V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T

Jaargang 2
nummer 2
30 januari
2008
Uitgiftesystemen gaan
doorbreken
Extra service:
op internet worden de
advertenties doorgelinkt
naar de eigen website
03 10 13 15
Welvaartsziekten aangepakt OK met huiskamersfeer Forse groei aantal IVF-baby’s Prijs voor Diagnostisch Centrum
In China dreigt tijdens de komende Olym-
pische Spelen in augustus een tekort aan
geschikt donorbloed. Daarom hebben de
Chinese autoriteiten de hulp ingeroepen van
buitenlanders in China.
Het gaat daarbij om rhesus-negatief bloed dat
bij ongeveer vijftien procent van de Europea-
nen en Amerikanen voorkomt. Onder Chine-
zen is dit bloedtype buitengewoon zeldzaam.
Mensen met rhesus-negatief bloed kunnen
alleen een bloedtransfusie krijgen met ander
rhesus-negatief bloed. Het is de verwach-
ting dat tijdens de Olympische Spelen zo’n
één miljoen buitenlanders naar China zullen
komen, onder wie ongeveer 20.000 sporters,
coaches en offcials. De autoriteiten houden
rekening met een mogelijke toename van het
aantal buitenlandse patiënten, waardoor zie-
kenhuizen veel meer rhesus-negatief bloed
nodig zullen hebben dan normaal. Het Bloed-
centrum in Beijing heeft nu ‘expats’ opgeroe-
pen om zich aan te melden als bloeddonor.
Donorbloed China
Onderzoekers van het Erasmus MC hebben
een gen in het menselijk DNA gevonden dat
grote invloed heeft op oogkleur. De resultaten
van dit onderzoek zijn een belangrijke nieuwe
aanvulling op eerdere resultaten van buiten-
lands onderzoek en geven meer informatie
voor de voorspelling van de oogkleur met
DNA.
In het onderzoek is bovendien specifek geke-
ken naar de Nederlandse bevolking. De resul-
taten werden vorige week gepubliceerd in het
wetenschappelijk tijdschrift American Journal
of Human Genetics. Het Nederlands Foren-
sisch Instituut (NFI) ziet de bevindingen als
een belangrijke stap vooruit in het forensisch
onderzoek in Nederland. De variaties die in
dit gen voorkomen kunnen volgens de Rotter-
damse onderzoekers worden gebruikt om bij
personen van Europese afkomst een voorspel-
ling over de oogkleur te kunnen doen.
Forensisch onder-
zoek stap verder met
vondst oogkleurgen
Stijging aantal baby’s met Down syndroom
Steeds meer ziekenhuizen en zorginstellin-
gen zijn van plan om uitgiftesystemen voor
geneesmiddelen en hulpmiddelen in te voe-
ren. Overwegingen zijn medicatieveiligheid,
effciency, kostenbesparing en gebruikerste-
vredenheid.
Centraal uitzetten van geneesmiddelen in zak-
jes (het ‘Baxteren’), zoals door de frma Spits,
is al populair bij verzorgingshuizen. Voor
het totaal verpakken van alle geneesmidde-
len zijn meer geavanceerde systemen nodig,
zoals van Swisslog. Ook deze worden door
ziekenhuizen overwogen, al gaat het om grote
investeringen. Op afdelingen wordt het ge-
bruik van bewaakte uitgiftesystemen populair.
Klassiek zijn de Amerikaanse systemen van
Pyxis en Omnicell (aangeboden door OPG).
Deze systemen voldoen goed, maar zijn rede-
lijk kwetsbaar en duur. Recent heeft de frma
Vanas uit België de Nederlandse markt be-
treden (via Azimed) met zeer betaalbare,
robuuste en toch hoogwaardige bewaakte uit-
giftesystemen. Tenslotte zijn er karren om tot
een bewaakte verstrekking van geneesmidde-
len te komen (zoals de Bapkar van Brocacef
en de Artromick systeemkar van Azimed, op
proef ingezet in Heerlen).
Goede begeleiding
Voor het besluit over dergelijke systemen
zal een zorgvuldige analyse moeten worden
gemaakt (zorginhoudelijk en fnancieel) en
de implementatie zal goed moeten worden
begeleid. Daarin zijn enkele consultancy
frma’s gespecialiseerd, zoals Jalaco. Gebrui-
kers moeten (deels) worden vrijgemaakt en er
moet volgens een realistisch tijdplan gewerkt
worden. De koppeling van de uitgiftesyste-
men aan de ICT-systemen van het ziekenhuis
is cruciaal, in het bijzonder aan het EVS (elek-
tronisch voorschrijfsysteem). En de systemen
moeten niet centraal worden geplaatst: je
moet dan voor elke patiënt onnodig een heel
eind lopen. Verwacht wordt dat de introductie
van deze systemen dit jaar een grote vlucht zal
nemen. Mogelijkheden voor kostenbesparing
zijn belangrijk maar vooral omdat deze syste-
men serieus bijdragen aan de medicatieveilig-
heid.
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isshospitalservices.nl
Tel: 030 - 24 24 800
4YPESERVICE+RUGER
Het bureau voor uw medische
secretariëIe ondersteuning
Mevr. D. Kruger
Schenkkade z¶n
z¶n¶ AW Den Haag
o)o-zzoz86o
info©typeservice.n|
www.typeservice.n|
keferenties van ziekenhuizen aanwezig
voor o.a. 'medisch' typewerk of
(tijdeIijk) een medisch secretaresse op Iocatie
Uitgiftesystemen zijn ook zeer geschikt voor het beheer van opiaten
www.jalaco.nl
consultancy & projectmanagement
medicatieveiligheid, logistiek en
ICT in de zorg
0182-322440
Nationaal onderzoek wijst uit dat het aantal
kinderen geboren met het Down syndroom
stijgt en duidelijk hoger is dan eerder ge-
rapporteerd. Michel Weijerman, kinderarts
en Down-specialist in VU medisch centrum
vond in het onderzoek ook dat met name de
hogere leeftijd van de moeders een belang-
rijke rol speelde bij deze stijging. De sterfte
in het eerste levensjaar daarentegen daalde
sterk. Deze resultaten bevestigen de nood-
zaak voor meer onderzoek, vooral gericht
op verbetering van kwaliteit van leven van
deze steeds groter wordende groep van kin-
deren met het Down syndroom. Weijerman
vond een veel hoger aantal pasgeborenen
met Downsyndroom dan op basis van eerdere
voorspellingen verwacht was: namelijk: zes-
tien per 10.000 in plaats van tien per 10.000.
Overvolle
agenda?
VOOR PROFESSIONALS IN DE MEDISCHE SECTOR
Er is een bankier waarmee u niet alleen
over geld hoeft te praten. CenE Bankiers
denkt graag met u mee, zakelijk en privé.
Kijk op www.CenE.nl.
De anticonceptiepil heeft sinds de introductie
in de jaren zestig ongeveer 200.000 gevallen
van eierstokkanker voorkomen, waarvan de
helft waarschijnlijk dodelijk was afgelopen.
Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek
waarover het gezaghebbende medische tijd-
schrift The Lancet afgelopen zaterdag publi-
ceerde. De onderzoekers vergeleken 45 stu-
dies uit 21 landen naar 23.000 vrouwen met
en 87.000 vrouwen zonder eierstokkanker.
Vrouwen die de pil nemen, lopen een aanzien-
lijk lager risico op eierstokkanker, zo blijkt uit
dit onderzoek.
Anticonceptiepil redde
duizenden levens
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
Redactie: Gouda Media Groep B.V.
De Ziekenhuiskrant
Eindredactie: Marja den Otter
Opmaak: Gouda Media Groep B.V. Afdeling
vormgeving
Fotografie: Gouda Media Groep B.V.
Druk: Wegener Nieuwsdruk Apeldoorn
Verspreiding: DistriQ Amsterdam
Redactie-adres: Crabethstraat 38 D
2801 AN Gouda
T (0182) 322456
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@ziekenhuiskrant.nl
Mw. Monique van de Wiel
Bureau Van Vliet
Mw. Ann Surridge
T 023 571 47 45
E a.surridge@bureauvanvliet.com
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke
zorg is samengesteld, kan geen van betrokken
partijen aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel voorkomende fouten.
Lezersservice
Algemene servicevragen:
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
adres: Crabethstraat 38-D
2801 AN Gouda
Tel: (0182) 322 456
info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: 1ste kwartaal 15 euro
2de, 3de, 4de kwartaal 20 euro
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of
een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artike-
len niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen
in Nederland. Daarnaast wordt de krant toege-
stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hij
aan leveranciers en betrokkenen verzonden.
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren.
Webkrant:
De webkrant is op de avond vóór het verschijnen
van de papieren krant beschikbaar op
www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden
enkele pagina’s dagelijks ververst.
Komende verschijningsdata 2008:
Tweewekelijks. Klik op:
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
2
Actueel
Colofon
Nummer 2
30 januari 2008
Patiënten overleden
bij wetenschappelijk
onderzoek
Het Universitair Medisch Centrum (UMC)
maakte vorige week woensdag bekend dat
bij een landelijk Nederlands wetenschappelijk
onderzoek naar de werking van probiotica bij
patiënten met ernstige acute alvleesklieront-
steking 24 patiënten zijn omgekomen. Onder
de mensen in de controlegroep die de behan-
deling niet hadden gekregen, was het aantal
overledenen namelijk beduidend minder.
Volgens het UMC was het aantal overleden
patiënten waarschijnlijk lager geweest als
zij niet met probiotica waren behandeld. Aan
het onderzoek dat in de periode 2004-2007
werd uitgevoerd, deden 297 patiënten met
ernstige acute alvleesklierontsteking mee. In
totaal overleed zestien procent (24 patiënten)
in de onderzoeksgroep en zes procent (negen
patiënten) in de controlegroep.
Infectieremmend
Het UMC stelt dat de onderzoekers ‘verrast’
zijn door het resultaat omdat eerdere kleine
buitenlandse studies uitgewezen hebben dat
probiotica juist infectieremmend zou werken.
De nabestaanden en alle betrokken patiënten
zijn dinsdag ingelicht over de dramatische
uitkomst van het onderzoek. De patiënten die
meededen aan het onderzoek, waaraan vijf-
tien Nederlandse ziekenhuizen deelnamen en
dat werd gefinancierd door de overheidsor-
ganisatie Senter Novem, moesten vooraf toe-
stemming geven voor deelname. Volgens het
UMC zou de probiotica geen infecties bij de
patiënten hebben veroorzaakt. Wat de precieze
oorzaak is van het hoge sterftegetal, moet nog
worden onderzocht.
Schadelijke bacteriën
Acute alvleesontsteking treft jaarlijkse ruim
3000 Nederlanders. Van de twintig procent
die hierdoor ernstig ziek wordt, overlijdt on-
geveer de helft. De overlijdenskans wordt ver-
groot door infecties waarbij schadelijke bacte-
riën komen kijken. Van de darmsondevoeding
Probiotica werd verwacht dat het de groei van
schadelijke bacteriën tegengaat.
Het is een misverstand, dat lopen en staan
automatische processen zijn, die zich buiten
het brein om afspelen. Deze ogenschijnlijk
eenvoudige handelingen worden wel degelijk
gecontroleerd door het bewustzijn en het den-
ken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat veel
patiënten met een ziekte van de hersenen niet
meer in staat zijn tegelijk te lopen en een een-
voudig gesprek te voeren. Het UMC St Rad-
boud organiseert begin februari in Amsterdam
een congres over de interactie tussen bewe-
gen en mentale en cognitieve processen.
De kennis over de controle van het brein over
het gaan en staan is de afgelopen jaren zeer
sterk gegroeid, mede dankzij onderzoeks-
technieken als MRI, onderzoek naar loop- en
balansmotoriek en onderzoek naar ziekten
waarbij deze controle faalt, zoals de ziekte
van Parkinson en dementie. Begin februari
organiseert het UMC St Radboud in het Okura
Hotel in Amsterdam een groot internationaal
congres, waarin de nieuwste inzichten op dit
gebied gepresenteerd worden vanuit alle be-
trokken medische en andere disciplines, zoals
neurologie, geriatrie, fysiotherapie, psychia-
trie, revalidatiegeneeskunde, fysiologie, be-
wegingswetenschappen en medische psycho-
logie.

Twee kanten
Het lijkt erop dat de interactie tussen bewe-
gen en hersenen twee kanten opwerkt. Niet
alleen controleert en stuurt ons brein bewe-
gingen, ook kunnen sport en aan sport ver-
wante lichamelijke activiteiten bijdragen aan
het herstel van beschadigde, slechtwerkende
zenuw cellen. Alleen al het je inbeelden van
een bepaalde beweging heeft effect. Dit blijkt
uit onderzoek bij patiënten die als gevolg van
een herseninfarct verlamd zijn. Ingebeeld be-
wegen leidt tot beter herstel. Ook is er verband
tussen bewegen en dementie: de ernst van de
dementie hangt samen met de hoeveelheid
dagelijkse beweging van de patiënten. Inter-
nationaal zeer vooraanstaande wetenschap-
pers op dit terrein zullen in Amsterdam de
eerste resultaten van belangrijk onderzoek
presenteren. Naast fundamenteel neuro-
wetenschappelijk onderzoek komen ook
andere onderwerpen aan bod.
Mentale controle over
gaan en staan
Uit onderzoek door de vrouwenartsen prof. dr.
G. Visser, hoogleraar verloskunde van het Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht, en prof. dr.
E.A.G. Steegers, hoofd van de afdeling verlos-
kunde en prenatale diagnostiek van het Eras-
mus MC in Rotterdam blijkt dat ’s nachts bijna
een kwart meer baby’s overlijdt dan overdag.
Volgens de beide onderzoekers komt dit door-
dat gynaecologen steeds minder bereid zijn
om avond- en nachtdiensten te draaien in het
ziekenhuis. In de nachtelijke uren sterft bijna
een kwart meer baby’s dan overdag omdat de
ervaren specialisten zich aan zogeheten ‘kan-
tooruren’ willen houden. Het gaat hier jaar-
lijks om 35 tot veertig sterftegevallen onder
pasgeborenen. In het meest recente nummer
van het Nederlandse artsentijdschrift Medisch
Contact pleiten zij ervoor dat gynaecologen
voortaan weer 24-uursdiensten gaan draaien,
om daarmee te voorkomen dat nachtelijke
complicaties bij bevallingen en bij pasgebo-
renen op de schouders komen te rusten van
jonge en nog onervaren assistenten. Ook in
het weekeinde sterft in de ziekenhuizen - door
dezelfde oorzaken - zo’n zeven procent meer
baby’s als door de week. Deskundigen wijzen
erop dat deze ontwikkeling jaren geleden al
was voorzien, omdat geneeskunde nu eenmaal
niet te combineren is met kantooruren.
Babysterfte ’s nachts stukken hoger
‘s Nachts overlijdt bijna 25 procent meer baby’s dan overdag.
Brochure ‘Goede leefstijl:
voeding in relatie tot kanker’
Bestellen door € 7,95
over te maken op
rekeningnummer
10.73.30.253 t.n.v.
Gouda Media Groep
te Gouda o.v.v.
naam en adres.
Het rampzalig verlopen Utrechtse onderzoek
naar de werking van probiotica bij patiënten
met een acute alvleesklierontsteking heeft
vorige week veel bezorgde reacties losge-
maakt. Zowel de Consumentenbond als ge-
bruikers van drankjes waarin probiotica is
verwerkt, willen zo snel mogelijk duidelijk-
heid hebben over de veiligheid van probio-
tica (dit zijn levende bacteriën die in som-
mige producten als yoghurtdrankjes zitten.
Deze drankjes worden vooral gebruikt om
bepaalde (darm)klachten te helpen te verlich-
ten). De Consumentenbond heeft aan minis-
ter Klink gevraagd de veiligheid van probio-
tica te laten onderzoeken. Immunoloog Eric
Claassen, hoogleraar aan de Erasmus Uni-
versiteit in Rotterdam noemt dit “volstrekt
onzinnig”. Hij schrijft dat op de website van
het tijdschrift gezondNU, het grootste Neder-
landse maandblad over voeding, gezondheid
en psyche.
Consumenten bezorgd
Lopen en staan zijn geen automatische processen.
3 Actueel
Nummer 2
30 januari 2008
Aanpak toename van
welvaartsziekten
De Nederlandse Hartstichting, het Diabetes
Fonds en de Nierstichting slaan de handen
ineen om het aantal mensen met hart- en
vaatziekten, diabetes en nierziekten dras-
tisch terug te dringen. De fondsen maken zich
grote zorgen over de trends in leefstijl die het
ontstaan van de drie ziekten aanwakkeren.
Met een financiële injectie van drie miljoen
euro en een team, samengesteld uit mede-
werkers van de drie organisaties, starten zij
het preventieprogramma LekkerLangLeven.
De fondsen willen mensen met een verhoogd
risico vroeger opsporen en behandelen. Hart-
en vaatziekten, diabetes en nierziekten heb-
ben dezelfde risicofactoren, komen vaak in
samenhang voor en kunnen daarom het best
gezamenlijk worden aangepakt.
Minister Klink (VWS) is blij met het initiatief
van de fondsen: “De plannen zijn in lijn met
de kabinetsvisie op gezondheid en preventie
en een bewijs dat samenwerking loont. Een
aanzienlijk deel van de ziektelast wordt ver-
oorzaakt door het eigen ongezonde gedrag van
mensen, zoals roken, drinken en overgewicht.
Het is goed dat de fondsen elkaar hebben ge-
vonden in de strijd hiertegen en gebruik maken
van de mogelijkheden voor vroege opsporing
en preventie van deze ziekten.” Nederlanders
leven steeds ongezonder. Het aantal nieuwe,
chronisch zieke mensen stijgt snel. En ze zijn
steeds jonger. Verschillende onderzoeken be-
vestigen dit beeld. Negentig procent van de
volwassenen eet te veel verzadigde vetzuren
en driekwart haalt de norm voor groente en
fruit niet. De helft van de volwassenen is te
zwaar en beweegt te weinig. Het aantal men-
sen dat rookt stijgt weer en tien procent drinkt
te veel. Deze leefstijltrends zullen in de toe-
komst zorgen voor een ontoelaatbare toename
van het aantal mensen met hart- en vaatziek-
ten, diabetes en nierziekten.
Verhoogd risico
De drie fondsen willen met het preventiepro-
gramma LekkerLangLeven bij burgers, pro-
fessionals en de overheid aandacht vragen
voor het grote maatschappelijke probleem van
de ongezonde leefstijl. “Bij het ontstaan van
diabetes, nierfalen en hart- en vaatziekten spe-
len veel gemeenschappelijke factoren een rol.
Denk bijvoorbeeld aan de genoemde leefstijl-
trends, hoge bloeddruk, verhoogd bloedsuiker
of cholesterol en te veel eiwit in de urine. Veel
mensen weten echter niet dat zij een verhoogd
risico hebben op ziekte. Risicovol zijn vooral
45-plussers, mensen met meerdere risicofac-
toren en mensen uit lage welstandsgroepen.
Deze laatste groep leeft gemiddeld drie jaar
korter en dertien jaar langer met ziekte. Wij
willen dat ook zij kunnen kiezen voor een lan-
ger, lekker gezond leven,” aldus de directeu-
ren van de drie fondsen.
Standaard
Naast gezamenlijke lobby, onderzoek, voor-
lichting en bewustwording wordt daarom
samen met professionals in de gezondheids-
zorg, zoals huisartsen en bedrijfsartsen,
gewerkt aan een Standaard voor een ge-
zondheidscheck van de drie ziekten. Deze
Standaard kan breed worden toegepast in
de reguliere zorg. Samen met professionals
wordt ook gewerkt aan een structureel ver-
volgaanbod van voorlichting, behandeling en
begeleiding. Deze Standaard moet ook echt de
standaard gaan worden als het om de vroege
opsporing van de drie ziektes gaat. Deze dui-
delijkheid zal naar de mening van de fondsen
rust en eenduidigheid brengen en een impuls
voor kwaliteit geven aan de huidige versnip-
perde markt van ‘tests en checks’.
Een aanzienlijk deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door ongezond gedrag.
Na een onderbreking van meer dan tien jaar
is het onder strikte voorwaarden in ons land
weer toegestaan om IVF toe te passen met
zaad dat rechtstreeks uit de testikels wordt
gehaald. De Centrale Commissie voor Mens-
gebonden Onderzoek heeft vorig jaar een Ne-
derlands onderzoeksvoorstel naar deze me-
thode, die TESE (testiculaire spermaextractie)
heet, goedgekeurd. De behandeling vindt
plaats in het UMC St Radboud en het AMC.
Inmiddels zijn in Nederland acht vrouwen via
TESE zwanger. De eerste TESE-baby wordt
binnenkort verwacht.

