You are on page 1of 40

jaargang 3 - nummer 7 - 19 februari 2010

www.dekrantvanwaddinxveen.nl
DE
Krant VAN Waddinxveen
V E R S C H I J N T G R AT I S W E K E L I J K S O P V R I J D A G H U I S A A N H U I S I N W A D D I N X V E E N E N O M S T R E K E N E N O P I N T E R N E T

03 11 15 27
Ontmoetingsruimte voor Care For Family Nummer een hit voor Gouwenaar Voorjaarsvakantie Annamarie Thomas geeft schaatsclinics

Astra Bol b.v. Politiek leeft op Debat over


jongerenbeleid
Coenecoop College
Zie pagina 2
Bol b.v. PvdA Waddinxveen organiseert op vrijdag
Zie pagina 25 26 februari een debat over het jongerenbeleid
in Waddinxveen. Dat vindt plaats in café Zinne
aan de Nesse. De avond begint om 20.00 uur
en eindigt om 22.00 uur.

De Tofkrant
De PvdA vindt dat jongeren en jongvolwasse­
nen meer ruimte voor ontmoeting ­verdienen,
uitneembare bijlage binnen en buiten. Dat moet met en door hen
­gebeuren en daarom zijn zij eerst aan het
woord. Hoe beoordelen en beleven jong en oud
de voorzieningen voor jongeren en jongvolwas­
senen in Waddinxveen? Een medewerker van
de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-
Buitenschoolse opvang Holland en twee leden van de Jeugdadviesraad
van 07.00 tot 19.00 uur laten daarover hun licht schijnen.

Aanpak armoede
Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het ­Europees
jaar voor de bestrijding van Armoede en
BSO’s Bijna 300 leerlingen deden mee met het leerlingendebat. ­Sociale uitsluiting. De gemeente Waddinx-
veen heeft daarom samen met het Platform
De prognose van 150 bezoekers bleek zwaar van het Coenecoop College mochten deel­ ­Sociaal Waddinxveen (PSW) de intentie om
www.speelhonk.nl onderschat toen bijna 300 leerlingen pro- nemen aan dit evenement, en stonden oog in mee te doen aan de Nederlandse Steden­
beerden de aula binnen te komen voor het oog met verschillende landelijke politici. Zo estafette waaraan 24 steden deelnemen.
leerlingendebat op het Coenecoop College discussieerden Lea Bouwmeester en ­Liesbeth
in Waddinxveen. Ondanks de onverwachtse Spies met lokale politici (wethouder Dorenda Men wil gezamenlijk een Sociale Conferentie
  ­afwezigheid van Frits Wester was de belang- Gerts, D66-lijsttrekker Albert Grooten, Groen­ organiseren om afspraken te maken om stille
stelling nog steeds erg groot. De primeur Links-lijstduwer Vishal Ramkisoensing en armoede op te sporen, en om het benutten van
van de middag was dat Tweede Kamerlid Lea ­Kirsten Schippers van Weerbaar Waddinxveen) gemeentelijke regelingen te vergroten, door
Bouwmeester (PvdA) toegaf het eens te zijn over verschillende onderwerpen, uitgekozen het afsluiten van een convenant. Hubert Poot,
met Tweede Kamerlid Liesbeth Spies (CDA) door de leerlingen. Frits Wester, bekend van voorzitter van het PSW, reageert enthousiast en
over de verlenging van de missie in Uruzgan. RTL, was door onverwachte griep afwezig. ziet het Europese jaar van de bestrijding van
Vraagstukken als de kwestie in Uruzgan wer­ Armoede en Sociale als een aanleiding om de
Maandag 15 februari werd er door leerlingen den met de grootste zorg behandeld. Leerlin­ inkomensgrens voor een aantal gemeentelijke
Tineke Dijkshoorn een leerlingendebat georganiseerd. Dit was een gen konden vragen stellen aan de politici, alsof regelingen op te trekken van 120 procent naar
Gediplomeerd pedicure activiteit in het kader van de viering van het ze in de Tweede Kamer waren. 130 procent van het sociale minimum en om
vijftienjarig bestaan van de school. ­Leerlingen de tegemoetkoming voor chronisch zieken te
verhogen van 250 euro naar 350 euro per jaar.

Carnaval op de KAS
Thorbeckehoeve 52 De Kardinaal Alfrinkschool stond vorige ACTIEWEKEN!!!
2743 JS Waddinxveen week vrijdag helemaal in het teken van car­
naval. In een paar uur tijd werd de school
Tel. 06 - 44 30 90 62 ­donderdag omgetoverd tot een carnavalach­ Nu 15% extra korting op
E. voetentijd@gmail.com tige ­omgeving inclusief het zelf verzonnen uw autoverzekering!!!
spooklokaal (het jaarlijkse klapstuk). Vrijdags
was de school zeer kleurrijk gevuld met alle­
maal ­feestvierende kinderen. De ochtend werd
Uw Waddinxveens
officieel geopend door de Waddinxveense
assurantiekantoor online
Fora Direct
Lid van Provoet Carnavalsvereniging waarna de kinderen in
ieder lokaal diverse spelletjes konden doen. Ga naar www.ForaDirect.nl

COMPUTER PROBLEMEN?
COMPUTER of LAPTOP NODIG?
Complete begeleiding Reparatie, onderhoud & PC-APK
aan- of verkoop van uw woning van alle merken computers & laptops
auto-rijschool taxi-bedrijf voor één vast, zeer laag tarief! Al 8 jaar uw vertrouwde partner
schipholservice groepsvervoer
www.dehuizenbemiddelaar.nl www.COMPUTERMAATJE.nl
Apollolaan 57 - Waddinxveen
van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66
Oosthaven 54
2801 PE Gouda
695,-
Tel. 0182 - 63 64 65
INCLUS
IEF BTW

www.startax.nl Tel: 0182 - 516998


DE
Krant VAN Waddinxveen
Nummer 7
19 februari 2010 2 ADVERTENTIE

Teg
Tegeellss ma aa
ar toch
toch
to ch datat
wa
w arm
me ge ge v
vo
o
oel
ell va
e ann
hout.
ho utt. Ho
Hog gee sli
lijjttgr
lij grroe
oe
o ep
dus jja
du arenl
re
enl
naan
ng pl plez
ezieerr..

Form
Fo
Form
r ma
aa
at:
t: 20 ccm
m x 120
20 cm.
m.

€ e6r m02,.-
p
aal
Setprijs normor
1075,-- nu vo

€ 699,-
60% Korting Best
Be staa
• Ge
• Sp
taa
G be
phi
aand
beri
hinx
nde ui
nd
ritt du
ri
u t:
uit:
uofi
ofix
nx 315 wan
x in
inbo
inbo
a dc
bouw
dclo
uwre
uw
lose
lo
rese
re serv
se
sett wi
se witt
rv
voi
or • Sp
Sph
• Ra
hiinx
nx 315
R miine
15 fon
nex dedesi
nte
sign
sign
teinin
n wit
gnssiifo
fon ch
chro
room
ro
oomm
• Sp
S hinx
hinxx 315 clo
clo
ose
setz
tzzitti
ittti
ting
n wiitt
ng • Rami
Rami
Ra m ne ex de
d si
s gn
gnsi
sifo
f n
np
plu
lug cch
lug hro
roo
om
m
• Be
Bedi
dien
di enin
en ings
gspa
gspa
p ane
nee el sig
igma a chr
h oo
oom •GGrro
ohhe ffo
ont
ntei
einnkraan
nk ra
aan chroo
hrroo
oo
omm

Hansgrohe wastafelmengkranen
Hans
H
Ha
ans
a nssgr
ns groh
gr
groh
ohe
Ha
H ansg
grroh
ohe
Ta
ali
lis E2
2
Me
M etrop
opol
o E
ol
van 151,-
van 240,- nu voor

€ 102,-
nu voor

€ 163,-
Bij aankoop van een complete badkamer in de Ha
Hans
Hannssgrro
ohhe
Ha
H ans
nsgr
gro
grooh
he
maand februari ... tegels t.w.v. Fo
Focu
Focu
cus S
cus Me
M etr
tris
is S

€ 1000,- Gratis * van 138,-


nu voor
van 240,-
nu voor
*Vraag in de showroom naar de voorwaarden.
€ 99,- € 162,-
Hans
Ha nssgrgroh
he Cr
C om
oma 10
oma 00 Haan
nssg
grrroh
ohe cr
oh c oma
om
ma 101000 Ha ans
n groh
grroh
ohee ssh
how
ower
werppiipe
e1180
80
80
glijjstta
gl anngset
gsset
g et 65 cm
m mett show
sh ow
weerrpi
p pee mett los
ossse
e me et lo
loss
sssse ha
h nndddooucche eeen
n
doouucchehetheo
theo
th e rmmos
osta
sta
taat
aat
at h nd
ha ddo
douc uche
uch
uc he en tth
he
errmo
rmo
m st s aa
attk
kra
raan
an cchr
hrroo
oom.
om.
m.
ecos
ec
e cos
osta ta
ate
te chr
hro
hroo
oo
om
o m.
m. the
therrmost
most
mo sta
staa
aaatk
kra
aa
an
n.

van 655,- van 1107,-


nu voor nu voor
van 269,-
nu voor € 445,- € 729,-
€ 189,-
d voorwaarden.
Vraag naar de d Prijzen
P ij zijn inclusief B.T.W.
TW geldig tot 18 maart
Op
O pe
ennin
ings
inggsti
tijd
jde
jdenn
n:: M
Maaanda
anda
andag tto
ot m
me
et v
vrrijjda
dagg:: 9.0
00 - 17.0
17.0
17 00 uu
uurr,, don
ond
de
erd
rda
agg
gav
avon
avo
avond ko
koop
oop
opav
avon
ond
d:: 19.
9.0
00
0 -21
21.00
21.0
.0
00 uu
uurr,, zatte
errda
dag
dag:
g:: 10.
0 00
00 - 14
4..00
00 uu
urr
Bezoek onze showroom: Nijverheidsstraat 20 • 2802 AL Gouda • telefoon 0182 - 54 10 41 • www.astrabol.nl
GEMEENTE / ACTUEEL 3 Nummer 7
19 februari 2010
DE
Krant VAN Waddinxveen

Ontmoetingsruimte
De wijkagent en …..
Colofon
Pech
voor Care For Family
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.,
Jochem zit angstig in de hoek van de ophoud- Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
kamer. Grote ogen schieten onrustig heen en T (0182) 322 456
weer in zijn oogkassen. Hij ziet er verwilderd F (0182) 322 466
uit. Zijn buren hadden gebeld toen hij weer (Eind)redactie, opmaak en fotografie:
eens door het lint ging. Een angstpsychose Gouda Media Groep B.V.
was hij te lijf gegaan met alcohol in plaats Druk:
van zijn normale medicatie. Nu zit hij hier op Wegener NieuwsDruk Gelderland
het politiebureau in afwachting van de ambu- Verspreiding:
lance, die hem naar zijn ‘bed op afspraak’ in Interlanden Den Haag
de kliniek in Rotterdam brengt. Ergens weet Redactie-adres:
Jochem dat het voor nu de beste oplossing is, Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
maar hij kan slecht tegen opsluiting. T (0182) 322 456
Geroutineerd leggen de ambulancebroeders E redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Jochem op de brancard en rijden hem de Advertentieverkoop:
­ambulance in. Collega Piet rijdt in de ambu Gouda Media Groep B.V.
mee; voor het geval dat Jochem weer uit T (0182) 322 456
zijn dak mocht gaan. Ik rijd er achteraan zo- E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
dat Piet gelijk weer met mij mee terug kan.
Tips voor de redactie, een redactionele
Het is inmiddels ruim na vieren. Een lekker
tekst of een persbericht kunt u mailen naar
Suzanne Hetyey en Jamsed Sarwari drinken samen met een vrijwilligster koffie in de nieuwe ontmoetingsruimte. klusje zo in de laatste uurtjes van de nacht-
­redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
dienst bedenk ik mij, als ik vanaf de A20 de
Verspreiding/oplage:
Care For Family is sinds kort in het bezit van te maken hebben met geldproblemen hebben A16 opdraai. Net voor de Brienenoordbrug
De Krant van Waddinxveen verschijnt wekelijks op
een mooie ontmoetingsruimte. Deze ruimte is geen idee hoe het is om afhankelijk te zijn van kiest de ambulance voor de afslag Rotterdam
vrijdag in Waddinxveen in een oplage van 15.000
er gekomen dankzij de hulp van diverse gulle een voedseltas of tweedehands ­kleding. Wat ­Centrum. Ik volg op een paar honderd meter.
exemplaren.
gevers uit Waddinxveen en omstreken. Voor dat doet met je eigenwaarde en je onafhanke- Dan is er ineens die tik gevolgd door een Webkrant:
de gezinnen die Care For Family ondersteunt, lijkheid is heel ingrijpend. Ik ben daarom zo vreemde trilling in het stuur. Lekke band, weet Zie: www.dekrantvanwaddinxveen.nl
wordt dit een plek waar men cursussen kan trots op al die gulle gevers die er elke maand ik gelijk. Ik stuur de vluchtstrook op. Links Bezorging:
volgen, kleding uit kan zoeken en ook zullen aan ­bijdragen dat een gezin net iets minder achter is inderdaad zo plat als een dubbeltje. Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of bel
er maaltijden verzorgd gaan worden. ­armoede beleeft.” Care For Family wordt steeds Politieauto’s zijn net gewone auto’s! Ik bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
meer een begrip in Waddinxveen en ­omgeving. Piet in de ambulance en meld mij met pech
De ontmoetingsruimte is ingericht met een ­Hetyey heeft de afgelopen jaren veel geïnves­ af bij de meldkamer. Gelukkig is het nu nog
lange tafel, een keukenblok en een mooie kast. teerd in het verwerven van bekendheid, waar- rustig op de rijksweg. Wel zo safe en ik ont- Stelling van de Week
In een andere ruimte hangt kleding netjes op door het gemakkelijker is om sponsors te kom aan de hoon van filerijdend Nederland. We leven niet in een politiestaat, dus de krant weigert
hangertjes uitgestald. “Hier willen we nog ­vinden. Zonder alle hulp zou het niet mogelijk Niets leuker dan een politieauto met pech op terecht de gegevens van iedereen af te staan.
graag een pashokje”, vertelt Suzanne Hetyey zijn om elke veertien dagen de tassen weer te de vluchtstrook….toch?
van Care For Family. Voldaan kijkt ze in het vullen. Ik duik in de kofferbak en zoek een veilige Toelichting
rond: “De vrijwilligers en de maatschappelijke plek voor de spullen die ik eerst moet uit­laden Op de website van de Culemborgse Courant werd in
stagiaires hebben keihard gewerkt om hier alles Pizza om bij het reservewiel te kunnen; ­pionnen, de afgelopen periode heftig gereageerd op de geweld­
netjes en gezellig te maken.” Onlangs besloot Jamsed Sarwari van New York kogelvrije vesten, een bezem, afzet- en uitbarstingen in de stad tussen Marokkanen en Moluk-
Pizza zich ook in te zetten voor de gezinnen meetlint, handgereedschap en natuurlijk de kers. Justitie wil nu van iedereen die heeft gereageerd
Trots en dankbaar van Care For Family. Zij schenken in het kader ­EHBO-koffer. Ik vis het reservewiel uit de het IP-adres om de reacties te kunnen beoordelen
Hetyey is de ondernemers van De Baanderij, van het eenjarig bestaan van New York Pizza bak. De verwachte stuiter op het asfalt blijft op toelaatbaar of ontoelaatbaar. De krant weigert de
Visser en Zonen, van Uden, Grando Keuken- in Waddinxveen pizza’s aan de gezinnen. Ook uit als ik het wiel op straat laat ploffen. Een ­gegevens af te staan.
centrum, Installatiebedrijf Reims, Wilco Flier, krijgt ieder gezin van Waddinxveen en Bos- vreemd voorgevoel bekruipt me. Het zal toch Geef uw mening op:
Huigen Wonen en Asscherman Verhuizingen koop een flyer, waar een bon bij zit om een niet….? Maar het is toch echt zo….de reser- www.dekrantvanwaddinxveen.nl
erg dankbaar die de ruimte mogelijk hebben ­gratis pizza op te halen. Wie een pizza bestelt veband is ook lek! De stelling van vorige week luidde:
gemaakt. “Al jaren lang wilden we heel graag bij New York Pizza Waddinxveen kan meehel- Ik bel het bureau in Gouda. Twintig minuten Als burger heb ik niets met het conflict te maken en
een ruimte om gezinnen te kunnen ontvangen. pen aan deze ludieke actie door een donatie later stopt collega Kees achter mijn Vectra, wil dan ook geen last van acties hebben.
We hoeven nu ook geen ruimtes meer te ­‘lenen’ te doen voor Care For Family. Wie Care For die nog geduldig op de krik staat. “Haal die
om onze activiteiten zoals de verwendagen aan ­Family op een andere manier wil steunen, kan grijns van je gezicht”, begroet ik hem opge- Eens 38 ,5%
Oneens 56 ,4%
te bieden. We kunnen de gezinnen hier in een kijken op de website www.careforfamily.com. lucht. Het meegebrachte wiel past en als ik de
Geen mening 5 ,1%
huiselijke omgeving ontvangen met een lekker krik laat zakken gaat Kees er weer vandoor.
bakje koffie.” Hetyey vertelt: “Mensen die niet Tekst en foto Linda van den Berg Als alles weer op zijn plek ligt en staat, kan
ik weer terug naar het bureau. Mijn ongenoe- Hoogstein GOUDPRIJS
‘Wat moet er anders?’
gen over de lekke reserveband verwoord ik in 20 jaar! Verkoop het nu
een mailtje aan mijn

Ik wil uw goud!
teamgenoten. Van je
De Fractie van Weerbaar Waddinxveen gaat inwoners van Waddinxveen wat er anders moet. ­collega’s moet je het
de komende weken het Gouwedorp in om Waddinxveen wordt de komende jaren gecon- tenslotte hebben,
met de inwoners van Waddinxveen in debat fronteerd met een bezuiniging vanuit de rijks- maar soms ook even Record goudprijs €25,- per gram
24 karaats goud
te gaan over de vraag ‘Wat moet er anders in overheid van twee tot vier miljoen euro. Dit be- niet. Niets mense-
Waddinxveen?’ tekent volgens Weerbaar Waddinxveen dat elk lijks is ons vreemd.
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
gezin extra kosten gaat krijgen van 200 tot 400
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
De fractieleden zijn de komende vrijdagen euro. Weerbaar ­Waddinxveen vindt dat dit kan
op de weekmarkt te vinden en zijn ze op de worden op­gevangen zonder dat de lasten voor Gerard Hazebroek tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
zater­dagen in de Passage en op het Koningin de ­inwoners extra stijgen: snijden in de kosten broodmanden, diamant, briljant en horloges:

Nieuw program-
Wilhelminaplein aanwezig om het kernpunten in plaats van het verhogen van de OZB.
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
programma uit te delen en om te ­horen van de

ma RTW FM
RTW FM is met ingang van afgelopen woens-
dag een nieuw programma gestart dat weke-
lijks van 20.00 tot 24.00 uur is te beluisteren. Potma Edelmetaal
De titel is ‘Tachtig procent Nederlands’. Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Zoals de titel al aangeeft zal de muziek voor Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
tachtig procent Nederlandstalig zijn, aangevuld
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
met Duitse Schlagers en wat Engelstalige mu-
ziek. Het programma wordt live gepresenteerd
door Gerrit Logtenberg. In het programma zul-
len met enige regelmaat artiesten live optreden staat de mogelijkheid een verzoekje in te die-
en vinden er interviews plaats met bekende en nen. Dat kan telefonisch op nummer (0182)
De fractieleden zijn op zaterdagen in de Passage en op het Koningin Wilhelminaplein aanwezig. startende artiesten. Tijdens de uitzending be- 610 379 of via de e-mail studio@rtw.nl.
DE
Krant VAN Waddinxveen
Nummer 7
19 februari 2010 4 ADVERTENTIE
BOUWEN EN WONEN 5 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

BOUWEN & WONEN


Duikcentrum plant Kunst, kunststof kozijnen en Kika
Sinds jaar en dag stelt Schipper Kozijnen in

‘Fluisterwoud’ in plas
stelling van de schilderijen van Gerrit Vermeu-
Gouda haar showroom gratis beschikbaar len. Gerrit Vermeulen stelt vijftig procent van
als expositieruimte voor lokale kunstenaars. de opbrengst ter beschikking aan Kika (kin-
Hoewel Schipper Kozijnen geen kosten be- deren kankervrij(. Daarnaast is iedereen even-
rekent, worden alle bezoekers gevraagd een eens welkom met alle vragen over kozijnen,
Kika beer te kopen en dat blijkt zeer succesvol. schuifpuien en dakkapellen. Bij een opdracht
krijgt men een Kika beer. Zie voor meer infor-
Tot eind maart kunnen bezoekers bij Schipper matie: www.schipperkozijnen.nl of bel (0182)
Kozijnen terecht voor een overzichtstentoon- 527 089.

Het ‘Duurzame Koffertje’


Als startsein van de
aanloop naar de re-
gionale editie van
Duurzame Dinsdag
2010 overhandigde
de regiodirecteur
van IVN, mevrouw
Daphne Teeling, vrij-
dag het Duurzame
Duikers van Duikcentrum Keep Smiling plantten twintig kerstbomen in de Surfplas. Koffertje aan de
gaststad Gouda.
Keep Smiling Diving uit Reeuwijk ‘plantte’ van de duikvereniging was deze klus ondanks
zondag 14 februari twintig kerstbomen onder de kou en de sneeuw een waar feest.” In sep- In een wat koeler
water in de Surfplas. Dit bos, dat de naam tember 2009 participeerde Keep Smiling stadhuis, waar in ver-
‘Fluisterwoud’ heeft gekregen, is bedoeld al met dertig duikers aan de wereldwijde band met de Warme
voor het onderwaterleven dat hierin beschut- ‘ProjectAware Cleanup dag’ en zij ontdeden Truiendag de ver-
ting en broedplaatsen zoekt. De bomen staan de Surfplas zowel onder als boven water van warming een graad
op de grens van het duik- en surfgebied, zodat ruim zeventig kilo vuilnis. Keep Smiling is lager stond dan nor-
duikers ook onder water kunnen zien wanneer een duikcentrum dat opleidingen verzorgt maal, nam wethou- Wethouder Kastelein (links) en Daphne Teeling met het Duurzame Koffertje.
zij het duikgebied verlaten. van beginners- tot en met instructeursniveau. der Marco Kastelein
Hiernaast is aan de duikschool een actieve het eerste initiatief voor het Koffertje in ont- van duurzaamheid uit het hele land. Een werk-
Ron en Patricia Gerretsen (eigenaars duik- vereniging verbonden. Op de vestiging aan de vangst. In 2010 is Gouda gaststad voor de re- groep stelt zich tot doel om van Gouda een Fair
centrum): “Keep Smiling hecht veel waarde Einsteinstraat 33-5 in Reeuwijk is een ruim ge- gionale editie van Duurzame Dinsdag. Op deze Trade gemeente te maken. Met het aanbieden
aan de kwaliteit van het milieu, ook onder sorteerde winkel gehuisvest, met onder andere dag wordt, vooruitlopend op Prinsjesdag, het van dit eerste initiatief is het Duurzame Kof-
water. Het plaatsen van het Fluisterwoud past een nitrox-vulstation. Op www.keepsmiling.nu Duurzame Koffertje aan het Kabinet overhan- fertje geopend voor andere initiatieven.
prima in onze filosofie en maakt de plas voor staat de volledige fotoreportage van de voor- digd. Het koffertje bevat initiatieven op gebied
zowel duikers als vissen aantrekkelijker. Met bereidingen en aanleg van het Fluisterwoud.
de hulp van de vele duikers en vrijwilligers
Orchideeënwinkel loopt steeds beter
Grondverkoop Spoorzone Sinds jaar en dag kwamen er al mensen voor
een paar planten bij orchideeënkwekerij
Small’ heet het plantje. Het wordt verkocht in
een keramiekpotje en een halfopen draagkoker.
Driestar Educatief gaat het huidige onder- is. Wethouder Marco Kastelein (Spoorzone), SO Natural in Moerkapelle. Bij de bouw van De verzorging staat in een paar pictogram-
wijsgebouw aan de Burgemeester James- bestuurder Rens Rottier (Driestar Educatief) en een nieuw bedrijfspand deed zich de kans men aangegeven. SO Natural is gevestigd aan
singel verder uitbreiden. Ook komt er een directeur-bestuurder Peter de Klerk (Mozaïek voor hier op in te spelen. de Bredeweg 62 in Moerkapelle. Particulieren
nieuwe studentenhuisvesting in opdracht van Wonen) ondertekenden op 10 februari de kunnen terecht op vrijdag van 9.00 tot 17.00
Mozaïek Wonen. Om dit mogelijk te maken overeenkomst. In de hal van het nieuwe kantoor is een verkoop uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
verkoopt de gemeente grond aan Driestar annex winkelruimte ingericht. Op vrijdag en
Educatief en Mozaïek Wonen. zaterdag staat hier een bloembindster, die van
de versgeproduceerde orchideeën leuke arran-
De bouw van het onderwijsgebouw zal plaats- gementen maakt. So Natural heeft een uitge-
vinden op het eigen terrein van Driestar breid sortiment planten, potten en hulpmateria-
Educatief op de plek waar nu nog deels een len. Ook de handel koopt naast de planten deze
parkeerterrein is. Om deze parkeerplaatsen te arrangementen. Orchideeën vragen weinig
compenseren en uit te breiden, verkoopt de IEDEMA & zn. verzorging en gaan langer mee dan de meeste
gemeente een stuk grond dat langs het spoor bloeiende potplanten. Bij SO Natural komen
ligt. In totaal 5000 m2 voor in totaal 196 ze bovendien zo uit de kas. Wanneer men dat
parkeerplaatsen. De kosten van het parkeer- Tel.: 0182-599220 wilt, krijgt men er een deskundig advies bij.
terrein zijn voor Driestar Educatief en Mozaïek Fax: 0182-599223 SO Natural heeft verschillende orchideeën
Wonen. Afgesproken is dat bij evenementen Goejan Verwelledijjk 48a met bijzondere kleuren of types. Origineel is
het terrein ook mogelijk openbaar toegankelijk 2807 CC Gouda de miniorchidee in een cadeauverpakking. ‘So

ORCHIDEEËN
BANGERT
MAKELAAR & TAXATEUR
Bijzonder in
het bijzondere!
DIRECT UIT DE KAS
Iedere vrijdag van 9.00 tot 17.00 en
zaterdag van 9.00 tot 16.00
OOK IN VERRASSENDE
TAXATIE EN AANKOOPBEGELEIDING ARRANGEMENTEN
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF D

T. 0182 51 27 60
M. 06 52 33 34 70 Alpha Makelaardij BV 25&+,'((Ê1.:(.(5,-621$785$/
%5('(:(*‡$%02(5.$3(//(
WWW.BANGERTMAKELAAR.NL
Hoge Gouwe 17, Gouda • tel: (0182) 51 14 24
www.alphamakelaardij.nl :::621$785$/1/
6
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren ADVERTENTIE

Stadswoningen te Bodegraven
INSTALLATIE VAKMAN NODIG?
StadswoningenUitzicht op de oude Rijn
Dakterras en eigen tuin
135m2 woonoppervlak
BEL NU: 0182 - 37 20 29
• Riante living op de 1e etage
Wij zijn u graag van dienst bij al uw installatiewerk.
• Privé parkeerplaats in garage Zowel bedrijfsmatig als particulier kunt u een beroep
• Nabij diverse voorzieningen op ons doen. Als erkend installatiebedrijf zorgen
• Ideaal voor werk/atelier aan huis
wij voor de juiste vakmensen voor iedere klus.
Verrassende Stadswoningen in het centrum van
Kies ook voor de specialist op het gebied van
Bodegraven en vrijwel direct aan de Oude Rijn!
installatietechniek. Wij maken het graag en goed!

erkend
tel.: 0172 - 61 93 25 Kijk voor meer info op:
Lid van
www.vreeken-meijer.nl www.rijnkade.com
Ook voor al uw electrotechnische installaties
Vanaf € 330.000,- v.o.n.
excl. parkeerplaats á € 19.000,- v.o.n.

