You are on page 1of 28

Jaargang 2

nummer 19
12 november
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T
2008

05 20 23 25
Sport en voeding Afscheid Bob Pinedo Depressie en antidepressiva Skybox Martini Ziekenhuis

Extra service:
op internet worden de
Máxima opent nieuw Start CoRPS voor
betere behandeling
advertenties doorgelinkt
naar de eigen website
centrum Generation R chronisch zieken
Chronische ziekten komen met de vergrij-
zing en de voortschrijdende medische weten-
schap steeds meer voor. Om aan de nieuwe
Vrouwenhanden tellen vragen tegemoet te komen die het leven met

meer bacteriën een chronische ziekte met zich meebrengt,


heeft de Universiteit van Tilburg in samenwer-
Mensen dragen gemiddeld ongeveer 150 soor- king met het St. Elisabeth Ziekenhuis en het
ten bacteriën met zich mee op hun handpal- Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg het onder-
men. Vrouwen hebben bovendien meer soor- zoeksinstituut CoRPS opgericht: het Center of
ten bacteriën op hun handen dan mannen, Research on Psychology in Somatic diseases.
omdat hun huid minder zuur is. De missie van CoRPS is bijdragen aan een
betere behandeling van chronisch zieken.
Onderzoekers van de universiteit van Colora-
do hadden niet verwacht zo veel soorten bac- De onderzoekers van CoRPS werken op het
teriën aan te treffen. Op 102 handen van 51 Resultaten van Generation R zijn nu al van belang voor alle kinderen in Nederland. snijvlak van medische en gedragswetenschap-
proefpersonen vonden ze in totaal meer dan pen. Het onderzoek is gericht op het identifi-
4700 verschillende bacteriën. Maar vijf soor- Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima intensieve metingen blijken zo waardevol, dat ceren van chronisch zieken die extra risico
ten kwamen bij alle proefpersonen voor. De opent vanmorgen (woensdag 12 november) ervoor gekozen is alle deelnemende kinderen lopen en het aandragen van manieren om de
huid van vrouwen is volgens de onderzoekers het nieuwe onderzoekscentrum van Gene- rond de leeftijd van vijf jaar uit te nodigen zorg aan deze patiënten te verbeteren. Een
minder zuur dan bij mannen. Hierdoor kunnen ration R in het Erasmus MC-Sophia Kinder- voor een bezoek aan het onderzoekscentrum. van de belangrijkste onderzoeksthema’s is de
de bacteriestammen beter overleven. Boven- ziekenhuis in Rotterdam. Daarmee start een Om dit mogelijk te maken is het onderzoeks- invloed van het psychisch welbevinden van de
dien verschillen mannen en vrouwen ook in nieuwe fase in het grootschalige Generation centrum verbouwd. In de komende drie jaar patiënt op het verloop van de ziekte. Onder-
de hoeveelheid zweet, talg en het gebruik van R onderzoek: ‘Focus op 5’. wordt bij alle kinderen onderzoek gedaan naar zoek van CoRPS-medewerkers heeft al aange-
huidverzorging. Overigens is het niet schade- de longen en luchtwegen, het leervermogen toond dat klinische aandacht voor depressieve
lijk om zoveel bacteriën op de handen te heb- Alle kinderen van vijf jaar binnen Generation en de gedragsontwikkeling. Centraal staat de klachten van patiënten ten goede kan komen
ben. R worden uitgenodigd voor een uitgebreid vraag waarom het ene kind gezondheids- of aan zowel de kwaliteit van leven als de over-
vervolgonderzoek. Hiermee ontstaat nieuw gedragsproblemen ontwikkelt en het andere levingskansen van patiënten met hartfalen.
zicht op de factoren die van invloed zijn op niet. Resultaten van Generation R zijn nu al
de goede groei, ontwikkeling en gezondheid van belang voor alle kinderen in Nederland. Symposium
Mmax.nl
Kantoorinrichtingverhuur
van kinderen. De ongeveer 10.000 Rotter-
damse kinderen binnen Generation R zijn
De nieuwe onderzoeksfase ‘Focus op 5’ is
onder meer mogelijk gemaakt door het minis-
Op vrijdag 14 november organiseert CoRPS
een symposium over hart- en vaatziekenten
Laboratoriumstoelen nu tussen de twee en vijf jaar oud. Tijdens terie van VWS. Dit ministerie heeft hiervoor en depressie, de twee ziekten die wereldwijd
Projektmeubilair de zwangerschap zijn moeder en kind inten- in het kader van het jeugdbeleid 3,4 miljoen de grootste ziektelast met zich meebrengen.
s sief gevolgd via echo’s en vragenlijsten. De euro beschikbaar gesteld Sprekers zijn onder andere de hoogleraren
r Grati
bel voo fstoel Kenneth Freedland (Washington University
proe
in St. Louis) en Matthew Burg, Columbia
Meer ziekenhuizen met moslimgebedsruimten School of Medicine en Yale University. Het
symposium wordt gevolgd door de inaugurele
Steeds meer ziekenhuizen in Nederland rede van hoogleraar Medische Psychologie en
Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl openen een islamitische gebedsruimte waar Neuropsychologie Peter de Jonge.
patiënten, bezoekers en medewerkers zich
kunnen terugtrekken voor gebed. Onlangs ;nYbki_[l[ WWdX_[Z_d]leeh m[had[c[hi _d Z[ peh]0
werd ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
in Den Bosch een islamitische gebedsruim- &)&#-+''&&'
te officieel in gebruik genomen. Voor deze
gelegenheid reciteerde de heer Bouanani,
imam uit Den Bosch, een vers uit de Koran.
De gebedsruimte bevindt zich in de locatie
Groot Ziekengasthuis. De ruimte is ingericht
met gebedskleedjes, een koran, een kompas
om de richting van het gebed te bepalen, een
Een islamitische gebedsruimte voorziet in een ruimte om zich te wassen voor het gebed en
behoefte. een kast om de schoenen in op te bergen. BZi]Zijc^Z`ZK^iVb^cZ8CKGZX]ih]jae EV``Zi
kVcb^_ckV`WdcY]ZZ[ijbZZgoZ`Zg]Z^Y^c]VcYZc
C[[h_d\ehcWj_[efmmm$l_jWc_d[9DL$db

Moe? Weinig energie? Winterdip?


WWW.DOEHETLICHTAAN.NL
-DAGE
E
60 N Slaap beter
De facilitaire
-T
E. UNIEK

60 Voel je energieker
EVR

Verbeter je stemming zorgondersteuner


EDE

dagen
TI

N H
EI
DSGARA

www.isshospitalservices.nl
Functionele stoelen en banken Mobiele lichttherapie met zonnekracht
Tel: 030 - 24 24 800
www.medifix.nl - tel. 013-5111111
Nummer 19
12 november 2008 2 Actueel

Koningin opent nieuw


Colofon
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.
Martini Ziekenhuis Hongerwinter heeft
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
sporen nagelaten op
Redactie: Gouda Media Groep B.V.
De Ziekenhuiskrant
genetisch materiaal
Eindredactie: Marja den Otter Voor het eerst hebben wetenschappers aan-
getoond dat de omstandigheden in de baar-
Opmaak: Gouda Media Groep B.V. moeder levenslang veranderingen in het
Afdeling vormgeving genetisch materiaal teweeg kunnen brengen.
Fotografie: Gouda Media Groep B.V. Bij zestigers die tijdens de Hongerwinter zijn
verwekt vonden zij een andere moleculaire af-
Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland stelling van een gen dat de groei beïnvloedt.
Verspreiding: DistriQ Amsterdam Hare Majesteit de Koningin opent vrijdag 12 decem- De onderzoekers van het Leids Universitair
ber in Groningen het nieuwe Martini Ziekenhuis. Het Medisch Centrum (LUMC) publiceerden hier
Redactie-adres: Crabethstraat 38 D ziekenhuis is gebouwd volgens de IFD-methode; In- vorige week over in Proceedings of the Natio-
2801 AN Gouda dustrieel, Flexibel en Demontabel, waardoor het kan nal Academy of Sciences samen met collega’s
T (0182) 322456 worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen in van Columbia University.
E redactie@ziekenhuiskrant.nl de zorg. Het duurzame en energiezuinige gebouw is
ontworpen en ingericht volgens het concept van Hea- Tijdens de Hongerwinter (1944-1945) kampte
Advertentieverkoop: ling environment: een omgeving waarin mensen zich het westen van Nederland met voedseltekort.
Gouda Media Groep B.V. prettig voelen. Dat heeft vooral te maken met het ge- Nu blijkt dat de geringe voedselinname van
T (0182) 322 451 bruik van veel (dag)licht en kleur, de logische inde- de moeders die in die tijd zwanger werden,
E info@ziekenhuiskrant.nl ling en de aandacht voor ontspanningsmogelijkheden. het genetisch materiaal bij prille embryo’s
Mw. Anneke de Pater In het nieuwe ziekenhuis zijn acute en planbare zorg heeft veranderd. Ruim zestig jaar later is dat
van elkaar gescheiden. Daarnaast zijn specialismen nog waarneembaar. Het gaat niet om verande-
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke die veel met elkaar te maken hebben, bij elkaar in de ringen van de genetische code, maar om een
zorg is samengesteld, kan geen van betrokken buurt gehuisvest. Zo is de zorg voor de patiënt beter andere moleculaire afstelling van die code die
partijen aansprakelijk worden gesteld voor even- georganiseerd. vertelt of een gen aan of uit staat. Dit wordt
tueel voorkomende fouten. epigenetica genoemd. De epigenetische code Zestigers kunnen nu nog de gevolgen ondervinden van
bepaalt of een gen ‘aan’ of ‘uit’ staat. Een het gebrek dat ze als embryo leden.
Eén gen, twee eiwitten gen dat ‘uit’ staat, is verpakt in methylmole-
culen. De onderzoekers vergeleken de mate is of de gevonden epigenetische verande-
Eén gen, dat codeert voor twee, volledig ver- van methylering van een stukje DNA, het gen ring een ‘litteken’ is op het DNA vanwege
schillende eiwitten. Dat druist in tegen de IGF2, van mensen die in de Hongerwinter ver- het voedselgebrek, of een gerichte aanpas-
klassieke genetica, die stelt dat er bij elk gen wekt zijn, met dat van hun broers en zussen. sing aan die voedselschaarste.” Onderzoe-
één uniek eiwit hoort. Onderzoekers van het Ze kozen dit gen omdat het een belangrijke ker dr. Bas Heijmans: “Epigenetica zou wel
UMC St Radboud in Nijmegen hebben zo’n rol speelt tijdens de groei in de baarmoeder. eens een mechanisme kunnen zijn waarmee
afwijkend gen, een zogenoemd fusiegen, Zestigers die tijdens de Hongerwinter verwekt een individu zich snel aanpast aan verande-
ontdekt, samen met het National Institute of waren, hadden minder methylmoleculen op rende omstandigheden. Veranderingen in de
Deafness and other Communication Disor- het IGF2-gen dan hun broers en zussen. Voor DNA-volgorde ontstaan toevallig en het duurt
ders (Rockville, USA) en het Centrum voor hongerwinterkinderen die pas tijdens de latere generaties voordat een gunstige mutatie zich
Lezersservice Biotechnologie (Sfax, Tunesië). Het gaat om stadia van de zwangerschap te maken hadden verspreidt in de populatie. Dan is zo’n tijde-
Algemene servicevragen: het LRTOMT-gen dat, als het gemuteerd is, tot gekregen met de voedselschaarste, gold dit lijke schaarste misschien al lang weer voor-
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; doofheid leidt. Ze publiceerden deze vondst niet. Zij hadden bij de geboorte wel een lager bij. Het zou kunnen dat de stofwisseling bij
telefoon (0182) 322 456 of mail naar: in het vooraanstaande wetenschappelijke tijd- gewicht dan hun broers en zussen, maar het hongerwinterkinderen zuiniger is afgesteld,
info@ziekenhuiskrant.nl schrift Nature Genetics. IGF2-gen was bij hen niet anders ‘verpakt’. gestuurd door epigenetische veranderingen”.
Blijkbaar is de epigenetische code vooral be- Dat kan verklaren waarom hongerwinterkin-
Abonnementen In bacteriën en virussen zijn fusiegenen al- invloedbaar in het prille stadium van de zwan- deren vaker te maken krijgen met overgewicht
adres: Crabethstraat 38-D gemeen, bij de mens is LRTOMT één van de gerschap. en hart- en vaatziekten. Dit onderzoek is mede
2801 AN Gouda weinige tot nog toe bekende genen van dit mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hart-
Tel: (0182) 322 456 type. Een onderzoeksgroep van het UMC St Zuiniger afgesteld stichting en het Europese onderzoeksnetwerk
info@ziekenhuiskrant.nl Radboud, onder leiding van dr. Hannie Kre- Prof. dr. Eline Slagboom: “De volgende vraag LifeSpan.
Prijzen: per half jaar 42,40 euro mer, vond het LRTOMT-gen, dat een zeldzame
per jaar 74,20 euro vorm van doofheid veroorzaakt. Dit gen bleek
twee reading frames te hebben. Het reading Aandacht voor hersentumoren
Redactie/tips: frame (leesraam) is het stuk van een gen, dat
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of als mal voor RNA fungeert en de daadwerke-
een persbericht kunt u mailen naar lijke code voor een eiwit bevat. Gebruikelijk
redactie@ziekenhuiskrant.nl is één reading frame per gen. De twee reading
De redactie houdt zich het recht voor om artike- frames van LRTOMT zijn ongeveer even lang
len niet te plaatsen of in te korten. en overlappen elkaar gedeeltelijk. Er ontstaat
één RNA, waarvan twee totaal verschillende
Verspreiding: eiwitten afgelezen worden. De onderzoe-
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld kers noemden deze eiwitten LRTOMT1 en
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen LRTOMT2.
in Nederland. Daarnaast wordt de krant toege-
stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hij Evolutie
aan leveranciers en betrokkenen verzonden. De onderzoekers hebben de evolutie van het
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. LRTOMT-gen bekeken. Zo hebben muizen
twee afzonderlijke genen voor LRTOMT1 en
Webkrant: LRTOMT2, die naast elkaar liggen. Het is aan-
De webkrant is op de avond vóór het verschijnen nemelijk dat in de loop van de evolutie deze
van de papieren krant beschikbaar op twee genen bij primaten, waaronder de mens,
www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden gefuseerd zijn; vandaar de naam fusiegen. Het
enkele pagina’s dagelijks ververst. evolutionaire voordeel daarvan zou kunnen
zijn, dat de synthese van de twee eiwitten, die
Komende verschijningsdata 2008: allebei (onder meer) voorkomen in de haar- Stichting STOPhersentumoren.nl organiseerde op 1 november voor het eerst in Nederland de Walk4Brains, waar-
Tweewekelijks. Klik op: cellen van het slakkenhuis in het binnenoor, bij 165 deelnemers wandelden voor meer aandacht en geld voor onderzoek naar hersentumoren. Opmerkelijk
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning gelijktijdig gereguleerd kan worden. De evo- was dat deelname internationaal was, België en Zwitserland waren ook vertegenwoordigd. Op de foto hersen-
lutionaire ontwikkeling van dit gen geeft aan, tumorpatiënt Marjan Groeneweg, neemt na twaalf kilometer te hebben gelopen met een rollator de medaille in
Bezorging: hoe genetisch materiaal in hogere organismen ontvangst van Alfred Schreuder, Vitesse voetballer, die zelf twee jaar gelden zijn zesjarige dochtertje verloor aan
Bezorgklachten kunt u mailen naar complexer kan worden, zonder dat genen in de gevolgen van een hersentumor. Het evenement heeft nu al ruim 8.000 euro opgebracht. De verwachting is dat
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456 aantal toenemen. dit bedrag zal oplopen. Voor meer informatie: www.STOPhersentumoren.nl
Nummer 19
Actueel 3 12 november 2008

Oogzorgnetwerk uitgeroepen tot Zorgonder-


Allochtonen met neming van het jaar 2008
kinderwens naar land Het Oogzorgnetwerk is de Zorgonderneming
van het jaar 2008. De jury spreekt van een
‘ambitieus en innovatief initiatief’. Het Oog-
zoeken waardoor de spreekuurvervuiling af-
neemt en de oogartsen meer tijd krijgen voor
de core business.

