Het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) is een groep scholen die onderwijskundig en op het gebied van personeel

en financiën nauw met elkaar samenwerkt. De TOPO-scholen ontwikkelen voor de kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving. Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van de kinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat. De TOPO-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillende Texelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Dit leidt voor de TOPO-scholen tot een herkenbaar profiel. Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij zien kinderen die met plezier naar school gaan zien kinderen die actief en onderzoekend leren zien kinderen die kunnen samenwerken zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaan zien kinderen die hobbies hebben en die ook in en rond de school beoefenen zien leerkrachten die van kinderen houden zien leerkrachten die met plezier werken zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heen zien leerkrachten die zelf graag leren zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving te creëren

Wij zien ouders die graag in school komen Wij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling van hun kinderen en wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor de school Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, een rol spelen in het leven van de school. Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek, de musea, die de kinderen gerichte activiteiten bieden. De TOPO-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen. Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, het SBAO en SO. Wij zien een plek waar kinderen met (zeer) speciale onderwijs- en zorgbehoeften, met plezier leren en eigen vaardigheden ontwikkelen. Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met de bedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen. Als werkgever biedt het TOPO personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerde werkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school. Het financieel beleid is gericht op het instandhouden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning, waardoor maximale inzet van middelen voor het onderwijsproces is gegarandeerd. Het TOPO voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid. Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursleden Wij zien slagvaardige en ondernemende directeuren Wij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners. Inhoudsopgave 2

Een woord vooraf A Onze visie op onderwijs A B Het Texels Openbaar Primair Onderwijs BC CD CD1 CD2 C3 DE DE1 DE2 DE3 D4 DE4 DE5 EF EF1 EF2 FG FG1 FG2 FG3 FG4 FG5 F6 F7 FG86 GH HI IJ De resultaten van het onderwijs De zorg voor de leerlingen De Kompas - school voor speciaal basisonderwijs Leerlinggebonden financiering Samenwerkingsverband Weer Samen naar School De relatie van de scholen met de omgeving Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest-Holland Logopedie Schoolartsendienst Jeugdadviesteam JeugdSchooltandverzorging Motorische remedial teaching De relatie met de andere scholen Overleg Texels Onderwijs Het voortgezet onderwijs De ouders/verzorgers Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Klachtenprocedure Schoolverzekering Verantwoordelijkheid in en rondom de school Tussenschoolse en buitenschoolse opvang Veiligheidsbeleid Vervanging bij ziekte Sponsoring Verlofregelingen Belangrijke namen en adressen

3 4

5

6

7 8

9

10

Een woord vooraf

Deze schoolgids is bedoeld om al onze ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op onze school. Ook potentiële nieuwe ouders kunnen zich door het lezen van deze schoolgids een goed beeld van het onderwijs op onze school vormen. Tenslotte vormt de schoolgids een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie. Deze gids wil duidelijk maken waar de schooll voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken. Ouders/ verzorgers weten op deze manier waar ze de school op aan kunnen spreken. ss Deze schoolgids geeft veel o.a. praktische informatie over het werken op school in de diverse groepen, in de de groepen, de leerlingenzorg, rapportage, schooltijden, vakantieregeling, klachtenregeling, enz. De onderwijskundige visie (zie de binnenkant van de kaft) zal ons strategisch beleid voor de komende jaren bepalen. We zetten hoog in, maar we beseffen ons terdege dat we daarbij nog een lange weg te gaan hebben. De gids is gemaakt op basis van de samenwerking die er binnen het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) is gegroeid. Voor een groot deel zijn de regelingenafspraken, de procedures, de wijze van ondersteuning en de relatie met het bestuur voor de zes scholen binnen het TOPO gelijk. Deze onderwerpen vindt u dan ook in het algemene deel. De school is verantwoordelijk voor het schooldeel, van deze gids waarin de schoolspecifieke zaken een plaats hebben gekregen. Deze gids wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de kinderen meegegeven of bij inschrijving van een nieuwe leerling aan de ouders/verzorgers 1 keer per jaar uitgereikt. De schoolgids wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld, na instemming door de medezeggenschapsraad van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hoort in te stemmen met het algemene deel. Mocht u aanvullende vragen hebben over deze gids, wees dan zo vrij contact op te nemen met de schoolleiding of met de leerkracht van uw kind.

A

Onze visie op onderwijs

Het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) is een groep scholen die onderwijskundig en op het gebied van personeel en financiën met elkaar samenwerkt. Als werkgever biedt het TOPO personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerde werkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school. Het financieel beleid is gericht op het instandhouden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning waardoor maximale inzet van middelen voor het primaire proces is gegarandeerd. Het TOPO voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid. Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursleden Wij zien slagvaardige en ondernemende directeuren Wij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners De TOPO-scholen ontwikkelen een rijke en uitdagende leeromgeving. Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van kinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat. De TOPO-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillende Texelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Dit leidt voor de TOPO-scholen tot een herkenbaar profiel. Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij Wij zien kinderen die met plezier naar school gaan zien kinderen die actief en onderzoekend leren zien kinderen die kunnen samenwerken zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaan zien kinderen die hobby's hebben en die ook in en rond de school beoefenen zien leerkrachten die van kinderen houden zien leerkrachten die met plezier werken zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heen zien leerkrachten die zelf graag leren zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving te creëren

Wij zien ouders die graag in school komen Wij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling van hun kinderen Wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor de school Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, een rol spelen in het leven van de school Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeld de muziekschool, de bieb, de agent om de kinderen heen staan De TOPO-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen. Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, het SBO en SO. Wij zien een plek waar kinderen met (zeer) speciale onderwijs- en zorgbehoeften, met plezier leren en vaardigheden ontwikkelen

Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met de bedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen BA Het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO)

De zes openbare basisscholen op Texel werken samen binnen het TOPO. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wwethouders, maar middels een managementstatuut berust de dagelijkse leiding bij het managementteam. In het schooljaar 2007-2008 fungeert dhr. K. Posthumus als voorzitter. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een aantal bovenschoolse beleidsportefeuilles. In het directeurenoverleg worden door het managementteam beslissingen genomen op het gebied van personeel, financiën, interne begeleiding, kwaliteitszorg en informatietechnologie. Op dit moment wordt een breed onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke verzelfstandiging van het openbare onderwijs op Texel. BC De resultaten van het onderwijs

Resultaten kun je op vele manieren weergeven. Scholen gebruiken verschillende vormen van rapportage. Naast de schriftelijke rapportage vinden ook (ouder)gesprekken plaats. Resultaten hebben te maken met de mogelijkheden van de individuele leerling, worden beïnvloed door omstandigheden en geven vaak een momentopname weer. Elke school binnen het TOPO gebruikt toetsen die horen bij de methoden en toetsen die onafhankelijk van methoden de resultaten van het onderwijs weergeven. U kunt op ieder moment de resultaten van uw kind van de diverse toetsen op de scholen inzien. De onderwijsinspectie onderzoekt in principe iedere school eens per jaar (door een schoolbezoek of door het laten invullen van een vragenlijst). De resultaten van deze schoolonderzoeken kunt uU terugvinden op www.onderwijsinspectie.nl CD De zorg voor de leerlingen

De zorg voor leerlingen betreft uiteraard alle leerlingen binnen de school. Hierbij kan het gaan om kinderen met ontwikkelingsachterstanden, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een ‘rugzak’ of kinderen die bovengemiddeld presteren. De wijze waarop de scholen binnen het TOPO de zorg voor de leerlingen in de praktijk brengen, kan verschillen. Iedere school beschikt echter over een eigen interne begeleider en gebruikt een leerlingvolgsysteem. Ook in het schooljaar 2007-2008 bezoeken de intern begeleiders netwerkbijeenkomsten en worden scholingen gevolgd. Elke school maakt gebruik van de extra mogelijkheden die het TOPO extra biedt. De twee leden van het bovenschoolse Zorgteam onderhouden de contacten ten aanzien van de leerlingenzorg op de scholen en begeleiden de intern begeleiders bij het bepalen en vormgeven van de hulp aan zorgleerlingen en bij een mogelijke verwijzingsprocedures.

