You are on page 1of 6

Η ανάσταση των νεκρών (Αγ.

Κύριλλος Ιεροσολύμων)

Αθξάδαληε πίζηε ηεο Δθθιεζίαο είλαη ε αλάζηαζε ησλ λεθξώλ, πνπ ζα γίλεη
ζπγρξόλσο κε ηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Υξηζηνύ. ΢ην ΢ύκβνιν ηεο Πίζηεσο
νκνινγνύκε: «Πξνζδνθώ αλάζηαζηλ λεθξώλ θαη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο».
Λέγνληαο αλάζηαζε ησλ λεθξώλ, ελλννύκε ηελ αλάζηαζε ησλ ζσκάησλ, αθνύ νη
ςπρέο είλαη αζάλαηεο. Κάζε ςπρή, δειαδή, ζα εηζέιζεη πάιη ζην λεθξό ζώκα ηεο, πνπ
ζα δσνπνηεζεί, θη έηζη ζα μαλαζπγθξνηεζεί νιόθιεξνο ν άλζξσπνο.
Πνιιέο είλαη νη αγηνγξαθηθέο καξηπξίεο γηα ηελ αλάζηαζε ησλ ζσκάησλ. Δλδεηθηηθά
ζ' αλαθέξνπκε κεξηθέο. Ο πξνθήηεο Ηζαΐαο πξναλαγγέιιεη: «Οη λεθξνί ζ'
αλαζηεζνύλ θαη ζα εγεξζνύλ όινη όζνη βξίζθνληαη ζηα κλήκαηα» (26:19). Ο
πξνθήηεο Ιεδεθηήι είδε ζε όξακα κηα ζαπκαηνπξγηθή αλάζηαζε ζσκάησλ: Μ' έλα
ιόγν ηνπ Θενύ, πιήζνο μεξά νζηά, πνπ βξίζθνληαλ ζθόξπηα ζε κηα πεδηάδα,
ζπλαξκνινγήζεθαλ, απέθηεζαλ λεύξα, ζάξθεο θαη δέξκα θη έγηλαλ ηέιεηα ζώκαηα-
θαη κ' άιινλ έλα ιόγν Σνπ, απέθηεζαλ ςπρή θαη αλαζηήζεθαλ θαη ζηάζεθαλ ζηα
πόδηα ηνπο (37:1-10). Σν εθπιεθηηθό όξακα ηνπ Πξνθήηε δείρλεη πώο ζα γίλεη ε
αλάζηαζε ησλ λεθξώλ ζηε Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Υξηζηνύ. Απηή ηελ αλάζηαζε,
άιισζηε, βεβαηώλνπλ θαη πξνζνκνηάδνπλ νη ηξεηο αλαζηάζεηο πνπ έθαλε ν Ιεζνύο,
δειαδή ηεο θόξεο ηνπ Ιαείξνπ, ηνπ γηνπ ηεο ρήξαο ηεο Ναΐλ θαη ηνπ θίινπ Σνπ
Λαδάξνπ, θαζώο θαη ε δηθή Σνπ αλάζηαζε, κε ηελ νπνία λίθεζε ην θξάηνο ηνπ
ζαλάηνπ. Ο Απόζηνινο Παύινο θάλεη πνιιέο θνξέο ιόγν γηα ηελ αλάζηαζε ησλ
ζσκάησλ ζηηο επηζηνιέο ηνπ. ΢ηνπο Θεζζαινληθείο, ι. ρ., γξάθεη: «Ο ίδηνο ν Κύξηνο
κε πξόζηαγκα, κε θσλή αξραγγέινπ θαη κε ζάιπηγγα Θενύ ζα θαηεβεί από ηνλ
νπξαλό θαη ζ' αλαζηεζνύλ πξώηα απηνί πνπ πέζαλαλ πηζηνί ζην Υξηζηό» (Α' Θεζ.
4:16). Μεηά ηελ αλάζηαζή ηνπο ηα ζώκαηα ζα είλαη πλεπκαηηθά, άθζαξηα, αζάλαηα,
αλαιινίσηα, απαιιαγκέλα από ηηο αλάγθεο ηξνθήο θαη ύπλνπ. Μόλν πνπ ηα ζώκαηα
ησλ δηθαίσλ ζα είλαη θσηεηλά, θαζαξά θαη δνμαζκέλα, ελώ ησλ ακαξησιώλ δνθεξά,
αθάζαξηα θαη ζηεξεκέλα από ηε ζεία δόμα. Όπσο είλαη θπζηθό, βέβαηα, ηελ
αλάζηαζε ησλ λεθξώλ, ηελ νπνία ζ' αθνινπζήζεη ε ηειηθή Κξίζε, ακθηζβεηνύλ ή
αξλνύληαη πνιινί. ΢ηνπο αξλεηέο ηεο απαληνύλ, κε νκηιίεο θαη πξαγκαηείεο ηνπο, νη
ζενθόξνη παηέξεο. Έλαο απ' απηνύο είλαη θαη ν άγηνο Κύξηιινο Ιεξνζνιύκσλ, ν
νπνίνο, ζηε ΙΗ' «Καηήρεζε Φσηηδνκέλσλ» (θεθ. α' - θ'), πνπ αθνινπζεί ζε
λενειιεληθή απόδνζε, κε ζηεξεή ινγηθή θαη κε πιήζνο παξαδεηγκάησλ από ηε δσή,
ηε θύζε θαη ηε Γξαθή, εληζρύεη ηελ πίζηε καο ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ θαη καο
θαιεί ζε πλεπκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη εγξήγνξζε.

Ιεξά Μνλή Παξαθιήηνπ

Η ανάσταση των νεκρών

Ρίδα θάζε θαινύ έξγνπ είλαη ε ειπίδα ηεο αλαζηάζεσο. Η πξνζδνθία ηεο
αληαπνδόζεσο παξαθηλεί ηελ ςπρή ζηελ αγαζνεξγία. Ο εξγάηεο πνπ ειπίδεη ζην
κηζζό ησλ θόπσλ ηνπ, είλαη πξόζπκνο λα ππνκείλεη θάζε δπζθνιία. Δλώ όζνη
θνπηάδνπλ ρσξίο ηελ ειπίδα ηεο ακνηβήο, γξήγνξα εγθαηαιείπνπλ ην έξγν ηνπο. Ο
ζηξαηηώηεο πνπ πξνζδνθά λα βξαβεπζεί, είλαη εηνηκνπόιεκνο. Καλείο όκσο δελ
πξνζπκνπνηείηαη λα δηαθηλδπλεύζεη γηα ράξε αζύλεηνπ βαζηιηά, πνπ δελ επηβξαβεύεη
ηα θαηνξζώκαηα ησλ ζηξαηησηώλ ηνπ.

Με παξόκνην ηξόπν θαη θάζε ςπρή, όηαλ πηζηεύεη ζηελ αλάζηαζε θαη ζηε κέιινπζα
αληαπόδνζε, θξνληίδεη γηα ηνλ εαπηό ηεο. Δλώ όηαλ δελ πηζηεύεη ζηελ αλάζηαζε θαη
ζηε κέιινπζα θξίζε, παξαδίλεηαη ζηελ ακαξηία θαη ζηελ θαηαζηξνθή. Οπνίνο
πηζηεύεη όηη ην ζώκα ηνπ ζ' αλαζηεζεί, δελ ην κνιύλεη κε αζέιγεηεο. Δλώ νπνίνο δελ
πηζηεύεη ζηελ αλάζηαζε, παξαδίλεηαη ζηελ ακαξηία θαη θαθνκεηαρεηξίδεηαη ζαλ μέλν
ην ζώκα ηνπ. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό ην δόγκα ηεο Αγίαο Δθθιεζίαο καο, πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ. Δίλαη βαζηθή δηδαζθαιία ηεο Οξζνδνμίαο
καο. Καη ελώ από πνιινύο ακθηζβεηείηαη, από ηελ αιήζεηα επηβεβαηώλεηαη. Οη
εηδσινιάηξεο ακθηζβεηνύλ, νη ΢ακαξείηεο απηζηνύλ, νη αηξεηηθνί δηαζηξεβιώλνπλ ην
δόγκα απηό. Πνιιέο νη αληηξξήζεηο. Μία όκσο είλαη ε αιήζεηα.

Μαο ιέλε νη αξλεηέο: Πέζαλε ν άλζξσπνο θαη ηάθεθε. ΢άπηζε ζην ρώκα θαη
δηαιύζεθε ζε ζθνπιήθηα. Σα ζθνπιήθηα ςόθεζαλ θη απηά. Σν ζώκα ινηπόλ
θαηαζηξάθεθε θαη αθαλίζηεθε. Πσο ζ' αλαζηεζεί;

Μαο ιέλε αθόκα: Όζνη λαπάγεζαλ, θαηαθαγώζεθαλ από ηα ςάξηα, πνπ θη απηά
θαηαθαγώζεθαλ από άιια. Όζνη πάιεςαλ κε ζεξία, έγηλαλ ηξνθέο ζε αξθνύδεο θαη
ζε ιηνληάξηα, πνπ έθαγαλ αθόκα θαη ηα θόθαιά ηνπο. Οη γύπεο θαη νη θόξαθεο, αθνύ
έθαγαλ ηηο ζάξθεο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ ζην ρώκα λεθξώλ, πέηαμαλ θαη
ζθνξπίζηεθαλ καθξηά. Πσο ινηπόλ ζα ζπγθεληξσζνύλ πάιη ηα κέιε ηνπ ζώκαηνο;

΢πκβαίλεη κάιηζηα ηα αξπαθηηθά πνπιηά, πνπ ηα έθαγαλ, λα ζαλαησζνύλ καθξηά,


άιιν ζηηο Ιλδίεο, άιιν ζηελ Πεξζία θη άιιν ζηελ Δπξώπε. Πώο, ηέινο, ζα
ζπλαξκνινγεζνύλ ηα ζώκαηα εθείλσλ πνπ θάεθαλ θαη πνπ ν άλεκνο ή ε βξνρή
δηαζθόξπηζε αθόκα θαη ηε ζηάρηε ηνπο; ΢ε όια απηά ζ' απαληήζνπκε: Γηα ζέλα, ηνλ
κηθξό θη αδύλακν άλζξσπν, απέρνπλ βέβαηα πνιύ νη Ιλδίεο από ηε Γεξκαλία θαη ε
Ιζπαλία από ηελ Πεξζία. Γηα ηνλ Θεό όκσο, πνπ θξαηάεη ζην ρέξη Σνπ νιόθιεξε ηε
γε, όια είλαη θνληηλά. Μελ θαηεγνξείο ινηπόλ ηνλ Θεό, μεθηλώληαο από ηε δηθή ζνπ
αδπλακία, αιιά λα ζπιινγίδεζαη ηε δηθή Σνπ παληνδπλακία.