van herkomst zorgnetwerk is een samenwerkingsverband


tussen afdelingen oogheelkunde van verschil-
lende ziekenhuizen met als doel de kwali-
Zes oogafdelingen
In het netwerk werken nu zes oogafdelingen
Tweederde van de Turkse stellen die zwanger tatieve oogheelkundige zorg in Nederland samen, namelijk van Het Oogziekenhuis Rot-
willen worden, gaat voor advies en behande- te verbeteren. Door de samenwerking is de terdam, het Sint Franciscus Gasthuis in Rot-
ling terug naar Turkije. Marokkaanse stellen medische en servicekwaliteit verbeterd en zijn terdam, de Reinier de Graaf Groep in Delft,
winnen advies in bij artsen in Marokko. De belangrijke innovaties ontstaan. het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den
stellen begrijpen de behandeling in Nederland IJssel en twee franchisenemers het Slingeland
niet en vertrouwen hun arts niet. Belangrijkste De winnaar is door de jury uit bijna twintig Ziekenhuis in Doetinchem en het Deventer
oorzaak is dat de arts onvoldoende rekening serieuze kandidaten gekozen. De juryleden Ziekenhuis. De verwachting is dat het net-
houdt met de culturele waarden van de alloch- waarderen vooral dat Het Oogzorgnetwerk werk, dat naar landelijke dekking streeft, in
tone paren. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. echt ondernemend bezig is en risico durft te 2010 is uitgegroeid tot circa twintig partners.
De inzet van migrantenvoorlichters kan een nemen. De opbrengst die het netwerk gaat Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het
oplossing bieden. genereren, wordt geïnvesteerd in het netwerk Oogziekenhuis Rotterdam om de kwalitatieve
en vloeit daarmee terug naar de partners en oogzorg in Nederland te verbeteren. De Zor-
TNO heeft onderzoek gedaan onder twintig patiënten. Daarnaast is de jury zeer te spreken gonderneming van het jaar is een initiatief
huisartsen en gynaecologen. Ook zijn 105 over de samenwerking met en kennisuitwisse- van Zorgmarkt, platform voor marktwerking
Turkse, Marokkaanse en Nederlandse mannen ling tussen de partners in de verticale ketens en ondernemen. De prijs wordt jaarlijks toe-
en vrouwen bevraagd die behandeld worden (optometristen, apothekers, opticiens, thuis- gekend aan een zorgproject dat hoog scoort op
voor vruchtbaarheidsproblemen. Turkse en zorg) en over de goede taakdifferentiatie. Op vijf criteria: betekenisvolle omvang, patiënt-
Marokkaanse paren begrijpen de reden van basis van protocollen, scholingsprogramma’s georiënteerd, efficiencyverhogend, innovatief
hun onvruchtbaarheid vaak niet, weten niet en intensieve samenwerking met (interne) op- en overdraagbaar. De jury bestaat uit de redac-
wat hun vooruitzichten zijn op zwangerschap tometristen, werkt Het Oogzorgnetwerk aan tie van het magazine Zorgmarkt.
en snappen de gekozen behandeling niet. Art- verhoging van de kwaliteit van de vooronder-
sen denken dat dit door het slecht beheersen
van de Nederlandse taal komt. Uit het onder-
zoek van TNO blijkt echter dat met name het Medisch Spectrum Twente scoort goed op
onbegrip voor culturele waarden zorgt voor gebied van behandeling van reuma
de communicatieproblemen met de arts. Het
belang dat veel allochtonen - mannen meer In een groot vergelijkend onderzoek tussen het onderzoek werden zeventig klinieken uit
dan vrouwen - hechten aan behandeling van reumacentra uit de hele wereld scoort het 25 landen met elkaar vergeleken. In elke kli-
een vrouw door een vrouwelijke arts is daar Allochtonen met een kinderwens voelen zich niet altijd Reumacentrum Twente van het Medisch niek werd bij honderd willekeurige reuma-
slechts een voorbeeld van. Zo ervaren Turkse begrepen door Nederlandse artsen. Spectrum Twente in Enschede als één van de patiënten gekeken naar de resultaten van hun
en Marokkaanse vrouwen een gynaecolo- allerbeste klinieken. behandeling. Zo bleek dat reuma bij patiën-
gisch onderzoek als zeer pijnlijk en voelen ze in Turkije. Dat doen zij vaak parallel aan de ten uit Medisch Spectrum Twente gemiddeld
schaamte. Nederlandse vrouwen hebben daar behandeling in Nederland. Meestal weet de De resultaten van het zogenoemde QUEST- veel beter tot rust was gebracht dan bij bij-
veel minder moeite mee. Marokkaanse man- Nederlandse arts daar niets van. Sommige RA onderzoek zijn deze week door een inter- voorbeeld patiënten uit Engeland, Duitsland
nen vragen zich af of de behandeling in over- verzekeraars betalen de behandelingen die nationale groep wetenschappers gepresenteerd of Canada. Ook andere centra uit Nederland
eenstemming is met hun religie en vertrouwen in Turkije plaatsvinden en doen zo een dub- op het jaarlijkse congres van de American scoorden gemiddeld goed.
er niet op dat een Nederlandse arts daar vol- bele investering. Migrantenvoorlichters zijn College of Rheumatology in San Francisco. In
doende rekening mee houdt. getraind om voorlichting te geven over ge-
zondheidsonderwerpen en over opvoeding en
Dubbele behandeling kunnen een uitstekende brugfunctie vervullen Kinderen schrijven boek over diabetes
Tweederde van de Turkse paren zoekt daarom tussen artsen en patiënten bij medische behan-
hulp in Turkije voor behandeling van hun delingen. Ze kunnen het begrip tussen arts en Actrice Izaira Kersten neemt vandaag, korte ervaringsverhalen staan er zelfverzon-
vruchtbaarheidsproblemen. Omdat zij meer patiënt verbeteren waardoor behandelingen 12 november, het boek ‘Meet, weet, spuit, nen verhalen, interviews, medische feitjes
vertrouwen hebben in de Turkse gezondheids- beter worden uitgevoerd en dubbele behande- vreet. D8 en de rest’ in ontvangst. Dit is het en survivaltips in het boek. Het boek wordt
zorg of omdat zij zich beter begrepen voelen lingen worden voorkomen. eerste boek voor en door kinderen met dia- gepresenteerd door de auteurs en andere kin-
betes. Het wordt gepresenteerd aan de voor- deren met diabetes in het Sint Lucas Andreas
avond van Wereld Diabetesdag. Ziekenhuis in Amsterdam. Zij volgen deze
Meer aandacht voor preventie veneuze middag een workshop in dans, toneel en
Kinderen met diabetes ondervinden dage- kostuums maken, onder leiding van onder
trombose kan sterfte terugdringen lijks hinder van hun ziekte. Vanwege hun andere actrice Izaïra Kersten, zelf diabetes-
Er moet meer aandacht komen voor de pre- tisch doen afnemen. Daarnaast pleit Reitsma medicatie, maar ook omdat de omgeving patiënt, ambassadeur van het Diabetes Fonds
ventie en behandeling van veneuze trombose. voor een gecoördineerde aanpak van de oor- vaak niet begrijpt wat diabetes is en hoe het en bekend van het theaterstuk ‘Suiker’ en het
Dat is de oproep van prof.dr. Reitsma van het zaken, preventie en behandeling van trom- is om daarmee te leven. Met dit boek willen boek ‘Suiker Werken’.
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in bose. Dat kan heel goed vanuit het Einthoven de kinderen aandacht vragen voor hun ziekte. N.a.v. ‘Meet, weet, spuit, vreet. D8 en de rest’, onder
zijn oratie die hij vrijdag 31 oktober uitsprak. Laboratorium voor Experimentele Vasculaire Het beschrijft nare, verdrietige ervaringen, redactie van Christine Dedding, Uitgeverij Thoeris,
Wereldwijd sterven er nu nog jaarlijks twee Geneeskunde - een recent opgerichte multi- maar ook rare en grappige situaties. Naast Amsterdam,128 pagina’s, prijs: 14,95 euro.
miljoen mensen direct of indirect aan veneuze disciplinaire werkplaats in het LUMC - waar
trombose, waarvan 5.000 in Nederland. Betere onderzoekers en artsen vanuit verschillende
voorlichting over veneuze trombose aan risico- disciplines gezamenlijk wetenschappelijk on-
groepen en een gecoördineerde aanpak van derzoek verrichten naar onder andere trom-
behandeling en onderzoek moet dit aantal bose. Dit bouwt voort op een lange Leidse
drastisch terugdringen. De oproep van Reits- traditie in het stollingsonderzoek die al geleid
ma valt samen met de ‘call to action’ van de heeft tot de identificatie van belangrijke erfe-
Amerikaanse Surgeon General met dezelfde lijke en niet-erfelijke risicofactoren zoals fac-
boodschap enkele weken geleden. tor V Leiden.

Veneuze trombose en longembolie zijn slui- Actie


pende ziekten. Zij treden plotseling op in De hoogste gezondheidsautoriteit in de Ver-
ogenschijnlijk gezonde mensen. Onderzoe- enigde Staten, de Surgeon General, deed
kers vonden al eerder dat veneuze trombose enkele weken geleden eenzelfde oproep. Zijn
vaker optreedt bij patiënten die een erfelijke belangrijkste boodschap is de bestaande ken-
stollingsafwijking dragen en in een risicositua- nis over trombose en longembolie nu om te
tie verkeren, zoals een lange vliegreis of een zetten in actie. Meer dan 600.000 Amerikanen
chirurgische ingreep. Betere antistolling is krijgen jaarlijks veneuze trombose, 100.000
dan ook van groot belang, net zoals een be- van hen overlijden jaarlijks aan de gevolgen
tere risicoprofilering van mogelijke patiënten. hiervan. Door betere voorlichting valt een
Voorlichting aan risicogroepen op basis van grote gezondheidswinst te behalen.
deze kennis kan het aantal patiënten dras-
Nummer 19
12 november 2008 4 Advertentie

Nieuw:
Ensure TwoCal
®

Extra power voor


patiënten

®
Ensure TwoCal is een complete, energierijke drinkvoeding in een pakje, verkrijgbaar
in drie heerlijke smaken (vanille, aardbei en banaan). Eén verpakking van 200 ml
bevat maar liefst 400 calorieën, 17 gram eiwit, 28 essentiële vitaminen en mineralen
en prebiotica voor een verbeterde darmwerking.1-7
®
Ensure TwoCal levert een bijdrage aan het herstel van mensen die door ziekte,
operaties, slikproblemen of andere oorzaken extra voedingsstoffen nodig hebben.
®
Ensure TwoCal – uw keuze bij ondervoeding.
Referenties: 1. Bengmark S. et al. JPEN 1995;
19: 410-415 2. Gibson, GR et al. Journal of
Nutrition 1995; 125: 1401-1412 3. Reilly, K.J, et al.
Clinical Nutrition 1993; 12, 1: s97-105 4. Mortensen
P.B. et al. Scand. J. Gastroenterol. Suppl. 1996;
216: 132-148 5. Bouhnik, Y et al. Journal of
Nutrition 1999, 129: 113-116 6. Chen H.L. et al
Nutri. Res. 2000; 12: 1725-1733 7. Whelan K. et al.
J. Hum Nutri Dietet 2001; 14: 423-433. Abbott Nutrition, Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp, Tel. +31 (0)88 82 22 439 www.abbottnutrition.nl A Promise for Life
Nummer 19
Voeding 5 12 november 2008

Broccoli ook bij bewaren gezond


Voeding voor kinderen Broccoli en andere koolsoorten produceren groep Tuinbouwketens van Wageningen Uni-

die veel sporten glycosynolaten, gezondheidsbevorderende


stoffen die vooral darmkanker zouden tegen-
gaan. Deze stoffen zitten ook nog in de kool
versiteit, een van de auteurs van het weten-
schappelijke artikel. “De variatie aan gezonde
stofjes in broccoli is groot. Wij hebben een
als die enige tijd bewaard is. Maar dan moet techniek ontwikkeld om met die variatie om
de broccoli bij een lage temperatuur en een te gaan.” De onderzoekers waren verrast dat
hoge CO2-concentratie worden bewaard, niet alle gezonde stoffen in concentratie af-
stellen Wageningse tuinbouwkundigen bin- nemen tijdens het bewaren en dat enkele zelfs
nenkort in het Journal of the Science of Food toenemen. “De meting kan groentetelers hel-
and Agriculture. pen om kwaliteitsgaranties te geven op hun
broccoli. Ze kunnen dan zeggen: de kool is op
“Niemand wist nog wat bewaring doet met die manier bewaard, dus zitten er nog veel ge-
gezondheidsbevorderende stofjes in kool”, zonde stoffen in”, aldus Albert Sikkema.
zegt prof. Olaf van Kooten van de leerstoel-

Een goede voeding is onmisbaar voor het leveren van goede prestaties.

Jeugdsport in Nederland staat vaak in het als coaches en sportende kinderen. Hoewel
teken van het stimuleren van sport en talent- men op basis van studies kan stellen dat een
ontwikkeling. Als gevolg van beperkte weten- intensieve belasting geen negatieve gevolgen
schappelijke data zijn er voor jeugdsporters heeft voor de groeiontwikkeling van het jonge
weinig concrete voedingsaanbevelingen kind, is het de vraag of het wenselijk en zinvol
geformuleerd. Vaak wordt volstaan met de is dat jonge kinderen al intensief trainen. Hun
richtlijnen goede voeding. Er zijn echter ver- prestaties op latere leeftijd hangen hier niet
schillende voorbeelden te noemen waarbij altijd van af. Een punt van zorg bij sporten zo-
deze globale adviezen niet afdoende zijn. Een als judo en turnen is vaak het streven naar een
individueel advies is dan de oplossing. Daarbij bepaald gewicht. Het uitkomen in een lagere
spelen het doel van de sporter, de leeftijd, de gewichtsklasse bij judo kan een wedstrijd-
groeisnelheid, het gewicht, de trainingbelas- voordeel opleveren. Maar kinderen zijn in de
ting en de frequentie een belangrijke rol. Op groei en dan is snel afvallen voor een wed-
de studiedag ‘Voeding voor jeugdige sporters: strijd niet aan te raden. Turnsters staan vaak
simpel of complex?’ van de Vereniging Sport- op een streng voedingsregime omdat ze niet te De variatie aan gezonde stofjes in broccoli is groot.
diëtetiek Nederland in september is hier aan- zwaar mogen worden. Dit kan een grote belas-
dacht aan besteed. ting vormen als de kinderen geen juiste voe-
dingsbegeleiding hebben. Naast voldoende Noten en vis bij diabetes type 2
Veel intensief sportende jongeren hebben energie inname voor groei, ontwikkeling en
te kampen met problemen zoals een gebrek het leveren van prestaties, moeten de verschil- Voldoende lichaamsbeweging, een gezond Desondanks blijven noten gezond omdat ze de
aan energie tijdens de training, algehele ver- lende nutriënten in voldoende hoeveelheden gewicht, het consumeren van veel groente, gezonde onverzadigde vetzuren bevatten. Ook
moeidheid, gewichtsproblemen en het missen in de voeding aanwezig zijn. Tot slot is vocht fruit en vezels en matig zijn met vet leiden vis is bijzonder rijk aan gezonde vetzuren, de
van de warme maaltijd. Een goede voeding is een belangrijk aandachtspunt omdat kinderen voor de diabetespatiënt tot een behoorlijke zogenaamde omega-3 vetzuren. Dit essentiële
onmisbaar bij de preventie en ook bij het leve- sneller uitdrogen dan volwassenen. Kijk voor gezondheidswinst, zo blijkt uit onderzoek. vetzuur verlaagt net zoals noten de hoeveel-
ren van betere prestaties. Dit wordt vaak nog meer informatie op: www.sportdietetiek.nl Bovendien helpt het om de kans op complica- heid vetten in het bloed en daarmee ook het
niet voldoende onderkend door zowel ouders ties te verlagen. risico op hart- en vaatziekten. Voor mensen
die geen vis willen eten zijn visolie capsules
Gelukkig kan gezond eten ook lekker zijn, aan te raden volgens de resultaten van een
Nieuwe chocolade van kamelenmelk want enkele maanden geleden werd een onder- recent onderzoek dat in de Lancet, augustus
zoek gepubliceerd waaruit blijkt dat het dage- 2008, zijn gepubliceerd. Bij een groep van
Kamelenmelk is de laatste tijd veel in het kamelenmelk sinds deze week verkrijgbaar. lijks gebruik van een handjevol noten zoals 7.000 patiënten met hart- en vaatziekten, die
nieuws. Ook in Nederland kun je kamelenmelk De fabrikant verwacht dat het product ook walnoten, amandelen, hazelnoten, macada- naast een standaard behandeling vier jaar lang
kopen. In Dubai brengt een bedrijf nu choco- populair zal worden bij toeristen. Een aantal mia’s en cashewnoten en daarnaast pinda’s visolie capsules gebruikten, werd de kans op
lade bereid met kamelenmelk op de markt. proevers sprak in de krant ‘Gulf News’ van heel gezonde effecten heeft op zogenaamde ziekenhuisopname én de kans op sterfte met
een intense smaak. Sommigen vonden de cho- bloedvetten, de triglyceriden. Hierdoor daalt acht procent verlaagd. Visolie capsules in
Kamelenmelk zou een heilzame werking colade zoeter dan chocolade bereid met koe- het risico op hart- en vaatziekten. Bovendien Nederland bevatten volgens onderzoek van
hebben voor patiënten met diabetes, colitis melk. De nieuwe chocolade past in het beleid stabiliseren noten de bloedsuikerspiegels na de Consumentenbond geen tot nauwelijks gif-
ulcerosa en de ziekte van Crohn. Ook baby’s van de regering van de Emiraten om de eigen een maaltijd. Noten staan bekend als calorie- stoffen (dioxines) en de olie is zo min moge-
met een koemelkallergie zouden baat heb- cultuur en de tradities van het schiereiland te bommen en juist bij diabetes is het belangrijk lijk bewerkt.
ben bij kamelenmelk. In kamelenmelk zit bewaren. De chocolade heeft de naam ‘Al- erop te letten dat er geen overgewicht ontstaat.
namelijk geen eiwit bèta lacto globuline, dat Nassma’ gekregen. Dat betekent lichte, aan-
koemelkallergie veroorzaakt. In de Verenig- genaam koele bries.
de Arabische Emiraten is de chocolade van Borstvoeding, overgewicht en astma
Borstvoeding wordt geassocieerd met ver- den gedurende de hele onderzoeksperiode van
scheidene gunstige effecten op de gezondheid nul tot acht jaar dan kinderen die geen borst-
van kinderen. Zo zou er onder borstgevoede voeding hadden gekregen. Het blijvend lagere
kinderen minder vaak overgewicht en astma risico op het ontwikkelen van astma werd ge-
voorkomen dan onder niet borstgevoede kin- vonden zowel bij kinderen van allergische als
deren. De resultaten van deze studies zijn niet allergische ouders. Borstgevoede kinderen
echter vaak tegenstrijdig en ook de relatie hadden ook minder vaak overgewicht gedu-
blijft onduidelijk. Aan de Universiteit Utrecht rende de kindertijd. Dit wordt waarschijnlijk
is hier opnieuw onderzoek naar gedaan. veroorzaakt door een lagere gewichtstoename
in het eerste levensjaar. De resultaten van dit
Voor deze studie werd gebruik gemaakt van promotieonderzoek zijn in overeenstemming
gegevens uit de Preventie en Incidentie van met de huidige aanbevelingen voor zuige-
Astma en Mijt Allergie (PIAMA) studie. Dit lingenvoeding. Een hoge gewichtstoename
is een grote Nederlandse studie waarin kinde- tijdens het eerste levensjaar, vooral bij niet
ren gevolgd zijn vanaf de geboorte tot de leef- borstgevoede kinderen, zou meer aandacht
tijd van acht jaar. Daaruit kwam naar voren moeten krijgen met het oog op de preventie
dat kinderen die ten minste zestien weken van overgewicht onder kinderen tot acht jaar.
Kamelenmelk zou een heilzame werking hebben voor patiënten met diabetes borstvoeding kregen, minder vaak astma had-
Nummer 19
12 november 2008 6 Advertentie

Werken
in de
ZORG
Zoek een baan die bij je past!
Hèt uitzend- en detacheringbureau
voor de zorg.
De zorg heeft vandaag de dag zelf ook nogal

eens een helpende hand nodig. Care4Care voor-

ziet hierin met haar netwerk van gemotiveerde

Verpleegkundigen en Verzorgenden IG die van

afwisseling houden. Als medewerker van Care-

4Care kun je rekenen op persoonlijke aandacht en

Dudokplein 214 coaching, als dat nodig is. Bovendien bieden we


3315 KH Dordrecht
078 6309292 uitstekende arbeidsvoorwaarden, interne opleiding
www.continuecare.nl
en zelfs optie op een leaseauto. Lijkt de uitdaging

van het werken in verschillende zorginstellingen

je wel wat? Kom dan eens langs op onze website

voor alle mogelijkheden of bel voor een afspraak.

