You are on page 1of 14

MEHANIKA I

STATIKA

SISTEMI SU^EQNIH
SILA U RAVNI
Beograd, 2010. god.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

Циљ теме је упознати се са:

1 Слагањем система од две силе

2 Слагањем система сучељних сила с више сила


SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Нека је круто
 тело
 изложено дејству система сила
од две силе F1 и F2 како је приказано на слици.

 Резултанта
Р тих сила налази се на два начина:
 по правилу о паралелограму сила, директном применом аксиоме 3; или
 конструисањем троугла сила.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Троугао сила конструише се на следећи начин - слика б):


 Из произвољно изабране тачке а паралелним
премештањем наноси се вектор силе F1 до тачке b.b
 Затим се из тачке b, такође паралелним

премештањем наноси вектор силе F2 до тачке c.
премештањем, c

 Резултанту представља вектор Fr ,чији је интензитет
Fr  ac  uF ( uF - р
размера
р за силе).
)
 Троугао abc, представља троугао ABD
паралелограма ABCD.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Троугао сила може да се добије још - слика в):


 Из произвољно изабране тачке а паралелним

премештањем наноси се вектор силе F2 до тачке b. b
 Затим се из тачке b, такође паралелним

премештањем наноси вектор силе F1 до тачке c.
премештањем, c
 Страница ас троугла аbc представља интензитет
резултанте.
р у
 Троугао abc, представља троугао AСD
паралелограма ABCD.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Конструкција троугла сила (сликаб) представља


   
резултанту
р у у као векторски
р збир ј Fr  F1  F2
р сила F1 и F2 тј.
Док конструкција сила (слика в) представља
    
резултанту као векторски збир сила F2 и F1 тј. Fr  F2  F1
( а тај
(на ај начин
а је показано
о аза о даа за векторски
е орс збирзб р сила
с а
важи закон комутације).
 Уколико
У силе немају
ј 
заједничку
ј
нападну тачку
 већ сила F1 делује у тачки
А, а сила F2 у тачки В, онда се резултанта
добија тако што силе клизе дуж својих
нападних линија све док се не доведу у
заједничку нападну тачку С. Затим се
примењује или правило о паралелограму
сила или конструкција троугла сила
сила.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Када се пресек нападних линија сила налази ван


тела или ван р
расположивог
  простора
р р за р
рад, као што јје
случај са силама F1 и F2 на слици поступа се на
следећи начин:
 У нападне тачке сила А и В додаје се
један уравнотежени
  систем силаса 
силама F и F . Слагањем
С  сила F1и F 
добија се резултанта
 Fr 1 , а сила F2 и F
резултанта Fr 2 . Тако
 напосматрано тело

делују само силе F и F , које клижењем
r1 r2
дуж својих нападних линија могу да се
доведу у заједничку нападну тачку С.
Затим се примењује или правило о
паралелограму сила или конструкција

троугла сила за добијање резултанте F .
r
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Слагање сила сучељних система с више сила


графичком методом заснива се на истим принципима
као и слагање сила у случају система од две силе.
 
Нека на тело делује сучељни систем од три силе F1 , F2
и F3 , које
ј имају
ј заједничку
ј нападну тачку у тачки А .
Слагање сила може да се обави на два начина , применом
правила о паралелограму сила и конструкцијом троугла
сила.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Правило о паралелограму сила  примењује


 се поступно,
поступно

тако што се прво сложе две силе F1 и F2 у резултанту Fr 1 ,
па се онда сложи,
 по истом правилу,
р у тако добијена

 ј

резултанта Fr 1 са силом F у резутанту сила Fr како је
3
приказано на слици а).
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Конструкција троугла сила се такође примењује


поступно, што је приказано на слици б).
 Из произвољно изабране тачке а паралелним

премештањем наноси се вектор силе F1 до тачке b.
 Затим се из тачке b, такође паралелним

премештањем, наноси вектор силе F2 до тачке c.

 Резултанту
Р представља вектор Fr 1,чијиј јје интезитет
дуж ac.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Тада се из тачке спаралелним


 премештањем
наноси вектор силе F3 до тачке d.

 Резултанту представља вектор Fr ,чији је интензитет
дуж ad, с нападном тачком А, у коју се паралелно
премешта
премешта.
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 То слагање  сила може да се обави без изналажења


резултанте Fr 1 , слика в). 
 Из тачке а наноси се
 сила F1 до тачке b, затим сила
F2 до тачке c и сила F3 до тачке d.
 Резултанту представља вектор Fr ,чији чији је интензитет
дуж ad, с нападном тачком А, у коју се премешта.
 Таква конструкција назива се полигон сила и
представља векторски  збирдата
 три вектора, тј.:
Fr  F1  F2  F3
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

 Ако се нападне линије свих сила поклапају, такав


систем сила, назива се колинеарни систем сила.
 На слици је приказан један колинеаран систем сила од
три силе чије се нападне тачке поклапају и налазе се у
тачки А .
 Из произвољно изабране тачке а
наноси се вектор силе F1 до тачке b, 
затим се надовезује вектор друге силе F 2
до тачке c и на крају вектор треће силе F3
до тачке d. Резултанта система је вектор Fr
чији је почетак тачка а и крај тачка d, тако
да му се стрелица сучељава
 са стрелицом
вектора последње силе F3 . Нападна тачка
резултанте је тачка А па се у њу
премешта. Интензитет резултанте једнак
је алгебарском збиру компоненти: F F F F
r 1 2 3
SISTEMI SU^EQNIH SILA U RAVNI
SLAGAWE SILA SISTEMA SU^EQNIH SILA GRAFI^KOM METODOM

Резиме

слагање сила графичком методом је проблем изналажења


њихове резултанте применом правила о паралелограму сила или
конструкцијом полигона сила.