Ο ήιηνο, έλα κηθξό θηίζκα κέζα ζηελ απέξαληε δεκηνπξγία, ζεξκαίλεη κε ηηο αθηίλεο
ηνπ όιε ηε γε· θαη ν αέξαο, θηίζκα θη απηό ηνπ Θενύ, ηελ πεξηβάιιεη. Ο Θεόο ινηπόλ,
πνπ δεκηνύξγεζε θαη ηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα, βξίζθεηαη καθξηά από καο;

Τπόζεζε όηη αλαθαηεύεηο δηαθνξεηηθνύο ζπόξνπο θαη ηνπο παίξλεηο ζηε ρνύθηα ζνπ.
Δίλαη δύζθνιν ζ' εζέλα, ηνλ άλζξσπν, λα δηαθξίλεηο ηα δηάθνξα είδε θαη λα ηα
ρσξίζεηο ζε νκάδεο; Όρη, βέβαηα. Αλ ινηπόλ εζύ κπνξείο λα μερσξίζεηο όζα
βξίζθνληαη ζην ρέξη ζνπ, ν Θεόο άξαγε δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη λα μερσξίζεη όζα
βξίζθνληαη ζην δηθό Σνπ ρέξη; Πξόζεμε θη έλα επηρείξεκα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε
δηθαηνζύλε. Έρεηο δηάθνξνπο ππεξέηεο. Απ’ απηνύο άιινη είλαη θαινί θαη άιινη
θαθνί. Σηκάο εζύ ηνπο θαινύο θαη επηηηκάο ηνπο θαθνύο. Κη αλ είζαη δηθαζηήο,
επαηλείο ηνπο αγαζνύο θαη ηηκσξείο ηνπο παξάλνκνπο.

Αλ ινηπόλ εζύ, πνπ είζαη ζλεηόο άλζξσπνο, απνλέκεηο δηθαηνζύλε, ν Θεόο, ν


αζάλαηνο Βαζηιηάο ησλ όισλ, δελ ζα απνλέκεη δηθαηνζύλε; Αλ όκσο δελ ππάξρεη
κέιινπζα θξίζε, ζε ξσηάσ: Πνπ βξίζθεηαη ε δηθαηνζύλε ηνπ Θενύ, εθόζνλ πνιινί
ιεζηέο πέζαλαλ αηηκώξεηνη; Πνιιέο θνξέο κάιηζηα έλαο ιεζηήο πνπ έθαλε πελήληα
θόλνπο, ηηκσξείηαη γηα ηνλ έλα. Πνπ ινηπόλ ζα ηηκσξεζεί γηα ηνπο ππόινηπνπο
ζαξάληα ελλέα; Βιέπεηο όηη, αλ δελ ππάξρεη κέιινπζα θξίζε θαη αληαπόδνζε,
θαηεγνξείο ηε δηθαηνζύλε ηνπ Θενύ. Καη κελ παξαμελεύεζαη γηα ηελ αλαβνιή ηεο
κειινληηθήο θξίζεσο. Να ζθέθηεζαη, όηη θάζε αγσληζηήο ζηεθαλώλεηαη ε
ληξνπηάδεηαη κεηά ηνλ αγώλα. Πνηέ ν αγσλνζέηεο δελ βξαβεύεη ηνπο αγσληζηέο, όζν
αγσλίδνληαη αθόκα. Αιιά πεξηκέλεη ην ηέινο ηνπ αγώλα θαη, κεηά από εμέηαζε,
πξνζθέξεη ηα βξαβεία θαη ηα ζηεθάληα. Έηζη θαη ν Θεόο, όζν δηαξθεί ν αγώλαο ζηε
δσή απηή, πάληα πξνζθέξεη κηα κεξηθή βνήζεηα ζηνπο δηθαίνπο· κεηά ην ζάλαην
όκσο, ηνπο δίλεη αθέξαην ην κηζζό. Αλ δελ πηζηεύεηο ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ,
γηαηί θαηαδηθάδεηο ηνπο ηπκβσξύρνπο; Αλ έιησζε ην ζώκα θαη δελ ππάξρεη ειπίδα
αλαζηάζεσο, ηόηε γηαηί ηηκσξείηαη ν ηπκβσξύρνο; Βιέπεηο όηη θη αλ αξλείζαη κε ηα
ρείιε, κέζα ζνπ κέλεη αθέξαηε ε πεπνίζεζε ζηελ αλάζηαζε.

Έλα δέληξν πνπ θόπεθε, μαλαβιαζηάλεη θαη αλζνθνξεί. Σν ίδην δελ κπνξεί λα ζπκβεί
θαη ζηνλ άλζξσπν; Σα ζπαξηά πνπ θπηεύζεθαλ θαη ζεξίζηεθαλ, κέλνπλ ζη' αιώληα.
Σν ίδην δελ κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηνλ άλζξσπν, πνπ ζεξίδεηαη από ηνλ θόζκν απηό;
Σα θιήκαηα ηνπ ακπειηνύ θαη ηα θιαδηά ησλ άιισλ δέληξσλ, αθνύ νιόηεια θνπνύλ
θαη κεηαθπηεπζνύλ, δσνγνλνύληαη θαη θαξπνθνξνύλ. Ο άλζξσπνο ινηπόλ, γηα ηνλ
νπνίν εθείλα δεκηνπξγήζεθαλ, αθνύ πέζεη ζηε γε, δελ είλαη δπλαηό λ' αλαζηεζεί; Ση
είλαη πην εύθνιν, λα δεκηνπξγήζεη θαλείο από ηελ αξρή έλα άγαικα ή λα μαλαπιάζεη
ζην ίδην ζρήκα απηό πνπ έπεζε θη έζπαζε; Ο Θεόο ινηπόλ, πνπ από ην κεδέλ καο
έπιαζε, δελ είλαη δπλαηό λ' αλαζηήζεη πάιη απηνύο πνπ έδεζαλ θαη πέζαλαλ;