Dan maken we graag kennis met je in Rotterdam.

Care4Care.nl

Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn.


PlusZend biedt jou:
Zinvol, gezellig en verantwoordelijk
werk op de dagen die jij wilt.

Er is een ruime keus aan functies.


Denk ook aan:
Praktijkervaring opdoen tijdens je studie in
de zorg en/of welzijn sector.

Kortom een baan die bij jou past!


www.pluszend.nl
Capelle aan den IJssel: 010-4507266
Gouda: 0182-547015
Woerden: 0348-499053
Zoetermeer: 079-3310437
Nummer 19
Werken in de Zorg 7 12 november 2008

Beroep in Beeld Opleiding NKI-AVL


voldoet aan eisen CZO
Mensen in de zorg

Het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) Tjitte Alkema is


heeft bekend gemaakt dat het Nederlands onlangs in dienst ge-
Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek treden bij de NVZ
Ziekenhuis (NKI-AVL) als een van de eerste vereniging van zie-
ziekenhuizen in het land de erkenning voor de kenhuizen als mana-
opleiding tot Oncologieverpleegkundige heeft ger Kwaliteit en Ar-
gekregen. Op woensdag 29 oktober hebben beid. Alkema (46) is
Mariet Crijns en Christine Holtkamp, afdeling de opvolger van Hans
Opleiding en Ontwikkeling tijdens een feeste- Schirmbeck, die op
lijke bijeenkomst de erkenning in ontvangst 1 juni overstapte naar
genomen. Deze erkenning is volgens de nieu- adviesbureau Market Concern. Alkema,
we systematiek van het CZO. die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
algemene economie studeerde, was sinds
De opleiding tot oncologieverpleegkundige 2005 hoofd van het Onderwijs Service
van het NKI-AVL wordt verzorgd voor zowel Centrum aan de Economische Faculteit
verpleegkundigen uit het NKI-AVL als voor van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
verpleegkundigen van vijftien andere zieken- Daarvoor was hij in verschillende functies
huizen in het hele land. De erkenning is een werkzaam bij de CNV Bedrijven Bond. De
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van laatste drie jaar bekleedde hij de positie van
hoogstaande verpleegkundige oncologische directeur maatschappelijke en vakbonds-
zorg. De verpleegkundigen die al zijn opge- politieke aangelegenheden bij deze bond.
Marjan Weijers (rechts) doet dit werk samen met haar collega Nina van der Klugt. Nina komt in de Ziekenhuis- leid en nog worden opgeleid kunnen met trots Bij de NVZ wordt Alkema eindverantwoor-
krant van 26 november aan het woord en belicht dan andere aspecten van dit werk. hun behaalde resultaten laten zien. Alle ver- delijk voor de voorbereiding en uitvoering
pleegkundigen van het NKI-AVL zullen in de van het branchebeleid op het gebied van
Naam: Marjan Weijers-Kleijn In welke ziekenhuizen heeft u ge- komende vijf jaar een CZO erkend diploma in arbeidsmarkt (waaronder de Cao Zieken-
Leeftijd: 48 jaar werkt? ontvangst nemen. Een commissie bestaande huizen), kwaliteit en veiligheid.
Opleiding: Verpleegkundige A en “Mijn opleiding tot verpleegkundige A heb ik uit vertegenwoordigers van de beroepsvereni-
Recovery-opleiding in Haarlem gevolgd, waar ik na mijn diplo- ging, de opleidingsinstituten en de werkgevers
Afdeling: OK mering nog enkele jaren heb gewerkt. Na zes- heeft de opleiding beoordeeld. Zij hebben be- Dr. Thea Vliet
Beroep: Pijnverpleegkundige / Ver- tien jaar in andere branches werkzaam te zijn paald dat de opleiding aan alle kwaliteitseisen Vlieland, onder-
koeververpleegkundige geweest ben ik via een uitzend- en detache- van het CZO voldoet. Els Wardenaar, alge- zoeker in het Leids
Ziekenhuis: Diaconessenhuis Leiden ringbureau weer in de zorg gaan werken. Na meen secretaris van het CZO, vertelt: "Het Universitair Medisch
drie jaar orthopedie/chirurgie in het Spaarne NKI-AVL heeft als een van de eerste vier zie- Centrum (LUMC),
Kunt u een omschrijving geven van uw Heemstede ben ik sinds 2002 werkzaam in het kenhuizen een erkenning gekregen volgens de heeft vorige week
beroep? Diaconessenhuis Leiden. Ik ben gestart op de nieuwe erkenningsystematiek. Een prachtige in San Francisco de
“De laatste jaren is de belangstelling voor afdeling Orthopedie/Chirurgie maar heb na prestatie!" prestigieuze Dis-
pijnbestrijding toegenomen. Als pijnverpleeg- twee jaar de switch gemaakt naar de verkoe- tinguished Scholar
kundige richt ik mij op de perioperatieve verkamer en de opleiding tot verkoeverver- Award ontvangen.
pijnbestrijding van de patiënt. Verantwoorde pleegkundige gevolgd. Ik werk nu vier jaar Isala klinieken als Deze prijs werd uit-
pre– en postoperatieve pijnbestrijding levert met veel plezier als verkoeververpleegkun- opleidingsziekenhuis gereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst
een belangrijke bijdrage in het genezings- dige op de OK en ben sinds januari 2007 ook van de Association of Rheumatology
proces, vermindering van complicaties en als pijnverpleegkundige actief.” Sinds de komst van het opleidingsfonds wordt Health Professionals wegens Vliet Vlie-
een verkorte opnameduur van de patiënt. Als de verdeling van opleidingsplaatsen voor lands jarenlange verdiensten op het ge-
verkoever-pijnverpleegkundige word je dage- Welke eigenschappen heeft iemand medisch specialisten tussen academische en bied van reumatologie. Vliet Vlieland is
lijks met de pijn na een operatie geconfron- nodig om dit werk te kunnen doen? algemene ziekenhuizen meer bepaald door de enige Europese aan wie dit jaar een
teerd. Het geven van adequate pijnbestrijding “Goede communicatieve vaardigheden, in- financiële belangen dan door de kwaliteit van prijs werd toegekend. Dr. Vliet Vlieland
is van cruciaal belang. Volgens de Richtlijn levingsvermogen, tact, geduld, flexibiliteit, de opleiding. Dat is de onjuiste volgorde vol- is werkzaam als Associate Professor voor
Postoperatieve Pijnbestrijding (POP) wordt creatief, initiatiefrijk, zelfstandig, collegiaal gens professor Paul Brand, hoofd Medisch de afdelingen Reumatologie en Orthopae-
er agressieve pijnstilling gegeven aan de en verantwoordelijkheid”. Opleidingsbeleid en opleider Kindergenees- die in het LUMC. In Nederland bevat haar
patiënt, uiteraard binnen strikte veiligheids- kunde in opleidingsziekenhuis de Isala klinie- onderzoeksgebied de organisatie van zorg
criteria. Pijnstilling op maat zorgt ervoor dat Waar moet iemand tegen kunnen? ken in Zwolle. Hij bepleitte in zijn oratie van voor mensen met aandoeningen van het be-
de pijn voor de patiënt acceptabel is. Het is “Omgaan met reacties en gevoelens van de 28 oktober dat de kwaliteit van de opleiding wegingsapparaat.
belangrijk om de mate van pijn en het verloop patiënt en collega’s. Het voordurend sturen, en opleiders leidend moet zijn bij de regie
daarin goed met een meetinstrument te meten begeleiden en ondersteunen van alle discipli- over de verdeling van opleidingsplaatsen.
en juist te handelen. Wij gebruiken hiervoor nes om een verantwoorde postoperatieve pijn- Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
de Visueel Analoge Schaal (VAS). Als pijn- bestrijding voor de patiënt te kunnen waarbor- Hiervoor is een duidelijke opleidingsstruc- (CWZ) in Nijmegen zette de interim-status
verpleegkundige werk je nauw samen met gen.” tuur nodig, een veilig leerklimaat voor arts- van bestuursvoorzitter Piet-Hein Buiting in
de anesthesioloog, patiënt, verpleegkundige, assistenten en goed getrainde en gedreven november om in een vaste verbintenis. Sinds
teamleiders en andere disciplines binnen en Wat moet iemand heel goed kunnen? opleiders voor wie opleiden een prioriteit is. 13 mei vulde Buiting de leemte in die was
buiten het ziekenhuis. Door te zorgen voor de “Belangrijk is om goed in te kunnen spelen op De aanpassingen moeten uiteindelijk leiden ontstaan door het vertrek van Jaap van den
juiste begeleiding, goede patiëntenvoorlich- de pijnbeleving en gevoelens van de patiënt tot een stimulerende, inspirerende en veilige Heuvel naar de Reinier de Graaf Groep in
ting, scholing van en informatieverstrekking en hierop adequaat te kunnen handelen.” leeromgeving die bijdraagt aan het opleiden Delft. Buiting (46) was onder meer medisch
aan verpleegkundigen, protocollenbeheer en van goede dokters en nog betere zorg. De Isala directeur in het Slingeland Ziekenhuis in
eenduidigheid en uitbreiding van de richtlijn Wat vindt u het plezierigst in dit klinieken ambiëren hierin een voortrekkersrol. Doetinchem en lid van de raad van bestuur
POP, kun je de kwaliteit van de pijnbestrijding werk?? Brand ziet het als zijn belangrijkste opdracht van het Amphia Ziekenhuis in Breda/Oos-
waarborgen. Om dit inzichtelijk te maken “De contacten met patiënten en collega’s en de om er voor te zorgen dat specialisten die als terhout (2001-2007). Hij richtte zich vooral
wordt er twee maal per jaar ziekenhuisbreed afwisselende invulling van de werkdagen”. opleider fungeren getraind en bijgeschoold op het grensvlak van zorginhoud en orga-
een VAS-scoremeting gedaan en geregistreerd worden in didactische vaardigheden, die voor nisatie: kwaliteit, patiëntveiligheid, patiën-
in een meetinstrument. We willen daar in de Welke ambities heeft u? het moderne opleiden cruciaal zijn. Voor deze tenlogistiek en ketenzorg. Sinds 2007 werk-
toekomst een continumeting/registratie van “Mezelf en het beroep pijnverpleegkundige docentprofessionalisering zijn inmiddels trai- te de nieuwe CWZ-topman als adviseur en
maken. Als pijnverpleegkundige ben je con- POP binnen het ziekenhuis verder ontwikke- ningsprogramma’s ontwikkeld; een uitgebrei- interim-manager bij het organisatieadvies-
stant bezig met het implementeren en verbe- len”. de versie Teach the teacher vanuit het UMC bureau &Samhoud. Vanuit deze functie
teren van de postoperatieve pijnbestrijdings- Groningen en een korte en krachtige work- ging hij in het CWZ aan de slag.
mogelijkheden.” shopvariant Teaching on the run vanuit de Isala
klinieken. Brand vindt dat specialisten die op-
leiden zich moeten bij- en nascholen op didac- De Raad van Bestuur van Orbisch Medisch
Operatieteam RKZ naar Afghanistan tisch gebied en dat dit ook getoetst moet wor- en Zorgconcern in Sittard is uitgebreid met
den met een accreditatiesysteem. Paul Brand Maarten van der Vorsten. Van der Vorst
Een operatieteam van het Rode Kruis Zieken- sioloog, twee operatieassistenten en een anes- (1961) promoveerde in 1993 cum laude op een heeft als bedrijfskundige diverse posities
huis in Beverwijk is vorige week voor het thesiemedewerker. Het team gaat elf weken onderzoek naar de lange termijnbehandeling bekleed op directie- en bestuurlijk niveau.
ministerie van Defensie naar Kandahar, in aan de slag in een internationaal ziekenhuis in van astma en COPD. Sinds 1997 is hij kin- Van der Vorst zal zich onder meer richten
Afghanistan gegaan. Afghanistan, dat onder leiding staat van Cana- derarts en opleider op de Amalia kinderafde- op de financiële besturing en beheersing
dezen. Het RKZ werkt al jaren samen met het ling van de Zwolse Isala klinieken, één van de van het Orbis concern.
Het team bestaat uit een chirurg, een anesthe- ministerie van Defensie. grootste opleidingsziekenhuizen in Nederland.
Nummer 19
12 november 2008 8 Advertentie

In de zorg wordt steeds meer van medewerkers gevraagd. Door de cliënt én de werkgever. Dit veroorzaakt vaak regelstress en te veel
papierwerk. ABVAKABO FNV wil dat medewerkers hun werk kunnen doen én niet worden belemmerd door de bureaucratie. Hoe?
Door tijdens CAO-onderhandelingen meer tijd te claimen voor overdrachten en het maken van slimmere roosters. Zodat jij meer tijd
hebt voor de cliënt en je vak beter kunt uitoefenen. Andere voordelen van het lidmaatschap? Deskundige juristen, persoonlijk advies
over werk en inkomen, belastingservice en fikse kortingen op je ziektekostenverzekering. ABVAKABO FNV; voor álle sterren in de zorg.

Ga naar www.abvakabofnv.nl en word 6 maanden lid voor 25 euro.


Deze actie loopt t/m 31 december 2008.
Nummer 19
Gezondheid 9 12 november 2008

Bariatrisch Centrum Roparun steunt IJsselland Ziekenhuis

voor Overgewicht
Het aantal mensen met ernstig overgewicht rende het voortraject, het operatietraject en
of obesitas is de afgelopen decennia sterk het natraject intensief begeleid. Binnen het
toegenomen: bijna twee miljoen Nederlanders ziekenhuis is de infrastructuur afgestemd op
hebben er last van. Geschat wordt dat binnen de eisen van deze specifieke patiëntengroep,
afzienbare tijd ongeveer 10.000 mensen per zoals aangepaste stoelen, weegschalen, OK-
jaar een maagband- of gastric bypassoperatie tafels, verpleegbedden, til-liften, doucheruim-
zullen ondergaan. Het St. Antonius Zieken- ten, en dergelijke. Daarnaast wordt door het
huis in Nieuwegein is al veertien jaar gespeci- Antonius Bariatrisch Centrum in samenwer-
aliseerd in de behandeling van patiënten met king met diverse organisaties wetenschap-
ernstig overgewicht en heeft veel kennis over pelijk onderzoek uitgevoerd waarvan de re-
en ervaring met deze patiënten. Om aan de sultaten regelmatig worden gepubliceerd in
toenemende vraag te kunnen voldoen heeft wetenschappelijke tijdschriften.
het ziekenhuis onlangs besloten alle exper-
tise te bundelen in het ‘Antonius Bariatrisch Diabetespatiënt
Centrum voor Overgewicht’ en de komende Overgewicht hoeft niet altijd klachten te
jaren de capaciteit van dit centrum verder uit geven. Maar extreem overgewicht verkort
te breiden. de levensverwachting en veroorzaakt bedrei- De Stichting Roparun stelt vanuit de opbrengst van de Roparun 2008 een maximumbedrag van 175.000 euro
gende ziekten zoals diabetes mellitus type II ter beschikking aan de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Het bedrag
In het Antonius Bariatrisch Centrum voor (‘ouderdomsuiker’), hoge bloeddruk, slaap wordt gebruikt voor aankleding van de ruimtes en voor de inventaris van de oncologieafdeling van het IJsselland
Overgewicht is binnen het ziekenhuis alle zorg apneu, gewrichtsslijtage en kanker. Recent Ziekenhuis. De Roparun is een loopevenement van 530 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve
rond de patiënt met ernstig overgewicht geor- onderzoek wijst uit dat een maagband- of gas- prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Op zaterdag 30 mei 2009 gaat in
ganiseerd. Het centrum heeft een gespeciali- tric bypassoperatie ook voor diabetespatiënten Parijs de achttiende editie van de Roparun van start. De start vindt plaats in het Parc la Courneuve in Parijs en
seerde staf bestaande uit bariatrisch verpleeg- met ernstig overgewicht genezing kan bieden. de finish is op Twedde Pinksterdag 1 juni op de Coolsingel in Rotterdam. Het IJsselland Ziekenhuis zal dan zelf
kundigen, chirurgen, diëtisten, psychologen, Door de gewichtsreductie en door ingrijpen in ook weer meedoen met een eigen team.
internisten, anesthesisten en een eetstoornis- de darmhormonen verdwijnt ook de diabetes.
sen behandelteam. Elke patiënt wordt gedu-
Geschiedenis van de gezondheidszorg
Kwaliteitskeurmerk Ziekenhuis Rivierenland De injectiespuit

Ziekenhuis Rivierenland (Tiel/Culemborg) kwaliteitssysteem van het ziekenhuis ruim-


kreeg op 4 november het bewijs overhandigd schoots voldoet aan de eisen. Tijdens de audit
waaruit blijkt dat het voldoet aan de eisen die zijn allerlei afdelingen door de auditoren
het Nederlands Instituut voor Accreditatie van bezocht. De beoordeling van het kwaliteits-
Ziekenhuizen (NIAZ) stelt aan het kwaliteits- systeem gebeurt aan de hand van een stelsel
systeem. van ruim honderd criteria, die samen de Kwali-
teitsnorm Zorginstellingen vormen. Met het
Na een voorbereiding van ruim twee jaar toekennen van dit kwaliteitskeurmerk spreekt
bezocht een team van vijf NIAZ-audito- het NIAZ uit, dat er een gerechtvaardigd ver-
ren in mei van dit jaar de locaties in Tiel trouwen is in de kwaliteit die het ziekenhuis
en Culemborg. Hun conclusie luidt dat het biedt.