In 1994 werd de vruchtbaarheidsbehandeling
ICSI geïntroduceerd, de IVF-techniek waarbij
een zaadcel direct in een eicel wordt gebracht
om een bevruchting tot stand te brengen. Spoe-
dig daarna gingen artsen in binnen- en bui-
tenland zaadcellen gebruiken die niet uit een
zaadlozing, maar direct uit een bijbal (PESA)
of uit de testikels (TESE) afkomstig waren.
Omdat er nog twijfel was over de veiligheid
van deze technieken, besloot de beroepsgroep
in Nederland al spoedig om met deze behan-
delingen te stoppen. In 1998 nam de minister
van VWS dit moratorium over. In het buiten-
land gingen de behandelingen gewoon door.
Veel Nederlandse paren weken voor PESA of
TESE dan ook uit naar bijvoorbeeld België of
Duitsland. Vanaf 2000 is PESA in Nederland
weer toegestaan. Dit nadat de beroepsgroep
had vastgesteld, dat het mogelijk was om dit
op verantwoorde wijze te doen. In 2007 heeft
de Centrale Commissie voor Mensgebonden
Onderzoek een onderzoeksvoorstel van het
UMC St Radboud en het AMC goedgekeurd,
waardoor ook TESE in Nederland weer moge-
lijk is geworden. Het onderzoek is erop gericht
om de effectiviteit van TESE en de daarop
volgende ICSI-behandelingen vast te stellen,
en de veiligheid van de procedure voor man
en kind te bepalen. Dit laatste gebeurt door
een uitgebreide follow-up van de kinderen via
vragenlijsten en onderzoek op twee- en vijfja-
rige leeftijd. Ook de kwaliteit van het erfelijk
materiaal in het gebruikte testikelweefsel is
onderwerp van onderzoek.
Speciale IVF-techniek in Nederland weer
toegestaan
Geïntegreerde aanpak COPD gewenst
Chronische longaandoeningen, COPD (Chro-
nic Obstructive Pulmonary Disaese) vormen
nog altijd een groot probleem voor de gezond-
heidszorg. Jaarlijks overlijden wereldwijd on-
geveer 2,5 miljoen mensen hieraan, ongeveer
evenveel als aan HIV/AIDS. Reden voor het
gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift
The Lancet in het eerste (januari)nummer van
2008 aandacht te schenken aan de geïnte-
greerd aanpak van het Centrum voor Integrale
Revalidatie Orgaanfalen (CIRO, gevestigd in
Horn).
Prof.dr. Emiel Wouters, is hoofd Longziek-
ten van het Maastricht Universitair Medisch
Centrum + en wetenschappelijk directeur van
CIRO: “De beschikbare kwantitatieve data
laten al duidelijk zien dat COPD wereldwijd
één van de meest voorkomende ziekten is.”
De titel van het verhaal in The Lancet luidt:
Integration of pulmonary rehabilitation in
COPD. “Herkenning en erkenning van dit ge-
geven verplicht ons met de grootst mogelijke
inspanning een toenemende publieke bewust-
wording te bewerkstelligen voor het accepte-
ren van een geïntegreerde benadering zoals
wij die binnen CIRO toepassen. Zo’n geïnte-
greerde aanpak richt zich op het verminderen,
of op z’n minst het stabiliseren, van tegen-
woordige en toekomstige last van ziektes ver-
oorzaakt door COPD”, aldus de Maastrichtse
hoogleraar.
Vergrijzing
Het september-nummer 2007 van The Lancet
besteedde aandacht aan data over het wereld-
wijd voorkomen van COPD die zijn verkregen
in het kader van de BOLD- studie. Die beves-
tigt dat, naast het roken, de factor leeftijd in
sterke mate bijdraagt aan het voorkomen van
COPD en de mate van ernst van de ziekte.
Wouters: “De vergrijzing van de wereldbevol-
king en de meerdere, gelijktijdige ziektebeel-
den die kenmerkend zijn voor COPD, maken
duidelijk dat een geïntegreerde aanpak, zoals
ook de WHO die voorstaat, de hoogste priori-
teit verdient.”
Huisbezoeken van een gespecialiseerd ver-
pleegkundige verbeteren het welzijn van
kwetsbare ouderen en leiden tot behoud van
hun zelfredzaamheid. Alhoewel deze huisbe-
zoeken niet tot lagere kosten in de zorg lei-
den, is de meerwaarde van dit type zorg groot
genoeg om de beperkte meerkosten te recht-
vaardigen.
Dat is een duidelijke verbetering van de eer-
stelijnszorg aan kwetsbare ouderen, conclu-
deert René Melis, onderzoeker bij de afde-
lingen Geriatrie en Kwaliteit van Zorg van
het UMC St Radboud. Melis promoveerde
op 28 januari. Melis heeft onderzoek gedaan
naar een Nijmeegs zorgmodel, waarbij een
huisarts de huisbezoeken van een geriatrisch
verpleegkundige laat opstarten wanneer zich
bij een thuiswonende oudere problemen voor-
doen als geheugenverlies, een sombere stem-
ming of angst om te vallen. Voor een periode
van drie maanden bezoekt een gespecialiseerd
verpleegkundige de oudere thuis, onderzoekt
diens problemen, geeft adviezen, regelt even-
tueel dagbehandeling en thuiszorg en zorgt
voor structuur in het dagelijks leven. In zijn
onderzoek concludeert Melis dat deze inter-
venties het welzijn en de zelfredzaamheid van
ouderen verbeteren.
Verpleegkundig huisbezoek verbetert
zelfredzaamheid kwetsbare ouderen
Vrijkaartjes winnen?
Ga naar onze website: www.ziekenhuiskrant.nl
Jaarlijks overlijden wereldwijd 2,5 miljoen mensen aan chronische longaandoeningen.
4
Nieuwbouw
Nummer 2
30 januari 2008
Jumpstylen op de
nieuwe kinderpoli
De opening van de nieuwe kinderpolikliniek
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG)
in Amsterdam werd vorige week gevierd met
tal van festiviteiten voor de patiënten en hun
ouders.
De kinderpoli is verhuisd naar een nieuw ge-
bouw van zo’n 600 m2, een verdubbeling ten
opzichte van de oude situatie. Met een com-
puterhoek, strandtentkleedruimtes en kleurige
schilderijen is er voor alle leeftijden wat te
doen op de poli. De inrichting en sfeer van
de nieuwe poli zijn geïnspireerd op een voor
Nederland uniek interactief kunstwerk waar-
bij bewegen centraal staat: patiënten kunnen
onder meer virtueel voetballen en met hun
voeten in een karpervijver staan. De aanschaf
van dit kunstwerk is mogelijk gemaakt door de
stichting Kinderdroomkunst van het OLVG.
Gespecialiseerde spreekuren
De uitbreiding was noodzakelijk omdat het
aantal nieuwe patiënten het laatste jaar tot
ruim 4200 is toegenomen en door het instellen
van gespecialiseerde spreekuren. Bestaande
spreekuren, zoals de groepsconsulten voor
obesitas en diabetes bij kinderen, kunnen nu
worden geïntensiveerd, en nieuwe spreekuren,
zoals het buikpijnspreekuur, uitgebreid. Er
zijn nu meer en grotere spreek- en onderzoek-
kamers, waarvan enkele met beeldschermen
waar instructiefilmpjes, bijvoorbeeld over het
gebruik van een insulinepomp, aan patiënten
en ouders kunnen worden getoond. Ook is er
een aparte observatieruimte voor spelthera-
pie.
Muziekworkshop
Ter gelegenheid van de opening van de nieu-
we ruimte zijn er diverse feestelijke activitei-
ten geweest voor de eigen patiënten. Op het
programma stonden verkleedpartijen, een
muziekworkshop, ballonnentrucs, stoel- en
babymassage, jump/street/chipz dance, tasjes
schilderen en een speciaal kinderspreekuur
over gezonde voeding.
Terrein naast Bronovo wordt ingevuld
Boele & van Eesteren ontwikkelde in samen-
werking met de Stichting Bronovo-Nebo een
plan naast het Haagse ziekenhuis Bronovo
voor de nieuwbouw van 32 appartementen,
een Zorgplint (met daarin de hart- en long-
revalidatie van Bronovo) en een tweelaagse
parkeergarage. Renovatie van de naastgele-
gen Zusterflat, die tegenwoordig Hubertus-
Toren heet, maakt deel uit van het plan. Af-
gelopen maandag werd het startsein voor dit
bouwproject gegeven.

