu. Uszkodzony samochd

zostanie bezpatnie dostarczony pod wskazane miejsce, a


Pastwo bd kontynuowa
podr samochodem zastpczym z penym bakiem gratis.

Kilku ubezpieczycieli proponuje swoje samochody zastpcze, jednak naley pamita o tym, e w wikszoci
przypadkw samochody te
trzeba bdzie odwie do Katowic czy Opola. Na pewno
bd to samochody na benzyn. Ubezpieczyciel zada
zwrotu auta po subiektywnym
wyliczeniu czasu naprawy, a
nie po rzeczywistym przestoju auta (np. nie jest wliczany
czas oczekiwania w kolejce w
warsztacie, czas oczekiwania
na czci itd.). Pamitajmy, e
ubezpieczyciel nie moe narzuci konkretnej firmy, ustali wysoko stawek wynajmu
czy limitw kilometrw, ktre
kierowca moe przejecha wynajtym autem.
Z nami otrzymacie samochd zastpczy na cay czas likwidacji szkody jeli samochd jest naprawiany to do
czasu odbioru auta z warsztatu,
jeli nie opaca si go naprawi
to do czasu wypaty odszkodowania i kupna innego samochodu. Nasze samochody s
najnowszej generacji. Wyposaone s w silniki Diesel lub
instalacje LPG, wic ich eksploatacja nie wyniesie wicej
ni wczeniejsze korzystanie z
Pastwa pojazdu. Samochody
s dobierane wedug segmentu uszkodzonego samochodu
a nie jego wartoci, tak wic
nawet gdy klient ma auto zni-

komej wartoci moe liczy na


pojazd zastpczy.
Skorzystanie z naszego samochodu nie wpywa na wysoko wypaconego odszkodowania, tak wic poyczanie
od znajomych/rodziny auta
lub przesiadka do komunikacji
miejskiej nie ma najmniejszego
sensu. Jedynie moe przypieszy dziaanie ubezpieczyciela
w danej szkodzie, poniewa gdy
poszkodowany korzysta z auta
to ubezpieczycielowi zaczyna zalee na jak najszybszym
zakoczeniu danej sprawy.
W takim przypadku sztuczne
przeduanie procesu likwidacji szkody dla ubezpieczyciela bdzie nieopacalne, poniewa to on bdzie zobowizany
do zwrotu wszelkich kosztw
zwizanych ze szkod.
Kady klient otrzymuje
rwnie od nas ochron prawn z naszej strony na czas likwidacji szkody. Sprawdzamy
wszystkie dokumenty, kosztorysy i wyceny, wic w wikszoci przypadkw przyczyniamy
si rwnie do podwyszenia
wypaconych odszkodowa.
AutoZaFree.pl
ul. Katowicka 9/33
Racibrz
www.autozafree.pl
tel. 537 531 534
Artyku sponsorowany

16 Sylwetki

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

region historia

101. rocznica wybuchu I Wojny wiatowej


Fot. wikipedia

Pierwsze miesice I wojny wiatowej w wietle Nowin Raciborskich


znajdujcych si w zasobach Archiwum Pastwowego w Raciborzu [fragmenty].
wojciech mitrga

28 czerwca 1914 roku w


Sarajewie Gavrilo Princip,
serbski nacjonalista, czonek organizacji Czarna Rka zastrzeli austriackiego
nastpc tronu, arcyksicia
Franciszka Ferdynanda. Wydarzenie to doprowadzio do
wybuchu wojny, zwanej wielk wojn, a pniej I wojn
wiatow. W miesicach od
padziernika do grudnia 1914
roku wrd gwnych odcinkw frontu mona wyrni
lini zachodni, na ktrej
walki toczyy si pomidzy
armi niemieck, a wojskami francuskimi, na obszarze
Flandrii i kanau La Manche
lini wschodni, gdzie cieray si armia rosyjska z siami
austro-wgierskimi (wspieranymi pniej take przez
oddziay niemieckie) oraz na
Morzu Czarnym, gdzie doszo
do prby si tureckich i rosyjskich. Wydarzenia wojenne
na amach Nowin Raciborskich zajmoway w ostatnim
kwartale 1914 roku ca kolumn opatrzon nagwkiem
Wojna.W niej umieszczano najwiesze doniesienia
frontowe. Meldunki z frontu spychay w cie lokalne
wiadomoci. Echa wojny pobrzmieway rwnie w innych
rubrykach.Nowiny powoyway si na pras europejsk,
R E K L A M A

