You are on page 1of 158

1

Haddiyadaha
Wacdinta
Waxaa qoray:
A.L. Gill
(The Ministry Gifts)

www.gillministries.com

Tusmada buuga
Casharka kowaad

Haddiyadaha adeega

Casharka labaad

Qaybaha odayaasha iyo wacdinta

16

Casharka sadexaad

Wacdinta rasuulada

35

Casharka afraad

Wacddinta rasuulka (walibo)

49

Casharka shanaad

Wacdinta waxsiisheegida

63

Casharka lixaad

Wacdinta waxsiisheegida (welibo)

78

Casharka todobaad

Addeega wacdinta

91

Casharka sideedaad

Addeega wacdinta (walibo)

104

Casharka sagaalaad

Wacdinta wadaadka arijiraha ah

117

Casharka tobnaad

Wacdinta wadaadada amaba ari jire (walibo) 127

37Casharka kow iyo tobnaad

Wacdinta macalinka

137

Casharka laba iyo tobnaad

Wacdinta macalinka (walibo)

149

Casharka kowaad

Hadiyadaha adeega
HORDHAC
Shanta adeeg ee hadiyadaha adag ah
Efesos afar dhexdiisa, Bowlos wuxuu noo sheegay in
markii Ciise dhulka tagay , wuxuu dadka siiyey hadiyado .
Kuwaan waxaa la yiraahdaa hadiyado adeega .
Efisos 4:8,11 Sidaa darteed wuxuu yidhi : "Markii
wuxuu kor u baxay , wuxuu kaxeeyey kuwii
maxaabiista ahaan , iyo dadka siiyey hadiyado . "
Oo weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay
ahaadaan rasuullo , nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka
mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada kaniisadda iyo
macalimiinta .
Shantan wasaaradaha waxaa kaloo loo yaqaanaa " hadiyado
kor aadista Masiixa , " sababtoo ah waxay la siiyay "
markuu kor u baxay . "
Hadiyado Wasaaraddu waxay kala yihiin:
 Rasuulladu
 Nabiyadii
 Wacdiyayaal
 Wadaaddada kaniisadda
 Macalimiinta
Marna wuxuu ahaa qorshaha Ilaah in hadiyado wasaaradda
waxaa lagu khasaaray . Hadda waxay yihiin dib loo soo
celiyo by Ilaah si ay u dirirka ah . Shantan hadiyado
adeeggii Ciise oo si uu kaniisadda waxaa badanaa loo
yaqaan wacdinta kaniisada.


Qaybaha kaniisada
Ciise wuxuu ku yidhi , " waxaan dhisi doonaa mid aan
kaniisadda . " Ayuu dhisi doonaa wuxuu kaniisadda , jirka
ah ee Qaramada Midoobay ee Mu'miniinta ah . Waxa uu
kale oo uu qeexo kaniisadda wuxuu u dhisi doono sidii
guulaysta gudbid ka mid ah , kaas oo ah " albaabbadii

Haadees " ( oo ka dhigan dhan ee boqortooyada


Shaydaanku ) , ma awoodi doonaan inay ka gudbaan .
Matayos 16:18 Anigu waxaan sidoo kale idinku
leeyahay in aad tahay Peter , iyo dhagaxan ayaan ka dul
dhisan doonaa kaniisadda , iyo albaabbadii Haadees
kama adkaan doonaan.
Dib u soo celinta buuxda ee wasaaradda fivefold waa qayb
muhiim ah waxa Ciise sameynayo maanta la dhiso uu
kaniisadda .
Erayga Ilaah muujiya in kaniisadda this badisay wuxuu ka
kooban yahay rumayste kasta oo Ciise Masiix , Oo
jidhkiisuna biiray iyo wada shaqeeyo , mid kasta
samaynaya isaga ama iyada oo qayb ka ah ee si qasab ah
horumarinta boqortooyada Ilaah dhulka ku this .
Rumayste kasta waa la sameynayo doonaa shuqullo isla oo
Ciise sameeyey markuu ku socday dhulka this laba kun oo
sano ka hor . Rumayste kastaa wuxuu leeyahay qayb
muhiim ah in shaqo ee wasaaradda , ama shuqulladii
adeegga , ee kaniisadda in Ciise la dhiso .
Yooxanaa 14:12, hubaashii, waxaan idinku leeyahay, kii
i rumaystaana ma, shuqullada aan sameeyo, isna wuu
samayn doonaa, oo shuqullo kuwan ka wuxuu samayn
doonaa, maxaa yeelay, waxaan si Aabbahay tagaan.
Markii Ciise here ahaa dhulka this , wuxuu u tababaran iyo
toban nin oo wuxuu diray si shuqulladiisa sameeyo.
Matayos 10:1 Oo goortuu u yeedhay laba iyo tobankii
xertiisa isaga si , oo wuxuu siiyey amar ay jinniyo
wasakh leh , si ay iyagii dibadda ugu tuuray , oo ay
bogsiiyaan kuwa cayn kasta oo ah lacagta jirrada iyo
cayn kasta oo cudur.
Matayos 10:7,8 Oo sidii aad u tagto , socotaan wacdiya ,
oo wuxuu ku yidhi , ` Boqortooyadii jannadu waa dhow
dahay . ' Bogsiiya kuwa buka oo , kuwa baraska lehna
nadiifiya , kuwii dhintayna sara , jinniyo dibadda u soo
tuuray . Si xor ah aad heshay , hadiyad ahaanna ku
siiya.

Qorshaha Ilaah
Sanado badan , waxaan u maleeyay in shuqulladii Ciise
ahaayeen kuwo ay fuliyeen tiro kooban oo nin oo aanu oran
jiray wasiir . Waxaan u maleeyay in dhammaan shuqulladii
wasaaradda ahaayeen in ay dhici iyada oo gacmahooda.Hadiyadaha wacdinta
Si kastaba ha ahaatee , Ciise wuxuu lahaa qorshe ka fiican .
Marka wuxuu aabbihiis ku celiyey , micneheedu waa ,
wuxuu siiyey rasuulladii , nebiyada , wacdiyayaal , iyo
macallimiin si uu jirka.
Wasaaraddu kasta oo ay ahayd in ay leeyihiin ujeeddo isku
mid . Waxay ahaayeen in:
 Diyaari dadka Ilaah , waayo, shuqulladiisa
oo ah adeeg
 Dhis ilaa jidhka Masiix
 jidhka ka soo qaado si midnimo ee
iimaanka
 Bar aqoonta Wiilka Ilaah
 Rumaystayaashu in ay meel roonaa keen
 Soo qaado si buuxnaanta Masiixa
Efesos 4:12,13 kala harka lahayn oo quduusiin ah ,
waayo shaqo ee wasaaradda , waayo talada ee jidhka
Masiixa , ilaa aynu wada gaadhno midnimada
rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman ,
si ay xagga qiyaasta koridda ee buuxnaanta Masiixa...

Rumayste kasta
Hawlaheeda uma wada dhammaaday shuqulkii uu
wasaaradda isu sameeyaan, laakiin si ay u diyaariyaan
dadka Ilaah si aad u samaysaan.
Ereyga Ilaah waxa kale oo uu muujinayaa in rumayste
kasta waa askari ee ciidanka Ilaah. Kuwa waxaa lagu
magacaabaa by Ilaah galaan wasaaradda fivefold ma yihiin
askartii hore -line -kii ku guulaysan doonaa dunida kula
injiilka Ciise Masiix. Halkii, waxay yihiin sida " Haddaba
saraakiishii baa daloolin , " kuwa si ay u tababaraan
rumaystayaasha u noqon askari oo xoog Army Ilaah.
Sida aynu ka baran wasaaradda of the rasuul,Nebi, wax
8

wacdiyi jiray , wadaad iyo macalinka , waxaan u baahan


nahay iska dhigno fikradaha dhaqanka in ay kuwan yihiin
kuwa ay tahay in shuqulka hawsha u sameeyo sidii"
adeegayaasha Ilaah . " Halkii , bal aan ku siin si ay Ilaah
aannu ogaanno qorshaha iyo ujeedada rumayste kasta.
Rumaystayaasha waxaa in baray by fivefold wasaaradaha
noqon doonaa Rumaystayaasha qaan gaadhka . Waxay
noqon doonaa xoog leh , kuwa Samra , ka hawlgala
jacaylka , taageeridda mid ka mid kale sida seedaha ku
taageeraan jidhka bini'aadamka.
Efesos 4:14-16 ... in loo baahanyahay inaan dib dambe
ahaan carruur , rogrogmadaan hor iyo dib u
fiirinayaan iyo kaxaysto dabayl kasta oo cilmi , by
Fabrigas ee ragga , in khiyaanadooda saanaca by taas
oo waxay gaadaan si khiyaanayn , laakiin , ku hadalka
si jacayl ah runta , koraan laga yaabaa in wax walba oo
isaga soo galay kan madaxa ah - Masiix - kaas oo jidhka
oo dhan , ayaa ku biiray iyo seedaha isku by waxa
xubin kastaaba keento , sida uu u shaqeeyo ee ku ool by
taas oo qayb ka walba ma kala qaybsaday , sababa
koritaanka jidhka for dhismo laftiisa of jacayl ku.
Daraasaddan, waxaanu ku siin doonaa aannu ogaanno in ay
wasaaradda ee mid kasta oo ka mid ah giftings wasaaradda
fivefold iyo naqshad Ilaah, waayo, kuwaas hawlgasho
kaniisadda maxalliga ah. Hadiyado Kuwani waa ragga iyo
dumarka , Ilaah laga doortay oo sida hadiyado wanaagsan
uu kaniisadda.

MAYA MAGACYADA , LAAKIIN HAWLAHA


Rasuul , nebi , wax wacdiyi jiray , wadaad iyo macallinka
ma yihiin magacyada rank ama meel ka tirsan kaniisadda .
Halkii , waxay yihiin hawlaha . Shaqo kasta oo wasaaradda
leeyahay qayb muhiim u gaar ah ee ku dhismo jidhka
Masiix .
Tusaale ahaan , sida Bowlos laydiinka soo uu ku qoray ,
wuxuu inta badan bilaabeen by leh , "Bawlos , Rasuul "
Ficilka uu isagoo rasuul u noqon Aabe wasaarad ama shaqo
ee jidhka Masiix . Wuxuu ma uu odhan, " Rasuulkii Paul "
taasoo muujisay in lahayd rasuul u noqon title a .

Magacaayada Ilaah
Hadiyado Wasaaraddu waxay magacaabeen Ilaah iyo ma
by doorashada ee ragga .
Marar badan , marka waxaan ognahay in Ruuxa in Ilaah
waa wax qabanayso , waxaanu isku day in aad isaga soo
baxay caawin . Tani waxaa ay hadda ka dhacaya sida ragga
qaar ka mid ah waxaa ka socda meeshaad magacaabista
rasuulladii meelaha juqraafiyeed qaarkood . Ilaah u
magacaabay mid kasta oo hadiyado wasaaradda . Ragga ,
iyo Wabiyadan socota in Ruuxu hadiyado waxay aqoonsan
yihiin .
1 Korintos 12:27,28 Hadda waxaad tahay jidhka Masiix
, iyo xubno ka tirsan yahay shakhsi ahaan . Markaasaa
Ilaah wuxuu magacaabay ka tirsan kaniisadda : marka
hore rasuulladii , nebiyadii labaad , macalimiinta
saddexaad , ka dib markii mucjisooyin in , ka dibna
hadiyado wax lagu bogsiiyo , waxay ka caawisaa ,
maamulada , noocyo carrabkoodu.
Rooma12:3-8 Waayo, waxaan idinku , nimcadii uu
aniga ii siiyey , qof kasta oo idin dhex jooga , oo aan ka
fikiro naftiisa more sare leh ka badan ayuu waajibka ku
ah inay kula tahay , laakiin si diidno kula tahay , sidii
Ilaah wuxuu iila macaamilooday si mid walba a oo
qiyaas oo iimaanka.
Waayo, sida aynu xubno badan oo jirka ka mid ah ,
laakiin xubnaha oo dhammu way aadan haysan shaqo
isku mid ah , sidaa darteed waxaan , ay badan yihiin,
mid ka mid jirka ah ee Masiixa , iyo shaqsi ahaanba
xubnaha ka mid kale.
Ka dib markaan ka dibna hadiyado kala duwan sida
nimcada in waxa la inoo siiyey , oo aynu iyaga u
isticmaali : haddii wax sii sheegidda , oo ina keena aynu
wax ka sii sheeg in loo eegaa rumaysadkeenna, ama
wasaaradda , ha noo isticmaal our ka adeegayaan , kii
baraa , in waxbaridda; wuxuu kuwaas oo ku
dardaarayaa , ee waanada ah , waayo, isagu ah kan , oo
leh deeqsinimadooda , kii horseedaa , iyadoo aad loogu
dadaalayo , kii naxariis muujinaysaa , oo leh
faraxsanaan .

10

Waco sida addoommo


Yeedhidda Wasaaraddu waa u yeeris in ay addoon si jidhka
Masiix noqon . Marnaba in laga fikiro sida arrinta ah iyo
kibirka ama meel of self- muhiimada . Sida had iyo jeer ,
Ciise waa tusaale .
Yooxanaa 13:3-9, 12-17 Ciise oo garanaya in Aabbuhu
wax walba oo dhan gacanta u geliyey, oo in uu yimid ka
yimid oo Ilaah ku noqonayo in ay Ilaah , waxaa kacay
ayuu cashadii ka iyo dharkii iska dhigay , qaaday
shukumaan iyo guntaday . Ka dib markii in , wuxuu
biyo ku shubi jiray weel ah oo bilaabay inuu u maydho
oo xertiisa cagaha , iyo in ay ku tirtiro tuwaalkii uu la
taasoo uu guntanaa . Markaas buu u yimid Simoon
Butros .
Markaasaa Butros ayaa ku yidhi , "Rabbi , waxaa la
adaa cagaha ii iska dhaqo ?"
Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi , " Maxaan
samaynayaa aadan haatan fahmaan , laakiin waxaad
ogaan doontaa this ka dib . "
Butros ayaa ku yidhi , " Weligaa cagaha ii maydhaan !
"
Ciise wuxuu ugu jawaabay , " Haddii aan kuu maydhin,
ha , qayb iguma lihid Me leh . "
Simoon Butros ayaa ku yidhi , "Rabbiga , cagaha keliya
ha , laakiin sidoo kale gacmahayga iyo madaxana ii ! "
Haddaba markuu cagihii u maydhay iyagii , oo
dharkiisa qaatay , oo haddana fadhiistay , wuxuu iyagii
ku yidhi , " Miyaad garanaysaa waxa aan u idinku
sameeyey? Waxaad iigu yeedhaan , Macallin iyo Sayid,
ee iyo aad si fiican u odhan , waayo, waan ahay .
Haddaba haddaan , si aad ah Sayidka iyo Macallinka ,
waa inaad cagaha ku maydheen , waxa kale oo aad
waajibka ku ah inay cagaha isu maydhaan ee . Waxaan
idin siiyey masaal , waa in aad samayn sidii aan u
sameeyey in aad . Runtii , waxaan idinku leeyahay ,
Addoon kama weyna sayidkiisa , mana kii loo soo diray
ka weyn yahay kii soo diray waa . Haddaad
waxyaalahan garanaysaan, waad barakaysan tihiin
haddaad iyaga ku samayn . "

11

MASIIXU WUXUU BUUXIYAAY WACDIN KASTA ADEEGEEDII


Markii masiixa wuxuu dhulka , wuxuu rumoobay shaqo
kasta oo wasaaradda . Laakiin markii uu kusoo laabtay
Aabbaha , wuxuu hadiyado , kuwaas oo u dhiibay rag for
dhammaystirka shaqada wuxuu bilaabay.
Rasuulkii
Masiixa waxa uu ahaa "diray mid ka mid ah, " Rasuulkii
ah. Wuxuu waxaa lagu magacaabaa ah Rasuulka iyo
Wadaadka sare ee iimaanka aynu qiranno.
Cibraaniyada 3:1 Sidaas darteed , walaalaha quduuska
ah , kuwa ka qayb galay yeedhidda jannada ku jiraa ,
tixgeli Rasuulka iyo Wadaadka sare ee iimaanka aynu
qiranno , Ciise Masiix ...
Nabiga
Masiixa waxa uu ahaa Nabi ka yar Axdiga Hore ah.
Luukos 4:24 Markaasuu ku yidhi , " Runtii waxaan
idinku leeyahay , Nebina dalkiisa laguma aqbalo in
waddankiisa . "
Yooxanaa 4:19 Naagtii waxay ku tidhi si, "Sayidow,
waan gartay inaad nebi tahay."
Arijire
Masiixa waxa uu ahaa adhijirka wanaagsan. Ereygii isla ee
Giriigga ah waxa loo tarjumay wadaad .
Yooxanaa 10:14 Waxaan ahay adhijirka wanaagsan;
dabadeedna waan ogaan idohayga, iyo laygu loo yaqaan
u gaar ah.
1 Butros 5:4 Oo markii Shepherd Chief u muuqdo ,
waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan
baabba'ayn .
1 Butros 2:25 Waayo, waxaad u ahaayeen sidii ido ayay
khiyaanayn socday , laakiin ay hadda soo laabtay
Adhijirka iyo Hoggaamiyaha naftiinna .

12

Wacdiye
Masiixa waxa uu ahaa wacdiye - wacdiye - wuxuu ku
wacdiyey injiilka boqortooyadii ku.
Luukos 4:18 Ruuxa Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo,
wuxuu ii subkay inaan injiilka ku wacdiyo oo
masaakiinta . Wuxuu i soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ah , wacdiyo u samatabbixiyaa
maxaabbiistii kan iyo soo kabashada araggooda
indhaha la'aa , si loo dhigay at xorriyad kuwa la
dulmay , kuwaas oo ...
Macallinka
Masiixa waxa uu ahaa Macallin ugu weyn.
Matayos 9:35 masiixa wuxuu ku wareegay
magaalooyinka iyo tuulooyinka oo dhan ,
sunagogyadooda wax ku baraya , ku wacdiyeen injiilka
boqortooyadii ku , oo wuxuu bogsiin jiray bukaan oo
dhan iyo cudur walba oo dadka ku dhex .

HADIYADAHA WACDINTA MAANTA


Masiixu wuxuu siiyey hadiyado
Masiixa hadiyado wasaaradda siiyey Muuminiinta markuu
kor u baxay.
Efesos 4:8 Sidaas daraaddeed wuxuu yidhi : "Markii
wuxuu kor u baxay , wuxuu kaxeeyey kuwii
maxaabiista ahaan , iyo dadka siiyey hadiyado . "
Dib unoqosho maya
Hadiyado Wasaaraddu waxay la siiyay by Ciise ilaa aynu
wada , rumayste kasta , ay gaaraan heerka roonaa in uu
yahay buuxnaanta Masiixa naftiisa uu .
Efesos 4:13 ilaa aynu wada gaadhno midnimada
rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman ,
ay tahay qiyaasta koridda ee buuxnaanta Masiixa ...
Hadiyadaha wasaaradda Kuwani waxay sii wadi doontaa
kaniisadda ilaa Markaasaa Ciise yimid dib loogu talagalay
uu aroosadda kaamil ah iyo buuxisay. Sidaa darteed ,
waxaannu ku tirinnaa karaa in dhammaan giftings
13

wasaaradda , kuwaas oo ay ka mid yihiin rasuulkii iyo Nebi


yihiin in ay noqon hawlgal ee jidhka Masiix .
Sida aynu eegno jidhka Masiix , waxaan eeg ilaa gaaban
waxaan ku dhicin in fulinta " oo qiyaas koridda ee
buuxnaanta Masiixa . " Waxaan arki inta qaliinka ka
buuxaan kasta oo giftings wasaaradda ka tirsan kaniisadda
kasta oo degaanka ah waxaa loo baahan yahay .
Sanado badan , oo mu'miniinta ah ee kaniisadaha ugu
qaadanaysay wasaaradda ka mid ah , laba ama saddex of
giftings wasaaradda kuwan . Waa yaab yar in uu jiro aan
qaan gaarin badan ee kaniisadaha.
Axdiga hore
Inta lagu jiro muddada Axdiga hore wadaadnimada
laawayaasha ah , waxaa jira kala qaybsameen wasaaradda
ka dhexeeya Haaruun oo afartiisii wiil oo siinaya
wasaaradda a fivefold inta lagu jiro xilliga in waqti .
Waxa kale oo xiiso leh in la ogaado in jidhka bini'aadamka
leedahay shanta dareen ku leedahay ilaalin iyo daryeel , iyo
in Ilaah uu bixiyo shan hadiyado wasaaradda for ilaalinta
iyo daryeelka ee jidhka Masiix .

QAYXIDA HADIYADAHA WACDINTA


Rasuulkii
Erayga Giriigga , " apostolos , " tarjumay " rasuul "
macnaheedu waa mid ka mid diray , mid ka mid ah u diray.
Nabiga
Erayga Giriigga , " propheteuo , " tarjumay " nebi "
macnaheedu waa in ay Saadi dhacdooyinka , rabbaani ah ,
inuu la hadlo oo waxyigu.
Wacdiye
Erayga Giriigga , " euangelistes , " tarjumay " wax wacdiyi
jiray , " macnaheedu waa Rasuulkii war wanaagsan.
Qasiis
Erayga Giriigga , " poimen , " turjumay "wadaad , "
macnaheedu waa , adhijir , mid ka mid ah kuwa lo ah
14

udiiday una ama adhi , ku Hanuuniyaa iyo sidoo kale


jaqsiinayso aan idaha , kormeeraha .
Macallinka
Erayga Giriigga , " didaskalo , " macnaheedu waa
macallinkii.

WICINTAANKA SHANTA QAYBOOD EE WACDINTA


Ragga waa in aan go'aan ku gaadhid in naftooda ama dadka
kale ee ay iyagu doorashada magacaabi ee wasaaradda
fivefold . Ilaah iyaga oo magacaabay . Waxaan ku arki
doonaa , si kastaba ha ahaatee , in Ilaah inta badan ka qaban
doonaan magacaabidda sida uu ku hadlayaa iyo wasiir uu
rasuullada iyo nebiyada .
1 Korintoss 12:28a, Ilaah Iyo ah ayaa u magacaabay ka
tirsan kaniisadda : marka hore rasuulladii , nebiyadii
labaad , macalimiinta saddexaad ...
Markhaantiyaasha gudaha
Qofkaas yeelan doontaa markhaati hoose ee Ruuxa .
Rooma 8:14, 16 alla intii hoggaamiyo Ruuxa Ilaah , waa
carruurta Ilaah .
Ruuxa qudhiisu wuu marag furay oo wuxuu ruuxeenna
u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta Ilaah.
Usubkid
Subkidda aawadeed Ilaah waa caddayn of call rabbaaniga
ah . Waxaa jiri doona oo subkiddoodu waxay xoog leh iyo
socodka xorta ah ee hadiyado qaar ka mid ah Ruuxa
Quduuska ah ee nolosha rumaystaha in uu.
Ilaah dhigayaa Jidka
Haddii aad xagga Ilaah laga doortay , waayo wasaaradda ,
ha Ilaah u xaqiijiyo adiga iyo dadka kale . Ha isku dayin
inaad adigu caddayn.
Maahmaahyadii 18:16 Nin hadiyaddiisu qolka isaga ,
iyo isaga hor keentaa rag waaweyn.
Sabuurrada 37:6 Wuxuu soo bixi doonaan,

15

Xaqnimadiinnu sida nuurka , oo aad caddaalad sida


hadh cad.

HAWLAHA QAYBAHA WACDINTA SHANTA WADA JIRA


Wasaaraddu waxay shan qaybood waxaa inta badan loo
ekaysiiyaa nin gacanta ku aadanaha . Rasuulkii waa suulka
leh oo dhan Faraha kale ee la shaqeeya . Nebigu waa
pointer - farta ku leh " sidaas ayuu yidhi Rabbiga" iyo
shaqeeyaa dhow la leh rasuul ka . Farta Xaruntu waxay
leedahay outreach ugu dheer iyo waa wax wacdiyi jiray.
The farta arooska -dooyinka waa wadaad ah wuxuu
calaamad xiriirka jacaylka gaar ah u dhexeeya isaga
qudhiisa iyo dadka oo .Faryaradaydu waa macallinka ula
shaqeeya wadaad iyo waxa loo baahan yahay , waayo
dheelitirka .
Sida oo dhan Faraha looga baahan yahay dhamaystiran ,
gacanta si fiican loo shaqeeyo , waxaa loo baahan yahay
wasaaradaha oo dhan ilaa uu dhismaha dhamaystiran oo
quduusiin .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Soo tax shan hadiyado wacddinta sida ay Efesos 4:11.

2 . Waa maxay hawlaha shantan hadiyado wasaaradda sida ay Efesos 4:12-16 ?

3 . Sida laga soo xigtay 1 korintos 12:27,28 , kuwaas oo u magacaabay kuwa si qayb ka mid ah
hadiyado wasaaradda kuwanu yihiin?

16

Casharka labaad

Qaybaha odayaasha iyo wacdinta

HORDHAC
Waxaa jira laba boos oo ah in la aasaasey by Ilaah ee
kaniisadda maxalliga ah.
Filiboy 1:1 Bawlos iyo Timoteyos , oo ah addoommadii
Ciise Masiix , si ay dhammaan quduusiinta Ciise Masiix
oo magaalada Filiboy la jooga hoggaamiyayaasha
kiniisadda iyo caawiyayaasha .
Odayaasha
Jagada ah oday , waxaa kaloo loo yaqaan hoggaamiyaha
kiniisaddu , waxaa loogu talagalay talada haya . Waxay
ahaayeen xagga Ilaah laga doortay oo loo magacaabay by
rasuulladii.
Falimaha Rasuullada 14:23 Haddaba markay
magacaabay kiniisad walba waayeello , iyo soon ku
tukadeen , waxay iyagii ku Rabbiga u ah ee Rabbiga ay
rumaysteen.
1 Timoteyos 3:1 Hadalku waa run, Haddii nin kii
doonaya inuu jagada of hoggaamiyaha kiniisaddu ,
wuxuu dooni lahaa shaqo fiican.
Caawiyayaasha kiniisaddu
Jagada ah adeegto ka waxaa loogu talagalay u adeegaya .
Waxay la doortay by Mu'miniinta ah iyo xaqiijiyay
rasuulladii.
1 Timoteyos 3:10 Laakiin Kuwaas marka hore ha la
tijaabiyo , dabadeedna ha u adeegeen u adeegeen , oo
lagu helay eed la'aataan, .
Falimaha Rasuullada 6:2-4, 6 Markaas -tobankii dadkii
badnaa u yeedhay oo xertii ahaa ayaa ku tidhi , " Ma
aha suurad wacan inaan ka tagno oo ereygii Ilaah iyo
miisas ka adeegno. Sidaas darteed , walaalayaalow , ka
raadi waxaad dhexdiinna ka xushaan toddoba nin oo
17

sharaf leh , ka buuxaan Ruuxa Quduuska ah iyo


xigmaddu, oo aynu u dooranno shuqulkan , laakiin
waxaan ku siin doonaa nafteena iyo goorba tukasho iyo
wasaaradda ee erayga " .
Kuwaasay rasuulladii hor keeneen; oo markay
tukadeen dabadeed , ayay iyaga on gacmahoodii
saareen.

FAHANKA EREYADA GIRIIGA


Odayasha

Waayeel
" Waayeel " macnaheedu waa oday weyn , qofka
waayeelka ah ama waayeelka, a . Waa nin waayeel ah ama
dumar ah oo la hormartay sano , dadka waayeelka ah a .
Tiitos 2:2, 3a in raggii ka weyn digtoonaadaan ... ee
haweenka ka weyn sidaas oo kale .
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa si loola jeedaa mid yahay
kuwa ugu wayni ku .
Luukos 15:25a Laakiin wiilkiisii ka weyn duurkiisa
joogay .
Waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamayo ah quduusiinta
axdiga hore.
Cibraaniyada 11:2 Waayo, odayaasha laga heli
markhaati wanaagsan .
Waxaa loo isticmaalaa oo ka mid ah madaxda rasmiga ah
ee Sanhadriinka at macbudka Yeruusaalem ama of
madaxda sunagogyada degaanka ah.
Falimaha Rasuullada 6:12a Markaasay kiciyeen dadkii
iyo waayeelladii ku , iyo culimmadii waxay ...
Markos 5:22a Oo bal eeg , mid ka mid ah taliyayaasha
sunagogga yimid , ee Yayros la magac .
Waxa loo adeegsaday oo ka mid ah madaxda magacaabay
ee kaniisadaha deegaanka .

18

Falimaha Rasuullada 14:23a, Haddaba markay


magacaabay kiniisad walba waayeello uga ...
1 Timoteyos 5:17 ha odayaasha , kuwaas oo si fiican u
talin lagu tiriyo kuwo istaahila in labanlaab loo
maamuuso , khusuusan kuwa ku hawshooda ee erayga
iyo cilmiga.
Tiitos 1:5 Waayo, sababtaas aawadeed ayaan tegey
Kereetee , waa in aad dhigay si waxyaabaha ka dhiman
, iyo magacaabi waayeello magaalo walba sidii aan kugu
amray .
Yacquub 5:14a Ma jiraa qof bukaa ma idinku dhex? Oo
ha ka yeedho waayeellada ee kaniisaddii ...


Ugaas
" Ugaas " macnaheedu waa ururkii oo ah odayaasha soo
wada ururiyeen oo kulan .
1 Timoteyos 4:14 Ha dayicin hibada waa in aad in ,
kuwaas oo la siiyey waxyaalihii laguu sii kula dul on of
the gacmaha ku saareen.
" jidhkaaga odayaasha" loo tarjumay " saareen " ee James
New King Version.

Oday weeyn
" Oday weyn " macnaheedu waa a co- oday weyn ama oday
ah oo la shaqayn jiray.
1 Butros 5:1a, odayaashii ka idinku dhex jira waxaan
idinku waaninayaa , I kuwaas oo ahay oday weyn
walaalahooda ah iyo markhaati of Masiixu ku
xanuunsan doono ...

Korjooge

Kormeere
" Kormeere" macnaheedu waa kormeere , kormeeraha ama
qofka masuulka ka ah.
Waxaa loo isticmaalaa shan jeer ku sugan Axdiga Cusub .
In the New King James Version waa lagu tarjumay "
Bishop " in dhammaan laakiin Falimaha Rasuullada 20:28.
19

Falimaha Rasuullada 20:28a Sidaas darteed iska jira


iyo adhiga oo dhan , ka dhex kaas oo Ruuxa Quduuska
ahu idiinka dhigay beldaajiyayaal inaad ...
Filiboy 1:1 Bawlos iyo Timoteyos , oo ah addoommadii
Ciise Masiix , si ay dhammaan quduusiinta Ciise Masiix
oo magaalada Filiboy la jooga hoggaamiyayaasha
kiniisadda iyo caawiyayaasha ...
1 Timoteyos 3:2a, A hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu
ahaado mid aan ceeb lahayn ...
Tiitos 1:7a Waayo, hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu
ceeb la'aado
1 Butros 2:25,Waayo, waxaad u ahaayeen sidii ido ayay
khiyaanayn socday , laakiin ay hadda soo laabtay
Adhijirka iyo Hoggaamiyaha naftiinna .


Kormeere
" Kormeere " Waa foomka magac ee " kormeer. " Waxa uu
tilmaamayaa in ay meel odaygu , korjooge ah , ama
hoggaamiyaha kiniisaddu in James New King Version .
Falimaha Rasuullada 1:20 Waayo, waa ku qoran
kitaabkii Sabuurrada ku leh : ha uu hoygooda iyo
iyagaba cidla noqon , oo ninna yuusan ku noolaataan ' ;
iyo , ' Jagadiisana mid kale ha u qaadan ' .
1 Timoteyos 3:1 Hadalku waa run, Haddii nin kii
doonaya inuu jagada of hoggaamiyaha kiniisaddu ,
wuxuu dooni lahaa shaqo fiican.

Kormeernimo
" Kormeernimo " waa nooc falka ah ee " kormeere " iyo
macnaheedu waa in dusha .
1 Butros 5:2a, Ilaaliyaha adhiga oo Ilaah idinku dhex
jira waa dama u taliya ...

20

ISBARBARDHIGA ODAYAASHA IYO KORMEERAYAASHA


In kasta oo erayadan ku turjumay odey ku, kormeeraha ,
ama hoggaamiyaha kiniisaddu , waxaan arki xiriir dhaw . "
Odayaal" oo ahaa inta badan la isticmaalo marka qoraal
ahaan ay u ah rumaystayaashii Cibraaniga sidii ay meel this
la xiriira odayaasha ama madaxda ah sunagogyada.
" Beldaajiyayaal , " tarjumay " kiniisaddu , " ee version
New King James ahaa inta badan la isticmaalo marka la
hadlayay Muuminiinta Giriig ah sida in uu ahaa erayga for
hogaamin , taas oo ay ugu dhaba ayay ula xiriiraan.
Waxaa jira ma jiro kala duwanaansho kitaabi oo u
dhaxeeya labadan erayada xididka . Waxay tixraac meel ka
mid ah kaniisadda dhexdeeda . Qaar ka mid ah maamulka
Giriiga ayaa sheegaya in "waayeel " waxa loola jeedaa in
ninka iyo "kormeere ama hoggaamiyaha kiniisaddu " waxa
loola jeedaa jagada.
Ma jirin darajooyinkooda wacdina qaabka Ilaah ee ku
kaniisadda maxalliga ah . Kaniisad Degmo kasta waxay
ahayd inay u odayaasha iyaga u gaar ah sida dawlada ee
kaniisadda in .
Kaniisad kasta oo ahayd ee midba midka kale sida ugu fog
urur ahaa welwelsan gooni ah iyo.
Tusaale Bowlos
Bowlos diray Efesos waayeelladii kiniisadda, laakiin
markay u yimaadeen, ayuu u yeedhay oo u taliya.
Falimaha Rasuullada 20:17 Haddaba Mileetos wuxuu
cid u diray Efesos oo u yeedhay waayeelladii kiniisadda.
Falimaha Rasuullada 20:28 Sidaas darteed iska jira iyo
adhiga oo dhan , ka dhex kaas oo Ruuxa Quduuska ahu
idiinka dhigay beldaajiyayaal inaad , daajisaan
kiniisadda Ilaah , kaas oo wuxuu uu dhiiggiisa ku
iibsaday gaarka ah.
Waxaan sidoo kale la soco in dhamaan odayaasha ama u
taliya ahaayeen in ay noqon noqdeen in adhijirradii inkasta

21

oo waxaa jiray qaar iyaga in shaqeyn lahayd Aabe


wasaaradda gaar ah oo ah " adhijir " ama " wadaad . "
Shahaadada ka mid ah
Shahaadooyin kuwii uu Bawlos wuxuu u yeedhay
waayeelladii ku jirta aayadda Shan ah ayaa la sheegay in
aqonta u taliya ee aayadda todoba, taasoo muujinaysa in ay
yihiin meel ka mid ah.
Tiitos 1:5,7 Sababtaa daraadeed waxa aan idinkaga
tegey Kereetee , waa in aad dhigay si waxyaabaha ka
dhiman , iyo magacaabi waayeello magaalo walba sidii
aan kugu amray.
Waayo, hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ceeb
la'aado sida wakiilka Ilaah , ma aha is- yeeli lahaa , ma
degdeg ah ka carooda , oo ayan khamri , ma rabshad ,
tudhid lacag ...
Tusaale Butros
Butros qoray kuwa kuweenna uu u yeedhay waayeelladii
waxay u sheegeen in ay noqon Adhijirraduna way ka badan
kuwa adhiga ugu Ilaah iyo inuu u adeego sidii iyaga u
taliya.
1 Butros 5:1, 2 odayaashii ka idinku dhex jira waxaan
idinku waaninayaa , I kuwaas oo ahay oday weyn oo la
shaqayn jiray iyo markhaati of Masiixu ku xanuunsan
doono , iyo sidoo kale qayb ka ah ammaanta in la
muujin doonaa : daajisaan adhiga oo Ilaah oo oo idinku
dhex jira , adeega sida u taliya , ma by caqabadda
laakiinse raalli ka , ma for faa'iido daacadla'aan ugu
laakiin si hammuun ...

ODAYAASHII KANIISADA MAXALIGA AH


Magacaabey Rasuulladu
Markaasay rasuulladii waxay magacaabay iyo amreen,
kiniisad walba waayeello magaalo walba ku.
Falimaha Rasuullada 14:23 Haddaba markay
magacaabay kiniisad walba waayeello , iyo soon ku
tukadeen , waxay iyagii ku Rabbiga u ah ee Rabbiga ay
rumaysteen.
Tiitos 1:4a , 5 Si aad Tiitos , wiilkayga run in our
22

iimaan caadi ... Sababtaa daraadeed waxa aan idinkaga


tegey Kereetee , waa in aad isku hagaajiyey
waxyaabaha ka dhiman , iyo magacaabi waayeello
magaalo walba sidii aan kugu amray oo ...
Caawisay Go'aan
Markaasay rasuulladii waxay si wadajir ah odayaasha ku
talo soo ururiyey.
Falimaha Rasuullada 15:2 Sidaa darteed , markii
Bawlos iyo Barnabas lahaa murmeen iyo khilaafka
iyaga waxaa la jiray , waxay doorteen Bawlos iyo
Barnabas iyo kuwo kale oo iyaga qaarkoodna waa ku
soconnaa Yeruusaalem , si ay rasuulladii iyo
waayeelladii , oo ku saabsan su'aashan .
Falimaha Rasuullada 15:4 Oo markay Yeruusaalem
yimaadeen , ayaa waxay ku heleen by kiniisaddii iyo
rasuulladii iyo waayeelladii , oo waxay ku warrameen
waxyaalihii oo dhan Ilaah iyaga la sameeyey oo .
Falimaha Rasuullada 15:6 Sidaas rasuulladii iyo
waayeelladii baa ururay si ay u eegaan arrintaan .
Sida cad , waayeelladu ku lug leeyihiin qayb muhiim ah
in go'aamada hoggaan , siyaasadda iyo cilmiga ee
kaniisadda maxalliga ah .
Falimaha Rasuullada 15:22 a Markaas ka farxisay
rasuulladii iyo waayeelladii , iyo kiniisaddii oo dhan , si
ay u soo diri rag la doortay oo reer shirkado u gaar ah
si ay Antiyokh ula Bawlos iyo Barnabas ...
Falimaha Rasuullada 16:4 Oo intay magaalooyinka
dhex marayeen waxay u soo baxeen , waxay u dhiibeen
iyaga amarradii ku hayso , taasoo ah ayaa go'aamiyay
rasuulladii iyo waayeelladii Yeruusaalem joogay .
Arrimaha madaxa kaniisada
Odayaasha faray inay axwaalkii kaniisadda maxalliga ah.
Falimaha Rasuullada 11:29,30 Markaasaa xertiisii , mid
kasta sidii tabartiisu , wuxuu goostay inuu caawimaad u
diro walaalihii Yahuudiya oo dhex . Tani waxay sidoo
kale ku sameeyeen , iyo inay odayaasha soo diray by
dhiibeen gacanta Barnabas iyo Sawlos .
1 Timoteyos 5:17 ha odayaasha , kuwaas oo si fiican u
23

talin lagu tiriyo kuwo istaahila in labanlaab loo


maamuuso , khusuusan kuwa ku hawshooda ee erayga
iyo cilmiga.
Iyadoo mid ka mid ah shahaadooyinka ay waayeellada waa
in ay iyagu yihiin " awoodaan inay ku baraan , " ma
dhammaan shaqaynaso ee wacdintiisa ama baridda
wasaaradda a.
Shanta qaybood ee wacdinta Odayaasha
Dhamaan wasiir shanta ahaayeen odayaasha. Waxaan arki
Tusaalooyin in Butros iyo Yooxanaa.
1 Butros 5:1 odayaashii ka idinku dhex jira waxaan
idinku waaninayaa , ayaan walaalahooda ah ee oday iyo
markhaati of Masiixu ku xanuunsan doono , iyo sidoo
kale qayb ka ah ammaanta kuwa ahay in la muujin
doonaa ...

3 Yooxanaa 1:1 Waayo, anigu waxaan aad u farxay


markii walaalo yimaadeen oo ka markhaati runta waa
in aad ee , sida aad ku socotaan runta .
Kuwa Ciise ayaa la siiyey isaga oo kaniisad sida rasuullada
, nebiyada , wacdiyayaal , iyo macallimiin yihiin in ay
wada shaqeyn lahaa in ay " qalabayn quduusiinta ugu leh
shuqulka wasaaradda . " Hawlaha wasaaradda Kuwan
waxaa marnaba loo yaqaan Qorniinka sidii xafiis . Si
kastaba ha ahaatee , mid waluba wuxuu istaagay meel
odaygu ee kaniisadda.
Wacdinta odayasha
Odayaasha waa in ay u shaqeyn kiniisad walba degaanka si
ay u daajisaan iyo Daaji idaha cidda ay la siin lahaa korka
ka .
1 Butros 5:1-3 Odayaasha yaa idin ka mid ahna waa
waxaan idinku waaninayaa , I kuwaas oo ahay oday
weyn oo la shaqayn jiray iyo markhaati ah waxyaalaha
Masiixu ku xanuunsan , iyo sidoo kale qayb ka ah
ammaantii in la muujin doonaa : daajisaan adhiga oo
Ilaah oo oo idinku dhex jira , adeega sida u taliya , ma
by caqabadda laakiinse raalli ka , ma for faa'iido
daacadla'aan ugu laakiin si hammuun ; mana sida sayid

24

kuwa ku ammaanan yahay in ay , laakiin isagoo


tusaaleyaal idahana jira ...

