You are on page 1of 213

1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ

THE PROJECT
“POSTCARDS: a message of hope”

Ζνα από τα τελικά προϊόντα του προγράμματοσ Comenius: “Young Artists in
Emergency-Critic Art” είναι θ δράςθ Postcards που περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια:
• Παραγωγι postcards οι μακθτζσ κάκε ςυνεργαηόμενου ςχολείου επιλζγουν μια
ι περιςςότερεσ εικόνεσ, φωτογραφίεσ, ζργα τζχνθσ που αναδεικνφουν
καλλιτεχνικά τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανθςυχίεσ τουσ για τον ρόλο και τισ
προοπτικζσ των νζων ανκρϊπων ςτουσ κρίςιμουσ καιροφσ που ηοφμε και
αναπαράγουν το λιγότερο 10 postcards με το επιλεγμζνο κζμα ςτθ μπροςτινι
όψθ. ΢τθ πίςω όψθ τθσ κάρτασ τυπϊνονται τα λογότυπα του προγράμματοσ, των
εκνικϊν οργανιςμϊν και προαιρετικά των ςχολείων παραγωγισ.
• Αποςτολι καρτϊν Οι κάρτεσ αποςτζλλονται ςε δθμόςια πρόςωπα (πολιτικοφσ,
καλλιτζχνεσ, δθμοςιογράφουσ, ςυγγραφείσ, διάςθμουσ ι λιγότερο γνωςτοφσ
ευρωπαίουσ πολίτεσ) που οι μακθτζσ επιλζγουν είτε από τον εκνικό είτε από τον
ευρφτερο ευρωπαϊκό χϊρο. Σθν κάρτα ςυνοδεφει επεξθγθματικι επιςτολι των
μακθτϊν και επιςτολι των κακθγθτϊν ςτθν εκνικι ι τθν κοινι γλϊςςα του
προγράμματοσ που είναι θ αγγλικι με τθν παράκλθςθ –προτροπι να επιςτραφεί
ςτο ςχολείο αποςτολισ με ζνα μινυμα ελπίδασ για τθ νζα γενιά από τον
παραλιπτθ. Γνωςτοποιείται ςτον παραλιπτθ ότι οι κάρτεσ απαντθμζνεσ ι όχι κα
εκτεκοφν ςτο ευρωπαϊκό κοινό και ότι πρζπει να απαντθκοφν ςε δεδομζνο
χρονικό διάςτθμα.
• ΢υλλογι καρτϊν
Κάκε ςχολείο ςυγκεντρϊνει τισ κάρτεσ και ζχοντασ υπόψθ τθν
καταλθκτικι θμερομθνία, τισ αποςτζλλει ςτο ςχολείο από όπου αρχίηει θ
περιοδικι ζκκεςθ ςτθ Βιζννθ.

• Ζκκεςθ Οι postcards εκτίκενται δθμόςια διαδοχικά ςτα 7
ςυμμετζχοντα ςχολεία με το εξισ πρόγραμμα:
1.
Αυςτρία/Βιζννθ Sonderpaedagogisches Zentrum December 2014
2. Σουρκία/ Luleburgaz/ Ataturk Αnadolu Lisesi January 2915
3. Γερμανία/Rheinberg/Amplonius-Gymnasium February 2915
4. Ιςπανία/Valencia/ Instituto de Educacion Secundaria:Luis Vives
March 2015
5. Ιταλία/Bologna/ I.I.S. Liceo Artistico"F.Arcangeli"Istituto d'Arte
April 2015
6. Ελλάδα/Athens/1st Vocational School of Aghioi Anargiroi May
2015
7. Ρουμανία/ Buhusi/Colegiul Tehnic " Ion Borcea" June 2015

Part1
Production/Παραγωγι

το γράμμα που απθφκυναν
οι μακθτζσ μασ

Αγαπθτζ κφριε/α
Είμαςτε μακθτζσ του 1ου Επαγγελματικοφ Λυκείου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ και παίρνουμε μζροσ ςτο πρόγραμμα CRITIC
ART τθσ Ευρωπαϊκισ ΢φμπραξθσ ΢χολείων COMENIUS με κζμα τθν ανεργία των νζων ςτθν Ευρϊπθ. Κακϊσ το
πρόβλθμα απαςχολεί και εμάσ, αντιμετωπίηουμε το κζμα ενεργά και με πολφ ενδιαφζρον. Μαηί με τα ζξι
ςυνεργαηόμενα ςχολεία από άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κζλουμε μζςα από διάφορεσ καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ
να πάρουμε κζςθ και να ευαιςκθτοποιιςουμε το κοινό ςτο κζμα αυτό.
΢τθν καρτ-ποςτάλ που επιςυνάπτεται κα βρείτε απεικόνιςθ ενόσ δείγματοσ τθσ καλλιτεχνικισ μασ ςυνειςφοράσ. Ζχει
ςκοπό να αναδείξει τισ απόψεισ μασ πάνω ςτο κζμα. Είναι μια επεξεργαςμζνθ από εμάσ φωτογραφία από το δρϊμενο
που παρουςιάςαμε ςυμμετζχοντασ ςτθν 3θ Διεκνι Εβδομάδα για τθν Σζχνθ ςτθν Εκπαίδευςθ τθσ UNESCO (19-25
Μαϊου 2014). ΢τθ φωτογραφία διαδθλϊνουμε τθν ανθςυχία μασ για το μζλλον φορϊντασ τισ «Μάςκεσ τθσ κρίςθσ»
που φτιάξαμε από ανακυκλϊςιμα υλικά.
Αιςιοδοξοφμε όμωσ και ελπίηουμε. Κι από εςάσ ηθτάμε μια προςωπικι «πρόταςθ ελπίδασ». ΢ασ παρακαλοφμε να τθν
γράψετε πάνω ςτθν κάρτα και να τθν ςτείλετε πίςω ςε εμάσ. Η «πρόταςθ ελπίδασ» ςασ μπορεί να είναι μια δικι ςασ
διλωςθ, μια γνωςτι φράςθ ι ζνα ςλόγκαν που εκφράηει τθν άποψθ ςασ για τθν κατάςταςθ ςτθν αγορά εργαςίασ των
νζων.
Κάκε ζνα από τα ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα κα ςτείλει 10 (δζκα) καρτ-ποςτάλ που ζχει δθμιουργιςει
ςε προςωπικότθτεσ από όλθ τθν Ευρϊπθ. Όλεσ οι κάρτεσ όταν επιςτραφοφν κα ςυνκζςουν μια καλλιτεχνικι
εγκατάςταςθ (art installation) και κα εκτεκοφν ςε περιοδεφουςα ζκκεςθ από τθ μια χϊρα ςτθν άλλθ. Παρακαλοφμε
να λάβετε υπόψθ ςασ ότι και οι κάρτεσ που δεν κα επιςτραφοφν, κα ςυμμετζχουν με το όνομα του παραλιπτθ αλλά
χωρίσ τθν «πρόταςθ ελπίδασ» του, κενζσ.
΢υνοψίηοντασ κα κζλαμε να ςασ παρακαλζςουμε να υποςτθρίξετε τθ δραςτθριότθτα μασ και να μασ ςτείλετε τθ
«πρόταςθ ελπίδασ» ςασ. Παρακαλοφμε να πάρετε τθν κάρτα που ςασ επιςυνάπτουμε ςε αυτι τθν επιςτολι, να
γράψετε τθ πρόταςθ ςασ ςτα ελλθνικά ι ςτα αγγλικά ςτον κενό χϊρο και να μασ τθν επιςτρζψετε το ςυντομότερο
δυνατό.
΢ασ ευχαριςτοφμε
Τ.Γ.: ΢τθν πίςω ςελίδα κα βρείτε λεπτομερι περιγραφι του προγράμματοσ γραμμζνθ από τουσ κακθγθτζσ μασ.

