SULIT

4571/2
Kertas 2

Nama :………………………………………..

Angka Giliran…………….

PENGETAHUAN SAINS SUKAN
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

2 Jan 30 Minit

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENGETAHUAN SAINS SUKAN
Kertas 2
Dua Jam Tiga Puluh Minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan
DUA soalan Bahagian B.
Jawapan bagi kedua-dua bahagian ini
hendaklah diserahkan bersama-sama.
Jawapan Bahagian A hendaklah dijawab
pada ruangan yang disediakan dalam kertas
soalan. Langkah penting dalam kerja
mengira hendaklah ditunjukkan dengan jelas.
Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis di
dalam kertas jawapan yang disediakan dan
dikepilkan bersama dengan bahagian A.
Jawapan di Bahagian B mestilah jelas dan
padat. Gambarajah, graf, jadual dan semua
yang berkaitan boleh digunakan untuk
menjelaskan jawapan anda.
Markah maksima yang diperuntukkan
ditunjukkan dalam kurungan pada hujung
tiap-tiap soalan.
Mesin kira boleh digunakan bagi membantu
calon

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian
Soalan
Markah
1
2
3
4
5
A
6
7
8
9
10
JUMLAH
1
2
B
3
4
JUMLAH
JUMLAH BESAR

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak
4571/2

[ lihat Sebelah

SULIT

BAHAGIAN A

Atlet A

Atlet B

Rajah 1
1.

Gambarajah menunjukkan satu perlakuan keagresifan dalam sukan bola sepak
a)

Namakan keagresifan yang berlaku kepada atlet A.
…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

b)

Berikan SATU contoh perlakuan keagresifan yang sama seperti
gambarajah di atas.
…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

c)

Nyatakan DUA faktor yang mempengaruhi keagresifan.
i. …….……………………………………………………………………………
ii. …….……………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

2

[ Lihat Sebelah

SULIT

Penglibatan dalam sukan boleh
menghasilkan kesan positif dan negatif

2.

Pernyataan di atas menerangkan tentang kesan penglibatan dalam sukan.
a)

Namakan DUA agen yang mempengaruhi individu ke dalam sukan.
i. ….……………………………………………………………………………
ii. …….………………………………………………………………………..
[2 markah]

b)

Senaraikan DUA kesan positif terhadap individu yang melibatkan diri
dalam sukan.
i. …….……………………………………………………………………………
ii. …….…………………………………………………………………………..
[2 markah]

4571/2

3

[ Lihat Sebelah

SULIT
A
B
C
D
E
F
G
H

Johan

Rajah 2
3.

Rajah 2 menunjukkan jadual satu pertandingan.

a)

Namakan sistem pertandingan di atas.
…….……………………………………………………………………
[1 markah]

b)

Berapakah bilangan perlawanan bagi pertandingan di atas?
…….……………………………………………………………………
[1 markah]

c)

Senaraikan DUA kebaikan sistem pertandingan di atas.
i. ……………………………………………………………………………
ii. ……………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

4

[ Lihat Sebelah

SULIT

X

Y

Rajah 3
4.

Rajah 3 di atas menunjukkan dua lokasi untuk mengesan denyutan nadi.
a)

Namakan kedua-dua lokasi tersebut
X : ...........................................................................................................
Y : ...........................................................................................................
[2 markah]

b)

Sekiranya seorang atlet mempunyai kadar denyutan jantung sebanyak
70 denyutan seminit dan isipadu strok sebanyak 80 ml. Hitungkan kadar
keluaran jantung atlet tersebut.
…….………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

5

[ Lihat Sebelah

SULIT

X : LARIAN 10 KM

Y : LOMPAT JAUH

Rajah 4
5.

Sistem tenaga yang berbeza digunakan bagi aktiviti fizikal yang berbeza.
a)

Berdasarkan rajah 4 di atas, nyatakan sistem tenaga yang digunakan.
X :...........................................................................................................
Y: ...........................................................................................................
[2 markah]

b)

Nyatakan dua contoh aktiviti sukan lain yang menggunakan sistem
tenaga seperti dalam aktiviti Y.
…….………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

6

[ Lihat Sebelah

SULIT
Seorang atlet mengalami
kelesuan otot selepas
menyertai pertandingan
merentas desa

6.

Situasi di atas dialami oleh seorang atlet dalam suatu pertandingan.
a)

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan dua faktor yang menyebabkan
situasi ini boleh berlaku.
i. ................................................................................................................

b)

ii.................................................................................................................
[2 markah]
Pilih salah satu di (a) dan huraikan secara ringkas
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................
[2 markah]

4571/2

7

[ Lihat Sebelah

SULIT

S

Rajah 5
7.