ODAYASHA WACDINTA SHANTA QAYBOOD


Ilaah Kuwa oo dhex dhigo shan giftings wasaaradda ku
qoran Efesos afar , waxaa la siiyay nimcada gaar ah iyo
subkado qalabeeyaan quduusiinta . Waxa ay u muuqataa
cad in kuwa loo doortay inay daajisaan , cunto iyo dusha
adhiga oo u baahan lahaa nimcada iyo qaybtii subkidda ee
wasaaradda shanta.
Oo odayaashii reer kaniisadda maxalliga ah ay ahaayeen
kuwa Ilaah u yeedhay ayuu galay wasaaradda fivefold .
Mid kasta oo iyaga la kulmay dhamaan shahaadooyinka
kitaabi ah waayeelladii . Waxay eedeeyay mas'uuliyadda
talada haya iyo sidoo kale .
1 Timoteyos 5:17 ha odayaasha , kuwaas oo si fiican u
talin lagu tiriyo kuwo istaahila in labanlaab loo
maamuuso , khusuusan kuwa ku hawshooda ee erayga
iyo cilmiga.
Iyadoo mid ka mid ah shahaadooyinka ay waayeellada ahaa
in ay awoodaan in ay wax baraan ahaayeen , waxay u
muuqataa in aan dhan u shaqeeyo ee wacdintiisa ama
adeeggiisa baridda gudahood kaniisadda maxalliga ah.
Hawlaha
Ka dib markii foundations lahaa dhigeen by the rasuul iyo
Nebi waxay magacaabay odayaasha ee kaniisadda
maxalliga ah , kuwa kan Ilaah u doortay in ay u
shaqaynayaan sida iyo macallimiin la magacaabay , la
aqoonsan yahay oo la sii daayay galay wasaaradda by
saarista by rasuul ku on of gacmaha , nebiyadii iyo odayaal
kale .
Sida Mu'miniinta ah ayaa la dhisay ee Word iyo xer by
wasaaradda kuwa u shaqeeya sida iyo macallimiin , kuwa
Ilaah doortay si ay u shaqaynayaan sida wacdiyayaal, ayaa
sidoo kale magacaabay , la aqoonsan yahay oo la sii daayay
galay wasaaradda by ee gacmo-dul- odayaasha . Wax
wacdiyi jiray oo tababaran iyo abaabuley oo mu'miniinta ah
ee kaniisadda maxalliga ah galay fidiya ee wacdinta
mucjiso .
25

Jirka wuxuu u hagaagaan kara oo keliya iyo in lagu


qalabeeyaa waayo, shuqullada of service by lagu adeegay
by kasta oo ka mid ah giftings wasaaradda.

MARKHAANTIFURKA KANIISADA DAWLADA EE AXDIGA CUSUB


Dowladda kaniisada, halkii ahaanshaha urur , urur ama
firqo oo rag , halkii uu ahaa xidhiidhka a Ruuxa ka
dhexeeya rag kuwaas oo loo yaqaan dhigay inay ahaadaan
rasuullo , iyo waayeelladii , ama u taliya reer kaniisad
degaanka.
Odayaasha , u taliya , kormeereyaal , kiniisadda oo kaliya
ku shaqeeya ee ka baxsan kaniisadda gaar ah ee degaanka
inta lagu jiro wakhtiyada in ay tahay fulinta shaqo ee ay
Aabe wasaaradda fivefold ka dibna , oo kaliya sidii ay u
soo by iyagoo kaniisadda maxalliga ah ee hawsha gaar ah .
Kaniisadda maxalliga ah halkii ahaanshaha " kaniisadda
hooyada " a xukuma iyo ka talisaa kaniisadaha kale , waxay
ahayd jirka diraayo ee Mu'miniinta ah . Waxay u diray
kuwii joogay si ay u gutaan hawlaha wasaaraddu ay sida
wasaaradda shant.
Sida rasuullada iyo nebiyada la dhigay aasaaska ,
kaniisadaha aasaasay iyo odayaasha magacaabay kiniisad
walba , ayay aasaasay xiriirka ruuxi ah oo qoto dheer .
Xiriirka Kuwaasi Ruuxa ahaayeen xiriir kaliya ee u
dhexeeya kaniisadaha . Waxaa jiray xiriirka ka dhaxeeya
dadka wasaaradda shan .

ODAYASHA HOGAAMINAYA KANIISADA MAXALIGA AH


Odayaasha in la magacaabay oo rasuulladu muuqata
ahaayeen kuwii loo yaqaan uu u shaqeeyo in mid ka mid ah
giftings wasaaradda fivefold in in kaniisadda maxalliga ah
si gaar ah . Waayeelladii kiniisadda kasta oo degmada ahaa
marna ku koobnayn hal shaqsi . Si kastaba ha ahaatee ,
Ilaah waxa uu mar walba soo kiciyey shaqsi ahaan loogu
talagalay hogaanka ruuxiga ah ee dadkiisa . Muuse ayaa
tusaale u ah tan .

26

Mid ka mid ah odayaasha ahaa ee had iyo jeer lagu koobaa


sida weynuna wuxuu u keenta . Mid waa kuwa weynuna
wuxuu u keenta inta badan waxay leeyihiin lahaa Aabe
Wasaaradda wadaad ah ama adhijirka . Ninkani waxa uu
ahaa Ilaah ugu yeedho , xaqiijiyey by rasuullada iyo
nebiyada , iyo aqoonsaday by odayaasha iyo
rumaystayaasha kale ee kaniisadda maxalliga ah . Waxaa
jiray odayga taasoo keentay in la aqoonsaday by isaga oo
yeedhid , xubno sare , subkado , aragtida iyo awoodda ay u
horseedi .

Rasuulka
Muujinta nin kan loo gudbiyo sidii malaa'igtii . " Aggelos "
Giriigga waxa loola jeedaa Rasuul, ama wakiilka .
Muujintii 2:1 Si malaa'igtii kaniisaddii of Efezu ,
Waxyaalahaas ayuu yidhi wuxuu haysta toddobada
xiddigood gacantiisa midig , kuwaas oo ku socda
dhexdeeda ka toddobada laambadood oo dahab ah ku
... '
Runsheegida
Waxay u muuqataa in Bawlos oo ahaa tilmaamayo
weynuna wuxuu u keenta in kaniisaddii Filiboy markii uu
isaga oo loo yaqaan " shaqeeya oo runta . "
Filiboy 4:3 Oo waxaan idin shaqeeya oo runta sidoo
kale rabitaan , , dumarkaas caawiso , kuwaas oo ku
hawshooday oo ila jooga dalka injiilka , Clement sidoo
kale , iyo inta kale ee shaqaalaha asxaab aheyn , oo
magacyadoodiina waa in kitaabka nolosha.
Yacquub, hogaamiyaay odayasha
Yacquub u muuqata in la weynuna wuxuu u keenta, oo
hoggaamin ayaa odayaashii kale ee kaniisadda
Yeruusaalem. Dhamaan waayeelladii oo la kulmay
rasuulladii si aad u tixgeliso su'aal oo caqiido ah.
Falimaha Rasuullada 15:6 Sidaas rasuulladii iyo
waayeelladii baa ururay si ay u eegaan arrintaan .
Falimaha Rasuullada 15:13,19 Ka dib markii ay
noqotay aamusan , ayaa Yacquub u jawaabay , oo ku
27

yidhi , " Ragga iyo walaalo ah , bal i dhegayso :


Sidaa darteed waxaan u xukumi in aanu arki karin oo
dhib kuwa aan Yuhuudda ahayn , kuwaas oo u
jeesanaynaa Ilaah ku dhex ... "
Dhamaan waayeelladu ku lug leh laga fiirsanayo su'aasha
caqiido in ay noqotay arrin . Si kastaba ha ahaatee , waxaa
jiray James sida madaxa ama keenta odey ku lahaa si ay
xukunka ugu dambeeya .
Waxaa iska cad in dhammaan odayaasha iyo rasuulladii
ayaa si firfircoon uga qayb qaadanaya geedi socodka go'aan
qaadashada oo la barakada kaniisadda oo dhan .
Falimaha Rasuullada 15:22,23 Markaas ka farxisay
rasuulladii iyo waayeelladii , iyo kiniisaddii oo dhan , si
ay u soo diri rag la doortay oo ay shirkad ay Antiyokh
ula Bawlos iyo Barnabas , kuwaas oo , Yuudas oo ahaa
sidoo kale loo magacaabay jiray Barsabaas iyo Silas oo ,
taasoo keentay rag ka mid ah walaalo.
Waxay warqadan qoray iyaga by : rasuulladii iyo
waayeelladii , oo walaalihii , si ay walaalaha yihiin ee
dadka aan Yuhuudda ahayn ayaa Antiyokh , Suuriya ,
iyo Kilikiya : Greetings .
Madaxa kaniisada
Ciise waa madaxa kaniisadda . Si kastaba ha ahaatee hoos
yimaada inuu ninku yahay Ciise , weliba waxaa kaloo jiray
inuu ninku yahay nin Ilaah ka soo amreen, in ka badan
kaniisadda maxalliga ah . Ninku yahay Tani laga helay
weynuna wuxuu u keenta , kuwaas oo , wada jir ah ula
dhammaan odayaashii ku , shaqaynaso si fiican u taliyo ,
iyo qalabeeyaan quduusiinta ugu leh shuqulka wasaaradda .


Mahadanaqa axdiga cusub


Haddii aannu naqshad dhaqanka ee dowladda kaniisad ma
la raaci ayaa ah qaabka Axdiga cusub, waa in aynu raalli ku
yihiin inay qaadaan talaabooyin lagu beddeli our naqshad .
Ilaah waa soo celinta wasaaradda shanta si uu kaniisad in
waqtigeena .

Bedelid bilaa isku dhac


Marka aan helno waxyiga this , waa in aan waqti waxyiga
this la helay by ururkii oo deegaanka ka hor isku dayaya
28

inay sameeyaan isbedel loo baahan yahay . By tan


sameeyaan , waxaana ka hortagi karin suurtagalnimada of
dirir iyo colaad . Go'aanada ku saabsan dowladda kaniisad
yihiin in ay noqon shaqo ah ka mid ah la aqoonsaday sida
rasuul ah ( lakabka aasaas ) wada jir ah ula weynuna wuxuu
u keenta iyo waayeelladii kiniisadda . Waa in aadan ku
noqon arrin horseedi kara kala qeybinta dadka kiniisadda u
rumaystayaasha oo ka mid ah .

SHAHAADOOYINKA ODAYAASHA
Odayaasha ayaa marna la doortay by shirka oo sida ay u
dhan ah . Waxay ahaayeen xagga Ilaah laga doortay oo loo
magacaabay by rasuulladii . Liiska shahaadooyinka la
siiyey in Qorniinku u ahaayeen adeegsiga rasuulladii ama
naftooda ay waayeellada , fiirsanayo yeedhitaanka Ilaah ku
kor qof gaar ah loo magacaabo wasiirka oday .
Qof kasta oo ah in Ilaah ayaa loo doortay in oday , ama mid
ka mid ah wasaaradda fivefold , la kulmi doonaa
Shahaadooyinka Ilaah ayaa la aasaasay . Tani liiska
shahaadooyinka la siiyey, ee marinada soo socda .
Iimotiyos iyo Tiitos
1 Timoteyos 3:1-7 Hadalku waa run, Haddii nin kii
doonaya inuu jagada of hoggaamiyaha kiniisaddu ,
wuxuu dooni lahaa shaqo fiican.
Hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ahaado mid eed la '
, ninka qaba oo naag keliya qaba , oo iscelin , oo
feeyigaan, oo ah akhlaaqda wanaagsan , martigalinta ,
inay awoodaan inay ku baraan ; oo ayan khamri , ma
rabshad , tudhid lacag , laakiin waa , oo uusan ilaaq , oo
uusan lacag jeclayn ; ka mid ah kuwa xeerarka gurigii
uu isagu lahaa si fiican , oo leh carruur uu hogaansanay
oo maamuusaan , (waayo, nin hadduusan garanayn si
uu gurigiisa ugu taliyo , sidee buu u daryeeli doona
kiniisadda Ilaah ?) ; ma kibro , waaba intaasoo kibro
leh oo kibir ayuu ku dhicin xukun la mid ah sida
Ibliisku . Weliba waa inuu markhaati wanaagsan ka
dhex kuwa dibadda , waaba intaas oo uu ku dhicin cay
iyo dabinka Ibliiska .
Tiitos 1:6-9 Haddaad nin waa ceeb lahayn, oo naag
keliya qaba, oo leh carruur rumaysan , ma lagu
eedeeyay dissipation ama insubordination . Waayo,
29

hoggaamiyaha kiniisaddu waa inuu ceeb la'aado sida


wakiilka Ilaah , ma aha is- yeeli lahaa , ma degdeg ah
ka carooda , oo ayan khamri , ma rabshad , tudhid
lacag , laakiin martigalinta , lover ah waxa u wanaagsan
, oo feeyigaan, kaliya , quduus ah , is- maamusho ,
heeynta dhakhso hadalka aaminka ah sida uu baray ,
inuu yaabaa inay awoodaan , cilmiga runta ah ,
labadaba ku waaniyo oo ku caddayn kuwa ka
horimaan.
Aqoonta noocan ah waxaa lagu soo koobi karaa saddex
categories.
Nolosha shakhsiyadeed
Sida laga soo xigtay Paul , si ay oday , qofku waa inuu
ahaado:Eed la'aataan
Dabeecada
Caafimaadka maskaxda
Akhlaaqda wanaagsan
Runta
Cadaalada

Qofkani ma noqon karaan :


 Marka la eego khamri badan
 Hunguri lacag
 Barwaaqo
 Bakhayli
 Suurabo-yeele
 Igamana
 Rabshado wata
 Degdeg u carooda
 Wadidda ay faa'iido daacadla'aan
Nolosha qoyska, oday waa inuu ahaadaa:
 Xaasleh oo naag keliya
 Martigalinta
 Xiriif fiican xiriir Shuruudaha gurigii uu isagu
lahaa
 Miyuu carruurta addeeca isaga si xushmad leh sax
ah
 Miyuu carruurta ah kuwa rumeeyey yihiin ma
duurjoogta ah iyo inuu caasiyiinta

30

Nolosha ruuxiga ah
Nolosha ruuxiga ah, oday waa inuu ahaadaa:
 Awoodin in ay wax baraan
 inuusan xumayn
 sumcad wanaagsan aaminaad
 Quduuska ah
 Edbin
 Aad u xajinno hadalka aaminka


ADEEGA ODAYAASHA
Hogaamin
Cibraaniyada 13:17 adeecdaan kuwa ay idiin wada
taliyaan , iyo noqdaan kuwo isku dhiiba , waayo, waxay
soo baxa naftiinna , sida kuwa waa inuu bixiyaa
faahfaahin . U daa sidaas farxad iyo ma darnaadaan
sameeyo , waayo in uu noqon lahaa ku tuura kuu.
1 Tesaloniika 5:12,13 ah waxaana idinku ,
walaalayaalow rabitaan , in la aqoonsado idin dhex
kuwa ku hawshooda , iyo idinkaga sarreeya oo Rabbi
iyo yaan idinku waanin inaad , Oo uu iyaga ku kala
geeyay waa kuwo heer jacayl ugu shaqada daraaddiis.
Barida
2 Timoteyos 2:2 Oo waxay leeyihiin in aad iga
maqasheen markhaatiyaal badan dhexdood , samayn ,
kuwaas oo niman aamin ah , kuwaas oo awood u yeelan
doonaan in ay baraan dadka kale waxay sidoo kale.
Adhijirro kormeeriddu
Falimaha Rasuullada 20:28 Sidaas darteed iska jira iyo
adhiga oo dhan , ka dhex kaas oo Ruuxa Quduuska ahu
idiinka dhigay beldaajiyayaal inaad , daajisaan
kiniisadda Ilaah , kaas oo wuxuu soo iibsaday oo uu
dhiiggiisa ku.
1 Butros 5:2, Arijire a adhiga oo Ilaah idinku dhex jira
waa , adeega sida u taliya ...

31

QAATA SHANTA ADEEG


In la ictiraafo iyo Heshid
Tan iyo rasuul eego , Nebi , wax wacdiyi jiray , wadaad iyo
macallinka ma aha horyaal , ka dibna sida ay u la helay iyo
aqoonsaday ?
Mid ka mid ah kan ku jira wasaaradda fivefold , oo loo
aqoonsan doono iyo heshay sababta oo ah isaga oo shaqo
iyo Aabe wasaaradda .
Sida aynu iyaga u hesho , waxaan sidoo kale waxay heli
doonaan faa'iido u ah oo ay wasaaradda . Haddii aan waayi
doono in la aqoonsado oo ay helaan wasaaradda a xubno
sare in Ilaah noogu soo diray , waxaan taag darnaan doono,
si uu u koro oo baaluq iyo in lagu qalabeeyaa shaqada
wasaaradda sida Ilaah loogu talagalay.
Matayos 10:41 Kan aqbala nebi magiciis, oo ah nin nebi
ah oo wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis . Oo isna wuxuu
ahaa nin xaq ah oo qaata magaca nin xaq ah ku heli
doonaa qof xaq ah abaalkiis.
Dhaqaalaha iyo hantida
Waxaan nahay in la siiyo sharaf si kuwa shaqaynaya ee
wasaaradda fivefold sida odayaasha labada ee kaniisadda
maxalliga ah ama kuwa ay leeyihiin wasaaradaha safraya
laga soo diray kaniisadda in . Sharaf Tani waa in ay ka mid
arkaya in baahidooda jir ahaaneed waxaa la kulmay iyo in
ay dhaqaale ahaan waa la barakeeyey . Sharaf waxa kale oo
ka mid ah ma dhegaysato eedeeyay keenay oo iyaga ka
gees ah haddii aanay u keenay laba ama saddex markhaati.
1 Timoteyos 5:17 ha odayaasha , kuwaas oo si fiican u
talin lagu tiriyo kuwo istaahila in labanlaab loo
maamuuso , khusuusan kuwa ku hawshooda ee erayga
iyo cilmiga.
Odayaasha waa in ay raalli ka ah oo aan u adeegin leh lacag
sida ay sabab.
1 Butros 5:2 Shepherd adhiga oo Ilaah idinku dhex jira
waa , adeega sida u taliya , ma by caqabadda laakiinse

32

raalli ka , ma for faa'iido daacadla'aan ugu laakiin si


hammuun ...
Hesho walaalo
Waxaan nahay in aan la heli mid ka mid kale sasab horyaal
ah sidii ay hoggaamiyayaasha diinta ee maalin Ciise.


Derejo sasab ah
Matayos 23:6-12 waxay jecel yihiin meelaha hore oo
diyaafadaha , iyo kursiyada ugu fiican oo sunagogyada ,
salaanta suuqa , iyo in lagu magacaabo by rag ku
yidhaahdeen, Macallimow , Macallimow . ' laakiin aad ,
ma waxaa la odhan jiray Rabbi ' , waayo, mid baa
macallinkiinna ah , Masiixa , iyo walaalihiis oo dhan
aad tahay . Ha wicin qof dhulka aabbahaa , waayo, mid
baa Aabbihiin ah , kaasu waa kan jannada ku jira .
Hana loo yaqaan macalimiinta , waayo, mid baa
macallinkiinna ah , Masiixa . Laakiin waa kan
dhexdiinna ugu weyn , anoo addoonkaaga ah doontaa
noqon . Oo ku alla kii isa sarraysiiya waa la hoosaysiin
doonaa , oo kii is-hoosaysiiyana waa la sarraysiin
doonaa.

Dhamaan walaalaha

Ciise wuxuu ku yidhi " walaalihii oo dhan aad tahay . "


Halkii Reverend , Doctor , Macallimow , Aabbaha ama
Pastor , inta ka fiican waa in aad wacdo ka mid ah
walaalkay oo kale . Xitaa Ciise raacay, by , Magiciisu ugu
horreeya , iyo waxaannu nahay addoommadaada oo dhan si
mid kale.
Masiixa ayaa raga ugu yeeray walaalo
Sarakiciddiisa dabadeed , Ciise wuxuu sheegay in dumarka
ay , si ay u tag walaalahay oo uu.
Yooxanaa 20:17 Ciise ayaa ku yidhi , " Ha u xajin Me si
, waayo, waxaan weli kor uguma aan Aabbahay ,
laakiin u tag walaalahay oo ku dheh iyagii ku yidhi,
Waxaan kor ugu tegayaa Aabbahay oo ah Aabbihiin ,
oo si Ilaahay oo ah Ilaahiin . ' "
Cibraaniyada 2:11,12 Waayo, kan quduus ka dhiga iyo
kuwa lagu quduus ka kulli mid keliya , kuwaas oo
sabab isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho
walaalo , oo waxay ku yidhaahdeen : "Waxaan Your
33

name walaalahay u sheegi doonaa ; ku dhex the shirkii


reer ammaan ugu gabyi doonaa in aad . "
Bowlos
Bowlos warqado uu bilaabay isaga oo magaca hore,
"Bawlos, oo ah rasuulkii Ciise Masiix, " marnaba "Rasuul
Bawlos."
Butros
Butros gudb iyo Bowlos sida walaal.
2 Butros 3:15 koontada in dulqaadashada ee
Rabbigeennu tahay badbaado - Sidii walaalkeen
gacaliye Bawlos, sida ay xigmaddii la siiyey in ay, ayaa
qoraal ah in aad...
Ananiyas
Ananiyas Saa'uul looga qabto sida walaal.
Falimaha Rasuullada 9:17 Markaasaa Ananiyas tegey
oo gurigii galay, oo intuu gacmihiisa dul on ayuu yiri " ,
Walaal Sawlosow , Rabbi Ciise , kuwaas oo u muuqday
in aad jidka ku sida aad u timid , ayaa ii soo diray waxa
laga yaabaa in aad hesho aragti iyo in la wada
buuxsamay Ruuxa Quduuska ah . "
Ixtiraam jagada
Inkastoo , waxaan si cad oo aan si wax looga qabto mid ka
mid kale by sasab horyaal , waa in aan weli ixtiraamaan
kuwa Ilaah , kan uu ugu yeedhay si fiican u kala odaygu .
Waa in aan maamuusi iyo hesho ixtiraam leh kuwa Ilaah
siiyey in ay shaqo kasta oo ka mid ah giftings wasaaradda
fivefold in uu kaniisad.
Matayos 10:40 Kii aad i aqbala , oo kan i aqbalaana
wuxuu aqbalaa kii i soo diray.
Iyadoo Ciise wuxuu ku yidhi , " waxaad tahay walaalihii oo
dhan , " waa in aan waqti isku mid ah loo aqoonsado iyo
hesho ixtiraam leh kasta oo kuwa loo yeedhay hawlgasho
wasaaraddu fivefold . Haddii aan sidaa darteed waxay
doortaan in ay tixraac our wadaad sida " Walaal James , "
waa in waqti isku mid ah waxaan aqoonsannahay iyo
maamuusi sida wadaad . Sida cad , waa isku mid codsan
waa in si kasta oo ka mid ah giftings kale wasaaradda .

34

Si kuwa dunida oo dhan kuwaas oo raadinaya derejada,


waxaan la garan karin sida kaliya " Wasiirada ee injiilka . "

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Waa maxay labada jagooyinka ayaa waxaa lagu aasaasay by Ilaah ee kaniisadda maxalliga
ah?

2 . Maxaa kala soocaya oo aan ku arki Qorniinka ka dhexeeya odayaasha , hoggaamiyayaasha


kiniisadda iyo hoggaamiyaha kiniisadda ?

3 . Sharaxaad ka bixi hawlaha odayaasha kaniisadihii New Testament .

35

Casharka sadexaad

Wacdintii rasuulada
I Korintos 12:28 Markaasaa Ilaah wuxuu magacaabay ka tirsan kaniisadda : marka hore
rasuulladii , nebiyadii labaad , macalimiinta saddexaad , ka dib markii mucjisooyin in , ka
dibna hadiyado wax lagu bogsiiyo , waxay ka caawisaa , maamulada , noocyo carrabkoodu.
Efisos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta ...

HORDHAC
Qeexid
Rasuul ka mid ah , kuwaas oo ku soo baxa oo leh awood in
la dhiso kaniisado on aasaas adag ee erayga Ilaah .
Waxa uu sii xoojin doonaan kaniisadaha jira in
caqiidooyinka ay aasaas iyo waxbarista la taaban karo ka
soo Ereyga .
Waxa uu wasiirka dhiirranaan oo awood iyo waxyiga aqoon by Ruuxa Quduuska ah.
Wuxuu u shaqeyo doono dhamaan giftings wasaaradda iyo
hawlgalaan dhammaan hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah .
Waxa uu wasiirka ka soo xidhiidh qoto dheer oo shaqsi
ahaaneed oo Ilaah iyo yeelan doonaan xidhiidh "Aabaha"
kuwa kan uu wasiir .
Calaamadaha , oo yaabab iyo mucjisooyinka bogsiinaya in
la had iyo goorba u muuqday doonaa in sameeyey
shuqulkiisa.
Adeeggiisa Aabe loo aqoonsan doono iyo heshay sida
xiriirka ah ee Ruuxa kaniisado gaar ah iyo wasaaradaha
kale . Ma ahaan doonto xiriirka ah urur aadanaha ama firqo
. Laga soo bilaabo xiriirka ruuxiga ah , oo rasuul u ah in ay
maamulaan iyo soo celin anshaxa loo baahan yahay wax
kasta oo , la xisaabtanka , xasiloonida , iyo ka hortaga
khiyaamo galay nolosha rumaystayaasha, wasaaradaha iyo
kaniisadaha .
Rasuulkii The si dhow ula shaqeyn lahaa doonaa
wasaaradda nebiga in magacaabista iyo ordaining
odayaasha , xaqiijinaysa yeedhitaanka Ilaah on nolosha
rumaystayaasha qaarkood iyo iyaga oo dhaqangelinta galay
shaqeynaya oo wasaaradda xubno sare galay , taas oo
Ilaahiinna ah ayaa iyaga loo yaqaan .
Wuxuu deeqsi doono iyo sii daayo rumayste ka hawlgala
36

hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah by saarista on of gacmaha.


Wasiirka tahay doonista rasuul iyo la hadlaan maamulka
laakiin wuxuu noqon doonaa nin ka amar waayo, isagu waa
inay xisaab celin u tagaan rasuulladii iyo waayeelladii kale
ka soo kii uu isagu soo diray .
Asalka erega"Rasuul"
Erayga Giriigga " apostolos " kan u soo direen dhigan
tahay.
" apostolos " ereyga waxaa loo isticmaalay in dunida casri
ahaan Giriigta si loogu tixraac -galladii ah ama safiir .
Waxa loo adeegsaday gaagaaban ah maraakiibta in ay
ahayd soo diraa leh ujeeddada ay aasaasto mustacmarad
cusub. Waxa loo adeegsaday Admiral kuwaas oo keentay
ama ay guddi u gaagaaban oo waxaa loo adeegsadaa in lagu
tilmaamo gumeysi cusub in la aasaasay .
Erayga " rasuul " Sidaas darteed in Isticmaalo sarbeebay
xiriirka runsheeg ah si uu kuwa ku cidda ay la diray , iyo
daacadnimadaada ah si ay guddiga iyo ujeedada loogu
talagalay , kaas oo ay soo direen .
Cibraaniyada 3:1, 2 Sidaa darteed , walaalaha
quduuska ah , kuwa ka qayb galay yeedhidda jannada
ku jiraa , tixgelin ah Rasuulka iyo Wadaadka Sare ee
iimaanka aynu qiranno , Ciise Masiix , kaas oo ahaa
aamin kii loo magacaabay isaga , sidii Muuse waxa kale
oo uu ahaa gurigiisa oo dhan aamin oo uu si.
Rasuulkii waxay ahayd in ay noqon dheeraad ah iyo
muujinta ah dhabta arki karo mid soo diray. Ciise waxa uu
ahaa Rasuulkii weyn oo xagga Aabbaha ka soo diri , in la
dhiso kaniisad iyo si aaminnimo ah ayaa wakiil doonista
Aabbaha .
Cibraaniyada 10:7 Markaasaan idhi , Bal eeg , , waxaan
u imid inaan -in mugga ee buugga waxaa ku qoran of
Me - inaan sameeyo doonistaada , Ilaahow . '

37

HEERARKA RASUULADA WACDINTOODA


Ciise Masiix - Rasuulkii sarayaay
Sida Great ah Rasuul , Ciise uma iman on kuwiisii , wuxuu
usoo diray by Aabbihiisii . Wuxuu kaliya sameeyey wixii
uu diray inuu ku sameeyo . Kuwa isaga ka helay , waxay
heleen Aabbaha. Sida Rasuul weyn , wuxuu noqday qaabka
wasaaradda for rasuullada oo dhan kale .
Cibraaniyada 3:1 Sidaas darteed , walaalaha quduuska
ah , kuwa ka qayb galay yeedhidda jannada ku jiraa ,
tixgeli Rasuulka iyo Wadaadka sare ee iimaanka aynu
qiranno , Ciise Masiix ...
Yooxanaa 5: 30, I reer karo, waxba samayn. Sidaan
wax u maqlo ayaan u xukumaa, iyo ,xukunkaygu waa
kuwa xaqa ah , waayo, doonistayda inaan doonistayda
yeelo aadan laakiin doonista Aabbaha i soo diray.
Yooxanaa6: 38 Waayo, anigu waan samada uga soo
degay, ma aad samayn inaan doonistayda yeelo, laakiin
doonistii kii i soo diray.
Laba iyo tobankii rasuul
Laba iyo tobankii rasuul ee ugu horeeyay ee lagu
magacaabi jiray iyo magacaabay Ciise wakhtigii adeeggiisa
.In kitaabka Muujintii, waxaa loo wada yaqaan sida" iyo
tobankii rasuul ee Wanka."
Muujintii 21:14 Haddaba derbigii magaaladuna wuxuu
lahaa laba iyo toban aasaas , oo dushooda waxaa ku
jiray sida magacyada reer tobankii rasuul ee Wanka.
Bowlos soo gudbiyo iyo toban , kuwaas oo sida "
rasuulladii oo Qoomkiisa intooda badan. "
2 Korintos11:5 Waayo, anigu waxaan ka fiirsan in aan
ahay at dhan ka liita rasuulladii ugu Qoomkiisa ka.
Rasuulladu kale ee axdiga cusub
Waxaan ognahay , sida ay Efesos afar , in Ciise uu sii
waday in uu siiyo Aabe Wasaaradda rasuul ka soo
kaniisadda uu u qaadistu Aabihiis ka dib . Waxaa jira in ka
badan asalka ah tobanka rasuul.
38

Andorinkas iyo Yuniyas


Rooma16:7 Igu salaama Andorinkas iyo Yuniyas ,
xigaalkayga aannu iyo maxaabiista aanu asxaab ,
kuwaas oo ah xaashida rasuulladii , kuwaas oo sidoo
kale ay joogeen Masiix ayaa iga hor dhexdooda .

Abolloos
I Korintos. 4:6,9 Haddaba kuwanu wax , walaalayaalow
, ayaan sida masaal qudhayda iyo Abolloos si aawadiin ,
in laga yaabo in aad ka baran na in uusan ka fekerto ka
baxsan waxa ku qoran , in midkiinna u faanin waxa
laga yaabaa ilaa wakiil ah mid ka dhan ah tan kale.
Waayo, waxaan u malaynayaa in Ilaah na , rasuulladii
soo bandhigay , ugu dambeeyey , sida rag in dhimasho
lagu xukumo , waayo, waannu la lanooga dhigay dunida
, iyo malaa'igaha, iyo in ay ragga .

Barnabas iyo Bawlos


Falimaha Rasuullada 14: 4,14 Markaasaa dadkii
badnaa oo magaaladu kala qaybsameen : qayb ka
raaceen Yuhuudda , qaarna rasuulladii ka .
Laakiin markii rasuulladii Barnabas iyo Bawlos this
maqlay , ayay dharkoodii jeexjeexeen iyo orday dadkii
badnaa ku dhex ee .

Tiitos
Filiboy 2:25 Weliba waxaan u tixgeliyaa waxaa lagama
maarmaan ah si adiga kuu soo diraan Ebafroditos oo ah
walaalkay , shaqaalaha la shaqayn jiray , iyo askari la
shaqayn jiray , laakiin aad Rasuul, iyo mid ka mid ah
kuwa u adeegi jiray si aan u baahnaa , ...

Yacquub oo ah Sayidka walaalkiis


Galatiya 1:19 Laakiin waxaan ku arkay midkoodna
rasuulladii kale James , Sayidka walaalkiis mooyaane .

39

Matiyas
Falimaha Rasuullada 1:26 Oo iyana waxay riteen saami
iyagoo , oo saamigiina wuxuu ku dhacay Matiyas . Oo
isna wuxuu tiriyey tobankii rasuul .

Silvanus iyo Timoteyos


I Tesaloniika 1:1 Bawlos , Silvanus , iyo Timoteyos ,
kaniisadda oo reer Tesaloniika ah in Ilaaha Aabbaha ah
iyo Rabbi Ciise Masiix ha idinla jirto iyo nabad ka
timaada Ilaaha Aabbeheen ah iyo Rabbi Ciise Masiix .
I Tesaloniika 2:6 Mana aannaan ahayn ammaanta ka
raadisaa nin oo , ha ahaato adiga ama dadka kale ,
marka aannu samayney laga yaabaa in dalabkooda ah
rasuulladii Masiixa .

Tiitos
2 Korintoss 8:23 Haddii qof baaraan oo ku saabsan
Tiitos , isagu waa wehelkayga iyo shaqaalaha adiga ku
saabsan . Ama haddii walaalahayo yihiin wax
weyddiiyey, oo ku saabsan , waxay yihiin wargeeyayaal
ee kaniisadaha , ammaanta Masiix .

Rasuulladu Maanta
Hadiyadaha wacdinta wasaaradda kor aadista kaas oo ka
mid ah rasuullada iyo nebiyada, iyo sidoo kale wacdiyayaal
, iyo macallimiin ayaa la siiyay by Ciise si uu kaniisadda
marka uu kor u baxay . Waxay ahaayeen shaqeystaan
kaniisadda dhexdeeda si ay u diyaariyaan dadka Ilaah " ee
shaqada ee wasaaradda . " Habkan jidhka Masiix waxaa
lagu kari la dhisay - ilaa dhammaan gaaraan midnimo ee
iimaanka iyo aqoonta Wiilka Ilaah oo ay noqoto baaluq , uu
helo qiyaas oo dhan ee buuxnaanta Masiixa .
Tan iyo gool , kuwaas oo aan weli si buuxda buuxisay
gudahood jidhka Masiixa , oo dhan ee giftings wasaaradda
siin by Ciise yihiin in ay sii wadaan hawl galaan gudahooda
kaniisadda ah ee maanta . Tani waxaa ka mid ah
wasaaradda of rasuul iyo nebiga.

40

SHAHAADOOYINKA RASUULADA
Lamid ah Odayaasha
Tan iyo rasuullada oo dhan waxay ahaayeen oday ee
kaniisadda , iyaguna waa in ay si cad u daboolaan guud ee
xirfadeed ee odayaasha sida bixiyaa 1 Timoteyos 3:1-7 iyo
Tiitos 1:6-9 ( Casharka labaad shahaadooyinka Guurtida ) .
Qalbiga iyo Jacayl ah ee Aabbaha a
Rasuulkii waa in sidoo kale waxay leeyihiin wadnaha iyo
jacaylka aabaha runta ah .
1 Korintos 4:15,16 Waayo, in kastoo laga yaabo in aad
leedihiin toban kun oo Masiix , weli aadan haysan
aabbayaal badan , waayo, Ciise Masiix ayaan idinku
dhalay xagga injiilka . Sidaa darteed waxaan kugu
dhiiri galinaynaa , ii dayato.
1 Korintos13:1, 4-7 In kastoo aanan leh carrabkoodu uu
dadka iyo malaa'igaha la hadasho , laakiinse aanan
jacayl lahayn , waxaan noqday sidii naxaas ama
sanqadhaya .
Jacayl soo gaartaa dheer iyo waa nooc ; jacaylka kuma
hinaasi ; jacaylka ma dabaaldega nafteeda , laguma
kibro , ma u dhaqmaan , qaybi , oo aan doonayn gaarka
ah , mana xanaaqo , wax shar ah kama maleeyo ; kuma
farxo , xumaanta , laakiin wuxuu ku farxaa in runta, oo
dhirtiina waxaas oo dhan , ayaa aaminsan in waxaas oo
dhan , ayaa rajeynaya waxaas oo dhan , waxaas oo
dhan way waartaa .
Calaamadaha , jaamac hadaaf , Mucjisooyin
Rasuulkii waa in si joogto ah waxay leeyihiin calaamado ,
oo yaabab iyo mucjisooyin ka dhacaan wasaaraddiisu .
2 Korintos12: 12 Runtii calaamadaha rasuulkii
dhammaatay oo aad ka dhex adkaysasho oo dhan , in
calaamooyin iyo yaabab iyo camal xoog leh.
Falimaha Rasuullada 2: 43 Markaas cabsi baa gashay
naf kasta , iyo yaabab iyo calaamooyin badan oo

41

rasuulladii waxay sameeyeen ka .


Socodku hoosaysiin
Rasuulkii waa inay ku socdaan hoosaysiinta .
1 Tesaloniika 2: 6-8 Ma ahayn kuwii aan ammaanta ka
raadisaa nin oo , ha ahaato adiga ama dadka kale ,
marka aannu samayney laga yaabaa in dalabkooda ah
rasuulladii Masiixa . Laakiin waxaynu u tudh idinku
dhex jira , sida naasnuujiyo carruurteeda nuujisa ay
iyaga .
Sidaas , faraxnay kuu , waxaan ahaayeen ku
faraxsanahay in ay wax idin siinno ma aha oo kaliya
injiilka Ilaah , laakiin sidoo kale nolosheena u gaar ah ,
maxaa yeelay, waxaad gacaliyo inoo noqdaan .
1 Korintos 4: 9-13 Waayo, anigu waxaan u malaynayaa
in Ilaah na , rasuulladii soo bandhigay , ugu dambeeyey
, sida rag in dhimasho lagu xukumo , waayo, waannu la
lanooga dhigay dunida , labada Malaa'igta iyo in ragga
. Waxaan doqonno Masiix aawadiis , laakiin waxa aad u
caqli Masiix ! Waxaan nahay tabar , laakiin waxaad
tahay xoog leh ! You are distinguished , laakiin waxaan
ku maamuus jabo !
Tan iyo saacaddan xaadirka ah aanu gaajo iyo harraad
labada , iyo waxa aan si liidata dhar , iyo garaacay , oo
guri la'aan . Oo annaguna waxaannu shaqada , waxay
gacmahoodii ku shaqeeya . In caayona waan ducaynaa ;
lagu silcin , waxaan u adkaysan ; lagu xumaynaysa ,
waxaannu noqonnay . Waxaan la sameeyay uskagga
dunida, uskagga waxyaalihii oo dhan ilaa haatan .
Awood
Rasuulkii waa in ay doonayaan in ay qoraan oo leh awooda
marka loo baahdo in la saxo iyo keenaan anshaxa ee
kaniisadda ku hadlaan iyo .
2 Korintos 10: 8-11 Waayo, xataa haddii aan faanayo
badan oo ku saabsan amarkayaga , oo Rabbiga ina
siiyey wax dhisa oo aan aad burbur , aan ka xishoon
doona karo waaba intaasoo aan u muuqdaan in ay
warqadahayga idinku cabsiinaya . " Wixii waraaqihiisa
, " bay u yidhaahdaan , "waa culays iyo xoog , laakiin
joogidda joogaan waa daciif , oo hadalkiisana la
42

quudhsado . " Ha qofka noocaas ah ka fiirsado , in


waxa aynu nahay xagga hadalka warqadaha ku nahay
markaannu maqan nahay , sida aynu Waxa kale oo ay
noqon doontaa xagga falimaha ku nahay markaannu
joogno .
Qalbiga addoonkiinna
Rasuulkii waa inuu haystaa wadnaha addoon iyo inay
dooneyso inay u dhibtoodo iyo cadaadis kaliya sidii Ciise
oo .
Matayos 20:28 ... oo keliya sida Wiilka Aadanahu uusan
ugu iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu
naftiisa dad badan furashadooda.
Rooma 1:1 Bawlos , oo ah addoonkii Ciise Masiix , oo
loogu yeedhay rasuul ahaado , kala maqan in ay injiilka
Ilaah.
2 Korintos 11: 23-28 Ma Masiix bay u adeegaan? ku
hadlaan sidii a nacaska - Waxaan ahay more :
karbaashyo tirola'aan ahna wax miiran , karbaashyo
kor ku xusan oo qiyaas , in xabsiyada ay inta ugu badan
, in badanna dhimashaan . Laga soo bilaabo Shan goor
Yuhuuddu waxay I heshay karbaasheen afartan mid la
'. Saddex I jeer lagu garaacay uleeyo ; mar aan la
dhagxiyey , saddex jeer waxaa la i Maskarjabka ;
habeen iyo maalin waxaan ahaa moolka ku jira ; in
socdaalada inta badan , xagga tuugaggana khatar
biyaha , xagga tuugaggana khatar waxdhacayaal ,
xagga tuugaggana khatar aniga ii gaar ah dalka , xagga
tuugaggana khatar ah dadka aan Yuhuudda ahayn , ee
xagga magaaladana khatar , xagga cidladana khatar ah
, xagga tuugaggana khatar ku jira badda , walaalo been
ah dhexdoodana khatar baan ; in daal iyo hawshayadii ,
in hurdo inta badan , gaajo iyo harraad , hurdola'aan
iyo inta badan , iyo qabow iyo arrad - ka sokow
waxyaabaha kale ee , waxa igu soo kor yimaado maalin
walba : cabashadayda u qoto dheer loogu talagalay
kiniisadaha oo dhan .