Aan de achterzijde en onder het appartemen-
tencomplex wordt een Zorgplint gerealiseerd.
Op de begane grond komt een eerstelijns ge-
zondheidscentrum met een aantal huis artsen,
fysiotherapeuten, een apotheek en een scree-
ningscentrum. Op de bouwlaag onder de
begane grond, ook wel niveau-1 genoemd,
wordt de hart- en longrevalidatie van Bronovo
gevestigd. Wanneer iemand een beroep moet
doen op specialistische medische zorg kan men
terecht in het om de hoek gelegen Bronovo.
Volgens de planning zal het gehele project
medio 2010 opgeleverd zijn.
Op 7 februari om 17.00 uur stelt Judith
Herzberg, dichter, de lichtinstallatie met regels
uit haar gedicht 'Daglicht' in werking aan de
gevel van Erasmus MC-Sophia kinderzieken-
huis op de hoek Wytemaweg/Museumpark
in Rotterdam. De regel is vormgegeven door
Karel Martens.
De wisselend in wit en blauw oplichtende
delen van de tekst geven de tot op heden on-
gedefinieerde hoek Museumpark-Wytema-
weg een eigen gezicht. Het werk vormt een
fraaie, visuele verbinding tussen Erasmus MC
en de culturele as met NAI, Museumpark en
Museum Boymans van Beuningen. Het laten
aanbrengen van dichtregels die verwijzen naar
wat er achter de gevel gebeurt is een initia-
tief van de afdeling Kinder- en jeugdpsychia-
trie en is uitgevoerd in samenwerking met de
Kunstcommissie Erasmus MC.
Lichttekst aan gevel Erasmus MC-Sophia
kinderziekenhuis
De wisselend in wit en blauw oplichtende delen van de tekst geven de gevel van het ziekenhuis een eigen ge-
zicht.
Om de opening van de nieuwe kinderpoli te vieren was er een muziekworkshop.
Scheper Ziekenhuis opent Revalidatie
Trainings Centrum
Het moderne Revalidatie Trainings Centrum
(RTC) van het Scheper Ziekenhuis in Emmen
is vorige week woensdag officieel geopend.
Simon Vroemen, Europees recordhouder
steeple-chase, verrichtte de opening.
Het RTC is een onderdeel van de afdelingen
Revalidatie en Fysiotherapie. Het team be-
staat uit een grote groep fysiotherapeuten en
oefentherapeuten Cesar die allen geschoold
zijn op het gebied van medische fitness. In het
trainingscentrum worden diverse revalidatie-
programma's aangeboden, zowel individueel
als groepsgebonden. Uniek voor deze regio
is dat veel programma's multidisciplinair zijn.
Dit betekent dat er verschillende behandel-
disciplines worden gebruikt tijdens één be-
handeling. Het longrevalidatie programma
bijvoorbeeld. Deze bevat naast een trainings-
programma begeleid door de therapeuten ook
nauwkeurige begeleiding van de longver-
pleegkundige, de diëtist, de longfunctielabo-
rant en de longarts. Deze multidisciplinaire
aanpak zorgt ervoor dat de klacht goed wordt
geanalyseerd en er vervolgens een persoonlijk
trainingsprogramma kan worden opgesteld.
Het Scheper Ziekenhuis beschikt nu over een modern trainingscentrum.
De nieuwe kinderpoli is kindvriendelijk.
Philadelphia huurt tijdelijk ruimte in Dokter J.H.
Jansenziekenhuis
Stichting Philadelphia Zorg gaat vanaf medio
februari tijdelijk twee verdiepingen in het
Dokter J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord
huren.
“De IJsselmeerziekenhuizen zijn mede ver-
antwoordelijk voor de zorg in de gemeente
Noordoostpolder en Urk en pakken deze ver-
antwoordelijkheid natuurlijk ook graag op”,
zegt Gersji Pereira, voorzitter Raad van Be-
stuur IJsselmeerziekenhuizen. De tijdelijke
verhuur heeft geen consequenties voor de
verkoopprocedure van het Dokter J.H. Jansen-
ziekenhuis. Deze verloopt gewoon volgens
planning. De tijdelijke verhuur van een ge-
deelte van het ziekenhuis aan Philadelphia
Zorg is afgestemd met de potentiële kopers.
5 Voeding
Nummer 2
30 januari 2008
Cafeïne verhoogt risico op miskraam
Vrouwen die zwanger zijn wordt aangeraden
weinig koffie of andere cafeïnehoudende
dranken te drinken. Uit een recent Ameri-
kaans onderzoek blijkt dat vrouwen die in het
begin van hun zwangerschap meer dan twee
koppen koffie per dag drinken een twee keer
zo hoog risico hebben op een miskraam dan
vrouwen die cafeïne mijden. Dit geldt dus niet
alleen voor koffie maar ook voor andere dran-
ken waar cafeïne in zit zoals cola.
Cafeïne kan schadelijk zijn voor het ongebo-
ren kind. Naarmate de moeder meer cafeïne
binnenkrijgt, stijgt de kans op een miskraam
of op een baby met een laag geboortegewicht.
Ook voor vrouwen die borstvoeding geven
is het beter weinig koffie te drinken. Cafeïne
komt in de moedermelk terecht en dat kan
de baby onrustig maken. Cafeïnevrije koffie,
kruidenthee en cafeïnevrije cola zijn een goe-
de oplossing voor fervente koffie-, thee- en
coladrinkers, aldus het Voedingscentrum. Wie
veel koffie drinkt en daar opeens mee stopt
of overstapt op cafeïnevrije koffie, kan in het
begin wel last krijgen van ontwenningsver-
schijnselen, zoals hoofdpijn, trillende handen
en hoofdpijn. Dat komt doordat cafeïne een
verslavende stof is.
Teveel sorbitol leidt tot diarree en gewichts-
verlies
Overmatige inname van sorbitol, een zes-
waardige alcohol die als zoetstof relatief veel
gebruikt wordt ter vervanging van suiker, kan
leiden tot diarree en een gewichtsverlies van
ongeveer twintig procent. Dat hebben enkele
Duitse artsen van het Berlin's Charite Univer-
sitätsmedizi vastgesteld. Ze publiceren hier-
over in het British Medical Journal.
De laxerende werking bij overmatig gebruik
van sorbitol is al vele jaren bekend. Dit effect
staat vaak vermeld op de verpakking van som-
mige voedingsmiddelen die sorbitol bevatten.
Volgens de onderzoekers kan de inname van
om en nabij twintig gram per dag van deze
zoetstof leiden tot een onbedoeld gewichtsver-
lies van ongeveer 20 procent. Ten gevolge van
langdurige diarree kunnen op termijn ook te-
korten ontstaan aan essentiële voedingstoffen
zoals vitaminen, antioxidanten en mineralen.
En het kan leiden tot een sociaal probleem,
onder meer omdat men niet meer uit durft te
gaan. Volgens het Nederlands centrum van
Normalisatie (NEN) is het belangrijk dat de
sorbitolgehaltes van producten kunnen wor-
den bepaald. Het NEN heeft een aantal door
Europa (CEN) ontwikkelde normen met ana-
lysemethodes voor zoetstoffen beschikbaar.
Het gaat daarbij om sorbitol, acesulfaam-K,
aspartaam, saccharine en xylitol.
Nederland kent een multiculturele samenle-
ving: in ons land wonen mensen uit verschil-
lende culturen met verschillende religies zoals
het christendom, het jodendom, de islam, het
hindoeïsme en het boeddhisme. Alle religies
hebben hun eigen kenmerken en regels. Een
aantal van die regels zijn de zogeheten spijs-
wetten. Hieronder vallen zowel de verboden
levensmiddelen als de producten die toege-
staan zijn. Doordat het aantal mensen die een
bepaalde religie aanhangen toeneemt, wordt
het voor de levensmiddelenindustrie steeds
belangrijker om rekening te houden met die
specifieke voedselvoorschriften.
In de spijswetten van het jodendom staat be-
schreven welke producten kosher (wettelijk
toegestaan) of niet kosher zijn. Deze spijswet-
ten verbieden het consumeren van bepaalde
dieren zoals het varken en ook van bloed,
dus bijvoorbeeld bloedworst. Verder moeten
melk- en vleesproducten gescheiden worden.
Bovendien mogen koshere ingrediënten niet
in contact komen met niet koshere producten.
Dit heeft voor de voedingsmiddelenindustrie
gevolgen voor onder meer de productie en het
schoonmaken van transportmiddelen en ap-
paratuur. Binnen de islam zijn ook producten
van onder meer het varken en bloed verboden.
En de dieren moeten ritueel worden geslacht.
De Koran verbiedt tevens de consumptie van
alcohol en andere toxische stoffen. Voor de
boeddhisten is het eten van vlees in strijd met
de leefregels. Ook mogen ze geen groenten
uit de uienfamilie eten en verslavende stoffen
gebruiken. Voor de productie van zogenaamde
vleesvervangers worden vooral sojabonen en
tarwegluten gebruikt. Voor het bereiden van
voedsel wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt
van stomen en roerbakken. Het hindoeïsme
kent in principe geen spijswetten. Wel heeft
hun cultuur invloed op de voedselkeuze en
de consumptie van levensmiddelen. Vanwege
hun geloof dat zij of hun (voor)ouders in een
volgend leven als dier kunnen terugkomen,
zijn de hindoes uit de hoogste kaste vegeta-
risch. Overige hindoes eten alleen geen rund-
vlees omdat de koe voor hen een heilig dier
is. Verder wordt het gebruik van alcohol en
teveel kruiden afgeraden. Tenslotte is reinheid
erg belangrijk, zowel voor degenen die het
voedsel bereiden als voor de consumenten.
Meer informatie: www.food-info.net
Voedsel en religie
Meer dan twee koppen koffie per dag verhoogt de kans op een miskraam met de factor twee.
‘Bietje Lekker’ gezondste broodje
‘Bietje Lekker’ is dit jaar op de horecavakbeurs
Horecava in de Amsterdamse RAI uitgeroepen
tot het Gezondste Broodje. Het broodje is be-
dacht door Kleyweg’s Stads-Koffyhuis in Delft.
Begin januari zijn behalve het Gezondste
Broodje ook de winnaars van het ‘Lekkerste
Broodje’ en het ‘Allerlekkerste Broodje van de
afgelopen 25 jaar’ bekend gemaakt: ‘Pan Tap-
pas de Fiesta’ en ‘Alex’ keuze’.
Bietje Lekker bestaat uit een vers afgebak-
ken bruin broodje, de ene helft licht besmeerd
met yoghurt en de andere helft met iets uien-
compote. Beide helften zijn met rucola be-
dekt en op de ene helft liggen plakjes rauwe
bietjes, op de andere helft een mager stukje
rib-eye. Verder zijn plakjes appel, sinaasappel
en BroccoCress toegevoegd. Het Lekkerste
Broodje is Pan Tappas de Fiesta geworden
van HMS Host Schiphol. Alex’ keuze, ook
van Kleyweg’s Stads-Koffyhuis in Delft, is
verkozen tot het Allerlekkerste Broodje sinds
25 jaar. Dit broodje met Argentijnse lende,
chimi churi, magorkaas en sinaasappel is in
2002 verzonnen naar aanleiding van het huwe-
lijk van prins Willem-Alexander en prinses
Máxima. Dit meldt het Voedingscentrum in
Den Haag.
Nieuwe vondst tegen hoog cholesterol
Canadese onderzoekers hebben ontdekt hoe
zij het slechte cholesterol – het LDL-choles-
terol dat de kans op hart- en vaatziekten ver-
groot - in het lichaam kunnen verminderen.
Met deze ontdekking kunnen nieuwe medicij-
nen worden gemaakt voor mensen met een te
hoog cholesterolgehalte in hun bloed zoals bij
diabetes type 2 en ernstig overgewicht.
Een enzym in het lichaam blijkt slechte vetten
en cholesterol vrij te maken en de bloedbaan
in te sturen. De onderzoekers zijn erin ge-
slaagd om dit proces te stoppen. De tests zijn
tot nu toe met succes uitgevoerd op hamsters
en muizen. Bij deze dieren nam de hoeveel-
heid LDL-cholesterol (het slechte cholesterol)
daadwerkelijk af. Ook de hoeveelheid trigly-
ceriden, een soort vet, ging omlaag. De onder-
zoekers van de Universiteit van Alberta gaan
hun tests verder uitbreiden. Vanuit de genees-
middelenwereld is al interesse getoond in het
onderzoek. (Bron: www.diabetes.nl)
Voedselvergiftiging kan jaren later ziek maken
Een voedselvergiftiging kan jaren later leiden
tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral
een besmetting met de e.coli-bacterie kan
gevaarlijk zijn. Maar ook ziektekiemen als de
salmonellabacterie en campylobacter kunnen
na jaren gezondheidsklachten geven.
Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt
dat wie ooit een zware voedselvergiftiging
heeft gehad, tien tot twintig jaar later vaak be-
paalde kwalen krijgt. Zo lopen mensen die een
e.coli-bacterie hebben gehad later regelmatig
nierproblemen op, die soms zeer ernstig zijn.
De salmonellabacterie geeft een verhoogde
kans op artritis, een ontsteking aan de ge-
wrichten. En wie besmet is geweest met cam-
pylobacter kan op den duur last krijgen van
onverklaarbare verlammingsverschijnselen,
melden de onderzoekers. Een voedselvergifti-
ging door e.coli, salmonella en campylobacter
kan optreden als vlees niet goed gaar is. Jaar-
lijks belanden honderdduizenden Nederlan-
ders in het ziekenhuis met een voedselvergif-
tiging. (Bron: www.gezondheidsnet.nl)
Broccoli goed voor het hart
Broccoli eten zou goed voor het hart zijn. Van
deze koolsoort werd al eerder gezegd dat hij
kan helpen om kanker te voorkomen omdat
deze groente veel anti-oxidanten, vitamines
en vezels bevat. Nu heeft onderzoek uitgewe-
zen dat het ook een beschermende werking
kan hebben tegen hartaandoeningen. Het
onderzoek is uitgevoerd aan de University of
Connecticut School of Medicine.
Bij het onderzoek kregen ratten in het labo-
ratorium broccoli te eten. Er werd vervolgens
ontdekt dat broccoli effect heeft op de hart-
spier. De ratten die alleen broccoli te eten
kregen, bleken na zuurstofgebrek minder
schade aan het hart op te lopen dan de ratten
die gewone voeding aten. De wetenschappers
menen dat broccoli een hoge concentratie van
een bepaalde stof bevat die ervoor zorgt dat
er thioredocin aangemaakt wordt. Dit is een
eiwit dat het hart beschermt.
(Bron: www.medinews.be)
Huiskamer Gemini Ziekenhuis in nieuw jasje
De huiskamer op afdeling 4-Oost heeft een
warme, gezellige en huiselijke uitstraling ge-
kregen. De Stichting Vrienden van het Gemini
Ziekenhuis in Den Helder heeft het mogelijk
gemaakt om de verouderde inrichting te ver-
vangen en de kamer te voorzien van mooie,
warme kleuren.
De huiskamer is er zowel voor patiënten die
wachten op een plaatsje in een verpleeghuis
als voor patiënten die weer terugkeren naar de
thuissituatie. Met een indicatie vanuit het zie-
kenhuis maken zij gebruik van de huiskamer.
Een aantal jaren geleden ontstond de behoefte
om meer gezelligheid en huiselijkheid te bie-
den aan patiënten die wachten op opname in
een verpleeghuis. Zo begon het huiskamer-
project. Inmiddels nemen ook patiënten die
weer terugkeren naar de thuissituatie deel aan
de huiskamergroepen. Patiënten ontbijten hier
met elkaar, drinken koffie en/of gebruiken de
lunch.
Een goed gesprek in de huiskamer.
6 Patiëntenzorg
Nummer 2
30 januari 2008
Polikliniek voor te
vroeg geboren baby’s
Als aanstaande ouders te maken krijgen met
een kindje dat veel te vroeg geboren wordt
of veel te klein is, is dat vaak het begin van
een spannende en onzekere periode. In het
ziekenhuis is de zorg nog intensief, maar wat
als ze met hun kleine hummeltje thuiskomen?
Tot nu toe lag de begeleiding en controle van
te vroeg geboren baby’s of baby’s met een te
laag geboortegewicht deels bij het consul-
tatiebureau (de jeugdgezondheidszorg) en
deels bij het ziekenhuis. Maar dit verandert
nu: het consultatiebureau en de afdeling Kin-
dergeneeskunde van het Groene Hart Zieken-
huis in Gouda hebben de handen ineen gesla-
gen en zijn donderdag 24 januari gestart met
de GO-poli (Groei- en Ontwikkelingspoli voor
pre- en dysmaturen). Deze vorm van samen-
werking is uniek in deze regio.
Deze nieuwe polikliniek is speciaal voor te
vroeg geboren baby’s (prematuren tot 35 we-
ken) en zuigelingen met een te laag geboor-
tegewicht (dysmaturen). Door nauwe samen-
werking tussen het consultatiebureau en de
afdeling kindergeneeskunde kan de groei en
ontwikkeling van deze kinderen nauwgezet
gevolgd worden. Tot vorige week werden te
vroeg geboren kinderen in het ziekenhuis ge-
volgd door de kinderarts en fysiotherapeut.
Daarnaast bezochten deze kinderen het con-
sultatiebureau waar hun ontwikkeling werd
gevolgd en zij vaccinaties kregen. Sinds 24
januari zijn de krachten gebundeld en hebben
de ouders één plek waar ze naar toe komen.
De GO-poli komt dan in de plaats van de be-
zoeken aan het consultatiebureau en de kin-
derarts. Door nauwe samenwerking kunnen
eventuele problemen eerder worden herkend
en behandeld.
Vast schema
Het werkt als volgt: een kind dat te vroeg ge-
boren is en in het GHZ behandeld is, krijgt
een week na ontslag een controleafspraak in
het ziekenhuis. Ook brengt een verpleegkun-
dige van het consultatiebureau enkele dagen
na ontslag een bezoek thuis. Daarna komen
de ouders met hun kind elke maand naar de
GO-poli in het ziekenhuis. De kinderarts en
consultatiebureauarts zien de kinderen afwis-
selend. Ook de fysiotherapeut en de logope-
dist volgen de ontwikkeling van het kind. De
verpleegkundige van het consultatiebureau be-
zoekt kind en ouders thuis. Elk kind volgt een
vast schema met controles, het kind wordt tot
het vijfde jaar gevolgd. De gebruikelijke vac-
cinaties krijgt het kind ook bij de GO-poli.
Goede ontwikkeling
Emma is één van de eerste kindjes dat in aan-
merking komt voor de GO-poli. Ze is met 32
weken geboren in het GHZ. Haar moeder,
Karin Porter uit Bodegraven, is enthousiast
over het initiatief: “Het is een groot voordeel
dat alle zorg onder een dak is en dat alle in-
formatie in een dossier staat. Zo krijg je één
advies en zie je ook steeds dezelfde mensen.
De artsen en bijvoorbeeld de fysiotherapeuten
kennen Emma nu al en het is fijn dat zij erbij
betrokken blijven.”
Actie voor stoelen kankerpatiënten
Het benefietweekend Dansen voor Stoelen dat eind oktober 2006 werd gehouden, heeft bijna vierduizend euro
opgeleverd. Anjo Joldersma, voorzitter van de Stichting Vrienden van het SKB in Winterswijk, en Riet Gerritse,
oncologieverpleegkundige, ontvingen dinsdag 8 januari de cheque uit handen van Gerard Meinen, één van de
initiatiefnemers van het weekend. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van de speciale stoelen die
op de afdeling dagbehandeling interne geneeskunde (DIG) staan. Op deze afdeling komen patiënten die aan
kanker gerelateerde behandelingen ondergaan. Zo’n behandeling duurt vaak een groot deel van de dag. In die
speciale stoelen kunnen patiënten gemakkelijk zitten, maar eventueel ook liggend worden behandeld. De cheque
werd overhandigd op de verpleegafdeling D2/E2 waar deze stoelen staan. Op de foto v.l.n.r.: Anjo Joldersma,
Riet Gerritse en Gerard Meinen.
Emma (geboren met 32 weken) en haar moeder Karin Porter. Daarachter een deel van het medisch team van het
nieuwe bureau voor te kleine en te vroeg geboren kinderen: de artsen, fysiotherapeuten en de coördinator/ver-
pleegkundige
Tweede prijs voor kleurboekje KNO
Een operatie aan de keel, neus of amandelen
is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis.
Om kinderen goed te kunnen voorbereiden
heeft de maatschap KNO van ’t Lange Land
Ziekenhuis in Zoetermeer het voorleesboekje
‘Naar het ziekenhuis voor je keel, neus of oor’
met bijpassende kleurplaten ontwikkeld.
Met behulp van dit boekje kunnen ouders hun
kinderen op een speelse manier voorbereiden
op hun behandeling. Onlangs werd het kleur-
boekje genomineerd voor de tweejaarlijkse
Medisch Contact Communicatieprijs. Dinsdag
15 januari werd duidelijk dat het kleurboekje
dertig procent van de stemmen had weten
binnen te halen, goed voor een tweede prijs.
Henk-Jan Visser, KNO-arts: “We zijn hartstik-
ke blij met deze tweede prijs. Voor ouders is
er al veel voorlichtingsmateriaal ontwikkeld,
maar voor kinderen bestond er niets. Vanuit
deze behoefte hebben we dit boekje ontwik-
keld.”
Vmbo’ers vinden werken in zorg cool
Het meest populaire beroep vinden vmbo’ers
acteur, zanger of danser. Maar deze beroepen
worden direct gevolgd door een baan in de
zorg. Een op de tien vmbo’ers vindt de zorg
een cool beroep. Dertien procent van de jon-
geren ziet een baan in deze sector als droom-
baan.
Dit blijkt uit een onderzoek dat Qrius in op-
dracht van kenniscentrum beroepsonderwijs
bedrijfsleven ECABO heeft uitgevoerd. Aan
het representatieve onderzoek deden 367 leer-
lingen mee die in drie of vier vmbo zitten.
Van de ondervraagden vindt achttien procent
acteur, zanger of danser een cool beroep, ge-
volgd met negen procent voor de zorg. De ICT
en een beroep als piloot scoren vier procent.
‘Iets met kinderen’ scoort drie procent.

Leuke collega’s
Verder vindt eenderde van de vmbo-leerlin-
gen het niet erg om meer dan vijftig uur per
week te moeten werken, denkt tweederde van
de leerlingen gemakkelijk een leuke baan te
vinden en zijn leuke collega’s belangrijker
dan veel geld verdienen. Tegenover dat laatste
staat wel dat zeven procent van de vmbo’ers
verwacht meer dan 3.000 euro netto per maand
te gaan verdienen in zijn of haar eerste baan.
7
Patiëntenzorg
Nummer 2
30 januari 2008
Start spreekuur voor kinderen met
restverschijnselen na hersenvliesontsteking
VU medisch centrum in Amsterdam is op
28 januari gestart met een multidisciplinair
meningitis spreekuur voor kinderen tot acht-
tien jaar. Het spreekuur is bedoeld voor kin-
deren die kampen met restverschijnselen na
hersenvliesontsteking, zoals epilepsie, leer-
en gedragsproblemen of handicaps. Door
deze problemen vroegtijdig te signaleren kan
snel worden gestart met gepaste hulpverle-
ning en kan de kwaliteit van leven aanzienlijk
worden verhoogd.
Het spreekuur biedt een bijzondere vorm van
patiëntenzorg omdat voor ieder kind een team
van medisch specialisten wordt samengesteld.
Hierdoor kunnen behandeling en advies af-
gestemd worden op de individuele zorgvraag
van kind en ouders. Er is specifieke deskun-
digheid nodig om te onderkennen dat klach-
ten bij kinderen het gevolg kunnen zijn van
hersenvliesontsteking. Het spreekuur maakt
deel uit van KIDS, het KinderInfectieziekten
DiagnoStisch centrum (zie www.kids-info.nl).
De afgelopen jaren is de kennis over de di-
recte effecten van behandelingen van infecties
steeds verder toegenomen. Maar ook is meer
nadruk komen te liggen op de latere effecten
en gevolgen van deze behandelingen. KIDS
maakt deze kennis inzichtelijker. Het centrum
is een initiatief van kinderarts-infectioloog
Marceline van Furth, specialist op het gebied
van hersenvliesontsteking en infectieziekten
bij kinderen.
Handicaps
Hersenvliesontsteking is één van de ernstigste
infectieziekten bij kinderen. Koorts, heftige
hoofdpijn en nekstijfheid zijn de belangrijkste
kenmerken. Bij kinderen komt de ziekte rela-
tief vaak voor, in Nederland gaat het om meer
dan 250 gevallen per jaar. Als deze kinderen
de infectie overleven blijft twintig procent
kampen met restverschijnselen zoals epilep-
sie, leer- en gedragsproblemen of handicaps.
Nog even en de Goudse verpleegkundige Lau-
rien Luijnenburg begint weer met haar training
voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ze loopt in juli
voor de vierde (en misschien wel de laatste
keer) mee. Dat doet ze niet alleen omdat ze
van wandelen houdt, maar veel meer nog om
geld in te zamelen voor medische hulpgoede-
ren voor een ziekenhuis in Lebedin, Oekraïne.
Ze gaat 120 kilometer lopen en ze laat zich
voor elke kilometer sponsoren.
Ze is het als verpleegkundige gewend om veel
te lopen. Toch blijft 120 kilometer ook voor
haar een hele afstand. Maar ze doet het. “Als
ik op deze manier een flink bedrag bij elkaar
kan krijgen, dan heb ik er wel zere knieën
voor over”, vertelt deze gedreven vrouw. Het
geld dat ze bij elkaar wil lopen, gaat naar haar
stichting ‘Oekraine heeft hulp nodig’, die ze in
januari vorig jaar zelf in het leven heeft geroe-
pen. Ze correspondeerde toen al ruim vijftien
jaar met enkele gezinnen in Oekraïne en ze
voorzag hen van hulpgoederen. Ongeveer drie
jaar geleden kon ze deze gezinnen zelf gaan
bezoeken. Ze bezocht niet alleen de gezinnen,
maar op verzoek van de plaatselijke chirurg,
ook het ziekenhuis in Lebedin. “Ik wist niet
wat ik zag”, zegt ze. Het interieur was oud en
vervallen. De medische apparatuur bestond
voor een deel uit apparaten die nog stamden
uit de Tweede Wereldoorlog. “De chirurg
vroeg me of ik iets kon doen om te helpen. En
ik kan geen nee zeggen”, vertelt ze lachend.
Verschillende keren is er al een transport met
medische goederen richting het ziekenhuis in
Lebedin gegaan. Zo gingen er tweedehands
hoog-laag bedden naar dit ziekenhuis. Tot die
tijd lagen de operatiepatiënten op kapokma-
trassen die vies en versleten waren door het
intensieve en langdurige gebruik. De chirurg
en de patiënten waren hier heel erg blij mee,
weet Laurien Luijnenburg die zelf steeds mee-
gaat met een transport om te controleren of al-
les goed op zijn plaats terecht komt.
Wasmachines
Elk jaar in september gaat er een transport en
Laurien Luijnenburg probeert steeds een groot
apparaat te sturen. Vorig jaar was dat een cou-
veuse, dit keer wil ze een narcoseapparaat
meesturen. En wat ze volgend jaar gaat sturen
weet ze ook al: wasmachines. De kinderafde-
ling is de enige afdeling waar nu wordt ge-
wassen. Dat gebeurt in een oude ongebruikte
badkuip. Ze maakt vooral gebruik van appa-
ratuur die in Nederlandse ziekenhuizen zijn
afgeschreven. Ziekenhuizen die spullen over
hebben, kunnen contact met haar opnemen:
oekraineheefthulpnodig@hotmail.com
Sponsoractie
Ze heeft inmiddels al enkele acties gevoerd
om geld binnen te krijgen voor het narcoseap-
paraat. Het vervoer is al rond. Maar ze denkt
nog zeker tienduizend euro nodig te hebben.
Daarom hoopt ze dat veel bedrijven en particu-
lieren haar zullen sponsoren in juli. Sponsors
kunnen zich melden via oekraineheefthulpno-
dig@hotmail.com Wie niet wil sponsoren kan
altijd een bedrag overmaken op 3043041 ten
name van Oekraïne heeft hulp nodig.
Wandelen voor de
aanschaf van een
narcose-apparaat
Het narcose-apparaat dat momenteel wordt gebruikt in
het ziekenhuis in Lebedin.
De polikliniek Verloskunde/Gynaecologie van
de Isala klinieken in Zwolle zijn gestart met ex-
tra speciale spreekuren voor zwangeren naast
de bezoeken aan de gynaecoloog. De spreek-
uren worden verzorgd door gespecialiseerde
verpleegkundigen, die de voorlichtingstaak
gedeeltelijk overnemen van de gynaecologen.
Met deze service kan er tijdens de zwanger-
schap meer aandacht besteed worden aan de
persoonlijke begeleiding van de patiënt met
gerichte voorlichting over de zwangerschap
en de bevalling.
In afstemming met de patiënt bepaalt de gy-
naecoloog of de patiënt doorverwezen kan
worden naar het verpleegkundig spreekuur.
Tijdens de spreekuren wordt voortaan ook
het opnamegesprek afgenomen. Dit gesprek
is bedoeld om alle benodigde gegevens voor
de daadwerkelijke bevalling vast te leggen,
zoals de naw-gegevens, het medicijngebruik,
eventuele allergieën en het verloop van de
zwangerschap. Dit hoeft dan niet meer plaats
te vinden op de dag van bevalling of opname.
Bijkomend voordeel is ook dat zwangeren die
een geplande keizersnede krijgen nu opgeno-
men worden op de afgesproken dag van de be-
valling, in plaats van een dag van tevoren. De
bedoeling is dat zwangeren minimaal een keer
en maximaal drie keer gezien worden op het
verpleegkundig spreekuur Verloskunde.
Isala klinieken starten extra verpleegkundig
spreekuur voor zwangeren
De kinderafdeling van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad werd donderdag 17 januari verrast met een wel
heel bijzondere gift. Het echtpaar Hoekman, ouders van een tien maanden oude drieling, was zo tevreden over
de goede zorgen in het Zuiderzeeziekenhuis, dat ze speciaal voor de kinderafdeling krijtborden voor boven de
bedden van de patiëntjes hebben laten maken.
Ouders van drieling bedanken kinderafdeling
Het ziekenhuis van Lebedin oogt vooroorlogs.
Röpcke-Zweers Ziekenhuis krijgt onderschei-
dingen voor kinderafdeling en dagbehandeling
Onder toeziend oog van wethouder Joost
Liese van de gemeente Hardenberg hees
de zesjarige ‘ervaringsdeskundige’ Noah
Makkinga woensdag 16 januari samen met
een CliniClown de Smileyvlag in top bij het
Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Het Hardenbergse
ziekenhuis kreeg deze kwaliteitsonderschei-
ding van de vereniging Kind en Ziekenhuis,
omdat het beleid van de kinderafdeling vol-
doet aan alle basiscriteria die deze vereniging
daaraan stelt. Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis
is één van de negen ziekenhuizen landelijk,
die in het bezit is van deze Smiley en de enige
in de wijde regio.
En alsof een Smiley voor de kinderafdeling
nog niet mooi genoeg is, mag het ziekenhuis
ook de Smiley voor de dagbehandeling van
kinderen - enkele jaren geleden behaald - we-
derom behouden. De vereniging Kind en Zie-
kenhuis heeft als doel het bevorderen van het
welzijn van het kind vóór, tijdens en na een
ziekenhuisopname. Het beleid van deze ver-
eniging wordt onder andere ondersteund door
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ) en de Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde.
De smiley ging in de top.
8
Werken in de Zorg
Nummer 2
30 januari 2008
Werken
in de
ZORG
Care4Care is op zoek naar:

Verpleegkundigen niveau 4/5, Gespecialiseerde Verpleeg-
kundigen, Verzorgende IG en Teamleiders.
Door de voortdurende groei van aanvragen zijn wij dringend op
zoek naar mensen die uitdagend werk zoeken en die zich verder
willen ontwikkelen in hun vakgebied. Je kunt gaan werken in de
regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Wat hebben wij
verder te bieden? Goede arbeidsvoorwaarden, zoals het volgen
van interne en/of specialistische opleidingen.
Een leaseauto behoort ook tot de mogelijkheden.
Reageer via onze website
www.Care4Care.nl
of bel naar 010-4778140
Een afspraak is zo gemaakt !
Hèt uitzend- en detacheringbureau
voor de zorg.
Dudokplein 214
3315 KH Dordrecht
078 6309292
www.continuecare.nl
Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn.
PlusZend biedt jou:
Zinvol, gezellig en verantwoordelijk
werk op de dagen die jij wilt.
Er is een ruime keus aan functies.
Denk ook aan:
Praktijkervaring opdoen tijdens je studie in
de zorg en/of welzijn sector.
Kortom een baan die bij jou past!
www.pluszend.nl
Capelle aan den IJssel: 010-4507266
Gouda: 0182-547015
Woerden: 0348-499053
Zoetermeer: 079-3310437
aan het goede adres!
Wil je werken in zorg of welzijn in
de regio's rond Leiden, Gouda,
Rotterdam of Dordrecht?
Dan ben je bij
Op www.care2care.nl vind je
het meest complete aanbod van
banen in de regio’s Rijnstreek,
Rijnmond en Drechtsteden.
Dé weg naar een baan in zorg en welzijn
Care4Care is een detacheerbureau voor specialis-
tisch personeel in de zorgsector. De combinatie van
werving en professionele begeleiding van zorgper-
soneel vormt het kloppende hart van Care4Care.
Care4Care heeft verpleegkundigen, met en zonder
specialisaties en verzorgenden individuele gezond-
heidszorg (IG) en leidinggevenden in dienst. Deze
professionals hebben verscheidene jaren werk-
ervaring óf zij komen net van de opleiding. Bij
Care4Care kunnen zij rekenen op persoonlijke bege-
leiding of coaching bij hun loopbaan.
Op basis van detachering plaatst Care4Care haar
gemotiveerde medewerkers binnen zorginstellingen
en bedrijven in de Randstad (regio Rotterdam-Den
Haag en regio Amsterdam) en in het midden van het
land (regio Utrecht). Care4Care zet zich in voor de
opbouw, de ontwikkeling en het behoud van een team
van verzorgenden IG, verpleegkundigen en leiding-
gevenden. Daarmee ondersteunt Care4Care organi-
saties bij het optimaal vervullen van hun zorgtaken.
www.care4care.nl
Zoek een baan die bij je past!
9 Farma
Nummer 2
30 januari 2008
In mei 2008 is het honderd jaar geleden dat de
eerste hoogleraar farmacologie in Nederland
benoemd werd (Rudolf Magnus in Utrecht).
De farmacologie is een belangrijk weten-
schapsgebied, omdat het aan de basis staat
van huidige en toekomstige geneesmiddelen.
Geneesmiddelen zijn een belangrijke pijler
in onze gezondheidszorg: 56 procent van het
therapeutisch handelen in de geneeskunde is
voorschrijven van geneesmiddelen. Daarnaast
staan geneesmiddelen voortdurend in de pu-
blieke belangstelling, waarbij hoop op een
nieuwe behandeling van een (ongeneeslijke)
ziekte afgewisseld wordt met het aan het licht
komen van nadelige effecten van recent ge-
introduceerde middelen. In de week van 13
tot 16 mei worden er verschillende activitei-
ten georganiseerd, waarbij aandacht besteed
wordt aan het fascinerende wetenschapsge-
bied farmacologie en de daaruit ontwikkelde
geneesmiddelen. Zo wordt op dinsdag 13 mei
2008 het nationaal geneesmiddelendebat (pu-
bliekssymposium) georganiseerd.
Publiekssymposium
In het publiekssymposium wordt gedebatteerd
over diverse aspecten van geneesmiddelen en
hun betekenis voor mens en samenleving. On-
derwerpen als ‘Lichaam en pil’, Van molecuul
naar patiënt’ ‘Voorkomen van ziekten’ en het
zorgvuldig gebruik van geneesmiddelen’ ko-
men aan de orde.De onderwerpen worden door
twee sprekers met tegengestelde opinies inge-
leid, waarna een debat volgt onder leiding van
een deskundige discussieleider. Het publieks-
symposium vindt plaats op dinsdag 13 mei
van 10.00 tot 16.30 uur in het Beatrixgebouw
van de Jaarbeurs in Utrecht. Belangstellenden
kunnen zich via de website aanmelden.
Wetenschappelijk symposium
Er komt ook een wetenschappelijk symposi-
um, met als thema ‘De Farmacologie in Ne-
derland: Heden en toekomst’. Het heeft als
onderwerp het wetenschappelijke farmacolo-
gisch onderzoek in Nederland. Wat heeft de
farmacologie na honderd jaar onderzoek op-
geleverd en vooral: wat heeft de toekomst in
petto? Nederlandse wetenschappers van uni-
versiteiten en uit de farmaceutische industrie
zullen een aantal actuele thema’s binnen de
farmacologie bespreken. Het wetenschappelijk
symposium vindt plaats op vrijdag 16 mei van
10.15 tot 17.00 uur in het Beatrixgebouw van
de Jaarbeurs in Utrecht. Aanmelden kan via de
website. Verder zijn er in deze periode diverse
initiatieven om het geneesmiddelenonderzoek
onder de aandacht te krijgen (voor nadere in-
formatie zie: www.100jaarfarmacologie.nl)
Rudolf Magnus.
Proef met nieuwe pijnbestrijding bij bevalling
Bevallen kan behoorlijk pijnlijk zijn. Ziekenhuis
Gelderse Vallei in Ede is daarom per 1 januari
een proefproject gestart met een nieuwe vorm
van pijnbestrijding tijdens de bevalling. Vrou-
wen krijgen via een infuus continu een lage
dosis pijnstiller. En als het nodig is, kunnen ze
zichzelf snel een extra dosis toedienen. Sim-
pel via een druk op een knop. Deze wijze van
pijnbestrijding is een uitbreiding op de gebrui-
kelijke pijnstillers, zoals een morfineprik en de
ruggenprik.
Het middel dat tijdens de proef als pijnstil-
ler gebruikt wordt, is remifentanil. Het is een
krachtige pijnstiller die snel en kort werkt.
Om remifentanil toe te kunnen dienen, krijgt
de vrouw een infuus. Dit infuus wordt aan-
gesloten op een pompje dat continu een lage
dosis pijnstilling afgeeft. Als het nodig is, kan
de vrouw zichzelf via een knop een extra do-
sis pijnstiller geven. Het grote voordeel is dat
de vrouw de pijnstilling zelf in de hand heeft.
Zíj bepaalt wanneer en hoeveel pijnstilling zij
gebruikt. Als tijdens de bevalling blijkt dat
deze wijze van pijnbestrijding niet voldoende
is, dan is alsnog verdoving via een ruggenprik
mogelijk.
Goede controle
Vrouwen kunnen zichzelf geen overdosis ge-
ven. De pomp wordt namelijk nauwkeurig
afgesteld en het toedienen van de pijnstiller
gebeurt onder nauwkeurige controle van moe-
der en baby. Een verpleegkundige meet re-
gelmatig de bloeddruk, hartslag, ademhaling,
temperatuur en zuurstof bij de moeder en ook
de baby wordt gedurende de bevalling goed in
de gaten gehouden. En direct na de geboorte
onderzoekt een kinderarts de pasgeborene.
Het gaat in Ziekenhuis Gelderse Vallei om een
korte proef van dertig bevallingen.
Honderd jaar farmacolo-
gie in Nederland
In Nederland komen jaarlijks ruim 1500 nieu-
we gevallen van niercelkanker voor. In de
meeste gevallen is de ziekte uiteindelijk do-
delijk. Behandeling richt zich op levensverlen-
ging plus het verhogen van de levenskwaliteit
en is zowel fysiek als mentaal zwaar. Daar
komt bij dat voor geen van de tot nu toe be-
schikbare behandelopties verlenging van de
overlevingsduur is bewezen. Voor niercelkan-
ker werkt Torisel, op de markt gebracht door
Wyeth Pharmaceuticals bv, volgens dit bedrijf
als eerste middel via het zogenaamde mTOR-
pathway.
Dat wil zeggen dat Torisel zich direct richt
op het eiwit in de cel met een centrale rol bij
processen zoals de celdeling (celproliferatie)
en de nieuwe bloedvatvorming onder andere
in tumoren (angiogenese). Torisel remt deze
processen. De behandeling met Torisel heeft
voor het eerst een verlenging op de overle-
vingsduur bij niercelkanker aangetoond. Voor
niercelkanker patiënten met uitzaaiingen en
een slechte prognose, is bewezen dat met To-
risel zowel de levensduur (overall survival)
als de termijn dat de ziekte niet verergert (pro-
gression-free survival) significant toenemen.
Onderzoek in vergelijking met een bestaand
middel (interferon-alfa) heeft aangetoond dat
de gemiddelde overlevingsduur (overall survi-
val) van patiënten met uitgezaaide niercelkan-
ker en een slechte prognose door Torisel met
bijna de helft toeneemt (10,9 maanden versus
7,3 maanden bij interferon-alfa). Daarnaast
wordt bij deze patiënten de termijn dat de
ziekte niet verergert (progression-free survi-
val) significant verlengd (5,6 maanden versus
3,2 maanden bij interferon-alfa). “Torisel is
een belangrijke aanwinst voor de behandeling
van patiënten met uitgezaaide niercelkanker.
De verlenging van de overleving met Torisel
is van groot belang. Het nieuwe werkingsme-
chanisme spreekt mij in het bijzonder aan”,
aldus Bob Pinedo. Als gedreven behandelaar
van patiënten, staat de wetenschappelijke car-
rière van Prof. dr. Pinedo in het teken van het
werkingsmechanisme van anti-kankermidde-
len. Pinedo is tevens initiatiefnemer van het
Cancer Center Amsterdam. Zijn werk is met
verschillende internationaal toonaangevende
prijzen onderscheiden. In Nederland vormen
patiënten met uitgezaaide niercelkanker en
een slechte prognose ongeveer éénderde deel
van het totaal aantal patiënten met niercelkan-
ker.
Overlevingsduur bij ernstige niercelkanker
verlengd door nieuwe behandelmogelijkheid
In Ede krijgen vrouwen tijdens de bevalling remifentanil.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft be-
sloten om de angiogeneseremmer Avastin®
(bevacizumab) met terugwerkende kracht
tot 1 april 2007 op te nemen op de ‘lijst dure
geneesmiddelen’ voor de eerstelijnsbehande-
ling van patiënten met uitgezaaide borstkan-
ker. Dit betekent dat de kosten van het middel
voor tachtig procent door de zorgverzekeraar
zullen worden vergoed en dat de resterende
twintig procent uit het ziekenhuisbudget be-
kostigd zal worden.
Het betekent tevens dat de NZa, in navol-
ging van de Commissie Farmaceutische Hulp
van het CVZ, de therapeutische meerwaarde
van het middel in de strijd tegen borstkanker
heeft onderkend. Uitgezaaide borstkanker is
wereldwijd onder vrouwen tot 55 jaar de be-
langrijkste doodsoorzaak. In Nederland over-
lijden jaarlijks ongeveer 3400 vrouwen aan
de gevolgen ervan. Studieresultaten (E2100
fase III) met bevacizumab hebben uitgewezen
dat de gemiddelde progressievrije periode bij
patiënten die behandeld werden met dit mid-
del in combinatie met paclitaxel 13,3 maanden
bedroeg, tegenover 6,7 maanden in de arm
waarin alleen met paclitaxel werd behandeld.
De combinatietherapie, die in het algemeen
goed werd verdragen, verminderde de kans op
ziekteprogressie of overlijden met 52 procent.
Bij deze studie, die werd gesponsord door het
Amerikaanse National Cancer Institute en uit-
gevoerd door de Eastern Cooperative Onco-
logy Group (ECOG), waren 722 vrouwen be-
trokken met onbehandelde, gemetastaseerde
borstkanker. Op 27 december heeft de ECOG
(Miller et al) over deze studie gepubliceerd in
het New England Journal of Medicine.
Vergoeding voor Avastin bij behandeling van
uitgezaaide borstkanker
Eurocommissaris mevrouw Kroes van mede-
dinging is een onderzoek begonnen naar con-
currentieverstorend gedrag door de farma-
sector. Ze zegt aanwijzingen te hebben dat de
medicijnenmarkt niet naar behoren werkt.
Zo loopt het aantal nieuw geïntroduceerde
medicijnen terug en stuit de introductie van
generieke geneesmiddelen op vertraging.
Generieke geneesmiddelen zijn merkloze va-
rianten van medicijnen waarvan het patent is
verlopen, zodat iedereen ze op de markt kan
brengen. Kroes is benieuwd of farmabedrij-
ven bij octrooigeschillen afspraken hebben
gemaakt die eerlijke concurrentie verstoren.
De medicijnmarkt in de EU is goed voor twee-
honderd miljard euro per jaar. De voorzitter
van de Bond van de Generieke Geneesmid-
delenindustrie Nederland (BOGIN), Frank
Bongers, is positief. Volgens hem raken fabri-
kanten van generieke medicijnen gefrustreerd
door ‘evergreening’ door geneesmiddelenfa-
brikanten. Hierbij verandert de oorspronke-
lijke fabrikant bij het verlopen van het patent
de formulering van het middel zoals de wijze
van toediening en patenteert dat vervolgens
direct. De generieke producent kan het mid-
del dan wel maken, maar moet die aanbieden
in een andere vorm en dat werkt als een soort
barrière. Gebruikers zijn namelijk gewend aan
de formulering van de originele fabrikant en
willen dan niet aan het generieke medicijn.
Kroes richt kartelpijlen op farmasector
10
Kliniek
Nummer 2
30 januari 2008
Onlangs heeft het Diaconessenhuis Meppel
dat onderdeel uitmaakt van de Stichting Zorg-
combinatie Noorderboog haar geheel gereno-
veerde OK-complex in gebruik genomen.
Het OK-complex dateerde uit de zeventiger
jaren en was hoewel nog functioneel en sto-
ringsvrij, toe aan een grondige vernieuwing.
Al in vroeg stadium zijn alle relevante partijen
om de tafel gegaan om een optimaal beeld te
krijgen van de toekomstige operatiekamers
waar efficiency, moderne techniek, voldoen
aan alle huidige en voor zover bekend toe-
komstige wet en regelgeving en patiënt- en
gebruikersvriendelijkheid voorop dienden te
staan.
Techniek
Het OK-complex (OKC) is uitgerust voor de
toekomst: nieuwe innovatieve ontwikkelingen
kunnen makkelijk ingepast worden. Iedere
operatiekamer beschikt over een demontabel
wandsysteem zodat bij veranderingen of aan-
passingen een OK niet langere tijd uit gebruik
hoeft te zijn. Deze demontabele wanden ma-
ken deel uit van een totaal concept waarbij
relatie en afstemming is gezocht als het gaat
om producten en toegepaste materialen. OK-
tafels, pendels, wanden, zuilen vormen dit
concept. Er is gekozen voor één leverancier
zodat levering, service en garantie niet ver-
snipperd kan raken.Naast het operatieplenum
is een apart opdekplenum gemaakt waardoor
de operatieassistenten onder geconditioneerde
lucht hun instrumenten kunnen voorbereiden
zonder vervolgens met die steriele materia-
len hoeven te rijden. Tussen de plenums kan
geschakeld worden. De vloer van de operatie-
kamer is dusdanig van kleur voorzien dat het
OK-team zonder naar boven te hoeven kijken
weet dat onder het plenum gewerkt wordt. De
totale luchthuishouding die voldoet aan het
huidige luchtbeheersplan is geheel vernieuwd
en garandeert een optimale flow. De luchthuis-
houding wordt tevens digitaal geregistreerd
zodat storingen direct terug te vinden zijn.
Brandveiligheid
Bij de nieuwbouw van de OK is veel aandacht
besteed aan de brandveiligheid. Ten aanzien
van de bewaking van gassen is een viervoudig
bewakingssysteem ingebouwd.
1) Het digitale controlepaneel dat zich bij
elke toegang tot een OK bevindt, is ge-
combineerd met automatische maar ook
handmatig te bedienen afsluiters voor de
medische gassen.
2) Het controlepaneel in de OK dat er voor
zorgt dat storingen direct af te lezen zijn
door de gebruikers.
3) Een storingsmelding gaat via het Gebou-
wen Beheers Systeem direct naar de Tech-
nische Dienst
4) Mochten de eerste drie systemen niet
werken, hetgeen vrijwel ondenkbaar is,
dan kan gebruik gemaakt worden van
een noodknop in elke OK die alle gassen
direct afsluit.
Tevens is elke OK uitgerust met branddekens
en blussers.
Efficiency
De efficiency is verhoogd door het creëren van
een holding in combinatie met de uitslaap-
kamer in een zogeheten carrouselsysteem.
Dit systeem garandeert een optimaal gevuld
OK-programma. Er is een gescheiden in- en
Eerste OK’s met
huiskamersfeer
Bel gratis 0800 - 023 28 28
www.freelift.com
“Freelift maakt
mijn huis
weer thuis”
Genieten van je héle huis, dat lukt weer met een traplift
van Freelift.
Wellicht herkent u het: de trap op en af was altijd eenvoudig,
maar de laatste tijd niet meer. Steeds meer mensen
kiezen daarom voor een traplift van Freelift.
Freelift maakt al 45 jaar trapliften van hoge kwaliteit.
Voor alle trappen, recht of met bochten. Met volop
keuze in lifttype, stoelen, bekleding en kleuren. Vakkundig
geplaatst in een halve dag, zonder rommel in uw huis.
Freelift informeert u graag over de optimale oplossing, geeft u
gedegen advies over subsidiemogelijkheden of andere manieren
om uw traplift te financieren.
Bel gratis 0800 – 023 28 28 of stuur onderstaande bon in.
Ja, ik wil graag meer weten over Freelift trapliften
Stuur mij uitgebreide informatie
Bel mij voor een vrijblijvende afspraak
Naam M/ V
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Freelift b.v., antwoordnummer 805, 1700 WB Heerhugowaard
Z
K
Bij de nieuwbouw van de OK is veel aandacht besteed aan de brandveiligheid.
De computer op de OK is een volledig medische computer waarbij het 42 inch scherm met daarachter de
PC-componenten geheel in de wand is geïntegreerd.
11
Kliniek
Nummer 2
30 januari 2008
Sint Franciscus Gasthuis spoort in vroeg
stadium hart- en vaatziekten op
Het Diabetes/Vasculair centrum van het Sint
Franciscus Gasthuis in Rotterdam is in januari
gestart met een speciale meting om de kans
op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium
te bepalen. Het Sint Franciscus Gasthuis is
het eerste ziekenhuis in de regio die deze
zogenaamde IMT-meting jaarlijks uitvoert bij
personen met een verhoogde kans op hart-
en vaatziekten.

