You are on page 1of 14

Gemeenteraads

verkiezingen 2010
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010

’Burgers, stem mee’


Burgers van Leiden, stem mee! Ik vindt. Op basis van uw antwoor-
nodig u van harte uit om op den verstrekt Kieskompas een per-
woensdag 3 maart 2010 uw stem
uit te brengen voor de gemeente-
raad van onze stad. Dat is belang-
soonlijk stemadvies. Vervolgens
kunt u op de kandidatenlijsten
van deze partijen kijken welke
Uitslagen in
rijk want mee stemmen is meebe-
slissen. U brengt uw stem uit op
kandidaten deze partij heeft voor-
gedragen en op wie u uw stem Pieterskerk
een kandidaat die zich namens wilt uitbrengen.
een partij verkiesbaar heeft gesteld Maar u kunt natuurlijk ook deze Ook dit jaar is er een speciale ver-
voor de gemeenteraad. Uw stem verkiezingskrant gebruiken om kiezingsavond van de gemeente in
heeft hiermee direct invloed op uw stem te bepalen. In deze uitga- de Pieterskerk. De kerk opent de
welke partijen in de gemeenteraad ve van de gemeente Leiden zetten deuren om half negen. De avond
zitting zullen nemen en zelfs een de lijsttrekkers van alle twaalf po- wordt muzikaal omlijst door de
coalitie gaan vormen. In Neder- litieke partijen die aan deze ver- groep Blood, Sweat & Kiers. De
land telt elke stem direct mee. kiezingen meedoen hun program- toegang is gratis.
Krijgt een politieke partij bijvoor- mapunten uiteen. Ook is een sche- Het is de bedoeling dat in de loop
beeld 10 procent van de stemmen, ma opgenomen met de standpun- van de avond tussenstanden wor-
dan krijgt zij ook 10 procent van ten van de partijen over belangrij- den doorgegeven: om half elf, half
de zetels in de raad. ke thema’s in de stad. twaalf en half één.
Ik vind het heel belangrijk dat zo Jongeren die nu de eerste keer mo- Door het stemmen met het pot-
veel mogelijk mensen gaan stem- gen stemmen, ontvangen van mij lood en het handmatig tellen is de
men. Daarmee is de kans het Burgemeester Lenferink: ’Ik nodig u uit.’ foto Chris de Waard nog persoonlijk een brief. Iedereen definitieve uitslag pas op donder-
grootst dat de gemeenteraad een in Leiden die stemgerechtigd is dag 4 maart bekend. Om op de
afspiegeling vormt van de stad. Bij het belangrijk vinden dat de stad teert over de voorstellen die hier- ontvangt een stempas. Dat is het verkiezingsavond al een serieuze
de verkiezingen in 2006 lag het schoon, heel en veilig is. Uw ge- voor worden gemaakt en neemt officiële document waarmee u prognose te kunnen doen, heeft de
opkomstpercentage op 57,7 pro- meente werkt daar dagelijks aan. hier vervolgens een besluit over. kunt stemmen. Er is altijd een gemeente Leiden exit-polls opgezet,
cent. Over dit percentage was ik Ook is de gemeente verantwoorde- Burgemeester en wethouders zijn stembureau bij u in de buurt of ga peilingen bij de uitgang van een
niet ontevreden. Dat lag dicht bij lijk voor dienstverlening, zoals het er verantwoordelijk voor dat deze langs een van de stemlokalen die u aantal stembureaus, onder Leide-
het landelijk gemiddelde. Natuur- verstrekken van paspoorten en de kaders worden gemaakt en dat het passeert op weg naar uw werk, naars die net hun stem hebben
lijk zou ik trots zijn als het hoger inschrijving in het bevolkingsre- beleid ook wordt uitgevoerd. school, bibliotheek of anderszins. uitgebracht.
lag. De mensen in Leiden zijn po- gister. Dat zijn zaken waar u op Dit keer doen er twaalf partijen Ik reken op de inwoners van Lei- Griffier Noor van der Vlist: ,,De
litiek betrokken en dat moeten we mag rekenen en die we zo goed mee aan de verkiezingen. U kunt den, ik reken op u. NOS deed dat vroeger ook, bij het
toch kunnen vertalen in hogere mogelijk willen doen. een keuze maken uit 311 kandida- Laat uw stem niet verloren gaan! stembureau aan de Herenstraat.
opkomstcijfers. Een gemeenteraad houdt zich ook ten. Weet u niet op welke partij u Wij willen die polls uitgebreider
Misschien vraagt u zich af wat de en vooral bezig met andere vraag- gaat stemmen dan biedt de Kies- HENRI LENFERINK gaan doen, bij acht districten ver-
gemeenteraad zoal doet. Of vooral, stukken. Welk beleid wil de ge- kompas wellicht uitkomst. Speci- B U R G E M E E S T E R VA N L E I D E N . spreid over de stad, om een zo re-
voor u doet. In de gemeenteraad meente voeren op gebieden als aal voor Leiden is er een Kieskom- presentatief mogelijk beeld te krij-
worden veel zaken beslist die u di- ruimtelijke ordening, wonen, so- pas op maat gemaakt. U kunt aan- Ps. Heeft u nog vragen die ik niet gen. We zouden dan al snel de eer-
rect aangaan. Het gaat om zaken ciale zaken, cultuur, sport, bereik- geven hoe u denkt over zaken als beantwoord heb, dan verwijs ik u ste voorspellingen hebben. Zoiets
in uw stad, in uw wijk in uw baarheid, verkeer, milieu, enzo- veiligheid, wonen en milieu en graag naar de verkiezingssite geeft meteen stof tot discussie op
straat. Het is bekend dat inwoners voort? De gemeenteraad debat- hoe belangrijk u deze thema’s www.leiden.nl/verkiezingen. de verkiezingsavond.’’

’Het heeft wel wat, dat rode potlood’ Debat in


De Waag
V oor de stemmers maakt het
niet veel uit. Dit keer moeten
ze geen knopje indrukken, maar
enkel biljet zoekraken, ze moeten
allemaal, tot het laatste exemplaar
terugkomen. De uitslag moet na-
Wie vlak voor de verkiezingen nog
niet weet op welke partij hij zijn
een rood potlood gebruiken. ,,Ik tuurlijk exact kloppen.’’ stem moet uitbrengen, kan zater-
vind het eerlijk gezegd ook wel Pot en Van der Vlist verwachten dag 27 februari naar het verkie-
wat hebben, zo’n rood potlood’’, dit jaar in elk geval een iets hogere zingsdebat in De Waag. Alle lijst-
zegt Noor van der Vlist, van de opkomst in vergelijking met de trekkers zijn aanwezig bij het eve-
gemeentegriffie. vorige gemeenteraadsverkiezin- nement, georganiseerd door het
gen. ,,Al was het alleen maar om- Leidsch Dagblad en de gemeente.
,,Ik ben jarenlang voorzitter ge- dat de griffie de taak heeft een op- Het debat wordt geleid door Wil-
weest van een stembureau en heb komstbevorderende campagne te lem Spierdijk, chef redactie van de
dus vaak verkiezingen met het ro- voeren, om potentiële kiezers te krant. De band Amnesty Multina-
de potlood meegemaakt. Dat was enthousiasmeren’’, lacht Van der tional speelt en maakt ter plekke
elke keer heel spannend. Bij elek- Vlist. gedichten over de lokale politiek.
tronisch stemmen wisten we vrij- ,,Vier jaar geleden was de meeste Het evenement begint om twee
wel meteen de uitslag.’’ aandacht gericht op de invoering uur. In- en uitlopen is mogelijk.
Van der Vlist beseft echter dat het van de stempas, met posters en Van kwart over vier tot vijf uur
voor diegenen die het stemmen in huis-aan-huisfolders. Nu is dat het kunnen bezoekers zelf met de
goede banen moeten leiden, wél rode potlood, waarmee we de aan- lijsttrekkers in gesprek gaan.
een wereld van verschil is. Stem- dacht proberen te trekken. Door
biljetten zorgen voor veel meer bijvoorbeeld op de markt te staan
werk dan elektronisch stemmen. met het potlood. Met als tekst
,,En het kost ook veel meer’’, zegt ’Stem mee op 3 maart.’ Verder pro- CO LO FO N
Frans Pot, plaatsvervangend voor- Noor van der Vlist en Frans Pot: ,,Iets hogere opkomst’’. foto Hielco Kuipers beren we de aandacht te trekken
zitter van het hoofdstembureau met posters in 53 mupi’s: ’Leidens
van de kieskring Leiden. ,,Nostal- sen nodig, die veel langer bezig tweehonderd, die allemaal een toekomst ligt in jouw hand’. Met De verkiezingkrant
gie heeft zijn prijs. Ik vind het zijn. Van mijn afdeling (service en vergoeding van 25 euro krijgen.’’ in die hand dan het rode potlood.’’ 2010 is in opdracht van de
waanzin dat er nu weer handma- informatie, red.) alleen al, zijn tij- Dat neemt niet weg dat Pot het or- Na de voorlopige uitslag op 3 gemeente Leiden ge-
tig gestemd moet worden. Het dens de verkiezingen tien tot vijf- ganiseren van de gemeenteraads- maart laat de definitieve uitslag maakt door het
kost bakken met geld. We hebben tien mensen bezig. Tot diep in de verkiezingen wel een heel leuke en nog even op zich wachten. Pot: Leidsch Dagblad.
80.000 euro uitgegegeven aan nacht en de volgende dag.’’ boeiende klus vindt. ,,Het is een ,,Die komt pas op 4 maart. Eerst
stemhokjes. En we hebben 90.000 ,,We hebben 63 stembureaus, waar uitdaging om alles goed te rege- worden de stemmen per partij ge- Coördinatie gemeente
stembiljetten moeten bestellen. steeds één voorzitter en vier leden len, we kunnen ons absoluut geen teld, dan de voorkeursstemmen.
De burger wordt zo op kosten ge- actief zijn. Dat zijn dus al 315 enkele fout permitteren. We krij- Dan worden eventuele restzetels Leiden: Noor van der Vlist,
jaagd.’’ mensen. Dan hebben we ook nog gen de stembiljetten in verzegelde bepaald. En alles moet natuurlijk Ceryl de Heer.
,,Ook hebben we veel meer men- stemmentellers nodig, een stuk of tassen aangeleverd. Er mag geen wel nauwkeurig.’’ Leidsch Dagblad: Willem
Spierdijk, Alexander Poort
Tekst: Binnert Glastra,
U bepaalt op wie u stemt en waar u stemt Herman Joustra, Jade
Yorks, Silvan Schoonhoven
Net zoals voorgaande verkiezin- gaan stemmen, dan kan dat. Dus dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 2 gitimatiebewijs mee te geven aan Foto’s: Hielco Kuipers,
gen mag u zelf bepalen in welk aan u de keuze waar en vooral op maart 17.00 uur een vervangende deze persoon. Want zonder een Dick Hogewoning.
stemlokaal in Leiden u wilt stem- wie u gaat stemmen. stempas aanvragen bij de informa- kopie van uw legitimatiebewijs en
men. U krijgt een stempas thuis- Er zijn spelregels’ verbonden aan tiebalie op het Stadhuis. de getekende volmacht op uw Leidsch Dagblad:
gestuurd, met daarop het adres het stemmen met de stempas: 3. Als u op 3 maart niet in de gele- stempas mag deze persoon anders 3e Binnenvestgracht 23,
van een stemlokaal bij u in de 1. Zonder de stempas èn geldig le- genheid bent om zelf te stemmen, niet uw stem uitbrengen.
buurt. Maar u bent niet verplicht gitimatiebewijs kunt u uw stem kunt u met de stempas iemand an- Leiden, Postbus 54, 2300
om daar te stemmen. Als het u be- niet uitbrengen. ders een volmacht verlenen. U Kijk op www.leiden.nl/verkiezin- AB Leiden.
ter uitkomt om ergens anders te 2. Als u uw stempas kwijtraakt, dient dan wel een kopie van uw le- gen voor meer informatie. tel. 071-5 356 356.
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
PAUL VAN MEENEN, D66

’Geen slaapstadje worden’


U wilt dit niet, u wilt dat niet;
wat wilt u eigenlijk wel? Die
vraag krijgt de Leidse
O PM E RK E L I J K
D66-lijsttrekker/fractievoorzitter Opmerkelijke punten
Paul van Meenen regelmatig. • Fair trade gemeente worden
Maar iets niet willen, is ook iets • Medische heroïneverstrekking
willen. D66, zo blijkt uit het • Vrije openingstijden winkels en horeca
verkiezingsprogramma Bewust en • Nieuwe plek voor activiteiten Vrijplaats
Betrokken, wil niet langer Koppenhinksteeg (als ze willen)
doorgaan met een aantal grote • Nieuwe evenementenhal
geplande projecten: met name de • Stedelijk jongerencentrum
Rijn Gouwe Lijn, bebouwing van • Opheffen welstandscommissie
de Oostvlietpolder en de • Bezuinigen op management ambtenaren
Ringweg-Oost. Ook wil de partij • Startersleningen
dat het gemeentebestuur niet
langer voortgaat op een weg de coalitiepartijen elkaar weer in
waarin politiek belang het wint de armen vallen. We willen ook de
van het stadsbelang. Vandaar de welstandscommissie opheffen.
ondertitel van het Vertrouw op burgers. Misschien
verkiezingsprogramma: Beter dat je in je vergunningen en be-
Leiden. Van Meenen wil een beter stemmingsplan enige regels mee-
Leiden, en beter leiderschap. geeft, maar zoals het nu, is voert
de gemeente voortdurend rechts-
,,Een van onze belangrijke punten zaken tegen haar inwoners omdat
is dat de stad beter bestuurd moet ze bijvoorbeeld een centimeter te
worden en veel meer vanuit een brede dakkapel hebben.’’
vertrouwen in de mensen uit de ,,De Leidse economie kan versterkt
stad. Elke creativiteit die er in de worden. Het gaat redelijk goed,
stad is, wordt momenteel niet op maar we moeten oppassen dat we
prijs gesteld. Er wordt vaak vanuit geen slaapstadje worden waar he-
wijken meegedacht over alterna- lemaal niet meer gewerkt wordt.
tieven voor plannen, daar wordt Leiden moet een aantrekkelijke
vaak ook om gevraagd, maar er stad zijn om te wonen en te wer-
wordt geen gebruik van gemaakt. ken. We kunnen ondernemers
Hoe vaak zit de tribune niet vol ruimte bieden. Dat hoeft niet fi-
hoopvolle mensen die op het mo- nancieel te zijn, maar kan bijvoor- Paul van Meenen bij de kinderboerderij in de Merenwijk: ,,Cronesteyn, de Leidse Hout, het Merenwijkpark inclu-
ment suprême moeten toezien hoe beeld met regelgeving of ruimte in sief kinderboerderij en de Oostvlietpolder vinden we onmisbaar voor het welbevinden van de inwoners van Lei-
bestemmingsplannen. Voor star- den.’’ foto hielco kuipers
ters gaat het nog wel, maar zodra
je iets verder groeit, laat de ge- zijn.’’ een feestje in Leiden en dat moet aan evenementen meegeven.’’
M E T WI E meente je eigenlijk in de steek.’’ ,,Het bruisende is ook een beetje ergens gebeuren. Zonder dat we ,,Ik denk dat wij als enige partij
,,Bouwen willen we vooral star- van de stad af. De laatste jaren is nu de hele dag in polonaise door een financieel verhaal in ons pro-
1. Paul van Meenen terswoningen, al zullen we ook een soort vertrutting opgetreden de straat moeten gaan, vind ik dat gramma hebben gezet. Bij andere
2. Elze ’t Hart aan de bovenkant van de markt rond feestelijke initiatieven. Het dit in de binnenstad moet zijn. Als partijen mis ik dat, en dat vind ik
3. Mark Koek iets moeten doen, zodat die star- Centrummanagement lijkt zijn je daar woont, mag je er ook van- echt niet kunnen. Een Sinterklaas-
4. Peter Bootsma ters later ook verder kunnen. We ambitie een beetje verloren, de ge- uit gaan dat er iets gebeurt. Men- lijstje is gauw opgesteld, maar je
5. Aad van der Luit moeten ons beleid erop richten meente lijkt niets meer te willen. sen hebben natuurlijk ook het zult toch ook enig realisme aan de
Bekende lijstduwers: daar een goede mix van te maken. Er is een beetje bangige houding; recht op fatsoenlijk wonen, maar dag moeten leggen en keuzes
20. Pink Meltzer Dat is lastig. Ik kan ook niet belo- er wordt meer in verbieden ge- wie boven café gaat wonen weet moeten maken. Natuurlijk hebben
42. Steven Engelsman ven dat er over vier jaar tiendui- dacht dat in kijken wat er kan. dat het geen bejaardencentrum is. we niet alles precies geprijsd, maar
43. Vincent Icke zend nieuwe starterswoningen Maar we houden nu eenmaal van En je kunt natuurlijk ook tijden dat is zo aan de kosten- en de ba-

