ABERRANT CHARACTER SHEET

Birth Name: Nova Name: Series: Eruption: Nature: Allegiance:

PHYSICAL
STRENGTH
Brawl Might OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

ATTRIBUTES AND ABILITIES MENTAL
Awareness Investigation OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

SOCIAL
OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

OOOOO PERCEPTION

OOOOO APPEARANCE
Intimidation Style

DEXTERITY
Athletics Drive Firearms Legerdemain MartialArts Melee Pilot Stealth

OOOOO INTELLIGENCE
Academics Bureaucracy Computer Engineering Intrusion Linguistics Medicine Science Survival

OOOOO MANIPULATION OOOOO
Interrogation Streetwise Subterfuge

CHARISMA

OOOOO
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

STAMINA
Endurance Resistance

OOOOO WITS
Arts Biz Rapport

Command Etiquette OOOOO Perform OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

BACKGROUNDS
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

ADVANTAGES MEGA-ATTRIBUTES QUANTUM POWERS
OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

WILLPOWER
OOOOOOOOOO

OOOOOOOOOO ABERRATIONS

TAINT

OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

OOOOOOOOOO

QUANTUM

OOOOO

QUANTUM POOL
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ABERRANT CHARACTER SHEET COMBAT

ATTACK

ACC

DMG

ROF

FT

ARMOR

RTG B L

BULK

FT

INITIATIVE

MOVEMENT
Walk Run Sprint

SOAK
Bashing Lethal

DESCRIPTION
Bruised

HEALTH
-0

Incapacitated Dead

EXPERIENCE

(Write in health levels as needed)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful