You are on page 1of 4

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ФИНАНСИЈСКОГМЕНАЏМЕНТА

(оријентациона)
1. Настанак и развој науке о финансијама
2. Предмет изучавања науке о финансијама
3. Подела финансија
4. Финансијски систем и финансијски односи
5. Генеза пословних финансија предузећа
6. Финансијска функција предузећа
7. Задаци финансијске функције предузећа
8. Финансијски менаџмент предузећа
9. Финансијски маркетинг предузећа
10. Појам и класификација финансијске политике
11. Начела финансијске политике.
12. Начело финансијске стабилности
13. Начело ликвидности
14. Начело рентабилности
15. Начело финансијские еластичности.
16. Начело финансијске независности
17. Начело финансијске снаге
18. Фактори финансијске политике предузећа
19. Појам и фунакције финансијског планирања
20. Предмет и методи финансијског планирања
21. Принципи и методологија израде финансијског плана
22. Врсте финансијских планова
23. Бизнис план у функцији финансијског одлучивања
24. Начела и фактори организације финансијске функције
25. Финансијско одељење као облик организовања финансијске функције
26. Финансијска служба као облик организовања финансијске функције
27. Карактеристике биланса стања и биланса успеха предузећа
28. Латентне резерве и скриврени губици у билансу стања предузећа
29. Карактеристике финансијске структуре активе
30. Карактеристике финансијске структуре пасиве
31. Планирање минимално и максимално потребне акумулације
32. План нето обртног фонда
33. План нето новчаног тока (cash-flow)
34. Карактеристике финансијске равнотеже и неравнотеже
35. Међузависност краткорочне и дугорочне финансијске равнотеже и
неравнотеже
36. Верикална правила финансирања
37. Хоризонтална правила финансирања
38. Остала правила финансирања
39. Правило финансијске полуге
40. Појам и исказивање ликвидности предузећа
41. Планирање ликвидности предузећа
42. Оптимална ликвидност предузећа
43. Узроци неликвиности предузећа

1
44. Управљање пословним рачунима предузећа
45. Асигнација као облик међусобних плаћања
46. Цесија као облик међусобних плаћања
47. Компензација као облик међусобних плаћања
48. Појавни облици обртних средстава
49. Елементи плана обртних средстава
50. Бруто-маса, коефицијент обрта и преломне тачке
51. План новчаних обртних средстава
52. Трошкови прибављања залиха
53. Отимална величина поруџбине залиха
54. Сигурносне залихе
55. Карактеристике управљања новчаним средствима
56. Обрт новчаних средстава
57. Управљање краткорочним изворима финансирања
58. Комерцијални папири
59. Укалкулисане обавезе
60. Једнократни кредити
61. Кредитна линија
62. Револвинг кредити
63. Потраживања од купаца као колатерално обезбеђење
64. Залихе као колатерално обезбеђење
65. Управљање осталим краткорочни изворима финансирања
66. Управљање дугорочним изворима финансирања
67. Карактеристике комерцијалних и финансијских кредита
68. Пословни ризик (левериџ)
69. Финансијски ризик (левериџ) предузећа
70. Стопа приноса и структура капитала предузећа
71. Сложени ризик (левериџ) предузећа
72. Појам и карактеристике пореског система и пореске политике
73. Акциза
74. Порез на додату вредност
75. Порез на добит корпорације
76. Законска регулатива пореза на добит предузећа
77. Финансијска стратегија дугорочних пласмана
78. Финансијска стратегија дугорочних извора
79. Финансијска стратегија краткорочни потраживања
80. Финансијска стратегија краткорочних извора
81. Финаисијска стратгеија новчаних средстава
82. Финансијска стратегија основних средстава
83. Финансијска стратегија сопстевног капитала, туђег капитала и дугорочних
резервисања
84. Финансијска стратегија краткорочних пласмана
85. Финансијска стратегија расподеле нето добити
86. Врсте и критеријуми финансијских улагања
87. Извори финансијских улагања
88. Методе оцене и рангирања инвестиционих пројеката