Δμαθνινπζείο λ' απηζηείο ζε όζα έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ αλάζηαζε; Γεο ηε θπζηθή
δεκηνπξγία θαη παξαηήξεζε ηα θαηλόκελα πνπ κέρξη ζήκεξα ζπκβαίλνπλ: ΢πέξλεηαη
ην ζηηάξη ε νπνηνδήπνηε άιιν ζπαξηό. Ο ζπόξνο πέθηεη ζηε γε θαη κνηάδεη λα
πεζαίλεη. ΢απίδεη θαη αρξεζηεύεηαη ζαλ ηξνθή. Όκσο ν ζαπηζκέλνο ζπόξνο
αλαζηαίλεηαη ρινεξόο, αλαζηαίλεηαη σξαηόηαηνο. Σν ζηηάξη απηό, θαζώο θαη η' άιια
ζπαξηά, έγηλε γηα καο. Γελ έγηλε γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Δθόζνλ ινηπόλ εθείλα, πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα καο, δσνπνηνύληαη πάιη, αθνύ λεθξσζνύλ, εκείο νη ίδηνη, γηα
ηνπο νπνίνπο εθείλα πιάζηεθαλ, δελ είλαη δπλαηό λ' αλαζηεζνύκε κεηά ην ζάλαην
καο; Σν ρεηκώλα ηα δέληξα εκθαλίδνληαη ζαλ λεθξά. Πνπ είλαη ηα θύιια ηεο ζπθηάο;
Πνπ είλαη ηα ζηαθύιηα ζην ακπέιη; Σν ρεηκώλα θαίλνληαη όια λεθξά. Σελ άλνημε
όκσο όια εκθαλίδνληαη ρινεξά. Καη όηαλ θηάζεη ν θαηάιιεινο θαηξόο, ηόηε από ην
ζάλαην γελληέηαη ε δσή. Γλσξίδνληαο ν Θεόο ηελ απηζηία ζνπ, ζνπ εκθαλίδεη θάζε
ρξόλν ηελ αλάζηαζε κε ηα θαηλόκελα απηά. Έηζη, βιέπνληαο όζα ζπκβαίλνπλ ζη'
άςπρα, λα πεηζηείο γηα όζα ζπκβαίλνπλ ζηα έκςπρα.

Πξηλ από εθαηό ε δηαθόζηα ρξόληα, όινη εκείο πνπ ήκαζηαλ; Γελ γλσξίδνπκε ηνλ
ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο; Γελ γλσξίδεηο όηη από απιή θαη
αζζεληθή θαη αζρεκάηηζηε ύιε γελληόκαζηε; Καη απ' απηή ηελ απιή θαη αζζεληθή ύιε
ζρεκαηίδεηαη θαη ην αλζξώπηλν ζώκα θαη απνθηά δύλακε ζηα λεύξα, ιάκςε ζηα
κάηηα, όζθξεζε ζηε κύηε, αθνή ζη' απηηά, νκηιία ζηε γιώζζα, παικνύο ζηελ θαξδηά,
εξγαζία ζηα ρέξηα, νδνηπνξία ζηα πόδηα θαη θάζε άιιν ραξαθηεξηζηηθό ησλ κειώλ. Η
αζζεληθή εθείλε ύιε κεηαβάιιεηαη ζε λαππεγό ε νηθνδόκν ε αξρηηέθηνλα ε εξγάηε ε
ζηξαηηώηε ε άξρνληα ε λνκνζέηε ε βαζηιηά. Αθνύ ινηπόλ κε επηειή πιηθά καο
έπιαζε ν Θεόο, δελ ζα κπνξεί λα καο αλαζηήζεη, όηαλ πεζάλνπκε; Απηόο πνπ ηελ
ηόζν ηηπνηέληα ύιε κεηέβαιε ζε αλζξώπηλν ζώκα, δελ ζα κπνξέζεη πάιη λα ην
αλαζηήζεη, όηαλ λεθξσζεί; Απηόο πνπ από ηελ αλππαξμία έθεξε ηελ ύπαξμε, δελ ζα
κπνξέζεη λα αλαζηήζεη ην δεκηνύξγεκά ηνπ; Πάξε θη από ηνλ έλαζηξν νπξαλό κηαλ
νινθάλεξε απόδεημε, όηη είλαη δπλαηή ε αλάζηαζε ησλ λεθξώλ. Έλα νπξάλην
θαηλόκελν πνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε κήλα: Η ζειήλε θαίλεηαη λα ιηγνζηεύεη, λα
κηθξαίλεη ηόζν πνιύ, πνπ λα κελ ηε βιέπνπκε θαζόινπ. Πάιη όκσο εκθαλίδεηαη,
κεγαιώλεη θαη παίξλεη ην πξνεγνύκελν ηεο κέγεζνο. Καη κάιηζηα, γηα λα είλαη
πιεξέζηεξν ην παξάδεηγκα, θαηά θαηξνύο έρνπκε εθιείςεηο ζειήλεο θαη ελαιιαγέο
ζηε θσηεηλόηεηά ηεο, κέρξη πνπ γίλεηαη θαηαθόθθηλε ζαλ αίκα, γηα λα κελ απηζηείο
ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ, εζύ, πνπ θαηαζθεπάζηεθεο από αίκα, αιιά, βιέπνληαο
ζηε ζειήλε ηελ ελαιιαγή, λα πηζηέςεηο όηη ην ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη ζ' εζέλα.

Απηέο ηηο απνδείμεηο κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη, όηαλ ζπδεηάεη κε άπηζηνπο


εηδσινιάηξεο. Αθνύ απηνί δελ παξαδέρνληαη ηελ Αγία Γξαθή, πνιέκεζέ ηνπο κε
όπια άγξαθα, δειαδή κε ζπιινγηζκνύο θαη παξαδείγκαηα από ηε θύζε. Οη άζενη
απηνί δελ έρνπλ ηδέα γηα ην λόκν ηνπ Μσπζή, γηα ηηο πξνθεηείεο ηνπ Ηζαΐα, γηα ηα
επαγγέιηα, γηα ηηο επηζηνιέο ηνπ Παύινπ. Αο δνύκε ηώξα πσο ζ' αληηκεησπίζνπκε
ηνπο ΢ακαξείηεο. Απηνί δέρνληαη ην λόκν ηνπ Μσπζή, δελ αλαγλσξίδνπλ όκσο ηνπο
Πξνθήηεο. Πσο ινηπόλ ζα ηνπο πείζνπκε γηα ηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ; Αο
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θείκελα πνπ παξαδέρνληαη. Λέεη ν Θεόο ζηνλ Μσπζή: «Δγώ
είκαη ν Θεόο ηνπ Αβξαάκ θαη ν Θεόο ηνπ Ιζαάθ θαη ν Θεόο ηνπ Ιαθώβ» (Έμνδνο 3:6).
Οπσζδήπνηε κε ηα ιόγηα απηά αλαγλσξίδεη, όηη ν Αβξαάκ, ν Ιζαάθ θαη ν Ιαθώβ δελ
εμαθαλίζηεθαλ, αιιά ππάξρνπλ. Γηαηί αλ δελ ππήξραλ, ν Θεόο ζα ήηαλ Θεόο όλησλ
αλύπαξθησλ. Πνηνο όκσο βαζηιηάο είπε όηη είλαη βαζηιηάο ζηξαηησηώλ αλύπαξθησλ;
Πνηνο αθόκα πινύζηνο δειώλεη πινύηε πνπ δελ έρεη; Πξέπεη επνκέλσο λα ππάξρνπλ
θαη ν Αβξαάκ θαη ν Ιζαάθ θαη ν Ιαθώβ. Έηζη κόλν ν Θεόο ζα είλαη Θεόο δσληαλώλ.
Γηαηί δελ είπε «ήκνπλ θάπνηε Θεόο ηνπο», αιιά «είκαη Θεόο ηνπο».

Αιιά έρνπλ αληηξξήζεηο θαη ζ' απηό ην ζεκείν νη ΢ακαξείηεο. Ιζρπξίδνληαη, όηη
κπνξεί λα δνπλ νη ςπρέο ηνπ Αβξαάκ, ηνπ Ιζαάθ θαη ηνπ Ιαθώβ, ηα ζώκαηά ηνπο
όκσο δελ είλαη δπλαηό λ' αλαζηεζνύλ.

Θα ηνπο πνύκε: Σν ξαβδί ηνπ δηθαίνπ Μσπζή ήηαλ δπλαηό λα κεηαβιεζεί ζε θίδη
(Έμνδνο 4:2-3). Σα ζώκαηα ησλ δηθαίσλ δελ κπνξνύλ λα δήζνπλ θαη λ' αλαζηεζνύλ;
Η πξώηε κεηαβνιή, πνπ είλαη αθύζηθε, πξαγκαηνπνηήζεθε. Η δεύηεξε, πνπ είλαη
ζύκθσλε κε ηε θύζε, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί; Σν ξαβδί επίζεο ηνπ Ααξώλ,
αθνύ θόπεθε θαη λεθξώζεθε, ρσξίο ίρλνο λεξνύ βιάζηεζε (Αξ. 17: 23). Καη ηνύην,
ελώ ήηαλ κέζα ζε ζπίηη. Μνιαηαύηα, βιάζηεζε ζαλ λα ήηαλ ζε αγξό. Καη ελώ
βξηζθόηαλ ζε μεξό πεξηβάιινλ, κέζα ζε κηα λύρηα θαξπνθόξεζε ζαλ ηα δέλδξα πνπ
γηα πνιιά ρξόληα πνηίδνληαη.

Σν ξαβδί ινηπόλ ηνπ Ααξώλ αλαζηήζεθε. Ο ίδηνο ν Ααξώλ δελ ζ' αλαζηεζεί; Καη ν
Θεόο πνπ ζαπκαηνύξγεζε ζ' έλα μύιν, γηα λα ηνπ ραξίζεη ηελ αξρηεξσζύλε, δελ ζα
ζαπκαηνπξγήζεη ζηνλ ίδην ηνλ Ααξώλ, γηα λα ηνπ ραξίζεη ηελ αλάζηαζε;

Η γπλαίθα ηνπ Λση έγηλε ζηήιε από αιάηη (Γελ. 19:26). Η ζάξθα κεηαβιήζεθε ζε
αιάηη. Η λεθξή ζάξθα δελ κπνξεί λα μαλαγίλεη ζάξθα δσληαλή; Καη αλ ε γπλαίθα ηνπ
Λση κεηαβιήζεθε ζε ζηήιε από αιάηη, ε γπλαίθα ηνπ Αβξαάκ δελ είλαη δπλαηό λ'
αλαζηεζεί; Με πνηα δύλακε έγηλε ε κεηαβνιή ηνπ ρξώκαηνο ζην ρέξη ηνπ Μσπζή,
πνπ άζπξηζε ζαλ ην ρηόλη θη έπεηηα πάιη άιιαμε; Οπσζδήπνηε κε ζείν πξόζηαγκα
(Έμνδνο 4:6-7). Αλ ινηπόλ ηόηε ην πξόζηαγκα είρε δύλακε γηα ηέηνηεο κεηαβνιέο,
ηώξα δελ έρεη;

Πώο δεκηνπξγήζεθε ν άλζξσπνο; Σν γξάθεη ην πξώην βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο,


ε Γέλεζε: «Καη έπιαζε ν Θεόο ηνλ άλζξσπν από ην ρώκα ηεο γεο» (Γελ. 2:7). Αλ
ινηπόλ ην ρώκα έγηλε ζάξθα, ε λεθξσκέλε ζάξθα δελ κπνξεί λα μαλαγίλεη δσληαλή;

Αο ξσηήζνπκε, από ηη πιάζηεθαλ νη νπξαλνί θαη ε ζηεξηά θαη νη ζάιαζζεο; από ηη


έγηλαλ ν ήιηνο θαη ε ζειήλε θαη η' άζηξα; Πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πνπιηά θαη ηα
ςάξηα θαη όια γεληθά ηα δώα; ελώ αλαξίζκεηα δηαθνξεηηθά όληα δεκηνπξγήζεθαλ
από ην ηίπνηα, εκείο νη άλζξσπνη, πνπ είκαζηε εηθόλεο ηνπ Θενύ, δελ είλαη δπλαηό λ'
αλαζηεζνύκε; Όπσο ιέεη θαη ν δίθαηνο Ιώβ, γηα ην δέληξν ππάξρεη ειπίδα
αλαβιαζηήζεσο. Γηαηί, αλ θνπεί, κπνξεί λα μαλαλζίζεη, θαη ν βιαζηόο ηνπ δελ ζα
ραζεί. Κη αλ αθόκα γεξάζεη ε ξίδα ηνπ θαη μεξαζεί ν θνξκόο ηνπ, ζ' αλζίζεη πάιη κε
ην πόηηζκα θαη ζα θαξπνθνξήζεη ζαλ λενθπηεκέλν (Ιώβ 14:7-9). Αλ ινηπόλ
ζπκβαίλεη απηό ζην δέληξν, δελ κπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ άλζξσπν; Υάλεηαη θη
εμαθαλίδεηαη ν πεζακέλνο;

Ο πξνθήηεο Ηζαΐαο ιέεη: «Θ' αλαζηεζνύλ νη λεθξνί, θαη ζα ζεθσζνύλ όζνη


βξίζθνληαη ζηα κλήκαηα» (Ηζ. 26:19). Ο πξνθήηεο Ιεδεθηήι δηαιαιεί: «Να ηη ιέεη ν
Κύξηνο· ζ' αλνίμσ ηα κλήκαηά ζαο θαη ζα ζάο αλαζηήζσ από ηνπο ηάθνπο ζαο» (Ιεδ.
37:12). Καη ν πξνθήηεο Γαληήι ιέεη: «… Νεθξνί, πνπ βξίζθνληαη ζακκέλνη ζην
ρώκα, ζ' αλαζηεζνύλ, άιινη γηα λα δήζνπλ αηώληα θαη άιινη γηα λ' αληηκεησπίζνπλ
αηώληα ληξνπή θαη πεξηθξόλεζε» (Γαλ. 12:2).

Πνιιά απνζπάζκαηα ηεο Αγίαο Γξαθήο αλαθέξνληαη ζηελ αλάζηαζε ησλ λεθξώλ.
΢αλ κηα απιή ππελζύκηζε αλαθέξνπκε ηελ ηεηξαήκεξε αλάζηαζε ηνπ Λαδάξνπ
(Ισάλλεο 11:1-44), ηελ αλάζηαζε ηνπ γηνπ ηεο ρήξαο ηεο Ναΐλ (Λνπθάο 7:11-17) θαη
ηεο θόξεο ηνπ αξρηζπλάγσγνπ Ιαείξνπ (Μαηζαίνο 9:18-26). Αο αλαθέξνπκε επίζεο,
όηη ηελ ώξα ηεο ΢ηαπξώζεσο ηνπ Κπξίνπ ζθίζηεθαλ πέηξεο, άλνημαλ κλεκεία θαη
αλαζηήζεθαλ ζώκαηα πνιιώλ λεθξώλ (Μαηζαίνο 27:51-53). Πξνπάλησλ όκσο λα
ζπκεζνύκε, όηη θαη ν ίδηνο ν Υξηζηόο αλαζηήζεθε από ηνπο λεθξνύο (Μαηζαίνο 28:1-
8).

Δθηόο απ' απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, κπνξνύκε λα ζπκεζνύκε από
ηελ Παιαηά ηνλ Πξνθήηε Ηιία θαη ην γηό ηεο ρήξαο πνπ αλέζηεζε (Γ' Βαζ. 17:17-
24). Δπίζεο ηνλ Πξνθήηε Διηζζαίν, πνπ έθαλε δύν αλαζηάζεηο, κία όηαλ δνύζε θαη
κία κεηά ην ζάλαην ηνπ. Όηαλ δνύζε, αλέζηεζε έλα παηδί κε ηελ πλνή ηνπ (Α' Βαζ.
4:32-37). Γηα λα θαλεξσζεί όκσο όηη δελ είλαη ηηκεκέλεο κόλν νη ςπρέο ησλ αγίσλ,
αιιά όηη θαη ζηα ζώκαηά ηνπο ππάξρεη ζεία ράξε, ν λεθξόο, πνπ θαηέβαζαλ ζην
κλεκείν ηνπ Διηζζαίνπ, δσληάλεςε κόιηο αθνύκπεζε ην λεθξό ζώκα ηνπ Πξνθήηε
(Α' Βαζ. 13:20-21). Σν λεθξό ζώκα κπόξεζε θαη αλέζηεζε άιιν λεθξό ζώκα. Απηό
πνπ ήδε βξηζθόηαλ ζηνλ ηάθν, έδσζε δσή ζηνλ πεζακέλν. Καη ελώ έδσζε δσή, ην
ίδην παξέκεηλε ζηνλ ηάθν, όπσο θαη πξώηα. Γηαηί; Γηα λα κελ απνδνζεί ην ζαύκα
κόλν ζηελ ςπρή ηνπ Διηζζαίνπ θαη γηα λ' απνδεηρζεί όηη, θη αλ απνπζηάδεη ε ςπρή,
βξίζθεηαη ζεία ράξε ζηα ζώκαηα ησλ αγίσλ, αθνύ ηόζα ρξόληα θαηνίθεζαλ κέζα
ηνπο άγηεο ςπρέο. Σα ζώκαηα απηά ππεξέηεζαλ ηηο άγηεο ςπρέο θαη γη’ απηό
ραξηηώζεθαλ. Αο κελ απηζηήζνπκε ζαλ άκπαινη ζην γεγνλόο απηό. Γηαηί αλ ξνύρα
θαη καληήιηα αγίσλ, πνπ βξίζθνληαη έμσ από ην ζώκα, αθνπκπνύλ αξξώζηνπο θαη
ηνπο ζεξαπεύνπλ, πόζν κάιινλ ην ίδην ην πξνθεηηθό ζώκα ζα έρεη ηε ράξε λ'
αλαζηήζεη λεθξό.

Αο ζπκεζνύκε όηη θαη νη Απόζηνινη αλέζηεζαλ λεθξνύο: Ο Πέηξνο αλέζηεζε ηελ


Σαβηζά ζηελ Ιόππε (Πξάμεηο 9:36-42), ν Παύινο ηνλ Δύηπρν ζηελ Σξσάδα (Πξάμεηο
20:7-12) θαη νη ππόινηπνη Απόζηνινη δηάθνξνπο άιινπο, κνινλόηη δελ αλαθέξνληαη
ζηελ Αγία Γξαθή όια ηα ζαύκαηα ηνπ θαζελόο.

Αο ζπκεζνύκε επίζεο όζα έγξαςε ν Παύινο ζηνπο Κνξηλζίνπο γη’ απηνύο πνπ ιέλε:
«Πσο αλαζηαίλνληαη νη λεθξνί θαη κε πνην ζώκα;» (Α' Κνξηλζίνπο 15:35). Γξάθεη
ινηπόλ: «Αλ νη λεθξνί δελ αλαζηαίλνληαη, ηόηε νύηε ν Υξηζηόο αλαζηήζεθε» (Α'
Κνξηλζίνπο 15:16). Ολόκαζε αλόεηνπο απηνύο πνπ δελ πηζηεύνπλ ζηελ αλάζηαζε
ησλ λεθξώλ. Έγξαςε επίζεο ζηνπο Θεζζαινληθείο: «Θέισ λα γλσξίδεηε, αδειθνί, ηη
ζα γίλεη κ' απηνύο πνπ πέζαλαλ, γηα λα κε ιππάζηε όπσο νη άπηζηνη, πνπ δελ ειπίδνπλ
πνπζελά. Γηαηί, αθνύ πηζηεύνπκε όηη ν Ιεζνύο πέζαλε θαη αλαζηήζεθε, έηζη θαη ν
Θεόο απηνύο πνπ πέζαλαλ πηζηεύνληαο ζηνλ Ιεζνύ ζα ηνπο αλαζηήζεη γηα λα δήζνπλ
καδί Σνπ» (Α' Θεζ. 4:13-14).

Πξνζέμηε πξνπάλησλ, όηη νινθάλεξα ν Παύινο δηαθεξύζζεη: «Σν θζαξηό ηνύην


ζώκα ζα γίλεη άθζαξην. Σν ζλεηό ζα γίλεη αζάλαην» (Α' Κνξηλζίνπο 15:53).

Σν ζώκα ζ' αλαζηεζεί. Καη κάιηζηα όρη έηζη αζζεληθό, όπσο είλαη ηώξα, αιιά
έρνληαο απνθηήζεη αθζαξζία. Γελ ζα ππνθέξεη δειαδή από ηνλ πόλν, ηελ αξξώζηηα,
ην ζάλαην. Θ' αιιάμεη θαηάζηαζε όπσο ην ζίδεξν, πνπ κπαίλεη ζηε θσηηά θαη
κεηαβάιιεηαη ζε κηα θιεγόκελε κάδα. Κάπσο έηζη ζα κεηαβιεζνύλ νη Ιδηόηεηεο ηνπ
ζώκαηνο καο, ζύκθσλα κε ηε ζέιεζή ηνπ Κπξίνπ, πνπ ζα ην αλαζηήζεη.

Θ' αλαζηεζεί ινηπόλ απηό ην ζώκα. Γελ ζα έρεη ηελ ίδηα ζύζηαζε, αιιά ζα δεη
αηώληα. Γελ ζα έρεη αλάγθε από ζπλεζηζκέλεο ηξνθέο, γηα λα ζπληεξεζεί, νύηε από
ζθάιεο, γηα λα πςσζεί. Σα ζώκαηα κάιηζηα ησλ αγίσλ ζα ιάκςνπλ ζαλ ηνλ ήιην,
θαζώο έρεη γξαθηεί (Μαηζαίνο 13:43). Θ' απνθηήζνπλ ηε ιακπξόηεηα ηεο ζειήλεο
θαη νιόθιεξνπ η' νπξαλνύ. Πξνβιέπνληαο ν Θεόο ηελ απηζηία ησλ αλζξώπσλ ζηα
πξνθεηηθά απηά ιόγηα, ράξηζε ζε κηθξά ζθνπιήθηα ηε δπλαηόηεηα λα θεγγνβνινύλ
από ην ζώκα ηνπο (όπσο νη ππγνιακπίδεο). Έηζη, απ' απηό πνπ ήδε βιέπνπλ ζηε θύζε
νη άλζξσπνη, λα πηζηεύνπλ εθείλν πνπ πξόθεηηαη λα ζπκβεί. Ο Θεόο, πνπ έδσζε ηε
θεγγνβνιηά ζε αζήκαληα ζθνπιήθηα, κπνξεί αζθαιώο λα θάλεη έλαλ αγηαζκέλν
άλζξσπν λα θεγγνβνιάεη.

Θ' αλαζηεζνύκε ινηπόλ όινη κε άθζαξηα, αηώληα ζώκαηα. Γελ ζα ηα έρνπκε όκσο
όινη ίδηα. Οη άγηνη ζα έρνπλ έλδνμν ζώκα, θαηάιιειν θαη ηθαλό λα επηθνηλσλεί κε
ηνπο αγγέινπο. Οη ακαξησινί ζα έρνπλ θη απηνί αηώλην θαη άθζαξην ζώκα,
θαηάιιειν όκσο λα ππνκέλεη αηειεύηεηεο ηηκσξίεο, έηζη πνπ λα κελ θαηαθαεί θαη
εμαθαληζηεί ζηε θιόγα ηεο αηώληαο θσηηάο. Γίθαηα ν Θεόο ζ' ακείςεη ε ζα θνιάζεη ηα
ζώκαηα θαη ησλ αγίσλ θαη ησλ ακαξησιώλ. Γηαηί θακηά πξάμε καο δελ γίλεηαη ρσξίο
ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζώκαηνο: Βιαζηεκάκε κε ην ζηόκα. Πξνζεπρόκαζηε κε ην ζηόκα.
Πνξλεύνπκε κε ην ζώκα. Αγλεύνπκε κε ην ζώκα. Γίλνπκε ειεεκνζύλε κε ην ρέξη.
Γεληθά ζε θάζε πξάμε ζπκκεηέρεη θαη ην ζώκα. Δπεηδή ινηπόλ ζε όια ππεξεηεί ην
ζώκα, είλαη δίθαην ζηε κέιινπζα δσή λα ζπκκεηέρεη είηε ζηελ απόιαπζε είηε ζηελ
ηηκσξία.

Ο πξνθήηεο Γαληήι γξάθεη: «Δθαηνκκύξηα θαη δηζεθαηνκκύξηα άγγεινη ζηέθνληαλ


κπξνζηά Σνπ έηνηκνη λα Σνλ ππεξεηήζνπλ» (Γαλ. 7:10). Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ν
αξηζκόο ησλ αγγέισλ είλαη κόλν ηόζνο. Ο πξνθήηεο ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ιέμεηο,
ζέινληαο λα δείμεη ην αλαξίζκεην πιήζνο ηνπο.

Με όιν απηό ην πιήζνο ησλ αγγέισλ ζα παξνπζηαζηεί ηόηε, ζηε κέιινπζα θξίζε, ν
Σξηαδηθόο Θεόο. Μηα αγγειηθή ζάιπηγγα ζα ερήζεη θαη ζα ηνπο θαιέζεη όινπο κε
θαλεξά πηα όια ηα έξγα ηνπο. Γελ πξέπεη ινηπόλ από δσ λα ζθεθηόκαζηε ηελ ώξα
εθείλε θαη από ηώξα λα θνβόκαζηε; Μήπσο είλαη κηθξή θαηαδίθε, έζησ θη αλ δελ
αθνινπζήζεη θακηά άιιε ηηκσξία, ην λα ληξνπηαζηνύκε κπξνζηά ζε ηόζν πιήζνο;
Μήπσο δελ πξνηηκάκε, πνιιέο θνξέο, λα πεζάλνπκε παξά λα ληξνπηαζηνύκε κπξνζηά
ζε θίινπο; Αο ελδηαθεξζνύκε θη αο θνβεζνύκε από ηώξα, κελ ηπρόλ θαη καο
απνδνθηκάζεη ηόηε ν Κύξηνο. Ο Θεόο ηα γλσξίδεη όια. Γελ έρεη αλάγθε λα εξεπλήζεη
θαη λα ειέγμεη. Με ζθεθηείο ινηπόλ: ΢ην ζθνηάδη ηεο λύρηαο ακάξηεζα, θάλνληαο
αλήζηθεο πξάμεηο ε καγείεο ή θάηη άιιν. Δίκαη όκσο εμαζθαιηζκέλνο, γηαηί θαλείο
δελ κε είδε. Όια ζα γίλνπλ θαλεξά ηόηε, πνπ ν Θεόο ζα θξίλεη ηα θξπθά έξγα ησλ
αλζξώπσλ. Σν θνβεξό πξόζσπν ηνπ Κξηηή ζα ζε αλαγθάζεη λα πεηο ηελ αιήζεηα. Η
ίδηα ε ζπλείδεζή ζνπ ζα ζε ειέγρεη, θαη ηα έξγα ζνπ, πνπ ζα ζε ζπλνδεύνπλ, ζα ζε
θαηαγγέιινπλ. Ο Κξηηήο δελ ζα έρεη αλάγθε από βηβιία. Απηό ην θαλεξώλεη ν ίδηνο
ιέγνληαο: «Θα ζπλαρζνύλ κπξνζηά Σνπ όια ηα έζλε, θαη ζα ηνπο μερσξίζεη όπσο
μερσξίδεη ν βνζθόο ηα πξόβαηα από ηα γίδηα» (Μαηζαίνο 25:32). Ο βνζθόο πσο
μερσξίδεη ηα πξόβαηα από ηα γίδηα; Μήπσο έρεη αλάγθε λα ζπκβνπιεπηεί βηβιία, γηα
λα δηαθξίλεη πνηα είλαη πξόβαηα θαη πνηα γίδηα; Γελ ηα δηαθξίλεη ακέζσο από ηε
κνξθή ηνπο; Σν απαιό καιιί δελ θαλεξώλεη ην πξόβαην, θαη ην ζθιεξό ην γίδη; Με
ηελ ίδηα επθνιία ζα θαλεξσζεί ηόηε αλ νη πξάμεηο καο έρνπλ θαζαξηζηεί κε ηελ
εμνκνιόγεζε, θαη κνηάδνπλ κε καιιί απαιό θαη θαζαξό, ε αλ παξακέλνπλ κε ηηο
αζπγρώξεηεο ακαξηίεο, θαη κνηάδνπλ κε καιιί ζθιεξό θαη βξσκηζκέλν.

Αο αγσληζηνύκε ινηπόλ όινη, γηα λα πεηύρνπκε ηε ζσηεξία θαη λα ππνδερζνύκε κε


παξξεζία ηνλ αηώλην βαζηιηά Υξηζηό, πνπ πέζαλε θαη αλαζηήζεθε θαη βαζηιεύεη
ζηνπο απέξαληνπο αηώλεο.

("Φσλή ησλ Παηέξσλ" No 9, ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΟΤ, Ωξσπόο Αηηηθήο)