43

WACDINTA RASUULADA
Samaynta kaniisad cusub
Rasuulkii waxaa laga soo diray kaniisadda degaanka
addeecaya Ruuxa Quduuska ah sida adeegayaasha ah inaan
injiilka ku wacdiyo iyo in la abuuro kaniisadaha cusub iyo
wasaaradaha .
Falimaha Rasuullada 13:2,3 Oo markay Rabbiga
caabudayeen oo soomanaayeen ayaa Ruuxa Quduuska
ah ayuu yiri , " Hadda kala gaar Me si Barnabas iyo
Sawlos shaqada si taasoo aan ugu yeedhay . " Markaas ,
isagoo soomeen oo duceeyeen oo gacmahoodii saareen
oo ku saabsan iyaga , waxay direen iyagii.
Saldhigid
Rasuul u wada adeegi lahaa nebiga , sida a " dhisaha
sayidkiisii u caqli leh , " jiifay doonaa aasaas adag oo ku
saabsan muujiyey Ciise Masiix iyo Word ku kaniisadda
degaanka waa la dhisi doonaa .
Wasaaraddu waxay of rasuul ee ugu horrayn waa in la
jiifay aasaaska kor cilmiga runta ah iyo in ay magacaabaan
iyo hoggaam adag in kiniisadaha .
1 Korintos 3:9-15 Waayo, annagu shaqeeya Ilaah; aad
tahay field Ilaah , waxaad tahay dhismaha Ilaah . Sida
ay nimcada Ilaah oo aniga ii siiyey , sida dhisaha ah oo
sayidkiisii u caqli leh ayaan aasaaska , iyo mid kale
dhistaa waxa on . Laakiin mid kastaa Iska eega yaan loo
qaadanayo ha sida uu u dhistaa waxa on . Wixii
aasaaska kale jirin cid dhigi karo badan wixii la dhigay
, taas oo ah Ciise Masiix ku jirta. Haddaba haddii uu
qof ku dhisan aasaaska this dahab , iyo lacag, iyo
dhagaxyo qaali ah , alwaax , hay , loo hayaa caws ,
shaqo oo mid kasta ee ka noqon doona muuqan for
Maalinta u sheegi doonaa , maxaa yeelay waxa lagu
sheegi doonaa dab , oo dabkii tijaabin doonaa mid ka
mid walba ee shaqada , oo ah nooca uu yahay. Haddii
shaqo qof oo uu dhisay it on adkaysta , wuxuu heli
doonaa abaalgud la . , Ayuu Haddii shaqada qof kasta
waa la gubay oggolaan doono in khasaaraha , laakiin
isaga qudhiisu wuu badbaadi doonaa , oo weliba sidii
wax dab .
44

Rooma 15:20 Oo sidaas daraaddeed waxaan ka dhigay


hawaystay inaan injiilka ku wacdiyo meel aan Masiixa
awil lagu magacaabin , si aanan loo doorayo waa
aasaaska nin kale dhigay ...
1 Korintos 9:1, 2 Miyaan xor ahayn? Miyaan ma
bilaash ah? Ma aanan arkin Rabbigeenna Ciise Masiix
? Ma waxaad tahay qof aan shaqo ee Rabbiga? Haddii
aan ahayn rasuul in ay dadka kale , ayaan weli hubaal
inaan ahay adiga. Waayo, waxaad tihiin shaabadda oo
ah rasuulnimadayda Rabbi ah.
Efesos 2:20 isagoo dhisay aasaaskii of rasuullada iyo
nebiyada , Ciise Masiix qudhiisa noqday madaxa
rukunka ...
Samaynta Bible Dugsiyada
Rasuul u xoogayn doonaa dugsiyo Bible in la tababaro oo
rumaystayaasha wacdinta mucjiso iyo nololeed Christian
badisay. Waxa uu aqoonsan doonaa call the korkiisa iyo
mu'miniinta, qaarkood galay wasaaradda fivefold iyo
tababaraan rumaystayaashan for wasaaradda in Ilaahiinna
ah ayaa iyaga loo yaqaan .
Falimaha Rasuullada 19:9b - 11 ... ayuu iyagii ka tegey
oo xertii ka soo baxeen , sababaynta maalmeedka ah ee
dugsiga Turannos. Markaasaa waxaa taas laba
sannadood ay socotay , sidaa darteed in dhammaan
kuwa dadkii Aasiya degganaa ayaa maqlay oo Rabbiga
ereygiisa ku Ciise , oo Yuhuud iyo Gariigba . Haddaba
Ilaah ka shaqeeyay mucjisooyin aan caadi ahayn by
wuxuu gacmaha Bawlos ku ...
Natiijada Bawlos baridda " maalin kasta iskoolka Turannos
" waxay ahayd in ku noolaa gobolka taasoo Aasiya oo dhan
maqleen ereyga Rabbiga ayaa ka . Sida cad , Paul qudhiisu
ku tarmo galay nolosha dad kale oo ku dhex jira wacdinta
mucjiso ah ku wacdiyeen injiilka si kuwaas oo ku noolaa ka
qayb yahay dunida oo dhan .
Xoojinta kaniisada jira
Sida aynu ka baran Axdiga Cusub dhexdiisa , waxaan
arkeynaa in halka aan rasuullada oo dhan ayaa la asaasidda
kaniisadaha cusub , ayaa waxay dhan ka caawinaya in ay
iyaga ku xoogeeyo "rumaysadka , kaas oo mar ahaa for
siiyey quduusiinta oo dhan ka . "
45

Yuudas 1:3b ... waxaan ogaadey loo baahan yahay


inaan idiin soo qoro idinku waaninayaa si aad u
dadaashaan iimaankii uu mar ahaa for siiyey
quduusiinta oo dhan ka .
Wuxuu magacaabayaa , Odayaasha hergelinta
Rasuulladii waxay dooran doonaan iyo waayeello kaniisad
kasta oo ay diyaariyeen.
Falimaha Rasuullada 14:23 Haddaba markay
magacaabay kiniisad walba waayeello , iyo soon ku
tukadeen , waxay iyagii ku Rabbiga u ah ee Rabbiga ay
rumaysteen .
Oggolaan kara , hergelinta kiniisaddu
Waxay ansixin doono iyo hergelinta kuwa la doortay by
Mu'miniinta ah ee kaniisadda degaanka si ay booska
mufasiriin .
Falimaha Rasuullada 6: 1-6 Haddaba kuwa wakhtigaas
, marka tirada xertii u ahaa ku tarmo , waxaa jira
gunuunaceen Cibraaniyadii by Gariigta ahayd , maxaa
yeelay , Carmalladoodiina uma ay hagarbixin qaybinta
maalmeedka . Markaas -tobankii dadkii badnaa u
yeedhay oo xertii ahaa ayaa ku tidhi , " Ma wanaagsana
in loo baahanyahay inaan ka tago ereyga Ilaah iyo
miisas ka adeegno . Sidaas darteed , walaalayaalow , ka
raadi waxaad dhexdiinna ka xushaan toddoba nin oo
sharaf leh , ka buuxaan Ruuxa Quduuska ah iyo
xigmaddu, oo aynu u dooranno shuqulkan ; . Laakiin
waxaan ku sii adkaysan doonnaa tukasho iyo
wasaaradda ee erayga " Oo reer Hadalku farxiyey
dadkii badnaa oo idil. Oo waxay doorteen Istefanos oo
ahaa nin ay ka buuxaan rumaysad iyo Ruuxa
Quduuska ah , iyo Filibos , Barokhoros , Nikanoor ,
Timoon , Barmenaas , iyo Nicolas , Nikolas kii reer
Antiyokh , Kuwaasay rasuulladii hor keeneen; oo
markay tukadeen dabadeed , ayay gacmahoodii saareen
oo iyaga on .
Xaqiiji Wac Ilaah
Waxay wasiirka doonaan nebiyada si loo xaqiijiyo
yeedhitaanka Ilaah on nolosha rumaystayaasha qaarkood ".
1 Timoteyos 1:18 lacag Tani ayaan kuu soo , oo ah sidii
46

in ay sii sheegiddii hore loo sameeyey adiga kugu


saabsan Yahuudiya , oo iyaga ku by aad dadka
mushaarka laga yaabaa in dagaal wanaagsan .
Hadiyada Deeqsi Ruux ahaaneed
Waxay wada guuto oo ah oday u shaqeyn doonaa si deeqsi
iyo sii daayo rumayste ka hawlgala hadiyadaha Ruuxa
Quduuska ah , wasaaraddu waxay of saarista on of
gacmaha .
2 Timoteyos 1:6 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan
idin xasuusino in ay kicisid hadiyadda Ilaah ee waa in
aad ee gacmosaariddaydii on gacmahayga .
Romans 1:11 Waayo, aad baan kugu arko , in aad u
Anigu waxaan heli karaa siiyo hadiyad Ruuxa ka , sidaa
darteed timaada inaad ku xoogaysataan ...

GARASHADA RASUULADA
Rasuul waxaa loo doortay by Ciise - nin ma by , ama
kooxaha dadka. Adeeggiisa Aabe loo aqoonsan doono iyo
heshay by kuwa Cidduu doono, wasiirka . Ma ahaan doonto
aqoonsiga ama aqbalaada ah sababta oo ah horyaalka ah ,
ama jago ah oo uu ka heshay kasta oo ururka , ururka ama
firqo . Waa in aadan noqon xiriir ah khasbid ama qaab
siyaasadeed .
Isaga aqbalaan ku salaysnaan doonaa xiriir qoto shakhsi ee
Ruuxa kuwa madaxda ruuxiga ah ee kaniisadaha deegaanka
qaarkood .
Kaniisada ha cusub
Xiriirkaas jira doonaa kuwa kaniisadaha in rasuulkii isaga
qudhiisa ayaa la aasaasay . Midhaha rasuul ee wasaaradda
muujin doonaa iyo xaqiijiyo wasaaraddiisu Aabe .
Kaniisadaha jira
Waxaa jooga la leh kiniisadaha jira kuwii aan la bilaabay
on wasaaradda an rususha, kaasoo xiriirka ay la leeyihiin
rasuul laga badiyay sababta oo ah dhimasho , dadka tabarta
daran ama sababo kale sida ay hoggaamiyo Ruuxa kale oo
laga yaabaa .

47

Isku xidhnaan
Kaniisadda degaanka taas oo hore waa in xiriirka ay la
rasuul iyo shaqaynaya hoos awood sidoo kale aqoonsan
kartaa oo aad hesho wasaaradda of rasuul kale haddii
wasaaraddu rasuul in ay kaa caawin karaan in ay
qalabeeyaan quduusiinta ugu leh shuqulka wasaaradda . Si
kastaba ha ahaatee , sida rasuullada kuwaas Wasiirka at in
kaniisadda maxalliga ah , gaar ahaan , waxay haysan
doonaan maamulka dawladeed waa isku mid sida rasuul
koowaad aqoonsan doono by jirka in ee Mu'miniinta ah .
Rasuulladii waxay noqon doontaa taxadir in aadan u
leeyahay ama wax kasta oo aan noqon lahaa wada
noolaanshaha qummanaado rasuulkii hoose oo la aqoonsan
yahay iyo aqbalay by kaniisad ah in dawladda degaanka
sameeyo .
Xaqiijiyay wacdinta

Nebi
Rasuulladu waxa laga yaabaa in aan la aqoonsan by
kiniisad walba degaanka ah . Waxay ballan to Aabe
Wasaaradda rasuul waxay ka koobnayd by Ilaah iyo ma by
ninka . Si kastaba ha ahaatee , halkaas oo ah rasuulkii waa
in la helo sidii rasuul si uu u shaqaynayaan sida sida ay u
jirka ah in dawladda degaanka ee Mu'miniinta ,
wasaaraddiisu Aabe waxaa lagu sheegi doonaa oo la
aqoonsan yahay . Badanaa Ilaah hadli doona oo lagu
xaqiijinayo tani iyada oo jimicsi ah ee hadiyadda ruuxiga
ah ee wax sii sheegidda ka hawlgala nebi ama mid kale oo
ay waayeellada ee kaniisadda in maxaliga ah .
Bowlos ahaa ma helin iyo aqoonsaday sida rasuul by idil.

1 Korintos 9:1-3 Am aan rasuul ahayn? Miyaan ma


bilaash ah? Ma aanan arkin Rabbigeenna Ciise Masiix
? Ma waxaad tahay shaqada xagga Rabbiga? Haddii
aan ahayn rasuul dadka kale , weli hubaal waxaan idiin
ahay . Waayo, waxaad tihiin shaabadda oo ah
rasuulnimadayda xagga Rabbiga ah .
Oo rasuulladii soo Aabe wasaaradda loo aqoonsan doono
by rumaystayaashii kaniisaddii diraya yeelay, Ilaah baa this
ayaa xaqiijiyay in ay kaniisaddu in Hoose wasaaradda of
Nebi nebiyadii iyo waayeelladii .

48

Laftiisa

Rasuulkii qudhiisu wuu aqoonsan doonaa inuu wasaaradda


Aabe .
Digniinta lidka ku ah rasuullo been ah
Ereyga Ilaah uga digtay ah oo ku saabsan kuwa sheeganaya
inay ahaadaan rasuullo , laakiin kuwaas oo ku baraya
Madhabta been ah iyo kaalin hoggaamineed dadka
khiyaanayn.
2 Korintoss 11:13 Waayo, oo kale waa rasuullo been ah
iyo shaqeeyayaal khaa'inno ah iyagoo isu ekaysiinaya
rasuullada Masiix ku jirta.
Muujintii 2:2 Anigu waan aqaan , shuqullada , aad
shaqada , haysataan dulqaadashadiinna , iyo in aadan
dhali karin kuwa sharka ah yihiin . Iyo in aad is baadho
kuwa ay sheegeen inay rasuulladii iyo ma aha , oo iyaga
helay beenaalayaal , ...

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sii qeexidda kooban oo ah rasuulkii .

2 . Ku tax shan shahaadooyin gaar ah oo rasuulkii ah.

3 . Sharaxaad ka bixi wasaaradda of rasuulkii .

49

Casharka afraad

Wacddinta Rasuulka ( walibo )


I Korintos 12:28 Markaasaa Ilaah wuxuu magacaabay ka tirsan kaniisadda : marka hore
rasuulladii , nebiyadii labaad , macalimiinta saddexaad , ka dib markii mucjisooyin in , ka
dibna hadiyado wax lagu bogsiiyo , waxay ka caawisaa , maamulada , noocyo carrabkoodu.
Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta ...

SIDEE RASUUL USHAQAYAA


Dhiirranaan iyo Awood
Xataa in wajiga oo cadaadis iyo hanjabaado uu noloshiisa ,
ah wasiirka doonistiisa uu rasuulkii dhiirranaan weyn iyo
amar .
Falimaha Rasuullada 4:29-31 Haddaba , Rabbiyow, eeg
on hanjabaad ay , iyo deeq addoommadaada in
haddeerna dhiirranaan oo dhan waxay ka hadli kara
Your erayga , by Your gacantaada u soo fidinaysid si
aad ugu bogsiisid soo baxay , iyo in calaamooyin iyo
yaabab laga yaabaa in la sameeyo iyada oo magaca
Midiidinkaaga quduuska ah Ciise . Oo markay
tukadeen dabadeed , meeshay ku urursanaayeen baa
gariirtay; oo waxay kulligood ka wada buuxsamay
Ruuxa Quduuska ah , iyo bay dhiirranaan ugu hadleen
ereyga Ilaah .
Axdiga Hore dhexdiisa , Qorniinka ayaa la horrayn
nebiyadu qoreen . Axdiga Cusubi waxay ahayd horrayn
qoraal ah oo rasuulladu . In da'da kaniisaddii , waxa
rasuulladii halkii nebiyadii ku hadli doona iyo Wasiirka oo
leh awooda ugu weyn ee .
Muujinta Aqoonta
Ayaa wasiirka doonistiisa uu rasuulkii leh waxyiga - aqoon
iyo Taaganthay ee ay runta ah erayga Ilaah .
Galatiya 1:11 Laakiin waan idin ogeysiiyey , walaalo , in
injiilka aan idinku wacdiyey by lama sida ay nin .

50

Efesos 3:5, kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogeysiin


bini aadmiga , sida haatan lagu muujiyey Ruuxa si uu
quduus ah rasuullada iyo nebiyada ...
Dhaman hadiyadaha wacdinta
Rasuulkii waxaa lagu magacaabaa galay wasaaraddiisu
Aabe sida ay yihiin dhammaan dadka kale ee wasaaradda
shanta qaybood . Wuxuu doonaa , si kastaba ha ahaatee ,
waxay u baahan yihiin si ay u koraan oo u hagaagaan ilaa
wakhtiga marka wasaaraddiisu Aabe , sida rasuul , oo loo
aqoonsan doono iyo bilaabi doonaan inay u shaqaynayaan
sida uu ku soo baxa si ay shuqulka hawsha u sameeyo of
rasuulkii by isaga oo kaniisad maxaliga ah . Inta lagu jiro
wakhtigan , wuxuu u shaqeyn doonaa in kasta ama
dhammaan giftings wasaaradda kale sida wacdiye , wadaad
, macallinka ama nebi .
Marka wasaaraddiisu rususha, bilaabmaa , sidoo kale
wuxuu ka sii wadi doontaa in ay shuqulka hawsha u
sameeyo of wacdiye , wadaad , macallinka ama Nebi in
lagu daro kuwa hawlaha in si gaar ah ay yihiin shaqo ee
rasuul ka .
Tusaale ahaan
Rasuulkii ayaa tusaale u ah qof qaba xidhiidh qoto dheer oo
shaqsi ahaaneed oo Ilaah . Paul sheegay in uu arkay Ciise .
Waxa uu ku socday xidhiidh qoto dheer oo shaqsi ahaaneed
oo Ilaah iyo wuxuu ahaa tusaale oo joogto ah si ay
rumaystayaasha oo dhan .
1 Korintos 9:1 Am aan rasuul ahayn? Miyaan ma
bilaash ah? Ma aanan arkin Rabbigeenna Ciise Masiix
? Ma waxaad tahay qof aan shaqo ee Rabbiga?
1 Korintoss 11:1 ii canjiliyaa , sida Sidoo kale waxaan
ku daydo Masiix .
2 Korintos 6:3-10 Waxaan ku siin dembi ku lahayn wax
, in wasaaradda laga yaabaa in aan lagu eedeeyay .
Laakiin in waxaas oo dhan aynu nafteena maqaalka
sida midiidinyada Ilaah : dulqaadasho badan , ee ku
galnaa , in baahida , iyo cidhiidhiyo , karbaashyo , iyo
xabsiyo , iyo rabshooyin in , karbaashyo tirola'aan ahna
, in hurdo la'aan , iyo soomid, by daahirsanaanta , by
aqoonta , by Ii dulqaado oo , naxariis , Ruuxa
51

Quduuska ah , by jacayl daacad ah , by ereyga runta ah


, by xoogga Ilaah , by hubka xaqnimada on gacanta
midigta iyo bidixda ka , by sharaf iyo maamuus
jebiyo.Maalin walba , war xun iyo wanaagsan
warbixinta sida annagoo ah khaa'inno , laakiin kuwa
runta ah ; sida aan la garanayn , iyo weli - yaqaano iyo
sidoo kale , sida kuwo dhimanaya , oo bal eeg waxaan
ku noolahay ; sida kuwo , iyo weli ma lagu dilay , sida
kuwo la calool xumeeyey , laakiin weli had iyo goorba
farxa , laakiin dad badan hodansiiya, sida waxba , iyo
weli wax walba leh .
Aabaha Xiriirkiisa
Rasuulkii yeelan doonaan xidhiidh gaar ah aabaha kuwa
kan uu wasiir marka wasaaraddiisu rususha, waa la helay .
Isagu ma uu yeelan doono xiriir dhow iyo ixtiraam dadka
kale kuwaas oo shaqaynaya gudahood wasaaradda fivefold
iyo dhammaanba rumaystayaasha ku jira kuwaas
kaniisadaha degaanka .
Rasuulkii yeelan doonaa qalbiga aabbe oo jeclaa . Waxa uu
jeclaan doonaa , ay kobciso , dhiiri , waxbarid , ku
maamulo , iyo waaniya odayaasha iyo Muuminiinta
kiniisadaha . Waxa uu si tartiib ah iyaga hagi doona jidka
ku Iyagu waa inay galaan . Xidhiidhkiisa uu mid ka mid ah
aabaha ku jecel , kuwaas oo daneeya oo ku saabsan xubin
kasta oo uu qoyskiisa u noqon doonaa . Noloshiisa oo
muujin dadka oo dhan kan uu wasiir of image runta ah ee
Aabbeheen ah la'c jannada ku soo dejin doono .
I Korintos 4:14-17 Ma waxyaalahan in ay ceeb waxaad
u soo qori , laakiin sida carruurtayda aan jeclahay
waxaan idiinka digi cadaab . Waayo, in kastoo laga
yaabo in aad leedihiin toban kun oo Masiix , weli aadan
haysan aabbayaal badan , waayo, Ciise Masiix ayaan
idinku dhalay xagga injiilka . Sidaa darteed waxaan
kugu dhiiri galinaynaa , igu dayataan . Sababtaa
daraadeed waxa aan idiin soo diray Timoteyos si ,
kuwaas oo waa ina jeclahay oo aaminka ah oo aan
xagga Rabbiga , Wuu idin xusuusin doonaa socodkayga
ee ku sugan Masiixa , sidaan meel kasta baro kiniisad
kasta .
Filiboy 2:22 Laakiinse idinku waad taqaaniin
dabeecadiisa oo la xaqiijiyey , in sida ilmo aabbihiis uu
isagu iigula adeegay xagga injiilka .
52

1 Tesaloniika 2:6-12 Ma ahayn kuwii aan ammaanta ka


raadisaa nin oo , ha ahaato adiga ama dadka kale ,
marka aannu samayney laga yaabaa in dalabkooda ah
rasuulladii Masiixa . Laakiin waxaynu u tudh idinku
dhex jira , sida naasnuujiyo carruurteeda nuujisa ay
iyaga . Sidaas , faraxnay kuu , waxaan ahaayeen ku
faraxsanahay in ay wax idin siinno ma aha oo kaliya
injiilka Ilaah , laakiin sidoo kale nolosheena gaarka ah ,
maxaa yeelay, waxaad gacaliyo na si ay u noqdaan .
Waayo, waad xusuusan tihiin, walaalayaalow , shaqada
iyo aad kicisid , waayo, habeen iyo maalinba , waxaa
laga yaabaa in aynaan noqon culays kasta oo idinka
mid ah , oo waxaannu idinku wacdinnay injiilka Ilaah .
Waxaad markhaatiyaal baad ka tihiin , oo Ilaah sidoo
kale , sida cibaado leh iyo Caddaalad falaan iyo si
qumman u inaannu idinku dhex jira oo aaminsan , sidii
aad u ogaato sida aanu ku waaniyeen , iyo qalbi
qaboojiyo , iyo mid kasta oo idinka mid ah lagu
eedeeyay , sida aabbe carruurtiisa u gaar ah , in aad
heli waxay leeyihiin socod istaahisha Ilaaha idiinku
yeedhay boqortooyadiisa iyo ammaantiisa .
Calaamooyin iyo yaabab
Calaamooyin waaweyn iyo yaabab , iyo calaamooyinkii
bogsiinaya si joogta ah u muujiyey doonaa inta lagu guda
jiro wasaaradda of rasuul ka .
Rooma 15:17-19 Sidaa darteed waxaan qabaan sabab
ay ammaanta Ciise Masiix ku ah ee wax ku saabsan
Ilaah . Waayo, kuma dhici doono inaan waxba ka hadlo
wixii of waxyaalihii Masiixu ma uu iga dhex , erey iyo
camal , si dadka aan Yuhuudda ahayn oo addeecda -in
calaamadaha xoog leh iyo yaabab , by wuxuu xooggii
Ruuxa Ilaah , sidaa darteed laga bilaabo Yeruusaalem
iyo hareeraheeda si Illurikon Waxaan si buuxda u
wacdiyey injiilka Masiixa .
2 Korintoss 12:12 Runtii calaamadaha rasuulkii
dhammaatay oo aad ka dhex adkaysasho oo dhan , in
calaamooyin iyo yaabab iyo falimo waaweyn .
Falimaha Rasuullada 2:42-43 Oo iyana waxay ugu
adkaysatay inay sii socday oo rasuulladii iyo xidhiidhka
, ee kala jejebintii kibista , iyo in salaadda . Markaas
53

cabsi baa gashay naf kasta , iyo yaabab iyo calaamooyin


badan oo rasuulladii waxay sameeyeen ka .
Falimaha Rasuullada 5:12a Oo waxay gacmahooda ku
sameeyeen calaamooyin iyo yaabab badan dadka
dhexdiisa ku sameeyeen .
Ruuxa is hoosaysiin
Rasuulkii lagu tilmaamaa doonaa by ruuxa is hoosaysiinta .
Adeeggiisa ma noqon doonto sida kan u shaqeeya sidii
kaligii taliye ah .
2 Korintos 1:24 Ma aha in aynu u taliyo
rumaysadkiinna, laakiin waa shaqaale oo iila aad
faraxsan, waayo, rumaysad buu ku taagan tihiin oo aad
.
Waxa uu ka mid yahay kuwa sayidkaygiiyow, a ka badan
ido ma noqon doonto , laakiin doonaan halkii sida a ,
wasiirka aabbe ka soo xidhiidh ah in uu u dulqaadataan, iyo
si taxadar leh aasaasay Ruuxa qaba dadka .
1 Butros 5:2 Shepherd adhiga oo Ilaah idinku dhex jira
waa , adeega sida u taliya , ma by caqabadda laakiinse
raalli ka , ma for faa'iido daacadla'aan ugu laakiin si
hammuun ...
Si qalad ah , rasuulkii ayaa u maleeyay sida kan ahaa sare
ee Ahraamta ee dowladda dhaqameed nin . Waxa uu u
maleeyay ee ka mid ah waa kuwa sarkaal sare oo darajayn
kuwaas oo si toos ah lahaa in kuwa isaga ka hooseeya ee
maamulka .
Halkii , waxaan arki wasaaradda of rasuul sida mid yahay
kuwa ugu hooseysa . Waxa uu ka mid ahaa kuwaas oo
nebiga waxaa la aasaaska loo waa . Waxa uu wasiirka iyo
la hadasho waxyiga weyn iyo maamulka ruuxiga ah .
Laakiin had iyo jeer , amarkan ku noqon doontaa xagga
qalbiga ka mid ah kuwa uu leeyahay wuu is-hoosaysiiyey
oo uu noqday addoon .
Wasaaraddu waxay of rasuulkii ma aha xagga kore ee hoos
. Halkii , waxaa ka soo kor u hooseysa . Amarkiisa iyo
shaqo ee dowladda ee kaniisadda waxaa loo aqoonsan

54

yahay , sababtoo ah ma uu title laakiin sababta oo ah isaga


oo shaqo gudahood jidhka Masiix .
Sida addoommo
Hore rasuulladii hadlay isu of sida addoommo.


Bowlos
Tiitos 1:1 Bawlos , oo ah addoonkii Ilaah iyo rasuul u
ah Ciise Masiix , siday yihiin iimaanka kuwa Ilaah
doortay iyo ictiraafka runta taas oo sida ay cibaado ...
Rooma 1:1 Bawlos , oo ah addoonkii Ciise Masiix ,
loogu yeedhay inuu rasuul ah , kala maqan in ay injiilka
Ilaah ...

Bawlos iyo Timoteyos


Filiboy 1:1 Bawlos iyo Timoteyos , oo ah addoommadii
Ciise Masiix , si ay dhammaan quduusiinta Ciise Masiix
oo magaalada Filiboy la jooga hoggaamiyayaasha
kiniisadda iyo caawiyayaasha ...

Yacquub
Yacquub 1:1 James , oo ah addoonkii Ilaah iyo Rabbi
Ciise Masiix , laba iyo tobankii qabiil , kuwaas oo kala
firidhsan : salaamaha.

Butros
2 Butros 1:1 Markaasaa Simoon Butros ku , oo addoon
iyo rasuulba u ah Ciise Masiix , si kuwa helay iimaan
qaali ah oo leh xaqnimada Ilaaheenna iyo
Badbaadiyeheenna Ciise Masiix ...

Yooxanaa
Muujintii 1:1 Tanu waa muujintii Ciise Masiix oo Ilaah
isaga siiyey inuu tuso wuxuu addoommadiisii ku - wax
uu waajibka ah inay dhowaan dhacaan. Markaasuu u
cid diray oo u signified by isaga malaa'ig addoonkiisa
yooxanaa.

55

Ma jiro qolka kibirkii ee jidhka Masiix . Ilaah ma isticmaali


qof ka si ay u gutaan hawlo gaara , si kastaba ha ahaatee
qofka in marna waa in ay socdaan kibirka .

AWOODA RASUUL
Rasuulkii wuxuu la hadli doonaa oo leh awood ay of aabbe
, laakiin sidoo kale waxa uu noqon doonaa nin ka yar
maamulka . Qofka keliya ee runta ah oo leh awooda Ilaah
la hadli kartaa waa qof kuwaas oo ka yar yahay maamulka
iyo in xidhiidh sax ah si ay dadka kale . Waa la xisaabtami
rasuulladii iyo waayeelladii kale ka soo kaas oo uu u soo
diray .
Matayos 8:9,10 " Waayo, waxaan ahay nin ka amar , oo
askar baa iga hoosaysa . Oo waxaan idinku leeyahay in
ay tani ka mid ah , Tag, oo ' , wuuna tagaa; iyo in kale ,
Kaalay , wuuna yimaadaa ; midiidinkaygana , Waxan
samee , , ' wuuna sameeyaa " .
Goortuu Ciise taas maqlay , wuu ka yaabay , oo wuxuu
ku yidhi kuwii la socday , " dabaday , waxaan idinku
leeyahay , kama aanan helin Rumaysad sidaas u weyn
sida , xitaa Israa'iil kama ! "
Waxaan arki tusaalooyin isticmaalka saxda ah ee
maamulka rasuul ee wasaaradda Butros iyo Bawlos .
Waxay waligood maamulka waalano . Halkii , waxay ay
awood idinku duminno loo isticmaalo .
2 Korintos1:24 Ma aha in aynu u taliyo
rumaysadkiinna, laakiin waa shaqaale oo iila aad
faraxsan, waayo, rumaysad buu ku taagan tihiin oo aad.
2 Korintos10:8 Waayo, xataa haddii aan faanayo badan
oo ku saabsan amarkayaga , oo Rabbiga ina siiyey wax
dhisa oo aan aad burbur , aan ka xishoon doona ...
Luukos 22:24-27 Laakiin waxaa jira sidoo kale iyaga ka
mid ah uu ahaa tartan , sida ay u kuweebaa in la
tixgeliyaa ugu weyn . Oo wuxuu iyagii ku yidhi , "
Quruumaha boqorradoodu ay u taliyaan iyaga , iyo
kuwa xukun iyaga ka weyn waxaa lagu magacaabaa `
lehna waxaa . ' Laakiin sidaas ma idinku dhex jira ; on
lid ku ah , ayuu idinku dhex jira waa kuwa ugu weyn ,
ha noqdo sida kan yar , iyo kii maamula sidii uu kan
56

adeega . Si weyn kii , kan cuntada u fadhiya miiska ,


ama uu ku waa kan adeega? Waana inuusan kan
cuntada u fadhiya miiska karaa? Weliba waxaan idinku
dhex u ahay sidii wax Mid ka mid ah kan adeega . "

UJEEDO RASUULADA AWOODDA


Maamulo
Sida rasuulladii iyo waayeelladii ku maamuli kaniisadaha
deegaanka , waxay iyaga dhisaynay ilaa , keeno lagama
maarmaanka ah anshaxa , isla xisaabtan , xasiloonida iyo
ilaalinta mid ka mid walba .
Si anshaxa
Rasuul u isticmaali doonaa inuu awood u leeyahay inuu
keeno anshaxa lagama maarmaanka u ah kaniisadda
degaanka , madaxda iyo haddii loo baahdo si loo
rumaystaha kelida kuwaas oo aan la edbiyo by wadaaddada
kaniisadda ama odayaal kale oo kaniisada .
1 Korintos 4:14,15,21 aanan si ceeb waxyaalahaas u
qori , laakiin sida carruurtayda aan jeclahay waxaan
idiinka digi cadaab . Waayo, in kastoo laga yaabo in
aad leedihiin toban kun oo Masiix , weli aadan haysan
aabbayaal badan , waayo, Ciise Masiix ayaan idinku
dhalay xagga injiilka .
Maxaad doonaysaa ? Waa inaan idiin kula mid ul , ama
jacayl iyo ruux qabow?
1 Korintos 5:1-5 Waxaa dhab ahaan waxa la sheegay in
uu jiro damaca galmada aad ku dhex jira, iyo damaca
galmada sida aan la xataa xaaskiisa aan Yuhuudda
ahayn - in nin leeyahay aabbihiis ku dhex magacaabay !
Markaasay aad u kibray , iyo aadan halkii ay u
baroorteen , in kii ayaa waxaas sameeyey waxaa laga
yaabaa in la qaato aad dhexdiinna ka fogaysaan .
Waayo, waxaan runtii , sida maqan ee jirka laakiin
joogo ruuxa ka , hore u xukumi , sidii anigoo jooga
ahaayeen , isaga ku saabsan, oo uu sidaas waxaas
sameeyey . In magaca Rabbigeenna Ciise Masiix ,
marka aad isu soo wada ururaan , oo ay weheliso
ruuxayga , isagoo leh xoog Rabbigeenna Ciise Masiix ,
ku samatabbixin lahaayeen sida mid ka mid ah
shaydaan burburinta jidhka, in laga yaabo in uu ruuxa
badbaadi ee maalin Rabbi Ciise .
57

2 Korintos13:2-4 ka hor , waan idiin sheegaye , iyo


Saadi sida haddii aan joogo waxay ahaayeen kuwo mar
labaad , iyo haatan intaan maqnaa ayaan warqad u soo
galaa kuwii dembaabay ka hor , iyo kuwii kale oo dhan
, in haddaan mar kale imaado noqon waxaan ma tudhi tan aad doonato caddeeya in Masiixu iga dhex hadlayo ,
oo aan tabar aad xagga , laakiin xoog aad ee . Waayo, in
kastoo isaga iskutallaabta lagu qodbay in daciifnimo ,
weli wuxuu ku nool yahay xoogga Ilaah . Waayo,
waxaannu sidoo kale ay daciif yihiin in isaga , laakiin
waxaan isaga kula noolaan doonnaa xoogga Ilaah oo
aad xagga .
Keenida Towbad keenka
Wasaaraddu waxay of rasuul u soo saari doonaa toobadda ,
ugu samatabbixinayo , soo nooleenta iyo ballan dadka ku
dhex .
Falimaha Rasuullada 19:17-20 Tani waxay noqotay
yaqaan oo dhan oo Yuhuud iyo Gariigba oo dhex Efesos
labada to ; baqdinna waa wada gashay dhammaantood
, iyo magaca Rabbi Ciisena waa la weyneeyey . Oo qaar
badan oo rumaystay yimaadeen iyagoo qiranaya oo
sheegaya camalkoodii . Sidoo kale , qaar badan oo
kuwii ku dhaqma sixir loo keenay intay kitaabbadoodii
ururiyeen iyo dadka hortooda ku wada gubeen . Oo
iyagu waxay la xisaabinayaa qiimaha iyaga , iyo waxa
ay tiradoodu ahayd konton kun oo gogo 'oo lacag .
Sidaasaa ereygii Rabbiga ayaa si xoog leh u koray oo u
adkaaday .
Si aad u soo qaado xisaabtan
Rasuul u soo saari doonaa la xisaabtanka lacageed galay
kaniisadda kasta oo degaanka ah .
1 Korintos 16:1-4 Hadda ururshaan quduusiinta , sida
aan siiyey amarro inay ku kiniisadihii Galatiya , sidaas
darteed waa in aad sidoo kale u sameeyaan : Maalintii
ugu horraysay ee toddobaadka ha mid kasta oo idinka
idin saari wax ku leexday , kaydinta ilaa sida laga
yaabaa in lagu barwaaqeeyey , waxaa jiri aan waxba
loo ururin markaan imaado . Oo markii aan iman , Kii
aad ku ansixin xarfaha aad by , Waxaan u diri doonaa
qaadi hadiyaddaada inuu Yeruusaalem . Laakiin haddii

58

ay habboon tahay inaan aniguna tago, way i raaci


doonaan .
Si xasiloonileh
Rasuulkii xasilloonida kaniisadda ka keeni doonaa ,
samaysaana iyo xididdadiisa qoto dheer in erayga Ilaah ugu
kortaan ilaalinteeda waxbarashada been ah .
Efesos 4:14 Taasi waa in aynaan u dheer noqon
carruurta , rogrogmadaan hor iyo dib u fiirinayaan iyo
kaxaysto dabayl kasta oo cilmi , by Fabrigas ee ragga ,
in khiyaanadooda saanaca by taas oo waxay gaadaan si
khiyaanayn ...
Kolosay 2:6,7 Sida aad sidaas darteed heshay Ciise
Masiixa Rabbiga ah , sidaas socon isaga oo ku , xidid
dhisay isaga oo dhismay, oo rumaysadkiinna , sida aad
la baray, waxaa in mahadnaqid .
Si ay u bixiyaan difaac
Rasuulkii jeedi doonaa in ka badan oo kaniisadaha in uu
aasaasay iyo meesha wasaaraddiisu la helo .
Cibraaniyada 13:17 adeecdaan kuwa ay idiin wada
taliyaan , iyo noqdaan kuwo isku dhiiba , waayo, waxay
soo baxa naftiinna , sida kuwa waa inuu bixiyaa
faahfaahin . U daa sidaas farxad iyo ma darnaadaan
sameeyo , waayo in uu noqon lahaa ku tuura kuu .

MELAHA UGU MUHIIMSAN EE ADEEGA WACDINTA


Rasuulkii The u shaqeyn doonaan sidii oday gudahood
kaniisadda maxalliga ah ayuu ku dhisan yahay meesha .
Waxa uu qayb ka mid ah kooxda Wasaaradda kaniisadda in
maxaliga ah marka uu guriga ku noqon doonaa . Si kastaba
ha ahaatee , koox wasaaradda ee kaniisadda maxalliga ah
sida caadiga ah madax ka by oday kuwaas oo ka
howlgashaa Aabe Wasaaradda wadaad ah ee .
Qaybaha wacdinta
Rasuulkii si joogta ah u dareeri doonaan koox kooxdii
rasuullada .
Rumaystayaasha yaa foomka kooxda this ka mid noqon

59

kara kuwa kale kuwaas oo shaqaynaya ee giftings


wasaaradda fivefold . Kooxdu waxa ay ka mid noqon kara
qaar ka mid ah kuwa loo yaqaan galay wasaaradda fivefold
, laakiin waxay yihiin in mudo ah diyaarinta , waayo,
wakhtigii in iyaga la soo amreen, iyo soo diraa doonaa .
Kooxdu waxa ay sidoo kale ka mid noqon kara kuwa
shaqaynaya ee wasaaradda ee ka caawisaa .
Mid kasta oo xubnaha kooxda noqon doonaa in xiriirka
dhow la leh kaniisadda degaanka , si uu midba midka kale ,
iyo aqbali doono iyo in la raaco hoggaanka ruuxiga ah ee
rasuul ka . Waxay shaqada wada in samaynta wacdinta hore
-line , dhisidda Guddi kaniisadaha cusub iyo dugsiyada
Bible , iyo in dabogalka dhiska iyo horumarinta ka socota
kaniisado jira . Waxay yihiin kuwa rumaysadka leh ,
kuwaas oo la doortay by Ilaah , aqoonsanyihiin odayaasha ,
kuwaas oo isugu yeedhayso , initiative iyo aragtida iyo
waxa lagu xoojiyay Ruuxa Quduuska ah si ay kaaga
caawiyaan horusocodka boqortooyada Ilaah adduunka oo
dhan .
Sameeynta Istaraatiijiyada
Rasuulkii wada la wada hadleen waayeelladii maxaliga ah
meelaha qaarkood muhiimka ah ee wasaaradda shaqayn
doonaan . Wuxuu arki doonaa sawirka guud ee kaniisadda
maxalliga ah - baahida ay muddo-dheer iyo degdeg ah .
Rasuulkii wuxuu sida caadiga ah arki doonaa nooca
wasaaradda in kaniisadda gaar ah degaanka ee loo baahan
yahay in soo socda hesho , si ay u sii wadi laga yaabaa in
ay ruuxa laga koro . Rasuulkii The ku talin doonaan
wasaaradaha qaarkood in ay noqon lahayd wanaagsan ee ay
u soo casuumi inuu yimaado iyo wasiirka kaniisadda .
Waa in uu kaa caawiyo si ay u horumariyaan istaraatijiyad
iyo qorshe guud ee wasaaradda for kaniisadda maxalliga ah
ku salaysan sawirka weyn ee waxa Ilaah ku yahay in uu
kaniisad maanta .
Wuxuu magacaabayaa hogaamiyayaal
Rasuulkii la shaqayn doonaan odayaasha ee kaniisadda
maxalliga ah iyo magacaabi hogaaminta iyo xaqiijiyo
hoggaanka hadda jira ee kaniisadda maxalliga ah .
Falimaha Rasuullada 14:23 Haddaba markay
magacaabay kiniisad walba waayeello , iyo soon ku

60

tukadeen , waxay iyagii ku Rabbiga u ah ee Rabbiga ay


rumaysteen .
Tababar
Wuxuu tababaraan doonaa oo u siin jihada waxay
waayeelladii , kuwa loogu diyaar wasaaradda iyo shirkii oo
dhan oo Mu'miniinta ah .
2 Timoteyos 2:2 Oo waxyaalihii u leeyihiin in aad iga
maqasheen markhaatiyaal badan dhexdood , samayn ,
kuwaas oo niman aamin ah kuwaas oo awood u yeelan
doonaan in ay baraan dadka kale waxay sidoo kale .
In la dhiso Dugsiyada
Rasuul u xoogayn doonaa iyo dhigaan dugsiyada Bible .
Falimaha Rasuullada 19:9,10 Laakiin qaarkood
markay madax adkaadeen oo ma ay rumaysan ,
laakiinse waxa sharka ah ee Jidka hadlay dadkii
badnaa hortooda , ayuu iyagii ka tegey oo xertii ka soo
baxeen , sababaynta in maalin kasta iskoolka Turannos
. Markaasaa waxaa taas laba sannadood ay socotay , si
ay dhammaan kuwa Aasiya degganaa maqlay hadalka
lagu Rabbi Ciise , oo Yuhuud iyo Gariigba .
Madhabta ay Sax
Rasuulkii noqon doona ka walaacsan leh caqiido ah oo sax
ah oo ay arki doonaan in kaniisadda waxaa loo soo
ilaaleeyey in wixii Ilaah waa ku leh iyo qabanayaan ee
kaniisadda maanta .
Xalliyo khilaafaadka
Waxa uu xaliyo doono colaadaha , iyo anshaxa loo baahdo
keeni kaniisadda .
Falimaha Rasuullada 5:3 Laakiin Butros baa ku yidhi ,
" Ananiyasow, maxaa Shayddaanku qalbigaaga u
geliyey inaad si Ruuxa Quduuska ah been iyo ku hayn
dib qayb ka mid ah qiimihii dhulka qaar ka naftaada
?"
1 Korintoss 3:1-3 Anna, walaalayaalow , aan hadli
karin in ay sida dadka ruuxiga ah , laakiin sida ay u
sinaysanaya , sida ay u muujisay ilma yaryar ee Masiixa
. Aan idinku masruufi jiray caano iyo ma leh cuntada
adag , waayo, ilaa hadda aad ahaayeen aqbali karaa , oo
61

xataa hadda weli aad tahay ma awoodi waayo, weli


waxaad tahay mid jidhka raaca . Waayo, meesha waxaa
jira hinaaso iyo dirir , iyo kala qaybsanaanta idinku
dhex jira , waxaad tahay ma aha xagga jidhka iyo
dhaqmayaan sida binu-aadmi uun ?
Aasaastaa iyo fasaxida
Asaaska rasuul ee ay aasaas ahaan. Waxa uu aha in laga
fikiro sida kormeeraha dhaqameedyada ama maamulaha .
Waxa uu ku lug si faahfaahsan u -dhaqatada hoos u dhigi
doontaa sida uu hogaaminta iyo aad u badan si ay
waayeellada in uu u magacaabay kiniisad walba ka
buuxsado . Marka uu horumariyo hoggaanka kaniisadda
maxalliga ah , sida caadiga ah wuxuu ka bixi doonaan oo la
ogaado kaniisad kale isagoo led by Ruuxa Quduuska ah .
Wuxuu doonaa , si kastaba ha ahaatee , hayn xiriir ah
Ruuxa Kaniisad ugu horeysay .
Halkii sii kordhaya by sii dheer , wasaaraddiisu kori doono
by isku dhufasho . Waxa uu aqoonsan doonaa call Ilaah on
nolosha dadka kale iyo ka dibna loo tababaro iyo iyaga ay
yeeshaan wasaaradda in . Isagu ma uu doonayo ama loo
xakameeyo kiniisadaha oo uu aasaasay . Wuxuu lama
dhisayo labada firqo kale oo dhaqan ahaan ama urur .
Xidhiidhkiisa uu mid ka mid ah Ruuxa Quduuska ah
wuxuu noqon doonaa . Kaniisad kasta oo waxay noqon
doonaan gooni ah oo ku tiirsan oo keliya kor Ruuxa
Quduuska ah iyo Ciise wuxuu naftiisa .