CD1

De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs

De Kompasschool maakt deel uit van het TOPO. Tegelijkertijd is het de school voor leerlingen van het hele eiland die niet goed kunnen worden opgevangen op de eigen school. De feitelijke aanmelding voor de school voor speciaal basisonderwijs gebeurt door u als ouders. Over het algemeen is er dan reeds een lange weg van extra hulp, ondersteuning, testen en soms een verlengde periode op de basisschool aan vooraf gegaan. Dit alles dient in overleg en met toestemming van u als ouder/verzorger te gebeuren. Toekenning van plaatsing op de Kompas gebeurt door een onafhankelijke commissie (PCL), waarin naast een vertegenwoordiger van de Kompas, een orthopedagoog, een deskundige basisonderwijs en een jeugdarts zitting hebben. CD2 De leerlinggebonden financiering

Kinderen die recht hebben op een zgn. leerlinggebonden budget (‘rugzak’) zijn welkom op de scholen binnen het TOPO. Iedere school zal haar uiterste best doen om een passend onderwijsaanbod voor deze kinderen te realiseren. Een en ander is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden, vastgelegd in het Protocol Leerlinggebonden Financiering dat op alle scholen aanwezig is... De zorgbreedte van de scholen verschilt onderling en bepaalt ook de inhoud van het bedoelde protocol. CE3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS)

Het TOPO participeert binnen het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School – Kop van Noord-Holland (WSNS). Hierbinnen bepalen alle deelnemende scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs de vormgeving van de regionale leerlingenzorg. De wetgeving verandert de komende jaren, zodat deze regionale samenwerking nog belangrijker wordt om een goede zorgstructuur op Texel te kunnen handhaven. Het samenwerkingsverband bekostigt voor een deel het personeelde formatie van de Kompasschool Bekostigt hetstrajecten de professionalisering van de intern begeleiders. D De relatie van de scholen en de omgeving

De scholen staan niet alleen in hun zorg voor de leerlingen. Het TOPO werkt samen met andere instellingen om goed onderwijs en goede (jeugd)zorg voor alle leerlingen te kunnen garanderen. D1D1 Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Het TOPO maakt gebruik van het aanbod dat deze onderwijsbegeleidingsdienst biedt. Scholing, begeleiding en ondersteuning kan zich richten op het team, een groep leerkrachten binnen het TOPO, de individuele leerkracht en/of de leerling in de vorm van een onderzoek. In het schooljaar 2007-2008 subsidieert de gemeente de leerlingonderzoeken en de begeleiding in de onderbouw voor de jonge risicokinderen. Het TOPO koopt diverseparticiperenin begeleidingstrajecten per school in op het gebied van taalstimulering/woordenschatontwikkeling, de vreedzame school, methode-keuze, het vormgeven van kwschoolkwaliteitsbeleid enz.

DD2

Logopedie

Er wordt via dedoor de onderwijsbegeleidingsdienst een logopedische screening in groep 2 verricht. Daarbij wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mondgedrag. De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of een kortdurende behandeling in aanmerking komen. Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor behandeling zal de logopedist naar een collega in de vrije vestiging doorverwijzen. Voor meer informatie over logopedische hulp kunt U contact opnemen met de logopedist via de onderwijsbegeleidingsdienst. Voor meer informatie over logopedische hulp kunt u contact opnemen met de logopedist. DD3 Schoolartsendienst

De leerlingen worden tijdens de schoolperiode enige malen onderzocht door de schoolarts en/of een verpleegkundige. Bij bijzonderheden wordt doorverwezen naar de huisarts. Aan gehoor- en gezichtsvermogen wordt extra aandacht besteed. Als de ouder/verzorger, de leerkracht of de leerling zelf zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het functioneren op school en/of thuis, kan een extra onderzoek of gesprek plaats vinden met de schoolarts of verpleegkundige.

DD4 Jeugdadviesteam Alle scholen nemen dit jaar deel aan het project Jeugdadviesteam (JAT). Hierdoor is het mogelijk om laagdrempelig te komen tot afstemming tussen leerlingzorg op school en jeugdzorg in de thuissituatie. Een medewerker van het JAT begeleidt de ouders en/of de school bij hulpvragen D5 JeugdSchooltandverzorging

De bus van de schooltandarts komt twee keer per jaar naar de scholen toe. De leerlingen gaan zelfstandig in kleine groepjes, of bij de 4-jarigen soms met de leerkracht of de ouder/verzorger, naar de bus om het gebit te laten controleren. U ontvangt een schriftelijk verslag van de controle of behandeling. DD6 Motorische remedial teaching (MRT)

Er zijn kinderen die een achterstand vertonen in de motorische ontwikkeling (schrijven, bewegen, houding). Door middel van MRT wordt getracht deze achterstanden weg te werken, opdat het kind zich beter en vrijer gaat bewegen en aan zelfvertrouwen wint. Alle kinderen worden gescreend door een deskundige (vak)leerkracht. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Naar aanleiding van de screening en in overleg met de ouders kan overgegaan worden tot het geven van MRT. Het bovenstaande geldt (nog) niet voor de Kompasschool. Hier wordt structureel extra bewegingsonderwijs / schoolzwemmen verzorgd. EE De relatie met de andere scholen

EE1 Overleg Texels Onderwijs (OTO) De scholen binnen het TOPO hebben voor veel zaken te maken met het gehele Texelse onderwijs. Hiertoe nemen we deel aan het Overleg Texels Onderwijs (OTO). OnderwerpenZaken die hier besproken worden hebben o.a. betrekking op onderwijshuisvesting, cultuureducatie, meerkansenbeleid, het muziekonderwijs in de vorm van instrumentale muzikale vorming, gezamenlijke sportactiviteiten enz. Het OTO is hierin de belangrijkste in toenemende zaken de onderwijsgesprekspartner voor de gemeente Texel. EE2 Het voortgezet onderwijs

Op Texel gaan de leerlingen na de basisschool meestal naar de OSG “De Hogeberg” in Den Burg. Een klein aantal kinderen vertrekt naar een school aan de overkant. Het uiteindelijke schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 gegeven, maar al vanaf groep 7 start het adviseringstraject, ondersteund door een onafhankelijke toets (veelal de CitoEntreetoets 7). U wordt natuurlijk vanaf het begin betrokken bij deze advisering. Vanuit de OSG ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond over de verschillende richtingen die de school biedt. De schoolverlaters bezoeken in groep 8 een lesmiddag die de OSG “de Hogeberg” aanbiedt voor haar toekomstige brugklassers. In het schooljaar 2006-2007 staat de discussie over de landelijke notitie “Passend onderwijs” centraal, die mede de toekomstige vormgeving van de Kompasschool kan bepalen. FF De ouder/verzorger

Het belangrijkste voor u zal het contact met de school, de leerkrachten en met uw medeouders/verzorgers zijn. Informatievoorziening vanuit het TOPO gaat naar ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) van uw school. De vergaderingen van zowel de OR, MR als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn openbaar en worden tijdig via nieuwsbrieven aangekondigd. FF1 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het bestuur en het management staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel. Binnen het TOPO is de GMR het belangrijkste inspraakorgaan. Alle (bovenschoolse) onderwerpen aangaande personeel, financiën en onderwijskwaliteit worden hier besproken. Met de invoering van de ‘lumpsumfinanciering’ wordt de beleidsruimte van het bestuur vergroot. Hiermee wordt de rol van de GMR nog belangrijker: bevoegdheden en de rol van ouders en personeel in de GMR worden sterker en krijgen een eigen plek, omdat het leggen van de verantwoordelijkheid bij school en bestuur een intensievere betrokkenheid van de GMR vraagt. Elke school is binnen de GMR vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouderlid. FF2 Ouderbijdrage

Op de scholen bepalen de ouders, door jaarlijkse vaststelling op een ouderraadsvergadering, de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Deze bedragen staan in het schooldeel vermeld. De

ouders bepalen eveneens de wijze van besteding van het geld. Op alle scholen binnen het TOPO gebeurt dit door de ouderraad na overleg met directeur, team en MR. FF3 Klachtenprocedure

