FAMILIA

REVISTĂ LUNARĂ DE CULTURĂ

Fondată în 1865 de

IOSIF VULCAN

DIRECTOR:

IOAN MOLDOVAN

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România

Acum 150 de ani, în atmosfera de
entuziasm cultural ºi naþional ce
cuprinsese tinerimea românã de la
Budapesta, Iosif Vulcan înfiinþeazã
Familia. De ce tocmai el? Pentru cã
tînãrul cãrturar avea toate datele
culturale, intelectuale, de inteligenþã,
talent, voinþã ºi iscusinþã moºtenite de la
ªcoala Ardeleanã. Budapesta era, atunci,
poate, cel mai fervent centru cultural pe
care îl aveau românii, aici manifestîndu-se
tinerii plecaþi la studii de drept,
filologice, ºtiinþifice, medicale. La
Universitatea budapestanã funcþiona ºi o
catedrã de limba românã condusã de
Alexandru Roman, iar de-a lungul
timpului aici vor fi editate 51 de publicaþii româneºti. Virtuþile pe care le
insufla profesorul ºi publicistul
Alexandru Roman erau tenacitatea,
perseverenþa, induranþa cu inimã
bãrbãteascã, credinþa în principiile mari
ale umanitãþii. Le va afirma ºi confirma el
însuºi odatã cu tipãrirea „jurnalului
politic, literar, comercial ºi economic”,
Federaþiunea, înfiinþat tot la Budapesta,
în ianuarie 1868.
Iosif Vulcan a profitat de ultimele politici
imperiale destinate naþiunilor, între
acestea fiind ºi proiectul educaþiei
culturale ºi practice a familiei. Aºa aratã ºi
primele numere, un amestec al
dezideratelor culturale cu învãþãmintele

practie ºi modele de broderie, dupã cum
frontispiciul revistei îl constituie
reuniunea familialã cu însemnele
gospodãriei tradiþionale. Revista
evolueazã repede, încurajînd creaþia
literarã – chiar în 1865, anul înfiinþãrii
Familiei, Vulcan instituie premiul de 6
galbeni pentru prozã – , gãzduind apoi
un numãr impresionant de creatori ºi
savanþi ai timpului ale cãror contribuþii
vor acoperi o mare suprafaþã ideaticã– de
la studiul culturii, la medicinã, istorie,
lingvisticã, psihologie etc.
Familia ajunge sã circule foarte repede ºi
în România, iar în paginile ei îi vom gãsi
pe toþi scriitorii cunoscuþi (sau mai puþin
cunoscuþi nouã) din manualele ºcolare ºi
studiile literare. Nu lipsesc Heliade
Rãdulescu, Caragiale, Slavici, Macedonski,
Coºbuc, Goga, dar regele poeziei e
Alecsandri, iar geniul e Eminescu. Revista
îºi va pãstra structura ºi periodicitatea
(era sãptãmînalã, apãrea duminica),
prima paginã fiind dedicatã cîte unei
mari personalitãþi, urmînd poezia, proza,
studiile, notele de cãlãtorie, ilustrarea
anumitor teme de interes general,
semnalarea ºi recenzarea unor cãrþi,
activitatea asociaþiilor, reuniunilor,
consemnarea unor evenimente din toatã
Transilvania ºi din România,
corespondenþe europene, mondenitãþi,
reclame, cuvinte încruciºate. Am spune

5

FAMILIA - 150

O precuvântare la numãrul aniversar

FAMILIA - 150

cã Familia era ceea ce numim astãzi o
revistã de direcþie culturalã ºi naþionalã.
Ne-am strãduit sã refacem acest profil în
acest numãr jubiliar, respectînd structura
revistei, consemnîndu-i colaboratorii cei
mai fideli, dar ºi pe cei iluºtri. În aceastã
idee am alcãtuit cele douã dosare, unul
dedicat lui Alecsandri, iar celãlalt lui
Eminescu.
Din pãcate, dupã Iosif Vulcan ºi dupã
1918, Familia nu a mai avut acelaºi suflu,
numerele i-au fost mai rare, seriile ºi
întreruperile mai multe . Ar fi, totuºi, de
remarcat, în principal, în seriile interbelice, contribuþia criticã a lui Octav
ªuluþiu, colaborarea lui Mircea Eliade,
încercarea lui M.G. Samarineanu de a
reprezenta, prin corespondenþii incluºi
în redacþie, întregul teritoriu naþional.
Se va vedea în acest numãr, textele fiind