Wilt u van uw computerhoofdpijn af? Uw garantie op een fijne tuin!


Wie helpt mij met mijn problemen: Wij zijn gespecialiseerd in oplossingen voor
- Aanschaf - Spam kleine bedrijven
ICT
+)
- Installatie - Beveiliging wbare (I^IOVEGLXMKIIPIOXVMWGLILEOWIPEEVWXEEX
- Opstarten - Hardware • beheer op afstand Betrou r k plek
w e
- Printen - Netwerk • bij u op kantoor op uw maand
75 per EPXMNHZSSVYOPEEV)RHERO^MN^´RKITEXIR
- E-mail - Website
• en bij u thuis vanaf €
- Software - etc. XIIVHIOPEZIVFPEHZSVQMKISTIRMRKZPMIKIR
34
Tel. 0182 - 322 450
34! HIXEOOIRIVPIXXIVPMNOHSSV
info@jalasystems.nl
www.jalasystems.nl +)
2SKWXIVOIVRSKWXMPPIVHI^IIPIOXVMWGLI
LEOWIPEEVQEEOXEPY[XYMREJZEPMRIIR[MT
GSQTSWXOPEEVHEEV^SVKXLIXKITEXIR
=DWHUGDJIHEUXDUL XIIVHI1YPXM'YXWRMNW]WXIIQZSSV

23(1+8,6 www.tuinmachines.nl
YDQXXUWRWXXU

.RQLQJL
.RQLQJLQ:LOKHOPLQDZHJ*RXGD Ambachtweg 30 • 2841 LZ Moordrecht
Tel. (0182) 37 25 13 • Fax (0182) 37 40 69 Geopend: ma-vr.: 08.00 - 17.00
email: info@blitterswijk.nl za.: 08.30 - 12.00
'H]HVIHHUYROOHJRHGRQGH
'H]HVIHHUYROOHJRHGRQGHUKRXGHQHUMDUHQZRQLQJLVFHQWUDDO
JHOHJHQRSORRSDIVWDQGYDQGLY
JHOHJHQRSORRSDIVWDQGYDQGLYHUVHZLQNHOVHHQEDVLVVFKRROHQ
HHQVSRUWYHOG3UDFKWLJHZRRQNDPHUPHWDXWKHQWLHNHHOHPHQWHQ
HQVSRUWYHOG3UDFKWLJHZRRQNDPHU Voor al uw elektra
7ZHHNHXULJYHU]RUJGHVODDSNDPHUVVWLMOYROOHEDGNDPHUJHZHOGLJH
DDSNDPHUVVWLMOY werkzaamheden.
]ROGHU VODDS NDPHU8NXQWGH]HZRQLQJGRRUGHFRPSOHWHDIZHU
WGH]HZRQLQJ 
NLQJVQHOEHWUHNNHQ

8ZLOWNRRSVRPNRVWHQNRSHUOHQHQ"
PNRVWHQ
'HEHQRGLJGH¿QDQFLHULQJNXQWXDDQYUDJHQELMHHQEUXWR JH]D
NXQWXDDQYUDJHQELMHHQEUXWR 
s Aanleg, onderhoudENADVISErINGVAN
PHQOLMN PDDQGLQNRPHQYD
DQFLUFD¼
ELEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES

.RRSSULMV¼NN s Sterkstroom- en zwakstroominstallaties

s Keuringen elektra woningen, gereedschappen, etc.

Voor zowel bedrijven als particulieren.

^^^PQZZLSZ[PQUUS
2RVWKDYHQ*RXGD Edisonstraat 6, Gouda
7HO Tel. 0182 52 65 46
JRXGD#GHKXL]HQEHPLGGHODDUQO
ADVERTENTIE 7 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Actief in het Groene Hart!


Type Kantoorruimte
Huurprijs € 15.000,- p. jr., excl. B.T.W.
Ligging Op een steenworp afstand van de
Goudse binnenstad
Parkeren Mogelijk op openbare
parkeerplaatsen (betaald)
Oppervlakte Ca. 150 m²
Oplevering Per direct

Karnemelksloot 31 te Gouda
www.hof-bhv.nl Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de vestiging Gouda.
Tel: 0182 - 52 01 11
E-mail: gouda@hof-bhv.nl

WINTER aktie!
Geen 19%, geen 20%
maar 25% korting*
OP UW COMPLETE VLOER
*Vraag onze verkopers naar de voorwaarden
Coenecoop 144a, 2741 PE Waddinxveen
Tel: 0182 - 63 27 66
www.tegelhuiswaddinxveen.nl
Geopend: di. t/m za. van 9.30 - 17.00
maandag alleen op afspraak.
8
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren ADVERTENTIE

TOT 28 FEBRUARI
PEUGEOT 207
+ met Pack Premium
• Radio/cd-speler met mp3
• Airconditioning
• Cruise control
O.A.: 3 JAAR GRATIS Premium voordeel tot € 2.170,-*
REPARATIE EN ONDERHOUD

$OWLMGDOHHQNHHUZLOOHQGXLNHQ"

3DNQXMHNDQV
=RQGDJIHEUXDULHQ]RQGDJPDDUW
PDDNMHHHQLQWURGXFWLHGXLN
1RUPDOHSULMV€QXYRRU€

8LWHUOLMN]DWHUGDJDDQPHOGHQELM.HHS6PLOLQJ'LYLQJRS
RIVWXXUHHQPDLOQDDULQIR#NHHSVPLOLQJQX
.HHS6PLOLQJ'XLN&HQWUXPHLQVWHLQVWUDDW(35HHXZLMN7HO

ZZZNHHSVPLOLQJQX

Gem. verbr. 207 (afh. van type motor en model) l/100 km: 3,8-7,1; km/l: 26,3-14,1; CO2: 99-166 gr/km.

BOONSTOPPEL B.V.
Waddinxveen Oranjelaan 21 Tel.: (0182) 62 20 60
Boskoop Zijde 450 Tel.: (0172) 21 51 11
www.boonstoppel.peugeot.nl
De Peugeot 207 is er vanaf € 13.995,- en de 207 SW is er vanaf € 15.495,- incl. btw, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en leges. In genoemde
consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van de CO2 uitstoot verwerkt. De ‘3 jaar zorgeloos rijden’ actie is geldig bij aanschaf van een
nieuwe Peugeot (excl. de 107 en 206+) tussen 21 december ‘09 tot en met 28 februari ‘10. De Pack Premium-actie is geldig zolang de voorraad strekt. *Totaal
voordeel max. € 1.000,- slooppremie en Pack Premium voordeel tot € 1.170,-. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en voorwaarden kijk op
www.peugeot.nl of vraag het uw Peugeot-dealer.

Rijles ook vóór je 18e jaar


Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s
(voor een gemiddelde leerling +/- €550,-)

- 10 uur les in de simulator staat ongeveer


gelijk aan 20 uur in de auto
- Veiliger
- Mogelijkheid om binnen een maand examen
te doen. (vraag naar de voorwaarden)
den
en)
n)

Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen U Tel. 0182 - 517730 of 06 - 48565648

15
BEDRIJVEN / AUTO 9 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Financieel alert
dat alles duidelijk is en vindbaar. Dit scheelt

Winnaar Hyundai Blue Koop vier grote ordners


heel veel zoekwerk en doelloos gerommel in
papieren. Mijn eerste advies luidt: Koop vier
grote ordners! De volgende keer doen we alles

Challenge Ik neem u mee, naar een gemiddeld financieel


adviesgesprek.Let op, de beschreven personen
en situaties zijn fictief. Iedere overeenkomst
in de mappen op volgorde, we gooien oude
rommel weg, we bewaren wat belangrijk is.
En daarna ga ik pas echt aan het werk. Onze
met de werkelijkheid berust op toeval. adviezen kunnen prima zijn en klanten kunnen
daar echt blij van worden. Maar het meest blij
Het gesprek worden ze misschien wel van de vier ordners
Het gesprek begint over koetjes en kalfjes. in de kast. Want daar snakten ze al jaren naar.
Koffie erbij. Acclimatiseren. De klant en ik
moeten aan elkaar wennen. En gaandeweg Tim van Dasselaar
openbaart zich de adviesvraag. Ik probeer in tim@vandasselaar.com
het begin van zo’n gesprek te begrijpen hoe
de klant in zijn financiële kennis zit en hoe
financiële zaken geregeld zijn in het gezin. Al
gauw blijkt, dat men de financiële paperassen
niet meer overziet. Op tafel ligt een deel van
de papieren, vaak nog in de opengescheurde
envelop. Papieren liggen door elkaar, niet op
volgorde. En uit angst dat iets waardevols
wordt weggegooid worden papieren vaak jaren
en jaren bewaard. Het is dan moeilijk voor mij
een idee te krijgen, wat er aan producten ooit is
Uit handen van Remon Snel van de Van der Linden Groep Waddinxveen ontving Robert-Jan Wilderman de brandstof afgenomen. Wat de rendementen waren en of
pas ter waarde van 10.000 euro. het product wel doet wat men verwacht.

Hyundai organiseerde de afgelopen twee stofpas ter waarde van 10.000 euro waarmee De start van het advies
maanden de Hyundai Blue Challenge. Tijdens hij vijf jaar lang gratis kan tanken bij alle Om advies te kunnen geven is het noodzakelijk
deze zuinigheidsrit in de nieuwe Hyundai 1.4i BP-stations in Nederland. Remon Snel van de

Valentijnsactie autocentrum van


Blue, voorzien van een geavanceerd start- en Van der Linden Groep is bij met de aandacht
stopsysteem werden de deelnemers geacht voor de Hyundai Blue Chalenge: “Hyundai staat

Vliet met Chevrolet Spark


een zo zuinig mogelijke verbruiksscore te niet alleen bekend als fabrikant van kwalitatief
realiseren. Robert-Jan Wilderman uit Bleiswijk uitstekenden, zeer complete en scherp geprijs-
kwam als winnaar uit de strijd met een ge- de auto’s. Hyundai bouwt ook zuinige auto’s.
middeld gecombineerd verbruik van 4.1 liter Met deze zuinige groene motoren krijgen de Tijdens Valentijnsdag mochten maar liefst 2.000 dames een rode envelop openen. De afzender bleek autocentrum van
per honderd kilometer. nieuwe Hyundai-modellen gunstige A en B Vliet uit Bodegraven te zijn, die uit naam van de gloednieuwe Chevrolet Spark de dames uitnodigde voor lange ritten
milieulabels en hoeft de zakelijke rijder slechts naar romantische eindbestemmingen of korte ritjes
Hij won daarmee de hoofdprijs, een brand- twintig procent bijtelling te betalen.” naar opwindende steden. “De Spark is nog maar net in Nooit meer ruiten krabben
de showroom gearriveerd en hij bracht direct al menig in een voorverwarmde auto

Verbouwing Bloemendaal vordert vrouwenhoofd op hol. Dat was ook onze opzet toen we Houdt uw auto vorstvrij!
de Valentijnskaartjes op de post deden. Wie de Valen-
tijnsaktie gemist heeft, kan alsnog naar onze showroom 3HUVRQHQRIEHVWHODXWR
komen om te ervaren waarom er al zoveel vrouwenhar-
ten sneller zijn gaan kloppen door de nieuwe troef van
VWDQGNDFKHO
Chevrolet.” De Chevrolet Spark staat vanaf 1 maart in inbouw - reparatie
de showroom. AutoRas b.v.
Gouda 0182 - 539220
www.autoras.nl
Ook voor particulier

Auto - Motor en bromfietsrijlessen

De verbouwing van Winkelcentrum Bloemendaal vordert gestaag. Inmiddels zijn op diverse plekken de nieuwe
winkels te zien. Met gratis parkeren voor de deur belooft het vernieuwde winkelcentrum een geduchte concurrent
voor de binnenstad van Gouda te worden.

Goudse Popschool zoekt voorzitter


na vertrek Arnoud de Graaff
Vanwege drukke werkzaamheden in zijn constructieve samenwerking tussen de organi- Arnold Heertje
spreker in L’Etoile
eigen bedrijf heeft de voorzitter van Stich- saties en de Goudse Popschool te continueren”,
ting de Goudse Popschool, Arnoud de Graaff, laat de stichting weten.
besloten zijn functie neer te leggen.
Prof. dr. Arnold Heertje spreekt dinsdag
De stichting betreurt zijn besluit maar heeft
begrip voor de door hem geschetste situatie.
van Dasselaar & partners 2 maart in restaurant L’Etoile in Gouda.
Heertje - econoom, emeritus hoogleraar,
Het bestuur van de Goudse Popschool is op dit publicist en columnist - geeft zijn actuele visie
moment op zoek naar een geschikte vervan- op ‘ondernemen in tijden van wereldwijde
ger. Totdat een nieuwe voorzitter is aangesteld,
zullen de interne activiteiten van Arnoud de
klik hier verandering’.
De avond begint om 20.00 uur (inloop 19.30
Graaff binnen de Goudse Popschool worden voor kennismaking De avond wordt georganiseerd door business- uur) en is vrij toegankelijk voor ondernemers
overgenomen door John Radersma. De externe club Contact Jonge Bedrijven Midden-Holland uit Midden-Holland. Belangstellenden kunnen
activiteiten van de Goudse Popschool (festi- met ons bedrijf en Rabobank-Gouwestreek. Gasten ontvangen zich aanmelden via info@cjb.nl, maar het
vals, bandcontests en publiciteit) worden over- na Heertjes presentatie zijn boek ‘Echte eco- aantal plaatsen is beperkt. Restaurant L’Etoile
genomen door Edwin Kraft van Ermel. “Wij Keerkring 61 - 2801 DG Gouda nomie’. Vanaf 22.00 uur is er gelegenheid om bevindt zich op Blekerssingel 1 in Gouda. Zie
zullen er alles aan doen om de goede relatie en met een drankje en een hapje te netwerken. voor meer informatie over CJB www.cjb.nl.
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 10 ADVERTENTIE

Wij hebben alles onder één dak! Autobelettering


Design Service is een Full-Service reclame (-productie) bureau gevestigd in het pand van Fotografie
www.designservicewaddinxveen.nl
www des gnservicewaddin ve en n - tel: 0182 - 611 976 Binnenreclame
Autoschade Waddinxveen. Wij geven advies, ontwikkelen en produceren alle soorten
Huisstijl ontwerp
reclame-uitingen voor zowel bedrijven als particulier. Door onze zeer korte levertijden en
Gevelreclame
scherpe prijzen heeft u bij ons toegang tot oneindig veel mogelijkheden! Spandoeken
Lichtreclame
Neem gerust contact met ons op als u meer te weten wilt komen over betaalbare,
Drukwerk
professionele reclames en de vele mogelijkheden die wij u kunnen bieden! Website ontwerp
Aa rt se n
Ru ud H ijm an & M at th ijs
Carwrapping

seat.nl SEAT LEON 1.2 TSI SEAT IBIZA 1.4


GEBASEERD OP DE REFERENCE MET O.A.: GEBASEERD OP DE STYLE MET O.A.:
- AIRCONDITIONING - AIRCONDITIONING
- ESP - 16" LICHTMETALEN VELGEN
- 16" LICHTMETALEN VELGEN - BLUETOOTH
- MISTLAMPEN VOOR - USB-POORT GECOMBINEERD
- ELEKTRISCHE BUITENSPIEGELS - ABS EN 6 AIRBAGS
VERWARMBAAR - DONKER GETINTE RUITEN ACHTER
- MULTIFUNCTIONEEL STUURWIEL - NAVIGATIE SYSTEEM TOM TOM V5
- CRUISE CONTROL - SPECIALE BEKLEDING
- USB-POORT/AUX-IN COMBI - CRUISE CONTROL
20% -
-
DONKER GETINTE RUITEN ACHTER
SPORTONDERSTEL
-
-
MISTLAMPEN VOOR
COMING HOME FUNCTIE
BIJTELLING
- SPORTSTOELEN
NU VANAF - START/STOP SYSTEEM NU VANAF
` 20.190,- OPTIONEEL
` 15.990,-

LEON 1.2 TSI EN IBIZA 1.4 GOOD STUFF


SEAT pakt uit met veel Good Stuff! Bij de Leon 1.2 TSI is het energiebesparende start/stop systeem, waardoor deze Leon een A-label krijgt, optioneel.
De Leon Good Stuff is leverbaar met de nieuwe revolutionaire 1.2 TSI-motor met 105 pk. De Ibiza Good Stuff is leverbaar als 3-deurs Sports Coupé
(SC) en 5-deursvariant met een 1.4 benzinemotor met 85 pk.

Gemiddeld brandstofverbruik van een SEAT: 3,7 - 9,4L/100 km (1:27,3 - 1:10,6), CO 2-emissie g/km 99 - 225.

MEMBER OF THE VOLKSWAGEN GROUP


Er is al een SEAT vanaf E 10.295,- inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen ‘af importeur’. Importeur Pon Car,
Leusden. De SEAT Leon Good Stuff is verkrijgbaar in de kleuren Magiczwart, Lunagrijs, Candywit, Emocionrood en de speciale kleur Speedblauw (verschillende meerprijzen). De SEAT Ibiza Good Stuff
modellen zijn leverbaar in de kleuren Magiczwart, Lunagrijs, Candywit en in de speciale kleuren Emocionrood en Speedblauw (verschillende meerprijzen). Getoonde afbeelding kan afwijken van de
werkelijkheid. Internet: www.seat.nl

Van der Linden Groep Waddinxveen


™ Waddinxveen
www.vanderlinden-groep.nl
0182 - 63 21 00 Uw dealer voor Gouda e.o.

Hyundai Dealer Occasions Seat Dealer Occasions


Hyundai Atos 1.1 v.a. 2007 € 6.950,- Seat Ibiza 1.4 Sensation 03-2006 € 10.450,-
Hyundai Accent 1.3 Cool 09-2005 € 7.750,- Seat Leon 1.6 Sport leder 06-2002 € 7.950,-
Hyundai Accent 1.4 Dynamic 2008 € 10.950,- Seat Leon 1.6 Stella 02-2003 € 9.950,-
Hyundai Coupe 2.0 v.a. 2000 € 7.950,- Seat Leon 1.6 Reference 01-2006 € 12.750,-
Hyundai Excel 1.3 GS 02-1997 € 2.750,- Seat Leon 1.6 Stylance 02-2007 € 15.950,-
Hyundai Elantra 1.6 GLS 5drs 09-2002 € 4.950,- Seat Leon 1.8 TopSport (180PK) 04-2003 € 10.950,-
Hyundai Getz (ook automaat!) v.a. 2004 € 6.450,-
Hyundai H300 2.5 CRDi (ex btw) v.a. 2008 € 14.250,- Overige Occasions
Hyundai i10 (diverse uitvoeringen) v.a. 2009 € 8.945,- Citroen C2 1.6-16v VTS 11-2004 € 8.750,-
Hyundai i20 (diverse uitvoeringen) v.a. 2009 € 11.495,- Daewoo Kalos 1.4 Spirit 09-2003 € 5.950,-
Hyundai i30 CW 1.6 Dynamic 07-2008 € 15.250,- Fiat Panda 1.2 Emotion (Automaat) 05-2004 € 6.950,-
Hyundai i30 1.6 CRDi CW v.a. 2008 € 16.900,- Fiat Seicento 1.1 09-2004 € 4.750,-
Hyundai Matrix 1.6 v.a. 2003 € 7.950,- Ford Focus C-Max 1.6 Trend 01-2006 € 12.950,-
Hyundai Sonata 2.0 v.a. 1999 € 5.000,- Nissan Almera Tino 2.2 DCI 05-2003 € 9.950,-
Hyundai Sonata 3.3 V6 Style 03-2006 € 16.950,- Nissan Micra 1.4 05-2003 € 5.950,-
Hyundai Santa Fé 2.0 25 Edition 02-2004 € 9.950,- Peugeot 106 1.1 01-2000 € 3.950,-
Hyundai Santa Fé 2.7 V6 A/T Navi 4wd 07-2008 € 32.950,- Peugeot 206 SW 1.6 XS AUT. 01-2007 € 13.250,-
Hyundai Tucson 2.0 Active 08-2006 € 13.935,- Renault Twingo 1.2 Expression 07-2004 € 5.450,-
Hyundai XG 2.5 V6 12-2000 € 6.950,- Suzuki Liana 1.6 GLS 01-2006 € 10.950,-

Seat Dealer Occasions


VW Fox 1.2 Trend 08-2005 € 6.750,-
Hyundai Tucson 2.0 Active
Seat Altea XL 1.4 TSi Style 03-2009 € 21.950,- K NAAR HYUNDAI 08/2006 - 42.400KM O.A voorzien van: Airconditioning,
WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOE
0-2006).
ATOS & GETZ MODELLEN (200
Seat Altea Freetrack 4x4 08-2007 € 26.950,-
Licht metalen velgen, Elektrische ramen+spiegels,
Seat Alhambra 1.9 TDi 06-2002 € 7.950,-
OM VOOR EEN Mistlampen voor, Trekhaak , Airbags enz ..
Seat Arosa 1.4 03-2000 € 3.950,- KOM LANGS IN ONZE SHOWRO
TOPAANBIED ING!
Seat Ibiza (DIVERSEN MODELLEN) v.a. 2004 € 7.750,-

€ 13.935,-
WWW.VANDERLINDEN-GROEP.NL * zetfouten in advertentie voorbehouden
FAMILIE 11 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

De boekenplank van Ineke Verkaaik


Nummer één hit
voor Gouwenaar
Een aantal regionale politierechercheurs heeft, naar te vinden. Joost Visbeen gaat de Gouden
na pensionering, zijn belevenissen op papier Strop niet in de wacht slepen, maar dat hij ver-
gezet. Daarvan heeft niet elk manuscript een der reikt dan de Goudse regio is hierbij wel
uitgever kunnen bekoren, zodat het geschre- bewezen!
ven rechercheverhaal uiteindelijk in boekvorm
in de regionale boekhandel gepresenteerd en te
koop aangeboden wordt. Het aantal gevierde,
schrijvende en verkochte rechercheurs is dan JOOST VISBEEN
al aardig afgenomen. Gouda bezit toevallig ‘Zijn 3e Goudse thriller’
zo’n gelauwerd oud-rechercheur! Laat zijn
derde boek nou het lezend oog van misdaad-
verslaggever Peter R. de Vries bereikt hebben!
In ‘Moord op de hasjkoning’ beschrijft Joost
€ 19,95
Visbeen dat het levenloze lichaam van een vanaf 5 maart bij
Goudse pensionhouder op een parkeerplaats
aan de Reeuwijkse Plassen in een bestelbusje
E R
is gevonden. De politie, onder aanvoering van
Rus en zijn mooie assistente Elsa, staat voor I K
een uiterst moeilijke opdracht om de moorde-

Ambachtelijke prijzen winnaars


puzzelroute
Met zijn band Caro Emerald gaat De Graaff op een Europese tour.