Af en toe komt het voor: er gebeurt iets op school waar u zo ontevreden over bent dat u een klacht in wilt dienen. Maar hoe gaat dat? Bij wie moet u zijn? Het bestuur van het TOPO heeft een klachtenregeling voor het openbaar (primair) onderwijs. Uiteraard probeert u in overleg met de leerkracht en/of de directie tot een oplossing van het probleem te komen, maar als u ergens zo ontevreden over bent dat u erover denkt een officiële klacht in te dienen dan komt u bij de vertrouwenspersoon terecht (zie hieronder en bij I: Belangrijke namen en adressen). Als u hierbij ondersteuning nodig heeft, dan is er op elke school een contactpersoon die u kan helpen (zie het schoolspecifieke deel). Hoe verloopt de procedure : • de vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis waar u ontevreden over bent zich leent voor een officiële klacht en waar die terecht moet komen • ook gaat de vertrouwenspersoon met u na of de zaak eventueel opgelost kan worden via een gesprek met de betrokkene. Als de kwestie tot tevredenheid van alle partijen op deze manier opgelost kan worden, dan is het de wereld uit en hoeven geen verdere stappen ondernomen te worden • wilt u een officiële klacht indienen, dan begeleidt de vertrouwenspersoon u, helpt u om de klacht duidelijk onder woorden te brengen en kan hulp verlenen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, de politie of de vertrouwensinspecteur (in gevallen van mishandeling en/of sexuele intimidatie) • daarna wordt de klacht in behandeling genomen door de landelijke klachtencommissie, die advies uitbrengt aan het bevoegd gezag, het bestuur van het TOPO (het college van Burgemeester en Wethouders van Texel dus) • het bestuur laat alle betrokkenen vervolgens weten welke beslissing genomen is en welke maatregelen er eventueel genomen worden. De vertrouwenspersoon voor het Openbaar Onderwijs Texel is de heer Peter Vooijs, tel. 314648. U kunt bij hem terecht (zonodig via de contactpersoon op de school waarop uw kind zit) als u overweegt om een klacht in te dienen. In specifieke gevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs (tel. 0900-1113111) of de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er aanleiding voor is weet u de weg. FF4 Schoolverzekering

Tijdens de schooluren en op weg naar school dekt de schoolongevallen-verzekering de gevolgen van een ongeval (waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is en tot een bepaald maximum). Deze verzekering geldt ook als de kinderen tijdens de schooluren voor geplande activiteiten het gebouw verlaten. Dit kan onder geleide van een leerkracht en/of ouder zijn. Schade aan persoonlijke eigendommen zoals brillen, jassen of fietsen vallen niet onder schoolongevallenverzekering, ook niet als de schade onder schooltijd ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet dienen de betrokken ouders dit onderling te regelen. Schade moet verhaald worden op uw eigen WA-verzekering of die van de tegenpartij. De school kent wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten. Ouders, die assisteren tijdens schooluren, vallen eveneens onder deze verzekering. Niet verzekerd zijn

voertuigen die door ouders voor het vervoer van de leerlingen van en naar een evenement worden ingezet. Iedere ouder/verzorger heeft dan dezelfde verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid als elke andere bestuurder van een voertuig. FF5 Verantwoordelijkheid in en rondom de school

Als ouder/verzorger gaat u er terecht van uit dat tijdens de schooltijden de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de school ligt. Maar kinderen vertrekken eerder van huis en ook na de schooltijd zijn ze niet direct weer thuis. Een kwartier voor de school begint is er toezicht waarbij de school verantwoordelijk is. In allede pauzes is er pleinwacht. Na schooltijd is er geen pleinwacht en beperkt de verantwoordelijkheid van de school zich tot hetgeen zich binnen in het gebouw afspeelt. Dit tot een kwartier na de schooltijd, behalve als leerkracht en leerling(en) daar andere afspraken over maken.tenzij daar (incidenteel) andere afspraken over zijn gemaakt. F6 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang Elke school biedt een overblijfregeling. Als de school een continurooster kent gebeurt het eten en (buiten) spelen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. Soms worden ouders hierbij ingeschakeld voor hand- en spandiensten. De overige scholen kennen een overblijfregeling waarvoor ouders of een organisatie verantwoordelijkheid draagt. Vaak wordt hiervoor een onkostenvergoeding gevraagd. Het Overleg Texels Onderwijs heeft een convenant met twee organisaties voor buitenschoolse opvang afgesloten. Ouders die behoefte hebben aan georganiseerde buitenschoolse opvang worden hiernaar door de scholen verwezen. F7 Veiligheidsbeleid In het schooljaar 2005-2006 is voor alle scholen op Texel een agressieprotocol vastgesteld. Naast de verplichting om personeelsleden op te leiden tot bedrijfshulpverleners zal in het schooljaar 2007-2008 een TOPO-BHV-plan worden afgerond, waarin bepaalde procedures worden vastgelegd en waarin beleidsmatig wordt bepaald welke zaken op een school moeten worden verbeterd om een veilige en prettige werkomgeving voor alle kinderen, ouders en medewerkers te kunnen garanderen. FF86 Vervanging bij ziekte Bij ziekte of verlof doen we een beroep op een invalleerkracht. Als er geen directe vervanging beschikbaar is zal de school alle mogelijkheden tot interne verschuivingen of ruiling van compensatiedagen onderzoeken en gebruiken. Het verdelen van de groep(en) kan maximaal voor een dag indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Mochten alle voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden dan krijgt de groep vrij. Voor leerlingen, die thuis geen opvang hebben, wordt er binnen de school opvang geregeld. De locatiedirecteur, IB-er en ICT-er worden in principe niet voor vervanging ingezet, tenzij er rooster- verschuivingen in het rooster mogelijk zijn. G G Sponsoring

Het uitdelen van producten, het sponsoren van activiteiten waar een wederdienst vanuit het onderwijs voor gevraagd wordt, vindt niet plaats. Het TOPO volgt de richtlijnen zoals deze zijn beschreven Momenteel vormt hetgeen in het Landelijk Convenant Sponsoring. In de praktijk wordt met sponsoring terughoudend omgegaan en wordt sponsoring waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd geweigerd.

is aangegeven uitgangspunt voor het beleid in deze.

H

H Verlofregelingen

De Leerplichtwet kent drie redenen waarom ouders/verzorgers voor hun kinderen extra verlof kunnen aanvragen : vakantie, gewichtige omstandigheden (denk hierbij aan een huwelijk of sterfgeval) of wettelijke / godsdienstige verplichtingen. Er zijn een aantal dagen waarop u voor uw kinderen vrij kunt vragen. Als voorbeeld kunt u denken aan huwelijksjubilea, begrafenissen, levensbeschouwelijke of kerkelijke verplichtingen. Dit verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur van de school.Verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur van de school. Vakantieverlof : deze verlofregeling geldt alleen voor ouders Deze verlofregeling is niet bedoeld voor vakantie. Alleen ouders, die beroepshalve geen vakantie op kunnen nemen in de zomer- en/of kerstvakantie of overige vakanties die 10 schooldagen of langer duren (in 2007-2008 dus ook de zgn. meivakantie). komen voor deze regeling in aanmerking. Dit vakantieverlof moet twee maanden van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Een verlofaanvraag binnen de termijn van twee maanden wordt afgewezen. Bij een aanvraag voor vakantieverlof dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Zonder deze verklaring van de werkgever wordt de aanvraag afgewezen. Het is wettelijk niet toegestaan om de eerste twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen. Bovendien is het uitermate onwenselijk als het kind tijdens vastgestelde toetsperiodes afwezig is. De school is niet verplicht rekening te houden met de afwezigheid van een kind in verband met buitenreguliere vakantiedagen. Een aanvraag voor vakantieverlof kan maar eenmaal per schooljaar worden gedaan voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij een eventuele afwijzing is beroep bij de ambtenaar leerplichtzakenouw mogelijk. Mocht een verzoek om verlof voor uw kind meer dan 10 schooldagen betreffen, dan moet u dit rechtstreeks bij de ambtenaar leerplichtzaken aanvragen. Op verzoek van de gemeente wordt door de Texelse scholen scherper toegezien op het zgn. luxe-verzuim, dit om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan.