Nowiny Raciborskie bardzo szczegowo relacjonoway


dziaania wojenne oraz towarzyszce im to polityczne.
a take na oficjalne stanowiska prezentowane przez sztaby, bd przywdcw pastw
biorcych w niej udzia. Wydanie z 15 padziernika donosio o sukcesach poczonych
si niemieckich i austro-wgierskich wzdu linii Wisy.
Przewaga ta zmusia Rosjan
do wycofania si z tego obszaru, o czym traktuj nastpne
wzmianki. Kolejna informacja dotyczy zdobycia twierdzy Antwerpii przez wojska
niemieckie, ktre zostao
opisane w szczegach. Wspo-

mniano rwnie o zatopieniu


rosyjskiego pancernika.
Stosunki
rosyjsko-tureckie ulegy pogorszeniu, a
dowdztwo nad armi pnocn przej car Mikoaj
Mikoajewicz. W Raciborzu
gospodarze, ktrzy na potrzeby wojenne oddali konie
mogli zgasza si po odbir
pienidzy. Mieszkacy przeprowadzali zbirk na rzecz
rodzin, w ktrych znajdowali si mczyni, delegowani
na front. Naczelny prezydent
lska wyda take zarzdze-

nie, nakazujce zgaszanie


przyjcia pod swj dach rannych uczestnikw wojny. W
wypadku niespenienia tych
zalece grozia kara w wysokoci 60 marek. Kolejny
padziernikowy numer odnotowuje uwolnienie twierdzy Przemyl od wojsk rosyjskich. Rosjanie stracili blisko
40 000 onierzy. Straty powstae w wyniku ich dziaa
byy naprawiane, i region
wraca do normalnego ycia. Na zachodnim odcinku
frontu nastpi nalot samo-

lotw niemieckich na Pary.


Dwadziecia bomb umiercio, bd zranio 17 osb. Londyn donosi o kryzysie wojsk
rosyjskich. Rzd belgijski
zmuszony by, ze wzgldu
na otwart wojn, przenie
sw siedzib do francuskiego
Hawru. Berlin ogasza stabiln sytuacj dziaa na ziemi
belgijskiej i donosi o przesuwaniu si wojsk w kierunku
Ostendy. Obszernie opisany
zosta problem wiadcze w
postaci rent po onierzach
polegych na froncie. Przysugiway one wdowom, sierotom, a take, w okrelonych przypadkach, rodzicom
i dziadkom. Informacje zwizane z wojn wieczy przedstawienie stanowiska Stanw
Zjednoczonych, ktre apeloway o zakoczenie dziaa
wojennych, gdy te niekorzystnie wpywaj na sytuacj
w pastwie. Nowiny z 20
padziernika zamieciy matematyczn analiz opisujc wiatowy konflikt. Wedug
niej w walki zaangaowane
byo 56 % caej populacji globu.W akapicie koczcym artyku pada stwierdzenie, e
konflikt ten przyniesie ludzkoci ogromne straty. Przytoczona zostaa relacja duchownego niemieckiego, ktry we
Francji mia za zadanie zidentyfikowa zwoki swego parafianina.

W ssiadujcej kolumnie
Wojna umieszczono opis
skutecznych dziaa wojsk
niemieckich w Antwerpii.
Wrg zosta pozbawiony siy raenia. Ludno cywilna
nie poniosa wikszych strat.
Poinformowano take o obecnoci armii niemieckiej pod
Warszaw. Media rosyjskie
i niemieckie odnotoway dobre traktowanie niemieckich
jecw w rosyjskich obozach.
Trway walki w Galicji i Serbii. Cesarz niemiecki wygosi
przemwienie,zadowolony
z sukcesw frontowych. Na
froncie wschodnim Niemcy
odparli atak Rosjan w okolicach Eku. Torpeda z niemieckiego okrtu podwodnego zatopia brytyjski krownik.
Brytyjczycy zrewanowali si,
zatapiajc w Holandii niemieckie torpedowce. Lokalne
wieci koncentruj si na rozszerzajcej si epidemii cholery, ktra dotara na obszar
lska z frontu wschodniego.
Przyczynili si do tego powracajcy do domw onierze.
Do Raciborza przewieziono
712 rannych z frontu wschodniego. czna liczba przebywajcych w lazarecie wynosia 820.

