You are on page 1of 8

Barbara Ann

Pour le Quatuor à Médée
Fred Fassert

Fred Fassert

– = 170 

5 

Ba. 3 2  4   d d d  44 Tenor I      8  4   4 Oh.Ba.Ba Bar.Ba. Ba.Ba.Ba Tenor II Bar.Ba.Ba.Ba Ba. Ba.br'a Ann.Ba. Oh. Ba.Ba 8 Baritone   44   4  4 6   7 .Ba Ba. Oh.Ba Ba.br'a Ann.Ba Bar.Ba.Ba.Ba. Ba.Ba.b'ra Ann.Ba.Ba.Ba.

br'a Ann. Ba.b'ra Ba- d Bar.Ba. Ann         d d d    8 Bass Bar.Ba           8  9 . Oh.Ba.

10 .

b'ra Ann.b'ra hand      Ann You got me       d d d      Bar.Ba- Ba Bar.  8      take my 8  d d   Bar.b'ra Ann.b'ra Ann. You got me Bar.Ba- Ba Ba.Ba.b'ra Ann.Ba- Ba Bar.Ba. Ba. Ba.b'ra Ann Ba.Ba.Ba- Ba Bar.Ba- Ba Ba.Ba.Ba. Ba.Ba- Ba Ba. You got me 8                      .b'ra Ann Ba.Ba.b'ra Ann.b'ra Ann Ba. You got me Bar.b'ra Ann.

2 11     12    13  14   15  .

   8               .

in' Bar.Ba- Ba Bar b'ra Ann.b'ra Ann. 1 Went to the dance 8 d d d              .in' and a roll.   rock. Ba.in' rock in' and a reel.

in' Bar.  rock.b'ra Ann. 1 Went to the dance rock.in' Bar.Ba- Ba Bar. Ba.b'ra Ann. 1 Went to the dance 8           .b'ra Ann.b'ra Ann.Ba- Ba Bar.in' and a roll.in' rock in' and a reel.in' rock in' and a reel. Ba.in' and a roll.

b'ra Ann.         16    17   18  rock. Ba.in' rock in' and a reel.b'ra Ann.Ba- Ba Bar.in' and a roll.in' Bar. 1 Went to the dance 19  .

b'ra Ann. Saw Bar. Bar.b'ra Ann. Saw Bar.mance.b'ra Ann.mance Saw Bar. so I thought I'd take a chance on Bar.b'ra Ann.ing for ro.mance. so I thought I'd take a chance on Bar. Ba- Ba- look.b'ra Ann.b'ra Ann.ing for ro.b'ra Ann. so I thought I'd take a chance Bar.mance. Saw Bar. 8             look.b'ra Ann.ing for ro. Ba- Ba- look.b'ra Ann. 8             look. so I thought I'd take a chance on Bar.ing for ro. Ba- Ba- 8               Ba .

3 20   8   21  .

Ba.b'ra Ann.in' and a roll. Ba.b'ra Ann.in' rock        8       d take my hand. Bar.       8 take my hand.in'.Ba. Bar. 22       to take my hand You got me rock. rock take my hand.in' and a roll. You got me rock.       23      . Ba.

 in' and a reel.b'ra Ann.b'ra Ann.Ba- Ba Bar. Bar.b'ra Ann. You got me rock.Ba. Ba.Ba- Ba Ba. 8             Bar. Ba.Ba- Ba 8 d d d           in' and a reel.in'. in' and a reel.b'ra Ann.in'.b'ra Ann. rock 8             in' and a reel. take my hand. .Ba.Ba- Ba Bar.br'a Ann. rock         28 24     25  26   27 d d d       Bar.in' and a roll. Bar. that chick Ba. You got me rock.b'ra Ann.in'.b'ra Ann. Ba.in' Bar.in'.Ba- Ba Bar.in'. Ba.in' and a roll.b'ra Ann. Ba.b'ra Ann.Ba- Ba Bar. Bar.

4 29   30    31  .

32  33  .

Oh. Ba.Ba.Ba.Ba.b'ra Ann.Ba.b'ra Ann. Oh.Ba Ba- 8 Bar.Ba.Ba.br'a Ann. Ba.Ba.b'ra Ann.Ba. Oh.Ba Bar.b'ra d d d      Ann take my hand Bar.Ba Bar.Ba Bar.Ba Bar.Ba.Ba Bar.Ba. Ba.Ba. Ba.b'ra Ann.Ba Bar.Ba. Ba.br'a Ann. Ba.Ba.br'a Ann.Ba Bar. 8                    35   .Ba. Ba.Ba.Ba.Ba.Ba.b'ra Ann.Ba. 34  8                    Ba. Ba.b'ra Ann.Ba Bar.Ba.b'ra d d d          Ba.Ba Bar.

 36 .

Ba- Ba Bar.in'.Ba- Ba Bar.Ba.Ba Bar- b'ra Ann.in' rock in' and a reel.b'ra 8 d d d              Ba. rock in' and a reel. Bar. Bar.Ba.in'.b'ra Ba.in' Bar.b'ra Ba.in'. You got me rock. rock in' and a reel.b'ra Ann. You got me rock.Ba.in' and a roll. You got me rock. .in'. rock in' 8                 and a reel.in' and a roll.b'ra Ann.in'.b'ra Ann.in' and a roll. 37    38      8                 Ann You got me rock.in'.in' and a roll. Bar.

5 39   40   41  .

   42   43   8         .

ed Bet. Ba. Ba tri.  Ann. 2 Tried Peg.gy Sue.Ba- Bar b'ra Ann. tried Mar. but I      8       .ry Lou.ty Lou.

ry Lou.gy Sue. tried Mar.b'ra Ann. tri.gy Sue.ry Lou. 2 Tried Peg.ed Bet. Ba.ty Lou.Ba- Ba Bar. tri. but I Ann. tri.   Ann.ry Lou.ty Lou.b'ra Ann.ed Bet.ty Lou.Ba- Ba Bar. 2 Tried Peg. Ba.ed Bet.gy Sue. but I 8        . 2 Tried Peg. tried Mar.b'ra Ann. tried Mar. but I Bar.

Ba.     44   Ba.Ba- Ba 45  .

Ba- Ba- knew she would.Bar.n't do.n't do.Bar. .b'ra Ann. 46 8        knew she would. 8 Ba- knew she would. .n't do.b'ra Ann. Ba- Ba-  .

           take my hand. Bar-  b'ra Ann.b'ra Ann. Ba. Bar. Ann      Bar.b'ra 47 take my hand.b'ra Ann.    take my hand. Ba-  Ba.br'a Ann. .Bar.Ba. 8               knew she would.n't do.b'ra Ann.Ba. . Bar.b'ra Ann. Bar. Ba. Ba-      - Bar.

6 49    50    51    48  .

b'ra Ann.b'ra Ann.in'.Ba- Ba take my hand.Ba- 8                 54 55 52    53  56  d d d         Ba 8      Ba.b'ra Ann.b'ra Ann. Ba. You got me rock.in' and a roll.Ba.b'ra Ann. Ba.in'.in'. Ba. rock in' and a reel.Ba. Bar.b'ra Ann. that chick Ba. Ba.in' and a roll. Bar. 8 Bar.  8                You got me rock.b'ra Ann. You got me rock.Ba- Ba Bar.Ba- Ba take my hand.in' rock 8 d in' and a reel. Ba.Ba- Ba Ba- Bar.Ba. Oh. Ba       .Ba. Oh. rock in' and a reel. rock in' and a reel.b'ra Ann.in'.in' and a roll. Ba. You got me rock.Ba- Ba d              take my hand.Ba- Ba.b'ra      d d d    Bar.b'ra Ann. Ba. Oh.in' Bar.in'.in' and a roll.      Bar.in'. Bar.Ba- Ba 8 d  d   Bar.Ba- Ba Bar.b'ra Ann.Ba.b'ra Ann. Bar.

7 57   .

 58  59  .

60  61  .

        62  . 8 Ba.br'a Ann.br'a Ann.Ba.Ba.Ba- Bar. 8        Ann take my 8 d d d      Ba Ba.Ba- Ba Ba.Ba- Ba Bar.Ba.

Ba.br'a Ann.in'. Ba    63    64    65  Bar.Ba- Ba Bar.Ba- Ba Bar.      Ba. d Ba Ba.Ba- Ba.in'. Ba. Bar.in' and a roll.b'ra Ann. Bar.Ba-   Ba.b'ra Ann. Ba.in' and a roll.Ba- Ba 8 d d  d              Bar.Ba.Ba.b'ra Ann.Ba- Ba Bar.in'. rock in' and a reel.in' and a roll. You got me rock.Ba.Ba.Ba. You got me rock.in' rock in' and a reel. Ba.b'ra Ann.b'ra Ann.b'ra Ann. rock in' and a reel.Ba- Ba 8                 .      Ann   Ba.Ba- Ba Bar.in'. Ba. Bar.Ba- 8 Ba                  You got me rock.  Bar.in'. rock in' and a reel.Ba- Ba Bar.in' Bar.in'.b'ra Ann.in' and a roll. You got me rock.b'ra Ann.b'ra Ann.b'ra Ann.b'ra hand      Ba.

8 66      67  .

68   69  .

d  d    8  . 8      Bar b'ra Ann.

  .

b'ra Ann Bar.b'ra Ann  .b'ra Ann Bar.b'ra Ann Bar.b'ra Ann. Bar. Bar.b'ra Ann Bar.b'ra Ann Bar. Bar.b'ra Ann.

   .

70  . 8 Bar.b'ra Ann.

   .

  .

  .

b'ra Ann. Bar. Bar.b'ra Ann.  .

Bar.b'ra Ann.b'ra Ann Bar.  .

b'ra Ann.b'ra Ann        日本語アカペラグループ、冬学期、2009年 . Bar.b'ra Ann. Bar.b'ra Ann Bar.b'ra Ann.b'ra Ann Bar. Bar. Bar.