II Belangrijke namen en adressen Bevoegd gezag Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO) College van B&W Gemeente Texel Groeneplaats 1, 1791 CC Den Burg Texels Openbaar Primair Onderwijs Postbus 61, 1790 AB Den Burg Voorzitter managementteam Dhr. K. Posthumus Vertrouwenspersoon Texels Openbaar Onderwijs Dhr. P. Vooijs Vloedlijn 6, 1791 HH Den Burg Leerplichtambtenaar Mevr. R. van Dijk – gemeente Texel De scholen OBS De Bruinvis, Trompstraat 1, 1792 BCJ Oudeschild bruinvis@texel.com Directeur dhr. A. Hoven OBS Jacob Daalder, Vliestraat 26, 1794 AV Oosterend daalderschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker OBS Jan Drijver, Naalrand 2, 1797 AR Den Hoorn drijverschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker OBS Durperhonk, Klimpstraat 27, 1795 AL De Cocksdorp durperhonk@texel.com Locatiedirecteur Directeur dhr. K. Posthumus SBAO Kompas, Molenstraat 80, 1791 PK Den Burg kompasschool@texel.com Directeur mevr. M. Steyger OBS Jac. P. Thijsse, Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg thijsseschool@texel.com

Tel.: 0222 362121

Tel.: 0222 316516

Tel.: 0222 314648 Tel.: 0222 362121 Tel.: 0222 313893

Tel.: 0222 318903

Tel.: 0222 319355

Tel.: 0222 316516

Tel.: 0222 312655

Tel.: 0222 313879

Directeur dhr. E. Engbrenghof Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voorzitter: mevr. L. Mantel Secretaris: dhr. N. Slijderink. mantele@xs4all.nl n.slijderink@planet.nl

Externe personen en instanties . Inspectie van het Onderwijs Info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Landelijke Klachten Commissie Postbus 162, 3440 AD Woerden www.lgc-lkc.nl Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder GGD (schoolarts) Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen Logopedie - Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder Vereniging Openbaar Onderwijs VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere

Tel.: 023 5483489 Tel.: 0800 8051 Tel.: 0900 1113111 Tel.: 0348 405245

Tel.: 0223 677177 Tel.: 0224 720620 Tel.: 0223 677177 Tel: 036 5331500

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 6.1 6.2 7 8 De school Richting Schoolgrootte Waar de school voor staat Uitgangspunten Het klimaat van de school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Schooltijden Rooster bewegingsonderwijs Vakantierooster De samenstelling van het team Het onderwijs aan de kinderen Het schoolgebouw De zorg voor de kinderen Opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs De leerkrachten De ouders Medezeggenschapsraad (MR) Ouderraad (OR) De ontwikkeling van het onderwijs Praktische schoolzaken

12 13 13 13 14 14 14 16 16 17 17 17 18 19 23 24 24 24 25 26 27 28 28 29 30 31

1

De school

De openbare basisschool “Jan Drijver” is de enige basisschool in Den Hoorn. De naam Jan Drijverschool komt van dhr. Jan Drijver, die op 29 sept. 1886 in Den Hoorn werd geboren. Jarenlang was hij secretaris-penningmeester en later ook voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ook was hij enige tijd secretarispenningmeester van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Hij schreef een aantal bekend geworden boeken over vogels o.a. het bekende "Texel, het vogeleiland". De school is prachtig gelegen aan de rand van Den Hoorn met aan de achterzijde vrij uitzicht over de bollenvelden en de duinen. Er zijn 5 groepslokalen, een gymlokaal en diverse nevenruimten. Rondom de school is een zeer ruime speelplaats met diverse speeltoestellen, een sportveld, een basketbalplein en een grote zandbak. 1.1 Richting

Onze school maakt deel uit van het Texels Openbaar Primair Onderwijs (TOPO). Een school, die toegankelijk is voor elke leerling. Dat wil zeggen, geen uitsluiting van leerlingen om geloofsof levensbeschouwelijke redenen of onderscheid naar ras of sekse. Het bestuur wordt gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders. Inhoudelijk wordt het TOPO aangestuurd door het managementteam van 5 locatiedirecteuren. 1.2 Schoolgrootte

Onze school telde op 1 oktober 2006 85 leerlingen. De prognoses voor de komende jaren laten een terugloop in leerlingenaantal zien, omdat er, eilandbreed overigens weinig kinderen worden geboren. We beginnen dit schooljaar met 80 leerlingen. De acht groepen zijn meestal verdeeld over vier combinatiegroepen. Daarin verzorgen 8 leerkrachten het onderwijs. Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Hiernaast worden een aantal ondersteunende taken verricht door een conciërge. De directeur is ca. vier dagdelen per week op school aanwezig. Hij is tevens directeur van de Jacob Daalderschool in Oosterend.

2 2.1

Waar de school voor staat Uitgangspunten

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen een zo hoog mogelijk, bij het kind passend, niveau bereiken. In de groepen wordt zowel klassikaal als gedifferentieerd gewerkt. We proberen de kinderen ‘onderwijs op maat’ te bieden. We hanteren als pedagogisch uitgangspunt ‘brede zorg voor alle kinderen’. Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben als voor de meerbegaafde kinderen. Hulpmiddelen hierbij zijn de interne begeleiding en een goed observatie- en leerlingvolgsysteem. De Jan Drijverschool staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven. 2.2 Het klimaat van de school

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. Onze school wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid en het leren omgaan met elkaar. Veel mensen beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Veel moet in onze ogen mogelijk zijn. Grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden. Onze school wil een plaats zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren. Veel lessen zijn interactief: met elkaar spreken, denken, onderzoeken. Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Maar het kan voorkomen dat een kind een jaar langer over een bouw van twee jaren doet of dat een kind een leerjaar versnelt. Maar dit zullen uitzonderingen zijn: aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden. In bijzondere gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Regelmatig staat het onderwerp 'leerlingbespreking' op de agenda van de teamvergadering. Achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden overigens niet alleen door de leerkracht gesignaleerd. Ons

leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat markante leerprestaties, de hogere zowel als de lagere, in kaart gebracht worden. Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.

3 3.1

De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school

Met onze 80 leerlingen zijn wij een kleine school. In het basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd (kennis van moderne hulpmiddelen zoals computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management, het omgaan met gedragsproblemen). Ook op onze school is dat het geval. Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan. Hèt specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het gehele team met de problematiek van bijna elke individuele leerling wordt dan een echt vóórdeel. Overigens geldt dit niet alleen voor het team, maar ook voor de leerlingen onderling. De saamhorigheid tussen leerlingen van verschillende leeftijden, die elkaar allemaal kennen, is opvallend. Groepsgrootte Op onze school wordt gewerkt in 8 jaargroepen, die zijn verdeeld over 4 heterogene groepen: - groep 1 en 2: kleuterbouw - groep 3 en 4: onderbouw - groep 5 en 6: middenbouw - groep 7 en 8: bovenbouw Behalve instructies die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er ook activiteiten met de hele groep. Dit geeft ruimte voor het leren van elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat de prestaties van leerlingen in een combinatiegroep niet verschillen van die van leerlingen in een enkelvoudige groep. Oudere kinderen leren van jongere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in een klas vertoont de groep een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen cognitieve doelen maar ook affectieve doelen beter gerealiseerd worden. Door de onderling grotere verschillen, door de vastere relatie tussen leerkracht en leerling voelen kinderen zich prettiger en veiliger. Onze leerkrachten zijn ervaren in het omgaan met combinatiegroepen. Instructie en verwerking wisselen elkaar af. De gebruikte methoden zijn o.a. hiervoor speciaal gekozen. Als de leerkracht met een groep of groepje bezig is, moeten de andere kinderen zelfstandig verder kunnen werken. Die zelfstandigheid wordt daarom al vroeg aangeleerd. Tijdens gymnastiekuren zijn we af en toe in staat een combinatiegroep te splitsen en een groep van elkaar over te nemen.

