Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

1. TAJUK : METOD PENGAJARAN BAHASA ARAB BINCANGKAN SERTA JELASKAN SECARA CIRI-CIRI METOD NAHU DAN TERJEMAH. TERPERINCI TUJUAN DAN MATLAMAT, LATAR BELAKANG SEJARAH DAN

1.1

PENGENALAN METODOLOGI PENGAJARAN BAHASA
Pengajaran merupakan satu istilah penting dalam pendidikan. Ia didefinisikan

dengan pelbagai definisi yang berbeza-beza menurut pentafsirnya. Ada yang mengatakan bahawa pengajaran adalah suatu proses pengendalian bilik darjah. Ada juga yang menyatakan bahawa pengajaran adalah aktiviti di dalam kelas yang menghubungkan guru dengan murid. Kesimpilan daripada definisi yang diutarakan dapatlah disimpulkan sebagai suatu organisasi aktiviti yang dirancang dan diolah oleh guru untuk menyampaikan kefahaman dalam satu suasana yang dipanggil bilik darjah. Pengajaran bahasa Arab turut sama menggunakan pelbagai metod pengajaran bahasa di dalam pengajaran bahasa Arab di Malaysia. Sejarah pendidikan bahasa Arab di Malaysia juga memperlihatkan pelbagai metod digunakan di dalam sistem pendidikan di Malaysia untuk membolehkan pelajar bahasa Arab menguasai bahasa ini. Dr. Muhammad Ali al-Khauli (1982) mengatakan terdapat pelbagai metod yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab. Antara metod tersebut ialah metod nahu dan terjemah, metod terus, kaedah bacaan, audio lingual, metod eklektik dan metod komunikasi.

1

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

1.2

DEFINISI METOD NAHU DAN TERJEMAH
Metod nahu dan terjemah dikenali dalam Bahasa Arab sebagai

Metod ini juga dikenali sebagai metod tradisional

dan Metod klasik

.

Nik Hassan Basri (2003) mengatakan bahawa metod ini yang mula-mula digunakan dalam pengajaran bahasa sebelum metod pengajaran lain ditemui dan diamalkan dalam pengajaran bahasa. Bersesuaian dengan namanya, kaedah ini terdiri daripada dua kompenan. Kompenan pertama merupakan kajian terperinci terhadap rumus-rumus nahu yang hendak dipelajari dan kompenan kedua pula adalah penggunaan terjemahan dalam pengajaran. Menurut Asmah Haji Omar (1984:50) kaedah ini merupakan kaedah yang mula-mula sekali digunakan penduduk Malaysia untuk mempelajari Bahasa Inggeris. Pelajar bahasa diberi ayat-ayat Bahasa Inggeris yang kemudiannya secara langsung diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu. Dalam kaedah ini, pada permulaan pengajaran, para pelajar akan didedahkan kepada rmus-rumus nahu bahasa yang hendak dipelajari. Guru seterusnya memberikan contoh tentang penggunaan rumus-rumus tersebut. Rumus-rumus nahu kemudiannya akan dihafal oleh pelajar. Dalam pengajaran perbendaharaan kata pula guru akan memadankan perkataan-perkataan bahasa sasaran dengan perkataan seperti bahasa yang sudah diketahui. Daripada nama metod ini sendiri kita dapat mengetahui bahawa metod ini memberikan penekanan utama kepada beberapa perkara. • • Nahu atau tatabahasa sebagai fokus utama pengajaran dan pembelajaran. Nahu itu merupakan garis kasar nahu formal. Perbendaharaan kata bergantung kepada teks yang dipilih.

2

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

• •

Pengajaran bemula dengan peraturan-peraturan bahasa, perbendaharaan kata diajar secara terasing dan banyak menggunakan terjemahan. Terjemahan sebagai satu cara untuk melaksanakan pengajaran bahasa. Oleh itu metod nahu dan terjemah ini menjadikan tatabahasa sebagai matlamat pengajaran yang menggunakan terjemahan sebagai teknik utama dalam pengjaran bahasa ini. Di Malaysia, metod ini digunakan di awal peringkat perkembangan pendidikan bahasa arab. Sebagai contohnya ia digunakan dalam sistem madrasah, pondok dan di awal sistem pendidikan bahasa Arab di bawah Kementerian Pelajaran malaysia secara rasmi. Walaupun kita telah mengalami perubahan dan perkembangan pendidikan bahasa memerlukan kita menggunakan metod lain yang lebih terkini seperti metod komunikasi, tetapi metod nahu dan terjemah masih popular digunakan guru dalam pengajaran bahasa Arab di Malaysia.

1.3 TUJUAN DAN MATLAMAT METOD NAHU DAN TERJEMAH

Untuk mencapai tujuan dan matlamat seperti yang dirancangkan, perhatian perlu diberikan kepada bahasa itu sendiriyang mempunyai cabang-cabangnya yang pelbagai agar pelajar dapat menguasainya. Antara matlamat utama metod ini ialah : • Pelajar dapat memahami dan menguasai tatabahasa sesuatu bahasa dan

berupaya untuk menulisnya dengan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat. Bahasa Arab ialah bahasa I’rab yang mana akhir setiap perkataan akan bertukar barisnya berdasarkan kedudukannya dalam nahu sama ada ia merupakan isim, fa’il atau maf’ul, sifat dan lain-lain lagi. Latih tubi menggunakan lafaz-lafaz, ayat dan ibarat 3

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

secara betul mengikut nahu yang tepat akan membina kemahiran penguasaan bahasa di kalangan pelajar dan akan mengurangkan kemungkinan mereka melakukan kesalahan dari segi penggunaan bahasa. Pembelajaran Qawa’id sekiranya diberi nafas baru dengan menghubungkan pembelajaran tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh pelajar melalui penggunaan bahasa akan membina kesedaran bahawa pembelajaran bahasa mempunyai matlamat yang tertentu yang perlu diusahakan secara bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat tersebut. Pembelajaran Qawa’id perlu menekankan aspek latih tubi yang melibatkan aspek penulisan dan aspek pertuturan. Guru bahasa Arab yang mengajar Qawa’id harus mengelak daripada memaksa pelajar menghafal sabagai satu cara menguasai bahasa Arab. Pembelajaran Qawa’id bahasa Arab dengan cara yang dipermudahkan perlu difokuskan terhadap usaha membetulkan ayat-ayat yang digunakan sama ada secara lisan atau tulisan bermula daripada penggunaan ayat-ayat yang mudah dan ditingkatkan kepada ayat-ayat yang lebih panjang dan kompleks. Pendekatan seperti ini akan merangsang pelajar untuk mengikuti pembelajaran Qawa’id bahasa Arab secara lebih berkesan. Pembelajaran Qawa’id bahasa Arab yang difokuskan terhadap aspek pembelaran nahu mestilah dilakukan secara terpilih dengan memilih tajuk yang penting sahaja, yang berfokus pada objektif membetulkan penggunaan ayat-ayat dalam bahasa Arab yang biasa digunakan dalam komunikasi harian dan juga dalam penulisan esei-esei yang pendek. • Pelajar dapat menterjemah satu-satu teks dalam bahasa asing kepada bahasa ibunda atau dari bahasa ibunda kepada bahasa asing yang betul. Apabila pelajar menguasai perbendaharaan kata maka pelajar tersebut dapat menterjemah satusatu teks dengan tepat sebagaimana yang dikehendaki. Oleh itu dalam pembelajaran nahu dan terjemah pelajar perlu didedahkan dengan perkataanperkataan baru secara berperingkat-peringkat untuk menambah perbendaharan kata dan penguasaan bahasa Arab sepenuhnya sama ada di peringkat rendah dan menengah. Dengan ini pelajar tiada masalah untuk menterjemah satu-satu teks dan dapat dilakukan dengan mudah.

4

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Pelajar memiliki dan menguasai kosa kata yang luas akan membolehkan pelajar dapat menggunakannya di dalam penulisannya. Kebiasaannya pelajar tidak mempunyai kosa kata yang banyak menrebabkan mereka mengalami masalah dalam penulisan esei. Guru bahasa Arab perlu menyedarkan para pelajar bahawa mata pelajaran Qawa’id mempunyai peranan sangat penting dalam membetulkan penggunaan bahasa yang melibatkan aspek penulisan. Pembelajaran nahu akan membantu pelajar dari aspek penulisan yang betul serta mempertingkatkan kualiti penggunaan bahasa yang tepat serta bermutu tinggi. Pembelajaran nahu yang mendedahkan perkataan-perkataan baru secara berperingkat-peringkat dapat menambah perbendaharaan kata dan membantu pelajar menggunakannya dalam penulisan. Oleh itu pelajar tidak lagi terkial-kial mencari perkatan apabila hendak menulis sehingga berupaya menggunakan bahasa Arab yang tepat dalam penulisan.