COA L ITI E WE L /N I E T
D66 profileert zich het af- Natuurlijk heeft ook D66 waarop hij nu wordt aange- wat te doen als het om hun
gelopen half jaar als de een aantal punten die voor legd. Dat Leiderdorp tegen huisvesting gaat. De be-
nieuwe grootste partij van de partij van belang zijn de ringweg heeft gestemd, staande plannen daarvoor
Leiden, een positie die de om in de komende periode biedt wat ons betreft een willen we versnellen waar
PvdA al decennia bekleedt. te worden geregeld. Boven- extra kans om de Rijn Gou- dat kan. En het is jammer
,,Je moet een ambitie heb- dien wil de partij enkele al we Lijn tegen te houden. dat veel schoolgebouwen
ben. En we hebben de uit- in gang gezette plannen af- Ons ultieme standpunt is na schooltijd leegstaan. We
slag van de Europese ver- blazen, of aanpassen. de Rembrandttunnel, van kunnen in Nederland heel
kiezingen van vorig jaar. ,,Wij nemen bijvoorbeeld oost naar west onder de veel willen rond opvang,
Naar Leiden omgerekend afscheid van de Rijn Gouwe stad. De provincie heeft er maar dat is zo gereglemen-
zijn we dan op afstand de Lijn en dat levert dan ook afscheid van genomen om- teerd dat het niet in scho-
grootste. Dat is natuurlijk wat op. En we willen stop- dat-ie te duur zou zijn, len kan. Daar moeten we
wel een andere verkiezing, pen met de ontwikkeling maar met een onbegrijpe- doorheen; ook na school-
maar toch.’’ van de Oostvlietpolder. Er lijk rapport. Uitgaand van tijd is een schoolgebouw
,,Wij willen beter bestuur worden allerlei indianen- wat zo’n tunnel in Neder- geschikt voor kinderen.’’
en dat begint al bij de coali- verhalen verteld over wat land gemiddeld kost, kom ,,In sport moet nu echt ge-
tievorming. We willen geen dat allemaal zou gaan kos- je op zo’n 500 miljoen en investeerd worden. Het on-
telefoonboek vol afspraken. ten, en dat is voor een deel de provincie komt uit op derhoud moet nu echt wat
Dan heb je vier jaar lang ook zo, maar het blijkt toch 1,3 miljard? Onbegrijpelijk. gaan worden, nu wordt al-
geen ruimte meer voor in- een aantal miljoenen voor- Dus wij blijven voor die leen het hoogstnoodzakelij-
breng van burgers en in fei- deliger te zijn dan door- tunnel. Ook bij de provin- ke gedaan, en dan met pijn
te voor die van de gemeen- gaan. Dat is daarvoor na- cie zijn over een jaar ten- en moeite. En het in De
teraad. En je ziet het de af- ,,We doen niet mee met een college dat meewerkt aan de tuurlijk niet ons voornaam- slotte verkiezingen.’’ Mors beoogde Huis van de
gelopen vier jaar: feitelijk Rijn Gouwe Lijn.’’ ste motief, maar het is ,,Parkeren willen we rond Sport kan niet zonder ge-
gebeurt er dan niets. Er is mooi meegenomen. Met het centrum en onder- meentelijke bijdrage. De
een hoop ruzie gemaakt, er tuur. Om dat te bereiken wij zijn een democratische dat geld kun je dan weer gronds. Bij voorkeur een verantwoordelijkheid voor
zijn wethouders afgetre- moeten we een bepaalde partij. Dan heeft de ge- iets anders doen, zoals on- complete ring. Dat hoeft sportvoorzieningen kun je
den, er is een college geval- positie hebben. Dan hoeven meente de uitslag als op- dergrondse vuilcontainers. niet per se duur te zijn voor niet alleen bij de markt leg-
len. De stad is er zelfs op we niet per se de grootste te dracht van de inwoners uit In de strijd tegen de meeu- de gemeente. Het wemelt gen. Daar heb je ook een
achteruit gegaan.’’ zijn, overigens. Ik denk dat te voeren en dat kan nog wenoverlast, natuurlijk, in Nederland van de onder- gemeentelijke rol en die
,,Wat mij betreft komt er niet alleen de stad, maar steeds. We willen de strijd maar het levert ook een be- grondse garages die door willen wij spelen.’’
een zeer beperkt program- ook een groot deel van de met de provincie aan en ter straatbeeld op.’’ particulieren worden uitge- ,,Ik voel niets voor het sys-
ma, met alleen de meest politiek het zat is en meer gaan niet meedoen met een ,,De Ringweg-Oost wordt baat. Als het na die garages teem ’fiets fout is fiets
wezenlijke wijzigingen in vanuit het stadsbelang wil college dat meewerkt aan een gedrocht, dat er alleen nog nodig is, willen we weg’. Bij het station moet je
het gemeentelijk beleid. En gaan denken.’’ de aanleg. Dat is echt uitge- maar moet komen omdat blauwe zones buiten het wel enige orde aanbrengen,
het college moet op basis ,,Ononderhandelbaar is sloten. En ik denk dat er de Rijn Gouwe Lijn in de centrum. En voor het trans- maar dat kan alleen met
van deskundigheid kunnen voor ons echt de Rijn Gou- met veel partijen over te binnenstad zou moeten ferium van het stadspar- voldoende stallingen. Daar-
rekenen op een breed ver- we Lijn. We zijn ooit voor- praten is. Alleen bij de worden aangelegd. We zijn keerplan willen we meer van willen we er meer, en
trouwen in de raad, niet op stander geweest. Maar er is PvdA en GroenLinks zie ik er niet principieel tegen, ruimte bieden.’’ daar is ondergronds vast
basis van politieke signa- een referendum geweest en daarvoor geen ruimte.’’ maar wel tegen de manier ,,Voor onderwijs is nog wel nog wel wat ruimte voor.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
DICK DE VOS, PARTIJ VOOR DE DIEREN

’Denken uit hoger belang’


D ieren voor en dieren na;
mensen komen nauwelijks
voor in het
O PM E RK E L I J K
verkiezingsprogramma van de • Stimuleren van wekelijkse vleesloze dag
Partij voor de Dieren. En wat er • Instellen jacht- en hengelverbod
aan ’mensenplannen’ in staat, is • Vuurwerkverbod
bekeken vanuit dierenbelang. ,,Ik • Oostvlietpolder geheel groen houden
denk dat er in de gemeenteraad • Geen aanleg sneltram Rijn Gouwe Lijn
genoeg goede andere partijen • Dubbelspoor naar Utrecht
zijn voor de andere thema’s’’, • Geen extra parkeergarages bouwen
zegt lijsttrekker Dick de Vos. ,,Wij • Huizen bouwen voor meerdere
zijn er voor dieren, natuur en generaties
milieu. Daar wordt al zo lang niks • Natuur-/dierenpolitie
voor gedaan.’’ • Wethouder met aparte portefeuille
dierenwelzijn
,,De Partij voor de Dieren staat ei- • Gratis sterilisatie katten
genlijk voor het op een andere ma- • Meer milieueducatie
nier omgaan met de planeet, het is
een duurzaamheidspartij. Je moet dieren altijd in het verdomhoekje
je als mens goed beseffen dat je komen. Door dieren voorop te
deel uitmaakt van de totale aarde. stellen, maak je impliciet de keuze
Alles wat je doet heeft daar in- voor de natuur, want ze moeten
vloed op en dat betekent dat je ergens leven.’’
ook een verantwoordelijkheid ,,Momenteel zijn we als mensen
hebt. We hebben de partijnaam roofzuchtig bezig, kijken we al-
gekozen om goed duidelijk te ma- leen naar korte termijnbelangen.
ken dat de balans is doorgeslagen Op een jaar gezien leven we door
tussen de belangen van mensen en ons consumptiegedrag drie maan-
die van andere levensvormen. Dat den op de pof. Om ook toekomsti-
ge generaties een menswaardig be-
staan te geven, moeten we dus op
M E T WI E een andere manier gaan consume-
ren. En we beginnen hier en nu.’’ Fervent vogelaar Dick de Vos bij de stadsvogelprijs die Leiden vorig jaar in de wacht sleepte: ,,De meeuw is niet
1. Dick de Vos ,,Onze basisbeginselen, waaraan door de vos, maar de mens naar de stad gejaagd. Nu moeten we ze naar nieuwe leefgebieden lokken.’’
2. Estefania Pampin we alles zullen toetsen, zijn duur- foto dick hogewoning
Zuidmeer zaamheid, mededogen en per-
3. Astrid van Ekelenburg soonlijke vrijheid en verantwoor- geven. Kijk eens hoeveel lampen dat niet is. Bij anderen gaat het al- zonnen. Wij kijken naar hogere
4. Rene van Mastrigt delijkheid. We zullen anderen er branden in de raadzaal. Hoe tijd om geld en de verdeling van belangen. Je moet op een andere
5. Jeroen Schrama nooit onze ideeën opleggen. Van- dan ook, je kunt alles aan die be- geld. De één wil het hebben, de manier gaan denken. Zoals Ein-
6. Erik van den Doel uit de gemeenteraad kunnen we ginselen toetsen.’’ ander wil het houden. En geld be- stein zei: je moet een probleem
7. Anja Henseler ze wel stimuleren. En de gemeen- ,,We zijn geen one issue partij. We staat niet eens, dat is niet tastbaar. niet oplossen vanuit dezelfde ge-
8. Edgar de Grijs te kan zelf een voorbeeldfunctie zijn zelfs juist de enige partij die Dat hebben mensen ook maar ver- dachtegang als het ontstaan is. ’’

COA L ITI E WE L / N I E T
,,Ik denk dat het wel moge- het weer onderaan de lijst. ,,We willen af van grote weer vol. En laten we eerst
lijk moet zijn in Leiden Het is een schande dat er prestigeprojecten. De Rijn- bestaande garages eens be-
twee zetels te halen. Het een partij voor dieren no- landroute, de Rijn Gouwe ter benutten en daarvan-
ligt niet voor de hand dat dig is. Een schande dat an- Lijn... het duizelt me. Wie daan gratis pendeldiensten
we daarmee ook in het dere partijen het thema zit daar nu op te wachten? maken.’’
stadsbestuur komen, maar hebben laten liggen en nog Als je iets moet, denk dan ,,Er moet méér groen ko-
als de mogelijkheid er is steeds laten liggen. Als je aan het verbreden van het men. De singels moeten
doen we dat natuurlijk. We het programma van het spoor richting Utrecht. En één aaneengesloten route
zijn erg voor samenwer- CDA ziet bijvoorbeeld, daar het Bio Science Park is een worden. Er moeten migra-
king; je moet elkaar vin- staat geen woord duur- typisch kolderiek prestige- tieroutes zijn voor dieren
den. We zullen niet met ie- zaamheid in. Terwijl ze de project. Waarom zou je dat in de stad. Nu zijn het alle-
dereen kunnen samenwer- rentmeesters van de aarde het grootste van Europa maal eilandjes en dat gaat
ken, maar daar wil ik niet zeggen te zijn.’’ willen maken? Dat willen ten koste van de biodiversi-
op vooruitlopen.’’ ,,Dieren, natuur en milieu - ze op veel plaatsen en dat teit. We moeten de punten
,,We willen dat er een wet- daar zijn wij voor. Als men- botst. En overal worden opzoeken waar dieren niet
houder Dierenwelzijn sen dat belangrijk vinden, maar dezelfde dierproeven De Partij voor de Dieren wil meer isolatie en zonne-energie, langs kunnen of -durven. Je
komt. Dat is niet bij de hui- moeten ze ons kiezen. Dat gehouden. Je kunt beter je zoals bij deze woningen in Amersfoort. foto gpd moet kijken door de ogen
dige portefeuille milieu on- thema introduceren we. En geld besteden aan alterna- van een klein dier en dan
dergebracht, maar valt on- daar zullen we ook nooit tieven voor dierproeven. naar aantrekkelijke rustge- slechtst geïsoleerde huizen. bepalen waar je zou willen
der de burgemeester en die concessies aan doen. Dus We zullen uitbreidingsaan- bieden te lokken. ’’ Die moeten we als gemeen- lopen. En als dat minder
is niet politiek aanspreek- niet toch instemmen met vragen en nieuwe vergun- ,,In 2030 willen we dat Lei- te krachtig opknappen. Na- plek voor wonen betekent,
baar. En delen horen bij an- een Morspoortgarage als er ningsaanvragen zeer kri- den klimaatneutraal is en tuurlijk ook met geld van tja, waarom zou iedereen
dere wethouders. We moe- een paar bomen minder ge- tisch bekijken. En waar het dat kan met één simpel de gemeente, al zal het per se in Leiden moeten
ten er samenhangend be- kapt worden. We hebben mogelijk is, zaken terug- iets: het verminderen van denk ik nooit volledig zijn. blijven wonen?’’
leid voor maken, anders geen uitgebreide notities draaien.’’ de vleesconsumptie. De We zijn Sinterklaas niet, je ,,En mensen hebben enor-
wordt het in elke porte- geschreven over parkeren ,,Er zijn in de stad proble- vleesproductie kost per kilo moet ook zelf bijdragen. me behoefte aan groen, dat
feuille een sluitpost. Die of sociale problematiek. men met meeuwen. Het duizenden liters zoetwater. Maar we kunnen het wel is ook bewezen goed voor
nieuwe wethouder moet Ook over de Oostvlietpol- dier is van zijn oorspronke- Zeven keer meer dan nodig gemakkelijker maken. En hun welzijn. Het liefst wil-
ook een eigen stafje krij- der zullen we nooit com- lijke broedgebieden verdre- is een hoeveelheid graan op lange termijn levert het len we ook in elke wijk een
gen, met opsporende amb- promissen sluiten. Die ven. Niet door de vos, zoals met dezelfde voedings- zelfs geld op. Ik heb nog stukje groen in gezamen-
tenaren, zodat dierenwel- moet groen blijven. Dat gezegd wordt, maar door waarde. En het geeft gigan- geen sluitende begroting, lijk beheer maken. Bij men-
zijn bij de politie prioriteit kost geld, maar dat is dan de mens. Ik vind ook dat de tische broeikaseffecten. Als maar het is zo klaar als een sen een binding creëren
kan krijgen. Anders komt jammer.’’ meeuw wordt gedemoni- elke Leidenaar één dag in klontje dat de miljoenen met de natuur. We willen
seerd. Ik hoorde dat ze er de week geen vlees zou erheen moeten die Leiden ook de wijkbedrijvigheid
in Katwijk al over klagen. eten, dan los je daarmee voor Nuon-aandelen krijgt. stimuleren. Zodat er dorps-
Straks klagen ze nog over het klimaatprobleem op - Dat komt uit energie, en achtige wijken en buurten
het geluid van de branding. vanuit Leiden gezien. En dat moet daar ook weer komen waar je prettig leeft.
Om het in Leiden op te los- doet heel de wereld het, naar terug.’’ Met meergeneratiewonin-
sen moeten we de oorzaken dan is het hele klimaatpro- ,,Er komt geen parkeerga- gen, waar meerdere genera-
wegnemen. Geen gebou- bleem in één klap opge- rage bij de Morspoort. Dat ties onder één dak wonen.’’
wen met platte daken meer lost.’’ vind ik echt idioot. Zo’n ga- ,,Bij woningbouw willen
bouwen en zorgen dat er ,,We willen isolatie en zon- rage trekt verkeer aan. Je we kleinschalig denken; de
geen voedsel is. Zorgen ne-energie stimuleren. ziet het iedere keer, dat ge- menselijke maat nemen. En
voor een compleet schone Toen de sneeuw op de da- zegd wordt ’als we nu hier misschien kunnen we eens
stad, met vuilcontainers en ken lag, kon je precies zien maar een weg aanleggen en kijken of we leegstaande
die speciale stevige vuilnis- wie geïsoleerd had en wie hier een garage, dan is het kantoorgebouwen kunnen
zakken. De enige definitie- niet. En helaas zijn het de opgelost’. Maar dat is niet ombouwen tot duurzame
’Niet instemmen met een parkeergarage bij de Morspoort.’ ve oplossing zou zijn, ze armste wijken met de zo. Na vijf jaar staat het appartementen.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
ANTOINE THEEUWEN, SP

’Ophouden met uitverkoop’


G rote verkeersprojecten gaan
in de ijskast, lokale
belastingen gaan niet omhoog en
O PM E RK E L I J K
er wordt meer geïnvesteerd in • Rijn Gouwe Lijn tegenhouden
maatschappelijke voorzieningen. • Geen Ringweg-Oost aanleggen
Bovenal gaat de gemeente • Meer sociale woningen bouwen
luisteren naar en samenwerken • Oostvlietpolder groen
met de Leidenaars. Aldus de • Afschaffen ’zorgveiling’ huishoudelijke
Socialistische Partij in haar hulp
verkiezingsmanifest. ,,Wij • Meer geld naar cultuur
kunnen veel beter werk leveren • Nieuwe ijsbaan
dan het huidige college van • Nieuw jongerencentrum binnenstad
burgemeester en wethouders’’,
zegt lijsttrekker Antoine pen van allerlei gemeentelijke
Theeuwen. ,,We willen graag panden zonder dat we rekening
besturen. We willen op de houden met welke clubjes daar in
knoppen gaan drukken.’’ zitten en welke sociaal-culturele
betekenis zij hebben. Dat gaat van
,,Er moet een hele andere koers bingoclubs tot vluchtelingenhulp.
komen dan we tot nu toe hebben Zij vormen de sociale structuur
gehad. Ze zijn nog steeds volop van de stad. Daar kun je niet tegen
bezig zaken van publiek belang te zeggen dat ze maar marktconfor-
verzelfstandigen, terwijl de rest me huur moeten gaan betalen. Dat
van Nederland inmiddels door- redden ze niet.’’
heeft dat dat niet goed is. We moe- ,,Wat we moeten doen, is luisteren
ten ophouden met de grote uitver- naar de stad. En samen dingen
koop. Het ernstigste is het verko- aanpakken. Dan krijg je automa-
tisch draagvlak omdat mensen on-
derdeel worden van de oplossing.
En je krijgt betere oplossingen
M E T WI E omdat je dan meer invalshoeken
kunt meenemen. Het college luis-
1. Antoine Theeuwen tert nu absoluut niet. Naar de ge- ,,De markt is mijn favoriete plek in Leiden. En het is er niet alleen gezellig, het is een voorbeeld van goede integra-
2. Roos van Gelderen meenteraad niet, naar de ambtena- tie en marktwerking.’’ foto dick hogewoning
3. Louk Rademaker ren niet, naar de stad niet. Het ge-
4. Eva de Bakker bruikt de potentie niet die daarin Voedselbank en wachtlijsten bij de Dat moet je te allen tijden blijven we de structuren afbreken waarin
5. Julian van der Kraats zit. De gemeente moet dienstbaar Stadsbank. Er moet niet bezuinigd ondersteunen. Dat zijn de sociale mensen bij elkaar zijn. Ook sport
Bekende lijstduwers: zijn aan de stad.’’ worden op geld dat richting de sa- verbanden die ook maatschappe- is daar belangrijk in. Op straat is
17. Paul Jonas ,,Op sociale zaken moet een en an- menleving gaat. Er zijn in Leiden lijk veel opleveren. We hebben het het een rot-Marokkaan, maar als-
29. Eltjo Meijer der gebeuren met betrekking tot meer mensen die aan cultuur over de toename van agressie en ie scoort maakt het niet uit welke
30. Cor Vergeer preventie. We moeten af van de doen, dan dat ze er naartoe gaan. zo. Dat komt volgens mij doordat kleur hij heeft.’’

COA L ITI E WE L /N I E T
,,We doen er niet meer aan ,,We gaan tegen álle verho- molens... al dat soort din-
mee een koe en een geit te gingen van lokale lasten gen. Hier worden bestaan-
ruilen zoals toen we in stemmen. Op dit moment de regelingen verschraald,
2006 aan het college deel- worden financiële proble- terwijl iedereen over de
namen. Bij coalitieonder- men afgewenteld op de grens ermee bezig is. En
handelingen moet een ge- burger. Die moet steeds be- dat terwijl wij hier drie me-
meenschappelijke visie ge- talen voor gemeentelijke ter onder zeeniveau zitten.
maakt worden. En de wet- inefficiëntie en verkwis- Investeren in energie is een
houders... we moeten daar ting. Mensen moeten weer van de meest rendabele
mensen neerzetten die iets begrijpen waar ze hun be- dingen die je kunt doen.’’
kúnnen. Degenen die de lastinggeld voor betalen.’’ ,,Het openbaar vervoer
stad besturen moeten ken- ,,Ik denk dat we in ieder moet zo fijnmazig worden
nis van zaken hebben op geval veel grote plannen dat iedereen er gebruik van
hun gebied. Toen we in gaan heroverwegen, waar Windmolen langs de A4. kan maken. Je zult op een
2006 in het college kwa- we het geld niet voor heb- archieffoto united photos gegeven moment de auto
men, hebben we niet goed ben en waarvan het nut toch een halt moeten toe-
in de gaten gehad wat een nog niet is bewezen. Dat nisatie. De reorganisatie roepen. Het parkeerpro-
wethouder precies moet zijn vooral de grote infra- die daarvoor was bedacht, bleem moet wel worden
kunnen. Bijvoorbeeld bij structuurprojecten. Daar is totaal mislukt. Het is opgelost.’’
Raymond Keur, die we wet- zie ik veel ruimte voor be- hetzelfde verhaal als met ,,We willen veel meer inzet-
houder financiën maakten. zuinigingen. Je moet altijd de rest: van 1600 ambtena- ten op onderwijs. Mensen
Dat kwam omdat we in de dingen tegen het licht hou- ren wordt de potentie niet moeten de mogelijkheid
onderhandelingen eerst ,,Met minder belastinggeld betere dienstverlening.’’ den om te kijken of een benut. We willen niet weer krijgen zich te ontplooien.
konden kiezen tussen één archieffoto ap plan ook wel iets oplevert. poppetjes verplaatsen, Op dit moment is dat te be-
wethouder op iets wat we Kijk, zoiets als de Rijn Gou- maar de dikte van de mana- perkt. Als je zonder baan
leuk vonden of twee wet- bestuurscultuur waartegen ,,Maar een voorkeur? Net we Lijn (RGL) kost door gementslagen aanpakken. komt te zitten, kun je nu
houders op dingen die wij knokken, maar nu hoor als D66 vind ik dat we de clausules ook geld. We zijn Dat soort zaken. We gaan één jaar onderwijs doen en
niets zouden opleveren. ik ze veel dingen zeggen oppositie er meer bij moe- er vrij aardig mee in het ervoor zorgen dat de amb- dan moet er ook nog een
Toen kwam de post financi- die wij ook zeggen. Ze ten betrekken, het dualis- pak genaaid. Maar daar zal tenaren weer met plezier baangarantie aan vast zit-
en vrij. Omdat we daarvoor maaien me soms zelfs het me beter vorm moeten ge- ook de provincie zich an- naar hun werk gaan.’’ ten. Daar moeten we in in-
iemand leverden, kregen gras voor de voeten weg. ven. Het is lastig te zeggen ders moeten gaan opstellen ,,Woningbouw moet dras- vesteren. We hebben een
we ook iemand om sociale Maar dat is niet erg; het wil of het helemaal zonder co- dan alleen maar met hun tisch anders. Aan de ene kenniseconomie, toch? En
zaken te doen. Op die ma- zeggen dat we een zelfde alitieakkoord zal kunnen. doorzettingsmacht. Zij wil- kant zijn we huizen aan het banenmarkten zijn een be-
nier krijg je mensen op visie hebben. ,,We willen Als de raad goed functio- len toch ook het maat- bouwen waar een gratis langrijk aspect. We moeten
plekken waar ze niet goed heel graag in het bestuur. neert, zou dat wel de ideale schappelijk belang dienen? sloep bij moet omdat we ze mensen in contact brengen
uit de verf komen. We pak- We zitten er nu om op de oplossing zijn. Ik denk, dat We willen de RGL tegen- aan de straatstenen niet met de banen.’’
ken geen karwei meer op knoppen te drukken. We we wat dat betreft in elk houden. Die kost veel meer kwijt kunnen, en aan de ,,De Oostvlietpolder moe-
waar we de kennis niet hebben anderhalf jaar kun- geval zo open en vrij moge- geld dan er straks uitkomt. andere kant hebben we ten we groen houden. Daar
voor hebben. En dat zie je nen kijken hoe het eraan lijk moeten handelen.’’ Het verkeersplan moet te- mensen die tien jaar moe- moeten we ons verlies ne-
ook bij andere partijen, toe gaat en onze mening is ,,Het is in elk geval een rug dat na het referendum ten wachten op een betaal- men. Tenminste, groen
hoor, dat wethouders plat dat we veel beter werk kun- doel het eens zonder PvdA over de RGL tot stand bare woning. Er moet veel houden kost inmiddels net
op hun muil gaan. Kijk nen leveren. We kunnen te doen. In de Leidse be- kwam in samenwerking meer sociaal gebouwd wor- zoveel als het aanleggen
naar Witteman (PvdA) en voor minder belastinggeld stuurscultuur zit een con- met de stad. Dat was een den omdat daar volgens van een bedrijventerrein.
de al vertrokken Steegh betere dienstverlening leve- sistente lijn: meer dan der- mooi plan. Daar zit ook ons de behoefte zit. En we Bestaande bedrijventerrei-
(GroenLinks). Die hebben ren. Maar het wordt span- tig jaar PvdA. Die wil alleen vertramming in, maar wel willen veel meer duur- nen moeten we revitalise-
fout op fout gestapeld.’’ nend. Met D66 zal er voor maar meer van hetzelfde. pas als snelbussen succesvol zaamheid, van Leiden een ren. In de binnenstad moet
,,Bij D66 zie ik een grote een coalitie nog wel een Maar het wordt echt tijd er zijn gebleken.’’ klimaatneutrale stad ma- een jongerencentrum ko-
ommekeer. Ze vormden derde of vierde bij moe- iets anders tegenover te ,,Bezuinigen willen we ook ken. Isolatie, warmtepom- men. Dat plan wordt in de
vroeger onderdeel van de ten.’’ zetten.’’ vanuit de ambtelijke orga- pen, zonnecellen en wind- stad breed gedragen.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
GERDA VAN DEN BERG, PVDA

’Even stop op uitgaven’


D oorgaan op de ingeslagen
weg en vooral niet al te veel
extra kosten maken.
O PM E RK E L I J K
PvdA-lijsttrekker en momenteel • Pieters- en Academiewijk op
wethouder Gerda van den Berg werelderfgoedlijst
wil de komende vier jaar vooral • Wonen boven winkels stimuleren
realistisch zijn. Maar zonder • Geen groene stroom = geen subsidie
afbreuk te doen aan de ideologie • Stimuleren dakisolatie
van haar partij. Het Leidse sociale • Gratis parkeervergunning
beleid blijft wat haar betreft ferm elektrische/hybride auto’s
overeind en iedereen wordt • Extra fietsenstalling Leiden Centraal
aangemoedigd actief deel te • Oplossen wachtlijsten kinderopvang
nemen aan de samenleving. Het
verkiezingsprogramma luidt ding afrondt. In het groter geheel
daarom: ’Iedereen telt mee!’. is dat ook het bestrijden van
vroegtijdig schoolverlaten. Uitein-
,,Iedereen telt mee. Dat is leidend delijk is het beleid erop gericht er-
in onze hoofdpunten. Dus werk voor te zorgen dat zoveel mogelijk
en inkomen: zorgen dat iedereen mensen een plek kunnen vinden
aan het werk kan. Dat kan ook ge- in de samenleving waar ze zelf-
subsidieerde arbeid of vrijwilli- standig kunnen zijn en kunnen
gerswerk zijn, als dat op dat mo- bijdragen, vanuit de idee dat dat
ment het beste bij je past. Je moet voor de meeste mensen toch de
zorgen dat je voldoende ruimte beste manier is om een goed leven
hebt voor bedrijvigheid en werk- te leiden.’’
gelegenheid, maar je moet ook ,,Een van de kenmerken van de
veel in het werk stellen om te zor- PvdA is, dat we heel consistent
gen dat iedereen een plek heeft in zijn in onze standpunten en dat
de samenleving. Dat is een belang- we ze ook proberen in te vullen op
rijke peiler in ons denken.’’ een realistische manier. Je kunt
,,In lijn daarmee is bijvoorbeeld prachtige ideeën hebben, maar als
ook dat we ervoor willen zorgen het verkiezingsprogramma dan
dat iedere jongere een vakoplei- een la in gaat en je maakt er niets
van waar, dan wordt niemand daar
beter van. Wij zijn vaak een slagje ,,Er komt de komende jaren geen geld bij.’’ foto hielco kuipers
M E T WI E genuanceerder, maar wel helder.
Geen wollig taalgebruik. In ons ozb naar de rioolheffing en afval- met de huidige coalitie afgespro- goed doorneemt, zie je dat er nau-
1. Gerda van den Berg programma laten wij per thema stoffenheffing te schuiven. En we ken dat we van alles willen op par- welijks wensen in zitten waar ex-
2. Henny Keereweer zien wat ons visie is, waar we over willen ze alleen met de inflatie keergebied - uit parkeerinkomsten tra geld voor nodig is. We willen
3. Marion van Dongen de afgelopen vier jaar tevreden verhogen. We willen het geld voor komen. Als het parkeerfonds niet realisme. Dat betekent schuiven
4. Tjeerd Scheffer over zijn en wat we gaan doen.’’ programma binnenstad halveren. voldoende ruimte biedt moeten binnen bestaande budgetten, want
5. Robert-Jan van Ette ,,Wij willen dat de sterkste schou- We stoppen daar nu 1,2 miljoen we terug in onze wensen voor par- er komt de komende jaren geen
Bekende lijstduwers ders de zwaarste lasten dragen. per jaar in. Verder heeft het de keren. Door meer samenwerking geld bij. De bomen groeien niet
29. Marije van den Berg Wij vinden het niet wenselijk de voorkeur van de PvdA dat alle kos- met de regio willen we ook bespa- meer tot in de hemel. Het is even
30. Marc Witteman lokale lasten nog verder van de ten voor parkeren - we hebben ren. Maar als je ons programma stop.’’

COA L ITI E WE L /N I E T
,,Een nieuwe ijshal vinden anders mogelijk is, maar ,,In het verleden hebben we
we een belangrijke voorzie- een absolute voorwaarde is wel eens gedacht dat we
ning. Als het lukt die in het dat de leefbaarheid in de nog duizenden woningen
Huis van de Sport (plan in wijken in stand blijft.’’ konden bouwen, maar Lei-
De Mors, red.) te realiseren, ,,In de Oostvlietpolder mag den is vol. Wat we nu doen
is het helemaal mooi. Wij een bedrijventerrein ko- is herstructureren. Daarbij
zijn uitdrukkelijk bereid men. Daar is behoefte aan, moeten we ons ook bewust
daar geld in te steken en er ook binnen Leiden bij be- zijn dat er voldoende speel-
echt voor te gaan. Dat kan drijven die willen uitbrei- en recreatiemogelijkheden
ook betekenen dat we ons den. Daar is de polder een moeten zijn. We zijn groot
heel actief gaan inzetten goede plek voor. Heel be- voorstander van gemengde
om te lobbyen en andere langrijk is dat ook een wijken met sociale én duur-
fondsen aan te boren.’’ groot deel groen wordt in- dere woningen. Het valt
,,We hebben een goed mi- gericht. De 29 hectare die mensen vaak op, dat Leiden
nimabeleid en dat houden bebouwd mogen worden zo gesegregeerd is. Dus wil-
we zo. Dat gaat echt om leveren het geld op voor len we mengen. Niet gelijk
De PvdA blijft voor bebouwing van de Oostvlietpolder. foto dick hogewoning mensen die de slechtste po- het deel dat groen wordt.’’ villa’s in een wijk met so-
sitie in de samenleving ,,Subsidie willen we koppe- ciale huurwoningen, want
,,Je bereikt natuurlijk nooit tieakkoord dat je sluit. PvdA willen doen, dan zit- hebben. Voor ons is belang- len aan het gebruik van dan werkt het niet omdat
wat in je eentje, je doet het Maar er zijn veel punten ten we daar niet zo mee. rijk mensen te steunen die groene stroom. We weten het verschil te groot is. En
altijd samen met anderen. die we niet zouden willen Dat houdt ons scherp.’’ het moeilijk hebben.’’ dat het qua milieu niet we willen, naast de twee-
Ik zeg nu niets over coali- bespreken. Nu nog een lijn ,,Ook over een zetelaantal ,,Laten we er niet ingewik- goed gaat met de wereld in duizend op het Lammen-
tievoorkeuren. De kiezer kiezen bijvoorbeeld dat je laat ik me niet uit. Een keld over doen, bereikbaar- zijn geheel en ieder moet schanspark, nog eens twee-
gaat weer spreken en dat je gaat verzetten tegen de groot deel van de uitslag heid is voor onze stad een zijn steentje bijdragen. Or- duizend studentenkamers
neem ik echt serieus. Af- Rijn Gouwe Lijn, dat is niet wordt bepaald door de in- ontzettend belangrijk the- ganisaties moeten beseffen bouwen.’’
hankelijk van de verkie- realistisch. Maar je kunt op ternationale conjunctuur, ma. Er komen heel erg veel dat iedereen er een taak in ,,We willen meer mooie,
zingsuitslag moet je tot een voorhand niet aangeven een flink deel door de lan- mensen naar de stad met heeft.’’ goede evenementen moge-
coalitie komen. Dat is ons van ’Nou, als we dit bin- delijke sfeer en vervolgens openbaar vervoer, en ook lijk maken. We willen dat
Hollandse systeem, en dat nenhalen, dan...’. En als be- door wat de lokale thema’s voor de onderwijsinstellin- iedereen het beeld heeft dat
vind ik een prima sys- bouwing van de Oostvliet- zijn. Dat motiveert ons een gen en de ziekenhuizen is hier met grote regelmaat
teem.’’ polder niet doorgaat, zadel hele goede campagne te dat erg belangrijk. En wie iets te doen is waarvoor het
,,Er doen twaalf partijen je de bedrijven met een voeren en mensen duidelijk met de auto gaat, komt een de moeite waard is hier-
mee, dus er zijn straks on- probleem op. Dan moet je te maken dat de PvdA iets aantal flessenhalzen tegen. naartoe te komen. Welke
getwijfeld veel combinaties in de onderhandelingen te bieden heeft. Maar we Dat moet verbeteren, zoals vorm dat precies aanneemt,
mogelijk. Dan is natuurlijk kijken hoe je dat probleem hebben een pracht van een met de ringweg-oost en de weet ik niet. Maar een
het criterium, voor ons en dan wel oplost. Het gaat partij, een pracht van een Rijnlandroute. In de ring- voorbeeld: Leiden heeft
voor andere partijen, hoe- om het totale pakket.’’ afdeling en een pracht van weg willen we een tunnel ontzettend veel koren.
veel je van je verkiezings- ,,We zijn een bestuurders een campagne. Dus het onder de Zijl naar Leider- Kunnen we dan niet bij-
programma kunt realise- partij, want dat is de ma- komt helemaal goed.’’ dorp. Helaas denkt Leider- voorbeeld iedere zondag op
ren. Maar je zult zien dat er nier om je idealen te reali- ,,De Waag is voor mij het dorp daar anders over, dus dezelfde plek een openbare
ook partijen zijn waarbij de seren. Als je werkelijk er- ultieme Leiden. De Waag is moeten we met elkaar om koorrepetitie houden?
afstand met ons wel erg gens voor staat, dan moet onlosmakelijk verbonden tafel om tot een oplossing ,,Misschien kunnen we ie- Maar niet iedere eerste za-
groot is. Of we meewerken je dat ook in de wereld wil- met Leiden en je bent pas te komen. Bij de Rijn Gou- dere zondag op dezelfde terdag van de maand een
aan dingen terugdraaien, len zetten. Als anderen zeg- Leidenaar als je er 3 okto- we Lijn discussie heb ik ge- plek een openbare koorre- Leiden Culinair. Dan vertil
hangt ook af van het coali- gen dat ze het zonder de ber haring gaat halen.’’ leerd dat er soms toch iets petitie houden?’’ je jezelf.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
JAN BOER, STADSPARTIJ LEIDEN ONTZET

