You are on page 1of 13

MEHANIKA I

STATIKA

OSNOVNI POJMOVI I
AKSIOME STATIKE
Beograd, 2010. god.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

Циљ теме је упознати се са:

1 Дефиницијом силе

2 Врстама сила

3 Системима сила
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 Величина која представља количинску меру


механичког узајамног дејства између материјалних
тела у механици назива се сила.
 Ако посматрамо
р једно
ј д тело изложено деловању
д у
једне силе, у том случају деловање те силе замењује
дејство неког другог тела на посматрано тело.
 Величина
В која
ј изражава јјачину међусобног
ђ б
деловања два тела, односно јачину силе назива се
интензитет или модул или бројна вредност силе.
силе
 Јединица за мерење интензитета силе је њутн [N], која
је изведена јединица. Њутн је често мала јединица па се
употребљава хиљаду пута већа јединица – килоњутн [кN],
или милион пута већа јединица – мегањутн [МN].

 
MN  103
 
kN  10 6
N 
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 Да би се потпуно објаснио феномен силе, може се


посматрати пример ручних колица приказаних на
слици.

 Нека се руком делује на руду колица и нека је мера


тога дејсва сила интезитета 40 [N].
[N] Међутим,
Међутим та
величина не говори све о дејству руке на колица. Да би
се знало потпуно дејство руке на колица, мора се
знати у ком правцу се делује, као и где она делује на
колица.
 Рука,
Рука тј.
тј сила делује дуж руде
руде, и то у смеру напред -
када вуче колица или у смеру назад - када их гура.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 За потпуно познавање силе потребно је знати:


 бројну
б ј вредност ( интензитет или модул ) силе;
 правац и смер дејства силе; и
 нападну
у тачку
у силе.

 Величине одређене једним податком називају се


скалари. Такве величине су растојање, време,
температура итд.
 Како је показано, силу одређују три податка, а такве
величине називају се вектори и обележавају се неким
словом са стрелицом изнад њега.
 То
Т значи да јје сила
 векторска величина, а
обележава се са F . 
 Интензитет силе обележава се са F или само са F
без стрелице.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE
 Сила се графички приказује усмереним одсечком
AB  F uF cm (усмерење се изводи стрелицом),
како је
ј приказано на слици.

 Дужина тог одсечка, у одговарајућој размери,


приказује интензитет силе. Правац и смер одсечка
приказују правац и смер силе.
силе
 Почетак тог одсечка, тачка А, обично се поклапа с
нападном
д тачком силе. Права
р која
ј пролази
р кроз
р тачке C
и D, а дуж које је усмерена сила, назива се нападна
линија силе или линија дејства силе.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE
 Размера за силе означава се са u и индексом F, тј.
uF и означава колико је њутна или килоњутна
представљено једним
ј центиметром:
xN
uF 
1cm
 Интензитет силе добија се када се дужина одсечка AB ,
мерена у центиметрима, помножи са размером:

F  AB  uF N 
 Када треба да се нацрта сила интензитета F у
одговарајућој размери uF, на основу горње једначине
следи:
F
AB  cm
uF
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE
 Силе које су последица механичког дејства других
тела на посматрано тело јесу спољашње силе. Силе
које
ј су последица међусобногђ б дејста
ј делића
ћ или
делова тела јесу унутрашње силе.
 По начинуу дејства
д ј других
дру тела на посматрано
р тело,,
спољашње силе могу да буду запреминске,
површинске, линијске и концентрисане.
 Запреминске
З силе су непрекидно (континуално)
( )
распоређене по читавој запремини (нпр. сила теже,
инерцијалне силе итд итд.),
) а изражавају се у N m3 или kN m3.
 Површинске силе су непрекидно распоређене по
површини контакта (контактне силе), а изражавају се у
N m2 или kN m2 .
 Ако је површина на коју делују површинске силе
таква д
да јјојј јје јједна
д д димензијај знатно мања од д дру
друге,,
такве силе се називају линијске или линијски
оптерећене а изражавају се у N m или kN m.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE
 Запреминске, површинске и линијске силе називају
се континуално распоређене (подељене) силе.

 Концентрисана сила делује у једној тачки


материјалног тела
тела. Појам о концентрисаној сили треба
схватити условно, јер није могуће остварити да сила
делује само у једној тачки.

 Често се континуално распоређене силе замењују


концентрисаном силом
силом, која представља њихову
резултанту с нападном тачком у средишту.

 Тако,
Тако на пример
пример, сматра се да тежина тела,
тела која је
резултанта свих сила теже које делују на делиће тела по
читавој запремини, за нападну тачку има тежиште тела.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 Скуп свих сила које делују на круто тело у


механици назива се систем сила.
сила
 Ако дати систем делује на слободно круто тело, а при
томе се оно налази у стањуу мировања
р (у стањуу равнотеже),
р )
такав систем сила назива се уравнотежен систем сила.
 Ако се систем сила који делује на круто тело може
заменити другим системом сила, а да се при томе не
измени стање мировања или стање кретања, за та два
система се каже да су еквивалентни.
 Ако је дати систем сила еквивалентан само једној сили, та
сила назива се резултанта датог система сила, што значи да је
резултанта сила која у потпуности замењује дејство датог
система сила на круто тело.
 Сила која има исти интензитет и правац као резултанта
резултанта, а
само је супротног смера од ње назива се уравнотежавајућа
или супротна сила.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 Према положају нападних линија сила, систем сила


може д
да буде:
уд
 колинеаран
колинеаран,
 сучељни,
 паралелан, и
 произвољан.
 Колинеаран систем сила је онај у случају којег се
нападне линијеј свих сила поклапају,ј при чему могу да
се не поклапају смерови и нападне тачке.
 Сучељни систем сила је онај у случају којег се
нападне линије свих сила секу у једној тачки –
у
сучељној ј тачки. Тајј систем може да буде:
у
 раван сучељни систем сила, чије све нападне линије сила
леже у једној равни и секу се у једној тачки; и
 просторан сучељни систем сила, чије ј су нападне линије
ј
сила произвољно распоређене у простору и секу се у једној
тачки.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

 Паралелан систем сила је систем сила чије су све


нападне
д линије
ј сила међусобно
ђу паралелне.
р Он може
да буде:
 раван паралелан систем сила, чије су све нападне линије
сила у једној равни, а међусобно
б су паралелне; и
 просторан паралелан систем сила, чије су нападне линије
сила у простору,
р ру, а међусобно
ђу суу паралелне.
р

 Произвољан систем сила је онај чије су нападне


линије распоређене произвољно
произвољно, а може да буде:
 произвољан раван систем сила, чије су све нападне
линије сила произвољно распоређене у равни; и
 произвољан просторни систем сила, чије су нападне
линије сила произвољно распоређене у простору.
OSNOVNI POJMOVI I AKSIOME STATIKE
SILE

Резиме
количинска мера узајамног дејства између материјалних тела
јесте сила и она је векторска величина.

силе се деле на спољашње и унутрашње, а према начину


дејства других тела на дато тело, силе могу да буду запреминске,
површинске, концентрисане, ....

скуп свих сила које делују на круто тело у механици се назива


систем сила.