You are on page 1of 30

1

Vrije Gesubsidieerde Zelfstandige Kleuterschool


Nokerepontweg 5
9772 Wannegem-Lede
09/383.70.04
kleutersch.wannegem@scarlet.be
http://home.scarlet.be/wannegem

Onthaalbrochure

Welkom
Aan de ouders.
Beste ouders,
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt door uw kinderen aan ons toe
te vertrouwen. Wij zullen ons ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw
kind(eren).
Onze school is een katholieke basisschool. Dit houdt in dat wij opvoeden en onderwijzen
vanuit christelijk genspireerde waarden en opdrachten voor een eigentijdse katholieke
basisschool.
In samenwerking met u willen wij bovendien streven naar een eigentijds schoolbeeld: een
school met een gedeelde verantwoordelijkheid, met oog en oor voor mensen en dingen, een
creatieve school die tijd en ruimte maakt voor de eigenheid van elk kind, een school waar het
kind zich thuis voelt.
Opvoeden en onderwijzen is niet alleen de taak van de school, maar ook en vooral van het
gezin. Daarom durven wij rekenen op een goede samenwerking. Bij vragen en problemen
staan wij altijd klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Langs deze onthaalbrochure
willen wij de informatie doorgeven die belangrijk is voor een goede samenwerking. Bewaar
deze brochure zorgvuldig zodat u ze steeds kan raadplegen. Elk nieuw schooljaar zal ze
aangevuld worden.
Wij hopen dat u mee wil werken aan de doelstellingen van onze school en de gemaakte
afspraken wil navolgen. Het is bovendien belangrijk dat u uw kind(eren) aanmoedigt om te
groeien in de sociale vaardigheden waarin wij samen willen oefenen.
Vriendelijke groeten van het schoolteam,
Juf Jorka en Meester Bavo

1. Onze visie
Onze school zien wij als een gentegreerde geloofs-, leer en leefgemeenschap.
Wij werken aan een christelijk opvoedingsproject
De christelijke zingeving en beleving ondersteunen het hele schoolgebeuren. De
inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus. Wij hebben de opdracht de
kinderen te laten kennis maken met Zijn leven en Verhaal. Onze school heeft ook een
zendingsopdracht. Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij getuigen van een christelijk
geloof. Dit houdt enerzijds in dat zij dit trachten voor te leven en anderzijds dat zij erover
vertellen aan de kinderen.
In het schoolgebeuren maken wij plaats voor gebedsmomentjes met de kinderen.
Wij streven naar kwaliteitsonderwijs
Door respect voor en aanvaarding van elk kind stellen wij het kind centraal. Daarom passen
wij onze didactische werkwijze aan, zodat ieder kind volgens eigen mogelijkheden kan
ontwikkelen en zich maximaal mag ontplooien.
Vanuit onze christelijke levensvisie besteden wij bijzondere zorg aan de zwakkeren, de
kleinen ... We streven naar respect voor elk kind en een aanvaarding van ieder zoals hij of zij
is. Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.
In ons onderwijzen streven we naar een totale ontplooiing door zowel hoofd, hart als handen
aan bod te laten komen.
Onze brede zorg heeft twee dimensies;
We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders,
uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.
Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de
kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiren.
We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.
Hier stoten we op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als
school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde
centra
Wij proberen een dynamische school te zijn die niet vastroest in haar fundamenten. Met het
oog op de kwaliteit van ons onderwijs staan wij open voor vernieuwing en verbetering. Onze
leerkrachten worden bovendien aangemoedigd om zich verder bij te scholen en op de hoogte
te blijven van nieuwe impulsen en leerinhouden.
Wij willen een open gemeenschap vormen
We besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positieve relaties tussen alle leden
van de schoolgemeenschap, kinderen, leerkrachten, ouders, directie en schoolbestuur. Maar
onze schoolgemeenschap wil geen eiland zijn. Onze klas, onze school maakt deel uit van een
grotere gemeenschap. We willen onze leerlingen daarom opvoeden tot een sociale
ingesteldheid, respect en openheid in een pluriforme samenleving. Wij eerbiedigen andere
godsdiensten zonder daarom onze eigenheid prijs te geven.

2. De structuur van onze school


2.1 Naam en vestigingsplaatsen
Onze vrije kleuterschool behoort tot het vrij katholiek basisonderwijs.
Ze bestaat uit 1 klas.
Schooladres:
Vrije gesubsidieerde zelfstandige kleuterschool
Nokerepontweg 5
9772 Wannegem-Lede
tel. 09/383.70.04

2.2 Het Schoolbestuur


VZW Katholieke Scholen regio Kruishoutem
Pastorijstraat 15
9770 Kruishoutem
Voorzitter:
Caroline Santens
Baillistraat 12
9770 Kruishoutem
tel.: 056/60.00.30
Secretaris:
Lootens Marcel
Fonteinstraat 7
9772 Wannegem-Lede
tel. 09/383.55.63
Leden van de beheerraad:
- Dhuyvetter Eric, Hedekensdriesstraat 41, 9770 Kruishoutem, tel. 09/383.61.29
- Veerle Snoeck, Karreweg 69, 9770 Kruishoutem, tel. 09/380.88.93
- Martine de Vreese, Brugstraat 30, 9770 Kruishoutem, tel. 09/383.78.73
- Vivianne De Clercq, Nokerepontweg 9, 9772 Wannegem-Lede, tel. 09/383.74.83
Leden:
- Marc Dedeken, Oudenaardsesteenweg 34, 9772 Wannegem-Lede, tel. 09/383.55.88
- Carlos Weytens, Hoogstraat 11, 9770 Kruishoutem, tel. 09/383.57.97