Nieuw voedingsbeleid Elkerliek ziekenhuis


Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond presen- huis zijn patiënten per dag zes keer de gelegen-
teert sinds begin deze maand de warme maal- heid om te eten. En dat is niet voor niks, zegt
tijd ’s avonds. Ontbijt en lunch stelt de patiënt Charles Janssen, als sectorhoofd Voeding
ter plekke naar eigen wens samen uit het verantwoordelijk voor de nieuwe aanpak.
assortiment van het rijdend broodbuffet waar- “Goede voeding speelt een belangrijke rol bij
mee de voedingsassistente aan bed komt. het herstel van onze patiënten. Daarnaast zijn
de maaltijden en tussendoortjes een welkome Elke dag wordt een ontelbaar aantal injecties en zuiger geheel van glas vervaardigd, die
Het broodbuffet bevat diverse soorten brood, afleiding. Patiënten kijken er echt naar uit en gegeven. Nog maar een veertigtal jaren doet luchtdicht in elkaar pasten, een schitterend
vleeswaren, kaas, zoetwaren en fruit. Ook verwachten een goede maaltijd. Die serveren men dat met disposable injectiespuiten, die staaltje van techniek, maar zeer kwetsbaar.
de koffie, thee en andere dranken worden we graag met ons team. Nog een ander voor- tegenwoordig door de grote omzet heel goed- Tegen het eind van de negentiende eeuw
’s morgens, ’s middags en ’s avonds vanaf het deel is dat mensen voortaan ’s morgens kun- koop zijn. Bovendien werkt dit snel en is de kwam de rekordspuit op de markt, waarbij
buffet geserveerd. Dus een extra boterham is nen kiezen wat ze ’s avonds willen eten.” kans op besmetting uitgesloten. Weinig men- cilinder en zuiger uitwisselbaar waren en
zo gesmeerd. Zo biedt het Elkerliek zieken- sen weten dat Reinier de Graaf, de Delftse men bij breuk alleen de cilinder behoefde te
dokter uit de zeventiende eeuw, wiens naam vervangen. De spuiten en naalden werden na
is verbonden aan de ‘Graafse follikel’, al een ieder gebruik gereinigd en uitgekookt, erg
spuit liet maken, bestaande uit een bronzen arbeidsintensief. De huisarts bewaarde zijn
cilinder met een zuiger, die hij de ‘vochtstou- spuit en naalden in een paratus met alcohol,
wer’ noemde. die hij bij verschillende patiënten hanteerde.
Hij had zijn spuit altijd paraat! Aanvankelijk
Hiermee spoot hij kleurstof in de bloedvaten beperkte men zich tot subcutane en intramus-
van een orgaan dat hij uit een lijk had ge- culaire injecties. Pas in het midden van de
haald. Hij kende immers de grote tinnen clys- twintigste eeuw werden medicamenten intra-
teerspuiten die chirurgijns in vroeger tijden veneus toegediend.
hanteerden. De volgende stap was dat men
spuitjes van been of glas maakte om oren Door Bob Griffioen,
of ogen uit te spuiten. De Franse arts Char- Medisch Farmaceutisch Museum Delft
les Pravaz en Alexander Wood in Schotland
construeerden in 1850 een zilveren spuit, die
werd gekenmerkt door een schaalverdeling op
de metalen zuigerstang. Door een draaibaar
schijfje kon vooraf de in te spuiten hoeveel-
heid worden bepaald. Daarna werden deze
spuitjes van glas gemaakt en lagen in fluweel
en zijde, in met leer beklede doosjes. De in-
Patiënten in het Elkerliek ziekenhuis krijgen voortaan zes keer per dag de gelegenheid iets te eten (foto Martijn strumentmaker Joseph Charrière is de uitvin-
van den Baar). der van de holle naald. Later werden cilinder
Nummer 19
12 november 2008 10 Advertentie

PATIENTEN MONITOREN
EN JE EIGEN CARRIÈRE BEWAKEN
TMI ZOEKT TMI BIEDT
• verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd) • vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris
• laboranten • meer ervaring door afwisselend werk
• operatie-assistenten • een auto vanaf 28 uur per week
• anesthesiemedewerkers
• gipsverbandmeesters
• doktersassistenten
• apothekersassistenten

Werken op jouw manier!


Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.
Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI.


DE DETACHEERDERS IN DE ZORG.
www.verpleegkundigen.nl

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)


is vanaf 2008 in elk ziekenhuis verplicht
Jalaco Consultancy is gespecialiseerd in: Neem contact op met:
• patiënt veiligheid Jalaco Consultancy
• medicatie veiligheid Dr. J. M. de Laat
• proces optimalisatie 0182 - 32 24 40
• systeem oplossingen jmdelaat@jalaco.nl

Jalaco Consultancy • Blekerssingel 78 • 2806 AD Gouda • www.jalaco.nl


Nummer 19
Hulpmiddelen 11 12 november 2008

(ULPMIDDELEN

12 13 15
Intelligente patiëntenzuil Nieuwe CATH-kamer Hartecho kind
Nummer 19
12 november 2008 12 Hulpmiddelen

Tweede dottercen-
trum in Nijmegen
Interventiecardiologen van het Canisius- huis naast neurochirurgie voortaan over nog
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen een tweede topklinisch (deel)specialisme
voeren sinds kort zelfstandig dotterbehan- beschikt. Het CWZ telt momenteel twee in-
delingen uit. Eerder dit jaar werd hiervoor terventiecardiologen. Beiden voerden in de af-
de benodigde vergunning van het ministerie gelopen decennia al duizenden dotteringrepen
van VWS verkregen. Ook de Inspectie voor de uit in een ander hartcentrum. Het team wordt
Gezondheidszorg en andere partijen in zorg begin 2009 versterkt met een derde dotterspe-
en politiek stemmen in met de opbouw van cialist. In politiek Den Haag en sommige gre-
een tweede dottercentrum in de Waalstad, mia binnen de zorg bestond de afgelopen jaren
naast die van het UMC St Radboud. twijfel over de wenselijkheid van uitbreiding
van het aantal dottercentra. De veelvoor-
Het CWZ voldoet aan alle kwaliteits- en komende ingreep – met circa 35.000 dotter-
deskundigheidseisen. Dit jaar dottert het procedures per jaar inmiddels behorend tot
CWZ enkel niet-acute patiënten. In 2009 gaan de basiszorg in de cardiologie – mag echter in
de deuren ook open voor acute ingrepen. In een groeiend aantal centra worden uitgevoerd.
het CWZ is tevreden en verheugd gereageerd Wel moet eerst aan zeer strikte kwaliteits- en

“Freelift maakt op de vergunning. Het betekent dat het zieken- veiligheidseisen worden voldaan.

mijn huis Teledokter behandelt patiënt via internet


Nederlandse patiënten krijgen binnen korte plaar in een bus behoort tot de mogelijkheden.

weer thuis”
tijd te maken met het verschijnsel teledok- Het gaat daarbij steeds om plekken waar te
ters. Deze artsen behandelen hen op afstand weinig zorg is, hetzij van huisartsen of van de
via beeldschermen, terwijl de patiënt in een specialist. De behandelcabine voor de patiënt
speciale cabine verblijft. Via beeld- en ge- biedt ruimte aan tientallen medische onder-
luidsverbindingen en moderne instrumenten zoeksinstrumenten die door een assistent wor-
Genieten van je héle huis, dat lukt weer met een traplift kan de teledokter vrijwel alle diagnostische den bediend. De dokter-op-afstand kan vitale
onderzoeken doen. functies via een snelle internetverbinding
van Freelift.
meten of een specifiek probleem beoordelen.
Wellicht herkent u het: de trap op en af was altijd eenvoudig, Het systeem is ontwikkeld door het Ameri- Deze technologie zou een oplossing moeten
maar de laatste tijd niet meer. Steeds meer mensen kaanse Cisco. Cisco Nederland zal het in dit bieden voor de toenemende vergrijzing, het
kiezen daarom voor een traplift van Freelift. land introduceren. Verwacht wordt dat Cisco oplopende tekort aan artsen en wachtlijsten in
Nederland binnen zes maanden de eerste ‘tele- ziekenhuizen. Cisco heeft bij de plannen het
Freelift maakt al 45 jaar trapliften van hoge kwaliteit. zorg’-cabines heeft geïnstalleerd. Dat kan Limburgse zorgconcern Orbis betrokken. Ook
Voor alle trappen, recht of met bochten. Met volop bijvoorbeeld bij gezondheidscentra of verzor- twee zorgverzekeraars zouden geïnteresseerd
keuze in lifttype, stoelen, bekleding en kleuren. Vakkundig gingshuizen zijn, maar ook een mobiel exem- zijn.
geplaatst in een halve dag, zonder rommel in uw huis.
(Advertorial)
Freelift informeert u graag over de optimale oplossing, geeft u
gedegen advies over subsidiemogelijkheden of andere manieren
Ricoh introduceert intelligente patiëntenzuil
om uw traplift te financieren. Ricoh, marktleider op het gebied van IT en met barcode, foto en eventueel RFID vormt
Document Solutions, heeft begin oktober een de toegang tot efficiënter werken. Met de
Bel gratis 0800 – 023 28 28 of stuur onderstaande bon in. seminar georganiseerd over de voordelen van nieuwe ‘Ricoh Intelligente Patiëntenzuil
patiëntregistratie. (powered by Logis.P)’ kan aanmelding en
registratie sneller verlopen, door de patiënt
Gedurende dit seminar, waar meer dan vijftig zelf. Na het uitlezen van het identiteitsbewijs
relaties van Ricoh in de zorg aanwezig waren, van de patiënt worden allerlei controles,
is gesproken over het vervangen van het oude zoals het burgerservicenummer, automatisch
ponsplaatje door een oplossing waarvan de uitgevoerd. Hiermee komt er een eind aan de
intelligente patiëntenpas het visitekaartje is. wachtrijen bij de balie.
Deze moderne gelamineerde patiëntenpas

Bel gratis 0800 - 023 28 28


WWW.FREELIFT.COM

Ja, ik wil graag meer weten over Freelift trapliften


Stuur mij uitgebreide informatie

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak

Naam M/V
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Freelift b.v., antwoordnummer 805, 1700 WB Heerhugowaard
ZK
Nummer 19
Hulpmiddelen 13 12 november 2008

Ernstig zieke kinderen minder beademen


Elisabeth Ziekenhuis Kunstmatige beademing is één van de meest Nijmegen. “In de dagelijkse klinische praktijk

opent catheterisatiekamer toegepaste levensreddende behandelin-


gen bij (te vroeg geboren) kinderen op een
intensive care. Het was al langer bekend dat
worden behandelstandaarden van volwasse-
nen vaak doorvertaald naar kinderen terwijl
kinderen heel anders gebouwd en ontwikkeld
deze beademing longschade kan veroorzaken zijn”, stelt Halbertsma. “Zo ook op het gebied
waardoor kinderen kortademig en benauwd van kunstmatige beademing. Daarom is dit
kunnen blijven. Dit nadelig effect kan terug- onderzoek zo waardevol omdat het bij kinde-
gedrongen worden door kinderen in iets klei- ren is verricht.” Uit de studie van Halbertsma
nere volumes te beademen en daarbij onvol- kunnen nieuwe praktische behandelmogelijk-
ledige koolzuurgas uitademing voor lief te heden komen om longschade door beademing
nemen omdat dit zelfs een gunstig effect lijkt te beperken of te voorkomen. Hiervoor is wel
te hebben. nog aanvullend klinisch onderzoek nodig.
Halbertsma baseert zijn bevindingen zowel
Dit concludeerde kinderintensivist Feico op experimenteel onderzoek als onderzoek
Halbertsma van Máxima Medisch Centrum bij heel zieke kinderen. Feico Halbertsma ver-
(Veldhoven/Eindhoven) in zijn promotie- dedigde zijn onderzoek vrijdag 31 oktober aan
onderzoek aan het UMC St Radboud in het UMC St Radboud in Nijmegen.

Groene Hart Ziekenhuis biedt IVF-behandeling


Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda ger. Het gehele voor- en nazorg traject van de
biedt sinds deze maand in samenwerking met behandeling vindt in het GHZ plaats. Hiervoor
het Medisch Centrum Kinderwens in Leider- heeft het GHZ gespecialiseerde verpleegkun-
Bij de inrichting van de CATH-kamer is volop gedacht aan de patiënt. Deze kan bijvoorbeeld zelf een achter- dorp IVF-behandelingen aan. Stellen met een digen in dienst. In Medisch Centrum Kinder-
grondkleur kiezen (foto Medische Fotografie St. Elisabeth Ziekenhuis). kinderwens kunnen daardoor voor het groot- wens vindt alleen de afgifte van het sperma
ste gedeelte van het behandeltraject in het en de punctie van eicellen, de bevruchting en
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg heeft een nieuwe apparatuur een hightech uitstraling. GHZ terecht. Deze vorm van samenwerking de terugplaatsing van de bevruchtte eicellen
nieuwe hartcatheterisatiekamer in gebruik Bij de inrichting is ook volop aan de patiënt tussen ziekenhuis en zelfstandig behandel- plaats. Voor de behandeling is geen wachttijd
genomen. In deze ruimte worden jaarlijks ruim gedacht. Deze kan bijvoorbeeld zelf een ach- centrum is uniek in de regio Midden-Holland. en geen maximum aantal stellen die geholpen
duizend catheterisaties verricht. Bovendien tergrondkleur kiezen. “Door wetenschappelijk kunnen worden. De resultaten in Medisch
worden bij ongeveer tweehonderd patiënten onderzoek is bewezen dat het in het plafond De resultaten in Medisch Centrum Kinder- Centrum Kinderwens zijn goed, na drie
pacemakers ingebracht. Het ziekenhuis heeft ingebouwde ‘ambilight’ rustgevend werkt. wens zijn goed, na drie behandelingen is vijf- behandelingen is vijftig tot zestig procent van
1,2 miljoen euro geïnvesteerd in deze zoge- Om het effect te versterken kan de patiënt tig tot zestig procent van de vrouwen zwan- de vrouwen zwanger.
heten CATH-kamer. ook zelf de achtergrondmuziek bepalen. We
doen dus al het mogelijke om patiënten zoveel (Advertorial)
Marc Goyvaerts, hoofd van de zorgeenheid, mogelijk op hun gemak te stellen”, zegt Goy-
legt uit welke voordelen de nieuwe CATH- vaerts. Hartcatheterisatie is een onderzoeks-
kamer aan patiënten van het Elisabeth biedt. methode waarmee in dertig minuten gede-
“Omdat de ruimte naast de hartbewaking tailleerde informatie over de kransslagaderen
ligt, hoeven patiënten niet meer door het zie- rond het hart, de pompfunctie van het hart en
kenhuis vervoerd te worden. Hierdoor zijn de functie van de diverse kleppen kan worden Introductie Litebook®Elite™ doorbraak in
minder hulpverleners aan het bed nodig en verkregen. Tijdens de catheterisatie wordt een toepassing lichttherapie
is meer rust verzekerd. De medewerkers van dun slangetje (een catheter) door een slagader
het hartteam houden makkelijker contact met naar het hart geschoven. Via de catheter kan de Iedereen voelt zich beter op een zonnige dag. Verkrijgbaarheid
de patiënt en kunnen eventuele complicaties druk gemeten worden in de diverse hartholten Toch leven mensen in een maatschappij waar- De Litebook Elite wordt in Nederland op de
zoals liesbloedingen beter volgen.” Het hart- en door contrastvloeistof door de catheter te in ze steeds minder worden blootgesteld aan markt gebracht door het bedrijf Goodlite te
catheterisatieteam van het Elisabeth bestaat uit spuiten kunnen de kransslagaderen en de hart- voldoende daglicht. Ze werken meer en meer Amsterdam. De Litebook Elite is online ver-
acht cardiologen, vier CCU-verpleegkundigen vaten zichtbaar worden gemaakt. Door middel in beperkt verlichte ruimtes. Ook de komst krijgbaar via www.doehetlichtaan.nl. Naast
en vijf hartfunctielaboranten. Goyvaerts: “Dit van dit onderzoek kan de cardioloog meestal van de televisie en computer heeft er voor ge- informatie over de Litebook Elite bevat deze
betekent dat onze onderzoeken goed zijn ge- exact zien wat er mis is en waar. Gelijktijdig zorgd dat steeds meer tijd binnenshuis wordt site uitgebreide informatie over de toepassing
borgd. Daardoor kunnen patiënten snel in het met de CATH-kamer wordt centraal op de af- doorgebracht. Mensen betalen hiervoor met van lichttherapie bij een veelvoud van indi-
Elisabeth terecht, de wachttijd is minder dan deling Cardiologie een nieuwe wachtruimte hun gezondheid. caties. De Litebook is ook te koop in diverse
een week”. in gebruik genomen. Hier worden patiënten Vooral in de winter, wanneer de dagen kor- gezondheids – en thuiszorgwinkels.
opgevangen die zich bij de spoedeisende hulp ter en donkerder zijn, uit zich dat in moe-
Achtergrondkleur hebben gemeld met hartklachten. heid, somberheid, energieverlies, veel sla- De prijs bedraagt 249 euro met een unieke
De CATH-kamer heeft door alle splinter- pen en toch niet uitgerust wakker worden, zestig-dagen-tevredenheidsgarantie.
gewichtstoename door toegenomen behoefte Niet tevreden? Geld terug!
aan calorierijk voedsel, lusteloosheid en con-
centratieproblemen. Licht in deze duisternis
helpt. Letterlijk. De toepassing van licht-
therapie wordt daarbij opmerkelijk vereen-
voudigd door de introductie van een nieuw
technologisch hoogstandje: de revolutionair
kleine en mobiele Litebook Elite. Doe het
licht aan van de Litebook Elite en in slechts
vijftien tot dertig minuten per dag slaapt men
beter, heeft men meer energie en betere stem-
ming.

Mobiele lichttherapie
De Litebook Elite is met zijn afmeting van
14,5 x 14 x 3,5 cm revolutionair kleiner dan
de klassieke apparatuur. Dankzij een geïn-
tegreerde oplaadbare batterij is het apparaat
zeer mobiel in het gebruik. De Litebook
maakt gebruik van speciale gepatenteerde
LED-technologie (Licht Emitterende Dio-
den). De witte LEDs concentreren zich op
de meest effectieve golflengte van licht (462
nanometer ‘blauw’) om de biologische klok
van het lichaam en de aanmaak van melatoni-
ne te beïnvloeden. Deze hoge lichtefficiëntie
uit zich in een korte dagelijkse behandelduur
van slechts vijftien tot dertig minuten.
Nummer 19
12 november 2008 14 Hulpmiddelen

:ZcWZaaZi_ZZcY^gZXi###
@G::<>@::C
I>?9:A>?@:GDAHID:A
I:A::C

LZaodg\]ZZ[iZZc\gddi
Vhhdgi^bZcij^iaZZc]jaeb^YYZaZc#
@dhiZaddhaZcZc
=Zi`Vckddg`dbZcYVijXa^…ci!cVZZcWaZhhjgZd[ZZcbZY^hX]Z^c\gZZe!i^_YZa^_`ZZc
]jaeb^YYZacdY^\]ZZ[i#9Vi`VcZZceVVg`gj``Zco^_cd[ZZcgdahidZa#LZaodg\kZg`ddei
]jaeb^YYZaZc!bVVgVahoZi^_YZa^_`cdY^\o^_c!`jccZcYZb^YYZaZcdd`ldgYZc\ZaZZcY#
9VibV\idioZhbVVcYZc#KddgkZZakVcYZ]jaeb^YYZaZc\ZaYiYVi`dgiYjgZcYZj^iaZZc
YddgYZodg\kZgoZ`ZgVVgldgYikZg\dZY6L7O#=ZiaZcZc`dhiYVcc^Zih#

:g^hbZZgYVcjYZc`i
DcoZ ZgkVg^c\ ^c ]Zi kZghigZ``Zc kVc ]jaeb^YYZaZc! bVV`i YVi lZ lZiZc lVi bZchZc
cdY^\ ]ZWWZc# :c YVi lZ YZ bZZhi kddg`dbZcYZ Vgi^`ZaZc de kddggVVY ]ZWWZc# Od
dciYZ``Zc dcoZ `aVciZc gZ\ZabVi^\ ]jaeb^YYZaZc lVVgkVc oZ ]Zi WZhiVVc c^Zi l^hiZc!
bVVgY^ZeZg[ZXikVceVh`dbZc#L^aij\gVV\bZZg^c[dgbVi^ZcZZbYVcXdciVXidebZi
jl XdciVXieZghddc W^_ LZaodg\# 9^Z kZgiZai j VaaZh lVi j bVVg l^ai lZiZc dkZg dcoZ
]jaeb^YYZaZc#LZ]ZWWZcbZZgYVcjYZc`i

@>?@9>G:8IDELLL#L:AODG<#CA
Nummer 19
Hulpmiddelen 15 12 november 2008

Welzorg kan zieken- Kinderen kunnen in RKZ terecht voor hartecho

huizen helpen met


kortdurende uitleen
Welzorg is een landelijk bedrijf dat ruime en de ziekenhuisapotheek. Het ziekenhuis kan
ervaring heeft met de uitleen van hulpmidde- zelf een ruimte ter beschikking stellen waar
len aan onder meer verzorgingshuizen, thuis- Welzorg uitleenmaterialen plaatst en regel-
zorgorganisaties, particuliere patiënten en matig aanvult. Welzorg zorgt er ook voor
ook aan ziekenhuizen. Met diverse ziekenhui- dat de ingenomen hulpmiddelen hygiënisch
zen zijn afspraken gemaakt over uitleenpun- worden gereinigd. De patiënt die na ontslag
ten binnen de instelling. uit het ziekenhuis hulpmiddelen nodig heeft
(bijvoorbeeld elleboogkrukken, hoog-laagbed
Als een patiënt uit het ziekenhuis wordt ont- of een rolstoel) kan dan direct het betreffende
slagen, is er soms in de thuissituatie extra hulpmiddel ophalen in het ziekenhuis, met
ondersteuning nodig. De transferverpleeg- uitzondering van de grote hulpmiddelen (deze
kundige kan dan thuiszorg regelen, maar ook worden kosteloos bezorgd). De hulpmiddelen
hulpmiddelen als een hoog-laagbed of een kunnen gratis een half jaar worden geleend.
anti-decubitusmatras zijn soms nodig. “Wij Dat geldt ook voor patiënten die de hulpmid-
kunnen dat binnen 24 uur regelen”, vertelt delen ophalen bij een van de 27 vestigingen
Wim Schmidt, business development mana- van Welzorg. Vroeger moesten mensen lid zijn
ger van Welzorg. “Wij hebben met 27 vesti- van een organisatie als het Groene Kruis om
gingen door heel Nederland een landelijk net- hulpmiddelen te kunnen lenen. Tegenwoordig
werk en kunnen daardoor snel werken.” Grote kan iedereen deze materialen kosteloos een
hulpmiddelen worden door Welzorg gratis half jaar gebruiken. Mochten de hulpmidde-
thuisbezorgd. Het ziekenhuis kan deze dienst len daarna nog nodig zijn, dan kunnen deze
leveren zonder dat het de organisatie geld kost aangevraagd worden bij de zorgverzekeraar Kinderen kunnen sinds eind ook in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk terecht voor een hartecho. Tot nu
en ook voor de patiënt is het kosteloos. Deze of gemeente, afhankelijk van het hulpmid- toe werden kinderen met bijvoorbeeld een hartruis of een andere hartwijking door de kinderarts doorverwezen
dienst wordt gefinancierd binnen AWBZ- del. Voor meer informatie kan men terecht naar het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, waar al enige jaren nauw mee wordt samengewerkt. Sinds
kaders. Niet alleen de transferafdeling, maar op www.welzorg.nl of contact opnemen met kort kindercardiologe Irene Kuipers van het AMC eens in de zes weken naar het RKZ voor een kindercardiolo-
ook andere afdelingen kunnen gebruik maken Wim Schmidt, business development mana- giespreekuur. Zij kan ter plekke een hartecho maken en deze samen met de kinderarts van het RKZ beoordelen.
van deze dienst van Welzorg, bijvoorbeeld de ger: (020) 584 01 00. Dat leidt tot een snellere diagnose én scheelt in reis- en wachttijd.
SEH, de gipskamer, orthopedie, fysiotherapie
Gemini Ziekenhuis screent kinderen die
binnenkomen op Spoedeisende Hulp
De Spoedeisende Hulp van het Gemini Zie-
kenhuis is begin deze maand gestart met
een nieuwe werkwijze om kinderproblemen
te achterhalen. Dit betekent dat kinderen in
de leeftijd van nul tot vier jaar - die met een
trauma (breuk of wond) binnenkomen op de
Spoedeisende Hulp - standaard een top tot
teen onderzoek ondergaan. Daarnaast vult
de verpleegkundige een vragenlijst in. Kinde-
ren van vier tot zestien jaar met een trauma
kunnen dezelfde opvang krijgen als daar een
indicatie voor is. Reden voor de nieuwe werk-
wijze is het optimaliseren van de zorg voor
kinderen.

Han Zeegers, nurse practitioner op de Spoed-


eisende Hulp van het Gemini Ziekenhuis, is
initiator van de nieuwe werkwijze. Al enkele
De hulpmiddelen mogen kosteloos een half jaar worden gebruikt. jaren zocht hij naar een manier om de zorg
voor nul- tot vierjarigen met een trauma te ver-
beteren. Zeegers: “Soms kloppen de letsels die
Tweede tomosynthese-scan ter wereld je bij een patiëntje ziet niet bij de verklaring
die men er voor geeft. We zien bijvoorbeeld
In ‘borstkankermaand’ oktober plaatste het gaan achter het klierweefsel beter zichtbaar. dat een kindje meerdere blauwe plekken heeft Han Zeegers zocht al enkele jaren naar een manier om
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen Het nieuwe apparaat wordt ingezet wanneer die niet allemaal veroorzaakt kunnen zijn de zorg voor kleine kinderen te verbeteren.
een nieuw scanapparaat voor borstkanker- radiologie op basis van eerdere onderzoe- door die ene valpartij. Door de nieuwe aanpak
onderzoek. Het toestel maakt vanuit verschil- ken of medische gegevens verwacht dat er hopen we meer duidelijkheid te krijgen over een soort heksenjacht op kindermishandeling
lende richtingen driedimensionale beelden ‘beeldwinst’ valt te behalen ten opzichte van wat dan wél de aanleiding voor het letsel is. beginnen.
van de binnenkant van de borst. De beelden de gebruikelijke tweedimensionale scan. Voor Een kindje kan bijvoorbeeld een stollingspro-
kunnen in dunne ‘plakjes’ van onder tot boven de meeste vrouwen geldt dat het gebruikelijke bleem hebben of een andere aandoening die Alle kinderen zijn gelijk
geïnspecteerd worden. Dit vergroot de kans tweedimensionale beeld volstaat voor een be- voor onverklaarbare blauwe plekken zorgt. De Alle kinderen krijgen dezelfde behandeling,
om de juiste diagnose te stellen. trouwbare uitslag. nieuwe werkwijze betekent dus niet dat we nu een hele verbetering wat Zeegers betreft:
“Hiervoor werkten we volgens een landelijk
De nieuwe techniek wordt tomosynthese Valse diagnoses L J K L P Q [ J F LF O IVJ T T UPF M F O OM protocol dat sterk gericht is op vermoedelijke
genoemd. Het CWZ beschikt als tweede zie- Jaarlijks worden circa een miljoen vrouwen kindermishandeling. Wij richten ons met onze
kenhuis ter wereld over deze techniek. Dank- in Nederland gescreend op borstkanker. Bij 8JKIFCCFOFFOTUPFM aangepaste werkwijze nu meer op andere,
WPPSFMLFXFSLQMFL
zij tomosynthese kan de radioloog aanzienlijk zestien op de duizend vrouwen wordt op basis onderliggende factoren die ten grondslag kun-
beter in het borstweefsel kijken. Vooral bij van de bekende tweedimensionale mammo- FOBOEFSTNBLFOXF nen liggen aan het trauma. En mocht het toch
vrouwen met dicht, compact klierweefsel in grafie iets verdachts gezien. Van die zestien IFNTQFDJBBMWPPSV om een vermoeden van kindermishandeling
de borsten is dat van belang. Beter beeld voor- blijken er uiteindelijk vijf werkelijk borstkan- blijken te gaan, dan gaan we daar uitermate
komt zogenoemde drogbeelden, plekjes die ker te hebben. Bij de overige elf worden vlek- voorzichtig mee om. In dat geval bespreken
op een tweedimensionale scan ten onrechte jes op de foto’s ten onrechte aangezien voor we de situatie intern met diverse zorgprofes-
als ‘verdacht’ worden aangemerkt. Hierdoor een tumor. Dankzij tomosynthese kan het aan- sionals. Wanneer zij allen vermoeden dat het
kunnen biopsieën en aanvullende beeldop- tal valse diagnoses worden verkleind en hoe- om kindermishandeling gaat, schakelen we
Vraag gratis catalogus
names worden vermeden. Bovendien maakt ven de betreffende vrouwen niet onnodig in aan via info@scoremedi.nl het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermis-
tomosynthese eventuele tumoren die schuil- spanning te zitten. handeling) in.’’
LJ K LP Q [ J F LF O IVJ T T UPF M F O OM
Nummer 19
12 november 2008 16 Hulpmiddelen

VOOR EEN VERTROUWD GEVOEL

kijk op echthaar.nl

Maar wist u dat dun haar of


kaalheid niet meer hoeft!
Uw kaalheidsprobleem wordt in het Veluws Haar Instituut gega-
randeerd opgelost. Niet met medicijnen, implantaten, of pruiken,
maar met echt haar. Haar dat op unieke wijze is samengesteld na Al zeven jaar lang werkt het Veluws Haar Instituut met
uitgebreid onderzoek van uw eigen haar.
passie voor mensen met kaalheidsproblemen. Uw zorg
Onzichtbare nieuwe haardelen
De specialisten van het Veluws Haar Instituut kunnen uw haar is onze zorg. Wij streven naar perfectie en doen er alles
exact namaken. Lengte, kleur, dikte en krulling blijven hetzelfde.
Doordat echt haar gebruikt wordt voelt de haarvervanging na- aan om een concrete bijdrage te leveren aan uw
tuurlijk en zacht aan. De bevestiging is dun, flexibel, onzichtbaar
en prettig in het dragen.
Op basis van de allernieuwste, door onszelf ontwikkelde metho-
zelfbewustzijn en welbevinden.
den worden uw nieuwe haardelen onzichtbaar bevestigd met
een zogenaamde tweede huidlaag. U hoeft niet bang te zijn voor
onaangename verrassingen zoals een plotselinge windvlaag die
De producten van ons instituut worden door onze eigen vakmen-
ineens uw haargrens bloot legt. Onze specialisten brengen de
sen ontwikkeld en zijn daarom van hoogwaardige kwaliteit. Onze
nieuwe haarlijn geleidelijk aan zodat de overgang volledig na-
haarvervangingen zijn volledig onzichtbaar, zeer comfortabel en
tuurlijk is. Deze bevestiging is volstrekt pijnloos. Zo krijgt u weer
een permanente oplossing tegen kaalheid of andere vormen van
een prachtig kapsel met aanvullend haar dat niet van uw eigen
haarverlies. Als eerste haarinstituut in de Benelux ontvingen wij
haar te onderscheiden is!
een ISO 9001 certificaat. Dit kwaliteitscertificaat bewijst dat het
Veluws Haar Instituut voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Privacy is naast kwaliteit en de beste service één van de speerpun-
ten van het Veluws Haar Instituut. De inrichting van onze klinieken
en de uitgebreide mogelijkheden om afspraken te maken bieden u
elke vorm van privacy die u maar wenst. Bij het Veluws Haar Instituut
“Jarenlang keek ik angstig kunt u rekenen op een vakkundig, persoonlijk en uitgebreid advies.
naar mijn haar of het
alsjeblieft niet wéér
dunner was geworden.” Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een
vrijblijvend eerste Consult!
Telefoonnummer 0341 - 42 41 30 of kijkt u op www.echthaar.nl

“Ik snap niet waarom Veluws Haar Instituut Veluws Haar Instituut
ik zo lang gewacht vestiging Nunspeet vestiging Apeldoorn
heb om een oplossing F.A. Molijnlaan 145 Hoofdstraat 218
voor mijn haarprobleem 8071 AE Nunspeet 7311 BG Apeldoorn
te zoeken.” tel 0341 424 130 tel 055 576 39 88
Nummer 19
Hulpmiddelen 17 12 november 2008

(Advertorial)

Digitale IVF Poli succes Een mooi hoofd bij haarverlies


Stellen die in het UMC St Radboud in Nijmegen de uitslag: zwanger of niet? In dat stadium is Haar moeten verliezen door chemotherapie Tweede Kamer nog niet geneigd de wettelijk
via IVF proberen een kind te krijgen, gebrui- de rol van de dokter uitgespeeld en is de meer- of Alopecia is emotioneel zwaar. In de eerste omschreven hulpmiddelen bij haarverlies te
ken de Digitale IVF Poli intensief en ze waar- waarde van het internet maximaal. instantie wordt vaak uitgegaan van een pruik wijzigen van ‘haarwerk’ naar ‘hoofdbedek-
deren de mogelijkheden die deze poli biedt. als hulpmiddel, maar er zijn ook leuke petten, king’. Hierdoor worden alternatieven voor
Dat is nu wetenschappelijk aangetoond door Geen depressieve gevoelens sjaals, bandana’s en mutsjes die voldoen aan een pruik niet standaard door verzekeraars
onderzoeker Wouter Tuil in een proefschrift De promovendus heeft onder andere de con- de eisen voor gebruik op een hoofd zonder vergoed. Belangrijk is dus dat een sjaal of
waarop hij 12 november promoveert. Bij het versaties geanalyseerd, die patiënten in de haar. pet betaalbaar blijft. Bij Mooihoofd heb-
Radboud zijn momenteel ook andere digitale chatroom voeren. Zestig procent van deze ben ze dat begrepen. De prijzen (vanaf 7,95
poli’s in ontwikkeling. Die worden over enkele digitale gesprekken blijkt over de behande- Ziekenhuisafdelingen die hun patiënten euro) liggen gemiddeld rond 14,95 euro. Per
maanden operationeel. ling zelf te gaan; slechts twee procent gaat willen informeren over deze mogelijk- bestelling vraagt men 3,95 euro voor de ver-
over de problemen van kinderloosheid en on- heden kunnen sinds twee jaar terecht op zending, maar dat gebeurt op werkdagen wel
De Digitale IVF Poli biedt patiënten de moge- vruchtbaarheid. Daarvoor achten de patiënten www.mooihoofd.nl. De site heeft uitgebreide binnen 24 uur.
lijkheid om via internet op elk moment hun het internet blijkbaar minder geschikt. Het is informatie om comfortabel en leuk het hoofd Patiënten zonder internet worden telefonisch
eigen medische IVF-dossier in te zien, inclu- gunstig, dat de digitale polikliniek niet blijkt te bedekken, gecombineerd met een hippe geholpen en ontvangen een collectieoverzicht
sief bijvoorbeeld echo’s; om te chatten met te leiden tot angstige of depressieve gevoe- collectie petten en sjaals voor vrouwen en per post.
lotgenoten die ook in het behandeltraject zitten lens. Met zo’n negatief gevolg was vooraf kinderen. Men vindt er knooptips voor sjaals, Indien men flyers van Mooihoofd wilt
en om berichten te plaatsen op een speciaal in- wel rekening gehouden. Het gebruik van de de voor- en nadelen van diverse materialen, aanvragen voor de afdeling, kan dat via
ternetforum. De digitale polikliniek biedt ook digitale poli had geen invloed op de kennis hoe de hoofdmaat op te meten, hoe meer info@mooihoofd.nl. Speciale flyers voor de
alle belangrijke achtergrondinformatie over de over IVF, de betrokkenheid bij de behande- volume op het hoofd te creëren en wat wel én kindercollectie worden eind november ver-
IVF-behandeling aan. Wouter Tuil stelt vast, ling en de zelfredzaamheid van de patiënten. niet te dragen bij kou of warmte. Helaas is de wacht.
dat een derde deel van de bezoeken aan de IVF-patiënten zijn blijkbaar sowieso al goed
digitale poli gericht is op het vinden van alge- geïnformeerd en gemotiveerd. Het UMC St
mene informatie over IVF. Ook een derde deel Radboud heeft de uitkomsten van deze studie
bezoekt de poli om te gaan communiceren via aangegrepen om ook voor andere specialis-
de chatroom of op het forum. Het laatste derde men en ziektebeelden digitale poliklinieken
deel van de bezoeken richt zich op inzage in te ontwikkelen. Over enkele maanden zullen
het eigen dossier. Patiënten bezoeken de digi- digitale poli’s operationeel worden voor onder
tale kliniek vooral in het laatste stadium van andere patiënten met psoriasis of prostaatkan-
de behandeling, als ze in afwachting zijn van ker en voor kinderen met diabetes of schisis.

