You are on page 1of 20

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Ndza, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin

DWUTYGODNIK

rok X, nr 13 (190)

8 LIPCA 2015

ISSN: 2080-3664

racibrz - szpital

region ochrona przeciwpowodziowa

Szpital zapaci kar

Gospodarska wizyta minister Niedzieli

Narodowy
Fundusz
Zdrowia zorganizowa
niezapowiedzian kontrol w szpitalnej izbie
przyj. Wykry uchybienia i naoy kar na
raciborsk lecznic.
Fot. Leszek Iwulski

Minister rodowiska pytaa o postpy prac


przy budowie Zbiornika Racibrz Dolny
leszek iwulski

Na budowie zbiornika Racibrz Dolny 29 czerwca pojawia si delegacja prosto z Ministerstwa rodowiska. Z wizyt
na budowie realizowanej przez
hiszpaskiego potentata na
rynku budowlanym firmy Dragados pojawia si wiceminister rodowiska Dorota Niedziela. Pani minister sprawuje
swj urzd raptem od 6 czerwca, a ju przyszo jej odwiedzi
najwaniejsz inwestycj z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej w caej poudniowej Polsce. W towarzystwie
pani Minister pojawi si Prezes Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej Witold Sumiski
oraz Dyrektor Regionalnego
Zarzdu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Tomasz Cywiski. Na budowie zbiornika nie
zabrako take starosty Ryszarda Winiarskiego, prezydenta
Raciborza Mirosawa Lenka,
radnej sejmiku wojewdzkiego Gabrieli Lenartowicz, posa Henryka Siedlaczka oraz
kierownika wydziau w Biurze
Wdraania Projektu Adama
Hajduka. Wizytujcy budow
mwili m.in. o moliwych przesuniciach terminu realizacji,
roli jak bdzie odgrywa zbiornik w systemie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego naszego
kraju oraz trudnociach, na jakie natrafiono w czasie realizacji inwestycji. Dyrektor RZGW
w Gliwicach tumaczy, e ostatnie opnienia w wykonaniu
projektu wynikaj z trudnoci
natury geologicznej, na jakie
natrafi Dragados. Problemy s
zwizane z wodami gruntowymi, ktrych podniesienie uniemoliwia waciwe wykonanie
pracy. Dyrektor zauway, e
na chwil obecn wykonano
20 proc. zakresu rzeczowego
robt. Jednoczenie w zwizku
z trudnociami geologicznymi
Cywiski powiedzia, e: - W

Jak wyjani
starosta,

9 100 z

to i tak niewielka
kara za tego typu
uchybienia.
Sprawa miaa miejsce w
2014 roku, a radni powiatowi dowiedzieli si o niej
na posiedzeniach komisji
analizujc sprawozdanie
finansowe za ubiegy rok.

Nie umiano wtedy wytumaczy skd wzia si kara, uczyni to dopiero dzi
na sesji starosta Ryszard
Winiarski.
Jest to pokosie niespodziewanej kontroli na
Izbie Przyj, jak przeprowadzilii urzdnicy NFZ.
Okazao si, i na izbie dyuruje lekarz ktrego nie
powinno by w tym czasie
w pracy. Ten ktry mia by
na dyurze uda si na oddzia pooniczy. Co wicej,
brakowao rwnie sprztu ktry zgodnie z umow
kontraktow mia by na
izbie, ale zosta zabrany na
inny oddzia i nie wrci na
czas. Jak wyjani starosta,
9 100 z to i tak niewielka
kara za tego typu uchybienia.
ps

racibrz - policja

Brali apwki za
lewe przegldy
Wizytujcy budow mwili m.in. o moliwych przesuniciach terminu zakoczenia
budowy Zbiornika Racibrz Dolny. Na zdjciu m.in. Minister rodowiska Dorota Niedziela
i kierownik wydziau w Biurze Wdraania Projektu Adam Hajduk.
przypadku budowy zbiornika,
ktry ma pomieci 185 milionw metrw szeciennych
wody waniejsza od terminu
realizacji inwestycji jest rzetel-

Zbiornik Racibrz
ma pomieci

185 mln
m3 wody

no wykonania oraz gwarancja


niezawodnoci konstrukcji. Na
chwil obecn jednak nie mona wyrokowa w jakiej mierze
to opnienie wpynie na finalny termin realizacji zbiornika.

Sowa dyrektora Cywiskiego


potwierdzia minister Niedziela, ktra stwierdzia: - Najwaniejsze jest to, by zbiornik zosta prawidowo wybudowany
i spenia dobrze swoj funkcj.
Kwitujc kwesti opnie minister zauwaya: Przecie nawet gdy budujemy dom, to nie
zawsze miecimy si w wyznaczonym terminie. Prezes Sumiski stwierdzi, e zbiornik
Racibrz jest niezwykle wanym punktem na mapie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w naszym kraju, ale stanowi
on element systemu. Dlatego
te dziaania Krajowego Zarzdu Gospodarki Wodnej nie
ograniczaj si do punktowego reagowania. Prezes mwi
take o tym, e inwestycja taka jak budowa zbiornika Racibrz Dolny poddawana jest

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

wieloetapowemu procesowi
nadzoru. W struktur nadzoru
wczono rwnie procedury
Banku wiatowego, ktry w duej mierze finansuje inwestycj.
Po przeprowadzonych rozmowach w siedzibie firmy Dragados uczestnicy wizyty przygldali si pracom na raciborskiej
budowie (m.in. na starej luzie
Rafako), a nastpnie pojechali
do Nowych Nieboczw.

Diagnostycy
samochodowi z Raciborza
przyjmowali apwki
od klientw.
Policjanci zajmujcy
si przestpczoci gospodarcz uzyskali informacje o diagnostach, ktrzy
przyjmowali apwki w zamian za dopuszczenie do
ruchu na terenie Polski
samochodw osobowych
bez przeprowadzenia wymaganych ustawowo bada technicznych. Nastpie w zawiadczeniu po
przeprowadzeniu
przegldu, potwierdzali nie-

prawd. Funkcjonariusze
z Raciborza pracowali nad
spraw kilka miesicy. W
tym czasie przesuchano
wiele osb. Zebrany materia dowodowy pozwoli na
to, aby prokurator skierowa akt oskarenia do sdu
przeciwko piciu mczyznom. Dwaj z nich to diagnostycy samochodowi, a
pozostali trzej klienci, ktrzy ich przekupywali. Za
tego rodzaju przestpstwa
grozi kara nawet do 8 lat
wizienia.
p

R E K L A M A

Terminale patnicze

najtaniej

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

racibrz zdrowie

Prezydent przekonany, e uda si utrzyma krwiodawstwo


Fot. Pawe Strzelczyk

Mirosaw Lenk ma kilka mocnych argumentw, ktrymi bdzie chcia przekona ministerstwo.
pawe strzelczyk

Przyszo RCKiK wisi na


wosku. Wobec kilkumilionowego zaduenia powstaego
gwnie przy budowie nowej
siedziby centrum pojawia
si koncepcja, w myl ktrej
krwiodawstwo przejmie jednostka w Katowicach. Ministerstwo nie podjo jeszcze
decyzji, ale lokalne wadze zamierzaj broni jednej z nielicznych ju pozostaych w
Raciborzu instytucji wyrniajcych miasto na tle ssiadw.
W trakcie czerwcowej sesji (24 VI) prezydent Mirosaw Lenk przyobieca radnym, i zrobi co tylko moliwe
w obronie RCKiK. Nie wystarcz dziaania na 100%.
Jeli bdzie trzeba jest gotw
zrobi duo wicej. - Jestem
przekonany, e sprawa jest
do uratowania, i e nie opacaj si przenosiny do Katowic - zapowiedzia nazywajc
plany ministerstwa pochopn
decyzj.
Na czym opiera swj opty-

Nowy obiekt RCKiK w Raciborzu mia by chlub


dla miasta i byej dyrektor Marii Wiechy.
Jednak jego przyszo wisi na wosku.
mizm? Jest przynajmniej kilka przesanek. Ministerstwa
Zdrowia nie sta na likwidacj
jednostki, w ktr zainwestowano tak sum. Skoro powstaa tak rozbudowana fabryka krwi i osocza, bardziej
opacalne bdzie przejcie

przez ministra zobowiza i


ich spata, ni takie marnotrawienie potencjau sprztowego
i ludzkiego. W Polsce dziaa 20
podobny centrw - po jednym
w kadym wojewdztwie + 3
dodatkowe, tak jak w Raciborzu poza central wojewdzk.

W przypadku tak zaludnionego wojewdztwa jak lskie,


krwiodawstwo w Raciborzu
bdzie korzyci dla caego regionu. To kolejny argument,
ktry chce przedstawi ministrowi. Wycofanie siedziby
z Raciborza moe zniechci
dawcw z terenu, na ktrym
tradycje honorowego oddawania krwi s ogromne i nieporwnywalne z innymi.
Lenk zapowiada, e w
ostatecznoci zwrci si do
prof. Mariana Zembali. Nowy minister zdrowia to czowiek zwizany ze lskiem, a
take kardiochirurg, majcy
wiadomo jak wan rol
w medycynie odgrywa krew i
jej pozyskiwanie. Czy to jednak wystarczy? Radny Jan
Wiecha (m Marii Wiechy,
poprzedniej szefowej RCKiK
obwinianej za doprowadzenie centrum do obecnego stanu) przestrzega, e Katowice
od dawna patrz na Racibrz
chciwym okiem i wykorzystuj kad okazj do wchonicia
raciborskiego centrum.

komentarz na gorco
Bolesaw Piecha
europose PiS
Plany przyczenia argumentowane strat wygldaj bardziej
na prb przejcia dobrze funkcjonujcej przez dugie lata placwki, pod pretekstem jej biecych trudnoci finansowych,
co dla centrum oznacza nieuchronnie degradacj i w konsekwencji zwolnienia pracownicze. Jest te odczytywane jako
brak pomysu i chci wsparcia
centrum przez resort zdrowia,
co jest niezrozumiae zwaszcza
w kontekcie przyzwolenia i
wspfinansowania rozbudowy
placwki przez ministerstwo.
Wspomnie trzeba, e Ministerstwo Zdrowia nigdy nie zakwestionowao zasadnoci cigego
wzrostu kosztw inwestycji i nie
przeprowadzio stosownej kontroli postpw prac na miejscu
budowy, tym bardziej, e kwo-

ta dotacji z MZ na ten cel to ponad 13 mln z. Po zakoczeniu


wzbudzajcej wiele kontrowersji i wtpliwoci rozbudowie
centrum nie tworzy si szansy
zbilansowania powstaej straty
finansowej, ale forsuje pomys
jego przyczenia do CKiK Katowice. Aby podkreli wag i
znaczenie raciborskiej placwki trzeba w tym miejscu podkreli, e RCKiK w Raciborzu
obejmuje swym dziaaniem cay
subregion zachodni wojewdztwa lskiego, w skad ktrego
wchodz trzy due miasta na
prawach powiatw, w tym dwa
o liczbie przekraczajcych 100
tys. mieszkacw, trzy due powiaty, w skad ktrych wchodz
23 gminy. czna liczba mieszkacw subregionu wynosi 640
tys. mieszkacw, co stanowi
pod tym wzgldem drugi obszar w wojewdztwie lskim.