XIRIIRKA KA DHEXAYAAY RASUULADA IYO KANIISADAHA GUDAHA


Kaniisaddu waxay u diraya rasuulkii waxay siisaa hagoog
for rasuul laakiin waxa aan la in la tixgeliyo , " kaniisadda
hooyada " a wixii kaniisadaha in ay yihiin aasaasay .
Kaniisadaha waxaa daboolaya wasaaradda of the rasuul iyo
ma by kaniisadaha deegaanka kale .
Ded ah Tani waa inuu noqdo mid iskaa wax u qabso laga
bilaabo wadne in uu yahay natiijo ah oo xidhiidh qoto
dheer oo ku dhexmaro rasuul iyo kaniisadda maxalliga ah .
Waa in uu jiraa fahamka u dhaxeeya rasuul iyo odayaashii
reer kaniisadda degaanka in xiriirka ka ma aha oo kaliya
hadiyadda wasaaradda rususha, keentaa , laakiin waxa kale
oo ay dawladdu wasaaradda rususha, in keenaya .

62

Tan iyo xiriirka ka rususha, waa inuu ahaado mid ka mid ah


aabbe , xataa sida ee qoyska ka mid ah oo shaqeynaya ,
wuxuu sii wadi doonaa in ka hawlgasho doorka in . Si
kastaba ha ahaatee , sida carruurta qaan sidaas isbedelka
xiriirka iyo dad waaweyn ka dhexeeya rasuul iyo
kaniisadda maxalliga ah doonaan .
Rasuulkii The iyo kaniisadda maxalliga ah waa in la go'an
in ay ka mid kale oo ay leeyihiin faham cad oo waxa uu
xiriirka in macnaheedu yahay iyo waxa ay tahay in la
filayaa . Kaniisadda maxalliga ah waa in ay doonayaan in
la aqoonsado iyo hesho wasaaradda of rasuul ka mid ah
door Ilaahiisa - magacaabay in ay dawladda .
Habku kitaabiga ah ee la siinayo si Hawlagallo ee Axdiga
Cusubi waxay ahayd mid ka mid ah taageero dhaqaale oo
ka mid ah kooxda rasuul ama kooxdii rasuullada .
Kaniisadaha Young ayaa la dhaqaale caawisay by
kaniisadaha kale iyada oo wasaaraddu ay of rasuulkii . Sida
ay aasaasmeen , waxay doonaa , in jeedo , sidii loo abuuri
lahaa kaniisadaha kale iyada oo wasaaraddu ay of rasuul ka
.
Qaar kale , kuwaas oo u adeegi jiray on kooxda rususha,
kuwaas oo u adeegi jiray ka baxsan kaniisadda maxalliga
ah sida nebiyada , wacdiyayaal, ama macalimiinta waa in
sidoo kale lagu taageeray by kaniisadda maxalliga ah , kaas
oo ay soo direen yihiin .
Marka baahida dhaqaale , kac leh ee kaniisadaha degaanka
iyo loo baahan yahay caawimo dhaqaale , rasuul waa inuu
u baahan in la ogyahay in ay kaniisadaha deegaanka kale
halkaas oo uu wasiir .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sii laba tusaalooyin sida rasuul ka howlgashaa wasaaradda in ay yihiin gaar ah si ay hawlaha
rasuulkii .
2 . Waa maxay ujeeddada amarka rususha ? Magaca sida meelo badan oo maamulka in rasuul u
leeyahay in aad xasuusan karto oo .
3 . Magaca labo meelaha la taaban karo ee wasaaradda in rasuul ka shaqeyo doono , sababtoo ah
ee uu maamulka degaanka ee dawlada ee kaniisaddii .

63

Casharka Shanaad
Wacaddinta waxsiisheegida
Efesos 4:11-13 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta , kala harka lahayn oo quduusiin ah , waayo shaqo ee
wasaaradda , waayo talada ee jidhka Masiixa , ilaa aynu oo dhan u yimaadeen inay
midnimada rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman , ay tahay qiyaasta
koridda ee buuxnaanta Masiixa...

HORDHAC
Sanado badan , wasaaraddu waxay nebiga ayaa iska indho
ama loo fahmay . Dad badan ayaa u maleeyay in
wasaaradda nebiga ahaa ku koobnayn ee mudada Axdiga
hore. In Efesos afar , bowlos dhigayaa in labaad this ee
giftings wasaaradda lagama maarmaan tahay in loo
diyaariyo dadka Ilaah ee ku shaqada ee wasaaradda iyo in
ay noo keeno bisilna ma dhalaan.
Ciise ayaa sheegay in qof kasta oo helay nin nebi ah oo
sidii nebi oo kale heli lahaa nebi abaalkiis .
Matayos 10:41 Kan aqbala nebi magiciis, oo ah nin nebi
ah oo wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis . Oo isna wuxuu
ahaa nin xaq ah oo qaata magaca nin xaq ah ku heli
doonaa qof xaq ah abaalkiis .
Qeexid
Nebi mid ku hadla , waayo, Ilaah waa . Nebi la siiyay
wasaaradda ee kala duwan ee Ilaah matalaya dadka hortiisa
. Muujintiisa Tani , halka in wada noolaanshaha total leh
Qorniinku , ku siin doonaa :


Jihada
hanuun Xaqiiji iyo aragtida
siin aragti ka erayga Ilaah
sheegi xaqiiqooyin ah oo ku saabsan nolosha dadka
ay dayriyeen
garsoore
saxda ah
Digo
ayaa muujinaya dhacdooyinka mustaqbalka

64

A Nebi wasiirka doonistiisa uu ka yar heerka weyn


Subkidda aawadeed kuwii nebiyada oo leh si faahfaahsan u
qeexi iyo saxsanaanta ka badan hal kuwaas oo si fudud u
shaqaysa hadiyadda ruuxiga ah ee wax sii sheegidda
doonaan .
Hadalka nebiyadii ka mid ah kuwa waa nebi inta badan
waxaa ku jiri doona muujina shisheeya wax dhisa , wacd
iyo raaxada badan ka iman kara sida wax kasta oo wax sii
rumayste .
Afhayeenka waayo, Ilaah
Nebigu waa afhayeenka waayo, Ilaah siduu Haaruun ahaa
afhayeenka a Muuse .
Sharciga ku noqoshadiisa 4:15, 16 Haddaba waa inaad
ka hadlaan isaga iyo erayada oo uu afka. Oo anna
waxaan noqon doonaa afkaaga iyo afkiisaba , oo
waxaan idin barayaa wixii aad samayn lahaydeen .
Sidaas ayuu noqon doonaa ninka dadka kuula hadla ee
. Oo isagu wuxuu ahaan doonaa sida afka kuu , iyo in
aad isaga u ahaan doontaa sidii Ilaah .
Xataa sida Haaruun ahaa in ay la xiriiraan fariimaha Muuse
wuxuu dadkii ku , sidaas yihiin nebiyadii oo noqon
afhayeenada Ilaah dadkiisa .
Asalka erega waxyiga
Nebiguna waa marna inuu la hadlo , fikirradiisiina gaar ah
ama ka xigmad u gaar ah . Isaga oo qudha ayaa si ku
hadlaan sidii nebi oo kale marka Ilaah si toos ah uga hadlaa
isaga marayo .
2 Butros 1:20,21 marka hore this Ogaanshaha , in wax
sii sheegidda jirin Qorniinka waa fasiraadda kasta oo
gaar loo leeyahay , waayo wax sii sheegidda marnaba
iman dadka doonistiisa, oo ah nin , laakiin ragga
quduuska ah ee Ilaah ka hadlay sida ay u dhaqaaqay by
Ruuxa Quduuska ah .
Asalkaerega
Waxaa jira dhowr erey oo Cibraani ah oo la xidhiidha sii
sheegidda . Laba ka mid ah erayadaas, na siiso aragti ka ee
wasaaradda kuwii nebiyada oo si hadiyadda ruuxiga ah ee
wax sii sheegidda .
65

 " Raba " in ka badan afar - boqol jeer iyo ka


dhigan tahay in ay kor u xumbo , Wabiyo , ama ku
shub soo baxay .Dhacdaa Erayga Tani waxa ay
muujinaysaa sidaas oo iska cadahay ama lama
filaan ah , taas oo wax sii sheegidda inta badan
yimaado .
 " Nataf " macnaheedu waa in ay hoos u , si ay dhici
sida dhibcood oo roob . Erayga Tani waxa ay
muujinaysaa asal ahaan rabbaaniga ah ee wax sii
sheegidda .
Erayga Giriigga , " Propheteuo " waxa loo adeegsaday
Axdiga Cusub dhexdiisa , waxaa loola jeedaa in la
yidhaahdo , ama u bixi la hadasho . Erayga Tani waxa ay
muujinaysaa laba dhinac ugu weyn ee wax sii sheegidda .
 Forthtelling waxaa la hadlayay soo baxay farriin
kaaga wadaa Ilaah .
Cibraaniyada 1:1 Ilaah , kuwaas oo waqtiyo kala
duwan iyo habab kala duwan hadlay in la soo dhaafay
time awowayaasheen loo by nebiyadii.
 Sii-sheegidda waxaa la soo caddeeya wax ka dhici
doona mustaqbalka.
Yerimyaah28: 9, Oo weliba nebigii kii wax sii sheegaa
nabadda, marka ereyga nebigii u soo gudbin yimaado,
nebigaas waxaa loo doonaan sida mid ka mid kii
Rabbigu ka ayaa si dhab ah u diray.
Yexesqeel 33: 33 Oo goortay taas yimaado gudbin hubaal wuxuu la iman - markaas waxay ogaan doonaan
in nebi uu iyaga dhex joogay.

NOOCYADA WAXSII SHEEGIDA


Ruuxa wax sii sheegidda
Muujintii 19:10 Oo anigu waxaan ku dhacday cagihiisa
isaga caabudo . Laakiin wuxuu igu yidhi, " Eeg in
aydaan falaynin in ! Waxaan ahay addoonkaaga, la
shaqayn jiray , oo aad walaalihiin ka haya
markhaatifuridda Ciise . Ilaah u sujuud ! Waayo,
markhaatifuridda Ciise waa ruuxa wax sii sheegidda . "
66

Ruuxa wax sii sheegidda waa soo huwaday Subkidda


aawadeed kuwii nebiyada , la siiyo sidii Doonana by Ruuxa
Quduuska ah , kaasoo awood u Mu'min ah oo si wax sii
sheegtaan ee ahaa erayadii Rabbiga. Marka ruuxa this
sheegidda yimaado , rumaystayaashu ay bilaabaan inay ku
sii sheegin xitaa haddii aysan si caadi ah sidaa sameeyo .
Waxay wax bay sii sheegi doonaan si faahfaahsan u qeexi
iyo saxsanaanta ka badan waa ay waayo-aragnimo caadi ah.
Ruuxa wax sii sheegidda waxaa laga yaabaa in kor
rumaystayaasha kale ee ka iman marka adeegaya, kulan uu
la qaatay Nebi a kan adeega oo hoos ah oo subkiddoodu
waxay nebiyadu sii xoog badan .
Hadiyadaha waxsii sheegidda
1 Korintoss 12:10 To kale oo shaqeeya oo mucjisooyin ,
sheegidda, mid kalena , si miyir leh oo kale oo ah kuwa
ruuxaanta leh , si nooc kale oo kala duwan oo carrabka
, si kale fasirka carrabkoodu .
Hadiyadda wax sii sheegidda u shaqayn kartaa in nolosha
rumaystaha kasta . Si kastaba ha ahaatee , marka hadiyadda
wax sii sheegidda waxaa la howl iyada oo Mu'min ah oo
kale nebi oo kale , ama mid ka mid ah giftings wasaaradda
badan , caadi ahaan ma ku jiri doona waxyi ka baxsan in
for kaas oo hadiyadda ruuxiga ah ee wax sii sheegidda si
gaar siin . Taas waxaa loogu talagalay xoojinta , dhiirigelin
iyo raaxada .
1 Korintoss 14:3 Laakiin kii wax sii sheegaa ku hadla
wax dhisa oo u haysaan iyo raaxada si ragga.
Hadiyadaha wacdinta
Goortuu Ciise taas micneheedu waa inuu aabbihiis , wuxuu
siiyey giftings wasaaradda qaarkood si uu kaniisad si ay u
diyaariyaan dadkiisa , waayo, shuqulladiisa oo ah adeeg iyo
in ay iyaga ugu soo celiyaan bisilna ma dhalaan. Mid ka
mid ah giftings wasaaradda waa in nebiga .
Qorniinku loo waxyooday
Noocan sheegidda waxaa la dambe la siiyay sababtoo ah
waxaan heysanaa Qorniinku oo dhan Ilaah baa doortay in la
siiyo by nebiyada oo uu ka . Waxba more waa in lagu daro
iyo wax sii sheegidda lahayn waa in la siiyo awood la mid
ah sida ay yihiin Qorniinka .
67

Muujintii 22:18,19 Waayo, waxaan ku idhaahdaa nin


kasta erayadii wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu
qoray maqlo : haddii nin wax ku daro si waxyaalahan ,
Ilaah ku dari doonaa isaga oo belaayooyinkeeda oo ah
in wada qoran yihiin kitaabkii this . Oo haddii nin wax
ka qaado erayadii kitaabka wax sii sheegidda this
qaadataa , Ilaah ka qaadi doonaa inuu ka qayb from
the Book of Life , laga bilaabo magaalada quduuska ,
iyo waxyaalaha ku qoran yihiin kitaabkii this .
Tan iyo Kitaabka Quduuska ah waa dhamaystiran , oo dhan
wax sii sheegidda oo kale waa in hadda lagu xukumi ku
saleysan ay heshiis kula Ereyga oonu Ilaah .

TAARIIKHDA KITAABIGA AH EE WAXSII SHEEGIDA


Dhammaanba taariikhda Ilaah la hadlay dadkiisa oo
nebiyadu .
Yermayaah7: 25 Tan iyo maalintii ay awowayaashiin
soo baxay dalkii Masar, ilaa maanta, ayaan xitaa kuu
soo diray oo dhan dhiibay nebiyadii addoommadayda
ahaa, maalin walba anigoo goor wanaagsan diraya.

Nabiyadii axdigii hore


Inta badan Axdiga Hore oo nebiyadu qoreen ayaa . Going
by xajmiga buugga waxay ku qoray , waxaan mararka
qaarkood u diraan sida ay nebiyadii weyn ama yar yar .
Waxaa jira nebiyada kale oo badan oo ku qoran Axdiga
Hore . Abel , Enoch , Nuux , Ibraahim , iyo Isxaaq ,
Yacquub, Yuusuf iyo Haaruun oo dhan waa loo gudbiyaa si
toos ah sidii nebiyadii . Waxa kale oo jira ahaayeen nebiyo.
Muuse , masaaluah
Muuse waxa la siiyey tilmaan u ah wasaaradda sheegid
kaas oo ay dhammaan nebiyada Axdiga Hore mustaqbalka
lagu xukumay . Waxaan u sheegay in uu ahaa sida jirin
nebi oo kale .
Sharciga Kunoqoshadiisa 34:10 Laakiinse tan iyo
markaas waxaa kama dhex kicin oo reer binu Israa'iil

68

nebi ah oo sida Muuse , kii Rabbigu ka ogaa fool ka fool


...


Toos iyo riyooyin


Tirintii 12: 6 Markaasuu ku yidhi,"Haddaba bal
hadalladayda maqla. Haddii uu idinku dhex jiraa , Waa
nebi , I , Rabbigu wuxuu , isku maaweeliyaa yaqaan
isaga riyo , oo anna waan hadli isaga intuu riyoonayay a
"

Erega ilaah afka dhexdiisa


Sharciga Ku Noqoshadiisa 18:15-22 Rabbiga Ilaahiinna
ahu idinku soo kicin doonaa nebi sidayda oo kale aad
ka dhex , laga bilaabo walaalihiin . Isaga oo aad ku
maqli doontaan , sidii dhammaan waxa aad la doonayo
ee ah Rabbiga Ilaahiinna ah in maalintii shirka
markaad Xoreeb oo shirkuu ku , iyagoo leh, Kanu ha ii
mar dambe maqlin, codkii Rabbiga Ilaahayga ah ,
mana ha ii joogta eeg , dabkan weyn , waaba intaasoo
Anigu waan dhimanayaa . ' Maxay ku hadashay waa
wanaagsan : Oo Rabbigu wuxuu igu yidhi . Ayaan sara
kicin doonaa iyaga , waayo nebi idinku sida
walaalahood uga dhex , iyo gelin doonaa erayadayda, oo
uu afka , oo wuxuu iyaga ku aan idinku amrayo oo
isaga oo dhan si ay ugu hadli doonaan .

Dhegeysiga waxsii sheegida


Oo waxay noqon in ku alla erayada My , kaas oo uu ku
hadlayaa magacayga ma aan maqli doono , waxaan u
baahan doonaa isaga of doonaan . Laakiinse nebigii kuwaas
oo presumes si aan eray kugula hadlo ee My name , taasoo
aanan anigu ku amrin isaga inuu la hadlo , ama ku hadla
magaca ilaahyo kale , Nebi in la dilaa . '

Tijaabada waxsii sheegidda


Oo haddii aad qalbigaaga iska tidhaahdid , Sidee aanu
ogaan doontaan erayga Rabbigu ahaa ayaa idinla
hadlin? ' - Markii nebi ku hadlo magaca ah , haddii wax
uusan ku dhici ama ay yimaadaan gudbin , in Waxanu
waa wixii Rabbigu wuxuu uusan u hadlay; oo nebiga
ahaa ayaa saas ku hadlay oo kibir ; ma aad cabsan
isaga.
69

Samuel iyo dugsigii Nabiyadii


Hoos imaadka Saamueel hoggaaminta, wasaaradda ee u
yimid Nebi qaan.
Falimaha Rasuullada 13:20 Ka dib markii uu iyaga
siiyey xaakinno abbaaraha afar boqol iyo konton
sannadood , ilaa nebi Samuu'eel .
Falimaha Rasuullada 3:23-26 Oo waxay noqon doontaa
in ku alla naf kasta oo aan ka maqli doonaa in Nabiga
in dhammaantiis la baabbi'iyaa dadka laga dhex saari .
Haa , iyo nebiyada oo dhan oo , tan iyo Samuu'eel iyo
kuwii raacay, , sida in alla intii hadashay , waxay sidoo
kale wax walbaba maalmahan . You are qoonkii
nebiyada ahaa ah , iyo wiilashii axdigii Ilaah la dhigtay
awowayaashiin, markuu Ibraahim ku yidhi , iyo in
farcankiinna oo dhan tan qolooyinka dhulka ku
barakoobi doonaan . Aad marka hore Si , Ilaah ,
markuu Midiidinkiisii Ciise sara kiciyey, oo isaga soo
diray inuu idin barakeeyo , ka jeedsada oo mid kasta oo
idinka mid ah doono xumaatooyinkiinna oo .

Asaaskii dugsiga waxsii sheegida


Samuel aasaasay dugsiyada nebiyada iyo in sidaas la
sameeyo ay samaysmaan si cusub oo nebiyadu nin oo
waxbarashada ku Ereyga , xasaasiga ah si codka Ilaah , iyo
kuwa xiriir qoto dheer oo ruuxi ah si ay Ilaah .
1 Saamuuel 19:20,21 Markaasaa Saa'uul wuxuu u soo
diray inay Daa'uud soo kexeeyaan . Oo goortay arkeen
kooxda nebiyada waxsheegiddii , iyo Samuu'eel oo
waxaa iyaga hor taagan , oo Ruuxii Ilaah wuxuu soo
degay raggii Saa'uul soo diray , oo iyana wax bay sii .
Oo markii Saa'uul loo sheegay , wuxuu soo diray rag
kale , iyaguna sidaas oo wax sheegi jiray . Markaasaa
Saa'uul wuxuu wargeeyayaal haddana mar saddexaad
ayaa loo diray , oo iyana wax bay sii sheegi jirtay .
Samuel , sida muuqata , la aasaasay dugsiyada ee afar
goobood .

Raamaah

70

1 Saamuuel 19:18-21,23 Sidaas daraaddeed Daa'uud u


cararay oo wuu baxsaday , oo wuxuu u tegey Samuel
Raamaah , iyo isaga u sheegay in Saa'uul ku sameeyey
oo dhan . Markaasaa isaga iyo Samuu'eel waxay tageen
oo joogay Naayood . Haddaba waxaa loo sheegay
Saa'uul , oo ku yidhi , " Qaado note , Daa'uud wuxuu
joogaa Naayood oo Raamaah ku ! " Markaasaa Saa'uul
wuxuu u soo diray inay Daa'uud soo kexeeyaan . Oo
goortay arkeen kooxda nebiyada waxsheegiddii , iyo
Samuu'eel oo waxaa iyaga hor taagan , oo Ruuxii Ilaah
wuxuu soo degay raggii Saa'uul soo diray , oo iyana wax
bay sii . Oo markii Saa'uul loo sheegay , wuxuu soo
diray rag kale , iyaguna sidaas oo wax sheegi jiray .
Markaasaa Saa'uul wuxuu wargeeyayaal haddana mar
saddexaad ayaa loo diray , oo iyana wax bay sii sheegi
jirtay . Sidaas daraaddeed waxaa uu ku tegey Naayood
oo Raamaah . Markaasaa Ruuxii Ilaah wuxuu isaga ku
dul sidoo kale ahaa , iyo wuxuu u galay iyo wax sii
sheegeen ilaa uu u yimid Naayood oo Raamaah .


Beytel
2 Boqoradii 2:3a ,Wiilashii jireen nebiyadii oo Beytel
joogay ayaa Eliishaa u soo baxay , oo wuxuu isagii ku
yidhi , " ma og tahay in Rabbigu ka soo qaadan doonaa
sayidkaaga kaa aad ka weyn tahay maanta? "

Yerixoo
2 Boqorada 2:5a Wiilashii nebiyada kuwaasoo joogay
Yerixoo joogay ayaa Eliishaa u timid oo waxay ku
yidhaahdeen , " Ma og tahay in Rabbigu ka soo qaadan
doonaa sayidkaaga kaa aad ka weyn tahay maanta? "

Gilgaal
2 Boqorada 4:38 Markaasaa Eliishaa ku soo laabtay
Gilgaal , oo waxaa jiray abaar baa dalkii ka . Hadda
fadhiyey qoonkii nebiyada ahaa oo isaga ka horreeyey ,
oo isna wuxuu addoonkiisii ku yidhi , " Ku qor Dheriga
weyn oo , qoonka for wiilashii nebiyada . "
Ka dib markii Samuel lahaa aasaasay dugsiyada inuu for
the " qoonkii nebiyada ahaa ah , " Ilaah nin nebi ah oo
shakhsi ah in ay badankood taariikhda boqorradii dalka

71

Israa'iil iyo dalka Yahuudah oo loo qoondeeyey inuu ku


caawiyo doonista Ilaah .
Ka hor inta aan wasaaradda of Samuel , oo dadka Ilaah talo
weyddiistay, iyada oo ahaa wadaadkii . Laga bilaabo
Samuel , oo dadka had iyo jeer Ilaah ka maqlay iyada oo
wasaaraddu ay nebiga .

TILMAAMAHA WAXSII SHEEGIDA


Dadka ilaah
Nebiyadu waxay jireen waxay ahaayeen rag ku dhow Ilaah
iyo Ilaah ka wakiila ay nolol maalmeedka iyo wasaaradda .
1 Saamuuel 9: 6 Oo isna wuxuu isagii ku yidhi , "
Haddaba bal eeg , magaaladan waxaa jooga nin Ilaah ,
oo isna waxaa weeyaan nin aad loo ciseeyo oo dhan inuu
hubaal says yimaado gudbin . Sidaas oo aynu halkaas
ku tagaan oo mindhaa wax waa inooga sheegi karaa
jidka u ah in , inaannu tagno oo " .
wuuna awday
Nebiyada waxa la yidhaa ugu digi jiray sababta oo ah
riyooyinka , fahanka iyo xusaynaa waxyiga Ilaah dadkiisa .
1 Saamuuel 9:9 ( Waagii hore reer binu Israa'iil
dhexdooda , markii nin Ilaah wax weyddiisanayo ,
wuxuu sidaas ku hadlay : " Kaalay , oo ina keena aynu
wax arkaha u " , waayo, haatan kan la yidhaahdo, Nebi,
ayaa horay loogu arke . )
2 Samuel 24:11 Haddaba markii Daa'uud subixii toosay
ayaa , erayga Rabbigu ahaa Nebi Gaad , oo ahaa
Daa'uud wax arke ahaa yimid , isagoo leh ...
Dhexdhexaadiye
Nebiyadii dhexdhexaadiyeyaal ahaayeen macallimiin , ama
turjubaano sharciga . Waxay dheeraad ah si fahamka ruuxa
sharciga ka badan waraaq ee waa isu sharci siiyey . Waxay
fasiray taariikhda qaranka iftiinka of the Word ah ee
Rabbiga .
Ishaciah 43:27 Your aabaha marka hore dembaabay ,
iyo dhex dhexaadinta aad igu xadgudbeen oo .
72

Rusushii
Marka Ilaah lahaa fariin bixiyo si loo siiyo dadkiisa , waxa
uu u nebiyadaadii ka dhex hadlaya diray .
Malaakii3:1 " Bal eeg , waxaan soo dirayaa
wargeeyahayga , oo isna jidka ayuu ku sii diyaargarayn
doonaa Me ka hor . Markaasaa Rabbigu , kaad
raadinaysaan , si lama filaan ah u iman doonaa, oo
macbudka , xitaa Rasuulka axdiga , in kii aad u sii
farxayaan . oo bal eeg , wuxuu la imanayaa , " ayuu
yidhi , Rabbiga ciidammadu wuxuu .
Nebiyadii
Tani waxa ay ahayd ka dhigid ugu caansan .
Matayos 10:41 Wuxuu ku qaata nebi magiciis, nebiga
ah wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis .

WAXSII SHEEGIDA WAXAA AHAYD WACDINTA MASIIXA


Ciise waa la muujiyey sida nebi oo ku sugan Axdiga Cusub
. Adeeggiisa sidii nebi oo kale waxay bixisaa qaab
wasaaradda nebiyada maanta .
Muuse uga yeedhay isaga Nabiga
Muuse imaatinka Ciise u sii sheegay sidii Nabiga .
Falimaha Rasuullada 3:22 Waayo, Muuse wuxuu si
dhab ah awowayaashood ku tidhi si ay , , Rabbiga
Ilaahiinna idinku soo kicin doonaa nebi sidayda oo kale
ka soo walaalihiin . Isaga oo aad ku maqli doontaan in
waxyaalahan oo dhan , wax kasta oo wuxuu kugu
leeyahay . '
Ciise wuxuu naftiisa ku yidhaahdo, Nebi,
Ciise tilmaamayey Isaga sidii nebi oo kale .
Luukos 4:24 Markaasuu ku yidhi , " Runtii waxaan
idinku leeyahay , Nebina dalkiisa laguma aqbalo in
waddankiisa . "
Maarkos 6:4 Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , "
Nebi murwad la 'ma laga reebo in waddankiisa ,

73

Xigaalkaaga uu u gaarka ah , iyo gurigiisa dhexdooda


maahee . "
Aqoonsan yahay inay Nabiga
Ciise waxaa loo aqoonsaday by badan oo sidii nebi oo kale
.
Yooxanaa 6:14 Markaasaa kuwii ragga, markay arkeen
calaamadii uu oo Ciise sameeyey, ayaa sheegay in,"
Runtii kanu waa nebigii uu yahay kan iman lahaa
dunida."
Yooxanaa9:17 Waxay haddaba ninkii indhaha la'aa ku,
"Maxaad dhihi kartaa markaad ku saabsan Isaga
maxaa yeelay indhahaaga wuxuu furay?" Ayuu yiri , "
Waa nebi. "
Hadlay sidii Nabiga
Sidii nebi oo kale , Ciise ayaa kula hadlay aabbihiis dhulka.
Cibraaniyada 1:1,2 Ilaah , kuwaas oo waqtiyo kala
duwan iyo habab kala duwan hadlay in la soo dhaafay
time awowayaasheen loo by nebiyadii.
Miyuu ee maalmahan la soo dhaafay ku hadashay noo
by Wiilkiisa ...
Yooxanaa12: 49 Waayo, anigu amarkayga kuma hadlin
on maamulka aniga u gaar ah, laakiinse Aabbihii i soo
diray soo aniga wuxuu amray, waxa aan odhan lahaa oo
ku hadloba.Oo waanan garanayaa.
Yooxanaa 17: 8 Waayo, waxaan iyaga siin doonaa
erayadii aad i siisay, oo waxay heshay iyaga, iyo Sida
xaqiiqada ah waxaan ogaan doonaan inaan anigu ka
soo baxay; oo waxay rumaysteen inaad i soo dirtay.
Waxyaabaha Ku Baaqday inay imanayaan
Sida Nabiga , Ciise ma aha oo kaliya lagu dhawaaqay
farriinta Ilaah ee ku saabsan dhulka , Waxa uu sidoo kale
wax walbaba horaan wax badan u yimaadaan .

74

NEBIYADA AXDIGA CUSUB


Yooxanaa Baabtiisaha
Yooxanaa wuxuu ahaa nebigii ugu danbeeyay Axdiga Hore
. Adeeggiisa ahayd inuu dadka diyaariyo in ay helaan ay
Masiixa .
Matayoos 3:3 Waayo, kan waa kii lagaga hadlay nebi
Isayos isagoo leh : " Waa codka kan cidlada kaga
qaylinaya : . ` Jidka Rabbiga hagaajiya ,
Waddooyinkiisa toosiya ' "
Agabos
Kuwa mu'miniinta ah oo Yahuudiya jooga ah ayaa u tudhay
burburka ee macaluusha by wasaaradda nebiga Agabos
sidii uu u adeegay in Antiyokh .
Falimaha Rasuullada 11:27-30 Oo wakhtigaas nebiyada
Yeruusaalem ka yimid Antiyokh . Markaas ka mid ah
iyaga , oo Agabos ilaa , iyo istaagay by Ruuxa ku
sheegay in ay ahayd socday oo abaar weyni dunida oo
dhan dhex maray , taas oo dhacday wakhtigii
Kalawdiyos Kaysar noqon muujiyeen . Markaasaa
xertiisii , mid kasta sidii tabartiisu , wuxuu goostay inuu
caawimaad u diro walaalihii Yahuudiya oo dhex . Tani
waxay sidoo kale ku sameeyeen , iyo inay odayaasha soo
diray by dhiibeen gacanta Barnabas iyo Sawlos .
Agabos sidoo kale si shakhsi ah u adeegay in ay Rasuul
Bawlos .
Falimaha Rasuullada 21:10,11 Oo sidii aannu maalmo
badan sii joogay , nin nebi ah oo la odhan jiray Agabos
waxaa Yahuudiya ka yimid . Markii uu noo yimid wax
noo , ayuu qaatay Bawlos dhex -xidhkiisii , gacmaha iyo
cagaha u gaar ah ku xidhay , oo waxay tidhi , "
leeyahay, Ruuxa Quduuska ah , sidaasuu Yuhuudda
Yeruusaalem u xidhi doonaan ninka -xidhkan leh , oo
gacmaha oo waxay isagii u gacangelin dadka aan
Yuhuudda ahayn ' . "
Nebiyada kale ayaa waxaa Yeruusaalem ka diray oo ay
Antiyokh ula Agabos . Waxaan aan la siin magacyadooda .
75

Falimaha Rasuullada 11:27 Oo wakhtigaas nebiyada


Yeruusaalem ka yimid Antiyokh .
Shan Nabiyadii Antiyokh
Falimaha Rasuullada 13:1 Haddaba ee kaniisadda in ay
ahayd Antiyokh ku tiil waxaa ku jiray nebiyadii oo
qaarkood iyo macalimiinta : Barnabas , iyo Simecoon
oo la odhan jiray Niger , iyo Lukiyos oo reer Kuranaya
ah , iyo Mana'een , kuwaas oo la keenay ilaa taliye
Herodos , iyo Sawlos .
Markaasaa Saa'uul wuxuu iyo Barnabas ayaa la aaminnimo
ah u adeegi jiray sida nebiyo iyo macallimiin, ka hor inta
aanay u soo jeedinayaa sida rasuullada dadka aan
Yuhuudda ahayn .
Yuudas iyo Silas
Sida nebiyada , Yuudas iyo Silas lahaa wasaaradda a
keenay xoog iyo dhiirigelin u ah Muuminiinta mid .
Falalimaha rasuulada 15:32 Haddaba Yuudas iyo Silas ,
isu ahaanshaha nebiyada sidoo kale , walaalihii ku
waaniyeen oo hadallo badan oo ku xoogeeyeen .

WACDINTA WAXSII SHEEGISTA


Waxaa jira tusaalooyin badan oo ah haween oo wax sheegi
jiray ama ay ahaayeen aqoonsan yahay sidii nebiyad Ilaah .
In Axdiga Hore waxa aan baran kara Miriam , Deborah ,
Xuldaah ama Isaiah xaaskiisii.
Anna
Anna waxay ahayd kuwii ugu dambeeyey oo nebiyadihii ee
ka yar Axdiga Hore ah . Waxay ogaa in uu ilmuhu , Ciise ,
ugu dhakhsaha badan , madaxfurashadiinnu waa u keeni
doono dadkiisa .
Luukos 2:36a , 38 Haddaba waxaa jiray hal , Anna ,
taasoo nebiyad ahayd , gabadhii ina Fanuu'eel , oo ah
qabiilka reer Aasheer . Markaasaa socda dumaya in ay
siiyeen Rabbiga u mahad , wuuna ka hadlay isaga oo
kuwa eegay furashada Yeruusaalem sugayay oo dhan .

76

Sheegidda Joel
Joel wax sii sheegeen wasaaradda nebiyada ee haweenka
iyo Biitar xaqiijiyay oofinta Joel ee wax sii sheegidda .
Falimaha Rasuullada 2:16-18 Laakiin waxanu waa
wixii lagaga dhex hadlay nebi Yoo'eel, Y soo degi
doonaan in ay ka gudbaan in maalmaha ugu dambeeya
, Ilaah wuxuu leeyahay , oo aan ku shubi doonaa of My
Ruuxa on aadmiga oo dhan ; oo wiilashiinna iyo
gabdhihiinna doonaan wax sii sheeg , Raggiinna
dhallinyarada ahuna ma arki doontaan, , ragga jir ku
riyoon doonaan riyooyin . Oo waa raagay My iyo
naagihii addoommahooda ahaa My anigu waxaan
idinku shubi doonaa ruuxayga iyo kuwa wakhtigaas oo
wax bay sii sheegi doonaan ' .
Gabdhaha Filibooys
Falimaha Rasuullada 21:8,9 Maalintii dambe waxaan
ku jiray Bawlos, ka tageen iyo Kaysariya yimaadeen ,
oo waxay gashay gurigii Filibos oo ahaa kii wax wacdiyi
ahaa toddobadii ka mid ahaa , oo isagaannu la joognay .
Ninkanu wuxuu lahaa afar gabdhood oo bikrado ah oo
wax sheegi jiray .
In kasta oo ay tixraacyada axdiga cusub ma xaqiiqdii in
haweenka la siiyey Aabe Wasaaradda nebi oo kale ah ,
waxaa cad in ay ku shaqeeya ee hadiyadda ruuxiga ah ee
wax sii sheegidda iyo ayaa loo aqoonsaday .
Inta badan kooxda ninkeeda - naag ku shaqayn doona in
Aabe wasaaradda la mid ah sidii nebi Isayos iyo xaaskiisa ,
kuwaas oo lagu magacaabi jiray nebiyad .
Kooxaha kale ee ninkeeda - xaaskiisa hawlgalaan giftings
wasaaradda kala duwan sida wadaad iyo macallinka , ama
rasuul nabi ah . Marka ay arintani dhacdo waxaa jira xoog
weyn ee wasaaradda . Sida nin iyo naag kuwa isku jidh ,
waxay sidoo kale ka mid tahay in Ruuxa iyo wada inta
badan ka duuli doona iyo wasiirka xooggaaga weyn ee ka
mid ah wasaaradda Aabe .

77

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Qor qeexidda nin nebi ah oo adigu erayadaada .

2 . Maxaa looga jeedaa "ruuxa wax sii sheegidda " iyo sidee se u shaqaysaa in nolosha
rumaystaha ah ee ?

3 . Magaca tilmaamood oo kale , waayo erayga " nebi " in waxa loo isticmaalaa in Axdiga Hore .

78

Casharka lixaad

Wacddinta waxsiishegida ( walibo )


Efesos 4:11-13 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta , kala harka lahayn oo quduusiin ah , waayo shaqo ee
wasaaradda , waayo talada ee jidhka Masiixa , ilaa aynu oo dhan u yimaadeen inay
midnimada rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman , ay tahay qiyaasta
koridda ee buuxnaanta Masiixa ...