Nieuwe bedden voor ziekenhuizen Walcheren


Ziekenhuis Walcheren in Vlissingen ontving voor de hoofdsteunen. De nieuwe matrassen
deze maand in een aantal leveringen 225 zijn drukverlagend en geven minder kans op
nieuwe bedden. Januari 2009 volgt het Oos- doorligklachten. De selectie van bed en leve-
terschelde- ziekenhuis in Goes met nog eens rancier is gemaakt na een aantal proef-plaat-
225 bedden. singen waarbij patiënten, verpleegkundigen,
technische dienst en schoonmaak hun ervarin-
Nieuwe bedden geven de patiënt meer comfort gen konden geven. De nieuwe bedden krijgen
en kwaliteit, maar betekenen ook een belangrij- nieuwe matrassen en worden geleverd met
ke verbetering van de arbeidsomstandigheden nachtkastje. Het gaat om een totale investe-
voor verpleegkundigen en verzorgenden. ring van 1,5 miljoen euro. Ondanks de finan- (Advertorial)
Belangrijk voordeel van de nieuwe bedden is cieel moeilijke positie van de ziekenhuizen is
dat ze elektrisch verstelbaar zijn. Veel gemak- deze investering als een goede en noodzakelij-
kelijker dus voor patiënt en verpleging. Bij de ke investering beoordeeld. Bij de selectie van Revolutionair product helpt blinden overal
oude bedden ging het nog om mechanische de bedden is kwaliteit boven prijs beoordeeld. teksten te lezen
hydrauliek (pompen). Het hoger stellen van Wel is kritisch gekeken naar het aantal bedden
bedden ging met spierkracht, wat ook gold dat is aangeschaft. Voor visueel gehandicapten is er nu een unieke meer. Dankzij de revolutionaire techniek van
mogelijkheid om snel wat tekst tot zich te de mobile reader kan iedereen waar dan ook
nemen, waar hij of zij zich ook bevindt. De gedrukte teksten lezen.
(Advertorial) mobile reader kan daarvoor zorgen. Stichting Beleyes (een stichting die de inte-
gratie van blinden en slechtzienden in de
Het kan zomaar gebeuren dat aan het eind van samenleving wil bevorderen) is importeur
Haarvervangingssysteem Veluws Haar Instituut een vergadering iemand nog snel wat laatste en enthousiast supporter van dit revolutio-
voor iedereen geschikt mededelingen uitdeelt. Iedereen begint ze te naire hulpmiddel. Het geeft blinden en ern-
lezen. Maar hoe moet dat nu met een blinde stig slechtzienden en dyslectici onderweg een
“We blijven ons continue ontwikkelen om het wordt dan door ons medicinaal verlijmd of collega? Hij pakt zijn mobieltje, houdt dit groot stuk zelfstandigheid en zal zo de inte-
haar van onze klanten er nog mooier en beter op een andere manier bevestigd zodat iemand boven het velletje papier en stopt een oordop- gratie van visueel gehandicapten in de samen-
uit te laten zien. Ik vind dat de essentie van het systeem zelf kan aanbrengen en afnemen. je in zijn oor. Ook hij leest de stukken, net als leving (en hun arbeidsparticipatie) enorm
het werk dat wij hier doen”, zegt directeur Uiteraard gaan we pas aan de slag met de feite- iedereen. Een toekomstdroom? Nee, nu niet bevorderen, verwacht Beleyes.
M. Bon van het Veluws Haar Instituut. lijke behandeling als er een uitgebreid infor-
matieconsult aan vooraf is gegaan. Daarna
“We zijn ruim zeven jaar gelden begonnen volgt een behandelplan waarbij de specifica-
op de Veluwe met dit instituut. Ons team van ties van vier aparte haarunits die we gaan ma-
dertien specialisten staat borg voor de meest ken ter sprake komen”, zegt M. Bon. Bij het
mooie en kwalitatief hoogwaardige behande- instituut benadrukt men dat er voor iedereen
lingen. De waardering voor die behandelin- een haarvervangingssysteem geschikt is. Bij
gen is in feite zó goed dat er naast onze insti- de verschillende vormen van alopecia (haar-
tuten op de Veluwe op korte termijn meerdere uitval) en chemokuren bieden de medewerkers
zullen volgen in binnen- en/of buitenland. van het instituut tal van specifieke, persoons-
Bij het Veluws Haar Instituut komen klanten gerichte haaroplossingen aan. In feite wordt
van heinde en verre. Zelfs uit Azië, Zuid- met gebruikmaking van nieuw en natuurlijk
Amerika, Aruba, Spanje, Frankrijk, België haar steeds de haarstructuur, de dichtheid en
en Duitsland komen mensen apart naar ons de kleurstelling nagenoeg gekopieerd. “Of
instituut in Nunspeet of Apeldoorn om zich een dergelijk haarvervangingsysteem kost-
op vervolgens op vakkundige wijze voor een baar is? In alle oprechtheid is het antwoord
haarvervangingssysteem te laten behandelen. daarop: eigenlijk niet, zeker als je ziet wat
Alle onze haarvervangingssystemen worden je daar aan zelfvertrouwen voor terug krijgt.
in eigen beheer gemaakt Voor de goede orde: Veelal is via de verzekering een deel te decla-
we verzorgen geen haarimplantaten. Er is een reren, maar ook de belasting betaalt mee. Het
revolutionair haarververvangingssysteem be- zijn in veel gevallen uiteindelijk bijzondere
dacht en de essentie daarvan is een perfect ziektekosten.” Kijk voor meer informatie op
passende, ultradunne, tweede huidlaag. Die www.echthaar.nl.
Nummer 19
12 november 2008 18 Hulpmiddelen

Azimed BV biedt opslag- en distributieoplossingen,


voor medicatie en medische hulpmiddelen,
die bijdragen aan de efficiency en de medicatieveiligheid
binnen het logistieke proces van ziekenhuizen
en andere zorginstellingen.

Anesthesie
wagens

www.azimed.nl
Nummer 19
Advertentie 19 12 november 2008

n n u
a a rte aar!
K i j g b
r
verk

Reserveer nu voor
kaarsjesavond
en voor het
Agenda 2008
De nieuwe menukaart is er weer!
kerstdiner!

Live in Tof Toppers in Tof Live in Tof


Freak Out Gordon &
Robbert Leroy
Papa di Grazzi

Zaterdag 22 november
Zondag 9 november Vrijdag 21 november Aanvang 18.30 uur
Aanvang 18.00 uur VIP kaarten 47,50

De Goudse topformatie
In de t
Inclusief een culinair In de t SIEF
INCLU FFET
n
Feestte
Freak Out speelt de drie-gangen diner BU
n GRATIS
Feestte
grootste hits! Aanvang diner 18.30 uur

Entree 5,- Normale kaarten 25,-


Inclusief gratis hapjes
Kaarten 15,-
Aanvang 21.00 uur

Coyote Ugly Theather Kaarsjesavond


Party in Tof Dinsdag 16 december
overheerlijk dineren in Tof
reserveren mogelijk voor:
Donderdag 27 november 16.30 uur 18.30 uur
Theaterdiner met & 20.30 uur
Aanvang 21.00 uur Gerard Wortel
Met na afloop een
Gratis entree spetterend optreden
Zondag 7 december
van onze eigen
Aanvang 17.30 uur
troubatainer
De meiden van Tof Rintje Kas
 39,50 p.p.
maken hun eigen feest Inclusief vier-gangen diner

Smartlappen Kerstfeest Oud &


Festival in Tof Nieuw Feest
Met partyband Jewelste
Dinsdag 23 december
Donderdag 18 t/m Zondag 28 december
Aanvang 21.00 uur
zondag 28 december Aanvang 21.00 uur
Met diverse artiesten Jewelste is op dit moment
en smartlappenkoning Gratis entree een van de beste party-
Koos Alberts Aanvang 21.30 uur bands van Nederland
m.u.v. 23 december
Entree 15,- en 28 december Entree 10,-

Markt 30 - 2801 JJ Gouda - Tel. 0182-548897


www.tofingouda.nl - www.tof-in-gouda.hyves.nl
Nummer 19
12 november 2008 20 Kliniek

ABN AMRO stelt vijf miljoen euro beschikbaar


voor innovatieve spin-offs van het Erasmus MC Afscheid kanker-
ABN AMRO en Erasmus MC in Rotterdam
introduceren het Erasmus BSK, een laag-
drempelig borgstellingkrediet tot een maxi-
Novem tot stand gekomen op initiatief van de
afdeling Kennistransfer van het Erasmus MC.
“Met deze unieke kredietlijn van ABN AMRO
specialist Bob Pinedo
mum van 125.000 euro voor het financieren worden onze spin-offs al in de vroegste fase
van medische innovatieve startende onder- voorzien van het broodnodige startkapitaal,
nemingen verbonden aan het Erasmus MC. waarmee ze de eerste kritische stappen kunnen
ABN AMRO zal het Erasmus BSK voor een zetten. We verwachten dat het Erasmus BSK
periode van vier jaar verstrekken aan maxi- zal leiden tot een aanzienlijke versnelling van
maal veertig spin-off bedrijven van de Eras- de valorisatieactiviteiten van het Erasmus
mus MC Incubator. MC”, zegt Ir. Steven F. Tan MBA, business
developer van het Erasmus MC. ABN AMRO
Op 29 oktober nam BioTx, een spin-off van streeft ernaar om op korte termijn het Eras-
Erasmus MC op het gebied van cardiovascu- mus BSK eveneens beschikbaar te stellen aan
laire diagnostiek, het eerste Erasmus BSK andere universiteiten en kennisinstellingen in
in ontvangst. Het Erasmus BSK is in nauwe Nederland.
samenwerking met Technopartner en Senter-

(Advertorial)

ABVAKABO FNV: Maak het vak aantrekkelijker


Om te voorkomen dat er grote personeelste- moet een commissie komen, die bestaat uit
korten ontstaan, moet het werken in de zorg politici, werkgevers en werknemers. De com-
aantrekkelijker gemaakt worden. Met de in- missie moet op korte termijn een onderzoek
troductie van marktwerking in de zorg in 2005 instellen. Bondsvoorzitter Edith Snoey: “Als
wilde de overheid dat de sector beter pres- we nu geen pas op de plaats maken, zijn we Uit handen van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen ontving de scheidende hoogleraar de stadspenning
teerde, efficiënter werkte en patiënten meer te laat en zitten we straks met een enorm per- (foto Carry van der Maas).
keuzemogelijkheden hadden. Op het eerste soneelstekort. Neem een adempauze, onder-
gezicht lijkt dit het vak leuker te maken. zoek het en ga eerst de effecten op een rijtje De leeftijdsgrens van bevolkingsonderzoek die al hun vruchten hebben afgeworpen, vindt
zetten!” Verder wil de bond via de cao betere naar borstkanker moet verruimd worden. Pinedo. “De sterfte aan beide tumortypes is
De vakbond ABVAKABO FNV constateert arbeidsvoorwaarden regelen. De huidige cao Dat bepleitte oncoloog professor Bob Pinedo mede dankzij de vroegdetectie aanzienlijk
echter het tegendeel. Marktwerking lijkt een Ziekenhuizen loopt tot 1 februari 2009. De tijdens zijn afscheidsrede ‘Van hoog TIJ naar teruggelopen, maar er is nog ruimte voor ver-
ander woord voor bezuiniging geworden en lonen moeten omhoog om koopkracht te be- HOOGtij. Het kan!’ op 29 oktober. “Ook de betering. Immers het bevolkingsonderzoek op
zorgt vooral voor meer regels en bureaucra- houden. Er is een beter scholingsbeleid nodig oudere patiënt mag genieten van een betere borstkanker begint pas bij vijftig jaar en houdt
tie. Dit leidt tot hogere werkdruk en veroor- en er moet meer aandacht komen voor per- kwaliteit van leven. We hebben het over een bij 75 jaar op. Ik vind dat dit dient te worden
zaakt een grote uitstroom van het personeel. soonlijke ontwikkeling. Dit is een greep uit hoog-risico groep die met een simpele behan- opgetrokken.” Hij pleitte er dan ook voor dat
De bond wil op meerdere manieren inzetten de nieuwe voorstellen voor de cao. Want ook deling te genezen is, wat bovendien tot enor- de Wet op het Bevolkingsonderzoek nog eens
voor een aantrekkelijker vak. Ten eerste wil via arbeidsvoorwaarden wordt het werken in me kostenbesparing leidt.” Bob Pinedo nam tegen het licht wordt gehouden.
ABVAKABO een adempauze om de gevol- de zorg weer aantrekkelijk. afscheid als hoogleraar geneeskundige onco-
gen van marktwerking te onderzoeken. Er logie van VU medisch centrum in Amsterdam. Kanker op de kaart
Mede door bemoeienis van Pinedo is kanker
Pinedo’s boodschap is dat veel patiënten met in Nederland en daarbuiten op de kaart ge-
uitgezaaide kanker een chronische ziekte heb- zet. Toen hij dertig jaar geleden zijn loopbaan
ben en dat de infrastructuur moet worden startte, was de aandacht voor kanker beperkt
versterkt, door het oplossen van het relatieve tot de twee kankerinstituten. Inmiddels is
tekort aan oncologen en verpleegkundigen. Zo mede door zijn toedoen een aantal vormen
kan de chronisch zieke kankerpatiënt optimaal van kanker een chronische, met medicijnen
gebruik maken van de beschikbare mogelijk- te behandelen, ziekte geworden. Het geheim
heden. Verder moet er meer aandacht aan kan- van zijn succes? “Nadenken”, zegt Pinedo
kerpreventie worden besteed om de aanwas zelf, “Ik houd van nadenken, niet van routine.
aan chronisch zieken enigszins te beperken. Ik zeg altijd: elke patiënt is een parel. Als ik
Pinedo ging in op het onderscheid tussen de naar een patiënt kijk, leg ik de boeken opzij
primaire en secundaire vorm van preventie. en probeer met een frisse blik te bezien wat
Primaire preventie streeft naar voorkoming er nu precies aan de hand is. Uiteindelijk gaan
van de ziekte bij mensen die nog gezond zijn. we naar therapie op maat.” Pinedo begon in
Hij juicht het rookverbod van minister Klink 1960 met zijn studie geneeskunde in Leiden.
toe; een zeer belangrijk besluit voor de Neder- Hij specialiseerde zich daarna tot internist en
landse volksgezondheid. Secundaire preven- richtte in 1972 zijn aandacht op kankerpa-
tie van kanker is de vroegdiagnostiek van de tiënten: “Ik was net internist, gepromoveerd
ziekte. De Nederlandse screening-program- en benoemd tot chef de clinique interne ge-
ma’s voor borst- en baarmoederhalskanker neeskunde bij het Academisch Ziekenhuis in
zijn voorbeelden van secundaire preventie Utrecht. Op mijn afdeling lagen veel kanker-

