You are on page 1of 2

Num. 7551 / 18.06.

2015

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el
calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016. [2015/5770]

19528

Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2015, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se fija
el calendario escolar del curso académico 2015-2016.
[2015/5770]

L’Orde d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència, establix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana
que impartixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat,
ensenyances artístiques i ensenyaments d’idiomes. L’esmentada disposició atribuïx a la Direcció General de Centres Docents, hui Direcció
General de Centres i Personal Docent, la competència per a dictar la
resolució en què es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.
D’altra banda, la disposició addicional quinta de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, establix el nombre mínim de dies
lectius que ha de comprendre el calendari escolar. En este còmput s’inclouran els dies dedicats a efectuar les avaluacions previstes en els articles 20.3, 21, 29 i 30 bis establits en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.
Fent ús de les competències atribuïdes per l’Orde d’11 de juny de
1998 i les funcions assignades en el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat pel Decret 140/2014,
de 5 de setembre, resolc:

La Orden de 11 de junio de 1998, de la Consellería de Cultura,
Educación y Ciencia, establece los criterios generales por los que se
ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la
Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional, Bachillerato, enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas. La citada disposición atribuye a la Dirección General de Centros
Docentes, hoy Dirección General de Centros y Personal Docente, la
competencia para dictar la resolución en la que se fije el período lectivo
de cada curso académico.
Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece el número mínimo de
días lectivos que debe comprender el calendario escolar. En este cómputo se incluirán los días dedicados a efectuar las evaluaciones previstas
en los artículos 20.3, 21, 29 y 30 bis establecidos en la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio
de 1998 y las funciones asignadas en el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, aprobado por el
Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, resuelvo:

Primer
Les activitats escolars del curs acadèmic 2015-2016 s’iniciaran i finalitzaran, en funció de les ensenyances cursades, en les dates
següents:
1. Educació Infantil i en Educació Primària, s’iniciaran el 3 de
setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.
2. Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional s’iniciaran el 3 de setembre de 2015 i finalitzaran el 9 de juny
de 2016.
3. Formació de Persones Adultes, s’iniciaran el 21 de setembre de
2015 i finalitzaran el 9 de juny de 2016.
4. Ensenyances esportives reglades, artístiques i idiomes, s’iniciaran
el 21 de setembre de 2015 i finalitzaran el 17 de juny de 2016.

Primero
Las actividades escolares del curso académico 2015/2016 se iniciarán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas
siguientes:
1. Educación Infantil y en Educación Primaria, se iniciarán el 3 de
septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.
2. Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional se iniciarán el 3 de septiembre de 2015 y finalizarán el 9
de junio de 2016.
3. Formación de Personas Adultas, comenzarán el 21 de septiembre
de 2015 y finalizarán el 9 de junio de 2016.
4. Enseñanzas deportivas regladas, artísticas e idiomas, comenzarán
el 21 de septiembre de 2015 y finalizarán el 17 de junio de 2016.

Segon
1. L’alumnat que curse primer o segon curs d’Educació Secundària
Obligatòria en centres que, de forma provisional, impartisquen estes
ensenyances, acomodarà l’inici i la finalització de les seues activitats al
que establix el punt 2 de l’apartat anterior.
2. L’alumnat s’incorporarà al centre en la data indicada segons els
estudis cursats, sense que puga escalonar-se la mencionada incorporació, excepte la prevista en la normativa vigent per a l’alumnat que
accedix per primera vegada al centre per a cursar Educació Infantil.
3. Les ensenyances de Formació Professional en règim semipresencial o a distància, així com en la modalitat d’oferta parcial tant en règim
presencial com en semipresencial o a distància, es regiran en tota la seua
oferta pel calendari establit per al primer curs dels cicles formatius de
Formació Professional en règim presencial i modalitat d’oferta completa, això sense perjuí que, quan un alumne estiga en condicions d’obtindre el títol, s’aplique el que establix el punt tercer 5 d’esta resolució.

Segundo
1. El alumnado que curse primero o segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria en centros que, de forma provisional, impartan
estas enseñanzas, acomodará el inicio y la finalización de sus actividades a lo establecido en el punto 2 del apartado anterior.
2. El alumnado se incorporará al centro en la fecha indicada según
los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación,
salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accede
por primera vez al centro para cursar Educación Infantil.
3. Las enseñanzas de Formación Profesional en régimen semipresencial o a distancia, así como en la modalidad de oferta parcial tanto
en régimen presencial como en semipresencial o a distancia, se regirán
en toda su oferta por el calendario establecido para el primer curso de
los ciclos formativos de Formación Profesional en régimen presencial
y modalidad de oferta completa, ello sin perjuicio de que, cuando un
alumno esté en condiciones de obtener el título, se aplique lo establecido en el punto tercero 5 de esta resolución.

Tercer
1. En este curs escolar, les activitats escolars lectives de l’alumnat
d’Educació Infantil i Educació Primària comportaran entre 862 i 872
hores lectives.
2. En els dos primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria,
les hores lectives hauran d’ascendir entre 1.011 i 1.023 hores lectives.
3. En tercer i quart curs d’Educació Secundària Obligatòria s’afegiran dos hores setmanals més a les previstes en l’apartat anterior.
4. Els centres que impartisquen Batxillerat i cicles formatius de Formació Professional ajustaran les seues hores lectives al que establixen

Tercero
1. En el presente curso escolar, las actividades escolares lectivas
del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria comportarán
entre 862 y 872 horas lectivas.
2. En los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria,
las horas lectivas deberán ascender entre 1.011 y 1.023 horas lectivas.
3. En tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se
añadirán dos horas semanales más a las previstas en el apartado anterior.
4. Los centros que impartan Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los

Num. 7551 / 18.06.2015

19529

els corresponents reials decrets pels quals s’aproven els respectius títols
i s’establixen els currículums vigents.
5. Els centres docents programaran les seues activitats d’avaluació
de l’alumnat segons les necessitats derivades de la seua inscripció en les
proves d’accés als estudis universitaris, pel que fa a l’alumnat de segon
curs del Batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior
de Formació Professional.
S’entenen incloses aquelles activitats de l’alumnat que curse simultàniament sext curs d’ensenyances professionals de música o de dansa
i segon curs del Batxillerat.
6. Els conservatoris de música i de dansa, l’Escola Superior d’Art
Dramàtic, les escoles d’art i superiors de disseny, les escoles oficials
d’idiomes i les escoles superiors de ceràmica s’ajustaran al que establix
la normativa que regula els seus respectius plans d’estudi.

correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos
títulos y se establecen los currículos vigentes.
5. Los centros docentes programarán sus actividades de evaluación
del alumnado, según las necesidades derivadas de su inscripción en
las pruebas de acceso a los estudios universitarios, en lo que se refiere
al alumnado de segundo curso del Bachillerato o de segundo curso de
ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional.
Se entienden incluidas aquellas actividades del alumnado que curse
simultáneamente sexto curso de enseñanzas profesionales de música o
de danza y segundo curso del Bachillerato.
6. Los conservatorios de música y de danza, la Escuela Superior de
Arte Dramático, las escuelas de arte y superiores de diseño, las escuelas
oficiales de idiomas y las escuelas superiores de cerámica se ajustarán
a lo establecido en la normativa que regula sus respectivos planes de
estudio.

Quart
Els períodes de vacacions d’este curs escolar seran els següents:
1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2015 al 6 de
gener de 2016, ambdós inclosos.
2. Vacacions de Pasqua: des del 24 de març al 4 d’abril de 2016,
ambdós inclosos.

Cuarto
Los períodos de vacaciones de este curso escolar serán los siguientes:
1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2015 al 6 de
enero de 2016, ambos inclusive.
2. Vacaciones de Pascua: desde el 24 de marzo al 4 de abril de 2016,
ambos inclusive.

Quint
Durant este curs escolar seran festius els dies següents:
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d’octubre, Dia de la Hispanitat
7 de desembre, Dia de la Constitució
8 de desembre, la Immaculada Concepció

Quinto
Durante este curso escolar serán festivos los días siguientes:
9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana
12 de octubre, Día de la Hispanidad
7 de diciembre, Día de la Constitución.
8 de diciembre, la Inmaculada Concepción

València, 15 de juny de 2015.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Valencia, 15 de junio de 2015.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.