Welke muzikant droomt niet van een nummer komende jaar Concerts at Sea, North Sea Jazz,
één notering? Voor de Goudse saxofonist vele festivals, een clubtour en waarschijnlijk
Arnoud de Graaff (37) is dit niet langer een deelname aan Pink Pop.”
droom. Met zijn band Caro Emerald behaalde
hij die felbegeerde eerste plek van de top Toegankelijke muziek
veertig. “De bekendheid van onze muziek is Dat Caro Emerald geen eendagsvlieg is bewijst
die van onze bandnaam vooruitgesneld.” het nummer ‘A night like this’ dat nu veel te
horen is op de radio. Met hun net uitgebrachte
De Graaff staat op het punt het jachtige album ‘Deleted scenes from the cutting room
leven van een beroemde band aan den lijve floor’ kwamen zij van niets binnen op nummer
te ondervinden. “In het najaar gaan we een één. “Onze muziek is pop en jazz. De tekst en
maand toeren door Europa”, vertelt hij enthou- sfeer zijn afgeleid van jaren vijftig filmbeel-
siast. “En in oktober gaan we voor vijf dagen den en kregen een modern sausje. De blazers,
naar Curaçao”. Een jaar geleden speelde hij waar ik deel van uitmaak, doen denken aan de
nog in vijf wat minder bekende bands en gaf big bands van vroeger. De vriendelijke, toe-
hij drie dagen in de week saxofoonles op zijn gankelijke muziek spreekt jong en oud aan.”
SaxofoonSchool aan de Karnemelksloot. “Tot De Graaff geniet met volle teugen van deze De gelukkige prijswinnaars.
ik opeens gevraagd werd om deel te nemen onverwachte wending in zijn leven die hij met
aan een band met Caroline van de Leeuw de andere zeven bandleden meemaakt. Saxo- In de Kaaswaag werden zaterdag de tien prijs- ving een ingelijste prent van Gouda Lijsten.
als zangeres’’. Zij had het liedje ‘Back it up’ foonspelen is zijn passie. Hij speelt al vanaf winnaars van de puzzelroute van het Gouds Ria van Dam ging naar huis met een glazen
ingezongen en daar zochten ze bandleden bij. zijn tiende en doorliep het Conservatorium. Ambachtenkwartier in het zonnetje gezet. schaal van Glasatelier ’t Ruitje, Lia Groen met
Het nummer werd afgelopen zomer meteen De combinatie spelen en lesgeven is voor Deze puzzelroute werd onlangs gehouden ter een keramische vaas van P&P Keramiek en
een hit. Na een optreden bij de Wereld Draait hem ideaal. Al zal hij misschien de komende gelegenheid van de opening van het Gouds Jannie Boogaerdt kreeg een prisma horloge van
Door, ging het heel hard. Je hoorde ons op de tijd wat minder les kunnen geven. “Mijn leer- Ambachtenkwartier. Jewel Art & Ribelli. Blomatelier gaf een voor-
radio, we kwamen bij Raymann is Laat en nog lingen begrijpen dat wel. Ze vinden het best jaarsworkshop weg aan Adrienne van ’t Wout,
een keer bij de Wereld Draait Door. Als nieuwe stoer om hun docent op MTV en TMF te zien”, De ondernemers overhandigden de prijzen per- De Hollandsche Maagd overhandigde een
band ben je meestal heel veel aan het pionieren lacht De Graaff. Voor meer informatie over soonlijk. Zo ontving Mevrouw Stout - van Dam Aquarel/inkt ‘Move’ aan de heer Van Oosten-
voordat je doorbreekt. Bij ons ging die ontwik- de SaxofoonSchool van Arnoud de Graaff: een workshop chocolade maken van PUUR brugge en tot slot werden er twee extra prijzen
keling razendsnel.”Er werd een videoclip in www.degoudsesaxofoonschool.nl. chocolade-atelier, Tycho den Ouden mag een beschikbaar gesteld door ’t Schoenmakertje.
Kroatië opgenomen voor de internetcampagne workshop stroopwafels bakken doen bij Van Een waardecheque en schoenspanners gingen
van Martini. Op het programma staat voor het Door: Barbara Warnar Vliet stroopwafels en Louise Schellevis ont- naar mevrouw Sleeuwenhoek en de heer Polet.

Carnavalsoptocht in Reeuwijk-Dorp
Restaurant Bangkok City
en Banketbakkerij/Tearoom Herfst
slaan de handen ineen om u als klant nog meer van dienst te kunnen zijn.

Daarom voor diner, lunch, verjaardagen, bruiloften, feesten, catering en

partyservice bent u bij ons op de Lange Tiendeweg aan het juiste adres!

Bestellen kan via www.thuisbezorgd.nl

Lange Tiendeweg 57 Gouda


Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
- www.banketbakkerijherfst.nl
- Tel.: 0182 - 512 593 - 2801 KE Gouda
weg 43 Gouda
e Tiende
L an g
Praalwagens en loopgroepen van carnavalsvereniging de Reedeurpenarren sierden zaterdag de straten van
Reeuwijk. Na een rondrit door de straten van Reeuwijk-Dorp kreeg Prins Johannes de 1ste de ‘stadssleutel’ van
‘Reedeurp’ overhandigd door een vertegenwoordiger van de gemeente Reeuwijk. Samen met zijn hofdames An en
Do zwaaide hij het carnavalsweekend de scepter over Reedeurp.
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 12 ADVERTENTIE

Wegens succes verlengd:

ONZE 2 = 1 ACTIE:
Een heerlijk 3-gangen keuzemenu
à € 37,50 p.p.
ieder 2e menu gratis*
Rucolasalade met mangecokaas (Spaanse schapenkaas)
in krokant kruidenjasje
OLYMPISCHE AANBIEDING!! of

MOOIE ORANJE ZALMFILET DIKKE RUGSTUKKEN Tonijncarpaccio met soja-sesamdressing

100 GRAM € 1,79 NATUREL OF GEMARINEERD


of
Terrine van kalfsstaartstuk, bacon, kruiden en rode port
***

ER IS WEER VOLOP GEBAKKEN TONGKUIT Op de huid gebakken zalm in tapanade op aardappel- en tomatenpuree
of
WARM UIT DE PAN Lamfiletkerrie met hazelnoten
of

UIT EIGEN KEUKEN VISBAMI RIJKELIJK GEVULD Lendenbiefstuk met sjalotten in rode wijnsaus
***
ALLEEN EVEN OPWARMEN EN KLAAR Assortiment buitenlandse kaassoorten met kletzenbrood

500 GRAM € 5,95 of


Babse soes gevuld met vanille-ijs en karamelijs overgoten met chocoladesaus
of
SUSHI IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG Flensjes met warme appel en kaneelijs

VERS VOOR U GEMAAKT!! * Geldig t/m woensdag 31 maart 2010. Deze actie geldt niet in combinatie
met andere acties. Tafelindeling in volgorde van binnenkomst reserveringen.

Restaurant ‘Onder de Molen’


Molenlaan 16 - 2861 LB Bergambacht - Tel.: 0182 - 351 300

Zeevishandel Kees Vrolijk


dat staat voor service en kwaliteit !!
/DQJH7LHQGHZHJ.**RXGD7HO

;))//2%00)67
,SVXIRWME´W 6YFIRW )\XVEFIPIKIR 7TIV^MIFSRIR >IWTVMOM[M´W :SPSTKVSIRI
HMZOPIYVIR LEVHIETTIP OEEW OK WXYOW TPERXIR
2YZSSV OK OK SEKVSXI4EPQ

€ € € € € ZEREJ


€


FAMILIE / UITGAAN 13 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Workshop Tibetaanse Lama


‘Goudse hapjes maken’ Tibetaanse Boeddhistische leraar Tulku programma. Mail voor vragen naar
Lobsang komt op 3 maart naar Reeuwijk voor rotterdam@tulkulobsang.nl of bel (010)
de workshop ‘Bewust leven,bewust sterven’. 885 34 50. Zie voor meer informatie over Tulku
Lobsang op www.tulkulobsang.org.
“Deze dag staat in het teken van het leren je
hart te openen, en je van daaruit te verbinden
met je dagelijks leven en je omgeving. Er
worden eenvoudige hulpmiddelen geboden om
‘bewust te leven’ en daarmee ook ‘bewust te
sterven’. Deze workshop met praktische hand-
reikingen is voor iedereen bedoeld die zijn of
haar leven een rijkere en meer zinvolle invul-
ling wil geven” licht de organisatie toe. Tulku
Lobsang is een eigentijdse Tibetaanse Boed-
dhistische leraar. “Als geen ander is hij in staat
een brug te slaan tussen de oosterse wijsheid en
de westerse denkwijze.” Sinds 2002 reist hij elf
maanden per jaar de wereld over om lezingen
Geny Wuestman met aantal van haar ‘Goudse hapjes’. en cursussen te geven in de Verenigde Staten,
Zuid-Amerika en Europa. De workshop van
Bijzondere hapjes maken, dat is de passie ze enthousiast. In deze workshop leren deelne- 3 maart vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur
van de Goudse Geny Wuestman. Zij schreef al mers hoe eenvoudig het kan zijn om bijzondere in het Zalencentrum De Brug aan de Dunant-
een aantal kookboeken vol en won met haar hapjes te maken. De culinaire en creatieve dui- laan 1 in Reeuwijk. De prijs is tachtig euro
boek ‘Er is er één jarig…’ in 2009 de Gourmand zendpoot wil juist de deelnemers inspireren. inclusief lunch en thee. Inschrijven gaat via
Cookbook award. Een paar maanden geleden “Deze workshop kan natuurlijk ook mensen www.tulkulobsang.nl onder het kopje Tulku Lobsang
werd haar gevraagd of ze speciaal voor de op ideeën brengen voor andere recepten. Dat

‘Stoere jongens met knuffeldieren’


lezers van het blad ‘Zin’ een workshop ‘hap- merkte je vorige week. Het was leuk om te zien
jes maken’ wilde geven. Dit was vorige week hoe enthousiast de deelnemers reageerden en
donderdag een groot succes en het smaakt met welke ideeën ze kwamen.” De workshop
volgens Wuestman naar meer. Daarom orga- van 11 maart wordt bij voldoende deelname Ds. Len Lafeber geeft op woensdag 3 maart er weer uit? Sinds 1996 werkt ds. Len Lafeber
niseert ze voor de lezers van deze krant op- gehouden in het proeflokaal van de Kaaswaag haar lezing ‘Stoere jongens met knuffeldie- in een inrichting van justitie en sinds 2005 in
nieuw een workshop Goudse hapjes maken. in het centrum van Gouda. Het duurt van 12.00 ren’. Hierin vertelt ze over haar werk in de een jeugdinrichting. In deze lezing vertelt zij
Deze is op 11 maart. tot 16.00 uur en kost 49,75 euro voor lezers in justitiële jeugdinrichting. over hoe het leven is van jongeren die daar een
plaats van 63 euro. Dit is inclusief ontvangst leven leiden zonder mobieltje, zonder compu-
“Het leek me heel leuk om iets te doen met met koffie of thee en een stroopwafel, het proe- Met een inleiding over gekwetste, kwetsende en ter, die om 21.00 naar hun kamer moeten en bij
Goudse hapjes en ik had daarom een arran- ven van Goudse kazen, het meenemen van een kwetsbare jongeren wil zij de aandacht vestigen wie om 23.00 het licht uit is. De lezing vindt
gement samengesteld in de Waag. Ik bedacht aantal hapjes en de recepten. Bel of mail voor op dit thema. Ze stelt een aantal vragen aan de plaats in het St. Joostkapel op de hoek van de
voor deze workshop allemaal nieuwe hapjes informatie en aanmeldingen: Geny Wuestman orde, zoals: Hoe komen jonge mensen daar? Lange Groenendaal en de Lage Gouwe. Aan-
die geïnspireerd zijn door Gouda. Vrijwel alle (06) 505 693 83 of geny.soeteman@hccnet.nl. Wat gebeurt er daar, wat doet een dominee vang 20.00 uur en de toegang is gratis.
hoofdingrediënten die ik gebruikte, komen dus Aanmelden kan tot 5 maart. Zie voor meer daarbij en ook niet onbelangrijk: hoe komen ze
uit Gouda. Zoals kaas en stroopwafels”, vertelt informatie: www.party-workshops.nl.

Werken met eigen intuïtie


Rondleiding ‘Gouda en het geloof’ In Parochie Joh. de Doper in
Elke eerste woensdag van de maand worden Het grote altaarstuk met het levensverhaal van Gouda vertelt schrijfster Carolina
er in museumgoudA gratis rondleidingen over Maria, is een keer in de kapel van museum- Bont op woensdagavond
de diverse deelcollecties gegeven. De rond- goudA terecht gekomen. De rondleider vertelt 24 februari over haar ervaringen
leidingen worden verzorgd door een ervaren hoe het altaarstuk hier in de kapel is gekomen, met hoogsensitiviteit.
rondleider en starten om 15.00 uur. over de voorstelling op het schilderij en over de
bijbelse verhalen die erop staan. Ook de Hei- Als auteur van succesvolle boeken
Op woensdag 3 maart is er de rondleiding lige Catharina, de Annunciatie en de miskelk als ‘Een nieuwe werkelijkheid’ en
‘Gouda en het geloof’ door Marina Scheijgrond. van Jacoba van Beieren komen aan bod. ‘Hoogsensitiviteit als kracht’ en
grondlegger van het sinds 1985

Workshop ‘Lijf en Stilte’ actieve Centrum voor Effectie-


ve Intuïtie is Carolina Bont van
vroege pionier uitgegroeid tot een
Lijf en stilte is een workshopdag voor vrijheid. In die vrijheid krijgt stress geen kans autoriteit op het gebied van prak- Caroline Bont
geoefende en ongeoefende deelnemers. ‘Tijd meer. Daarom is deze workshop een workshop tische intuïtieve ontwikkeling. In
en ruimte om lichaamswerk te doen, stilte te stresshantering. Door de focus te brengen naar haar lezing geeft zij in het kort een aantal tips Gouwe 107 in Gouda. Toegangskaartjes kosten
ervaren en dat samen te delen. Voor wie zijn de ademhaling, ontstaat er stilte. Maar dat over hoe iemand de ontwikkeling van zijn of 12,50 euro en zijn te koop bij newageboekwin-
of haar individuele proces wil ondersteunen is voor de meeste mensen nog een hele stap. haar intuïtie kan stimuleren. De lezing vindt kel Eressëa in de Lange Groenendaal. Bel voor
met lichaamswerk en stilte, als middel tegen Daarom is de start bij lichaamswerk: span- plaats in Parochie Joh, de Doper aan de Hoge meer informatie en reservering (0182) 524 014.
aanhoudende stress’, zo omschrijft Bram Boer nings- en ontspanningsoefeningen. Zo krijgt
zijn workshop van 6 maart.
Win compleet intuïtiepakket Carolina Bont
de voorbereiding tot stilte vorm. Dat heet actief
mediteren”, vertelt Bram Boer. De workshop
“Met lichaamswerk kun je oude vastzittende vindt plaats op zaterdag 6 maart van 10.00 tot
gevoelens vrij laten. Zo ontstaat er ruimte en 15.00 uur bij VTV Midden Holland aan de Kosmos Uitgevers stelt vijf complete intuïtiepakketten be- woord op de vraag: Hoeveel drukken verschenen er tot nu
energie voor iets nieuws. Resultaat is meer Bloemendaalseweg in Gouda. De kosten be- schikbaar waarin de bestseller ‘Een nieuwe werkelijkheid’ en toe van het boek ‘Een nieuwe werkelijkheid’? Wie weet bent
levendigheid, openheid en nieuwsgierigheid. dragen 85 euro, deelname is alleen mogelijk de Intuïtiekaarten (ter waarde van 19,95 euro) van Carolina u een van de gelukkigen. Mail voor 26 februari uw antwoord
Patronen, gewoontes, vastgeroeste na aanmelding. Kijk voor meer informatie op Bont gebundeld zijn in een luxe geschenkdoos. Geef het ant- met naam en adresgegevens naar info@goudamediagroep.nl
overtuigingen worden ontdekt. Zo ontstaat er www.bramboer.nl/lijfenstilte.html

Nangten Menlang Nederland

info@tulkulobsang.nl
www.tulkulobsang.nl
www.tulkulobsang.org
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 14 ADVERTENTIE

:LOWXOHUHQ=HLOHQRI5RHLHQRSGH5HHXZLMNVH3ODVVHQ"
:RUGWGDQOLGYDQHHQJH]HOOLJHYHUHQLJLQJZDDUXNXQWOHUHQ]HLOHQ &:2 HQURHLHQDOOHERWHQRQEHSHUNW
NXQWJHEUXLNHQHQKHHUOLMNNXQWUHFUHsUHQYRRUVOHFKWV½SHUMDDU9RRUPHHULQIRUPDWLHHQOLGZRUGHQNLMNRSZZZ5RHLHQ=HLOQO

:DWHUVSRUWVHL]RHQYDQVWDUWELM5RHL =HLOYHUHQLJLQJ*RXGD
-DDUOLMNVKRRJWHSXQWYRRUGHMHXJGLVKHW]HLOZHHNHQGGH´<RXQJ2QHVµLQMXQLZDDUELMLQKHWSODV
VHQJHELHG ZRUGW JHNDPSHHUG 9RRU DOOH OHGHQ ]LMQ HU RRN QRJ GH VSHWWHUHQGH .OHLQH =HLOZHHN LQ
PHLHQ*URWH=HLOZHHNLQDXJXVWXV1DDVWKHWYROJHQYDQLQVWUXFWLHZRUGWHURRNZHGVWULMGJH]HLOGLQ
YHUHQLJLQJVERWHQ 'H ZHGVWULMGNDOHQGHU ELHGW KHW KHOH VHL]HQ YRRU YHUVFKLOOHQGH NODVVHQ HHQ
DFWLHISURJUDPPDRSGH5HHXZLMNVH3ODVVHQ=RZHOLQKHWZHHNHQGDOVRSGHGLQVGDJDYRQGHQ'H]H
VSRUWLHYHWUDGLWLHZRUGWDOMDUHQVDPHQPHWEHYULHQGHFOXEVJHRUJDQLVHHUG

5RHLHQ
'HYHUHQLJLQJKHHIWWHYHQVHHQSUDFKWLJHYORRWURHLERWHQ9DQDIMDDUZRUGWHUGRRUGHMHXJGJHURHLG
6NLIÀQVWUXFWLHEDVLVURHLHQYRRUYROZDVVHQHQÀIW\ÀWPLGZHHNRQJHVWXXUGHQFRPSHWLWLHURHLHQ
EHKRUHQ WRW GH PRJHOLMNKHGHQ  (U ZRUGW GHHOJHQRPHQ DDQ HHQ JURRW DDQWDO VSRUWLHYH URHLWRFKWHQ
LQELQQHQHQEXLWHQODQG'RRUYHHOSORHJHQZRUGWYDQGHPRJHOLMNKHLGJHEUXLNJHPDDNWRPQDKHW
EHKDOHQ YDQ KHW GLSORPD LQ PDWHULDDO YDQ EHYULHQGH FOXEV WH YDUHQ =R ZRUGW HU JHURHLG LQ GH
$PVWHUGDPVH JUDFKWHQ RI WLMGHQV KHW VSHFWDFXODLUH 6DLO  RS ҊW,- 'LW MDDU UHL]HQ HU ZHHU HHQ
DDQWDOSORHJHQDIQDDU9HQHWLsRPDDQGHEHNHQGH9RJDORQJDWRFKWGRRUKHW&DQDO*UDQGHGHHOWH
QHPHQ
$OV GH ZHHUVRPVWDQGLJKHGHQ KHW QLHW WRHODWHQ RP WH URHLHQ NDQ HU DOWLMG RS HUJRPHWHUV JHWUDLQG
ZRUGHQ]RGDWGHFRQGLWLHRSSLMOEOLMIWHQWLMGHQVGHODQJHZLQWHUVKHWFRQWDFWPHWGHSORHJJHQRWHQ
RQGHUKRXGHQNDQZRUGHQ5RHLHQLVRRNHHQVSRUWGLHQLHWEOHVVXUHJHYRHOLJLVZDDUGLNZLMOVRSODWHUH
OHHIWLMGPHHJHVWDUWZRUGWHQGLHGXVWRWRSKRJHOHHIWLMGZRUGWEHRHIHQG

9HUHQLJLQJ

'
HLQVFKULMYLQJYRRUKHWQLHXZHZDWHUVSRUWVHL]RHQELMGH5RHL =HLOYHUHQLJLQJ*RXGDLVJH 1DDVWVSRUWHQNHQWGH5RHL =HLORRNHHQJH]HOOLJHQDFWLHIYHUHQLJLQJVOHYHQ(UZRUGHQUHJHOPDWLJ
RSHQG9DQDIDSULOZRUGWHUZHHUYRORSJH]HLOGHQJHURHLGRSDOOHQLYHDXVHQGRRUOHGHQYDQDI IHHVWHQGLQHUVERUUHOVHQOH]LQJHQJHRUJDQLVHHUG2SJH]HWWHWLMGHQNDQYDQHHQKHHUOLMNHPDDOWLMG
MDDUWRWMDDU'H´5RHL =HLOµLVDOELMQDMDDUHHQEHJULSELMZDWHUSRUWOLHIKHEEHUVLQ JHQRWHQZRUGHQ9RRUKHWNRPHQGHVHL]RHQVWDDWHHQYHUERXZLQJYDQGHNOHHGUXLPWHVHQGHLQVWDO
GHUHJLR2SJHULFKWRSIHEUXDULLVKHWppQGHRXGVWHZDWHUVSRUWYHUHQLJLQJHQYDQ1HGHUODQG ODWLHYDQHHQVDXQDRSKHWSURJUDPPD7LMGHQVODQJH]RPHUDYRQGHQRILQKHWZHHNHQGNRPHQOHGHQ
PHWHHQSUDFKWLJYHUHQLJLQJVJHERXZDDQGHҋV*UDYHQEURHNVHSODVLQ5HHXZLMN PHWKXQVORHSHHQGUDQNMHGULQNHQDDQGHEDUWHUZLMOGHNLQGHUHQOHNNHUVSHOHQRSGHVWHLJHU7URWVLV
GHYHUHQLJLQJRSGHHQRUPHSORHJYULMZLOOLJHUVGLHPHHZHUNHQDDQKHWRQGHUKRXGYDQKHWPDWHULDDO
=HLOHQ HQKHWRUJDQLVHUHQYDQGHHYHQHPHQWHQ
'HXLWJHEUHLGHPRGHUQH]HLOYORRWELHGWYRRULHGHUZDWZLOV9DQDIMDDUNDQHULQHHQ2SWLPLVWJH
YDUHQZRUGHQ5RQGMDDUZRUGWGHRYHUVWDSJHPDDNWQDDUGHPDQVERRW&DGHW9DQDIMDDU 'HLQVFKULMYLQJYRRUDOOHDFWLYLWHLWHQLVJHRSHQG9RRUVRPPLJHRQGHUGHOHQLVEHSHUNWSODDWVHQJHOGW
EHVWDDWGHPRJHOLMNKHLGLQ6SODVKRI/DVHUWHJDDQYDUHQ9RRURXGHUHOHGHQZRUGWHULQVWUXFWLHJH GHGDWXPYDQLQVFKULMYLQJDOVPDDWJHYHQG
JHYHQLQHHQ&HQWDXURIYRRUGLHJHQHQGLHQLHWEDQJ]LMQYRRUHHQQDWSDNLVGHRRN/DVHUHHQRSWLH
'H5RHL =HLOKHHIW]HOIVHHQDDQWDO<QJOLQJV(HQVQHOOH2O\PSLVFKHPDQVERRW
2SHQGDJ
'HHQWKRXVLDVWHJHGLSORPHHUGHLQVWUXFWHXUVOHLGHQRSYRRUKHWRIÀFLsOHHQODQGHOLMNHUNHQGH&:2 1LHXZVJLHULJ685)GDQQDDUZZZURHLHQ]HLOQORINRPQDDUGHRSHQGDJRS]RQGDJDSULODVYDQ
GLSORPD &RPPLVVLH:DWHUVSRUW2SOHLGLQJHQZZZFZRQO (HQPDDOLQKHWEH]LWYDQGLWGLSORPDNDQ XXUWRWXXU'HYHUHQLJLQJLVJHYHVWLJGDDQGH1RWDULVGҋ$XPHULHODDQWH5HHXZLMN
YULMJHEUXLNJHPDDNWZRUGHQYDQKHWYHUHQLJLQJVPDWHULDDO ,HGHUHHQLVYDQKDUWHZHONRP

6WRHU&
]DFKW
0 ,-
€ 40r tin g
o k bank Kruip heerlijk weg in de zachte
op e
Bas kussens van deze royale drie-
zitter. Je kunt kiezen uit elf
aardetinten van zach ht wit tot
antraciet grijs.

Nu 3-zitsbank
van 1.699,- voor 1.299,-

www.vermaaswoonselektie.nl

Kanaaldijk 30 | 2741 PA Waddinxveen-Zuid | T 0182 632441 | Vermaas Woonselektie bv


Jaargang 4 nr. 6 Oplage 180.000

de Uw eigen foto op
canvas?

krant be-ed maakt het


allemaal mogelijk!
Ook voor:
reklame borden
autoreklame
full color prints
raamdecoratie

Asterstraat 13 - 2761 GS Zevenhuizen


T/F: 0180 63 32 70 - M: 06 22 49 67 43
E: info@be-ed.nl - Website: www.be-ed.nl

Tof
Aan de Markt te Gouda vindt u Tof. Een totaal bedrijf dat zeven
dagen per week ter beschikking staat voor al onze gasten. Met het Uw dealer:
DEP Waddinxveen
prachtige terras, heerlijke loungebanken, gezellige echte heaters en WWW.DEPSITE.NL
haarden en een waanzinnig uitzicht op het eeuwenoude stadhuis,
kunt u even lekker genieten van uw velverdiende rustmoment!
Wij nodigen u van harte uit om eens een bezoekje te brengen aan
ons gezellige bedrijf.
A UTOLEASE
PRECIES
Eten ZOALS U HET WILT ?
Ons keukenteam hebben we uit weten te breiden met nieuwe talen- Hoogste versnelling in maatwerk...
ten met veel ambitie. Wij zijn er trots op dat jonge talenten graag bij IJssellease BV - Nieuwerkerk a/d IJssel
ons willen werken om onder begeleiding van onze Chefkok verder te T 0180 390200 - E info@ijssellease.nl
groeien in hun vak. De keukenbrigade gaat u ongetwijfeld verwennen w w w. i j s s e l l e a s e. n l
en verassen met onze nieuwe gerechten.
Deze keer hebben we gekozen voor een traditionele kaart.
Eerlijke en pure gerechten die veelal een keurmerk met zich
meedragen. Daarnaast hebben we gekozen voor streekproducten.
Verder in deze krant leest u onze geheel vernieuwde menukaart.
Ons keukenteam heet u alvast van harte welkom!

Drinken
Natuurlijk hoort er bij een nieuwe menukaart ook een vernieuwde
wijnkaart. Samen met onze wijnleveranciers hebben we vele nieuwe
wijnen voor u geselecteerd. Daarnaast zijn we trots op onze nieuwe
cocktailkaart en zeer uitgebreide rum, whisky, wodka,- en cognac
aanbod.
- KWALITEITSMEUBELEN
- ALTIJD 10 TOT 30% KORTING!

Uitgaan
Bij Tof kunt u van zondag tot woensdag terecht voor een heerlijk
hapje en drankje tot 01.00 uur. Altijd goede muziek en gezellige G R E N E N - KO LO N I A A L - M O D E R N - E I K E N - ( K L A S S I E K ) K E R S E N

medewerkers die u graag van dienst zijn. D O R P S ST R A AT 119 , Z E V E N H U I Z E N


T E L E F O O N ( 018 0 ) 6 3 11 11
W W W. VO O R B R O O D . N L
Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn we geopend tot 04.00 uur.
Op deze dagen wordt ons team vanaf 22.00 uur versterkt met ver-
schillende DJ’s. Tot in de late uurtjes bouwen we een feestje.
Op deze avonden hanteren wij een minimale leeftijdsgrens van acht-
tien jaar.

Ook dit jaar hebben we vele bekende en goede artiesten die ons
bijstaan om alle gasten een gezellige avond te bezorgen.
Naast dit alles is Tof wederom het WK-voetbalcafé van Gouda.
In deze krant leest u er alles over! Namens alle medewerkers, Welkom!

www.tofingouda.nl
Agenda 2010
Iedere zondag, maandag, Zo. 23 mei Pinksterfeest in Tof
dinsdag en woensdag gezellig Met jouw favoriete DJ’s
borreltijd in Tof tot 01.00 uur Aanvang 22.00 uur tot 04.00 uur

Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag de gezelligste


DJ’s van Nederland van 22.00 tot 04.00 uur!

Zondag 6 juni Theater in Tof met Gerard


Wortel, incl. 3-gangendiner
€ 37.50 (beperkte plaatsen beschikbaar)
In zijn nieuwe liedjesprogramma slaat Gerard
Wortel  niet alleen door als zanger en dichter
maar ook als achtvingerige percussionist (de
DJ Ferry DJ Lars DJ Glenn DJ Jerick DJ Patjoo duim speelt geen rol, dus niets aan de hand).
Absurde teksten op absurde instrumenten.
Iedere dinsdag een spannende Gerard neemt je onnavolgbaar speels en spon-
taan mee in zijn Nederlandstalige liedjeswereld
Quiznight in Tof in de bovenzaal vol scherts en dubbele bodems.
“Acht bloedstollend spannende ronden. Het ene moment bezingt, bespeelt en betrapt
Muziekfragmenten, foto’s en vragen waarvan Wortel fietsend zijn publiek vanuit zijn theater-
de antwoorden op het puntje van je tong tje, het andere moment dolt hij achter zijn
liggen. Inschrijven is stukken makkelijker dan “Multicultimechapercusdrumklavier”
meedoen. Vorm een team van maximaal vijf Gerard gooit al zijn theaterervaring en levensliederlijke teksten in
personen, kom naar Tof en doe mee aan deze de strijd met het publiek. Daarbij wordt humor niet geschuwd,
hersenkrakende pubavond! woordgrappen niet gemeden en ook zijn muziek ontkomt niet aan
een frisse wending. Maar zoals elke wortel gaat ook Gerard de
Do. 25 maart 3-jarig bestaan Tof diepte in, waarbij het zomaar kan gebeuren dat uw gemoed vol
Met onze eigen Toffe DJ’s en natuurlijk live schiet. Ben je nog maar net bekomen van zijn ergernis in de super-
muziek van feestzanger Gerald markt, in één adem moet je al weer aanhoren hoe hij zich ooit als
zaadcel al ongelukkig voelde. Gloort er eindelijk enige vreugde
door Wortel’s ode aan de kip, vier minuten later laat Gerard je
Aanvang 22.00 uur zingend meelopen op zijn eigen begrafenis. Wortel hekelt niet
Gratis entree alleen, hij ontroert ook of laat je ouderwets lachen.
Een muziektijdschrift omschreef hem als ’Het onechte kind van
Cornelis Vreeswijk en Jaap Fischer’.

Do. 1 april Gezellig feestje in Tof


11 juni - 11 juli Alle WK wedstrijden
Met jouw favoriete DJ’s en Zanger Dirk-Jan
op 5 grote schermen
Aanvang 22.00 uur Blader snel verder naar de WK Special
Gratis entree met het wedstrijdschema!

Zo. 4 april Paasfeest in Tof


met jouw favoriete toffe DJ’s Do. 15 Juli Thomas Berge en
open tot 04.00 uur Gast-optreden
Gratis entree
V.I.P. arrangement € 45,-
Inclusief een overheerlijk 3-gangendiner
Aanvang V.I.P. 18.30 uur
Normale kaarten € 20,-
Zaal open om 22.00 uur
Do. 29 april Oranje Nacht
Do. 18 November Frans Duyts
Met diverse top artiesten op de Markt
Aanvang 20.00 uur V.I.P. arrangement € 45,-
inclusief 3-gangendiner
Aanvang 18.30 uur
Vr. 30 april Koninginnedag
Feest in Tof met jouw Normale kaarten € 20,-
favoriete DJ’s Zaal open 22.00 uur

Di. 4 mei Bevrijdingsfestival in Tof


Met live muziek van Jelle B
Aanvang 22.00 uur

Wo. 12 mei Hemelvaartfeest in Tof Thaise specialiteiten en seafood


Met jouw favoriete DJ’s en zangeres A la carte diner 38 zitplaatsen
Lotte
Bangkok city Thai Select restaurant-Bar
Aanvang 22.00 uur
Lange Tiendeweg 57, Gouda
Tel : 0182-551333
www.bangkok-city.nl
Mogelijkheden Tof
Bij Tof kunt u terecht voor een feest op maat

Tof, de plaats waar grote en kleine feesten een sfeervolle Bij ‘Tof’ is alles mogelijk! De bereikbaarheid is perfect door
en warme ambiance krijgen. Maakt u gebruik van ons aanbod de centrale ligging in Gouda met voldoende
in warme en koude buffetten of à la carte mogelijkheden parkeergelegenheid. Ook voor vergaderingen is ‘Tof’ de
en nuttig een drankje aan onze goed gevulde bar. ideale plaats. De gezellige opzet van de zaal en de nette
U kiest zelf uit diverse mogelijkheden voor de invulling inrichting hiervan brengen een grote meerwaarde.
van de avond, qua muziek en qua versnaperingen, maar U kunt zich richten op de vergadering terwijl wij uw
u kunt ook de gehele avond door ons ‘tot in de puntjes’ collega’s, klanten of gasten verzorgen.
laten verzorgen.

E x p e d i t i e B . V.
Marlo Expeditie B.V.  staat
expediteur met een hoge
voor een  klantgerichte internationale
betrokkenheid. Marlo Expeditie B.V. is Evenementenverzorging &
dé Europa-specialist in
compleetladingen. Kijk op
het wegtransport voor uw  deel- en
onze website en mail of bel voor een
Marktkramenverhuur
offerte op maat. Postbus 395 • 2800 AJ GOUDA (NL)
Marlo Expeditie B.V. Tel. : 0180 632230 Tel : 0182-525508 • Fax : 0182-517743

Eet smakelijk!
Dorpsstraat 202a Fax : 0180 634015 Email : info@dynamicpromotions.nl
2761 AJ Zevenhuizen E-mail : info@marlo.nl
The Netherlands Internet : www.marlo.nl Website : www.dynamicpromotions.nl

Kruidenier Horeca Waddinxveen Pelmolen 8 Prins Hendrikkade 82-A Amperestraat 3/B


Coenecoop 550
3994 XZ Houten 3071 KE Rotterdam 3861 NC Nijkerk
2741 PT Waddinxveen
T: 030-6345660 T: 010-2807245 T: 030-6345660
Telefoon 0182 – 644 644 F: 030-6345661 F: 010-2809004 F: 084 2224773
Fax 0182 – 644 655
E: info@inzicht-accountants.nl
Uw horecagrossier als vers partner voor in de keuken!
PROGRAMMA WK 2010
ALLE WEDSTRIJDEN LIVE BIJ TOF EN SWING
Wijnen & Prosecco’s
Huiswijnen: Kaartwijnen (rood):
Huiswijn wit droog: Aberdeen Angus. Per glas 3,25 of per fles 17,50 Rosso Passo del Veneto Per fles 1 26,50
Smaak Lichte frisse fruitige wijn Smaak Fruitig, tongstrelend en puur
Lekker bij Sandwiches, kip en visgerechten of als borrelwijn Lekker bij Roodvlees, kip en varkensvlees of als u puur wilt
Druif Chardonnay genieten
Herkomst Argentinië Druif Sangiovese / Merlot
Huiswijn wit zoet: Spätlese. Per glas 3,25 Per fles 17,50 Herkomst Italië
Smaak Middelzoet rondw Ca’linverno Rosso Veronese I.G.Y Per fles 1 29,50
Lekker bij Lichte gerechten, vegetarische gerechten en jonge Smaak bramen en kersen, rond en zacht met een subtiel
kaas of als borrelwijn kruidje
Druif Riesling
Lekker bij Rood vlees, jong vlees, wild, kaas en pasta’s of als
Herkomst Duitsland
heerlijke genietwijn
Huiswijn rood: Cépage Merlot. Per glas 3,25 Per fles 17,50
Druif Corvina, Rondinella, croatine en Cabernet Sauvignon
Smaak Gemakkelijk en soepel met een lichte fruitige afdronk
Lekker bij Salades, gevogelte of als borrelwijn Herkomst Italië
Druif Merlot Labaume Ainé & Fils Pinot Noir Bourgogne Per fles 1 32,50
Herkomst Frankrijk Smaak Typisch aroma van pinot noir, puur bessen met
Huiswijn rosé: Barcello. Per glas 3,25 Per fles 17,50 wat aardse tonen. Zelfde impressies in de smaak.
Smaak Barstensvol fruit en licht zoet Behalve fruit een behoorlijk aanwezige bodemtoets
Lekker bij Lichte gerechten zoals salades of als borrelwijn en aangenaam pittige tannines
Druif Tempranillo Lekker bij Gevogelte, gegrilde vis, kalfsvlees en bij carpaccio!
Herkomst Spanje Druif Pinot Noir
Herkomst Frankrijk
Kaartwijnen (wit):
Boca D.O Rueda Mantel Blanco Per fles 24,50
Smaak Verkwikkend, fris en sappig met een appeltje
Lekker bij Geitenkaas, gevogelte, vis en als je heerlijk wilt

Druif
genieten van een mooie wijn
Sauvignon Blanc
Farmshop wenst
Herkomst Spanje
Lenotti Colle dei Tigli Per fles 26,50
u smakelijk eten!
Smaak Fris, fruitig met een tikkeltje limoenappel,
smaakvolle beleving
Lekker bij Kip, witvis, vegetarisch en als je heerlijk wilt genieten
van een mooie wijn
Druif Bordolino
Herkomst Italië
Bourgogne Chardonnay Per fles 32,50
Smaak Volbloed Chardonnay, fruitig (groen) citrus en
zuivelaroma met een mooie bittertoets
Lekker bij salades, pelvis, rosé vlees en als je heerlijk wilt
genieten van een klasse wijn FARMSHOP
Blauwstraat 3 - 2801 HE Gouda
Druif Chardonnay
Herkomst Frankrijk

“Voor een avondje uit,


Theater swanla
DRANKENSERVICE in Zevenhuizen”
GOUDA
THEATER SWANLA
Willem en Marialaan 22 Burg. Klinkhamerweg 86
2805 AR Gouda 2761 BJ ZEVENHUIZEN ZH
Tel.: 0182-580499 Tel.: 0180-631989 - Fax: 0180-633826
E-mail: dickverboom@hetnet.nl www.dorpshuis.nl WWW.RENAUD.NL

Buitenzonwering nodig?
Gall & Gall London
uw adres voor
-
Alle dranken,
relatiegeschenken,
bier cadeaus,
kerstpakketten, etc.

Alleen het allerbeste

Postbus 33, 2964 ZG Groot-Ammers Dorpsstraat 137

www.neerlandswijnhuis.nl
2761 AH Zevenhuizen
Tel.: 0180 - 63 86 00 www.vedamco.nl
Warme en koude voorgerechten Hoofdgerechten vis
• Mandje brood 4,75 • Zalmfilet 16,75
met diverse soorten smeersels Krokant op de huid gebakken zalm met kruidige tomatensaus
• Uiensoep 5,75 • Zeebaarsfilet 18,75
gegratineerd met Goudse kaas en knoflookbrood op de huid gebakken geserveerd met warme tappenade
• Limburgse mosterdsoep 5,75 • Gebakken kabeljauw 18,75
met spekjes en croutons met rode paprikasaus, bestrooid met parmezaanse kaas
• Carpaccio 9,75 • Gegrilde gamba’s 19,75
huisgemaakte carpaccio van ossenhaas met sla, met tagliatelle, courgette, knoflookolijfolie extra vierge en
verse parmezaan, pijnboompitjes en sherry-truffeldressing gebakken tomaat
• Rouleau van parelhoen 9,75 • Slibtongetjes (3 stuks) 21,75
gevuld met paddenstoelen en pistache, vergezeld van in de roomboter gebakken
gerookte eendenborst besprenkeld met frambozendressing
• Dungesneden Schwarzwalderschinken 9,75
met sappige meloenbolletjes en sinaasappeldressing
• Gebakken camembert 9,75
met gebakken panchetta en preisselbeerencompôte
• Proeverij van diverse koude en/of warme voorgerechten 9,75
samengesteld door onze keuken Ons bedrijf, leverancier van
• Cocktail van Hollandse garnalen en rivierkreeftstaartjes 10,75 slavink tot een heerlijke tournedos
met whiskycocktailsaus en kruidentoast medaillon is tevens gespecialiseerd
• Gerookte vistrio van zalm, paling en forel 10,75 in saté en spiesen.
met dillecrème, wasabimayonaise en kruidentoast
• Hete garnalen in knoflookolie en rode pepertjes 11,75 Ook kunnen wij carpaccio
geserveerd met een vers afgebakken rozemarijn–zeezoutbroodje (home made) leveren in elk
formaat en gewicht.

Wim de Hek
Schietloodstraat 31 - 3071 CS Rotterdam

Hoofdgerechten vlees Mobiel: 06-46353209 - Fax: 010-8510712

• Saté TOF (kip of varkenshaas) (225 gr.) 15,75


met huisgemaakte satésaus, atjar, gebakken uitjes, en kroepoek
• Provençaalse kipfilet uit de oven
met prosciutto, pesto, paddestoelen, cherrytomaatjes,
16,75
Vegetarische gerechten
rode uien en gegratineerd met parmezaan • Paddenstoelenrisotto 15,75
• Tjis Barchje 17,75 met rode lof en primadonna kaas
varkenshaasmedaillons omwikkeld met appel, spek en • Quiche 15,75
Friese nagelkaas, overgoten met een roomsaus van cognac, ui, van spinazie, fetakaas en licht gedroogde tomaat
champignons en paprika
• Gewokte spareribs 17,75 (alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroenten
met diverse wok-groenten, gember en chili aardappelgarnituur)
• Gebraden piepkuiken 17,75
gemarineerd in ketjap, chili, bruine suiker, knoflook, uitjes, Extra garnituur:
mosterd, gember, peper, tabasco, worcestershiresauce, Gebakken country cubes + mayonaise 2,00
vergezeld van bearnaisesaus en een maïskolfje Vlaamse frieten + mayonaise 2,00
• USA Kogelbiefstuk 18,75 Rauwkostsalade 2,00
met Provençaalse saus en rode uienmarmelade Seizoensgroente 2,00
• Kalfssukade 18,75
met kalfsjus en gebakken knoflook
• Speenvarkenracks
bereid met abdijbier en gelakt met honing
19,75 Desserts
• Gegrilde limousine T-Bone (400 gr.) 27,75 • Traditionele Dame blanche 6,75
geserveerd met kruidenboter met chocoladesaus en slagroom
• Vers appeltaartje 6,75
(alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoensgroente uit de oven met kaneel-roomijs en frambozensaus en slagroom
en aardappelgarnituur) • Mouse van espresso en sinaasappel 7,75
geserveerd met espuma van limoncello en een toefje slagroom
Extra garnituur: • Pistache parfait 7,75
Gebakken country cubes + mayonaise 2,00 met amaretto, gemarineerd vers fruit en slagroom
Vlaamse frieten + mayonaise 2,00 • Chocoladefondue (minimaal 2 personen) 9,75 p.p.
Rauwkostsalade 2,00 met witte en pure chocolade, vers fruit en diverse koekjes
Seizoensgroente 2,00

Wilt u ook een


eigen krant? elektra
gas
• vormgeving
Er is nieuwe collectie binnen
• redactie water van o.a.: Bengh, Bor*z,
• fotografie Vingino, Retour, Eliane et
Lena, Jil&SIl, Jottum, Petrol,
• advertentieverkoop Evenementen - Entertainment 717, Kiezeltje en Beets.
Artiesten - Concepten
• drukken
• verspreiding www.miracleevents.nl Dorpsstraat 141a
2761 AL, Zevenhuizen (aan het C1000 plein)
info@miracleevents.nl Kerkweg 28 - 3465 JJ Driebruggen Tel. 0180-328428
0180 - 63 22 89
Tel: 026-7950254 Tel.: 0348-501259 - Fax: 0348-502368 E-mail: info@bengeldekinderwinkel.nl
info@elgersmamedia.nl Mob: 06-27297551 www.vanvlietvof.com www.bengeldekinderwinkel.nl
Lunchgerechten (tot 17.00 uur) Salades
Overheerlijke broodjes • Delight 9,75
Keuze uit: Italiaansebol, waldkorn, ciabatta of baguette salade met gerookte kipfilet, ananas, primadonna kaas,
appelselderiedressing, croutons en stokbrood
• Old Amsterdam 7,75 • Gewoon lekker fris 9,75
Old Amsterdamse kaas met plakjes bacon, rauwkostsalade met rucola, veldsla, knoflook, tijm, basilicum, croutons, extra
en mosterdmayonaise vergine olijfolie en vleestomaten met mozzarella uit de oven
• Huisgemaakte Carpaccio 8,75 • Seafood Salade 14,75
met gemengde sla, parmezaan, pijnboompitjes en Black tiger en verse tonijnsalade met gemengde sla, rode uien,
sherry-truffeldressing komkommer, tuinkers en limoenmayonaise
• Tof gezond 8,75
met beenham, kaas, rauwkost, tomaat, ei en kruiden-yoghurt
dressing
• Duo van Schwarzwalderschinken en roombrie
geserveerd met salade, walnoten en frambozendressing
8,75
Bittergarnituren & Tapas
• Gemekker 8,75 • Ambachtelijke bitterballen 8 stuks 6,75
met een lauwwarm geitenkaasje, rauwkostsalade, honing, • Bittergarnituur 10 stuks 10,00
druiven en spek • Bittergarnituur 15 stuks 12,50
• Royale 8,75 • Bittergarnituur 20 stuks 15,00
warm vlees met texmexkruiden, uien en champignons • Luxe warme tapas mix 10 stuks 9,50
• De welbekende Toffe huisgemaakte hamburger 9,75 • Luxe warme tapas mix 15 stuks 12,50
met uien, mayo, curry, gebakken eitje en gemarineerde tomaten • Luxe warme tapas mix 20 stuks 15,00
• Zalmtartaar en gerookte forel 9,75 • Hot chicken wings met barbecuesaus 8 stuks 6,75
met salade, tuinkers en dillecrème • Kaasstengels 8 stuks 7,75
• Kalfsrollade 9,75 • Vlamspektakel 8 stuks 6,75
met salade van tonijn, crème fraiche, citroen, en kappertjes • Overheerlijke huisgemaakte Sushi 6 stuks 8,75

• Grote schaal warme nacho’s 4,75


met gesmolten kaas en huisgemaakte dip
Lunchspecialiteiten • Grote schaal warme nacho’s TOF 5,75
• Toppertje 8,75 met gekruid gehakt, tomatensalsa, quacemole, crème fraiche
een sandwichspies van boerenbrood, gerookte zalm, en huisgemaakte dip
komkommer, ui, sla en mosterd-dilledressing
• Toffe trio 8,75 Luxe huisgemaakte tapas schotel 14,50
met een kroketje, gebakken eitje en een klein mosterdsoepje Bereidingstijd (± 25 min.)
• Kukeleku 9,75 (tot 22.00 uur)
club sandwich met stukjes kipfilet, gebakken spek, rauwkost, 10 stuks
sla, rode uienmarmelade en whiskey-cocktailsaus
Luxe huisgemaakte tapas schotel 22,50
Bereidingstijd (± 25 min.)
Warme lunchgerechten (tot 22.00 uur)
20 stuks
• Boerenomelet op grootmoeders wijze 6,75
• 2 ambachtelijke kroketten met brood of Vlaamse frieten 7,75
• Saté TOF (kip of varkenshaas) (225 gr.)
met huisgemaakte satésaus, atjar, gebakken uitjes, kroepoek
en Vlaamse frieten of stokbrood
15,75
Gebak
• Warm appelgebak 3,75
Tosti’s • Brownie gebak 4,75
• Tosti kaas 3,50
• Tosti ham/kaas 3,75 (Groepen boven de 6 personen worden verzocht om niet apart
• Tosti Italiano met kaas, salami, ui en oregano 4,75 af te rekenen)
• Tosti Hawaï met kaas, ham, ananas en curry 4,75
• Tosti Tof met kaas en pittig gekruid gehakt 4,75
• Tosti Gouda met geitenkaas, bacon, appel en honing 5,75
• Tosti Viking met gerookte zalm, roomkaas en bosuitjes 5,75

Uitsmijters
• Uitsmijter naturel 6,50
• Uitsmijter ham 6,75
• Uitsmijter kaas 6,75
• Uitsmijter ham/kaas 7,00
• Uitsmijter spek 7,00
• Uitsmijter spek/kaas 7,25
• Uitsmijter rosbief 7,25
• Uitsmijter fricandeau 7,25
• Uitsmijter Tof met ham, spek, rosbief en gesmolten kaas 8,50

TOF IN GOUDA Openingstijden:


Markt 30 - 2801 JJ Gouda
zondag t/m woensdag
Tel. 0182-548897 van 10.00 - 01.00 uur

www.tofingouda.nl donderdag-vrijdag-zaterdag
www.tof-in-gouda.hyves.nl van 10.00 - 04.00 uur
Jaargang 1 nr. 1 Oplage 180.000
s t e p i a n o bar
De gezellig roene Hart
van het G e muziek
r week liv
7 dagen pe

SWING
Een concept dat gebaseerd is op het Dueling Pianos concept.
Dit concept wordt al sinds de jaren 30 succesvol gevoerd in Amerika.
De bekendste dueling pianoconcepten zijn: the Howl of the moon,
Pat O’Brien’s en Rum Runners, door heel Amerika vindt u deze
pianobars.

