You are on page 1of 8

EsP

Date: Jan. 20, 2013
I. Layunin: naipapamalas ang responsableng pangangalaga ng kalikasan
II. Paksang-Aralin: Pangangalaga sa kapaligiran
III. Pamamaraan
A. Paghahanda
Magbigay ng maikling impormasyon tungkol sa mga puno at ang kahalagahan
ng mga ito.
B. Panlinang na Gawain
1. Pangganyak – magpakita ng mga larawan ng puno o kaya’y itanong sa
mga bata kung anong mga puno ang kanilang alam.
2. Ipabasa ng tahimik sa mga mag-aaral ang seleksyon sa p. 27 na may
pamagat na “Puno Ang Kalutasan”
3. Talakayin sa klase ang binasang seleksyon
C. Paglalahat
Ang mga puno ay parte ng kalikasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ay
dapat nating pangalagaan. Nakakakuha tayo ng pagkain, oxygen na ating
kalian at iba pang importanteng gamit. Nakakatulong din ito upang maiwasan
ang pagbaha. Responsibilidad nating palitan ang mga punong ating pinutol.
D. Paglalapat
Sagutan ang mga tanong sa “Gabay Mo” p. 28. Ilagay ang sagot sa ¼ sheet
of paper.
E. Pagtataya
Isulat ang tama o mali
1. Dapat putulin ang mga puno dahil nakakaabala ito sa atin.
2. Magtanim tayo ng mga puno dahil sa kahalagahan nito sa ating
kapaligiran.
3. Nagkakaroon ng pagbaha kapag maraming puno sa kapaligiran
4. Ang oxygen na galing sa puno ay kailangan natin upang tayo ay mabuhay.
5. Iwasang magputol ng maraming puno.
IV. Takdang-Aralin
Basahin ang seleksyon sa aralin 14 pp. 33-34 ng Liwanag 6
Science
Date: Jan. 20, 2014
I.Objective: Describe how an earthquake occurs
II. Subject Matter: Earthquakes
References: Into the Future: Science and Health 6 pp. 202-206
Science Alive 6 pp. 287-306
III. Procedure
A. Preparation
1. Weather Report – the northeast monsoon is prevailing in the country this
January
2. Trivia: The landmasses of the world were once joined together in a
single landmass. This supercontinent is called Pangeae. The moving hot
materials in the asthenosphere caused the lithosphere to break apart
into rock layers called plates. The convection current in the

the solid lithosphere breaks forming faults. Why does Indonesia. What is the intensity when the shaking of the ground is felt generally by everyone? 9. What is the intensity when the earthquake is felt by several persons at rest. Earthquake is the shaking of the ground due to the movement of the earth’s crust (tectonic) or movement of magma under the ground (volcanic) 2.Fairly strong 7. Generalization 1. 8. Earthquake intensities 1. Let’s find out more about earthquakes. Fault – fracture or break in the crust 3. Very feeble shock 4. Presentation Due to the movement of the plates. Motivation: Demonstrate to the pupils how plates move. What is the focus of an earthquake? 4. How do you differentiate intensity from magnitude? 6. 2. Magnitude or size of an earthquake is the amount of energy released.feeble shock 5 . Intensity is the measure of the vibrations or shaking in a particular place 7. Magnitude below 3 – hardly perceptible Magnitude 3-4 .moderate 6 . Extremely feeble shock 3.strong Magnitude 7-8 .Hardly perceptible shock 2. Philippines and Japan frequently experience earthquakes? 5.very feeble shocks Magnitude 4-5 . 3.major Magnitude 8-9 .great earthquake . How do you describe intensity 1 earthquake? 7.asthenosphere caused the plates to move towards each other or away from each other. B.moderate Magnitude 6-7 . How do you describe the epicenter of an earthquake? 3. Epicenter – the surface of the earth directly above the focus 5. 6. When rocks in the fault are stress they move creating earthquakes. How do you describe a magnitude 6-7 earthquake? 10.What instrument is used to record the intensity of an earthquake? 11-15. Focus – the place under the ground where the earthquake origin 4. What is a fault? 2.feeble shocks Magnitude 5-6 .strong 8very strong 9-extremely strong 8. Give five destructive effects of earthquakes? 4. Developmental Activities 1. Activity and discussion Gather data and answer the following questions 1.