Melatih para pelajar untuk mengesan ketepatan dan kesalahan dalam penggunaan bahasa daripada bahan-bahan yang dibaca seperti majalah, buku-buku cerita, surat khabar dan juga bahan-bahan yang didengar melalui siaran radio, kaset dan lainlain.

Membantu pelajar untuk memahami ayat yang kompleks dari segi nahu dan bagaimana ayat tersebut dapat dipecahkan menjadi ayat yang lebih mudah. Pelajar juga diajar bagaimana untuk menyusun semula ayat tersebut sehingga maksudnya menjadi lebih jelas dan mudah difahami.

Pelajar mampu menikmati nilai estatika dalam membaca dan menterjemah bahan dalam bahasa sasaran ke dalam bahasa ibunda. Para pelajar yang mempelajari bahasa Arab di samping mempelajari bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Melayu akan mendapati betapa pembelajaran nahu dalam bahasa Melayu banyak membantu mereka dalam memahamimkeindahan bahasa Arab. Ini disebabkan

5

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

kedua-dua bahasa Arab dan bahasa Melayu memiliki beberapa ciri persamaan dari segi nahu seperti yang melibatkan kata perbuatan (Af’al), Istifham dan Ta’ajjud.

1.4 SEJARAH METOD NAHU DAN TERJEMAH
Pembelajaran bahasa telah lama bermula. Satu tempoh yang panjang menyaksikan pelbagai kesulitan dan kerumitan cuba diatasi untuk menjadikan pembelajaran bahasa lebih berjaya dan berkesan. Pada akhir kurun ke-19, pembelajaran bahasa berupa menghafal nahu dan penggunaan kamus dengan rapi. Pelajaran ditumpikan kepada mentafsirkan golongan kata, menghafal konjugasi, tasrif dan rumus nahu dan menteremahkan teks pilihan dengan menggunakan kamus dan perbendaharaan kata yang dwibahasa. Dengan bertambahnya kepentingan bahasa-bahasa moden dalam pehubungan, kekurangan dalam kaedah nahu terjemah menjadi semakin jelas. Ramai pelajar tidak dapat memakai bahasa yang dipelajarinya setelah beberapa tahun belajar. Mereka memandang sepi sahaja terhadap bahasa itu dan juga merasa gagal dalam pembelajaran bahasa secara amnya. Kegagalan ini dapat difahami sekarang dengan mudah. Latihan menterjemah dalam bilik darjah telah disalahfahamkan apabila ianya dianggap sama seperti kefahaman, bertutur, membaca dan menulis iaitu kemahiran yang amat asing dan perlu dipelajari pula dalam bentuknya sendiri. Kebolehan berbincang mengenai nahu sesuatu bahasa, melafazkan rumus-rumusnya, adalah lain dari kebolehan bertutur dan memahami sesuatu bahasa, atau kebolehan membaca membaca dan menulis dalam bahasa itu. Biasanya mereka yang boleh menggunakan bahasa itu tidak dapat melafazkan rumus nahunya, dan mereka yang boleh berbuat demikian mungkin tidak dapat mengunakan bahasa tersebut. Memang kita boleh pertahankan bahawa terjemahan itu adalah suatu kemahiran yang amat berguna tetapi ianya tidaklah boleh 6