7 dagen per week spelen onze toppianisten aƨomstig uit alle


uithoeken van de wereld, elk liedje wat je aanvraagt.
“U vraagt, wij spelen” is het motto van Swing.

In vele andere pianobars wordt er alleen tijdens de latere uren


gespeeld.
Swing biedt u entertainment vanaf 19.00 uur.
Tijdens het diner kunt u naast onze overheerlijke keuken, onze • Exploitatie van speelautomaten
• Horeca-exploitatie en financiering
speciaal geselecteerde topwijnen en overige dranken genieten • Aankoop en beheer van (horeca) vastgoed
van uw favoriete muziek! Uiteraard live! Westersingel 42 - 3014 GT Rotterdam
T: 010 436 3500 - F: 010 436 0008
E-mail: info@elspor.nl - www.elspor.nl
SWING
Markt 24, 2801 JJ Gouda
Tel. 0182 -51 15 25
E-mail: info@swingingouda.nl HARTMAN EN ZN HORECA SERVICE

OPENINGSTIJDEN:
Zondag t/m woensdag van 10.00 tot 00.00 uur
Donderdag van 10.00 tot 01.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 04.00 uur
Iedere dag live muziek!

www.swingingouda.nl

• Verzekeringen • Hypotheken
• Pensioenen • Financieringen
Wichers Assurantiën BV
Straatweg 62, 3051 BJ Rotterdam-Hillegersberg
T: 010-4221422 • F: 010-4220052
www.wichersassurantien.nl
Lunchgerechten (tot 17.00 uur) Warme en koude voorgerechten
Plankje brood 4.75
met kruidenboter en ongezouten roomboter
Ei specials Soep van de Chef 6.75
Eitje naturel 6.50 verse dagsoep van de chef
Eitje ham 6.75 Carpaccio van ossenhaas 9.75
Eitje kaas 6.75 met rucola, pijnboompitten, tomaat, kaas en balsamicodressing
Eitje ham/kaas 7.00 Gebakken mosselen 9.75
Eitje spek 7.00 in knoflookolie, rozemarijn en tijm
Eitje rosbief 7.25 Paddestoelen 9.75
Eitje Swing met ham, spek, rosbief en gesmolten kaas 8.50 diverse soorten paddestoelen gebakken met knoflook, rozemarijn,
Boerenomelet 7.50 tijm, geserveerd op toast met een gepocheerd scharreleitje
Proeverij van voorgerechten 10.75
Salades samengesteld door onze keukenbrigade
Salade Caprése 9.75 Vitello tonnato 11.75
salade van Pomodori tomaat, buffelmozzarella en huisgemaakte langzaam rosé gegaarde kalfsfilet met rucola, pijnboompitten,
basilicumdressing kappertjes en tonijnmayonaise
Salade Niçoise 10.75 Yellow fin tonijn 12.75
met gegrilde tonijn, traditionele salade van kriel aardappeltjes, bereid op drie manieren: rauw, tartaar en rosbief, begeleid met
haricot -verts, rode ui, ansjovis, ei en frisse vinaigrette wakame, gember, wasabi en sojadressing

Panini’s Sharing plates (voor 2 personen)


Panini kaas 4.25 Sharing USA 21.75 pp
Panini ham/kaas 4.50 Malse Texaanse biefstukjes gebakken met uitjes, paprika,
Panini salami, tomaat, mozzarella 4.75 champignonnetjes en kruidenboter
Panini geitenkaas, bacon, appel en honing 5.25 Gegrilde mini rib-eye steaks met romige pepersaus
Crispy fried chicken
Chefs specials Spareribs from the Rocky’s met knoflook en Sweet home Alabama
Soep van de chef 6.75 barbecuesaus
verse dagsoep van de chef Sharing Asia 22.75 pp
Sandwich surfing USA 7.75 Kipsaté met huisgemaakte pindasaus
met kruidenkaas, bacon, tomaat, rucola en champignons Singapore spareribs met een vlammetje
Kroketje 7.75 Oosters gemarineerde ossenhaaspuntjes
ambachtelijk bereide rundvleeskroketten met brood Gerookte eend op een roerbakje van taugé, broccoli, ui, bleekselderij
en paprika
Broodjes Sharing French 23.75 pp
Keuze uit: Italiaanse bol, Waldkorn, Pistolet, Ciabatta Gegrilde lamssaté gemarineerd met Franse knoflook
Swing gezond 7.75 Op Franse wijze gekruide biefstukjes met madeirasaus
met ham, kaas, tomaat, komkommer, ei, sla en mosterdmayonaise Malse stukjes kipfilet à la Provençaal
Gefileerde Amerikaan 7.75 Gebakken eendenborst met rode wijnjus
met filet American, gesnipperd uitje, peper, zout en een gepocheerd Sharing Italy 23.50 pp
kwarteleitje Malse kipfiletreepjes in een romige saus van tapenade met
Sir Harris 8.75 zongedroogde tomaat
Malse Texaanse biefstukpuntjes gebakken met uitjes, paprika, Biefstukjes in een jus van rozemarijn en tijm
champignonnetjes en kruidenboter Scallopine al vino blanco
Carpaccio 8.75 Ossobuco in tomatensaus
met rucola, balsamicodressing, pijnboompitten en parmezaanse kaas Sharing Seafood 24.75 pp
Vitello tonato 9.75 In knoflook gebakken pelgarnalen
malse kalfmuis, tonijnmayonaise, sla en kappertjes Gegrilde langoustines
Gitaar 10.75 Cocktail van Hollandse garnalen en rivierkreeftjes aangemaakt met
Ciabatta met beenham, spek, kaas, gerookte kipfilet, komkommer, cocktailsaus, sjalotje, appel en bieslook
tomaat, ei, sla, ui, kruidenmayonaise, kerriesaus, chilisaus en afgegarneerd Catch of the day
met verse chips
(alle Sharing plates worden geserveerd met bijpassende garnituren)
Bittergarnituren & overheerlijke happen
Ambachtelijke bitterbalen
Bittergarnituur
8 stuks
10 stuks
6.75
7.50
Hoofdgerechten
Bittergarnituur 15 stuks 10.00 Kipfilet 15.75
Bittergarnituur 20 stuks 12.50 met een romige saus van tapenade met zongedroogde tomaat
Gegrilde lamssaté 16.75
Mandje brood 4.75 met rode wijnjus
met kruidenboter en ongezouten roomboter Surf en turf 19.75
Crispy fried chicken (8 stuks) 7.75 van mini rib eye en black tiger met kruidenboter
met barbecuesaus Catch of the day dagprijs
Huisgerolde Sushi 8.75 pp Verse vis van de afslag
geserveerd met wasabi en sojasaus Gegrilde yellow fin tonijn 21.75
Plateau Jambon 9.75 met een saus van geroosterde paprika
4 mooie buitenlandse hamsoorten begeleid met brood Rib eye Limousine 500 gram 29.75
Pinchos spektakel 9.75 Gelakt met een ketjapmarinade van Lombok pepers
4 soorten gemarineerde spiesjes van kip, lam, varken,
rund en een dipje (12 stuks) (alle hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituren)
Pelgarnalen 11.75
in knoflookolie gebakken pelgarnalen met peterselie, citroen
en een sjalotje (12 stuks)
Oesters 14.75
Desserts
gegratineerd met spinazie, Beurre Blanc en parmezaanse kaas (½ dozijn) Huisgemaakte crème brulee met vanille ijs 7.75
Tiramisu à la chef 7.75
Hazelnoot parfait met koffieroomijs 7.75
Heerlijk op vakantie naar Egypte? Pure chocolademouse met sinaasappelcoulis 7.75
Traditioneel kaasplankje 12.50
Kijk snel op
www.secondhome.name Gebak
Appeltaart 3.75
Gebak van de dag 4.75

Groepen boven de 6 personen worden verzocht om niet apart af te rekenen


Wijnkaart
Huiswijn wit droog Chablis: Per glas 5.75 per fles 29.50
La Grive Blanc: Per glas 3.25 per fles 17.50 Smaak: Citrus, boter en mineralen. Mooie sappige zachte smaak met daarin
Smaak: Lekkere frisse, fruitige en mild-droge witte wijn met een moderne een lichte karameltoon
vinificatie Lekker bij: Nobele visgerechten of gewoon als u lekker decadent wilt
Lekker bij: Salades en lichte visgerechten en uitermate geschikt als borrelwijn genieten
Druif: Een blend van diverse topdruiven Druif: 100% Chardonnay
Gebied: In de omgeving van Beziers Herkomst: Frankrijk
Herkomst: Frankrijk
Rode wijnen
Huiswijn wit zoet Montes C.S. Reserva: Per glas 4.50 per fles 23.50
Sonnenförst: Per glas 3.25 per fles 17.50 Smaak: Intense aroma’s van cassis en aardbeien, zwarte kersenconfiture en
Smaak: Open boeket, zachte sappige milde smaak met een mooie balans chocolade
tussen zoet en zuur Lekker bij: Gegrilde vleesgerechten en belegen kaassoorten
Lekker bij: Wit vlees en lichte salades en uitermate geschikt als borrelwijn Druif: 85% Cabernet Sauvignon en 15% Merlot
Druif: Een blend van diverse topdruiven Herkomst: Chili
Herkomst: Duitsland
Fleurie: Per glas 5.75 per fles 29.50
Huiswijn rood Smaak: De koningin van de grote Beaujolais wijnen.
Pasadoble Tinto: Per glas 3.25 per fles 17.50 Prachtig rood fruit, fraai, elegant en vlezig
Smaak: Aangename fruitige, volle rode wijn. Moderne vinificatie Lekker bij: Rijke visgerechten, wit vlees, gevogelte, lamsvlees
Lekker bij: Rood en gevogelte en uitermate geschikt als borrelwijn Druif: 100% Gamay
Druif: 100% Tempranillo Herkomst: Frankrijk
Herkomst: Spanje
Rosé wijn
Huiswijn rosé Thokozani: Per glas 4.50 per fles 23.50
Pasadoble Rosado: Per glas 3.25 per fles 17.50 Smaak: De zuren zorgen voor lengte en frisheid. De restsuikers geven de wijn
Smaak: Open boeket, zachte sappige milde smaak met een mooie balans een mooi gebalanceerde finale. Lekker, vol en sappig
tussen zoet en zuur Lekker bij: lichte gerechten en als heerlijk terraswijn
Lekker bij: Lichte gerechten en uitermate geschikt als borrelwijn Druif: 60% Shiraz, 21% Pinotage, 19% Mourvèdre
Druif: 100% Tempranillo Herkomst: Zuid-Afrika
Herkomst: Spanje Bijzonderheden: Thokozani betekent “VIERING” en is de naam van
“Black Empowerment Project”, dat de eigenaren van o.a. wijnbedrijven
Huisgeselecteerde topwijnen per glas en per fles stimuleert om een deel van hun bedrijf zoveel mogelijk aan de zwarte
medewerkers over te dragen. Deze zeer geslaagde wijn is daar het
Witte wijnen fantastische gevolg van.
Montes Reserva Sauvignon Blanc: Per glas 4.50 per fles 23.50
Smaak: Volop stuivende aroma’s van kruisbes, tropisch fruit en perzik Dessertwijn
Elegante, zuivere stijl Vendanges d’Áutrefois Saussignac: Per glas 4,50
Lekker bij: Als aperitief of bij schaal- en schelpdieren en visgerechten Smaak: Rijpe abrikoos gevolgd door gedroogde vruchten
Druif: Sauvignon Blanc Lekker bij: Zoete desserts
Herkomst: Chili Druif: 100% Sémillon
Herkomst: Frankrijk

Geeft u een feestje? De artiesten van Swing worden verzorgd door Pianojam.
Voor informatie kijk op de website van Swing
Dan bent u bij ons aan het goede adres
Op onze eerste verdieping hebben we een heel gezellig www.swingingouda.nl - www.pianojam.nl
knus zaaltje voor aparte evenementen. Uiteraard staat dit
zaaltje geheel tot uw beschikking als u deze reserveert.
Kom eens langs om deze mooie zaal te bewonderen.
U zult versteld staan van de inrichting en het prachtige
uitzicht op het schitterende Goudse stadhuis.

Wilt u eens wat anders dan een zaaltje?


Bij ons kunt u een gedeelte van het bedrijf reserveren.
Wat dacht u van een heus V.I.P. podium, met uitzicht op
de bar en onze live-artiesten?
Of als u met meer personen bent kunt u ook een van de
bars reserveren. Inclusief het V.I.P. podium en onze
6 meter lange sharingbank.

Neem gerust contact op voor de uitgebreide


mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek met onze chefkok kunt u alle Feedback Pro
culinaire wensen bespreken. Wij zijn er zeker van dat het u
aan niets zal ontbreken. is de leverancier
Voor meer informatie: info@swingingouda.nl
van alle
Tel. 0182 - 51 15 25 instrumenten
* Swing is rolstoelvriendelijk, heeft een invalidetoilet en van Swing
een babyruimte.
Agenda 2010
18, 19 & 20 februari OPENINGSWEEKEND Wo. 12 mei Extra Duelingpiano’s
7 dagen per week live Muziek! i.v.m. met Hemelvaartsdag geopend tot de late
Iedere donderdag vrijdag en zaterdag Duelingpiano’s uurtjes

Groene Hart businessborrel Zo. 23 mei Extra Duelingpiano’s


Vanaf heden is er een echte officiële Groene Hart i.v.m. met Pinksteren geopend tot de late uurtjes
businessborrel! Iedere maand zijn alle ondernemers
en afgezanten van bedrijven welkom voor een borrel.
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt
u onder een relaxte sfeer netwerken.
11 juni - 11 juli WK Voetbal
alle wedstrijden van NEDERLAND
Elke maand hebben we een ander thema wat betreft drinks op 7 grote schermen
De gratis hapjes worden verzorgd door Swing!

Groene Hart businessborrel zijn op de volgende dagen:


Datum Aanvang
Vr. 5 maart 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Wine and bites
Vr. 9 april 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Whisky and bites
Vr. 7 mei 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Beer and bites Zo. 29 augustus Swingjamming
Vr. 4 juni 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Rum and bites Bespeel jij een instrument of kun je waanzinnig
Vr. 2 juli 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Cocktails and bites zingen, laat je podiumkunsten zien tijdens deze
Vr. 6 aug. 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Prosecco and bites
waanzinnige Jamsessie
Vr. 3 sept. 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Cognac and bites
Vr. 8 okt. 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Liquor and bites Schrijf je in bij Swing
Vr. 5 nov. 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Beaujolais and bites
Vr. 3 dec. 17.00 uur Groene Hart businessborrel thema: Champagne and bites Aanvang 14.00 uur

Zo. 4 april Extra Duelingpiano’s Zo. 31 oktober Swing klassiek met Ernst Daniel Smid
i.v.m. met de paasdagen geopend tot de latere Met gratis welkoms champagne en overheerlijke
uurtjes hapjes.

Beperkt aantal kaarten beschikbaar


Kaartjes € 45,-
Aanvang 14.00 uur

Zo. 18 april Swing klassiek met Jan Vayne Zo. 14 novemer Swingjamming
Met gratis welkoms champagne en Bespeel jij een instrument of kun je waanzinnig
overheerlijke hapjes zingen, laat je podiumkunsten zien tijdens deze
waanzinnige Jamsessie
Beperkt aantal kaarten beschikbaar Schrijf je in bij Swing
Kaartjes € 45,-
Aanvang 14.00 uur Aanvang 14.00 uur

Do. 29 april Oranjenacht


Met live Duelingpiano’s geopend tot de late uurtjes

Vr. 30 april Koninginnedag


Met live Duelingpiano’s geopend tot de late uurtjes

Zo. 2 mei Swingjamming


Bespeel jij een instrument of kun je waanzinnig
zingen, laat je podiumkunsten zien tijdens deze
waanzinnige Jamsessie
Schrijf je in bij Swing

Aanvang 14.00 uur

bel 0182-512001
en we sturen de
taxi meteen
C. de Bruin Gebroeders Blom,
Burlington sokken en
Personenauto’s B.V. kniekousen voor hem en haar Handel in Aardappelen,
1e Tochtweg 2 in vrolijke kleurcombinaties. Groenten en Fruit
2913 LP - Nieuwekerk a/d IJssel wenst u smakelijk eten!

Telefoon: +31 (0)180 - 312484 Markt 7, 2801 JG Gouda


Fax: +31 (0)180 - 314580 van Leeuwenhoekstraat 10
tel. 0182-529900
E-mail: info@autodebruin.nl email: info@caminadabeenmode.nl 2811 DW Reeuwijk - Tel. 0182-395838
www.caminadabeenmode.nl Tevens kunt u ons vinden op de Goudse
WWW.AUTODEBRUIN.NL (ook gevestigd in Den Haag C.S.) Markten, Goverwelle en Centrum
Albert & L i n d s y
Van Urk Piano’s en
Elspor amusementsapparaten

t e e r d m e t j u l l i e
feliciteren Swing
Gefelic i
pr a c h t i g e z a a k ! Westersingel 42, Rotterdam Westersingel 42 - 3014 GT Rotterdam

Tel. 010-4363500 T: 010 436 3500 - F: 010 436 0008


E-mail: info@elspor.nl
www.vanurk.nl w w w . e l s p o r . n l

Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd!

Buitenzonwering nodig?

Gefeliciteerd! www.vedamco.nl
Hart van Holland
biedt u de
originele Bobi
brievenbussen
Een goede krant hoort
in een goede brievenbus

Gefeliciteerd! Noordelijke Dwarsweg 1a, 2761 GA Zevenhuizen, Tel.: 0180-632289


VOORJAARSVAKANTIE 15 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Voorjaarsactiviteiten bij kinder-


Lekker naar de bioscoop boerderij
boe de
d j Gouda
In de Arcade Bioscoop in Gouda is natuurlijk is gebaseerd op het eerste boek van de d succes-
ook veel te beleven voor de vakantievierders. volle Amerikaanse bestsellerreeks Pe ercy Jack-
Percy In de voorjaarsvakantie is de kinderboerderij al in de sfeer van de
Zo kunnen zij bijvoorbeeld naar het span- rddag
son. De film ‘Iep!’ is te zien op zaterdag llente. Op woensdag 24 februari tussen 11.00 uur en 16.00 uur zijn
nende ‘Percy Jackson & The Lightning Thief’. 20 februari om 14.00 uur en van zon- n
n- alle
alle kinderen welkom om samen met ouders, oma’s, opa’s en verzor-
Daarnaast draaien er ook veel kinderfilms. dag 21 tot en met zondag 28 februari rii gers m
mee
ee te doen aan verschillende activiteiten.
om 15.15 uur. Deze film gaat over err
‘Percy Jackson & The Lightning Thief’ is van arr
Viegeltje. Zij lijkt op een meisje maar Het gaa
gaat
at om activiteiten als tuinkers zaaien, mee schilderen aan een muur-
zondag 20 tot en met zondag 28 februari te heeft vleugels in plaats van armen. n
n. tekenin
ng gedichten maken, verschillende spelletjes en meehelpen zoeken
tekening,
zien om 18.45 uur. Deze film, van de maker Vogelkijker Warre vindt haar onder deer naar het
h verdwenen konijn. Ook is er een knuffelhoek waar met een aantal
van Harry Potter and the Philosophers Stone een struik en neemt haar mee naar arr dieren kkan worden geknuffeld. Tot slot is er een prijs te winnen voor het
en The Chamber of Secrets, speelt zich af in huis. Samen met zijn vrouw Tinee allermo oi gedicht. Een spelkaart om mee te doen kost 2,50 euro inclusief
allermooiste
een hedendaagse wereld waar ook de twaalf besluiten ze haar te houden en op ranja. Oppg
Opgeven kan telefonisch op nummer (0182) 514 219 of via de website
Griekse goden van de berg Olympus leven. te voeden als een gewoon meisje. www.ki in
www.kinderboerderij-goudsehofsteden.nl.
Deze goden hebben een nieuw ras van jonge, Maar Viegeltje is geen gewoon
mythische helden gecreëerd, die halfgoden
Ko
Koolmeeskastjes
o maken
meisje en ze vliegt weg. Samen met de
zijn. Percy is zo’n halfgod en de zoon van de andere vogels vliegt ze naar het zu uiden: het
zuiden:
god Poseidon. Hij wordt er door Zeus van ver- begin van een lange, avontuurlijkee reis. Ge-
dacht zijn bliksemschicht te hebben gestolen, baseerd op het kinderboek ‘Iep!’ van ann Joke van Kinderboerderij
Kinderboerdde Dierendal orga-
het machtigste wapen van het hele universum. Leeuwen. Andere kinderfilms die tijdens t de niseert in d
dee voorjaarsvakantie
Percy gaat op een avontuurlijke en gevaarlijke voorjaarsvakantie in de Arcade Bioscoop scoop zijn
ij twee
t doemiddagen.
d
doemiddag
idd Op woensdag
missie om zijn onschuld te bewijzen en een te zien: ‘Het Regent Gehaktballen’, ‘De Prin- 24 en donderdag 25 februari kunnen kinderen
oorlog tussen de goden te voorkomen. De film ses en de Kikker’ en ‘Alvin en de Chipmunks’. een vogelhuisje komen timmeren.

Omdat Dierendal een groot deel van de


exploitatiekosten moet gaan betalen, denk aan
(hooi, stro, onderhoud, materialen) rekent de
kinderboerderij voor deze activiteit een bijdra-
ge van zeven euro. Kinderen die willen komen
knutselen en ouders die willen helpen kunnen
zich opgeven bij de kinderboerderij, telefoon
(0182) 610 777.

Poppentheater La Bambola
Poppentheater La Bambola geeft op woensdag 24 februari een voorstelling bij Recreatiebedrijf
Jeu de Boer aan de Galgweg 5 in Hazerswoude. De voorstelling heet ‘Dom, Dom, Oliedom’.

