You are on page 1of 1

De stand van Gouda

Samen maken we de stad


De saamhorigheid in de stad vergroten, er hebben we dat plan samen
voor zorgen dat iedereen betrokken is bij de met de scholen aangepast,
samenleving, straat, buurt en stad, maar ook verder verfijnd. Het gevolg
bij het gemeentebestuur. En voor dat bestuur is dat niet iedere school
geldt: werk samen met de inwoners, met het voor zijn plannen hoeft te
bedrijfsleven, met de organisaties, met alles wachten totdat die van een
en iedereen. Doel: een leefbaar Gouda, voor andere zijn gerealiseerd. Er
iedereen. Wie het beleidsprogramma van het komt meer vaart in. Je kunt
gemeentebestuur doorbladert, komt boven- dit al zien bij het Segment
staande woorden niet direct tegen. Toch, als en de Calvijnschool.”
je het huidige college van burgemeester en
wethouders beluistert, zien de leden ervan “Misschien nog belangrij­
dat juist als de kern van hun werk. Wethouder ker is de invoering van de
Arnout Menkveld is daarin erg uitgesproken. Brede School in ­Gouda.
“De stad maak je met elkaar. Samen spreek je Daarmee brengen we
af wat je wilt bereiken, ieder vanuit zijn visie”, ­kinderen op de basisscholen
zegt hij. En om zijn opvatting over goed bestu- in contact met de plaatse­
ren nog wat aan te scherpen: “We organiseren lijke cultuur, muziek- en
in Gouda graag onze eigen weerstand”. sportactiviteiten. Het afge­
lopen jaar is in de stad een
Ondanks dat Menkveld (GroenLinks) op 1 mei dekkend netwerk ontstaan.
stopt met het politieke ambacht, houdt hij zich Ieder kind kan na schooltijd
met zijn eigen toekomst niet zo bezig. “Totdat in zijn eigen buurt deel­ Arnout Menkveld
mijn opvolger zich aandient, blijf ik hier full nemen aan dit soort activi­
swing bezig”, zegt hij. “Er is samen met mijn teiten. Het gaat om alle kinderen, met speciale v­ oldoende huizen zijn, maar het belangrijkste
collega’s en de inwoners van de stad tot die aandacht voor de zogenaamde sociaal lagere is dat mensen met geld doorstromen naar duur­
tijd een boel te doen.” ‘Samen’, het woord valt klassen, de kinderen wier ouders geen geld dere woningen om zo ruimte te maken voor
tijdens het gesprek meerdere keren. Verwon­ hebben om ze naar verenigingen of clubs te anderen. Lucht creëren in de markt, heet dat.
derlijk is dat niet. Arnout Menkveld belandde ­laten gaan. Met de Brede School nemen we ze Ondanks de crisis zijn we daar in Gouda goed
vijftien jaar terug zelf als betrokken burger in mee naar museum en muziekschool. Maar ze in geslaagd. De bouw en verbouw is juist ver­
de politiek, gewoon omdat hij zich als Gouwe­ maken ook kennis met sport, bijvoorbeeld via sneld. In Gouda zijn in deze periode ­duizend
naar opwond. “Ik ergerde me op momenten be­ de schaatsbaan op de Markt of we laten ze een woningen aangepakt, deels nieuw, deels ver­
hoorlijk aan het gemeentebestuur”, vertelt hij. oud stukje stad zien, als de onderdoorgang bij bouwd. Om een gezonde situatie te houden
“Bouwplannen werden niet uitgewerkt. Alle de nieuwe ING bank. Dat gebeurt allemaal na moeten er driehonderd nieuwe woningen per
pijlen waren op Westergouwe gericht. Er werd schooltijd, op basis van vrijwilligheid. We zien jaar worden gebouwd. Dat aantal hadden we in
selectief geluisterd naar mensen met ideeën dat meer dan de helft van de leerlingen mee­ het jaar voordat de kredietcrisis uitbrak ook te
om de stad en hun eigen woonomgeving te doet aan deze activiteiten. Uiteindelijk doel is pakken. Als die weer overwaait, kan de bouw
ver­beteren. Maar zo ga je niet met mensen dat ze lid worden van een vereniging. Dat is van honderden woningen in de stad, waarvoor
om. Het is mooi mee te maken dat die tijden goed voor de sociale ontwikkeling, hun deel­ inmiddels bouwvergunningen zijn verstrekt,
zijn veranderd. Wij regeren niet meer uit een name aan de samenleving.” weer starten en over een poosje in nieuwbouw­
­ivoren toren. Er is juist veel waardering voor de wijk Westergouwe. Het zal ook niemand zijn
­mensen die actief zijn, voor al die vrijwilligers, “Wat dat betreft ben ik ook blij met de resul­ ontgaan dat de gemeente samen met woning­
voor de betrokken inwoners in de wijkteams. taten die we halen op het gebied van school­ corporatie Mozaiek Wonen financieel de nek
Ik vind het geweldig dat een voorzitter van een verzuim en -uitval op de middelbare scholen. heeft uitgestoken om bouwplan Bolwerk vlot
wijkteam met een politieke partij aan de ver­ Samen met het onderwijs is een zeer intensief te trekken.”
kiezingen deelneemt. Dat is een prachtig teken begeleidingstraject op de leerlingen, een volg­
van betrokkenheid bij de stad.” systeem, opgezet. Door het werk van mentoren “Het ziet er goed uit voor de stad. Ik ben ook
en zogenaamde zorgteams is de schooluitval blij dat deze ontwikkelingen tot stand komen
Onderwijs de afgelopen twee jaar met zo’n twintig pro­ in overleg met alle betrokkenen, ook met de
Wanneer wethouder Menkveld over zijn cent afgenomen. Maar we laten leerlingen ook ­omwonenden van soms ingewikkelde projec­
­bestuurlijke portefeuille (huisvesting, onder­ kennis maken met het bedrijfsleven via allerlei ten. We luisteren naar de Gouwenaars, maar
wijs, wijkaanpak, binnenstad, monumenten) soorten stages. Weten welke mogelijkheden er soms hakken we ook moeilijke knopen door.
spreekt, wil hij het graag hebben over een ­minder na school zijn, vergroot de interesse en dus de In ieder geval koester ik ieders betrokkenheid.
zichtbaar deel ervan: onderwijs. “In Gouda zijn kans dat ze doorstromen.” Want alleen samen kunnen we deze stad nog
we bezig met een grote verhuis­operatie in het   beter maken.”
onderwijs. Er komen nieuwe ­schoolgebouwen, Wonen   
we verbouwen panden en scholen nemen “Voor de leefbaarheid van een stad is het Gerard van Domselaar
­elkaars gebouw over. We ­noemen dat het noodzakelijk dat iedereen een plek heeft
­Integraal Huisvestingsplan ­Onderwijs. Het be­ om te ­wonen: jongeren, startende gezinnen,
stond al onder mijn ­voorganger, maar vorig jaar maar ook ouderen. Belangrijk is dan dat er Eind februari: wethouder Siebe Keulen