You are on page 1of 8

MEHANIKA I

STATIKA

RAVANSKI NOSA^I
Beograd, 2010. god.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

Текст задатка:
 Конзола дужине l  8m оптерећена је равномерним
континуалним теретом, чије је специфично оптерећење
q  10 kN m , силом F1  20kN и силом F2  40kN која
ј
делује под углом 30°, како је приказано на слици.
Одредити аналитички и графички отпоре уклештења и
пресечне силе.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

 Пошто је сила
 F2 коса онда је и
резултанта FA коса 
сила.
 Величине
компонената силе F2 су:
X 2  F2  cos30  40  3 2  20  3kN
Y2  F2  sin30  40  1 2  20kN
 Једначине равнотеже су:
X  X A  X2  0

Y Y A  F1  q  6  Y2  0

6
 M MA  q  6  2  F1  2  Y2  8  0
Fi
A

X A  X 2  20  3  34,64kN
YA  F1  6  q  Y2  20  6  10  20  60kN
MA  18  q  2  F1  8  Y2  18  10  2  20  8  20  60kNm
 Уочавају
 се три поља у којима
 нема промене оптерећења, и то: од уклештења
до силе F1 , затим од силе F1 до краја континуалног оптерећења и од краја
континуалног оптерећења до краја конзоле.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

за поље 0  x  2m
Fal  X A  34,64kN
Ft l  YA  q  x  10  x  60
x
Mfl  MA  YA  x  q  x   5  x 2  60  x  60
2

за x  0  Ft  60kN, Mf  60kNm

а за x  2m  Ft  40kN, Mf  40kNm

 У овом пољу момент савијања из негативне величине прелази у позитивну, а


то значи да на неком растојању x има вредност нула
нула.
 Ако се израз за момент изједначи са нулом, добијају се решења: x1  1,1m
и x2  10,9m . Друго решење није реално за посматрано поље, јер је изван
његових граница
граница.
 Тиме су одређени сви елементи за цртање дијаграма у овом пољу.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

за поље 2m  x  6m
Fal  X A  34,64kN
Ft l  YA  q  x  F1  10  x  40
x
Mfl  MA  YA  x  q  x   F1   x  2  5  x 2  40  x  20
2

за x  2m  Ft  20kN, Mf  40kNm

а за x  6m  Ft  20kN, Mf  40kNm

 У овом пољу трансверзална сила прелази из позитивне у негативну вредност,


па на неком растојању x има вредност нула
нула.
 Ако се израз за трансверзалну силу изједначи са нулом добиће се x  4m .
 У крајним тачкама поља момент савијања има исте вредности.
 Ако се у једначини за момент савијања замени вредност растојања за коју је
трансверзална сила једнака нули x  4m , добија се Mf  60kNm .
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

за поље 6m  x  8m

Fal  X A  34,64kN
Ft l  YA  6  q  F1  20kN
x
Mfl  MA  YA  x  q  x   F1   x  2  6  q   x  3 
2
Mfl  20  x  160

за x  6m  Mf  40kNm

а за x  8m  Mf  0

 Аксијалне силе су константне дуж целе конзоле и износе 34,64kN .


 Дијаграм трансверзалних сила црта се тако што се повуче нулта линија и на
њу нанесу срачунате вредности, које се споје правим линијама.
 Дијаграм
ј момената савијања
ј се црта тако што се повуче
у нулта
у линија
ј и на њуу
нанесу срачунате вредности, које се споје одговарајућим правим и кривим
линијама.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM
 Носач нацртан у прикладној
размери приказан је на слици, као
и познате нападне линије сила.
Континуално оптерећење се дели
на једнаке делове у пољима где
нема промене оптерећења. Лево
од силе узет је један подеок а
десно су два подеока. Резултујуће
силе подеока су исте:
  
F q1  F q 2  F q 3  2  q  2  10  20kN
 Конструкција полигона сила
аbcdef у одговарајућој размери

почиње наношењем
 силе F q1 ,
затим силе F 1 и тако редом
 све

до силе F 2 . Реакција F A мора да

затвори полигон сила, па је F A  fa
и тиме је она одређена и њена
нападна линија се преноси у тачку
А.
 Пошто само вертикалне силе
чине момент у односу на попречни
пресек, конструише се полигон
сила само од вертикалних сила.
RAVANSKI NOSA^I
KONYOLA OPTERE]ENA KOMBINOVANIM OPTERE]EWEM

 Пол О бира се тако да буде на


погодном растојању
ј Н и да је
ј зрак
6 хоризонталан како би нулта
линија, коју он представља у
р
верижном полигону,
у била
хоризонтална.

 Да би верижни полигон
представљао дијаграм момената
савијања, потребно је повући
криву линију на делу где делује
континуално оптерећење
оптерећење, тако да
зраци 1, 2, 3, 4 и 5 тангирају.

 Конструкција
о с ру ц ја верижног
ер о
полигона, дијаграма
трансверзалних сила и дијаграма
аксијалних сила приказана је на
слици.
слици