2
89. Метод поврата уложених средстава
90. Метод нето садашње вредности
91. Метод интерне стопе рентабилитета
92. Међусобна условољеност метода процене инвестиционих пројекта
93. Метод МАPI
94. Карактеристике инвестиционог прортфолија
95. Диверзификација инвестиционог портфолија
96. Мерење ризика инвестиционог портфолија
97. Модели вредновања хартија од вредности (CAPM, APT модел)
98. Аукцијска продаја предузећа
99. Појам и карактеристике јавне аукције
100. Фазе јавне аукције
101. Завршна процедура и постаукцијски поступак
102. Појам и подела самофинансирања
103. Извори самофинансирања
104. Нето добитак (акумулација) као извор самофинансирања
105. Амортизација као извор самофинансирања
106. Појам, улога и врсте кредита
107. Каматна стопа као цена кредита
108. Појам и карактеристике заједничких улагања
109. Мотови и циљеви заједничких улагања
110. Облици заједничких улагања
111. Процена вредности заједничких улагања
112. Добит и губитак заједничких улагања
113. Начела финансирања заједничких улагања
114. Учешћа, аванси, претплате и бесповратно финансирање
115. Финансирање путем лизинга
116. Појам и врсте лизинга
117. Калкулација лизинг аранжмана
118. Законска регултива финансијског лизинга
119. Финансирање путем факторинга
120. Принцип финансијске консолидације (санације) предузећа
121. Анализа финансијског резултата предузећа
122. Анализа финансијског пложаја предузећа
123. Предлог плана финансијске консолидације (санације) предузећа
124. Прелог мера за успешно пословање консолидованог предузећа
125. Законска регулатива стечајног поступка
126. Појам, врсте и послови финансијског тржишта
127. Учесници и инструменти на финансијском тржишту
128. Финансијске берзе и врсте берзанских послова
129. Принципи трговања на финансијској берзи
130. Светски берзански индекси
131. Појам и обезбеђење сталне ликвинсоти банке
132. Узроци и мере за превазилажење неликвидности банке
133. Стратегија управљања жиро-рачуном пословне банке
134. Управљање ризицима пословне банке

3
135. Платни пропмет и трансакције плаћања
136. Плаћање по бруто систему обарчуна (RTGS систем)
137. Плаћање по нето сустему обрачуна (жиро-клиринг)
138. Инструменти платног промета
139. Електронски начин обављања платног промета
140. Контрола платног промета пословних банака
141. Есконтни кредит
142. Акцептни и авални кредит
143. Контокорентни кредит (кредит по текућем рачуну)
144. Ломбардни кредит
145. Рамбурсни кредит
146. Винкулациони кредит
147. Хипотекарни кредит
148. Конзорцијални кредит
149. Форфертинг кредит
150. Циљеви корпоративног предузећа
151. Спајање предузећа и стицање власништва над корпоративним
предузећем
152. Управљање корпоративним предузећем
153. Реструктуирање корпоративног предузећа одвајањем и стварањем
новог предузећа
154. EBIT - EPS анализа у функцији структуре капитала корпоративног
предузећа
155. Појам и врсте обвезница
156. Емисија обвезница
157. Опозив обвезница
158. Подешавање позиције обвезница
159. Вредновање конвертибилних обвезница
160. Појам и врсте акција
161. Цена обичних (редовних) акција
162. Уситњавање и искуп обичних акција
163. Акумулирани и капитални добитак обичних акција
164. Цена преференцијалних (приоритетних) акција
165. Вредновање опције и рокови њеног доспећа
166. Модел опције Блек-Шолс (Black-Scholles)
167. Варант као опција куповине обичних акција
168. Дивидендна политика корпоративног предузећа
169. Карактеристике трансфера новчаних средстава
170. Банке у функцији трансфера новчаних средестава
171. Електронски трансфер новчаних средстава
172. Политика убрзане наплате потраживања у функцији трансфера
новчаних средстава
173. Измирење обавеза у функцији трансфера новчаних средстава
174. Кредитна политика и кредитни стандарди
175. Кредитни услови и кредитни период
176. Кредитна анализа купаца