You are on page 1of 4

MEHANIKA I

STATIKA

RAVANSKI NOSA^I
Beograd, 2010. god.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA RAVNOMERNIM KONTINUALNIM TERETOM

Текст задатка:
 Конзола дужине l  4m оптерећена је равномерним
континуалним теретом, чије је специфично оптерећење
q  10 kN m . Одредити
р отпоре
р ослонаца и пресечне
р силе
аналитички и графички.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA RAVNOMERNIM KONTINUALNIM TERETOM
 Интензитет резултанте континуалног
оптерећења је:
Fq  q  l  10  4  40kN
 Конзола с представљеним силама приказана
је на слици. Једначине равнотеже су:
Y FA  Fq  0l
 A MA  Fq  2  0
M Fi

l 4
FA  Fq  40kN и MA  Fq   40   80kNm
2 2
за поље 0  x  l  0  x  4m
x
Fal  0, Ft l  FA  q  x  10  x  40 Mfl  FA  x  q  x   M A  5  x 2  40  x  80
2
 Трансверзална сила линеарно зависи од растојања
растојања, а момент је квадратна
функција растојања x. Карактеристичне вредности су:
за x  0  Ft  40kN, Mf  80kNm, а за x  l  4m  Ft  0, Mf  0
 Дијаграм
Д ј момената савијања
ј конструисан јје тако што су вредности момента
савијања за x  0 и x  4m спојене квадратном параболом.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA RAVNOMERNIM KONTINUALNIM TERETOM
 Конзола нацртана у размери
приказана је на слици. Резултанта

континуалног оптерећења Fq делује у
његовом тежишту, тј. на средини
дужине конзоле, а срачуната је у
аналитичком решењу.
 Конструкција полигона сила аb
приказана је на слици десно. Она је
изведена са силом укупног
оптерећења с тим да се у верижном
полигону конструише парабола.
 Бира се пол, тако да зрак 2 буде
хоризонталан и на растојању Н од
полигона сила
сила, тако да то растојање
да прикладну размеру за моменте и
повлаче се зраци 1 и 2.

 Из тачке нанападној
 линији силе Fq повлачи се зрак 1 до пресека
 са нападном
линијом силе FA и зрак 2 до пресека с нападном линијом силе FA и до пресека с
нападном линијом краја оптерећења.
 Тада се конструише парабола чије су тангенте зрак 1 и зрак 2 од нападне линије
силе Fq па до пресека с крајом
ј оптерећења.
ћ
 Конструкција дијаграма трансферзалних сила приказан је такође на горњој слици.