WACDINTA WAXSII SHEEGIDA MAANTA


Ilaah ayaa dib loo soo celiyo wasaaradda nebiga . Waa in
aanu u eegi doonno Axdiga Cusub oo ah qaabka dhabta ah
ee uu Nebi iyo wasiirradii hore in ay na siiyaan faham
dheeraad ah oo buuxda yeedhista this .
Efesos 4:12 harka lahayn oo quduusiin ah , waayo
shaqo ee wasaaradda , waayo talada ee jidhka Masiix ...
Nebi waa in la aqoonsan yahay , aqbalay iyo ogol yahay in
ay shaqeeyaan sidii nebi oo kale haddii jidhkii Masiixa
yahay ilaa la dhisay ay tahay qiyaasta dhan ee buuxnaanta
Masiixa.
Keenida waxyiga
Wasaaraddu waxay nebiga waxyiga keenaa . Nebi qaadan
doonaa waqti ay ku maqlaan Ilaah ka yimid hab gaar ah .
Mar wuxuu joogi doonaan meditating on booqashooyin iyo
barashada Ereyga Ilaah . Sidii nebi oo kale , ayuu ku heli
doontaa waxyiga iyo aragti ka erayga Ilaah , gaar ahaan
sida uu u kuwa uu ka adeegaya, oo waxa Ilaah ku yahay ee
soo noolaynayo jirka.
Efesoso3: 5 kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogeysiin
bini aadmiga, sida haatan lagu muujiyey Ruuxa si uu
quduus ah rasuullada iyo nebiyada...
Wasaaraddu waxay nebiga u muujin doonaa xaqiiqooyinka
iyo warbixin ku saabsan nolosha dadka ay ka mid yihiin
iyagoo dembiyadooda iyo dhibaatooyin kuwaas oo ka
hortaagan inay guul iyo bisaylkooda noloshooda . Noocan
79

sheegidda dadka aqoonta Ilaah keenaa . Ma Waxaa iyaga la


hoos geliyo xukun .
1 Korintos 14: 25 Oo sidaas qarsoon ee qalbigiisa waa la
muujiyaa , oo sidaasuu , ridday on wejigiisiina wuxuu ,
Ilaah ayuu caabudi doonaa iyo sheegeen in Ilaah run
idinku dhex jira waa .
Keenida aragti
Wasaaraddu waxay nebiga aragtida , ujeeddada iyo dareen
ah jihada dadka Ilaah keenaa .
Maahmaahyadii 29:18a Halkee jiro waxyi jirin , oo
dadka off xannibaad ku tuureen ...
Keenida digniin
Markaasaa nebigii u siin doontaa digniin kaas oo ku siin
kara ilaalinta loogu talagalay dadka Ilaah . Digniino
Kuwaasi iyaga diyaarin kartaa wixii been ka hor.
Falimaha Rasuullada 21:10,11 Oo sidii aannu maalmo
badan sii joogay , nin nebi ah oo la odhan jiray Agabos
waxaa Yahuudiya ka yimid . Markii uu noo yimid wax
noo , ayuu qaatay Bawlos dhex -xidhkiisii , gacmaha iyo
cagaha u gaar ah ku xidhay , oo waxay tidhi , "
leeyahay, Ruuxa Quduuska ah , sidaasuu Yuhuudda
Yeruusaalem u xidhi doonaan ninka -xidhkan leh , oo
gacmaha oo waxay isagii u gacangelin dadka aan
Yuhuudda ahayn ' . "
Falimaha Rasuullada 11:27,28 Oo wakhtigaas nebiyada
Yeruusaalem ka yimid Antiyokh . Markaas ka mid ah
iyaga , oo Agabos ilaa , iyo istaagay by Ruuxa ku
sheegay in ay ahayd socday oo abaar weyni dunida oo
dhan dhex maray , taas oo dhacday wakhtigii
Kalawdiyos Kaysar noqon muujiyeen .
Waxay xoojisaa - Dhiiri qalbiqaboojin
Wasaaraddu waxay nebiga xoojinta , dhiirigelin iyo
raaxada keenaa .
1 Korintos 14:3 Laakiin kii wax sii sheegaa ku hadla
wax dhisa oo u haysaan iyo raaxada si ragga .
Xataa sida ay nebiyadii ahaa Nebi Xaggay iyo Sekaryaah
lagu dhiirigelinayaa dadka inay dib u dhisaan jajabkiisa , oo
80

nebiga ahaa ee maanta uu noqon doonaa had iyo goorba


dhiirigelinta , xiiso iyo xiiso leh oo dadka dhammayn
shuqulka Ilaah .
Cesraa 5:1 Markaas Nebi Xaggay, iyo Sekaryaah oo
ahaa ina Iddo , oo nebiyadii oo , wax sii sheegeen in ay
Yuhuuddii degganayd Yahuudah iyo Yeruusaalem , oo
magaca Ilaaha reer binu Israa'iil , kuwaas oo ahaa baa
iyaga u taliya .
Cesraa 6:14 Sidaas daraaddeed waayeelladii Yuhuudda
u dhisay , iyo iyada oo waxsheegiddii ee Nebi Xaggay,
iyo Sekaryaah oo ahaa ina Iddo ay ku liibaanay . Oo
weliba waxay dhiseen oo dhammeeyeen , sidii uu ahaa
amarkii Ilaaha reer binu Israa'iil , iyo si waafaqsan
amarkii Kuuros , Daariyus, iyo Artaxshasta oo ahaa
boqorkii Faaris .
Sababaha ku adkeeya
Wasaaraddu waxay nebiga ku lug grounding iyo in la
sameeyo kaniisado . Markaasaa nebigii u wada jir ah ula
rasuul ee aasaaska loo ruuxiga ah ee kaniisadaha cusub iyo
wasaaradaha shaqayn doonaan .
Efesos 2: 20 isagoo dul dhisay aasaaskii ee rasuullada
iyo nebiyada , Ciise Masiix qudhiisa noqday madaxa
rukunka ...
Efesos3: 5 kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogeysiin
bini aadmiga, sida haatan lagu muujiyey Ruuxa si uu
quduus ah rasuullada iyo nebiyada...
Xaqiijinaysaa waca
Nebiyadu waa la wada qayb qaadan doontaa koox u adeegi
jiray odayaasha xaqiijinta giftings wasaaradda iyo in gabka
iyo sii daayo qaliinka ee hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah
nolosha rumaystayaasha gacmosaariddaydii on of gacmaha
. Waxay keeni doonaan hadalka nebiyadii inta lagu guda
jiro waqti gaar ah oo this ee wasaaradda .
Falimaha Rasuullada 13:1-3 Hadda ee kaniisadda in ay
ahayd Antiyokh ku tiil waxaa ku jiray nebiyadii oo
qaarkood iyo macalimiinta : Barnabas , iyo Simecoon
oo la odhan jiray Niger , iyo Lukiyos oo reer Kuranaya
ah , iyo Mana'een , kuwaas oo la keenay ilaa taliye
Herodos , iyo Sawlos . Oo markay Rabbiga
81

caabudayeen oo soomanaayeen ayaa Ruuxa Quduuska


ah ayuu yiri , " Hadda kala gaar Me si Barnabas iyo
Sawlos shaqada si taasoo aan ugu yeedhay . " Markaas ,
isagoo soomeen oo duceeyeen , oo wuxuu iyagii ku on
gacmahooda saareen , oo waxay iyagii iska diray .
1 Timoteyos 4:14 Ha dayicin hibada waa in aad ee ,
kuwaas oo la siiyay in aad by saareen leh saarista on of
the gacmahooda ku saareen .
Shaqeeyaa Kuwo kale
Tan iyo markii nin nebi ah oo Wasaaradda aadame shakhsi
ahaan xagga dabiicadda , jeegag muhiim ah iyo isu
dheelitirnaan waxaa lagu bixiyaa sida uu Nebi wada
shaqeeyaan oo leh odayaal kale baaluq . Tani waa ilaalinta
ee jirka iyo bixisaa dhowritaanka ka dhanka ah khiyaano .
Waxaa muhiim ah in hadiyadda ruuxiga ah ee soocayaa u
dhexeeya jinni oo noqon hawlgal .
1 Korintos 14:29 laba ama saddex ha nebiyadii ku
hadlaan , xaakinkuna dadka kale ha .

SHAQADA WAXSII SHEGIDA IYO HADIYADAHA RUUXDA BARAKAYSAN


Muujintii hadiyadaha
Markaasaa nebigii u shaqayn doona si faseex ah iyo si sax
ah in hadiyadaha waxyiga Ruuxa Quduuska ah ka . Iyadoo
hadiyado muujinta shaqeyn karto iyada oo rumaystuhu uu
Ruuxu ka buuxo kasta , waxay ka badan si faseex ah u
shaqeyn doono , oo leh heer sare ah oo saxnaanta iyo
subkado iyada oo wasaaraddu ay nebiga .
1 Korintos 12:7-10 Laakiin muujinta Ruuxa waxaa la
siiyaa ah inaad mid kasta for waxtarkeedu oo dhan ,
waayo, mid ka mid ah waxaa la siiyey hadal xigmad ah
xagga Ruuxa , si kale hadal aqoon ah Ruuxa isla , si
kale Rumaysadkaaga ayaa isku Ruuxu , mid kalena
hadiyado wax lagu bogsiiyo ayuu isku Ruuxu , si kale oo
shaqeeya oo mucjisooyin , sheegidda, mid kalena , si
miyir leh oo kale ah ee ay jinniyo , si nooc kale oo kala
duwan oo carrabka , si kale fasirka carrabkoodu .
Nebi inta badan waxay heli doonaan iyo wasiirka eray
kuwii nebiyada oo ku saabsan waxyaalaha iman doona .

82

Cod hoose, aragtiyo, riyooyin


Aqoonta iman kartaa sida codka hoose , aragti , riyo , fariin
ka malaa'ig , ama sida koobi lama filaan ah .
Daanieel 2:19 Markaas qarsoodi ah la muujiyey
Daanyeel in aragtida habeenkii ah . Sidaasaana
Daanyeel u duceeyey ah Ilaaha samada .
Falimaha Rasuullada 27:23,24 Waayo, waxaa jira i soo
ag istaagtay caawa tan malaa'igta Ilaah oo ah kii aan
doonayo inaan ka tirsan oo aan weliba u adeego , oo
wuxuu ku yidhi , Ha u baqin , Paul ; waa inaad Kaysar
hortiisa istaagtaa ; oo runtii Ilaah wuxuu adiga ku siiyo
dhammaan kuwa kula socda oo . '

Oo dabagal ku caabudina
Aayaadka Kuwaan waxay badanaa u yimaadaan marka aan
la Ilaah u sujuudday oo waxaa lagu gebi Hawiyaha ah ee
Ruuxiisa .
Muujintii 1:10a waxaan ku jiray Ruuxa on Maalinta
Rabbiga ...
Muujintii 4:2a Haddiiba waxaan ku jiray Ruuxa ...
Muujintii 17:3a Sidaas waxay igu qaadday Ruuxa, oo
waxay cidlada .
Muujintii 21:10a Oo wuxuu igu qaadday Ruuxa, oo
waxay buur weyn oo dheer ...

Fekerka lama-filaan ah
Inta badan sida wax sii sheegidda waxaa la siiyaa , Nebi
waa sidaas oo kale oo waxyi by Ruuxa Quduuska ah , oo
uu maqli doonaa isaga qudhiisa yiraahdaan waxyaabo tahay
isagu garan maayo in dabiiciga ah ee .
Mararka kale , rumayste ama Nebi si lama filaan ah u maqli
doonaan , cusub , erayada cusub oo hal-abuur ama jumlado
ruuxiisa . Ereyadaas waxaa inta badan dhexgalayo doona
geedi socodka fikradeed ee dabiiciga ah sida haddii ay
yihiin mudaa maanka degna .

83

Ishaciah 30:21 dhegaha Your ka maqli doontaan eray


aad ka danbeeya , oo wuxuu ku yidhi , " Tani waa sida ,
ku socdaa , " mar kasta oo aad midigta u leexataan
saxda ah ama mar kasta oo aad bidixda u leexato .
Hadiyad siin
Markaasaa nebigii u shaqayn doona si faseex ah iyo si sax
ah in hadiyadaha waxyiga cod .
 Xoojinta , dhisaan
Markaasaa nebigii u xoojin doonaa iyo inay dhisaan oo
kaniisadda . Si aad " xoojiyo " ama " dhisaan " macnaheedu
waa in ay taagid , ama aad dhistid .
1 Korintos 14:4,5 wuxuu ku hadlaa afka hooyo ah wuu
isdhisaa isaga qudhiisa , laakiin kii wax sii sheegaa wuu
isdhisaa kaniisadda. Waxaan jeclaan lahaa inaad dhan
hadlay afaf , laakiin xitaa more ah in aad wax sii
sheegeen , waayo, kii wax sii sheegaa waa ka weyn
yahay kii ku hadla afaf , haddii aan runtii hadduusan
fasirin , in ay kiniisaddu u hesho wax dhisa .

Ku dhiiri geli
Markaasaa nebigii u dhiiri-galin doono kaniisadda.
1 Korintos 14:3 Laakiin kii wax sii sheegaa ku hadla
wax dhisa oo u haysaan iyo raaxada si ragga .
Si aad " dhiiri " waa eray Giriig ah oo macnaheedu yahay u
dhow yeedhidda Ilaah u ah . Nebi doonaa had iyo jeer la
waca oo kaniisadda galay xidhiidh dhow la leh Ilaah .

Raaxada
Markaasaa nebigii u qalbi qaboojin doonaa dadka Ilaah .
Si aad "raaxo" waa eray Giriig ah oo macnaheedu yahay si
dhow ula hadla qof kasta . Nebi in ay dadka Ilaah la keeni
doonaa raaxada by adeegi jiray iyaga si ay jidka u dhow ,
oo shakhsiyadeed . Waxa uu muujin doonaa danta Ilaah iyo
jeclahay inaan in laga qayb dhan baahida shakhsiyeed iyo
faahfaahinta noloshooda .

84

Aqoonta erega
Nebi waa in la cokan ee erayga Ilaah .
Foomka waxaa ugu sareeya sheegidda waa marka erayga
Ilaah waa la sii sheegay in ay qofka la siinayo Qorniinku
gaar ah sida jawaabta ay la doonaya .
Maahmaahyadii 2:1-6 Wiilkaygiiyow, haddii aad hesho
ereyadayda , iyo maal , qaynuunnadiisa aan aad
gudahood , si aad u jeedi oo aad dhegta xigmadda , Oo
aad qalbigaagana waxgarashada ugu qabatid; haa
tahay , haddii aad ka qayliyaa u doondoontid , iyo kor u
qaad aad codkaaga waxgarashada , Haddii aad iyada u
raadisid sida lacagta , iyo raadin iyada sida maal
qarsoon de markaas waxaad garan doontaa Rabbiga ka
cabsashadiisa , Oo waxaad heli doontaa aqoonta Ilaah .
Waayo, Rabbigu wuxuu siiyaa xigmad ; afkiisa ka soo
iman aqoonta iyo fahamka ...
Fiiro gaar ah: Wixii daraasad buuxda oo hadiyadaha Ruuxa Quduuska
ah , waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad wax ka baran Living ka
sarraysa Iyadoo hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah by AL iyo Joyce Gill .

NEBIYADU WAXY DIYAARINAYAAN IMAATINKA LABAAD EE MASIIXA


Xataa sida uu Nebi , Yooxanaa Baabtiisaha , diyaarisay
habka for wasaaradda of Ciise markii ugu horeysay soo
socda si ay dhulka this , oo nebiyadii oo maanta isku
diyaarinaya habka for Imaatinkiisa labaad .
Muujintii 10:7 Laakiin in wakhtigii shanqar ah
malaa'igta toddobaad , markii uu ku saabsan yahay
inay ka dhawaajiyaan , qarsoodiga Ilaah la dhammeeyo
, sida uu ku dhawaaqay in ay nebiyadii addoommadiisa
ahaa .
Muujintii 11:15 Markaasaa malaa'igtii toddobaad : Oo
waxaa jiray cod weyn oo jannada ku jira , oo wuxuu ku
yidhi , " boqortooyooyinka dunida oo this noqday
boqortooyooyinka Rabbigeenna iyo Masiixiisa , oo
wuxuu weligiis iyo weligiis boqor buu ahaan doonaa!"
In loogu diyaar garoobayo soo laabashadiisa , Masiixa si
kastaba waa soo noolaynayo kaniisadda si buuxda ay ,
85

waxyiga Axdiga Cusub iyo ujeedada . Ilaah waa inuu isu


muujiyo , qorshayaashiisa , ujeeddooyinka iyo
shuqulladiisa iyada oo wasaaraddu ay nebiyada .
Nebiyadii sheegay ugu horayntii
Sida ay dhacdo kasta oo waaweyn , Ilaah muujin doonaa
dhacdooyinkii uu labaad socda si ay Benfoot lagu diyaarin
doona . Ilaah had iyo jeer muujiya qorshayaashiisa in ay
dadka u dhex nebiyada uu .
Amos 3:7 Sida xaqiiqada ah Sayidka Ilaah ah aan
waxba , haddii aan inuu qarsoodiga u muujiyo in ay
nebiyadii addoommadiisa ahaa .
Asaaska cusub
Sida wasaaradda nebiyada lagu soo cesho kaniisadda ,
aasaaska cusub waa la dhigi doonaa iyo kuwa hadda jira u
xoogaysan doonaan . The wadaaddada kaniisadda ,
wacdiyayaal, iyo macalimiinta waa la wada adeegi doonaan
rasuullada iyo nebiyada ee ku saabsan aasaaska ruuxiga
adag iyo jirka oo dhan Masiixa u iman doonaa heerka
cusub ee bisaylkooda .
Sida kitaabka Falimaha Rasuullada , ciidan xoog leh oo
Mu'miniinta mar kale qaban doonto , shuqulladii Ciise iyo
dunida in la gaarey doontaa injiilka Ciise Masiix hortiis
ugu dhakhsaha badan soo celi .
Yooxanaa 14:12 hubaashii, waxaan idinku leeyahay, kii
i rumaystaana ma, shuqullada aan sameeyo, isna wuu
samayn doonaa, oo shuqullo kuwan ka wuxuu samayn
doonaa, maxaa yeelay, waxaan si Aabbahay tagaan.
Mataayos 24:14 Oo injiilkan boqortooyada ayaa lagu
wacdiyi doonaa inuu dunida oo dhan markhaati ahaan
quruumaha oo dhan , dabadeedna ugudambaysta ayaa
iman doonta .

86

DIGNIINTA KU SAABSANEBIYADII
Waxaa jira digniino badan ee Kitaabka Quduuska ah ee ku
saabsan nebiyada iyo wax sii sheegidda . Tan iyo markii
Ilaah waa soo celinta wax sii sheegidda in ay jidhkiisa ,
waa in aan digniinaha sida aan helno erayada kuwii
nebiyada .
Hesho Nabiyadii
Marka hore , dadka Ilaah waxaa lagu sheegay in ay u
helaan nebiyada uu oo ay wasaaradda sida nebiyadii.
Matayos 10:41 Kan aqbala nebi magiciis, oo ah nin nebi
ah oo wuxuu heli doonaa nebi abaalkiis . Oo isna wuxuu
ahaa nin xaq ah oo qaata magaca nin xaq ah ku heli
doonaa qof xaq ah abaalkiis.
Si boliiska ahaa kaniisaddii ugu , nebiyo badan oo aan la si
fiican u helay in kaniisadda guriga ay . Inta badan erayada
ay aan la helay by kaniisadaha halkaas oo ay ku leeyihiin
Ilaah soo diray oo leh fariin kuwii nebiyada run .

Matayos 13:57 Sidaas daraaddeed waxay ka


xumaadeen . Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi iyaga , "
Nebi murwad la 'ma laga reebo in waddankiisa iyo
gurigiisa dhexdooda maahee . "
Waxaan ka digay diiday in ay dhageystaan nebi oo kale .
Sharciga Kunoqoshadiisa 18:19 Oo waxay noqon
doontaa in ku alla kii erayada My , kaas oo uu ku
hadlayaa magacayga ma aan maqli doono , waxaan u
baahan doonaa isaga.
Iska jira nebiyada beenta
Digniin A labaad la siiyay by Ilaah u noqon on dhawrsataan
nebiyo been ah . Digniintaas oo la siin jiray ee Axdiga
Hore.
Yeriemiah 5:30, 31 Waxa yaab leh oo naxdin leh ayaa
ka go'an in ay dalkii: Nebiyadu wax been ah, oo
wadaaddadiina waxay wax ku xukumaan iyaga oo
awood u gaar ah; iyo aniga dadka jecel in ay leeyihiin
87

sidaas. Laakiin waxa aad samayn doonto in dhamaadka


?
Yeriemiah 14:14 Oo Rabbigu wuxuu igu yidhi,"
Nebiyadu wax been ah ee magaca. Ma waxaan iyagii u
diray , iyagii ku amray , mana iyaga kula hadlay ;
Waxay idiin sii a muujin been ah , oo faalna , wax aan
qiimo lahayn , iyo khiyaanadii qalbigooda " .
Digniinaha ayaa sidoo kale la siiyey Axdiga Cusub .
Matayos 7:15 Iska jira nebiyada beenta ah, kuwa aad u
qaba dharka idaad , laakiin hoosta ka yihiin yeey
gaajaysan oo .
Matayos 24:11 Markaasaa waxaa nebiyo badan oo been
bay ku kici doontaa oo khiyaanayn badan .


Ujeeddooyinka qaldan
Dad badan ayaa dhicin inay iska dhigaya in la hadlayay
waayo, Ilaah si ay u hesho hab iyaga u gaar ah ama in la
xakameeyo dadka kale . Qaar kale waxay wax ku sii
sheegeen ka soo riixaya in khalad ah halkii laga soo
xidhiidh qoto dheer oo shaqsi ahaaneed oo Ilaah .

Ruuxaanta
Qaar ka mid sii waxa ay ka heshay ruuxaanta leh . Marka
taasi dhacdo , waxaa muhiim ah in hadiyadda ah soocayaa
ee jinni oo noqon hawlgal , ka dibna aayaadka sidaas loo
yaqaan ama wax sii qaadi karo , waayo waxa ay yihiin : sixir !

Ruuxa Quduuska ah weydii


Waa in aynaan aqbalaan wasaarad xataa haddii
calaamooyin waaweyn iyo yaabab lagu muujiyey iyada oo
aan marka hore weydiin Ruuxa Quduuska ah ee uu u
markhaati oo barxadda hoose noogu . Waa in aan had iyo
jeer taxaddar inay kala gartaan wasaaradda qof ee nafteena
. Waa in aan marnaba iska indha markhaati barxaddii hoose
oo xagga ruuxa noo gaar ah , xataa haddii uu qofkaasi ka
wasaarad ayaa helay by madaxda la ixtiraamo .
Markos 13:22 Wixii Masiixyo been ah iyo nebiyo been
88

ah u kici doonaa oo u muujiyaan inay calaamooyin iyo


yaabab khiyaanayn , haddii ay suurogal tahay , xataa
kuwa la doortay .
Ulajeedada xakamynta
Ilaah uga digtay iyagoo qudhooduna nebiyo si ay jimicsi
miyir leh jinniyadooda iyo is- xakamaynta .
1 Korintos 14: 32 Oo ruuxyada nebiyadu waa ka
dambeeyaan nebiyada .
Inkasta oo wax sii sheegidda degna iman karaan , ruuxa
nebiyadii iyo qaliinka ee hadiyado waxay ku xiran yihiin ay
gacanta of iyagoo qudhooduna nebiyo ahaa . Nebi wuxuu
mas'uul buuxa si ay u ilaaliyaan xiriir dhow shaqsi
ahaaneed oo Ilaah oo sidaas daraaddeed ayuu mar walba
waxay noqon doontaa channel nadiif ah , saafi ah oo saafi
ah ee isgaarsiinta Ilaah dadkiisa .

XUKUNKA WAX SII SHEEGISTA


Nebiyada oo dhan waa in ka filan , u ogolaan iyo siiyo
fursad u ah dhamaan dadka waxsii sheegyada ay la xukumi
lahaa .
1 Korintoss 14:29 laba ama saddex ha nebiyadii ku
hadlaan , xaakinkuna dadka kale ha .
1 Yooxanaa 4:1 Gacaliyayaalow , ha rumaysanina ruux
walba , laakiin ruuxyada tijaabiya si , haddii ay yihiin
Ilaah, waayo, nebiyo badan oo been ah dunida u soo
baxay galay .
Xusuusnow in aanu dhan barashada , sii kordhaya iyo
bislaada noloshooda ruuxi ah iyo in qaliinka ee hadiyadaha
Ruuxa Quduuska ah . Sida aadanuhu , waxaanu yihiin
fallible iyo waajib ah in qaladku . Maxaa yeelay qofka
siinayaa wax sii sheegidda in aysan sax ma aha
macnaheedu in isagu waa nebi been ah .
Su'aalaha Weydii
Had iyo jeer ku weydiin su'aalaha soo socda marka idinkoo
wax sii sheegidda a .
Ma wax sii sheegidda ee kuwada erayga Ilaah ?
89

Ilaah marnaba ku siin doonaa fariin ah in uu yahay in


khilaafka leh Word qoraal ah oo uu . Ruuxa Quduuska ah
ma noqon karo in khilaafka isaga !
Ma sheegidda ee la siin jiray wanaagsan , ruuxa
oo aan ku cambaaraynayaan ?
Ilaah ma xukumaysaa ma - shaydaan . Marka Ilaah farta ku
dembiga waxa uu caadi ahaan noqon doonaa meel gaar ah
iyo in ay qofka ku lug keeni doonaan gargaarka . Waa
Doonista Ilaah inay noo keenaan towbad keen - in aan na
hoos geliyo xukun.
Rooma 8:34 Bal yuu yahay kan xukumi doonaa? Waa
Ciise Masiix kii dhintay , oo weliba waxaa kaloo loo soo
sara kacay , waa kuwa xataa midigta Ilaah , kaasoo
sidoo kale waa inoo duceeyaa .
Ha isaga ama iyada waxsii sheegyada u timid

inaad i ag marayow?
Sharciga Kunoqoshadiisa 18:22 ... Markii nebi ku hadlo
magaca Rabbiga, haddii wixii uu kama dhici ama ay
yimaadaan gudbin , in Waxanu waa wixii Rabbigu
wuxuu uusan u hadlay; oo nebiga ahaa ayaa saas ku
hadlay oo kibir ; aad inaadan baqin isaga.
Miyuu isagu ama iyadu ku nool cibaado leh,

nolol Masiix - gadaamay?


Yeriemiah 23:15, 16 Sidaas daraaddeed Rabbiga
ciidammadu wuxuu nebiyada ka ` Baleega, waxaan
iyaga ku quudin doonaa dacar, oo iyaga ka waraabin
biyoxammeetiyeed, waayo, laga bilaabo nebiyada
Yeruusaalem ka profaneness ayaa ka baxeen dalka oo
dhan galaan.' Ahu wuxuu leeyahay , Rabbiga
ciidammadu wuxuu:" ha maqlina erayadii uu ku
Nebiyada wax idiin sii si aad . Waxay sameeyaan aad
qiimana waxay ku hadlaan riyo qalbigooda , ma afka
Rabbiga ka".
Miyaa Ruuxa marag Quduuska ah la jirto

ruuxiinna ku saabsan waxsii sheegista?


1 Yooxanaa 2:20,21 Laakiin aad subkid ka timid Kan
90

Quduuska ah , oo aad wax walba Og . Anigu ma aan


idiin soo qoray sababtoo ah ma ogid in aad runta ,
laakiin maxaa yeelay waxaad u ogaado , iyo in been
lahayn waa runta .
Miyuu this la xaqiijiyey in afka laba ama saddex
markhaati ?
2 Korintos13:1 Tani waxay noqon doontaa markii
seddexaad ee aan idiin imanayo si . " By afka laba ama
saddex markhaati hadal walba loogu adkeeyo doonaan .
"

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Magaca yaraan saddex waxyaalood oo wasaaradda of nebi oo kale u samayn doonaa oo
rumaystayaasha .

2 . Sharaxaad ka bixi sida erayga -sheegid ama farriin u iman doonaan inay Nebi ama rumaysta
kii wax sii sheegaa .

91

Casharka Todobaad

Adeega wacdinta
Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta ...
Falimaha Rasuullada 21:8 Maalintii dambe waxaan ku jiray Bawlos, ka tageen iyo
Kaysariya yimaadeen , oo waxay gashay gurigii Filibos oo ahaa kii wax wacdiyi ahaa
toddobadii ka mid ahaa , oo isagaannu la joognay .
2 Timoteyos 4:5 Laakiin aad Ceyr in waxyaalahan oo dhan , u adkaysan dhibaatadiisii ,
shaqo ee wacdiye sameeyo , cunsiiyo wasaaradda .

HORDHAC
Wacdiye waa on furimaha hore ee ciidanka Ilaah maanta .
Wuxuu leeyahay rabitaan ah gubanaya si qof walba wuxuu
arkaa wax Ciise ku saabsan sheegi . Wuxuu leeyahay
wadnaha ah waa in had iyo goorba u fidiya si ay lunsan oo
dunida ah .
Wacdiye ah marna waa content ay joogaan darbiyada raaxo
leh oo uu kaniisadda maxalliga ah gudahood . Waxa uu mar
walba u fidiya lumay , haddii taasoo ahayd magaaladiisii
ama si meesha dhulka ugu shishaysa ee . Meel tagaa oo
wuxuu , waxa uu u markhaati ama wacdinaya dadka wax
Ciise ku saabsan .
Calaamadaha , oo yaabab iyo mucjisooyin bogsiinaya lagu
muujiyey in uu nolol maalmeedka iyo wasaaradda sida
Rabbigu waa la shaqeeya isaga oo leh iyo caddaynayaa la
aduunka .
The run wacdiye New Testament ma aha oo kaliya dadka
ku guuleysatay in ay Ciise qudhiisa , waxa uu si firfircoon
uga qayb tababarka rumaystayaasha kale ee wacdinta
mucjiso ka dibna iyaga abaabusho galay wasaaradaha
outreach tahay wacdin .
Xukuumadda waxaa patterns dhaqanka ee badan , wax
wacdiyi jiray ma aha oo kaliya si ay u qabtaan kulamo
92

tahay wacdin ee kaniisadda maxalliga ah . Halkii , isagu


waa ka baxay wadooyinka , ee suuqa , tuulooyinka ama
hawdka halkaas oo dad ah in baahan yihiin inay maqlaan
injiilka , ku nool yihiin iyo shaqada .
Wasaaraddu waxay of wacdiyi jiray , markii uu kaniisadda
maxalliga ah , waa in aragtida maxalliga ah , wacdinta
qaranka iyo dunida soo kiciyeen in quluubta dadka . Waxaa
sidoo kale ay tababar Mu'miniinta ah ee kaniisadda sida in
ay gaaraan lumay oo la injiilka Ciise iyada oo wacdinta
mucjiso .
Wacdiye waxa uu si joogto Waxbarista rumaystayaasha
habab wax ku ool ah oo wacdinta shakhsi . Waa inuu
tababar siinayaan sida ay u wasaaraha bogsashada si buka
iyo u samatabbixiyaa la dulmay .
Oo waxaa isaga lagu soo abaabusho doonaa kooxaha tahay
wacdin in ay gaaraan lumay . Ma ahan oo keliya ayuu u
wacdiyi doonaan injiilka geesinimo waddooyinka , oo
weliba wuxuu noqon doonaa wax ku ool ah ee wacdinta
shakhsi , oo gaarey lumay , mid ka mid ah , joogta ah
maalin walba .
Iyadoo wax wacdiyi jiray isticmaali doonaa dhamaan
qalabka casriga ee isgaarsiinta iyo gaadiidka laga heli karaa
tarmaan injiilka kuwa lumay , dhammaan ayuu ka
sarreeyaa , wuxuu heegan u noqdaan fikradda guud ee
dadka lagu gaarey dadka . Wuxuu ka filan doonaan iyo
waayo-aragnimo mucjisooyinka sida Ilaah ayaa xaqiijiyay
Isaga eraygiisa si ay meel walba laga badiyay injiilka waa
lagu wadaago .
Wasiir wax wacdiyi jiray ee heer sare ah oo lagu subkado
oo ku saabsan arrintan ayaa Halka wacdinta waa
wasaaradda iyo masuuliyad rumayste kasta , . Wuxuu ku
takhasusay in wacdinta . Wuxuu mas'uul ka aasaasiga ah
waa in la diyaariyo rumaystayaasha oo dhan si ay shuqulka
hawsha u sameeyo ee wacdinta .

93

QAYXIDA EREGA GIRIIGA AH


Saddex erey Giriig ah waxaa loo isticmaalaa la xiriira wax
wacdiyi jiray ama uu shaqada . Saddex All waxay ka
yimaadaan ereyga xididka isku waana isha of our ereyga
Ingiriisi " wax wacdiyi jiray . "
Euaggelizo Wacdin
" Euaggelizo " waxa loola jeedaa wasaaradda iyo
macnaheedu waa in uu ku dhawaaqo war wanaagsan ama
ugu bishaaree .
Ereygan waxaa loola jeedaa wasaaradda ee wax wacdiyi
jiray oo waxaa loo isticmaalaa marar badan Axdiga Cusub
ay ka mid yihiin tixraacyo wasaaradda Ciise sida wacdin.


Masiixa
Luukos 4:18 Ruuxa Rabbiga ayaa i dul jooga , Waayo,
wuxuu ii subkay inaan injiilka ku wacdiyo oo
masaakiinta . Wuxuu i soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ah , wacdiyo u samatabbixiyaa
maxaabbiistii kan iyo soo kabashada araggooda
indhaha la'aa , si loo dhigay at xorriyad kuwa la
dulmay , kuwaas oo ...

Malaa'igo
Luukos 1:19 Malaa'igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi
isaga , " Anigu waxaan ahay Jibriil , kuwaas oo u
taagan in Ilaah hortiisa , iyo diray inaan kula hadlo
adiga iyo aad u keenaan warkan . "
Luukos 2:10 Markaasaa malaa'igtii ku yidhi iyaga , "
Ha cabsanin , waayo, bal eega , waxaan idiin keenay
war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka
oo dhan . "

Yooxanaa Baabtiisaha
Luukos 3:18 iyo Digniin badan oo kale ayuu wacdiyey
in ay dadka u .

94

Kuwii horay xaqa urumayay


Falimaha Rasuullada 8:4 Haddaba kuwii kala
firidhsanaa, meel walba ka tegey oo kula wacdiyeyeen
ereyga .

Filiboy
Falimaha Rasuullada 8:12 Laakiin markay rumaysteen
Philip sidii ayuu wacdiyey waxyaalaha ku saabsan
boqortooyada Ilaah iyo magaca Ciise Masiix , oo rag iyo
dumarba la baabtiisay.
Falimaha Rasuullada 8:35 Filibos baa afkiisa furay , oo
intuu Qorniinkan ka bilaabay , Ciise ayuu isaga ku
wacdiyey .

Butros iyo Yooxanaa


Falimaha Rasuullada 8:25 Haddaba markay marag
fureen oo wacdiyey oo Rabbiga ereygiisa ku leeyahay,
waxay ku noqdeen Yeruusaalem , ku wacdiyeen injiilka
ee tuulooyin badan oo reer Samaariya ah.

Bowlos
Falimaha Rasuullada 13:32 Oo waxaannu aad u
wargeeyaan - in faraxsanahay ballankii kaas oo ahaa
awowayaasheen si.
2 Korintos 10:16 Injiilka ku wacdinno ee gobolada
idinka shisheeya , oo aanan ku faanin ee ay nin kale
aaraadaada hawlfulin.
Efesos 3:8 ii Si , kuwaas oo ahay in ka yar ugu jirto
quduusiinta oo dhan , nimco this waxa la siiyey , waa in
aan Yuhuudda ahayn ku wacdiyo hodantinimada
Masiixa ...

Dhamaan muminiinta
Rooma 10:15 sidee bay u wacdiyi doonaan haddaan la
dirin ? Sida ku qoran : " ! Qurux badanaa cagaha kuwa

95

dadka injiilka ku wacdiyo nabadda , kuwaas oo keenay


war wanaagsan oo wax wanaagsan"
Euaggelion fariinta
" Euaggelion " waxa loola jeedaa fariinta iyo macnaheedu
waa injiilka ama farriin wanaagsan.
Kani waa erey ka qeexid u fariinta in wacdiye gaarsiisaa .
Inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo la soo gudbiyo
kara in ay news sida wanaagsan eraygan waxa loo gaar
ahaan codsatay in warka wanaagsan ee injiilka Ciise
Masiix.


Injiilka boqorka
Matayos 24:14 Oo injiilkan boqortooyada ayaa lagu
wacdiyi doonaa inuu dunida oo dhan markhaati ahaan
quruumaha oo dhan , dabadeedna ugudambaysta ayaa
iman doonta .

Injiilka nimcada Ilaah


Falimaha Rasuullada 20:24 Laakiin waxyaalahaas
waxba iga guurtid , mana ayaan noloshayda tirin
naftayda , si aan u dhammeeyo tartankayga laga
yaabaa in farxad aan , iyo shuqulkii aan Rabbi Ciise ka
helay inaan u markhaati furo in ay injiilka of the
nimcada Ilaah.

Injiilka awooda Ilaah


Rooma1:16 Waayo, anigu injiilka ka xishoon maayo
Masiixa , waayo, waa u xoogga Ilaah xagga badbaadada
ku alla kii rumaysta , marka hore Yuhuudda iyo sidoo
kale for Greek ah.

Injiilka badbaadada
Efesos 1:13 In isaga waxa kale oo aad ku kalsoon tahay
, ka dib markii aad maqasheen hadalka runta ah,
injiilka badbaadadiinna, oo weliba, isagoo aad
rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey Ruuxa
Quduuska ah oo uu ballanqaaday...

96

Uaggelistes Rasuulka
" Euaggelistes " waxa loola jeedaa in ninka iyo
macnaheedu waa wacdiye ama Rasuulka war wanaagsan.
Ereygan wuxuu qeexayaa qofka iyo waxa caadi ahaan loo
tarjumay wax wacdiyi jiray . Waxa intaa dheer in loo
isticmaalo in lagu Efesos afar si ay u qeexaan mid ka mid
ah shan giftings wasaaradda , waxaa sidoo kale loo
isticmaali of Philip "wacdiyaha" iyo sidoo kale in
tilmaamaha Bawlos si Timothy in ay " shaqada ee wacdiye
sameeyaan."
Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid
dhigay inay ahaadaan rasuullo , nebiyada , qaarna
wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah
wadaaddada kaniisadda iyo macalimiinta...
Falimaha Rasuullada 21:8 Maalintii dambe waxaan ku
jiray Bawlos, ka tageen iyo Kaysariya yimaadeen , oo
waxay gashay gurigii Filibos oo ahaa kii wax wacdiyi
ahaa toddobadii ka mid ahaa , oo isagaannu la joognay.
2 Timoteyos 4:5 Laakiin aad Ceyr in waxyaalahan oo
dhan , u adkaysan dhibaatadiisii , shaqo ee wacdiye
sameeyo , cunsiiyo wasaaradda .

ADEEGII MASIIXA WUXUU WACDIYI JIRAY


Wax ku sii sheegeen Ishaciah
Wasaaraddu waxay Ciise sida Evangelist ahaa wax ku sii
sheegeen by kitaabka nebi Isayos .
Ishaciah 61:1 Markaasaa Ruuxii Ilaah wuxuu Rabbigu
waa i barya , maxaa yeelay, Rabbigu ayaa subkay Me
wacdiyo war wanaagsan masaakiinta ku jira wuuna i
soo diray inaan kuwa xidhan furriinnimada ah , si ay u
naadisaan xorriyad, si maxaabiista , iyo furitaanka ee
xabsiga si kuwa xidhan ku ...
Xaqiijiyay masiixu
Masiixu akhriyaan tuducdan at sunagogga in Naasared sida
uu bilaabayey uu adeeggiisa.
Luukos 4:18,19 The Ruuxa Rabbiga ayaa i dul jooga ,
97

Waayo, wuxuu ii subkay inaan injiilka ku wacdiyo oo


masaakiinta . Wuxuu i soo diray inaan kuwa xidhan
furriinnimada ah , wacdiyo u samatabbixiyaa
maxaabbiistii kan iyo soo kabashada araggooda
indhaha la'aa , si loo dhigay at xorriyad kuwa la
dulmay , kuwaas oo , si ay dadka ogeysiiyo sannadda
qaabbilaadda ah ee Rabbiga .
Lix sharci
Sida ay Qorniinka kuwaas waxaa ku yiil lix waxyaalood oo
aan ahaayeen sifaha Adeeggii Ciise sida wacdinta.Injiilka ku wacdiyo, oo masaakiinta


Oo ay bogsiiyaan kuwa qalbiga jaban
Wacdiyo u samatabbixiyaa maxaabiistii
Soo kabashada araggooda indhaha la'aa
In ay dhigay at xorriyad kuwa la dulmay kuwa
In ay dadka ogeysiiyo sannadda qaabbilaadda ah ee
RABIGA.

( " Sanad qaabbilaadda ah ee Rabbiga " waa tixraac u "


sannadda yubilii ah " iyo waxa ay ahayd markii for dhan
addoonnimo iyo deynta la sii daayo ) .
Wacdinta masiixa
Buuga Luukos , waxaynu aragnaa Ciise gudanaysa
adeeggiisa sida Evangelist sida ay wax sii sheegeen
kitaabka nebi Isayos.
Luukos 4:43 Laakiin wuxuu iyagii ku yidhi , " Waa in
aan boqortooyada Ilaah u magaalooyinka kalena
injiilka sidoo kale , maxaa yeelay ujeeddo this ayaa lay
soo diray . "
Luukos 7:22 Markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yidhi
iyagii , " Taga oo Yooxanaa uga warrama waxaad u
aragteen iyo waxaad maqasheen : la'aa wax bay arkaan
, kuwii lugahala'aana way socdaan , qabayna waa la
nadiifiyey , dhegahala'aana wax bay maqlaan , kuwii
dhintayna waa la kiciyey, masaakiintana ku injiilka
waa lagu wacdiyaa iyaga."
Luukos 8:1 Haddaba waxay noqotay in , kolkaas
dabadeed , ayuu galay magaalo walba iyo tuulo marayo
, ku wacdiyaya oo ku sheegaya injiilka boqortooyadii

98

Ilaah . Markaasuu laba iyo toban ka ahaayeen isaga oo


leh...
Luukos 20:1 Haddaba waxaa jirtay mid ka mid ah
kuwa wakhtigaas , sida dadka macbudkii wax ku
Markaasuu wax baray oo ku wacdiyey injiilka , wixii
wadaaddada sare iyo culimmada , oo la socda ay
waayeellada , isaga Culumadaasi...
Masiixa sida ku Shukri
Dhamaan iyada oo Injiilladu waxa aanu arki Adeeggii
masiixa sida qaab wasaaradda ee wax wacdiyi jiray oo
maanta.
Matayos 9:35 Ciise wuxuu ku wareegay magaalooyinka
iyo tuulooyinka oo dhan , sunagogyadooda wax ku
baraya , ku wacdiyeen injiilka boqortooyadii ku , oo
wuxuu bogsiin jiray bukaan oo dhan iyo cudur walba
oo dadka ku dhex .
Matayos 11:5 la'aa helaan aragti iyo kuwii
lugahala'aana way socdaan , qabayna waa la nadiifiyey
iyo dhegahala'aana wax bay maqlaan , kuwii dhintayna
waa la kiciyey masaakiintana injiilka ku wacdiyaa, .
Wacddinta waxay of wacdiyi aad muhiim u ah qorshaha
Ilaah iyo ujeeddada uu kaniisadda maanta.

WACDINTA KU DHAWAA QIDEEDA


Uyeerid gaarka ah
Wacdiye , sida wasaaradaha kale ee shanta god, waa in ay
leeyihiin qeexan call a Ilaah ka yimid.
Yeedhidda Tani waa la xaqiijin doonaa by wasaaradda
nebiyada ee ay nebiyadii , rasuulladii iyo waayeelladii kale
iyo in la siin doono gacmosaariddaydii on of gacmaha
fadhiga odayaasha . Aabe wasaaradda Tani waxaa loo
aqoonsan doonaa by jidhka Masiix
Wax wacdiyi jiray waa in loo aqoonsadaa sida Mu'miniinta
ah ee kaniisadda maxalliga ah . Wuxuu waa in la maaliyad
ahaan iyo prayerfully taageeray by kaniisadda in maxaliga
ah . Sida Ilaah u hoggaamiyo , wuxuu sidoo kale waa inay
loo soo diray ilaa goobaha kale ee by kaniisadda in.
99

Wac mu'miniinta
Inkasta oo ay jiraan wasaaradda gaar ah xubno sare sida
wacdiye , rumaystayaasha oo dhan waa in ay sameeyaan
shaqo ee wacdiye xataa sida bowlos lagu baray Timootiyos.
2 Timoteyos 4:5 Laakiin aad Ceyr in waxyaalahan oo
dhan , u adkaysan dhibaatadiisii , shaqo ee wacdiye
sameeyo , cunsiiyo wasaaradda.
Rumayste kasta oo ay tahay in uu markhaati noqon .