’Bereikbaarheid op orde’
N a vier jaar in de Leidse
gemeenteraad is Jan Boer
nog altijd ontzet. Ontzet over de
O PM E RK E L I J K
manier waarop het • N11 doortrekken langs/onder spoor
gemeentebestuur met Leidenaars • Persoonsgebonden zorgbudget voor
omgaat en ontzet over de wijze iedereen
waarop ambtenaren de dienst • 400 meter ijsbaan
uitmaken. De lijsttrekker van de • Gemeentegebouwen met huurders niet
Stadspartij Leiden Ontzet wil dat verkopen
de Leidenaars meer te zeggen • Beeld Vierkant in vierkant op
krijgen over hun stad en hoopt Stationsplein
dat ze hem het zetelaantal zullen
geven om het te kunnen eerst zorgen dat de bereikbaarheid
waarmaken. in orde is en daar is al dertig jaar
niets aan gedaan. Als je daarvoor
,,Het grote probleem van Leiden is zorgt, komen de winkels vanzelf.’’
dat er altijd een beleid gevoerd ,,De binnenstad gaat steeds meer
wordt dat de kool en de geit achteruit. Je kunt hem wel bereik-
spaart, maar de problemen niet baar maken, maar dan moet je ook
oplost. Uit onvrede daarmee zijn nog wel wat willen bereiken. Nu is
wij vier jaar geleden ontstaan. Ze dat gelukkig een wisselwerking:
willen bijvoorbeeld dat de binnen- met goede bereikbaarheid komen
stad autovrij wordt, maar ook dat er vanzelf initiatieven. Alleen krijg
de binnenstad als economisch hart je dan weer met de overheid te
functioneert. Dat is een beetje met maken die burgerinitiatieven niet
elkaar in strijd. Als je het econo- wil steunen, maar allerlei eigen
misch hart wilt stimuleren moet je ideeën heeft. Maar de overheid
moet niet van alles verzinnen,
maar de ideeën van de bevolking
M E T WI E in goede banen leiden. Ik zit graag
in de bioscoop en het had maar
1. Jan Boer heel weinig gescheeld of we had-
2. Eli de Graaf den helemaal geen bioscopen
3. Joost van Breukelen meer, omdat ze al sinds de jaren
4. Ben Blankenstein tachtig roepen dat er een megabi-
5. Jan Perquin oscoop komt. En nu, met het LVC, Jan Boer in de door hem geredde bioscoop Trianon: ,,Je moet éérst het nieuwe bouwen voordat je het oude weg-
Bekende lijstduwers en de Groenoordhallen. Die moe- haalt.’’ foto hielco kuipers
11. Bernard Stöxen ten weg, terwijl er over tien jaar
12. Marina Bosman misschien eens een nieuw gebouw ,,Maar problemen kunnen niet gingen. Dat is denk ik de toe- staat zijn de bestuurskosten door
14. Simon Platteel staat. Je moet éérst het nieuwe langer binnen gemeentegrenzen komst en had ook al lang moeten de bevolking te laten opbrengen.
18. Peter Labrujère bouwen voordat je het oude weg- opgelost worden. Het wordt tijd gebeuren. Het heeft ook voordelen Maken we er 3 Oktoberstad van of
34. Ben Luykx haalt.’’ voor een gemeentelijke samenvoe- voor de randgemeenten die niet in zo, haha.’’

COA L ITI E WE L / N I E T
,,We hebben de afgelopen trokken. Dat kost enorm ,,Wij willen dat iedere in- graag tegengaan. De beste
vier jaar een goede basis ge- veel tijd, dus dat kan het valsweg eindigt in een par- manier is natuurlijk om ie-
legd en we zijn denk ik ge- beste als raadslidmaatschap keergelegenheid. Het liefst dereen een percentage van
groeid. Drie of vier zetels een fulltimebaan is. Ik weet onder de grond, maar dat zijn loon als huur te laten
moet haalbaar zijn. Dan niet of het al kan, maar kost weer meer. Al die plek- betalen, maar dat mag
kan de Stadspartij een fac- goede raadsleden krijg je ken willen we via een plaat- niet.’’
tor van betekenis worden niet als het in de vrije tijd selijke openbaar vervoers- ,,We willen kleinere scho-
en dat is hard nodig.’’ moet. Ik heb ook veel offers ringlijn met elkaar en ov- len, en dichtbij. Op grote
,,Als we de democratie wil- moeten brengen.’’ knooppunten verbinden. scholen verdwijnt iedereen
len bevorderen, moeten we ,,We zijn geen voorstanders Daarmee kun je mensen in de massa en weet nie-
wat gaan doen aan de ma- van coalities. We willen dat verder vervoeren voor wie mand meer wie wie is. En
nier waarop de gemeente- er na de verkiezingen al- de parkeerplek te ver van het scheelt ook weer ver-
raad functioneert. Het is nu leen een raadsakkoord de binnenstad ligt.’’ keersproblemen, want nu
net alsof die van alles ver- komt, waarin wordt opge- ,,Bestemmingsplannen gaan mensen de halve stad
zint, maar die verzint hele- somd welke problemen we moeten flexibeler worden. door om hun kind naar
maal niks. Die wordt voort- gaan oplossen. Nog niet Die zijn ooit bedacht om school te brengen. En bij
durend geconfronteerd met hoe. Dat kan niet. Als ie- grondspeculaties van agra- elke school moet een gym-
kant en klare plannen uit mand met een oplossing rische gronden tegen te zaal zijn.’’
ambtelijke kokers. Ik vind komt, moet het in de raad gaan. Ze zijn niet helemaal ,,Er moet een nieuwe ijs-
dat de raad bij de planont- vrij bediscussieerbaar zijn, zinloos, maar ze moeten baan komen. Die verdient
wikkeling moet worden be- met álle partijen.’’ hooguit een handleiding ,,Elke wijk moet een goed functionerend wijkcentrum heb- zichzelf terug, daarvan ben
zijn. Nu moet het bestem- ben, met activiteiten voor jongeren.’’ archieffoto dick hogewo- ik overtuigd. Andere ge-
mingsplan al gewijzigd ning meenten moeten er natuur-
worden als je een trap wilt lijk wel aan meebetalen.’’
bouwen. Als mensen een met hun activiteiten zelf de geld uitgeven om natuur ,,We betalen het allemaal
pand kopen, krijgen ze een kost verdienen.’’ aan te leggen. Bovendien is uit de belasting. Dat kan,
hele lijst met wat ze wel en ,,Alle verkeer over de ring- dat geen natuur, maar een ik houd zelfs over. We hef-
niet mogen. Dat is wel erg weg-oost bevordert de hobby van wetenschappers. fen belastingen met een be-
trutterig. Je moet vrij kun- doorstroming in de bin- Dat doen ze maar in hun paald doel, niet om een
nen beschikken over je ei- nenstad niet, maar heft de achtertuin.’’ achterlijk groot ambtena-
gendommen.’’ doorstroming op. Dus daar ,,De N11 willen we door- renapparaat in stand te
,,Er zijn teveel clubjes en zijn we tegen. We willen trekken tot het Haagweg- houden. Alleen daarop en
verenigingen voor wijken. daar alléén een ongelijk- terrein. Het gaat er in eer- op onnodige procedures
Dat moeten we beter orga- vloerse kruising Kanaal- ste instantie om alle gelijk- kun je al honderd miljoen
niseren in gebieden die weg/Hoge Rijndijk met een vloerse kruisingen met het uitsparen. En we willen de
echt een eenheid vormen. brug naar De Waard. Dat is spoor op te heffen. Dat Rijn Gouwe Lijn stopzetten
En die nieuwe vereniging volgens mij voldoende om moet omhoog. Dan houd je – Randstadrail moet vanuit
moet een bepaalde vrijheid een knelpunt op te lossen eronder ruimte over voor Den Haag deze kant op uit-
hebben. Nu functioneert en andere verbindingen te een verbindingsweg.’’ breiden - daarmee besparen
het niet, loopt alles dood ontlasten.’’ ,,Bij bouwen moet er meer we ook veel. Mocht het
op procedures. En elke wijk ,,Een bedrijventerrein in de aandacht komen voor een- toch nodig zijn, dan lenen
moet ook een goed functio- Oostvlietpolder is overbo- persoonshuishoudens, we het. Honderd miljoen
nerend wijkcentrum heb- dig, er staat al zoveel leeg. want daarvan zijn er heel kost vier miljoen per jaar.
ben, waar ook meer activi- En het gaat er niet alleen veel in Leiden. Voor hen Er moet ook een gemeente-
teiten voor jongeren onder- om een industrieterreintje, moeten er meer betaalbare raadsaccountant komen. Ie-
gebracht worden. Dat moet ze willen er ook nog een woningen komen. En meer mand die goed weet wat
,,De raad moet bij de planontwikkeling worden betrokken.’’ het hart van de wijk wor- moeras aanleggen. Ik ben starterswoningen. Verder wel en niet kan en die fi-
foto hdc media den. En het liefst zo, dat ze ontzettend tegen belasting- willen we scheefwonen nancieel kan adviseren.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
PANDAY EN SIWPERSAD, PARTIJ SLEUTELSTAD

’Sleutels teruggeven’
Z e winden zich er al jaren over
op dat de Leidse politiek
Leidenaars nauwelijks betrekt bij
O PM E RK E L I J K
het maken van plannen voor de • Regelmatig online referendum
stad. En dat er met die plannen • Kanaalweg doortrekken richting A4
vervolgens nooit wat gebeurt. Nu • Havenplein in ere herstellen
zijn ze het zat en hebben vijf • Baangarantieplannen voor hangjongeren
Leidenaars de handen ineen • Minder ambtenaren, efficiëntere
geslagen en een nieuwe partij overheid
opgericht: Partij Sleutelstad. Het • Oostvlietpolder groen
belangrijkste punt: de burger • Doorstroming studentenkamers
meer te zeggen geven. Alle bevorderen
plannen van enige omvang • Afschaffen parkeerzones binnenstad
moeten onderwerp worden van
een online referendum, stellen sluitvorming, via een online bin-
Gilberto Panday en Anand dend referendum. Dat is ons be-
Siwpersad namens de partij. ,,De langrijkste punt. Niet over alles
tijd is er nu rijp voor’’, aldus een referendum, hoor, maar wel
Siwpersad. de belangrijke dingen. Dat gaat
dan bijvoorbeeld over de aanleg
Panday: ,,We zijn puur uit onvre- van een tunnel of een groot trans-
de met het huidige Leidse beleid ferium.’’
een nieuwe partij begonnen. De Siwpersad: ,,Je kunt natuurlijk
burger kan zijn stem nu niet laten ook niet overal een referendum
gelden. Maar het is de stad van de voor uitschrijven. Je hebt ook poli-
burger, niet van de lokale politici. tieke partijen nodig. Je gaat met
Er worden heel veel beloftes ge- elkaar in discussie en zet alle voors Anand Siwpersad en Gilberto Panday (r): ,,De burger kan zijn stem nu niet laten gelden. Maar het is de stad van
daan en die worden niet nageko- en tegens op een rij. Die leg je de burger, niet van de lokale politici.’’ foto dick hogewoning
men. Op een gegeven moment voor aan de burgers en zij kunnen
moet er iemand zijn die zegt ’tot van daaruit een afweging maken. gaan. Dat gebeurt nu en dan 2010 kan iedereen beschikken over roerig. Twee partijen hebben be-
zover en niet verder’, het moet op- De politiek kan haar geloofwaar- wordt uiteindelijk een beslissing internet. En iedereen heeft DigId. zwaar gemaakt tegen onze partij-
houden. We willen de burger gaan digheid alleen terugkrijgen als ze genomen waar de burger eigenlijk mensen hoeven dus niet naar een naam. Sleutelstad.nl en een vast-
betrekken bij alle belangrijke be- gaat luisteren naar de burger.’’ niets aan heeft. De Rijn Gouwe stembureau. En de ontwikkelin- goedhandelaar uit Oegstgeest. Dat
Panday: ,,En als bij de Leidenaars Lijn is berucht. Zeventig procent gen gaan nu zo snel. Straks kun je loopt nog. We willen het niet hoog
dan de minnen zwaarder wegen, zei er nee tegen en hij wordt nu de onderwerpen in de gemeente- opspelen, hoor. We bellen ze nog.’’
M E T WI E dan komt-ie er niet. Dat is onze toch aangelegd. Dat zijn dingen raad waarschijnlijk gewoon op je Panday: ,,Maar de naam Sleutel-
insteek. Het is als in een restau- waar de burger een beetje boos om tv zien, met de voor- en nadelen stad is vijfhonderd jaar oud. Het is
1. Anand Jitan rant. Wij zijn de chef-kok die het kan worden. Wij willen dat de erbij. Het zal in de toekomst kun- de naam van de stad. Dus wie kan
2. Gilberto Panday menu samenstelt en de gast be- sleutels van de stad teruggegeven nen dat je dan direct ja of nee kan dat nou claimen? Het is niet dat
3. Anand Siwpersad paalt waar hij trek in heeft.’’ worden aan de inwoners van de klikken. Daar gaan we denk ik we vreemd gaan met iemands
4. Prem Kalicharan Siwpersad: ,,En het moet bindend stad. Dat is cruciaal. Zoveel moge- naartoe.’’ vrouw en moeten zeggen: sorry,
5. Laetitia Siwpersad zijn, anders kun je eindeloos door- lijk de burger betrekken. En anno Siwpersad: ,,We begonnen wat dat wist ik niet.’’