De zogenaamde Intima Media Thickness
(IMT) meting is een pijnloos onderzoek waar-
bij een echo wordt gemaakt van de halsslag-
ader. Tijdens de echo wordt de dikte van de
vaatwand in de halsslagader gemeten. Hoe
dikker deze vaatwand is, hoe meer slagader-
verkalking er is opgetreden en hoe meer kans
iemand heeft op bijvoorbeeld een hart- of her-
seninfarct. Bij de uitslag van de meting krijgt
de patiënt een persoonsgebonden advies, om-
dat ook leeftijd en andere risicofactoren een
belangrijke rol spelen.

Risicogroepen
Hart- en vaatziekten zijn in ons land de be-
langrijkste oorzaak van overlijden. Personen
met diabetes, een hoge bloeddruk, een hoog
cholesterolgehalte of waarbij het erfelijkheids-
risico een rol speelt, hebben een verhoogde
kans op hart- en vaatziekten. Als eerste zie-
kenhuis in de regio voert het Sint Franciscus
Gasthuis de IMT-meting jaarlijks uit bij deze
risicogroepen en verwacht hen een betere be-
handeling te kunnen geven.
Prof. dr. Jelle Barentsz van het UMC St Rad-
boud ontvangt een Koningin Wilhelmina
Onderzoeksprogramma (KWO) ter waarde van
twee miljoen euro.
Hij ontvangt deze subsidie voor het toepassen
van nieuwe MRI-technieken om prostaatkan-
ker en mogelijke uitzaaiingen ervan beter in
kaart te brengen. De verbeterde, driedimen-
sionale beeldvorming zorgt voor een betere
opsporing, lokalisatie en typering van pros-
taatkanker. Voordeel voor de patiënt is dat de
diagnose op minder belastende wijze kan wor-
den gesteld, met lagere kosten voor de zorg.
De hierbij toegepaste techniek is – ook inter-
nationaal – uniek. Het KWO voor een interna-
tionaal erkende toponderzoeker is de hoogste
subsidie voor wetenschappelijk onderzoek
in Nederland. KWF Kankerbestrijding intro-
duceerde de subsidie vorig jaar. De huidige
opsporingsmethoden voor prostaatkanker
hebben beperkingen. De meest gebruikte
methode is de bepaling van Prostaat Specifiek
Antigeen (PSA) in het bloed. Deze PSA-bepa-
ling is echter matig betrouwbaar.
Diagnose prostaatkanker met MRI
De nieuwe MRI-technieken, ontwikkeld door
het UMC St Radboud, kunnen nu superscher-
pe driedimensionale beelden maken die onder
andere informatie bevatten over de celdicht-
heid, de doorbloeding en het metabolisme
van de prostaat en prostaatkanker. Met deze
technieken is prostaatkanker niet alleen beter,
maar ook in een vroeger stadium op te spo-
ren.
Prestigieuze subsidie voor verbeterde
beeldvorming prostaatkanker
Het Martini Ziekenhuis in Groningen start met
een apart Hartfalencentrum. Patiënten met
(mogelijk) hartfalen kunnen vanaf 1 februari in
de ‘one stop shop’ van het Hartfalencentrum
Groningen terecht. Hier ondergaan nieuwe
patiënten in één dagdeel alle noodzakelijke
onderzoeken en vindt onmiddellijke terugkop-
peling naar de huisartsen plaats.
“De groeiende patiëntenstroom op de Hart-
falenpoli, die samenhangt met de vergrijzing,
was voor ons aanleiding tot een nieuwe vorm
van samenwerking tussen de maatschap Car-
diologie en het Martini Ziekenhuis. Het Hart-
falencentrum Groningen is hét centrum waar
mensen snel met alle vragen rondom hartfalen
terechtkunnen”, zegt René van Dijk, cardio-
loog. Ook huisartsen zijn intensief betrokken
bij deze nieuwe vorm van zorgverlening. Alle
professionals, van verpleegkundige en labo-
rant tot huisarts en specialist, werken in één
elektronisch dossier. “En ons streven is dat
eind van dit jaar ook de patiënten zelf, via in-
ternet, in hun dossier kunnen kijken.”
Hartezorg
De zorg binnen het Hartfalencentrum Gro-
ningen is gebaseerd op de uitgangspunten die
onlangs zijn verschenen in het rapport van
Hartezorg, vereniging van hartpatiënten. “De
huisarts kan via e-mail een patiënt aanmelden
waarna wij binnen 24 uur contact opnemen
met de patiënt zelf. Die kan dan binnen een
week bij ons terecht”, zegt Van Dijk. Nieuwe
patiënten vullen vooraf een vragenlijst in via
internet of op de dag van onderzoek op een
touchscreen in de wachtkamer. Na een bezoek
aan de verpleegkundige vinden de noodzake-
lijke onderzoeken plaats, zoals een echo en
een fietstest, en volgt een gesprek met de car-
dioloog. Dezelfde dag ligt een plan van aan-
pak voor de patiënt klaar, dat direct naar de
huisarts wordt gestuurd.
ICT
In het Hartfalencentrum Groningen wordt
op een nieuwe manier gebruik gemaakt van
ICT, waarbij het werken volgens de richtlij-
nen makkelijker wordt én taakdelegatie ver-
der kan worden doorgevoerd. Van Dijk: “We
noemen het concept dat in het Hartfalencen-
trum Groningen wordt gebruikt ‘ICT gestuurd
Disease Management’. Het Martini Ziekenhuis
is de bakermat van de ontwikkeling van deze
systemen in Nederland. Het is zowel voor de
patiënten als voor alle betrokken hulpver-
leners een klantvriendelijk concept en helpt
enorm in het transparant verbeteren van zorg.
Dat wij, als cardiologen, dit systeem nu bij
meer patiënten kunnen gaan toepassen, is een
grote stap vooruit.”
Martini Ziekenhuis start Hartfalencentrum
Eerste patiënt met online afspraak in zonnetje
gezet
Vanessa de Graaf wachtte 17 januari in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder een feestelijk onthaal. Als eerste
heeft zij via het online afsprakensysteem een afspraak met een arts gemaakt. Voor het Gemini Ziekenhuis was dit
reden om haar in het zonnetje te zetten; projectteamleden Yvonne Smit en Remco Greeve overhandigden haar een
boeket bloemen en een taart. Vergezeld van echtgenoot Dennis en dochter Jane nam Vanessa de cadeaus verheugd
in ontvangst. In het midden op de foto staat het echtpaar De Graaf met dochter Jane. Links en rechts van hen
Yvonne Smit en Remco Greeve.
uitgang voor aankomende en vertrekkende
patiënten, een servicegang voor personeel van
andere diensten en strategisch in het complex
zijn opbergruimten gemaakt die voorkomen
dat gangen vol staan met materiaal.
ICT
De OK’s zijn uitgerust met op dit moment
de best beschikbare ICT-componenten. Er is
geen consumentenelektronica meer in de OK
aanwezig. De computer op de OK is een vol-
ledig medische computer waarbij het 42 inch
scherm met daarachter de PC-componenten
geheel in de wand is geïntegreerd. Het vaste
toetsenbord is kabelloos en spatwaterdicht.
Er zijn geen loshangende kabels meer aan-
wezig. Het scherm is van een hoge kwaliteit
en presenteert o.a. digitale röntgenbeelden
levensgroot zodat de operateur niet vanaf de
OK-tafel naar de foto hoeft te turen. Het Dia-
conessenhuis is momenteel een van de eerste
ziekenhuizen met een dergelijk systeem. De
muziekinstallatie is eveneens geheel geïn-
tegreerd in de wand. Patiënten kunnen hun
USB-stick met daarop hun favoriete muziek
mee de OK innemen. Het OK-complex is vol-
ledig door TNO goedgekeurd maar… als basis
staat de klant centraal! Dit komt onder meer
tot uitdrukking in het logistiek proces maar
voor de patiënt meer zichtbaar in de duide-
lijke en moderne warme kleurstelling. De ge-
bruikelijke kille steriele kleuren zijn niet meer
terug te vinden op het huidige complex. Daar-
voor in de plaats gekomen zijn rood, oranje en
lichtgeel. Dit creëert bij de patiënt een bijna
huiskamergevoel.
Het OK-team nodigt de lezer uit om een kijkje
te nemen in het nieuwe complex om zodoende
te ervaren hoe het is om in een dergelijk mo-
derne omgeving patiëntenzorg te bieden!
Het Scheper Ziekenhuis in Emmen is gestart
met een fractuurpreventiepoli.
Op deze polikliniek worden alle patiënten
die ouder zijn dan vijftig jaar en een frac-
tuur (botbreuk) hebben, beoordeeld op de
aanwezigheid van onderliggende osteoporose
(botontkalking). Het is van essentieel belang
dat osteoporose vroegtijdig wordt onder-
kend, zodat de behandeling zo vroeg moge-
lijk kan worden gestart. Het betreft hier een
samenwerkingsproject tussen de specialismen
interne geneeskunde, geriatrie en chirurgie/
orthopedie. In eerste instantie worden alle
patiënten vanaf vijftig jaar met een fractuur
per brief geïnformeerd en na een week thuis
telefonisch benaderd of zij een onderzoek
naar de aanwezigheid van osteoporose willen
ondergaan. Patiënten met een fractuur die zijn
opgenomen, worden tijdens ziekenhuisopna-
me benaderd.
Start Fractuurpreventiepoli
Vasculair verpleegkundige voert IMT-meting uit bij patiënt.
12 Advertentie
Nummer 2
30 januari 2008
···
071-512 64 00 WWW.DJOSER.NL
· ·· · ··
·

.···
·
···
Weg met Djoser
actieve groepsrondreizen
DJO_S-130x179.indd 1 05-12-2007 09:07:29
L
. L
a
a
b
b
o
o
r
r
A
A
c
c
t
t
i
i
v
v
A
A
B
B
.V
V
.
.
Prins Reinierstraat 1-E, 4651RZ Steenbergen
Microscopen voor professioneel én hobbyist
w w w . m i c r o s c o p e n p l a a t s . n l
Anatomische modellen, voor studie, praktijk, etc.
w w w . a n a t o m i e m o d e l . n l
topprestatie
vergt jarenlange
voorbereiding
Een
20 t/m 24 februari 2008
Locatie
Holland Flowers Festival
Centrale Markt 5
Zwaagdijk-Oost
(gemeente Wervershoof )
www.hollandflowersfestival.nl
Openingstijden
20 februari van 10.00 tot 18.00 uur
21 februari van 10.00 tot 21.00 uur
22 februari van 10.00 tot 21.00 uur
23 februari van 10.00 tot 18.00 uur
24 februari van 10.00 tot 18.00 uur
07_124060 264x179 fc.indd 1 07-01-2008 09:57:58
13
Hulpmiddelen
Nummer 2
30 januari 2008
In ons land zijn van 1996 tot en met 2005 bijna 38.000 IVF-baby’s geboren.
Forse groei aantal
IVF-baby’s
Het aantal IVF/ICSI behandelingen in Neder-
land is in tien jaar gestegen van ruim 11.000
in 1996 tot 15.000 in 2005. Dat is een toe-
name van veertig procent. De kans op een
(doorgaande) zwangerschap steeg van 17,6
procent in 1996 tot 24,4 procent in 2005. Dit
is inclusief de behandelingen met ingevroren
embryo’s. In 2005 was 1 op de 43 pasgebore-
nen een IVF- of ICSI-kind.

In de periode van 1996 tot en met 2005 heeft
prof.dr. Jan Kremer, gynaecoloog bij het UMC
St Radboud, voor de Stichting Landelijke In-
fertiliteit Registratie de gegevens van alle der-
tien Nederlandse IVF-centra verzameld. Zo
is er een uniek gegevensbestand ontstaan, dat
het mogelijk maakt om de resultaten van tien
jaar IVF-behandelingen naast elkaar te leg-
gen. Dit gebeurt in een artikel in het Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde van ruim
een week geleden. Op basis van de registratie
kan geschat worden dat er in ons land in deze
periode bijna 38.000 kinderen als resultaat
van IVF of ICSI geboren zijn.

Opmars van ICSI
De groei van het aantal behandelingen is
vooral te danken aan de toename van het
aantal behandelingen met ICSI, dat na de in-
troductie in 1994 aan een enorme opmars is
begonnen. ICSI is de methode, waarbij een
zaadcel met een pipet rechtstreeks in de eicel
wordt gebracht. Deze methode wordt toege-
past als de hoeveelheid goede zaadcellen van
de man te klein is om spontaan, zonder hulp
van een pipet, een bevruchting tot stand te
brengen. Het aantal IVF-behandelingen be-
reikte een maximum in 2003. In 2004 en 2005
daalde het aantal behandelingen met in totaal
vijf procent, waarschijnlijk als gevolg van de
overheidsmaatregel om de eerste cyclus niet
meer te vergoeden. Deze maatregel is onder
grote maatschappelijke druk inmiddels terug-
gedraaid en vanaf januari 2007 worden weer
drie cycli vergoed.

Opmerkelijk
De Nederlandse IVF-cijfers zijn vergelijkbaar
met de landen om ons heen. Alleen in de Scan-
dinavische landen worden per een miljoen
inwoners meer behandelingen verricht. Het
aandeel van ICSI ligt in Nederland onder het
Europese gemiddelde. Opvallend is de ver-
dubbeling van het aantal behandelingen met
ingevroren embryo’s in deze tien jaar. Steeds
vaker lukt het om embryo’s die overgebleven
zijn van eerdere behandelingen op deze ma-
nier te benutten. De stijgende zwangerschaps-
percentages zijn opmerkelijk, omdat het aantal
teruggeplaatste embryo’s per poging in deze
jaren juist daalde. Vrijwel alle centra plaatsen
nu maximaal twee embryo’s terug, in plaats
van drie. Vaak ook wordt voor terugplaatsing
van één embryo gekozen, om meerlingen te
voorkomen. Een meerling gaat gepaard met
hogere risico’s voor moeder en baby’s.

2006
Ondertussen zijn ook de cijfers over het jaar
2006 bekend (www.lirinfo.nl). Het succesper-
centage is in 2006 verder gestegen naar 25,9
procent. Het aantal meerlingen na IVF is in
twee jaar spectaculair gedaald: van 21,4 pro-
cent in 2004 naar 14,9 procent in 2006.
’t Lange Land Ziekenhuis biedt dialyse dichtbij
Hemodialyse is een hele belasting voor
patiënten. Drie keer per week, elke week
weer, moeten zij naar het dialysecentrum om
gedurende vier tot vijf uur hun bloed te laten
zuiveren door een machine. Hoe dichter bij
huis dit kan gebeuren, hoe prettiger voor de
patiënt. Patiënten uit Zoetermeer en om geving
kunnen dankzij een samenwerking met het
HagaZiekenhuis in Den Haag vanaf medio
2008 voor hun dialyse bij ’t Lange Land Zie-
kenhuis in Zoetermeer terecht.
Astrid Meijer-Haagen, manager Marketing,
Kwaliteit en Communicatie: “De komst van
het centrum sluit goed aan bij één van onze
kernwaardes: Beter dichtbij. Hiermee bedoe-
len we dat de patiënt indien hij of zij zorg
nodig heeft beter dichtbij huis kan zijn dan
ver weg. Nierpatiënten uit Zoetermeer en om-
geving moeten nu nog noodgedwongen naar
Den Haag, Delft of Rotterdam. Dit vinden
wij niet wenselijk. De komst van het cen-
trum scheelt een hoop reistijd voor de dialyse-
patiënten.”
Diabetespatienten
In eerste instantie wordt het centrum in een
apart en laag gebouw aan de achterkant van
het ziekenhuis gesitueerd. Hier blijft het cen-
trum ongeveer vijf jaar staan totdat de nieuw-
bouw klaar is waarin het nierdialysecentrum
wordt opgenomen. Het centrum krijgt in
totaal twaalf dialysestoelen en is voorlopig drie
dagen per week operationeel. De verwachting
is dat door de sterke vergrijzing, de toename
van het aantal diabetespatiënten en de beperk-
te beschikbaarheid van donornieren het aantal
dialysepatiënten in Zoetermeer verder gaat
toenemen.
HPV-test beter dan uitstrijkje
De te vroeg geboren baby’s krijgen in Amphia de rust die ze anders in de baarmoeder hebben (foto Amphia
Ziekenhuis).
Maastricht tweede keer beste IVF-centrum
Voor het tweede jaar op rij staat het centrum
voor In VitroFertilisatie (reageerbuisbevruch-
ting) van het academisch ziekenhuis Maas-
tricht op de eerste plaats in het onderzoek
van het NTvG naar de resultaten van IVF-cen-
tra in Nederland.
Prof.dr. Hans Evers, gynaecoloog en hoofd
van dat centrum: “De gemiddelde resultaten
per centrum nemen toe, dat is duidelijk. In
het verleden hebben we altijd goed gescoord
qua resultaten, maar dat we voor de tweede
keer bovenaan staan, maakt duidelijk dat de
eerste keer geen toeval was. Meer dan 32 pro-
cent doorgaande zwangerschappen per be-
handeling is een prachtig resultaat. Tien jaar
geleden was dat nog maar de helft.” Voor die
goede resultaten van het Maastrichtse IVF-
centrum zijn volgens hem een aantal facto-
ren verantwoordelijk: “Allereerst beschikken
we over een goed en stabiel team en zijn wij
goed in het invriezen en dooien van embryo’s
(zogeheten cryobehandelingen). Elk centrum
scoort goed met zogeheten ‘verse’ embryo’s,
maar wij boeken 25 procent extrawinst met
het werken met eerder ingevroren embryo’s.
Overigens vallen de resultaten op het gebied
van het invriezen nog te verbeteren.”
Optimale zorg op stille couveuseafdeling
Wie op de couveuseafdeling van het Amphia
Ziekenhuis in Breda het gehuil van baby’s
verwacht, komt bedrogen uit. Er heerst een
serene rust op de gangen van de afdeling neo-
natologie. De kleuren zijn stemmig, de stem-
men gedempt en het licht wordt op een laag
pitje gehouden. De te vroeg geboren baby’s
krijgen in Amphia de rust die ze anders in de
baarmoeder hebben. Deze vorm van zorg,
ook wel ontwikkelingsgerichte zorg genoemd,
levert grote voordelen op. Baby’s kunnen snel-
ler van de zuurstof af en accepteren eerder
borstvoeding.
Ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg ge-
boren baby’s komt de gezondheid van te vroeg
geboren baby’s ten goede. Dat is aangetoond.
Binnen Amphia wordt deze vorm van zorg
sinds drie jaar geboden op de post IC/HC van
de neonatologieafdeling. Judith Zegers, één
van de hoofden van de neonatologieafdeling:
“De post IC/HC is als het ware de stap tussen
de kinder-IC zoals aanwezig in de academi-
sche centra en de gewone couveuses voor ba-
by’s. Deze tussenstap is enkele jaren geleden
ontwikkeld omdat in Nederland een chronisch
tekort aan IC-bedden voor pasgeborenen be-
stond. Het gat tussen de Intensive care en ge-
wone couveuses was te groot. Dat gat is sinds
drie jaar in Amphia opgevuld.”
Testen op het Humaan Papillomavirus (HPV)
detecteert voorloperstadia van baarmoeder-
halskanker eerder dan het traditionele uit-
strijkje en zou daarom het uitstrijkje moeten
vervangen. Daarnaast hebben jonge vrouwen
in Nederland baat bij vaccinatie tegen HPV, de
belangrijkste veroorzaker van baarmoeder-
halskanker. Deze conclusies werden getrok-
ken op het internationale symposium ‘Facing a
new era of cervical cancer prevention’, dat VU
medisch centrum op 16 januari organiseerde.
Over beide onderwerpen wordt in het voorjaar
van 2008 een advies van de Gezondheidsraad
aan minister Klink verwacht.
Het Humaan Papillomavirus (HPV) is een
zwaartepunt binnen het pathologisch onder-
zoek van VU medisch centrum. Inmiddels
zijn er al 25 onderzoekers op een HPV-gerela-
teerd onderzoek gepromoveerd. Op 15 januari
kwamen er drie bij. Een unieke triple promo-
tie dus. De drie promovendi onderzochten de
waarde van de HPV-test bij het voorkomen
van baarmoederhalskanker. Nicole Bulkmans
bewijst in haar proefschrift dat testen op het
HPV bij het bevolkingsonderzoek eerder re-
levante voorloperstadia van baarmoederhals-
kanker detecteert dan het traditionele uitstrijk-
je. Daarmee is de HPV-test betrouwbaarder
dan het uitstrijkje. Bart Hesseling vergeleek
HPV-testen voor het aantonen van baarmoe-
derhalskanker en de ernstige voorloperstadia
daarvan met elkaar. Saskia Bulk laat in haar
proefschrift zien dat de toevoeging van HPV-
testen aan het bevolkingsonderzoek naar baar-
moederhalskanker zal leiden tot een toegeno-
men opsporing van hoog-gradige afwijkingen
en baarmoederhalskanker.
14
Inkoop/financieel
Nummer 2
30 januari 2008
Medische studenten zetten zich in voor veilige
zwangerschap wereldwijd
De internationale medische studentenver-
eniging IFMSA-NL organiseert op zaterdag 2
februari in het Leids Universitair Medisch Cen-
trum (LUMC) in Leiden een congres over ge-
zondheidsproblemen van zwangere vrouwen
wereldwijd. Lang niet iedereen blijkt op de
hoogte van de omvang van het probleem. Het
congres ‘Safe Motherhood: a life threatening
matter’ besteedt aandacht aan onderwerpen
als Women on Waves, vrouwenbesnijdenis en
de verschillen tussen behandeling van zwan-
gere vrouwen in ontwikkelingslanden en het
westen. Ook wordt tijdens het congres de
winnaar bekendgemaakt van de fotowedstrijd
gehouden onder medische studenten.
De geboorte van een kind zou eigenlijk een
blijde gebeurtenis moeten zijn, maar voor we-
reldwijd meer dan 500.000 vrouwen per jaar
eindigt een zwangerschap of bevalling in de
dood. Het vijfde millenniumdoel van de Ver-
enigde Naties is dan ook vermindering van de
moedersterfte met 75 procent voor het jaar
2015.
Neonatologie
Het congres biedt een gevarieerd programma
met voordrachten en workshops van vooraan-
staande artsen en experts. De laatste ontwik-
kelingen vanuit de medische wetenschap op
het terrein van gynaecologie, neonatologie en
de maatschappelijke context van ‘safe mother-
hood’ staan op het programma. In workshops
komen ook actiegroep Women on Waves over
abortus en stichting Pharos over vrouwenbe-
snijdenissen aan het woord. De organisatie
van het congres richt zich op studenten van
de opleidingen Geneeskunde, HBO-V en de
opleiding tot verloskundige. In deze opleidin-
gen maken studenten vaak weinig kennis met
de culturele, sociale en maatschappelijke as-
pecten van zorg rondom moeders en kinderen.
Kennis en beheersing van deze aspecten zijn
echter essentieel om deze zorg bij zwangere
vrouwen over de hele wereld te kunnen ga-
randeren. Dit IFMSA-NL congres biedt een
breder perspectief op ‘maternal health’.
Prijsuitreiking fotowedstrijd
Tijdens het congres maakt IFMSA-NL de
winnaar bekend van een fotowedstrijd onder
studenten rond het thema Safe Motherhood.
Veel buitenlandse stages van medische stu-
denten vinden plaats in ontwikkelingslanden.
Deelnemers aan de wedstrijd hebben hun fo-
to’s van ervaringen met zorg tijdens zwanger-
schap en bevalling ingestuurd. Op de con-
greslocatie is ook een tentoonstelling te zien
van de winnende foto’s. IFMSA-NL is een
internationale medische studentenvereniging
die zich richt op ‘global health’ en alles wat
daarop van invloed is, zoals volksgezondheid,
medisch onderwijs, seksuele gezondheid en
mensenrechten.
De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
start een bodemprocedure om duidelijkheid
te krijgen over de verantwoordelijkheden in
het systeem voor ziekenhuisbekostiging. De
ziekenhuizen vinden dat de verantwoordelijk-
heid voor het volume de afgelopen jaren ten
onrechte op hen is afgewenteld. Introductie
van maatstafconcurrentie zal dit alleen maar
versterken. Volgens de NVZ staat met de hui-
dige voorstellen betaalbare, kwalitatief goede
en toegankelijke zorg op het spel.
De ziekenhuizen hopen met de bodemproce-
dure juridische duidelijkheid over het systeem
van bekostiging te krijgen, voordat onomkeer-
bare stappen zijn genomen. De inhoud van de
procedure zal zich concentreren op de verant-
woordelijkheid voor het volume van zieken-
huiszorg, in combinatie met de voorstellen
voor maatstafconcurrentie. De huidige invul-
ling van het systeem grijpt volgens de NVZ te
diep in de bedrijfsvoering van ziekenhuizen in
en confronteert ziekenhuizen met aanzienlijke
risico’s. De uitkomst van de toepassing van
maatstafconcurrentie is daarnaast te onvoor-
spelbaar en te willekeurig. Een ziekenhuis
is namelijk niet alleen afhankelijk van zijn
eigen prestaties, maar ook van die van andere,
niet per definitie vergelijkbare, ziekenhuizen.
Hoewel ziekenhuizen regionaal met zorgver-
zekeraars productieafspraken maken, geldt
op landelijk niveau nog steeds het Budgettair
Kader Zorg.
ertraging ongewenst
De NVZ zou het betreuren wanneer verdere
introductie van marktwerking vertraging op-
loopt. Dat is met de huidige voorstellen ech-
ter wel het geval, stellen zij. Daarom pleit de
NVZ voor snelle uitbreiding van het B-seg-
ment, zónder toepassing van maatstafconcur-
rentie. Sinds 1 januari 2008 geldt voor twintig
procent van de ziekenhuiszorg vrije prijsvor-
ming. De afgelopen jaren hebben de prijzen
in het B-segment zich gunstig ontwikkeld,
zonder dat behandelingen aan kwaliteit heb-
ben ingeboet. Volgens de NVZ kan in 2009
dan ook de stap naar veertig tot vijftig procent
worden gemaakt.
Budgetkorting
De NVZ overwoog al enige tijd een bodem-
procedure tegen de minister van VWS te
starten. Aanleiding was de budgetkorting,
die voormalig minister Hoogervorst aan de
ziekenhuizen wilde opleggen. Een jaar gele-
den sprak de rechter in kort geding uit dat de
minister dit besluit niet eenzijdig had mogen
nemen. Overleg tussen de ziekenhuizen en de
minister van VWS leidde vervolgens tot hal-
vering van de budgetkorting, zonder overigens
een permanente oplossing van de volumever-
antwoordelijkheid overeen te komen. De NVZ
brengt de dagvaarding voor de bodemproce-
dure uit om de zaak bij de rechtbank te Den
Haag aanhangig te maken. Een uitspraak in de
procedure wordt eind 2008 verwacht.
NVZ vereniging van
ziekenhuizen start
bodemprocedure
De ziekenhuizen hopen met de bodemprocedure juridische duidelijkheid te krijgen over het systeem van bekostiging.
Het Sint Jans Gasthuis in Weert is op zoek naar
externe financiers en daarom wil de instelling
aandelen gaan uitgeven om zorginvesteerders
te trekken. Na het Slotervaartziekenhuis in
Amsterdam is dit het tweede ziekenhuis dat
externe financiers zoekt. Naar schatting moet
de aandelenemissie tussen de tien en twintig
miljoen euro opleveren.
Het Sint Jans Gasthuis wil met het op te halen
geld de basiszorg in Weert op langere termijn
goed en betaalbar houden. Het ziekenhuis
ziet zich met de ziekenhuizen in Eindhoven
en in het naburige België als kleine speler in
de markt die zich moet handhaven. Het zie-
kenhuis onderzoekt welke rechtsvorm moet
worden gekozen om de toekomst te kunnen
waarborgen. Daarbij zijn de NV of BV niet
uitgesloten. Volgens een woordvoerder zijn
investeerders absoluut geïnteresseerd omdat
de zorg een groeimarkt is en ziekenhuizen
naar alle waarschijnlijkheid rond 2012 wor-
den geprivatiseerd waarbij winstuitkeringen
tot de mogelijkheden zullen behoren.
Ziekenhuis Weert doet aandelenemissie
Om te bevorderen dat Limburgse donaties ten
goede komen aan Limburgs onderzoek, is de
Health Foundation Limburg (HFL) opgericht.
Onderzoek kost geld. Dat geldt ook voor me-
disch onderzoek. Bovendien: als mensen geld
geven voor onderzoek, is het nog maar de
vraag waar dat onderzoek gaat plaats vinden.
Met andere woorden: komt Limburgs geld ook
ten goede aan onderzoek dat in Limburg ge-
beurt?
De Health Foundation Limburg kent, naast
een sterke regionale binding, ook een directe
relatie met het Maastricht Universitair Me-
disch Centrum + en het onderzoek dat daar
plaatsvindt. Onderzoek voor de Limburgers
van nu en van morgen. HFL werft en beheert
fondsen, die ingezet worden voor (top)klinisch
wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht
UMC+. Limburgs medisch-wetenschappe-
lijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van de
gezondheidszorg in het algemeen en die in
Limburg in het bijzonder. Daardoor kan het
Maastricht UMC+ beter tegemoet komen
aan de zorgbehoefte van de (regionale) ge-
meenschap. Ook wordt de topreferente zorg
gesteund, in het belang van onderwijs en op-
leiding. Bovendien ondersteunt HFL op deze
manier het Maastricht UMC+ in het streven
naar de status van internationaal center of ex-
cellence.
Vier thema’s
Om dit te bewerkstelligen heeft het Maas-
tricht UMC+ het onderzoek gecentreerd rond
vier thema’s: hart- en vaatziekten, chronische
ziekten, kanker en geestelijke gezondheids-
zorg. Health Foundation Limburg geeft elk
vakgebied afzonderlijk de volle aandacht.
Daarom heeft elk thema ook zijn eigen fonds.
Donateurs, erflaters en sponsoren kunnen één
of meerdere fondsen uitkiezen en weten dan
precies aan welk medisch vakgebied hun fi-
nanciële steun ten goede komt. Elk fonds be-
schikt op de website over een eigen webhalte,
waar gevers en geïnteresseerden alles kunnen
lezen over de projecten. Onlangs hebben de
Health Foundation Limburg en het Koningin
Wilhelminafonds Kankerbestrijding (KWF
Kankerbestrijding) een samenwerkingsover-
eenkomst ondertekend voor regionale gebon-
den fondsenwerving.
Limburgs geld voor Limburgs onderzoek
k| | k op: z| ekenhu| sst oe| en. n|
k| | k op: z| ekenhu| sst oe| en. n|
W|| hebben een stoe|
voor e|ke werkp|ek . . .
. . . en onders moken we
hem spec|oo| voor u
Vraag gratis catalogus
aan via info@scoremedi.nl
Wereldwijd bestaan er veel gezondheidsproblemen bij zwangere vrouwen.
15
Gezondheid
Nummer 2
30 januari 2008
Bekers met een boodschap
Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en
de Sint Maartenskliniek (SMK) in Nijmegen
doen er alles aan om de eigen medewerkers
te attenderen op het belang van goede hand-
hygiëne. Vanaf nu gebeurt dat zelfs in de kof-
fiepauzes. In beide ziekenhuizen worden dui-
zenden wegwerpbekertjes voor koffie en thee
verspreid, met daarop het campagnelogo voor
goede handhygiëne. Het logo vervangt het
gebruikelijke beeldmerk van de koffieleveran-
cier. Het CWZ drinkt vanaf vorige week uit de
bekers, de SMK vanaf februari.
In beide Nijmeegse ziekenhuizen loopt sinds
2007 een campagne om het belang van het
goed en frequent desinfecteren van de han-
den nog intensiever onder de aandacht van
de medewerkers te brengen. Hoewel de hand-
hygiëne in beide hospitalen minstens zo goed
is als in de rest van Nederland, wordt de lat
nog weer hoger gelegd. Optimale handhygi-
ene kan ziekenhuisinfecties en andere over-
dracht van virussen en bacteriën voorkomen,
stelt de campagneleiding, aangevoerd door
hoogleraar infectieziekten prof.dr. Andreas
Voss. Behalve met bekers wordt de campagne
ook ondersteund door een reeks opvallende
posters, die zowel aan de muren als ook op
de opstartpagina van de ziekenhuiscomputers
te zien zijn. Na de koffiekamer is zelfs de wc
aan de beurt: er is voor de ziekenhuismede-
werkers toiletpapier in aantocht met de grote
(campagne)boodschap als opdruk. Op de vel-
letjes staan teksten en cartoons. Meer infor-
matie over dit onderwerp is te vinden op de
website www.handhygieneredtlevens.nl
Snel duidelijkheid over iemands gezondheid,
zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit.
Met dit uitgangspunt is het Diagnostisch Cen-
trum Utrecht eind 2006 door het Diakonessen-
huis in Utrecht opgezet. En met succes. Niet
alleen is de tevredenheid onder de patiënten
groot, maar ook is het centrum onlangs uitge-
roepen tot winnaar van de NIMA Marketing in
de Gezondheidsprijs 2007. “Dit is de kroon op
ons werk.”
Blij verrast waren de medewerkers van het
Diagnostisch Centrum Utrecht toen ze de uit-
slag van de NIMA Marketing in de Gezond-
heidsprijs 2007-wedstrijd hoorden. “We waren
al ontzettend blij met de nominatie. Maar om
als winnaar te worden uitgeroepen, is hele-
maal fantastisch”, vertelt Pauline Terwijn,
directeur patiëntenzorg, met een grote glim-
lach. Het Diagnostisch Centrum Utrecht, dat
onderdeel uitmaakt van het Diakonessenhuis
in Utrecht, is een nieuw concept en bestaat pas
een jaar (www.dcutrecht.nl). De jury roemde
vooral hun lef en moed om boven zichzelf uit
te stijgen en opnieuw te starten. Het centrum
is geheel opgezet vanuit de wensen en behoef-
ten van de zorgconsument van de 21ste eeuw:
mensen willen snel duidelijkheid over hun ge-
zondheidssituatie en hekelen de wachtlijsten.
Eisen opstellen
Om een diagnostisch centrum op te zetten,
waarbij de patiënten verzekerd zijn van de
kwaliteit en dienstverlenende werkwijze waar
het Diakonessenhuis voor staat, ging een pro-
jectgroep onder leiding van radioloog Floris
Sanders aan de slag. De groep formuleerde
allereerst drie eisen waar het op te zetten cen-
trum aan moest voldoen: alle diagnostiek moet
binnen een aantal dagen plaatsvinden, ver-
schillende onderzoeken moeten op dezelfde
dag kunnen worden uitgevoerd, zonder lange
wachttijden en binnen 24 uur moet de uitslag
bekend zijn. De gekozen slogan ‘Snel duide-
lijkheid over uw gezondheid’ benadrukt dit
nog eens. De lat ligt hoog en dat werpt nu zijn
vruchten af. Het succes van het Diagnostisch
Centrum Utrecht is immers niet alleen de jury
van de NIMA Marketing in de Gezondheids-
prijs 2007 opgevallen. Mensen buiten de stad
Utrecht weten inmiddels de weg ernaartoe te
vinden. Sanders: “Tegenwoordig is het heel
normaal dat mensen ook voor zorg gaan shop-
pen. De snelle hulp die wij bieden, in combi-
natie met onze steeds weer hoge notering in de
AD Ziekenhuis top 100, zorgt ervoor dat men-
sen die normaal elders onderzoek laten doen
nu bij ons aankloppen.” Ook andere zieken-
huizen in Nederland geven aan steeds meer te
willen weten over de ins en outs van het Diag-
nostisch Centrum Utrecht. Het succesverhaal
willen zij graag kopiëren. Toch is dit niet zo-
maar mogelijk, meent Terwijn. “Natuurlijk is
de grote kracht van het Diagnostisch Centrum
Utrecht dat het gelieerd is aan het Diakones-
senhuis. Op het moment dat een patiënt wat
blijkt te mankeren, kan hij meteen doorverwe-
zen en geholpen worden. Dit voordeel is al-
leen te realiseren als er binnen een ziekenhuis
mensen zijn die de kar willen trekken. Als je
dat als ziekenhuis weet te bewerkstelligen,
dan ben je op de goede weg.”
Blijven innoveren
De goede kritieken, het winnen van de NIMA
Marketingprijs en de productiestijging zor-
gen er niet voor dat de medewerkers van het
Diagnostisch Centrum Utrecht rustig achter-
over gaan leunen. Integendeel. “Wij zijn con-
tinu bezig met innovatie. Het gaat nu erg goed
met ons centrum, maar we willen dat het goed
blijft gaan”, licht Terwijn toe. “Daarom blijven
we in gesprek met partijen als ver zekeraars,
huisartsen en patiënten. Hoe ervaren zij deze
manier van werken? Wat gaat er goed en wat
kunnen we nog verbeteren? Wij streven naar
het hoogst haalbare en dat betekent dat een
regelmatige evaluatie nodig is. Een diagnos-
tisch centrum kan alleen een succes zijn als
de afstemming tussen alle betrokken partijen
optimaal is.”
Diagnostisch Centrum
Utrecht wint NIMA
Marketingprijs
Pioniers der Geneeskunde
Dr. John Snow (1813–1858) is de Britse
grondlegger van de epidemiologie en de
volksgezondheid. Hij werd geboren in York
(Engeland). Hij was de oudste van de negen
kinderen van William en Frances Snow, die in
de North Street woonden. De buurt waarin hij
woonde was een van de armste van de stad.
Op zijn veertiende ging hij in Newcastle-on-
Tyne bij de chirurg William Hardcastle in de
leer.
In 1836 schreef hij zich in als student bij de
Hunterianschool voor Medicijnen in Londen.
Een jaar later ging hij in het Westminsterzie-
kenhuis werken. Hij studeerde in 1844 af aan
de Universiteit van Londen. Snow was een
van de eerste geneeskundigen die het gebruik
bestudeerde en de doses berekende van ether
en chloroform voor gebruik in de anesthesie.
In 1847 publiceerde hij een artikel over ether
met de titel ‘On the Inhalation of the Vapor
of Ether’.
Cholera
Snow veronderstelde ook dat iemand cholera
krijgt door water dat besmet is door afval van
andere cholerapatiënten. De infectietheorie
was nog niet beschreven. Daarom wist hij
niet waardoor de ziekte werd overgebracht.
Toch waren er bewijzen die hem ervan over-
tuigden dat het inademen van slechte lucht
niet de oorzaak was. Hij publiceerde zijn
theo rie in 1855 op basis van de invloed van
de watervoorziening op een cholera-epidemie
in Soho die in 1854 plaatsvond. Hij ontdekte
waar de epidemie in het Londense Soho van-
daan kwam: de openbare waterpomp in de
Broad Street. Er werd een monster van het
water genomen. Snow deed een chemisch en
een microscopisch onderzoek en hoewel hij
niet in staat was om afdoende te bewijzen
dat het water gevaarlijk was, schakelde de
gemeente de waterpomp uit door de zwengel
eraf te halen. De epidemie stopte.
Mijlpaal
Het onderzoek van John Snow was een be-
langrijke mijlpaal in de geschiedenis van de
volksgezondheid. Het kan beschouwd wor-
den als het moment waarop de wetenschap
epidemiologie ontstond. Een poll uit 2003,
ingevuld door Britse artsen, noemde John
Snow de grootste medicus aller tijden.
Optimale handhygiëne kan ziekenhuisinfecties voorkomen. (foto R. Martens/CWZ).
V.l.n.r. Pauline Terwijn, directeur zorg en bedrijfsvoering, Floris Sanders, radioloog en medisch manager Diag-
nostisch Centrum Utrecht, Jurien Taams, Jury NIMA, Judith Tielen, Jury NIMA, Vanessa van den Bragt (project-
coördinator vereniging, NIMA; met bloemen). De mensen van NIMA zijn lid van de vakgroep NIMA, Marketing
in de Gezondheidszorg.
Burgemeesters in actie voor spoedzorg kleine
ziekenhuizen
De burgemeesters van zeven gemeenten met
kleine ziekenhuizen hebben een brandbrief
geschreven aan minister Klink. Zij zijn bang
dat de spoedzorg in gevaar komt als in 2009
de beschikbaarheidstoeslag voor kleine zie-
kenhuizen verdwijnt.
Het gaat om de ziekenhuizen in Stadskanaal,
Winschoten, Hardenberg, Coevorden, Donge-
radeel, Delfzijl en Dirksland. Kleine zieken-
huizen met een verzorgingsgebied tot 72.000
mensen komen in aanmerking voor deze toe-
slag. Hierdoor kunnen zij hun afdelingen voor
acute zorg in stand houden. De burgemees-
ters zijn bang dat in het geval de spoedzorg
verdwijnt de mensen uit de regio veel ver-
der moeten reizen voor deze zorg. De kleine
ziekenhuizen zeggen er door deze maatregel
jaarlijks tussen de zevenhonderdduizend en
drie miljoen euro op achteruit te gaan.
16
Advertentie
Nummer 2
30 januari 2008
Teammanager Zorg m/vDé weg naar een baan in zorg en welzijn!Werken in de zorg is veelzijdig. Je bent verantwoordelijk voor
het welzijn van mensen die voor een belangrijk deel van jou
afhankelijk zijn. Je bent coach, begeleider en moet soms
levensreddend ingrijpen. Daarnaast zijn eigenschappen als
respect, geduld en humor onmisbaar, net als kunnen luisteren
en een goed inlevingsvermogen hebben.

Care2Care is altijd op zoek naar kandidaten met hart voor de
zorg. Oók voor de ondersteunende functies. Ben je op zoek naar
een andere baan èn beschik je over relevante diploma´s, laat dan
snel je CV achter in onze CV-bank op www.care2care.nl.

In onze vacaturebank staan vrijwel alle vacatures van zorg- en
welzijnsinstellingen in de regio. Op www.care2care.nl kun je
alle actuele vacatures bekijken en zien hoe je kunt reageren.

Via onze site kun je je ook aanmelden voor de e-mailservice.
Zodra er een vacature binnenkomt die interessant voor jou kan
zijn, ontvang je hierover automatisch een e-mail.

Care2Care bemiddelt voor zorg- en welzijnsinstellingen in de
omgeving Rotterdam, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en de
Duin- & Bollenstreek.


Een greep uit ons actuele aanbod van vacatures:

Kijk nu op www.care2care.nl
2
6
0
1
0
7
Z
K

Verzorgende niv. 3 IG m/v
32 uur per week
Coachen van medewerkers
Care2Care, Alphen aan den Rijn
Facilitair Manager m/v
18 tot 32 uur per week
Steunpilaren voor de cliënten
's-Heeren Loo, Monster
Cliëntcoordinatoren m/v
32 uur per week
Mede-ontwikkelen van het zorgbeleid
Care2Care, Alphen aan den Rijn

24 tot 32 uur per week
Actieve bouwers voor deze functie
Zorgcentrum Roomburgh, Leiden
Verzorgenden/Verplegenden m/v
Care2Care is zijn altijd op zoek naar
gediplomeerden met hart voor de zorg.
Op dit moment zijn er meer dan 30
vacatures voor Verzorgenden en
Verplegenden op verschillende niveaus
en op diverse locaties en regio´s.
Nu ook in Rotterdam e.o.!
Care2Care is nu ook actief in
Rotterdam en omstreken. Voor
actuele vacatures in deze regio:
kijk op www.care2care.nl.
17
ICT / Innovatie
Nummer 2
30 januari 2008
Op ieder gewenst moment een afspraak ma-
ken op de polikliniek van Ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede. Dat is vanaf nu mogelijk voor alle
specialismen in het ziekenhuis. Via de web-
site www.geldersevallei.nl/patienten kan door
middel van een webformulier een afspraak
aangevraagd of afgezegd worden. Snel en ge-
makkelijk.
De patiënt vult via de website zijn of haar
aanvraag voor een afspraak in. Dat kan 24
uur per dag! De aanvraag komt binnen bij
de polikliniekassistent, die de afspraak plant
en aan de patiënt bevestigt. Klantvriendelijk-
heid is een belangrijk thema voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Deze nieuwe service past dan
ook helemaal in dat streven: de patiënt hoeft
niet meer in de wacht te staan op momenten
dat het bij de telefooncentrale druk is. Hij kan
zelf een afspraak aanvragen of afzeggen ook
buiten kantooruren.
Digitaal ziekenhuis
Het ziekenhuis benaderen via e-mail of de
website: het gebeurt steeds vaker. Gemid-
deld 15.000 bezoekers per maand benaderen
het ziekenhuis via www.geldersevallei.nl.
Mensen zoeken informatie, lezen een patiën-
tenvoorlichtingsfolder over een bepaalde be-
handeling of lezen nieuwsberichten. Een paar
honderd patiënten stellen vragen via e-mail.
Nu ook online afspraken aangevraagd kunnen
worden, verwachten we dat patiënten ons nog
vaker via de website zullen benaderen.
Polikliniekafspraken via internet
Drs. Wim van der Meeren, lid Raad van
Bestuur van het St. Elisabeth Ziekenhuis in
Tilburg, heeft op 14 januari de laatste afdeling
aangesloten op het elektronisch verpleegkun-
dig dossier. Het betreft de Kinderafdeling. Alle
verpleegkundigen van het hele ziekenhuis
hebben toegang tot dit dossier en vullen dat
aan met hun eigen bevindingen. Het gaat om
informatie zoals ziekteverloop, temperatuur,
medicatie.
Na een jarenlange ontwikkeling door eigen
artsen en verpleegkundigen van de afdeling
Interne Geneeskunde/Maag-Darm-Leverziek-
ten, is op 14 januari de laatste afdeling van het
EZ op het EVD aangesloten. Het Elisabeth is
daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland.
Het systeem is van en voor verpleegkundigen
en volledig door de eigen ICT- afdeling van
het ziekenhuis gebouwd. Het sluit daarmee
naadloos aan op de praktijk en dat maakt dat
verpleegkundigen, artsen en andere zorgver-
leners zeer enthousiast zijn. Er is ruime be-
langstelling en navolging van andere zieken-
huizen.
Voordelen
De voordelen voor de patiënt en de verpleeg-
kundige zijn evident. Er is veel minder kans
op fouten en het kost veel minder tijd. Veel
informatie hoeft nog maar één keer te worden
vastgelegd. Met één muisklik heb je de rap-
portages van patiënten. Het systeem is ook
beter beveiligd. Even iets veranderen met typ-
ex is er niet meer bij. Er is altijd te traceren
wie iets veranderd heeft. Misverstanden door
onleesbare handschriften zijn verleden tijd.
De arts kan vanuit elke werkplek in het zie-
kenhuis en vanaf zijn huisadres de informatie
inzien, instructies geven en deze direct duide-
lijk vastleggen. De artsen zijn er ook helemaal
op ingespeeld: het EVD is gekoppeld aan het
Elektronisch Medisch Dossier van de artsen.
Aanvankelijk was er op iedere kamer een pc.
Nu werken de verpleegkundigen met draad-
loze laptops. Dat geeft meer privacy voor de
patiënt als je een opnamegesprek houdt op een
vierpersoonskamer. Ook verwijzingen naar
diëtist of fysiotherapeut vinden via het EVD
plaats. De patiënt tenslotte, kan altijd zijn ei-
gen dossier inzien.
Toekomstplannen
Naast het EVD beschikt het St. Elisabeth Zie-
kenhuis ook over een elektronisch medisch
dossier (EMD) en een elektronisch patiënten
dossier (EPD). Deze zijn allemaal met elkaar
verbonden. In het medisch dossier houden
de artsen hun eigen bevindingen bij. Dit jaar
beschikken alle specialismen over zo’n eigen
elektronisch werkdossier. Via het elektro-
nisch patiëntendossier wordt alle informatie
gedeeld en kunnen ook huisartsen in 2008
toegang krijgen tot geselecteerde informatie.
In het EVD staat een lijst met alle medicatie
die patiënten gebruiken. In 2008 wordt ook de
feitelijke toediening van geneesmiddelen ge-
registreerd. Fouten met medicatie worden zo
nagenoeg uitgesloten.
Drs. Wim van der Meeren van de Raad van Bestuur (recht) feliciteert Jolanda van Halteren, hoofd zorgeenheid
Kindergeneeskunde a.i. met de aansluiting. De foto is gemaakt door de afdeling Medische Fotografie van het
St. Elisabeth Ziekenhuis.
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) nam woens-
dag 16 januari in Hengelo officieel de nieuwe
PET/CT-scanner in gebruik. Mr. G.J. Jansen,
Commissaris van de Koningin in de provincie
Overijssel, verrichtte de opening. De hyper-
moderne apparatuur is onder meer geschikt
om in een vroegtijdig stadium kanker op te
sporen. Het betreft de eerste PET/CT-scanner
in Oost-Nederland.
Kankerpatiënten hebben groot belang bij een
snelle en nauwkeurige diagnose. Het verhoogt
hun genezingskansen, en voorkomt in som-
mige gevallen ook zinloze operaties of be-
handelingen. De meeste ziekenhuizen voeren
hun (kanker)onderzoeken uit met een PET-
scanner, die vooral gebruikt wordt voor het in
kaart brengen van kwaadaardige tumoren en
uitzaaiingen. De PET/CT-scanner is een diag-
nostisch beeldtoestel dat een PET-scanner en
CT-scanner in één apparaat verenigt. Het gaat
om hypermoderne apparatuur van de nieuwste
generatie, met belangrijke voordelen voor de
patiënt: het onderzoek duurt een stuk korter en
maakt een scherpere diagnose mogelijk, waar-
door de arts meer dan voorheen een behande-
ling op maat kan aanbieden.
Samenwerking drie ziekenhuizen
Patiënten in Twente en de Achterhoek wer-
den tot voor kort voor een PET/CT-onderzoek
verwezen naar Arnhem, Amsterdam of Gro-
ningen. De meer dan drie miljoen euro kos-
tende onderzoeksapparatuur is nu beschikbaar
in Oost-Nederland doordat drie ziekenhuisor-
ganisaties intensief met elkaar samenwerken.
Het gaat om: Ziekenhuisgroep Twente (Al-
melo en Hengelo), Streekziekenhuis Koningin
Beatrix (Winterswijk) en Medisch Spectrum
Twente (Enschede en Oldenzaal). “De samen-
werking biedt twee voordelen”, zegt drs. A.C.
van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur van
Ziekenhuisgroep Twente. “Het is niet nodig
en niet rendabel om in elk ziekenhuis alle
kostbare medische apparatuur beschikbaar
te hebben. Door samen te werken is er nu op
een centrale plek een PET/CT-scanner voor
alle patiënten in Oost-Nederland. Zij kunnen
voortaan dicht bij huis terecht voor dit bijzon-
dere type medisch onderzoek.” In 2008 ver-
wacht Ziekenhuisgroep Twente een toeloop
van zo’n twaalfhonderd patiënten, ook van
buiten de eigen regio. Dat aantal kan op ter-
mijn uitgroeien tot tweeduizend.
Commissaris van de Koningin ‘opent’
PET/CT-scanner
In gebruikname van
elektronisch verpleeg-
kundig dossier
De Commissaris van de Koningin legt het laatste stukje van de puzzel (fotodienst ZGT).
Gerdien van Netten en Tina Keidel, medisch nucleair
werkers bij de PET/CT-scanner (fotodienst ZGT).
Het Rathenau Instituut organiseert op zater-
dag 2 februari (van 20.00 tot 23.45 uur) in het
World Trade Center in Rotterdam het techno-
logiefestival Het Glazen Lichaam. Een festival
dat zowel de fantastische als breekbare ge-
volgen van het ‘glazen’ lichaam in de huidige
informatiemaatschappij toont. Te gast zijn on-
der meer hoogleraar strafrecht Ybo Buruma,
auteur Joep Schrijvers en poetry slammer
Krijn Peter Hesselink.
DNA-analyse laat zien wie iemands voorou-
ders zijn en hoe groot de kans is op een ziekte.
Medische - en informatietechnologie dringen
door in het lichaam en laten zien hoe mensen
zijn en zullen worden: ziek, sterk, gevaarlijk,
bijzonder, schuldig of ongewenst. Ook leggen
mensen op vele plaatsen informatie over lijf
en leven vast, die door anderen bekeken kan
worden. Daarmee maken mensen hun lichaam
van glas: open en transparant. Tijdens het fes-
tival Het Glazen Lichaam wordt het publiek
in de vorm van debatten, lezingen, talkshows,
kunst, theater en experiment uitgedaagd om
een blik op de toekomst te werpen waarin ze
steeds meer van zichzelf delen met anderen en
steeds minder privé (kunnen) houden. Dertig
experts vertellen over de modernste techno-
logieën om het menselijk lichaam in kaart te
brengen. Een greep uit het programma: Rob
Baatenburg de Jong, hoogleraar Keel-, Neus,
en Oorheelkunde, geeft een prognose over hoe
lang mensen nog te leven hebben. Auteur Joep
Schrijvers legt uit wat de tomtomisering van
de passionele mens inhoudt. Hoogleraar straf-
recht Ybo Buruma en de Rotterdamse Korps-
chef Aad Meijboom spreken over de effectivi-
teit van cameratoezicht en sporen onderzoek.
Kijk voor het volledige programma op
www.hetglazenlichaam.nl. Toegangsprijs
27,50 euro. Studenten betalen vijftien euro.
Kaarten zijn vooraf te koop via de website:
www.hetglazenlichaam.nl
Lijf en leven in de etalage
Telefoon 0318-750300
Fax 0318-750301
E-mail info@reehorst.nl
Hotel en Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM
EDE GLD
18
Zorgkalender
Nummer 2
30 januari 2008
WIJZER
in de
ZORG
Congressen, seminars, cursussen
AGENDA
Concert- en congresgebouw
de Doelen
Antwoordnummer 1544
3000 WB Rotterdam
telefoon 010 2171700
Rapenburg 33
Postbus 16065
2301 GB Leiden
Tel: (071) 514 82 03
Bezoekadres:
Ahoy Rotterdam
Ahoyweg 10
T. 010 293 33 00
F. 010 293 33 99
E. info@ahoy.nl
Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon 030 - 295 59 11
www.jaarbeursutrecht.nl
DE GOUDSE SCHOUWBURG
in het Groene hart van Nederland
Dé ideale locatie voor o.a.
congressen, bedrijfsfeesten
en seminars
Makkelijk bereikbaar met openbaar
vervoer en meer dan 1000
parkeervoorzieningen binnen een
loopafstand van 5 minuten.
Voor meer informatie kijk op
www.goudseschouwburg.nl
of bel: 0182-513353
Tot ziens in
De Goudse Schouwburg!
foto: Martin Droog
SGFB bv
Wernerlaan 3
1213 AR Hilversum
Telefoon: 035-6560392
Fax: 035-6560601
E-mail: info@sgfb.nl
www.sgfb.nl
w w w . b u r g e r h a l . n l
z
i c
h
d
e
m
ooi st e
feestl ocati e i n de regi o
o
n
d
e
r
h
et
S
tadhui s van Gouda bevi ndt
Stadsherberg
‘De Burgerhal’
Voor groepen vanaf
40 personen
“TEAMBUILDING”
Bestaande uit:
›› 4 golessen
›› 1 baanles
›› 3 maanden vrij gebruik
van oefenfaciliteiten
›› 1 golfclub en 1 putter
›› 1 ballenkaart
nu voor slechts
137.
50
Bel voor informatie:
(0182) 58 39 33
e-mail:
info@golfbaan-ijsselweide.nl
www.golfbaan-ijsselweide.nl
LEER NU GOLFEN IN GOUDA MET EEN PROEFABONNEMENT
‘Durf te laten. Doorbreek de rituelen in de zorg’
• 1 februari, Utrecht, van 12.00 tot 18.00 uur
• Jaarlijks congres van het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzor-
ging. De LEVV roept zorgverleners op zich in te spannen voor het doorbreken
van zinloze rituelen in de zorg. Deze staan op gespannen voet met
het uitvoeren van patiëntenzorg op professionele basis van richtlijnen. De
volgende sprekers geven hun visie op dit onderwerp: dr. Hester Vermeulen,
prof. dr. Richard Grol en dr. Joke Mintjes.
• De traditionele Hanneke Hillmann lezing wordt verzorgd door Lidy Harte
mink, directeur Zorg bij Unive Verzekeringen.
• Kosten: 125 euro
• Aanmelden kan via www.levv.nl

‘Voedingstrends in de Zorg’
• 1 februari, diverse locaties in Rotterdam
• Bestemd voor onder andere beleidsmakers en managers in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, zorginstellingen, zorgverzekeraars, cateraars en de voeding-
en genotmiddelenindustrie gericht op de zorgsector
Op het programma staat onder meer een uitgebreide trendpresentatie door
visieontwikkelaar/trendanalist Monique Willemse over patiëntenwensen
rondom de instellingsmaaltijd; een werkbezoek aan een opmerkelijk hotelcom
plex dat model staat voor de zorginstelling van de toekomst en een presentatie
over hoe gezond eten tot een feestje kan worden gemaakt.
• Organisatie: TrendExpedition.com, telefoon
• (06) 180 90 091, e-mail: moniquewillemse@trendexpedition.com
‘Het Glazen Lichaam’
• 2 februari, World Trade Center Rotterdam, van 20.00 tot 23.45 uur
• Technologiefestival over zowel de fantastische als breekbare gevolgen van
het ‘glazen’ lichaam in de huidige informatiemaatschappij, georganiseerd door
• het Rathenau Instituut
• Kosten: 27,50 euro
• Meer informatie op: www.hetglazenlichaam.nl
‘De (dreigende) pathologische fractuur’
• 22 februari, Nijmegen
• PAOG-Heyendael-cursus bestemd voor orthopeden (i.o.)
• Aanmelden via e-mail: A.Wolf@paog.umcn.nl
• Meer informatie op: www.paogheyendael.nl
‘De (dreigende) pathologische fractuur’
• 26 februari, Nijmegen
• PAOG-Heyendael-cursus bestemd voor psychiaters en psychologen
• Aanmelden via e-mail: j.vanwerven-nobel@paog.umcn.nl
• Meer informatie op. www.umcn.nl/paog
Marieke Otterspeer, verpleegkundige in het
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) vierde don-
derdag 17 januari haar veertigjarig dienstju-
bileum. Tot haar grote verrassing ontving ze
tijdens de feestelijke viering een koninklijke
onderscheiding uit handen van burgemeester
Jack Asselbergs uit Zierikzee en is ze daar-
mee benoemd tot lid in de Orde van Oranje-
Nassau.
Marieke Otterspeer werkt sinds het begin van
haar carrière in het Groene Hart Ziekenhuis
in Gouda. In haar vrije tijd geeft ze lezingen
over Alzheimer in de mede door haar opge-
zette Alzheimer cafés. Marieke Otterspeer
begon haar loopbaan in 1968 in het Van Iter-
son Ziekenhuis als leerlingverpleegkundige.
Momenteel werkt ze als gespecialiseerd ver-
pleegkundige Geriatrie en Ouderenzorg. Daar
is ze nauw betrokken bij de opzet van de val-
kliniek die in mei 2007 in het GHZ van start
is gegaan. De valkliniek richt zich op ouderen
die door een onduidelijke oorzaak ten val zijn
gekomen. Door middel van uitgebreide diag-
nostiek worden de oorzaken geïnventariseerd
en een behandeling voorgesteld. Doel van de
valkliniek is om het valrisico voor de patiënt
te voorkomen of te verkleinen.
Onderzoeker Sophia Bruggeman van het
Nederlands Kanker Instituut – Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Am-
sterdam heeft op 21 januari de Antoni van
Leeuwenhoek-prijs 2007 ontvangen. Sophia
Bruggeman toonde onder meer aan dat het
Polycomb-eiwit Bmi1 het ontstaan van hersen-
kanker bevordert via een alternatieve route.
Bovendien ontwikkelde ze twee celsystemen
waarmee onderzoekers in het NKI-AVL de rol
van Polycomb-eiwitten bij het ontstaan van
kanker kunnen bestuderen.
Sophia Bruggeman (1979) begon in 2003 aan
haar promotieonderzoek bij prof. dr. Maarten
van Lohuizen, wiens groep de rol van ver-
schillende Polycombs (PcG’s) bij het ontstaan
van kanker onderzoekt. PcG’s zijn eiwitten die
genen onderdrukken die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van een cel en hebben met name
een belangrijke functie in de patroonvorming
van een organisme tijdens de embryonale fase.
Wanneer de eiwitten ontregeld raken, kan het
ontwikkelingsproces uit de hand lopen. Cel-
len komen dan in een ongedifferentieerde toe-
stand, en krijgen de potentie om ongebreideld
te delen, een kenmerk van tumoren. Inmiddels
is bekend dat PcG’s in veel humane tumoren
overactief zijn. Een belangrijk PcG-eiwit is
Bmi1. Bekend is dat dit eiwit de twee be-
langrijke tumorsuppressor genen p16 en p19
onderdrukt. Tumorsuppressors zijn genen die
het ontstaan van kanker onderdrukken. Sop-
hia Bruggeman ontwikkelde twee celsyste-
men waarmee ze de rol van Bmi1 bestudeerde
in de verschillende ontwikkelingsstadia van
de zenuwcel: van embryonale stamcel, neu-
rale stamcel tot volwassen zenuwcel. Brugge-
man toonde aan dat Bmi1 het ontstaan van
hersenkanker ook via een alternatieve route
beïnvloedt.
AVL-prijs
De Antoni van Leeuwenhoek-prijs wordt jaar-
lijks toegekend aan een veelbelovende on-
derzoeker in het NKI-AVL. De prijs bestaat
uit een bedrag van 6.500 euro, te besteden
aan studie of onderzoek. Het bedrag wordt
beschikbaar gesteld door Roche Diagnostics
Nederland BV. Prijswinnaars worden aange-
wezen door de Nationale Wetenschappelijke
Commissie van het NKI-AVL.
19
Personeel
Nummer 2
30 januari 2008
Beroep in Beeld
Naam: Mieke Taverne
Leeftijd: 31 jaar
Opleiding: HBO-Verpleegkunde, HBO-
Bedrijfskader en opleiding tot communicatie-
medewerker B bij SRM
Beroep: stafmedewerker In- en Externe Com-
municatie
Ziekenhuis: ’t Lange Land Ziekenhuis in
Zoetermeer
Kunt u een omschrijving geven van uw
beroep?
“Ik ben verantwoordelijk voor de in- en exter-
ne communicatie van het ziekenhuis. Dit be-
tekent concreet dat ik de persberichten schrijf,
het externe kwartaalblad van ons ziekenhuis
maak, de interne communicatie verzorg met
een tweewekelijks informatiebulletin, de web-
site beheer en een maandelijks Huisartsenbul-
letin publiceer. Verder organiseer ik bijeen-
komsten als openingen van bijvoorbeeld een
vernieuwde Spoedeisende Hulp, kerstbijeen-
komsten, donateursdagen en ga zo maar door.
Ook zorg ik ervoor dat mijlpalen zoals een
hoge score in een Elsevier Top 10 worden ge-
vierd voor de patiënten en voor ons eigen per-
soneel. Tussendoor komen er nog allerlei vra-
gen van personeel (“Heb je voor mij even een
logo?”) en externe partijen (“We willen graag
iets organiseren voor de kinderafdeling”). Ook
maak ik de jaarkrant van ons ziekenhuis, de
‘populaire’ versie van het jaarverslag. Genoeg
werk dus voor 28 uur per week!”
In welke ziekenhuizen heeft u ge-
werkt?
“Ik heb hiervoor niet in een ander ziekenhuis
gewerkt. Ik heb bij Randstad Gezondheidszorg
als intercedente gewerkt en bij Yunio Kraam-
en Thuiszorg als vestigingsmanager.”
Welke eigenschappen heeft iemand
nodig om dit werk te kunnen doen?
“Je moet goed overzicht kunnen houden, init-
iatiefrijk zijn, goed kunnen plannen en vooral
ook creatief zijn. Ik schrijf alle teksten zelf en
doe ook zelf de interviews voor ons magazine,
dus een vlotte pen is in dit geval ook handig.”

Waar moet je tegen kunnen?
“Deadlines en stress. Ook moet je er tegen
kunnen dat je regelmatig in je werkzaamhe-
den wordt gestoord door allerlei ‘spoedvra-
gen’ tussendoor.”
Wat moet je heel goed kunnen?
“Plannen en vooruit denken.”

Wat vindt u het plezierigst/ onplezie-
rigst in dit werk?
“Ik vind mijn werk ontzettend leuk. Het is
afwisselend en ik heb met allerlei mensen
contact. Het enige onplezierige vind ik eigen-
lijk dat het behoorlijk veel taken zijn in het
aantal uren dat ik werk. Ik hoop dan ook dat
de uitbreiding die gepland staat dit jaar echt
doorgaat!”
Welke ambities heeft u?
“Per 1 maart ga ik 20 uur werken in plaats
van de 28 uur die ik nu werk. Onze tweeling
gaat dan naar de basisschool en met 20 uur
per week kunnen mijn man en ik het samen zo
regelen dat er elke dag iemand van ons thuis
is als de school uitgaat. Ik wil mezelf in ieder
geval blijven ontwikkelen in mijn vakgebied
en mijn werk als een uitdaging kunnen zien,
maar mijn belangrijkste ambitie is mijn privé-
werk balans in evenwicht houden.”
College Ziekenhuis Opleidingen introduceert
eenduidig keurmerk
Het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO)
introduceert één erkenningsystematiek voor
alle ziekenhuisopleidingen. Vanaf 2008 vol-
doen alle ziekenhuizen aan het CZO keur-
merk. Dit vervangt de verschillende, historisch
ontstane systemen die voorheen binnen het
College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) wer-
den gebruikt.
De erkenning wordt verleend aan ziekenhui-
zen die samen met een opleidingscentrum aan
de gestelde eisen voldoen. Deelnemers aan
erkende opleidingen ontvangen een landelijk
geaccepteerd diploma. Daardoor is het diplo-
ma van deze opleidingen in alle Nederlandse
ziekenhuizen hetzelfde waard. Historisch ge-
zien hanteerden de opleidingen verschillende
erkenningsystemen. Een situatie die voor alle
betrokkenen ongewenst en inefficiënt was.
Met ingang van 2008 zijn deze systemen daar-
om geharmoniseerd tot één CZO-keurmerk.
Keurmerk CZO in trek
Een sterk groeiend aantal opleidingen wil
voor erkenning van het CZO in aanmerking
komen. Sinds de oprichting is het CZO ge-
groeid van vier naar vijftien opleidingen die
onder regie worden gebracht en waarvan de
kwaliteit wordt gecontroleerd en geborgd. Re-
centelijk is ook de opleiding tot cardiac care
verpleegkundige toegevoegd. Daarnaast zijn
de eindtermen van alle vijftien vervolgoplei-
dingen zoals OK assistent, anesthesiemede-
werker en kinderverpleegkundige geactuali-
seerd. Ze zijn vastgesteld door alle partijen die
participeren in het CZO. Deze zijn vertegen-
woordigd in opleidingscommissies en twee
Kamers: verpleegkundige vervolgopleidingen
en medische ondersteunende opleidingen. Het
resultaat wordt dan ook door alle betrokkenen
gedragen. Het College Ziekenhuis Opleidin-
gen is in 2003 door de Nederlandse Federatie
van Universitair medische centra en de NVZ-
Vereniging Van Ziekenhuizen opgericht. Het
College ziet toe op de kwaliteit van medisch
ondersteunende en verpleegkundige zieken-
huisopleidingen in Nederland.
Antoni van Leeuwenhoekprijs naar Sophia
Bruggeman
Verpleegkundige GHZ
ontvangt lintje
Burgemeester Jack Asselbergs speldt de koninklijke onderscheiding op bij verpleegkundige Marieke Otterspeer
(foto GHZ, C. van Nieuwkerk).
5
9
4
3
1
7
8
1
6
9
6
7 1
4
9
1
5
4
9
4
1
4
2
4
1
3 6
8
3
20
Nummer 2
30 januari 2008
Naast pillen en transplantaties zijn er de
haarvervangingssystemen en die zijn er in
alle soorten en maten. Maar er is een groot
verschil in kwaliteit, draagcomfort, gebrui-
ksgemak en natuurgetrouwheid! Het V.H.I.
levert haarprotheses die van een dergelijke
topkwaliteit zijn, waarbij u niet in de gaten
heef dat u er één draagt en net zo belang-
rijk: ook anderen zullen geen verschil zien
met uw eigen haar. Bovendien kunt u er
gewoon alles mee doen. Wat u maar wilt:
douchen, sporten, zwemmen, fetsen.. het is
allemaal geen probleem meer.
Het V.H.I. heef een revolutionaire metho-
de ontwikkeld die geen medische nadelen
kent. Het vernieuwende zit in het gebruik
van écht haar. Wij doen microscopisch
onderzoek naar de eigenschappen van uw
eigen haar. Vervolgens wordt écht haar
geselecteerd dat dezelfde eigenschappen
heef. Dit échte haar wordt aangebracht in
een uiterst dunne tweede huidlaag. Deze
wordt geplaatst op de kale plek. Het gevolg
is verblufend: U ziet geen verschil tussen
uw eigen- en aangevuld haar en daarmee is
uw kaalheid opgelost.
Met de systemen van het Veluws Haar
Instituut:
• krijgt u nieuw haar dat één geheel vormt
met eigen haar,
• behoudt u uw eigen haarkleur,
• kunt u ongestoord zwemmen, douchen,
fetsen etc,
• voelt u geen merkbaar verschil met
uw eigen haar,
• kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid,
• wordt u haarprobleem structureel opgelost
Het wordt gelukkig steeds gewoner om met
behulp van de moderne, medische techniek
ons uiterlijk te verbeteren. Of het nu gaat om
gebitscorrecties, ooglaserbehandelingen of
esthetische chirurgie. Een goed uiterlijk doet
immers wonderen voor het innerlijk. Dit
geldt ook voor uw haar.
U hoef haaruitval niet langer te accepteren.
Het Veluws Haar Instituut (V.H.I.) geef u
nieuw haar, zodat u zich weer prettiger voelt
over uw uiterlijk. U kunt bij ons kiezen voor
permanente of niet-permanente haarvervan-
gingssystemen waarmee u gewoon alles kunt
doen. Natuurlijk, comfortabel en discreet.
Het V.H.I. maakt gebruik van een unieke,
revolutionaire methode, waarmee u weer
haar terugkrijgt dat er net zo uitziet en net zo
aanvoelt als uw eigen haar.
Het is de missie van het Veluws Haar Insti-
tuut om de taboe rondom haarverlies om te
zetten in trotsheid op de nieuwe coupe! Daar
is nog een lange weg mee te gaan, maar we
zijn succesvol onderweg en onze tevreden
klanten zijn onze beste ambassadeurs.
Iedere keer weer horen wij hoeveel prettiger
en zelfverzekerder onze klanten weer door
het leven gaan met hun nieuwe haar:
“Ik snap niet waarom ik zo lang gewacht heb
om een oplossing voor mijn haarprobleem te
zoeken.”
“Ik heb het gevoel dat ik na jaren mezelf weer
ben.”
“Jarenlang keek ik angstig naar mijn haar of
het alsjeblief niet wéér dunner was geworden.”
“Ik voel me eindelijk weer lekker en doe ge-
woon wat ik wil doen met m’n nieuwe haar.’’
“Voor mij is het een grote opluchting dat ik nu
weer zonder gene in de spiegel kan kijken.’’
“Ik ben zo trots op mezelf, wat is dit mooi
geworden!”
Hoewel veel mensen vroeg of laat te maken krijgen met haaruitval is dit een onderwerp waar niet gemakkelijk over
gesproken wordt. Begrijpelijk, want dit is immers een heel persoonlijke kwestie. Maar het is ook jammer, wanneer dit
betekent dat mensen blijven rondlopen met een probleem waar vrij eenvoudig een oplossing voor gevonden kan worden.
(Advertorial)
Waarom zou u zich nog langer
onzeker voelen over uw haar?
Ook voor u heef het Veluws Haar Instituut een passende oplossing.
Door Edith de Wit
Vestiging Veluws Haar Instituut in Nunspeet
InstItuut APELDOORn
Hoofdstraat 218
7311 BG Apeldoorn
tel. 055-5763988
InstItuut nunsPEEt
F.A. Molijnlaan 145
8071 AE nunspeet
tel. 0341-424130
CORREsPOnDEntIE
Postbus 399
8070AJ nunspeet
WEBsItE:
www.echthaar.nl
E-MAIL:
info@echthaar.nl
#1AdvertorialVHIRegioGolf.indd 1 08-03-2007 15:13:06