Letter addressed by
our students

Dear Ms. President,
Dear Mr. President,
We are students of the school ______________________________________ and
work as part of the Comenius project “CriticArt“ on the topic of youth unemployment
in Europe. As this problem also concerns us, we face this issue with much motivation
and interest. Together with our six partner schools from all over Europe we want to
take a stand through artistic actions and to call attention to the topic.
On the postcard attached you find the depiction of our artistic contribution. It is meant
to express our point of view on the topic.
We ask you for your personal “sentence of hope“. Please write it on this postcard and
send it back to us. This “sentence of hope” can be a statement, a quote or also a slogan
that voices your opinion about the situation on the youth employment market.
Each of our partner schools simultaneously sends about 10 items of the cards they
produced to personalities from all over Europe. All the cards returned will form an art
installation and will be shown in a “touring exhibition” in one country after another.
Please note that also cards that are not returned will be part of the installation art as
“blanks”.
To sum up, we want to ask you to support our activity and to give us a “sentence of
hope“. Please take the postcard attached, write your statement on the empty space
and send the card back to us!
THANK YOU!
PS:On the back of this you find a detailed description of the project, written by our
teachers.

Letter written by the teachers

“Sentence

of Hope“
“criticART“ (“Young Artists in Emergency”, Reg: 2013-1-AT1_COM06-09767 1) is a multilateral school partnership from 2013 to 2015 of the
European Union “lifelong learning“ program . Over the entire term 865 students and 114 teachers are involved in the project.
Because of the economic situation in Europe there seems to be no hope for many young people to find employment. Because of this
abandonment media even speak of a new “generation perdue“, a “generation lost”. In times of rapid changes young people in particular have to
be capable of finding individual and creative solutions.
Seen from this angle, the following questions arise:

What options does this generation have to to call attention to themselves?

How can they obtain answers to their questions?

What form of expression do young people choose to bring to mind their right of social participation?
Seven schools of different school types from Italy, Spain, Greece, Turkey, Germany, Romania and Austria form a „creative consortium“. This
consortium consists of students of different countries and regions, with different languages and cultures, with unequal educational background,
with or without disabilities. This diversity alone shows the individuality and uniqueness of each and every player. The young people have all one
common goal: They want to have a chance on the employment market and to be a valuable part of society.
In every country an “artistic outlet” with regard to the topic of youth unemployment is created in the form of an artwork. This is meant to
demonstrate a rebellious stance and to give expression of the young people’s opinions. In part those art works are created during the planned
mutual visits. This establishes a sound basis for the fundamental values of cultural cooperation, considerateness and appreciation of the partners,
and counteracts a climate of exclusion and unquestioning competition. The art works are depicted on postcards which are sent to political and
social institutions throughout Europe and personalities with the request for reply in the form of a “sentence of hope“. The persons inquired get
the opportunity to give an answer to the young people. At this activity the young people actively make contact with personalities and people in
charge. Thereby they can experience whether community outreach in the form of a supporting sentence works in a way as an “act of solidarity“.
The cards returned are presented in every country in an arts installation. In doing so they are supplemented by possible “non-returns” in copy, so
that blanks as well find a place in the exhibition.
Persons and institutions are involved so that the young people find encouragement to take part in national and European processes and to lead
them to become actively participating people with a European range of vision.
http://www.criticart.eu/

Part1
Postcards collection
Οι κάρτεσ ςτθν παρακάτω ψθφιακι τουσ αναπαραγωγι
εκκζτονται με βάςθ τθν αλφαβθτικι ςειρά τθσ χϊρασ του
ςχολείου αποςτολισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Οι κάρτεσ κάκε ςχολείου δεν κατατάςςονται με κριτιριο τθν
ςπουδαιότθτα ι αναγνωριςιμότθτα του παραλιπτθ τουσ αλλά
με τυχαία ςειρά.

AUSTRIA

GERMANY

GREECE

ITALY

ROMANIA

SPAIN

TURKEY

Part2
Postcards tour around Europe

Exhibition in Athens,Greece

Exhibition in Bologna, Italy

Exhibition in Luleburgaz, Turkey

Exhibition in Valencia, Spain

Exhibition in Rheinberg, Germany

Exhibition in Vienna, Austria