Falimaha Rasuullada 1:8 Laakiinse waxaad heli


doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo
dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa markhaati ka ahaa
Yeruusaalem, , iyo Yahuudiya oo dhan, iyo Samaariya,
iyo ilaa dhammaadka dunida oo.
Inkasta oo rumaystayaasha oo dhan waa in ay wacdiye,
wax wacdiyi jiray leeyahay oo subkiddoodu waxay u gaar
ah wacdinta iyo sidaa darteed waxay noqon doontaa mid
xirfad badan ee goobtan wasaaradda.

TUSAALE FILIBOYS
Filiboys yahay tusaale ahaan axdiga cusub wacdiye.
Falimaha Rasuullada 21:8 Maalintii dambe waxaan ku
jiray Bawlos, ka tageen iyo Kaysariya yimaadeen , oo
waxay gashay gurigii Filibos oo ahaa kii wax wacdiyi
ahaa toddobadii ka mid ahaa , oo isagaannu la joognay.
Waxaa jiray waqti diyaarinta ee Filibos nolosha ka hor
ayuu la ildaran galay qaliinka ka buuxaan Aabe
Wasaaradda wacdiye ah .
Gunuunicii ugu horayaay
Falimaha Rasuullada 6:1-6 Haddaba kuwa wakhtigaas,
marka tirada xertii u ahaa ku tarmo , waxaa jira
gunuunaceen Cibraaniyadii by Yuhuuddii Gariigta
ahayd , maxaa yeelay , Carmalladoodiina uma ay
hagarbixin qaybinta maalin kasta . Markaas -tobankii
dadkii badnaa u yeedhay oo xertii ahaa ayaa ku tidhi,"

100

Ma wanaagsana in loo baahanyahay inaan ka tago


ereyga Ilaah iyo miisas ka adeegno.
Sidaas darteed , walaalayaalow, ka raadi waxaad
dhexdiinna ka xushaan toddoba nin oo sharaf leh , ka
buuxaan Ruuxa Quduuska ah iyo xigmaddu, oo aynu u
dooranno shuqulkan ; . Laakiin waxaan ku sii adkaysan
doonnaa tukasho iyo wasaaradda ee erayga " Oo reer
Hadalku farxiyey dadkii badnaa oo dhan . Oo waxay
doorteen Istefanos oo ahaa nin ay ka buuxaan
rumaysad iyo Ruuxa Quduuska ah , iyo Filibos ,
Barokhoros , Nikanoor , Timoon , Barmenaas , iyo
Nicolas , Nikolas kii reer Antiyokh , Kuwaasay
rasuulladii hor keeneen; oo markay tukadeen dabadeed
, ayay gacmahoodii saareen oo iyaga on.
Laga soo bilaabo tuducdan waxaan aragnaa waxyaabo
dhowr ah oo ku saabsan Filibos nolosha iyo diyaarinta ka
hor wuxuu bilaabay inuu u shaqeyn degaanka ee
wasaaraddiisu Aabe.


Go'an
Filibos waxaa ka go'an in ay kaniisadda maxalliga ah ee
Yeruusaalem . War qad kaniisadda Kaysariya noqday
guriga kaniisad uu.

Sumcad wanaagsan
Filiboys qudhiisu xaqiijiyey in ay hoggaanka guriga
kaniisad uu sida nin ee dabeecadda iyo sharaf.

Ruuxa kabuuxo
Wuxuu ahaa nin oo ahaa had iyo goorba ka buuxaan Ruuxa
Quduuska ah .

Waxaaan isticmalayn maskax


Waxa uu ahaa nin xigmad xaqiijiyay .

Qalbi kashaqaysiin
Wadnaha addoon , wuxuuna lahaa . Qalbi leh naxariis iyo
in ka jawaabtay baahida dadka u baahan Wuxuu lahaa .

101

Wuxuu ahaa nin is-hoosaysiiya , isagoo doonaya inuu u


adeego dadka kale.


Waan adeegaynaa
Intaan Filibos bilaabay in uu u adeego sidii wacdiye , ayuu
marka hore cadeeyay inuu sida ugu adeegto ka ah ee isaga
u gaar ah kaniisadda maxalliga ah.

Awood ku hogaamin
Filiboy bartay sida loo maamulo maamulka by marka hore
loo gudbiyaa amarka odayaasha ka.

Guurtida taladooda
Filiboy lahaa taageerada ruuxi ah odayaasha ayaa at uu
kaniisadda maxalliga ah.
Falimaha Rasuullada 8:14 Haddaba markii rasuulladii
Yeruusaalem joogay maqleen in Samaariya helay
ereyga Ilaah , waxay Butros iyo Yooxanaa u soo diray ...

Bilaabnay Cadaadiska
Filibos waxaa khasbay in ay galaan wasaaradda si wixii uu
lahaa oo lagu magacaabaa by cadaadis ah oo u yimid in uu
noloshiisa.
Falimaha Rasuullada 8:1 Haddaba Saa'uul wuxuu ahaa
ogolaatay si uu u dhinto . Waqtigaas cadaadis weyn ku
dhacday kaniisad , kaas oo ahaa Yeruusaalem ku yaal;
oo dhammaantood ku kala firdheen dalalka Yahuudiya
iyo Samaariya , rasuulladii marka laga reebo.
Falimaha Rasuullada 8:4,5 Haddaba kuwii kala
firidhsanaa, meel walba ka tegey oo kula wacdiyeyeen
ereyga . Markaasaa Filibos wuxuu tegey magaalada
reer Samaariya, oo dadkii ku wacdiyey Masiixa iyaga.

FARRIINTA WACDINTA
Wax wacdiyi jiray dadka ku wacdiyo ka mid ah farriinta
ugu muhiimsan . Waa injiilka Ciise Masiix . Meel Philip
sida wacdiye u galay , ayuu dadka kaga dhex wacdiyey
Ciise Masiix.
102

Falimaha Rasuullada 8:5 Markaasaa Filibos wuxuu


tegey magaalada reer Samaariya, oo dadkii ku
wacdiyey Masiixa iyaga.
Falimaha Rasuullada 8:12 Laakiin markay rumaysteen
Philip sidii ayuu wacdiyey waxyaalaha ku saabsan
boqortooyada Ilaah iyo magaca Ciise Masiix , oo rag iyo
dumarba la baabtiisay .
Falimaha Rasuullada 8:35 Filibos baa afkiisa furay , oo
intuu Qorniinkan ka bilaabay , Ciise ayuu isaga ku
wacdiyey .
Falimaha Rasuullada 8:40 Laakiin Filibos waxaa laga
helay Asootos . Markaasuu dhex marayay , wuxuu
dadkii ku wacdiyey oo magaalooyinkooda oo dhan iyo
tan iyo jeeray intuu gaadhay Kaysariya.
Biyo ku baabtiisid
Farriinta wacdiye ka mid noqon doona dadka ku
baabtiisayay kuwa hesho Ciise biyo sida shaabad oo marag
ay rumaysadkiinna xagga Ciise Masiix.
Falimaha Rasuullada 8:12 Laakiin markay rumaysteen
Philip sidii ayuu wacdiyey waxyaalaha ku saabsan
boqortooyada Ilaah iyo magaca Ciise Masiix , oo rag iyo
dumarba la baabtiisay .
Falimaha Rasuullada 8:36 Haddaba sida ay hoos
wadada u galay , waxay u yimaadeen si ay biyo qaar ka
mid ah.
Bohonku wuxuu yiri , " eeg , waa biyo . Maxaa igu
caqabad ku lay baabtiiso?"
Baabtiisku in Ruuxa Quduuska
Iyada oo Filibos waayo-aragnimo Samaariya , waxaan ka
baranaynaa in rumaystayaasha cusub ma aha oo kaliya u
baahan tahay in la baabtiiso isla markiiba biyo , laakiin
waxaa kale oo ay u baahan yihiin in ay helaan baabtiiskii in
Ruuxa Quduuska ah .
Falimaha Rasuullada 8:14-17 Haddaba markii
rasuulladii Yeruusaalem joogay maqleen in Samaariya
helay ereyga Ilaah , waxay Butros iyo Yooxanaa u soo
diray , kuwaas oo , markay yimaadeen , u duceeyey
103

iyaga inay Ruuxa Quduuska ah helaan; . Waayo, weli


kuma uu soo degin , midkoodna of . Waxay keliya ayaa
lagu baabtiisay magaca Rabbi Ciise . Markaasay
gacmahooda saareen iyaga, oo waxay heleen Ruuxa
Quduuska ah.
Sida kuwaas rumaystayaasha cusub heshay baabtiiskii in
Ruuxa Quduuska ah , waxay sidoo kale ku helay awood uu
ku markhaatiyada wax ku ool u noqon inaad haysatid
injiilka qaadashada dadka kale kuwaas oo aan weli helin
maqlay.
Falimaha Rasuullada 1:8 Laakiinse waxaad heli
doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo
dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa markhaati ka ahaa
Yeruusaalem, , iyo Yahuudiya oo dhan , iyo Samaariya,
iyo ilaa dhammaadka dunida oo.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Waa maxay wasaaradda ee wax wacdiyi jiray ?

2 . Sidee waa wasaaradda ee wax wacdiyi jiray oo kala duwan ka soo call on nolosha rumayste
kasta si evangelize ?

3 . Sharaxaad ka bixi diyaarinta , iyo horumarinta shaqsiyada in mid ka mid lahaa in nolosha
rumaystaha ah ee fiiri ka hor ayuu u shaqeyn laheyd wacdiye .

104

Casharka sideedaad

Adeega wacdinta (walibo)


Ephesians 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta...
Falimaha Rasuullada 21:8 Maalintii dambe waxaan ku jiray Bawlos, ka tageen iyo
Kaysariya yimaadeen , oo waxay gashay gurigii Filibos oo ahaa kii wax wacdiyi ahaa
toddobadii ka mid ahaa , oo isagaannu la joognay.
2 Timoteyos 4:5 Laakiin aad Ceyr in waxyaalahan oo dhan, u adkaysan dhibaatadiisii,
shaqo ee wacdiye sameeyo , cunsiiyo wasaaradda.

QAABKA IYO HABKA WACDINTA


Filibos wasaaradda Samaariya waa qaab ka mid ah tiro
wacdinta .
Tusaale u ah dhammaystirka wixii guddigu weyn Ciise
wuxuu ku soo socda waa.
Falimaha Rasuullada 8: 5-8 Markaas Markaasaa
Filibos wuxuu tegey magaalada Samaariya iyo
wacdiyey Masiixa iyaga . Oo dadkii badnaa, iyagoo isku
wada qalbi ah walow ay wax ka Filibos ku hadlay ,
maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu sameeyey . Si ay
jinniyo wasakh leh , iyagoo qaylinaya oo leh cod weyn
ku dhawaaqay , waxaa soo baxay dad badan oo kuwa
ku hantiyeen , oo kuwo badan kuwaas oo curyaan ahaa
iyo laangadhayaashiiba way bogsadeen . Markaasaa
waxaa jirtay farxad weyn, magaalada in.
Marka Filibos wuxuu tegey Samaariya , oo uu
hoggaaminayey Ruuxa Quduuska ah . Wacdiye waa gooya
a . filibos goosateen oo duurka ku goosashada ah meeshii
Ciise ay wax beeri jireen.
Dhammaystirayo Guddiga sare
Markos 16:15-18 Oo wuxuu iyagii ku yidhi , " Dunida
oo dhan taga galay iyo injiilka ku wacdinno si kasta oo
noole . Kii rumaysta oo la baabtiiso waa badbaadi
105

doonaa, laakiin kii aan aaminsan nahay waa la xukumi


doonaa . Calaamooyinkanna raaci doonaa kuwa
rumeeyey : In My name waxay ku tuuri doonaan
jinniyada oo waxay ku hadlaan doonaa , Carrabkooda
cusub; ayay qaadi doonaan, abeesooyin , oo hadday wax
dilaa ah cabto , waxa aan sinaba u dhaawici doono ;
saari doonaan oo gacmaha on buka , wayna bogsan
doonaan . "
Filiboy intii addeecday oo erayada tooska ah ee Ciise
markii uu tegey Samaariya, meel in xaalad caadi ah, qof
Yuhuudi jeceshahay inaadan inaad u tagto.
Falimaha Rasuullada 1:8 Laakiinse waxaad heli
doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo
dul joogay; iyo aad ii noqon doontaa markhaati ka ahaa
Yeruusaalem, , iyo Yahuudiya oo dhan , iyo Samaariya ,
iyo ilaa dhammaadka dunida oo.
Filiboy intii addeecday oo erayada Ciise markii uu ku
wacdiyey injiilka iyo calaamadaha ah in Ciise uu ku ballan
qaaday soo raaceen.
Falimaha Rasuullada 8: 6,7 Oo dadkii badnaa, iyagoo
isku wada qalbi ah walow ay wax ka Filibos ku hadlay ,
maqleen oo ay arkeen calaamooyinkuu sameeyey . Si ay
jinniyo wasakh leh , iyagoo qaylinaya oo leh cod weyn
ku dhawaaqay , waxaa soo baxay dad badan oo kuwa
ku hantiyeen , oo kuwo badan kuwaas oo curyaan ahaa
iyo laangadhayaashiiba way bogsadeen.
Mark sharaxay bilowga ah dhammaystirka ee guddigu
weyn isla markiiba ka dib Ciise, ayaa laga qaaday kor
loogu qaaday samada.
Markos 16:20 Oo iyagu way baxeen oo meel kasta
wacdiyeen, Rabbiguna waa la shaqaynayay iyaga iyo
hadalka ku xaqiijinaya maraya calaamadaha la socota .
Aamiin.

Dadka reer Samaariya ka helay injiilka in filiboy wacdiyey


maxaa yeelay, eraygii lahaa xaqiijiyay calaamadaha.

106

Mucjisooyinka wacdinta
wacdinta oo keliya run ahaantii waxtar leh waa wacdinta
mucjiso . Muddo sanado ah kaniisadda ayaa isku dayaya in
ay gaaraan dunida injiilka by hab dhaqameed iyo
farsamooyinka iyada oo aan filaya Ilaah si loo xaqiijiyo
hadalkiisu calaamooyin iyo yaabab . Waxaan hadda
isticmaalay ah wadooyin iyo foomamka . Inta badan
waxaan u lahaa nooc ka mid ah iyo cibaadada , laakiin
dafireen awoodeeda.
2 Timoteyos 3:5 Having nooc ka mid ah iyo cibaadada ,
laakiin in loo diido awoodeeda . Oo dadka ka leexo !
Wacdiye waa in ay leeyihiin oo subkiddoodu waxay si
wasaaraha leh calaamooyin waaweyn , oo yaabab iyo
mucjisooyin bogsiinaya . Mar kasta oo Ilaah ayaa
xaqiijiyay hadalkiisu mucjisooyin bogsiinaya , dad badan
ayaa iman doona si ay Ciise.
Ficilada kaniisada
Kaniisadda oo lagu qeexayo kitaabka Falimaha Rasuullada
koray by kumanaan sababtoo ah ee wacdinta mucjiso.
Falimaha Rasuullada 2:43 Markaas cabsi baa gashay
naf kasta , iyo yaabab iyo calaamooyin badan oo
rasuulladii waxay sameeyeen ka.
Falimaha Rasuullada 2:47b Markaasaa Rabbigu ku
daray in ay kaniisaddu ay maalin walba kuwa la
keydsho.
Falimaha Rasuullada 5:12a Oo waxay gacmahooda ku
sameeyeen calaamooyin iyo yaabab badan dadka
dhexdiisa ku sameeyeen.
Falimaha Rasuullada 5:14-16 iyo Mu'miniinta u soo
badanayaan baana Rabbiga u , oo rag iyo dumarba , oo
sidaas daraaddeed iyagu buka ka soo bixiyey jidadka
iyo in ugu yaraan ay hooska Butros , Itaal iyaga la
dhigay sariiro iyo dermooyin si , dhici on qaar ka mid
ah iyaga . Sidoo kale dad faro badan soo aruuriyey
magaalooyinka dalka ku wareegsan Yeruusaalem, dad
buka iyo kuwa la jinniyo wasakh lahu derdereen , oo
dhammaantood wuu bogsiiyey.

107

Tusaalooyinka

Butros iyo Yooxanaa
Sida Butros iyo Yooxanaa ku socotid waddo , waxay
arkeen nin oo ahaa curyaamiyay ka soo tuugsiga
dhalashada ag iriddii macbudka .
Falimaha Rasuullada 3:6-10 Markaas Butros ayaa ku
yidhi , " Lacag iyo dahab aanad lahayn , laakiin waxa
aan u leeyihiin , waxaan idin siin : Magaca Ciise Masiix
, kii reer Naasared , ku kici oo soco . " Oo isna wuxuu
isagii ka qaaday by xaq u isaga gacanta iyo kor u
qaaday, oo markiiba cagihiisii iyo lafaha canqowga
xoog helay . Sidaas ayuu , kor u booday , intuu istaagay
ayuu ku socday iyo macbudkii la galay iyaga - socodka ,
oo boodboodaya oo Ilaah ammaanaya .
Oo dadka oo dhammuna waxay arkeen isagoo socda oo
Ilaah ammaanaya . Markaas waxay ogayn in taasu
ahayd kii fadhiyey oo dawarsanayay sadaqad Albaabkii
Quruxda Badnaa agtiisa dawarsiga , oo waxay ka
dhergeen yaab iyo amankaag ula dhinteen wixii ku
dhacay isaga .
Natiijada ka mid mucjiso , shan kun oo qof ayaa ku
badbaadiyey .
Falimaha Rasuullada 4:4 Si kastaba ha ahaatee , in
badan oo kuwa ereyga la rumaysan yahay maqlay ; oo
tiradii nimanku u yimaadeen inay ku dhowaayeen shan
kun oo noqon.


Filiboy
Marka Filibos wuxuu tegey Samaariya , sababta oo ah
mucjisooyinkii , aqbalay badan Ciise yahay Badbaadiyaha
oo waa la baabtiisay.
Falimaha Rasuullada 8:5 Markaasaa Filibos wuxuu
tegey magaalada reer Samaariya, oo dadkii ku
wacdiyey Masiixa iyaga.
Falimaha Rasuullada 8:12 Laakiin markay rumaysteen
filiboy sidii ayuu wacdiyey waxyaalaha ku saabsan
boqortooyada Ilaah iyo magaca Ciise Masiix , oo rag iyo
dumarba la baabtiisay.
108

Bowlos
Marka bowlos galay inuu Efesos dhaafo , Ilaah ayaa
xaqiijiyay ahaa uu hadalkiisii ku wacdinta mucjiso.
Falimaha Rasuullada 19:11 Haddaba Ilaah ka
shaqeeyay mucjisooyin aan caadi ahayn by wuxuu
gacmaha Bawlos ku.
Natiijada wacdinta mucjiso iyo natiijada ka baridda Bawlos
iyo tababarka dadka kale wacdinta mucjiso ee dugsiga ama
hool muxaadaro magaalada in , kuwaas oo ku noolaa
gobolka taasoo Aasiya oo dhan maqlay injiilka.
Falimaha Rasuullada 19:10 Markaasaa waxaa taas laba
sannadood ay socotay , si ay dhammaan kuwa Aasiya
degganaa maqlay hadalka lagu Rabbi Ciise , oo Yuhuud
iyo Gariigba.

Kaniisada Maanta
Ilaah waa soo celinta wacdinta mucjiso kaniisadda maanta .
Sida wacdiyayaal ku samayn ay shaqada iyo tababaraan
rumayste kasta wacdinta mucjiso , mawjado xoog badan oo
wacdinta mucjiso ku xaaqi doonaa dunida oo dhan ka hor
soo celinta ugu dhakhsaha badan ee Ciise Masiix ah .
Matayos 24:14 Oo injiilkan boqortooyada ayaa lagu
wacdiyi doonaa inuu dunida oo dhan markhaati ahaan
quruumaha oo dhan , dabadeedna ugudambaysta ayaa
iman doonta.
Jawaabta jowmitiriga
Ugu horayntii Ciise iyo tobankii xertiisa ku soo baxa , ka
dibna wuxuu u soo diray toddobaatanka . On maalintii
Bentekoste , mid boqol iyo labaatan qof ay heleen awood
ay u sheegay Ciise oo ku saabsan . Kumanaan yimid in ay
ogaadaan Ciise markay arkeen calaamadii of imaatinka
Ruuxa Quduuska ah . Kumanaan ayaa la badbaadiyey
markii Butros iyo Yooxanaa ninka curyaanka ah bogsiiyey
. The dadkii badnaa reer Samaariya ka maqlay oo
rumaystay injiilka Ciise markii ay arkeen calaamooyinkuu
of Philip . Kaniisad bilowgii kama uusan by sii dheer ,
waxa ay meel kasta koray by isku dhufasho rumaystayaal
yeeleen , shuqulladii Ciise . Wacdiyayaal, ayaa maanta weli

109

waxaa si abaabulo Mu'miniinta samaysaan shuqullada Ciise


.

ASAASKA IYO KANIISADAHA CUSUB EE GUDAHA


Lagayaaba, Butros iyo Yooxanaa aasaasay ah kaniisadda
maxalliga ah oo cusub oo Samaariya ka yimid kuwii uu
lahaa guuleystay inay Ciise iyada oo wasaaradda ee wax
wacdiyi jiray, filiboy.
Falimaha Rasuullada 9:31 Markaas kiniisadaha
Yahuudiya oo dhan , Galili , iyo Samaariya ku lahaa
nabadda iyo ahaayeen dhisna . Iyo socodka ee cabsida
Rabbiga iyo gargaarka Ruuxa Quduuska ah , ay u
tarmeen.
Shaqeeyaa Kuwo kale
Wacdiye waa in ay si dhow ula shaqeeyaan waayeelladii
reer inuu hoose ee kaniisadda iyo giftings kale wasaaradda
fivefold . Wacdiye ma aha in laga soo baxay " samaynaya
wax uu isagu lahaa " ka madax banaan wasaaradaha kale .
Samaariya waa tusaale wanaagsan oo ah tan . Waxay
noqonaysaa aan la malayn karin in la keeno dhallaanka
dunidan ka dibna way ka baxaan si ay u dhinta gaajo . In
Samaariya , waxaan arki rasuulladii isla markiiba soo socda
iyo fulinta on shaqada iyo , sida muuqata , asaasidda
kaniisad la raacayo qorshaha Ilaah iyo naqshad of waxtar
leh .
Kaniisaddii reer Samaariya waa qaab Ilaah , waayo
koritaanka kaniisadda ka.
 Waxaa jiray nabadda .
 Kaniisadda xoogaystay .
 Waxa waxaa laga qalbi qabowjiyey by Ruuxa
Quduuska ah .
 Oo iyana way kortay in lambarada .
 Waxa lahaa xiriirka iyo maamuustaan, shakhsi
dhow waayo, Ilaah .
Tani waxa ay ahayd kaniisad in si waafaqsan qorshaha
Ilaah iyo ujeedada kor saldhig u ah rasuullada iyo nebiyada
oo la dhisay .

110

QAABABKA WACDIGA
Waxaan dhowr waxyaalood tuducdan ku saabsan Philip
waa in sifaha wasaaradda ee wax wacdiyi jiray dhawraan .
Bulsheedka udiyaarsan
Filiboy la aqoonsan yahay oo jaq uu adeeggiisa. Ma
dareensan tahay in isagu wuxuu lahaa inuu sameeyo wax
kasta oo uu nafsaddiisa .
Shaqeeyaa Kuwo kale
Wuxuu muujiyey diyaarinta ah in aan la wasaaradaha kale
ee ka shaqeyn
Hogaamiye u,eg
Oo wuxuu lahaa xiriir dhow la yeeshaan hoggaanka guriga
kaniisadda iyo wuxuu ku tiirsanayd iyaga on markii uu
caawinaad u baahan yahay .
Wax soo Wasaaradaha Kale
Wuxuu kama tegin koox cusub this ee Mu'miniinta ah lala
joogin . Wuxuu ogaa in ay loo baahan yahay ee wasaaradda
rasuullada , nebiyada , macalimiinta iyo wadaaddada
kaniisadda haddii ay ahaayeen si ay u koraan iyo in la
dhismay, oo rumaysadkiinna .
Hesha jihada Ilaah
Wuxuu kama tegin ilaa uu tilmaamaha qeexan helay Ilaah
ka yimid .
Falimaha Rasuullada 8:26 Haddaba , malaa'igta
Rabbiga ayaa la hadashay Filibos , oo wuxuu ku yidhi ,
" Kac oo waxaad tagtaa xagga wadada taas oo
Yeruusaalem ka soo degayay tago Gaza . " Tani waa
cidla ah .

111

WACDINTA IYO WACDINTA SHAKHSIYADEED


Khabiirka guusha nafta
Wacdiye waa kan isu dheelitiro in wasaaraddiisu noqon
doonto sidii dedaalka iyo xirfad leh ee wacdinta shakhsi
sida isaga oo ku jira wacdinta tiro . Wacdiye waa inay
noqdaan kuwo an ku guuleystay Naf khabiir . Wuxuu
doonaa had iyo jeer la raadinaya fursado ay ku markhaanti
ka ah ee Ciise Masiix .
Adeecida jihada ilaah
Filibos waxaa laga keentay inay ammaanta iyo farax in uu
ahaa in ay tagaan iyo maraga nin ka mid ah oo
lamadegaanka ku socday on Samaariya ka baxdo . Tani
dhab ahayd tijaabo ah addeecitaan . Philip intii addeecday
oo Ilaah , oo wuxuu lahaa fursad ay ku keeni nin aad u
muhiim ah , lacag-haye ee Qaranka ee Itoobiya , si ay
Ciise.
Falimaha Rasuullada 8:26-40 Haddaba , malaa'igta
Rabbiga ayaa la hadashay Filibos , oo wuxuu ku yidhi ,
" Kac oo aad xagga koonfureed, wadada taas oo
Yeruusaalem ka soo degayay tago Gaza . " Tani waa
cidla ah . Sidaas daraaddeed wuu kacay oo u tegey .
Oo bal eeg , nin ee Itoobiya , bohon ah oo amar weyn ka
hoos hayay Kandake boqoraddii Itoobiya , kuwaas oo
lahaa lacag of khasnadda iyada oo dhan , iyo
Yeruusaalem yimaadeen in ay caabudaan , ka soo
noqonayay . Markaasuu ku fadhiyey gaadhifaraskiisa ,
ayuu reading ahaa nebi Isayos .
Markaasaa Ruuxii Filibos ku yidhi, "Orod oo u dhow
iyo soo gaadhin gaadhigan."
Degdeg ubarid
Sidaas Filibos markuu ku orday , wuxuu maqlay isagoo
akhriyaya kitaabka nebi Isayos , wuxuuna ku yidhi,"
Ma garanaysaa waxaad akhriyaysid?"
Oo wuxuu ku yidhi,"Sidee karo ayaan , ii mooyee qof

112

ku hagaya ?" Markaasuu wuxuu weyddiistay filiboy


inuu yimaado fuulo oo la fadhiisto leh.
Meesha ugu Kitaabka kuwaas oo ka akhriyeyey waa
tan : "Waxa uu ahaa keentay sidii ido ah in la gowraco ,
iyo sidii neef baraar ah ka hor inta ay ka xiira aamusan
, Isagu afkiisa ma uu furin . Intuu is-hoosaysiiyey
caddaaladda ahaa uga qaaday . Oo bal yaa u sheegi
doonaa Farcankiisii ? Maxaa yeelay, noloshiisa dhulkaa
laga qaaday . "
Sidaas Bohonku wuxuu Filibos u jawaabay oo ku yidhi ,
"Waxaan aad weydiiso , kuwaas oo aanu nebi ka odhan
, Ma isaga qudhiisaa mise waa mid kale qaar ka mid ah
?"
Baabtiisa kuwa cusub
Markaas Filibos baa afkiisa furay , oo intuu Qorniinkan
ka bilaabay , Ciise ayuu isaga ku wacdiyey . Haddaba
intii ay hoos u wadada u galay , waxay u yimaadeen si
ay biyo qaar ka mid ah .
Bohonku wuxuu yiri , " eeg , waa biyo . Maxaa igu
caqabad ku lay baabtiiso ? "
Markaasaa Filibos wuxuu yiri , " Haddii aad aaminsan
tahay qalbigaaga oo dhan , laga yaabaa in aad . "
Oo isna wuxuu ku jawaabay oo ku yidhi , " Waxaan
rumaysanahay in Ciise Masiix yahay Wiilka Ilaah . "
Sidaas gaadhifardoodka, oo wuxuu amray in weli
istaagaan . Oo labadoodiiba Filibos iyo bohonkuba hoos
biyahay galeen , oo wuu baabtiisay isaga . Haddaba
markay soo baxeen ilaa maantadan biyaha , ayuu
Ruuxii Rabbigu ku qabtay Filibos , sidaa darteed ,
bohonkuna wuxuu dambe uma arkay ; oo wuxuu tegey
iyagoo faraxsan . Laakiin Filibos waxaa laga helay
Asootos . Markaasuu dhex marayay , wuxuu dadkii ku
wacdiyey oo magaalooyinkooda oo dhan iyo tan iyo
jeeray intuu gaadhay Kaysariya .
Wacdiye waa inuu mar xasaasi u ah Ruuxa Quduuska ah .
Filibos waxaa laga hor kacay xagga Samaariya iyo
magaalada u bisleen goosashada . Markaasaa Filibos
wuxuu ahaa keentay in ninkii bohon Itoobiya . Ninkaas
ayaa durba la doonaya Ilaah ka dib . Sida wacdiye waa
xasaasi u ah dukashada iyo waqtiga Ruuxa Quduuska ah ,

113

oo wuxuu ahaan doonaa qaar kale oo badan oo waxtar leh


in wasaaraddiisu .
Tusaale ahaan
Inta badan Muuminiinta dareemi ku filneyn marka ay
akhriyaan guddigu weyn bay ku wacdiyeen warka
wanaagsan oo uunka oo dhan .
Dad badan oo dareema in ay awoodin in ay ku wacdiyo,
sida Philip yeeleen oo Samaariya . Si kastaba ha ahaatee ,
waxaan isku aragto in marka Philip fuusho ilaa
gaadhifaraska , wuxuu fadhiistay meel ka soo socda si
Bohonku wuxuu iyo isaga ku wacdiyey .
Falimaha Rasuullada 8:35 Filibos baa afkiisa furay , oo
intuu Qorniinkan ka bilaabay , Ciise ayuu isaga ku
wacdiyey .
Si aad " ku wacdiyaan " macnaheedu waa in ay si fudud
ugu naadin , inaad u sheegto , ama in ay wadaagaan .
Marka Markaasaa Filibos wuxuu ku fadhiistay soo socota
ninkan , si fudud ayuu ku dhaawacmay oo isaga . By sidaas
samaynaya , wuxuu rumoobay guddigu weyn Ciise iyo
isagoo ka qayb ku wacdiyaya warka wanaagsan oo uunka
oo dhan .
Erega aqoonta
Wacdiye waa in ay leeyihiin aqoon fiican u erayga Ilaah .
Philip aqoonta u lahaa sida a erayga Ilaah oo uu bilaabi
kartaa meesha ninka ka mid ahaa wax akhriska iyo injiilka
ku wacdiyo isaga .
Dheeli tiran ee Wasaaradda
Dhab ahaantii , Filibos wuxuu ahaa nin kii loo dheelli tiro
in deegaan walba ee wasaaraddiisu . Wuxuu ahaa nin reer
Word iyo inuu ahaa nin ay ka buuxaan Ruuxa Ilaah .
Filiboy, sida wacdiye, Ciise wacdiyey meel kasta oo uu u
tegey.
Falimaha Rasuullada 8:40 Laakiin Filibos waxaa laga
helay Asootos. Markaasuu dhex marayay, wuxuu
dadkii ku wacdiyey oo magaalooyinkooda oo dhan iyo
tan iyo jeeray intuu gaadhay Kaysariya.

114

KU ADEEGIDA JIDKA MASIIXA


Qalabeeyaan
Waxaan marar badan kula tahay wax wacdiyi jiray waa mid
ka mid ah kuwa soo gelayoba oo qabta yimaddeen
waaweyn . Xoojinta ku jirtay on wasaaraddiisu u safraya .
Si kastaba ha ahaatee , wasaaradda hoose ee wax wacdiyi
jiray sida ay Efesos afar waa " harka lahayn oo quduusiin
ah ee shaqada ee wasaaradda . "
Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid
dhigay inay ahaadaan rasuullo , nebiyada , qaarna
wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah
wadaaddada kaniisadda iyo macalimiinta ...
Si ay u tababaraan
Wax wacdiyi jiray , sida rasuul ka , Nebi , wadaad iyo
macallinka waxaa la siiyaa si ay u tababaraan dadka si
samaysaan shuqullada Ciise .
Waxaan aragnay , shuqulladii Ciise sida wacdiye . Ciise
wuxuu ka hadlayay rumaystayaasha oo dhan marka wuxuu
yiri :
Yooxanaa 14:12, hubaashii, waxaan idinku leeyahay, kii
i rumaystaana ma, shuqullada aan sameeyo, isna wuu
samayn doonaa, oo shuqullo kuwan ka wuxuu samayn
doonaa, maxaa yeelay, waxaan si Aabbahay tagaan.
Shaqada ee Wasaaradda
Shuqullada wasaaradda yihiin :
 To injiilka ku wacdinno
 Jinniyadiina
 Bogsiiya kuwa buka
Rumaystayaasha oo dhan waxay u baahan yihiin in la
tababaray in ay samaysaan shuqullada Ciise . Tani waxaa
ka mid ah ku wacdiyeen injiilka , jinniyadiina ayuu
jinniyada ku bogsiinaya kuwa buka . Shaqada hoose ee wax
wacdiyi jiray ma aha in ay shuqulka hawsha u sameeyo
wasaaradda , balse ay u diyaar garoobaan dadka Ilaah ee
shuqulka hawsha u sameeyo wasaaradda .

115

" Haddaba saraakiishii baa daloolin "


Kuwa ku jira wasaaradda fivefold yihiin saraakiishii
daloolin in ciidankii Ilaah . Haddaba saraakiishii baa
layliga ma yihiin kuwa ku dagaallama oo dagaalkiina aad
ku guuleysato , inkastoo ay yihiin khibrad leh oo xirfad leh
ee maamul gobaleedka Puntland . Waxa ay shaqo waa in ay
tababarto askari ay u noqon shiriyey ku xoog badan .
Askartan ayaa , wada shaqaynaya sidii ciidan xoog leh
dishibiliin , waa kuwa ku guuleysan dagaallo ka .
Muumin kasta
 Rumayste kasta oo ay tahay shaqadii wasaaradda
sameeyo.
 Rumayste kasta oo ay tahay in markhaati for Ciise
Masiix noqon.
 Rumayste kasta oo ay tahay in "injiilka ku
wacdinno."
 Rumayste kasta oo ay tahay in la sameeyo si sax ah
shuqullada rumaysta, isla markaana oo Ciise
sameeyey.
 Rumayste kasta oo ay tahay in jinniyada ku saaro
iyo bogsiiyaan kuwa buka.
Ciise oo ka hadlayay in ay rumaystayaasha oo dhan , ma
ahan oo keliya kuwa ku jira wasaaradda fivefold markii uu
yiri " calaamadahaan raaci doonaa kuwa rumeeyey."
Markos 16:17, Calaamooyinkanna raaci doonaa kuwa
rumeeyey : waxay ku tuuri doonaan jinniyada oo waxay
ku hadlaan doonaa , Carrabkooda cusub; ayay qaadi
doonaan, abeesooyin , oo hadday wax dilaa ah cabto ,
waxa aan sinaba u dhaawacayso iyaga ; saari doonaan
oo gacmaha on buka , wayna bogsan doonaan " .
Haddii rumaystayaasha oo dhan waa:
 Injiilka ku wacdinno
 Wadin dadkana jinniyo
 Rid gacmahooda on dadka jiran
Markaas rumaystayaasha oo dhan waa in lagu tababaray :
 Sida wacdiyo
 Sida in uu u adeego ugu samatabbixinayo
 Sida loo wasaaraha bogsashada si buka
Sida rumaystayaasha oo dhan waxaa loo tababaray
wacdinta mucjiso , sida rumaystayaasha oo dhan ay
noqdaan wacdiyayaal mucjiso ka shaqeeya , ka dibna
116

dunida iyo in la guuleystay kartaa doonaa injiilka Ciise


Masiix .
Abaabulo Rumaystayaasha
Waa in aynaan ku xiran kuwa loo yeedhay si ay
wacdiyayaal, si loo gaaro dunida injiilka . Waa in aan loo
tababaro iyo abaabulo rumayste kasta . Tababar Kanu waa
shuqulkii hoose ee wacdiyayaal . Waxay u eg yihiin si ay u
tababaraan Muuminiinta ah ee awoodda badan wacdinta
mucjiso ku ool ah . Waxay u eg yihiin in ay abaabulo
kooxo tahay wacdin in ay gaaraan lumay injiilka .
In wasaaradda Ciise , sida uu ku wacdiyeen injiilka , cay,
kicinta kuwii dhintay , jinniyadiina ayuu jinniyada ku ,
wuxuu ahaa tababarta dadka kale si ay shuqulladiisa
sameeyo . Wuxuu ahaa wuxuu naftiisa ku dhufasho gudo
gelin nolosha dadka kale .
Ee muhiimka ah waxaa dhufasho
Furaha u ah in ahaanshaha wacdiye ku ool ah , ma ahan
intaas dheer , waxa ay isku dhufashada . Waxaa aan isku
dayay in la dhiso wasaaradda ugu weyn ; waxa uu ku tarmo
ka mid ah is gelin nolosha dadka kale .
2 Timoteyos 2:2, Oo waxyaalihii u leeyihiin in aad iga
maqasheen markhaatiyaal badan dhexdood , samayn ,
kuwaas oo niman aamin ah kuwaas oo awood u yeelan
doonaan in ay baraan dadka kale waxay sidoo kale .
Wixii waxbarasho dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca
wax wacdiyi jiray , ka fiiri iyo laab ah Miracle Buuggan Qorshaha Ilaah ee Reach Aduunka .

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sharaxaad ka bixi saddex Dabeecadood oo aan arkay in Philip , wax wacdiyi jiray , sidii ayuu
la xiriira jirka intiisa kale ka jirta ee Mu'miniinta ah .

2 . Sharaxaad ka bixi ujeeddada wax wacdiyi jiray sidii uu la xiriiraa jidhka Masiix .

3 . Maxaa waa wacdinta mucjiso ? Sii tusaalayaal ka soo Ereyga .

117

Casharka sagaalaad

Wacddinta wadaadka, ama ari jiraha


Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta ...

HORDHAC
Wadaad waa ugu muuqda ee hadiyado wasaaradda ee
kaniisadda maanta . Si kastaba ha ahaatee , inta lagu guda
jiro waqtiga Axdiga Cusub Church hore ma sidaas . Erayga
" wadaad" waxaa loo isticmaalaa mar kaliya ee James New
King Version of Kitaabka Quduuska ah . ( Efesos 4:11 , kor
ku xusan )
Aragti dhaqameed
Culeys aan macquul ahayn ayaa la saarayaa wadaad
sababtoo ah la'aanta fahamka Aabe wasaaradda this our . In
jameeco badan oo degaanka ah , wadaad ayaa ka mas'uul
ah wax walba oo ay ku jiraan badisay lumay , qaadashada
daryeelka foofka ahu , isagoo ka mas'uul yahay dhaqaalaha
ka , isagoo macalinka , iyo wax wacdiyi jiray .
Markii nin u taagan tahay oo keliya in meel this , waxa uu
noqonayaa mid aad u nugul , iyo kun oo wadaaddada
kaniisadda u dhacday galay dhamaystiran oo burbura ,
sidoo kale damiir , ruuxa ayaa , jir ahaan , dareen ahaan ,
ama maskax ahaan . Dad badan oo u dhacay sidii booli oo
si kibirka nolosha iyada oo kudhawaad . Qaar ka mid ah ku
bixiyay in ay sasabidda maalka iyo maamul-xumo
maaliyadeed , sababtoo ah mana jiraan wax hubino iyo isu
dheelitirnaan Ilaah siiyey .
Aragti kitaabiga ahi
Dhamaan hadiyado wasaaradda fivefold yihiin in ay
wasiirka iyo shaqada wada koox ahaan in kaniisadda
maxalliga ah, mid kasta oo ka hawlgala ay shaqo
adeeggiisa. Axdiga cusub dhexdiisa Kaniisadda, waxaan
aragnaa mid kasta oo ka mid ah giftings wasaaradda
fivefold hawlgal halkii tago wasaaradda oo dhan si ay
wadaad ah, sida ayaa dhaqankeena. Shaqo ee wasaaradda
fivefold ee kaniisadda maxalliga ah waxaa la siiyaa Ciise :

118

 Si loogu diyaariyo dadka Ilaah shuqulkii ay


wasaaradda
 Si aad dhistid jidhka Masiix
 To keeno wadajir ah ee ka iimaan iyo aqoonta
Wiilka Ilaah
 To keeno quduusiinta in ay meel roonaa iyo
buuxnaantiisa Masiixa
Aabe Wasaaradda wadaad ama adhijir si caadi ah u
shaqaysaa in kaniisadda maxalliga ah ka mid ah oo kaliya.
The giftings kale wasaarad u shaqeyn doonaa gudahood
kaniisadda degaanka laakiin sidoo kale waxaa loo diri
doonaa , waqti ka waqti , si ay u dhisaan ilaa
rumaystayaasha kale ee iimaanka ama in la dhiso kaniisado
kale.
Micnaynta wadaadka

Adhijir
Wadaad hadalka turjumay Giriigga ee Efesos 4:11 waa "
poimen " adhijir oo macnaheedu yahay , mid ka mid ah
kuwa lo ah udiiday una ama adhi , ku Hanuuniyaa iyo sidoo
kale jaqsiinayso adhi ah, kormeere .
" Poimen " waxa loo adeegsaday siddeed iyo toban jeer ku
sugan Axdiga Cusub . Waqtiga ayaa ka mid ah waa wadaad
turjumay . The kale toddoba iyo toban jeer waa lagu
turjumay adhijir .
Waxaan si joogto ah u isticmaali wadaad ereyga sababtoo
ah waa erey loo isticmaalo in Efesos afar halkaas oo liiska
dhamaystiran oo ah giftings wasaaradda fivefold waxaa la
siiyaa . Si kastaba ha ahaatee , sababta oo ah isticmaalka
badan yahay kitaabi ah iyo macnaha dhabta ah ee ereyga "
poimen , " waxa uu noqon lahaa more kitaabiga ah in la
isticmaalo erayga " adhijir . "
Qaar ka mid ah ayaa dareemay walwalsan ku saabsan la
isticmaalayo ereyga " adhijir " sababtoo ah la'aanta ah ee
dheelitirka in uu ahaa kulantay sano ka hor . Qaar ka mid
ah dhaqdhaqaaqa yimiday oo gudahood , loo isticmaalo ,
adhijir erayga iyo uu noqday yaqaan Movement adhi ah .
Dhaqdhaqaaqa noqotay out of dheelitirka iyo sababa badan
oo ku dhaawacmey jidhka Masiix .
Waxaan u baahan nahay in ay u dhaqmaan iyo waxba ma
sheegin . Waxaan u baahan nahay in ay u dhaqmaan on
119

muujinta ah ee erayga Ilaah siduu yahay soo celinta runta


axdiga cusub si uu jirkaaga maanta . In aannu daraasad
waxaan u doortay in ay isticmaalaan ereyada , wadaad iyo
adhijir , badadanaa sababtoo ah waxay labada kitaabi
yihiin.


