You are on page 1of 10

PREZES

URZDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTW
DELEGATURA URZDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTW
w Warszawie
RWA-61-2/15/WJ

Warszawa, 19 czerwca 2015 r.

DECYZJA nr RWA-3/2015
I.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie


konkurencji i konsumentw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 184) oraz stosownie do
art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postpowania w sprawie podejrzenia
stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw przez
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie
dziaajc w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw:
po uprawdopodobnieniu stosowania przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzib w Warszawie, w zwizku ze sprzeda i promocj czasopisma o nazwie PC
Format numer 12/2014, nieuczciwej praktyki rynkowej, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 i 3
pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.), polegajcej na
wprowadzeniu konsumentw w bd co do istotnych cech oferowanego produktu, tj. czasu
trwania licencji na uywanie programu antywirusowego Bitdefender Total Security 2015,
co moe stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, o ktrej mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw
i po zobowizaniu si przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib
w Warszawie do wyeliminowania trwajcych skutkw tego naruszenia poprzez:
1. przeduenie do koca roku 2015 wanoci kont zarejestrowanych przez
czytelnikw czasopisma PC Format, ktrzy zakupili numer 12/2014 i/lub
numer 3/2015 oraz zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total
Security 2015,
2. zamieszczenie w wydaniu czasopisma PC Format numer 6/2015 informacji
o automatycznym przedueniu do koca roku 2015 roku wanoci kont
zarejestrowanych przez czytelnikw w wydaniach 12/2014 i/lub 3/2015,
nakada si na Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie obowizek
wykonania powyszego zobowizania, przy czym w zakresie zobowizania

wskazanego w pkt I. 1 nakada si obowizek jego wykonania w terminie 1 (jednego)


tygodnia od dnia uprawomocnienia si niniejszej decyzji.
II.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw oraz


stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy
dziaajc w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw:
nakada si na Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie
obowizek publikacji niniejszej decyzji w caoci wraz z informacj
o przeprowadzonym postpowaniu w sprawie praktyk naruszajcych zbiorowe
interesy konsumentw, na koszt Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. k., na stronie
internetowej tego przedsibiorcy oraz stronie internetowej czasopisma (w dacie wydania
niniejszej decyzji s to nastpujce strony internetowe: www.wydawnictwo.bauer.pl oraz
www.pcformat.pl) w ten sposb, e odnoniki do treci decyzji oraz informacji
o przeprowadzonym postpowaniu w sprawie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy
konsumentw o nastpujcej treci:
Informujemy, e zostao zakoczone postpowanie, ktre Prezes Urzdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentw prowadzi przeciwko Wydawnictwu Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzib w Warszawie, wydawcy czasopisma PC Format, w sprawie stosowania przez
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., w zwizku ze sprzeda i promocj czasopisma
o nazwie PC Format numer 12/2014, nieuczciwej praktyki rynkowej, polegajcej na
wprowadzeniu konsumentw w bd co do istotnych cech oferowanego produktu, tj. czasu
trwania licencji na uywanie programu antywirusowego Bitdefender Total Security 2015.
W trakcie postpowania Wydawnictwo Bauer zobowizao si do podjcia dziaa
majcych na celu wyeliminowanie zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK zachowa,
m.in. poprzez przeduenie do koca roku 2015 wanoci kont zarejestrowanych przez
czytelnikw czasopisma PC Format, ktrzy zakupili numer 12/2014 i/lub numer 3/2015
oraz zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total Security 2015.
zostan umieszczone na stronach gwnych przedmiotowych stron internetowych oraz
pozostan na nich widoczne przez okres 2 (dwch) miesicy od daty ich opublikowania.

III.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw oraz


stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy
dziaajc w imieniu Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw:
nakada si na Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie
obowizek przedoenia Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw
sprawozdania z wykonania naoonego zobowizania poprzez przedstawienie
dokumentw potwierdzajcych wykonanie zobowizania w terminie 2 (dwch) miesicy
od dnia uprawomocnienia si niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw Delegatura UOKiK
w Warszawie (dalej jako Prezes Urzdu lub Prezes UOKiK) przeprowadzi postpowanie
wyjaniajce (znak: RWA-403-22/15/WJ) majce na celu wstpne ustalenie, czy w zwizku
z promocj i sprzeda czasopisma o nazwie PC Format numer 12/2014 nastpio
naruszenie przepisw ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, dalej jako ustawa okik) uzasadniajce wszczcie
postpowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy
konsumentw.
Po
dokonaniu
analizy
materiaw
otrzymanych
od
wydawcy
czasopisma Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie Prezes
Urzdu stwierdzi, e zasadne jest wszczcie wobec przedsibiorcy postpowania w sprawie
praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw.
W zwizku z powyszym Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 24 marca 2015 r.
wszcz postpowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez Wydawnictwo Bauer
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie (dalej jako Przedsibiorca lub Spka), w zwizku
ze sprzeda i promocj czasopisma o nazwie PC Format numer 12/2014 nieuczciwej
praktyki rynkowej, o ktrej mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 2 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,
poz. 1206 ze zm.) polegajcej na wprowadzeniu konsumentw w bd co do istotnych cech
oferowanego produktu, tj. czasu trwania licencji na uywanie programu antywirusowego
Bitdefender Total Security 2015, co moe stanowi praktyk naruszajc zbiorowe interesy
konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy okik.
W odpowiedzi na przedstawione zarzuty Przedsibiorca zoy zobowizanie do
wyeliminowania trwajcych skutkw stosowanej praktyki poprzez:
1.

przeduenie wanoci kont zarejestrowanych przez czytelnikw czasopisma


PC Format, ktrzy zakupili numer 12/2014 i/lub numer 3/2015 oraz
zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total Security 2015, do
koca roku 2015,

2.

zamieszczenie w wydaniu czasopisma PC Format numer 6/2015 informacji


o automatycznym przedueniu do koca roku 2015 roku wanoci kont
zarejestrowanych przez czytelnikw w wydaniach 12/2014 i/lub 3/2015.

Prezes UOKiK zawiadomi Spk o zakoczeniu zbierania materiau dowodowego


oraz o moliwoci zapoznania si z aktami sprawy. Strona skorzystaa z powyszego
uprawnienia.
Prezes UOKiK ustali nastpujcy stan faktyczny:
Na podstawie zebranego materiau dowodowego Prezes UOKiK ustali, e
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. jest spk prawa handlowego wpisan do Rejestru
Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000413132. Spka
prowadzi dziaalno w zakresie wydawnictwa prasy rozrywkowej. Spka wydaje m.in.
czasopismo o nazwie PC Format (dalej jako gazeta, czasopismo). Do numeru 12/2014
gazety Przedsibiorca doczy oprogramowanie antywirusowe Bitdefender Total Security
2015 z licencj na okres 3 miesicy. Na okadce tego numeru Spka zamiecia informacj

o nastpujcej treci: Najlepszy antywirus. Pena wersja na cay rok. Szczegowe


informacje o czasie trwania licencji znajdoway si na str. 42 czasopisma.
Spka reklamowaa powyszy numer czasopisma take w Internecie. Na portalu
internetowym interia.pl zamieszczona zostaa nastpujca informacja: () najciekawszym
punktem jest doczona na pycie pena wersja uznawanego za jeden z dwch najlepszych,
o ile nie najlepszy, pakietu zabezpieczajcego Bitdefender Total Security 2015. Jest to
najnowsza wersja najbardziej rozbudowanej wersji aplikacji tego producenta. Jest to pena
roczna wersja. Z kolei na swojej stronie internetowej Spka zamiecia nastpujcy opis
zawartoci czasopisma: Najlepszy antywirus pena wersja programu do ochrony
komputera Bitdefender Total Security 2015 na cay rok do domu i firmy.