COA L ITI E WE L / N I E T
Panday: ,,Twee à drie ze- Siwpersad: ,,We zijn voor ken welke mogelijkheden
tels moeten we wel kunnen ons programma gaan den- je daar hebt. In de Meren-
halen. Mocht het onver- ken vanuit de straat. We wijk bijvoorbeeld zitten
hoopt gebeuren dat we hebben met heel veel Leide- ook studenten in flats waar
meer zetels krijgen dan de naars gesproken; we zijn misschien best nog één of
vijf kandidaten die we op vaak in de stad te vinden. twee verdiepingen op kun-
de lijst hebben, dan hebben Dan merk je bijvoorbeeld nen.’’
we daar ook wel een oplos- dat parkeren een heel groot Panday: ,,Heel veel studen-
sing voor. Er is nog een probleem is.’’ ten betalen ook veel te hoge
achterban. Maar we zijn Panday: ,,Het zonesysteem huren voor kamers waar jij
een realistische partij, daar met parkeervergunningen en ik niet in zouden willen
gaan we niet vanuit.’’ werkt bijvoorbeeld discri- toeven. Daar moet wat aan
,,Als we in het college zou- minatoir en werkt agressie gebeuren. Dus we willen
den mogen gaan zitten, in de hand. Dus de zones meer nieuwe kamers bou-
dan doen we dat. We gaan ,,Je moet de kiezer vier jaar willen we afschaffen en ver- wen, bestaande opknappen
geen enkele uitdaging uit lang blijven raadplegen.’’ volgens de vergunning iets en misstanden aanpakken.
de weg. Ik zit te wachten duurder maken, één of En als de kamers niet van
op de dag dat ik iets voor de politiek, maar ze gaan er twee euro of zo. Ook dat ons zijn, moeten we de
de burger kan betekenen. vervolgens niet echt op in.’’ leggen we de burger na- Partij Sleutelstad wil meer aandacht voor de Haven en het mensen aanschrijven dat ze
We zijn er nog niet hele- ,,In ons verkiezingspro- tuurlijk voor. We gaan geen Havenplein. archieffoto dick hogewoning moeten opknappen.’’
maal uit wie wethouders- gramma hebben we het informatie achterhouden, Siwpersad: ,,Er moeten
kandidaat zou kunnen zijn. over partijen die hun dom- je moet alles op de schaal poort dan is dat mooi en stageplekken. En er zijn ge- toch wel wat ambtenaren
Laten we eerst maar eens me en achterbakse politieke leggen. En het gemak pre- historisch, maakt het in- noeg stageplekken.’’ uit. Kijk bij de Haven, bij
afwachten of het zover willen doorzetten, maar valeert dan, denken wij, bo- druk. Maar als je dan even Panday: ,,Voor ouderen restaurant Dok 2. Die jon-
komt.’’ dat is natuurlijk ook poli- ven die ene extra euro. verder rijdt denk je: shit, willen we meer speciale gen wil daar dingen en
Siwpersad: ,,Maar als wij tiek. Als partijen niet met Want als je niet meer de waar ben ik nu beland? Dat flats, zoals er ook studen- vraagt dan iets aan de ge-
een wethouder leveren, dan ons zouden willen samen- halve stad hoeft rond te rij- is jammer, want daar ko- tenflats zijn. Zodat oude- meente en dan doet de ge-
moet die elke dag de straat werken vanwege die op- den om je voertuig kwijt te men heel veel toeristen bin- ren dichter bij elkaar kun- meente daar heel moeilijk
op, of in elk geval een paar merking, dan begrijpen ze kunnen, bespaar je benzi- nen.’’ nen zijn. We kunnen nu over. Is dat onbenul of zijn
dagen per week. Want je denk ik niet goed wat we ne, scheelt dat luchtvervui- Panday: ,,We willen voor nog niet zeggen waar we dat ambtenaren die vinden
moet weten wat er leeft. daarmee willen zeggen. We ling en vermindert dat de hangjongeren een gesubsi- die precies willen bouwen, dat ze toch werk moeten
Wat ik nu zie bij de oude willen de boel een beetje kans op ongevallen. Die eu- dieerde baangarantie. Er maar als we erover gaan hebben? Ik snap het niet
garde is dat ze allerlei in- wakker schudden.’’ ro krijg je echt wel terug.’’ loopt ontzettend veel talent praten, weet ik zeker dat helemaal, maar het lijkt op
loopavonden organiseren Panday: ,,Maar als we in Siwpersad: ,,Het Haven- rond en wat re-integratie- we eruit komen.’’ werkverschaffing. Waarom
waar ze dan gaan debatte- een coalitie zouden kunnen plein moet weer in ere wor- bedrijven nu proberen om Siwpersad: ,,En voor stu- werk je iemand tegen die er
ren. Wij vinden dat je dat komen, dan zullen we moe- den hersteld. Daar moet dat te benutten, loopt denten willen we de door- iets van probeert te ma-
niet alleen nu in de slijm- ten onderhandelen. Het on- Sinterklaas weer aanko- spaak. Jongeren blijven stroming bevorderen. Met ken?’’
balperiode moet doen om line referendum is ons be- men. Kijk, alles in de bin- twee maanden in een baan- name in de binnenstad zijn Panday: ,,De Oostvlietpol-
kiezers te binden. Dat moet langrijkste punt, dus dat nenstad wordt gefocust op tje hangen dat ze krijgen weinig kamers beschikbaar. der moet groen blijven, dat
je blijven doen. Niet na de laten we niet gauw los. Het de Beestenmarkt. Waarom en haken dan weer af. De Veel studenten blijven er vindt bijna iedereen. Ten-
verkiezingen zeggen: we zou misschien wel kunnen, is dat? We moeten de begeleiding moet je niet la- wonen als ze klaar zijn met minste, bijna iedereen die
trekken ons terug in het maar dan niet voor onze krachten juist over de stad ten ophouden als ze bij een de studie. Daarmee blokke- wij gesproken hebben. En
stadhuis. Nee, je moet de punten zoals het Haven- verdelen. Het Havenplein bedrijfje zitten, dat is zon- ren ze een goede doorstro- dat zijn er echt heel veel,
burger vier jaar lang blij- plein. Dat daar dan wel een is een prachtig gebied; de van het gemeenschaps- ming. Die afgestudeerden honderden. We hebben
ven raadplegen. Er zijn ook referendum aan gekoppeld waarom zou je dat verwaar- geld. Wij willen dat er een moeten we weg zien te krij- daarover een enquête ge-
nog wel andere partijen die wordt. Maar laat de onder- lozen? Je kunt het juist soort straatcoaches komen, gen, zodat nieuwe studen- houden en 85 procent zegt
zeggen dat ze de burger handelingen maar komen, mooier maken. Als je nu die de jongeren in de gaten ten ernaartoe kunnen. Bui- de polder te willen behou-
meer willen betrekken bij dan zien we wel.’’ binnenkomt bij de Zijl- houden en begeleiden op ten het centrum kun je kij- den. ’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
GUIDO TERPSTRA, CHRISTENUNIE

’Niet te veel willen’


D e ChristenUnie is trots op
Leiden. Trots op de
schuldhulpverlening, trots op de
O PM E RK E L I J K
vrijwilligers en trots op de • Minder koopzondagen
binnenstad. Waar de meeste • De RijnGouweLijn tegenhouden
partijen volgens lijsttrekker • Leiden kan niet zonder vrijwilligers en
Guido Terpstra rond mantelzorgers
verkiezingstijd een klaagzang • De Oostvlietpolder moet groen blijven
inzetten over de stad, wil hij de • Goede schuldhulpverlening zonder
positieve kanten van Leiden wachtlijsten
benadrukken. Toch valt er • Nieuw asielzoekerscentrum
volgens Terpstra ook een hoop te • Aanpak illegale prostitutie
verbeteren in het wegen- en het • meer centra voor jeugd en gezin
groenbeleid.
te winkelen en op een terrasje te
,,De ChristenUnie voert campagne zitten. De stad heeft een ziel en
met het thema ’Trots op Leiden’ een karakter en moet niet slechts
en doet dat met de website trots- als een economische melkkoe wor-
op-leiden.nl. Hiermee willen we den gezien. We hebben hele mooie
laten zien dat Leiden een geweldi- dingen in de stad en daar moeten
ge stad is. Natuurlijk valt er veel te we slim mee omgaan.’’
verbeteren, maar er is ook veel ,,Onze ideale samenleving is een
waar we trots op kunnen zijn. De samenleving waar mensen er voor
Leidse binnenstad is daar een fan- elkaar zijn als ze elkaar nodig heb-
tastisch voorbeeld van. Het is ben. De ChristenUnie ziet geen
heerlijk om daar rond te slenteren, Leidse samenleving waarin ieder-
een voor zichzelf leeft. Mensen die
om wat voor reden dan ook onder-
steuning nodig hebben, moeten ,,Het behoud van het voormalig Sint Elisabeth Ziekenhuis is een goed voorbeeld van wat een kleine partij als de
M E T WI E dat krijgen. Leiden heeft nu een CU in de raad kan bereiken.’’ foto hielco kuipers
redelijk sociaal beleid, maar in-
1. Guido Terpstra middels staat er een grote bezuini- hebben. Er moet geen tweedeling Idealistisch, maar niet dogma- bouwing in Leiden. Maar dat wil
2. Mart Keuning gingsoperatie voor de deur. Er zijn komen tussen mensen die het wel tisch.’’ niet zeggen dat er geen groene
3. Maaike Schaap steden die 35 miljoen moeten zien en die het niet redden. Ik zeg niet ,,Leiden is de dichtstbevolkte ge- rustpuntjes kunnen komen. Men-
4. Arno Geleijnse te bezuinigen. Ik hoop, dat het in dat er geen cent van het minima- meente van Nederland en inmid- sen voelen zich prettiger en beter
5. Carlijn Bergwerff Leiden beneden de tien miljoen beleid af kan, maar er moet wel dels ook behoorlijk versteend. We in hun element als ze wonen in
6. Harmjan Vedder zal blijven. We zullen niet bezui- een menselijk bestaansminimum moeten in Leiden niet te veel wil- het groen en over de mogelijkheid
7. Christiaan Harinck nigen op daklozen en ook niet op in Leiden blijven. We zijn christe- len, daar is het te vol voor. We vin- beschikken om op hun vrije dag
8. Freek de Bree andere groepen die het echt nodig lijk-sociaal, maar ook realistisch. den het echt welletjes met de be- naar het groen toe te gaan.’’

COA L ITI E WE L / N I E T
,,Afhankelijk van de sfeer weet ik niet. Ik zie het niet ,,Ik denk dat Leiden erop weinig parkeergelegenheid
zijn we altijd beschikbaar voor me dat we met partij- verliest als we in de Oost- in het centrum. Bij een stad
voor een plek in het colle- en in het college zitten die vlietpolder een bedrijven- als Leiden wil je door het
ge. In de huidige coalitie de Oostvlietpolder vol wil- terrein plaatsen. Ik begrijp historische karakter het
(PvdA, VVD, CDA en tot ja- len bouwen en die kwetsba- dat ondernemers meer liefst onder de grond par-
nuari GroenLinks, red.) had re groepen links laten lig- ruimte willen, maar ik keren. Ondergrondse par-
ik mij niet thuis gevoeld. gen. Ik ga voor een sterke denk dat we verantwoorde- keergarages zijn wel iets
Er heerst een opgeblazen ChristenUnie en het maakt lijker kunnen omgaan met duurder dan goedkope to-
politieke cultuur en dat wat ons betreft niet uit wie de omgeving door oude be- rens de lucht in, maar ze
baart mij zorgen. Er wordt daar bij komt.’’ drijventerreinen op te zijn wel veel duurzamer.
te veel gevochten in Leiden. ,,Ik zou het fantastisch vin- knappen in plaats van De Garenmarkt is daar een
Het opblazen van dingen, den als we sterker uit de steeds maar weer een nieu- uitstekende locatie voor en
het populistische; dat staat verkiezingen komen dan we uit de grond te stam- wellicht ook de Lammen-
heel ver van ons. De poli- we erin zijn gestapt. Een pen. Het is zo korte termijn markt. Een van de lelijke
tiek is geen speeltuin, het is goede wethouder is heel denken: we hebben nu pukkels van het Leidse cen-
een serieuze zaak. We zou- veel waard voor een stad en ruimte nodig, dus bouwen trum is de Hoogvlietgara-
den in de politiek juist de ChristenUnie heeft hier we op een leeg stukje. En ge, maar voordat die tegen
meer moeten samenwer- voldoende geschikte kandi- het oude laten we dan ver- de vlakte kan, moeten er
ken. Als kleine partij wil je daten voor. Of voormalig stoffen. Opknappen is mis- eerste andere parkeerplaat-
liever niet in een vechtsfeer wethouder Filip van As schien duurder, maar wel sen voor in de plaats ko-
terechtkomen waar partijen daarbij zit, is aan hem. Ik duurzamer. We moeten men. Om kosten te bespa-
elkaar vliegen proberen af vind het wel een spannende heel zorgvuldig zijn met de ren betekent dat misschien
te vangen. Het moet goed gedachte als hij zou terug- ruimte die we nog heb- ,,Ondergrondse garages zijn misschien duurder, maar wel dat je andere dingen niet
aanvoelen, anders word je keren naar Leiden, maar ben.’’ duurzamer.’’ archieffoto hielco kuipers moet doen.’’
gemangeld.’’ daar zijn nog geen aanwij- ,,Ook voor de Rijn Gouwe ,,We willen meer fietsen-
,,De meest gunstige coalitie zingen voor. Hij zit nu na- Lijn willen we een duurza- Onze voorkeur gaat uit stad wordt waar alleen stallingen, maar dat hoeft
bestaat natuurlijk uit de tuurlijk in Dronten. Maar me oplossing. Het nut van naar het Churchill Avenue- maar yuppen en studenten niet zo megalomaan aange-
ChristenUnie, haha. Maar zeg nooit nooit in de poli- die sneltram is volgens ons plan, waar Leiden echt wat wonen. Gezinnen moeten pakt te worden. Vooral bij
we weten wel dat we waar- tiek. En zelf voel ik me - als nog steeds niet bewezen. Ik aan heeft. Daarbij wordt de er ook zijn. Vandaar dat er het station moet je altijd je
schijnlijk niet de grootste ik het ooit al zal willen - er hoop dat we het besluit Churchilllaan opgewaar- meer eengezinswoningen fiets kwijt kunnen. Het is
partij van Leiden zullen nog niet klaar voor. Ik voel over de Rijn Gouwe Lijn deerd.’’ moeten komen, want daar helemaal niet erg als er
worden. Daarom moeten me thuis in de gemeente- kunnen omkeren. Zet hem ,,Zonder universiteit zou zijn er nu te weinig van. overdag een fietsenstalling
we wel een beetje beschei- raad. Maar de ChristenUnie in elk geval op de lange Leiden wellicht de helft Het is belangrijk voor de leeg is. In het centrum
den blijven. Als grootste in het college zou echt goed baan, want ook in Katwijk zijn van wat het nu is. Als opbouw van de bevolking moeten ook meer fietsrek-
partij kan je gemakkelijker zijn voor Leiden.’’ zitten ze er niet op te wach- universiteitsstad ontleent dat de samenstelling ervan ken komen. Leiden is een
zeggen met wie je wel en ten. Ik zou zeggen: Leg Leiden daar een groot deel in balans is. Vaak wonen fietsstad en dat moet het
niet wilt regeren, voor een vrije busbanen aan voor van haar karakter en status Leidenaars te duur. Sommi- blijven.’’
bescheiden partij gaat dat snelbussen. Maar de bal aan. De universiteit heeft ge verhuurders vragen veel ,,We zien het liefst een
te ver. Bovendien past het ligt bij de provincie. De ruimte nodig en ruimte meer voor een woning dan nieuwe evenementenhal in
niet bij onze mentaliteit Rijnlandroute moet er wel voor haar studenten om te wettelijk is toegestaan. Er Leiden. De stad mag geen
om nu al uitspraken te hoe dan ook komen, want wonen. Wij zijn verplicht zijn nu te weinig huurders slaapstad worden, dus er
doen over eventuele coali- het verkeer loopt vast. Als om de universiteit daarin te die daar een zaak van ma- moet ruimte worden ge-
tiepartners. We gaan rustig er een duurzame oplossing faciliteren. Het Lammen- ken. Dat is logisch omdat maakt voor evenementen.
de verkiezingen afwachten. komt voor Leiden, dan heb- schanspark lijkt me een het je huis is, daar voel je je De gemeente kan een hal
Maar het zou een coalitie ben wij daar wel geld voor goede locatie om de lucht veilig en dat wil je niet zo- alleen niet zelf exploiteren.
moeten zijn die anders met over, maar wel alleen onder in te gaan voor studenten- maar de inzet maken van Daar zal altijd de markt
de provincie omgaat dan die voorwaarde. Wij gaan huisvesting. Een wildgroei een geding. Wij zijn voor voor nodig zijn. Het is be-
nu gebeurt, zodat zij niet niet meebetalen aan een aan hoogbouw moet je niet een huurteam dat huurders grijpelijk dat marktpartijen
meer onze tegenstander route die dwars door de hebben.’’ ondersteunt.’’ lastig te vinden zijn zolang
wordt. Met welke partijen ,,Van As terug? Zeg nooit polder bij de Stevenshof en ,,Het is overigens niet de ,,Aan alles is een tekort in de barakken op vliegveld
we dit kunnen bereiken, nooit in de politiek.’’ de Oostvlietpolder gaat. bedoeling dat Leiden een Leiden. We hebben veel te Valkenburg nog open zijn.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
JAN-JAAP DE HAAN, CDA
’Binnenstad parel in Randstad’
G oud. Dat heeft Leiden volgens
CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de
Haan in handen met het
O PM E RK E L I J K
bedrijventerrein Bio Science Park • Draadloos internet in de hele stad
en de historische binnenstad. Het • Meer parkeergarages
stadsbestuur waar De Haan als • Bloeiende Bio Science Park
wethouder cultuur en sociale • Groene Oostvlietpolder
zaken in zit, richtte zich bij zijn • Brede school in Slaaghwijk
aantreden twee jaar geleden • Stadsetiquette
sterk op dit goud. Er kwamen • Dam Maresingel verwijderen
plannen voor het centrum, voor • Afspraken over nieuwe evenementenhal
infrastructuur en bedrijvigheid. • Uitbreiden uitgaansgebied Beestenmarkt
Plannen waar De Haan nog jaren • Meer parkeerplaatsen Roomburg/
mee verder wil. Meerburg
• Harde aanpak meeuwenoverlast
’Leiden: stad van kansen’ is de titel • Kraakverbod
van het CDA-verkiezingsprogram-
ma. ,,We willen heel nadrukkelijk
een positief verhaal neerzetten. ringweg, het bouwen van een par-
Leiden heeft mensen een heleboel keergarage, het uitbouwen van je
kansen te bieden. We hebben met culturele profiel, dat doe je niet in
het Programma Binnenstad, het twee of vier jaar.’’
Programma Bereikbaarheid en de ,,Er komen financieel heel zware
toekomstvisie Stad van ontdekkin- jaren aan. We zullen per jaar meer
gen een agenda voor de stad waar- dan tien miljoen moeten bezuini-
van we vinden dat we die eens tien gen. We willen economische
jaar moeten volhouden. Dat moet draagkracht houden in de stad
je echt doen, als je wilt dat de bin- door de speerpunten van de stad -
nenstad uitgroeit tot parel in de kennis en cultuur - maximaal te
Randstad. Het aanleggen van een gebruiken. Voor de vestiging van
bedrijven, voor het doorontwikke-
len van het Bio Science Park en
voor het aantrekken van toeristen.
M E T WI E Dat is absoluut nodig. Niet alleen
om de economische crisis door te Jan-Jaap de Haan is trots op de voortgang bij ateliercentrum Haagweg 4, waar hij als wethouder cultuur vaak
1. Jan-Jaap de Haan komen, maar ook om het sociale mee bezig was. foto dick hogewoning
2. Moniek van Sandick-So- beleid en de voorzieningen in alle
pers wijken op niveau te krijgen. Dat uniek concept dat in de top van overzichten van vrijetijdsbeste- heeft tegenwoordig een Hema.
3. Arjen Bonestroo kun je alleen betalen als je een Europa kan meedraaien. We heb- ding, zijn we in de voorkeuren de Het gaat erom wat je nieuw, extra
4. Judith Sandriman goed draaiende stadseconomie ben met de binnenstad, en alle zeventiende stad. Dus ergens doen en anders kan bieden dan de win-
5. Abraham Flippo hebt met daarin ook welvarende cultuur die daar is, ook goud in we iets nog niet helemaal goed. kelcentra die iedereen heeft. Hier
Bekende lijstduwers: burgers, sterke bedrijven en finan- handen. We zijn de derde monu- We zijn de afgelopen twintig jaar kun je shoppen in een zeventien-
43. Carel Stolker cieel gezonde organisaties.’’ mentenstad van Nederland en de een groot deel van onze winkel- de-eeuws decor, langs grachten
45. Ruud Breedveld ,,Met het Bio Science Park hebben derde museumstad van Neder- functie kwijtgeraakt en die pak je waar ook Rembrandt heeft gelo-
49. Wim Bleijie we goud in handen. Het is een land. En toch, als je kijkt naar de ook niet meer terug; iedereen pen.’’