Trees burst into flames and the fiery eruption continued through the night and a 160 feet high volcano was formed. Weather Report 2. 21. Movement of the crustal plates 5. damages to properties. 2. Procedure A. 310-319 III. Presentation The teacher will tell the pupils that in the day’s lesson they will find out more about volcanoes 3. Where do molten materials that come out of a volcano come from? 4. death of plants. What is a volcano? 2. Effects of earthquakes – tsunami. Evaluation Write A if it describes an earthquake and B if not. Application What is the first thing that you should remember if there is an earthquake? 6. Differentiate magma from lava 3. Preparation 1. 1. Motivation: Tell a story about how a farmer (Dionisio Pulido) in Paricutin Mexico who was working in his field in February 20. Developmental Activities 1. Tsunami 4. Subject Matter: Volcanoes References: Into the Future: Science and Health 6 pp. Activity/Discussion Answer the following questions 1. What do you call the small hole where magma comes out of a volcano? 5. 1943 at 4:00 pm saw the ground breaks and ashes coming up from the crack. Review: Earthquakes 3. Storm surge IV. How do you differentiate active from inactive volcanoes? 6. Objective: Describe a volcano II. 2014 I. animals and man 5. Flowing of magma 3. Arrange the following based on how volcanoes are formed? . Shaking of the ground 2. Assignment Study about volcanoes Science Date: Jan.9. Review Drill B. 210-212 Science Alive 6 pp.

vents 7. Pangganyak: ikuwento ang alagang isda sa aquarium 2. What is lava? IV. Volcano is a mountain or hill with a vent on top. Panimulang Gawain Balik-aral tungkol sa kahalagahan ng mga puno B. 2014 I. What two volcanoes in the Philippines are active? 4. 6. 5. Pamamaraan A. Evaluation Identification 1. Ipabasa ng tahimik sa mga bata ang seleksyon sa pp. What kind of volcano shows signs of volcanic activities? 3. Magma escapes from the mantle and forms a magma pool in the earth’s crust b. Application Draw a volcano and label the parts 6. Generalization 1. Magma are molten rock materials beneath the earth’s surface and inside the volcano. Paksang-Aralin: Pag-aalaga sa kapaligiran III. Lava are the molten materials that have already came out on the earth’ surface. EsP Date: Jan. 4.33-34 na may pamagat na “Huwag Naman” 3. How volcanoes are formed a. Talakayin ang seleksyong binasa . Inactive volcanoes are those that have not erupted for 600 years. 3. What landform has a vent or hole on top? 2. c. What is magma? 5. Magma oozes out and rocks and ashes piles up on the surface. 5. 22.___ ___ ___ ___ a volcano is formed magma slowly moves up the crack on the surface magma comes out and rocks and ashes piles up. Magma slowly moves up the cracks. Parts of a volcano – magma chamber. Panlinang na Gawain 1. magma forms a deep pool in the crust 4. Layunin: naipapamalas ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran II. Activie volcanoes erupted or shows signs of volcanic activities. 2. Assignment Research on the effects of volcanic eruptions.

Hot materials inside volcanoes are sources of geothermal energy. 3. ceramics. Banahaw. 5. Makiling. Volcanic rocks like basalt and granite can be used as construction materials. 2014 I. 34. 213-216 Science Alive 6 pp. 2. Poisonous gases. Review: Volcanoes 3. Takdang-Aralin Basahin ang seleksyon sa pp.39-40 ng Liwanag 6. Presentation: Tell the pupils that they will learn about the effects of volcanic eruption 3. IV. Subject Matter: Effects of volcanic eruption References: Into the Future: Science and Health 6 pp. D. Science Date: Jan. Dapat tayong gumamit ng tamang paraan ng pangingisda upang hindi mamatay ang mga isda at masira ang karagatan. Share ideas with the members of the group harmful effects of volcanic eruptions c. Share ideas with the members of the group beneficial effects of volcanic eruptions. Volcanoes as well as volcanic eruptions are tourist attractions. 317-320 III. .C. Procedure A. 23. picture frames a other decorations. Lava and mud flows can destroy properties. vases. Volcanic materials can be made into materials like bricks. Presentation 1. Preparation 1. Pinatubo eruption last June 14. Albay. Ex. Review Drill B. Paglalapat Sagutin ang mga tanong sa “Gabay Mo” sa p. It makes the surrounding soil fertile since lava from volcanoes contain minerals needed by plants. Weather Report 2. Discuss the output in class C. Motivation: Narrate to the pupils Mt. Geothermal energy is used to generate electricity. Maraming isda at halaman dito na pwede nating kainin at gamitin. 1991 2. Generalization Beneficial Effects 1. Pagtataya Sumulat ng mga paraan upang mapangalagaan ang karagatan. 2. Paglalahat Ang karagatan ay isang importanteng likas na yaman na dapat nating pangalagaan. b. burning rocks. E. Objective: Describe the effects of volcanic eruption II. Harmful Effects 1. 4. and ashes can kill living things. Tiwi. Activity/Discussion Procedure a.