Majc na uwadze zebrany materia dowodowy, Prezes UOKiK zway, co nastpuje:


Interes publiczny
Przepis art. 1 ust. 1 ustawy okik ogranicza zastosowanie jej przepisw wycznie
do podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesw przedsibiorcw
i konsumentw. Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentw okrelonych w tej
ustawie jest zatem zaistnienie takiego stanu faktycznego, w ktrym dziaania przedsibiorcw
naruszaj jej przepisy i jednoczenie stanowi zagroenie dla interesu publicznego, bd te
naruszaj ten interes.
Niniejsze postpowanie dotyczy podejrzenia stosowania przez Przedsibiorc praktyki
naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw, wymienionej w sentencji niniejszej decyzji.
Praktyka ta moga dotyczy wszystkich potencjalnych klientw Przedsibiorcy, ktrzy
chcieliby skorzysta z jego oferty. Uzna wobec tego naley, i niniejsze postpowanie
prowadzone jest w interesie publicznym.
Strona postpowania
Zakaz stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw okrelony
w art. 24 ust. 1 ustawie okik dotyczy jedynie przedsibiorcw, a zatem stron postpowania
prowadzonego przed Prezesem UOKiK moe by wycznie podmiot posiadajcy status
przedsibiorcy w rozumieniu tej ustawy.
Ustawa okik zawiera legaln definicj przedsibiorcy. Zgodnie z jej art. 4 pkt 1, pod
pojciem tym naley rozumie przedsibiorc w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) oraz:
a) osob fizyczn, osob prawn, a take jednostk organizacyjn niemajc osobowoci
prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno prawn, organizujc lub wiadczc usugi
o charakterze uytecznoci publicznej, ktre nie s dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu
przepisw o dziaalnoci gospodarczej, b) osob fizyczn wykonujc zawd we wasnym
imieniu i na wasny rachunek lub prowadzc dziaalno w ramach wykonywania takiego
zawodu, d) zwizek przedsibiorcw (z wyczeniem przepisw dotyczcych koncentracji)1.
Natomiast w myl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, przedsibiorc
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebdca osob prawn, ktrej
Trzeci czon definicji przedsibiorcy zawartej w art. 4 pkt 1 lit. c) ustawy okik znajduje zastosowanie
wycznie w postpowaniach w sprawach koncentracji.
1

odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn wykonujca we wasnym imieniu dziaalno


gospodarcz. Waciw dla przedsibiorcy dziaalnoci gospodarcz jest zarobkowa
dziaalno wytwrcza, budowlana, handlowa, usugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze z, a take dziaalno zawodowa, wykonywana w sposb
zorganizowany i cigy (art. 2 ww. ustawy).
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzib w Warszawie jest spk prawa
handlowego wpisan do Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzc we wasnym imieniu
dziaalno gospodarcz. Nie ulega zatem wtpliwoci, i posiada status przedsibiorcy
w rozumieniu powoywanego powyej art. 4 pkt 1 ustawy okik. Oznacza to, e przy
wykonywaniu dziaalnoci gospodarczej Spka podlega rygorom okrelonym w ustawie
okik. Tym samym jej dziaania mog podlega ocenie w aspekcie naruszenia zakazu
stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw.

Uprawdopodobnienie stosowania praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw


Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy okik, jeeli w toku postpowania w sprawie praktyk
naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw zostanie uprawdopodobnione na podstawie
okolicznoci sprawy, informacji zawartych w zawiadomieniu, o ktrym mowa w art. 100
ust. 1, lub bdcych podstaw wszczcia postpowania e zosta naruszony zakaz, o ktrym
mowa w art. 24 ustawy, a przedsibiorca, ktremu jest zarzucane naruszenie tego zakazu,
zobowie si do podjcia lub zaniechania okrelonych dziaa zmierzajcych do zakoczenia
naruszenia lub usunicia jego skutkw, Prezes Urzdu moe, w drodze decyzji, zobowiza
przedsibiorc do wykonania tych zobowiza.
Analiza przepisu art. 28 ust. 1 ustawy okik pozwala jednoznacznie stwierdzi, e
Prezes UOKiK moe wyda powysz decyzj w sytuacji cznego spenienia dwch
przesanek:

uprawdopodobnienia w trakcie postpowania w sprawach praktyk naruszajcych


zbiorowe interesy konsumentw, i przedsibiorca stosuje niedozwolon praktyk,
o ktrej mowa w art. 24 ww. ustawy,

zobowizania si przedsibiorcy do podjcia lub zaniechania okrelonych dziaa


zmierzajcych do zakoczenia naruszenia lub usunicia jego skutkw.

Uprawdopodobnienie oznacza, e na korzy strony postpowania odstpiono od


udowodnienia okrelonych faktw na rzecz uprawdopodobnienia, e stosuje on praktyk
okrelon w art. 24 ustawy okik.
Uprawdopodobnienia wymagaj wszystkie przesanki zakazu z art. 24 ust. 1 ustawy
okik cznie.
W wietle powyszego, stwierdzi naley, e do wydania decyzji zobowizujcej
konieczne jest wystpienie nastpujcych przesanek:
uprawdopodobnienie bezprawnoci dziaania przedsibiorcy,
uprawdopodobnienie naruszenia zbiorowego interesu konsumentw,
zoenie zobowizania przez przedsibiorc.

Uprawdopodobnienie bezprawnoci dziaania przedsibiorcy


Bezprawno, do ktrej odwoa si ustawodawca, wprowadzajc do ustawy
okik definicj praktyki naruszajcej zbiorowe interesy konsumentw, naley rozumie jako
sprzeczno z prawem lub dobrymi obyczajami.
Zarzut stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej
Jako jedn z zakazanych praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw
okrelonych w art. 24 ust. 2 ustawy okik ustawodawca wymieni stosowanie nieuczciwych
praktyk rynkowych. Oznacza to, e jeli mamy do czynienia z nieuczciw praktyk rynkow
w rozumieniu przepisw ustawy o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
ktra jednoczenie narusza zbiorowe interesy konsumentw, to takie dziaanie w wietle
prawa moe zosta uznane za praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw.
Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych jest zakazane na mocy art. 3 ustawy
o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W myl art. 4 ust. 1 ww. ustawy,
praktyka przedsibiorcy jest nieuczciwa, jeeli pozostaje w sprzecznoci z dobrymi
obyczajami i w istotny sposb znieksztaca lub moe znieksztaci zachowanie rynkowe
przecitnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczcej produktu, w trakcie jej
zawierania lub po jej zawarciu. Przedmiotowy przepis zawiera klauzul generaln, ktra na
okoliczno stosowania danej praktyki bdzie podlegaa stosownej konkretyzacji.
Jednoczenie ustawa dokonuje podziau nieuczciwych praktyk rynkowych na praktyki
wprowadzajce w bd oraz agresywne praktyki rynkowe (art. 4 ust. 2 ustawy). Naley
podkreli, i praktyki wprowadzajce w bd s zakazane w kadych okolicznociach i nie
podlegaj badaniu w wietle przesanek wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy. Oznacza to, i
w celu wykazania niedozwolonego charakteru praktyki wprowadzajcej w bd nie trzeba
odwoywa si do oglnej definicji nieuczciwej praktyki rynkowej zawartej w art. 4 ust. 1
ustawy.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
za praktyk rynkow wprowadzajc w bd uznaje si dziaanie wprowadzajce w bd,
ktre w jakikolwiek sposb powoduje lub moe powodowa podjcie przez przecitnego
konsumenta decyzji dotyczcej umowy, ktrej inaczej by nie podj. Wprowadzajcym
w bd dziaaniem moe by w szczeglnoci rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji
lub rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposb mogcy wprowadza w bd (art. 5
ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Taka praktyka moe dotyczy m.in. cech produktu (art. 5 ust. 3
pkt 2 ww. ustawy).
Odnoszc powysze do rozpatrywanej sprawy, naley stwierdzi, i Spka,
posugujc si w materiaach promocyjnych oraz na okadce czasopisma sformuowaniami
wersja na cay rok i roczna wersja, moga wprowadza konsumentw w bd co do
rzeczywistego okresu, na jaki uzyskuj licencj na uywanie programu antywirusowego
Bitdefender Total Security 2015 przy zakupie numeru 12/2014 PC Format. Przecitny
konsument, odczytujc powysze zwroty, mg uzna, i zakupujc gazet, otrzyma program
antywirusowy wraz z roczn licencj na jego uywanie. Tymczasem otrzymywa program
z jedynie 3-miesiczn licencj na uywanie. Licencj t mona nastpnie wyduy,
korzystajc z kodw, ktre miay ukazywa si co kwarta, w kolejnych numerach
czasopisma cznie do jednego roku. W ocenie Prezesa Urzdu uycie przytoczonych
powyej zwrotw, zarwno na okadce, jak i w materiaach promocyjnych czasopisma, miao
nada ofercie Spki wyjtkowy charakter, jeszcze bardziej j uatrakcyjni i dziki temu
przekona znacznie wiksz liczb klientw do zakupu gazety. Takie dziaanie bez wtpienia
mogo mie wpyw na decyzje podejmowane przez konsumentw. Podkreli naley,

i konsumenci maj prawo do uczciwego i etycznego traktowania w relacjach


z przedsibiorcami, ktrych elementem jest bez wtpienia uzyskanie rzetelnych (z punktu
widzenia konsumentw) informacji o istotnych cechach oferowanego im produktu. Temu
uprawnieniu konsumentw odpowiada obowizek przedsibiorcy czynienia tego w sposb
prawdziwy, rzeczowy i kompletny. Wypywa on z obowizku lojalnego kontraktowania.
W niniejszym przypadku, przecitny konsument na skutek uatrakcyjnionych opisw
zawartoci czasopisma mg podj decyzj o zakupie gazety, ktrej w innym przypadku by
nie podj.
Powysze uprawdopodabnia stosowanie przez Spk dziaa wprowadzajcych
konsumentw w bd co do istotnych cech oferowanego produktu, tj. czasu trwania licencji na
uywanie programu antywirusowego Bitdefender Total Security 2015, co moe stanowi
praktyk naruszajc zbiorowe interesy konsumentw, o ktrej mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3
ustawy okik.

Uprawdopodobnienie naruszenia zbiorowych interesw konsumentw


Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw formuuje definicj negatywn pojcia
zbiorowego interesu konsumentw, stwierdzajc w art. 24 ust. 3, e nie jest nim suma
indywidualnych interesw konsumentw. W wietle art. 1 ust. 1 ww. ustawy naley przyj,
e ze zbiorowymi interesami konsumentw mamy do czynienia wwczas, gdy dziaania
przedsibiorcy s powszechne i mog dotkn kadego potencjalnego konsumenta bdcego
kontrahentem przedsibiorcy. Przedmiotem ochrony nie s zatem interesy indywidualnego
konsumenta lub grupy indywidualnych konsumentw, ale wszystkich aktualnych lub
potencjalnych klientw traktowanych jako grupa uczestnikw rynku zasugujca na
szczegln ochron (por. wyrok Sdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r.,
sygn. akt VI ACa 306/08).
Stanowisko to potwierdzone zostao rwnie w orzecznictwie Sdu Najwyszego,
ktry w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 wrzenia 2003 r. (sygn. akt: I CKN 504/01)
stwierdzi, i: nie jest zasadne uznawanie, e postpowanie z tytuu naruszenia ustawy
antymonopolowej mona wszczyna tylko wtedy, gdy zagroone s interesy wielu odbiorcw,
a nie jest to moliwe w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest tylko jeden konsument. Wydawane
orzeczenie ma bowiem wymiar znacznie szerszy, peni take funkcj prewencyjn, suy
bowiem ochronie take nieograniczonej liczby potencjalnych konsumentw.
W ocenie Prezesa UOKiK, praktyki zarzucane Przedsibiorcy mog dotyczy
wszystkich konsumentw chccych skorzysta z jego oferty. Oznacza to de facto, e
przedmiotowe praktyki mog dotyczy nieokrelonego z gry krgu adresatw, a zatem mog
narusza zbiorowy interes konsumentw.
W wietle powyszego, za uprawdopodobnione naley uzna naruszenie przez Spk
zbiorowych interesw konsumentw.
Zobowizanie Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
Oprcz uprawdopodobnienia wyej omwionych przesanek warunkiem
pozwalajcym na wydanie decyzji zobowizujcej przez Prezesa UOKiK jest zobowizanie
si przedsibiorcy do podjcia lub zaniechania okrelonych dziaa. Zobowizanie

przedsibiorcy stanowi jednostronny akt woli, ktry w sytuacji wydania decyzji na podstawie
art. 28 ust. 1 ustawy okik staje si obowizkiem prawnym2.
Zobowizanie moe polega na podjciu okrelonego dziaania bd jego zaniechania,
w zalenoci od tego, jaka posta zachowania przedsibiorcy bdzie niezbdna do
zabezpieczenia interesw konsumentw.
W przedmiotowej sprawie, wobec faktu zoenia przez Spk zobowizania
do podjcia dziaa zmierzajcych do wyeliminowania trwajcych skutkw sprzecznej
z prawem praktyki, polegajcych na:
1. przedueniu do koca roku 2015 wanoci kont zarejestrowanych przez
czytelnikw czasopisma PC Format, ktrzy zakupili numer 12/2014 i/lub
numer 3/2015 oraz zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total
Security 2015,
2. zamieszczeniu w wydaniu czasopisma PC Format nr 6/2015 informacji
o automatycznym przedueniu do koca roku 2015 roku wanoci kont
zarejestrowanych przez czytelnikw w wydaniach 12/2014 i/lub 3/2015,
Prezes UOKiK uzna, i zasadnym bdzie przyjcie zobowizania Przedsibiorcy i wydanie
decyzji na podstawie art. 28 ustawy okik.
W ocenie Prezesa UOKiK, zobowizanie przedstawione przez Przedsibiorc zmierza
do usunicia narusze, powstaych w wyniku stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej
i w sposb wystarczajcy zabezpieczy interesy konsumentw. W zwizku z tym wniosek
Przedsibiorcy o wydanie decyzji zobowizujcej naleao uwzgldni.
W pkt I sentencji decyzji Prezes Urzdu naoy zatem na Spk obowizek
wykonania przyjtego zobowizania, zakrelajc jednoczenie w odniesieniu do zobowizania
wskazanego w pkt I.1 sentencji decyzji stosownie do treci art. 28 ust. 2 ustawy okik
termin wykonania. Zdaniem Prezesa Urzdu, termin 1 (jednego) tygodnia (liczony od dnia
uprawomocnienia si niniejszej decyzji) jest terminem wystarczajcym do skutecznego
wykonania wszystkich czynnoci niezbdnych do realizacji zoonego zobowizania.
Wobec powyszego orzeczono jak w punkcie I sentencji decyzji.
Obowizek publikacji decyzji
Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy okik, w decyzji, o ktrej mowa w ust. 1, Prezes Urzdu
moe okreli termin wykonania zobowiza lub zobowiza przedsibiorc do zoenia
jednokrotnego lub wielokrotnego owiadczenia o treci i w formie okrelonej w decyzji lub
do publikacji decyzji w caoci lub w czci na koszt przedsibiorcy.
Majc na uwadze powysze, Prezes Urzdu naoy na Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o.
Sp. k obowizek publikacji niniejszej decyzji w caoci wraz z informacj
o przeprowadzonym postpowaniu w sprawie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy
konsumentw, na koszt Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. k., na stronie internetowej tego
przedsibiorcy oraz stronie internetowej czasopisma (w dacie wydania niniejszej decyzji s to
nastpujce strony internetowe: www.wydawnictwo.bauer.pl oraz www.pcformat.pl) w ten

M. Sieradzka [w:] K.Kohutek, M.Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw. Komentarz. Warszawa 2008,
s. 681-682.
2

sposb, e odnoniki do treci decyzji oraz informacji o przeprowadzonym postpowaniu


w sprawie praktyk naruszajcych zbiorowe interesy konsumentw o nastpujcej treci:
Informujemy, e zostao zakoczone postpowanie, ktre Prezes Urzdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentw prowadzi przeciwko Wydawnictwu Bauer Sp. z o.o. Sp. k.
z siedzib w Warszawie, wydawcy czasopisma PC Format, w sprawie stosowania przez
Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., w zwizku ze sprzeda i promocj czasopisma
o nazwie PC Format numer 12/2014 nieuczciwej praktyki rynkowej, polegajcej na
wprowadzeniu konsumentw w bd co do istotnych cech oferowanego produktu, tj. czasu
trwania licencji na uywanie programu antywirusowego Bitdefender Total Security 2015.
W trakcie postpowania Wydawnictwo Bauer zobowizao si do podjcia dziaa
majcych na celu wyeliminowanie zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK zachowa,
m.in. poprzez przeduenie do koca roku 2015 wanoci kont zarejestrowanych przez
czytelnikw czasopisma PC Format, ktrzy zakupili numer 12/2014 i/lub numer 3/2015
oraz zainstalowali program antywirusowy Bitdefender Total Security 2015.
zostan umieszczone na stronach gwnych przedmiotowych stron internetowych oraz
pozostan na nich widoczne przez okres 2 (dwch) miesicy od daty ich opublikowania.
W ocenie Prezesa Urzdu naoony na Spk obowizek publikacyjny zmierza do
przekazania moliwie najszerszemu krgowi odbiorcw informacji o zobowizaniu zoonym
przez Spk. Nakadajc powyszy obowizek, Prezes Urzdu wzi pod uwag rwnie
fakt, i Spka moe nie by dysponentem danych osobowych czytelnikw, ktrzy zakupili
czasopismo PC Format nr 12/2014 i/lub numer 3/2015 oraz zainstalowali program
antywirusowy Bitdefender Total Security 2015, w zwizku z czym istnieje
prawdopodobiestwo, e nie wszyscy zainteresowani konsumenci zostan powiadomieni
o treci zobowizania Spki. Udostpnienie decyzji na stronach internetowych Spki oraz
czasopisma PC Format bdzie stanowi dodatkowe rdo informacji dla konsumentw,
w szczeglnoci tych bdcych staymi czytelnikami czasopisma, o dziaaniach, ktrych na
mocy niniejszej decyzji Spka zobowizaa si dokona, w tym o przedueniu do koca
roku 2015 wanoci kont zarejestrowanych przez czytelnikw czasopisma PC Format, ktrzy
zakupili numer 12/2014 i/lub numer 3/2015 oraz zainstalowali program antywirusowy
Bitdefender Total Security 2015
Majc na uwadze powysze, Prezes Urzdu orzek jak w pkt II sentencji niniejszej
decyzji.
Obowizek skadania informacji o stopniu realizacji zobowizania
Stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy okik elementem obligatoryjnym decyzji
zobowizujcej jest naoenie przez Prezesa UOKiK na przedsibiorc obowizku skadania
w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowizania, m.in. w formie
sprawozdania z wykonania naoonego zobowizania. Naoenie obowizku
sprawozdawczego zwalnia Prezesa UOKiK z koniecznoci monitorowania zachowa
przedsibiorcy3, a pozwala skoncentrowa si na efekcie kocowym realizacji zobowizania,
jakim jest sprawozdanie.
Przedsibiorca powinien zatem podj dziaania niezbdne do osignicia skutku
wskazanego w zobowizaniu, a nastpnie przedoy Prezesowi UOKiK dokumenty
powiadczajce wykonanie zobowizania w tym zakresie.
3

D. Misik, [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw. Komentarz. Warszawa 2009, s.1055.

Na zoenie sprawozdania z wykonania ww. czynnoci zosta Spce zakrelony


termin 2 (dwch) miesicy od dnia uprawomocnienia si niniejszej decyzji.
Majc powysze na uwadze, orzeczono jak w punkcie III sentencji decyzji.

Stosownie do treci art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw


w zwizku z art. 47928 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postpowania
cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) od niniejszej decyzji przysuguje
Przedsibiorcy odwoanie, ktre wnosi si za porednictwem Prezesa Urzdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentw Delegatury w Warszawie do Sdu Okrgowego w Warszawie
Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, w terminie miesica od dnia jej dorczenia.

Dyrektor Delegatury UOKiK w Warszawie


Dorota Grudzie-Barbachowska
/podpis/

Otrzymuj:

10