Czytaj
cay artyku na:

raciborz.com.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 17

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

18 Zdrowie

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

R E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 19

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

racibrz zdrowie

Ponowne leczenie kanaowe


lek. dent. martina
wolnik-roesler

Wielu pacjentw syszy na


wizycie, e zb wymaga powtrnego leczenia kanaowego.
Z jakich wic powodw wykonuje si powtrne leczenie kanaowe i na czym ono polega?
Ponowne przeprowadza
si w przypadku: wystpowania okresowych dolegliwoci
blowych danego zba (np.
blu podczas nagryzania),
obecnoci przetoki, zmian w
koci widocznych na zdjciu
rentgenowskim, ktre powstay po poprzednim leczeniu lub
nie wygoiy si po jego przeprowadzeniu. Powtrne leczenie kanaowe zaleca si take
w zbach bez dolegliwoci blowych, z nieprawidowo wypenionymi kanaami, ktre
s przeznaczone do leczenia
protetycznego (np. zb bdzie
stanowi filar mostu). Ponowne leczenie kanaowe polega
na usuniciu starego materiau znajdujcego si w kanaach korzeniowych, nastpnie
oczyszczenie i odkaenie wiata kanaw przy pomocy specjalnych pynw, opracowanie
oraz ponowne, szczelne ich
wypenienie. Leczenie jest cakowicie bezbolesne (pacjent
najczciej nie musi by nawet
znieczulany), ale wymaga duego zaangaowania zarwno
ze strony lekarza jak i pacjenta,

Fot. Neo-Dent Racibrz

Jak skutecznie poprawi niedocignicia leczenia pierwotnego?


gdy jest bardziej czasochonne ni leczenie pierwotne. Ponowne leczenie kanaowe jest
te wiele trudniejsze od pierwotnego i wymaga posiadania
przez gabinet nowoczesnego i
specjalistycznego sprztu.
Na pocztku najwaniejsze jest znalezienie
przyczyny niepowodzenia
leczenia pierwotnego.
Leczenie kanaowe to sposb na uratowanie zba. Zdarza si jednak, e zb kiedy
przeleczony kanaowo, zaczyna ponownie reagowa. Nie
oznacza to jednak, e zb musi
zosta usunity! Przyczyn niepowodzenia moe by wiele.
Nale do nich: niewaciwe
opracowanie i nieprawidowe
ich wypenienie, trudnoci w
odnalezieniu wszystkich kanaw oraz zamanie narzdzia. Do niedawna pozostawione narzdzia powodoway,
e zby musiay zosta usunite, natomiast obecnie istniej
techniki ich usuwania. Jest to
leczenie wysokospecjalistyczne, przeprowadzane z uyciem
mikroskopu endodontycznego
i innych specjalnych urzdze
oraz materiaw. Warto ratowa kadego zba, ktry bdzie
mg jeszcze suy pacjentowi przez lata, gdy pochopne
decyzje o usuniciu s nieodwracalne, a uzupenienie luki
po stracie zba za pomoc np.

Leczenie kanaowe to sposb na uratowanie zba.


Jeli wybierzemy odpowiednich specjalistw to nie
bdziemy musieli go usuwa. Na zdjciu zamane
narzdzie w kanale zba.
R E K L A M A

racibrz - zdrowie

Poznaj sekretny przepis na pozbycie


si ostrego blu krgosupa...
Fot. Gabinet Rehafix

Bl krgosupa? Pozbd si go!

Gabinet Rehabilitacji i Fizjoterapii Rehafix znajduje


si na ulicy Ocickiej, w pobliu sklepu Novex.
Ostry, kujcy i przeszywajcy bl, ktry dopada nas w
najmniej odpowiednim momencie potrafi skutecznie pokrzyowa plany na cay dzie.
Nagy trzask w krzyu albo poranna sztywno karku to jedne z najbardziej znanych nam
przypadoci. Co zrobi, aby
chocia na chwil wrci do
formy po tak mao przyjemnym incydencie? Czy istnieje
sposb na pozbycie si nagego blu krgosupa bez wizyty
u lekarza, tabletek i bolesnych
zastrzykw?
Ble krgosupa mog
mie rne przyczyny. Najcz-

ciej dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych bada


moemy stwierdzi jaki jest tego powd i prawdziwe rdo.
Niestety nie za kadym razem
udaje si w 100% rozwiza t
zagadk. Przyczyn moe by
wiele. Istnieje proste i skuteczne rozwizanie, ktre kady z
nas moe zastosowa w domu.
Dziki niemu umierzymy bl.
Poniej krtka instrukcja, co
zrobi kiedy znajdziesz si w
takiej sytuacji:
a) Znajd najmniej blow
pozycj. Moesz pooy si na
pododze, ku czy dotrze do
fotela.

b) Jeeli jeste sam to odczekaj najgorszy moment, a


nastpnie zdobd butelk z
ciep wod lub termofor.
c) Przy w okolic najwikszego blu na okoo 2030 min. Dodatkowo owi si
kodr lub kocem.
d) Po ok 30 min. postaraj
si uwolni. Sprawd, czy bl
si zmniejszy czy nie. Jeeli
tak to postaraj si powoli rozrusza. Jeeli uznasz, e jeszcze
za szybko to powtrz ogrzewanie.
Pamitaj, e w ten sposb
Twoje ciao sygnalizuje Ci, e
moe zaczyna si dzia co zego i warto przyjrze si temu
dokadniej. W pierwszej kolejnoci warto zajrze do fizjoterapeuty, aby skonsultowa
swj problem i odby sesj terapeutyczn, dziki ktrej poczujesz si lepiej oraz dowiesz
si, czy uda si na dalsze badania. Zaufaj profesjonalistom
i przyjd do gabinetu REHAFIX w Raciborzu z tym artykuem lub napisz e-maila, a otrzymasz 20% rabatu na pierwsz
wizyt i indywidualn, fachow
oraz rzeczow pomoc (oferta
wana do 10 lipca).