COA L ITI E WE L / N I E T
,,De investeringsagenda en ,,We willen meerdere par- zinswoningen, ruime ap-
de bijbehorende visie moe- keergarages direct aan de partementen en studenten-
ten doorgezet worden. Het rand van het centrum. Bij woningen. Bij Valkenburg
is heel belangrijk dat er een de Morspoort en onder de willen we meer huizen dan
coalitie komt die die hoofd- Garenmarkt. En het liefst nu gepland en vooral ook
punten onderschrijft. Als ik ook die van de Hoogvliet studentenwoningen. Kat-
naar de verkiezingspro- afbreken en er iets fatsoen- wijk wil er het liefst een
gramma’s kijk, denk ik dat lijks bouwen, maar ook an- vijfde dorp bouwen, maar
het logisch is om in ieder dere kansen benutten. De voor de stad, de universiteit
geval weer met de huidige ,,Oostvlietpolder groen.’’ Kaasmarkt zal herontwik- en de regio zou het beter
partijen te gaan praten. En keld worden. Het CDA wil zijn er op een andere ma-
ik denk dat het heel goed lastig met die partij. En ik investeren in deze stad. Het nier naar te kijken. Die hui-
zou zijn als er zes jaar con- maak me daar zorgen over. neerzetten van parkeerga- zen liggen straks op een
tinuïteit zou zijn. Maar ui- Dit is een ander D66 dan rages en het aanleggen van paar honderd meter van
teraard beslist de kiezer. eerder in deze stad in het een ringweg is in vrijwel al- universiteitsgebouwen.’’
Ook GroenLinks komt in college zat. Het is een nee- le honderdduizend-plus ,,De passantenhaven willen
aanmerking. Ze zijn zelf zeggende partij geworden. gemeenten al in de jaren we uitbreiden. Je kunt wel
weggegaan, van ons had Kijk, wij hebben ook nooit negentig gebeurd.’’ proberen al die mensen die
dat niet gehoeven. Zolang een fanclub opgericht voor ,,Als het goed is, is over vier op De Kaag varen te verlei-
zij de belangrijkste investe- de RGL, maar dat boek jaar muziekcentrum De den naar de stad te komen,
ringen blijven steunen, moet nu eens gesloten wor- Nobel opgeleverd of bijna maar dan moet je wel kwa-
lijkt GroenLinks me een den. Het enige punt dat wij opgeleverd. De renovatie ,,Als het goed is, is over vier jaar muziekcentrum De Nobel liteit en goede voorzienin-
constructieve partner. ’’ wel willen terugdraaien, is van De Lakenhal is dan opgeleverd of bijna opgeleverd.’’ gen bieden.’’
De peilingen laten zien dat de bebouwing van de Oost- gaande, bij de Aalmarkt ,,Geld voor alles wat ik
D66 een grote speler zou vlietpolder. Uit de laatste wordt gebouwd en worden Het is nu gewoon verou- en normen en fatsoen. En noem, zit al in de begro-
kunnen worden. Als dat zo cijfers blijkt ook dat een be- winkels opgeleverd. Ik derd en dat zorgt ervoor scholen, werkgevers, sport- ting. We moeten wel overal
is, kan het volgens De Haan drijventerrein aanleggen denk dat de ontwikkeling dat jongeren de stad uit- verenigingen erbij betrek- kritisch naar blijven kijken.
wel eens lastig worden. wel eens duurder zou kun- van het Kooiplein volop gaan.’’ ken. Niet betuttelend, maar Het is makkelijk een lijstje
,,Dat zullen hele spannen- nen zijn dan groen laten.’’ gaande is. Dat soort dingen ,,We willen een Leidse zorgen dat in de samenle- bezuinigingen te noemen,
de gesprekken zijn, want ,,We willen een wethouder moeten we doorzetten. Het stadsetiquette. Dat staat al ving het gesprek op gang maar dat wil ik niet doen.
D66 heeft nee gezegd tegen integratie. Je hoeft geen zou slecht zijn nu weer een aantal jaar in ons pro- komt.’’ We hebben de gemeente-
een aantal pijlers van dit helderziende te zijn om te nieuw papier te maken in gramma. We willen daar- ,,We zullen her en der pro- raad beloofd een objectieve
beleid. Het is typisch Leids zien dat immigratie, inte- plaats van steigers en hijs- mee aangeven dat je het beren bij te bouwen, maar lijst met mogelijkheden op
iedere vier jaar allerlei din- gratie en de toekomst van kranen neer te zetten.’’ met extra politie en came- de stad krimpt. We moeten te stellen voor tijdens de
gen terug te draaien waar- moslims in onze samenle- ,,De Beestenmarkt en om- ratoezicht - waar we voor proberen stabiel te blijven, coalitieonderhandelingen.
over al besloten is. Als D66 ving heel erg leven in onze geving kan een fantastisch zijn - alleen niet redt. Je want door bevolkingsafna- Het zullen hele pijnlijke
én nee zegt tegen een par- samenleving. In Leiden is uitgaansgebied worden, kunt nooit alles regelen als me krijgt de gemeente keuzes zijn. Wat ons betreft
keergarage, én nee zegt te- dat onzichtbaar. Dat is veel meer dan het nu is. Ik overheid en elke vorm van minder geld. Steeds meer bezuinigen we niet op de
gen de rondweg, én nee goed omdat er dus geen ex- vind dat daar bijvoorbeeld verloedering tegengaan. De gezinnen trekken weg om- investeringen in bereik-
zegt tegen de Rijn Gouwe plosieve situaties zijn, maar het bioscoopaanbod veel stadsetiquette is geen set dat ze geen woning kun- baarheid, en niet op cul-
Lijn, én nee zegt tegen de dat betekent niet dat het beter kan. Ik hoop heel erg regels die aan burgers nen vinden. Daarom moe- tuur en sport. Wat inkom-
Rijnlandroute, én nee zegt niet speelt. En we gaan de dat er in de Lido geïnves- wordt opgelegd. Er zijn ten we de woningen bou- sten betreft: de woonlasten
tegen de verzelfstandigin- komende tijd twee moskee- teerd zal worden, zodat het verschillende steden waar wen die voor de meeste stijgen alleen met de trend,
gen van overheidsafdelin- en bouwen, waardoor de is- een moderne bioscoop stadsgesprekken op gang doorstroming zorgen. Wij behalve de ozb. Die ligt
gen, dan wordt het wel heel lam zichtbaarder wordt.’’ wordt met 3d-schermen. zijn gebracht over waarden stellen drie prioriteiten: ge- daar nog te ver boven.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
DAAN SLOOS, LEEFBAAR LEIDEN

’Leiden voor de Leidenaars’


L eiden is een prachtige
Hollandse stad en dat wil
Leefbaar Leiden-lijsttrekker Daan
O PM E RK E L I J K
Sloos graag zo houden. Andere • Herinvoeren schoolzwemmen
culturen en religies vindt hij • Eén gemeentelijke coffeeshop
prima, maar het straatbeeld dient • Tegengaan Rijn Gouwe Lijn
volgens hem verschoond te • Oostvlietpolder groen
blijven van uitingen daarvan. • Banen en huizen met voorrang naar
Ook wil hij Leidenaars en Leidse Leidenaars
bedrijven voorrang geven bij het • Gratis ov 65+
verkrijgen van woningen, banen • Buurthuizen en sportkantines veel vaker
en werkopdrachten. Van een open
nieuw stadsbestuur verwacht hij • De helft minder ambtenaren
dat het zich meer op de inwoners • Geen hoge windmolens, maar
richt en niet alleen oog heeft uitwerking horizontaal idee van
voor de universiteit ,,Of het Leidse uitvinder
allemaal kan weet ik niet, maar
ik wil het gewoon.’’ waar deze stad na de oorlog mee is
groot geworden. Die mensen heb-
,,Het college van Leiden hangt de ben geploeterd om deze stad te
laatste jaren alles op aan de uni- maken tot wat hij nu is. Er is een
versiteit. Banen voor hoogopgelei- hele grote groep nieuwkomers,
den, dure huizen, winkels in het vaak laaggeschoolden die ook nog
hoge segment, hoogwaardige res- eens aanspraak maken op een uit-
taurants, noem maar op. Dan ver- kering, die in huizen zit die eigen-
geet je de hele grote groep mensen lijk bedoeld zijn voor Leidse arbei-
waar Leiden groot mee geworden ders. Je kan kwalijk Leidenaars
is en zijn bestaan aan te danken twaalf jaar op een wachtlijst laten
heeft: de arbeiders. Die worden de staan terwijl huizen gaan naar
stad uit gedrongen. Zodra je duur- mensen die net binnenkomen.
dere huizen bouwt, ontstaat een Dan denk ik toch dat er iets mis
tekort aan sociale bouw. De doel- is.’’
groep daarvoor wordt gedwongen ,,Dat gaat ook om banen. Leide-
buiten de stad te gaan wonen en naars die geen baan hebben, gaan
dat vindt Leefbaar Leiden geen voor. Al is dat een wens. Dat kun
goede zaak. Leiden is er voor de je niet waarmaken. En je moet het
oorspronkelijke Leidenaars. Die natuurlijk wel ruim zien. Alloch-
gaan altijd voor bij ons.’’ tone mensen die hier al dertig jaar
,,Het is altijd zo’n dooddoener dan wonen, zijn natuurlijk wel Leide-
tegen te werpen dat de stad is ont- naars. En zodra in de stad iets ge-
staan uit vluchtelingen. Dat is niet renoveerd wordt en je ziet op het
bord dat de aannemer uit Zeist,
Utrecht of desnoods Groningen
M E T WI E komt, dan is er iets mis. Je kunt
dat werk natuurlijk ook uitbeste-
1. Daan Sloos den aan Leidse ondernemingen.
2. Piet Peper De Leidse economie stimuleren.
3. Ben Plazier En als je hier komt en zonder
4. Anand Soekhoe werk zit, krijg je niet direct een ,,Buurthuizen moeten worden gekoesterd, voor de sociale cohesie. Er kan daar door bezuinigingen bijna niets
5. Joke Daleman volledige uitkering zoals nu. Lei- meer.’’ foto dick hogewoning
6. Bas Regeer denaars en andere Nederlanders
7. Bram Pater hebben daar jaren en jaren voor ,,Het is een visie, die we gaan pro- maar je moet ook aan de toekomst duurt nog een paar jaar, maar je
8. Nancy Peper gewerkt en zien hun premie nu beren te regelen. Het zal mis- denken. Wat voor soort regering kunt wel alvast in die lijn gaan
gaan naar mensen die er net zijn.’’ schien blijken niet te kunnen, krijgen we en wat wil die? Dat denken.’’