Wadaad- Macalin
Qaar ka mid ah dareento in wadaad iyo macallinka kala
sooci karo iyo in ay jiraan afar kaliya giftings wasaaradda .
Sababtu waxa weeye in Efesos afar says , "isagu wuxuu
siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah . " Markaas
wadaad iyo macallinka labadaba waa la wada xusay sida
Aayaddan ay sii , " iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta . "
Waxaa jira waxyaabo badan si ay caddayn fasiraada this
sida wasaaradda of wadaad ka hubaal waa in la shahaado
weyn oo wasaaraddu wax bara .
Waxaa jira dad si waxtar leh u shaqaynayaan sida
wadaaddada kaniisadda iyo leeyihiin wadnaha wadaad
weyn ee , laakiin waxay yihiin macalimiin aad u liita .
Waxa kale oo jira macalimiin aad u awood iyo hibada of
Ereyga kuwa aan waxba haysan wadnaha wadaad ah iyo u
muuqdaan in ay la leedahay xidhiidh -dhaqatada aad u yar
dadka ku baraan .
Ayadoon farqiga u fikir on aayaddani waxa ay , waxaan
doortay inaan iyaga wax ka baran , aawadood oo ah faham ,
sida shan giftings wasaaradda oo kala duwan .

Shanta waaxood ee wacdinta


Kuwa waxaa lagu magacaabaa iyo waxa lagu shaqaynayaa
in kasta oo ay wasaaraddu fivefold leeyihiin fiican yihiin
iyo in ay la dhaafi karin . Tani waa hal sabab oo ah shan
hadiyado wasiirradii waa in kaniisadda kasta oo degaanka
ah oo shaqeynaya . Mid kasta oo ka giftings wasaaradda u
baahan tahay si wadajir ah u soo qulqulaya iyo wasiirka ay
u diyaar garoobaan , dhiso ilaa iyo hagaagaan oo dhan ee
Mu'miniinta ah ee kaniisadda in sidaas darteed waxaa laga
yaabaa in ay wada gaadhno " qiyaasta koridda ee
buuxnaanta Masiixa . "
Markii Ciise dhigay wasaaradaha kala duwan ee kaniisadda
120

, wuxuu ku samayn jiray Ujeedada iyo taxadar badan .


Waxa uu yaqiinsaday kala duwan ee baahida kala dhexyaal
dadkiisa ka dhex iyo waxa uu ahaa walaacsan in kasta oo
ah baahida kuwa la buuxiyo by qaliinka miisaaman ee
giftings wasaaradda , kuwaas oo hawlgal kaniisadda
dhexdeeda kasta oo degaanka ah .
Haddii kasta oo giftings wasaaradda ma aha in hawlgal si
joogto ah ee kaniisadda degaanka , waxa aan suurta gal
jirka in ee Mu'miniinta ah ay u yimaadaan si ay Marwo
Huda buuxa iyo isku dheeli tiran ee ay nolosha iyo adeegga
masiixi.

WADAADADU WAA KORMEERAYAAL


Falimaha Rasuullada 20:28 Sidaas darteed iska jira iyo
adhiga oo dhan , ka dhex kaas oo Ruuxa Quduuska ahu
idiinka dhigay beldaajiyayaal inaad , daajisaan
kiniisadda Ilaah , kaas oo wuxuu soo iibsaday oo uu
dhiiggiisa ku .
Quudinta idaha
Erayga Giriigga ah ee kormeeraha waa " episkopos . "
Waxaa sidoo kale loo tarjumay " kiniisaddu . " Ereygan
waxa loogala jeedaa mid ka mid ah kuwa idaha jaqayo .
Waxa si fudud yahay tixraac si wadaad ah ama adhijir
lahayn . Hoggaamiyaha kiniisaddu in macnaha kitaabi ah ,
waa shaqo ah ee kaniisadda maxalliga ah , ma mid ka mid
ah kuwa uu awood u leeyahay in ka badan koox ee
kaniisadaha degaanka sida rasuul .
Aragti dhaqameed
Bishobada , oo qayb ka ah darajooyinkooda wacdina ,
wuxuu yimid jiritaanka ma axdiga cusub waxyi ama
naqshad , laakiin ee isku day of rag si ay u hagaajiyaan on
qorshaha Ilaah iyo ujeedada loogu tala galay kaniisadda
maxalliga ah oo madax banaan . Hoggaamiyaha kiniisaddu
waa in aan la qaadan meesha kuwa kii Ilaah soo dhiso sidii
rasuullada iyo nebiyada .
Ari jire yihiin inay taliyayaal ugu foofka. Sawirka
muuqaalka waa adhijir ku fadhiya oo dhinaca buurta iyo
daawashada weyn idaha in ay leeyihiin laygu inuu
daryeelka .

121

Dhaman odayaasha, ama u taliya, oo ah kaniisadda


degaanka yihiin uu u shaqeeyo sida adhijirradii xataa haddii
ay yihiin wasaaradda a xubno kale oo aan ahayn in of
wadaad ah.
Bowlos ayaa sheegay in kuwa dooni Aabe wasaaradda this
yihiin dhibirsan oo hawl sharaf leh.
1 Timoteyos 3:1 Hadalku waa run, Haddii nin kii
doonaya inuu jagada of hoggaamiyaha kiniisaddu ,
wuxuu dooni lahaa shaqo fiican .
Qayb, maha derejo
Fiiro u yeelo in a "wadaad " ama " adhijir " waa shaqo ah , ma title a .
Isla taa ayaa sax ah oo mid kasta oo ka mid ah oo kale oo ka mid ah
giftings wasaaradda shanta qaybood ee wacdinta. Rasuulkii , Nebi ,
wax wacdiyi jiray oo macalin waa dhammaan hawlaha iyo ma horyaal .

MUMINIINTU WAA IDO


Ereyada " ido " iyo "ido" ma yihiin shuruudaha ugu macno
wanaagsanmay usamaynaysaa in loo isticmaali karo in lagu
qeexo dadka Ilaah .
Si kastaba ha ahaatee , ereyadan aad u ergooyin sharaxaad
ka our ku tiirsanaanta total hanuunsan , shaqada Ilaah iyo
daryeel nolol maalmeedkeena .
Ma u baahan tahay daryeel gaar ah
Sheep u baahan daryeel gaar ah . Waxay ugu tiirsane ah oo
dhan abuuray oo Ilaah waa . Waxay si fudud ma gaari karo
isu.
Bilawgii 4:2 Kolkaasay ku tidhi mar kale u dhashay,
waqtigan walaalkiis Haabiil. Hadda Haabiilna wuxuu
ahaa a adhijir, laakiin Qaabiil wuxuu ahaa beerfale ee
dhulka ku.
Xataa laga bilaabo wakhtiga qoyska marka hore , idaha
lahaa in lagu hayo.
Ma u baahan tahay in la siiyo

122

Ido leeyihiin in la siiyo.


1 Saamueel 17:15,20 Laakiinse Daa'uud mararka
qaarkood tageen oo ku noqdeen Saa'uul , inuu idaha
aabbihiis Beytlaxam ku daajiyo aawadeed .
Sidaas daraaddeed Daa'uud aroor hore u kacay , idihii
kaga tegey mid dhawra , oo waxay qabteen waxyaabaha
oo u tegey sidii wixii Yesay ku amray . Oo isna si uu
xerada ka sida ciidan u ahaa u bixi la dagaalanka iyo
qaylo waayo, dagaalka ayaa yimid .
Daauud aan lahaa aan idaha wax kasta ciyaa . Si ka duwan
xayawaanka ugu , ido u leeyihiin awoodda lahayn in ay
cunto iyo biyo ka heli naftooda for . Sidoo kale waxay
qabaan dareen aad u liita oo ah jihada .
Si fudud ulumid
Ido heli si fudud laga badiyay iyo janjeedhaan ka
habaabiya.
Yerimaayah 50:6, Laakiinse dadkaygu waxay ahaan
jiray sidii ido. Adhijirraduna way ay iyaga qaladday ,
Waxay u celiyeen oo iska buuraha on . Way gudbeen
meeshii laga soo buur ilaa kur waxay ayay xeradoodii
illoobeen .
Yexisqeel 34:12, Sida adhijirku u doonayaa baxay
adhigiisa on maalintii uu ka mid yahay oo uu idaha ka
kala firdheen, , sidaas baan raadin doonaa baxay My
ido iyo iyaga oo dhan iyo meelihii halkaas oo ay kala
firidhsanaayeen on maalintii cadarka iyo gudcurka
ahayd ku samatabbixin lahaayeen .
Ishaciah 53:6, All waxaan jeclaan ido u hallaabay ;
waxaan u jeestay , oo mid kasta oo , si aad jidkiisa u
gaarka ah , oo Rabbiguna ayaa isaga dul saaray
xumaanteenna oo dhan ee.
Ma u baahan tahay ilaalin
Ido ay yihiin kuwo aad isdifaaci. Waxay yihiin nugul yihiin
ku dhowaad nooc kasta oo weerar . Waxay aadan haysan
difaaca kasta oo dabiici ah sida ciddiyo haadeed ,
daamanka awood ama awood u leh inay dhakhso maamula .

123

Isu , waxay yihiin sida booli oo u furan yahay dhammaan


noocyada xayawaanka duurjoogta ah.
Matayos 10:16, Bal eega , waxaan idiin dirayaa sidii ido
yeey ku dhex jira . Sidaa darteed caqli u lahaada sida
abeesooyin iyo sir la'aada sida qoolleyo .
Ido aamin ku yihiin keliya marka ay tanka. Waa in ay
leeyihiin oodaynaa iyo adhijirro bannaanka si ay u
ilaaliyaan habeenkii.

Qiimo leh
Xataa iyada oo dhammaan waxa gafafkooda ah , ido ah
ayaa weli viewed sida hanti ahaan qiimo leh . Sheep soo
saara hilibka for cuntada iyo dhogor ee dharka . Waxay
awood u leeyihiin inay raacaan sida ay u wada socdaan oo
ka jawaabin codka adhijir ay .
Yooxanaa10:3, isaga oo iridjooge u furo, oo iduhuna
codkiisay maqlaan, ayuu ugu yeedhaa, idihiisana
magacyadooda iyo iyaga dibadduu u kaxeeyaa.
Ma u baahan tahay arijir in ay ku noolaanaa
V. 4 Oo markuu soo keenaa , idihiisana , Oo wuxuu
iyaga ka hor tago ; oo iduhuna way raacaan , waayo,
codkiisay ogaadaan .
Wuxuu ogyahay in iyada oo aan adhijirro bannaanka si ay u
quudiyaan , Cismaan , isha iyo iyaga daryeela , aanay ku
noolaan lahaa sidii dadkiisa .

MASIIXU WUXUU AHAA ILAALIYEHEENA


Adeegsiga erayga , adhijir , waxay ahayd mid aad u
sharraxaadda waqtiga adeegga Ciise iyo halka kaniisaddii
hore ee ahaa in la aasaasay . Shepherds iyo ido ahaayeen
qayb weyn nolosha iyo dhaqaalaha maalin walba ay .
Shepherds loo arkay meel . Si kastaba ha ahaatee , shaqada
, adhijir ma ay shaqo ee haybad ama sharaf .

124

Ciise ku tilmaamay adhijirka aad u gebi ahaanba in John


10:1-16 .
Yooxanaa 10:1-3, hubaashii, waxaan idinku leeyahay,
Kii aan waxba galaan illinka by albaabka , laakiin
talagalay saboolka ilaa siyaabo kale , isla kaasi waa
tuug iyo waxdhace . Laakiin kii illinka ka soo galaa waa
adhijirka idaha . Isaga To iridjooge u furo , oo iduhuna
codkiisay maqlaan, ayuu ugu yeedhaa, idihiisana
magacyadooda iyo iyaga dibadduu u kaxeeyaa.
Illinka A ahayd derbi ku wareegsan meesha furan oo ka soo
kaas oo idaha yimid oo wuxuu tegey . Inta badan , dhowr
adhi iman lahaa mid ka mid illinka galay si ay jiri lahayd
adhijirradii more for ilaalinta habeenkii , iyo si ay
adhijirrada ku heli karto inteeda kale.
Ciise waa iriddii
In qaar ka mid ah xeryaha idaha , ma jirin iriddii ah ee
dhabta ah . Adhijirka keentay idaha galay aagga ammaan
kadibna seexday ee furitaanka xeradan ay u idaha ilaaliyaan
inta habeenkii .
Ciise wuxuu sheegay inuu ahaa iridda iyo ninka keliya ee
ku soo galo iridda ku ag yaal , ama waxa loo yaqaan by
Ilaah , waxay noqon kartaa adhijir lahayn run idaha .
Ogow codkiisa
vs 4,5 iyo markii uu keenaa , idihiisana , Oo wuxuu
iyaga ka hor tago ; oo iduhuna way raacaan , waayo,
codkiisay ogaadaan . Laakiinse iyagu waxay sinaba
uma raaci doonaa qariib ah , laakiin way ka cararayaan
isaga , waayo, iyagu ma ay yaqaaniin , codka kuwa
qalaad.
In adhi badan oo waqti Ciise waxaa jiray adhijir lahayn
madax kuwaas oo soo baxay isaga oo ido ah oo keentay in
subaxdii . Laxdii garteen codkii ay adhijir u gaar ah iyo
waxay sugi lahaa ilaa uu u yimid oo ku iyagii u yeedhay .
Ciise waxa uu adeegsaday tiradan hadalka , laakiin ma ay
garan wixii la yidhi usheegaya .
vs 6-10 Ciise u isticmaalay sawir this , laakiinse iyagu
ma ay garan wixii kaas oo uu kula hadlay iyaga .
125

Markaasaa Ciise ayaa mar kale ku yidhi iyaga ,


"hubaashii , waxaan idinku leeyahay , Waxaan ahay
illinka iduhu ka . Kuwaas oo mar uun hortay yimid oo
dhammu waa tuugag iyo waxdhacayaal , iduhuse ma
maqlin . Waxaan ahay illinka . Haddii qof uun
xaggayga ka soo galo , wuu badbaadi doonaa , oo
gudaha iyo dibedda u tegi doonaa oo daaq buuna heli .
Tuuggu ma iman marka laga reebo in ay ka xadaan ,
iyo in ay dilaan , iyo in la burburiyo . Waxa aan u imid
in laga yaabaa in ay haysato nolosha , iyo in ka badan
ayaa waxa laga yaabaa in .
Ari jire wanaagsan
vs 11-14 Waxaan ahay adhijirka wanaagsan . Adhijirka
wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha
daraaddood. Gacanta The kiraystay ma galaa waa
adhijirka kuwa idaha iska leh . Haddaba markuu arko
yeeyda oo soo socda , ayuu Tigrean idaha iyo iska
waddaa . Markaas yeeyda oo weerara idaha iyo waxa
firdhiyaa . Ninkii wuxuu iska waddaa waayo, isagu waa
gacanta ku soo kiraysteen iyo dan aan waxba u bixiyaa
idaha daraaddood .
Ciise ayaa tilmaamay faraqa u dhexeeya qofka qaatay
daryeelka ee idaha ah ee lacag , gacanta soo kiraystay , oo
adhijir oo runta la jiifsaday lahaa naftiisa u idaha ilaaliyo .
vs 15,16 Sida Aabbuhu ii garanayo , xitaa si aan
Aabbaha u garanayo; oo naftaydana waan u bixiyaa
idaha daraaddood . Ido kale ayaan taas oo aan kuwa
xeradan ; iyaga waa inaan keenaa , oo ay codkayguu
maqli doonaa ; . Iyo waxaa jiri doona adhi keliya iyo
adhijir keliya "
Ciise waa Adhijirka weyn ee .
Cibraaniyada 13:20, Hadda waxaa laga yaabaa in
Ilaaha nabadda oo ah kuwa soo koriyey Rabbigeenna
Ciise kuwii dhintay ka , Shepherd in weyn ee idaha ...
Ilaalinta naftiinna
Ciise waa Shepherd iyo Hoggaamiyaha naftiinna.
1 Butros 2:25, Waayo, waxaad u ahaayeen sidii ido ayay
khiyaanayn socday , laakiin ay hadda soo laabtay
Adhijirka iyo Hoggaamiyaha naftiinna.
126

Madaxa arijiraha
Ciise waa Madaxa araijiraha.
1 Butros 5:4, Oo markii Shepherd Chief u muuqdo ,
waxaad heli doontaan taajka ammaanta oo aan
baabba'ayn .
Arijiraha samafalku
Ciise intuu u naxariistay on dadka , gudbiyo iyaga u tahay
sida " ku daalay oo kala firidhsanaayeen sidii ido aan
adhijir lahayn . " Wadaad waa in ay u naxariisanayaa iyo
quudiyaan ay .
Matayos 9:36 Laakiin dadkii badnaa goortay wuxuu
arkay , wuxuu ahaa u naxariistay , waayo , sababtoo ah
waxay ahaayeen kuwa daallan ku kala firidhsanaayeen
sidii ido aan adhijir lahayn.
Wasaaraddu waxay Ciise sida adhijirku u yahay qaabka
wasaaradda for mid kasta oo la odhan jiray oo sidii adhijir
ama wadaad ee kaniisadda maxalliga ah.

SU'AALAALO IYO MURAAJOCO


1 . Qeex erayada wadaad , adhijir , kormeeraha iyo hoggaamiyaha kiniisaddu .

2 . Qeex " ido - sida" Sifooyinka ee Mu'miniinta ah in u muujiyo baahida aan adhijir lahayn run .

3 . Waa maxay sifooyinka Ciise ugu wanaagsan inuu u muujiyo sida uu noo Shefer

127

Casharka tobnaad

Wacddintaa wadaad, ama ari jire ( walibo )


Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah, iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta...

SHAHAADOOYINKA QAASKA AH EE ADHIJIRAHA( WADAAD)


Intaa waxaa dheer in ay ka aqoon waxbarasho guud oo ah
odayaasha , adhijirradii ( wadaaddada kaniisadda ) waa in
sidoo kale waxay leeyihiin tayooyinka qaar iyo leeyihiin
xirfado qaar ka mid ah oo gaar ah iyaga qalabayn doonaa in
ay shaqeeyaan gaar ahaan Aabe wasaaradda this .
Ida horkicid
Adhijir A ( wadaad ) waa inay awoodaan inay horseedi
idaha .
Yooxanaa 10:4 Oo goortuu soo baxay keenaa,
idihiisana, Oo wuxuu iyaga ka hor tago; oo iduhuna
way raacaan, waayo, codkiisay ogaadaan.
Haddii adhijirradu u socotid keeni Mu'miniinta ah ee
kaniisadda degaanka , waxay waa hore u socday jidadkii
Ilaah . Waa in ay leedahay aqoon shaqeeya ee ay runta
erayga Ilaah iyo waxay la kulmeen kuwa ay runta ka
shaqeeya noloshooda u gaarka ah .
Hogaamiye ahaan , haddii adhijirrada ku doonayaan in
rumaystayaasha oo ka tirsan kaniisadda si ay u tukadaan ,
waxay waa in ay ahaadaan dad tukashada naftooda . Haddii
ay doonayaan Mu'miniinta ah si ay u noqdaan aamin ku
bixisaan meeltobnaadyadiinna , iyo qurbaankooda , waa in
ay noqon Oogo aaminka ah naftooda . Haddii ay doonayaan
dadka in ay noqon guuleystay Naf , ka dibna iyaga
qudhooduba waa in ay ahaadaan guuleystay Naf .
Adhijirraduna way waa in uu noqdaa tusaale oo u ah
Muuminiinta mid .
Cibraaniyada 13:7, Xusuuso kuwa ay idiin wada
taliyaan , kuwaas oo ereygii Ilaah idinkula hadlay , oo

128

iimaankoodii raaco , la tixgelinayo natiijada ay


anshaxa.
1 Timoteyos 4:12, Ninna yuusan quudhsan
dhalinyarada , laakiin waxay noqon tusaale u ah
Muuminiinta mid xagga hadalka , in anshaxa , in
jacaylka , ee xagga rumaysadka , adigoo daahir .
1 Butros 5:2,3, Shepherd adhiga oo Ilaah idinku dhex
jira waa , adeega sida u taliya , ma by caqabadda
laakiinse raalli ka , ma for faa'iido daacadla'aan ugu
laakiin si hammuun ; mana sida sayid kuwa ku
ammaanan yahay in ay , laakiin isagoo tusaaleyaal
idahana ...
1 Korintos 11:1, ii canjiliyaa , sida Sidoo kale waxaan
ku daydo Masiix .
Daaji idaha
Adhijir A waa inay awoodaan inay Daaji idaha .
Yeriemiah 23:4, "Waxaan yeeli doonaa adhijirro iyaga
u taliya iyaga kuwa ku quudin doonaa, oo waxay ka
cabsan doonaan maya waxbadan, mana ay nixi
doonaan, mana ka maqnaato,"ayuu yidhi Rabbiga ah.
Yeremyaah 3:15, Oo waxaan idin siin doonaa
daajiyayaal , kuwaas oo aad u daajin doonaa aqoon iyo
waxgarasho .
Falimaha Rasuullada 20:28, Sidaas darteed iska jira iyo
adhiga oo dhan , ka dhex kaas oo Ruuxa Quduuska ahu
idiinka dhigay beldaajiyayaal inaad , daajisaan
kiniisadda Ilaah, kaas oo wuxuu soo iibsaday oo uu
dhiiggiisa ku.
Haddii idaha u socotid la quudiyo iyo u koraan , waa in ay
la siiyo cunto isku dheeli tiran oo wanaagsan ruuxi ah iyo
biyo ka soo erayga Ilaah .

129

Quudinta naftooda
Adhijirraduna way waa in ay isku siin in ay daraasadda ee
erayga Ilaah iyo ducada . Haddii adhijirradii way socdaan ,
inuu idaha daajiyaan , waxay marka hore waa in
waqtigooda ku qaataan oo diriru on Word naftooda ku .
Falimaha Rasuullada 6:4... laakiin waxaan ku sii
adkaysan doonnaa tukasho iyo wasaaradda ee erayga.
Yeriemiah 10:21, Waayo, adhijirradii way leeyihiin
dhegaculayskiinna qallafsan, iyo ma ay doondoonin
Rabbiga oo sidaas daraaddeed ayay innaba ma liibaani
doontaan, oo adhyahooda oo dhammuna waa kala
firdhi doonaan.
Cuntada dheelitiran
Adhijirraduna way arki doonaan in rumaystayaasha oo lagu
quudin jiray cunto isku dheeli tiran iyo in ay si joogto ah
loo bandhigi wasaaradda waayeelladii oo kale kuwaas oo
kale waa rasuullo , nebiyada , wacdiyayaal, iyo
macalimiinta . Waxaa la arki doonaa in cuntada kaas oo
lagu quudin jiray waa maannada cusub ee waxa Ilaah waa
ku leh iyo qabanayaan maanta .
Yeremyaah 15:16, Your ayaa laga helay , oo anna
waxaan iyaga u cunay , iyo hadalkaagu igu ahayd
farxad iyo rayrayntii qalbigayga , waayo, aniga laygu
Rabbiyow, Ilaaha ciidammadow, magaca,.
Efesos 4:13, ilaa aynu wada gaadhno midnimada
rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah , si nin qumman,
ay tahay qiyaasta koridda ee buuxnaanta Masiixa...
Kala si farsamo
Adhijirraduna way waa in uu ahaadaa ganaan, quudinta
Ereyga . Waxay noqon waa in ay awoodaan in ay u da
'kasta xagga ruuxa , oo ka aadka u yar yar si ay baaluq ah
sida adhiga yeelan doonaa oo idaha ah ee da' kasta.
Yooxanaa 16:12, ayaan weli haysanna waxyaalo badan
oo idinku leeyahay, laakiin aad uma imminka qaadi
Kari.
Ishaciah 40:11, Wuxuu ku quudin doonaa adhigiisa sida
adhijir oo ; wuxuu soo wada ururin doonaa oo wananka
130

yaryar oo leh Gacantiisu , iyo iyaga qaado oo laabtiisa


ku , iyo si tartiib ah u horseedi kuwa qaba
dhalinyarada.
Ishaciah 40:29, Wuxuu ku siinayaa awood u leh daciif
ah, iyo kuwa itaal uma wuxuu xoog kordhiyaa.
Lahaanshaha xiriir shakhsiyadeed
Wadaad waa inuu xidhiidh shakhsi ahaaneed oo ido ah .
Yooxanaa 10:27, idohayga codkayga maqla, waanan
garanayaa iyaga, wayna i raacaan.
Yooxanaa 10:3, isaga oo iridjooge u furo, oo iduhuna
codkiisay maqlaan, ayuu ugu yeedhaa, idihiisana
magacyadooda iyo iyaga dibadduu u kaxeeyaa.
Kaniisadda degaanka waa in ay leeyihiin tiro ku filan oo
adhijirradu u shaqeyneysa sidii qayb ka mid ah odayaasha
ay , si mid walba oo ido ah waxaa lagu yaqaano magaca iyo
mid kasta oo la leedahay xidhiidh shakhsi ahaaneed ee la
adhijir lahayn . Halkii adhijirradii isagoo ka durkaan oo
mu'miniinta ah , oo adhijirraduna mar waa la heli karo ,
waqti ay ku ogaadaan oo si shakhsi ah iyaga oo leh ula
xiriiraan qaadashada .
Idajiraha u baahan in ay qaataan si ay waqti ay dadka ku
noqon.
Inkastoo yexsqeel ma ahaa wadaad ah , ayuu waa tusaale
fiican oo ah hoggaamiye waqtiga loo baahan yahay si uu
dadka u ayuu noqon .
Yexsqeel 3:15 Markaas ayaan inaan maxaabiista
yuhuuda, oo degganaa Webi Kebaar ag ka yimid, oo
aan ilaa meeshii ay fadhiyeen, oo waxaa soo hadhay
iyaga ka mid ah la yaabeen toddoba maalmood.
Ilaha adkaanta
Wadaaddada kaniisadda noqdaan isha dhab ah xoog iyo
dhiirigelin si ay dadka u cidda ay la xidhiidhaan.
Filiboy 1:27b , 28 , hana u anshaxa istaahilo ee injiilka
Masiixa , sidaas darteed haddii I kaalay oo arag adiga
ama ahay maqan , aniga waxa laga yaabaa maqli ee
arrimaha aad , in aad ku xoogaysataan ka mid ah ruuxa
, oo leh mid maanka wada dadaalaya waayo iimaanka
131

injiilka, oo aan sinaba ka cabsanina


cadaawayaashiinna, , taas oo iyaga u caddayn ah
halaagga, laakiinse waxay idiin tahay calaamada
badbaadadiinna , iyo xagga Ilaah aad.
Cibraaniyada 13:7, Xusuuso kuwa ay idiin wada
taliyaan , kuwaas oo ereygii Ilaah idinkula hadlay , oo
iimaankoodii raaco , la tixgelinayo natiijada ay
anshaxa.
Tani waa nooca xidhiidh dhow oo loo baahdo waayo,
adhijir si uu u awoodo inuu qabto qalbi leh naxariis iyo run
ah u bixiyaa idaha daraaddood .
Luukos 15:4, Waa maxay nin aad ee , isagoo boqol oo
ido ah , haddii uu lumiyo mid iyaga ka , ma tegin sagaal
iyo sagaashanka cidlada ku , iyo dib markii mid ka mid
ah , kuwaas oo uu lumo ilaa uu soo helo u tago ?
Naf ubixin
Adhijir A waa in ay doonayaan in ay hoos u dhigo ma
wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha daraaddood.
Yooxanaa 10:15, Sida Aabbuhu ii garanayo, xitaa si aan
Aabbaha u garanayo; oo naftaydana waan u bixiyaa
idaha daraaddood.
1 Yooxanaa 3:16, Taasaynu ku garanaynaa jacaylka,
maxaa yeelay, wuxuu jiifsaday nolosha noo . Oo
annaguna waxaannu sidoo kale ay waajib ahayd inay
iska jiifsaday nolosheena walaalaheen.
Muujintii 12:11, Markaasay waxay isagii kaga
adkaadeen dhiiggii Wanka iyo eraygii
markhaatifuriddooda, wayna noloshooda ma jecel
yihiin inay dhimashada.
Idajiraha yihiin in ay leeyihiin dareen fog oo go'an iyo
daacad u bixiyaa idaha daraaddood. Marka dadku ay u
ogaadaan in adhijir ay si buuxda u heegan ugu iyaga ,
waxay u noqon doonaan si buuxda u ballanqaadeen in ay
adhijir ay. Taasoo ku lug leedahay a shubayso ka mid ah
nolosha , waqtiga , welwel , iyo xoog, idaha.
Yooxanaa 10:11, Waxaan ahay adhijirka wanaagsan.

132

Adhijirka wanaagsanu wuxuu naftiisa u bixiyaa idaha


daraaddood siinayaa.
Canaantay warheynta
Adhijirka ayaa lagu canaantay eexdeen baahida idaha.
Yexesqel 34:4, The tabar aad aydaan xoogayn, mana
aad bogsiiyey kuwii bukay , mana ku xidhan jabay ee,
mana soo celin doono wixii la eryay , mana ay
doondoonin waxa lumay , laakiinse xoog iyo naxariiscadaadin ayaad iyaga.
Yooxanaa 10:12, laakiin kan jeeso ah oo aan adhijirka,
hal kan idaha ma leedahay , kolkuu arko yeeyda oo soo
socda iyo idaha oo ka cararaa ; iyo yeeyda oo ka dhifta
idaha iyo kala firdhisaa iyaga.
Yeremiah 23:2, Sidaas daraaddeed Rabbiga ah Ilaaha
reer binu Israa'iil oo waxaad adhijirrada ku My dadka
daajiya, "Waxaad oo adhigaygii wuxuu ku kala firdhay
, erideen , oo aan ka qeyb galay iyaga . Bal eeg , waxaan
u dhigtaan doonaa inaad for sameeyo sharka
falimahooda aawadiis aad, " ayuu yidhi Rabbiga ah.
Jacayl hoos ah
Jacayl ah oo qoto dheer, in adhijirradii isku jeedi doonaa in
ka badan idaha oo in waa in ay sii xisaabtii si Ilaah, waayo,
mid kasta.
Cibraaniyada 13:17, adeecdaan kuwa ay idiin wada
taliyaan , iyo noqdaan kuwo isku dhiiba , waayo, waxay
soo baxa naftiinna , sida kuwa waa inuu bixiyaa
faahfaahin . U daa sidaas farxad iyo ma darnaadaan
sameeyo, waayo in uu noqon lahaa ku tuura kuu.
Adhijirka rid doonaa ladnaanta ee idaha naftiisa iyo
wasaaradda kor ku xusan.

133

WACDINTA ARIJIRAHA( WADAAD )


Raadinta kuwa lumay
Wasaaraddu waxay of adhijir uu raadinayo kuwa ka
dhunta.
Luukos 15:4, Waa maxay nin aad ee , isagoo boqol oo
ido ah , haddii uu lumiyo mid iyaga ka , ma tegin sagaal
iyo sagaashanka cidlada ku , iyo dib markii mid ka mid
ah , kuwaas oo uu lumo ilaa uu soo helo u tago?
Adhijir waxaa had iyo jeer gaari karo kuwa la qaboojiyey
off in xiriirka ay la leeyihiin Ilaah . Oo wuxuu ahaan
doonaa heegan u ido kasta oo ay bilaabeen in ay ka
habaabay . Iyaga ka dib wuxuu u tegi doonaa . Wuxuu soo
wici doona iyo booqo iyaga, kuna waaninaya inay ku
noqdaan laab ah.
Ilaalinta oo adhiga
Adhijirka adhiga oo ka soo khatar ku dhawri doontaa.
Falimaha Rasuullada 20:29, Waayo, waxaan ogahay in
ka dib markii aan tegi geli doonaan uubatooyin in aad
ka dhex, aan la jarin neef adhi ah.
Adhijirka mar walba waxay noqon doontaa heegan u khatar
idahana ka soo la'aan ama gudahood. Wuxuu ogyahay
kuwa ay yihiin ama dhaawicid kuwa ay simbiriirixan ama u
dhacday . Waa heegan haddii qaar ka mid ah isku dayi
lahaa inuu keeno cilmiga been ah ama isku day lahaa in la
keeno qeybinta ama dirir bay.
Daryeelka Baahan
Adhijirka daryeeli doono dadka u baahan.
Ishaciah 58: 6,7 Kanu miyaanu Soonkii aan doortay : Si
aad u furaysaan silsiladihii sharnimada , oo guntimihii
culaabo culculus oo , si ha la dulmay u tag oo lacag
la'aan ah , iyo in aad harqood kasta jebisaan? Sow ma
aha inay kibis aad ula gaajaysnaana wadaagaan , iyo in
aad soo qaadato si aad guriga saboolka ah kuwaas oo
ka eryay ; marka aad aragtid mid qaawan , in aad
daboosho isaga , iyo iska qarin jidhka aad adigu
leedahay?
134

Adhijirka doonaa had iyo jeer la caawiyo ee dhaawicid , oo


masaakiintana sii , carmalladii , iyo agoonta ah . Waxa uu
soo booqan doono iyo bogsashada u adeego kuwa buka.
Wuxuu kuwa laga badiyay kuwa loogu jecel dhimasho
keeni doonaan raaxada.
Sax iyo Anshaxa
Wadaad saxda doono iyo anshaxa kuwii dembaabay.
Adhijir wuxuu xanbaarsan yahay labada ul iyo shaqaalaha
ah . Shaqaalaha ayaa waxaa loo isticmaalaa gaarsiinayo iyo
badbaadinta , Laakiinse usha waxaa loo isticmaalaa si loo
saxo iyo ilaalinta .
Sabuurrada 23:4, Haah , in kastoo aan ku dhex socdo
dooxada hooska dhimashada , Sharna ka baqi maayo
jirin , waayo, in aad ila jira , Ushaada iyo
hawlwadeenada , waxay i qalbi qabooji .
Anshaxa waa in lagu siiyaa haddii idaha u socoto koraan .
Adhijirka kuwaas oo run ahaantii jecel yahay idaha ku
edbiyo doonaa.
Madaxda hogaamiyayaasha
Arijiraha noqon doona madaxda madaxda.
Adhijirraduna way la isu dheelitiro doonaa in isticmaalka
waqtigooda . Waxay waqti ma joogi doontaa oo keliya
kuwa dhaawicid , laakiin waxay intiisa badan ay ku jiraan
horumarinta kuwa ay aad u jecel in ay koraan oo u
hagaagaan in ay nolosha Masiixiyiinta ah.
Halkii bixinta kharajka oo dhan oo ay wakhti " gelinaya
dabka " , waxay joogi doonaan aqlabiyadda ah ee ay ku
jiraan " dababka nalalka " ee nolosha kuwa si buuxda u
go'an . Waxay aqoonsan doono hogaaminta iyo kuwa kii
Ilaah waa la waca galay wasaaradda fivefold iyo
waqtigooda ku qaataan si ay u xer ah ee shaqada ay u
taasoo Ilaahiinna ah ayaa iyaga loo yaqaan.
Quudinta idaha
Adhijirka la'c iyo si farsamo idaha daajiyaan doonaa erayga
Ilaah.
Yooxanaa 21:15, Haddaba markay quraacdeen
135

dabadeed Ciise wuxuu Simoon Butros ku yidhi, "


Simon, Simoon Ina Yoonisow, ma i jeceshahay in ka
badan kuwan?"
Wuxuu ku yidhi, " Haah, Sayidow, waad og tahay
inaan ku jeclahay." Wuxuu ku yidhi, " Quudi idahayga
baraar".
Hadal ugu weyn ee jacaylka in adhijir oo ku siin kara inuu
Ciise yahay in ay ku dadaala in uu ido quudinta ay runta ah
erayga Ilaah . Sida ay tilmaamahan Ciise oo uu carrabka ku
adkeyney cel-celinta saddex jeer , shaqo ugu muhiimsan ee
adhijir waa inuu idaha daajiyaan .
Kuwan oo dhan meelaha of adhijirka ee uu ( wadaad ) ee
wasaaradda waa in lagu hayaa dheelitirka iyadoo la
isticmaalayo ugu waxtarka badan ee ka mid ah wakhtiga .
Marka adhijirradu u yihiin aamin ku ah dhamaan
goobahaas oo ido ah ka jawaabi doonaa by sidoo kale
leeyahay aamin ku ballanqaadeen in ay shuqulka Rabbiga
ee kaniisadda maxalliga ah . Ido Healthy isu dhalid doonaa
. By sidaas samaynaya , kaniisadda maxalliga ah kori
doono oo ballaadhin wasaaradda . Sida adhijirku u yahay
wakiilka aaminka ah oo idaha ilaalinaya in uu leeyahay,
Rabbiga ayaa isaga siin doona badan.
Matayos 25:21, Sayidkiisii ayaa ku yidhi isagii ku yidhi,
Si wanaagsan baad yeeshay , addoon yahow wanaagsan
oo aaminka ahu aad intiinnii Wax yar , oo waxaan ka
dhigi doonaa inaad taliye wax badan . Farxadda
sayidkaaga.'
Hadiyado ku shaqayn
1 Korintoss 12: 31, Laakiin dadaala hadiyada ugu
wanaagsan . Oo weliba waxaan idin tusayaa hab ka sii
wanaagsan kooda.
Adhijirraduna way waa in shaqeeyaan si xor ah oo dhan
hadiyadaha Ruuxa Quduuska ah. Si kastaba ha ahaatee,
hadiyado muujinta si gaar ah muhiim ah in wasaaradda of
adhijirka.
Iyada oo ay hadal aqoon iyo hadal xigmad ah , Adhijirkaan
dili ogaan doonaa marka ay jirto baahi ah ee nolosha
rumaystaha gaar ah ee. In Ilaah waqtiga qumman yahay,
wuxuu soo wici doona rumayste in ama tag gurigiisa oo
136

kaliya uu xilligan bulshada in loo baahan yahay wasaaradda


shakhsi.
Ilaah digo Adhijirkaan dili doonaa oo ah khatar by qaliinka
ee hadiyadda ah soocayaa u dhexeeya jinni oo . Waxaa jira
ilaalinta weyn for kiniisaddii iyo waxtarka weyn ee
adhijirka ee wasaaradda sida uu ka keentay , daqiiqad by
daqiiqad , by qaliinka ee hadiyado waxyiga Ruuxa
Quduuska ah ka.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sharaxaad ka bixi qaar ka mid ah shahaadooyinka ugu weyn in gaar loo baahan yahay in
noloshii iyo adeeggii adhijir run .
2 . Ku tax qaar ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee adhijir lahayn sidii uu wasiir idaha .

137

Casharka kow iyo tobnaad

Wacdinta macalinka
Efesos 4:11 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka mid dhigay inay ahaadaan rasuullo ,
nebiyada , qaarna wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah wadaaddada
kaniisadda iyo macalimiinta ...
1 Korintos 12:28,29 Markaasaa Ilaah wuxuu magacaabay ka tirsan kaniisadda : First
rasuulladii , nebiyadii labaad , macalimiinta saddexaad , ka dib markii mucjisooyin in , ka
dibna hadiyado wax lagu bogsiiyo , waxay ka caawisaa , maamulada , noocyo carrabkoodu.
Dhammaan ma wada rasuullo ? Dhammaan ma wada nebiyo ? Dhammaan ma wada
macallimiin ? Miyay dhamaan shaqaalaha ee mucjisooyinka ?
Rooma 12:4-7 Waayo, sida aynu xubno badan oo jirka ka mid ah , laakiin xubnaha oo
dhammu way aadan haysan shaqo isku mid ah , sidaa darteed waxaan , badan yihiin, mid
ka mid jirka ah ee Masiixa , iyo shaqsi ahaanba xubnaha ka mid kale . Ka dib markaan ka
dibna hadiyado kala duwan sida nimcada in waxa la inoo siiyey , oo aynu iyaga u isticmaali
: Haddii wax sii sheegidda , oo ina keena aynu wax ka sii sheeg in loo eegaa
rumaysadkeenna, ama wasaaradda , ha noo isticmaal our ka adeegayaan, kii baraa, in
baridda.. .