Gabinet Rehabilitacji i Fizjoterapii Rehafix


ul. Ocicka 4, 47-400 Racibrz, tel: 733 333 814
e-mail: rehafix@gmail.com www.rehafix.com.pl

Artyku sponsorowany

mostu protetycznego czy implantu jest duo drosze i nie


zawsze moliwe do wykonania.
W znalezieniu przyczyn niepowodzenia dawnego leczenia
kanaowego przydatnym badaniem jest CBCT (tomografia komputerowa 3D), ktra w
trjwymiarze obrazuje obszar
wok interesujcego nas zba, co pozwala na dostrzeenie
wielu szczegw niewidocznych na klasycznym zdjciu
punktowym i jest szczeglnie
pomocna w bardzo trudnych
przypadkach. Badanie to obecnie jest duo bardziej dostpne
i tasze ni jeszcze par lat temu.
Bardzo wane jest zaplanowanie odbudowy zba po ponownym leczeniu
kanaowym, ktre bdzie
trwae i zapewni ochron
przed zamaniem.
Zby powtrnie leczone
kanaowo najczciej s mocno zniszczone i wymagaj odbudowy za pomoc wkien
szklanych, nakadw czy koron
protetycznych. Istotne jest, aby
nie zwleka z odbudow zba
po leczeniu kanaowym, gdy
prawidowa odbudowa zba
jest jedn ze skadowych powodzenia leczenia kanaowego,
nie tylko ponownego, ale rwnie pierwotnego. Utrata wypenienia tymczasowego nawet
po dobrze przeprowadzonym

leczeniu kanaowym prowadzi


do przedostawania si bakterii
ze liny do wntrza kanaw i
w konsekwencji do ponownej
ich infekcji, co moe objawia
si blem.
Pomimo wielu trudnoci
podczas ponownego leczenia
kanaowego, przewidywalno
i skuteczno takiego leczenia
jest duo wysza, ni jeszcze
par lat temu i pozwala ratowa zby, ktre dawniej kwalifikoway si do usunicia.
Pozwala to pacjentom duej
cieszy si wasnym uzbieniem.

NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
(III pitro, obok Kauflandu)
47-400 Racibrz
www.neo-dent.eu
32 755 21 31
Artyku sponsorowany

20 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Nadeszy wakacje. Wielu


kierowcw wyjedzie swoimi
samochodami na wymarzony urlop. Warto wiedzie, jak
przygotowa auto do dugiej
drogi, aby jazda bya przyjemna, bezpieczna i nie przyniosa
nam niemiych niespodzianek. Nawet jeli pamitamy
o okresowych przegldach,
przed duszym wyjazdem powinnimy pamita o sprawdzeniu naszego pojazdu. Pomimo to, nie wszystkie usterki
da przewidzie, bo w nawet
najbardziej zadbanym aucie w
kadej chwili moe przepali

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

Wyjazd autem na urlop: Jak si przygotowa ?

si arwka albo rozszczelni


przewd. Najlepszym rozwizaniem jest wizyta u naszego
mechanika przed kad dalsz podr, wiele warsztatw
ma w swojej ofercie promocyjne przegldy przedwakacyjne.
Pewne czynnoci moemy jednak wykona sami.
Najpierw sprawdzamy poziom oleju w silniku. Przed
kontrol auto powinno sta z
wyczonym silnikiem na paskim podou przez kilka minut. Jeli oleju jest za mao
powinnimy go koniecznie
uzupeni. Nastpnie sprawdzamy poziom pynu chodniczego oraz pynu hamulcowe-

NAPRAWY POWYPADKOWE

go. Wanym elementem jest


sprawdzenie cinienia powietrza w koach oraz stanu koa zapasowego. Sprawdzamy
przede wszystkim stan bienika oraz cinienie powietrza
w oponach nie zapominajc
o kole zapasowym. Poniewa
w czasie wakacyjnych wyjazdw samochd jest zwykle
bardziej obciony, cinienie
w oponach mona nieco podwyszy w wikszoci aut tabel z zalecanymi wartociami
znale mona na wewntrznej stronie klapki wlewu paliwa lub na naklejce we wnce
drzwi kierowcy.
O kontrol zawieszenia

MECHANIKA POJAZDOWA

popromy naszego mechanika. Polskie drogi nie rozpieszczaj kierowcw, dlatego


te przegld powinien obj
osony silnika, gumowe elementy chronice newralgiczne punkty zawieszenia, osony termiczne oraz mocowania
ukadu wydechowego. Skontrolowany powinien zosta
rwnie ukad hamulcowy
(tarcze hamulcowe oraz klocki hamulcowe.
Sprawd wiata. Skontroluj czy wszystkie arwki
wiec. Warto stan autem
przed cian i sprawdzi, czy
reflektory s dobrze ustawione i czy dziaa regulacja wyso-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

koci owietlenia, by jadc obcionym autem, nie olepia


nadjedajcych z przeciwka.
Latem badanie stanu naadowania akumulatora moe wydawa si nieistotne, jednak w
wysokich temperaturach czciej korzystamy z klimatyzacji, suchamy radia przy wyczonym silniku i podczamy
wicej urzdze do gniazda
zapalniczki, np. nawigacj,
adowark telefonu, lodwk.
W autach ponad picioletnich

przetestowanie akumulatora
jest niezbdne. Zadbaj o klimatyzacj. Kilka godzin spdzonych w aucie z niesprawn
klimatyzacj moe zepsu rado z wyjazdu. Jeli z ukadu
wydobywa si nieprzyjemny
zapach czy klima sabo chodzi to przed wyjazdem naley
zdezynfekowa cay ukad, wymieni filtr kabinowy i zadba
o napenienie ukadu klimatyzacji gazem.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 21

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

R E K L A M A

WIZYTWKI, ULOTKI >>>

47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12


(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

JAPOSKA SAMOOBRONA
...DLA KADEGO

ZAPISY:

Raciborski Osrode
Aikido

Szkoa Podstawowa nr. 15, ul. Sowackiego 48, Racibrz


- modzie, doroli (od 13+) codziennie 19.00-20.30

www.aikido-raciborz.pl

SENSEI JACEK tel. 602 487 925


Zesp Szkolno-Gimnazjalny, ul. Jana Pawa II. 41A, Ndza
- modzie, doroli (od 13+) wt./czw. 18.00-19.30

SENSEI KAROL tel. 889 898 760


Rydutowy, Gimnazjum nr. 1, ul. Strzelcw Bytomskich

sempai Dawid tel. 796 455 008

ZAP

RAS

ZAM
Y!

www.AIKIDO-RACIBORZ.pl

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

22 Ogoszenia

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE
Kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem od 4,9% i prowizj od
2%!Nie zwlekaj i zaoszczd kilkaset zotych na miesicznych ratach!Zadzwo lub wyslij sms o treci kredyt na nr 882-19-34-34 lub
882-19-33-33
Poyczki pozabankowe na raty
nawet do 30 tys z, Szybkie chwilwki! Najwysza przyznawalno,
pienidze w 15 minut na koncie.
Tel. 882-19-34-34, 882-19-33-33.

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 860
Zatrudnimy kucharza, kuchark
w Restauracji Dzika Ra w Raciborzu. Wymagane dowiadczenie.
Tel.608-455-912
ATERIMA MED - Zosta Opiekunem Osb Starszych w Niemczech. Pracuj legalnie i bezpiecznie., tel.: 32 506 55 87
Poszukiwany kierowca do rozwoenia pizzy w Raciborzu. Kontakt
w godz. 10-20 pod nr 608-455912
Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886
KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK
Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18

nieruchomoci
Sprzedam wyremontowany dom
w Pietrowicach Wielkich o pow.
ok 125m2 z poddaszem uytkowym. Kuchnia, 2 azienki, 5 pokoi,
garderoba, suszarnia, czciowo
podpiwniczony. Cena 350 tys. z.
Kontakt 794 211 374 po 19.00.
Mieszkanie 47m2 w centrum
Raciborza do wynajcia od 1.VI
.2015r. I p., umeblowane, wyposaone, ciepe, jasne z balkonem.
Tel. 32 415 24 73 , 609513031
Wynajm 2-pokojowe mieszkanie w Raciborzu na ul. Wojska
Polskiego (3 pitro) od lipca 2015.
Umeblowane. Atrakcyjne warunki. Kontakt: 77 485 51 87
Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a.
Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy 605
742 269

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!
AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

tel. 509 289 833


ODZIE ROBOCZA

Artykuy BHP, P.PO.,


spawalnicze, chemia
gospodarcza, we.
Nowa lokalizacja
ul. Eichendorffa 12,

tel./fax 32 440 30 36,


kom. 512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

PRANIE DYWANW,
tapicerki
samochodowej oraz
TAPICERKI MEBLOWEJ
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej
i samochodowej. Atrakcyjne Ceny!
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!