2.3 De scholengemeenschap
Onze school behoort tot de scholengemeenschap KRUIZINGA
Tussen de volgende 4 scholen werd een overeenkomst gesloten:
V.ZW. Katholieke Scholen, Regio Berg en Dal
V.Z.W. Katholieke Scholen, Regio Kruishoutem
V.Z.W. Katholiek Scholen, Regio Land van Gavere
V.Z.W. Katholieke Scholen, Huise-Lozer-Ouwegem
De volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap:
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kloosterstraat 2, 9890 Gavere
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Bossemstraat 2, 9898 Dikkelvenne
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Steenweg 41, 9890 Asper
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kloosterstraat 18a, 9750 Zingem
- Vrije Kleuterschool, Lozerstraat 26, 9770 Kruishoutem-Lozer
- Vrije Basisschool, Molendamsrtaat 8a, 9750 Zingem-Ouwegem
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kwaadstraat 20, 9750 Zingem
- Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Brugstraat 29, 9770 Kruishoutem
- Vrije Gesubsidieerde Zelfstadige Kleuterschool, Nokerepontweg 5, 9772
Wannegem-Lede
2.4 L.O.C.
Naast de schoolraad bestaat, zoals voorgeschreven, ook een lokaal onderhandelingscomit
(LOC). Het LOC is een adviserend orgaan met een vertegenwoordiging van het Schoolbestuur
en het personeel dat personeelsaangelegenheden behandelt en minstens 3x per jaar
samenkomt.
Voorzitter:
Caroline Santens, Baillistraat 12, 9770 Kruishoutem, tel.: 056/60.00.30
Vertegenwoordigers van het schoolbestuur:
- Carlos Weytens, Hoogstraat 11, 9770 Kruishoutem, tel. 09/383.57.97
- Marc Dedeken, Oudenaardsesteenweg 34, 9772 Wannegem-Lede, tel. 09/383.55.88
Vertegenwoordigers van het personeel:
- Mevr. Saveyn Marleen, Bellegemstraat 6, 9770 Kruishoutem, tel. 09/386.46.95
- Mevr. Van Hoecke Carine, Visserijstraat 7, 9870 Zulte, tel. 09/388.76.45
Secretaris :
- Mevr. Ann Ballet, Nazarethsesteenweg 119, 9770 Kruishoutem, tel. 09/384.82.29

2.5 Participatie
a. schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding,
personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals
een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar.
In onze school wordt er voor de schoolraad samengewerkt met de Vrije Basisschool
Kruishoutem/Nokere
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van
rechtstreekse verkiezingen aangeduid.
Samenstelling:
Een afvaardiging van het Schoolbestuur,
Een afvaarding van de ouders (spreekbuis voor alle ouders),
- Vicky Van Brabandt, Ommegangstraat 13, 9770 Kruishoutem, tel.
09/380.15.57
- Regine Dhaene, Heuzelstraat 26, 9790 Ooike, tel. 0487/49.17.97
- Stef Thienpont, Nokerepontweg 15 , 9772 Wannegem-Lede, tel.: 09/385.80.65
Een afvaarding van het personeel,
- Hilde Bostijn, Leedsestraat 17, 9772 Wannegem-Lede, tel. 09/383.69.35
- Tine Logghe, Tientjesstraat 67, 8530 Harelbeke, tel. 056/32.94.82
- Filip Vuye, Beertegemstraat 81, 9750 Zingem, tel. 09/384.63.26
- Bavo De Baere, Kloosterhoek 17, 9790 Elsegem, tel. 056/32.44.95
Een afvaarding van de lokale gemeenschap,
- Paul De Baere, Anzegemsesteenweg 44, 9770 Kruishoutem, tel.: 09/383.64.01
- Erica Van Meirhaeghe, Akkerstraat 4, 9770 Kruishoutem, tel.: 09/383.71.73
- Paul Laurier, Nokerepontweg 9, 9772 Wannegem-Lede, tel.: 09/383.74.83
- Andr Roobroeck Bosstraat 2, 9770 Kruishoutem, tel.:09/386.98.14
Een voorzitter,
- Vicky Van Brabandt, Ommegangstraat 13, 9770 Kruishoutem, tel.
09/380.15.57
En een secretaris.
- Lutgard Van De Putte, t Barontje 10, 9770 Kruishoutem, tel.: 09/383.86.25
De directie is op deze vergaderingen ook steeds aanwezig. Hij heeft in de vergadering een
adviesgevende functie.
Samen helpen ze het algemene schoolleven in goede banen te leiden. Naar gelang van de
agendapunten heeft de participatieraad informatierecht, advies-, overleg-, of
instemmingsbevoegdheden. De raad zetelt voor de duur van 4 jaar. Daarna zijn er opnieuw
verkiezingen.

b. ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minstens tien procent van de ouders
erom vraagt, voor zover dit percentage ten minstens drie ouders betreft. De ouderraad heeft
een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
In onze school is er geen ouderraad.

3. Het schoolteam
3.1 Onze kleuterschool
Onze kleuterschool telt 1 klas voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar.

Onderwijzend personeel + directie:

Meester Bavo De Baere


Kloosterhoek 17
9790 Elsegem
tel. 056/32.44.95 GSM: 0478/64.20.04

Juf Jorka Pots


Sint Martinusplein 3
9620 Velzeke
tel. 09/272.82.72 GSM: 0496/73.13.92

Juf Christel Van Coster


Kortrijkstraat 44
9790 Wortegem-Petegem
GSM: 0494/49.36.98

Juf Jolien Vanderhaegen


Acaciastraat 70
9890 Gavere
GSM: 0487/67.05.50

Administratief medewerkster

Rita Mincke
Aalststraat 174
9700 Oudenaarde
tel. 055/31.78.78

4. Extra professionele ondersteuning en begeleiding


Onze school kan rekenen op een professionele en degelijke ondersteuning en begeleiding op
verschillende terreinen.
4.1 Pedagogische districtbegeleider:
-

Henk De Reviere, Bellemstraat 84, 9880 Aalter, tel . 09/374.79.69

4.2 Inspecteur-adviseur godsdienst:


-

Katrien Tonnard, Wisselmaat 1, 9520 Bavegem, tel.: 0474/58.38.65

4.3 Districtbegeleider bewegingsopvoeding:


-

Gerda Geenens, Mariaborrestraat 2, 9680 Maarkedal, tel., 055/31.88.87

4.4 C.L.B.-begeleiding:
-

Vrij C.L.B.-centrum, Burgscheldestraat 7, 9700 Oudenaarde, tel. 055/31.38.62.