COA L ITI E WE L / N I E T
,,We doen absoluut niet ,,Wij willen meer dan 30 ,,In het uiterste geval moe- ,,We blijven ons inzetten
mee aan een college dat de procent sociale woning- ten jongeren zonder diplo- voor het Huis van de Sport
Oostvlietpolder wil bebou- bouw. En dat kan desnoods ma naar een tuchtschool. (groot herontwikkelings-
wen en dat meewerkt aan op het Groenoordhallenter- Ook voor opvoeding. Er plan voor sportvelden in
de Rijn Gouwe Lijn. Er rein. Het huidige plan kan zijn van die gevallen waar De Mors, red.). Dat moet
moeten processen gevoerd van tafel. Er stond ooit een je op een gegeven moment niet, als het duurder wordt
worden, alles om die zaken sporthal voor mensen die ook met Jeugdzorg niets dan gedacht, door een wet-
van de kaart te krijgen. Dat het niet zo breed hebben. meer kan. We willen som- houder worden wegge-
hadden we al veel eerder Die gaat nu weg en wat mige ouders ook korten op praat. De rest van de sport
moeten doen, dan was het komt ervoor terug? Dure hun kindertoelage. Er zijn mag er niet de dupe van
veel gemakkelijker ge- waterwoningen die niet hele bevolkingsgroepen worden, want er is jaren
weest.’’ eens verkocht worden.’’ waar de opvoeding op de niets gedaan aan sport.
,,Als wij wethouders mo- ,,We moeten fabrieken aan- bank wordt gedaan, die Sport moeten we koesteren.
gen leveren, loop ik daar trekken. Drukkerijen, me- ,,Als je hier wilt wonen, dan vraag ik je te proberen je daar- verder niet naar hun kinde- Sportverenigingen moeten
niet voor weg. Maar we wil- taalbewerking, kledingfa- aan aan te passen.’’ ren omkijken.’’ de spil zijn in ieders leven;
len in elk geval wethouders brieken, autoreparatiebe- ,,We willen drastische de kantine moet de hele
die Leiden Leids willen la- drijven... dat soort dingen. het aanzicht van de stad be- vraag ik je te proberen je maatregelen nemen om het week open. Dat geldt ook
ten. De stad verandert stuk- Bedrijven waar mensen houden. Leiden moet Lei- daaraan aan te passen. Als parkeerprobleem op te los- voor buurthuizen. Er kan
je bij beetje in een andere kunnen werken die een la- den blijven. Dat bereik je je alleen maar in je eigen sen. Garages langs de ring- daar door bezuinigingen
stad, meestal door bestuur- ge opleiding hebben. Niet niet met een moskee met cirkeltje blijft, komt er weg en dan met busjes ver- bijna niets meer. Ook die
ders uit andere plaatsen die in de Oostvlietpolder. Daar hoge minaretten; dat niets van de integratie te- der. Absoluut geen garage moeten worden gekoesterd,
niets met de stad hebben. mag absoluut niet ge- draagt ook niet bij aan de recht. Je kunt het niet af- bij de Morspoort. Als er ga- voor de sociale cohesie. We
Dat vind ik slecht.’’ bouwd worden. Er is ge- integratie. Ik ben niet te- dwingen, maar we moeten rages in de stad komen, moeten het met elkaar
,,In een coalitie zou de SP noeg bedrijfsruimte; er gen moskees, maar dan erover praten.’’ dan bijvoorbeeld in de St. doen, anders wordt het een
mijn voorkeur hebben. En staat veel leeg. We kunnen moeten ze wel een Euro- ,,We willen dat mensen die Aagtenstraat of de Garen- hufterige stad.’
de PvdA erbij. Ook al heeft bedrijfsterreinen ook op- pees uiterlijk hebben. Dat net aankomen een loyali- markt. Maar dan voor men- ,,Het geld vinden we door
die wel veel miskleunen ge- nieuw inrichten, dan houd moet toch mogelijk zijn? Je teitsverklaring tekenen. sen die écht de stad in moe- allerlei onzinnige dingen
maakt, het is wel een realis- je ruimte over. En kijk ook belijdt je geloof niet met Maar het actief weren van ten.’’ niet te doen, zoals de Rijn
tische partij. Verder ben ik in buurgemeenten. Niet het uiterlijk van je huis; mensen, als ze niet teke- ,,Er moet gratis openbaar Gouwe Lijn. Er is zat geld
ongelooflijk blij dat de Par- voor stadsuitbreiding, daar ben je toch innerlijk nen, gaat me te ver. Het vervoer komen, in eerste te halen, maar daar heb ik
tij voor de Dieren meedoet hoor. Daar zijn we mordi- mee bezig? We willen men- moet wel een beetje mense- instantie voor 65-plussers. nog niet heel erg over nage-
in Leiden. Het recht van cus tegen. Iedere stad en ie- sen ook om begrip vragen lijk blijven. Het is ook niet Die raken steeds meer gei- dacht. Dat komt bij coali-
het dier is echt helemaal der dorp heeft zijn eigen voor het feit dat we hier zo dat we tegen buitenlan- soleerd. En we willen open- tieonderhandelingen wel.
niets hier in Leiden. En als identiteit en dat moet zo Westers gekleed gaan en ders zijn. We hebben zelfs baar vervoer over water. Andere partijen willen dan
je niet van dieren houdt, blijven.’’ Nederlands te praten. Maar een hindoestaan hoog op Daar is Leiden uitermate ook van alles, dus dat moe-
houd je niet van mensen.’’ ,,We willen de opbouw en als je hier wilt wonen, dan de kandidatenlijst staan.’’ geschikt voor.’’ ten we dan bepalen.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
MARCO VAN DUIJN, STEM TERUG

’Eis het onmogelijke’


T égen een binnenstad vol
winkelketens, reclame en dus
’opgedrongen consumentisme’.
O PM E RK E L I J K
Tegen multinationals, • Leiden moet weer een
bedrijventerreinen, dierproeven asielzoekerscentrum
en asfalt. Voor buurten die hun • Voorkeur voor democratische boven
eigen beslissingen nemen. Stem ondemocratische bedrijven
Terug is een partij, pardon een • Weg met de camera’s in het
netwerk, dat anders is dan stationsgebied
andere, vertelt medelijsttrekker • Tegen het fenomeen anti-kraak, anti-
Marco van Duijn. krakers moeten een huurcontract krijgen
• Tegen de Morspoortgarage
,,Wij willen de spelregels verande- • Buurtvergaderingen verdelen het geld
ren, niet alleen maar de poppetjes. voor de wijk
Inderdaad, we zijn géén partij. • Alle ruimte voor sociaal-culturele
Het is een netwerk van maatschap- initiatieven
pelijk actieve mensen. Drie van de
twaalf zijn betrokken bij de Vrij- collectief wordt bepaald. We heb-
plaats Koppenhinksteeg, de overi- ben een manifest en dat is het ka-
ge negen bij andere initiatieven. der. De antirevolutionaire politi-
Stem Terug heeft geen leden maar cus Groen van Prinsterer voorspel-
je kunt wel meedoen. De vergade- de in de negentiende eeuw dat het
ring is de baas, iedereen is gelijk, algemeen kiesrecht tot chaos en
het bestuur is er alleen maar om- anarchie zou leiden. Die bleven uit
dat dat formeel nou eenmaal en vandaag de dag zal geen zinnig
moet. Gelijkwaardigheid schept de mens pleiten voor een kiesrecht
beste voorwaarden om met goede dat afhangt van de hoeveelheid be-
ideeën te komen. Er komt veel lasting die je betaalt. Ik zou de bal
moois uit voort als je mensen de graag terugkaatsen. De afgelopen
ruimte geeft.’’ twee jaar hebben we een college
,,Of het dan geen zootje wordt? gehad dat van het ene naar het an-
Dat is niet mijn ervaring, nee. Er dere schandaal liep. Referendum
is wel degelijk een richting, die uitslagen zijn genegeerd, budget-
ten overschreden, beloften niet na- ,,We willen dat een deel van het gemeentebudget wordt besteed door buurten zelf.’’ foto hielco kuipers
gekomen. Dát noem ik chaos.’’
,,Politiek moet zo dicht mogelijk het gemeentebudget wordt be- trum? Die keuze moet zo veel mo- tuurlijk, als je buurten aan het
M E T WI E naar de mensen, het moet niet iets steed door inwoners van buurten gelijk door de bewoners zelf wor- woord laat, bestaat het gevaar dat
zijn voor een elite van bestuurders zelf. Niet de officiële wijkvereni- den gemaakt.’’ vervelende xenofobe, conservatie-
1. Marco van Duijn en managers. Stadsbewoners heb- gingen dus, maar open vergade- ,,Neem de kwestie over de sloop- ve meningen de meerderheid vor-
2. Evi Weijland ben over van alles een mening. ringen waar over de besteding be- plannen in de Kooi. Tachtig pro- men. Sommige buurten zullen wel
3. Lampie Wouda Het is geringschattend te zeggen slist wordt. Gaat het geld naar cent van de inwoners was tegen de graag een moskee willen, andere
4. Sanne Verkaaik dat ze niet geïnteresseerd zijn. We meer groen, het opknappen van sloop. Wat ons betreft houdt de buurten niet.’’
5. Jacques de Coo willen dat een wezenlijk deel van een speeltuin of een buurtcen- discussie dan op: niet slopen. Na-

COA L ITI E WE L / N I E T
,,We rekenen er wel op dat ,,Wat we van de Rijn Gou- Hun waardigheid staat
we in de raad komen. We we Lijn vinden? Sorry hoor, voorop.’’
staan met de enkels in de maar ik vind het zo boring ,,Iedereen heeft recht op ei-
klei en horen allemaal posi- om het daarover te hebben. gen scholen. Als alle Leidse
tieve geluiden om ons Daar gaat het al jaren over. Somaliërs samen in één
heen. We maken ons geen Het is niet vanwege dat school willen zitten, is dat
illusies dat we een meer- soort politieke thema’s dat wat ons betreft geen pro-
derheid zullen halen. Stre- we meedoen. We stellen bleem. Er wordt in Neder-
ven we dus niet naar. De ons niet verkiesbaar om de land zo benauwd gepraat
gemeenteraad is er niet om RGL tegen te houden. Ui- over integratie. In de VS
dingen te veranderen, maar teraard zijn we tegen een heb je Chinatown, je hebt
om ze bij het oude te hou- trein door de stad, de RGL Italiaanse wijken. Bevol-
den. Onze dagelijkse prak- is een megalomaan project. kingsgroepen klitten nou
tijk is dus op straat, dát is We zien er de noodzaak eenmaal samen omdat ze
ons werkterrein. Aanwezig- niet van in en er is een be- dat prettig vinden. De over-
heid in de raad maakt ons ter alternatief, over be- heid of de gemeente moet
wel effectiever.’’ staand spoor. Nog zo’n the- niet sturen in de kwestie
,,De SP vinden we een sym- ma: de Oostvlietpolder. Die van witte en zwarte scho-
pathieke club, maar we moet uiteraard groen blij- len. Het echte probleem zit
denken over een aantal ven, sowieso mag er geen hem niet daarin, maar in
punten anders. Zoals het stukje groen meer be- ongelijke kansen.
punt van witte en zwarte bouwd worden. We zitten In Leiden willen we een di-
scholen. Directe democra- totaal ingeklemd tussen verser medialandschap.
tie, zoals wij die willen, het beton in de Randstad. Vroeger hadden we vijf
wordt niet door de SP uit- Absurd om die laatste stuk- Leidse dagbladen, nu nog
gedragen. Wat dat betreft jes te bebouwen. Je moet maar één. Ook de media
lijken we weer wat meer op paal en perk stellen aan die moet je democratiseren. We
D66, al gaan onze voorstel- eeuwige groei.’’ stellen voor dat de gemeen-
len verder.’’ ,,De Rijnlandroute en de ,,Het bestáát niet dat er in Leiden geen ruimte is voor een asielzoekerscentrum.’’ te zich inzet om lokale ra-
,,We begrijpen waarom kie- ringweg oost? Meer asfalt dio en tv te ondersteunen,
zers bij de PVV uitkomen. trekt alleen maar meer au- hinksteeg is daar een van ’coöperatieve bedrijven’ in gen met grote projectont- ook op wijkniveau. Verza-
We schrijven ze zeker niet to’s aan. Niet doen dus. de slachtoffers van. Maar er de stad. Van democratise- wikkelaars.’’ melfrequenties voor onaf-
af. Het zijn echt niet alle- Sommigen van ons hebben zijn meer maatschappelijke ring van de economie zijn ,,Het bestáát niet dat er in hankelijke media-institu-
maal racisten. Ze voelen ook een auto, dus we ken- organisaties die op de we namelijk groot voor- Leiden geen ruimte is voor ten.’’
zich ontevreden, boos en nen de frustratie van in de schopstoel zitten omdat de stander. De mensen die het een asielzoekerscentrum. ,,We zijn fel tegen camera’s
machteloos. Ze zijn de grip file staan. We hebben een gemeente panden wil ver- werk verzetten, die moeten Als Leiden zijn naam als op het stationsplein. Het
kwijt op wat om hen heen alternatief: een fijnmazig kopen. Zoals de Ideewinkel ook maximale inspraak Stad van vluchtelingen college wil dat, maar we
gebeurt. Wij zeggen: geef netwerk van bussen en bo- of Wireless Leiden. Dat zijn hebben. Stem Terug laat waar wil maken, is een willen niet dat mensen
deze mensen weer zeggen- ten, met het parkeerterrein sympathieke maatschappe- bijvoorbeeld al het druk- asielzoekerscentrum wel voortdurend worden be-
schap over hun eigen leven. Haagweg als voorbeeld. lijke initiatieven die de ge- werk maken bij een coöpe- het minste. Maar Leiden spied. Het hele Stationsge-
Dat geldt niet voor de PVV Gratis of voor een symbo- meente verder niets kosten ratieve drukkerij. De drie moet ook weigeren mee te bied is verschrikkelijk, het
als organisatie, dat is een lisch bedrag, zodat je al het en die een plek verdienen mensen die daar werken werken aan het uitsluiten ziet er niet uit. Je kunt niet
ander verhaal. De doelstel- verkeer dat door Leiden in de stad. Dit soort initia- zijn de baas. Leiden moet van mensen zonder papie- telkens alles afbreken en er
lingen van die partij staan raast, onnodig maakt.’’ tieven staat of valt met een meer van dat soort demo- ren. Geen illegalenjacht iets anders neerzetten. Er
volkomen haaks op dat ,,We willen de verkoop van dak boven het hoofd.’’ cratische bedrijven binnen- dus. Of mensen nou een staat bovendien veel lang-
waar wij voor staan.’’ gemeentelijk onroerend ,,Veel liever dan ketens en halen, de stad moet niet al- paspoort hebben of niet, durig leeg, dat is een slech-
goed staken. De Koppen- multinationals hebben we leen maar in bed willen lig- dat interesseert ons niet. te zaak.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
PIETER KOS, GROENLINKS

’Geloven in betere wereld’


D e titel van het
verkiezingsprogramma van
GroenLinks luidt Groen, sociaal en
O PM E RK E L I J K
open. Groen om daarvan meer in • Segregatie op scholen desnoods met
de stad te krijgen, sociaal om onorthodoxe maatregelen bestrijden
niemand buiten de boot te laten • Behoud armoedebeleid en waar mogelijk
vallen en open om iedereen zijn uitbreiden
vrijheid te gunnen. Tegelijkertijd • Besluit Rijn Gouwe Lijn handhaven
gaat de partij onderwerpen als • Gedempte grachten openen
meer hoogbouw, een • Geen nieuwe parkeergarages bij het
tramnetwerk in de stad en een centrum
bedrijventerrein in de • Keurmerk voor taxi’s
Oostvlietpolder niet uit de weg. • Autovrij Rapenburg
,,Maar vanuit ons ideaal. Leiden • Asielzoekerscentrum in Leiden
moet durven het goede • Meer coffeeshops
voorbeeld te geven’’, zegt • Stadspark in de Oostvlietpolder
fractievoorzitter Pieter Kos. • Dubbelspoor Leiden-Utrecht

,,Ik ben geneigd te zeggen dat Lei- klimaatstad van Nederland wor-
den na de volgende vier jaar den. Dan heeft iedere vorm van
GroenLinks een bouwput is. Een vervoer in de stad een bel nodig
bouwput waarin je voelt dat er omdat de motor zo stil is dat je
energie rondwaart, dat er dingen hem niet hoort aankomen. Alles
aan het veranderen zijn. Als je wat ronkt, staat buiten de stad in
kijkt naar de plannen die er zijn een transferium. Leiden heeft een
voor nieuwe gebouwen en nieuwe prachtig stadspark erbij en is het
infrastructuur... Dat gaat een hoop centrum een plek waarvan ieder in
van de stad en de inwoners vra- Nederland weet dat het goed is er
gen. Het is belangrijk dat je blijft te komen voor musea, winkelen en
vertellen waarom het nodig is. En vrijetijdsbesteding.’’
dat is het verhaal hoe Leiden er in Leidenaars dienen het verkiezings-
2035 uitziet. Leiden moet de beste programma van de partij vooral te In de (recent ontmantelde) uitlatenboom van het Kunst Uitschot Team komt het programma van GroenLinks
lezen als een visie, zegt Kos. ,,Het voor de lijsttrekker samen: ,,Ik heb daar iets mee. Het refereert aan het mobiliteitsprobleem, laat zien dat je met
gaat erom dat je creatief durft te afval iets moois kunt maken. En het stelt een boom voor.’’ foto hielco kuipers
M E T WI E denken over oplossingen. Het is
een visie van hoe wij denken hoe zullen blijven. ,,De grootste uitda- evenwicht zit tussen ideeën en fi- besef steeds meer doordringt dat
1. Pieter Kos de stad moet worden. Ik zeg niet ging van de komende jaren, is het nanciën dan je denkt. Het begint we echt wat moeten met het kli-
2. Stéphanie Bakker dat alle 168 programmapunten ge- zorgen voor banen. Daarmee zorg met durven innoveren; durven an- maat. Dat was vijftien of twintig
3. Walter van Peijpe realiseerd moeten worden, al hoop je voor bestedingen en daardoor ders tegen de economie aan te kij- jaar bij ons al veel minder, laat
4. Jan Thijs Leeuwrik Nie- je er natuurlijk zoveel mogelijk te kun je weer voor de zwakkeren in ken. We willen de denkrichting staan bij andere partijen. Je ver-
borg kunnen doen. We moeten blijven de samenleving zorgen. We willen veranderen.’’ schilt nu alleen nog van mening
5. Vincent Kagie geloven in en vertrouwen op die niet, ook al is het verkiezingstijd, Kos vindt het niet vreemd, dat zijn over hoe. Maar je kunt niet zo
Bekende lijstduwers: betere wereld.’’ Hij maakt er dan alleen maar een beetje met cadeau- partij er na bijna een kwart eeuw lang in het college zitten, als je
19. Jan Laurier ook geen geheim van, dat de mees- tjes strooien. Je moet ook een ze- in aan het stadsbestuur niet in is niet in idealen gelooft en die tege-
25. Gerard van Hees te onderdelen van het programma ker realisme vasthouden. En onbe- geslaagd de GroenLinks-visie beter lijkertijd durft om te zetten in rea-
30. John Steegh de komende vier jaar wel bij ’visie’ taalbaar? Ik denk dat er meer te verwezenlijken. ,,Je ziet dat het listische voorstellen.’’