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

menggantikan latihan bahasa tanpa bantuan terjemahan. Begitu juga deskripsi nahu sesuatu bahasa itu ada gunanya pada ahli linguistik dan pelajar, tetapi ianya tidaklah boleh menggantikan pemakaian bahasa. Menurut Escher (1982) dan Kelly (1969) bahawa metod ini telah diguna pakai dan diamalkan dalam pengajaran bahasa selama berabad-abad. Salah satu karya yang paling terkenal mengenai metod pengajaran ini ialah Praktische Franzoishe Grammati yang ditulis oleh Meidinger pada tahun1983. Metod ini menjadikan kombinasi tatabahasa dan terjemahan digunakan secara meluas sebagai satu strategi pengajaran yang diterapkan pada kursus-kursus bahasa. Antaranya ialah kursus bahasa yang dikendalikan oleh Ollendorf yang menjadi popular serta banyak digunakan sekitar tahun 1840. Pada akhir kursus ini, terjemahan bahagian-bahagian prosa dan sastera turut diadakan. Kelly (1969) mengatakan metod yang digunakan oleh Ollendorf mendapat pujian rakan-rakan sezamannya sebagai satu metod yang aktif, sederhana dan afektif. Pada pertengahan abad ke 19, Ploetz di Jerman mengadaptasikan buku teks bahasa Perancis karya Seidenstucker untuk dipakai di sekolah-sekolah. Walaubagaimanapun pada sepuluh tahun di akhir abad ke 19, metod nahu dan terjemah mula mendapat kririkan. Para pengkritik mengatakan bahawa metod ini ialah metod kaku dan mati serta dianggap sebagai punca kegagalan pengajaran bahasa asing. Pada awal tahun 1960an, Dodson (1967) pula memperkenalkanteknik-teknik pengajaran berdasarkan metod nahu dan terjemah dengan mengadakan pembaharuan pada teknik pengajaran. Teknik- teknik ini dinamakan `metod dwibahasa’ atau bilingual method. Daripada perbincangan yang ringkas ini kita mengetahui bahawa metod nahu dan terjemah ini dipelopori oleh para sarjana Jerman seperti Johan Seidenstucker, Karl

7

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Plotz, H.S Ollendolf dan Johann Meinger. Manakala di Amerika Syarikat metod ini pertama diperkenalkan sebagai metod Prussia yang disusun oleh B.Sears pada tahun 1845 dalam bukunya yang bertopik The ciceronian or the Prussian Method of Taching the Elements of the Latin Language. Metod Nahu dan terjemah ini mendominasi pengajaran bahasa asing dari tahun 1840an sehingga 1940an dan telahbmengalami pelbagai modifikasi dari bentuk asalnya dan tetapdigunakan secara meluas di beberapa bahagian di dunia ini sampai kini. Meskipun menghadapi pelbagai kritikan dari pihak yang tidak menyukainya tetapi metod ini masih banyak digunakan sampai kini terutama dalam pengajaran bahasa arab di malaysia.

1.5 CIRI-CIRI METOD NAHU DAN TERJEMAH
Sejarah penggunaan metod nahu dan terjemah adalah panjang. Kepentingan dan keperluan sesebuah institusi kepada metod ini amat ketara sehingga metod ini dapat bertahan sehingga ke hari ini. Bahkan dalam pengajaran bahasa metod ini sangat popular di kalangan pelajar dan pengajar bahasa Arab di Malaysia. Nahu bahasa Arab dan kaedah pengajaran bahasa Arab mempunyai ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri, yang agak berbeza daripada bahasa-bahasa Eropah yang digunakan oleh mayarakat barat, antaranya ialah :

8

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Penggunaan Fi’il, Fa’il, Maf’ul bih, adakalanya terhimpum dalam satu perkataan sahaja. Sebagai contoh, perkataan akhaztuhu yang membawa maksud `saya mengambil benda tersebut’, walaupun ianya dalam satu perkataan sahaja. Perkataan tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dengan maksud `I took it’.

Perkataan Fa’il atau Maf’ul bih ada kalanya pula digunakan secara berasingan. Sedangkan dalam bahasa Eropah dan termasuk juga bahasa Melayu, ia digunakan secara satu bentuk sahaja. Hal ini menjadikan penggunaan ayat-ayat dalam bahasa Arab menjadi lebih rumit dibandingkan dengan bahasa Eropah dan Melayu (Siti Saodah, 1984:11).

Nahu bahasa Arab mambentuk ayat secara lebih terperinci yang mana hukum nahu akan berubah dengan perubahan petunjuk – petunjuk ayat yang digunakan. Sebagai contoh seorang yang menggunakan ayat Muhammad Qabala Aliyyan membawa maksud Muhammad datang bertemu Ali. Muhammad dalam kedudukan nahu dianggap sebagai Fa’il dan Ali pula dianggap sebagai Maf’ul. Ayat yang tepat dari segi nahu hendaklah disebut dan ditulis seperti berikut. Qabala Muhammadun Aliyyan. Sebaliknya pula jika orang yang berucap dalam bahasa Arab atau menulis dalam bahasa Arab dengan maksud ingin menyampaikan mesej bahawa

Nahu bahasa Arab membentuk ayat secara lebih terperinci yang mana hukum nahu akan berubah dengan perubahan petunjuk-petunjuk ayat yang digunakan.