3.2

Schooltijden

Groep 1 t/m 4:

ma, di en do: woe en vr:

08.30 – 11.45 uur 13.15 – 15.00 uur 08.30 – 12.15 uur (middag vrij) 08.30 – 12.15 uur 13.15 – 15.00 uur 08.30 – 12.15 uur (middag vrij)

Groep 5 t/m 8:

ma, di, do en vr: woensdag:

De schooltijden van onder-, midden- en bovenbouw zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat verscheidene kinderen soms van ver moeten komen en samen kunnen reizen/fietsen. Om (onderwijs-)tijdverlies tegen te gaan, bellen we ’s morgens en ’s middags een paar minuten eerder zodat we op tijd kunnen beginnen. Wilt u er op toezien dat uw kind tijdig op school is. 3.3 Rooster bewegingsonderwijs Zomerrooster (na de meivakantie tot september) woensdag groep 3/4, 5/6 en 7/8 vrijdag groep 7/8 (gym) groep 3–6: zwemmen

Winterrooster Maandag groep 3/4, 5/6 en 7/8 Vrijdag groep 3/4, 5/6 en 7/8

3.4

Vakantierooster ma. 15 oktober t/m vr. 19 oktober ma. 24 december t/m vr. 4 januari 2008 ma. 25 februari t/m vr. 29 februari vr. 21 maart t/m woe. 26 maart ma. 28 april t/m ma. 12 mei ma. 30 juni t/m vr. 8 augustus

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie Zomervakantie

De eerstgenoemde en laatstgenoemde dagen zijn vrij! Hiernaast zullen nog enkele (studie) middagen worden vrijgegeven. Deze worden tijdig bekend gemaakt via de maandkalender. Herfstvakantie 2008 ma. 20 oktober – vr. 24 oktober

3.5

De samenstelling van het team

De directeur is Henk Dekker. Hij is ca. 4 dagdelen (maandag en woensdag en vrijdagochtend) per week op school aanwezig voor het uitvoeren van directietaken. Hij is ook directeur van de Jacob Daalderschool in Oosterend. In groep 1/2 zijn Corrie Maas en Ina Eschweiler de leerkrachten. In groep 3/4 zijn Rita Penha en Baukje Drijver de leerkrachten. Op woensdag werken beide leerkrachten, waardoor de groepen 3 en 4 elk apart bij een leerkracht zitten. In groep 5/6 werken Harriët Tax en Frouwke Eelman. Harriët is een ochtend (woensdag) per week verantwoordelijk voor de interne begeleiding. In groep 7/8 werkt Eloise de Jong. Eloise vervult een aantal taken managementondersteuning en is verantwoordelijk voor de ICT. Op die dag wordt zij vervangen. Het is nu nog niet duidelijk door wie. De leerkrachten worden ondersteund door Coosje Brouwer. Zij zal individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen extra hulp geven of ondersteunend in de groep zijn. Martin Land is de vakleerkracht bewegingsonderwijs / schoolzwemmen. Henk Keyser geeft motorische remedial teaching aan kleine groepjes kinderen. Sjaak van Dijk is 2 ½ dag per week de schoolassistent.

3.6

Het onderwijs aan de kinderen

Kleuterbouw Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door er voor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn. We praten veel met de kinderen; we maken daarbij gebruik van allerlei gespreksvormen. We verwachten dat de kinderen daardoor hun woordenschat vergroten en goed leren spreken. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden als voorbereiding op het taal- en leesonderwijs. Door het gericht aanbieden van materialen hopen wij sturing aan die ontwikkeling te kunnen geven. Bij oudere kleuters gaan wij daar, zeker als kinderen zelf initiatief nemen, dieper op in. Wij gaan hierbij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering van het onderwijs. De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in themavorm. Daarin komt een grote hoeveelheid taal-, reken-, spel- en knutselactiviteiten aan bod, binnen een rijk voorbereide leeromgeving. Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen, als hun interesse naar een bepaald thema uitgaat. Wij proberen daar in ieder geval op in te spelen. Seizoensgebonden thema’s als “herfst” en “winter” komen natuurlijk elk jaar aan bod. Drie keer per jaar is er een thema door de gehele school heen voor de groepen 1 t/m 8. Werkbladen, die al sterk aan de volgende leerjaren doen denken, zult u op school maar mondjesmaat aantreffen. Ze worden ingezet bij het zelfstandiger leren werken van de oudste kleuters. Bij de kleuters zijn creatieve activiteiten en spel van groot belang voor een goede ontwikkeling, eigen inbreng hierbij heeft altijd onze voorkeur. Komend jaar wordt in groep 1/2 ook gewerkt met het nieuwe programma “Schatkist”. Deze “methode” wordt verwerkt in en binnen de thema’s en sluit aan bij de nieuwe leesmethode in groep 3. In samenwerking met de peuterspeelzaal en de bibliotheek wordt er gewerkt binnen het taalstimuleringsproject “Boekenpret”. Het is van belang dat er voor kleuters naast vaste regels een vaste regelmaat in de dagindeling is. Dat geeft rust en zekerheid. Om leerlingen in hun ontwikkeling te volgen, worden regelmatig observaties uitgevoerd op basis van het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen en wordt toetsmateriaal gebruikt. Onder-, midden- en bovenbouw Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen) Vanuit de kleuterbouw gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en kennis. Wij gaan in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo aan te passen. Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen.

Bij het aanvankelijk lezen beschikken wij over de methode “Veilig Leren Lezen”. Dit jaar gaan wij met deze nieuwe methode beginnen. Huidige onderzoeken leren ons dat kinderen met deze methode sneller en gemakkelijker tot lezen komen. De methode beschikt over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Dit houdt in dat er dagelijks wordt voorgelezen en aan boekpromotie wordt gedaan. Het leesplezier wordt tevens bevorderd, doordat ieder kind in elk geval vanaf halverwege groep 3 elke dag een kwartier zelfstandig leest in een zelfgekozen boek op eigen niveau. Daarnaast doen we mee aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek. Voor spelling gebruiken we de methode “Woordbouw”, waarbij kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spellingleerstof verwerken. Bij Veilig Leren Lezen en Woordbouw hoort uitgebreide software, die structureel wordt ingezet. We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken we naast allerlei kringvormen de taalmethode “Taaljournaal” en de leerlijn van groep 1 – 8 “met Woorden in de Weer”. Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren - is een heel belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We hebben gekozen voor de methode “Tekstverwerken” vanaf groep 4. Ook de rekenles verloopt anders dan vroeger. Wij werken met de realistische methode “Pluspunt”. Rekenen bestaat niet meer alleen uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Nu leren we de kinderen meer rekenen door praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen, er over te praten en oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Kinderen leren ook tabellen en grafieken te lezen en op te stellen. Vanaf groep 5 gebruiken we af en toe de rekenmachine voor de uitgebreide bewerkingen. Er wordt veel, op een handige manier, uit het hoofd gerekend. Ook schattend rekenen wordt veel gedaan, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. Kinderen moeten kritisch zijn over eigen uitkomsten. Al met al kun je zeggen dat er t.o.v. vroeger meer nadruk is komen te liggen op begripsvorming in het onderwijs. Bij “Pluspunt”hoort uitgebreide software, die structureel in alle groepen wordt ingezet. Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de laatste jaren nog een paar vakken bijgekomen. Verkeerseducatie, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, natuur- en milieu-educatie en burgerschapskunde om er een paar te noemen. Sommige van die "nieuwe" vakken hebben onderdak gevonden bij de oude onderdelen; aan andere wordt apart aandacht besteed. De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school deels afzonderlijk aan de orde gesteld, maar daarbij wordt de onderlinge samenhang niet verwaarloosd. Zelf informatie zoeken en selecteren (bijv. op internet) maken deel uit van het lesprogramma.

Bij elk (3 weken durend) schoolproject proberen we veel wereldoriënterende facetten in te passen. Hier kan de samenhang van de diverse "vakken" mooi aan de orde komen. Het documentatiecentrum heeft hierin een centrale rol. Natuureducatie De Texelse scholen werken op het gebied van het natuuronderwijs samen met Ecomare. Alle groepen gaan jaarlijks naar Ecomare voor een lesprogramma. Op school wordt daarnaast de methode “Leefwereld” gebruikt voor natuur en techniek. In groep 5/6 kijkt men naar het SchoolTV-programma “Nieuws uit de Natuur” (met werkboekjes). Verkeerseducatie Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Groep 7/8 verkent de route huis/school – OSG/ Den Burg tijdens sportdagen, die vaak per fiets bezocht worden. De leerlingen van groep acht nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. Informatietechnologie Computers nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het maatschappelijk leven. Onze school is aangesloten op het Kennisnet van het Ministerie van Onderwijs en heeft een gratis internetverbinding via Kabeltex. De computers op school zijn nieuw (2006) en vrijwel allemaal opgenomen in een netwerk. Het systeembeheer wordt verzorgd door de gemeente Texel. Iedere groep beschikt over meerdere computer-eenheden. Er zijn software-programma’s aangeschaft, die door de hele school worden gebruikt. Hiernaast wordt allerlei educatieve software gebruikt. In het lokaal van groep 7/8 is het krijtbord vorig jaar vervangen door een digitaal schoolbord. De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet door het volgen van lessen uit de methode “Basisbits”. Expressieactiviteiten Expressie neemt op onze school een belangrijke plaats in. Tekenen, knutselen, handvaardigheid, koken, gymnastiek, dansen, muziek en toneel maken deel uit van expressie. Daarbij is het eindproduct minder belangrijk dan het proces. Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort. Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan publieke optredens. Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren. Wennen aan een optreden in het openbaar, spreken in een grotere groep is één van de vele doelstellingen die wij spelenderwijs proberen te realiseren. De nieuwskring, spreekbeurt en boekbespreking hebben dezelfde achtergrond. Als onderdeel van het muziekonderwijs doen de kinderen van groep 5 mee aan het IMVproject, dat door de Muziekschool wordt georganiseerd. In twee lessenseries worden kinderen vertrouwd gemaakt met diverse instrumenten, die ook echt mee naar huis gaan om bespeeld te worden. Jaarlijks volgen wij het aanbod dat de Stichting voor Kunstzinnige Educatie “Triade” in samenwerking met de Culturele Commissie Texel voor de basisscholen opstelt. Dit jaar staat “DRAMA” centraal.