Malowanie wntrz oraz elewacji,


tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

weterynaria

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

usugi
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121

Poligrafia
i Reklama
tel.
32 414 90 30
533 335 277

Kontakt: 606-505-169

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

32 415 19 91, 691 960 146

Komis od A - Z

MECHANIKA
POJAZDOWA

(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

MECHANIKA
OPONY LETNIE
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta
opon Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25

Tel. 504 476 839


ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

GazetaInformator.pl >>

25 czerwca 2015, nr 12 (189)


R E K L A M A

Szkolenia
dla biznesu

racibrz - aRBORETUM - 27-28 CZERWCA

Raciborski Festiwal
redniowieczny
27-28 czerwca na polanie
przy ul. Markowickiej w Raciborzu odbdzie si 7. Raciborski Festiwal redniowieczny, ktrego organizatorem
jest Stowarzyszenie Drengowie znad Grnej Odry. Festiwal rozpocznie si w sobot o
godz. 10.00 gr terenow. Pniej odbd si kolejno turniej
uczniczy, turniej zapasw, gry
i zabawy redniowieczne dla
dzieci. Oficjalne otwarcie festiwalu nastpi o godz. 14.00.
Pniej bdzie mona wysucha koncertu zespou Kurul

Zapowiedzi 23

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Dobosok z Wgier oraz zespou Jar. W programie take widowisko historyczne Noc Kupay (godz. 18.00) oraz wielka
bitwa wojw (godz. 19.00). W
niedziel festiwal rozpocznie
si o godz. 11.00. Wwczas
odbd si walki finaowe turnieju zapaniczego. Pniej
uczestnicy bd mogli wzi
udzia w pokazie tacw irlandzkich, turnieju bojowym
oraz obejrze spektakl Cakiem niedawno, czyli mroki
redniowiecza w wykonaniu
Teatru Rozrywki Trjkt.

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

racibrz - ZAMEK - 26 CZERWCA

olza - CAMPING EUROPA - 3 LIPCA

Zamkowa Noc
z Duchami

Rock&Reggae
Summer Party 2015

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*

26 czerwca Zamek Piastowski w Raciborzu zaprasza


na IV Zamkow Noc z Duchami. Tym razem impreza rozpocznie si o godz. 18.30.
Cao rozpocznie si od bajki o Kopciuszku w wykonaniu wychowankw Placwki
Opiekuczo-Wychowawczej
z Kuni Raciborskiej. Nastpnie przed sal konferencyjn czekaj na dzieci kosmyki wiedmy Andeliki,
czyli kolorowe warkoczyki.

W tym samym czasie (20.00


- 21.00) w sali konferencyjnej dzieci, modzie oraz rodzice bd mogli wzi udzia
w kolejnym wieczorze eksperymentw. Okoo 21.00 Noc
z Duchami przeniesie si na
zamkowy dziedziniec. Bdzie
bajka z Babci, Kubusiem
Puchatkiem i Tygryskiem.
Nie zabraknie wywiadu z zawsze wesoym Duchem, pokazw alchemicznych oraz fireshow.

Uczestnicy szkolenia otrzymuj:


materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

3 lipca na Campingu Europa w Olzie odbdzie si


Rock&Reggae Summer Party
2015. Dobra muzyka, ludzie,
miejsce, pozytywna atmosfera
od kilku lat to gwne atuty
tej imprezy. Na naszej scenie
zagrali do tej pory: Dont Do
That, WALFAD, Kurde, Zakad i Helikopter w projekcie roboczym, Fatal Addiction,