Openingsuren:
8.30 uur 12.00 uur
13.30 uur 16.30 uur
woensdag tot 18.30 uur en vrijdag tot 12.00 uur
Het centrum biedt:
Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school.
Onafhankelijk, discreet en gratis.

Het C.L.B.-centrum staat in dienst van de leerlingen, ouders, leerkrachten en directies. Het wil
een helpende hand zijn bij het streven naar een optimale begeleiding van kinderen.
Binnen het kleuteronderwijs gaat de zorg vooral uit naar:
- de ontwikkeling van de kleuters,
- het voorbereiden op lezen, schrijven en rekenen,
- het zich goed voelen op school,
- de aanpassing naar het eerste leerjaar,
- de opvoeding.
Ouders kunnen altijd het C.L.B. raadplegen en een individuele test aanvragen voor hun kind
indien ze dit wensen. Zij kunnen hiervoor terecht bij Greet Cnockaert psycho-pedagogisch
medewerkster, Burgscheldestraat 7, 9700 Oudenaarde, tel. 055/31.38.62

10

4.5 Logopedische dienst


Wanneer leerkrachten opmerken dat een kind stem-, spraak- of taalmoeilijkheden heeft, kan
de hulp van een logopedist zinvol zijn. Als ouders wordt u uiteraard als eersten op de hoogte
gebracht en kan in samenspraak naar een oplossing worden gezocht.

4.6 Medisch schooltoezicht


Gezondheidscentrum Caritas, Burgscheldestraat 7, 9700 Oudenaarde, tel. 055/31.38.61
Verplichte begeleiding betreffende gezondheidszorg:
1. Algemene consulten
2de kleuterklas (in het 2de of 3de trimester)
Deze consulten kunnen door de ouders niet geweigerd worden, noch vervangen door een
onderzoek van eigen huis of kinderarts.
Ouders kunnen enkel schriftelijk bezwaar indienen tegen de schoolarts. Zij dienen dan een
schoolarts van een ander C.L.B.-centrum aan te duiden die de onderzoeken zal uitvoeren.
2. Gerichte consulten door de arts en een verpleegkundige op school.
1ste kleuterklas (3de trimester)
Het betreft hier vooral deelonderzoeken (gezicht, gehoor,) en herhalingen van
vaccinaties. Voor de herhaling kunnen ouders wel beroep doen op hun eigen huisarts. Zij
krijgen hiervoor de nodige documenten, die zij aan hun arts dienen voor te leggen en
daarna aan het C.L.B. terug moeten bezorgen.

11

5. Het kindvolgsysteem
5.1 Kindvolgsysteem
Vanaf de eerste kleuterklas wordt in samenwerking met het C.L.B. een kindvolgsysteem
gestart. De bedoeling hiervan is uiteindelijk te kunnen komen tot een kwaliteitsverbetering
van ons onderwijs.. Door overleg en samenwerking willen we langs deze weg komen tot
vernieuwing en verbetering van de uitvoering van onze onderwijsopdracht. We willen onze
kinderen immers alle kansen tot slagen bieden.

5.2 Uitwerking voor het kleuteronderwijs


De observatiegegevens worden vanaf de eerste kleuterklas twee keer per schooljaar ingevuld.
Eenmaal per schooljaar is er een bespreking met de C.L.B.-verantwoordelijke en directie. Uit
dit overleg zal blijken of bijkomende hulp noodzakelijk is. Op het einde van de derde
kleuterklas wordt er een schoolrijpheidstest afgenomen. Hieruit zal moeten blijken of het kind
klaar is voor de stap naar het eerste leerjaar. Dit gebeurt in multidisciplinair overleg;
kleuterleidster, directie en C.L.B.-verantwoordelijke.

12

6. Het schoolreglement
6.1 De wettelijke verplichtingen
Algemeen
De inschrijving van je kind op onze school kan pas gerealiseerd worden nadat jullie akkoord
gaan met het volledige schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel
zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de
ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan
de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde
schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Het schoolreglement zal voortaan, met ingang vanaf 1 september 2012, via de website
(http://home.scarlet.be/wannegem) of schriftelijk (op verzoek) aangeboden worden. De ouders
moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement.
Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het
kind bevestigt en de verwantschap aantoont (kids ID-kaart, het trouwboekje, het
geboortebewijs, een reispas, ).
De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school,
tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement (zie
verder).
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het
inschrijvingsregister. Zij worden slechts n maal ingeschreven volgens chronologie.
Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter
opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter
toegelaten in de school en wordt hij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de
volgende instapdagen:
de eerste schooldag na de zomervakantie;
de eerste schooldag na de herfstvakantie;
de eerste schooldag na de kerstvakantie;
de eerste schooldag van februari;
de eerste schooldag na de krokusvakantie;
de eerste schooldag na de paasvakantie;
de eerste schooldag na Hemelvaartdag.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure
ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden
voldoet. (Kijk in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 3.1 om meer te weten te komen
over deze voorwaarden. http://www.vvkbao.be/nieuws/aanpassing-model-schoolreglementen-infobundel-onderwijsregelgeving )

13

Organisatie van de leerlingengroepen


De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je
kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar
overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De
genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling
toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het
daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het
belang van je kind.
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).
Schoolcapaciteit
Elke school in Vlaanderen moet haar capaciteit bepalen tot op een bepaald niveau. Zo is het
schoolbestuur VERPLICHT om de capaciteit te bepalen op het niveau van de school en van
het kleuteronderwijs. De overheid legt echter geen klasgrootte op en gaat niet in op wat het
vol zijn van een school betekent. De school bepaalt dus autonoom haar maximale capaciteit.
Voor onze school betekent dit:
- Hoofdschool, Nokerepontweg 5, 9772 Wannegem-Lede:
Kleuteronderwijs
: 40 leerlingen
Totaal
: 40 leerlingen
Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan alle leerlingen inschrijven.
Gezien er momenteel in geen enkele school op het grondgebied van de gemeente Kruishoutem
een capaciteitsprobleem is:
- kunnen de inschrijvingen op 1 september van het huidige schooljaar starten voor
het daaropvolgende schooljaar.
- is er geen enkele voorrangsregeling voor bepaalde groepen (broers & zussen,
kinderen van personeel,...)
- is er geen voorafgaande meldingsplicht
Weigeren van een inschrijving
Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. Toch kan de
school een leerling weigeren onder bepaalde omstandigheden.
1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of
het daaraan voorafgaande schooljaar door een tuchtmaatregel definitief werd
uitgesloten in de school.
2. Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert
de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die
nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de
leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt,
wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school
is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de
kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar

14

wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag
nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de
leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
3. Wanneer deze capaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren.
Indien zijn betrokken scholen of vestigingsplaatsen gelegen zijn binnen eenzelfde of
aaneensluitende percelen, of gescheiden zijn door maximaal twee kadastrale percelen
hetzij door een weg, kan een schoolbestuur ervoor opteren om de desbetreffende
scholen of vestigingsplaatsen als n geheel te beschouwen en n capaciteit te
bepalen. (Campusgedachte)
Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringdocument en wordt als geweigerde
leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen
in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het
schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de
volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30ste juni van het schooljaar
waarop de inschrijving betrekking had.
4. Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders
schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw
schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren,
dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het
lopende schooljaar.
Indien slechts n ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in
toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met
instemming van de andere ouder.
De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen (eventueel na onderzoek van de
draagkracht van de school) bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van
de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur.
Bij een weigering op draagkracht wordt door het Lokaal Overlegplatform (LOP) onmiddellijk,
en zonder te wachten op de vraag van de ouders, een bemiddelingsprocedure opgestart. Bij
weigering op basis van de andere redenen start het LOP alleen een bemiddeling wanneer de
ouders er uitdrukkelijk om verzoeken. Indien de school niet behoort tot een LOP duidt de
Vlaamse Regering per provincie, een LOP-deskundige en een onderwijsinspecteur aan die de
taken van het LOP opnemen. Na de bemiddeling door het Lokaal Overleg Platform kunnen
ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Leerplicht
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht
om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus
net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig
schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
Een jaar langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en
een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij
het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. De ouders nemen de uiteindelijke
beslissing.

15

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager
onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vr 1 januari
geen lager onderwijs meer kan volgen.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.
Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen
gebeuren.
Ouderlijk gezag - echtscheiding
Bij iedere inschrijving gaan we er van uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het
kind niet inschrijven. We kunnen het kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.
Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid,
begrip en extra aandacht bieden.
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de
rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een
vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders mondelinge
afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over
het kind worden genomen.
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuteit van het leren te garanderen, weigert
de school mee te werken aan het co-schoolschap (= het kind tijdens het schooljaar op twee
plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft).

Bij schoolverandering
Indien men een verandering van school overweegt neemt men steeds contact op met de
directie van de school.
Schoolverandering kan:
1. Onmiddellijk in geval van akkoord van het schoolbestuur van de oorspronkelijke school
(school waar het kind is ingeschreven).
2. In geval van betwisting, zeven kalenderdagen nadat de ouders de schoolverandering
schriftelijk hebben meegedeeld aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school. In dit
geval kan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school de onderwijsinspectie
verzoeken binnen de zeven kalenderdagen aan de ouders een advies in verband met de
schoolverandering te formuleren.
In geval van betwisting geldt de datum van de poststempel of de datum van overhandiging
van de mededeling.
Afwezigheden
In het kleuteronderwijs zijn medische attesten niet nodig omdat kleuters niet leerplichtig zijn.
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij echter dat u als ouder de kleuterleidster of de directie
zou verwittigen.

16

Voor kleuters die al leerplichtig zijn gelden dezelfde regels als voor de leerlingen van het
lager onderwijs:

Wegens ziekte
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje
aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een
medisch attest.
-

Is je kind mr dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch


attest verplicht.
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
briefje van de ouders voldoende. Zon briefje van de ouders kan slechts 4 keer
per schooljaar.

Is je kind afwezig tijdens de week onmiddellijk vr of onmiddellijk na de


herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie dan is steeds een
medisch attest vereist. Een briefje van de ouders is voor deze gevallen niet
mogelijk.

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het
CLB.

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel


mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

Andere afwezigheden
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit
op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:
-

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant tot en met de tweede graad;

het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap
van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;

de deelname aan time-out-projecten;

in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen


voor maximum 4 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven
wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te
keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1
september tot en met 30 juni.

17

Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor
de toelating tot het eerste leerjaar.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer
dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het
CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een
gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school
het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Onderwijs aan huis


Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vr 1 januari
van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon
internetonderwijs of een combinatie van beiden (kleuter- of lager onderwijs; 4 lestijden per
week) indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
1.
2.

3.

De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte


of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).
De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de
thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het
kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs
mag volgen.
De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken
leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

Specifieke situatie bij chronische ziekte (=een ziekte die een continue of repetitieve
behandeling van minstens 6 maanden noodzaakt):
1.

2.

voor chronisch zieke kinderen vervalt de wachttijd van 21 kalenderdagen. Deze


kinderen hebben recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen
afwezigheid (moeten niet in een ononderbroken periode doorlopen). Telkens het
kind daarop opnieuw 9 halve schooldagen afwezigheid heeft opgebouwd, heeft het
opnieuw recht op 4 uur tijdelijk onderwijs aanhuis;
voor chronisch zieke leerlingen moet bij de eerste aanvraag tijdens het betrokken
schooljaar een medisch attest worden gevoegd, uitgereikt door een geneesheerspecialist, dat het chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat het kind
onderwijs mag krijgen. Bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van deze
chronische ziekte tijdens hetzelfde schooljaar is geen nieuw medisch attest vereist.
Er dient wel een nieuwe aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis ingediend te
worden.