Daarnaast wordt er vrijwel jaarlijks een cultureel evenement verzorgd, waarbij kinderen naar een toneel-, muziek- of dansvoorstelling gaan of een tentoonstelling bezoeken. We hebben een aantal dagen gepland waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien op het gebied van muziek, toneel, dans enz. U kunt deze presentaties in de gymnastiekzaal bijwonen. Deze worden in de maandkalender aangekondigd met “Podium”. Bewegingsonderwijs/schoolzwemmen De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht In de zomerperiode (mei – september) wordt gezwommen in zwembad “Molenkoog” met de kinderen van groep 3 t/m 6. Het zwemmen valt onder de gymlessen en is dus verplicht. De gymleerkracht beslist of het zwemmen, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel of niet doorgaat. Op onze school zwemmen alleen de kinderen van groep 3 t/m 6 èn de leerlingen van groep 7/8, die nog geen A- en B-diploma hebben. De groepen 7/8 krijgen een extra gymles van de vakleerkracht, omdat ze geen zwemmen hebben. Het zwemmen is voor ons dit jaar op vrijdag van 11.15 tot 11.45 uur. Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs Als voldoende ouders aangeven belangstelling te hebben voor deze lessen, dan zal vanuit de school bekeken worden of er in groep 7/8 levensbeschouwelijk onderwijs en/of godsdienst zal worden gegeven. Deze lessen zijn facultatief en vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. De lessen worden gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, die wordt aangestuurd vanuit de Raad van Kerken of het Humanistisch Verbond. Op dit moment is er nog geen leerkracht voor HVO beschikbaar Huiswerk Alleen in groep 8 wordt enkele maanden structureel 3 of 4 keer per week huiswerk gegeven. Er wordt dan ook met een agenda gewerkt. Wij willen met deze huiswerkopdrachten en het werken met een agenda de leerlingen al wat laten wennen aan het (thuis) verrichten van schoolopdrachten. Het werk wordt besproken en vaak door de leerlingen zelf nagekeken. In de overige groepen wordt slechts af en toe huiswerk gegeven. Diverse schoolactiviteiten Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die voor de nodige afwisseling zorgen. In de eerste week is er een broodbarbecue voor alle leerlingen op het basketbalveld. We bezoeken met alle groepen minimaal eens per jaar Ecomare, waar we dan lessen volgen in het kader van natuur- en milieueducatie. Soms volgt daarop een excursie in een natuurgebied. Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan de bibliotheek, muziekschool (schoolconcert) en een kunsttentoonstelling.

In elk schooljaar zijn er altijd sportevenementen, waar we aan meedoen: circulatievolleybal, schoolvoetbal, slagbal en sportdagen voor de verschillende groepen. Deze dagen worden georganiseerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De vieringen rond Sinterklaas en Kerst worden in samenspraak met de ouderraad verzorgd. Eens in de 2 jaar proberen wij een actie te houden om wat extra inkomsten voor de school te verkrijgen, bijv. door een fancy fair. In tussenliggende jaren verzorgen de groepen 7 en 8 een musical. Dit schooljaar is er een musical. Ook worden aan het eind van het schooljaar de schoolreizen gehouden. De kleuterbouw blijft dicht bij huis. De groepen 3/4 en 5/6 gaan soms samen met een bus naar de overkant, waar verschillende locaties bezocht worden en soms gescheiden. Groep 7/8 zoekt het wat verder weg. Zij hebben een 3-daags schoolkamp, waarbij geslapen wordt in een kampeerboerderij. De schoolreizen zijn deels educatief, maar spelen vooral een rol in het bijbrengen van een saamhorigheidsgevoel. In de laatste schoolweek valt de afscheidsavond van groep 8. 3.7 Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een prachtig gebouw, met ruime speelmogelijkheden op plein en veld. Elke groep heeft zijn eigen, ruime, lokaal. Toch zijn er vaak groepjes leerlingen bezig in andere ruimtes van de school: overblijflokaal, gymzaal, handvaardigheidlokaal, lerarenkamer en gang worden soms gebruikt om zelfstandig te kunnen werken, om je bij een moeilijke opdracht te kunnen afzonderen of om juist gezamenlijk te zoeken naar een oplossing van een probleem. Elke groep heeft de beschikking over minimaal 2 computers (groep 1/2), maar meestal meer. In één lokaal is ruimte beschikbaar voor het documentatiecentrum. Groepjes leerlingen werken hier 2 middagen per week o.l.v. ouders. Deze ouderhulp vindt plaats onder verantwoording van de groepsleerkrachten. Het gymnastieklokaal wordt ook gebruikt voor kleutergym, MRT, vieringen, muziek-, dans- en toneellessen. We beschikken over voldoende ruimtes voor directie, team en intern begeleider. Aan de inrichting en het onderhoud van het schoolplein proberen we (met hulp van ouders) veel zorg te besteden.

4 4.1

De zorg voor de kinderen Opvang van nieuwe leerlingen in de school

In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Als u voorafgaande aan een aanmelding nog nadere informatie wilt hebben, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er de gelegenheid om op proef een aantal keren mee te draaien (5 dagdelen). Het is immers een hele stap, voor het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennis maken met de nieuwe juf/meester en de groep waar het in terecht komt. Meestal zal er voordien een gesprek hebben plaatsgevonden met de schoolleider en/of groepsleerkracht. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school. Wanneer kinderen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het is een verplichting elkaar door middel van een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden. 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerlingmap aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens bewaard. De mappen worden beheerd door de groepsleerkrachten. Leerlinggegevens zijn privacy-gevoelig en worden dan ook als zodanig bewaard. Natuurlijk zijn ze wel in te zien door de ouders. Het dagelijks werk van kinderen Het dagelijks werk van kinderen wordt veelal door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. Veel werk, vooral in de onderbouw, wordt direct mee naar huis gegeven. Later wordt er vaker in schriften gewerkt, die als ze vol zijn, mee naar huis gegeven worden. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode-gebonden toetsen. De resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden. Leerlingvolgsysteem In de loop van het jaar wordt de leerling door middel van observaties en toetsen natuurlijk goed gevolgd. Daarnaast worden er 2 tot 3 keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen voor diverse vakgebieden afgenomen, waardoor een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is. De uitslagen van die toetsen geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerling. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen we het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de groep en de individuele resultaten worden in de teamvergadering aan de orde gesteld. We kunnen bijtijds ingrijpen wanneer dit nodig mocht zijn. De uitkomsten worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren. Zo kunnen we ons onderwijsprogramma eventueel bijstellen. Verslaggeving door groepsleerkracht en wijze waarop dit besproken wordt In groep 1 wordt geen rapport meegegeven. Wel worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden op basis van het Ontwikkelvolgmodel voor Jonge Kinderen en de Cito-toetsen voor Ordenen en Taal voor Kleuters en besproken met de ouders. In groep 2 wordt één keer en in de groepen 3 tot en met 8 wordt twee keer per jaar een rapport opgemaakt. Na uitreiking van