Informatie-uitwisseling tussen apotheken en


Westfriesgasthuis verbeterd
De openbare apothekers in de regio heb- het voorschrijven van nieuwe medicatie vindt
ben gezamenlijk met het Westfriesgasthuis er direct controle plaats of medicijnen elkaar
in Hoorn de elektronische uitwisseling van beïnvloeden (geneesmiddelinteracties). Zo kan
medicatiegegevens verbeterd. Hierdoor is worden gecontroleerd of medicijnen met
de actuele informatie over de afgeleverde ongeveer dezelfde werking elkaar onbedoeld
geneesmiddelen van een patiënt snel beschik- versterken (dubbelmedicatie) en of de patiënt
baar voor behandelend artsen en specialisten. eventueel overgevoelig is voor bepaalde
Apothekers en artsen kunnen hiermee betere, medicijnen. Het Elektronisch Medicatie Dos-
veilige en efficiëntere zorg geven. sier is beschikbaar voor zorgverleners die
hiervoor toestemming hebben. Dit gaat via
Als een patiënt zich meldt bij de spoedeisende een beveiligde internetverbinding, zodat de ge-
hulp, de polikliniek of voor opname in het gevens alleen door de zorgverlener/arts kun-
Westfriesgasthuis, een apotheek in West-Fries- nen worden ingezien. De apotheekhoudende
land of de dienstapotheek, kan de medicatie huisartsen zijn vooralsnog niet op het Elektro- Pinedo ontvangt de Koninklijke onderscheiding uit handen van gouvereur mr. Frits Goedgedrag (foto Antillen-
van de patiënt direct worden opgevraagd. Bij nisch Medicatie Dossier aangesloten. huis/Studio FVS).
Nummer 19
Kliniek 21 12 november 2008

patiënten. Met degenen die niet chirurgisch dam waar onderzoek naar kanker plaatsvindt.
geholpen konden worden, gebeurde niets. Aan
hun ziekte was niks te doen. Ik richtte een Koninklijke onderscheiding
werkgroep oncologie op, volgde cursussen Prof. dr. Bob Pinedo ontving ter gelegenheid
en deed twee jaar onderzoek aan het National van zijn afscheid de Koninklijke onderschei- Univé,VGZ en Trias Zorgkantoren maken
Cancer Institute in Amerika. Oncologie was in ding Commandeur in de Orde van Oranje inkoopbeleid 2009 bekend
die tijd niet zo’n hot item als nu. Er bestond Nassau uit handen van de Gouverneur van de
geen oncologische opleiding in Nederland. Nederlandse Antillen, mr Frits Goedgedrag. De zeven zorgkantoren van verzekeraarscom- De zeven prestatievelden zijn:
Geen enkel academisch ziekenhuis had een Eerder ontving prof. Pinedo onder andere de binatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) hebben 1) De klant heeft begrijpelijke en toeganke-
hoogleraar oncologie met een eigen afdeling.” prestigieuze Dr. Josef Steiner Award, de Spi- hun gezamenlijke inkoopbeleid voor 2009 lijke informatie om te kunnen kiezen voor
In 1979 werd Pinedo benoemd tot hoogleraar noza Award, de IJ-prijs en andere erkennin- bekend gemaakt. Uitgangspunt van het nieu- zorgaanbod.
geneeskundige oncologie en afdelingshoofd gen. De Steiner Award wordt ook wel de ‘No- we inkoopbeleid is dat de klant meer inspraak 2) De klant heeft beschikbare zorg die bereik-
aan VU medisch centrum. Hij had tevens de belprijs voor oncologie’ genoemd, de tweede krijgt over de zorg. Om dat te realiseren, is het baar is en voldoet aan zijn/haar specifieke
leiding van het farmacologisch laboratorium de ‘Nederlandse Nobelprijs voor de weten- beleid gebaseerd op de zeven prestatievelden eisen.
van het Nederlands Kanker Instituut. Onder- schap’. De Antilliaanse hoogleraar kondigde uit de nieuwe wet voor cliëntenrechten. 3) De klant merkt de voordelen van keten-
zoek en patiëntenzorg vindt Pinedo een bij zijn afscheid aan dat hij actief zal blijven. zorg.
‘prachtige combinatie’. Als onderzoeker Hij verhuist binnenkort naar Curaçao om daar Vorig jaar werd al fors ingezet op de omgang 4) De klant kan meedenken met de organisa-
publiceerde Pinedo meer dan 600 artikelen in een oncologische kliniek op te richten. Ook van zorgaanbieders met hun cliëntenraden. Nu tie.
internationale vakliteratuur. Hij was grond- blijft hij nauwe contacten onderhouden met wordt dit verder aangescherpt door de zeggen- 5) De klant heeft een laagdrempelige effec-
legger van het VUmc Cancer Center Amster- het VU medisch centrum. schap en de waardering van de klant over de tieve klacht- en geschillenbehandeling.
zorg een prominentere rol te geven. Bij de 6) De klant krijgt zorg die goed en veilig is.
beoordeling van zorgaanbieders wegen de 7) De klant kan rekenen op een correcte infor-
Centrum voor Diagnostiek feestelijk geopend aspecten klant en kwaliteit voor zestig procent matie-uitwisseling en dossiervorming, en
mee. Onderdeel hiervan is ook de medewerker- kan zijn eigen privacy bewaken.
tevredenheid, want gemotiveerde en tevreden Het volledige inkoopbeleid is te vinden op
werknemers zorgen voor tevreden klanten. www.vgztrias-zorgkantoren.nl en op
www.zorgkantoor-nhn.nl

Zaans Medisch Centrum Topzorg-aanbieder


Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) mag zich teit wordt geleverd. Zorgverzekeraar Menzis
sinds 1 oktober Topzorg-aanbieder noemen heeft vergelijkend onderzoek gedaan en
van zorgverzekeraar Menzis voor de behande- het Zaans Medisch Centrum als voorkeurs-
ling van patiënten met borstkanker, liesbreu- ziekenhuis gekozen voor de bovenstaande be-
ken, spataderen en meniscusproblemen. handelingen. Zorgverzekeraar Menzis zal het
ziekenhuis voor deze behandelingen speciaal
Dit betekent dat de behandeling volgens de aanprijzen in haar communicatie-uitingen.
nieuwste inzichten en met de hoogste kwali-

Handtekening voor komst Dialysecentrum


Met vier handtekeningen werd dinsdag Door de opening van een dialyseafdeling in
21 oktober de samenwerking bekrachtigd het Lievensberg hoeft een patiënt niet meer
Ook het Meander Medisch Centrum opende een Diagnostisch Centrum. voor de ontwikkeling van het Dialysecentrum naar Goes of Roosendaal en wordt deze zorg-
Zuidwest-Nederland. Door de komst van dit functie nu ook in het eigen thuisziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg hoofdingang onder te brengen in één centrum centrum krijgt de dialysepatiënt een com- aangeboden. De overeenkomst vormt de basis
in Venlo heeft een Centrum voor Diagnostiek. wordt het de patiënt gemakkelijker gemaakt. pleter zorgaanbod dicht bij huis. van de plannen voor het ontwikkelen van een
Het voordeel van dit centrum is de combinatie Om dit te realiseren is het hele priklaborato- dialyseafdeling in het Lievensberg ziekenhuis.
van de diverse diagnostische onderzoeken. rium verplaatst. Verder is een gang van het Het centrum, straks het grootste van Zuid- De betrokken partijen zijn van mening dat dit
Patiënten hoeven niet meer op verschillende centrum voor diagnostiek ingericht voor func- west-Nederland, wordt een gezamenlijk ini- het beste kan plaatsvinden binnen een samen-
plekken in het ziekenhuis te zijn, maar kunnen tie-onderzoeken en is er een andere gang met tiatief van de Oosterscheldeziekenhuizen in werkingsverband. Het Oosterscheldezieken-
op één plek, dichtbij de hoofdingang terecht onderzoekskamers voor de afdeling Radiolo- Goes, het Lievensberg ziekenhuis in Bergen huis in Goes biedt ondersteuning bij de opzet
om bloed te laten prikken, een eenvoudige gie. op Zoom en de betrokken specialisten. De en ontwikkeling van deze afdeling. Nog dit
röntgenfoto te laten maken of voor een intern ambitie is om alle vormen van nierfunctiever- jaar wordt gestart met de operationele voor-
functieonderzoek, zoals het laten maken van Leiden en Amersfoort vangende therapie op beide locaties te kunnen bereiding van de dialyseafdeling in Bergen op
een hartfilmpje of tensiemeting. Ook het Diaconessenhuis Leiden is gestart aanbieden. In het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Over ongeveer een jaar kan de afdeling
met een Diagnostisch Centrum. Dat gebeurde Zoom kunnen straks dagelijks dialysepatiën- van start gaan met zes stoelen, een separate
Het is een klantgerichte voorziening en een op 3 november. Het centrum bundelt de onder- ten terecht voor het spoelen van hun bloed. kamer met apparatuur voor hoogcomplexe
handreiking naar de verwijzers uit de eerste zoeken die huisartsen voor hun patiënten kun- Een patiënt ligt daarvoor soms meerdere keren zorg en een reserve dialyseplaats.
lijn. Op 10 oktober vond in feestelijke sfeer nen aanvragen, zonder dat patiënten direct een per week enkele uren aan een dialyseapparaat.
de officiële opening plaats. Het idee voor het afspraak bij een specialist hoeven te maken.
Centrum voor Diagnostiek werd in april 2004 Op dezelfde datum (maandag 3 november)
gelanceerd, mede op wens van de huisartsen, opende het Meander Medisch Centrum in
voor de door hen verwezen patiënten. Door Amersfoort officieel de deuren van een Diag-
de combinatie van onderzoeken dichtbij de nostisch Centrum.

Urologisch Behandelcentrum in Eindhoven


Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven open- nieren en worden nierstenen binnen 28 uur na
de op 3 november een Urologisch Behan- het eerste consult gediagnosticeerd en indien
delcentrum. In dit centrum kunnen patiënten nodig verwijderd. Bij alle apparatuur is een
terecht voor onderzoek en behandeling van extra monitor toegevoegd waarop de patiënt
afwijkingen aan de nieren, urineleiders, plas- zelf het verloop van het onderzoek of de be-
buis, blaas en de prostaat. Het splinternieuwe handeling kan volgen. Op deze manier kan
Urologische Behandelcentrum is voorzien van de arts makkelijker aan de patiënt uitleggen
een speciale luchtbehandelingtechniek zodat wat er gebeurt. Alle onderzoeken en behande-
er steriel en veilig gewerkt kan worden. ling voor urologische aandoeningen zijn in dit
centrum op één locatie geconcentreerd. Ook
De activiteiten in het behandelcentrum zijn alle benodigde apparatuur die hiervoor nodig
zeer breed; er worden onder andere echo’s is, is in het centrum aanwezig, zoals echo- en
gemaakt van met name de blaas en de pros- röntgenapparatuur. Hierdoor kan er efficiën- V.l.n.r. H. Simons, voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Oosterscheldeziekenhuizen, H. Ensing, Raad
taat en er worden blaasonderzoek en prostaat- ter gepland en gewerkt worden waardoor de van Bestuur Lievensberg ziekenhuis, E. van Gurp, internist-nefrologe, namens maatschap internisten/longartsen
behandelingen gedaan. Ook wordt er weef- wachttijden voor patiënten sterk verkort kun- Lievensberg ziekenhuis, P. Leurs, internist-nefroloog, namens maatschap internisten Oosterscheldeziekenhuis
selonderzoek gedaan van de prostaat en de nen worden. Goes, T. Ruikes, Raad van bestuur Lievensberg ziekenhuis.
Nummer 19
12 november 2008 22 Advertentie

Eindelijk een goed figuur. . .

Mooi zonder snijden


IN
NIEUWUNIEKEGIO
E R
D
De BodyWave
• sporten
• spierversteviging
• vetverbranding
• zonder operatie Voor Na 3 behandelingen

• lymfedrainage
• zonder herstelperiode
• bruinen
• zonder littekens
• in 10 minuten
• zonder narcose
• zonder pijn
• zichtbaar resultaat
• met UltraShape Voor Na 2 behandelingen

Bezoek onze website


of bel voor meer
informatie:

Bodyline Clinic

De behandeling is pijnloos
Kattegat 6d
3446 CL Woerden
tel: 0348-409199
info@finessebodylineclinic.nl
www.finessebodylineclinic.nl
Nummer 19
Patiëntenzorg 23 12 november 2008

CF-Centrum Utrecht behandelt aantal kinderen


Meer antidepressivum met taaislijmziekte met nieuw geneesmiddel
zinloos bij depressie Een aantal patiënten met taaislijmziekte (Cys-
tic Fibrosis) reageert allergisch op schimmels,
met als gevolg ernstige benauwdheid en hoes-
ziekte in Nederland. Er is sprake van een af-
wijking in de genen. Hierdoor wordt in ver-
schillende organen van het lichaam slijm af-
Als een antidepressivum niet aanslaat, heeft gen zijn volgens de onderzoeker reden om de ten bovenop de ademhalingsproblemen die gescheiden dat dik en taai is. Dit hoopt zich op
het geen zin om de dosis te verhogen. Veel richtlijn voor SSRI-gebruik die psychiaters zij al hebben. Het CF-Centrum Utrecht, onder- en geeft ernstige problemen in de luchtwegen
artsen kiezen echter wel voor deze benade- hanteren aan te scherpen. Daarin staat nu dat deel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van en spijsverteringsorganen. Genezing van CF
ring als een middel na zes weken nog geen er geen wetenschappelijke onderbouwing is het UMC Utrecht, gaat deze groep patiënten is nog niet mogelijk. Naar schatting hebben
effect heeft. Het achterwege laten van deze voor een dosisverhoging. Beter zou zijn om behandelen met de antistof omalizumab. ongeveer 1.200 mensen in Nederland CF. Per
verhoging kan de Nederlandse gezondheids- hogere doses SSRI’s zelfs af te raden. “Dosis- jaar worden ongeveer veertig kinderen met
zorg tot wel 25 miljoen euro per jaar bespa- verhoging leidt tot sterkere bijwerkingen. Het centrum voerde al een experimentele CF geboren. De gemiddelde levensverwach-
ren, stelt Eric Ruhé, psychiater bij de afdeling Daarnaast is er de aanslag op de kosten van de behandeling met deze antistof uit bij een ting van CF-patiënten is de afgelopen jaren
Stemmingsstoornissen van het AMC. Op gezondheidszorg”, aldus Ruhé in het novem- patiënt met taaislijmziekte. De longfunctie sterk verbeterd door nieuwe inzichten in de
5 november promoveerde hij op een onder- bernummer van AMC Magazine, dat begin verbeterde sterk en behandeling met predni- behandeling. Tien jaar geleden werden kin-
zoek waaruit blijkt dat depressie niet beter deze maand verscheen. son werd overbodig. Door deze veelbelovende deren met taaislijmziekte gemiddeld achttien
behandeld wordt na een dosisverhoging van resultaten start er nu een internationale studie jaar oud, nu ruim veertig jaar. Voor baby’s
de veelgebruikte SSRI’s. Bovendien laten her- waar patiënten uit diverse Europese landen die op dit moment met CF worden geboren,
senscans zien dat de aanwezigheid van het aan deelnemen. Taaislijmziekte of Cystic neemt de gemiddelde levensverwachting nog
medicijn in de hersenen niet is toegenomen. Fibrosis is de meest voorkomende erfelijke steeds toe.

Voor zijn onderzoek onderzocht de psychiater


depressieve patiënten die onvoldoende waren Extra nazorg voor ouders pasgeborenen
opgeknapt nadat ze zes weken lang het anti-
depressivum paroxetine hadden geslikt. Een Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in ziekenhuis hierdoor meer inzicht in de vragen
deel van de patiënten kreeg een hogere dosis Amsterdam is op 7 november gestart met een die bij ouders leven zodra hun kind thuis is.
van het medicijn voorgeschreven, een ander nieuw verpleegkundig spreekuur voor ouders Op die manier kunnen andere ouders dan nog
deel verkeerde alleen in de veronderstelling van pasgeborenen die minimaal twee weken beter worden voorbereid op de periode na het
dat de dosis verhoogd was (en kreeg een place- in het OLVG verbleven. ziekenhuis. De neonatologieverpleegkundi-
boverhoging). Paroxetine is een SSRI, een gen nemen vijf tot zeven dagen na ontslag zelf
selective serotonin reuptake inhibitor. Deze Het OLVG verwacht met deze extra service contact op met de ouders om te horen hoe het
klasse van geneesmiddelen verhoogt de aan- de onzekerheid van ouders in de eerste perio- gaat.
wezigheid van de neurotransmitter serotonine de thuis weg te nemen. Bovendien krijgt het
in de hersenen. Dit doen zij door te binden aan
receptoren op hersencellen die vrijgekomen
serotonine weer opnemen. Op de MRI- en Lancering zorgportal voor de Gelderse Vallei
SPECT-scans die Ruhé maakte, is te zien dat
er geen extra receptoren geblokkeerd worden Het Medisch Coördinerend Diagnostisch Cen- nabije toekomst zal de website steeds verder
door paroxetine, ondanks de dosisverhoging. trum (MCDC) Gelderse Vallei heeft op 30 okto- worden uitgebreid met bijvoorbeeld aan-
Het is voor het eerst dat dit op deze manier ber de website Zorgvallei.nl gelanceerd. Op vullende (keuze)informatie en digitale aan-
zichtbaar is gemaakt. Ook was er geen ver- Voor zijn onderzoek onderzocht de psychiater depres- deze website is alles te vinden op het gebied vraagmogelijkheden voor specifieke zorg en
schil in afname van de depressieve klachten sieve patiënten die onvoldoende waren opgeknapt na- van zorg in de regio Gelderse Vallei. De lan- hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie op
tussen de patiënten met een echte dosisver- dat ze zes weken lang het antidepressivum paroxetine cering maakte onderdeel uit van een sympo- www.zorgvallei.nl
hoging of een nep-verhoging. Zijn bevindin- hadden geslikt. sium met als thema: De kiezende patiënt.