41 E. Takdang-Aralin Humanda sa isang pagsusulit tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Paglalahat Punong kahoy iwasang putulin. lahar and mud flows can bury towns and destroy communities. during and after a volcanic eruption. Volcanic ashes. Paksang-Aralin: Pangangalaga sa Kalikasan Sanggunian: Liwanag 6 pp.3. EsP Date: Jan. 39-41 III. Upang pagbaha ay ating sugpuin. E. Pamamaraan A. D. Itanong sa mga mag-aaral kung binabaha sa kanilang lugar at kung ano ang mga dahilan kung bakit bumabaha 2. IV. Objective: Identify precautionary measures before. Ref. Layunin: natutukoy ang mga paraan upang maiwasang bumaha II. 217-218 III. during and after a volcanic eruption. 39-41 3. Panlinang na Gawain 1. C. Science Date: Jan. 2014 I. Talakayin sa klase ang seleksyong binasa. Panimulang Gawain Balik-aral tungkol sa tamang pangingisda B. Subject Matter: Precautionary measures before. Evaluation Give 3 beneficial effects of volcanoes Give 2 harmful effects of volcanoes IV. Pagtataya Magbigay ng limang paraan kung paano mapipigilan ang baha. Magtanim ng mga puno upang mapalitan ang mga naputol na. 2014 I. and gases can pollute the air. Procedure . 24. II. Paglalapat Sagutan ang mga tanong sa “Palagay Mo” p. Ipabasa sa mga piling mag-aaral ang seleksyon sa pp. Into the Future: Science and Health 6 pp. during and after a volcanic eruption. Application Give examples of volcanoes found in the Philippines and their beneficial or harmful effects. land and water 4. D. Assignment Study about precautionary measures to be done before. 24. Lava.

Developmental Activities 1. Preparation 1.A. Each group will report their output in class EsP . Activity/Discussion Procedure a. Each group will share ideas about the precautionary measures. during and after an earthquake 3. b. Review drill B. c. Weather Report 2. Presentation: Tell the pupils that they will find out what should be done before. Review: effects of volcanic eruptions 3. Motivation: Narrate to the pupils what happened to people who do not follow precautionary measures when volcanic eruptions take place 2. Members of each group will list down all ideas gathered.

Pamamaraan A. Magtanim ng mga puno upang mapalitan ang mga naputol na. Paksang-Aralin: Pangangalaga sa Kalikasan Sanggunian: Liwanag 6 pp. Itanong sa mga mag-aaral kung binabaha sa kanilang lugar at kung ano ang mga dahilan kung bakit bumabaha 5. 41 E. 2014 I. Talakayin sa klase ang seleksyong binasa. Panlinang na Gawain 4.Date: Jan. D. Takdang-Aralin Humanda sa isang pagsusulit tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Upang pagbaha ay ating sugpuin. C. Ipabasa sa mga piling mag-aaral ang seleksyon sa pp. Paglalapat Sagutan ang mga tanong sa “Palagay Mo” p. 39-41 III. . Panimulang Gawain Balik-aral tungkol sa tamang pangingisda B. 39-41 6. Paglalahat Punong kahoy iwasang putulin. IV. Layunin: natutukoy ang mga paraan upang maiwasang bumaha II. 27. Pagtataya Magbigay ng limang paraan kung paano mapipigilan ang baha.