Mon Chou de Koe vertelt, al breiend aan haar uierzak, het verhaal van een kaasboerderij die
is omgebouwd tot een kinderboerderij.
De meeste dieren vinden dit geweldig.
Maar er zijn ook een paar dieren die
het helemaal niet leuk vinden. Vladi-
mir de muis bijvoorbeeld. Hij krijgt

Zoeken naar kikkerdril nu niet meer elke dag kaas en Chee-


Whee de pekingeend is bang dat haar
mooie, witte veren vies worden van al
De film ‘Kikkerdril’, die woensdag 24 februari genezen. Onderweg komt hij Jesse tegen en die kindertjes om haar heen. En daarom
om 14.00 uur onder meer wordt vertoond in samen maken ze een spannende en muzikale besluiten beide dieren om weg te lopen
het Evertshuis in Bodegraven, gaat over de zoektocht langs weilanden, boerderijen, land- van de boerderij. De voorst
voorstelling begint
zesjarige Max, die van huis wegloopt om een weggetjes en het bos. De toegangsprijs be- om 14.00 uur en duurt onge
ongeveer een uur.
belangrijke opdracht te vervullen: hij moet draagt vier euro. Het Evertshuis is te vinden De kaarten kosten 5,50 euro
eur en zijn te
kikkerdril vinden. aan de Spoortstraat 15. Reserveren kan via reserveren via telefoon (01
(0172) 589 746
(0172) 618 484 of via www.evertshuis.nl. of (06) 426 62 484 of verk
verkrijgbaar aan
Max denkt namelijk dat zijn broer nooit meer de boerderij.
boerderij
kan praten en dat alleen kikkerdril hem kan

‘Plu
‘Pluk
k de kleine bever’
Avonturen van kleine
ne
e Mol H
Het Filmhuis zijn zusje en vriendjes, terwijl zijn moeder
Met poppen, objecten en acteurs maakt Theaterr Ter Terra
rra al meer Gouda
G draait in bomen omknaagt om de dam te versterken.
dan dertig jaar theater met veel humor en poëzie. Na m
musicals als de voorjaars
vo
oorj vakantie de Een mooi leventje dus. Toch moet Pluk oppas-
‘Kikker en ‘Kleine Ezel’ komt Theater Terra nu met
et dee familiefilm
film ‘Pluk de kleine sen en leren wie zijn vijanden zijn: wolven,
nieuwe voorstelling ‘De grote avonturen van kleine
ine bever’. Deze
eze film is zondag
De otters, beren, lynxen. ‘Pluk de kleine bever’
Mol’, voor iedereen vanaf vier jaar 21, woensda
woensdagag 24 en zondag is een schitterende natuurfilm. De regisseur
oud. De voorstelling is donderdag 28 februari te zien. Op al
alle
lle dagen om 13.30 heeft uren en uren moeten filmen in de natuur-
25 februari om 13.30 en 16.00 uur te uur. De film is bedoeld voor
vooo iedereen vanaf lijke omgeving van bevers, in het noorden van
zien in de Goudse Schouwburg. zes jaar.
jaar Canada. Met de prachtige opnamen heeft hij
bovendien een boeiend en zelfs spannend ver-
Kleine Mol is nog maar vijf minuten Pluk woont in een mooie burcht in de rivier, haal weten te creëren, dat in de Nederlandse
oud als hij wordt opgepikt door een vlak achter de dam. Daar speelt hij graag met versie door Midas Dekkers wordt verteld.
grote adelaar die hem als lekker
hapje naar haar pasgeboren kleine Bent u single/alleenstaand?
adelaar brengt. Maar kleine Adelaar En op zoek naar een fijne levenspartner?
wil het molletje niet opeten. Zij CliPa-dating is een professioneel relatiebureau, en gaat voor u op
wil hem als haar vriendje. Samen zoek naar een duurzame relatie. Na een intake-gesprek (geheel gratis)
gaan ze op zoek naar het huis van weten we naar wat voor persoon u op zoek bent. CliPa-dating gaat na
dit gesprek zoeken naar een persoon met dezelfde interesses,
kleine Mol. Ze proberen uit te vin-
levensvisie en … waar uw hart sneller van gaat kloppen!
den wie ze zijn en waar ze vandaan
komen en ontdekken dat het hele-
maal niet zo erg is om niet alles Voor informatie of als u zich aan wilt melden:
te kunnen. Voor reserveringen of www.clipadating.nl • info@clipadating.nl • tel: 0172-889141
meer informatie: (0182) 513 750 of Een scene uit ‘De grote avonturen van kleine Mol’ (foto: Joey
www.goudseschouwburg.nl. Buddenberg). ~ Because we love to match~
16
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren ADVERTENTIE

Kwaliteitsslagerij Wilt u van uw


van Dorp
Let op: wij brengen uw vlees bij u thuis!
computerhoofdpijn af?
VVóór 10.00 uur bestteld = vvóór 18.00 uur in huis!
Wie helpt mij met mijn problemen:
Schouder- of SPEKLAPJES Hamlapjes-/
TOPPER

- Aanschaf - Spam
WEEK

Halskarbonade zonder of met zwoerd Fricandeau - Installatie - Beveiliging


kilo € 3,98 kilo € 3,98 kilo € 3,98 - Opstarten
- Printen
- Hardware
- Netwerk
Voor de erwtensoep: Lekker mals RUNDVLEES: - E-mail - Website
Kipfiletschoarma of - Software - etc.
Hamschijf kilo € 3,98 shoarma heerlijk gekruid Sucadelappen kilo € 6,98
Krabbetjes kilo € 3,98
Buikspek z.z. kilo € 3,98 kilo € 5,98 Riblappen
Hacheevlees
kilo € 5,98
kilo € 6,98

VARKENSHAASJES of
Nieuw Zeeland
Lamsvlees uit

Lamsbout met been kilo € 8,98


TOPPER
WEEK

RUNDERKOGELBIEFSTUK Lamskoteletjes kilo € 10,98 Wij zijn gespecialiseerd in

Let op! kilo € 7,98 Lamsracks


Lamsshoarma
kilo € 15,98
kilo € 9,98
oplossingen voor kleine bedrijven
U beheer op afstand
U bij u op kantoor
Paardenkogelbiefstuk
TOPPER

U en bij u thuis
WEEK

kilo voor slechts €9,98 Lekkere VERSE HOLLANDSE KIP:


Let op! 2e kilo € 4,98 KIPFILET
KIPPENPOTEN
kilo € 3,98
kilo € 1,50
KIPDRUMSTICKS
KIPKLUIFJES
kilo € 2,98
kilo € 2,98
Betrouwbare ICT op uw werkplek
Betaalbare specialiteiten GRILLKIPPEN kilo € 3,98 vanaf € 75 per maand
Verse Varkenscordonbleu
KIPPENLEVER kilo € 3,98
Verse Kipcordonbleu
KIPFILETROLLADE kilo € 4,98
Schnitzel naturel
Verse kipfiletschnitzel
KNALPRIJS! Kipkrokantjes, kipgrillburgers of kipsateschnitzel
Tel. 0182 - 322 450
Kilo info@jalasystems.nl
10 stuks € 5,98
Gepaneerde varkensschnitzel
www.jalasystems.nl
Bourgondisch kipfiletje
Filet de Paris € 6,98
Runder 4 stuks
Hollandse Kipfilet - tartaartjes
- hamburgers
- duitse biefstuk
€ 4,98
Let op!
kilo € 3,98 slavinkjes
baconburgers
2e 4 stuks SUDNWLMNYRRUOLFKDDPVJHULFKWHWKHUDSLH
kipburgers € 1,- %UDP%RHU:HVWHURPD(;*RXGD

Kipfilet rollade Verse grillkippetjes


$JHQGDIHEUXDULPDDUW
kilo € 4,98 kilo stuk
Jonge kaas per kilo € 4,49
2 stuks € 6,98 =RQGDJRFKWHQGIHEUXDUL
$GHPPHGLWDWLH6XQULVHRIWKH6RXO
Jonge belegen kaas per kilo € 4,98
Belegen kaas per kilo € 5,98 Verse kippenpoten
=DWHUGDJPDDUW
Old dutch met zwarte korst per kilo € 6,98 kilo € 1,50 /LMIHQVWLOWH:RUNVKRSPHW
Supermager Voordelig Verse Vleeswaren: OLFKDDPVZHUNHQPHGLWDWLH
TOPPER
WEEK

RUNDERGEHAKT Gegrilde Palingworst


WEEKTOPPER

Let op! kilo € 3,98 Gegrilde


Gegrilde
Gegrilde
Rosbief
Fricandeau
Kipfilet
=RQGDJRFKWHQGPDDUW
+HDUWFKDNUDPHGLWDWLH
Verse Vleeswaren: Gegrilde Zeeuwsspek
Gegrilde Gyrosrollade 9RRUPHHULQIRNLMNWXRS
Cervelaatworst 200 gram Gegrilde Mosterdrollade
Salami ZZZEUDPERHUQO
Berliner € 1,50 Gegrilde
Gegrilde
Paardenrookvlees
Achterham
Gebraden gehakt en nog wel 15 soorten vleeswaren

Let op! 100 gram nu € 0,99


Acties van 18 t/m 25 feb. 2010
Nieuw in het assortiment:
Kalfsbiefstuk/kafsschnitzel Hele paardenworst
vers gesneden
probeerprijs
100 gram € 1,99 € 4,98 let op 2 stuks
€ 8,-
Runderossenhaas Malse magere Heerlijk verse oven
1
vers gesneden paardenstooflappen loempia’s
100 gram € 3,49 kilo € 3,98 3 stuks € 5,-
De beste
t én goeddkoopstte sllagerij van
v Waddin
W nxvveen, Gouda en Boskoop! Zie:
Z www.
w vandorpsl
v lagerijen.nl
Kwaliteitsslagerij van Dorp - Brederolaan 11 - Waddinxveen - T 0182 - 63 61 79
K
GEZONDHEID 17 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

ADHD drijfveer voor Tijdelijke OK’s (On)voltooid


Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) start

Jochem Meyjer
Oude mensen, het is bekend, gaan op een
komende week met de voorbereidingen voor gegeven moment dood. Als je ouder wordt,
de plaatsing van twee tijdelijke operatie- laten we zeggen 70+, zal je meer en meer
kamers (OK’s) op de Bleulandlocatie. De werk- gaan beseffen dat je tijd van leven bijna voor-
zaamheden brengen enkele consequenties bij is. Dat kan een benauwende gedachte zijn:
met zich mee voor de bereikbaarheid van het ‘ik wil nog zoveel doen (goed maken, bele-
ziekenhuis. ven, bereiken, etcetera) en ik zie voor mij nog
genoeg mogelijkheden om dat allemaal wer-
Gedurende zes weekenden in de periode kelijkheid te laten worden.’ Voor die mensen
februari tot en met mei is de hoofdingang van is het leven onvoltooid. Zij willen graag meer
de Bleulandlocatie buiten gebruik. De ingang tijd.
van de SpoedEisende Hulp aan de Bleuland-
weg doet deze dagen dienst als hoofdingang. Er zijn ook oude mensen die zeggen dat het
De polikliniekingang tegenover de parkeer- leven hen niets meer te bieden heeft. Ze ver-
garage is doordeweeks gewoon open. Daar- langen sterk naar het einde. Sommigen zul-
naast is van 9 tot en met 12 april de toegang len moe maar voldaan zijn over hun geleefde
naar het parkeerterrein vanaf de Bleulandweg leven. Anderen zijn teleurgesteld in het leven
afgesloten. Patiënten en bezoekers kunnen omdat ze bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek zijn
Stan Vijverberg (rechts) in gesprek met Jochem Meyjer. deze dagen gebruik maken van de toegang via geworden en een slechte relatie met hun part-
de Büchnerweg, aan de achterkant van het ge- ner hebben of in een situatie zijn gekomen
Stan Vijverberg kreeg vorige week de moge- ja, je ontmoet niet iedere dag een bekende bouw. Op www.ghz.nl kunnen patiënten en be- dat ze zwaar afhankelijk zijn van anderen. Ze
lijkheid cabaretier Jochem Meyjer te inter- Nederlander die ook ADHD heeft”, vertelt zoekers terecht voor meer informatie. De twee gruwen bij de gedachte dat ze misschien nog
viewen. Voorafgaand aan de voorstelling ‘De Stan na afloop. “En Jochem vond het enorm tijdelijke OK’s worden in april in de patio van een week, drie maanden of een jaar hebben.
Rust Zelve’ mocht de veertienjarige kennis- leuk om door iemand geïnterviewd te worden de Bleulandlocatie geplaatst op palen, aanslui- Zij hebben geen puf meer. De verwachting dat
maken met succesvolle cabaretier in de Goud- die ook ADHD heeft. Jochem vertelde dat hij tend op het huidige OK complex op de tweede er nog feest komt, is voorbij. ‘Hun leven is
se Schouwburg. Een ding hebben ze gemeen: als klein jongentje al vrij druk en irritant was. etage. Deze komen ter vervanging van twee voltooid.’
ze hebben allebei ADHD. Het is helemaal goed gekomen en nu gebruikt bestaande OK’s. De tijdelijke OK’s blijven in
hij deze onderwerpen voor zijn shows.” gebruik totdat de nieuwbouw gereed is. Hier- Onvoltooid is onvolmaakt en dus minder
“Natuurlijk was ik best zenuwachtig, want door kunnen volgens het GHZ de kwaliteit en goed. Voltooid is klaar, is goed genoeg. Soms
continuïteit van de zorg voor patiënten worden is er geen hoop of vertrouwen meer. Soms

Langer leven met rode wijn gewaarborgd. kunnen die toch nog terugkeren. Voor een en-
keling rest alleen de al dan niet autonome en

Liefhebbers van een goed glas rode wijn kon- men zou activeren waarvan is aangetoond Cursus ‘in de put, authentieke wens hulp te krijgen bij het beëin-
digen van het leven. Daar kleven vele ethische

uit de put’
den jarenlang erbij vertellen dat rode wijn ook dat ze het leven van gisten, vliegen en mui- dilemma’s aan met grote gevolgen voor ons
goed is voor de gezondheid en zelfs de levens- zen kunnen verlengen. Maar de onderzoekers samenleven. Los daarvan staat ‘(zelf)beschik-
verwachting doet verlengen. Maar onder- melden nu dat de bewuste enzymen alleen ken’ tegenover het ‘aanvaarden van wat er is
zoekers betwijfelen dit feit, zoals beschreven zo reageren omdat ze fluorescerend zijn ge- GGZ Midden-Holland start in april de cursus en wat er gebeurt’.
staat in het blad The Journal of Biological Che- maakt. De proef zou dus alleen gelukt zijn in ‘in de put, uit de put’ voor 55 plussers. De Dat laatste geeft de
mistry. een reageerbuisje en niet in een natuurlijke cursus is bedoeld voor mensen die actief mogelijkheid ten
omgeving. willen leren hoe ze met somberheid kunnen volle de betekenis
In rode wijn zit de stof resveratrol dat enzy- omgaan. van leven te ervaren.
Ik zeg niet dat het

‘Schone lucht verhoogt weerstand’ Deelnemers leren vaardigheden die kunnen makkelijk is. Hoe
helpen om de sombere gevoelens te overwin- dan ook, het lijkt me
nen en hun stemming te verbeteren. Zo leren goed om er uitge-
In de showroom van Vitabest in Gouda zijn kantooruren kan men telefonisch een afspraak ze onder andere anders om te gaan met stress breid over te praten.
luchtreinigers en luchtbevochtigers te zien die maken om de producten in de showroom te en beter te ontspannen, maar ook om meer
te gebruiken zijn in bijvoorbeeld woningen, zien. De showroom van Vitabest bevindt zich plezierige activiteiten te plannen en te onder- Frans Kamps is geeste-
kantoren en (sport)scholen. aan de Albert Plesmanplein 18-219 in Gouda, nemen en minder te piekeren. De cursus is een lijk verzorger met een eigen praktijk ‘Aandacht voor
telefoon (0182) 550 907. Voor meer informatie echte cursus. Het is geen gespreksgroep of de ziel’. Zie www.aandachtvoordeziel.nl.
“Met een luchtreiniger wordt de lucht optimaal zie www.bestevitamine.nl. psychotherapie: er zal dus niet over de jeugd Tel: (06) 385 473 35.
gereinigd. Schone, zuivere lucht verhoogt de of over het diepste innerlijk worden gesproken.
weerstand en draagt bij aan een goede gezond- In de cursus wordt uitgegaan van de situatie 9 april in het gebouw van GGZ Midden-Holland,
heid. Schone lucht verhoogt de alertheid, de zoals die nu is. Voor de cursus begint zal een Thijsselaan 45 in Gouda en deelname is gratis.
concentratie en het maakt men fitter en energie- individueel kennismakingsgesprek plaats- Bel voor meer informatie (0182) 563 656 of mail
ker. Ook verbetert schone lucht de gemoedstoe- vinden met de begeleiders. De cursus start preventie@ggzmiddenholland.nl.
stand. Vervuilde lucht met stof, pluizen, pollen,
bacteriën, virussen, huismijtstof, sigaretten- Professionele ondersteuning nodig bij het
rook, fijnstof en uitlaatgassen, huidschilfers en
geuren van dieren, veroorzaakt onder andere STOPPEN MET ROKEN?
vermoeidheid, slechte concentratie, griep, ver-
koudheid, astma, hooikoorts en slapeloosheid”, Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
laat een woordvoerder van Vitabest weten. Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam
Daarnaast verkoopt Vitabest luchtbevochtigers. Alexanderpolder (10 min. van Gouda)
“Droge lucht in gebouwen veroorzaakt ook al- Kosten € 150, echter € 100 vergoeding Geestelijke begeleiding
lerlei klachten en ziekten. De kleinste luchtrei- door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars Geestelijke verzorging
vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
niger (ionisator) ter wereld heet AirVita en onze
Informeer bij ons.
autoluchtreiniger heet CarVita. Dezelfde naam Frans Kamps
is niet zo gek, voedingssupplementen en lucht- Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt www.aandachtvoordeziel.nl
reinigers dragen immers beiden bij aan een zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl Tel: 0638547335
goede gezondheid”, vult Vitabest aan. Tijdens

/8&+75(,1,*(56%,-9,7$%(67
6FKRQH]XLYHUHOXFKWLQKXLVNDQWRRUHQLQGHDXWR

9LWDEHVWEHVWHVXSSOHPHQWHQEHVWHOXFKWUHLQLJHUV
9RRUGHOHQVFKRQHOXFKW"=LHDUWLNHOLQGH]HNUDQWHQEH]RHNRQ]HZHEVLWH
9LWDEHVW‡$OEHUW3OHVPDQSOHLQ*RXGD‡7HO‡ZZZEHVWHYLWDPLQHQO
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 18 ADVERTENTIE

Werken bij een wereldbedrijf?


n-store is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming in de
narrowcasting industrie. Al ruim 12 jaar verzorgen wij vanuit Moordrecht (Gouwepark)
Gastouder
wereldwijd de digitale in-store communicatie voor toonaangevende organisaties zoals
adidas, UPC, TNT Post, Telfort, Mazda, Zorg en Zekerheid, See-Buy-Fly en Suzuki. door versneld
Ter ondersteuning van de groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een: diplomatraject!
Ervaren Office Manager - 24 tot 40 uur m/v
Als Office Manager ben je de spin in het web. Je hebt een uitvoerende, coördinerende en
ondersteunende rol bij diverse secretariële, administratieve en facilitaire werkzaamheden.
Volg dit traject bij ROC ID College Gouda, Voor 1 september a.s. moeten
Groen van Prinsterersingel 52. geregistreerde gastouders
Functie omschrijving: voldoen aan nieuwe regelgeving.
Administratieve werkzaamheden waaronder facturatie, debiteurenbeheer, Start op 31 maart. In totaal vier
inboeken van inkoopfacturen en verwerken declaraties;
P&O activiteiten zoals arbeidsovereenkomsten, pensioenen en verzekeringen,
avondbijeenkomsten van twee uur. Elke gastouder moet dan,

vacaturebeheer, inplannen beoordeling- en sollicitatiegesprekken; voor wettelijke erkenning,


Facilitaire zaken waaronder accorderen algemene inkopen, kantoorbenodigdheden, Aanmelden kan via 0800 222 0800. minimaal in het bezit zijn van
verzorgen lunch, leverancierbeheer zoals schoonmaak en glasbewassing, Kijk voor meer info op het mbo-diploma niveau 2 of
contractbeheer van o.a. mobiele telefoons, lease-auto’s en abonnementen;
Secretariële ondersteuning waaronder receptie werkzaamheden www.idcollege.nl/cursussen een ervaringscertificaat.
(telefoon en bezoek), fax en email verkeer, dossier- en archiefbeheer.

Functie eisen:
MBO+/HBO niveau; kies voor ontwikkeling www.idcollege.nl
Minimaal drie jaar werkervaring als Office Manager;
Uitstekende kennis van de Engelse en Nederlandse taal, in woord en geschrift;
Communicatief sterk, pro-actief, flexibel, punctueel en gestructuurd;
Een representatief voorkomen;
Rijbewijs B.

n-store biedt:
Een zeer afwisselende functie in een enthousiast team;
Werken bij een innovatief en snel groeiend bedrijf;
Een informele, commerciële en resultaatgerichte werkomgeving;
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
44
Sollicitaties voorzien van CV stuur je naar: n-store bv, afdeling personeelszaken,
Westbaan 281-282, 2841 MC Moordrecht of per e-mail naar jobs@n-store.nl

Ellen Konijnenberg Telefoon: 0182-322 453


n-store bv Westbaan 281-282 2841 MC Moordrecht Tel: +31(0)182-616634 Fax: +31(0)182-633990 Site: www.n-store.nl
Lieke van der Heide Telefoon: 0182-322 452

Het gratis badkamerboek


ligt voor u klaar

Op zoek naar een compleet nieuwe badkamer of naar eenmake-over van uw huidige badkamer? Bij Baderie bent
u altijd aan het juiste adres. Wij verwelkomen u graag
in onze inspirerende showroom. Daar ligt bovendien het
FKDXIIHXUYRRUNLHSDXWR[
extra dikke badkamerboek gratis voor u klaar.

9RRUWUDQVSRUWYDQ]DQGHQZHJHQERXZPDWHULDOHQWEY
SDUWLFXOLHUHQHQNOHLQEHVWHOZHUNPHWQDPHLQGHUHJLR=XLG+ROODQG
Baderie van Wijk is uw totaalinstallateur voor al uw technische DOVPHGHJODGKHLGEHVWULMGLQJ
installaties in uw woning of bedrijf. ›LQEH]LWYDQULMEHZLMV%&HQFKDXIIHXUVGLSORPD
- Badkamers en toiletten
- Sanitair
›ELMYRRUNHXUHUYDULQJJHZHQVW
- Radiatoren en CV ketels
- Vloerverwarming
›ELMYRRUNHXULQEH]LWYDQ9&$FHUWLILFDDW
- Airconditioning ›ZHUNWLMGHQYDQFD²XXUHYHQWXHOHJODGKHLGEHVWULMGLQJ
- Loodgieterswerk
- Dakwerk
- Riolering
- Vloer- en wandtegels
WHOHIRQLVFKHUHDFWLHV GKU3%RV
- Elektra
- Onderhoud cv ketels en airco's
- Zelf doen/laten doen/samen doen
VFKULIWHOLMNHUHDFWLHV )D-%RVHQ=RQHQ
- Scherpe aktie aanbiedingen WDYGKU3%RV
- 600 m2 grote showroom
- Ook voor de handige doe-het-zelver =XLGSODVSROGHUZHJ
'&0RRUGUHFKW
Kampenringweg 11 - Gouda
Tel. 0182-535688 - www.baderie.nl

van Wijk Baderie maakt jouw droombadkamer waar


ZZZERVPRRUGUHFKWQO
WERK & SCHOLING 19 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Politiek Café over werkgelegenheid


Weekendschool van Het thema van het politiek café van de Goudse arbeid en inkomen van de gemeente Gouda

start in Gouda PvdA op vrijdag 19 februari is: Werken aan


werk. Wat is de grote uitdaging voor Gouda
op het gebied van werk? Hoe houden we
en Jaap Emmerik van Promen. De discussie
wordt geleid door Mohammed Mohandis,
gemeenteraadslid voor de PvdA in Gouda.
mensen aan het werk in crisistijd? Hoe blijft Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Gouda aantrekkelijk voor het bedrijfsleven? Het politiek café vindt plaats op vrijdag
Hoe kan men jongeren maatwerk bieden bij 19 februari in café Résistance (achter het
het vinden van een passen leerwerktraject? Verzetsmuseum, ingang via de tuin). Inloop
17.00 uur, aanvang debat 17.30 uur. Bel
De gastsprekers over dit thema zijn Marion voor informatie Mohammed Mohandis op
Suijker, lijsttrekker PvdA Gouda, Marc Bevers, (06) 287 779 93 of Will Oosterom van der Ree
jongerenloket Gouda, Theo Kivits, hoofd Dienst (06) 126 109 06.

Voorleeskampioenen naar finale

Notaris Van Haperen en coördinator Nynke van den Brink bij basisschool de Kas waar binnenkort de activiteiten van
de Goudse Weekendschool starten (foto: Frans de Jonge).