racibrz - gospodarka

Dyskusja o wspieraniu przedsibiorczoci


pawe strzelczyk

Podczas ostatnich komisji gospodarki miejskiej oraz


budetu radni analizowali zaoenia do Programu Wpierania Przedsibiorczoci Miasta
Racibrz na lata 2015 2020.
Ramy strategii opracowywanej
w celu zwikszenia atrakcyjnoci gospodarczej miasta przedstawia Anna Kobierska-Mrz,
szefowa utworzonego niedawno referatu przedsibiorczoci.
- Ta kadencja bdzie nastawiona na gospodark. Tak
sobie obiecalimy na pocztku
kadencji i dziaania podejmujemy ju od pierwszej sesji. To
dziaanie jest ju przynajmniej
trzecim ktre kierujemy w
stron przedsibiorcw - przekonywa w czwartek prezydent
Lenk. Wspomniane projekty to
Gospodarcza Platforma informacyjna SILESIAinfo, powoanie gospodarczej rady konsultacyjnej oraz utworzenie w
magistracie Referatu Przedsibiorczoci i Obsugi Inwestora
w Wydziale Rozwoju Urzdu

Miasta.
Podczas obydwu posiedze
wywizaa si ywa dyskusja
na ten temat. Radni poruszali rozmaite aspekty zwizane
z rozwojem gospodarczym i
czynnikami majcymi na niego wpyw. Na co zwracano
uwag? Np. Leszek Szczasny
postulowa, aby zorganizowa
niekonwencjonaln, mocn
akcj marketingow prezentujc walory inwestycyjne
Raciborza. Ale to nie wszystko. Jego zdaniem konkurencja
samorzdw o wzgldy przedsibiorcw jest ogromna, std
ludzie odpowiedzialni w urzdzie za poszukiwanie inwestorw nie powinni ogranicza
si do rutynowych dziaa, ale
wchodzi w bezporednie nieformalne relacje i w ten sposb
ciga biznes.
Micha Fita zwrci uwag
na konieczno przygotowania
dobrej bazy technicznej, aby
inwestor przyszed na jak najbardziej gotowe. Zwraca uwag ponadto, aby przejawiajcy
ch ruszenia z dziaalnoci
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

W S P P R A C A

byli otoczeni wszechstronn


opiek ze strony urzdnikw.
W ten sposb wyrobi si wraenie, i miastu zaley na dobrych kontaktach.
Przy opracowywaniu programu szereg analiz i prognoz
oparto na danych m.in. Powiatowego Urzdu Pracy czy
Gwnego Urzdu Statystycznego. Co z nich wynika? - PUP
twierdzi, e nasze bezrobocie
jest zawyone. Nie sposb tego
dokadnie oszacowa. Np. w
urzdzie miasta w Raciborzu
poowa pracownikw to ludzie
spoza Raciborza, a poowa tej
poowy mieszka nie tylko poza powiatem raciborskim, ale
rwnie poza wojewdztwem
lskim. W Raciborzu pracuj
ludzie z powiatw kdzierzysko-kozielskiego, gubczyckiego, wodzisawskiego, podobnie jak raciborzanie pracuj w
Rybniku czy Gliwicach - przytoczy prezydent. Dlatego w
dokumencie jest mowa nie tylko o zatrzymaniu mieszkacw
wyjedajcych z Raciborza za
prac, ale te o przyciganiu

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2

Fot. Ireneusz Burek

M. Lenk: Ta kadencja jest nastawiona na gospodark.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

O tym, e ta kadencja jest nastawiona na gospodark, ma wiadczy


midzy innymi powstanie konsultacyjnej rady gospodarczej przy prezydencie.
Na zdjciu wiceprezydent Wojciech Krzyek i prezydent Mirosaw Lenk.
ludzi z ociennych miejscowoci.
W opinii Michaa Wosia
dokument jest niele przygotowany jak na tak krtki czas,
w ktrym powsta, ale brakuje mu przysowiowej kropki
nad i. Czego z przytupem, co
wrd innych mniejszych zaoe programu pozwoli zainteresowa oglnopolskie media i

da wyrany sygna inwestorom


co oferuje Racibrz. Na co takiego zdecydowaa si niedawno Nysa - tworzcy nowe miejsca pracy otrzymali zwolnienie
z podatku od nieruchomoci na
okrelony czas. Lenk przyzna,
i przyjdzie na to czas, jeli okae si, e z rnych przyczyn
zainteresowanie inwestorw
jest mniejsze ni oczekiwano.

Pki co konieczne jest czytelne przesanie, na jakich zasadach prowadzi si dziaalno


w Raciborzu. - eby pobudzi
gospodark, potrzebne jest
wanie wiele tych drobnych
elementw. Jeli macie jakie
dobre propozycje, to je zgaszajcie. Wszystkie bdziemy
rozwaa - zachci radnych na
zakoczenie prezydent.

GazetaInformator.pl >>

Miejskie spki przynosz zysk

Gabriela Lenartowicz (na zdj.) niedawno zrezygnowaa


z funkcji Czonka Zarzdu Wojewdztwa lskiego.
Teraz zasidzie w fotelu wicewojewody.
limy si, e bya szefowa Funduszu prawdopodobnie bdzie
rwnie lokomotyw swojego
ugrupowania w jesiennych wyborach. Jednoczenie zmiany
na szczytach administracji samorzdowej i rzdowej w wojewdztwie maj wedug naszych
rde popraw stosunkw PO
z Ruchem Autonomii lska.
Nie jest tajemnic, e Piotr
Spyra bowiem nie by postrzegany entuzjastycznie w krgach
RA. Osi niezgody byy kwestie zwizane z polityk historyczn i kwestiami tosamoci
regionu. Jego gowa miaa by
cen za polityczne poparcie dla
koalicji.
l

racibrz - finanse

Budet obywatelski
w Raciborzu
sw na licie poparcia. Swoje
propozycje mona zgasza do
31 sierpnia w Urzdzie Miasta
Racibrz. Weryfikacja projektw potrwa do 13 listopada.
Pniej odbdzie si gosowanie. Projekty, ktre otrzymaj najwiksz ilo gosw
zostan zrealizowane w przyszym roku. Ogoszenie wynikw bdzie miao miejsce 7
grudnia. Formularz zgoszenia zadania, regulamin budetu obywatelskiego, ulotki
informacyjne znajduj si na
stronie internetowej Urzdu
Miasta Racibrz.
p

rzuchw - wypadki

Zarwno ZWiK, jak i PRD zanotoway


w ubiegym roku zyski po 100 tys. z.
pawe strzelczyk

W ubiegym roku zysk


Zakadu Wodocigw i Kanalizacji wynis 100 tys. z,
dziki czemu spka nie ma
potrzeby w najbliszym czasie podnosi cen, zwaszcza
i podwyki skutkowayby
zmniejszeniem zuycia wody przez mieszkacw. Wodocigi cay czas szukaj
nowych rynkw zbytu. W
planach jest zwikszenie
sprzeday gminom Kornowac i Lubomia, ktre ju kupuj raciborsk wod. Zainteresowane s Krzyanowice
szukajce alternatywnego
rda zaopatrzenia w wod,
Wodzisaw, a take Rybnik.
W tym ostatnim przypadku
na przeszkodzie stoi jednak
odlego na ktr trzeba
przesya wod.
Jeli chodzi o PRD to
w 2014 roku zanotowao
ono najlepszy w swej historii wynik finansowy. Spka, ktra jeszcze 5-6 lat temu balansowaa na granicy
opacalnoci, a jej obroty
nie przekraczay 8 mln z,
w ubiegym roku zwikszya przychody o ponad 50%
do 24 mln z. To m.in. efekt
uruchomienia nowej otaczarni za 1,5 mln z, ktrej raty leasingowe przed-

O przebiegu czerwcowych spotka z wadzami Zakadu


Wodocigw i Kanalizacji oraz Przedsibiorstwa Robt
Drogowych Mirosaw Lenk opowiedzia radnym
na ostatniej przed wakacjami sesji.
sibiorstwo jest w stanie
spaca samo bez udziau miasta. Podobnie jak w
przypadku ZWiK, zysk PRD
w 2014 roku wynis 100

tys. z. - Sytuacja miejskich


spek jest dobra, moe poza Przedsibiorstwem Komunalnym - podsumowa
prezydent.

racibrz - inwestycje

Wkrtce 38 nowych mieszka z TBS


Towarzystwo Budownictwa Spoecznego bdzie
inwestowa w nowe budynki.
Na pocztku czerwca prezydent Mirosaw Lenk wzi
udzia w zgromadzeniu wsplnikw Towarzystwa Budownictwa Spoecznego, na ktrym

podsumowano ubiegy rok. TBS


zanotowa w 2014 niewielki dodatni wynik finansowy, nie ma
problemw, bilansuje swoje
wydatki przychodami.
W tej chwili spka przygotowuje si do budowy nowych budynkw na Ostrogu.
W pierwszej kolejnoci bdzie

to budynek na 38 mieszka u
zbiegu ulic Przejazdowej i Cygarowej. W tym roku ma powsta
dokumentacja przedsiwzicia.
Pierwsze prace budowlane prezydent przewiduje na wiosn
2016 roku.
p

kunia raciborska - inwestycje

wietlica w Turzu gotowa


Stara biblioteka zamienia
si w nowoczesn wietlic
wiejsk.
W miejscowoci Turze w
gminie Kunia Raciborska zakoczya si jedna z waniejszych inwestycji, ktra bya realizowana w ostatnim czasie.
Chodzi o projekt przebudowy
parteru tutejszej biblioteki i
adaptacji jej na wietlic wiejsk. W ramach zadania wykonano m.in. prace murarskie, prace
dekarskie oraz monta instalacji

odgromowej, wzmocnienie istniejcego stropu, monta stolarki okiennej, drzwiowej i krat


zewntrznych, wykonanie sufitu podwieszonego z pyt regipsowych, monta daszkw nad
wejciami do budynkw, prace
brukarskie i zagospodarowanie
terenu. Oprcz prac budowalnych wykonano take szereg z
zakresu elektryki. Wykonawca
zainstalowa owietlenie i zasilanie. Ponadto wykonano instalacj sanitarn. Zabudowano

zbiornik bezodpywowy, instalacj centralnego ogrzewania,


instalacj ciepej i zimnej wody
uytkowej. wietlic doposaono w projektor multimedialny,
zestaw kina domowego, laptop
z oprogramowaniem, bieni,
steper, rowerek stacjonarny, siowni z awk i gry planszowe.
Caa inwestycja kosztowaa 433
tys. z. Projekt by realizowany
od kwietnia 2014r.
l

Konkurs Domu Ksiki


Jaki program prowadzi Gordon Ramsay,
jeden z najsynniejszych kucharzy na wiecie?

TIR wjecha w mieciark.


Zgin 43-latek.
Raciborscy policjanci wyjaniaj okolicznoci tragicznego
wypadku drogowego, do ktrego doszo 2 lipca okoo godziny
15:30 na ulicy Rybnickiej w Rzuchowie. 37-letni kierowca samo-

Nagrod ksika Desery Gordona Ramsaya

Spadek bezrobocia
Wedug danych szacunkowych Powiatowego Urzdu
Pracy w Raciborzu z kocem
czerwca 2015 roku jako bezrobotne zarejestrowanych byo 2594 osoby. To o 129 osb
mniej ni miesic wczeniej.
W tym czasie zgoszono i pozyskano 362 ofert pracy.
Barszcz
Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego przypomina wygldem kwitncy
koper, ma charakterystyczne rozoyste biae kwiatostany i due licie. Osiga
nawet 5 metrw wysokoci.
Barszcz Sosnowskiego w odydze i liciach zawiera soki
powodujce grone poparzenia. Obecno tej roliny zauwaono take w Raciborzu.
Urzd Miasta ostrzega przed
kontaktem z ni.

Tragiczny wypadek
chodu ciarowego wjecha w ty
mieciarki. Na stopniu w tylnej
czci mieciarki sta 43-latek.
Dozna bardzo powanych obrae i zosta zabrany przez karetk pogotowia. Zmar w szpitalu.

w skrcie

Fot. Leszek Iwulski

Fot. Paulina Krupiska

Lenartowicz
zastpc wojewody

Moliwo
zgaszania
propozycji projektw do
budetu obywatelskiego
przeduono do 31 sierpnia.
Budet obywatelski to
wydzielona cz budetu
miasta, ktra pozostaje cakowicie do dyspozycji mieszkacw. W przyszym roku
na realizacj projektw zgoszonych przez mieszkacw,
Urzd Miasta przeznaczy 1,5
mln z. Projekt moe zgosi
kady mieszkaniec Raciborza,
ktry ukoczy 18. rok ycia.
Jego zadaniem bdzie opisanie swojej propozycji oraz zebranie co najmniej 20 podpi-

region

racibrz gospodarka

region - samorzd

Gabrieli Lenartowicz powierzono funkcj wicewojewody. Pokieruje ona take kampani wyborcz PO.
Na szczytach wadzy wojewdztwa lskiego przetasowania. Dwa tygodnie temu do
dymisji poda si Piotr Spyra
- wicewojewoda lski. Wczeniej z funkcji czonka zarzdu zrezygnowaa Gabriela Lenartowicz. Teraz Piotr Litwa
wrczy nominacj na wicewojewod wanie byej prezes wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. Gabriela Lenartowicz
jednoczenie poprowadzi lsk Platform do zwycistwa
w nadchodzcych wyborach
parlamentarnych. Dowiedzie-

Wiadomoci 3

8 lipca 2015, nr 13 (190)

Odpowiedzi mona przesya na adres


konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Remonty drg
Urzd Gminy Rudnik informuje o moliwoci wystpienia utrudnie w komunikacji z powodu remontu
dwch drg: w Brzenicy
oraz Strzybniku. Prace remontowe prowadzone s na
odcinku drogi Racibrz Miedonia - Brzenica. Inwestycja wspfinansowana jest
przez Powiat Raciborski oraz
Gmin Rudnik. Oprcz tego
rozpoczto prace zwizane z
utwardzeniem nawierzchni
drogi gminnej ulica Strzybniczek w Strzybniku.
ZWiK napeni basen
W zwizku z rozpoczciem
okresu letniego nadszed czas
napeniania basenw. ZWiK
w Raciborzu oferuje moliwoci napenienia basenw
poprzez opomiarowane hydranty bezporednio z sieci
miejskiej. Koszt takiej usugi
od poniedziaku do pitku
obejmuje tylko koszt zuytej
wody. W przypadku koniecznoci wykonania usugi w sobot, niedziel koszt zlecenia
obejmuje zarwno koszt pracownikw jak i koszt zuytej
wody.
Tragiczny
fina poszukiwa
Waldemara Sz. poszukiwano
od kwietnia. 30 czerwca jego
zwoki odnaleziono w lesie
przy ulicy Gliwickiej w Raciborzu. Zwoki mczyznyna
polecenie prokuratora zostay
zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwok. Policjanci ustalaj okolicznoci i
przyczyny mierci mczyzny.
Potrcenie
rowerzysty
2 lipca na skrzyowaniu ulicy
Wojska Polskiego i Wileskiej
w Raciborzu doszo do gronie wygldajcego wypadku.
Jadcy ulic Wojska Polskiego w kierunku sdu kierowca
opla potrci nastoletniego
rowerzyst. Rowerzysta odnis obraenia gowy i zosta
przetransportowany karetk do Rybnika. Okazao si
jednak, e nie jest to jedyna
ofiara wydarzenia. Naoczny
wiadek zdarzenia bdc w
szoku straci przytomno i
upad i rwnie odnis obraenia gowy.
Doposaenie
placu zabaw
Blisko 25 tys. z przeznaczono
na nowe urzdzenia zabawowe na placach zabaw na
terenie gminy Ndza. Nowy
sprzt pojawi si w Ndzy,
Ciechowicach i Babicach.

4 Edukacja

8 lipca 2015, nr 13 (190)

racibrz edukacja

<< GazetaInformator.pl

ndza - rozrywka

Ostatni dzwonek!

Fot. Gmina Ndza

Mural na budynku szkolnym

Fot. Leszek Iwulski

Miejskie zakoczenie roku szkolnego


odbyo si w Szkole Podstawowej nr 4.
paulina krupiska

W uroczystoci miejskiego
zakoczenia roku udzia wzili
prezydent Mirosaw Lenk, szef
edukacji w raciborskim magistracie Robert Myliwy, przewodniczcy rady miasta Henryk Majnusz, a take dyrektorzy
szk, przedszkoli, przedstawiciele zwizkw zawodowych.
Prezydent yczy wszystkim
udanych i bezpiecznych wakacji. Pochwali nauczycieli za ich
zaangaowanie w wychowanie
modego pokolenia, a uczniw
za wyniki w nauce. Mowa bya
take o niu demograficznym,
ktry w sposb szczeglny ma
dotkn przedszkola i gimnazja
w roku szkolnym 2015/2016.
Wymagana bdzie zatem reorganizacja owiaty. Prezydent nie
zdradzi szczegw, ale uspokoi nauczycieli mwic, e zwolnienia zostan ograniczone.
Najwaniejszymi gomi
uroczystoci byli oczywicie
niezwykle uzdolnieni, modzi
ludzie, ktrzy szczeglnie dobrze poradzili sobie w olimpiadach przedmiotowych. Mi-

Uroczysto zakoczenia roku szkolnego 2014/2015 bya


okazj do otwarcia nowego boiska. Jego budowa wanie
dobiega koca. Na boisku rozegrano mecz, w ktrym wzi
udzia m.in. przewodniczcy rady miasta.
rosaw Lenk wraz z Robertem
Myliwym pogratulowali im i
wrczyli pamitkowe dyplomy.
Wyrnieni zostali Magorzata
Szczepanek (G2), Kamil Mucha
(G2), Tomasz Dudek (G2), Marcin Stanik (G2), Monika Maniek
(G2), Sandra Jakubiec (G2), Kamil Mucha (G2), Julia Imieowska (G1), Zbigniew Kowalewski
(G1), Natalia Grecka (G1), Bartomiej Chalastra (G1), Mateusz
Antoniuk (G3), Tymoteusz Kdzior (SP13).

Druga cz uroczystoci
miaa miejsce na zewntrz. Na
podwrku szkolnym zakoczono bowiem budow nowego
boiska. Uczniowie bd mogli z
niego korzysta od nowego roku
szkolnego oraz w czasie wakacji.
Boisko powici ks. Ginter Kurowski. Nastpnie na murawie
odbyy si pokazy artystyczne.
Rozegrano rwnie mecz, w
ktrym wzi udzia midzy innymi Ryszard Wolny i Henryk
Majnusz.

racibrz - edukacja

Pogo Prudnik i PWSZ razem


Trwaj rozmowy na temat
wsppracy raciborskiej
uczelni z pierwszoligow
druyn koszykwki.
26 czerwca w Raciborzu
odbyo si spotkanie przedstawicieli Pogoni Prudnik oraz
Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w Raciborzu. Z
ramienia Pogoni w spotkaniu
uczestniczy wiceprezes Marcin Nykiel, natomiast raciborsk uczelni reprezentowa dr
hab. Jarosaw Cholewa.
W czasie spotkania rozmawiano o warunkach studiowania oraz zaletach pyncych z
podjcia studiw przez zawodnikw w murach raciborskiej
Uczelni. Ustalono, e zainteresowanym zawodnikom Uczelnia umoliwi podjcie studiw
w systemie, ktry dopasowany

bdzie do terminarza rozgrywek, tak aby nie kolidowa z


treningami oraz rozgrywkami
ligowymi. System taki zosta
wczeniej zaoferowany naszym
zawodnikom, ktrzy ju studiuj w Raciborzu i wanie zakoczyli I rok na kierunku Wychowanie Fizyczne Wojtkowi
Leszczyskiemu i Tomkowi
Bodziskiemu. Jak mwi sami zawodnicy, takiego sposobu
studiowania nie oferuje adna
inna Uczelnia i jest to doskonay sposb na poczenie gry
na najwyszym poziomie oraz
studiowania.
Mwiono rwnie o moliwych do uzyskania przez
przyszych studentw-zawodnikw stypendiw oraz moliwociach zamieszkania w
Domu Studenta w Raciborzu.

Poruszono rwnie temat uzyskania w czasie studiw tytuu


trenera koszykwki. W czasie
rozmowy ustalono, e w lipcu,
w Prudniku, zorganizowane
zostanie spotkanie przedstawicieli Uczelni z trenerami, zawodnikami oraz osobami zainteresowanymi, ktrego celem
bdzie przedstawienie moliwoci studiowania w Pastwowej Wyszej Szkole Zawodowej
w Raciborzu.

Mural zdobi wejcie do szkolnej wietlicy. Wykonali go uczniowie i nauczyciele,


a oficjalnego odsonicia dokonaa dyrektor szkoy w Ndzy, Maria Czerwiska (na zdjciu).
Gimnazjalici z Ndzy
stworzyli bajkowy mural
przy szkolnej wietlicy.
Mural, ktrego prezentacja miaa miejsce jeszcze
przed zakoczeniem roku
szkolnego, to nie pierwsze
tego typu malowido, ktre
wyszo spod rk nauczycieli
i uczniw Zespou Szkolno-Gimnazjalnego w Ndzy.
W rodku zimy, w styczniu
tego roku w dobrze widocznym miejscu, na budynku
stowki przy szkole w Ndzy gimnazjalici stworzyli
mural z motywem rezerwa-

tu czok - przyrodniczej
wizytwki gminy Ndza. Od
tamtej pory mog go podziwia mieszkacy i przejezdni. Ju wtedy modzi twrcy
wiedzieli, e murali bdzie
wicej.
Kolejne malowido powstao przy szkolnej wietlicy. - To gwnie z myl
o najmodszych uczniach.
Przedewszystkim oni odwiedzaj wietlic - dodaa Edyta Pala, nauczycielka ZSG.
Jennifer Duchacz, uczennica klasy II gimnazjum nie
szczdzia si, ani czasu przy

R E K L A M A

!
e
i
n
za

Racibrz
okiem modych
W kategorii gimnazjum
zwycistwo przypado Justynie Tomczak z Gimnazjum Dwujzycznego. Drugie miejsce na podium
wywalczya sobie Joanna
Maier z Gimnazjum nr 5,
natomiast trzecie przypado Zuzannie Rychlik, ktra
take jest uczennic Gimnazjum nr 5. W kategorii
liceum pierwsze miejsce
otrzymaa Patrycja Duda.
Na drugiej pozycji uplasowaa si Dominika Botorek.
Trzecie miejsce zaja Sabina Czekaa.
p

racibrz - konkursy

Znamy ju wyniki konkursu, zorganizowanego przez Modzieow


Rad Miasta.
6 czerwca w Raciborskim
Centrum Kultury odby si
wernisa prac nadesanych
na konkurs Racibrz okiem
modych. Organizatorami
konkursu byo Raciborskie
Centrum Kultury oraz Modzieowa Rada Raciborza.
Swoje impresje artystyczne
zaprezentowali gimnazjalici i uczniowie szk ponadgimnazjalnych. Nadesane
prace miay format A2 i A3.
Wykonane zostay rnymi
technikami.

realizacji projektu. Chtnie


zostawaa w szkole po godzinach. - Kocham to, po prostu. Interesuj si sztuk na
co dzie - przyznaa skromnie. Placwka planuje kontynuowa muralow przygod.
Malowida miayby powsta
rwnie w innych miejscach
szkoy, a nawet w przestrzeni
publicznej na terenie gminy.
- Chcielibymy zorganizowa konkurs na pomys muralu dla mieszkacw gminy
- zdradzia Edyta Pala.

i
w
z
o
r
e
z
s
ep

jl
a
n
erz

i
b
y
W

Opacaj Swoje
rachunki bez prowizji!

Przyjd do nas! We kredyt!

KREDYTY GOTWKOWE, KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE, FIRMOWE

RACIBRZ, ul. Mickiewicza 11 tel. 32 457 72 02

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 13/2015

GazetaInformator.pl 8 lipca 2015 nr 13 (190)

racibrz gospodarka

Partnerstwo PUP z Regionaln Izb Gospodarcz


leszek iwulski

22 czerwca Powiatowy
Urzd Pracy w Raciborzu
przystpi do umowy partnerstwa lokalnego pod nazw Razem dla rozwoju.
Wsppraca ta dotyczy sieci 21 powiatowych urzdw
pracy na lsku i Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach. Do umowy
partnerstwa przystpiy
m.in. powiatowe urzdy
pracy w: Wodzisawiu lskim, Tychach, Jaworznie,
Myszkowie, Tarnowskich
Grach, Bytomiu, orach,
Katowicach,
Sosnowcu,
Rybniku, Jastrzbiu
Zdroju, Bdzinie i Dbrowie Grniczej. Sygnatariuszem Porozumienia jest
ponadto Regionalna Izba
Przemysowo Handlowa
w Czstochowie.
Partnerstwo
zostao
zainicjowane w maju tego roku przez Izb w Katowicach oraz PUP-y z
Chorzowa, Rudy lskiej,
Zabrza, Pszczyny, witochowic i Mikoowa. Jego
celem jest podejmowanie
dziaa na rzecz poprawy i rozwoju regionalnego
rynku pracy, podniesienia
poziomu przedsibiorczoci, inicjowania zmian w
prawie, organizacji spotka, konferencji i sympozjw zwizanych popraw
jakoci kapitau ludzkiego w regionie. Dziaania
podejmowane w obrbie

partnerstwa maj ponadto


zapewni moliwo wymiany dowiadcze, obserwacji dobrych praktyk
oraz udoskonalenia przepywu informacji.
- Partnerstwo to pokosie rozmw prowadzonych
ju w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Takie imprezy daj moliwo podzielenia si swoimi dowiadczeniami, spostrzeeniami, ale rwnie
nawizania szeregu kontaktw, ktre mog prowadzi do realizacji ciekawych
przedsiwzi.
Zawizane partnerstwo ma
charakter absolutnie nowatorski. Dziki niemu powstanie platforma konsultacji rnorakich inicjatyw
ze rodowiskami biznesowymi w naszym wojewdztwie. Bez wtpienia due
moliwoci daje nam wanie patronat Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach, ktr darzy si w
regionie sporym szacunkiem. Instytucja reprezentujca interesy przedsibiorcw obdarzona takim
autorytetem to gwarancja, e prowadzone przez
nas projekty bd bardziej
wiarygodne i otrzymaj
akceptacj rodowisk biznesowych. To wsparcie
moe okaza si szczeglnie potrzebne, gdy ju cakowicie poznamy zasady
funkcjonowania rozdziau

Fot. Paulina Krupiska

Celem wsppracy jest poprawa jakoci rynku pracy w regionie.

22 czerwca dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w Raciborzu Mirosaw Ruszkiewicz (na zdjciu) podpisa
porozumienie w sprawie przystpienia do Umowy Partnerstwa Lokalnego z Regionaln Izb Gospodarcz
w Katowicach. Dziaania podejmowane w ramach partnerstwa bd doskona okazj do wymiany informacji
i dowiadcze w zakresie rozwoju rynku pracy i zasobw ludzkich oraz przedsibiorczoci, a take promowania
i upowszechniania dobrych praktyk sucych rozwojowi rynku pracy.
rodkw europejskich w
nowej perspektywie. Jako urzdy pracy bdziemy
bowiem dystrybuowa pienidze na szkolenia, na dofinansowania miejsc pracy
i inne programy majce na

celu popraw rynku pracy w naszym powiecie. Te


pienidze pochodzce np.
z Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwj
przejd przez rce naszych
urzdnikw i uwagi przed-

sibiorcw na pewno zostan wzite pod uwag,


gdy dojdzie do ich wydatkowania. Dodam jeszcze,
e w ramach tego partnerstwa bdziemy blisko
wsppracowa z drug in-

stytucj reprezentujc interesy przedsibiorcw z


Raciborsk Izb Gospodarcz komentuje Mirosaw
Ruszkiewicz, dyrektor Powiatowego Urzdu Pracy w
Raciborzu.

R E K L A M A

Promocja!
Ulotki
Do koca sierpnia
zamawiajc teczki firmowe
Plakaty
250 wizytwek GRATIS!
Piecztki
Katalogi
Wizytwki
Banery reklamowe
Wydruki wielkoformatowe
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

*)

6 PLUSY BIZNESU

8 lipca 2015, nr 13 (190)

DLA

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski inwestycje

racibrz - stra miejska

Na zakoczenie czekaj jeszcze tylko labirynt i ogrdki jordanowskie.

Mandat do
odpracowania?

leszek iwulski

W poniedziaek 6 lipca
Prezydent Mieczysaw Kieca
w asycie nowego dyrektora WCK Krzysztofa Jarocha
i naczelnika Wydziau Inwestycji Winicjusza Kuleja
oprowadzi dziennikarzy po
Rodzinnym Parku Rozrywki.
Teoretycznie Park jest jeszcze miejscem budowy (prace trwaj jeszcze przy budowie labiryntu oraz ogrdkw
jordanowskich), ale gros
atrakcji przeszed ju odbiory. Wielkie otwarcie najwikszej miejskiej inwestycji nastpi ju 26 lipca. Na chwil
obecn gotowe jest na przykad linarium, ktre moe
by ozdob wikszoci tego
typu obiektw w caej Polsce.
13 metrowa konstrukcja naley do 3 najwyszych w naszym kraju. Jest jednoczenie
najwyej pooon konstrukcj tego typu w Polsce. Powierzchnia bezpieczna okalajca t atrakcj pooona
zostaa na niezwykle zrnicowanym geologicznie podou oferujc korzystajcym z
parku niepowtarzaln okazj
biegania poprawie grskich
zboczach. Mieczysaw Kieca
pokazywa rwnie niedokoczone jeszcze ogrdki
jordanowskie, w ktrych bdzie mona rozpali ognisko,
zrobi grilla (s specjalne
urzdzenia przeznaczone do
tego celu), czy zagra w szaR E K L A M A

chy lub w warcaby. Ukoczone ju cieki pieszo jezdne


s wielofunkcyjne. Korzysta
z nich maj rwnie biatlonici (inwestycja na pewnych
odcinkach bya konsultowana
z naszym medalist olimpijskim Tomaszem Sikor). Docelowo przestrze parku ma
by wykorzystywana rwnie
przez Szko Mistrzostwa
Sportowego. czna dugo
wszystkich cieek liczy sobie kilkanacie kilometrw.
Po odbiorach jest rwnie tor
do driftu oraz kontenerowa
zabudowa, w ktrej znajdzie
si wypoyczalnia sprztu
sportowego. Obok zabudowy
zlokalizowane s dwa tory do
cigania si pojazdw sterowanych za pomoc kontrolera radiowego. Prezydent Kieca zwrci uwag, e jest to
jedna z wikszych inwestycji
tego typu w Polsce. Szef wodzisawskiego magistratu zauway jednak: - nie oddalimy jeszcze tej inwestycji, a
ju pojawiaj si na niej ludzie, ktrzy lubuj si w wandalizmie. Tak jest na przykad
w przypadku parku linowego,
gdzie chuliganom nie wystarczyo pi piwo, ale musieli
take bawi si ogniem. Koszt
naprawy siga 6 tysicy z., a
trzeba bdzie jeszcze wyda
500 z na certyfikaty. - Problemem s rwnie grafficiarze, ktrzy zdyli ju oszpeci amfiteatr i skatepark. Z
tego powodu cay park jest

Fot. Leszek Iwulski

Trzy Wzgrza po odbiorach

Radny Micha Wo proponuje, by mieszkacy ukarani przez stra miejsk mieli


moliwo odpracowania
nalenoci.
Radny w trakcie posiedzenia miejskiej komisji budetu wspomnia, i sysza, e w
niektrych miastach w Polsce
rozwizanie takie funkcjonuje.
Chcia dowiedzie si, czy regulamin stray miejskiej w Raciborzu dopuszcza tak moliwo, a jeli nie - czy nie warto
byoby si nad tym zastanowi.

W przypadku gdy mandat


zostanie wystawiony, nie ma
ju odwrotu. Jedynie co moe
uchroni od pacenia to decyzja prezydenta o anulowaniu
mandatu lub umorzeniu patnoci ze wzgldw spoecznych. - Pomys mi si podoba - przyzna prezydent Lenk
proszc o informacje ze strony radnego w jakich miastach
system taki funkcjonuje, aby
mie podstaw prawn.
ps

region - bezpieczestwo

Prezydent Kieca wizytuje zabudow kontenerow.


monitorowany przez 8 penoobrotowych kamer bezporednio podczonych do
centrum monitoringu stray
miejskiej. Ta ostatnia ju teraz wzmocnia patrole na terenie inwestycji. W przyszoci prezydent Kieca rozwaa
zatrudnienie dodatkowych
stranikw, ktrzy bd stanowi ochron obiektu. Park
Rozrywki ma by motorem
dla miejskiej gospodarki. Inwestycja ma stanowi narzdzie promocyjne, ktre ma za
zadanie przycign turystw
spoza miasta i skoni ich do
zostawienia pienidzy w miecie. Wida jednak rwnie

inne skutki realizacji tego zadania. Prywatni developerzy


s zainteresowani postawieniem wyszych budynkw na
nowo budowanym osiedlu
Batory. W ten sposb daj oni
sygna o tym, e teren sta si
bardziej atrakcyjny z punktu
widzenia inwestora. Na konferencji prasowej Mieczysaw
Kieca rozwia rwnie zudzenia tych, ktrzy myleli,
e park moe by obiektem
przynoszcym zyski. Prezydent zauway, e wynika to
po pierwsze z konstrukcji
umowy o dofinansowanie, po
drugie za z faktu, e obiekt
ma charakter bezpatny.

Bezpatne
szkolenia BHP
Szkolenia przeznaczone s dla wacicieli
firm, kadry zarzdzajcej i pracownikw maych i rednich przedsibiorstw.
Zakad
Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach,
Orodek Ksztacenia Zawodowego w Raciborzu zaprasza na bezpatne szkolenia
w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy, ktre
bd realizowane w ramach
prowadzonej przez Zakad
Ubezpiecze Spoecznych
prewencji wypadkowej.
Szkolenia przeznaczone
s dla wacicieli, kadry zarzdzajcej i pracownikw

maych i rednich przedsibiorstw sektorw: przetwrstwo


przemysowe,
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdw samochodowych i motocykli,
opieka zdrowotne i pomoc
spoeczna, budownictwo,
transport oraz edukacja.
Szkolenia realizowane bd w lipcu i sierpniu. Firmy
zainteresowane szkoleniami
proszone s o kontakt pod
nr tel. 32 415 26 17; 32 415
27 77; 697 818 705 lub za
porednictwem poczty elektronicznej raciborz@zdz.katowice.pl.
p

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 7

8 lipca 2015, nr 13 (190)

DLA

R E K L A M A

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Kupujc

kas fiskaln
3 miesice

rekl amy

Terminale patnicze
Najlepsza oferta na rynku

gratis!
Pierwsza kasa fiskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Odczytaj kod QR

autoryzowany partner:

nowo!
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
www.softib.pl biuro@softib.pl

8 PLUSY BIZNESU

8 lipca 2015, nr 13 (190)

DLA

<< GazetaInformator.pl

kornowac ekologia

racibrz - gospodarka

Kornowac inwestuje w ekologi

Obrady Rady
Konsultacyjnej
przy Prezydencie

Fot. Mariusz Jankowski

Hanna Apacka z Urzdu Gminy Kornowac o inwestycjach proekologicznych w gminie.


leszek iwulski

Procesy termomodernizacji
oraz inne inwestycje proekologiczne pozwalaj na osignicie
efektu ekologicznego poprzez
redukcj poziomu dwutlenku
wgla oraz efektu finansowego.
Prosz nam powiedzie jak
wyglda polityka ekologiczna w gminie Kornowac?
Jako gmina staramy si jak
najszerzej dziaa w zakresie
ochrony rodowiska. Aktualnie jestemy nastawieni przede
wszystkim na zwalczanie zjawiska niskiej emisji, bo wanie ten
problem w najwikszym stopniu
charakteryzuje ten obszar. Od
kilku lat staramy si pozyskiwa
rodki zewntrzne na inwestycje
zwizane z procesami termomodernizacji. W chwili obecnej uda
si nam podda temu procesowi
wikszo budynkw uytecznoci publicznej w gminie. Wszdzie staramy si przynajmniej
wymienia rda ciepa na bardziej ekologiczne, np. na olejowe
lub wglowe opatrzone takimi
certyfikatami, ktre gwarantuj
nam osignicie dobrego efektu
ekologicznego.
Jakie inwestycje proekologiczne prowadzi gmina w
chwili obecnej?
Wiodcym projektem jest
monta instalacji solarnych na
budynkach mieszkalnych. Projektem s objte 452 osoby.
R E K L A M A

Hanna Apacka kierownik Referatu Promocji, Funduszy


Zewntrznych i Edukacji Urzdu Gminy Kornowac (na zdj.)
powiedziaa nam, e gdyby nie wsparcie Wojewdzkiego
Funduszu procesy termomodernizacji obiektw uytecznoci
publicznej mogyby by znacznie odoone w czasie.
Mamy nadziej, e realizacja tej
inwestycji pozwoli nam na to,
by osignity efekt ekologiczny
pozwoli na znaczc popraw
jakoci warunkw ycia mieszkacw, a co za tym idzie na decyzje o pozostaniu w gminie lub
osiedleniu si na jej terenie.

rezerwowej. Decyduje kolejno


zgosze. Pojawienie si listy
rezerwowej ma dla nas jeszcze
jedn zalet. Wskazuje na liczb
mieszkacw zainteresowanych
podobnymi dziaaniami w przyszoci. Cakowity koszt inwestycji nie przekroczy 15 proc.

Jak due jest zainteresowanie projektem?


Mona je okreli jako spore.
452 mieszkacw bierze udzia
w projekcie, ale istnieje tzw. lista rezerwowa, na ktrej znalazo si ju ponad 90 osb. jeli
ktry z mieszkacw z jakiego
powodu zrezygnuje z uczestnictwa, wwczas na jego miejsce
wskakuje wanie osoba z listy

Zwalczanie niskiej emisji to


nie tylko monta instalacji
solarnych, ale rwnie inne
dziaania. Czy mogaby pani
nam je przybliy?
Chodzi przede wszystkim
o procesy termomodernizacyjne. cz z nich realizujemy przy
wsparciu wojewdzkiego Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przykadem takiego dziaania


niech bdzie termomodernizacja szkoy w Kobyli przy ulicy
gwnej. Szkoa ta poddana bdzie wanie termomodernizacji
oraz zabudowaniu kolektorw
sonecznych. Inwestycja ta ju
realizowana od czerwca 2014r.
Fina prac zaplanowano na lipiec
2015r. Inwestycj wspar WFOiGW w Katowicach zarwno za
pomoc dotacji, jak i poyczki,
bo nie wszystkie wydatki da si
zakwalifikowa do dotacji. Cakowity koszt inwestycji wynosi
ok. 3 milionw z.
Na czym bdzie polega termomodernizacja?
Budynek poddawany jest
kompleksowej przebudowie, a
przy okazji docieplany. Docieplone bd ciany oraz sufit.
Wymieniona zostanie stolarka
drzwiowa i okienna. Wymienione bdzie take rdo ciepa. Dodatkowo zabudowane zostan
kolektory soneczne. Te ostatnie
zapewni ciep wod uytkow.
Proces termomodernizacja pozwoli nam na osignicie przyzwoitego efektu ekologicznego
poprzez redukcj poziomu dwutlenku wgla. Warto doda take, e jest to obiekt uytecznoci
publicznej i w ten sposb niejako pieczemy dwie pieczenie na
jednym ogniu. Z jednej strony
bowiem redukujemy poziom zanieczyszcze, z drugiej natomiast
poprawiamy jako infrastruktury spoecznej.

Wiodcymi zagadnieniami
podejmowanymi podczas
obrad byy kwestie zwizane ze szkolnictwem zawodowym.
W rod obradowaa Konsultacyjna Rada Gospodarcza
przy Prezydencie. Leitmotivem
posiedzenia bya moliwo
stworzenia warunkw dla racjonalnie funkcjonujcej, zgodnej
z profilem rynku pracy, edukacji zawodowej. Zebrani przedsibiorcy, prezydent Mirosaw
Lenk, wiceprezydent Wojciech
Krzyek oraz wicestarosta Marek Kurpis starali si wypracowa rozwizania, ktre sprawiyby, e promocja szkolnictwa
zawodowego pojawi si ju na
wczesnym etapie edukacji. Postulowano m.in. wypracowanie
takiego modelu doradztwa zawodowego, ktry sprawiby, e
ucze ju w szkole podstawowej
zaznajomi si z ofert edukacyjn w placwkach ponadgimnazjalnych. Gremium zastanawiao
si ponadto, w jaki sposb promowa zawodowstwow regionie, tak by zyskao ono renom,
utracon jeszcze na pocztku lat
90.
Przedsibiorcy zaproponowali kilka rozwiza w tym zakresie. Wrd pomysw znalazy si m.in. takie koncepcje jak:
stworzenie interaktywnej bazy
edukacyjnej. Taka baza zawieraaby ofert szk zawodowych
oraz przypisan jej ciek kariery w zawodach zwizanych z

wyborem odpowiednich szk.


Wiceprezydent Wojciech Krzyek zwrci uwag na fakt, e
mona sign po sprawdzone
rozwizania spotykane w krajach rozwinitych np. na znane
ju wszystkim wycieczki do zakadw produkcyjnych, czy dni
otwarte w tych zakadach. Ireneusz Burek zwrci si natomiast z
wnioskiem o przemylenie koncepcji wypracowania wieloletniej
strategii dla procesu dydaktycznego, ktry zawieraby w sobie
nie tylko system doradztwa zawodowego, ale take elementy
jego promocji oraz nakrelenie
zwizkw pomidzy procesem
ksztacenia i zmieniajcymi si
potrzebami rynku pracy. Wtki poruszone we wniosku Ireneusza Burka przewijay si w
stanowiskach prezentowanych
przez Janusza Szlapiskiego,
Romualda Kalycioka, Romana
Majnusza. Podczas spotkania
poruszono rwnie kwesti nadchodzcej fali niu demograficznego. Urzd zarysowa trend, jaki uksztatowa si w przecigu
ostatnich kilku lat i wskaza na
zagroenia z nim zwizane. Jest
to niezwykle niepokojce zjawisko, ktre nadzwyczaj mocno
daje si we znaki miastu. W cigu ostatnich 5 lat liczba uczniw
w pierwszych klasach spada o
32 proc. Co wicej, najblisze
5 lat ma przynie analogiczny
spadek o 18 proc.
l

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 9

8 lipca 2015, nr 13 (190)

DLA

pszw sylwetki

Droga krzyowa oczami historyka


Fot. Joanna Paweek

W kilku sowach i kilku obrazach o Pszowskiej Kalwarii.

Pawe Porwo (na zdjciu po lewej) poza muzealnictwem, zajmowa si prac badawcz,
naukow i popularyzatorsk. Na jego dorobek skada si kilka opublikowanych ksiek,
opracowa broszurowych, a take sporo artykuw naukowych, gwnie z zakresu historii
nowoytnej Grnego lska oraz jego zabytkw. Bra take udzia w przedsiwziciach z
zakresu poznania i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu gwnie ratowania,
konserwacji i aranacji zabytkw. Jest autorem wszystkich broszur Zabytki powiatu
wodzisawskiego, ktre ukazay si do tej pory. Zasugi Pawa Porwoa w zakresie ochrony
zabytkw doceni Starosta Wodzisawski, Tadeusz Skatua. W 2012 roku na jego wniosek,
autor Kalwarii Pszowskiej otrzyma zot odznak Za opiek nad zabytkami.

dry Matuszczyk-Kotulskiej.
Mimo wszystko znalelimy
sporo materiaw, ktre pozostay u mnie do momentu
powstawania ksiki - tumaczy Pan Pawe. Niemal
wszystkie zdjcia kapliczek
zamieszczone na kartach
Pszowskiej Kalwarii s autorstwa Pana Pawa Porwoa.
Fotografie wykonywa w lutym oraz kwietniu. Problem
w pracy nad ksik stanowio jedynie zaplecze finansowe.
Ciko byo znale wydawc.
Potencjalny wsppracownik,
wstpnie zainteresowany wydaniem tej pozycji, wycofa
si ze swojej propocyzji. Na
pocztku roku 2015 z inicjatyw wydania ksiki, ktrej
tematem przewodnim bdzie
fenomen pszowskiej Kalwarii
wyszli przedstawiciele Stowarzyszenia Pommy Sobie. Dziki przeznaczonym
na ten cel funduszom, ksika Pszowska Kalwaria, cho
niewielkich gabarytw, ujrzaa wiato dzienne.
Ksika-impuls
Pszowska Kalwaria to
przede wszystkim praca historyczna. Odkrywa to, co do tej
pory pozostawao nieodkryte.
- Praca ta ma ukaza, pomc
wyjani i zrozumie bliej
w jakich okolicznociach powstawaa Kalwaria. Publikacja
skierowana jest do wszystkich,
ktrzy chcieliby bliej pozna

Pszowsk Kalwari, fenomen


tej witej gry. Ponadto, moe stanowi inspiracj dla przyszych pokole zainteresowanych tym miejscem. wiadczy
o tym chociaby moje spotkanie z profesor Swarczewsk.
Pewnego dnia zadzwonia do
mnie z Krakowa. Wraz ze swoimi studentami zajmowaa si
ona badaniem kalwarii warmiskiej. Powicia jej kilka
sezonw badawczych. Interesoway j paralele, poniewa
Warmia te naleaa do Prus.
Natkna si na moj broszurk dotyczc pszowskiej
Kalwatriiw Internecie. Kiedy

oprowadzaem j po Kalwarii
bya zachwycona architektur
kapliczek, poniewa kada z
nich jest inna. Jako e zajmuje
si gwnie studium krajobrazu, take zadrzwienie terenu
zrobio na niej ogromne wraenie - podsumowuje Pan Pawe.
Prawdopodobnie nie wyczerpano wszystkich materiaw
archiwalnych znajdujcych si
przy parafii NNMP w Pszowie.
Ksika Pana Pawa Porwoa nie ma bowiem charakteru
monograficznego. Kalwari
mona opisywa z perspektywy historycznej, spoeczno-gospodarczej, krajobrazowej.

sta opiek koordynatorw


prywatne ubezpieczenie
mieszkanie i wyywienie
wysokie wynagrodzenie
szkolenia oraz premie
legaln prac

R E K L A M A

19 czerwca w Domu Parafialnym w Pszowie odbyo si spotkanie z Pawem Porwoem,


autorem ksiki dotyczcej pszowskiej Kalwarii. Publikacja zawiera informacje dotyczcych
genezy, dziejw i budowy kaplic cao uwieczona jest zdjciami.
anna zganiacz

To wanie najwiksza
sia takich miejsc jak nasza
Pszowska Kalwaria: najbardziej konkretna, ludzka historia czy si w nich z najgbsz metafizyk. Prawda ycia
spotyka si tu z prawd zbawienia. Zawsze syszaem je tu
razem jako jeden dwik: metaliczny stukot kopalnianych
maszyn i wagonw z wglem
oraz nioscy si przez tysiclecia (a i wieczno ca) stukot
motw wbijajcych gwodzie
w krwawice ciao Jezusa. Stopione w jedn cao, w jedn
syntez aski i wolnoci, daru i zadania - we fragmencie
wstpu do ksiki Pszowska
Kalwaria autorstwa ksidza
Jerzego Szymika perspektywa
osobistych wspomnie zwizanych z tym miejscem czy
si ze sfer metafizyczn. Pawe Porwo z kolei zebra historyczne detale i opatrzy je
zdjciami m.in. swojego autorstwa. Powstaa ksik,
ktra jest namiastk tego, co o
Kalwarii mona napisa. Stanowi jedn z perspektyw patrzenia na to miejsce. Dochd
ze sprzeday publikacji, ktra
ukazaa si w nakadzie okoo
tysica egzemplarzy przeznaczony jest na wychowankw
wietlicy Gniazdo majcej
swoj siedzib w Pszowie.

Od broszury do ksiki
- W 2007 roku na promocji broszurki Zabytki powiatu wodzisawskiego dotyczcej paacyku w Kokoszycach,
znanego domu rekolekcyjnego obecny by proboszcz parafii Narodzenia Najwitszej Marii Panny w Pszowie,
ksidz Jzef Fronczek. Wtedy
te wywizaa si rozmowa, w
trakcie ktrej pojawi si pomys na temat kolejnej publikacji. Mijao niemale sto lat
od powstania Kalwarii, dlatego proboszcz pszowskiej Bazyliki zaproponowa, by to
wanie na niej skupi swoj uwag - wspomina autor
ksiki Pszowska Kalwaria,
pan Pawe Porwo. Praca nad
ksik, ktrej promocja odbya si 19 czerwca tego roku,
rozpocza si ju w zasadzie
przy okazji przygotowywania
kolejnej z cyklu broszur dla
serii wydawniczej Starostwa
Powiatowego w Wodzisawiu lskich. - Kiedy zaproponowaem temat przewodni
kolejnej broszury, przyznam
si, e nie wiedziaem kompletnie nic. Miaem jedynie wiadomo tego, gdzie
ta Kalwaria si znajduje. Od
czasu do czasu zachodziem
tam w Wielkim Pocie, czy
przed odpustami, ale kto zbudowa?, kiedy zbudowa?, jak
wyglday problemy zwiza-

ne z zaistnieniem tej Kalwarii? - nie miaem wiadomoci takich faktw - mwi Pan
pawe Porwo. Informacje w
niej zawarte autor opar na
materiaach rdowych odnalezionych w archiwum Parafii Narodzenia Najwitszej
Marii Panny w Pszowie.
Odkry nieodkryte
Prace nad ksik byy o
tyle utrudnione, e nie istnieje adna literatura dotyczca
Kalwarii. Wzmianki na jej temat mona odszuka w monografii historycznej Pszowa
napisanej przez Ludwika
Musioa, Kronice Pszowa
Konstantego Kowola. - Caa
nadzieja pozostaa w materiaach archiwalnych. Moim
przewodnikiem po dokumentach zostaa Aleksandra Matuszczyk-Kotulska. Dziwnym
zbiegiem okolicznoci, autorka monografii dotyczcej
Pszowa, miaa problemy ze
znalezieniem dokumentw,
ktre przewiny si przez
jej palce niemale dwa lata
wczeniej. By moe wynikno to z faktu, e materiay
s nieuporzdkowane. Cz
moga zosta przewieziona
do archiwum archidiecezjalnego. W zwizku z tym niektre zdjcia z mojej pracy s
wykonane na podstawie uj
zawartych w ksice Aleksan-

Przewz osb
Polska Niemcy Polska

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
667 383 085
www.przewozyosobpolska.pl

10 Reklama

poligrafia reklama >>>

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

% 01
5 8.2
- 31.0

CH Auchan Racibrz

R E K L A M A

665 223 279

/MydlarniaSkarbyZiemi

GazetaInformator.pl >>

Reklama 11

8 lipca 2015, nr 13 (190)

region turystyka

Idealne miejsce
na rodzinn wycieczk!
S takie miejsca na Opolszczynie - czsto w pobliu naszego miejsca zamieszkania,
o ktrych nie mamy pojcia,
a s godne uwagi i obejrzenia.
Warto je odwiedzi ze znajomymi lub rodzin, by ciekawie
spdzi weekendowy czas. Marzysz o podrach i zobaczeniu
najpikniejszych budowli wiata? Zacznij od wycieczki do Olszowej, gdzie znajduje si Park
Miniatur Sakralnych. Najpikniejsze katedry i bazyliki zbudowano w skali 1:25. To nie
lada gratka, bowiem tylko tu
prawdziwe dziea sztuki s na
wycignicie rki.
Zwiedzanie parku to niezwyka wyprawa do historycznych miejsc, ktre wpyny na
losy wiata. Mona przyjrze
si z bliska i dotkn detali architektonicznych Bazyliki Grobu Paskiego w Jerozolimie,
Sanktuarium Matki Boej w
Fatimie oraz Bazyliki w. Piotra w Rzymie, a take kilkunastu innych najsynniejszych
budowli sakralnych. Najwiksza miniatura ma prawie 5
metrw! Wkrtce kolekcja powikszy si o nowe obiekty. Bd wrd nich: sanktuarium z
Jasnej Gry, Katedra w. Pio-

Fot. Park Miniatur Sakralnych

Park Miniatur Sakralnych w Olszowej.

Miniatury znajduj si na terenie piknego parku


o powierzchni 20 tys. metrw kwadratowych.
tra i Najwitszej Marii Panny
w Kolonii oraz Katedra Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. Atrakcyjno tej niezwykej
ekspozycji podnosi otoczenie
przepiknego parku i bliskie
ssiedztwo Gry witej Anny.
W zabytkowych budynkach
z przeomu XIX/XX wieku po
byej stadninie koni powstay
lokalne uytkowe. Obecnie, budynki zostay odrestaurowane,
a ich wystrj jest poczeniem
klasyki z nowoczesnoci. W
kompleksie czeka na Pastwa
pensjonat Zota Podkowa,
restauracja Spichlerz z przepikn stylow sal bankietow Pod Zotym Rogiem. Wystrj pomieszcze to poczenie

klasyki z nowoczesnoci. Starannie przeprowadzone prace


remontowe pozwoliy zachowa pierwotny wygld zabytkw. Ale to nie koniec atrakcji!
Z myl o dzieciach w wieku
od 3 do 13 lat powsta stumetrowy park linowy z domkami
na drzewach, przeszkodami i
tyrolkami. Natomiast na najmodszych czeka Bajkowy Sad,
dua bawialnia, w ktrej mona spotka ulubione bajkowe
postaci. Olszowa ley w powiecie strzeleckim na Opolszczynie, bezporednio przy zjedzie
z autostrady A4 o tej samej nazwie - okoo 50 minut jazdy od
Raciborza i 30 minut jazdy od
Opola.

Park Miniatur Sakralnych, ul. Hodowlana 5, Olszowa (gmina Ujazd, woj. opolskie)
tel. 607 706 202, www.miniaturyolszowa.pl
Czynne: od pn do pt - 10.00 - 18.00, sob. i niedz. - 10.00 - 19.00
Artyku sponsorowany

racibrz - rozrywka

Aktywne wakacje z OSiR Racibrz


Wakacje to czas sprzyjajcy uprawianiu sportw i
aktywnemu wypoczynkowi
na wieym powietrzu. Gdzie
zatem znale odpowiednie
miejsce, czce dobr zabaw
z aktywnoci?
Orodek Sportu i Rekreacji
w Raciborzu zachca do korzystania ze swoich obiektw. Na
ochod w gorce dni proponuje basen w Oborze. Dla lubicych ruch Fit Park, korty
tenisowe lub bieni. Szukajcym dobrej rozrywki poleca
aquapark H2Ostrg z licznymi
wodnymi atrakcjami.
Dzieci, modzie i doroli,
ktrzy zdecyduj si spdzi
wakacje w miecie, na nud
z pewnoci narzeka nie bd. Miasto Racibrz, jak co
roku przygotowao dla swoich mieszkacw wachlarz
atrakcji dostpnych w swoich
placwkach. Wakacje kojarz
nam si przede wszystkim ze
socem i upaami. Ten czas
zapewne najlepiej spdzi nad
wod. Idealnym miejscem na
wypoczynek pod chmurk
bdzie kpielisko Obora przy
ul. Markowickiej. - Oprcz basenu, brodzika i krtej zjedalni do dyspozycji uytkownikw s rwnie boiska
do gry w siatkwk plaow,

Fot. OSiR Racibrz

Orodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu zachca do korzystania ze swoich obiektw.

W wakacje czas najchtniej spdzamy nad wod. Do dyspozycji mieszkacw


Raciborza jest otwarte kpielisko Obora oraz aquapark H2Ostrg.
mini koszykwk oraz mini
golfa. Od tego roku dla najmodszych jest jeszcze plac zabaw. To wspaniae miejsce na
odpoczynek dla caej rodziny,
szczeglnie, e basen znajduje
si w bliskim ssiedztwie malowniczego Arboretum Bramy
Morawskiej - zachca do korzystania z kpieliska w upalne dni Krzysztof Borkowski,
wicedyrektor Orodka Sportu
i Rekreacji w Raciborzu, zarzdca aquaparku H2Ostrg. Tu za bram kpieliska znaj-

duje si wiata rowerowa oraz


kuchnia letnia, z ktrej miao mog korzysta wszyscy
ci, ktrzy wybrali si w nasze
strony na wycieczki rowerowe
- dodaje Krzysztof Borkowski.
Dla amatorw wodnych
zabaw OSiR posiada jeszcze jeden atrakcyjny obiekt
- aquapark H2Ostrg przy
ul. Zamkowej. Pywalnia wyposaona jest w dwa baseny,
brodzik, dwie zjedalnie - rury, jakuzzi oraz dobrze rozbudowan stref SPA, z saun,

grot nien, solank oraz


biczami wodnymi. Ponadto,
do dyspozycji uytkownikw
s dmuchane zabawki, wodny
tor przeszkd, maa lizgawka dla dzieci czy miejsca do
gry w wodn pik i siatkwk. Czy wieci soce, czy pada
deszcz w aquaparku pogoda
jest zawsze idealna na dobr
zabaw. Warte podkrelenia
s rwnie przystpne ceny
biletw. Obiekt posiada ulgi
dla klientw, m.in.: uczniw,
studentw, emerytw, niepe-

nosprawnych, wielodzietnych
rodzin oraz grup zorganizowanych. Ceny zrnicowane s
rwnie pod ktem pory dnia i
tygodnia. Z aquaparku mona
korzysta na podstawie jednorazowej wejciwki lub karnetu, honorowane s take karty
multisport.
Idealnym miejscem na letni aktywno jest rwnie pooony nieopodal aquaparku
Fit Park, czyli siownia pod
chmurk poczona ze Skate
Parkiem oraz zrcznociowym
placem zabaw dla najmodszych. Z tych atrakcji korzysta
mona do woli i bezpatnie.
Nieopodal siowni na wieym
powietrzu s cztery korty tenisowe. Zagra w tenisa mona
o kadej porze, niezalenie od
pogody, bowiem jeden z kortw usytuowany jest pod zadaszeniem. Dwa korty posiadaj
naturalne podoe, pozostae
sztuczne. Kilka krokw dalej,
obok funkcjonujcego zim
lodowiska Piastor, znajduje si krgielnia, gdzie mona
mio spdzi czas z ca rodzin lub znajomymi. - Jako jedni z nielicznych w kraju mamy
profesjonaln, atestowan,
sportow krgielni, w ktrej
organizujemy turnieje oglnopolskie - podkrela Jerzy Kwany, dyrektor Orodka Sportu
i Rekreacji w Raciborzu. Tu
obok znajduje si jeszcze stadion OSiR, na ktrym odbywaj si due imprezy sportowe i rozrywkowe. Ponadto
kady chtny moe skorzysta

z znajdujcej si tam bieni lekkoatletycznej okalajcej


boisko.
Raciborski Orodek Sportu i Rekreacji dysponuje dodatkowo nowoczesn hal widowiskowo - sportow Arena
RAFAKO, zlokalizowan przy
ul. kowej. Na miejscu do
dyspozycji wszystkich chtnych jest dobrze wyposaona
siownia, sauna oraz sala fitness. Majc do dyspozycji takie warunki do wicze i rekreacji, moemy codziennie
doadowywa si porzdn
dawk endorfin, a przy okazji,
dobrze si bawi i spala kalorie, w kocu w zdrowym ciele,
zdrowy duch.

Orodek Sportu
i Rekreacji w Raciborzu
ul. Zamkowa 4
tel. 32 415 37 17
www.osir-raciborz.pl

12 Reklama

wizytwki ulotki >>>

8 lipca 2015, nr 13 (190)

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Reklama 13

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<<< wydruki wielkoformatowe


R E K L A M A

HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
- oprawy owietleniowe
- rda wiata
- kable i przewody
- aparatura elektryczna
- obudowy i rozdzielnice
- osprzt elektroinstalacyjny
- elementy automatyki przemysowej
ALFA ELEKTRO, Racibrz, ul. Czstochowska 8
tel.: 32 777 43 39, 32 777 43 18
raciborz@alfaelektro.com.pl, www.alfaelektro.com.pl

14 Zdrowie
marklowice zdrowie

Bezpatna mammografia w Marklowicach

Na badanie mona przyj w dowolnym terminie. Nie obowizuj zapisy.


dominika szczyrba

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skodowskiej-Curie Oddzia w Gliwicach zaprasza


panie w wieku od 50 do 69 lat
na bezpatn cyfrow mammografi. Mammobus bdzie sta
przy Urzdzie Gminy Marklowice 10 lipca w godzinach od 8.30
do 15.30 oraz 13 i 14 lipca w godzinach od 10.00 do 17.00. Naley pamita o zabraniu ze sob
dowaodu osobistego oraz zdj
z poprzedniej mammografii. Na
badanie nie trzeba si wczeniej
umawia. Kobieta sama moe
zdecydowa kiedy przyjdzie je
wykona. Wicej informacji pod
nr tel. 32 278 98 96.

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Zdrowie 15

8 lipca 2015, nr 13 (190)

region sport

Ruszy Rajd rodowisk Trzewociowych


leszek iwulski

Rajd rodowisk Trzewociowych zosta zorganizowany po raz siedemnasty. Jego


uczestnicy, ktrzy na co dzie
trenuj swoj siln wol w tym
czasie bior w karby rwnie
swoje ciaa. Maj do przebycia 3000 kilometrw. Oczywicie jad etapami. Niektrzy na
10, inni na 50, czy 100 kilometrw. Objedaj Polsk. Gdy
schodz z rowerw, opowiadaj o swojej codziennej walce z naogiem. Z butelk, ktra
wyrwaa ich z normalnego ycia. Opowiadaj swoje histoR E K L A M A

Pracownia
Protetyczna
Izabela Kuczmierczyk
Racibrz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez

rie i ostrzegaj. Ta przestroga


dotyczy bardzo wielu ludzi w
Polsce i dlatego ich wiadectwo jest tak wane. Mwi jak
alkohol rujnuje ycie rodzinne,
jak amie niby zapak kariery
zawodowe, nadzieje na przyszo. Jak dewastuje organizm. Po drodze ludzie dobrej
woli udzielaj im schronienia,
czstuj posikami, zapewniaj nocleg, wspieraj tym, co
jest dla wsplnoty ludzkiej najwaniejsze - dobrym sowem i
poczuciem solidarnoci. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaci Czowieka
Tcza.

Fot. Dominika Rudzka

Eurodeputowany Bolesaw Piecha yczy uczestnikom rajdu poamania szprych.


Katarzyna Dutkiewicz ze
stowarzyszenia ju teraz zaprasza na spotkanie z uczestnikami rajdu na jego mecie.
Cel rajdu jest niezmiennie
ten sam. Zgodny z ide zaproponowan p. Mariana
Niewiadomskiego. Najlepiej
z naogiem walczy przez
aktywno fizyczn. Hartowa ciao, a poprzez to rwnie wol. Jednoczenie
dziki rajdowi promujemy
Racibrz, Ziemi Raciborsk.
Widz nas w caej Polsce. Sysz nas w caej Polsce. Rajd
pokazuje, e fajne inicjatywy mog si narodzi wszRowerzyci objad Polsk ju po raz 17.
Bd mie tylko trzy dni odpoczynku. Do Raciborza wrc 8 sierpnia.
dzie i e rodz si wanie u
nas. Impreza przetrwaa tyle lat wanie dlatego, e ta
idea si przyja - komentuje
Katarzyna Dutkiewicz, ktra
od szeregu lat zwizana jest
z organizacj imprezy. Dla

niej rajd to przede wszystkim kontynuacja idei Mariana Niewiadomskiego. Tam


gdzie jest zdrowe ciao, gdzie
jest fizyczna aktywno, alkoholizm ma mniejsze szanse na zwycistwo. Zako-

czenie rajdu odbdzie si 8


sierpnia. Tradycyjnie ju rowerzyci zostan powitani
przez mieszkacw miasta w
Ocicach. Na terenie tutejszej
szkoy odbdzie si piknik rodzinny.

16 Motoryzacja

Motorady:
krzysztof ksik

Sabe chodzenie naszej


klimatyzacji, parowanie szyb
i nieprzyjemny, wydobywajcy si z wentylacji zapach to
niewtpliwe sygnay, e musimy interweniowa. Co powinnimy robi, aby cieszy si z
przyjemnego chodu w czasie
upalnych dni? Minimum raz
w roku powinnimy dokona
standardowych czynnoci.
Serwis klimatyzacji bdzie polega na sprawdzeniu
prawidowoci pracy ukadu
oraz jego szczelnoci. Przyczynami nieprawidowego dziaania mog by: uszkodze-

8 lipca 2015, nr 13 (190)

Serwis klimatyzacji

nia mechaniczne, utrudniony


przepyw powietrza w wyniku
zabrudzenia filtra kabinowego, skraplacza lub parownika, a take wyciek czynnika z
ukadu. Jeeli ilo czynnika
w ukadzie zmniejsza si o 50
procent to klimatyzacja praktycznie przestaje chodzi
wntrze pojazdu. Nieszczelno naley wykry i usun,
a nastpnie napeni ukad
nowym czynnikiem chodniczym.
Wymiana filtra kabinowego oraz czyszczenie
kanaw
doprowadzajcych powietrze do kabiny. Zanieczyszczony filtr

NAPRAWY POWYPADKOWE

kabinowy oraz kanay doprowadzajce powietrze do kabiny znacznie ograniczaj napyw powietrza do wntrza,
zwikszaj obcienie silnika
dmuchawy, co prowadzi do
jego przegrzania i uszkodzenia. Filtr naley wymienia, a
kanay oczyci.
Dezynfekcja ukadu.
Elementem schadzajcym
powietrze dostajce si do
wntrza pojazdu jest parownik. Przy schadzaniu powietrza na powierzchni parownika osadza si skroplona para
wodna. Krople wody spywajce z parownika powinny bez
przeszkd wydostawa si na

MECHANIKA POJAZDOWA

zewntrz samochodu. Jeeli tak si nie dzieje, znaczna


ilo skroplin wpywa do wntrza samochodu i wnika w materia dywanikw i wykadzin
guszcych. Wilgo we wntrzu pojazdu sprzyja rozwojowi alergennych drobnoustrojw i grzybw, jest przyczyn
cigego zaparowania szyb i
przyspieszonej korozji nadwozia. Kana odprowadzajcy
wod musi zosta oczyszczony. Usuwanie zanieczyszcze
osadzonych na powierzchni parownika wymaga uycia
chemicznych rodkw odkaajcych dozowanych za pomoc
specjalnych narzdzi.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

pomoc
drogowa

AUTO-GARA

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
Racibrz, ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9

tel. kom. 0601 516 085


tel/fax 032 415 32 23

www.karcz.ppsi.pl

<< GazetaInformator.pl

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Uzupenianie oleju w
ukadzie. Uzupenianie oleju
w ukadzie ma na celu zapewnienie naleytego smarowania
sprarki. Sprarka jest najdroszym elementem skadowym ukadu klimatyzacji. Praca bez wymaganej iloci oleju
zawsze prowadzi do jej awarii.
Naprawa jest bardzo kosztowna i bardzo czsto wie si z
wymian.

Opisane wyej czynnoci


kontrolno-obsugowe powinny by wykonywane co roku, najlepiej przed okresem
wzmoonego wykorzystywania pojazdu. Regularne serwisowanie klimatyzacji zapobiega awariom i kosztownym
naprawom a take przyczyni
si do naszego dobrego samopoczucia.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Ogoszenia 17

8 lipca 2015, nr 13 (190)

R E K L A M A

poligrafia reklama >>>

32 414 90 30, 533 355 277


Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

wizytwki
ulotki
plakaty
katalogi
tel.
32 414 90 30
533 335 277

PRODUCENT OGRODZE BETONOWYCH

Dzimierz, ul. Rzuchowska 37 a


tel. 32 42 78 292
kom. 604 251 289, 608 469 112
www.alpa.rybnik.pl
e-mail: biuro@alpa.rybnik.pl

18 Ogoszenia

8 lipca 2015, nr 13 (190)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE
Kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem od 4,9% i prowizj od
2%!Nie zwlekaj i zaoszczd kilkaset zotych na miesicznych ratach!Zadzwo lub wyslij sms o treci kredyt na nr 882-19-34-34 lub
882-19-33-33
Poyczki pozabankowe na raty
nawet do 30 tys z, Szybkie chwilwki! Najwysza przyznawalno,
pienidze w 15 minut na koncie.
Tel. 882-19-34-34, 882-19-33-33.

praca
Podejm prac jako opiekunka osoby starszej lub dziecka
na terenie Raciborza lub okolic.
Posiadam odpowiednie kwalifikacje. Tel. 797 638 860
Zatrudnimy kucharza, kuchark
w Restauracji Dzika Ra w Raciborzu. Wymagane dowiadczenie.
Tel.608-455-912
ATERIMA MED Opiekunki osb
starszych w Niemczech
tel. 32 506 55 87
Poszukiwany kierowca do rozwoenia pizzy w Raciborzu. Kontakt
w godz. 10-20 pod nr 608-455912
Akupunktura,
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena, depresja,
uszczyca, niewydolno krenia.
Rejestracja tel. 781 289 867
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
SPRZEDAM ST DO
PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY CENA 300 Z
tel. 602150886
KOMIS LOMBARD
Niskie oprocentowanie
Poyczki pod zastaw
(dla emerytw i rencistw
10% zniki)
Racibrz, ul. Staszica 8 (wejcie
od podwrza)
Tel. 32 419 01 95, 502 633 072

zdrowie
Poradnia Ortopedyczna

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Praktyka stomatologiczna
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz,
ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK
Gabinet Bioenergoterapii.
Schorzenia krgosupa i narzdw ruchu, stany blowe, choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18

nieruchomoci
Sprzedam
wyremontowany dom w Pietrowicach Wielkich o pow. ok 125m2 z poddaszem uytkowym. Kuchnia,
2 azienki, 5 pokoi, garderoba, suszarnia, czciowo podpiwniczony. Cena 350 tys. z.
Kontakt 794 211 374 po 19.00.
Mieszkanie 47m2 w centrum
Raciborza do wynajcia od 1.VI
.2015r. I p., umeblowane, wyposaone, ciepe, jasne z balkonem.
Tel. 32 415 24 73 , 609513031
Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a.
Dom do zamieszkania, stan dobry, posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy 605
742 269

Rejestracja tel. 32 755 21 31

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!
AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT
SAMOCHODW

ALUZJE ROLETY
Najtasze aluzje / rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351
Racibrz, ul. orska 1a

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

tel. 509 289 833


ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz,
ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.delfin-raciborz.pl

PRANIE DYWANW,
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE, PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE CIAN
I ELEWACJI.
Tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875
Racibrz Ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl
GWARANTOWANY EFEKT!
Malowanie wntrz oraz elewacji,
tapetowanie, nakadanie gadzi,
stawianie pyt gipsowo-kartonowych, monta okien, drzwi oraz
paneli. Wykoczenie wntrz.

weterynaria

Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita & Barbara
Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl

usugi
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn Kole i okolice
tel. 511 929 121
Lokal do wynajcia w
Raciborzu (centrum w ssiedztwie
lokali
handlowych, dogodny dojazd, parking, media) Rne opcje:
samodzielne biuro, sala szkoleniowa, stoisko sprzeday.
Mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22
(dostpny od 10 czerwca)

Kontakt: 606-505-169

KREDYT

100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113
KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw.

Najnisze oprocentowanie.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. orska 1a

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
- Nie wyrzucaj.
Przynie - sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn. - pt.: 10 - 17
Racibrz,
ul. Ogrodowa 10

(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 692-979-492,
797-638-860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio,solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
tel. 32 415 18 86

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

8 lipca 2015, nr 13 (190)


racibrz - ZAMEK - 10 LIPCA

Teatr Muzyczny na zamkowej scenie


W pitkowy wieczr na
scenie plenerowej na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu zagoci czar
operetki i musicalu. Przed publicznoci zaprezentuj si
znani i lubiani artyci z Teatru
Muzycznego w Poznaniu, ktrym bd towarzyszy dwie
pary baletowe. Teatr dziaa od
1956 roku. Powoa go do ycia
Zbigniew Szczerbowski, ktry
sta si jednoczenie pierwszym reyserem. Jego zaproszenie przyjli solici, ktrych

nazwiska uchodziy za znaczce w wiecie polskiej operetki:


Izabela Ferency, Irena Schulz-Kruk, Ludmia Szwabowicz,
Erika Wosiska, Jerzy Golfert, Janusz Golc. Oprcz znanych artystw do pracy zaangaowano rwnie uczniw i
studentw szk muzycznych
oraz piewakw i tancerzy
amatorw. Pierwszy dyrektor Jan Teresiski zdecydowa si take na wspprac
z Orkiestr Zwizkw Zawodowych. Upr i determinacja

kolejnych dyrektorw Zbigniewa Szczerbowskiego i


Zygmunta Wojciechowskiego stworzyy fundamenty pod
dalszy rozwj. Dzi Teatrem
Muzycznym w Poznaniu kieruje Przemysaw Kieliszewski, prawnik z wyksztaceniem
muzycznym, menader kultury, ktry stawia na teatr muzyczny w szerokim rozumieniu od klasycznej operetki
poprzez koncerty, wieczory
muzyczno-poetyckie, spektakle edukacyjne, przedstawie-

nia dla dzieci i modziey po


musicale. A jacy wystpi artyci? - Niech to pozostanie do
dnia koncertu tajemnic. Na
razie moemy zdradzi tylko
tyle, e bd to dwie solistki i
dwch solistw oraz dwie pary
baletowe - mwi Grayna Wjcik. Na koncert zapraszaj Powiat Raciborski oraz Agencja
Promocji Ziemi Raciborskiej i
Wspierania Przedsibiorczoci
na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wstp bezpatny.

WODZISAW - PARK MIEJSKI - 24-25 LIPCA

RACIBRZ - MUSZLA KONCERTOWA - 12 LIPCA

Najcieplejsze Miejsce na Ziemi

Koncert Zgredybillies

Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae zblia si wielkimi krokami. 24-25 lipca w Parku Miejskim w Wodzisawiu lskim
odbdzie si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza
kilka tysicy osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum miejskiego
parku tworzy niesamowity
klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka
reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Do tej pory
na festiwalu wystpili midzy
innymi Bednarek, Raggafaya,
East West Rockers, Jamal,
Habakuk i Dreadsquad. W
tym roku Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbdzie si ju
po raz dwunasty. Pierwszego dnia, tak jak w latach poprzednich, zabrzmi dwi-

W niedziel, 12 lipca o
godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu
wystpi zesp Zgredybillies.
Zesp istnieje od 2010 roku
i powsta z fascynacji muzyk
lat 50tych. Muzycy inspiruj
si twrczoci Elvisa Presleya,
Eddiego Cocrana i Johnego Casha. Styl rockabilly towarzyszy
grupie od samego pocztku.
Pocztkowo zesp gra covery.
Jednak ju w 2011 roku Zgre-

ki soundsystemw. W pitek
dla publicznoci wystpi Dr
Love, Slaveah, Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad, Pozyton
Sound, Yardee Crew, Foliba &
Ablaye Badji. Odbd si tak-

e warsztaty na bbnach afrykaskich. W sobot wystpi


zespoy na ywo. Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour, Damian SyjonFam.

dybillies wydali swoj pierwsz


pyt, ktra nosia tytu Prosz
Pani. Debiut okaza si bardzo
udany, a piosenka Cae ycie
na kredycie przez wiele dni
znajdowaa si na licie przebojw Programu Trzeciego Polskiego Radia. W poowie 2014
roku zesp wyda swoj drug
pyt Wirtuozi nietaktu. W
midzyczasie muzycy wystpili take w programie telewizji Polsat Must Be The Music.

Zyskali uznanie jury. Muzyk


gran przez Zgredybilles mona okreli mianem rocknrolla, rythm and bluesa i country.
Suchacz dziki oryginalnym i
ywym dwikom moe da si
porwa. Skad zespou prezentuje si nastpujco - Andrzej
Trojak (piew, harmonijka ustna), Remigiusz Hadka (gitara,
piew), Artur Kudacik (kontrabas, piew) i Damian Drzymaa
(perkusja, piew).

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
10 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ
W pitek, 10 lipca o godz. 18.00 na zamkowym dziedzicu wystpi artyci z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Na scenie
zaprezentuj si solici oraz dwie pary baletowe. Wstp wolny.
10 LIPCA - MUZEUM - RACIBRZ
W pitek, 10 lipca o godz. 17.00 w Muzem w Raciborzu odbdzie
si wystawa Joanny Przybyy Kolekcja II.
11 LIPCA - BOISKO - GODW
W sobot, 11 lipca na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Godowie odbdzie si Mroczny Zlot Motocyklowy.
Pocztek zlotu o godz. 11.00. Na godz. 13.00 zaplanowano natomiast parad motocyklow. Podczas imprezy odbd si take
koncerty zespow Blend i Marcina Goka z kapel Roog.

29 LIPCA - RCK - RACIBRZ


29 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty cyrkowe. Koszt udziau 10 z.
30 LIPCA - RCK - RACIBRZ
30 lipca o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21 odbd si warsztaty teatru obrazkowego dla
dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Koszt udziau 10 z.
31 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ
31 lipca na zamkowym dziedzicu bdzie mona obejrze film
Wadca Piercieni. Projekcja rozpocznie si o godz. 21.00 i
zostanie zorganizowana w ramach Objazdowego Kina Allegro.
R E K L A M A

11 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ


W sobot, 11 lipca o godz. 17.00 na scenie Zamku Piastowskiego
w Raciborzu odbdzie si recital wokalistw z Kuni Raciborskiej.
12 LIPCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
W niedziel, 12 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowe Parku
Roth w Raciborzu odbdzie si koncert zespou Zgredybllies.
17 LIPCA - ZAMEK - RACIBRZ
W pitek, 17 lipca o godz. 18.00 na zamkowej scenie wystpi
Yaga Kowalik. Artystka piewaa piosenki z repertuaru Edith
Piaf.
19 LIPCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
W niedziel, 19 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku
Roth w Raciborzu wystpi Grupa Bez Nazwy.
26 LIPCA - MUSZLA KONCERTOWA - RACIBRZ
26 lipca o godz. 17.00 w muszli koncertowej Parku Roth w Raciborzu wystpi Barbara Broda-Malon z zespoem. Wokalistka bdzie piewaa piosenki Marka Grechuty oraz Anny German.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

1 SIERPNIA - ZAMEK - RACIBRZ


1 sierpnia o godz. 17.00 na dziedzicu Zamku Piastowskiego
w Raciborzu rozpocznie si Intro Electronic Music Festiwal. Wystpi midzy innymi XXANAXX, The Dumplings,
Yoachim, Band Of Endless Noise, Sudarynja Electro.
Bilety na festiwal w cenie 30 z.
14-16 SIERPNIA - G5 - RACIBRZ
Tegoroczna edycja Raciborskiego Konwentu Mionikw
Fantastyki i RPG Goblikon odbdzie si 14-16 sierpnia w
Gimnazjum nr 5. Tym razem konwent odbdzie si pod hasem
Wojny mitw.

20 Reklama

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

Podrujesz Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!

Zmiana w kursowaniu autobusw Travel-Bus nastpia 28-30 czerwca.


Poniej zamieszczamy nowe kursy.
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice


(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

kursy od poniedziaku do pitku


kursy w soboty

5.15
-

6.45 8.15

10.45 13.15 14.45

kursy codziennie

6.45

10.45

kursy w soboty

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


kursy od poniedziaku do pitku
kursy w soboty

6.45
-

kursy codziennie

9.00

kursy w soboty

12.45

6.30

12.20

5.10

6.30

12.20

Odjazdy: Krakw MDA

9.00 10.45 12.45 15.00 16.30


-

12.35 17.30

9.30

12.35 17.30

Dodatkowo od wrzenia 2015 roku autobusy: z Raciborza do Katowic o godz.


17.15 i z Katowic do Raciborza o godz. 18.45 bd kursowa od poniedziaku do
pitku oraz z Raciborza do Katowic o godz. 14.45 i z Katowic do Raciborza o
godz. 16.30 bd kursowa w soboty.

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.
Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem autobusw od 16 do 60 miejsc.

Bilety w konkurencyjnej cenie, od lipca 2015 r. dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc.

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24
tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62
www.travel-bus.com.pl

You might also like