The Muffins Band, Supersonic,


Trzecie Pitro. Co roku gwiazd imprezy jest zesp TABU,
ktry rozgrzewa swoich fanw
rytmami reggae. Podczas tegorocznej edycji imprezy oprcz
Tabu zagraj: Dont Do That
oraz Ja Mmm Chyba ciebie/
owcy.B Band. Pocztek imprezy o godz. 19.30. Bilety w
cenie 15/20 z.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
25 czerwca o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastwoskiego w
Raciborzu odbdzie si koncert z okazji 30-lecia Modzieowego Domu Kultury w Raciborzu. W programie koncertu m.in. wystpy wychowankw k tanecznych, wokalnych i
teatralnych z towarzyszeniem orkiestry rozrywkowej Happy Big
Band z Mysowic oraz plener malarski. Wstp wolny.
26 CZERWCA - BOISKO - BOGUNICE
26 czerwca o godz. 16.00 na boisku w Bogunicach rozpocznie si
Motorockowisko. W programie koncerty zespow Trzynasta w samo poudnie, Keep on Rockin, Funk4Fun, Whisper,
Tabu. Bilety w cenie od 15 do 25 z.
26 CZERWCA - ZAMEK - RACIBRZ
26 czerwca o godz. 18.30 na dziedzicu Zamku Piastowskiego w
Raciborzu rozpocznie si IV Zamkowa Noc z Duchami. Jak
zawsze nie zabraknie fire-show, wystpw na scenie, stoisk gastronomicznych, zwiedzania zamku pn por, szczypty horroru
a przede wszystkim dobrej zabawy dla dzieci i osb dorosych.
27 CZERWCA - PRZEDSZKOLE - KRZYANOWICE
27 czerwca o godz. 10.00 na terenie przedszkola w Krzyanowicach odbd si 9. Midzynarodowe Zawody Sportowo-Poarnicze CTIF Modzieowych Druyn Poarniczych
OSP o Puchar Starosty Raciborskiego. Uroczyste zakoczenie zawodw przewiduje si na godz. 12.00.
27-28 CZERwCA - BOISKO - ZABEKW
27-28 czerwca na boisku w Zabekowie odbdzie si zlot pojazdw zabytkowych.
27 CZERWCA - KLUB M5 - RACIBRZ
27 czerwca o godz. 11.30 w klubie M5 przy ul. Ksicej 14 w Raciborzu odbdzie si podsumowanie 9. edycji Grand Prix
Raciborza w brydu sportowym w sezonie 2014/2015.

27 CZERWCA - PRZEJCIE GRANICZNE - CHAUPKI


27 czerwca o godz. 10.00 z Chaupek wyruszy spyw kajakowy
Otwieranie Granicznych Meandrw Odry. Rezerwacja
kajakw pod numerem telefonu 32 419 40 50.
28 CZERWCA - MOKSIR - WODZISAW lski
28 czerwca o godz. 8.30 z terenu MOSiR w Wodzisawiu lskim
wyruszy XVII Powiatowy Rajd Rowerowy.
28 CZERWCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
28 czerwca o godz. 17.00 w muszli koncertowej w Parku Roth w
Raciborzu odbdzie si pierwszy z cyklu koncertw letnich
organizowanych przez Raciborskie Centrum Kultury.
30 CZERWCA - MOKSIR - KUNIA RACIBORSKA
30 czerwca o godz. 17.00 na scenie Miejskiego Orodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej wystpi grupa teatralna dziaajca przy Zamku Piastowskim w Raciborzu.
3 LIPCA - CAMPING EUROPA - OLZA
3 lipca o godz. 19.30 na terenie Campingu Europa w Olzie odbdzie si Rock&Reggae Summer Party. Podczas tegorocznej edycji imprezy oprcz Tabu zagraj: Dont Do That oraz Ja
Mmm Chyba ciebie/owcy.B Band. Pocztek imprezy o godz.
19.30. Bilety w cenie 15/20 z.
3 LIPCA - DK - KOBYLA
3 lipca o godz. 19.00 w Domu Kultury w Kobyli wystpi grupa
teatralna dziaajca przy Zamku Piastowskim w Raciborzu.
11 LIPCA - PLAC ZA UG - GODW
11 lipca na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Godowie odbdzie si Mroczny Zlot Motocyklowy, ktrego organizatorem jest Grupa Motocyklowa Mroczne Duchy.
Pocztek o godz. 11.00. Na godz. 13.00 zaplanowano parad
motocyklow. Pniej koncert zespou Blend i Marcina Goka z
kapel Roog.

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla
wielu firm, instytucji i organizacji.
Specjalizuje si
w szkoleniach
sprzedaowych i menederskich szczeglnie tych bran gdzie wystpuje
czsty bezporedni kontakt z Klientem. Szkolenia
prowadzi w dynamiczny bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

24 Reklama

25 czerwca 2015, nr 12 (189)

<< GazetaInformator.pl

Wicej wiata wTwoim domu

OKNOPLAST nowe otwarcie naKlienta


Zapraszamy donowego punktu OKNOPLAST wTworkowie.
ZDanielem Ryciukiem, Szefem Sprzeday naRynek Polski OKNOPLAST, rozmawia Anna Pawowicz.
ANNA PAWOWICZ: OKNOPLAST
to midzynarodowa firma, jeden
zpiciu najwikszych producentw
okien idrzwi zPVC wEuropie. Wczym
tkwi sekret sukcesu firmy?
DANIEL RYCIUK: OKNOPLAST to gracz
liczcy si na rynku europejskim. Nasza
sie sprzeday obejmuje ponad 1800
salonw w10 krajach. Nasz misj jest
tworzenie okien onajwyszej jakoci iestetyce, gwarantujcych Klientom satysfakcj
zzakupu. Rwnie wana jest fachowa
obsuga wsalonie, monta, anastpnie
opieka pozakupowa. Dziki takiemu podejciu a 70% naszych Klientw pochodzi zpolecenia. Dlatego podejmujemy
wspprac zfirm SAFER. Jestem pewny,
ewieloletnie dowiadczenie oraz profesjonalne doradztwo, ktre wyrniaj
naszego nowego Partnera, przekonaj
nawet najbardziej wymagajcych Klientw.
Ponad 1 mln 250 tys. Klientw toliczba imponujca. Codecyduje owysokiej jakoci produktw OKNOPLAST,
ktre docenio ju tak wiele osb?
Produkujemy nasze wyroby zgodnie