6

reproduse cronologic, în forma lor
iniþialã, cum a evoluat limba românã, care
au fost direcþiile culturale, cum au
evoluat speciile literare – un fel de
„hronic” utilizînd selectiv materialul de
epocã.
Nu am inclus texte din seria actualã, de
dupã 1965 – seria a V-a –, din motive
lesne de înþeles, primul fiind cel al
contemporaneitãþii, în parte istoricizatã,
în parte în mers. E de meditat dacã
aceastã serie este comparabilã – ºi în ce
chip – cu cea a lui Vulcan, care este
specificul evoluþiei sale, de la rolul
ideologic iniþial spre susþinerea unei
direcþii literare ºi a valorii literare în
genere, prin ce anume Familia
vremurilor noi ºi-a dobîndit profilul ºi
prestigiul.
REDACÞIA

7

FAMILIA - 150

8

FAMILIA - 150

9

FAMILIA - 150

10

FAMILIA - 150

11

FAMILIA - 150

12

FAMILIA - 150

13

FAMILIA - 150

14

FAMILIA - 150

15

FAMILIA - 150

16

FAMILIA - 150

17

FAMILIA - 150

18

FAMILIA - 150

19

FAMILIA - 150

20

FAMILIA - 150

21

FAMILIA - 150

22

FAMILIA - 150

23

FAMILIA - 150

24

FAMILIA - 150

25

FAMILIA - 150

26

FAMILIA - 150

27

FAMILIA - 150

28

FAMILIA - 150

29

FAMILIA - 150

30

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

PANTEON

FAMILIA - 150

33

FAMILIA - 150

34

FAMILIA - 150

35

FAMILIA - 150

36

FAMILIA - 150

37

FAMILIA - 150

38

FAMILIA - 150

39

FAMILIA - 150

40

FAMILIA - 150

41

FAMILIA - 150

42

FAMILIA - 150

43

FAMILIA - 150

44

FAMILIA - 150

45

FAMILIA - 150

46

FAMILIA - 150

47

FAMILIA - 150

48

FAMILIA - 150

49

FAMILIA - 150

50

FAMILIA - 150

51

FAMILIA - 150

52

FAMILIA - 150

53

FAMILIA - 150

54

FAMILIA - 150

55

FAMILIA - 150

56

FAMILIA - 150

57

FAMILIA - 150

58

FAMILIA - 150

59

FAMILIA - 150

60

FAMILIA - 150

61

FAMILIA - 150

62

FAMILIA - 150

63

FAMILIA - 150

64

FAMILIA - 150

65

FAMILIA - 150

66

FAMILIA - 150

67

FAMILIA - 150

68

FAMILIA - 150

69

FAMILIA - 150

70

FAMILIA - 150

71

FAMILIA - 150

72

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

POEME

FAMILIA - 150

75

FAMILIA - 150

76

FAMILIA - 150

77

FAMILIA - 150

78

FAMILIA - 150

79

FAMILIA - 150

80

FAMILIA - 150

81

FAMILIA - 150

82

FAMILIA - 150

83

FAMILIA - 150

84

FAMILIA - 150

85

FAMILIA - 150

86

FAMILIA - 150

87

FAMILIA - 150

88

FAMILIA - 150

89

FAMILIA - 150

90

FAMILIA - 150

91

FAMILIA - 150

92

FAMILIA - 150

93

FAMILIA - 150

94

FAMILIA - 150

95

FAMILIA - 150

96

FAMILIA - 150

97

FAMILIA - 150

98

FAMILIA - 150

99

FAMILIA - 150

100

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

PROZÃ

FAMILIA - 150

103

FAMILIA - 150

104

FAMILIA - 150

105

FAMILIA - 150

106

FAMILIA - 150

107

FAMILIA - 150

108

FAMILIA - 150

109

FAMILIA - 150

110

FAMILIA - 150

111

FAMILIA - 150

112

FAMILIA - 150

FAMILIA - 150

SALON

FAMILIA - 150

115

FAMILIA - 150

116

FAMILIA - 150

117

FAMILIA - 150

118

FAMILIA - 150

119

FAMILIA - 150

120

FAMILIA - 150

121

FAMILIA - 150

122

FAMILIA - 150

123

FAMILIA - 150

124

FAMILIA - 150

125

FAMILIA - 150

126

FAMILIA - 150

127

FAMILIA - 150

128

FAMILIA - 150

129

FAMILIA - 150

130

FAMILIA - 150

131

FAMILIA - 150

132

FAMILIA - 150

133

FAMILIA - 150

134

FAMILIA - 150

135

FAMILIA - 150

136

FAMILIA - 150

137

FAMILIA - 150

138

FAMILIA - 150

139

FAMILIA - 150

140

FAMILIA - 150

141

FAMILIA - 150

142

FAMILIA - 150

143

FAMILIA - 150

144

FAMILIA - 150

145

FAMILIA - 150

146

FAMILIA - 150

147

FAMILIA - 150

148

FAMILIA - 150

149

FAMILIA - 150

150

FAMILIA - 150

151

FAMILIA - 150

152

FAMILIA - 150