9

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Sebagai contoh, seorang yang menggunakan ayat Muhammad Qabala Aliyyan membawa maksud ` Muhammad datang bertemu Ali ’ • Tatabahasa menjadi Fokus. Pelajar mula diperkenalkan dengan tatabahasa. Tatabahasa menjadi fokus utama metod ini sehinggakan ianya menjadi satu matlamat utama pengajaran menggunakan metod ini. Penguasaan tatabahasa merupakan satu pra syarat menguasai bahasa tersebut. • Pengajaran tatabahasa secara deduktif. Sistem tatabahasa dipelajari dan diajar kepada pelajar secara dedktif dengan bantuan penjelasan-penjelasan yang panjang serta terperinci. Penjelasan tentang tatabahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa yang kekadang dikenali sebagai petua-petua yang disusuli dengan contoh-contohnya. Umpamanya guru akan menjelaskan pada peringkat awalnya apakah yang dimaksudkan dengan . hukum berkaitan dengan pertama tadi. • Penguasaan kosa kata. Penekanan kepada kosa kata ( ) amat ketara dalam metod ini. Pemilihan kosa kata dilakukan berdasarkan teks yang dijadikan bahan pengajaran berdasarkan topik yang dipelajari oleh pelajar. Satu perkara lain ialah kosa kata yang diberi dan dikemukakan kepada pelajar dalam bentuk senarai yang terasing dari konteks pemakaiannya. • Terjemahan digunakan secara meluas. 10 dan ciri-ciri yang perlu ada pada Selepas guru pasti pelajarnya telah dapat memahami maka guru mula memberikan contoh-

contoh untuk mengukuhkan apa yang difahami oleh pelajar pada peringkat

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Penekanan kepada kosa kata ini menyetopikkan terjemahan adalah pilihan utama dalam memperolehi kosa kata bahasa yang ingin dipelajari kerana terjemahan adalah cara yang paling mudah dan cepat dalam menemukakan kosa kata yang diperlukan kepada pelajar bahasa. Bahasa ibunda dan bahasa sasaran dibandingkan secara konstan. Ini kerana tujuan pengajaran untuk mengalihkan bahasa ibunda ke bahasa Arab dan sebaliknya dengan mengunakan kamus sekiranya diperlukan sebagai acuan dalam pemerolehan bahasa kedua. • Pengujian Melalui Terjemahan. Pemahaman terhadap tatabahasa dan bahan bacaan diuji melalui terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa ibunda dan sebaliknya. Pelajar dianggap dapat mempelajari bahasa Arab apabila mereka dapat menterjemahkan bahagianbahagian prosa dengan baik dan tepat. Pengujian dijalankan dengan menguji ketepatan dan kebolehan pelajar menterjemah teks semata-mata.

Kemahiran Bertutur Tidak Dititikberatkan. Hanya sedikit masa diberikan untuk praktik atau latihan bertutur dan berbicara. Metod ini tidak memberikan penekanan kepada kemahiran bertutur dan kekadang mengabaikannnya. Ini kerana tujuan metod ini bukan untuk membolehkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajarinya tetapi bermatlamatkan menterjemahkan apa yang ditulis dalam bahasa sasaran kepada bahasa ibunda dan sebaliknya.

Perkataan Adalah Unit Asas Bahasa. Perkataan merupakan unit asas pengajaran dan praktik atau latihan bahasa. Kebanyakan masa pelajaran diperuntukkan bagi penterjemahan kalimah-kalimah ke bahasa sasaran. Fokus terhadap kalimah inilah merupakan ciri khusus metod ini yang mampu membuatkan pembelajaran bahasa ini lebih mudah.

11

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

Ketelitian dan Ketetapan dalam Terjemahan. Ketelitian dan ketetapan sangat diutamakan. Semua pelajar diharapkan dapat mencapai norma-norma atau standard yang tinggi dalam perterjemahan kerana keutamaan diberikan pada norma-norma ketepatan dan kecermatan yang tinggi.

Bahasa Ibunda Sebagai Media Pengajaran. Bahasa ibunda pelajar merupakan media pengajaran. Bahasa tersebut digunakan untuk menjelaskan hal-hal baru serta untuk memudahkan membuat perbandingan antara bahasa asing dan bahasa ibunda pelajar. Sebagai contohnya guru menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda untuk mengajar bahasa Arab sebagai bahasa sasarannya.

12

Metod Nahu dan Terjemah Nuraini binti Ismail

13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.