WE L / N I E T COA L ITI E
,,De ellende van het hebben ,,Zeker in het centrum heb naar oude kaarten van Lei- Hoewel wethouder John
van idealen is, dat de we- je niet echt plekken om den en je ziet overal grach- Steegh de afgelopen vier
reld er natuurlijk ook klaar stadsnatuur aan te leggen, ten. Over de financiën kun jaar met enige regelmaat in
voor moet zijn. Ons wordt maar is wel behoefte aan je afspraken maken met het de problemen kwam en in
vaak verweten dat wij het groen. Ik geloof dat je met hoogheemraadschap.’’ januari zelfs aftrad, ziet
Rijn Gouwe Lijn-referen- stimuleringsmaatregelen ,,Het Leidse sociale beleid Kos geen reden hem in te
dum hebben genegeerd. En veel kunt doen, en dat is overduidelijk van ons. wisselen voor een ander als
je kunt er omheen lullen, hoeft niet veel geld te kos- We hebben jarenlang met zijn partij na de verkiezin-
maar dat is ook zo. Maar ten. Eetbare balkons bij- Jan Laurier de wethouder gen weer een wethouder
wij zien in dat een netwerk voorbeeld, zijn best reali- sociale zaken geleverd. En mag leveren. ,,Ik vind dat
van treinen, trams, bussen seerbaar. Ik geloof ook heel onze fractie heeft zich er- hij het erg goed heeft ge- Oud-wethouder Steegh.
en kleinschalig vervoer met erg in de multiplier daarvan. voor ingezet dat ook in een daan op verkeer en vervoer.
busjes de toekomst zijn van Dat mensen het ergens zien periode dat het financieel Hij was een uitstekend wet- ik best bereid met ze te pra-
het openbaar vervoer. En en in hun eigen straat ook minder gaat, het beleid zo- houder op een aantal moei- ten over samenwerking.’’
misschien wel van alle ver- willen. En in de Oostvliet- veel mogelijk overeind te lijke dossiers. En iedereen ,,De klacht die veel mensen
voer.’’ polder komt een prachtig houden. En daar blijven we heeft het recht om af en toe over de politiek hebben, is
,,Je moet ook de realiteit in stadspark.’’ ons voor inzetten. Uiter- een fout te maken. Als ie- dat het allemaal heel erg
het oog houden. Ik geloof Bij nieuwe bouwplannen aard moet ieder deel van de mand dat erkent en belooft korte termijn denken is.
erg in het geven van het schuwt Kos de hoogte niet, begroting met krimp mee, te verbeteren, dan verdient Natuurlijk moet dat soms,
goede voorbeeld. Wij rede- om zo ook ruimte te hou- maar als er honderd euro hij loyaliteit. Ik ben teleur- om te scoren. Dit college
neren vanuit een autoluwe den voor stadsnatuur. ,,De bezuinigd moet worden, gesteld in de bloeddorst heeft getoond, door het lef
binnenstad. Het liefste zou Leidse hoogbouwvisie mag dan op honderd onderde- van de VVD die tot Steeghs te hebben een aantal lang-
ik zien dat we serieuze wat ons betreft wel ter dis- len één euro en niet hon- aftreden leidde. Dat als je lopende grote projecten
transferia krijgen bij de A4 cussie worden gesteld. We derd euro op het minima- eens een andere opstelling door te zetten, niet op ieder
en de A44. Dat je daar par- moeten zeker kijken of het beleid.’’ hebt, dat direct wordt ge- dingetje een compleet nieu-
keert en met milieuvrien- niet op meer plaatsen de ,,Bezuinigen op je minima- zien als reden het vertrou- we wereld te willen beden-
delijk voortgedreven busjes hoogte in kan en ook hoger beleid - en het onderwijs - wen op te zeggen.’’ ken. Dat is het gevaar dat
naar je bestemming wordt dan 70 meter. Je moet de is ook het stomste wat je ,,Na 3 maart wil ik iedere ik zie bij het groter worden
gebracht. De parkeergara- beschikbare grond zo goed kunt doen. Je weet dat er progressieve coalitie aan. van D66. Van hen moet het
ges die nu gepland zijn, mogelijk benutten. Ik heb grote ontslaggolven ko- Dat kan met D66 en de állemaal anders. Ik vind het
staan volgens ons te dicht er geen moeite mee als Lei- men. Dan moet je ervoor VVD zijn, maar ook heel conservatisme van D66 mo-
bij het centrum. Als je al den een echte skyline zorgen dat mensen opge- goed met de PvdA. Het is menteel erg eng. Ze roepen
dat blik dan toch ergens krijgt.’’ leid worden en zo snel mo- natuurlijk ook niet voor nog steeds dat ze heel pro-
wilt opbergen, doe dat dan Kostbaar is het plan om ge- gelijk weer aan het werk niets dat we een lijstverbin- gressief zijn, maar ze zijn
meer buiten de stad. Ik ge- dempte grachten weer open kunnen gaan. Dat wordt ding met de PvdA zijn aan- vooral overal tegen. We vin-
loof ook niet dat de bereik- te graven en zelfs nieuwe te echt de uitdaging voor de gegaan. Maar ik ben er na- den het ook ononderhan-
baarheid van Leiden zo maken. ,,Het is natuurlijk komende jaren. Het is het tuurlijk ook niet blind voor delbaar het besluit over de
slecht is als beweerd wordt. gewoon mooi, de grachten enige echte antwoord op de dat D66 een grote partij RGL terug te draaien zoals
In het VVD-programma zijn een unique selling point crisis. En nood breekt wet. dreigt te worden. Op het D66 wil. Politiek is meer
staat dat we 2500 parkeer- voor de stad. Maar er is ook Desnoods moeten we, áls er moment dat die partij weer dan een belspelletje om te
plekken te kort komen in een noodzaak tot het cre- echt een grote klap komt, eens durft na te denken tellen wie voor en tegen
de binnenstad. Dat vind ik eren van meer waterber- uit de miljoenen die we over de toekomst van de zijn. Het is ook het durven
van de zotte. Het is ook ge- ging. Er is het verleden ook voor Nuon-aandelen krij- stad in plaats van overal geloven in dat dingen an-
,,Geen moeite met skyline.’’ woon niet waar.’’ zóveel dichtgegooid. Kijk gen een fonds opzetten.’’ maar tegen te zijn, dan ben ders kunnen.’’
2 Gemeenteraadsverkiezingen 2010
PAUL LAUDY, VVD

’Geen linkse hobby’s’


H ij gaat de boer op met van de
grotere partijen een van de
dunnere verkiezingsprogramma’s
O PM E RK E L I J K
(Bereikbaar, Betaalbaar, • Watertaxi’s
Betrouwbaar) en daar is • Minimaal 2500 parkeerplaatsen extra
VVD-lijsttrekker/fractievoorzitter • Vrije sluitingstijden horeca
Paul Laudy trots op. Het toont • Bedrijventerrein in Oostvlietpolder
volgens hem aan dat zijn partij • Geen asielzoekerscentrum
zich niet heeft laten verleiden tot • Meer politie
een opsomming van welluidende • Actief inburgeringsbeleid met focus
maar onhaalbare beloftes, maar op Nederlandse taal
keuzes heeft durven maken. Ook
als ze niet iedereen tevreden maar echt aangeven wat je belang-
zullen stemmen. Hoog op de rijkste punten zijn.’’
VVD-agenda staan de De centrumfunctie van de stad
bereikbaarheid van de stad en staat hoog. ,,Je merkt dat Leiden
het terugwinnen van de Leidse die kwijtraakt. Mensen gaan van-
centrumfunctie in de regio, uit Leiden en de regio boodschap-
waarbij het eerste volgens Laudy pen doen in Leidsenhage. En dat
een absolute voorwaarde is voor geldt op meer terreinen. Die cen-
het tweede. trumfunctie terugwinnen kan al-
leen door fors te investeren in on-
,,De stad kent ons als een partij ze sterke punten, vooral in de
die keuzes durft te maken, en dat prachtige historische binnenstad.’’
doe je dus ook in een verkiezings- ,,De randvoorwaarde daarbij is de
programma’’, zeg Laudy. ,,Niet de bereikbaarheid. Het is het grootste
hele wereld maar opschrijven zo- probleem: je kunt niet in de stad
als bijvoorbeeld de PvdA dat doet, komen, je kunt er niet parkeren en
je kunt de stad niet uitkomen. Dat
zullen we echt eerst moeten oplos-
sen. De laatste jaren hebben we De VVD wil zoveel mogelijk extra parkeerplaatsen, zo dicht mogelijk bij het centrum. Paul Laudy is daarom erg
M E T WI E daarop ingezet met de VVD in het blij dat zijn wethouder werkt aan een ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt. foto hielco kuipers
college en dat zetten wij graag
1. Paul Laudy door. Ondernemers moeten het ligt en de Rijnlandroute is aange- maar kleine dingen zoals die dische, ik zeg altijd gratis, hero-
2. Greetje van Gruting- gevoel weer krijgen dat er dingen legd. Dan ben je een heel stuk ver- bloembakken die overal hangen. ineverstrekking de nek omge-
Wijnhold kunnen in de stad, zodat grote za- der en kun je verder door in te zet- De shoarmagoot op de Steenstraat draaid. En zo zijn er meer voor-
3. Pieter van Woensel ken naar Leiden komen. Er wordt ten op de binnenstad zoals we dat waar de reclame-uitingen worden beelden. Vrijplaats Koppenhink-
4. Frederik Zevenbergen al decennia vooral geouwehoerd.’’ nu al een tijdje doen. Dankzij on- aangepakt het zijn allemaal van steeg is een in het oog springen-
5. Petra Borst ,,De bereikbaarheidsplannen zijn ze wethouder is bijvoorbeeld het die dingen waaraan je ziet dat er de.’’
Bekende lijstduwers geslaagd als er minstens 1500 Aalmarktplan weer vlotgetrokken al veel gebeurt.’’ ,,We willen een mooie, schone en
15. Jean Hermans nieuwe parkeerplaatsen in de bin- en ligt er een realistisch plan. Je ,,We moeten geen linkse hobby’s hele stad en dat betekent dat je
21. Machteld Vlaanderen nenstad zijn, er een innovatieve ziet ook, dat we in de binnenstad financieren. Zo hebben we toen mensen die het verkloten, hard
25. Quintus Backhuijs sneltram rijdt, de ringweg-oost er dingen opknappen, al zijn het we in het college kwamen de me- aanpakt.’’

COA L ITI E WE L /N I E T
,,De stad heeft denk ik kun- ,,Parkeerplekken willen we containers. Dat helpt ook
nen zien dat een volledig op meerdere plekken in de tegen meeuwenoverlast.
linkse coalitie zoals we die binnenstad realiseren, bij- Het liefst zou ik ze afschie-
vanaf 2006 even hadden voorbeeld op de Garen- ten, maar dat schijnt niet te
weinig goeds brengt en markt. Daar kun je de mogen.’’
niet werkt. Ook de gedach- Hoogvlietgarage bij betrek- ,,We willen dat het bedrij-
te van een college zonder ken. Bij de Morspoort, de venterrein in de Oostvliet-
de PvdA is een interessante, Kaasmarkt, Lammermarkt, polder er komt. Qua kosten
want ze zitten er al 120 jaar Boommarkt; zolang het liggen wel doen en niet
in, of zo. Dat is voor geen maar realistisch en haal- doen inmiddels misschien
enkele partij goed. Aan de baar is. Maar als iemand dicht bij elkaar, maar in het
andere kant ken ik de PvdA met een goed plan komt ene geval krijg je er wel wat
als een zeer betrouwbare om onder de Nieuwe Rijn voor terug. Namelijk werk-
bestuurlijke partner. Maar te parkeren, dan lijkt me gelegenheid in deze stad.
ze realiseert nauwelijks dat uitstekend.’’ En dat levert natuurlijk
iets, maakt geen keuzes. ,,We willen innovatief ook weer veel op. Niet be-
GroenLinks loopt liever openbaar vervoer, zoals de ,,Watertaxi’s voor onze bouwen levert alleen een
weg dan dat ze verantwoor- Rijn Gouwe Lijn. Een be- prachtige grachten.’’ heel duur grasveld op.’’
delijkheid neemt. CDA is ,,We moeten onderhandelen over een zo liberaal mogelijk langrijke wens is die zon- ,,Om het allemaal te kun-
een bekrompen partij die pakket, dus willen we best meedenken over de toekomst der bovenleiding aan te leg- tje boren. Het belangrijkste nen betalen vinden wij dat
ondernemers niet zelf laat van de Rijn Gouwe Lijn.’’ gen. En dat de provincie is, dat-ie er komt en dat van de 43 miljoen subsidie
kiezen wanneer ze open dat betaalt. Onze voorkeur mensen fatsoenlijk om de die we ieder jaar weggeven,
willen zijn. Iedereen die eigenlijk maar één goede – geen verbetering van het voor de tram is nog steeds stad heen kunnen rijden. maar eens een kwart af
zich een beetje met de poli- partij over en dat is de openbaar vervoer wil. Dat de Breestraat. Nu is het Mensen daar zullen niet moet. Zeker naar een grote
tiek bezighoudt en de pro- VVD. Ik weet het zeker, 3 het een element in de on- Hooigracht/Langegracht. blij zijn, maar het verlicht moloch in het welzijnswerk
gramma’s leest, ziet dat maart wordt het de groot- derhandelingen zal zijn. Ik Maar daaraan hebben we wel de rest van de stad. Het zoals Libertas gaat veel
Leefbaar Leiden een heel ste partij van de stad.’’ wil een heleboel goede din- wel de uitdrukkelijke voor- gaat om 117.000 mensen.’’ geld, maar ook naar heel
erg racistische partij aan ,,Maar welke partijen gaan gen voor de stad, dus moet waarde van de ringweg- ,,We concentreren ons niet veel kleine initiatieven
het worden is. En ik denk het samen met de VVD je zien wat het beste pakket oost verbonden. Als die er alleen op auto’s. Je moet waarvan we eigenlijk nau-
dat mensen zien, dat Leef- doen? Wat mij betreft is het liberale plannen is dat je niet komt en de Breestraat slim nadenken over bereik- welijks weten wat ze doen.
baar nog nooit iets in deze in ieder geval tijd voor ver- kunt uitonderhandelen. kan niet, is het exit Rijn baarheid. Daarom stellen Dat is een typische linkse
stad voor elkaar heeft ge- andering. Het is tijd voor Dus we zijn bereid daar- Gouwe Lijn.’’ we ook watertaxi’s voor. We gedachte: mensen vragen
kregen omdat er geen kwa- een stadsbestuur van win- over mee te denken, te ,,We zijn van oudsher de hebben prachtige grachten. geld, plakken daar een
litatief goede mensen zit- naars, dat een liberaal be- meer daar de tram nu ge- grootste voorstander van de En we willen de fietsblack- sympathiek doel op en ver-
ten. D66 werpt ons steeds leid uitvoert. Dat betekent pland is op een manier die ringweg aan de oostkant spots aanpakken. Dat zou volgens doen we dat maar,
voor de voeten dat we met een bereikbare, een brui- niet de natuurlijke voor- van de stad. Die hebben we standaard moeten zijn, vragen we later nooit meer
onze rug naar de stad sende en een veilige stad keur van de VVD heeft. En hard nodig, ook zonder maar je merkt dat daar toch of ze ook iets gedaan heb-
staan, maar ook dat heeft te waar de Leidenaar zelf de wat de stad wil? We hebben Rijn Gouwe Lijn. Hij moet te weinig aan gebeurt. Wat ben wat we belangrijk vin-
maken met keuzes. Die baas is. Iedere partij die dat de mensen natuurlijk nooit er komen, desnoods over de ons betreft is het aantal do- den voor de stad. Tien mil-
partij is voortdurend overal Leiden wil, neem ik bij de gevraagd of ze liever de Sumatrastraat nu Leider- delijke ongevallen op die joen structureel per jaar be-
maar tegen, behalve voor onderhandelingen serieus.’’ Breestraat of de Hooigracht dorp niet meewerkt. Daar punten afgenomen.’’ sparen, dat is enorm veel
plannen die megalomaan ,,Wat betreft de Rijn Gou- willen. Dat referendum zou zal het er dan niet op voor- ,,We moeten doorgaan met geld. Dat scheelt al een slok
en onbetaalbaar zijn. Dat is we Lijn; ik ben niet ziende ik nog wel aandurven., al uitgaan, dat begrijp ik ook opknappen, er zijn nog op een borrel. Wat mij be-
een makkelijke manier van blind en horende doof. Ik heb ik het niet zo op refe- wel. Maar ook daar kun je steeds veel mensen die de treft houden we de lokale
politiek bedrijven en ik be- realiseer me dat een groot renda en staat het ook ze- dan gaan nadenken over stad als vuil en onveilig er- lasten zo laag mogelijk. De
gin dat een beetje zat te deel van de stad – in ieder ker niet in ons program- maatregelen. Misschien varen. We willen daarvoor Leidenaar betaalt al ge-
worden van D66. ,,Er blijft geval van de Leidse politiek ma.’’ kun je daar wel een tunnel- bijvoorbeeld ondergrondse noeg.’’