de rapporten volgt een zogenaamd tien-minuten gesprek. In groep 1 is één keer en in de andere groepen twee keer een 10-minutengesprek. In groep 8 speelt daarnaast de advisering voor het vervolgonderwijs. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt u daar natuurlijk altijd met de groepsleerkracht of schoolleider een afspraak over maken. 4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Elke teamvergadering staat het punt "leerlingen" op de agenda van het teamoverleg. Doen zich problemen voor met een leerling, dan wordt dat door de betrokken leerkracht met de intern begeleider besproken. Eventueel wordt het kind in het teamoverleg naar voren gebracht. Als de noodzaak zich voordoet wordt in gezamenlijk overleg een plan van handeling opgesteld. Leerkracht en intern begeleider werken nauw samen. Indien nodig worden toetsen afgenomen, observaties verricht, collegiale consultatie toegepast (= overleg met collega’s van andere scholen ) of vindt er een nader onderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek kan afgenomen worden door een niet direct bij de school betrokkene (OBD bijv.). Op onze school blijven kinderen niet zitten. Soms kan er sprake zijn van een verlengde leerweg. Een kind kan bijv. een jaar langer over de onderbouw gaan doen. Het kan voorkomen dat een kind niet langer opgevangen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs behoort dan tot de mogelijkheden. De formele aanmelding van het kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, uiteraard na uitgebreid overleg met de huidige leerkracht en de intern begeleider. Verwijzing naar hulpverlenende instanties, als bijv. een kinderpsychiater of het bureau Jeugdzorg kan ook tot de mogelijkheden behoren. Bij alle hierboven genoemde procedures spelen de ouders een belangrijke rol. Voor elke te nemen stap wordt met de ouders overlegd en om hun toestemming gevraagd. De onderwijskundige rapporten kunnen altijd door de ouders worden ingezien. De werkwijze ten aanzien van de speciale zorg staat uitvoerig beschreven in ons schoolzorgplan.

4.4

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meestal dat ze naar de Openbare Scholengemeenschap "De Hogeberg" in Den Burg gaan. Aan het eind van groep 7 doen de kinderen een zgn. Cito-entreetoets. De uitslag geeft een indicatie van de mogelijkheden van het kind en geeft de school nog de gelegenheid om het leerstofaanbod ‘op maat’ aan te passen in groep 8. De leerlingen die in aanmerking komen voor de zgn. ‘leerwegondersteuning’ worden in januari/februari (groep 8) apart op de OSG getoetst. U krijgt van de groepsleerkracht in november (groep 8) tijdens een uitgebreid gesprek een persoonlijk advies over de keuzemogelijkheden van uw kind. De school heeft door middel van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkracht een goed beeld van de vorderingen van elk kind. De uiteindelijke keuze die in samenspraak met het kind en de ouders wordt gemaakt, volgt in het voorjaar (groep 8). Bij ernstige twijfel kan worden besloten tot een extra, onafhankelijk schoolkeuze-onderzoek door bijv. de OBD of een andere erkende instantie. De OSG “De Hogeberg” organiseert jaarlijks een informatieavond over de diverse opleidingen die deze scholengemeenschap biedt. Voor kinderen en ouders is er één keer in de twee jaar een zgn. Open dag. Elk jaar bezoeken de kinderen van groep 8 de lesmiddag, die ter voorbereiding voor de brugklassers wordt georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat uw kind van deze mogelijkheden om informatie te krijgen, gebruik maakt. Het vergemakkelijkt de overgang naar de nieuwe school. In het leerlingdossier wordt een aantal relevante zaken met betrekking tot het advies bewaard: de uitslagen van de CITO toetsen, de AVI-leestoetsen en andere afgenomen toetsen en observaties. Deze gegevens blijven op de basisschool en worden na het vertrek van de kinderen, na vijf jaar uit het archief verwijderd. Met de scholengemeenschap “De Hogeberg” bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de eerste leerjaren. Vaak vindt er een mondelinge toelichting plaats. Hieruit is voor ons ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is geweest.

5.

De leerkrachten

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder. Een enkeling heeft recht op compensatie-uren (voorheen adv), maar ook andere wettelijke regels spelen een rol. Vandaar dat in veel groepen meerdere leerkrachten actief zijn. Dat heeft ook voordelen. Bij ziekte van één van hen ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft. Wij proberen dus feitelijk niet meer dan twee verschillende gezichten voor de klas te laten staan. In de praktijk moeten wij echter toch vaak constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken. Begeleiding en inzet stagiaires PABO, ROC en VMBO Wij onderhouden contacten met de PABO in Alkmaar, het ROC in Den Helder en het VMBO als onderdeel van de OSG “de Hogeberg”. Deze contacten vinden wij waardevol, evenals het werk van de stagiaires die enthousiast bezig zijn het vak van onderwijsgevende te leren. Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO, VMBO en ROC. We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de betreffende groepsleraar, ook als ze soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Nascholing van leerkrachten Regelmatig volgen leraren lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats. Het komt soms voor dat leerkrachten voor kortere of langere tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd of hebben de leerlingen vrij. Dit jaar houdt de hele school zich weer bezig met de invoering van “Met Woorden in de Weer” (over verhoging woordenschat en verbetering taalinteractie) en het versterken van de leerlijn taal. Het hele schoolteam gaat dit schooljaar ook systematisch met de eigen vaardigheden op ict-gebied en het zgn. kwaliteitsbeleid aan de slag. Contacten met ouders Op onze kleinschalige school kennen wij geen spreekuur. Buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een gegeven moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg staat, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld dat u ons in voorkomende gevallen na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd voorafgaande aan de lessen benut moet worden voor lesvoorbereidingen en het ontvangen van de kinderen.

6

De ouders

Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om deze betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren; door mondelinge en schriftelijke communicatie, door contacten over individuele kinderen, door ouders die deelnemen aan regelmatig terugkerende activiteiten in en buiten de school, variërend van groepslezen tot vieringen (bijv. barbecue, kerstontbijt) en schoolreisjes. Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt sturen wij de ouders maandelijks een zgn. "maandkalender". Daarnaast zijn er tussentijdse meldingen van zaken die voor een deel van de ouders van belang zijn. Alle informatie (en meer) zal in toenemende mate ook op de schoolwebsite staan. Verder verschijnt één keer per maand "de Hoornder" met een schoolgedeelte. In deze krant nemen bijdragen van kinderen een grote plaats in. Nog belangrijker vinden wij het directe contact tussen ouders en school, daar waar het gaat om het wel en wee van uw kind(eren). Daarom verwachten we alle ouders op de 10minutenavonden. Daarnaast is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond per bouw, waarin elke leerkracht de dagelijkse gang van zaken binnen de klas aan de ouders duidelijk maakt. In november is er een kijkavond, waar uw kind u kan laten zien waar hij/zij mee bezig is. Eventueel kunt u dan een afspraak maken voor een gesprek Daarnaast is het altijd mogelijk om een leerkracht te spreken, wanneer u dat wenselijk acht. Het spreekt voor zich dat dat niet onder lestijd kan, maar na schooltijd kunt u altijd binnenlopen en eventueel een afspraak maken. Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier binnen de school actief zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies en sportdagen. Dat kan ook door in Ouderraad of Medezeggenschapsraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs. 6.1 Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke school is een MR verbonden. Dit inspraakorgaan bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door de ouders van de ingeschreven leerlingen voor een periode van 2 jaar. De MR benoemt zelf uit haar midden een voorzitter (ouder) en secretaris (leerkracht). De MR heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag - in ons geval het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel - of om wel of niet instemming te verlenen aan beslissingen van ditzelfde college. De MR vergadert eens in de 6 weken.

6.2

De Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit 9 leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ook de OR vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. Vergaderingen van MR en OR zijn openbaar. De agenda en notulen kunt u vinden op het prikbord bij de ingang. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen ouders en school bevorderen. Zonodig behartigt de OR de belangen van de ouders en de kinderen bij de MR of bij het bevoegd gezag - in ons geval weer het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Texel. Die rol kan zij ook spelen naar de directie en/of de leerkrachten. Verder houdt een OR zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond Sinterklaas en Kerst, een schoolfeest enz. Eenmaal per jaar beleggen de MR en OR een algemene ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de MR en OR verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekeningen en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er dan een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Het is ook mogelijk dat er elders in het jaar nog een thema-avond wordt belegd.

7.