HORDHAC
Guddiga sare
Goortuu Ciise taas siiyey guddigu weyn , ma aha oo kaliya
uu u sheegay Quraanka wuxuu inaan injiilka ku wacdiyo ,
Wuxuu sidoo kale sheegay in ay dhan xer ka dhiga oo
quruumaha . Tani waxa ay ahayd in la sameeyo by iyaga oo
baraya .
Matayos 28:19, 20 Taga oo dhan xer ka dhiga oo
quruumaha, oo ku baabtiisa magaca Aabbaha iyo
Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah, oo bara inay dhawraan
wax walba oo aan idinku amray oo dhan ; oo bal eega,
anigu waxaan waxaan ahay adiga kula had iyo jeer, iyo
xataa dhammaadka wakhtiga dunidu. Aamiin.
Qeexid
Macalinka A waa mid ka mid ah kuwa ku tacliimiya , oo by
waxbariddiisii sababa kuwa kale si ay u bartaan. Asaga ama
ayada baridda ku lug leedahay Cecilia iyo sharaxaad
Qorniinka iyo barashada cilmiga dadka kale.
138

Wasaaradda Waxbarashadu qabataa meel muhiim ah oo ku


sugan Axdiga Cusub . Macallinku wuxuu ka mid yahay
kaliya ee magacyadooda la sheegay in dhan saddex liisas
giftings wasaaradda la siiyay Kitaabka.
Ujeeddo
Wacdinta waa lagama maarmaanka u ah midnimada,
koritaanka, maturity iyo qalabeeyaan rumaystayaasha oo
adeegan.
Efesos 4:11-13 weliba isaga qudhiisaa siiyey qaar ka
mid dhigay inay ahaadaan rasuullo , nebiyada , qaarna
wacdiyayaal, qaar ka mid ah , iyo qaar ka mid ah
wadaaddada kaniisadda iyo macalimiinta , kala harka
lahayn oo quduusiin ah, waayo shaqo ee wasaaradda ,
waayo talada ee jidhka Masiixa , ilaa aynu oo dhan u
yimaadeen inay midnimada rumaysadka iyo aqoonta
Wiilka Ilaah , si nin qumman , ay tahay qiyaasta
koridda ee buuxnaanta Masiixa...
Wasaaraddu waxay of macallinka waa lagama maarmaan
haddii rumaystayaasha waxa ka socda si ay u noqdaan dad
waaweyn ka ku jira ereyga .
Efesos 4:15, Laakiin , ku hadalka si jacayl ah runta ,
koraan laga yaabaa in wax walba oo isaga soo galaan
waa - Masiix madaxa kuwaas oo...
Erega Cibraaniga
Laba erayada loo adeegsan jiray macalin ee axdiga hore
Cibraaniga ah kaas oo muujinaya in dabiiciga ah ee
wasaaradda macallinka ee.


Wargeli
" Yarah " macnaheedu waa inay ku soo qulqulaya sida
biyaha ( sida roobka ),si ay tilmaamayaan ( sida fartii ).
Waxaa lagu tarjumay sida : tooska ah , wargeliyo ,
waxbarid , jiifay, toogtaan, muujin, baraan iyada oo loo
marayo, iyo roob.
Sharciga ku noqoshadiisa 4:12, 15, Haddaba sidaas
daraaddeed, tag, oo anigaa afkaaga la jiri doona oo ku
Bari waxa aad odhan doonaa.
Haddaba waa inaad ka hadlaan isaga iyo erayada oo uu
afka. Oo anna waxaan noqon doonaa afkaaga iyo
139

afkiisaba, oo waxaan idin barayaa wixii aad samayn


lahaydeen.
Sharciga ku noqoshadiisa 18:20, Markaasay aad iyaga
bartaa amarrada iyo qaynuunnada iyo sharciyada, iyo
iyaga tustaa jidkii ay kaas oo waa in ay ku socdaan iyo
shaqada ay qaban lahaayeen.
Sharciga ku noqoshadiisa 35:34, Wuxuuna ku qalbigiisa
geliyey awood u leh inay ku baraan, oo isaga iyo
Aaholii'aab oo ahaa Ina Axiisaamaag, oo qabiilkiisu
ahaa Daan.


ku dadaashaan inaad Amar ku bixisan


" Lamad " macnaheedu waa in ay muda , ama by ilmaheena
, si loo baro by niyad ah ushii . Waxaa lagu tarjumay sida :
xajisaan aad ku tacliimiya , bartaan , saanacyada ah ,
baraan , macallinka , ama wax baridda .
Sharciga Kunoqoshadiisa 5:1, Markaasaa Muuse u
yeedhay reer binu Israa'iil oo dhan , iyo iyagii ku yidhi :
" . Maqla , Reer binu Israa'iilow , qaynuunno iyo
xukummo , kaas oo aan in aad dhageysi maanta , in aad
iyaga barataan oo ka taxadiraan iyaga u dhawrtaan "
Sabuurrada 119:7, ayaan kugu ammaani doonaa
qummanaanta qalbiga , markii aan barto
xukummadaada xaqa ah.
Sharciga Kunoqoshadiisa 11:19, waa inaad iyaga bartaa
si aad carruurtaada , la hadlayay iyaga oo ah marka
aad gurigiinna dhex fadhidaan , marka aad jidka
martaan , markaad jiiftaan , iyo markaad sara
joogtaanba.
Cesraa 7:10, Waayo, Cesraa wuxuu qalbigiisa u lahaa
diyaariyey inuu doondoono oo sharciga Rabbiga, iyo
inay sidaasi sameeyaan , iyo in ay baro qaynuunno iyo
xukummo oo reer binu Israa'iil.
Sabuurrada 25:4,5, i tus adiga siyaabo , Rabbiyow, oo i
baraan Waddooyinkiisa adiga. Igu hoggaami adiga
runta oo i bar, Waayo, waxaad tahay Ilaaha
badbaadadayda, Waxaad on waan sugi maalintii oo
dhan.
140

Laga soo bilaabo hadalladan oo Cibraani ah , waxaad


ogaaneysaa in aan macalin ka mid ah kuwa farta ku habka
leh isaga ama iyada farta , agaasinta , wargalinaya ,
tacliimiya , oo wuxuu muujinayaa siyaabaha oo Rabbiga.
Waxbarashadu soo qulquli doonaan sida roobka hoos u soo
, marka macalinka waa xirfad barashada . Tani waxay
keentaa in ardayda si ay u bartaan. Waxbaridu waa sida
lagu shuqeeyo, ama ul sababa dadka ku socotaan jidadkiisa
oo Ilaah.
Erayada Giriigga
Lix erayada loo adeegsaday la xiriira macalinka Axdiga
Cusub , si kastaba ha ahaatee , mid kasta oo erayadan kula
ka yimid ereyga xididka isku .


Ku amrid
" Didasko " macnaheedu waa in ay bartaan ama ay u baraan
. Waxa loo tarjumay ku bartid .

Laga barto
" Didaktikos " macnaheedu waa laga barto . Waxa loo
tarjumay isku dubarideen si loo baro .

Xeedho
" Didaktos " micneheedu waa lagu baray oo ah , lagu
xukumay by baridda , waxaana loo tarjumay baray.

Dariiqo( magac )
" Dikaskalia " macnaheedu waa barashada , shaqo ama
macluumaadka . Waxa loo tarjumay caqiido ah , barashada
, waxbaridda.

Macallinkii
" Dikaskolos " macnaheedu waa hage, waana turjumay :
 Doctor 14 jeer ,
 Macallimow 47 jeer,
 Bare 10 jeer ,
 Karaani 67 jeer.
141

Dariiqo( falka)
" Didache " macnaheedu waa barashada , ficilka ee
barashada . Waxa loo tarjumay " caqiido ah , ayaa la baray.
"
Sidaa darteed macalinka A waa mid ka mid ah kuwa ku
tacliimiya , oo by baridda sababa kuwa kale si ay u bartaan
. Waxaa ku lug leedahay Cecilia , sharaxaad iyo barashada
ee caqiidada dadka kale.
Macallinka ayaa ah kuwa waa qayb ka mid ah wasaaradda
fivefold ayaa xagga Ilaah laga doortay in ay wax baro
dadka kale.

MASIIXA WAA MACALIN


Ciise waa tusaale Ra'iisul Macallinka . Qof kasta waa in
loogu yeedhay inuu macalin u tago waa iyada oo Injiilladu
baranayay Noloshiisa macalin ah .
Aqoonsan

Xertiisii
Xertii waxay ku ogaa Ciise macalimad .
Markos 4:38, Laakiin wuxuu ahaa ee doonnida isagoo
barkin ku hurda a . Oo waxay isagii toosay oo ku yidhi ,
" Macallimow, miyaanay waxba kula ahayn inaynu
lunno? "
Yooxanaa 13:13, Waxaad iigu yeedhaan, Macallin iyo
Sayid, ee iyo aad si fiican u odhan, waayo, waan ahay.


Farrisiintii
Farrisiinta iyo macallimiintii sharciga ah , waxay ogaadeen
in Ciise yahay macallin . Waxay xataa isku dayeen in ay
isticmaalaan uu hadiyad baridda sida dabin in ay isaga ku
lug in khilaafaadka siyaasiga ah iyo diinta.
Matayos 22:16,17, Oo iyana waxay xertiisii ay xertoodii
ula soo direen isaga , oo wuxuu yidhi , " Macallimow,
waxaannu og nahay inaad run yihiin , iyo in runta loo
baro dadka jidka Ilaah ; maysaan inay idiin daryeel ah
oo ku saabsan qof , waayo Waxaad ku saabsan ma
142

sameyn qofka ragga . Noo sheeg , sidaa darteed , waxa


idinla tahay? Ma xalaal baa in cashuur Kaysar la siiyo
ama inaan la siin?"


Hogaamiye yar oo qani ah


Taliye hodanka ah dhalinyarada Ciise yaqaan "Macallin
wanaagsanow."
Markos 10:17, Haddaba intii uu socday baxay wadada
isku mid baa intuu yimid ordaya , isaga hor jilba, Oo
waxay weyddiiyeen, "Macallin wanaagsanow, maxaan
sameeyaa inaan inaan nolosha weligeed ah dhaxlo?"

Nikoodiso
Nikoodiso macalin u ahaa isaga iyo wuxuu u yimid inuu
Ciise yahay macallin.
Yooxanaa 3:2, Kanu wuxuu u yimid inuu Ciise oo
habeenkii oo waxay ku yidhaahdeen, "Macallimow,
waannu og nahay inaad tahay macallin ka yimid Ilaah.
Waayo, ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad
samayso haddaan Ilaah la leh"

Meelkasta oo uu masiixu tagoba


Ciise waxa uu ahaa Macallin oo meel kasta wuxuu u tegey .
Wuxuu badan oo uu mar ku barayay dadkii badnaa wax dad
ah .
Matayos 9: 35, Ciise wuxuu ku wareegay
magaalooyinka iyo tuulooyinka oo dhan ,
sunagogyadooda wax ku baraya , ku wacdiyeen injiilka
boqortooyadii ku , oo wuxuu bogsiin jiray bukaan oo
dhan iyo cudur walba oo dadka ku dhex .
Matayos 11:1, Haddaba waxay noqotay in , marka Ciise
amarkiisa u dhammeeyey laba iyo tobankii xertiisa , oo
uu ka tegey meeshaas, si loo baro oo ku wacdiyo
magaalooyinka ay .
Matayos 13:54, Oo markuu waddankiisa yimid , ayuu
sunagoggooda wax ku baray , sidaa darteed way
yaabeen oo yidhaahdeen , " Ninkanu xaggee buu ka heli
xigmaddan iyo shuqulladan xoogga leh? "

143

Matayos 21:23, Haddaba markuu macbudka yimid , oo


waxay wadaaddadii sare iyo waayeelladii dadka waxay
isaga Culumadaasi sidii ayuu wax ku barayay , oo
wuxuu ku yidhi , " By Amarkee baad waxyaalahan u
samaynaysaan? Oo bal yaa amarkan ku siiyey ? "
Markos 10:1, Markaasuu Meeshaasuu ka soo kacay oo
yimid gobolka Yahuudiya by dhinaca kale ee Webi
Urdun . Oo dadkiina waxay isagii u soo shiray ayaa mar
kale , iyo sida uu caadadiisu ahayd , ayuu haddana wax
baray .
Ciise ku bari jiray sunagogyada ah , oo macbudka , jidadka
iyo mountainsides ku meel kasta ayuu ka tegey oo .
Markos 14:49, Oo anigu maalin ahayd ee aad kula
walbaba macbudka , iyo aydnaan Me qaadan . Laakiin
Qorniinku waa inuu rumoobo .
Luukos 21:37, maalinnimadii wuxuu ahaa macbudka
wax ku barayay , laakiin habeenkii Markaasuu baxay
oo aad buurta joogay Saytuun .

MASIIXU WUXUU BARAY KALADUWANI


Awoodi lajirto
Waxaa jiray macalimiin badan oo maalintii Ciise , laakiin
waxaa jira wax ku saabsan waxbariddiisii dadka in ay
qaataan ogaysiis in uu keeno . Auaa ayaa la soo jiidatay
sababtoo ah wax awood ah iyo qaybtii subkidda ah kor
waxbariddiisii ka duwan wixii kale ee ay weligeed maqlay .
Waxay la yaabeen oo dhammu waxay ahaayeen maxaa
yeelay, wuxuu barayay sida mid amar ah sida .
Matayos 7: 28, 29, Oo waxay noqotay , in, goortuu Ciise
hadalladan dhammeeyey , in dadkii la jiray
waxbariddiisii ka yaabeen , waayo, wuxuu wax u
barayay sida mid amar leh , oo uma uu baraynin sida
culimmada .
Ciise ayaa la siiyey oo subkiddoodu waxay this isku mid ah
iyo maamulka macalimiinta in uu kaniisad .

144

Guusha waxbarista Ciise ma waxay ahayd in


farsamooyinka uu soo bandhig . Waxa uu ahaa ma in uu
muuqaalka ama hab of dhar . Waxa ay ahayd in uu
maamulka .
Ka heshay Ilaah
Subkado Ruuxa Quduuska
Maxaa ka dhigay Ciise guul sida macalin ahaa in
Markaasuu wax baray oo keliya wixii uu ka heshay
aabbihiis iyo in Markaasuu wax baray oo ku qaybtii
subkidda iyo xooggii Ruuxa Quduuska ah .
Yooxanaa 8: 28, Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi
iyaga, "Marka aad kor ugu Wiilka Aadanaha ayaa,
markaasaad garan doontaan inaan isagii ahay, iyo in
inaanan keligay waxba aan ka qaban. Laakiin sida
Aabbuhu ii baray , ayaan waxyaalahaas ugu hadlaa "
Yooxanaa 7: 16, Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi,"
Cilmigaygu wuxuu tayda ma aha, laakiin waxaa leh
Kan i soo diray."
Sawirka isticmaal
Sida Ciisena wuxuu dhex socday iyada oo loo marayo
dalka , Waxa uu adeegsaday sawirada muuqaalka ama
hadal ah .
Matayos 9:16, Ninna karriin kama of karriin cusub tolo
dhar duug ah , waayo, balastar ka fog yahay dharka uu
jiidayo , iyo jeexa waa ka sii xumaataa.
Tusaalayaasha
Ciise sheegi lahaa sheeko , ama masaalkan, ka dibna u
sharax , la xiriira run in ay nolosha dadka ku.
Kabilabmay Xagee Dadka jireen
Ciise bilaabi lahaa isagoo wax baraya , halkaas oo dadkii la
jiray oo markaas iyaga qaadan in ay meesha Wuxuu rabay
inay ahaato. Naagtii reer Samaariya ahayd waxay ku at
ceelka waa tusaale fiican oo.
Yooxanaa 4:10, 15, 25, 26, Ciise ayaa u jawaabay oo ku
yidhi iyada, "Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah iyo
kuu yahay kan waa kan kugu leh, ` Iwaraabi, adigu
145

waad weyddiisan lahayd isaga, oo wuxuu siin lahaa in


aad biyaha nool."
Naagtii waxay ku tidhi,"ayuu Sir, biyahan i sii, waxa
laga yaabaa in inaanan haddana harraadin oo, mana
halkan iman inaan ka dhaansado."
Naagtii waxay ku tidhi isaga, ," Waa ogahay Masiixu
inuu imanayo" ( kan Kiristoos la yidhaahdo )." Markuu
yimaado, wuxuu waxyaalahaas oo dhan noogu sheegi
doona."
Ciise ayaa ku yidhi, "Waxaan ku hadla si aad u ahay
ayuu."
Mucjisooyinka mujinaya fariinta
Calaamooyin iyo yaabab dadka soo dhowaadeen inay la
Ciise . Waxay xaqiijiyay in farriintiisu waxay ahayd Ilaah
ka yimid .
Luukos 5:17,Haddaba waxaa jirtay maalin cayiman ,
sida ayuu wax ku barayay , in ay jiraan qaar Farrisiinta
iyo macallimiintii sharciga ah ag fadhiya, kuwaas oo ka
soo baxeen magaalada walba oo Galila, iyo Yahuudiya
iyo Yeruusaalem . Oo xooggii Rabbiga ayaa goob joog
ka ahaa si uu u bogsiiyo.
Marka Nikodemos oo Ciise u yimid , wuxuu ahaa nin
Farrisi ah iyo xubin ka tirsan golaha talada haya ee
Yuhuudda . Nikodemos wuxuu ku yidhi , wuu garanayay
kii Ciise ahayd sababta oo ah calaamado ku mucjisada ah
Oo isna wuxuu sameeyey .
Yooxanaa 3:1, 2, Waxaa jiri jiray Nin oo Farrisiin
magacaabay Nikodemos, oo Yuhuudda taliye u ahaa.
Ninkani waxa uu Ciise u yimaadeen goor habeennimo
ah , oo ku yidhi , " Macallimow, waannu og nahay
inaad tahay macallin ka yimid Ilaah, waayo, ninna ma
samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan
Ilaah la leh."

146

TUSAALOOYINKA MACALIMIINTA
Bowlos
Bawlos waxa uu ahaa rasuul , wacdiye iyo sidoo kale ayuu
macallin ka ahaa
1 Timoteyos 2:7, Waayo, kaas oo laygu doortay inaan
wax wacdiya oo rasuul ah - waxaan la hadlayaa runta
ah ee Masiixa iyo ma been - a macallinka aan
Yuhuudda ahayn iimaan iyo run .
2 Timoteyos 1:11 ... Si taas oo laygu doortay inaan wax
wacdiya iyo rasuul iyo macallinba ah dadka aan
Yuhuudda ahayn .
Barnabas iyo Bawlos
In Antiyokh , qaar ka mid ah oo mu'min ah in cararay silicii
markhaati ka ah si dadka Gariigta ah iyo kaniisadda la
bilaabay .
Falimaha Rasuullada 11:21-26, Oo gacantii Rabbiga
ayaa la jirtay iyaga , iyo tiro badan oo rumaystay iyo
Rabbigay u soo jeesteen .
Markaas news waxyaalahan oo si dhegihiisa ku
kaniisadda Yeruusaalem yimid , oo waxay u cid direen
baxay oo Barnabas u tago ilaa Antiyokh . Oo markuu
yimid oo arkay nimcada Ilaah , ayuu ku farxay , iyo
dhammaan dhiirrigeliyey iyagii in ay la ujeeddo ah ee
wadnaha waa in ay sii wadi Rabbiga la tahay . Maxaa
yeelay, nin wanaagsan , ka buuxsamay Ruuxa
Qoduuska ah iyo rumaysad ayuu ahaa. Iyo dad badan
baana Rabbiga u ah.
Markaas Barnabas tageen Tarsos raadsan Saa'uul. Oo
markuu soo helayna , ayuu Antiyokh keenay . Sidaas
waxay ahayd in sanad ka oo dhan waxay la shireen oo
kaniisad ah oo dad badan wax bareen . Markaasuu ugu
horraysay ee xertii loogu yeedhay Masiixiyiin waxay
ahayd Antiyokh.

147

Baray rumaystayaasha cusub


Bowal, Nin aad u kuwaasoo rumaystayaal silcin iyaga
keenaya in ay ka cararaan si ay Antiyokh, mar dambe laga
helay Barnabas iyo Antiyokh keenay in ay wax baraan
rumaystayaasha cusub.

Nabiga Macalinka
Bawlos iyo Barnabas Labada shaqaynaso sida nebiyo iyo
macallimiin, ka hor inta aanay u soo jeedinayaa sida
rasuullada.
Falimaha Rasuullada 13:1 Haddaba ee kaniisadda in ay
ahayd Antiyokh ku tiil waxaa ku jiray nebiyadii oo
qaarkood iyo macalimiinta : Barnabas , iyo Simecoon
oo la odhan jiray Niger, iyo Lukiyos oo reer Kuranaya
ah , iyo Mana'een, kuwaas oo la keenay ilaa taliye
Herodos, iyo Sawlos.

Rasuulkii Macalinka
Bowlos ayaa sii waday in uu u adeego sidii Rasuul
macalinka.
1 Timoteyos 2:7, Waayo, kaas oo laygu doortay inaan
wax wacdiya oo rasuul ah - waxaan la hadlayaa runta
ah ee Masiixa iyo ma been - a macallinka aan
Yuhuudda ahayn iimaan iyo run.
2 Timoteyos 1:11, Tokaas oo laygu doortay inaan wax
wacdiya iyo rasuul iyo macallinba ah dadka aan
Yuhuudda ahayn.

Abolloos
Abolloos waxa uu ahaa macalin.
Falimaha Rasuullada 18:24-26, Hadda gaar ah oo
Yuhuudi Abolloos la odhan jiray , ku dhashay at
Alexandria , nin hadalyaqaan ah iyo Qorniinka garasho
xoog leh , waxaa Efesos yimid . Ninkaas baray , Jidka
Rabbiga ; oo isagoo ruuxa ku kulul ayuu ku hadlay oo
hagaag u baray waxyaalaha Rabbiga ah , inkasta oo uu
ogaa oo kaliya baabtiiskii Yooxanaa . Sidaas ayuu
bilaabay inuu geesinimo kaga dhex hadlo sunagogga.

148

Iyo Akula, markay maqleen isagii, ayay gees ula baxay


oo sii caddeeyeen jidka Ilaah more sax ah.

BARIDU WAXAY KEENTAA ISKU XIDHNAASHO


Barida waa in jidhka Masiix ma kala qaybiyaan, waa in la
keeno midnimada.
1 Korintos 3:5-11, Haddaba yuu yahay Paul , iyo waa
Abolloos yaa , laakiin wasiir kan aad rumaysan yahay,
sida Rabbigu u siiyey in ay ka mid walba?
Waxaan ku dhex beeray , Abolloos ka waraabin jireen ,
laakiin Ilaah siiyey korodhka . Sidaas daraaddeed, ma
kii dhirtu waa wax , mana ayuu kii , laakiin Ilaah kan
siinayaa korodhka . Haddaba kii dhirta iyo kii biyaha
ka mid tahay , iyo mid ka mid walba wuxuu heli doonaa
abaalkiis siday hawshiisu u gaar ah .
Waayo, annagu shaqeeya Ilaah; aad tahay field Ilaah ,
waxaad tahay dhismaha Ilaah . Sida ay nimcada Ilaah
oo aniga ii siiyey , sida dhisaha ah oo sayidkiisii u caqli
leh ayaan aasaaska , iyo mid kale dhistaa waxa on .
Laakiin mid kasta iska ha sida uu u dhistaa waxa on.
Wixii aasaaska kale jirin cid dhigi karo badan wixii la
dhigay, taas oo ah Ciise Masiix.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Sida ay Matthew 28:19,20 sidee ayaan quruumaha oo dhan xer ka dhigi ?

2 . Sii qeexidda ama turjumaada mid ka mid ah erayada Giriigga ah ama Cibraaniga asal ah in
loo adeegsan jiray macallin .

3 . Sii saddex waxyaalood oo ku saabsan Adeeggii Ciise in sooci adeeggiisa sida macallin ka
yimid macallimiinta kale ee wakhtigiisii .

149

Casharka laba iyo tobnaad

Wacddinta Macallinka ( walibo )


CALAAMADAHA MACALINKA
Subkado Gaarka ah
Rumayste kasta oo ay baraan karaan waxa ay ka og oo ku
saabsan Kitaabka Quduuska ah , laakiin yeedhista ah ee
macalin waa hadiyad Ilaah oo u timid . Wasaaraddu waxay
fivefold ee macallinka ma aha yeedhista ah ee ku salaysan
awooda dabiiciga ah ama rabitaan ay u baraan .
Hadiyad Wasaaradda macalin ma noqon doonaa mid
engegan . Waxaa gaarsiin doona webiyo biyaha nool ah ,
iyo in la subkay Ruuxa Quduuska ah .
1 Yooxanaa 2:20,27, Laakiin aad subkid ka timid Kan
Quduuska ah , oo aad wax walba.
Laakiin subagtay , taas oo aad heshay isaga ka soo dago
korkiisa aad ee , iyo uma baahnid inaad qof tahay in
aad ku baraan , laakiin sida subkiddiisu isku baraa oo
idinku saabsan waxyaalahan oo dhan , iyo inuu run
yahay , iyo waa been ma , iyo sidii uu wax aad , aad u
hoggaansami doono isaga oo ku.
Ruuxa tur
Macalimiintu waxay noqon waa kuwa is-hoosaysiiya iyo
leeyihiin inay ruuxaan la bari karo. Iyagu ma leeyihiin
itijaaha ah mid murmaya.
2 Timateyos 2:24,25, Oo addoon ah ee Rabbiga waa in
aan la ogal yahay laakiin waa inuu ahaado dhammaan ,
inay awoodaan inay ku baraan , bukaanka , ishoosaysiinta edbiya kuwa ku jira mucaaradka , haddii
Ilaah iyaga laga yaabaa siin doona oo towbad keen , si
ay u ogaadaan waxa laga yaabaa runta...
Jidhka Masiix u baahan yahay hadiyad Wasaaradda
macalinka ka.

150

Tiirsan tahay Ruuxa Quduuska


Macalimiinta subkay ku xirnaan doontaa Ruuxa Quduuska
ah marka ay diyaarinta iyo baridda. Waxay fahamsanahay
in Ruuxa Quduuska ah , yaana ka buuxsigu iyo nolol
erayga Ilaah.
Yooxanaa 14:26, Laakiin Gargaaruhu , Ruuxa
Quduuska ah, oo Aabbuhu ku soo diri doono
magacayga, wuxuu idin bari doonaa waxyaalahan oo
dhan, iyo keenaan idin xusuusin waxaas oo dhan aan
idinku idhi.
Efesos 1:17, tahay in Ilaaha reer Rabbigeenna Ciise
Masiix oo ah Aabbaha ammaanta , waxaa laga yaabaa
in aad siiso ruuxa xigmadda iyo muujinta aqoonta
isaga...
1 Korintos 2:13, Waxyaalahaasu waxay kale oo aanu ku
hadal , ma hadallo nin xigmadda dadka , laakiin waxa
Ruuxu ku barayaa , simayna waxyaalaha ruuxa ah
ruuxiga ah.
Awood ku hadlid
Sida aannu tusaale ahaan Teacher Great barayay sida mid
amar, macalinka ayaa sidoo kale ku bari kara oo leh
awooda.
Matayos 7:28, 29, Oo waxay noqotay , in, goortuu Ciise
hadalladan dhammeeyey, in dadkii la jiray
waxbariddiisii ka yaabeen, waayo, wuxuu wax u
barayay sida mid amar leh, oo uma uu baraynin sida
culimmada.
Isku dhufashada
Isu fiican , macalimiinta guul u tarmin doonaa nolosha
kuwa ay u baraan.
2 Timoteyos 2:2, Oo waxyaalihii u leeyihiin in aad iga
maqasheen markhaatiyaal badan dhexdood , samayn ,
kuwaas oo niman aamin ah kuwaas oo awood u yeelan
doonaan in ay baraan dadka kale waxay sidoo kale.
Waxay isu siin doonaa daraasadda ee erayga Ilaah.
Waxbarashada ay keento doonaa in dadka Ilaah ee jacaylka
iyo ixtiraamka Ereyga, oo waxay iyaga keeni meel roonaa
ee iimaanka.
151

Luqadu waa Kuwo kale


Macallimiintu waxay leeyihiin furfurnaan ah in la baray.
Rooma 2:21a, Waxaad , sidaas darteed , kan kale wax
baraa, miyaad ma baraan naftaada?
Erega ardayga
Waxaan ognahay in Timothy ahaa macallin la subkay , iyo
sidoo kale rasuul iyo weli Bawlos isaga lagu
dhiirigelinayaa in ay wax ka baran.
2 Timoteyos 2:15, dadaal inaad nafsaddaada loo bogay
Ilaah, qof shaqaale ah oo aanan u baahnayn in ay ka
xishoon, si hagaagsan u ereyga runta ah.
Macalinka waa in uu leedahay aqoon buuxda oo shaqada ee
erayga Ilaah.
Ardayda by iyagoo dabeecada aad u weydiin doonaan
su'aalo adag tahay.
Had iyo jeer Bara Kuwo kale
Macalimiinta subkay ayay leedahay oo dhan galaan
waxbarashada gelin doonaa . Iyagu ma ay qaban doonaan
dib u run wax kasta oo ay u ogaadaan.
Falimaha Rasuullada 20:20 ... iyo sida aan dib u hayn
waxba in uu ahaa waxtar leh , laakiin waxaa la
naadiyey in aad, iyo meel fagaare ah oo guri ilaa guri
aad u baray...
Falimaha Rasuullada 20:27, Waayo, anigu ma neceb
yahay inuu caddeeyo aad tahay talada Ilaah oo dhan .
Ma faahafaahinta
Macalinka A noqon doonaa taxadir in aad isticmaasho
erayada saxda ah loo baahan yahay saxnaanta.
Matayos 22:15, Markaasaa Farrisiintii baxeen, oo ku
dhagreen, waxay ka wada hadleen yaabaa in uu
hadalkiisa.
Waa in macallinka ku dabbaqi karaa ereyga si ay xaalad
kasta ee nolosha. Macallinku wuxuu goorba waa la
dhisidda iyo grounding Rumaystayaasha oo ku jira ereyga.

152

Cibraaniyada 5:12, Waayo, in kastoo by wakhtigan aad


macallimiin noqon lahaydeen , aad u baahan tahey qof
si mar kale idin baro mabaadiida ugu horreeya ee
Ereyada Ilaah , oo waxaad u timaadeen inaad u baahan
tahay caanaha iyo cuntada aan adag.
Nolosha lagu dayan
Xertu bartay by wuxuu sameeyey ka hor inta aanay waxa
uu baray bartay.
Falimaha Rasuullada 1:1, Hadalkii hore ayaan
sameeyey , O , Te'ofilosow , wax kasta oo Ciise bilaabay
inuu sameeyo iyo baraan.
Macalinka waa in uu lahaado nolosha tusaale iyo ku
dhaqmaan waxa uu isagu ama iyadu baraa.
Matayos 23:1-3, Markaasaa Ciise la hadlay dadkii
badnaa iyo xertiisii , oo wuxuu ku yidhi:" Culimmada
iyo Farrisiinta waxay ku fadhiistaan kursiga Muuse.
Sidaa darteed wax kasta waxay kuu sheegi inay
dhawraan , dhawra oo yeela , laakiin ma sameeyaan
sidii ay shuqulladoodii ahaayeen,waayo, wax bay
yidhaahdaan , mana sameeyaan".
Bara si noloshu isu bedesho
Macalimiintu ay dhammaystirmaan, marka ay ogaadaan in
ay wax bareen ardayda ay wadnaha iyo maskaxda ee Ilaah ,
oo waxaad arki kartaa ardayda ay ku dul addeecaya
waxyaabaha ay barteen.
Sharciga Kunoqoshadiisa 4:5, Sida xaqiiqada ah ayaan
idiin baray qaynuunno iyo xukummo , sida Rabbigu
wuxuu ii Ilaahayga ahu igu amray , waa in aad ku
dhaqmo iyaga oo dalkii oo aad gashaan oo hantidaan.
Sharciga Kunoqoshadiisa 31:12,13, Dadka soo ururiya,
wada , rag iyo dumar iyo kuwa yar , iyo kan qariibka
ah oo irdahaaga gudahooda , in laga yaabo in ay
maqlaan iyo in ay bartaan si ay Rabbiga Ilaahiinna ah
ka cabsadaan , iyo si taxadar leh u dhawrtaan erayada
oo dhan ee this sharciga , iyo in carruurtooda , kuwaas
oo aan u yaqaan , waxaa laga yaabaa in ay maqlaan oo
wax bartaan si ay Rabbiga Ilaahiinna ah ka cabsadaan

153

in alaale inta aad ku nooshahay dalka aad soo gudbaan


Webi Urdun inay hantiyaan.
Natiijooyinka Great waxaa la filayaa in marka macalin
usiiyaan la taaban karo , ama xaqiiqooyin nolosha la xiriira
oo ka soo erayga Ilaah . Oo intii Bawlos baray oo
mu'miniinta ah ee Efesos , isagu xaq buu isu soo galay
nolosha ardayda ku bateen . Sidaas darteed, qof walba oo
Aasiyada Yar maqlay injiilka.
Falimaha Rasuullada 19:9b , 10... ayuu iyagii ka tegey
oo xertii ka soo baxeen , sababaynta in maalin kasta
iskoolka Turannos . Markaasaa waxaa taas laba
sannadood ay socotay , si ay dhammaan kuwa Aasiya
degganaa maqlay hadalka lagu Rabbi Ciise , oo Yuhuud
iyo Gariigba.
Taageerada maaliyadeed
Macalinka A waa in la taageero dhaqaale kuwa inuu wax
barayay.
Galatiya 6:6 kii waxaa la baray share erayga oo dhan
wax wanaagsan isaga oo leh dhiga.
Waa in uu jiraa sida qaab taageero maaliyadeed oo rasuul
ah , Nebi , wax wacdiyi jiray oo macallin ee kaniisadda
sida uu jiro for wadaad ah.
Marka kaniisadda cusub la aasaasay , ayaa rasuul iyo Nebi
yihiin in la taageero by kaniisadda diraayo . Si kastaba ha
ahaatee , sida kaniisad uu bilaabo inuu koro waa in ay
bilaabaan in ay qaataan on taageerada of the wacdiyayaal,
iyo macalimiinta iyo sidoo kale wadaaddada kaniisadda ka
.
Marka kaniisad ayaa koray si size ku filan , waxa sidoo
kale , waxaa la filaya in ay soo dirno rasuullada iyo
nebiyada oo leh taageero dhaqaale.

154

QAABKA WAX BARIDA


Tusaale
Macalinka A baraa by waxa uu yahay iyo ma . Nolosha
macallinka waa in loo buugga furan oo , tusaale fiican
dadka kale.
2 Timoteyos 3:10, Laakiin aad si taxadar leh soo raacay
Cilmigaygu , camalka noloshayda , Ujeedada , iimaan ,
adigoo dulqaadanaya, jacayl, ,
Yooxanaa 13:12-15, Haddaba markuu cagihii u
maydhay iyagii, oo dharkiisa qaatay, oo haddana
fadhiistay, wuxuu iyagii ku yidhi, "Miyaad garanaysaa
waxa aan u idinku sameeyey? Waxaad iigu yeedhaan,
Macallin iyo Sayid, ee iyo aad si fiican u odhan , waayo,
waan ahay . Haddaba haddaan , si aad ah Sayidka iyo
Macallinka , waa inaad cagaha ku maydheen , waxa
kale oo aad waajibka ku ah inay cagaha isu maydhaan
ee . Waxaan idin siiyey masaal , waa in aad samayn sidii
aan u sameeyey in aad."
Cadayn
Macalinka A barayaa ma aha oo kaliya by tusaale ahaan ,
wuxuu ku barayaa by caddaysanaya ay runta ah erayga
Ilaah . Sida uu ku barayaa , waa in uu ku dadaalaan in ay
ilaaliso isu dheeli tirka fiican in erayga Ilaah . Waxaa
muhiim ah in wax bariddiisa in lagu saleeyaa aqoonta
Ereyga , fahamka runta ah in , iyo xigmad ah ee sida runta
ay tahay in la dalbadaa.

SIDEE MACALIMIINTA LOO XUKUMAA


Yacquub 3:1, Walaalahayow, yaanay badan oo idinka
mid noqdaan macalimiin, idinkoo garanaya inaynu heli
doonaan xisaab aad loo adkeyn.
Wasaaraddu waxay of macalinka waa in aan loo qaadan
khafiif ah . Macallinka ayaa mas'uul ka weyn oo ay
leedahay wasaaradda aad u saameynta badan jihada
kaniisaddii.
Waxaan u sheegay in loo baahanyahay inaan ogaado na
dhex kuwa ku hawshooda . Waa in aan ogaado qof qof iyo
155

wasaaradda ka hor isaga ama iyada asaasidda galay


wasaaradda kasta oo kaniisad ah.
1 Tesaloniika 5:12, Markaasaa waxaanu kugu dhiiri
galinaynaa , walaalayaalow , in la aqoonsado aad ka
mid tahay kuwa shaqada , iyo mid yihiin aad ka weyn
tahay xagga Rabbiga iyo yaan idinku waanin inaad...
Maxaa in ladaawado ah
Timaatiyos na siiyey liiska waxyaabaha by kaas oo ku
xukumi lahaa macalin.
1 Timoteyos 6:3-5, Haddii qof uun haddii kale baraya
oo uusan u oggolaan in ay ereyo u roon , xataa ereyadii
Rabbi Ciise Masiix , iyo cilmiga kaas oo sida uu sheegay
cibaadadaba , ayuu wuxuu ku faraxsan yahay , oo
waxba garan , laakiin waa asaasayaasha ururka
khilaafaadka iyo dood ka badan erayada , waxaana ka
yimaada hinaaso iyo dirir , cay iyo tuhun xun , iyo
murannada aan waxtar lahayn of niman maankoodu
kharribmay oo oo sabool ah oo runta , kuwaas oo u
malaynayaa in cibaadadu waa macne faa'iido . Laga soo
bilaabo sida la bixi naftaada.


Madahab been ah
Haddii nin wax lid ku Word qoraalka ah ee Ilaah barayaa ,
waa caqiido ah oo been ah , oo waa in si taxadir leh loo
fogaadaa.
2 Butros 2:1, Laakiin weliba dalka waxaa joogay nebiyo
been ah oo dadka ku dhex , xataa sidii jiri doona oo
idinku dhex jira macallimiin been ah , kuwaas oo si
qarsoodi ah u soo kaxayn doonaa doona bidcinimo wax
halligaysa , xataa Rabbiga ah soo iibsaday, oo la keeno
isu halligaad dhaqso ah.
2 Timoteyos 4:3, Waayo, waxaa iman doona wakhti
waxay markii aan adkaysan doonin cilmiga runta ,
laakiin sida uu sheegay ay doonayaan, iyaga u gaar ah ,
sababtoo ah waxay leeyihiin dhego cuncun , waxay ku
tuuli doonaa ilaa ay naftooda macalimiinta...

156
Bidcinimo wax halligaysa


Dhaqankii dadka
Haddii qof usiiyaan bidcinimo wax halligaysa ama
dhaqanka ee ragga lid ku Word muujiyey Ilaah , ayuu u
baahan yahay in lagu edbin , si loo saxo ama la tirtiro.

Ereg wax ku xukumid


Si taxadir leh waa in Waxaan xukumi runta by erayga Ilaah
.
Falimaha Rasuullada 17:11, Intaasu waxay ahaayeen
more caddaalad -tashi badnaayeen kuwii Tesaloniika
joogay , ee ah in ay ereyga ku helay leh diyaar dhan ,
iyo maalin kasta baadhaya Qorniinka si aad u ogaato in
waxyaalahaasu saas yihiin.

Xukunka kicinta
Si taxadir leh waa in Waxaan xukumi dhiiranaanta oo ah
hoggaamiye ee , iyo watch out for kuwa barayso ama u
adeegi jiray for faa'iido daacadla'aan ugu helaan.
Titus 1:10,11, Waayo, waxaa jira dad badan oo
caasiyiinta, iyo labada waranwarrowyada la taagtaagan
, iyo khaa'inno , gaar ahaan kuwa gudan ka , kuwaas oo
afkooda waa in la , waa kuwa qoysaska oo dhan , u
baraya waxyaalo aan waajib , aawadood oo ah ay
faa'iido daacadla'aan.
2 Butros 2:3, Damacnimada ay aad doonaan hadallo ,
waayo waqti dheer ay xukun aan jirin oo taagtaagan,oo
ay u halligmaan ma gam'i doono.

Xiriir xukumid
Ka taxaddar in wasaaradda kasta oo ka shaqaysa ka baxsan
hubino iyo isu dheelitirnaan ee kaniisadda degaanka.
Rooma 13:1,2 ,Naf waluba ha ku xiran maamulka
xukuma . Waayo, waxaa jira amar ma jiro Eebe
mooyee , iyo maamulku in jiraan magacaabey Ilaah .
Sidaas daraaddeed ku alla diida kan amarka diida
amarka Ilaah , iyo kuwa iska caabin ah wuu xukumi

157

doonaa isu on.


Gunaanad
Macalimiintu waa wasaarad aad u muhiim ah in jidhka
Masiix . Wasaaraddu waxay of macalimiinta qaar ka mid
ah waxaa ay ku koobnaan doontaa in aad kaniisadda gaar
ah ee degaanka . Qaar kale waxaa loo diri doonaa si loo
baro in kaniisadaha kale.
Macalimiintu waxay naga caawin doontaa in aad joogtid
miisaaman oo ku Ereyga . Waxay noo hayn doonaa wadada
saxda ah by na lagu hayo aasaaska u ah erayga Ilaah.

SU'AALO IYO MURAAJOCO


1 . Magaca saddex calaamad u macallin ah in si gaar ah u muujiyaan dabeecadda ama
dadaalkaas.

2 . Sharaxaad ka bixi wasaaradda ee macallinka.

3 . Magaca saddex waxyaalood oo si aad u daawato , waayo, markii idinkoo xukumaya baridda
qof.

158