18

Medicatie
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie
toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven verantwoordelijke verwittigd
worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal
de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan
een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest, welke te vinden zijn
op de website van de school (http://home.scarlet.be/wannegem) van ouders aangevuld met een
doktersattest dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

19

Preventie en welzijn
Het welzijns- en preventiebeleid van de school is opgenomen in de beleidsverklaring van het
schoolbestuur, die hieronder wordt weergegeven. Via het schoolreglement, de nieuwsbrieven,
losse mededelingen worden de ouders op de hoogte gebracht van initiatieven rond veiligheid,
welzijn en milieu. Voor de leerlingen gebeurt dit binnen wereldorintatie, projecten,
belangstellingscentra,
Het schoolbestuur VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO KRUISHOUTEM
En de directie van VRIJE GESUBSIDIEERDE ZELFSTANDIGE KLEUTERSCHOOL
WANNEGEM-LEDE
Verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen (1) en
genspireerd vanuit het opvoedingsproject.
Om gestalte te geven aan dit beleid:
1. Werkt het schoolbestuur en de directie, in samenwerking met de hirarchische lijn, met
medewerking en advies van de interne en externe diensten, een dynamisch risicobeheersingssysteem
uit, stelt een globaal preventieplan op en voert jaarlijks de actieplannen uit. Daarbij wordt
voorafgaand het advies gevraagd van het comit/de vakbondsafvaardiging of worden de plannen
voorgelegd aan het personeel.
In dit globale preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld,
wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op
elke niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig gevalueerd.
2. wordt betreffende welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke
medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.
3. streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen, in eerste
instantie deze beleidsverklaring. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en
instructies, via het schoolwerkplan, op personeelsvergaderingen, Ook stelt de directie aanvullende
regels op voor extra schoolse activiteiten.
4. waakt de directie erover dat de kleuters, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen op het
gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij
klassenbezoeken, op oudercontacten, ...
5. worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij
gentegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.
6. worden kleuters, leerlingen, personeelsleden en derden tewerkgesteld in de school, regelmatig
gewezen op bestaande risicos. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de nieuwkomers.
7. streven het schoolbestuur en de directie ernaar, om bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw,
verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering betreffende veiligheid, gezondheid en
milieu te doen naleven
8. zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreerde budgettaire
mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun)
opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de
directie de werking van de interne dienst.
9. bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met
het C.L.B. in verband met het medisch schooltoezicht.
10. werkt de school actief mee aan preventie-initiatieven van de overheid.

(1) welzijnswet van 4 augustus 1996 en KBs

20

CLB

Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen


Centrum voor Leerlingenbegeleiding Je

CLB ZOV helpt

Als CLB willen wij u informeren over onze werking en de rechten en plichten die daarmee gepaard
gaan. Omdat in onze werking de leerling centraal staat, werd de tekst in de eerste plaats naar de
leerling toe geschreven, maar we willen tegelijk ook de ouders aanspreken, zeker die van de
minderjarige leerling.
Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen
met de school, maar we maken er geen deel van uit. Je kan dus gerust los van de school bij ons
terecht.
Voor elke school is er een CLB-team. Dit bestaat uit een maatschappelijk werker en een psychopedagoog, een arts en een verpleegkundige. De namen van de teamleden staan op de sticker in je
schoolagenda. Je kan dit ook zien op onze website: www.vclbzov.be.
WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen,
ouders en scholen.
Je KAN naar het CLB...
als je ergens mee zit of je niet goed in je vel
voelt
als je moeite hebt met leren
voor studie- en beroepskeuzehulp
als je vragen hebt over je gezondheid, je
lichaam...
met vragen over seks, vriendschap en
verliefdheid
voor inentingen.

Je MOET naar het CLB...


op medisch onderzoek
als je te vaak afwezig bent op school
(leerplicht)
voor een overstap naar het buitengewoon
onderwijs
om vroeger of net later aan de lagere school
te beginnen
bij een niet zo voor de hand liggende instap
in het eerste leerjaar A of B van het
secundair onderwijs.

HET MEDISCH ONDERZOEK


Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon
onderwijs op leeftijden. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een
erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch
Overzicht medische consulten
onderzoek uit.
1e kleuterklas of
3/4 jaar
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter 2e kleuterklas
4/5 jaar
altijd vragen stellen of je kan dat ook op een later tijdstip doen.
1e lagere school
6/7 jaar
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren maar
3e lagere school
8/9 jaar
10/11 jaar
daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan 5e lagere school
1e secundair
12/13 jaar
de directeur van je CLB.
3e secundair

14/15 jaar

INENTINGEN
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de
overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Je wordt tijdig op de
hoogte gebracht van de inentingen ( welk spuitje je wanneer krijgt ).

21

CLB-DOSSIER
Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier:
in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding
we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid
we houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen.
Het dossier inkijken?
- Vanaf 12 jaar mag je dat zelf. Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw
toestemming.
- Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken zonder jouw
toestemming.
- Het inzagerecht geldt niet altijd, er zijn uitzonderingen. En het geldt ook niet voor het volledige
dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Daarbij krijg je mondeling uitleg. De
kopie is vertrouwelijk en mag enkel dienen voor jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet
in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet
gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
NAAR EEN ANDERE SCHOOL
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Jij
(wanneer je 12 jaar bent) of je ouders kunnen zich daartegen verzetten maar sommige gegevens geven
we verplicht door. Het volgende kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht,
inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je
inschrijving in de nieuwe school, schriftelijk laten weten aan je oude CLB. Dat moet zo snel omdat je
dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
EN LATER?
We houden je dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Dit gebeurt
onder het beheer van de directeur.
1.7 VERDER
Wanneer je nog vragen hebt, twijfels, klachten, kun je steeds contact opnemen met de teamleden en
indien nodig met de directeur. Bij elke individuele begeleiding krijg je hierover mondelinge
toelichting. Heel wat bijkomende informatie vind je ook op onze website: www.vclbzov.be.
Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
HOE KAN JE ONS BEREIKEN ?
Je kan een afspraak maken met onze medewerkers op school of op ons centrum. Die afspraak kan,
indien nodig, ook doorgaan buiten onze openingsuren.
HOOFDZETEL
Burgschelde 7, 9700 Oudenaarde
055 31 38 62

