You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 13 (190)

8 LIPCA 2015

ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski - komunikacja

Kopotliwy transport

Przebudowa
ulicy Chrobrego

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

MZK po wyjciu Jastrzbia Zdroju jest w bardzo trudnej sytuacji.


Jego zniknicie oznacza problemy.
leszek iwulski

Gwnym tematem ostatniej sesji Rady Miasta Wodzisaw lski bya kwestia
organizacji transportu zbiorowego. Palc kwesti stao si bowiem samo istnienie
Midzygminnego Zwizku
Komunikacyjnego,
poniewa Jastrzbie Zdrj zadeklarowao ch opuszczenia
jego szeregw. W tej sytuacji
(Jastrzbie jest najwikszym
patnikiem w MZK) dalsze
funkcjonowanie zwizku wydaje si mocno problematyczne. Krok Jastrzbia podyktowany jest finansami. W
miecie dziaa Przedsibiorstwo komunikacyjne PKM,
ktre stoi na skraju bankructwa. Zatrudnia ok. 200 osb,
w wikszoci mieszkacw
Jastrzbia. Wystpienie Jastrzbia Zdroju z MZK miaoby przynie PKM moliwo organizacji transportu
publicznego. Dlatego te radni pod naciskiem pracownikw jeszcze w styczniu przyjli wniosek o wystpieniu
miasta ze struktur zwizku.
Jastrzbie w cigu p roku
miao przedstawi swoj decyzj pozostaym czonkom
Zwizku. Niestety radni innych gmin skar si, e ich
kontakt z miastem jest sporadyczny i ograniczony. Losy
zwizku s tym bardziej zagroone, e take inne gminy
myl o podeniu jastrzbsk drog. Ju w 2013 r. ruch
w tym kierunku wykona Wodzisaw lski. Dzisiaj myl
o nim Rydutowy. Radni tego miasta w dniu 18 czerwca podjli decyzj o wyjciu
ze struktur zwizku. Ma ona
charakter ostronociowy.
MZK podjo si bowiem realizacji duego projektu pod
nazw e-bilet. Koszt tego
przedsiwzicia to, bagatela,
15 milionw zotych, z czego
a 85proc. finansowane jest z
R E K L A M A

Arkadiusz uszczak, naczelnik wydziau transportu


Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu zauwaa,
e w sabej kondycji jest take PKS.
pienidzy europejskich. Jeli
MZK si rozpadnie, wwczas
pienidze trzeba bdzie zwrci. Dlatego te gminy czonkowskie MZK dr, e nie
ominie ich odpowiedzialno
za nie swoje zobowizania.
Jednak w perspektywie rozpadu MZK najwikszym problemem bdzie organizacja
ponadlokalnego transportu
zbiorowego. Teoretycznie zapewnia go powiat, ale ta jednostka samorzdu dysponuje
zbyt szczupymi zasobami finansowymi, by mc zastpi
dziaania MZK w skali satysfakcjonujcej mieszkacw
tej czci subregionu. W tej
sprawie na sesji Rady Miejskiej Wodzisawia pojawi si
Daniel Wawrzyczek zastpca przewodniczcego Zarzdu
MZK w Jastrzbiu Zdroju.
Wawrzyczek poinformowa,
e wystpienie Jastrzbia

rzeczywicie generuje zagroenie dla realizacji projektu


e-bilet i jest moliwa sytuacja, w ktrej zwizek ulegnie
likwidacji (zarysowa rwnie
alternatywne scenariusze odpatnej wsppracy Jastrzbia z MZK). Zastpca przewodniczcego zarzdu MZK
zwrci uwag, e w sytuacji
likwidacji zwizku Wodzisaw od stycznia przyszego
roku stanie przed perspektyw zorganizowania zastpczej komunikacji na trasach
dotychczas obsugujcych teren miasta. Wawrzyczek poinformowa rwnie o bardzo
niebezpiecznej konstrukcji
kar umownych, ktre zakada
niezrealizowanie koncepcji e-biletu. Odsetki s bowiem liczone niejako na zasadzie kuli nienej. Na chwil obecn,
kwota ta liczy ok. 13 milionw. Urzdnik zaznaczy, e

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

sam e-bilet moe stanowi


narzdzie, ktre pozwoli MZK
wyj z kopotw, poniewa
jest to niesamowicie nowoczesne rozwizanie pocigajce za sob ujednolicenie komunikacji. Na sesji wystpi
rwnie Arkadiusz uszczak
naczelnik wydziau transportu. Naczelnik zauway,
e powiat wodzisawski, jako
jeden z 3 w Polsce, organizuje komunikacj powiatow.
Mwi o tragicznej sytuacji
PKS, ktry dowozi uczniw
do szkoy. Ta sytuacja sprawia, e powiat musia zadba
o modzie ze swoich placwek. W wyniku porozumie
z Jastrzbiem Zdrojem oraz
Raciborzem starostwo zaoferowao mieszkacom 10 linii.
Obecnie pozwala to na przewz 70 tys. osb na miesic.
Naczelnik przyzna jednak,
e nie jest moliwe by powiat
mg zagwarantowa realizacj zada transportowych w
skali oferowanej przez MZK.
W ramach dyskusji radni zasypali specjalistw od transportu gradem pyta skupiajc
si przede wszystkim na tym,
jak polepszy funkcjonowanie MZK w Wodzisawiu. Argumenty radnych trafiy na
cian w postaci stwierdzenia, e Wodzisaw nie moe
zbyt wiele da w tej materii,
bo nie jest czonkiem zwizku od kilku lat i nie wpaca
do kasy nawet zotwki. Jedno jest pewne, jeli od stycznia przyszego roku zniknie
MZK, wwczas miasto bdzie
musiao si sporo nagwkowa nad komunikacj ponadlokaln. Z naszych informacji
wynika, e do takiej komunikacji przykadaj si gminy
Pszw, Rydutowy i Radlin.
Dariusz Szymczak wiceprezydent Wodzisawia zauway, e sytuacja miasta w tym
kontekcie i tak nie jest za,
poniewa miasto dysponuje
wasn komunikacj.

Kierowcy i mieszkacy
musz liczy si z utrudnieniami.
W pitek, 3 lipca zostaa
podpisana umowa pomidzy
Powiatem Wodzisawskim a
firm Skanska S.A. w sprawie
przebudowy ul. B. Chrobrego w Wodzisawiu l. Firma
zostaa wyoniona w przetargu. Zoya najkorzystniejsz ofert. Zgodnie z umow na wykonanie inwestycji
ma czas do pocztku listopada. Warto inwestycji po

Remont ulicy
Chrobrego bdzie
kosztowa
ponad

3 mln z.

przetargu to ponad 3 mln z.


Przebudowa obejmie odcinek
ul. Chrobrego od skrzyowania z DK78 (ul. Rybnicka) do
ronda w. Floriana. Roboty
bd prowadzone na odcinku
prawie 1,5 km. Zakres prac
przewiduje przebudow nawierzchni jezdni, chodnikw,
kanalizacji deszczowej oraz
zatok autobusowych, a take
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Z uwagi na to, e roboty planuje si na minimum
dwch frontach jednocze-

Fot. gazetainformator.pl

wodzisaw lski komunikacja

Ulica Chrobrego na czas


remontu zostanie
wyczona z ruchu.
nie, niezbdne jest wyczenie z ruchu remontowanego odcinka na wlotach od
ul. Radliskiej i ul. Kominka
oraz od drogi krajowej nr 78.
Z tego powodu zostan tam
ustawione zapory drogowe
blokujce ruch w obie strony. Nie bdzie to dotyczyo
mieszkacw remontowanego odcinka drogi. Na wszystkich drogach podporzdkowanych, ktre umoliwiaj
wyjazd w innym kierunku ni
na ulic Chrobrego, zostan
rwnie umieszczone znaki
informujce o zakazie ruchu
i uniemoliwiajce wjazd na
remontowany odcinek drogi.
Utrudnienia w ruchu potrwaj od 8 lipca a do koca padziernika.
p

mszana - wypadki

Wypadek na A1
W zderzeniu dwch pojazdw ucierpiaa 8-letnia dziewczynka.
W nocy z 4 na 5 lipca
na odcinku autostrady A1
w Mszanie doszo do gronego wypadku. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu
drogowego, 30-letnia obywatelka Austrii kierujca samochodem marki VW
Polo podczas wyprzedzania lewym pasem stracia
panowanie nad pojazdem i

Terminale patnicze

najtaniej

uderzya w jadcy prawym


pasem samochd marki Honda Accord. Pierwsze ustalenia wskazuj, e
przyczyn wypadku moga
by naga awaria silnika. W
zdarzeniu ucierpiaa 8-letnia pasaerka volkswagena.
Dziewczynka z obraeniami
ciaa trafia do szpitala w
Rybniku. Oboje kierujcy
byli trzewi.
p

szczegy
str. 7

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski samorzd

Problematyczna Rada Seniorw


Fot. Leszek Iwulski

Blisko godzin trwaa dyskusja


nad projektem statutu nowego organu.
leszek iwulski

Na ostatniej sesji rady


miasta Wodzisawia lskiego radni przegosowali statut Rady Seniorw Miasta
Wodzisaw lski. Uchwalenie tego dokumentu rodzio
si jednak w blach. Zawarty
na kilku stronach akt prawa
miejscowego by procedowany przez ponad godzin. Wedug radnych zapisy dotyczce sposobu wyboru czonkw
Rady Seniorw, a take sposb dziaania tego ciaa budziy wiele kontrowersji. Po
zreferowaniu sprawy przez
kierownik Joann Stolarsk
pojawi si szereg wtpliwoci
dotyczcych przede wszystkim skadu osobowego rady.
Nieporozumienie wzbudziy
zwaszcza kwestie, kto i w jakim zakresie ma wskazywa
kandydatw do reprezentacji seniorw. Radni zarzucili
twrcom koncepcji statutu, e
obecne zapisy faworyzuj wycznie niektre organizacje
pozarzdowe (w tym kontek-

Radny Jan Zemo (na zdjciu) jest zdania, e statut Rady


Seniorw Miasta Wodzisaw wymaga sporych poprawek.
cie pojawi si Uniwersytet
III wieku). Zwrcono uwag,
e pominito inne instytucje dziaajce na rzecz mieszkacw, take tych starszych.
Wskazano, e w dokumencie
nie ma mowy chociaby o radach dzielnic. Radna Grayna Pietyra zauwaya, i powoywanie si na ustaw jest
bdne, poniewa w tym akcie

prawnym nie ma wskaza co


do proporcji przedstawicieli poszczeglnych organizacji
w radzie. Radny Arkadiusz
Kochanowicz zwrci uwag, e Uniwersytet III Wieku
jest organizacj na tyle prnie dziaajc, e nie ma potrzeby, by w statucie znalaz
si przepis dotyczcy uczestnictwa tej organizacji w ra-

dzie, bo jego przedstawiciele i


tak si w niej znajd z uwagi
na ich dotychczasow popularno w rodowiskach osb
starszych. Kochanowicz nadmieni take, e istnieje szereg organizacji, ktre zajmuj
si losem osb starszych (np.
Zwizek Hodowcw Gobi, Polski Zwizek Dziakowcw), a ktre w jego opinii
zaproponowane przepisy statutu wyklucz. Joanna Stolarska zwrcia uwag, e przepisy nie wykluczaj podmiotw
nie majcych w swoich statutach zapisw o dziaalnoci
na rzecz osb starszych, jednak w istocie tak dziaalno
wykonuj. Opini zaprezentowan przez Stolarsk popar przewodniczcy rady Jan
Grabowiecki. Zauway on, e
przepisy po prostu premiuj
osoby, ktre ju sygnalizoway swoj aktywno na rzecz
seniorw. Radny Jan Zemo
zwrci uwag, e przepisy zawarte w statucie s niespjne i sprzeczne. W jego opinii
statut jest niedopracowany.
Wedug niego: statut pisano
na kolanie. Radny abicki zawnioskowa natomiast o skasowanie tego punktu obrad. Po co mamy powoywa nowe
gremium, skoro s rozbudowane rady dzielnic. Dziaaj
w nich wanie seniorzy. I to
wanie tam mog si reali-

komentarz na gorco
Anna Szweda-Pigua
rzecznik Urzdu Miasta
w Wodzisawiu lskim
W Wodzisawiu lskim
seniorzy, czyli osoby, ktre
ukoczyy 60. rok ycia, stanowi ponad 20 proc. spoeczestwa. Jest ich niespena
11 tysicy. Zaley nam, by tak
spora grupa moga by reprezentowana przez specjaln
rad, ktrej podstawowym
celem jest suenie seniorom
poprzez reprezentowanie ich
interesw. Do zada Wodzisawskiej Rady Seniorw
bdzie naleaa m.in. cisa
wsppraca z wadzami miasta
przy rozstrzyganiu o istotnych

oczekiwaniach i potrzebach
ludzi starszych, monitorowanie potrzeb wodzisawskich
seniorw, zgaszanie uwag do
prawa miejscowego, inicjowanie rnorodnych dziaa,
ktrych adresatami bd osoby starsze czy te przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zada w
perspektywie krtko- i dugookresowej. Rada Seniorw ma
by w swoim zaoeniu ciaem
doradczym i opiniodawczym.
Mamy nadziej, e nowa rada
doskonale speni swoje zadania i stanie si wanym ogniwem wodzisawskiej samorzdnoci.

zowa. Poza tym istnieje Uniwersytet III Wieku i wanie


na jego gruncie mona dyskutowa o problemach seniorw. Kolejn drog dla osb
starszych s sami radni miejscy, do ktrych seniorzy mog zgasza si indywidualnie
skomentowa radny Aleksander abicki. Radny Jan
Kaczyski zwrci uwag, e
problemu nie stanowi to, jaki skad bdzie miaa rada, ale
jak bdzie funkcjonowa. W
tym kontekcie radny wskaza

na rad modzieow. Wedug


niego to w istocie ciao w ogle niefunkcjonujce. Po blisko
godzinnej burzliwej dyskusji
Rada Miasta Wodzisaw lski z niewielkimi poprawkami przyja statut organizujcy moliwo powstania Rady
Seniorw. Prezydent Mieczysaw Kieca wyrazi zadowolenie, e seniorzy dostali instytucj, ktra pozwoli im na
szerok reprezentacj interesw, opinii i wnioskw ludzi
starszych w Wodzisawiu.

pszw - inwestycje

Fot. Leszek Iwulski

Pszowski rynek ju suy mieszkacom

W ramach przebudowy rynku zmodernizowano rwnie plac zabaw dla dzieci.


Kopotliwa inwestycja,
ktra spdzaa sen z powiek urzdnikw, zostaa ukoczona.
Inwestycja pod nazw modernizacja rynku w Pszowie
przybraa niemale wymiar
wieloodcinkowej sagi. Zadanie,
ktrego podj si Urzd Miasta w Pszowie, w dokumentach
widnieje pod nazw Poprawa

jakoci i funkcjonalnoci przestrzeni publicznej Pszowa poprzez kompleksow rewitalizacj centrum miasta. Zostao
ono zrealizowane dziki funduszom unijnym pozyskanym w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa lskiego.
Rynek po modernizacji ma
powierzchni 9500 metrw kw.
Zesp redakcyjny: Paulina Krupiska, Pawe
Strzelczyk, Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena
Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Szczyrba,
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,
Skad: Bartomiej Mielnik

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Urzd Miasta w trakcie realizacji


inwestycji boryka si z ca mas trudnoci, ktre sprawiy, e
przecigaa si ona, wikaa gmin w kopoty natury finansowej
i prawnej. Nad miastem zawisa
groba zwrotu unijnej dotacji.
W trakcie inwestycji wykonawca Marcin Paulus zgosi wniosek o upado. W regionie synna staa si kostka granitowa z

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Chin, ktrej niemono sprowadzenia wpdzia wykonawc


w potne tarapaty finansowe.
Brak materiaw uniemoliwi
prac przedsibiorcy. To natomiast skutkowao faktem, e
miasto zaczo nalicza mu kary umowne za niedotrzymanie
terminu zakoczenia inwestycji.
Obecnie pomidzy nim, a Urzdem Miasta toczy si postpowanie sdowe dotyczce nalenoci, ktre w opinii wykonawcy
jest mu winna gmina. W wyniku krokw prawnych podjtych
przez przedsibiorc, gmina w
pewnym momencie miaa zablokowane 4 miliony zotych na
swoich kontach, a take zwizane rce przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla urzdnikw z pszowskiego ratusza ta
sytuacja stanowia swoist lekcj, ktr niestety przewiczyo
ju kilka gmin w regionie.
Okazao si, e inwestycje
w formule zaprojektuj i wybuduj s bardzo niebezpieczne,
gdy podmiot odpowiedzialny
za ich realizacj napotyka na
problemy. Wykonanie zada
przeciga si wwczas, a koszy
realizacji mog dramatycznie
wzrosn. Tak byo chociaby
w przypadku wodzisawskiego
Rodzinnego Parku Rozrywki.
Pszowska inwestycja zostaa ju
waciwie zakoczona. 17 czerwca na rynku zostaa odsonita
tablica upamitniajca nadanie
rynkowi imienia Jana Pawa II.
Oficjalne otwarcie nastpio 26
czerwca. - Nowy, zrewitalizowany, wyremontowany rynek ma
suy wszystkim mieszkacom
i nastpnym pokoleniom. Bo w
takich kategoriach warto na to
patrze, to inwestycja na pokolenia komentuje burmistrz
Pszowa, Katarzyna Sawicka
Mucha.

komentarz na gorco
Marek Hawel
Zastpca burmistrza
Zakres rzeczowy robt zosta zrealizowany w maju br.
Rozliczenie inwestycji nastpi
do koca czerwca. Inwestycja
porzdkuje waciwie centrum
miasta. Stary rynek by kompletnie niefunkcjonalny, nie
odpowiada wielu normom.
Wygldao to tak, jakby czas
zatrzyma si w Pszowie na
kilkadziesit lat. Nowy rynek
stwarza natomiast wraenie
modernistycznej przestrzeni, przyjaznej mieszkacom,
miejsca, w ktrym kady moe mio spdzi czas. Jest to
bardzo nowoczesny obiekt
architektoniczny, oferujcy
swoim uytkownikom szereg udogodnie. Jest w nim
zlokalizowany hot spot. Jest
dostpne wifi. Oczywicie s
take przeciwnicy zaproponowanych rozwiza, ale gdzie
ich nie ma. Rynek naleao
zmodernizowa i my wzilimy za to odpowiedzialno.
Stara pyta rynku razia jednowymiarowoci. Szary beton, na ktrym znajdowa si

pomnik dawno minionych


czasw z pewnoci nie spenia swoich funkcji. Minie troch czasu, zanim mieszkacy
Pszowa oswoj to miejsce i zanim si ono cakowicie wchonie w przestrze miasta. Ju
teraz jednak wida, e rynek
staje si miejscem spotka.
Dwa tygodnie temu rozegrano na nim gr miejsk, w ktrej wzia udzia ponad setka
dzieci. P roku temu w dostpnej czci rynku zorganizowano zabaw mikoajkow.
Wysza wietnie. Aktualnie na
rynku trwaj jeszcze drobne
prace wykoczeniowe, ale zostan one zakoczone w najbliszym czasie. Chcemy, aby
ta przestrze bya bezpieczna.
Wolna od aktw wandalizmu.
Teren jest objty miejskim
monitoringiem. Przemierzaj
go rwnie policyjne patrole.
Niestety zdarza si, e niektrym brakuje wyobrani i w jaki sposb dewastuj t wan
inwestycj. Mimo to, liczymy
na to, e nasz rynek stanie si
miejscem wielu kameralnych
imprez i wydarze.

Inwestycja kosztowaa ponad 7 milionw zotych, z czego


ogromna wikszo pochodzia
z pienidzy unijnych (dofinansowanie wynosio a 85 procent
wartoci caej inwestycji). Na
zmodernizowanym rynku znalazo si miejsce dla ogrdkw
jordanowskich, punktw maej
gastronomii, elementw maej
architektury, powikszonego placu zabaw dla dzieci, cieek spacerowych. Na rynku zainstalowano fontanny i punkty widokowe.
W okolicy powstay ponadto
miejsca parkingowe. Zadbano
rwnie o now sie owietle-

nia oraz stworzenie przyjaznych


mieszkacom terenw zielonych.
- Byo to przedsiwzicie, ktre
na dugie lata i kilkanacie pokole odmieni centralny punkt naszego miasteczka, to serce Pszowa. Taki Rynek, oglda bd
nasze dzieci, wnuki, prawnuki, a
moe i dalsze pokolenia. Po wielu trudnociach w czasie realizacji
zadania, dzisiaj mamy ogromny
powd do satysfakcji, e centrum
gminy zmienio swoje oblicze
powiedziaa burmistrz, Sawicka-Mucha.
l

GazetaInformator.pl >>

Konsensus wok piki

wysokoci 15 metrw. Niestety ponis mier na miejscu.


Policja po otrzymaniu zgoszenia natychmiast udaa si
na miejsce zdarzenia. Pojawia si rwnie specjalna grupa dochodzeniowo ledcza
oraz suby medyczne. Pomoc
przybya jednak zbyt pno.
Okazao si, e mimo prb
reanimacji zmar w drodze do
szpitala. Aktualnie policjanci
z Rydutw i prokuratura badaj okolicznoci zdarzenia.
l

lubomia - inwestycje

Fot. Krystyna Stanik

Narodziny Wsi

Do dnia dzisiejszego ukoczono okoo


40 procent prac zwizanych z budow Nowych Nieboczw.
w tym take droga prowadzca od strony ulicy Raciborskiej
do nowo powstaego Kocioa.
Ten etap prac ma si zakoczy we wrzeniu tego roku. W
drugim etapie, budowania wsi
maj powsta elementy infrastruktury spoecznej. Powstanie m.in. Wiejski Dom Kultury, boisko, cmentarz. Ta cz
zadania ma by zrealizowana
do koca lipca 2016r.
- To niespotykane przedsiwzicie. Waciwie tworzymy miejscowo od samych
jej fundamentw, od podstaw. Na mocy porozumie z
RZGW to my jestemy wykonawcami tego zadania. powiedzia Roman Lisicki, kierownik referatu inwestycji
gminy Lubomia. W Nowych
Nieboczowach pojawi si ok.
40 domw. Nie wszystkie jednak bd naleay do mieszkacw starej miejscowoci.
Cz z nich, po otrzymaniu
rekompensaty za utracone
domostwa, zamieszkao w innych czciach naszego kraju.
l

wodzisaw lski - policja

Makabryczne
morderstwo
44-letni mczyzna pozna w barze kobiet,
jeszcze tego samego dnia
podci jej gardo.
Do zdarzenia doszo 17
czerwca w dzielnicy Wodzisawia - Radlin II. Mczyzna
witowa swoje 44 urodziny
pijc alkohol w lokalnym barze. Pi ju od kilku dni. W
barze pozna 57-letni kobiet, ktr jeszcze tamtego
wieczoru zabi z zimn krwi
w swoim mieszkaniu. Do
zbrodni miao doj okoo
godz. 23.00 na terenie pose-

sji mczyzny, ktry najpierw


pobi kobiet, a pniej podci jej gardo scyzorykiem.
Policj wezwa, mieszkajcy
po ssiedzku, brat sprawcy.
Morderca zosta zatrzymany
jeszcze tej samej nocy. Mia
we krwi ponad 2 promile alkoholu i nie byo z nim
kontaktu. Nastpnego dnia
zezna, e nic nie pamita.
Za to bestialskie zabjstwo
mieszkacowi Wodzisawia
grozi doywocie.
d

w skrcie

Zarzd APN Odra Wodzisaw


i Urzd Miasta zadowolone z przebiegu rozmw.

Fot. Odra Wodzisaw

Tragiczny fina
ssiedzkiej pomocy

Droga do Kocioa w Nowych Nieboczowach jest


ju gotowa.
Jadc od Raciborza w kierunku Gorzyc, tu za sawetnym skrzyowaniem w Syryni wida wyasfaltowan,
nowoczesn drog. Prowadzi
ona do Nowych Nieboczw
wsi budowanej cakowicie od
podstaw. Miejscowo ta pojawi si na mapie w miejsce innej wioski o tej samej nazwie,
ktra staa si czci zbiornika Racibrz Dolny. Wie buduje gmina Lubomia. Decyzja
ta wynika z pewnego mechanizmu przekazywania zada
i pienidzy. rodki pochodz
z poyczki udzielonej przez
Bank wiatowy. RZGW umwio si z gmin Lubomia, e
to wanie ona zajmie si budow nowej miejscowoci.
Zadanie to bdzie przebiega w dwch etapach. W
pierwszym, ma zosta uzbrojony teren. Pojawi si take oczyszczalnia ciekw. Na
chwil obecn ukoczone zostao ok. 40 proc. inwestycji
zwizanych z komunikacj

region

wodzisaw lski sport

rydutowy - policja

W trakcie remontu dachu


mczyzna spad z wysokoci 15 metrw.
Czasami dobra wola nie
idzie w parze z ostronoci
i koczy si tragedi. Taki
by fina wypadku, do ktrego doszo w Rydutowach. Na
jednej z posesji przy ulicy Bohaterw Warszawy, 56-letni
mczyzna wykonywa drobne prace remontowe na dachu domu. W trakcie naprawy przewodu kominowego
mczyzna prawdopodobnie
straci rwnowag i spad z

Wiadomoci 3

8 lipca 2015, nr 13 (190)

leszek iwulski

Konflikt pomidzy APN


Odra Wodzisaw lski i Urzdem Miasta ma szans na rozwizanie. Do tej pory, obie
strony sporu twardo stay na
swoich stanowiskach. Sigano rwnie po argumenty,
ktre wykraczay poza ramy
dziaalnoci sportowej. Urzd
skary si, e klub nie rozliczy dotacji oraz nie uici nalenoci za wynajem stadionu. Z drugiej strony, APN sta
na stanowisku, e utrudniano
proces rozliczania dotacji, a
klub by dyskryminowany w
stosunku do druyny MKP. W
midzyczasie prezes Gostyski wystpi wraz z lokalnymi
przedsibiorcami z wnioskiem
do Rzecznika Praw Obywatelskich informujcym, e urzd
narusza ich prawa.
Na ostatniej sesji Rady
Miasta na Sali obrad pojawili si kibice klubu. Na rce
prezydenta Mieczysawa Kiecy zoyli oni kilka wnioskw.
Ich przedstawiciel zaapelowa
o rwne traktowanie wszystkich zespow sportowych w
miecie. Kibice poprosili take prezydenta o spotkanie,
na ktrym uczestniczyliby,
oprcz nich, przedstawiciele urzdu, MOSIRu i zarzdu
APN. rodowisko kibicowskie zaapelowao te o to, by
umoliwiono Odrze gr na
stadionie przy alejach na warunkach, ktre obowizuj
inne kluby. Kibice wrczyli
prezydentowi Kiecy szalik w
klubowych barwach. Na sesji,
prezes Gostyski poprosi o to,
by odnie si do jego skargi
na dziaalno prezydenta
Mieczysawa Kiecy. W dniu
1 lipca doszo do spotkania
zastpcy prezydenta miasta

Prezes Grzegorz Gostyski (na zdjciu po lewej)


jest zadowolony z przebiegu rozmw z urzdnikami.
Barbary Chrobok z kibicami,
ktre daj nadziej na rozwizanie konfliktu. Urzd Miasta
Wodzisaw lski zgodzi si
na poparcie stara APN o gr
w IV lidze i uatwienie rozliczenia dotacji bdcej koci
niezgody pomidzy druyn
a miastem. W trakcie rozmw
zapowiedziano rwnie, e
uregulowana zostanie kwestia
gry Odry na stadionie przy Bogumiskiej.
- Jestem zadowolony z
przebiegu rozmw. Chciabym, aby wszystkie nasze
ustalenia zostay zrealizowane
w przyszoci. Wyraam take
rado z faktu, e zmienia si
atmosfera wok dyskusji o
wodzisawskiej pice i zadowolenie, e Urzd Miasta otwiera si na propozycje, postulaty
rodowisk kibicowskich oraz
naszego zarzdu. Moim marzeniem jest, by w przyszoci
w Wodzisawiu funkcjonowa
jeden klub, ktry ponownie
wkroczy na salony polskiej
piki. Mam rwnie nadziej,
e ten dobry klimat wsppracy bdzie kontynuowany - powiedzia prezes Gostyski.
Urzd Miasta take stoi
na stanowisku, e rozmowy

przebiegaj w dobrym kierunku i zostanie stworzony


model wsppracy. Po pierwsze, znormalizuje on stosunki
pomidzy rnymi podmiotami zaangaowanymi w rozwj
piki nonej w Wodzisawiu,
po drugie natomiast przyczyni si do tego, by mieszkacy
mogli cieszy si z sukcesw
sportowych swoich boiskowych ulubiecw. - Rozmowy
miay charakter bardzo konstruktywny. Wnikliwie przysuchalimy si gosom kibicw i wyrazilimy poparcie
dla aspiracji sportowych APN
Odra. Podpisujemy si obiema
rkami pod wnioskiem tego
klubu o gr w IV lidze. Jednoczenie przychylilimy si do
wniosku o umoliwienie rozliczenia dotacji. Po uregulowaniu tej sprawy mamy nadziej,
e kwestie dalszej wsppracy
bd kontynuowane. Chcemy
umoliwi rwnie gr APN
na miejskim stadionie. Zarwno nasze dziaania, jak i
dziaania rodowiska kibicw
i zarzdu APN bowiem maj na celu jeden wsplny cel
dobro wodzisawskiej piki
komentuje rzecznik Urzdu
Miasta, Anna Szweda Pigua.

powiat wodzisawski - finanse

Powiat z absolutorium
Dochody
powiatu
ksztatoway si na poziomie 130 milionw z.
Wydatki wyniosy 133
mln.
Budet powiatu wodzisawskiego uzyska zarwno pozytywn opini Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach, jak i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Do ich zdania przychyli
si take niezaleny biegy
rewident. Ta ostatnia opinia bya potrzebna dlatego,
e powiat wodzisawski li-

czy wicej ni 150 tysicy


ludzi. Absolutorium zostao wydane pod nieobecno
starosty Tadeusza Skatuy,
ktry w tym akurat czasie
przebywa na urlopie. W jego zastpstwie radnym podzikowa zastpca starosty
Leszek Bizo. - Udzielenie absolutorium oznacza
brak zastrzee do prowadzonej gospodarki finansowej powiatu. Jest to pochodna pracy wielu osb,
pracownikw
starostwa
i powiatowych jednostek

organizacyjnych, ale rwnie radnych. Im wszystkim dzikuj podsumowa radny.


Dochody powiatu za rok
2014 ksztatoway si na
poziomie 130 milionw z,
natomiast wydatki przekroczyy kwot 133 milionw.
Starostwo zauwaa jednak,
e dochody rosy nieco
szybciej ni wydatki, wic
udao si zredukowa deficyt budetowy o 400 tys. z.
l

Konkurs Domu Ksiki


Jaki program prowadzi Gordon Ramsay,
jeden z najsynniejszych kucharzy na wiecie?
Nagrod ksika Desery Gordona Ramsaya
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Godziny
otwarcia biblioteki
Przypominamy, i jak co roku,
w okresie wakacyjnym, czyli
miesicach lipcu i sierpniu,
biblioteka w Wodzisawiu lskim czynna jest w godz. 9.00
17.00. Jeli chodzi o czytelni, to
bdzie ona nieczynna przez cay
okres wakacji.
Awans
SWD Wodzisaw
Klub sportowy SWD Wodzisaw lski powsta formalnie w
czerwcu 2014. Pocztki kobiecej piki nonej sigaj sigaj
jesieni 2013 roku, kiedy to w
klubie KS Naprzd Kokoszyce-Wodzisaw lski utworzono
sekcj esk. Klub SWD Wodzisaw lski w sierpniu 2014
przystpi do rozgrywek III-ligi
piki nonej kobiet. Jak wida,
z doskonaymi efektami, poniewa awans do II ligi po zaledwie
jednym sezonie jest doprawdy
imponujcym sukcesem.
Dofinansowanie
szczepionek
Wraz z pocztkiem czerwca
ruszyy zapisy na szczepienia
dzieci z rocznika 2013 przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C. Koszt szczepienia
jest w 50 proc. finansowany z
budetu miasta Wodzisawia
lskiego, pozosta kwot, czyli
80 z dopacaj rodzice lub opiekunowie dziecka. Dla dzieci z
rodzin wielodzietnych, bdcych
uczestnikami programu Rodzina 3+ szczepionki w caoci
refunduje miasto.
Wypadek
na Modzieowej
21-letni kierujcy samochodem marki VW Golf jadc w
kierunku Syryni nie zachowa
bezpiecznej odlegoci od poprzedzajcego pojazdu i uderzy
w ty motorowerzysty, ktry usiowa wykona manewr skrtu
w lewo na stacj paliw. 16-letni
kierowca jednoladu trafi do
szpitala w Rybniku. Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzewi.
Tragiczny
fina poszukiwa
Waldemara Sz. poszukiwano
od kwietnia. 30 czerwca jego
zwoki odnaleziono w lesie przy
ulicy Gliwickiej w Raciborzu.
Zwoki mczyznyna polecenie
prokuratora zostay zabezpieczone w celu przeprowadzenia
sekcji zwok. Policjanci ustalaj
okolicznoci i przyczyny mierci
mczyzny.
Grozi wiatrwk
Policjanci zatrzymali 22-letniego mczyzn, ktry przy uyciu
wiatrwki grozi pozbawieniem
ycia mieszkacowi Wodzisawia lskiego. W ten sposb
chcia si zrewanowa kierujcemu za reprymend, jak
od niego usysza. Mieszkacowi Jastrzbia Zdroju zostanie
przedstawiony zarzut naraenia
czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia lub
zdrowia, grozi mu kara do 3 lat
pozbawienia wolnoci.
Potrcenie
rowerzysty
2 lipca na skrzyowaniu ulicy
Wojska Polskiego i Wileskiej
w Raciborzu doszo do gronie
wygldajcego wypadku. Jadcy ulic Wojska Polskiego w
kierunku sdu kierowca opla
potrci nastoletniego rowerzyst. Rowerzysta odnis obraenia gowy i zosta przetransportowany karetk do Rybnika.
Okazao si jednak, e nie jest to
jedyna ofiara wydarzenia. Naoczny wiadek zdarzenia bdc
w szoku straci przytomno i
upad i rwnie odnis obraenia gowy.

4 Edukacja

8 lipca 2015, nr 13 (190)

wodzisaw lski rozrywka

wodzisaw lski - edukacja

Bo razem raniej

Wodzisawscy maturzyci
najlepsi na lsku
Fot. Magdalena Duska

Festyn Integracyjny z coraz wikszym rozmachem.

Festyn Nocy witojaskiej odby si ju po raz czwarty.


Z roku na rok na wszystkich zainteresowanych imprez czeka coraz wicej atrakcji.
anna zganiacz

W niedziel, 28 czerwca na placu za Muzeum Wodzisawia laskiego odby si


4. Integracyjny Festyn Nocy
witojaskiej zorganizowany
przez Stowarzyszenie Razem
Raniej. Przygotowano liczne atrakcje dla najmodszych
m.in. konkursy, warsztaty taneczne, ciek sensoryczn.
Doroli uczestnicy imprezy
mogli natomiast skorzysta
z porad psychologa, a take
przekona si, z jakimi problemami codziennoci stykaj si
osoby niewidome. Wszyscy za
mogli skorzysta z usug salonu fryzjerskiego oraz kosmetycznego. Podczas imprezy

grupa dziaajca przy Filii nr 3


Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu
wystawia przedstawienie kukiekowe. Inscenizacja Kopciuszka przygotowana przez
uczniw szkoy podstawowej
oraz gimnazjalistw spotkaa
si z duym zainteresowaniem
najmodszych uczestnikw festynu. Gwnym celem imprezy jest integracja rodowiska
osb sprawnych z niepenosprawnymi.
- Do zorganizowania pierwszego festynu zaprosi mnie
kolega Dawid Jczmionka i to
on tak naprawd jest inicjatorem tego zamieszania. To
ju czwarta tego typu impreza,
ktrej co roku patronuje Prezy-

dent Miasta Wodzisawia lskiego. Kada kolejna impreza


przynosi nam wiele pozytywnych niespodzianek, doczaj kolejne firmy, organizacje
pozarzdowe, wolontariusze i
osoby prywatne. Wanym elementem jest tutaj gocinno
Muzeum Wodzisawia l. Bez
nich tak naprawd byoby nam
ciko to zorganizowa. Bawi
si, poznawa, dowiadcza i
uczy si by razem. To wane
zwaszcza dzi w czasach kiedy
wydaje si e wiat wirtualny
coraz bardziej zlewa si prawdziwym, kiedy emocje spycha
si na drugi plan bo wstyd okaza uczucia - komentuje Barbara Macharzyska, prezes Stowarzyszenia Razem Raniej.

82,4% - tegorocznych
maturzystw w powiecie
wodzisawskim zdao egzamin maturalny.
Maturzyci w Wodzisawia okazali si najlepsi nie
tylko w rybnickiej delegaturze Kuratorium Owiaty, ale
rwnie w caym wojewdztwie lskim. W oglnej klasyfikacji, na 959 uczniw,
ktrzy zdecydowali si przystpi do egzaminu maturalnego wiadectwo dojrzaoci
otrzymao w powiecie wodzisawskim 790 absolwentw. Ju kolejny raz wodzisawska modzie pokazaa,
e jest najlepsza w powiecie.
W majowej sesji w wojewdztwie lskim matur
zdao 75,7% wszystkich maturzystw. Poniej tego progu znalaz si powiat rybnicki z wynikiem 65% oraz
Jastrzbie-Zdrj (69,6%).
Znacznie lepiej wypady ory (75,9%), Rybnik (76%)
oraz
powiat
raciborski
(76,8%).
Tegoroczni maturzyci
przystpili do egzaminu dojrzaoci w dwch formuach.
Absolwenci licew oglnoksztaccych zmierzyli si z
egzaminem maturalnym w
nowej formule, za technikw - w starej. Zdecydowanie lepiej poszo licealistom.
W powiecie wodzisawskim
86,7% absolwentw LO
zdao matur, natomiast w
przypadku maturzystw z

technikw odsetek sukcesw


wynis 77,9%. W obu przypadkach zdawalono bya
najwysza w caym subregionie zachodnim.
W powiecie wodziswskim najlepiej wypad jzyk
polski. W tym wypadku egzamin z pozytywnym wynikiem zoyo 99,3% maturzystw. Rwnie dobrze
maturzyci poradzili sobie
z angielskim, egzamin zdao 96,6% maturzystw. Nieco gorzej wypad egzamin z
niemieckiego - 90,4%. Najsabszym punktem tegorocznych matur w powiecie
wodzisawskim okazaa si
matematyka - 86,3%, mimo
e by to najwyszy wynik w
wojewdztwie.
W tegorocznej majowej
sesji maturalnej wodzisawskie szkoy publiczne uzyskay miadc przewag
nad szkoami niepublicznymi. W tych pierwszych odsetek sukcesw wynis a
83,2%, natomiast w szkoach niepublicznych matur
zdao tylko 47,6 absolwentw, ktrzy przystpili do
egzaminu.
Wyniki egzaminu maturalnego szk powiatu wodzisawskiego:
- I Liceum Oglnoksztacce
im. 14 Puku Powstacw
lskich w Wodzisawiu
l. - 91,01%;
- II Liceum Oglnoksztacce z Oddziaami Dwuj-

wodzisaw lski - inwestycje

Uczniowie z Genthin
z wizyt w Radlinie

May park rozrywki

by elektroniczny dziennik, ktry ju od jakiego czasu funkcjonuje w ZSP w Radlinie. Organizatorom zaleao nie tylko na
zintegrowaniu si niemieckiej
modziey z polskimi uczniami,
ale take na poznaniu przez nich
polskiej historii i kultury. Gocie
z Niemiec odwiedzili jedno z
najbardziej atrakcyjnych miast
polski, czyli Krakw. Mieli okazj podziwia m.in Zamek Krlewski na Wawelu, Sukiennice,
Ratusz, Podziemia Rynku, czy
Cmentarz na Kazimierzu. Grupa udaa si rwnie do Kopalni Soli w Wieliczce oraz Miejsca

Pamici i Muzeum Auschwitz


Birkenau.
Wymiana miaa na celu poznanie odmiennej kultury, historii i obyczajw. Modzie wsplnie uczestniczya w wyjazdach,
warsztatach (m.in. tace ycowskie), zajciach sportowych
i spotkaniach. Pozwolio to na
przeamanie barier i obalenie
stereotypw na swj temat. Dziki takiej integracji nawizay si
nowe znajomoci i przyjanie.
Kolejne spotkanie ma si odby
w przyszym roku w Drenie.
d

wodzisaw lski - rozrywka

Lato w miecie z WCK


Dla dzieci i modziey w
caym kraju rozpocz
si okres wakacji.
Wielu wyjedzie na wakacje z rodzicami, kolonie lub
inny zorganizowany wypoczynek. Wszyscy Ci, ktrzy
nie maj takiej moliwoci i
wakacje spdz w Wodzisawiu nie powinni narzeka
na nud. Miasto zadbao
bowiem o to, by uczniowie,
ktrzy zostali na wakacje w
miejscu zamieszkania mieli do wyboru rne formy
wypoczynku. Kada z jednostek miejskich przygoto-

waa szereg ciekawych propozycji.


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na zajcia w ramach akcji Lato w
miecie. Wrd propozycji
m.in. duy wybr warsztatw: od plastycznych po taneczne. Miejska Powiatowa
Biblioteka Publiczna rwnie przygotowaa program
wakacyjny pod hasem
Wakacje w bibliotece.
Dzieci mog wzi udzia
w cyklicznych zajciach tematycznych. Lato z MOSIR
Centrum take zapowiada

si ciekawie. Wycieczki w
gry, czy Turniej Dzikich
Druyn w pice nonej to
tylko niektre z propozycji. Warto te zapozna si
z dziaalnoci wodzisawskiej Placwki Wsparcia
Rodzinnego Dziupla oraz
Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1.
W okresie wakacji dyury wakacyjne maj przedszkola. W lipcu bd to PP
nr 16 i PP nr 18, natomiast
w sierpniu PP nr 5.
d

Dzieci ze szkoy specjalnej


w Wodzisawiu mog bezpiecznie si bawi.
Zesp Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu l. dziki
rodkom pozyskanym z Fundacji AVIVA wzbogaci si o May Park Bezpiecznej Rozrywki,
ktry uruchomiono 24 czerwca
2015 r.
Do konkursu zorganizowanego przez Fundacj AVIVA
wpyno 410 projektw z caego
kraju. May Park Bezpiecznej
Rozrywki to inicjatywa spoeczna, ktra jako jedna z dziewiciu
zostaa nagrodzona i wsparta finansowo przez Fundacj. Dziki
aktywnoci placwki, stowarzyszenia Czy Dobro dziaajcego na terenie Zespou oraz wielu przyjaci szkoy, inicjatywa
ZPSWR zostaa wyrniona jako szczeglnie cenna i zasugujca na wsparcie finansowe.
Wsparcie fundacji przyczynio si do powstania na terenie
zespou placu zabaw dostosowanego do potrzeb osb niepenosprawnych. Przedstawicielka
fundacji Katarzyna Skalska tumaczy w rozmowie z Nasz reporterk Dominik, e taka placwka jest naprawd potrzebna
i pomimo ogromych kosztw
zwizanych z przystosowaniem
placu zabaw dla dzieci niepenosprawnych, jest to trafna decyzja, z ktrej zarwno dzieci jak
i ich opiekunowie bd zadowoleni.

zycznymi i Integracyjnymi
im ks. prof. J.Tischnera w Wodzisawiu l.
88,35%;
- Liceum Plastyczne w Wodzisawiu l. - 86,67%;
- Liceum Oglnoksztacce
im. Noblistw Polskich w
Zespole Szk Ponadgimnazjalnych wRydutowach - 81,71%;
- Technikum w Zespole
Szk Zawodowych w Wodzisawiu l. - 91,82%;
- Technikum w Zespole
Szk Technicznych w Wodzisawiu l. - 87,79%;
- Technikum w Zespole
Szk Ekonomicznych w
Wodzisawiu l. - 71,61;
- Technikum w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydutowach
- 68%;
- Technikum w Zespole
Szk Ponadgimnazjalnych w Pszowie - 22,22%.
- Liceum Oglnoksztacce
dla Dorosych w Powiatowym Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Wodzisawiu l. - 18,18%
- Technikum Uzupeniajce
dla Dorosych w Powiatowym Centrum Ksztacenia
Ustawicznego w Wodzisawiu l. - 7,14%.
Wszystkie dane na podstawie materiaw Okrgowej
Komisji Egzaminacyjnej w
Jaworznie.
d

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim

radlin - edukacja

Wizyta odbyy si w ramach wymiany polsko-niemieckiej.


Do Radlina przyjechao 15
uczniw z Niemiec. W wymian zaangaoway si dwie szkoy z Polski: ZSP im. Sejmu l. w
Radlinie oraz Gimnazjum nr 1
im. A. Mickiewicza w Radlinie.
Bya to wizyta jubileuszowa, poniewa wsppraca pomidzy
szko z Genthin i ZSP w Radlinie trwa ju 10 lat. Odwiedziny
rozpoczy si od zwiedzania
budynku radliskiej szkoy ponadgimnazjalnej. Nowoci dla
uczniw i nauczycieli z Niemiec

<< GazetaInformator.pl

Przy szkole specjalnej w Wodzisawiu lskim


powsta May Park Bezpiecznej Rozrywki.
May Park Bezpiecznej
Rozrywki to z pewnoci miejsce przyjazne dla dzieci. Miejsce
w ktrym niepenosprawni cho
na chwil mog zapomnie o
trudnociach z jakimi ptrzyszo
im si zmaga. Z Maego Parku Bezpiecznej Rozrywki mog
korzysta dzieci biorce udzia w
zajciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz uczniowie
szkoy podstawowej specjalnej
z lekkim, umiarkowanym lub
znacznym stopniem upoledzenia umysowego, z autyzmem, z
niepenosprawnoci ruwchow
lub z innymi niepenosprawnociami. Placwka ma si take
stanowi odskoczni dla rodzicw, ktrzy z pokor zmagaj
si z trudnociami wynikajcymi z niepenosprawnoci swych
pociech.
Od kwietnia tego roku szkoa podejmowaa szereg dziaa,

ktre pozwoliy na stworzenie


bezpiecznego, atrakcyjnego i
przytulnego miejsca sucego
podopiecznym Zespou Placwek i nade wszystko ich terapii.
W parku bezpiecznej rozrywki
zainstalowane s m.in. hutawki, orle gniazda jedno na sprynach, inne typu karuzela, a
take hutawk typu easy swing.
Pani Beata Rczka, dyrektor
ZPSWR w Wodzisawiu l. wyrazia serdeczne podzikowania dla wszystkich inicjatorw
i osb, ktrzy okazali pomocn do w realizacji tego dziea.
Swoje wyrazy wdzicznoci w
postaci specjalnie przygotowanego programu artystycznego
wszystkim ofiarodawcom przekazali rwnie obdarowani, czyli podopieczni wodzisawskiego
Zespou Placwek.
p

GazetaInformator.pl >>

8 lipca 2015, nr 13 (190)

Rozrywka 17

wodzisaw lski sport

Dirt Jumping Cup w Wodzisawiu


paulina krupiska

Co za impreza! Pierwszy
lipcowy weekend w Wodzisawiu obfitowa w ekstremalne
emocje. Na rynku w Wodzisawiu lskim, na specjalnie
przygotowanym torze, zmierzyli si najlepsi dirtowcy w
Dirt Jumping Cup! Impreza,
podobnie jak pierwsza edycja WOMBAT Dirt Jumping
Cup rozegrana na pocztku
czerwca w Rybniku, zaliczana
jest do cyklu Pucharu wiata
FMB World Tour. Prezentowane przez zawodnikw ewolucje naprawd zapieray dech
w piersiach, a obserwoway je
tumy. Po treningach i kwalifikacjach przyszed czas na
finay. Zawody wygra reprezentant naszego kraju Szymon Godziek.

Fot. Adam Kot, Dominika Szczyrba

4 lipca na rynku moglimy podziwia drug odson dirtowego Pucharu Polski.

gorzyce - motoryzacja

Rajd o puchar wjta Gorzyc


Jedn z najbardziej widowiskowych imprez tegorocznych Dni Gorzyc by bez
wtpienia Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Wjta
Gminy Gorzyce. By on jednoczenie trzeci eliminacj zawodw w ramach cyklu Amatorskie Zawody o Mistrzostwo
Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego 2015,
organizowanych przez Automobilklub lzak. W rajdzie
udzia wziy 34 zaogi. Kierowcy zmierzyli si na dwch
odcinkach specjalnych. Jeden
z nich prowadzi z Uchylska do
Olzy, a drugi z Odry do Besznicy. Baza zawodw miecia
si natomiast przy ulicy Bogumiskiej. To wanie z tego
miejsce wyjeday wszystkie
zaogi. W klasyfikacji generalnej zwycizcami zostali Mateusz Radecki i Karol Karwot,
ktrzy rajd ukoczyli z czasem
11:51,12. Drugie miejsce zajli Janusz Stebel i Magorzata
Falewicz. Na trzeciej pozycji
uplasowali si Pavel Kolacansky i Michaela Machotowa.
p

Fot. Radosaw Szabliski

W zawodach udzia wziy 34 zaogi.

18 Ogoszenia

8 lipca 2015, nr 13 (190)

zamieszczaj

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


o
za darmecie drobne:6,moduowe:
20,w intern
35,10,-

OGOSZENIA

- tekstowe - w ramce - na tle kolorowym -

14,-

- tekstowe - graficzne -

ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
FINANSE

nieruchomoci

Nowe BIURO KREDYTOWE w


Pszowie! Przyjd i sprawd nasz
ofert! Kredyty na dowolny cel!
Tel. 696-233-611

Sprzedam adny dom w Gocicinie, 15 km od Kola. Dziaka 16a. Dom do zamieszkania, stan dobry,
posesja ogrodzona. Cena do
negocjacji. Tel.kontaktowy
605 742 269

Poyczki pozabankowe, poyczki


bez BIK-u, chwilwki. Kwoty do
30.000 z na okres max 60 m-cy.
tel. 606-860-772 lub 696-233-611
PROMOCJA w maju raty spadaj!
Jeeli masz kilka kredytw i raty
Cie przerastaj koniecznie przyjd
do nas! Oferujemy kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem od 4
9%. Tel. 606 860 772
Potrzebujesz szybkiej gotwki
do rki? Poyczki gotwkowe w
Optima to najlepsze rozwizanie!MINIMUM FORMALNOCI,
SZYBKA DECYZJA, NISKIE RATY NA KAD KIESZE! Wodzisaw lski, Wystarczy zoy
telefoniczny wniosek 539 919 329
Wodzisaw lski Jeli potrzebujesz gotwki zadzwo do nas! W
naszej ofercie wiele ofert bankowych jak i pozabankowych. Rwnie dla osb z komornikiem. Bez
sprawdzania BIK-u! Zadzwo i
umw si na spotkanie. 505 403
206
Mio jest nam poinformowa, i
w naszej ofercie pojawi si nowy
produkt dla osb ktrzy ubiegali
si o kredyt gotwkowy, jednak
otrzymali decyzj negatywn. Zadzwo do naszego przedstawiciela
i zapytaj o szczegy. 505 403 206
Wodzisaw lski
Pomoc finansowa dla zaduonych! Minimum formalnoci!
Poyczka nawet do 25 000 z bez
sprawdzania baz! Dowiedz si
wicej i zadzwo ju dzi! Radlin
530-752-363
Masz problemy w BIK? Bank odmwi Ci kredytu? Potrzebujesz
szybkiej pomocy finansowej? Ta
oferta jest dla Ciebie! Radlin. Zadzwo lub wylij sms KASA 665305-656.

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Do wynajcia mieszkanie w Pszowie na 1 pitrze. Nie umeblowane,


azienka posiada wann, umywalk i WC. Wynajm od 1 sierpnia,
cena 600 z. Tel. 601 844 702
Sprzedam pawilon gastronomiczny w peni przygotowany do handlu (wyposaenie nowe, nie byo
uywane w gastronomii). Wymiary: 6,2mx2,8m. Cena 35000z,
Wodzisaw lski. Wicej informacji telefonicznie. 502 424 577
Wynajm gara w Wodzisawiu
lskim przy ul. PCK. Osoby zainteresowane prosz o kontakt
telefoniczny. Cena 200z, tel. 508
172 468
Wynajm nowy dom w Wodzisawiu lskim do zamieszkania lub
na gabinet albo pod dziaalno
gospodarcz. Dom parterowy, powierzchnia 150 m2, cena 2000z.
Tel. 662 324 704
Do wynajcia lokal w centrum
Rydutw, z ogrzewaniem C.O!
Powierzchnia 24m2, cena 600z.
Szczegowe informacje oraz pytania prosz kierowa pod numerem 500 397 367
Do wynajcia lokal handlowo
- usugowy pooony w Rydutowach na rynku. Powierzchnia
120m2. Czynsz 1200z brutto. Zapraszam. 601 775 616
Wynajm soneczne, wyremontowane i umeblowane mieszkanie w centrum Wodzisawia
lskiego, 3 minuty pieszo od
rynku. Koszt wynajmu to 1000
zotych miesicznie + energia
elektryczna i gaz wedug zuycia. WOLNE OD SIERPNIA tel.
663 438 628
Mieszkanie M-5 wynajem Wodzisaw lskim. Lokal mieszkalny skadajcy si z czterech
pokoi, kuchni, azienki, przedpokoju. Znajdujcy si w domu
jednorodzinnym na I pietrze w
Wodzisawiu lskim o. Przyjani 31A 513 317 797
Sprzedam M-4 na osiedlu Dbrwki w Wodzisawiu lskim. Mieszkanie ma 3 pokoje,
du kuchnie, dwa przedpokoje, azienk, osobn ubikacj,
balkon. Do lokalu naley dua
piwnica. Cena 185 000 z tel.
660 844 668
Wynajm dwupokojowe mieszkanie w centrum Radlina - Biertutowy. Powierzchnia 46 m2.
Dwa due pokoje. Cena: 600
odstpne + ok 400 z czynsz do
spdzielni + opaty za media
(prd, gaz). W czynszu ogrzewanie. 601 854 157

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

Sprzedam tanio 3 dziaki budowlane kada o powierzchni


12ar w Rogowie. Moliwo poczenia dziaek. Dojazd drog
asfaltow, media-woda, prd,
kanalizacja. Cena jednej dziaki
40000z. Kontakt 603 664 883
Do wynajcia lokal z przeznaczeniem na dziaalno handlow lub usugow. Lokal znajduje si w cisym centrum
Wodzisawia lskiego. Skada
si z dwch pomieszcze, pom.
socjalnego oraz piwnicy. Dwa
osobne wejcia. Kontakt 783
232 403

usugi
Stawianie potw, ukadanie kostki do 100 m. Dokonuj wszelkich
robt budowlanych oraz ogrodowych. Rydutowy, tel. 509-943100
Oferuje usug ukadania paneli podogowych wraz z listwami
przypodogowymi w cenie 15 z.
za metr kwadratowy. Skrzyszw
tel. 605 204 933
USUGI TRANSPORTOWE Potrzebujesz transportu? Chcesz si
przeprowadzi? lub pozby starych i niepotrzebnych mebli? Zapraszamy! Wodzisaw lski 733
545 321
Wynajem samochodu wraz z elegancko ubranym i miym kierowc. Samochd to BMW e39 528i
o mocy 193KM, auto zawsze jest
nawoskowane, czyste i pachnce.
Wodzisaw lski, tel.724951347
Oferuje usugi transportowe na
terenie caego kraju. Samochd
Peugeot Boxer MAX. Zapraszam
do kontaktu. GWARANCJA NAJNISZEJ CENY!!! Skrzyszw, tel.
782 387 483
Oferuje pranie i czyszczenie tapicerki meblowej oraz samochodowej jak rwnie czyszczenie dywanw urzdzeniami i produktami
marki Karcher. Wodzisaw lski,
tel. 609 432 763
Oferuje usugi do 3.5 tony oraz do
25 ton sprzeda opau i kruszyw
budowlanych. Gorzyce, tel. 692
894 406

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW
Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl

praca

motoryzacja

ATERIMA MED

Sprzedam motor Yamaha Fazer


600 FZS, cena 6100z, w razie
jakichkolwiek pyta prosz o
kontakt 739 044 034

Opiekunki osb starszych


w Niemczech
tel. 32 506 55 87
Zatrudnimy kierowc posiadajcego dobry zmys orientacyjny w
terenie, punktualnego i dowiadczonego, aktualna ksieczka sanepid- rozwz wyrobw piekarniczych. Tel. 732 757 861 Wodzisaw
lski
Zatrudni barmank w barze
piwnym Wodzisawiu lskim
os.XXXlecia. Praca na zmiany.
Barmanki Na pocztku okres
prbny z ewentualnym przyuczeniem. Dalszym etapem jest umowa o prace. 536 179 090
Potrzebny pomocnik budowlany,
tynki maszynowe, docieplenia od
zaraz - warunek wasny dojazd do
Wodzisawia lskiego, tel. 537
324 468
Zatrudni pomocnika do docieple, prawo jazdy kat B. Tel. 505
238 210 Radlin
Poszukujemy pracownikw budowlanych, praca na elewacjach.
Zainteresowanych prosz o kontakt, umowa o prac. Besznica,
praca przy dociepleniach budynkw, tel. 790 299 232 lub 602 330
640
Poszukuje pracownikw oglnobudowlanych, zbrojenia, szalunki, betonowanie, oglne prace
budowlane. Praca wyjazdowa tel.
790 612 969 Wodzisaw lski.
Zatrudni ekspedientk do sklepu oglnospoywczego w Czyowicach. Wymagania: min. 2 lata
dowiadczenia w pracy w sklepie
spoywczym, biega obsuga kas
fiskalnych oraz terminali patniczych, ksieczka zdrowia, niekaralno. Kontakt 503 763 879
Poszukuj osb do pracy przy
montau ogrodze, siatka panele, monta pyt, patne od metra.
Wodzisaw lski, kontakt 500
036 928
Przyjm do pracy osob ktra ma
dowiadczenie w pracy przy samochodach ciarowych. Warsztat czynny od 8.00-18.00 w soboty od 6.00-16.00 Umowa o prac.
Jankowice, kontakt: 795 905 237
Zatrudni murarzy oraz dociepleniowcw na atrakcyjnych warunkach. Poszukujemy osb z
dowiadczeniem. Gwarantujemy
prac cay rok. Wodzisaw lski,
kontakt 607 741 920

hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Samodzielni pracownicy z okolicy


Radlina i Wodzisawia lskiego.
Praca przy ociepleniach i robotach brukarskich. Moliwo zatrudnienia na stae. 601 468 299
Pracownik budowlany!! Poszukuj pracownika do wykocze.,
Wodzisaw lski. Tel. 506 104
480
Zatrudni spawacza, lusarza z
dowiadczeniem, cay etat. Marklowice, tel. 605 558 108

Kopaki do Golf 4 > PA 66 M


15< stan b. dobry (oryginalne)
Cena 250z, Gorzyczki, tel. 668423-138.
Sprzedam 4 oryginalne aluminiowe felgi 16 5x114.3. Mazda
6 w bardzo dobrym stanie bez
opon. Cena 850z, tel. 530 954
252. tel. po 15:00.
Pilne! Mam do sprzedania audi 80 b3.silnik 1.8 benzyna, rok
produkcji 1991. Pszw, tel. 515
253 327 . Cena 1700z.
Sprzedam Forda Puma, jedzi
lecz wymaga kilku napraw. Wyposaenie dodatkowe: sprawna
klimatyzacja, centralny zamek,
el regulacja reflektorw, el szyby
i lusterka, wspomaganie kierownicy, autoalarm, poduszki powietrzne, aluminiowe felgi. Tel.
w godz: 14-22. 536 580 359. Rydutowy, cena 1800 z.
Sprzedam oryginalne radio samochodowe BMW Bavaria Cassette Digital w stanie bardzo dobrym. Radlin, cena 149z, tel. 507
112 622

Sprzedam Citroena Berlingo z


2.0L silnikiem. Na wyposaeniu:
centralny zamek z pilotem, CD-radio, wspomaganie kierownicy,
klimatyzacja ( wymaga nabicia ),
elektryczne szyby, ABS, lakier
srebrny metalik, opony letnie i
zimowe. Cena 9000z, Gorzyce.
Tel. 69609403
Sprzedam uywany motorower DAFIER HW50B. Przegld wany do: maj 2016r
OC wane do: maj 2016r. Stan
bardzo dobry, nie wymaga wkadu finansowego. aziska, cena
2000z, tel. 533 011 914
Sprzedam Aprille ETX 125. Wizualny stan oceniam na dobry.
Motor z 2000 roku. Cena 2200z.
Wicej informacji podam telefonicznie 721 195 321 , Gorzyce.
Sprzedam Daewo w dobrym stanie, gaz do 2019, oc i pt do marca
2016, maska w czarnym kolorze
i progi do poprawki reszta bdb.
Cena 1850, Rydutowy. Polecam
505 001 968
Do sprzedania pikny klasyk
Honda Shadow VT 750 rok prod
1984. Motocykl doinwestowany,
ubezpieczony, z wanym przegldem i sprawny technicznie. Wyposaony w szyb oraz sakwy.
Wodzisaw lski, cena 7000z,
tel. 663 438 628

SPRZEDAM ST DO PING-PONGA STAN BARDZO DOBRY


CENA 300 Z tel. 602150886

Kliniec, tucze, podbudowa,


kamie na utwardzenie terenu
Kruszywo w dwch frakcjach (032mm i 063mm)
Moliwy transport do klienta po uzgodnieniu (125 ton)

Od 20 z za ton!

tel. 509 289 833

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 19

8 lipca 2015, nr 13 (190)


wodzisaw lski - RYNEK - 9-11 LIPCA

Muzeum na kkach
Od 9 do 11 lipca w Wodzisawiu lskim goci bdzie Muzeum na kkach. To projekt
zrealizowany przez Muzeum
Historii ydw Polskich POLIN
przy wsppracy z tutejszym
Urzdem Miasta.Nowoczesna
ekspozycja poczona z bogatym programem edukacyjnym
w telegraficznym skrcie przybliy histori tysica lat dziejw spoecznoci ydowskiej w
Polsce. Przez wieki Polska bya
najwaniejszym orodkiem ydowskiego ycia umysowego,

religijnego i kulturalnego. ydzi


stanowili 10 procent ludnoci
Polski. Muzeum na kkach
stanie na rynku miasta. Wodzisawski magistrat zapewnia nie
tylko bezpatny plac, ale rwnie organizuje pobyt koordynatorw wystawy, ktrzy wraz z
ni zawitaj do naszego miasta.
Na tym atrakcje si nie kocz,
bowiem lokalni koordynatorzy
zadbali o bogaty program imprez towarzyszcych. Uroczyste otwarcie wystawy Muzeum
na kkach odbdzie si 9.07

o godz. 9.00 na rynku miasta.


W programie m.in. Wystawa
Muzeum na kkach (Rynek
miasta), 9.07 godz. 11.00 Spotkanie ze wiadkiem historii
(Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna), 10.07 godz. 10.00
Warsztaty dla dzieci Budujemy
sztetl (Wodzisawska Placwka
Wsparcia Dziennego Dziupla),
11.07 godz. 12.00 Warsztaty
kulinarne Smaki kuchni ydowskiej poczone z degustacj (Rynek; w razie niepogody
Sodka Manufaktura Leona).

WODZISAW lski - PARK MIEJSKI - 24-25 LIPCA

wodzisaw lski WCK - LIPIEC, SIERPIE

Najcieplejsze Miejsce na Ziemi

Wakacyjny przegld filmowy

Jeden z najwikszych w
Polsce festiwali muzyki reggae zblia si wielkimi krokami. 24-25 lipca w Parku Miejskim w Wodzisawiu lskim
odbdzie si festiwal Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi. Festiwal kadego roku odwiedza
kilka tysicy osb. Do dyspozycji uczestnikw jest strzeone pole namiotowe. - Amfiteatr w centrum miejskiego
parku tworzy niesamowity
klimat, a darmowa formua festiwalu ciga do miasta
cae rodziny i tworzy atmosfer jamajskiego festynu! Tu na
prawd da si poczu mio
jak niesie ze sob muzyka
reggae! - zapraszaj do udziau organizatorzy. Do tej pory
na festiwalu wystpili midzy
innymi Bednarek, Raggafaya,
East West Rockers, Jamal,
Habakuk i Dreadsquad. W
tym roku Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbdzie si ju
po raz dwunasty. Pierwszego dnia, tak jak w latach poprzednich, zabrzmi dwi-

Wodzisawskie Centrum
Kultury i Kino Pegaz przygotowa dla modych mionikw sztuki filmowej
spor dawk projekcji filmowych. Dla kinomaniakw czas wakacji z pewnoci nie bdzie obfitowa w
nud. Co tydzie w kad
rod o godz. 10.00 bdzie
mona zobaczy filmy zaproponowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w ramach kampanii
Dzieciaki na horyznocie.
Organizatorzy
kampanii
propagowan przez siebie
edukacj filmow opieraj na filmach tworzonych z
myl o najmodszych, ktre zdobyy uznanie widzw
w krajach, w ktrych powstay i zostay wyrnione
nagrodami na zagranicznych
festiwalach. Po projekcjach
filmowych odbd si warsztaty filmowe, medialne oraz
plastyczne dla dzieci.
Najbliszy seans ju 08.07.
godz.10.00 wywietlony zosta-

ki soundsystemw. W pitek
dla publicznoci wystpi Dr
Love, Slaveah, Grizzlee, Kacezet, Splendid Sound, Blackaut Ja, Dreadsquad, Pozyton
Sound, Yardee Crew, Foliba &
Ablaye Badji. Odbd si tak-

e warsztaty na bbnach afrykaskich. W sobot wystpi


zespoy na ywo. Na scenie zobaczymy grupy Krzywa
Alternatywa, Sielska, Rootzmans, Tabu, United Flavour, Damian SyjonFam.

nie film p.t. Sekret Eleonory. Kolejne projekcje: 15.07


godz.10.00 Svein i szczur,
22.07 godz.10.00 Moja mama
jest w Ameryce i spotkaa Buffalo Billa, 29.07 godz.10.00 Nie-

sforny Bram, 05.08. godz.10.00


Alfie, may wilkoak, 12.08
godz.10.00 Przyjaciel na balkonie, 19.08 godz.10.00Krokodyle z przedmiecia, 26.08
godz 10.00 Mecz ycia.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
15 LIPCA - MOK - PSZW
Miejski Orodek Kultury w Pszowie zaprasza na wakacyjne
wyjazdy do parkw wodnych: Aquapark Krakw (15.07,
koszt 30/50z), Aquadrom Ruda lska ( 22.07, koszt 20/40z),
Afrykanarium Wrocaw (22.08, koszt 65/75z). Wyjazdy odbd
si po zebraniu penej grupy, ilo miejsc ograniczona. Szczegowe informacje oraz zapisy w sekretariacie MOK oraz pod nr
telefonu 32 455 74 54
13 LIPCA - MOK - PSZW
MOK Pszw zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na pkolonie pod
hasem: Lato w miecie nie musi by nudne. Organizatorzy przygotowali atrakcyjny program. Dzieci bd mieli moliwo wyboru zaj w zalenoci od preferencji. Do wyboru m.in.
zajcia plastyczne, budowanie robotw z kolcw lego, zajcia
komputerowe oraz wycieczki. I turnus od 13 do 17.07, II turnus
od 20 do 24.07. Koszt jednego turnusu to 290 z. Zapisy w biurze
Orodka Kultury w Pszowie lub pod nr telefonu 32 455 74 54

14 LIPCA - WCK - WODZISAW


Lato w miecie od lat cieszy si duym powodzeniem.
Soneczna aura, zabawa przy znanych i lubianych przebojach i w kocu atrakcje przygotowane przez wykwalifikowanych instruktorw przycigaj na boisko osiedlowe wielu
mieszkacw naszego miasta. Chtni bd mogli skorzysta
z warsztatw plastycznych, wzi udzia w konkurencjach
zrcznociowych, sprbowa swoich si w ciekawych konkursach i wygra nagrody. Taniec, wszdobylski miech i
wietna zabawa to wyznaczniki tej imprezy. Miejsce imprezy:
boisko osiedlowe Wilchwy.

R E K L A M A

9 LIPCA - WDK - GORZYCE


WDK Czyowice zaprasza wszystkich lubicych aktywne formy
wypoczynku na wakacyjne zajcia zumby fitnes ze Szko
Taca Taczymy. Zajcie odbywaj si w kady czwartek, najblisze ju 9 lipca o godz. 20.05.
12 LIPCA - BOISKO - GOGOOWA
Gminny Orodek Sportu w Mszanie serdecznie zaprasza na 1
Dzie Sportu I Aktywnego Wypoczynku, ktry odbdzie
si 12 lipca br. w Gogoowej. Organizatorzy zapewniaj wiele
atrakcji: gry i zabawy z nagrodami, pokaz skateboardowcw i
darmowa szkka dla najmodszych, rodzinne konkursy sportowe, stoiska maej gastronomii, zamki dmuchane, trampoliny i
wieczorem zabawa taneczna. Zostanie rwnie zorganizowany
I Amatorski Turniej Miksta Siatkwki Plaowej o Puchar Wjta
Gminy Mszana na boisku w Gogoowej. Zgoszenia telefonicznie pod numerem 669420185 lub 793964611. Pierwszy gwizdek
15:00. Na najlepsze zespoy czekaj atrakcyjne nagrody.

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

LIPIEC - MOK - RADLIN


Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza wszystkie dzieci
oraz modzie na Eko wakacje. W programie m.in.: zajcia
plastyczne, cykl warsztatw Opowiadamy o wiecie, wyjazdy
fotograficzno - plenerowe ( ZOO w Ostrawie, Pszczyna i Zagroda
ubrw w Goczakowicach), Operetka przy fontannie Gala operetkowa z Ksiniczk Czardasza.
23 LIPCA - WCK - WODZISAW
WDK Czyowice zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami na
wycieczk do Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze (www.energylandia.pl) Koszt przejazdu 30
z + bilet wstpu

20 Reklama

8 lipca 2015, nr 13 (190)

<< GazetaInformator.pl

Podrujesz Travel-Busem?
Zapoznaj si ze zmianami rozkadw!

Zmiana w kursowaniu autobusw Travel-Bus nastpia 28-30 czerwca.


Poniej zamieszczamy nowe kursy.
Linia Racibrz - Krakw

Linia Racibrz - Katowice


(przez Kornowac, Rydutowy, Rybnik)

(przez Kornowac, Rydutowy, Pszw, Wodzisaw l.,


Jastrzbie-Zdrj, Pawowice l., Pszczyn, Brzeszcze, Owicim)

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

Odjazdy: Racibrz DA, ul. Batorego

kursy od poniedziaku do pitku


kursy w soboty

5.15
-

6.45 8.15

10.45 13.15 14.45

kursy codziennie

6.45

10.45

kursy w soboty

Odjazdy: Katowice DA, ul. P. Skargi, stanowisko nr 1


kursy od poniedziaku do pitku
kursy w soboty

6.45
-

kursy codziennie

9.00

kursy w soboty

12.45

6.30

12.20

5.10

6.30

12.20

Odjazdy: Krakw MDA

9.00 10.45 12.45 15.00 16.30


-

12.35 17.30

9.30

12.35 17.30

Dodatkowo od wrzenia 2015 roku autobusy: z Raciborza do Katowic o godz.


17.15 i z Katowic do Raciborza o godz. 18.45 bd kursowa od poniedziaku do
pitku oraz z Raciborza do Katowic o godz. 14.45 i z Katowic do Raciborza o
godz. 16.30 bd kursowa w soboty.

Ceny biletw do Krakowa online z rezerwacj miejsca to:


20 z - normalny oraz 15 z ulgowy.
Ceny biletw do Krakowa u kierowcy to: 22 z - normalny oraz 16 z - ulgowy.
Czas przejazdu z Raciborza do Krakowa: 3 godz. 15 min.

Czas przejazdu z Raciborza do Katowic: 1 godz. 20 min.


Czas przejazdu z Raciborza do Rybnika: 30 min.

Travel-Bus oferuje rwnie wynajem autobusw od 16 do 60 miejsc.

Bilety w konkurencyjnej cenie, od lipca 2015 r. dostpne rwnie online z rezerwacj miejsc.

PKS TRAVEL-BUS Sp. j.


47-400 Racibrz, ul. Nowomiejska 24
tel. 721 300 330. tel. fax: 32 415 31 62
www.travel-bus.com.pl

You might also like