You are on page 1of 25

SPKA LIMITED [LTD] wAnglii

str. 2

Darmowa publikacja, dostarczona przez


LIBER-PROJECT IV LTD

Niniejsza publikacja moe by kopiowana oraz dowolnie


rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej
przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany
w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy.
ZABRANIA SI JEJ ODSPRZEDAY.

Wszelkie prawa zastrzeone.


All rights reserved.

SPKA LIMITED [LTD] wAnglii


Spis treci

str. 3

Spis treci
Wstp...........................................................................................4
Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej
wtradycyjny sposb............................................................... 5
Zalety prowadzenia spki LTD...........................................9
Jak zarejestrowa firm wWielkiej Brytanii?.............. 13
Pytania iodpowiedzi............................................................ 15
Zakoczenie.............................................................................24

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Wstp

str. 4

Wstp
Jeli chcemy omawia kwestie zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, musimy cofn si do czasw, kiedy wEuropie
pojawiay si pierwsze spki czyli jakie 500 lat wstecz. Przyjrzyjmy si, jak wygldaa wczesna sytuacja gospodarcza. Odkrycia
geograficzne wpyway na rozwj handlu. Prowadzenie dziaalnoci
handlowej byo dosy kosztowne wyposaenie statku i skompletowanie zaogi czsto przekraczao moliwoci jednego inwestora.
Std te pojawia si konieczno czenia si wspki po prostu
rozoenie kosztw pomidzy kilku wsplnikw byo wygodniejsze
imniej uciliwe dla kadego znich. Problem pojawia si, gdy w
statek zaton bd pad upem piratw wtej sytuacji wsplnicy byli
zobowizani do zaspokojenia da wierzycieli majtkiem wasnym.
Taka sytuacja skutecznie odstraszaa mniejszych inwestorw, co
z kolei wizao si z ograniczeniem ruchu handlowego i zmniejszonymi wpywami do budetu pastw szczeglnie Anglii (ktra
zhandlu morskiego czerpaa najwiksze profity). Angielscy wadcy,
wprowadzili wic specjalne regulacje, ktre naday spkom prawo
do ograniczonej odpowiedzialnoci wzgldem wierzycieli. Oczywicie odpowiedzialno ta sigaa co najwyej wartoci caego majtku
spki. Rwnie idzi sytuacja ma si podobnie. Rnica pomidzy
osobami bogatymi a biednymi polega na tym, e ci pierwsi doskonale znaj si na mechanizmach dziaania poszczeglnych spek,
mogc w ten sposb zabezpiecza swj majtek prywatny. Dziki
temu na przestrzeni dziejw mogli oni pomnaa swj majtek
nie martwic si ojego utrat na rzecz biednych.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w tradycyjny sposb

str. 5

Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej


wtradycyjny sposb
Chcc w dzisiejszych czasach prowadzi dziaalno gospodarcz
w tradycyjny sposb, podlegamy wszystkim przepisom z wpisem
do ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Oto najwaniejsze przepisy,
do ktrych przyszy przedsibiorca musi si dostosowa:
Comiesiczna zapata skadki do ZUS. Od miesica nastpujcego
po miesicu wktrym otworzylimy swj wasny biznes, pacimy
regularnie skadki (wczajc w to ubezpieczenie chorobowe).
cznie za kady miesic pacimy a 1042,46 PLN, co daje nam
ponad 562 000 zotych wpaconych przez 45 lat. W ten sposb
otrzymujemy prawo do najniszej emerytury (okoo 800 zotych).
Oznacza to, e jeli chcielibymy w ten sposb odzyska nasze
pienidze, musielibymy pobiera emerytur przez 59 lat. Zakadajc, e wiek emerytalny wynosi 67 lat, nasze skadki zwrc
si gdy doyjemy mniej wicej 126 lat (!). Zauwamy rwnie
to, e ZUS z roku na rok jest coraz bardziej zaduony. Wprawdzie wzeszym roku wpompowano wniego wikszo rodkw
z OFE, ale pomoc ta jest wycznie tymczasowa i przypomina
przepraszam za okrelenie - reanimacj trupa.
Obowizkowe jest prowadzenie ksigowoci. Nie musimy od razu
zatrudnia ksigowego. Jeli mamy ma firm moemy skorzysta zusug biur rachunkowych lub rozlicza si sami.
Od momentu otrzymania wpisu do rejestru dziaalnoci gospodarczej przedsibiorca musi stawi si w Urzdzie Skarbowym
na wyrane danie urzdnika skarbowego, spowodowane

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w tradycyjny sposb

str. 6

np.nieprawidowociami wrozliczeniach zUS. Oczywicie dotyczy


to rwnie zwykych podatnikw, nie prowadzcych dziaalnoci
gospodarczej.
Pamitajmy rwnie otym, e przedsibiorca od tego momentu jest
wpeni odpowiedzialny majtkowo za dziaalno firmy. Dotyczy
to rwnie przypadkw, gdy wina bdzie po stronie biura rachunkowego. Zamy, e owe biuro wrzucio wkoszty nie naleny VAT.
Wprzypadku wykrycia tego bdu to wanie przedsibiorca jest
zobowizany do zapaty kar iodsetek. Dopiero pniej (po wielomiesicznych procesach sdowych) moe on odzyska utracone
pienidze wramach rekompensaty zubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (oile biuro posiada takowe najczciej posiada).

Co ciekawe, zaoenie firmy wnaszym kraju jest znacznie prostsze


ni kilka lat temu. Wprowadzenie tzw. formalnoci w jednym
okienku znaczco skrcio czas zakadania firmy. Ponadto wiele
formalnoci mona ju zaatwi przez internet. Niestety, system ten
wci jest daleki od ideau askutkiem tego jest nie bjmy si tego
powiedzie strach przed zaoeniem firmy i ogromem cicych
na przedsibiorcy obowizkach formalnych. Okazuje si, e formalnoci uniemoliwiaj sprawne kierowanie firm, gdy jej waciciel
zwyczajnie nie ma czasu na to, aby j prowadzi!!! Wielu przedsibiorcw po kilkunastu a nawet kilkudziesiciu latach rezygnuje
z prowadzenia wasnej dziaalnoci. Dlaczego? Powodem nie jest
saba koniunktura na rynku lecz ogrom przepisw, skutecznie
hamujcych przedsibiorczo Polakw. Polski przedsibiorca
zwyczajnie boi si natarczywoci krajowych instytucji skarbowych,
ktre poprzez ogrom swoich przepisw wci wydaj si czyha
na niego. Przykadem moe by tu mieszny przepis dotyczcy
dochodu zwolnionego od podatku. Wnaszym kraju kwota ta wynosi

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w tradycyjny sposb

str. 7

nieco ponad 3000 zotych. Wprzypadku innych krajw (np. starej


UE), kwota ta jest nawet dziesiciokrotnie wysza! Polska wci jest
krajem, wktrym (na tle innych pastw UE) zaoenie iprowadzenie
biznesu jest praktycznie najtrudniejsze. Z kolei Wielka Brytania
uwaana jest za kraj najbardziej przyjazny wieo upieczonym
przedsibiorcom.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Polska firma w Wielkiej Brytanii

str. 8

Polska firma wWielkiej Brytanii


Czy wiesz, e jako Polak moesz zaoy firm wWielkiej Brytanii?
Aktem prawnym majcym istotne znaczenie w tej kwestii, jest
Konwencja midzy Rzeczpospolit Polsk aZjednoczonym Krlestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pnocnej w sprawie unikania
podwjnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od
opodatkowania wzakresie podatkw od dochodu iod zyskw majtkowych, podpisana 20.07.2006 r. wLondynie. Oznacza to wskrcie
tyle, e jeeli obywatel Polski zatrudniony jest w Wielkiej Brytanii
i paci tam podatki, zwolniony jest on z pacenia podatku dochodowego wnaszym kraju. Nawet jeeli zarabiana przez niego
kwota jest nisza ni kwota zwolniona od podatku wUK,
nadal nie musi on paci podatku wPolsce!
Dla nierezydentw brytyjskich preferowan form prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej jest spka LTD. Co wane - moe j
zaoy kady.
Podstaw prawn dla dziaalnoci spki w Anglii jest Companies
Act z 2006 r. (ustawa o spkach). Niemniej jednak nie wszystkie
rodzaje firm nadaj si do tego aby mogy one by zarejestrowane
w Wielkiej Brytanii w formie spki. Firmy stacjonarne posiadajce Punkty usugowe ze wzgldw prawnych musz paci podatki
na terenie kraju w ktrym s one zlokalizowane. Inaczej sprawa
wyglda wprzypadku rnego rodzaju firm internetowych ktrych
lokalizacj trudno jednoznacznie ustali. Jeeli jeste wacicielem
biznesu internetowego, freelancerem lub pracujesz zdalnie spka
wWielkiej Brytanii moe okaza si rozwizaniem dla Ciebie.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Zalety prowadzenia spki LTD

str. 9

Zalety prowadzenia spki LTD


Przyjazne przepisy prawne.
W Wielkiej Brytanii nie jestemy traktowani przez wadze jako
potencjalny zodziej, lecz jako rdo dochodu dla gospodarki
(oczym wadze wPolsce niestety zapominaj). Oczywicie rwnie
itam pojawiaj si od czasu do czasu kontrole, jednak maj one
zupenie inny przebieg ni wPolsce. Co wane wykrycie nieprawidowoci wprowadzeniu firmy nie oznacza, e musimy by od
razu ukarani. WPolsce to urzdnik jest panem, od ktrego widzimisi zaley by albo nie by naszego przedsibiorstwa. Czsto
dziaa on wtaki sposb, by za wszelk cen ukara przedsibiorc.
Przy tak skomplikowanych przepisach np. podatkowych, kwesti
czasu jest wykrycie przez urzdnika nieprawidowoci wfinansach
firmy!
Prowadzenie spki w Wielkiej Brytanii nie wie si z adnymi
ograniczeniami w transferze kapitau i zysku. Trzeba jednak
przyzna, e podobne przepisy obowizuj rwnie wnaszym kraju
do czego jestemy zobowizani poprzez regulacje wewntrz UE.
Wysok kwot zwolnion od podatku. Wnaszym kraju wysoko
tej kwoty to okoo 3100 zotych. Jeli zarobimy wicej, musimy
zapaci danin dla pastwa wwysokoci 19 procent (wprzypadku
podatku liniowego) bd te 18 i 32 procent (skala podatkowa).
W przypadku UK, procent podatku jest nieco wyszy siga 20
procent jednak kwota zwolniona od podatku dochodowego
jest kilkunastokrotnie wysza ni wPolsce iwynosi okoo 10ty
funtw rocznie (czyli okoo 55 ty zotych rocznie).

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Zalety prowadzenia spki LTD

str. 10

Naley rwnie doda, e kwota ta dotyczy wycznie jednego


waciciela firmy. Jeli jest ich dwch bdzie ona automatycznie
dwa razy wiksza.
Znacznie wyszy ni w Polsce prg, od ktrego musimy si
rejestrowa jako patnicy VAT. Wprzypadku naszego kraju, kwota
ta (wrozliczeniu rocznym) wynosi jedynie 150 000 zotych. Jest
to przychd naszej firmy. WWielkiej Brytanii kwota ta jest ponad
dwukrotnie wysza iwynosi 79 000 funtw, co wprzeliczeniu na
zotwki daje jakie 400 000 zotych.
Prowadzc biznes wWielkiej Brytanii nie musimy paci skadek
na ubezpieczenie spoeczne czy zdrowotne. Dlaczego? Poniewa
zarabiajc poniej 663 funtw miesicznie (okoo 3700 z) jestemy
zwolnieni zich opacania.
Moliwo otrzymywania brytyjskich wiadcze emerytalnych.
W Polsce o czym pisaem ju wczeniej moemy oczekiwa
emerytury na poziomie okoo 800 zotych. W Wielkiej Brytanii
warto miesicznego wiadczenia w przeliczeniu na zotwki
siga 2400 zotych (po 30 latach prowadzenia firmy). Co ciekawe,
w Wielkiej Brytanii emerytem mona ju zosta po znacznie
krtszym czasie. Wzalenoci od tego ile lat przepracujemy, nasza
emerytura bdzie odpowiednio wysza. Jeli np. przepracujemy
15 lat, zgodnie z powyszym przelicznikiem otrzymamy okoo
1200 zotych. Trzeba te pamita o tym, e bdc dyrektorem
spki LTD, musimy sobie wprzecigu roku wypaci co najmniej
6200 funtw wynagrodzenia warunek ten jest konieczny
aby nasz licznik emerytalny mg odlicza kolejne lata pracy

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Zalety prowadzenia spki LTD

str. 11

zktrych otrzymamy emerytur. Ciekawa rzecz jest to, e 8000


jest zwolnione zopat emerytalnych. Czyli mona nie zapaci ani
jednej skadki ateoretycznie dosta emerytur.
Prowadzc firm w Wielkiej Brytanii, nie musimy tak czsto
rozlicza si zUrzdem Skarbowym jak to ma miejsce wPolsce.
Przypomnijmy w naszym kraju musimy rozlicza dokumenty
ksigowe ju co miesic. Ponadto, daniny dla US ztytuu podatku
dochodowego rwnie musimy wpaca kadego miesica bd
te kwartalnie jeli wybierzemy tak form opodatkowania.
W przypadku Wielkiej Brytanii sytuacja wyglda o niebo lepiej.
Podatek dochodowy pacimy raz w roku, z tym e pierwsza tak
wpata moe odby si maksymalnie do 9 miesicy od zakoczenia
roku podatkowego. W ten sposb firma moe znacznie duej
obraca pienidzmi ktre wPolsce ju dawno byyby wpacone do
US. Ponadto jej waciciel oszczdza mnstwo czasu i cieszy si
wiksz pynnoci finansow swojego przedsibiorstwa.
W Wielkiej Brytanii nie musimy tak jak w Polsce od razu,
przy zakadaniu firmy okrela swojego PKD. Prawodawstwo
angielskie daje nam moliwo okrelenia jej po zamkniciu roku
rozliczeniowego wramach podsumowania rocznej dziaalnoci.
Trzeba przyzna, e modyfikacja PKD wnaszym kraju jest moliwa
i mona j przeprowadzi dosy szybko (z tym e najlepiej by
zarejestrowanym wsystemie ePUAP).
Prawo angielskie daje nam moliwo skorzystania zwyszych diet
za wyjazdy subowe. Wprzypadku polskiego przedsibiorcy, dieta
taka (za podr trwajc 24 godziny) wynosi 23 zote. WWielkiej
Brytanii kwota ta mieci si wgranicach 150 200 funtw ijest
ona zalena od tego do jakiego kraju wyjedamy. W przypadku
UK pojawia si jednak pewien problem. Dieta naley si wycznie
za wyjazdy zagraniczne. Chcc wic prowadzi polsk firm zarejestrowan na terenie Wielkiej Brytanii nie mamy prawa do takiej

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Zalety prowadzenia spki LTD

str. 12

diety. Wynika to midzy innymi ztego oczym pisaem wczeniej


w przypadku takiego przedsibiorstwa trudno zaliczy Angli
czy te Polsk jako zagranic. Oczywicie wyjazd do np. Niemiec
kwalifikowaby nas do otrzymania takiej diety.
Znacznie wysze stawki kilometrowe. W Polsce i w Wielkiej
Brytanii przedsibiorca ma moliwo wrzucenia wkoszty kwoty
bdcej iloczynem liczby kilometrw przejechanych prywatnym
samochodem iodpowiedniej stawki. Wnaszym kraju tzw kilometrwka wynosi ju 83 grosze. W przypadku Wielkiej Brytanii
rozliczamy si co mil co wprzeliczeniu na km daje nam okoo
1,4 PLN. Musimy jednak wzi pod uwag, e prawodawstwo
angielskie wprowadzio ograniczenie do 10 000 mil. Po przekroczeniu tej odlegoci, stawka jest ju znacznie nisza iwynosi 80
gr za km.
Warto rwnie doda, e jeli zdecydujemy si na prowadzenie
firmy LTD, ktra nie bdzie patnikiem VAT, nie musimy zbiera
jakichkolwiek dokumentw potwierdzajcych zakup okrelonej
iloci paliwa. Przedsibiorca sam owiadcza, jak du ilo paliwa
zuy. Moe to zrobi w prosty sposb wykorzystujc do tego
dokument wygenerowany wzwykym pakiecie biurowym. Sytuacja
zmienia si gdy nasza firma jest patnikiem VAT wtedy archiwizowanie dokumentw jest konieczne!
Jedn znajwikszych zalet prowadzenia spki LTD, jest znacznie
mniejszy koszt jej prowadzenia. Prowadzc firm zarejestrowan na terenie UK nie musimy paci comiesicznych skadek
do ZUS-u. Pisaem otym ju wczeniej ta oszczdno to okoo
1042 zote wrozliczeniu miesicznym.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Jak zarejestrowa firm w Wielkiej Brytanii?

str. 13

Jak zarejestrowa firm wWielkiej


Brytanii?
Zaoenie spki LTD wcale nie jest takie trudne. Pisaem ju wczeniej
otym, e Wielka Brytania posiada bardzo proste przepisy rejestracyjne. Powoanie do ycia takiego przedsibiorstwa moe odbywa
si na dwa sposoby. Pierwszy z nich, polega na samodzielnym
zarejestrowaniu firmy w Companies House czyli odpowiedniku
naszych instytucji ktre musimy odwiedzi podczas rejestracji
firmy. W Wielkiej Brytanii wystarczy odwiedzi jedn instytucj
powoanie do ycia firmy trwa krcej ni jeden dzie i mona
to zaatwi samodzielnie. Wad takiego rozwizania jest konieczno osobistego stawienia si w Companies House co wie si
ze sporymi kosztami.
Drugi sposb (myl e znacznie wygodniejszy itaszy) to zlecenie
tej czynnoci innym podmiotom porednikom. Dziki temu
przechodzimy przez cay proces tworzenia firmy bezstresowo
izminimalnym nakadem rodkw. Wystarczy, e posiadamy przy
sobie 40 funtw, ktre wpacamy na konto porednika, jednoczenie
wysyajc na jego adres mailowy swoje dane osobowe potrzebne do
rejestracji przedsibiorstwa. W odpowiedzi otrzymujemy potwierdzenie rejestracji ktrym jest (na terenie Wlk Brytanii) Certificate
of Incorporation. Oczywicie sam fakt rejestracji to nie wszystko.
Musisz przecie posiada rachunek bankowy. Najprawdopodobniej wikszo obsugiwanych przez Ciebie klientw to Polacy
paccy w zotwkach. Zaoenie konta bankowego dla Brytyjskiej
spki LTD nie stanowi problemu. Jeszcze do niedawna I oddzia
Banku Zachodniego WBK we Wrocawiu nie wymaga tumacze
przysigych dokumentw firmowych, co wizao si z pewnymi

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Jak zarejestrowa firm w Wielkiej Brytanii?

str. 14

oszczdnociami. Otwarcie rachunku trwao 20 min i wystarczyy


tylko dokumenty wjzyku brytyjskim. Obecnie sytuacja troszeczk
si zmienia banki wymagaj tumaczenia dokumentw rejestracyjnych (oczywicie w gr wchodzi tumacz przysigy). Nie ma
wtym adnego problemu po za dodatkow opat utumacza ztego
tytuu. Kada brytyjska instytucja zajmujca si rejestracj polskich
przedsibiorstw na Wyspach moe poleci kilka placwek bankowych wktrych zrobisz to bez problemu (Wprzypadku naszej oferty
cakowity koszt zaoenia rachunku bankowego wraz z tumaczeniami to 200 PLN)

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 15

Pytania iodpowiedzi
1.

Czy spce przysuguje kwota wolna od Podatku?

Nie spce nie przysuguje kwota wolna od podatku. Przysuguje


ona tylko osobom fizycznym kwota wolna od podatku dochodowego dla pracownika (na przykad dyrektora spki) to 10 tys
funtw rocznie, 833 funtw miesicznie
2. Jaka jest kwota wolna od Brytyjskiego ZUS (National
Insurance contributions)?
Kwota zwolniona z opaty na rzecz ubezpieczenia spoecznego
wynosi 663 funtw miesicznie (okoo 3700 z). Wszystko powyej
tej kwoty jest obcione Brytyjskim ZUSem 12%. Jednak nigdy
nie pacimy skadki od pierwszych 663 funtw.
3. Czy mona zaoy kilka spek i od kadej pobiera
wynagrodzenie w postaci wypaty dyrektorskiej (663
funty kwota wolna)?
Nie ma takie moliwoci. Co prawda mona posiada tak duo
spek ale kwota wolna jest jedna dla kadej osoby fizycznej.
Innym sposobem na rozwizanie tego problemu jest zatrudnienie we wasnej spce kolejnego dyrektora (np. wasnej ony)
i wtedy nieopodatkowana kwota ktr wyprowadzamy ze spki
si podwaja.
4. Co si stanie jeli jako dyrektor wypac sobie diet za
delegacj zagraniczn inie wykorzystam caej tej kwoty?

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 16

Brytyjski Urzd skarbowy wprost pisze na swoich stronach internetowych to co zaoszczdzisz to twoje kieszonkowe (pocketMoney)
5.

Jakie s stawki za dzie delegacji zagranicznej?

Wzalenoci od kraju miedzy 200-250 funtw za dob. Zaleca si


aby delegacje nie przekraczay 10-15 ty funtw rocznie.
6.

Ile wynosi tzw kilometrwka?

Jej warto to 45 pensw za jedn mil czyli okoo 1,4z za jeden


kilometr. Po przekroczeniu 10 ty mil rocznie ryczat spada do 25
pensw.
7. Jak maksymalnej wysokoci nieopodatkowan
kwot moemy wycign ze spki za pomoc wypat,
kilometwki, delegacji?
Okoo 7000 z miesicznie.
8.

Co moe by kosztem dla spki LTD

Wszystko co ma zwizek z przychodem do spki. Moe by


to leasing, wypaty dla dyrektorw, kilometrwka, delegacje,
materiay biurowe, paliwo anawet - jeli mieszkanie wynajte jest
na dyrektora cz rachunkw za nie.
9. Dlaczego piszemy wycznie o prowadzeniu spki
limited (LTD). Przecie w Wielkiej Brytanii moemy
prowadzi wiele innych form dziaalnoci gospodarczej,
np. firm jednoosobow?
Oczywicie wWielkiej Brytanii mona na rny sposb zakada
dziaalno gospodarcz. Niemniej, dla tzw nierezydentw (czyli

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 17

osb ktre nie mieszkaj na stae wUK inie prowadz firmy na jej
terenie) jedynie spka LTD daje moliwo prowadzenia takiej
dziaalnoci ito wkorzystny dla przedsibiorcy sposb.
10. Mam kilka wtpliwoci czy rzeczywicie prowadzenie
spki LTD jest wpeni legalne wnaszym kraju. Jak ma
si ta kwestia do tzw. rezydencji podatkowej?
Rejestracja i prowadzenie firmy na terenie obcego kraju
(w dodatku nalecego do UE) jest w peni legalne. Pisaem
ju wczeniej o odpowiednich porozumieniach podpisanych
przez rzdy zarwno Rzeczypospolitej Polskiej jak te Wielkiej
Brytanii (rezydencja podatkowa). Obydwie strony wpodpisanych
dokumentach uzgodniy, e unikanie podwjnego opodatkowania
nie jest przestpstwem. Prowadzenie spki LTD nie ma znamion
przestpstwa, w przeciwiestwie do np. fikcyjnego zatrudniania
si wzagranicznych firmach.
W przypadku jeli jednak otrzymujesz na terenie naszego kraju
inne wynagrodzenie, to twj dochd dyrektora spki musisz
zaznaczy wpolskim zeznaniu podatkowym.
Jak ju jednak wspominaem wczeniej dochd ten (ze spki
LTD) nie bdzie opodatkowany wPolsce . Pacisz go przecie na
terenie UK, te przepisy Ci nie obowizuj!
11. Czy zarzd spki o odpowiada swoim kapitaem za
zobowizania spki?
Zarzd spki LTD nigdy nie odpowiada swoim kapitaem za
zobowizania spki. Jest to duo bezpieczniejsze rozwizanie ni
prowadzenie spki zo.o. wPolsce.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 18

12. Czy spka LTD moe by spk jednoosobow?


Tak moe by.
13. Jaki jest minimalny kapita zakadowy?
Nie ma kapitau zakadowego. Jednak zaleca si zadeklarowanie
kapitau zakadowego spki w wysokoci 100 funtw. Czyli 100
udziaw po 1 funcie.
14. Kto moe zaoy spk wWielkiej Brytanii?
Spk moe zaoy kady.
15. Jakie s stae koszty spki?
Jedynym staym kosztem spki jest ksigowo. WPolsce jest to
okoo 200 zotych miesicznie (zakadajc, e mamy ma firm,
generujc od 20 do 30 dokumentw ksigowych w miesicu)
czyli 2400 zotych rocznie. W Wielkiej Brytanii koszt podobnej
obsugi to okoo 3000 zotych wrozliczeniu rocznym.
16. Ilu moe by dyrektorw wspce LTD?
Przepisy nie okrelaj ilu maksymalnie powinno ich by. Na pewno
kilku dyrektorw nie stanowioby problemu.
17. Czy prowadzc spk LTD bdzie mi przysugiwao
prawo do brytyjskiej emerytury?
Samo prowadzenie spki nie uprawnia do emerytury. Trzeba
by pracownikiem spki np. dyrektorem. Trzeba przepracowa minimum 10 lat aby cokolwiek dosta. Wiek emerytalny
wAnglii wynosi 67 lat. Warunek jest taki aby minimalnie rocznie
trzeba zarobi 6200 funtw aby rok zakwalifikowa si do twojej

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 19

emerytury. Ciekawa rzecz jest to, e zarobek do wysokoci 8000


funtw jest zwolniony z opat emerytalnych. Czyli mona nie
zapaci ani jednej skadki ateoretycznie dosta emerytur.
18. Jak wUK wyglda sprawa kontroli skarbowych iczy
wygldaj one tak jak wPolsce?
Kontrole skarbowe wWielkiej Brytanii wygldaj zupenie inaczej
ni wnaszym kraju. Wpocztkowym okresie dziaania spki LTD
zwykle nie maj one miejsca, chyba e firma jest patnikiem VAT.
Co ciekawe brytyjscy kontrolerzy wprzeciwiestwie do polskich
nie szukaj dziury w caym a ewentualne kary nakadane s
przez nich wycznie wtedy, gdy maj oni do czynienia zjawnym
irozmylnym przekroczeniem prawa.
19. Czy moliwe jest zawieszenie dziaalnoci w ramach
spki LTD?
Moesz zawiesi dziaalno. Co wane moesz to zrobi na
dowoln liczb lat.
20. Czy prowadzona przeze mnie spka LTD bdzie
wystawia moim wsppracownikom faktury w jzyku
polskim bd angielskim i czy walut w tym wypadku
bdzie funt czy zoty?
Faktura moe by zarwno prowadzona wjzyku angielskim jak
te ipolskim. Nie ma te znaczenia jaka to bdzie waluta. Wszystko
zaley od tego jak rozliczasz si zklientem.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 20

21. Chciabym si dowiedzie, czy wystawiajc brytyjskie


faktury bd mia pewno, i bd one honorowane
przez moich polskich kontrahentw ico najwaniejsze
przez polsk skarbwk?
Tak, oczywicie. Mwi o tym konkretne przepisy a konkretnie
wyrok Europejskiego Trybunau Sprawiedliwoci o numerze
porzdkowym: C-395/09 idyrektyw 2006/112/WE
22. Po co wymaga si ode mnie numeru NIN?
Numer ten bdzie Ci potrzebny wmomencie, gdy bdziesz chcia
zatrudni si jako dyrektor spki LTD i w ten sposb pobiera
zniej wynagrodzenie.
23. Czym rni si brytyjska spka LTD od polskiej zo.o.?
W przypadku polskiej spki koszty jej dziaalnoci s znacznie
wysze. Ponadto wPolsce mamy niestety niszy limit po ktrym
stajemy si patnikami VAT.
24. Czy prowadzenie spki limited (LTD) narzuca jej
wacicielowi jakiekolwiek ograniczenia w rodzaju
prowadzonej dziaalnoci?
Wteorii nie narzuca adnych ogranicze. Jeli jednak prowadzisz
jak specyficzn dziaalno (np. prowadzisz kancelari prawn)
musisz naby odpowiednie uprawnienia. Sytuacja zaczyna si
komplikowa w przypadku, gdy w Polsce masz nieruchomoci
nalece do spki limited (np. biura, warsztaty, hale produkcyjne
itd). W takim przypadku musisz posiada polski oddzia spki
LTD

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 21

Pamitaj, e jeli masz pod tym wzgldem jakiekolwiek wtpliwoci moesz zawsze zapyta si swojego ksigowego owskazwki!
25. Jak jest limit przejcia na VAT dla spki LTD?
Wwielkiej Brytanii Obowizek stania si czynnym patnikiem VAT
jest po przekroczeniu 81 000 funtw obrotu rocznie. Ciekawym
jest fakt, e wWielkiej Brytanii mona si wyrejestrowa zbycia
patnikiem VAT o ile w przyszych latach obrt bdzie mniejszy
asam zarzd spki si na to zdecyduje.
26. Czy mog zakada wiele spek LTD aby nie przekroczy kwoty 81000 funtw?
Jeeli profile dziaalnoci tych spek s rne to jak najbardziej
mona tak zrobi. Natomiast w przypadku gdy wszystkie spki
bd si zajmoway t sam dziaalnoci wtedy nie ma takiej
moliwoci.
27. Czy bdc udziaowcem spki LTD mog zarejestrowa si wPolsce jako osoba bezrobotna?
Tak bdc samym udziaowcem jak najbardziej. W momencie
kiedy jeste udziaowcem ale nie jeste zatrudniony jako dyrektor
moesz by zarejestrowany w PL jako osoba bezrobotna.
Wmomencie kiedy zatrudnisz si we wasnej spce powiniene
si wyrejestrowa aPolskiego urzdu pracy.
28. Prowadz firm zarejestrowan wUK ichc zacign
kredyt hipoteczny. Czy zarobki uzyskane w firmie bd
wliczane do mojej zdolnoci kredytowej?

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 22

Tak. Do tego bdzie potrzebne tzw payslip, bdce potwierdzeniem tego i otrzymujesz wynagrodzenie ztego typu dziaalnoci.
Pamitaj, e najlepiej bdzie gdy owe wynagrodzenie bdzie
wpacane na konto wzotwkach.
29. Czy mona wyrobi polski numer VAT dla spki LTD?
Tak jak najbardziej zaatwia si to wDrugim urzdzie Skarbowym,
mieszczcym si pod adresem: Warszawa-rdmiecie 03-719
Warszawa Ul. Jagielloska 15. Do wyrobienia polskiego numeru
VAT mog by potrzebne:

-- Umowa spki (articles of association) Przetumaczona na


jzyk polski przez przysigego tumacza
-- CERTIFICATE OF INCORPORATION Przetumaczona na
jzyk polski przez przysigego tumacza
-- Opis dziaalnoci wPolsce uzasadniajcy potrzeb rejestracji
dla potrzeb VAT wPolsce
-- Opata skarbowa 170 PLN
-- Formularz VAT-R
-- Formularz NIP-2

30. Czy mog wyrobi polski numer VAT dla mojej spki
LTD, ktra nie jest patnikiem VAT wWielkiej Brytanii?
Tak jest taka moliwo

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Pytania i odpowiedzi

str. 23

31. Czy spka LTD moe ubiega si o zwrot VATu


wPolsce?
Spki limited odzyskuj VAT wPolsce. Jedynym warunkiem jaki
spka musi speni aby podatek zosta jej zwrcony to posiadanie
polskiego rachunku bankowego.
32. Czy strat naszej spki LTD mona przenie na rok
nastpny?
Tak. Moliwe jest przeniesienie straty maksimum na cztery nastpujce lata.
33. Na jakich zasadach dziaa spka zo.owPolsce, gdyby
bya ona fili angielskiej spki LTD?
Wtakim wypadku obejmuj j wycznie polskie przepisy.
34. Jak wyglda sprawa wyrobienia numeru Eori dla
spki LTD?
Nie ma adnego problemu zwyrobieniem numeru Eori dla spki
LTD. Zaatwia si to wbrytyjskim urzdzie. Najprociej jest zleci
to firmie zajmujcej si ksigowoci iporednictwem.

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii


Zakoczenie

str. 24

Zakoczenie
Biznes mona prowadzi na rne sposoby. Sukces finansowy mona
osign albo poprzez nadmiern prac i wyciganie 100 procent
normy albo te z gow stosujc przepisy prawne ktre nam to
uatwiaj. My proponujemy Ci to drugie rozwizanie, gdy wiemy e
dla kadego przedsibiorcy doba trwa tyle samo czasu i nikt nie chce
si przepracowywa. Pamitajmy, e nasz kapita wzrasta nie tyle
poprzez cig prac, jak przez maksymalizacj zyskw i minimalizacj strat. Zaoenie spki LTD jest tego najlepszym przykadem,
gdy prowadzc j oszczdzasz ju na samym starcie czego w
przypadku naszego kraju nie da si zrealizowa. Fakty s takie, e
wanie w Wielkiej Brytanii najatwiej zaoy przedsibiorstwo i
odnie sukces finansowy. Nasza oferta jest skierowana dla tych,
ktrzy chc aby ich przedsibiorstwo pracowao lepiej, wydajniej i
przede wszystkim by przynosio jeszcze wiksze zyski. ycz Ci
powodzenia w deniu do tego celu. Dzikuj rwnie za przeczytanie mojej publikacji.
Rejestrujemy spki LTD, prowadzimy ksigowo, oferujemy pomoc
w nadaniu numeru NIN oraz zakadaniu polskich kont bankowych
dla spek LTD. Nie posu si jednak nazw naszej firmy, aby
nie zostao to odebrane jako autoreklama lub oferta. Jeeli jeste
zainteresowany wejd na stron internetow lub po prostu zadzwo
telefonicznie (cennik przykadowych usug poniej)
KONTAKT
+48 515 433059
http://www.spolka-w-anglii.pl/
kontakt@spolka-w-anglii.pl

SPKA LIMITED [LTD] w Anglii

str. 25

Cennik

Cennik Usug Ksigowych


Rejestracja Spki LTD

40.00/jednorazowo

Prowadzenie ksigowoci

60.00/miesicznie lub 600.00/z gry na rok

-- Rozliczenia firmy do HMRC


-- Raporty do Company House
-- Dostp do profesjonalnego programu ksigowego
-- Brytyjski adres firmy
-- Obsuga biurowa
Rejestracja Spki, jako pracodawca

40.00 / jednorazowo

Prowadzenie wypat pracownikw

5.00

Rejestracja Spki na potrzeby VAT

40.00 / jednorazowo

Prowadzenie ksigowoci VAT

40.00 / miesicznie

Pomoc przy odzyskaniu numeru NIN

150.00/ jednorazowo

/ miesicznie za pracownika

Powysze stawki maych Spek LTD do 100 faktur.

Pomoc przy zakadaniu polskiego Rachunku bankowego dla spki LTD


PLN 200.00/ jednorazowo (cena obejmuje rwnie tumaczenia!)