055 31 84 10

oudenaarde@vclbzov.be

Openingsuren : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u -12.00u en van 13.00u -16.30u
woensdag van 13u -16u30
Sluitingsperiode : wettelijke en decretale feestdagen
van 15 juli t/m 15 augustus, kerstvakantie (min 2 dagen) en paasvakantie

22

6.2 Organisatorische en pedagogische afspraken


Dagindeling
Klasuren:
maandag, dinsdag & donderdag: 08.35u. tot 16.00 u.
woensdag: 08.35u. tot 11.20 u.
vrijdag: 08.35u. tot 15.00 u.
Onderbrekingen
9.50 u. tot 10.05 u.
14.55 u. tot 15.10 u.

Onderbrekingen
Tijdens de speeltijd in de voormiddag kan chocomelk, melk, appelsap of yoghurt verkregen
worden.
In het kader van het gezondheidsbeleid dat we voeren op onze school wordt er dinsdag en
donderdag geen chocomelk gedronken; melk, appelsap en yoghurt kunnen die dagen wel.
Naast dit aanbod, en ook kaderend in ons gezondheidsbeleid, kunnen de kinderen tijdens alle
onderbrekingen vrij water drinken aan de drinkfontein in de gang. Tijdens de klasuren kan dit
ook met behulp van een eigen beker in de klas.
Tijdens de voormiddagspeeltijd mogen de kinderen steeds een koekje of een stuk fruit opeten.
Wat we niet willen zijn snoepen, snoeprepen, met chocolade omhulde koeken,
chocoladerepen,...
Tijdens de namiddagspeeltijd worden er geen koeken/snoepen gegeten. We vragen wel om
iedere dag een stuk fruit mee te brengen. Elke dag wordt er in de namiddag tijd gemaakt door
de juf/meester om dit fruit gezamenlijk en klassikaal op te eten.
Een gezonde gewoonte waar wij graag het goede voorbeeld willen in geven.
Mogen we u vragen om koek/fruit steeds te voorzien van hun naam of een herkenbaar
symbooltje/stickertje?
Tijdens de onderbrekingen op vrijdag mogen de kinderen hun eigen fiets, go-cart, step,
driewieler, meebrengen om er met te rijden op onze speelplaats. Bij de kinderen gekend als
vrijdag=fietsdag.

Te laat komen
We proberen elke dag tijdig op school te zijn, zo worden klas-activiteiten niet onderbroken en
zal uw kleuter(s) niets missen van het klasgebeuren. Maak het afscheid niet onnodig lang voor
uw kleuter(s), zo worden zij het sneller gewoon en voelen zich gemakkelijker thuis, ook op
school.

Middagpauze
De kleuters die op school blijven eten betalen 0,50 euro middagtoezicht (remgeld) per dag. Zij
die naar huis gaan kunnen pas vanaf 12.45u. terug op school aanwezig zijn.

23

Middagmaal
De kleuters kunnen een warme maaltijd verkrijgen of hun eigen boterhammetjes meebrengen,
eventueel met soep. Wie uitzonderlijk een maaltijd wenst, moet de juf n dag vooraf
verwittigen.
Na iedere maaltijden wordt er door iedereen een bekertje water gedronken.
Bij afwezigheid kunnen de maaltijden afgezegd worden door de directie hierover op tijd te
verwittigen (tot 9u).
Tarieven:
Warme maaltijd
2,50 euro
Soep
0,60 euro
Drankjes
melk 0,35 euro
chocolademelk 0,40 euro
appelsap 0.50 euro
yoghurt 0,50 euro

Verjaardagen
Verjaardagen vieren met de kinderen is leuk! Ook voor de ouders mag dit geen druk of last
met zich meebrengen. Het mag geen onderlinge wedstrijd worden om de mooiste, grootste of
origineelste traktaties mee te geven. Het moet haalbaar blijven voor alle ouders, zowel op
financieel vlak als op vlak van tijdsinvestering.
Daarom hebben wij er als school voor gekozen om bij verjaardagen geen individuele
geschenkjes of snoepjes meer mee te geven aan de kinderen.
Wat wel nog kan is een eetbare traktaties voor de volledige klas die we dan op de dag van de
verjaardag samen delen met alle kinderen.
Meer over het verjaardaggebeuren in onze klas vindt u in het verjaardagskoffer dat uw kleuter
meekrijgt de dag voor zijn/haar verjaardag.

Mogelijkheden voor- en naschoolse opvang


s Morgens
vanaf 7.30 u.
s Avonds
Opvang tot 18.00 u.
Woensdag tot 12.30 u.
Tarieven:
1,60 euro per uur; 0,80 euro per begonnen half uur.
Minder dan een half uur = n half uur = 0,80 euro
Meer dan een half uur = n uur = 1,60 euro
Ieder begonnen half uur na 18.00 u. zal aan 2 euro per half uur aangerekend worden.

24

In het verkeer
De ouders mogen de kleuters aan de schooldeur ophalen. Vanaf dan zijn de ouders
verantwoordelijk voor hun kinderen.
Schoolverzekering
Alle kinderen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels op school en op weg van en naar
school; op voorwaarde dat zij rechtstreeks van en naar school of huis gaan. Bij een ongeval
kan steeds een document voor de schoolverzekering aangevraagd worden. En document
wordt ingevuld door de directie, n door de dokter en het derde door de mutualiteit. Alle
documenten moeten bij de directie terecht komen. De schoolverzekering zal de kosten
terugbetalen die de mutualiteit niet terugbetaalt.
Opgelet! Kledingstukken, brillen, ... komen niet in aanmerking, enkel lichamelijke letsels.
Dus ook bijvoorbeeld de tanden.