De ontwikkeling van het onderwijs

De autonomie van de schoolbesturen neemt steeds verder toe. Het ministerie treedt terug en het toezicht wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. Het College heeft een onderzoek laten uitvoeren in hoeverre het mogelijk is om het openbaar onderwijs onder te brengen bij een zelfstandig bestuur. Door de invoering van de zgn. lumpsumfinanciering beschikken schoolbesturen over een totaalbudget voor personeel, leermiddelen en gebouwen. De regelgeving rondom het speciaal onderwijs zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, met als uitgangspunt dat ieder kind in zijn eigen leefomgeving recht heeft op een passend onderwijsarrangement. Hiernaast moet het onderwijs rekening houden met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang. Wij proberen die ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Het gebruik maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Binnen de financiële ruimte van de school geven wij hoge prioriteit aan moderne onderwijsmiddelen zoals aanschaf/gebruik van computers als leer- en hulpmiddel. De ouderraad ondersteunt de school, waar ze kan, financieel. Het reken- en taalonderwijs is modern. We hebben nu 3 jaar met de Euro-versie van de rekenmethode Pluspunt gewerkt. We zijn daar heel tevreden over. Vorig jaar hebben we, na een uitgebreid scholingstraject o.l.v. de Onderwijsbegeleidingdienst, voor het eerst met de nieuwe taalmethode “Taaljournaal” en de nieuwe spellingmethode “Woordbouw” gewerkt. We hebben eind vorig jaar een nieuwe leesmethode “Veilig Leren Lezen” voor groep 3 en de voorloper “Schatkist” (voor groep 1/2) aangeschaft. Dit jaar gaan we daar voor het eerst mee werken. Leerkrachten volgen een korte scholing om methoden op de goede wijze in te zetten. Dit schooljaar worden de rapporten aangepast en vernieuwd. Computersofteware wordt jaarlijks aangepast en/of uitgebreid. Er is op Texel toenemende aandacht voor jeugdbeleid. Vanuit Weer Samen Naar School (WSNS) worden middelen beschikbaar gesteld voor het vroegtijdig signaleren van jonge risicoleerlingen en voor de implementatie van taalstimulering. Kernvraag van het huidige onderwijs is hoe om te gaan met de grote verschillen tussen kinderen. We doen dit o.a. door gericht aandacht te besteden aan de theorie van het ontwikkelingsgericht onderwijs en de vernieuwde visie op het adaptief onderwijs, waarbij zelfsturing door kinderen en zelfstandig werken centraal staan. We willen ook kijken in hoeverre we de organisatie nog meer kunnen stroomlijnen d.w.z. de afspraken binnen de school en groepen met elkaar vergelijken en op elkaar afstemmen. De begeleiding door de onderwijsbegeleidingsdienst tijdens teambijeenkomsten is hierbij op gericht.

8

Praktische schoolzaken

Ouderbijdrage

In principe is basisonderwijs kosteloos. Om echter activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt van de penningmeester van de OR een rekening, naar aanleiding waarvan u uw bijdrage kunt overmaken. De bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 25,= per leerling. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de schoolreis. Deze zijn voor de groepen elk jaar weer verschillend, afhankelijk van bestemming en activiteiten. Het rekeningnummer van de OR is 36.25.10.504. Ziekmelden Als uw kind de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór het begin van de lessen op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken. Het is voor de school belangrijk om te weten waarom een kind afwezig is. Pauzes Er is toezicht op het plein tijdens alle pauzes. De kinderen mogen het plein tijdens schooltijd niet verlaten. Tijdens de pauzes mogen skateboards, steppen, fietsen e.d. niet worden gebruikt. Na schooltijd zijn leerkrachten niet meer verantwoordelijk voor de kinderen, die rondom de school blijven spelen. Wel is de school verantwoordelijk voor de kinderen die nog binnen zijn (bijv. klassendienst of afmaakwerk) Overblijven Op onze school bestaat de mogelijkheid om over te blijven. De overblijfouder is dhr. Eef Trouerbach. Hij wordt daarbij geholpen door wisselende ouders. Hij maakt thee voor de kinderen. Ook is er de mogelijkheid om tosti’s te maken. De kosten die verbonden zijn aan het overblijven, zijn voor de vaste overblijvers € 150,= per jaar. (Bij incidenteel gebruik kost het € 2,= per keer). Leerlingen (of hun ouders) schrijven de naam van het overblijvende kind (alleen bij incidentele overblijf) ’s morgens op de lijst en kunnen het eten/drinken in de koelkast zetten. De ouders van de vaste overblijfkinderen krijgen het geldende overblijfprotocol. Zij worden in de gelegenheid gesteld om bij toerbeurt als betaald vrijwilliger dhr. Trouerbach te assisteren. Eten en drinken in de pauzes De kinderen kunnen tijdens de pauze en het overblijven boterhammen of fruit eten en iets drinken. We verzoeken de ouders met nadruk géén zoete koek, snoep of onnodige tussendoortjes mee te geven. Traktaties Als een kind jarig is, is het de gewoonte dat het de eigen klas trakteert. Het is niet de bedoeling, dat in andere klassen nog eens wordt getrakteerd. De voorkeur gaat uit naar hartige hapjes, fruit o.i.d. Ook voor de leerkrachten hoeft u niet naar de bakker. Fietsen Wij hebben niet de mogelijkheid om veel fietsen in een fietsenstalling te plaatsen. Regel is, dat kinderen die in het dorp wonen, niet op de fiets naar school komen.

Afhalen/wegbrengen Wanneer u uw kind wegbrengt, wilt u hem/haar dan afzetten bij de hoofdingang (niet over het hek!). De struiken hebben hiervan te lijden.

Wilt u bij het ophalen uw kind opwachten aan de schoolkant en niet aan de overkant van de weg. De kinderen vliegen anders zo de weg op. Speelgoed Het is niet de bedoeling dat de leerlingen speelgoed mee naar school nemen. De reden hiervan is dat leerkrachten niet in de gaten kunnen houden, wat er mee gedaan wordt en of het weer heel mee naar huis gaat. Gevonden voorwerpen Alle gevonden voorwerpen op school worden verzameld in een bak. Regelmatig ligt deze bak vol met vergeten zaken. Mist u wat, komt u dan eens bij ons kijken. Vaak zijn voorwerpen/kledingstukken niet gemerkt en herkennen kinderen hun eigen spullen niet. Jeugdbladen Op school zorgen wij voor verspreiding van jeugdbladen, die wij zeer educatief vinden. Het gaat om de volgende bladen: -Bobo voor groep 1 en 2 -Okki voor groep 3 en 4 -Taptoe voor groep 5 t/m 8 -Hello You voor groep 7 en 8 Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een folder mee met alle gegevens. U heeft dan de mogelijkheid tot het nemen van een abonnement. Ook is er een mogelijkheid om, in het begin van het schooljaar, een aantal goede leesboeken te bestellen voor uw kind via school. De Samsam is een gratis maandblad voor de leerlingen van groep 7/8; hierin worden zaken omtrent ontwikkelingslanden behandeld. Schooltelevisie De NOT (Nederlandse Onderwijstelevisie) zendt elke week programma’s uit voor bepaalde groepen van de basisscholen. U kunt deze interessante lessen ook zelf volgen (zie hiervoor uw programmablad of krant) Milieu en verzamelacties Elke groep op school heeft een eigen papierbak, een “groene bak” en een afvalbak. In het kader van gescheiden afval èn omdat het de school wat oplevert, verzamelen we op school ook batterijen, cartridges en kapotte kleine elektrische apparaten. De bakken hiervoor staan in de hal. De school wekt in beperkte mate haar eigen stroom op middels zonnecollectoren. Deze installatie is ook bedoeld voor educatieve doeleinden. Acties Dit schooljaar doet groep 5/6 weer mee aan de lotenactie van Jantje Beton. De helft van de opbrengst is rechtstreeks voor de school. De kinderen van groep 7/8 lopen elk jaar voor de actie Kinderpostzegels.

EHBO /BHV Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten volgens de richtlijnen van de GGD-wijzer. Eloise de Jong en Henk Dekker hebben de cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd. Deze kennis wordt jaarlijks “opgefrist”. Naast basis-EHBO wordt ook aandacht geschonken aan brandbestrijding en de ontruimingsprocedures.

Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Ongelukken worden vastgelegd in het ongevallenregister, dat bij het opstellen van het veiligheidsbeleid (Arbo) gebruikt kan worden. Jaarlijks wordt de ontruimingsprocedure één keer met kinderen en personeel geoefend. Fotograaf Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs. Hierbij is het mogelijk om ook broer-zus-foto’s te laten maken. Uiteraard bent u niet verplicht om gemaakte foto’s af te nemen.