ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.Να βρείτε τα πεδία ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:
7x
2x 1
ι) f ( x)  2
ιι) f ( x) 
ιιι) f ( x)  x 2  3x  4
| 2 x  1| 5
x  2x  3
ex
2x  3
2
f
(
x
)

ln(

x

3
x

10)
ιν)
ν) f ( x) 
νι) f ( x) 
.
ln( x  2)
3 | x  1|
2.Ομοίως:

4  x2
ιι) f ( x) 
x 1

x 1
ι) f ( x)  2
x  x6
ln( x  5)
ιν) f ( x) 
.
2 x
3.Ομοίως:

ι) f ( x)  (9  x 2 )

ιι) f ( x) 

| x|1

ιιι) f ( x) 

| x | 3
x2  4

4 x
1

x  3 ln( x  1)  1

ln 2 x  ln x
f ( x)  ln(2 x  x2 )   x .
ιιι) f ( x)  3
ιν)
2
x  2 x  5x  6
4.Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:
α) f ( x)  x 3  27

β) f ( x)  x  3  4  x

x
x 1
 ex 1

ε) f ( x)  ln  x
e

1

δ) f ( x) 

γ) f ( x) 

2

2x  5
x  x2
3

 x  3
στ) f ( x)  log( x 2  x  2)  log

3 x

 x 2  5x  4 

η) f ( x)  ln 
 x2 
5. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

ζ) f ( x)  e x  1  1  ln x

α) f ( x) 
γ) f ( x) 

4  x2
( x  1) ( x  1)

2
3x  7  x

ε) f ( x)  ln( x  3)

β) f ( x) 
δ) f ( x) 
στ) f ( x) 

ζ) f ( x)  x 2  5x  4   x 2  7 x  10
θ) f ( x)  32 x  4.3 x  3
κ) f ( x)  ( x  1) x1

2
x  2 1

3
4 x  x

x2  x
1

x  2  1 3x  8  x

 x
1

x  [0,2 ]
2x  1  x  1
η) f ( x)  log x (4  x 2 )

ι) f ( x)  2 ln x  ln 2 x
λ) f ( x)  log 3 x (4 x  6.2 x  8)

6.Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης :
1
f ( x) 
2
(  1) x  2(  1) x    3
Για τις διάφορες τιμές του λ ε R.

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
7.Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η συνάρτηση
f ( x)  (  2) x 2  2 x  2  3 έχει πεδίο ορισμού το R.

8.Για ποιες τιμές του λ  R η συνάρτηση f με f ( x) 
ορισμού το R.

2x  1
έχει πεδίο
x  x  4
2

9.Για ποιες τιμές του λ  R η συνάρτηση f ( x)  2 x 2  x    3 έχει πεδίο
ορισμού το R.
10.Να προσδιορίσετε τις τιμές του λ  R για τις οποίες η συνάρτηση
f ( x)  ln(x 2  x    1) έχει πεδίο ορισμού το R.
ln( x  a)
11.Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 
για την οποία ισχύει f(-1)=1 και f(ln(   x)
6)=0.
Να βρείτε: ι) τους αριθμούς α,β ιι)το πεδίο ορισμού της f ιιι)την τιμή f(6)
12.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  3  log( x   )

για την οποία ισχύει

f(101)=1. Nα βρείτε :
ι)την τιμή του α
ιι)το πεδίο ορισμού της f

ιιι)το πεδίο ορισμού της

11
f ( f ( ))  ln( x  f (2)) .
10
13.Δίνεται η συνάρτηση :
g ( x) 

 x   , 6  x  1
f ( x)   2
 x   , 1  x  7
Για την οποία ισχύει f(-2)=5 και f(5)=24.
ι)Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f ιι)Να βρείτε τους αριθμούς α και β.
ιιι)Να βρείτε τις τιμές f(-1) και f(f(-3)) ιν)Να λύσετε την εξίσωση f(x)=3.
14.Δίνεται η συνάρτηση :
 |  |  a   8    2

f ( x)   x 2    4   2    3

3    15
  4
για την οποία ισχύει f(-4)+f(1)+f(12)=7.Να βρείτε:
α)το πεδίο ορισμού της f,
β)τον αριθμό α,
γ)τις τιμές f(-2) ,f(3), f(f(f(-5))).
x
15.Μια συνάρτηση f : (0,)  R έχει την ιδιότητα f ( )  ln x  f ( x)  1 για
e
x >0.
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να γίνει η γραφική παράσταση

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
16.Μια συνάρτηση f : R  R έχει την ιδιότητα 2 f ( x)  f (1  x)  x 2  2 x  1 .
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης g ( x)  f ( x  2)
17.Αν για τη συνάρτηση f ισχύει:

f ( x)  xf ( x)  x  1, x  τότε να
αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι σταθερή.
18.Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R για την
οποία ισχύει: f ( x)  f (1  x)  x 2  5 με x  R
1
19.Έστω συνάρτηση f τέτοια ώστε: 2 f ( x)  3 f ( )  x 2 x  0
x
α) Να προσδιοριστεί ο τύπος της f
β) Να βρεθεί το f(2)
20.Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
f(x)+3f(2-x)=-4x για κάθε χ ε R.
Na βρείτε :
α)το f(1)
β)τον τύπο της συνάρτησης f.
21. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x  2)  2 f (5  x)   x2  22 x  70 για κάθε χ ε R.
α)Να αποδείξετε ότι: f ( x)  2 f (3  x)   x 2  18x  30 για κάθε χ ε R.
β)Να βρείτε τον τύπο της f.
22. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x)  (1  x) f (3  x)  x2  x  1 για κάθε χ ε R.
Na βρείτε :
α)το f(1) και το f(2)
β)τον τύπο της συνάρτησης f.
23. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:

f ( x2  x)  4 f (4 x  2)  ln( x 2  3x  3) για κάθε χ ε R.
Nα αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0 έχει τουλάχιστον δύο ρίζες.
24. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει:
1
2 f ( x)  3 f    x 2 , x  0 .
 x
Na βρείτε :
α)το f(1) και β)τον τύπο της συνάρτησης f.
25.’Εστω συνάρτηση f : (0, )  R για την οποία ισχύει :
f(xy)=f(x)+f(y) για κάθε x,y >0.
Να αποδείξετε ότι :
1
x
α) f(1)=0 β) f ( y )   f   για κάθε y>0 γ) f    f ( x)  f ( y ) για κάθε
 y
 y
x,y >0.
26.Αν η συνάρτηση ικανοποιεί για κάθε x,y εR τη σχέση:

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f(x+y)+f(x-y)=f(3x)
να αποδειχθεί ότι η f είναι σταθερή.
27.Nα βρεθούν όλες οι συναρτήσεις f : R  R με την ιδιότητα:
f(x)f(y)=f(x)+f(y)+3 για κάθε x,y εR.
28. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R ,μη σταθερή με τις ιδιότητες :
f(xy)=f(x)f(y) και f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy για κάθε x,y ε R.
Να αποδείξετε ότι:
α)f(0)=0 ,f(1)=1 ,f(-1)=1
β)η συνάρτηση f είναι άρτια,
γ)ο τύπος της f είναι : f ( x)  x 2 για κάθε χεR.
5x  8
29.Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 
. Να βρείτε :
x 3
α )το πεδίο ορισμού της β) το σύνολο τιμών της .
x7
30.Δίνεται η συνάρτηση f :[1,0]  R με f ( x) 
.Να βρείτε το σύνολο
x 1
τιμών της f.
31.Να βρείτε τα κοινά σημεία με τους άξονες των γραφικών παραστάσεων
των συναρτήσεων:
α) f ( x)  x2  2 x  8 β ) f ( x) | 2 x 1| 5 γ) f ( x)  e x  1 δ) f ( x)  ln( x  2)
32.Να βρείτε την σχετική θέση με τον άξονα χ’χ των γραφικων παραστάσεων
των συναρτήσεων:
α) f ( x)  2 x  5x  3
2

β) f ( x)  ln | x  3|

x

1
γ) f ( x)     4
2

x 2  16
.
1 | x |
33.Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρήσεων:
α) f ( x)  x3  3x 2  2 x  1 και g ( x)  x2  x  1
δ) f ( x) 

β) f ( x)  x ln x  2 x
γ) f ( x)  4  2
x

και g ( x)  x

και

g ( x)  6(2x  1)

δ) f ( x)  e x ln x  6 και g ( x)  2e x  3ln x
34.Δίνονται οι συναρτήσεις :
f ( x)  x 2  4 x | x  2 | , g ( x) | x  2 |  x  4 και h( x)  7  x .
Να βρείτε τα διαστήματα στα οποιά :
α)η C f βρίσκεται κάτω από την C g
β)η Ch βρίσκεται πάνω από την C g .
35.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  ax  a  4 με α εR.
Αν η C f διέρχεται από το σημείο Μ(-3,5), να βρείτε:
α)τον αριθμό α

β)τα σημεία τομής της C f με τους άξονες

4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ)τα σημεία τομής της C f με την γραφική παράσταση της g(x)=-4x+1
δ)τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται πάνω από την γραφική παράσταση
της
h( x ) 

36.Δίνεται η συνάρτηση :

2 x2  | x  3 |
.
2

 x2  a
f ( x)  
| x  2 |  a  1

x 1
x 1

, με αεR.

Αν η C f διέρχεται από το σημείο Μ (1,-3) ,να βρείτε :
α)τον αριθμό α

β) τα σημεία τομής της C f με τους άξονες.

37.Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f ( x)   x 2  ax  1  a και
g ( x)  x 2  x  2a με αεR ,τέμνονται πάνω στην ευθεία χ=2.Να βρείτε :

α)τον αριθμό α

β)τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται κάτω από την

Cg .
ln( x  a)
,με α,βεR,τέμνει
ln( x   )
τον άξονα χχ΄ στο -8 και διέρχεται από το Α(-1,3).
Να βρείτε:
α)τους αριθμούς α,β
β)το πεδίο ορισμού της f γ)τα σημεία τομής της
C f με την ευθεία y=2.

38.Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( x) 

39.Nα εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιττές:
x3  
| x |  4
α) f ( x) 
β) f ( x) 
γ) f ( x) |   3|  |   3|
2  4
16   2
1
1
 3 x 
δ) f ( x)  ln 
ε) f ( x) 
 .

x
1 2 2
 3 x 
40.Ομοίως:
 x  x 4 ,   0
  3  5 2  3 ,   1
α) f ( x)   4
β) f ( x)   3
2
 x    ,   0
   5  3 ,   1

41.α)Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης με
πεδίο ορισμού το R διέρχεται από την αρχή των αξόνων .
β)Δίνεται περιττή συνάρτηση f ( x)  x3  4 x   με αεR.
Να βρείτε :
ι)τον αριθμό α

ιι) τα διαστήματα στα οποία η C f βρίσκεται πάνω από τον

άξονα χ’χ ιιι)τα σημεία τομής της C f με την γραφική παράσταση της
g ( x)  4 x 2  3x  4 .

42.Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει :

5

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f ( x  y)  f ( x  y)  2( f ( x)  f ( y)) για κάθε χ,y εR.

Να αποδείξετε ότι :
α)η γραφική παράσταση της f περνά από την αρχή των αξόνων.
β)η f είναι άρτια
γ)ισχύει f(|x|)=f(x) για κάθε χεR.
43. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει f ( x)  0 για κάθε χεR
και:

f ( x  y)  f ( x  y)  2 f ( x) f ( y) για κάθε χ,y εR.

α)Να βρείτε το f(0)
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.
44. Δίνεται συνάρτηση f : R  R μη σταθερή για την οποία ισχύει :
f ( x  y)  af ( x)  f ( y) για κάθε χ,y εR.

α)Να αποδείξετε ότι α=1 β)Να βρείτε το f(0) γ)Να αποδείξετε ότι η f είναι
περιττη.
45.Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των
συναρτήσεων:
α) f ( x)  ln x και g ( x) | ln x |
1
β) f ( x)  ln x και g ( x)  ln
x
γ) f ( x)  ln x και g ( x)  ln(e2 x)
δ)

f ( x)  ln x και

g ( x)  ln( x)

 x 2 , 2  x  1

46.Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   1
.
,
x

1

 x
α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f

β)Με την βοήθεια της

C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

 x 2 , x  0
47. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   x
.
,
x

0
e

α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f

β)Με την βοήθεια της

C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

 2
  x , x  1

48. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)   x  1, 1  x  1 .
 1
, x 1
 ln
 x
α)Να χαράξετε την γραφική παράσταση C f της f
C f να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

6

β)Με την βοήθεια της

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
49.Έστω οι συναρτήσεις f, g με πεδίο ορισμού το R έτσι ώστε:
f 2 ( x)  g 2 ( x)  6 f ( x)  8g ( x)  25 . Να βρεθούν οι συναρτήσεις f, g.
50.Αν για τις συναρτήσεις f , g : R  R ισχύει η σχέση:

( f  g )( x)[( f  g )( x)  6]  25  2 g ( x)[1  f ( x)] .
α) Να βρεθούν οι τύποι των f και g
β)
Να
υπολογίσετε
την
τιμή
5
5
6
A  [ f ( x)]  [ g ( x)]  [ f ( x)]  8

της

παράστασης

51.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν οι
συναρτήσεις f και g είναι ίσες.Αν δεν είναι ίσες να βρείτε το ευρύτερο
υποσύνολο του R στο οποίο ισχύει f(x(=g(x):
x2  9
x2  2x  8
x3
x4
α) f ( x)  2
και g ( x) 
β) f ( x)  2
και g ( x) 
x  6x  9
x  3x  2
x 3
x 1
2
2
2
| x | 2
x  4x  3
x 3
x 2| x|
γ) f ( x) 
και g ( x)  2
δ) f ( x) 
και g ( x) 
2
2
| x|
x 1
x  4x  3
x
52.Ομοίως :
α) f ( x)  x  2 x  5 και
β) f ( x)  4  x x  4
γ)

f ( x)  x 2  9

g ( x)  x 2  3x  10

και g ( x)  16  x 2
και g ( x)  | x | 3 | x | 3

53.Ομοίως :
α) f ( x)  ln( x2  3x  4)

και g ( x)  ln( x  1)  ln(4  x)

β) f ( x)  ln(9  x )  ln( x  3) και g ( x)  ln(3  x)
x4
x 1
γ) f ( x)  ln
και g ( x)   ln
x 1
x4
2
δ) f ( x)  ln( x  2 x 1) και g ( x)  2ln( x 1)
2

54.Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R για τις οποίες ισχύει :

f 2 ( x)  g 2 ( x)  8x 2  4 x  f ( x)  g ( x)  για κάθε χεR.

Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις f,g είναι ίσες.
55. Αν για τις συναρτήσεις f , g : R  R ισχύει η σχέση:
( f  g )( x)[( f  g )( x)  6]  25  2 g ( x)[1  f ( x)] .
α) Να βρεθούν οι τύποι των f και g
β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασ A  [ f ( x)]5  [ g ( x)]5  [ f ( x)]6  8
56. Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν κοινό πεδίο ορισμού A R και για κάθε
x  A ισχύει: 2( f  g )( x)[( f  g )( x)  2 x]  [( f  g )( x)]2  [( f  g )( x)]2  4 x 2
τότε να δείξετε ότι f = g.

7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

57. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  x  1 και g ( x) 
συναρτήσεις f+g ,f-g ,fg και

x2  4
.Να ορίσετε τις
x 2  3x

f
.
g

x2  x
x3  x 2  9 x  9
και
.
g
(
x
)

x2  2x  3
x3  x 2
α)Να βρείτε τα πεδία ορισμού και να απλοποιήσετε τους τύπους των
συναρτήσεων.
f
β)Να ορίσετε τις συναρτήσεις f+g ,f-g ,fg και .
g
59. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  ln x  3 και g ( x)  e x  2 .
f
α)Να ορίσετε την συνάρτηση
g
f 
β)Να λύσετε την ανίσωση   ( x)  0 .
g

58. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x) 

60.Δίνονται οι συναρτήσεις

 x4 ,x  2
2  x , x  1
και g ( x)  
.
f ( x)  
3x  2, x  2
 x  1, x  1

Να ορίσετε την f+g.
 x 2  4 , x  1
61. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)   2
και g ( x)  x  2 .
 x  2 x , x  1
f
Να ορίσετε την
.
g
62. Να προσδιορίσετε την συνάρτηση gοf αν:
i) f ( x)  x 2  x και g ( x)  x

ii) f ( x)  2 x και g ( x)  1  x 2
x 1
x2
iii) f ( x)  2 και g ( x) 
x 1
x
2
x 1
iv) f ( x) 
και g ( x)  ln( x  1)
x 1
v) f ( x)  x και g ( x)  1  x 2
63.Να βρείτε την fog και την gof των παρακάτω συναρτήσεων:
α) f ( x)  1  x 2

και g ( x)  ln x

β) f ( x)  4  x 2
x
γ) f ( x) 
x 1

και g ( x)  1  x

δ) f ( x)  x 2  16

και g ( x)  6 x  18  ( x  3) 2

ε) f ( x)  25x 2  20 x  2

και g ( x)  x  2

και g ( x)  2 x  3

8

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
64.Δίνεται η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα (0,1]. Ποιο είναι το
πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:
α) f ( x 2 )
β) f ( x  4)
γ) f (ln x)
δ) f ( x 2  6 x  9)

ε) f (1  ln x)

x  2 , x  0
1  x , x  1
65. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  
και g ( x)  
.
 x  2, x  0
2  x , x  1
Να ορίσετε την συνάρτηση f g .
66. Να βρείτε τη συνάρτηση f τέτοια ώστε να ισχύει:
α) ( fog )( x)  x 2  5x  1 αν g ( x)  x  2
β) ( fog )( x)  x 2  x  4

αν g ( x)  2  x

γ) ( fog )( x)  x  4 x  1 αν g ( x)  3x  2
2

δ) ( fog )( x)  1  x 2

αν g ( x)   x 2

ε) ( fog )( x)  2 x  x  1 αν g ( x)  x
67.Να βρείτε τη συνάρτηση g τέτοια ώστε να ισχύει:
α) ( fog )( x)  x 2  1 αν f ( x)  e x 1
β) f ( g ( x))  x 2  4 x  2 αν f ( x)  2 x  1
γ) f ( g ( x))  x αν f ( x)  1  x 2
δ) f ( g ( x))  e x1  3 αν f ( x)  x  3
2 x
ε) f ( g ( x))  ln x αν f ( x) 
2 x
68. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  x 2  4 x , g ( x)  x 2  1 και h( x)  x  2
Να ορίσετε την συνάρτηση f g h .
69. Δίνονται οι συναρτήσεις f, g:R  R. Να αποδείξετε ότι:
α) Αν η f είναι άρτια και η g περιττή τότε οι gof, fog άρτιες
β) Αν οι f, g περιττές τότε οι fog, gof είναι περιττές.
70. ’Εστω f :R  R συνάρτηση με την ιδιότητα ( f f )( x)  xf ( x) για κάθε
χεR.Να βρείτε το f(0).
71. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R με την ιδιότητα ( f f )( x)  2  x για κάθε
χεR. Να αποδειχθεί ότι :
α)f(1)=1 και f(2-x)=2-f(x) ,
β)f(0)+f(2)=0
72. Δίνεται συνάρτηση f : R  R για την οποία ισχύει ( f f )( x)  3x  2
Να βρείτε f(1) .
73. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
1
α) f ( x)  5  6  2 x
β) f ( x)  3 
2  x 1
x
3
γ) f ( x)  e  x
δ) f ( x)  ln( x  2)  3 x 2

9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
2
 ln x .
x
74. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  4 x  3 .

ε) f ( x) 

α)Να αποδείξετε ότι

f ( x)  ( x  2)2  1 .

β)Να μελετήσετε την f σε καθένα από τα διαστήματα (-  ,-2] και [-2,+  ).
75. Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία τις παρακάτω συναρτήσεις:
1

,x 0
x
 x  3 , x 1

α)
β) f ( x)   2
.
f ( x)  
x
3
x

1,
x

1
x

0
3

x


1  2 x  e
76. Έστω δυο συναρτήσεις f, g: R  R τότε να δείξετε ότι:
α) αν η f γνησίως αύξουσα και g γνησίως αύξουσα τότε gof γνησίως
αύξουσα
β) αν f γνησίως αύξουσα και g γνησίως φθίνουσα τότε gof γνησίως
φθίνουσα
γ) αν f γνησίως φθίνουσα και g γνησίως αύξουσα τότε gof γνησίως
φθίνουσα
δ) αν f γνησίως φθίνουσα και g γνησίως φθίνουσα τότε gof γνησίως
αύξουσα
77. a)Αν f, g συναρτήσεις γνησίως αύξουσες (ή γνησίως φθίνουσες) στο
διάστημα Δ τότε να δείξετε ότι και η f + g είναι γνησίως αύξουσα (ή γνησίως
φθίνουσα) στο Δ.
β) Να προσδιορίσετε το είδος της μονοτονίας της συνάρτησης h με τύπο
h( x)  2004 x  2004.x 3
γ)Να λύσετε την ανίσωση: h( x  3 ( x 3  3x))  h(2 x  3 )
78. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 5  x 3  x  3 .
α) Να αποδειχθεί ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η εξίσωση: x 5  x 3  x  3
γ) Να λυθεί η ανίσωση: e 5 x  e 3 x  e x  3
79. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  a x  x με α > 1
α) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η a  4  a  2  2    2
80. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x 2  ln x .
2

α)Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
β)Να βρείτε για ποια χ η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από την
ευθεία y=1.
2 | x | 3
γ)Να λύσετε την ανίσωση : (3 | x | 1) 2  (2 | x | 3) 2  ln
.
3 | x | 1

10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
81. Να λυθούν οι εξισώσεις:
2
α) 2 x5  3e x  3
β)  1  ln( x 1)
x
82. Να λυθούν οι ανισώσεις:
2
α) e1 x  1  ln x
β) 5 x3  ln x   3
x
2 x
83. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  8e  2 x .

γ) e3 x  1  ln( x  2) .

γ) 22 x  ln( x  2)  8 .

α) Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία.
β)Να λύσετε την ανίσωση f(x)<4.
γ) Να λύσετε την ανίσωση 8(e2 x  e2 x )  2 x(1  x) .
84. Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  (0, ) .Η f είναι γνησίως αύξουσα
2

και η g είναι γνησίως φθίνουσα.
α)Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία την συνάρτηση h 

f
g

β)Να λύσετε την ανίσωση : f ( x2 ) g (3x)  f (3x) g ( x 2 )  0 .
85. Αν η f είναι γνησίως αύξουσα και η g γνησίως φθίνουσα στο R να λύσετε
την ανίσωση: ( fog )( x 2  2 x)  ( fog )( x  4)
86.Να βρείτε την ελάχιστη τιμή των παρακάτω συναρτήσεων :
4
α) f(x)=3+|x-2|
β) f ( x)  3 
2 x 3
2
2
γ) f ( x)  (ln x  2)  4
δ) f ( x)  x  6 x  7 .
87.Να βρείτε την μέγιστη τιμή των παρακάτω συναρτήσεων:
6
α)
β) f ( x)  2
f ( x)  5 | x  1|
x 3
γ)

f ( x)  2  x 2  4

δ) f ( x)   x 2  4 x  3

88. Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R .Αν η f έχει μέγιστο στο x0

και η g

είναι γνήσίως φθίνουσα ,να αποδείξετε ότι η f g έχει ελάχιστο στο x0 .
89. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1-1 :
3ln x  2
3 x
α) f ( x)  2e x3  5
β) f ( x) 
γ) f ( x) 
4
x 1
x
e
x2
ln x  2
δ) f ( x)  ln
ε) f ( x)  x
στ) f ( x) 
.
e 1
x2
ln x  1
100. Να εξεταστεί αν η συνάρτηση f είναι «1 – 1» και όποια είναι να βρεθεί η
αντίστροφή της.
3x  2
α) f ( x)  5x  2
β) f ( x)  x 3  1
γ) f ( x) 
x 1
3
δ) f ( x)  2 x  3
ε) f ( x)  x  x  2 στ) f ( x)  x 2  4 x  7 αν x  2

11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ζ) f ( x) 

x

η) f ( x) 

1 x
ι) f ( x)  2 x x

ex
1 ex

θ) f ( x)  ln(2  x )

101. Ομοίως:
α) f ( x)  2 x5  7 x3  3x  5
β) f ( x)  3e x  2ln x 1
5
γ) f ( x)   3ln x .
x
102. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x3  3x 2  4 .
α)Να βρείτε τα σημεία τομής της f με τον άξονα χ’χ.
β)Να εξετάσετε αν ηf είναι 1-1.
103. Να εξετάσετε αν οι επόμενες συναρτηήσεις είναι 1-1 :
 x 1 , x  3
2 x  3, x  0

α) f ( x)   2
β) f ( x)  

 x  2, x  0
1  x  3 , x  3
104. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις :
α) e x  1  x7
β) ln( x 1)  2  x γ) e x  2  8  1  x .
105. Δίνεται η συνάρτηση
f ( x)  x 3  x .
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
β)Να λύσετε την εξίσωση : (e x  x )3  e x  ( x  1)3 .
106. Δίνεται συνάρτηση f με τύπο: f ( x)  x 2003  x 2005 .
α) Να βρεθεί το f(1)
β) Να ελέγξετε αν η συνάρτηση f είναι 1-1 στο R
γ) Να λύσετε την x 2003  x 2005  2
107. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει ( f

f )( x)   x για

κάθε χεR.
Να αποδείξετε ότι :
α)η f είναι περιττή και β)η f είναι 1-1.
108. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει
( f f )( x)  f 3 ( x)  3x  2 για κάθε χεR.
Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
109. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει:
f ( f ( x))  f 3 ( x)  2 x  3 για κάθε χε R.
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να λύσετε την εξίσωση : f (2 x3  x)  f (4  x)  0 .
110. Δίνεται η συνάρτηση f : R  R  για την οποία ισχύει :
(f

f )( x)  ( x  2) f ( x)

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε την τιμή f(3).
γ)Να λύσετε την εξίσωση :

12

για κάθε χε R.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
f ( x  1  f (| x | 1))  f ( x  2)  0 .

111. Αν η συνάρτηση f : R  R είναι 1-1 τότε να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση

h( x)  2 f 3 ( x)  f ( x)  1 είναι συνάρτηση 1-1.
112. Αν για τη συνάρτηση f : R  R ισχύει ότι: ( fof )( x)  f ( x)  x τότε
δείξτε ότι η f είναι 1-1.
113. Αν για τη συνάρτηση f : R  R ισχύει f(f(x))=x2-x+1 για κάθε χεR να
δείξετε ότι:
α)f(1)=1 β)η συνάρτηση g(x)= x2-xf(x)+1,xεR δεν είναι συνάρτηση 1-1.
114. Δίνεται η γνησίως φθίνουσα συνάρτηση g : R →R .
α) Να δείξετε ότι η f(x) = g(x101) – g(x100) – 2004 δεν είναι «1-1».
β) Να λύσετε στο (1,+∞) την ανίσωση : (x2 -100x)(f(x) + 2004) > 0
115. Να βρείτε,εφόσον ορίζονται,τις αντίστροφες των παρακάτω
συναρτήσεων:
3x  2
α) f ( x) 
β) f ( x)  3  x  2 γ) f ( x)  1  ln( x  3) δ)
x 1
ex 1
f ( x)  x
e 1
116. Να βρείτε την αντίστροφη της συνάρτησης:
ln x  2 , 0  x  1
.
f ( x)  
 x  1 , x  1
117. Δίνεται η συνάρτηση f :[2, )  R με :
f ( x)  x 2  4 x  5
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε την f 1 .
118. Δίνοντια οι συναρτήσεις f(x)=4x+2 και g(x)=2 f 1 (x)+1.
Nα βρείτε τη συνάρτηση g 1 ( x) .
119. Δίνεται η συνάρτηση f ( x) 

  ex

1  ex
1
f διέρχεται απο΄το σημείο Μ( ln 3,  ).
2
α)Να βρείτε τον αριθμό α .
β) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1 .
γ) Να βρείτε την f 1 .

,με αεR.Η γραφική παράσταση της

δ)Να αποδείξετε ότι η f 1 είναι περιττή.
120. Έστω f ( x)  x  2 και g ( x)  x 2  4 . Να βρεθεί η gof και η ( gof ) 1 ( x)
121. Δίνεται η συνάρτηση

f ( x)  ln x  ln( x  2) .

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β) Να βρείτε την f 1 .

.

13

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f 1

με την

ευθεία y=3.

3x  a
,όπου αεR-{3}.
x 1
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη για κάθε a  3
β)Αν ισχύει ( f f )(2)  1,τότε να βρείτε :

122. Δίνεται η συνάρτηση

ι)τον αριθμό α

f ( x) 

και ιι) τη συνάρτηση f 1 .

ex  1
123. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x)  e  1 και g ( x)  x
.
e 1
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1 και να βρείτε την f 1 .
x

β)Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g είναι περιττή.
1
γ)Να βρείτε την συνάρτηση g f .

124. Δίνεται συνάρτηση f :R  R,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί τη σχέση :
f 3 ( x)  2 f ( x)  x  0 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
γ) Να βρείτε την f 1 .
125. Δίνεται συνάρτηση f :R  R,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί τη σχέση :
( f f )( x)  3 f ( x)  x  4 για κάθε χεR.
α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1
β)Να βρείτε τον τύπο της f 1 (x) συναρτήσει της f(x).
126. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  x3  2 x .
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να βρείτε το f 1 (3) .
γ)Να λύσετε την εξίσωση :
f 1 ( f ( x 2  5)  15)  2

127. Θεωρούμε τη συνάρτηση f ορισμένη στο R με σύνολο τιμών το R για την
οποία ισχύει: f 5 ( x)  f 3 ( x)  f ( x)  x  4 . Να δειχθεί ότι είναι 1-1 και να
βρεθεί η f

1

128. Δίνεται συνάρτηση f :R  R για την οποία ισχύει f(2)=10 και:
( f f )( x)  3x  5 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να βρείτε το f 1 (2) .
γ)Να λύσετε την εξίσωση :
f ( f 1 (| x | 2)  5)  2 .

14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
129. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  e1 x  x .
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να λύσετε την ανίσωση f 1 (1  x)  x .
130. Δίνεται η γνησίως μονότονη f : R  R της οποίας η γραφική παράσταση
διέρχεται από τα Α(3,2) και Β(5,9).
α) Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα
β) Να λυθεί η f (2  f 1 ( x 2  x))  9

γ) Να λυθεί η ανίσωση: f f 1 ( x 2  8x)  2  2
131. Δίνεται η συνάρτηση f ( x)  ln(ae  1)
x

όπου αεR ,της οποίας η γραφική

παράσταση διέρχεται από το σημείο Α(2ln2,2ln3).
α)Να βρείτε τον αριθμό α
β)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
γ)Να ορίσετε την f 1
δ) Να λύσετε την ανίσωση f ( x)  f 1 (ln 7) .
132. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R ,η οποία έχει σύνολο τιμών το R και
ικανοποιεί την σχέση :
2 f 3 ( x)  f ( x)  x  16 για κάθε χεR.
α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να ορίσετε την f 1
γ)Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f και της ευθείας
y=x.
133. ’Εστω συνάρτηση f :R  R , η οποία έχει σύνολο τιμών το R .Αν η
f f είναι αντιστρέψιμη ,να αποδείξετε ότι και η f είναι αντιστρέψιμη.
134. Δίνεται η συνάρτηση f :R  R ,γνησίως μονότονη.Να αποδείξετε ότι
και η f 1 έχει το ίδιο είδος μονοτονίας.
135. Δίνονται οι συναρτήσεις f , g : R  R ,με f(R)=R,για τις οποιίες ισχύει:
(f

f )( x)  ( g f )( x)  2x  3 για κάθε χεR.

α)Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη.
β)Να γράψετε τον τύπο της f 1 ( x) συναρτήσει των f,g.
136. Δίνεται η συνάρτηση φ(x) = x101 + x99 + 1
α) Να δείξετε ότι η φ είναι αντιστρέψιμη
β) Να λύσετε την ανίσωση φ(φ(x)) < -1
γ) Αν φ-1(φ-1(x)-1) = -1, να υπολογίσετε το x .
137. Δίνεται η συνάρτηση
:
ex 1
, χεR.
f ( x)  x
e 1
Nα αποδείξετε ότι :
α)η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφή της.

15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
β)η εξίσωση f 1 ( x)  0

έχει μοναδική ρίζα το μηδέν.

138. ’Εστω f , g : R  R συναρτήσεις,ώστε η f g να είναι 1-1.
α)Να αποδείξετε ότι η g είναι 1-1.
β)Αν για κάθε χ>0 ισχύει: g(f(lnx)+1)=g(x+2) ,να αποδείξετε ότι f ( x)  e x  1
για κάθε χεR.
139. Δίνεται συνάρτηση f : R  R ,για την οποία ισχύει:
f 3 ( x)  2 f ( x)  12e x για κάθε χεR.

α)Να αποδείξετε ότι f(x)>0 για κάθε χεR.
β)Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα
y’y.
γ)Να δείξετε ότι η f είναι 1-1
1
δ)Να λύσετε την εξίσωση : f (| x | 3)  e2ln 2  ln 2 .
e

16