Betalingen
Alle betalingen worden op het einde van de maand geregeld. Wij vragen u om de rekening zo
spoedig mogelijk te betalen (contant of per overschrijving).
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van
de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de
volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de
schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de
schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende
saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Hygine
Wij houden van een verzorgd voorkomen, nette haren en kleding.
Voorbije jaren hebben wij al moeten afrekenen met luizen. Wij doen daarom een oproep aan
de ouders om regelmatig de hoofdharen van uw kinderen te controleren. Wanneer u luizen of
neten vaststelt, wil dan de directrice direct verwittigen. Een doeltreffende behandeling is
noodzakelijk en moet meerdere keren herhaald worden. Ook kledingstukken, mutsen, lakens...
moeten gezuiverd worden. Niet alle producten zijn even doeltreffend. Informeert u dus
vooraleer u producten aanschaft. Wanneer wij vaststellen dat er geen gehoor gegeven wordt
aan onze vraag uw kind te willen behandelen tegen luizen, zijn wij verplicht het medische
schooltoezicht te verwittigen.
Kleuters zijn graag een beetje zelfstandig. Ze willen zelf hun boekentas sluiten, ze willen zelf
hun jas dichtknopen, ze doen graag zelf hun broekje open... Denk eraan wanneer u inkopen
doet?

25

Kosteloos onderwijs / schoolmateriaal


Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor
materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na
te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter
beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen
na te streven.
U vindt hier een lijst met alle zaken die moeten aanwezig zijn.
Lijst met materialen
Bewegingsmateriaal
Constructiemateriaal

Voorbeelden
Ballen, touwen, (klim)toestellen,
driewielers,
Karton, hout, hechtingen, gereedschap,
katrollen, tandwielen, bouwdozen,

Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes,


fotokopien, software
ICT-materiaal
Computers inclusief internet, TV, radio,
telefoon,
Informatiebronnen
(Verklarend) woordenboek, (kinder-)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum,
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,
Kinderliteratuur
Prentenboeken, (voor)leesboeken,
kinderromans, pozie, strips,
Knutselmateriaal
Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,
Leer- en ontwikkelingsmateriaal
Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal,
denkspellen, materiaal voor socioemotionele ontwikkeling,
Meetmateriaal
Lat, graadboog, geodriehoek,
tekendriehoek, klok (analoog en digitaal),
thermometer, weegschaal,
Multimediamateriaal
Audiovisuele toestellen, fototoestel,
casetterecorder, DVD-speler,
Muziekinstrumenten
Trommels, fluiten,
Planningsmateriaal
Schoolagenda, kalender, dagindeling,
Schrijfgerief
Potlood, pen,
Tekengerief
Stiften, kleurpotloden, verf, penselen,
Atlas (ET WO 6.11)
Globe (ET WO 6.2)
Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7, & 6.8)
Kompas (ET WO 6.3)
Passer (ET WIS 3.5)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 & 1.27)
Om deze materialen aan te kopen krijgt de school extra werkingsmiddelen. Heel wat van dit
didactische materiaal is al aanwezig op school, uiteraard vragen wij van de kleuters hiervoor
het gepaste respect.
Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bv. boekentas) moet u zelf aankopen voor uw kind. U
bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.

26

Naast het kosteloos voorzien van al deze materialen kan de school een bijdrage vragen voor
activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de
eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden
bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie zal de school een scherpe
maximumfactuur hanteren.
De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet
noodzakelijk zijn bij het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. (bv. toneelbezoek,
schoolreis, sportactiviteit, zwemmen)
Vanaf 1 september 2015 mag de school u nog:
35 per twee/driejarige kleuter vragen.
40 per vierjarige kleuter vragen.
45 per vijfjarige kleuter vragen.
(in het lager onderwijs is dit 75 per kind per leerjaar).

De minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen bedraagt 405 per


kind per schoolloopbaan (voor bv. Zeeklas, bosklas,...) en is niet van toepassing in het
kleuteronderwijs.

De basisbedragen (respectievelijk 20, 30, 35 en 60 euro en 360 voor meerdaagse uitstappen)


worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand maart van het kalenderjaar
waarin het schooljaar begint. Bij die aanpassing wordt het bedrag afgerond naar de
dichtstbijzijnde veelvoud van vijf.
Los van dit alles staan uiteraard alle zaken die vrijblijvend zijn voor ouders om op in te
tekenen (bv. fruit-op-school, dopido-abonnement, warme maaltijden, opvang,). Hiervoor
kan een school uiteraard nog steeds een bijdrage vragen.
Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de
website www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Schooltoelagen
Vanaf het schooljaar 2008-2009 zijn er ook schooltoelagen voor kinderen in het
kleuteronderwijs. Om de voorwaarden te bekijken waaraan u moet voldoen en voor verdere
informatie over dit onderwerp kan u steeds terecht bij de directie of op ww.studietoelagen.be.

Brandveiligheid.
Tweemaal per jaar wordt een brandoefening gehouden onder toezicht van de
veiligheidscordinator. Hierbij volgen we de afgesproken procedures zoals deze uithangen in
elke lokaal. We gaan dan met de kinderen naar de verzamelplaats in het
dienstverleningscentrum Heuvelheem dat naast onze school gelegen is.

Heen- en weermapje
De kleuters krijgen regelmatig hun heen- en weermapje mee naar huis. In het mapje zitten er
allerlei briefjes bestemd voor de ouders (nieuwsbrief, themabriefjes, infofoldertjes,). De
ouders kunnen via deze weg boodschappen aan de juf of meester meedelen.
Het is de bedoeling dat de kinderen het mapje, eens ze het hebben meegekregen naar huis, de
volgende dag weer meebrengen naar school.

27

Zwemmen en turnen
We krijgen van het Ministerie van Onderwijs twee extra lestijden bewegingsopvoeding. Deze
uren bewegingsopvoeding zijn ingeschreven in de lessenrooster en vinden plaats op
maandagnamiddag. De maandagnamiddag gaan we naar de gemeentelijke sporthal van
Kruishoutem.
Mogen we vragen om turnpantoffeltjes op sportschoenen mee te geven zonder zwarte zolen
(indien mogelijk).
De lestijden bewegingsopvoeding zijn ingeschreven in de lessenrooster en dienen door
iedereen gevolgd te worden. Kinderen hebben behoefte aan veel bewegen!
We proberen ook iedere schooljaar vijf maal te zwemmen. Dit doen we in zwembad De
Treffer in Waregem. Voor iedere zwembeurt vragen we een bijdrage van 1,40.

Oudercontacten
Oudercontacten met de ouders van de kleuters in de derde kleuterklas gebeuren in functie van
de overgang naar het eerste leerjaar. Dit gebeurt na de C.L.B.-test (toeters en contrabas) die in
het tweede trimester wordt afgenomen.
Voor alle kleuters is er een oudercontact voorzien in de maand februari.
Er is ook, iedere twee jaar, een infoavond voorzien in de maand september.
Wanneer er problemen zijn of indien u vragen hebt neemt u best eerst contact op met de
betrokken leerkracht om samen te zoeken naar een oplossing. Er kan ook altijd beroep gedaan
worden op de directie.

Extra-muros activiteiten
Alle kleuters krijgen elk schooljaar de kans om deel te nemen aan een boeiende waaier van
extra-muros activiteiten (schoolreis, uitstap naar de boerderij, naar het bos,)
De deelname door de leerlingen aan deze activiteiten is vrij en al worden gedekt door de
schoolverzekering.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de
ndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ndaagse extra-muros
activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Het streefdoel is dat alle leerlingen hieraan deelnemen.

Taal op school
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het
Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als
school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en
maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind
weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij
het leren van Nederlands.

28

Privacy leerlingengegevens
Verwerken van persoonsgegeven
De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de
computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficint te
organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook
gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel
met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het
recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten
verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school
onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de
leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de
persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen op verzoek- deze
gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden, kunnen zich
tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de
schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar.
Publiceren van fotos
De school publiceert geregeld fotos van leerlingen op de website, gemeentekrant (eierdopje)
en gimme. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te
maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben,
dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het
bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.
Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd
worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven
die betrekking hebben op medeleerlingen.

29

6.3 Leefregels
Stiptheid
- Ik ben op tijd op school.
- Als ik niet naar de opvang ga, ben ik niet voor 08.00u. of 12.45u. op de
speelplaats.
Beleefdheid
- Ik zeg goedemorgen als ik toekom op school.
- Ik ben vriendelijk tegenover de andere kinderen op school.
- Ik maak geen ruzie en sluit niemand uit, ik pest niemand en lach niemand uit.
- Ik help waar ik kan.
- Ik vraag beleefd toelating voor...
- Ik laat oudere personen voorgaan.
- Ik verlaat nooit de klas, de speelplaats of de eetzaal zonder toelating.
Orde en netheid
- Ik eet rustig en ik ben voornaam in de eetzaal.
- Ik draag zorg voor mijn gerief en dat van een ander.
- Ik hang mijn kleren aan de kapstok en zet mijn boekentas op de afgesproken
plaats.
- Ik schrijf niet in boeken of op muren.
- Ik werp alle afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken.
- Ik help mee om de speelplaats net te houden als het mijn beurt is.
- Ik ben zuinig met toiletpapier en ik spoel het toilet door.
- Ik draag zorg voor bloemen en planten in de klas of op de speelplaats.
- Ik zorg ervoor dat mijn brooddoos en mijn koek/fruit genaamtekend is.
Stilte
- Bij het belsignaal kom ik in de rij staan.
- Ik roep of schreeuw niet naar andere kinderen.
- Ik ben rustig tijdens het middagmaal en hou mij aan de afspraken.
Sport en spel
- Ik breng geen spelmateriaal of speelgoed mee naar school tenzij de leerkracht dat toelaat.
- Ik laat alle kinderen meespelen en ik ben eerlijk en sportief in het spel.
- Bij regenweer blijf ik onder het afdak.
- Ik hou mij aan de afspraken rond het gebruik van ballen, fietsen, ... (bij regenweer zijn deze
niet toegelaten).

30

7. Schoolkalender 2015-2016
7.1 Kalender en vakantiedagen
Aanvang van het nieuwe schooljaar
Pedagogische studiedag
Lokale verlofdag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Pedagogische studiedag
Paasvakantie
O.L.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
Lokale verlofdag
Laatste schooldag (halve dag)

dinsdag 01/09/2015
woensdag 30/09/2015
maandag 05/10/2015
31/10/2015 08/11/2015
woensdag 11/11/2015
19/12/2015 03/01/2016
woensdag 20/01/2016
06/02/2016 14/02/2016
woensdag 16/03/2016
26/03/2016 10/04/2016
05/05/2016 08/05/2016
maandag 16/05/2016
maandag 06/06/2016
donderdag 30/06/2016

7.2 Activiteitenkalender
Openklasdag
STRAP-dag
Toneel, De Schakel
Kerstmarkt
Koffiestop
Moederdag
Schoolfeest
Vaderdag

donderdag 27 augustus 2015


vrijdag 18 september 2015
donderdag 06 oktober 2015
zaterdag 12 december 2015
vrijdag 4 maart 2016
zondag 08 mei 2016
zaterdag 21 mei 2016
zondag 12 juni 2016

Andere belangrijke activiteiten worden steeds meegedeeld via onze maandelijkse nieuwsbrief.

7.3 Nascholingen en prioriteiten


Nascholingen
- Vervolg traject hoogbegaafdheid
- Nascholing gat in de haag (sociale vaardigheden en meervoudige intelligentie)
- Vervolg traject maataanpak in de kleuterklas
- Studiedag godsdienst
Prioriteiten
- Taalinitiatie frans voor kleuters verkennen
- Visie op zorg herbekijken
- Hoogbegaafdheid en het implementeren ervan binnen onze zorgvisie (opstellen
stappenplan, aankoop extra materiaal)
- M-decreet opnemen in het zorgplan
- Zoeken naar een betaalbare oplossing voor de cementbogen van de galerij.