Rajah 5 di atas menunjukkan piramid makanan.

a)

Namakan kumpulan makanan S di atas.
…….……………………………………………………………………………
[1 markah]

b)

Nyatakan bentuk penguraian tenaga yang dihasilkan oleh kumpulan S di
atas.
….………………………………………………………………………………
[1 markah]

c)

Berikan DUA kesan kekurangan nutrien kepada atlet.
i ……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
ii ………………….…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

8

[ Lihat Sebelah

SULIT

Pelaku

7 ela

7 ela
Penguji
Rajah 6

8.

Rajah di atas menunjukkan salah satu ujian kecergasan fizikal.

a)

Nyatakan komponen kecergasan yang diuji pada rajah 6 .
..………………………………………………………………………………
[1 markah]

b)

Namakan ujian kecergasan di atas.
…………………………………………………………………………………
[1 markah]

c) Namakan satu ujian lain yang menguji komponen kecergasan sama seperti
di (a).
..…………………………………………………………………………………
[1 markah]
d) Berikan SATU perlakuan kemahiran sukan yang memerlukan komponen
kecergasan di atas.
..…………………………………………………………………………………
[1 markah]

4571/2

9

[ Lihat Sebelah

SULIT

PEMINDAHAN
PEMBELAJARAN

POSITIF

SIFAR

Q

Rajah 7

9.

Rajah di atas menunjukkan jenis pemindahan pembelajaran kemahiran motor.

a)

Nyatakan jenis pemindahan pembelajaran yang diwakili oleh Q
…….………………………………………………………………………..
[1 markah]
b)

Berikan satu contoh situasi dalam sukan yang menggambarkan
pemindahan pembelajaran Q.

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
[1 markah]
c)

Nyatakan perbezaan pemindahan pembelajaran positif dengan
pemindahan pembelajaran sifar.

…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

10

[ Lihat Sebelah

SULIT
SISTEM YANG MENGAWAL
PERGERAKAN ASAS

SISTEM
SOMATOSENSORI
SISTEM P

SISTEM Q

Rajah 8

10.

Rajah di atas menggambarkan sistem yang mengawal pergerakan asas tubuh.
a)

Namakan sistem Q.
…….…………………………………………………………………………….
[1 markah]

b)

Nyatakan fungsi salah satu sistem biologi 10. a).
…….
…………………………………………………………………………….
[1 markah]

c)

Sistem P terbahagi kepada dua jenis. Nama dan bandingkan kedua-dua
jenis sistem yang terdapat dalam sistem P.
…….
…………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………
[2 markah]

4571/2

11

[ Lihat Sebelah

SULIT

BAHAGIAN B

Saya adalah salah
seorang Ahli
Jawatankuasa
Kewangan

Perbelanjaan
RM 2600.00

Kejohanan Bola
Sepak 7 Sebelah
2-7 Ogos 2006

Rajah 9
1.

Rajah 9, menggambarkan seorang ahli jawatankuasa sebuah pertubuhan sukan
sedang menjalankan tugasannya.
a)

Jelaskan tugas-tugas jawatankuasa yang digambarkan dalam rajah di
atas.

b)

[4 markah]

Huraikan TIGA sumber utama kewangan yang boleh diperolehi untuk
mengelolakan kejohanan tersebut.

4571/2

12

[6 markah]

[ Lihat Sebelah

SULIT
2.

Sistem kardiovaskular yang efisien akan memudahkan seseorang atlet
melakukan aktiviti latihan yang lebih mencabar.
a)

Jelaskan secara ringkas peranan atrium dan ventrikel dalam menjalankan
fungsi sistem kardiovaskular.
[6 markah]

b)

Hipertrofi dan atrofi jantung adalah perubahan-perubahan yang boleh
berlaku pada struktur jantung. Bezakan ciri-ciri hipertrofi dan atrofi
jantung.
[4 markah]

4571/2

13

[ Lihat Sebelah

SULIT

Rajah 10
3.

Rajah 10, menunjukkan seorang atlet sedang berlatih dalam cuaca yang panas
a)

Huraikan DUA kesan yang mungkin dialami oleh atlet di atas.
[4 markah]

b)

Terangkan TIGA cara yang boleh diambil bagi mengelakkan kesan
di atas.
[6 markah]

4571/2

14

[ Lihat Sebelah

SULIT
4.

Pembelajaran kemahiran motor dipengaruhi oleh beberapa pembolehubah.
a)

Nyatakan pembolehubah-pembolehubah dalam pembelajaran kemahiran
motor.
[4 markah]

b)

Terangkan ciri-ciri perbezaan individu dari segi keupayaan persepsi
motor.
[6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

4571/2

15

[ Lihat Sebelah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful