You are on page 1of 8

Η γνωπιμία μαρ με ηο Θεό (Όζιορ Σιλοςανόρ ο Αθωνίηηρ)

Ο όζηνο ΢ηινπαλόο ν Αζσλίηεο είλαη κία από ηηο


κεγαιύηεξεο ζύγρξνλεο θπζηνγλσκίεο ηνπ
αγηνξείηηθνπ θαη γεληθόηεξα ηνπ νξζνδόμνπ
κνλαρηζκνύ.
Γελλήζεθε ην 1866 ζηε Ρσζία από γνλείο επζεβείο.
Όζηεξ’ από δηάθνξεο κεηαπηώζεηο ησλ πξώησλ
λεαληθώλ ηνπ ρξόλσλ, έλα απνθαιππηηθό όξακα ηεο
Τπεξαγίαο Θενηόθνπ ηνλ έθαλε λα κεηαλνήζεη
βαζηά θαη λα πνζήζεη ηελ ηζάγγειε κνλαρηθή
πνιηηεία.
Σν 1892 ήξζε ζην Άγηνλ ΋ξνο, ζηε κνλή ηνπ Αγίνπ
Παληειεήκνλνο. Μηθξόζρεκνο κνλαρόο έγηλε ην
1896 θαη κεγαιόζρεκνο ην 1911.
Ζ δσή ηνπ ζηνλ Άζσλα, δηαπνηηζκέλε από ηε
δηαξθή κλήκε ηνπ Θενύ, μερώξηδε γηα ηε ζπλέπεηα θαη ηελ αθξίβεηά ηεο ηόζν ζηνπο
πλεπκαηηθνύο αγώλεο όζν θαη ζηηο κνλαζηεξηαθέο δηαθνλίεο.
Τπνκνλεηηθόο θαη καθξόζπκνο, πξάνο θαη άθαθνο, ηαπεηλόο θαη ππάθνπνο ν όζηνο
΢ηινπαλόο, θέξδηζε ηελ αγάπε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκκνλαζηώλ ηνπ, αιιά θαη δέρηεθε
πνιιέο επηζέζεηο από ηνπο θζνλεξνύο θαη κηζόθαινπο δαίκνλεο.
Έρνληαο παξαδώζεη ηνλ εαπηό ηνπ νινθιεξσηηθά ζην Θεό, πνιύ ζύληνκα αμηώζεθε λα
ιάβεη ην δώξν ηεο αθαηάπαπζηεο επρήο από ηελ Κπξία Θενηόθν, αιιά θαη λα δεη ηνλ
δώληα Υξηζηό κέζα ζην λαό ηνπ πξνθήηε Ζιία, ζην κπιώλα ηεο κνλήο.
Ζ ζενθάλεηα εθείλε ήηαλ ν ζεκαληηθόηεξνο ζηαζκόο ηεο δσήο ηνπ. Από ηόηε ε νμεία
πλεπκαηηθή αίζζεζή ηνπ έγηλε αθόκα νμύηεξε. Αηζζαλόηαλ αθόξεην πόλν γηα ηελ
ακαξηία. Λππόηαλ θαη έθιαηγε γηα ηηο ςπρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά από ηελ αιήζεηα.
Πξνζεπρόηαλ αδηάιεηπηα γηα όιν ηνλ θόζκν. Αγαπνύζε ηνπο αλζξώπνπο θαη ην Θεό
ρσξίο όξηα. Μνινλόηη νιηγνγξάκκαηνο, απέθηεζε ζπάληα ζνθία θαη πείξα κε ηνπο αγώλεο
θαη ηηο κειέηεο ηνπ. Ζ επηθνηλσλία καδί ηνπ ήηαλ πεγή ραξάο. Ζ παξνπζία ηνπ ράξηδε
εηξήλε θαη αλάπαπζε.
Μέζα ζηελ πξνζεπρή θαη ηε δνμνινγία ηνπ Θενύ ηειείσζε ηελ επίγεηα πνξεία ηνπ.
Κνηκήζεθε ζηηο 11/24 ΢επηεκβξίνπ 1938 ζηε κνλή ηεο κεηαλνίαο ηνπ.
Ζ δηδαζθαιία ηνπ, πνπ έρεη απνηππσζεί ζηηο γξαθέο ηνπ, είλαη βαζηά βησκαηηθή θαη
αλαθέξεηαη ζε θαίξηα δεηήκαηα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο - πξνζεπρή, ράξε, δνθηκαζίεο,
ηαπείλσζε, εηξήλε, ειεπζεξία, κεηάλνηα, αγάπε, ππαθνή, ζενγλσζία.
Ζ βηνγξαθία ηνπ, γξακκέλε από ην καζεηή ηνπ γέπονηα Σωθπόνιο ηος Έζζεξ (+1993),
θαζώο θαη νη ζεόζνθεο δηδαρέο ηνπ ζαγήλεπζαλ πνιινύο αλζξώπνπο, θαη κάιηζηα
αιινδόμνπο, θαη ηνπο έθαλαλ λα γλσξίζνπλ ηνλ αιεζηλό Θεό θαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ
Οξζόδνμε Δθθιεζία καο. ΢΄ απηήλ αθξηβώο ηε γλσξηκία κε ην Θεό - γλσξηκία πνπ
πξαγκαηώλεηαη όρη κε ηνλ νξζό ιόγν θαη ην ζηνραζκό, αιιά κε ηελ ελ Υξηζηώ άζθεζε
θαη ηελ ελ Αγίσ Πλεύκαηη εκπεηξία - αλαθέξνληαη ηα απνζπάζκαηα πνπ αλζνινγήζεθαλ
ζ΄ απηό ην ηεύρνο.

(ΠΡΟΛΟΓΟ΢ ΔΚ ΣΖ΢ ΗΔΡΑ΢ ΜΟΝΖ΢ ΠΑΡΑΚΛΖΣΟΤ)


Η γνωπιμία μαρ με ηο Θεό
Οζίνπ ΢ηινπαλνύ ηνπ Αζσλίηνπ

Πωρ θα γνωπίζοςμε ηο Θεό

Πνιύ καο αγαπάεη ν Κύξηνο’ απηό ην έκαζα από ην Άγην Πλεύκα, πνπ κνπ έδσζε Δθείλνο
θαηά ην κέγα Σνπ έιενο. Γέξαζα θαη εηνηκάδνκαη γηα ην ζάλαην θαη γξάθσ ηελ αιήζεηα
από αγάπε γηα ηνπο αλζξώπνπο. Σν Άγην Πλεύκα, πνπ κνπ έδσζε ν Κύξηνο, ζέιεη λα
ζσζνύλ όινη, λα γλσξίζνπλ όινη ην Θεό.
Ήκνπλα ρεηξόηεξνο θη από έλαλ βξσκεξό ζθύιν, εμαηηίαο ησλ ακαξηηώλ κνπ’ ζαλ άξρηζα
όκσο λα δεηώ ζπγρώξεζε από ην Θεό, Απηόο κνπ έδσζε όρη κόλν ηε ζπγρώξεζε αιιά
θαη ην Άγην Πλεύκα. Έηζη, ελ Πλεύκαηη Αγίσ, γλώξηζα ην Θεό.
Βιέπεηο αγάπε πνπ έρεη ν Θεόο γηα καο; Πνηνο, αιήζεηα, ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη ηελ
επζπιαρλία Σνπ;
Αδειθνί κνπ, πέθησ ζηα γόλαηα θαη ζαο παξαθαιώ, πηζηεύεηε ζην Θεό, πηζηεύεηε πσο
ππάξρεη ην Άγην Πλεύκα, πνπ καξηπξεί γηα ην Θεό ζ’ όιεο ηηο εθθιεζίεο καο, αιιά θαη
ζηελ ςπρή κνπ.
Σν Άγην Πλεύκα είλαη αγάπε. Καη ε αγάπε απηή πιεκκπξίδεη όιεο ηηο ςπρέο ησλ
νπξαλνπνιηηώλ αγίσλ. Καη ην ίδην Άγην Πλεύκα είλαη ζηε γε, ζηηο ςπρέο όζσλ αγαπνύλ
ην Θεό. Δλ Πλεύκαηη Αγίσ νη νπξαλνί βιέπνπλ ηε γε, αθνύλε ηηο πξνζεπρέο καο θαη ηηο
πξνζθνκίδνπλ ζην Θεό.
*
Ενύκε ζηε γε θαη δελ βιέπνπκε ην Θεό, δελ κπνξνύκε λα Σνλ δνύκε. Αιιά ζαλ έξζεη ην
Άγην Πλεύκα ζηελ ςπρή, ηόηε ζα δνύκε ην Θεό, όπσο Σνλ είδε ν άγηνο ΢ηέθαλνο (Πξαμ.
7, 55-56). Ζ ςπρή θαη ν λνπο αλαγλσξίδνπλ ακέζσο κε ην Άγην Πλεύκα όηη Απηόο είλαη ν
Κύξηνο. Έηζη ν άγηνο ΢πκεώλ ν Θενδόρνο, κε ην Άγην Πλεύκα, αλαγλώξηζε ζην κηθξό
βξέθνο ηνλ Κύξην (Λνπθ. 2, 25-32). Έηζη θαη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Βαπηηζηήο, κε ην Άγην
Πλεύκα επίζεο, αλαγλώξηζε ηνλ Κύξην θαη Σνλ ππέδεημε ζηνπο αλζξώπνπο. Καη ζηνλ
νπξαλό θαη ζηε γε ν Θεόο γλσξίδεηαη κόλν κε ην Άγην Πλεύκα, όρη κε ηελ επηζηήκε. Καη
ηα παηδηά πνπ δελ ζπνύδαζαλ θαζόινπ, γλσξίδνπλ ηνλ Κύξην κε ην Άγην Πλεύκα. Υσξίο
ην Άγην Πλεύκα θαλείο δελ κπνξεί λα γλσξίζεη ην Θεό θαη πόζν πνιύ καο αγαπάεη.
Αθόκα θη αλ δηαβάδνπκε όηη καο αγάπεζε θαη έπαζε από αγάπε γηα καο, ζθεθηόκαζηε γη’
απηά κόλν κε ην λνπ, αιιά δελ θαηαιαβαίλνπκε όπσο πξέπεη, κε ηελ ςπρή, ηελ αγάπε ηνπ
Υξηζηνύ. ΋ηαλ όκσο καο δηδάμεη, ηόηε γλσξίδνπκε κε ελάξγεηα θαη αηζζεηά ηελ αγάπε’
ηόηε γηλόκαζηε όκνηνη κε ηνλ Κύξην.
*
Καζέλαο καο κπνξεί λα θξίλεη γηα ην Θεό θαηά ην κέηξν ηεο ράξηηνο ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο πνπ γλώξηζε. Γηαηί πώο είλαη δπλαηό λα ζθεθηόκαζηε θαη λα θξίλνπκε γηα
πξάγκαηα πνπ δελ είδακε ή δελ αθνύζακε θαη δελ μέξνπκε; Οη άγηνη ιέλε πσο είδαλ ην
Θεό. Αιιά ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ ιέλε όηη δελ ππάξρεη Θεόο. Δίλαη θαλεξό πσο
κηινύλ έηζη, γηαηί δελ Σνλ γλώξηζαλ΄ απηό όκσο δελ ζεκαίλεη θαζόινπ πσο ν Θεόο δελ
ππάξρεη.
Οη άγηνη κηινύλ γηα πξάγκαηα πνπ πξαγκαηηθά είδαλ θαη γλσξίδνπλ. Γελ ιέλε, γηα
παξάδεηγκα, πσο είδαλ έλα άινγν κήθνπο ελόο ρηιηνκέηξνπ ή έλα πινίν δέθα
ρηιηνκέηξσλ, πνπ δελ ππάξρνπλ. Κη εγώ λνκίδσ, πσο, αλ δελ ππήξρε Θεόο, δελ ζα
κηινύζαλ θαλ γη’ Απηόλ ζηε γε. Οη άλζξσπνη όκσο ζέινπλ λα δνπλ ζύκθσλα κε ην δηθό
ηνπο ζέιεκα θαη γη’ απηό ιέλε πσο δελ ππάξρεη Θεόο, βεβαηώλνληαο έηζη κάιινλ πσο
ππάξρεη.
΋ισλ ησλ ιαώλ ε ςπρή αηζζαλόηαλ πσο ππάξρεη ν Θεόο, αλ θαη δελ ήμεξαλ λα ιαηξεύνπλ
ηνλ αιεζηλό Θεό. Σν Άγην Πλεύκα όκσο δίδαμε πξώηα ηνπο πξνθήηεο, έπεηηα ηνπο
απνζηόινπο, ύζηεξα ηνπο αγίνπο παηέξεο θαη επηζθόπνπο καο, θη έηζη έθηαζε σο εκάο ε
αιεζηλή πίζηε. Δκείο γλσξίζακε ηνλ Κύξην κε ην Άγην Πλεύκα. Καη όηαλ Σνλ γλσξίζακε,
ηόηε ζηεξεώζεθε ζ’ Απηόλ ε ςπρή καο.
Γλσξίζηε, ιανί, όηη πιαζηήθακε γηα λα δνμάδνπκε ηνλ νπξάλην Θεό, θαη λα κελ
πξνζθνιιάζηε ζηε γε, γηαηί ν Θεόο είλαη Παηέξαο καο θαη καο αγαπάεη ζαλ πνιππόζεηα
παηδηά Σνπ.
΋πνηνο δελ γλσξίδεη ηε ράξε, δελ ηελ επηδεηεί. Οη άλζξσπνη πξνζθνιιήζεθαλ ζηε γε, γη’
απηό νη πην πνιινί δελ μέξνπλ πσο ηίπνηα ην γήηλν δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηε
γιπθύηεηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.
*
Πνιινί θηινληθνύλ γηα ηελ πίζηε - θαη δελ ππάξρεη ηέινο ζ’ απηέο ηηο θηινληθίεο-, ελώ,
αληί λα θηινληθνύκε, πξέπεη λα πξνζεπρόκαζηε κόλν ζην Θεό θαη ηελ Παλαγία, θαη ν
Κύξηνο ζα καο δώζεη ην θσηηζκό ρσξίο θηινληθίεο, θαη κάιηζηα γξήγνξα.
Πνιινί κειέηεζαλ όιεο ηηο ζξεζθείεο, αιιά δελ γλώξηζαλ ηελ αιεζηλή πίζηε όπσο
πξέπεη. ΋πνηνο όκσο πξνζεύρεηαη ζην Θεό κε ηαπείλσζε λα ηνλ θσηίζεη, ζ’ απηόλ ν
Κύξηνο ζα δώζεη λα κάζεη πόζν αγαπάεη ηνλ άλζξσπν. Οη ππεξόπηεο ειπίδνπλ λα κάζνπλ
ηα πάληα κε ηνλ λνπ ηνπο, αιιά ν Θεόο ηνπο έζεζε όξηα.
*
Ο Κύξηνο είπε: «Όπος ειμί εγώ, εκεί και ο διάκονορ ο εμόρ έζηαι... ίνα θεωπή ηην δόξαν
ηην εμήν» (πξβι. Ησ. 12, 26’ 17, 24). Οη άλζξσπνη όκσο δελ θαηαλννύλ ηηο Γξαθέο, ηηο
βξίζθνπλ ζρεδόλ αθαηαλόεηεο. Μόλν όηαλ ηνπο δηδάμεη ην Άγην Πλεύκα, ηόηε όια
γίλνληαη θαηαλνεηά θαη ε ςπρή αηζζάλεηαη ζαλ λα είλαη ζηνπο νπξαλνύο. Γηαηί ην ίδην
Άγην Πλεύκα είλαη ζηνπο νπξαλνύο θαη ζηε γε θαη ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηηο ςπρέο όζσλ
αγαπνύλ ην Θεό. Υσξίο Πλεύκα Άγην νη άλζξσπνη πιαλώληαη θαη αδπλαηνύλ λα
γλσξίζνπλ αιεζηλά ην Θεό θαη ηελ αλάπαπζε θνληά Σνπ, έζησ θη αλ κειεηνύλ ζπλερώο.
*
Ω αδειθνί, ζαο παξαθαιώ θαη ζαο ηθεηεύσ ζην όλνκα ηεο επζπιαρλίαο ηνπ Θενύ:
Πηζηεύεηε ζην Δπαγγέιην θαη ζηε καξηπξία ηεο Αγίαο Δθθιεζίαο, θαη ηόηε ζα γεπζείηε,
ήδε απ’ απηή ηε γε, ηε καθαξηόηεηα ηνπ παξαδείζνπ. Αιεζηλά, ε βαζηιεία ηνπ Θενύ
είλαη κέζα καο: Ζ αγάπε ηνπ Θενύ ραξίδεη ζηελ ςπρή ηνλ παξάδεηζν. Πνιινί πξίγθηπεο
θαη άξρνληεο εγθαηέιεηςαλ ηνπο ζξόλνπο ηνπο, όηαλ γλώξηζαλ ηελ αγάπε ηνπ Θενύ. Κη
απηό είλαη επλόεην, γηαηί ε αγάπε ηνπ Θενύ είλαη θινγεξή. Με ηε ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο ε ραξά ηεο ςπρήο θηάλεη σο ηα δάθξπα, θαη ηίπνηα επίγεην δελ κπνξεί λα
ζπγθξηζεί καδί ηεο.
Πόζν επηπρηζκέλνη είκαζηε εκείο νη νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί! Ση Θεό έρνπκε! Δίλαη
αμηνιύπεηνη όζνη δελ γλώξηζαλ ην Θεό. Απηνί δελ βιέπνπλ ην αηώλην θσο, θαη κεηά ην
ζάλαην πνξεύνληαη ζην αηώλην ζθνηάδη. Απηό ην μέξνπκε, γηαηί ην Άγην Πλεύκα
πιεξνθνξεί κέζα ζηελ Δθθιεζία ηνπο αγίνπο γηα ην ηη ππάξρεη ζηνλ νπξαλό θαη ηη ζηνλ
άδε.
Ω, πόζν αμηνιύπεηνη είλαη νη πιαλεκέλνη άλζξσπνη! Απηνί δελ κπνξνύλ λα μέξνπλ ηη
είλαη ε αιεζηλή ραξά. Μεξηθέο θνξέο δηαζθεδάδνπλ θαη γεινύλ, αιιά ην γέιην θαη ε
απόιαπζε, πνπ δνθηκάδνπλ, ζα κεηαβιεζνύλ ζε ζξήλν θαη ζιίςε. Γηθή καο ραξά είλαη ν
Υξηζηόο. Με ηα πάζε Σνπ καο έγξαςε ζην βηβιίν ηεο δσήο, θαη ζηε βαζηιεία ησλ
νπξαλώλ ζα είκαζηε αηώληα κε ην Θεό θαη ζα βιέπνπκε ηε δόμα Σνπ θαη ζα
επθξαηλόκαζηε καδί Σνπ. Ζ ραξά καο είλαη ην Άγην Πλεύκα. Δίλαη ηόζν γιπθό θαη
επράξηζην! Απηό καξηπξεί ζηελ ςπρή γηα ηε ζσηεξία.
*
Σα επίγεηα καζαίλνληαη κε ηελ επίγεηα δηάλνηα, ελώ ν Θεόο θαη όια ηα επνπξάληα
γλσξίδνληαη κόλν κε ην Άγην Πλεύκα. Γη’ απηό παξακέλνπλ απξόζηηα ζην λνπ πνπ δελ
αλαγελλήζεθε.

Τι μαρ εμποδίζει να γνωπίζοςμε ηο Θεό

Ζ απηζηία πξνέξρεηαη από ηελ ππεξεθάλεηα. Ο ππεξήθαλνο ηζρπξίδεηαη πσο ζα γλσξίζεη


ηα πάληα κε ην λνπ ηνπ θαη ηελ επηζηήκε, αιιά ε γλώζε ηνπ Θενύ παξακέλεη αλέθηθηε γη'
απηόλ, γηαηί ν Θεόο γλσξίδεηαη κόλν κε απνθάιπςε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο.

Ο Κύξηνο απνθαιύπηεηαη ζηηο ηαπεηλέο ςπρέο. ΢' απηέο δείρλεη ηα έξγα Σνπ, πνπ είλαη
αθαηάιεπηα γηα ην λνπ καο. Με ηνλ θπζηθό καο λνπ κπνξνύκε λα γλσξίζνπκε κόλν ηα
γήηλα πξάγκαηα, θη απηά κεξηθώο, ελώ ν Θεόο θαη όια ηα νπξάληα γλσξίδνληαη κε ην Άγην
Πλεύκα.
Μεξηθνί κνρζνύλ ζ΄ όιε ηνπο ηε δσή γηα λα κάζνπλ ηη ππάξρεη ζηνλ ήιην ή ζηε ζειήλε ή
θάηη παξόκνην, αιι' απηά δελ σθεινύλ ηελ ςπρή. Αλ όκσο πξνζπαζνύζακε λα
γλσξίζνπκε ηη ππάξρεη κέζα ζηνλ άλζξσπν, ηόηε ζα βιέπακε ζηελ ςπρή ηνπ αγίνπ ηε
βαζηιεία ησλ νπξαλώλ, ελώ ζηελ ςπρή ηνπ ακαξησινύ ζθνηάδη θαη θόιαζε. Καη είλαη
σθέιηκν λα ην μέξνπκε, γηαηί ζα είκαζηε αηώληα είηε ζηε βαζηιεία είηε ζηελ θόιαζε.

Ο λσζξόο ζηελ πξνζεπρή εμεηάδεη κε πεξηέξγεηα ηα πάληα, όζα βιέπεη ζηε γε θαη ζηνλ
νπξαλό, αιιά δελ γλσξίδεη πνηνο είλαη ν Κύξηνο νύηε πξνζπαζεί λα ην κάζεη. Κη όηαλ
αθνύεη δηδαζθαιία γηα ην Θεό, ιέεη:
"Μα πώο είλαη δπλαηό λα γλσξίζνπκε ην Θεό; Κη εζύ από πνπ Σνλ γλσξίδεηο;".
Θα ζνπ πσ: Μαξηπξεί ην Άγην Πλεύκα, Απηό γλσξίδεη θαη καο δηδάζθεη.
"Άιια κήπσο ην Πλεύκα είλαη νξαηό;".
Οη απόζηνινη Σν είδαλ λα θαηεβαίλεη ζε πύξηλεο γιώζζεο, θη εκείο Σν αηζζαλόκαζηε
κέζα καο. Δίλαη γιπθύηεξν από θαζεηί γήηλν. Απηό γεύνληαλ νη πξνθήηεο θαη κηινύζαλ
ζην ιαό, θαη ν ιαόο ηνπο πξόζερε. Οη άγηνη απόζηνινη έιαβαλ Άγην Πλεύκα θαη θήξπμαλ
ζσηεξία ζηνλ θόζκν ρσξίο λα θνβνύληαη ηίπνηα, γηαηί ηνπο ελίζρπε απηό ην Πλεύκα. Σν
ίδην θαη νη κάξηπξεο θαη νη αζθεηέο πήγαηλαλ ραξνύκελνη ζην καξηύξην θαη ηελ
θαθνπάζεηα. Γηαηί ην Άγην Πλεύκα, ην αγαζό θαη γιπθύ, έιθεη ηελ ςπρή ζηελ αγάπε ηνπ
Κπξίνπ. Κη έηζη ε ςπρή, ράξε ζηε γιπθύηεηα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, δελ θνβάηαη ηα
βαζαληζηήξηα.

Πνιινί άλζξσπνη ιέλε ζήκεξα πσο δελ ππάξρεη Θεόο. Μηινύλ έηζη γηαηί ζηελ θαξδηά
ηνπο δεη ππεξήθαλν πλεύκα, πνπ ηνπο ππνβάιιεη ςέκαηα ελαληίνλ ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο
Δθθιεζίαο ηνπ Θενύ. Ννκίδνπλ πσο είλαη ζνθνί, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ
αληηιακβάλνληαη θαλ όηη ηέηνηνη ινγηζκνί δελ είλαη δηθνί ηνπο, αιιά πξνέξρνληαη από ηνλ
ερζξό. Αλ όκσο θαλείο ηνπο δερζεί ζηελ θαξδηά ηνπ θαη ηνπο αγαπήζεη, ηόηε γίλεηαη
ζπγγελήο κε ην πνλεξό πλεύκα. Καη είζε λα κε δώζεη ν Θεόο ζε θαλέλα λα πεζάλεη ζε
ηέηνηα θαηάζηαζε.
Αληίζεηα, ζηελ θαξδηά ησλ αγίσλ δεη ε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, πνπ ηνπο θάλεη
ζπγγελείο ηνπ Θενύ. Οη άγηνη ληώζνπλ νινθάζαξα πσο είλαη πλεπκαηηθά παηδηά ηνπ
νπξάληνπ Παηέξα, θαη γη' απηό ιέλε: "Πάηεπ ημών...".

Ζ ππεξεθάλεηα εκπνδίδεη ηελ ςπρή λα κπεη ζην δξόκν ηεο πίζηεσο. ΢ηνλ άπηζην δίλσ κηα
ζπκβνπιή. Αο πεη: "Κύξηε, αλ ππάξρεηο, θώηηζε κε, θαη ζα ΢ε ππεξεηήζσ κ΄ όιε κνπ ηελ
θαξδηά θαη κ' όιε κνπ ηελ ςπρή". Καη ν Κύξηνο ζα θσηίζεη νπσζδήπνηε κηα ηέηνηα
ηαπεηλή ζθέςε θαη πξνζπκία γηα ηελ ππεξεζία ηνπ Θενύ. Γελ πξέπεη όκσο λα ιέεη: "Αλ
ππάξρεηο, παίδεςέ κε". Γηαηί αλ έξζεη ε ηηκσξία, είλαη δπλαηό λα κε βξεη ηε δύλακε λα
επραξηζηήζεη ην Θεό θαη λα κεηαλνήζεη.
΋ηαλ ν Κύξηνο ζε θσηίζεη, ηόηε ε ςπρή ζνπ ζα Σνλ αηζζαλζεί, ζα αηζζαλζεί πσο ηελ
ζπγρώξεζε θαη ηελ αγαπάεη. Θα ην κάζεηο κε ηελ πείξα ζνπ, θαη ε ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο ζα καξηπξεί ζηελ ςπρή ηε ζσηεξία, θαη ζα ζέιεηο ηόηε λα δηαθεξύζζεηο ζ’
όιν ηνλ θόζκν: "Πόζν πνιύ καο αγαπάεη ν Κύξηνο!".
Ο Απόζηνινο Παύινο, όζν δελ γλώξηδε ηνλ Κύξην, Σνλ θαηαδίσθε. ΋ηαλ όκσο Σνλ
γλώξηζε, ηόηε γύξηζε ζ΄ όιε ηελ νηθνπκέλε θεξύζζνληαο ην Υξηζηό.
Γηα λα ζσζείο, είλαη αλάγθε λα ηαπεηλσζείο. Γηαηί ηνλ ππεξήθαλν, θαη κε ηε βία λα ηνλ
βάιεηο ζηνλ παξάδεηζν, θη εθεί δελ ζα βξεη αλάπαπζε. Κη εθεί δελ ζα είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο θαη ζα ιέεη: "Γηαηί δελ είκαη εγώ ζηελ πξώηε ζέζε;". Αληίζεηα, ε ηαπεηλή
ςπρή είλαη γεκάηε αγάπε θαη δελ επηδηώθεη πξσηεία, αιιά επηζπκεί γηα όινπο ην θαιό θαη
επραξηζηηέηαη κε όια.

Γείμακε κεγάιε ακέιεηα θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε πηα αλ ππάξρεη ε θαηά Υξηζηόλ
ηαπείλσζε θαη αγάπε. Βέβαηα, ε ηαπείλσζε απηή θαη ε αγάπε γίλνληαη γλσζηέο κόλν κε
ηε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Δκείο όκσο δελ μέξνπκε όηη, γηα λα πξνζειθύζνπκε ηε
ράξε θνληά καο, πξέπεη λα ηελ πνζήζνπκε κ' όιε καο ηελ ςπρή. Άιια πώο ζα πνζήζνπκε
θάηη πνπ δελ ην γλσξίδνπκε θαζόινπ; Καη όκσο, όινη καο ηε γλσξίδνπκε ηε ράξε, έζησ
θαη ιίγν, γηαηί ην Άγην Πλεύκα θηλεί θάζε ςπρή ζηελ αλαδήηεζε ηνπ Θενύ.
Ω, πώο πξέπεη λα παξαθαινύκε ηνλ Κύξην λα δώζεη ζηελ ςπρή ην ηαπεηλό Άγην Πλεύκα!
Ζ ηαπεηλή ςπρή έρεη κεγάιε αλάπαπζε, ελώ ε ππεξήθαλε βαζαλίδεη ε ίδηα ηνλ εαπηό ηεο.
Ο ππεξήθαλνο δελ γλσξίδεη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ θαη βξίζθεηαη καθξηά Σνπ.
Τπεξεθαλεύεηαη πσο είλαη πινύζηνο ή επηζηήκσλ ή έλδνμνο, κα δελ μέξεη ηελ
ηξαγηθόηεηα ηεο θηώρεηαο θαη ηεο απώιεηάο ηνπ, αθνύ δελ γλώξηζε ην Θεό. Απελαληίαο,
εθείλνλ πνπ αγσλίδεηαη ελαληίνλ ηεο ππεξεθάλεηαο, ηνλ βνεζάεη ν Κύξηνο λα ληθήζεη
απηό ην πάζνο.

Δίλαη αδύλαην λ' αγαπήζνπκε θαη λα γλσξίζνπκε ηνλ Κύξην, αλ δελ δήζνπκε ζύκθσλα κε
ηηο εληνιέο Σνπ. Ο άλζξσπνο όκσο από κόλνο ηνπ είλαη αλίθαλνο λα ηεξήζεη ηηο εληνιέο
ηνπ Θενύ. Γη' απηό ν Ηεζνύο είπε: «Αιηείηε, και δοθήζεηαι ςμίν" (Μαηζ. 7, 7). Αλ δελ
δεηάκε, βαζαλίδνπκε κόλνη καο ηνλ εαπηό καο θαη ράλνπκε ηε ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο.

΢ηνλ αγώλα καο πξέπεη λα είκαζηε αλδξείνη. Ο Κύξηνο αγαπάεη ηελ αλδξεία θαη ζπλεηή
ςπρή. Αλ δελ έρνπκε αλδξεία θαη ζύλεζε, ηόηε πξέπεη λα ηα δεηάκε από ην Θεό θαη λα
ππαθνύκε ζηνπο πλεπκαηηθνύο, γηαηί ζ΄ απηνύο δεη ε ράξε ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. Ο
άλζξσπνο κάιηζηα, πνπ ν λνπο ηνπ έπαζε βιάβε από δαηκνληθή ελέξγεηα, ηδίσο απηόο
πξέπεη λα ππαθνύεη ζηνλ πλεπκαηηθό θαη λα κελ εκπηζηεύεηαη θαζόινπ ηνλ εαπηό ηνπ.
Οη ςπρηθέο ζπκθνξέο καο έξρνληαη από ηελ ππεξεθάλεηα, ελώ ηηο ζσκαηηθέο ηηο
παξαρσξεί πνιιέο θνξέο ν Θεόο από αγάπε γηα καο, όπσο έγηλε κε ηνλ πνιύαζιν Ηώβ.
Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα δηαγλώζεηο κέζα ζνπ ηελ ππεξεθάλεηα. Να όκσο κεξηθά
ζπκπηώκαηα: Αλ ζε πξνζβάιινπλ δαίκνλεο ή ζε βαζαλίδνπλ θαθνί ινγηζκνί, απηό
ζεκαίλεη πσο δελ έρεηο ηαπείλσζε. Γη' απηό, έζησ θη αλ δελ αληηιήθζεθεο ηελ
ππεξεθάλεηά ζνπ, ηαπεηλώζνπ. Αλ είζαη νμύζπκνο ή, όπσο ιέλε, λεπξηθόο, απηό είλαη
αιεζηλή ζπκθνξά. Κη αλ πάζρεηο από παξνμπζκνύο θαη θνβίεο, ζα γηαηξεπηείο κε ηε
κεηάλνηα, κε ην ηαπεηλό θξόλεκα θαη κε ηελ αγάπε γηα ηνλ αδειθό ζνπ, αθόκα θαη γηα
ηνπο ερζξνύο. ΋πνηνο δελ αγαπάεη ηνπο ερζξνύο, ζε απηόλ δελ έρεη θαηνηθήζεη αθόκα ε
ράξε ηνπ Θενύ.
*

΢ηελ πιάλε πέθηεη θαλείο είηε από απεηξία είηε από ππεξεθάλεηα. Κη αλ είλαη από
απεηξία, ν Κύξηνο ζεξαπεύεη γξήγνξα απηόλ πνπ πιαλήζεθε. Αλ όκσο είλαη από
ππεξεθάλεηα, ηόηε ζα ππνθέξεη γηα πνιύλ θαηξό ε ςπρή, ώζπνπ λα κάζεη ηελ ηαπείλσζε,
θαη ηόηε ζα ζεξαπεπζεί από ηνλ Κύξην.
΢ηελ πιάλε πέθηνπκε, όηαλ λνκίδνπκε πσο είκαζηε πην ζπλεηνί θαη έκπεηξνη από ηνπο
άιινπο, αθόκα θη από ηνλ πλεπκαηηθό καο παηέξα. Έηζη ζθέθηεθα θη εγώ κε ηελ απεηξία
κνπ, θαη γη' απηό ππέθεξα. Δπραξηζηώ βαζηά ην Θεό, γηαηί έηζη κε ηαπείλσζε, κε
λνπζέηεζε θαη δελ πήξε ην έιεόο Σνπ από κέλα. Καη ηώξα ζθέθηνκαη πσο ρσξίο
εμνκνιόγεζε ζηνλ πλεπκαηηθό δελ είλαη δπλαηό λ΄ απαιιαγνύκε από ηελ πιάλε, γηαηί
ζηνλ πλεπκαηηθό έδσζε ν Θεόο ηε ράξε ηνπ "δεζμείν και λύειν".

Η κοινωνία με ηο Θεό

΋πνηνο αγαπάεη ηνλ Κύξην, ζθέθηεηαη πάληα Δθείλνλ. Ζ ζύκεζε ηνπ Θενύ γελλάεη ηελ
πξνζεπρή. Αλ δελ ζπκάζαη ηνλ Κύξην, ηόηε θαη δελ ζα πξνζεύρεζαη’ θαη ρσξίο ηελ
πξνζεπρή, δελ ζα παξακείλεη ε ςπρή ζηελ αγάπε ηνπ Θενύ, γηαηί ε ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο έξρεηαη κε ηελ πξνζεπρή.
Ζ πξνζεπρή πξνθπιάζζεη ηνλ άλζξσπν από ηελ ακαξηία, γηαηί ν λνπο, όηαλ πξνζεύρεζαη,
είλαη απαζρνιεκέλνο κε ην Θεό θαη ζηέθεηαη κε ηαπεηλό Πλεύκα ελώπηνλ ηνπ Κπξίνπ,
ηνλ Οπνίν γλσξίδεη ε ςπρή ηνπ πξνζεπρνκέλνπ.
Ο αξράξηνο όκσο ρξεηάδεηαη ρεηξαγσγό, επεηδή ε ςπρή, πξηλ έξζεη ε ράξε ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο, έρεη κεγάιν πόιεκν ελαληίνλ ησλ ερζξώλ θαη δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ε ίδηα,
αλ ε γιπθύηεηα πνπ δνθηκάδεη, πξνέξρεηαη από ηνλ ερζξό. Απηό κπνξεί λα ην δηαθξίλεη
κόλν εθείλνο πνπ γεύζεθε ν ίδηνο ην Άγην Πλεύκα. Απηόο αλαγλσξίδεη ηε ράξε θαηά ηε
γεύζε.
΋πνηνο ζέιεη λα αζθεί ηελ πξνζεπρή ρσξίο ρεηξαγσγό θαη, κέζα ζηελ ππεξεθάλεηά ηνπ,
θαληάδεηαη όηη κπνξεί λα ηε δηδαρζεί από ηα βηβιία, απηόο βξίζθεηαη θηόιαο ζηελ πιάλε.
Σνλ ηαπεηλό όκσο ηνλ πξνζηαηεύεη ν Κύξηνο· έηζη, αλ πξάγκαηη δελ ππάξρεη έκπεηξνο
νδεγόο, απηόο θαηαθεύγεη ζηνλ ππάξρνληα πλεπκαηηθό, θαη ν Κύξηνο ζα ηνλ ζθεπάζεη
ράξε ζηελ ηαπείλσζή ηνπ. ΢θέςνπ όηη ζηνλ πλεπκαηηθό δεη ην Άγην Πλεύκα, θαη απηόο ζα
ζνπ πεη ην σθέιηκν. Αλ όκσο ζθεθηείο πσο ν πλεπκαηηθόο δεη κε ακέιεηα θαη
δηεξσηεζείο, "Πώο είλαη δπλαηό λα έρεη ην Άγην Πλεύκα;", ζα ππνζηείο εμαηηίαο απηήο ηεο
ζθέςεο ζνπ κεγάιν πεηξαζκό, θαη ν Κύξηνο ζα ζε ηαπεηλώζεη θαη ζα επηηξέςεη λα πέζεηο
ζε θάπνηα πιάλε.
Ζ πξνζεπρή δίλεηαη ζηνλ πξνζεπρόκελν. Ζ πξνζεπρή πνπ γίλεηαη κόλν από ζπλήζεηα,
ρσξίο θαξδηά ζπληξηκκέλε γηα ηηο ακαξηίεο ηεο, δελ είλαη αξεζηή ζην Θεό.

Ω άλζξσπε, κάζε ηελ θαηά Υξηζηόλ ηαπείλσζε, θαη ν Κύξηνο ζα ζνπ ραξίζεη λα γεπζείο
ηε γιπθύηεηα ηεο πξνζεπρήο. Κη αλ ζέιεηο λα πξνζεύρεζαη θαζαξά, γίλε ηαπεηλόο, γίλε
εγθξαηήο, εμνκνινγήζνπ εηιηθξηλά θαη ζα ζε αγαπήζεη ε πξνζεπρή. Γίλε ππάθνπνο,
ππνηάμνπ επζπλείδεηα ζηηο αξρέο, κείλε επραξηζηεκέλνο κε όια, θαη ηόηε ν λνπο ζνπ ζα
θαζαξηζηεί από κάηαηνπο ινγηζκνύο. Να ζπκάζαη πσο ζε βιέπεη ν Κύξηνο, γη’ απηό
πξόζερε, κήπσο ιππήζεηο κε θάηη ηνλ αδειθό· κελ ηνλ θαηαθξίλεηο θαη κε ηνλ
ζηελνρσξήζεηο νύηε κ’ έλα βιέκκα, θαη ην Πλεύκα ην Άγην ζα ζε αγαπήζεη θαη ζα ζε
βνεζήζεη ζε όια.

*
Σν Άγην Πλεύκα κνηάδεη πνιύ κε αγαπεκέλε, γλήζηα κεηέξα. Ζ κεηέξα αγαπάεη ην παηδί
ηεο θαη πνλάεη γη’ απηό. Έηζη θαη ην Άγην Πλεύκα ζπιαρλίδεηαη, ζπγρσξεί, ζεξαπεύεη,
λνπζεηεί θαη ραξνπνηεί. Καη αλαγλσξίδεηαη ην Άγην Πλεύκα ζηελ ηαπεηλή πξνζεπρή.

΋πνηνο αγαπάεη ηνπο ερζξνύο, απηόο γξήγνξα ζα γλσξίζεη ηνλ Κύξην κε ην Άγην Πλεύκα.
΋πνηνο όκσο δελ ηνπο αγαπάεη – γη’ απηόλ δελ ζέισ νύηε θαλ λα γξάςσ. ΋κσο ηνλ
ιππάκαη, γηαηί βαζαλίδεη ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηνπο άιινπο θαη δελ ζα γλσξίζεη ηνλ Κύξην.

΢ηηο εθθιεζίεο ηεινύληαη νη ηεξέο αθνινπζίεο θαη ην Πλεύκα ηνπ Θενύ θαηνηθεί ζ’ απηέο.
Ζ ςπρή, σζηόζν, είλαη ν θαιύηεξνο λαόο ηνπ Θενύ, θαη όπνηνο πξνζεύρεηαη εζσηεξηθά,
γη’ απηόλ όινο ν θόζκνο έγηλε λαόο ηνπ Θενύ. Απηό όκσο δελ είλαη γηα όινπο.
Πνιινί πξνζεύρνληαη πξνθνξηθά ή πξνηηκνύλ λα πξνζεύρνληαη κε βηβιία. Καη απηό θαιό
είλαη θαη ν Κύξηνο δέρεηαη ηελ πξνζεπρή ηνπο. Αλ όκσο θαλείο πξνζεύρεηαη θαη
ζθέθηεηαη άιια πξάγκαηα, ν Κύξηνο δελ εηζαθνύεη απηή ηελ πξνζεπρή.

Ζ αδηάιεηπηε πξνζεπρή πξνέξρεηαη από ηελ αγάπε θαη ράλεηαη εμαηηίαο ηεο θαηαθξίζεσο,
ηεο αξγνινγίαο θαη ηεο αθξάηεηαο. ΋πνηνο αγαπάεη ην Θεό, απηόο κπνξεί λα Σνλ
ζθέθηεηαη κέξα θαη λύρηα, γηαηί ην λ’ αγαπάο ην Θεό θακηά εξγαζία δελ ην παξεκπνδίδεη.

Η αληθινή ελεςθεπία

΋ινη καο ηαιαηπσξνύκαζηε ζηε γε θαη δεηάκε ειεπζεξία, κα ιίγνη μέξνπλ ηη είλαη ε
ειεπζεξία θαη πνπ βξίζθεηαη.
Κη εγώ ζέισ επίζεο ειεπζεξία θαη ηελ αλαδεηώ κέξα θαη λύρηα. Έκαζα πσο βξίζθεηαη
θνληά ζην Θεό θαη δίλεηαη απ’ Απηόλ ζ’ όζνπο έρνπλ ηαπεηλή θαξδηά, ζ’ όζνπο
κεηαλόεζαλ θαη έθνςαλ ην ζέιεκά ηνπο ελώπηνλ ηνπ Κπξίνπ. ΢’ όπνηνλ κεηαλνεί, ν Θεόο
δίλεη ηελ εηξήλε Σνπ θαη ηελ ειεπζεξία λα Σνλ αγαπάεη. Γηαηί δελ ππάξρεη ηίπνηα
πνιπηηκόηεξν ζηνλ θόζκν από ηελ αγάπε ηνπ Θενύ θαη ηνπ πιεζίνλ. ΢’ απηά βξίζθεη ε
ςπρή αλάπαπζε θαη ραξά.

Ζ θαξδηά κνπ πνλάεη γηα όιν ηνλ θόζκν θαη πξνζεύρνκαη κε δάθξπα γη’ απηόλ, λα
κεηαλνήζνπλ όινη θαη λα γλσξίζνπλ ην Θεό, λα δήζνπλ κε αγάπε θαη λα γεπζνύλ ηε
γιπθύηεηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Θενύ.
Ω, όινη νη άλζξσπνη, πξνζεπρεζείηε θαη θιάςηε γηα ηηο ακαξηίεο ζαο, γηα λα ζάο
ζπγρσξήζεη ν Κύξηνο. ΋πνπ ππάξρεη άθεζε ακαξηηώλ, εθεί βξίζθεηαη ε ειεπζεξία ηεο
ζπλεηδήζεσο θαη ε αγάπε, έζησ θαη ιίγε.

Ο Κύξηνο καο έδσζε ηελ εληνιή λα αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιινλ. Απηή είλαη ε αιεζηλή
ειεπζεξία: ε αγάπε γηα ην Θεό θαη ηνλ πιεζίνλ. Δδώ βξίζθεηαη θαη ε ειεπζεξία θαη ε
ηζόηεηα. ΢ηελ θνζκηθή ηάμε είλαη αδύλαην λα ππάξμεη ηζόηεηα- απηό όκσο δελ έρεη
ζεκαζία γηα ηελ ςπρή. Γελ κπνξεί λα είλαη ν θαζέλαο βαζηιηάο ή άξρνληαο, παηξηάξρεο ή
εγνύκελνο ή δηνηθεηήο. Μπνξεί όκσο ν θαζέλαο, ζε όπνηα ηάμε θη αλ αλήθεη, λ’ αγαπάεη
ην Θεό θαη λα είλαη επάξεζηνο ζ’ Δθείλνλ- θη απηό είλαη ην ζπνπδαίν. Καη όζνη αγαπνύλ
πεξηζζόηεξν ην Θεό ζηε γε, ζα έρνπλ πεξηζζόηεξε δόμα ζηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαη
ζα είλαη πην θνληά ζηνλ Κύξην. Ο θαζέλαο ζα δνμαζηεί θαηά ην κέηξν ηεο αγάπεο ηνπ.

Ζ ζεία ράξε δελ αθαηξεί ηελ ειεπζεξία, αιιά ζπλεξγεί κόλν ζηελ εθπιήξσζε ησλ
εληνιώλ ηνπ Θενύ. Ο Αδάκ βξηζθόηαλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο ράξηηνο, αιιά δελ ηνπ
αθαηξέζεθε ην απηεμνύζην. Οη άγγεινη παξακέλνπλ επίζεο ζην Άγην Πλεύκα, αιιά δελ
ηνπο έρεη αθαηξεζεί ε ειεύζεξε βνύιεζε.

Ο Κύξηνο έδσζε ζηε γε ην Άγην Πλεύκα· θαη όζνη ην έιαβαλ, αηζζάλνληαη ηνλ παξάδεηζν
κέζα ηνπο.
Ίζσο πεηο: "Γηαηί ινηπόλ δελ έρσ θη εγώ κηα ηέηνηα ράξε;". Δπεηδή εζύ δελ παξαδόζεθεο
ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ, αιιά δεηο ζύκθσλα κε ην δηθό ζνπ ζέιεκα.

Παξαηεξήζηε εθείλνλ πνπ αγαπάεη ην ζέιεκά ηνπ: Γελ έρεη πνηέ εηξήλε ζηελ ςπρή ηνπ
θαη δελ επραξηζηηέηαη κε ηίπνηα. Γη' απηόλ όια γίλνληαη όπσο δελ ζα έπξεπε. ΋πνηνο όκσο
δόζεθε νινθιεξσηηθά ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ, έρεη ηελ θαζαξή πξνζεπρή θαη ε ςπρή ηνπ
αγαπάεη ηνλ Κύξην.

Έηζη δόζεθε ζην Θεό ε Τπεξαγία Παξζέλνο: "Ιδού η δούλη Κςπίος· γένοιηό μοι καηά ηο
πήμα ζος" (Λνπθ. 1, 38).
Αλ ιέγακε θη εκείο, "Ιδού ο δούλορ Κςπίος· γένοιηό μοι καηά ηο πήμα ζος", ηόηε ηα
επαγγειηθά ιόγηα ηνπ Κπξίνπ ζα δνύζαλ ζηηο ςπρέο καο, ε αγάπε ηνπ Θενύ ζα βαζίιεπε
ζ΄ όιν ηνλ θόζκν θαη ε δσή ζηε γε ζα ήηαλ απεξίγξαπηα σξαία.
Αιιά κνινλόηη ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ αθνύγνληαη ηόζνπο αηώλεο ζ΄ όιε ηελ νηθνπκέλε, νη
άλζξσπνη δελ ηα θαηαιαβαίλνπλ θαη δελ ζέινπλ λα ηα παξαδερζνύλ. ΋πνηνο όκσο δεη
ζύκθσλα κε ην ζέιεκα ηνπ Θενύ, απηόο ζα δνμαζηεί θαη ζηνλ νπξαλό θαη ζηε γε.

(Από ηε ζεηξά ησλ θπιιαδίσλ «Ζ ΦΩΝΖ ΣΩΝ ΠΑΣΔΡΩΝ» ηεο Ηεξάο Μνλήο
Παξαθιήηνπ Ωξσπνύ Αηηηθήο.)