z rygorystyczn europejsk norm


EN14351:2006 Okna idrzwi iznakujemy produkty symbolem CE. Certyfikat
Q-Zert, niemieckiego instytutu stolarki
otworowej iftRosenheim, potwierdza
t jako, aZielone okno e produkt
jest przyjazny rodowisku.
Gwarancj najwyszej jakoci jest zastosowanie najlepszych komponentw od
renomowanych europejskich producentw. Profile stosowane przez OKNOPLAST
maj najwysz klasA zapewniaj
oknom stabilno itrwao oraz lepsze parametry izolacyjne. Co wane,
OKNOPLAST jako jedna znielicznych firm
oferuje autorskie rozwizania, dostpne
wycznie pod wasn mark, m.in.zastrzeone ksztaty profili okiennych Prolux,
Platinium Evolution iWinergetic Premium
oraz eleganckie dodatki iakcesoria linii
dESIGN+. Niepowtarzalno produktw
oraz innowacje sprawiaj, e jestemy
bardzo konkurencyjni.
OKNOPLAST to firma, ktra dba
oKlienta. Przygotowalicie take
nowe propozycje dla Klientw

Precyzyjnie wykonany profil, odpowiednio dobrany kolor, dopasowane akcesoria


okienne to elementy, ktre sprawiaj,
e okna OKNOPLAST wyrniaj si wygldem iestetyk. Wychodzc naprzeciw
potrzebom naszych Klientw, dla ktrych
naturalne wiato jest niezbdnym skadnikiem codziennego funkcjonowania
oraz rdem dobrego samopoczucia,
oferujemy im nowo okno PROLUX.
PROLUX to nowe autorskie rozwizanie
OKNOPLAST, ktre wyrnia midzy innymi wiksza powierzchnia szyby ismuklejsze profile PVC. Nowatorski system, ktry
jest pierwszym tego typu produktem
na polskim rynku stolarki otworowej, to
odpowied na trendy wnowoczesnym
projektowaniu budynkw, wktrych kluczowe role odgrywaj wiato iprzestrze.
Pomimo smuklejszych profili okiennych,
parametry techniczno-uytkowe systemu PROLUX prezentuj wysoki poziom
zaawansowania. Konstrukcja nowego
systemu OKNOPLAST daje moliwo
szklenia pakietw szybowych: bezpiecznych iantywamaniowych, wtym 2-ko-

morowych. Ponadto woknie zostao


zastosowane autorskie wzmocnienie,
wykonane zwielokrotnie gitej stali,
ktre zapewnia sztywno istabilno
konstrukcji, pozwalajc jednoczenie
naprojektowanie okien oduych gabarytach.
Przy wyborze stolarki okiennej warto
rwnie zwrci uwag nazastosowane
pakiety szybowe, ktre przy odpowiednim
dobraniu parametrw mog zapewni
mniejsze straty ciepa, lepszy bilans energetyczny, anawet zwikszy przejrzysto
czy dwikoszczelno okien. Wofercie
OKNOPLAST modele Winergetic Premium
oraz Platinium Evolution standardowo
wyposaone swnowoczesny pakiet

szybowy 4Xglass, zapewniajcy 4nowe


korzyci. Niszy wspczynnik przenikalnoci cieplnej, wiksza przejrzysto oraz lepszy bilans energetyczny iochrona przed
haasem towyjtkowe poczenie zalet
pakietu szybowego na polskim rynku.
Gdzie Klienci mog znale nowy
salon sprzeday OKNOPLAST izapozna si zbogat ofert produktow?
Wszystkich Klientw poszukujcych niestandardowych rozwiza itych, ktrzy
lubi otacza si wyjtkowymi produktami zapraszamy serdecznie dofirmy SAFER
przy ul.Raciborskiej100 wTworkowie,
gdzie mona obejrze, sprawdzi ioczywicie zakupi nasze okna.
Dzikuj zarozmow.

O aktualne promocje zapytaj w salonie Partnera Handlowego OKNOPLAST:

PARTNER
HANDLOWY:

TWORKW, ul. Raciborska100


tel. 32 308 70 00

www.oknaprolux.pl

You might also like