In april gaat de Goudse Weekendschool heid notaris mr. C.J.C.M. van Haperen van
van start met de lesserie ‘Ontdek de bouw’. Westerhuis Notarissen voor zijn belangeloze
Alle Goudse kinderen uit groep zes worden medewerking aan het oprichten van de Stich-
binnenkort via hun basisschool uitgenodigd ting Goudse Weekendschool. Op de Goudse
deel te nemen aan deze activiteit die bestaat Weekendschool krijgen gemotiveerde kinde-
uit twee bijeenkomsten op zondagmiddag. Er ren (tien tot veertien jaar) op zondag les van
is plaats voor twintig leerlingen en de lessen professionals (vrijwilligers) die met plezier
vinden plaats op de vaste locatie van de hun beroep uitoefenen en daar graag over
Weekendschool: basisschool de Kas in Korte vertellen. “Door deel te nemen aan de Week-
Akkeren. endschool krijgen kinderen beter zicht op hun
eigen talenten, vergroten ze hun zelfvertrou-
Nynke van den Brink, coördinator van de wen en hun binding met de (Goudse) samenle- Wie kan er het beste voorlezen? Dat is de vraag tijdens de nationale Voorleeswedstrijd. In de voorronde streden
Goudse Weekendschool, verzorgt de lessen ving. Een en ander heeft een positief effect op vrijdag 12 februari de Goudse voorleeskampioenen om een plek in de kwartfinales van de Nationale Voorlees-
samen met een architect, aannemer, timmer- schoolmotivatie en latere beroepskeuze”, licht wedstrijd. De deelnemers, afkomstig uit groep zeven en acht van het basisonderwijs, wonnen al de wedstrijd binnen
man en installatietechnicus. Deze vakmensen de Weekendschool toe. de eigen school en zijn daarmee allen in het bezit van de titel ‘Voorleeskampioen van de School’. De deelnemende
vertellen over hun werk en nemen de kinderen Goudse basisscholen waren: Het Avontuur, Het Schateiland (locatie De Schakel en locatie Het Vlot), Al Qalam,
ook letterlijk mee naar een bouwplaats. Daar Werving en selectie Wethouder Luidensschool en De Carrousel. De winnaars lazen vrijdag een fragment voor uit hun favoriete boek
krijgen de kinderen een kijkje achter de scher- Na de zomervakantie start de werving en se- en werden daarbij beoordeeld door een deskundige jury. Emma Verkaaik van de Carrousel en Demi Post van
men en mogen ze zelf aan de slag: een lamp lectie van twintig kinderen uit groep zeven Schateiland Schakel kwamen als winnaar uit de strijd.
aansluiten, bouwtekeningen lezen en een die drie jaar lang deel gaan nemen aan de ac- In maart zullen zij in een bibliotheek in de regio gaan
muurtje metselen, het behoort allemaal tot de tiviteiten van de Goudse Weekendschool. “We strijden om een plek in de provinciale finale van Zuid-
PROEVERIJ
mogelijkheden. In juni start weer een lesserie zoeken vooral kinderen die heel graag naar de Holland die op 14 april plaatsvindt.
voor kinderen uit groep zes: ‘Ontdek de Weekendschool willen en daarbij ondersteund
gezondheidszorg’. worden door hun ouders.” Kinderen die thuis
niet over de optimale voorwaarden beschikken Deadline
schrijfwedstrijd
Stichting om zich te ontplooien, worden nadrukkelijk
‘Ontdek de bouw’ is de eerste activiteit van uitgenodigd voor de activiteiten van de Week- Krijg de smaak te pakken!
de Goudse Weekendschool. Na een periode
van voorbereiding en fondsenwerving is op
endschool. Voor alle activiteiten van de Goudse
Weekendschool geldt dat kinderen via de Brede verlengd •
LO C ATIE BLOEMENDAALSE WEG

ZILVERSMEDEN: maak een ring (2X) Proef aan het


maandag 8 februari de Stichting Goudse Week- School/basisschool informatie en aanmeldings-
bijzondere vak Edelsmeden! U maakt in 2 avonden een zilveren ring
endschool formeel opgericht. René Mascini, formulieren ontvangen. De deadline van de schrijfwedstrijd Write naar eigen ontwerp of naar een voorbeeld. Technieken die aan bod
initiatiefnemer van de Weekendschool en Voor meer informatie over de Goudse Weekend- Now is verlengd tot 22 februari. Deze schrijf- komen: ontwerpen, zagen, vijlen, schuren, bewerken, solderen en
directeur-bestuurder van Woonpartners school kan men contact opnemen met Nynke van wedstrijd voor jongeren in het Nederlandse polijsten. Resultaat: een mooie, zilveren ring van eigen hand.
Vrijdag 19 en 26 maart: 19.45-22.15 uur. € 50,- excl. materiaal
Midden-Holland, zette namens het bestuur van den Brink, coördinator Goudse Weekendschool, taalgebied bestaat uit vijftien voorronden in
de stichting zijn handtekening onder de akte (06) 24 899 350. Nederland, drie in Vlaanderen en een finale- • EDELSMEDEN: maak een collier (1x) Van zilver of
van oranjerood koper maakt u tijdens deze proeverij een collier in
van oprichting. Hij bedankte bij die gelegen- weekend in Rotterdam. slechts 1 avond. Technieken die aan bod komen zijn ontwerpen,
zagen, vijlen, schuren, zandstralen en boren. Uw ontwerp, speels of

Gemaskerd bal De Bijenkorf De teksten worden tijdens de voorronden en de strak, maakt het collier uniek!
finale beoordeeld door een vakjury. De prijs- Vrijdag 5 maart: 19.45-22.15 uur. € 25,- excl. materiaal
uitreiking van Write Now! Gouda vindt plaats • MODELTEKENEN (1X) Een studie naar het naakte
in De Gonz op donderdag 8 april. De schrijf- menselijke lichaam. Leer kijken naar vorm, houding en verhouding.
Er wordt geschetst met aandacht voor materiaalgebruik (houtskool/
wedstrijd is voor deelnemers in de leeftijd van krijt), lijnvoering en handschrift. Geschikt voor zowel enthousiaste
vijftien tot en met 24 jaar. De inzending is in de beginners als voor geoefende tekenaars.
Nederlandse taal en bedraagt maximaal 2000 Zaterdag 27 maart: 13.30-16.30 uur. € 35,- incl. materiaal
woorden. Inzendingen kan men mailen naar
Voor informatie en opgave: www.kunstpuntgouda.nl
info@writenow.nu. Voor meer informatie over bloemendaal@kunstpuntgouda.nl • T 0182 510 717
de voorwaarden zie www.writenow.nu.
LO C AT I E W EST H AV EN

• MUZIEK OP SCHOOT (6X) Zing voor en met je baby


nieuwe schoot- en wiegeliedjes en leer je baby met muzikaal
speelgoed en klankmateriaal experimenteren. Voor ouders of
grootouders met een baby van 8 maanden tot 1,5 jaar.
Woensdag 10.30-11.30 uur, start begin maart € 56,-
inclusief koffie/thee/appelsap
• PEUTER EN MUZIEK (6X)
Zing met je peuter liedjes, speel eenvoudige instrumentjes, doe
muzikale spelletjes en peuterdansjes. Voor ouders of grootouders
met een peuter van 2,5 tot 4 jaar. Donderdag 10.30-11.30 uur,
start begin maart. € 56,- inclusief koffie/thee/appelsap

Rondom basisschool De Bijenkorf trok vrijdag 12 februari een carnavals optocht door de wijk. De stoet uitgedoste Voor informatie en opgave: www.kunstpuntgouda.nl
leerlingen maakten het thema ‘swingend gemaskerd bal’ helemaal waar en ze kregen hiermee een hoop bekijks. westhaven@kunstpuntgouda.nl • T 0182 527 238
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 20 ADVERTENTIE

Red. ver.: www.paginagezond.nl


Gegarandeerd lekkerder slapen. Voor iedereen!
Lekker slapen is belangrijk voor iedereen, slaap is zelfs een eerste levensbehoefte. Toch slaapt 40% van
de Nederlanders te kort en wordt regelmatig wakker. De gevolgen er van kent iedereen wel: de hele dag
moe en moeite met concentreren. U kunt er nú iets aan doen met de natuurlijke slaapproducten van Sleepzz®.
Bovendien garandeert Sleepzz dat u lekkerder gaat slapen, vandaar de unieke ‘Slaap Lekker Garantie’.
Ouderen
Melatonine bevordert een natuurlijke gezonde slaap. De samenhang tussen deze natuurlijke ingrediënten passiebloem en oranjebloesem is rustgevend bij druk
Als u ouder wordt, door ploegendienst of een jetlag ondersteunt de lichaamseigen aanmaak van serotonine gedrag en bevordert een gezonde slaap.
kan de aanmaak van uw lichaamseigen melatonine en éxtra melatonine. De doezeligheid en slaap komen Zonder kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen of alcohol.
veranderen. U kunt de natuur een handje helpen door vanzelf. Ook geschikt voor vrouwen in de overgang.
éxtra melatonine in te nemen. Sleepzz® heeft twee U hoeft slechts 1 tablet per nacht in te nemen. Sleepzz® biedt het beste product voor ieder slaap-
soorten pure melatonine (500 tabletjes in een potje), probleem. Tegen snurken is er de Anti-Snurk Keelspray,
de meeste gebruikte in Nederland: Natuurlijke oplossing voor kinderen helpt snel. En voor zware snurkers de Anti-Snurk 2 in 1
Melatonine Original om lekker in slaap te vallen; Ook kinderen hebben tegenwoordig een volle agenda. Formule. Anti-snurkgarantie: niet goed geld terug,
de tabletjes smelten onder de tong en worden direct Drukte kan ervoor zorgen dat ze moeite hebben met zie www.sleepzz.nl voor de actievoorwaarden.
door uw lichaam opgenomen. slapen. Sleepzz Junior Rust-en Slaapsiroop is speciaal En voor de benen ’s nachts is er Re-Legs,
Melatonine Continu om de hele nacht door te slapen; voor kinderen van 1-12 jaar. Deze natuurlijke siroop met om de benen te ontspannen.
Volwassenen de Time Release tabletjes geven hun melatonine
langzaam af gedurende de nacht. GARANTIE
SLAAP LEKKER et Sleepzz krijgt u uw
kerder slaapt m
Als u niet lek 48.
035 548 05
Extra sterk Slaapadvieslijn
geld terug. Bel de zz.nl voor de voorwaarden.
ep
Heeft u een druk leven en veel stress? Voor de Kijk op www.sle
echte probleemslapers is er nu Sleepzz Power Sleep.
Het effect is éxtra sterk door een combinatie van
melatonine, 5-HTP, B-vitaminen en Tryptofaan.

Voor meer informatie of advies: Slaapadvieslijn 035 548 05 48 of www.sleepzz.nl


Sleepzz slaapproducten zijn verkrijgbaar bij drogist (o.a. Kruidvat, Etos, DA, DIO en Trekpleister), apotheek
en gezondheidswinkel (o.a. G&W en De Tuinen). Ga nu naar de winkel voor de speciale actieprijzen.

Kinderen Sleepzz® voor iedere ‘slaper’ dé oplossing.

Nachtelijke spierkramp? Snel soepele gewrichten met


U kunt er iets aan doen!
®
AtroFlex Gewrichtensiroop
U ligt heerlijk te slapen en ineens schrikt u wakker van verschrikkelijke kramp Producten met Glucosamine worden
in uw kuit of voet! U kunt het wel uitschreeuwen van de pijn. Opstaan, rekken en in Nederland het meest gebruikt om
wrijven. U doet er alles aan om de kramp te verdrijven. Komt dit u bekend voor? weer soepele gewrichten te krijgen.
3% van de Nederlanders heeft dagelijks last van nachtelijke spierkrampen. Een van de meest verkochte is AtroFlex
Gewrichtensiroop, het is vloeibaar en
Herkent u nachtelijke spierkrampen? Behandeling nachtelijke wordt sneller opgenomen in uw lichaam.
Bij nachtelijke spierkrampen wordt u ’s nachts in uw slaap overvallen door spierkramp U merkt binnen korte tijd dat u zich soepeler voelt.
kramp in uw benen die een aantal seconden of minuten kan aanhouden. Nachtelijke spierkramp is met genees-
Nachtelijke spierkrampen zijn goed te herkennen aan: middelen te behandelen. Inhibin is het enige AtroFlex bevat een krachtige formule met
• de scherpe pijn geneesmiddel dat officieel geregistreerd Glucosamine, Chondroïtine en MSM en is
• het moment waarop de kramp plaatsvindt: meestal ’s nachts tijdens de slaap is voor de behandeling van nachtelijke ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschap-
• de locatie van de kramp: meestal in de kuit of in de voet. spierkramp. pelijke inzichten. De ingrediënten hebben ieder
Inhibin is zonder recept, alleen hun eigen werking en versterken elkaar in
Naast de pijn die de kramp teweegbrengt, is vooral de ver- bij de apotheek verkrijgbaar. combinatie. Bij ochtendstijfheid, regelmatig
stoorde nachtrust een bron van ergernis. En juist nachtrust Uw apotheker kan u over het sporten of als u wat ouder wordt, is AtroFlex
is essentieel voor een goed humeur, concentratievermogen gebruik van Inhibin uitstekend hét middel voor uw gewrichten.
en weerstand. Nachtelijke spierkramp is goed te behandelen. adviseren. U kunt natuurlijk ook
• voor opbouw van kraakbeen
Als u er regelmatig last van heeft, doe er dan iets aan! eerst met uw huisarts overleggen.
• vloeibaar, helpt snel
• voor alle gewrichten
Kijk voor meer informatie en een zelftest op www.nachtelijkespierkramp.nl
Inhibin bevat hydrokinine als werkzame stof. Lees voor aankoop de aanwijzingen op de verpakking.
AtroFlex® is te koop bij drogist en gezondheidswinkel.
Voor meer informatie: www.atroflex.nl of bel 035 548 05 48.

In de overgang?
Gratis Menopauzetest
bij De Tuinen
Steeds meer vrouwen gebruiken tijdens de overgang
Promensil vanwege de rode klaver. Het gaat opvliegers
tegen, zorgt voor het behoud van sterke botten en is
goed voor bloedvaten en een gezond cholesterol.
Promensil is wetenschappelijk ontwikkeld en klinisch getest.
En wordt geadviseerd door artsen en gynaecologen.
Voor meer informatie: www.promensil.nl

GRATIS Menopauzetest én kortingbon*


Tegen inlevering van deze bon bij een filiaal van De Tuinen ont-
vangt u een gratis Promensil Menopauzetest (t.w.v. €19,95)
en/of tot €10,- korting op Promensil overgangstabletten.
Naam + voorletter: .................................................................................................................
Geboortedatum: ........................................................................................................................
E-mailadres: .................................................................................................................................
* Geldig vanaf 15 februari t/m 30 april 2010, zolang de voorraad strekt.
ADVERTENTIE 21 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

‹‡—™‡’Žƒƒ–•‹‰‡‘‰‡Ž‹Œ„‹Œ
‹†‡”…‡–”—Ǯ–’‡‡ŽŠ‘Ǩ
Kindercentrum

Korte Akkeren Kindercentrum

Goverwelle

 ‡  –‡ ‡ Ž ƒ ƒ  ‡‡‹‡—™‡
‘
‹Œ™‡”‡ † ƒ ƒ Žȋ†ƒ‰Ǧ‘’˜ƒ‰
ȌǤ
BSO’s  Ž‘ ‡  ‡ 
˜‡•–‹‰‹‰‹

‡”͕ƒ’”‹Ž͖͔͕͔‘’‡–‹†‡”…‡–”—Ǯ–’‡‡ŽŠ‘Ǧ
‘˜‡”™‡ŽŽ‡
͗‹‡—™‡‰”‘‡’‡Ǥƒ‰‘’˜ƒ‰‡Ǥƒƒ”†‘‘”‡”‹‡—™‡
’Žƒƒ–•‡„‡•…Š‹„ƒƒ”œ‹ŒǤ’†‡˜‡•–‹‰‹‰‘”–‡‡”‡œ‹Œ
‹Ǥ˜ǤǤ†‘‘”’Žƒƒ–•‹‰‡†ƒ‘‘™‡‡”’Žƒƒ–•‡„‡•…Š‹„ƒƒ”Ǥ

‘‘”†‡Ž‡˜‘‘”—‡—™‹†ȋ‡”‡Ȍǣ
Ȉ‡‡”’Žƒƒ–•‡†ƒ‰‘’˜ƒ‰‡„‡•…Š‹„ƒƒ”
Ȉ•–ƒ†ƒƒ”†‘’‡˜ƒ͔͛ǣ͔͔–‘–͕͝ǣ͔͔——”
Ȉ˜‡”•…Š‹ŽŽ‡†‡Ž‘…ƒ–‹‡•Ǧ‹—™‘‰‡˜‹‰

‹Œ˜‘‘”‡‡”‹ˆ‘”ƒ–‹‡‘’™™™Ǥ•’‡‡ŽŠ‘ǤŽ
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 22 ADVERTENTIE

Kookdemonstraties
bij Wout van Galen
Elke zaterdag in februari is ‘t smullen Bekijk onder het genot van versgemaakte
bij Wout van Galen Keukens in Gouda. gerechten onze collectie keukens.
Bewonder onze eigen collectie én de nieuwe In onze showroom tonen wij u een
Van 11:00 tot 16:00 uur geeft SieMatic S2, waarvan er momenteel slechts
uitgebreide collectie keukens van ons
eigen merk. Voor elk budget en iedere
topkok Michel van Rijn doorlopende enkele in Nederland te zien zijn. wens hebben wij een oplossing.
Bovendien tonen wij u graag onze
kookdemonstraties. Vraag Michel alles wat u weten wilt over collectie SieMatic keukens, met als
primeur de spectaculaire SieMatic S2.
lekker en gezond koken en eten. En vraag De keukens van morgen vindt u
vandaag al bij Wout van Galen.
onze adviseurs alles over onze keukens,
onze perfecte service en de unieke
aanbieding, die we speciaal Speciale
voor deze gelegenheid aanbieding:
voor u in petto
hebben... Kooksessie
bij elke keuken!
Michel van Rijn was jaren
chefkok bij TIOS en kreeg
Elke keuken-opdracht in februari 2010
landelijke bekendheid wordt beloond met een persoonlijke kooksessie,
door zijn TV-optreden
met Herman den Blijker. verzorgd door chefkok Michel van Rijn.
Inmiddels is Michel een
veelgevraagd gastkok,
verzorgt hij kooksessies
en is beschikbaar als
‘kok aan huis’.
Informatie over Michel
kunt u vinden op
www.mich-en-place.nl.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

KLEIN CARAVANS
1. 1 jaar Bovag garantie op alle 2. huisselectie caravans met
occasions boven € 3500,- 2 jaar Bovag garantie
3. gratis kortingspas voor onze
campingshop = 10%

te
De allerlaats Service Center
09
modellen 20 Bovag/Focwa erkend
geprijsd
zeer scherp
Campingshop

Openingstijden:
maandag gesloten
rijsde
Scherp gep
ravans
Zondag 7 maart geopend
Winkel
occasion ca di t/m vr 08.30 - 12.30 en

e t m in 1 jr garantie 13.00 - 17.00 uur


m za. 10.00 - 16.00 uur

van 11.00 - 16.00 uur


Showroom
di t/m vr 08.30 - 12.30 en
13.00 - 17.00 uur
za. 10.00 - 16.00 uur

Routebeschrijving
Komende vanaf de A20,
vanuit richting Rotterdam of
Officieel Bovag keurings bedrijf. Bovag caravankeuring = Veilig op weg naar uw bestemming Utrecht, neemt u de afslag
Nieuwerkerk aan den IJssel.
Laat voor 1 maart 2010 een Bovag Volg witte borden industrie-
V
Hoogeveenenweg 15, 2913 L LV Nieuwerkerk aan den IJssel terrein “Hooge Veenen”,
V
caravankeuring uitvoeren en krijg Tel. 0180-316195 - Fax. 0180-322392
T U vindt ons op nummer 15.
10% korting op uw totale eindnota www.kleincaravans.nl - e-mail: info@kleincaravans.nl Direct aan de A20.
FILM EN THEATER 23 Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren

Filmhuis Gouda
Rusthuis vol herrie Vrijdag 19 februari
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773

19.00 uur: Precious Donderdag 18 februari t/m woensdag 24 februari


21.45 uur: Das weisse Band
Ladies Night: ‘First Mission’
Zaterdag 20 februari met Anniek Pheifer en Tygo Gernandt
19.00 uur: The cove wo. 17-03-2010 aanvang 19.30 uur - prijs: 11 euro
21.45 uur: Precious geen kortingen
Zondag 21 februari
dagelijks 18.45 en 21.30, vr. ook 15.00
13.30 uur: Pluk de kleine bever (jeugdfilm) 2e week
16.00 uur: Das weisse Band
20.30 uur: The cove VALENTINE’S DAY

Maandag 22 februari dagelijks 18.45


20.30 uur: Das weisse Band 2e week
Dinsdag 23 februari
PERCY JACKSON & THE LIGHTNING THIEF
14.00 uur: Precious
20.30 uur: Moon dagelijks 21.30, 6e week
Woensdag 24 februari
13.30 uur: Pluk de kleine bever SHERLOCK HOLMES

20.30 uur: Das weisse Band vr. 15.15, ma. 21.00, 10e week
Donderdag 25 februari
20.30 uur: Micmacs a tire-larigot DE HEL VAN ‘63

Scène uit ‘Ja zuster, nee zuster’. Vrijdag 26 februari di. en wo. 21.00, 13e week
19.00 uur: Moon
‘Ja zuster, nee zuster’, het legendarische mees- ergert zich groen en geel aan het “rusthuis vol 21.45 uur: Micmacs a tire-larigot KOMT EEN VROUW BIJ DE DOKTER
terwerk van Annie M.G. Schmidt en Harry herrie” en probeert Klivia en haar gevolg op
do. t/m zo. 21.00, 10e week

Agenda Goudse
Bannink, verovert dit seizoen De Goudse alle mogelijke manieren het huis uit te krijgen.
Schouwburg als familiemusical. Soms schakelt hij hiervoor zelfs de rechter in. AVATAR

De musical gaat over de lotgevallen van de be-


Iedereen vanaf een jaar of acht is welkom om
mee te zingen met klassiekers als ‘M’n Opa’, Schouwburg dagelijks 18.45, 3e week

THE SPY NEXT DOOR


woners van Rusthuis Klivia in de Primulastraat, ‘De kat van Ome Willem’, ‘Duifies’, ‘Schip-
die het regelmatig aan de stok krijgen met de breukeling’ en ‘De Twips’. De musical, waarin Vrijdag 19 februari
boze buurman Boordevol. In het rusthuis zelf, onder andere Joep Onderdelinden, Annick Grote zaal, 20.00 uur: Joep Onderdelinden, KINDERMATINEE
waar zuster Klivia de scepter zwaait, wonen de Boer en Ara Halici meespelen, begint op vrij- Annick Boer, Ara Halici en anderen met ‘Ja zus- Alle films zijn Nederlands gesproken.
Ingenieur, de pruikenmaakster Jet, de jongens dag 19 en zaterdag 20 februari om 20.00 uur, ter, nee zuster’ (musical). Er zijn nog kaarten.
Bobby en Bertus, en later ook Gerrit de inbre- op zondag 21 februari om 14.30 uur. Er zijn Kleine zaal, 20.30 uur: Het Volk met ‘De vr. 15.15. za. 14.00, zo. t/m wo. 13.00 en 15.15
ker. Boordevol, die eigenaar is van het pand, nog plaatsbewijzen voor deze voorstelling. Opportunist’ (toneel). Er zijn nog kaarten.
Disney’s DE PRINSES EN DE KIKKER

Het ellendige leven van Precious Zaterdag 20 februari za. 14.15, zo. t/m wo. 13.45 en 15.30
Grote zaal, 20.00 uur: Joep Onderdelinden,
HET REGENT GEHAKTBALLEN
Annick Boer, Ara Halici en anderen met ‘Ja zus-
ter, nee zuster’ (musical). Er zijn nog kaarten. za. 14.00, zo. t/m wo. 15.15
Kleine zaal, 20.30 uur: Gerard van Maasakkers
IEP!
en de Vaste Mannen met ‘Deze Jongen’
(muziek). Uitverkocht. zo. t/m Wo. 13.00, 10e week

ALVIN EN DE CHIPMUNKS 2
Zondag 21 februari
Grote zaal, 14:30 uur: Joep Onderdelinden,
Annick Boer, Ara Halici en anderen met ‘Ja zus- Op vrijdag voordeelmatinee 6 euro
ter, nee zuster’ (musical). Er zijn nog kaarten.
Vrijdag 19 februari
Dinsdag 23 februari Valentine’s Day (15.00 uur)
Grote zaal, 20.00 uur: Re-Play met ‘Lost in Hel van ‘63 (15.15 uur)
Music’ (muziek). Er zijn nog kaarten. Disney’s De prinses en de kikker (15.15 uur)

Woensdag 24 februari www.arcadebios.nl


Grote zaal, 20.00 uur: Ricky Koole en Leo
Blokhuis met ‘Laagland’ (muziektheater). stelling is uitverkocht.
Uitverkocht. Kleine zaal, 20.30 uur: Irena Filippova en Hans
Kleine zaal, 20.30 uur: 2Move/Vloeistof met Visser met ‘Russin zoekt man!?’ (muziek). Er
‘Precious’ ontvangt de ene na de andere nominatie. ‘Brotherhood’ / ‘La Flétrissure’ / ‘Honden- zijn nog kaarten.
geluk’ (dans). Er zijn nog kaarten.
Claireece ‘Precious’ Jones is een beeldvullend dan thuis. En hoewel Precious niet zit te wach-
meisje van vijftien dat in de jaren tachtig in ten op de pesterijen van haar klasgenoten, is Donderdag 25 februari
Harlem een inktzwart leven leidt. Haar thuis ze toch nog liever daar dan thuis. Het is zo Grote zaal, 13.30 en 16.00 uur: Theater Terra w w w. g o u d s e s c h o u w b u rg. n l

Re-Play
is de hel op aarde met een moeder die haar gek niet dat ze uit overlevingsdrang vlucht in met ‘De grote avonturen van kleine Mol’
keer op keer vernietigend vernedert. droombeelden waarin ze intelligent, mooi, (familievoorstelling, vier jaar en ouder). Er zijn
succesvol en geliefd is - alles wat ze nu ont- nog kaarten.

‘Lost in Music’
Haar vader is grotendeels buiten beeld. Maar beert. Dat lukt lang niet altijd, meestal is het
als hij er is, slaat hij genadeloos toe: Precious leven haar te zwaar. En ze staat er alleen voor, Vrijdag 26 februari
is voor de tweede keer zwanger van hem. want reken maar dat niemand van haar te horen Grote zaal, 20.00 uur: Nationale Opera van
Deze film, die niet alleen veel ellende, maar krijgt wat ze doormaakt. De ene nominatie na Moldavië met ‘Norma’ (opera). Er zijn nog Dinsdag
ook boeiend acteerwerk te zien geeft, wordt de andere prijs valt ‘Precious’ ten deel. Dat is kaarten. 23 februari
komende dagen vertoond in Filmhuis Gouda. niet voor niets. Raadzaal Stadhuis, 20.00 uur: Huis aan de
Aanvang
Op school vergaat het Precious niet veel beter Werf met ‘De Verlichting is stuk’. Deze voor- 20.00 uur

Uitladder Dinsdag 23 februari Gouda, Lezing over vlinders in natuurcentrum Februaristaking in het Verzetsmuseum Zuid-
Gouda, Klassiek kamermuziekconcert in De aan het Heempad in Gouda. Aanvang 20.00 uur. Holland, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 20 februari Riethoek. Aanvang 19.30 entree vijf euro. Kaar- Toegang is gratis. Bel voor informatie (0182) 618
Gouda, Hippie Hippie Shake in De Gonz. Aan- ten reserveren bij de receptie van Verpleeghuis 037. Vrijdag 26 februari
vang 22.00, entree vier euro. www.degonz.nl. De Riethoek of telefonisch via (0182) 56 15 55. Waddinxveen, Lezing prof. dr. E.H. Cossee Bodegraven, Film ‘De Storm’, in Evertshuis,
over Jacobus Arminius (1559 -1609) in Remon- Spoorstraat 15, aanvang 20.30 uur. Reserveren:
Zondag 21 februari Woensdag 24 februari strantse kerk, Zuidkade 59, aanvang 20.00 uur. (0172) 618 484 of www.evertshuis.nl.
Gouda, Knoppenexcursie Hempad aan Bodegraven, Film ‘Kikkerdril’ in Evertshuis, Gouda, politiek theater op lokatie: Huis aan de
Bloemendaalseweg. Aanvang 14.00 uur, deel- Spoortstraat 15, aanvang 14.00 uur. Reserveren: Donderdag 25 februari Werf met ‘De verlichting is stuk’ in de Raadzaal-
name is gratis (0172) 618 484 of www.evertshuis.nl. Gouda, Jan Marijnissen spreekt in kader Gemeentehuis Gouda, aanvang 20.00 uur.
Nummer 7, 19 februari 2010
Oplage: 69.000 exemplaren 24 ADVERTENTIE

Ik wil uw goud!
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.

24 karraats go
goud

U kunt uw goud aangetekend


angetekend opst
opsturen!
Bij ontvangst maken wij het bedragg direct over d.m
d.m.v. internetbankieren!

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
ADVERTENTIE 25 Nummer 7
19 februari 2010
DE
Krant VAN Waddinxveen

e r ga s Ko m b i
Int
Kompakt HRE
3
HRE 24/18 CW

Personeel cht € 1599,-


gezo HRE 28/24 CW
4

Bol BV is een installatiebedrijf dat zich o.a.


o a bezig houdt met de aanleg
en onderhoud van centrale verwarmingssystemen.
€ 1715,-
5
HRE 36/30 CW
Door een groeiend klantenbestand zoeken wij op korte termijn een:

€ 1849,-
Service/Onderhoudsmonteur
De werkzaamheden bestaan uit het verhelpen van storingen en
onderhoud aan cv-toestellen, ventilatiesystemen, warmwatervoor-
zieningen t.b.v. individuele installaties.
Voor deze functie zouden wij graag in contact komen met kandidaten
die beschikken over:
De combiketel die écht alles combineert. De Intergas Kombi Kompakt HRE
• Een technische opleiding met enige werkervaring. vertegenwoordigt een nieuwe generatie HR-ketels.
• de benodigde functiegerichte diploma's installatietechniek.
• kennis van en ervaring met de moderne technieken en installaties. Eenvoudig in gebruik & onderhoudsvriendelijk.
• doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.
• een rijbewijs (liefst BE). De Intergas Kombi Kompakt HRE is voorzien van een traploos modulerende
• een flexibele en klantgerichte instelling. regeling, die ervoor zorgt dat het vermogen van de ketel automatisch wordt
Wij bieden:
aangepast aan de warmtebehoefte. Bovendien is het toestel voorzien van een
• een prettige werksfeer met afwisselende werkzaamheden. zelflerende ECO-comfortschakelaar die de warmhoudfunctie van de warm-
• een prima salaris in overeenstemming met opleiding en ervaring. watervoorziening automatisch in- of uitschakelt.
• een uitdagende functie met gunstige arbeidsvoorwaarden.
• de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling binnen de functie.
Aantal uur: 36 - 40 uur. Standplaats: Gouda. Functie categorie: techniek. Inbegrepen: dakdoorvoer, luchttoevoer en rookgasafvoer, expansie-vat,
Opleidingsniveau, LBO / VMBO / MBO. gaskraan, inlaatcombinatie en aansluitmateriaal. (vraag naar de voorwaarden).
Alle leidingen dienen zich binnen 1 meter van het nieuw te plaatsen toestel
U kunt uw sollicitatie te bevinden. Inclusief montage.
schriftelijk richten aan:

Bol BV,

o n ey we l l Vi sion
t.a.v. J.J.A. van Treijen,
Nijverheidsstraat 20, H mostaat
2802 AL Gouda, of bel voor inlichtingen, telefoon 0182 - 54 10 41
her
digitale klokt
Bol BV is een installatiebedrijf dat zich o.a. bezig houdt met de aanleg DE NIEUWSTE VISIE OP WOONCOMFORT
WOOOONCOMFO FOORT
en onderhoud van centrale verwarmingssystemen.
De Chronotherm Vision combineert comfort,
Door een groeiend klantenbestand zoeken wij op korte termijn een:
gebruikersgemak en stijl in een compleet nieuwe

Installatiemonteur
klokthermostaat. Met alle functies die u gewend Tijdelijk:
van € 178,-
bent van de Chronotherm-thermostaten, zoals
de zelflerende aanwarming, de vakantie-functie

€ 155,-
De werkzaamheden bestaan uit het installeren van cv combiketels,
het installeren van complete installaties, het monteren van installatiedelen en en een uitgebreid 7-daags programma.
het installeren van M.V. boxen. Reparatiewerkzaamheden. Het programmeren van een klokthermostaat is
Voor deze functie zouden wij graag in contact komen met kandidaten met de Vision nog nooit zo simpel geweest.
die beschikken over:
• Een technische opleiding met enige werkervaring.

Nu tijdelijk
• de benodigde functiegerichte diploma's installatietechniek.
• kennis van en ervaring met de moderne technieken en installaties.
• doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

op alle
• een rijbewijs (liefst BE).
• een flexibele en klantgerichte instelling.

Henrad
Wij bieden:
• een prettige werksfeer met afwisselende werkzaamheden.
• een prima salaris in overeenstemming met opleiding en ervaring.

radiatoren
• een uitdagende functie met gunstige arbeidsvoorwaarden.
• de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling binnen de functie.

25 % korting
Aantal uur: 36 - 40 uur. Standplaats: Gouda. Functie categorie: techniek.
Opleidingsniveau, LBO / VMBO / MBO.

U kunt uw sollicitatie
schriftelijk richten aan: Sluit een service en onderhoudscontract: Het hele jaar verzekerd van
warmte en warm water. Vóór 10.00 uur gebeld, dezelfde dag geholpen (op
Bol BV,
t.a.v. J.J.A. van Treijen, werkdagen). Dag en nacht bereikbaar bij storingen. Langere levensduur
Nijverheidsstraat 20, van uw ketel. Elk jaar vakkundig onderhoud aan uw cv ketel. U heeft al
2802 AL Gouda, of bel voor inlichtingen, telefoon 0182 - 54 10 41 een onderhoudscontract voor € 61,- p/j voor uw cv-combiketel.

geldig tot 18 maart

24 uurs servicedienst. Vraag naar de voorwaarden. Prijzen zijn inclusief B.T.W. De goedkoopste in de regio.
Nijverheidsstraat 20 • 2802 AL Gouda • tel 0182 - 541041 • e-mail: bolverwarming@planet.nl • www.bolverwarming.nl
DE
Krant VAN Waddinxveen
Nummer 7
19 februari 2010 26 ADVERTENTIE


tNBTTJFGIPVUFOWMPFSFO
tMBNFMQBSLFU
tEVPQMBOLFO

Openingstijden
Di t/m Vrij 10:00 - 17:30u
en Zat 10:00 - 17:00u,
‘s avonds op afspraak

Coenecoop 717
Meer info over houten vloeren? 3741 PW Waddinxveen
Wij vertellen u er graag alles over. Bel 030-6620250 Tel: 0182 - 640471
Behalve uitgever is de Gouda Media Groep
w w w. m a a s h o u t . n l
ook reclame- en ontwerpbureau.

Folders, brochures, huisstijlen, flyers, visitekaartjes,


jaarverslagen, nieuwsbrieven, websites?
44
Bel voor meer informatie met 0182-322456.
Zie ook www.goudamediagroep.nl Ellen Konijnenberg Telefoon: 0182-322 453
Lieke van der Heide Telefoon: 0182-322 452

spectaculaire actieprijs

€9.990 ,-
€9.990,-
vanaf *
2
{
d
{z #1
m

Nog slechts enkele De Mazda2 XS


exemplaren! Een alleskunner met een ongeëvenaarde wegligging. Ideaal als vlugge stadsauto
of om leuke uitstapjes mee te maken. Maar het mooiste komt nog: u rijdt hem al
voor € 9.990,-*. Kom snel naar onze showroom, want van deze zuinige en sportieve
auto met groen energielabel en tal van veiligheidsvoorzieningen zijn er nog maar
een paar voor deze eenmalige actieprijs!
M{zd{2 XS. M i n i male p rijs. Maxi male dynam i ek.

Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot 1.3S: 5,2/1:19,2/125.

* Prijs na aftrek € 1.000,- slooppremie. Genoemde prijs excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde auto wijkt af
van de standaard uitvoering. Drie jaar algemene garantie tot een maximum van 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie
tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Actie geldig t/m 31 maart 2010. Vraag ons naar de voorwaarden.

Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot 1.3S: 5,4/1:18,5/125.

VAN VEGTEN AUTOBEDRIJF B.V.


Nijverheidsstraat 79 • 2820 AK Gouda • Tel.: 0182 - 515 366 • info.0242@mazdanet.nl • www.vanvegtenauto.nl
FAMILIE / SPORT 27 Nummer 7
19 februari 2010
DE
Krant VAN Waddinxveen

Annamarie Thomas Activiteiten in Waddinxveen

geeft schaatsclinics
Lezing inschrijven in de foyer van het Anne Frank
Prof. dr. E.H. Cossee, predikant van de Centrum. Om 10.30 uur vertrekt de groep met
Remon­strantse Gemeente Rotterdam, houdt auto’s naar de Zegerplas in Alphen aan den
op woensdag 24 februari een lezing over Rijn. Daarvandaan lopen de ouderen rond de
­Jacobus Arminius (1559 -1609). Op 10 okto- Zegerplas. Kosten voor deelname bedragen
ber 2009 was het 400 jaar geleden dat Jacobus drie euro, inclusief een kopje koffie of thee
Arminius, de ‘geestelijk vader’ van de remon- ­tijdens de koffiestop.
stranten overleed. De lezing begint om 20.00 Locatie: Inschrijven bij Anne Frank Centrum, Jan van
uur. De toegang is gratis. Bijnenpad 1.
Locatie: Remonstrantse kerk, Zuidkade 59.
Rommelmarkt
Jeugddisco Buurtcentrum ‘De Boog’ houdt op zaterdag
Voor de jeugd is er vrijdag  19 februari een  20 februari, van 10.00 tot 15.00 uur, een
disco bij Wijk- en Speeltuinvereniging ‘De ­snuffel/rommelmarkt. Meer informatie hier-
Paddestoel’. De jeugddisco word ondersteund  over verstrekt mevrouw C. Verbeij, telefoon
door DJ School Gouda. DJ Maarten zal ook (0182) 610 469.
deze keer achter de draaitafels de leukste Locatie: Buurtcentrum ‘De Boog’, C. Huygenslaan 2.
­muziek verzorgen. De leeftijd is van negen tot
en met vijftien jaar. De disco begint om 19.30 Seniorenbingo
uur en is om 22.00 uur afgelopen. De entree Voor de senioren is er op dinsdag 23 februari
Voormalig wereldkampioene Annamarie Thomas verzorgde donderdag de clinics voor de Waddinxveense basis- bedraagt 1.50 euro (inclusief consumptie en een bingoavond in het Anne Frank Centrum.
schoolkinderen. verloting). De gezelligheid staat voorop maar er zijn ook
Locatie: Lijsterbesstraat 18. mooie prijzen te winnen. Vooraf opgeven is
Schaatsvereniging de Gouwe Streek organi­ uur tijd leerden de enthousiaste kinderen niet nodig. De zaal gaat open om 19.30 uur;
seerde tijdens de AEGON Junior Schaatsspelen schaatsvaardigheden als glijden, slalommen en Wandeltocht senioren de bingo begint om 20.00 uur. Voor meer in-
(van 11 tot en met 14 februari) in samenwer­ starten. Aan het einde van het uur mocht de helft Voor dinsdag 23 februari staat er voor de formatie over deze activiteit kan men contact
king met de KNSB clinics voor basisschool­ van de klas tegen de andere helft strijden in een ­senioren een wandeltocht van tien kilometer opnemen met Seniorenwerk, telefoonnummer
kinderen. estafette op het synthetische ijs. Het ­fanatisme op het programma. Vooraf opgeven is niet 631 932.
van de kinderen kwam bovendrijven en vooral ­nodig; men kan op de dag zelf vanaf 9.30 uur Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1.
Even opwarmen met een warming-up, schaat- het plezier straalde er aan alle ­kanten vanaf. Op

Kleuters bezoeken politiebureau


sen aan, helm op en dan de synthetische ijsbaan donderdag werden deze clinics gegeven door
op om te leren schaatsen. Zo begon voor de Annamarie Thomas. De vrijdag-clinics wer-
groepen zeven van de Waddinxveense basis- den door de trainers van schaats­vereniging de
scholen de clinic die zij kregen van ­voormalig Gouwe Streek verzorgd.
wereldkampioene Annamarie Thomas. In een

Onzichtbare gymnastiek
Ismakogie bestaat al meer dan 25 jaar in dag ­onzichtbaar kunnen uitvoeren, moeten
­Nederland maar is nog niet zo bekend in deze leiden tot een betere doorbloeding van de spie-
regio. Op donderdag 4 maart beginnen de ren en ­afvoer van gifstoffen, een beweeglijke
­lessen Ismakogie in het gebouw van Stich­ wervelkolom en een positieve levenshouding.
ting Vonk, Kerkstraat 13 in Waddinxveen. Een Ismakogie wordt gezien als een methode om
­cursus bestaat uit twaalf lessen. veel voorkomende klachten bij verschillende
beroepsgroepen te voorkomen en sluit goed
Lichaamsoefeningen doen tijdens het werk, aan bij de doelstelling van het Arbocon­venant
zonder dat iemand het merkt. Dat kan met om het ziekteverzuim terug te dringen. Voor
Ismakogie. Deze houding- en bewegingsleer meer informatie of aanmelding kunnen be- De leerlingen van groep 1/2b van de Koningin Beatrixschool (wijk Zuidplas) bezochten afgelopen week onder
leert mensen bewust om te gaan met dage- langstellenden terecht bij: Lizeth ­Hommes, ­begeleiding van juffrouw Lida en drie hulpmoeders het politiebureau aan de Limaweg 35. Al weken zijn de leerlin-
lijkse bezigheden zoals staan, lopen en zitten. telefoonnummer (0182) 638 860; e-mail: gen van de kleutergroep 1/2b bezig met het project ‘politie’. Het project begon enkele weken geleden met het bezoek
Doe je dat op de juiste manier, dan behoren lizeth.hp@ziggo.nl of kijk op: van een politieagente tijdens het voorleesontbijt waarbij zij over haar beroep vertelde en demonstreerde hoe een
houdingsklachten als nek- en rugpijn tot het www.ismakogie-zuid-holland.nl. portofoon werkt. De dagen erna werd er in de klas hard gewerkt om een portofoon van lege verpakkingen te maken.
­verleden. De oefeningen die mensen de hele Als afsluiting van dit project werd de klas door wijkagent Erwin van Lingen uitgenodigd om een bezoek te brengen
aan het politiebureau aan de Limaweg.

Nipt verlies dames Be Fair Scouting verkoopt stroopwafels


Dames 1 van Flam Haarden Be Fair speelde cruciale netfout voor Be Fair gaf. De dames van
donderdag 11 februari de zeer belangrijke Flam Haarden waren hierdoor dusdanig van Scouting Klimopgroep verkoopt op zaterdag van elf jaar en ouder meedoen. Om extra geld
thuiswedstrijd tegen Kalinko dames 2, dat slag dat ook het laatste punt gemakkelijk naar 20 februari stroopwafels. Om wat extra geld op te halen vanwege de hogere kosten is deze
een punt hoger op de ranglijst staat. Deze Kalinko ging: 14-16. Door deze 2-3 nederlaag te verdienen voor de zomerkampen worden actie georganiseerd. De leden doen dan ook
spannende wedstrijd ging vrijwel de gehele staat Flam Haarden Be Fair nu op een zesde deze stroopwafels door de leden in Waddinx­ hun best zoveel mogelijk pakjes te verkopen.
tijd gelijk op en werd in de vijfde set nipt door plek in de Promotieklasse A met 37 punten veen huis-aan-huis verkocht. De stroopwafels worden gebakken door stroop-
Be Fair verloren. uit vijftien wedstrijden. Zaterdag 20 februari wafelbakker Markus uit Waddinxveen. Op
speelt het team om 15.30 uur uit tegen Leyton Dit jaar bestaat Scouting in Nederland 100 jaar. www.klimopgroep.nl is meer informatie over
Het team van Be Fair kwam in de eerste set DC dames 2 uit Leiderdorp, de nummer zeven Speciaal hiervoor wordt een landelijke kamp in Scouting Klimopgroep te vinden en kan er met
moeizaam op gang en voornamelijk de service- uit de competitie. Roermond georganiseerd waaraan alle leden korting stroopwafels besteld worden.
en de rallypass lieten te wensen

Hulp voor school in Uganda


over. De set werd dan ook met
18-25 verloren. In de tweede
set liet Be Fair met spelverdeel-
ster Yvonne van Tol en midden­ Twintig vrijwilligers van Gered Gereedschap de driejarige opleiding krijgen de studenten een
speelster Annemieke Vooijs zien hebben ervoor gezorgd dat er zeventien Uganda Junior Technical Certificate (UJTC).
dat Be Fair wel degelijk kan ­kisten met gereedschap verzonden konden Concrete resultaten ­tonen aan dat er nu 200
volley­ballen. De tegenstander worden naar Uganda. Het gereedschap is Buluge scholieren zijn met dit c­ertificaat. Daar-
had geen vat op de harde aanval- bestemd voor de Buluge Technical School die naast zijn er tot nu toe 300 scholieren/studenten
len van Vooijs en in het achter- kwetsbare jongeren opvangt, onderwijst en die de korte cursus succes­vol hebben afgerond
veld wisten Chantal Verbeek en uiteindelijk zelfstandig maakt. en als zelfstandig ondernemer aan de slag zijn
Inge Ganeff de pass prima bij gegaan. Stichting Gered Gereedschap levert
het net te brengen. Het resul- De Buluge school heeft twee typen opleidingen. de gereedschappen aan deze school. ­Dagelijks
taat was een ruime setwinst met Er zijn zowel korte vaktrainingen van zes maan- kan men (oud) ­gereedschap inleveren bij Stich-
25-15. De vijfde en beslissende den als driejarige cursussen. ­Scholieren die de ting Gered ­Gereedschap, Mauritslaan 55 in
set ging volledig gelijk op, totdat korte cursussen volgen krijgen aan het eind een ­Waddinxveen, telefoon (0182) 633 043.
de scheidsrechter bij 14-14 een Het team dames 1 van Flam Haarden Be Fair. certificaat van de school. Bij het ­afronden van
DE
Krant VAN Waddinxveen
Nummer 7
19 februari 2010 28

De GROOTSTE kamerawinkel van Europa, de beste prijzen en de beste service!

nu bij Kam
9.0 20%15
klanten geven Kamera
onafhankelijke ver-
goedkoper d e g ro
al meer da
o t s te
ijftien jaar
nv
fo to speciaal-
jr.
Express een rapportcijfer 9 o tste
era Express dé gro
altijd 2 JAA (vijf sterren) voor deskundig gelijkingssite bewijst: tot an Euro p a, de beste
R GARANT
IE zaak v ste service!
op camera’s 20% goedkoper dan de b e
en lenzen advies en service
kieskeurig.nl andere webshops/ prijzen en
winkels
tweakers. net

FujiFilm FinePix F70 EXR Casio Exilim EX-FH20 Sanyo VPC-CG9 EiZO S2202WH-BK, 22inch
Megazoom camera Highspeed Superzoom lichtgewicht Videocamera widescreen monitor
Slechts 180 gr.
n
20x Optische ideaal voor YouTube
scree
10x Optische zoom ide
zoom en Slechts 180 gr.
nchw Natuurlijke
ideaal voor YouTube I kleurweergave
27mm groot- High Speed 22
hoek lens filmopnamen en Ideaal voor
ultra slowmotion t5x Optische Zoom beeldbewerking
afspelen t2,5 Inch LCD-scherm
€399

€179 €229
tStabilisator t%JSFDUPQ

€219
Vanaf
€299 €499 SD-kaart opnemen
tSpraakopname tIncl.
accu, kabels en software

€119
t10 Megapixels t10x Optische zoomlens t9 Megapixels t20 x optische zoom tHigh t4 msec tResolutie van 1680 x 1050 tCon-
t2,7 Inch display tTot ISO 12800 tDual Image Speed Movie Recording (800 bps) tHigh trastverhouding 1000:1 tHelderheid 300
Stabilization t12 bps tSlechts 22,7mm dik speed burst shooting (40 bps) t3,0 inch dis- cd/m2 tLook-up 10 bits t,leurtemperatuur
tIncl. accu, kabels en software play tIncl. AA batterijen, kabels en softwar3 €229 instelbaar tDVI-D-ingang en sub-D-ingang
Artikelnummer: 12169361 Artikelnummer: 1215445 Artikelnummer: 1216082 Artikelnummer: 12169630
Complete thuis-fotostudio Complete thuis-fotostudio Canon Pixma MP640 Wacom Bamboo Pen Tablet
Flitsset 160 watt/sec Flitsset 220 watt/sec All-in-one Wi-Fi printer
Wi-Fi + Nieuwste versie
Bestaat uit: Bestaat uit:
Ethernet Windows & Mac
2 flitslampen 2 flitslampen
160 watt/sec, 220 watt/sec,
1 softbox 1 softbox
40 x 40 cm, 40 x 60 cm,
1 flitsparaplu 1 flitsparaplu
zilver 83 cm, zilver 83 cm,
2 stalen lamp- 2 stalen lamp- Direct printen
statieven statieven vanaf je iPhone!

€149 €199
90 €65

€149.
99
€49.
€189
€169 €255
tCompacte set tTraploos instelbaar van tDegelijke set tTraploos instelbaar van tPrintresolutie 9600 x 2400 dpi tScanner t&YUSFFNQMBUFOWPPS[PXFMSFDIUTBMTMJOLT
1/16 tot vol tHalogeen Instellamp 75 watt 1/8 tot vol tHalogeen Instellamp 75 watt 4800 dpi tVijf gescheiden inkttanks IBOEJHFOt)BOEHFTDISFWFOOPUJUJFT TDIFU
tSlave functie tCompleet met instellamp, tSlave functie tCompleet met 2 instellampen, tPictBridge, Ethernet, Wi-Fi t7,5 cm display TFOPGEJHJUBBMTDIJMEFSFOt*ODMQFO "SU3BHF
vaste netkabel en flitskabel netkabel en flitskabel tDirect printen vanaf geheugenkaart TDIJMEFSTPGUXBSFt64#BBOTMVJJUOH
Artikelnummer: 12171014 Artikelnummer: 115037 Artikelnummer: 12169398 Artikelnummer: 12169602
boeken & software | films, diafilms & toebehoren | monitoren | tekentabletten | colormanagement | papier & inkt | geheugen & opslag

Zetfouten en prijswijzigingen Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur. Za 09.30 - 17.00 uur.
voorbehouden. Alle prijzen in
deze advertenties zijn incl. B.T.W.
P
GRATIS
PARKEREN
Kamera Express - Rietbaan 5 - 2908 LP Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 284 74 50 - Kijk op onze website voor de actuele prijzen!
www.kamera-express.nl - info@kamera-express.nl

Ga naar: www.kamera-express.nl - De GROOTSTE kamerawinkel van Nederland!