Bijzondere ervaringsverhalen van mensen met Ondanks allerlei (landelijke) initiatieven H.I.Ambacht, Bolster 8
bestaat er geen totaaloverzicht van alle zorg-
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa aanbieders binnen deze regio. Op Zorgvallei.
nl is alle informatie op één centrale plaats vrij
‘Bijzondere ervaringsverhalen, ziekte van (VU medisch centrum Amsterdam) en prof. toegankelijk. Dit helpt de patiënt snel een
Crohn & colitis ulcerosa’ is de titel van het dr. Severine Vermeire (UZ Gasthuisberg zorgverlener te vinden én te kiezen. Daarnaast
nieuwe boek van Ingeborg Kuys. Het werd Leuven) leveren een persoonlijke bijdrage hoopt het Medisch Coördinerend Diagnos-
donderdag 6 november gepresenteerd in het met een verhaal over hun ervaringen als arts. tisch Centrum met Zorgvallei.nl een bijdrage
Medisch Spectrum Twente in Enschede. Inge- Daarnaast komen een gastro-enterologisch te kunnen leveren aan de onderlinge commu-
borg, die debuteerde met haar autobiografie chirurg, een gespecialiseerd verpleegkundige nicatie tussen zorgverleners in de regio. In de
‘Vreemde kronkels’ die gaat over de chroni- en een stomaverpleegkundige aan het woord.
sche darmziekte colitis ulcerosa, interviewde
hiervoor acht Nederlandse en vier Vlaamse N.a.v. ‘Bijzondere ervaringsverhalen, ziekte van
Sportgeneeskunde
patiënten met de ziekte van Crohn en coli- Crohn & colitis ulcerosa’, door Ingeborg Kuys, Uit- Diaconessenhuis
tis ulcerosa, en de moeder van een heel jong gever: Stichting Vreemde Kronkels, Enschede, 208
patiëntje. pagina’s, prijs: 21,95 euro. De sportgeneeskunde in het Diaconessenhuis
Leiden heeft het certificaat van de SCAS ont- Moderne en luxe afgewerkte nieuw-
Eén van de geïnterviewden is tv-presentatrice vangen, het kwaliteitsinstituut voor de sport- bouw woning uit 2005. Gelegen in
Nance Coolen, die, na het lezen van het eer- geneeskunde.
de populaire en kindvriendelijke
ste boek van Ingeborg, spontaan haar mede-
nieuwbouw wijk “de Volgerlanden”.
Fraaie ligging met een weids en
werking verleende. Zij vertelt uitgebreid Per 1 april 2008 werkt Maarten Verschure als vrij uitzicht over waterplas en
over hoe zij als Bekende Nederlander omgaat sportarts in het Diaconessenhuis. Met de cer- speelplaats. Door de uitbouw aan
met de ziekte van Crohn. Maxime Groene- tificering voldoet de sportgeneeskunde aan de de a’gevel is er een riante living
wegen laat zien over hoeveel wilskracht en kwaliteitseisen van de Stichting Certificering ontstaan van maar liefst 47m2 v.v.
discipline zij beschikte tijdens het trainen als Actoren in de sportgezondheidszorg (SCAS) een anthraciet grijze plavuizen-
profwielrenster, ondanks haar ernstige ziekte- op het gebied van organisatie, apparatuur en vloer. Fraaie luxe Italiaanse keuken
beeld van dat moment. Zij fietste dit jaar voor werkprocessen. Een sportarts weet veel van het met apparaturenwand. 3 slaap-
het AA-team en werd begeleid door wereld- steun- en bewegingsapparaat en kan denken kamers en moderne badkamer.
kampioene Leontien van Moorsel. Inmiddels vanuit de belangen van de sporter. Amateur of 10 meter diepe aangelegde achter-
traint zij voor een plaatsje op de Olympi- professioneel, iedereen kan terecht voor een tuin met veel privacy. Woning v.v.
sche Spelen 2012. Klaas Dokter (Stichting (blessure)consult of sportkeuring. Verschure:
kunststof kozijnen en politiekeur-
C-Mex) vertelt over zijn bergexpeditie met “Ik krijg patiënten via de huisarts, maar ook merk. Goede parkeergelegenheid.
tien andere patiënten naar de Aconcagua in rechtstreeks. Zo nodig verwijs ik door naar de
Zuid-Amerika en Sandra Kort levert met haar orthopeed of andere specialist. Door het op- Vraagprijs € 299.500 K.K.
verhaal hét bewijs dat zij – als één van de eer- bouwen van een netwerk met fysiotherapeu-
ste vrouwen in Nederland en tot onwetend- ten, sportpsychologen en een sportdiëtist kun-
heid van nog veel maag-darm-leverartsen nen ook sporters met overgewicht en mensen
- ‘enge’ medicijnen kon gebruiken tijdens de met chronische blessures terecht.” Verschure
zwangerschap en dat dat niet per se hoeft te is als teamarts verbonden aan basketballclub
Estate makelaar • 0900 - 123 10 00
leiden tot afwijkingen of vroeggeboortes. De ZZ Leiden en diverse andere sportclubs in de
maag-darm-leverartsen prof. dr. Chris Mulder regio. www.123estate.nl
Nummer 19
12 november 2008 24 Advertentie

(SBUJTFOUSFF

)FUFOJHFJDTZNQPTJVN
XBBSVWPPSUIVJTCMJKGU
Verder 6LVOU[FMGTVXTMPGGFOBBOIPVEFO%JUJDTZNQPTJVNWJOEU

komen in OBNFMJKLPOMJOFQMBBUT4QFDJBBMWPPSJDNFEFXFSLFST
EJFFFOCSVJTFOEFBHFOEBIFCCFO NBBSEJFPPLHSBBHFFO
LJKLKFOFNFOPQPO[FJOUFOTJWFDBSF5PU[JFOTCJKVUIVJT
je carrière? .KABOTBOMBKL>
… %FJEFBMFHSPPUUFWBOFFOJOUFOTJWFDBSF
… ,PSUFDPNNVOJDBUJFMJKOFOPQFFOJDWBOMFWFOTCFMBOH
… 8FSLFOJOFFOUPQUJFO[JFLFOIVJT

%BUVNXBOOFFSVXJMU
5JKE XBUVVJULPNU
1MBBUTBDIUFSVXDPNQVUFS
" " " """ ! " -PDBUJFXXXJOUFOTOM


 "" "" """ 


Kijk voor meer informatie op www.INHolland.nl/evc

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT!


KIA RIO KIA CARENS * KIA CEE’D SW
v.a. € 11.495,- v.a. € 19.995,- v.a. € 17.695,- *

2 STUKS 2 STUKS 3 STUKS


KORTING: € 1000,- KORTING: € 1000,- KORTING: € 1000,-

7PPSEFMFOPQFFOSJKt6JUWPPSSBBEMFWFSCBBS EVTEJSFDUSJKEFOt"BOUSFLLFMJKLFLPSUJOHFOt/JFVXFBVUPT EVTLNHFSFEFO

sVAN MANNEKES AUTO’S V.O.F., Onderweg 8, Waddinxveen,


 WWWKIA WADDINXVEENNLs

Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoeringen. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW/BPM, excl. metalliclak, kosten rijklaar maken, leges
en verwijderingsbijdrage. Gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,9l/100 km – 1l op 20 km tot 8,6l/100 km – 1l op 11,6 km. Gemiddelde CO2-uitstoot van 128 g/km tot
206 g/km. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. * Vraag naar de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op www.kia.nl
Nummer 19
Patiëntenzorg 25 12 november 2008

ZGT Hengelo opent vernieuwde SEH


FC Groningen opent ZGT Hengelo opende op dinsdag 28 oktober temen geïnstalleerd. Medewerkers kunnen

skybox Martini Ziekenhuis de deuren van de vernieuwde Spoedeisende


Hulp (SEH). De SEH is volledig gemoder-
niseerd en biedt een betere ontvangst en op-
in bijzondere gevallen de hulp van een col-
lega oproepen, patiënten kunnen in geval van
nood te allen tijden in contact komen met één
vang voor patiënten. Er is ruim tien miljoen van de medewerkers. Ook de ingang van de
euro geïnvesteerd, onder meer om in de toe- SEH is verbeterd. De ingang is opgesplitst
komst mogelijk het dubbele aantal patiënten in een ambulancehal met verbeterde medi-
op te kunnen vangen. sche voorzieningen en een patiënteningang
met wachtkamers. Patiënten die aankomen
Bij alle vernieuwingen staat de veiligheid per ambulance, hoeven nu niet meer langs de
van patiënten en medewerkers centraal. In wachtkamers en kunnen rechtstreeks naar de
alle ruimten van de SEH zijn oproepsys- behandelkamers.

Lievensberg ziekenhuis begint vulvapoli


Zonder veel ophef startte in september in het kenen. Op een vulvapoli is de medische inte-
Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom resse en deskundigheid over deze delen van
het eerste spreekuur van de vulvapoli. Derma- het vrouwenlichaam wel paraat. De vulvapoli
toloog J. Schroijen en gynaecoloog M.J. Noor- in het Lievensberg is niet de eerste in Neder-
dam waren de eerste ochtend direct ‘volge- land, wel één van de weinige. Het merendeel
boekt’. van deze poli’s is in het westen en midden van
het land gevestigd. Inmiddels is op initiatief
“De poli is ontstaan uit een duidelijke van de Reinier de Graaf Groep de website
behoefte”, constateert dr. Noordam. “Tot www.vulvapoli.nl gelanceerd. Deze site biedt
Berry Powel speelt in de skybox een partijtje tafelvoetbal. voor kort behandelden we ieder afzonderlijk informatie plus een overzicht waar vulvapoli’s
vrouwen met klachten. Door samen te werken zijn te vinden.
Met twee welgemikte schoten van Berry Powel met dit cadeau van de FC, de Trots van het kunnen we een meer adequate patiëntenzorg
en Sepp De Roover is eind vorige maand de Noorden. We willen hier het healing environ- bieden. De patiënt ziet ons beiden tijdens het Máxima Medisch Centrum
skybox in het Groninger Martini Ziekenhuis in ment concept uitwerken waarbij we niet al- spreekuur en maakt voor een consult dus geen Ook het Máxima Medisch Centrum in Eind-
gebruik genomen. De skybox is een cadeau leen goede medische zorg verlenen maar ook twee, maar één afspraak.” Vulva is de medi- hoven is sinds kort gestart met een speciale
van FC Groningen, met belangrijke bijdragen oog hebben voor ontspanning en ontmoeting sche naam voor de huid rondom de vagina: poli voor vrouwen met vulvaire klachten.
van de gemeente Groningen en de KNVB, aan voor de patiënt. We verwachten een enorme de grote en kleine schaamlippen en de clito- Tijdens het gecombineerde spreekuur wor-
het nieuwe Martini Ziekenhuis. belangstelling en ik denk dat het een begrip in ris. Vrouwen blijven vaak lang met klachten den vrouwen tegelijkertijd door een gynae-
het Noorden gaat worden.” over bijvoorbeeld jeuk en branderigheid door- coloog en dermatoloog gezien. Mevrouw dr.
Patiënten en hun bezoek kunnen in de skybox lopen. Is de drempel naar de huisarts eenmaal C. van Binsbergen (gynaecoloog/seksuoloog)
van zeventig vierkante meter samen genieten Uniek project genomen, dan volgt een behandeling door en mevrouw dr. M. Prins (dermatoloog) heb-
van sportbeelden in een sfeer die positief, spor- Algemeen directeur Hans Nijland benadrukte de huisarts of een doorverwijzing naar een ben zich gespecialiseerd in problemen van de
tief en ontspannend is en afleiding biedt van het bijzondere aspect van deze skybox en de gynaecoloog of dermatoloog. De specifieke vulva. Door hun ervaring en kennis te combi-
de ziekenhuisopname. Voetbalwedstrijden van positie die FC Groningen in de stad en regio kennis is daar echter niet altijd volledig. Voor neren bieden zij optimale zorg voor de speci-
FC Groningen - en andere sportwedstrijden - inneemt. “Het is een uniek project en de eer- de patiënt kan dat een jarenlang getob bete- fieke klachten van de vulva.
zijn in de skybox live op een groot scherm te ste skybox in een ziekenhuis in Nederland.
bekijken. De ruimte, ingericht met dertig stoe- Wij zijn heel blij dat we hieraan een bijdrage
len, een bank, drie grote beeldschermen, een hebben kunnen leveren. Het is belangrijk dat
voetbalspel en een leestafel, leent zich ook als FC Groningen als club haar maatschappelijke
forum voor bijvoorbeeld bijeenkomsten over gezicht laat zien. Het draait in de wereld niet
sport en gezondheid. alleen maar om voetballen. Sport heeft ech-
ter wel een heel belangrijke maatschappelijke
‘Trots van het Noorden’ functie. Het bekijken van sportwedstrijden in
Bij de opening leverden Jack Thiadens, voor- deze skybox draagt daaraan bij.” Volgens Ron
zitter raad van bestuur Martini Ziekenhuis, Jans is een trainer te vergelijken met een dok-
Hans Nijland, algemeen directeur FC Gronin- ter. “We doen eigenlijk allebei hetzelfde. Je
gen, en Ron Jans, hoofdtrainer FC Groningen, kunt mij dokter Ron noemen, want ik maak
een bijdrage. Thiadens wees op de relatie tus- ook mensen beter. Je gebruikt daarbij tech-
sen sport en gezondheid. “Geen enkel zieken- niek, zowel in een ziekenhuis als bij sport
huis heeft een skybox, we zijn zeer ingenomen maar uiteindelijk doet iedereen het zelf.”

Smileyvlag voor Delfzijl en Zaandam

Dermatoloog J. Schroijen (links.) en gynaecoloog M.J. Noordam, van het Lievensberg ziekenhuis.

Rijnland Ziekenhuis start continentiespreekuur


Het Rijnland Ziekenhuis locatie Leiderdorp is spreekuur er aan bij dat de taboesfeer rondom
op 1 november gestart met een continentie- incontinentie wordt doorbroken. Ongewild
spreekuur. Dit spreekuur is ingericht op vrou- urineverlies bij vrouwen is een probleem dat
wen met ongewild urineverlies. vaak op urologisch en gynaecologisch gebied
ligt. Dat is de reden dat in dit spreekuur zowel
In Nederland heeft twintig tot dertig procent een gynaecoloog als een uroloog aanwezig
van de bevolking last van ongewild urinever- is. Hierdoor krijgt iedere patiënte de beno-
lies (incontinentie) en een overactieve blaas. digde persoonlijke aandacht. Er zijn vele oor-
Het gaat hier voornamelijk om vrouwen vanaf zaken van ongewild urineverlies. Te denken
achttien jaar. Een deel van deze vrouwen durft valt aan zwangerschap, overgewicht, bekken-
Ook de afgelopen weken zijn er weer Smileyvlaggen uitgedeeld. De dagbehandeling van de kinder- en jongeren- er niet of nauwelijks over te praten. Boven- bodemstoornissen, neurologische stoornissen,
afdeling van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam ontving een tweede Smiley. Sinds woensdagmiddag 5 no- dien durven zij uit angst voor urineverlies niet stoornis van de blaasspier en ook de leeftijd
vember wappert er ook een Smileyvlag bij Delfzicht in Delfzijl (onderdeel van de Ommelander Ziekenhuis Groep). meer op visite of bijvoorbeeld naar de sport- kan meespelen. In zeventig procent van de
Mevrouw B. Wijsen, directeur van Vereniging Kind en Ziekenhuis overhandigde die dag aan Paul van der Wijk, school. Met het aanpakken van het incontinen- gevallen is de aandoening goed te behande-
lid Raad van Bestuur, de vlag, waarna twee patiëntjes de vlag in de mast hebben gehesen (zie foto). De locatie tieprobleem bij een vrouw, kan ervoor wor- len, waardoor klachten verminderen of zelfs
Delfzicht krijgt deze vlag omdat zij onlangs de tweede Smiley binnenhaalde en wel voor de afdeling Dagbehande- den gezorgd dat zij uit dit sociaal isolement verdwijnen.
ling voor kinderen. In november 2007 kreeg Delfzicht al een Smiley voor de kinderafdeling. komen. Bovendien draagt dit continentie-
Nummer 19
12 november 2008 26 Zorgkalender

WIJZER
in de
ZORG
Congressen, seminars, cursussen
DE GOUDSE SCHOUWBURG
in het Groene hart van Nederland
AGENDA
Dé ideale locatie voor o.a. Jaarbeurs Utrecht
congressen, bedrijfsfeesten
en seminars
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Makkelijk bereikbaar met openbaar ‘Leefstijl, waar bemoei je je mee?’ Telefoon 030 - 295 59 11
vervoer en meer dan 1000 • 14 november van 8.00 tot 17.00 uur, Olympisch Stadion, Amsterdam.
parkeervoorzieningen binnen een • Symposium georganiseerd door de Netherlands School of Public & Occupa-
loopafstand van 5 minuten. tional Health (NSPOH).
• Centraal staan vragen als: Is vetzucht een collectief probleem, net als drugs-
www.jaarbeursutrecht.nl
Voor meer informatie kijk op gebruik, verkeersveiligheid of het broeikaseffect? Krijgen mensen voortaan
www.goudseschouwburg.nl
tijdens een functioneringsgesprek een health check en een fitnessprogramma
of bel: 0182-513353
aangeboden? Over wiens verantwoordelijkheid heeft men het dan?
Tot ziens in • Meer informatie over dit symposium is te verkrijgen via het Nicolaes Tulp
De Goudse Schouwburg! Instituut, telefoon (020) 566 85 85.

‘Werken als zelfstandig zorgverlener’ Congres


• 14 november, 13.00 tot 17.00 uur, Vuurscheschans 75 in Nieuwegein. Lef en Liefde in de zorg: inspireren
• Workshop bedoeld voor mensen in de verpleging en verzorging, speciaal voor en presteren in de praktijk
zelfstandige zorgverleners, georganiseerd door Thuisverpleegkundige.nl
• Kosten: veertig euro. Vrijdag 3 oktober 2008
• Meer informatie is te vinden op www.thuisverpleegkundige.nl, contactpersoon 9.00-17.00 uur in De Doelen
Annelies Blekman. te Rotterdam
www.zorgpodium.com
‘Zwangerschap en infecties’
• 20 november, 9.00 tot 16.30 uur, Congrescentrum De Reehorst in Ede.
• Symposium bedoeld voor verloskundigen, huisartsen, verpleegkundigen O&G,
4YPESERVICE+RUGER ziekenhuishygiënisten, analisten. Andere belangstellenden zijn ook welkom.
• Kosten: 149 euro.
(ETBUREAUVOORUWMEDISCHE • Meer informatie is te vinden op www.scem.nl, contactpersoon is Judith Desel-
SECRETARIpLEONDERSTEUNING Willems.
VOOROA³MEDISCH´TYPEWERKOF
TIJDELIJK EENMEDISCHSECRETARESSEOPLOCATIE ‘Oncologiedagen voor verpleegkundigen’
• 20 november 10.00 uur tot 21november 18.00 uur, Jaarbeurs in Utrecht. Hotel en Congrescentrum De Reehorst
• Congres bedoeld voor verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, docenten, Bennekomseweg 24
2EFERENTIESVANZIEKENHUIZENAANWEZIG
onderzoekers, beleidsmakers en staffunctionarissen en leidinggevenden. 6717 LM
-EVR$+RUGER  • Kosten: een dag 170 euro, twee dagen 260 euro. EDE GLD Telefoon 0318-750300
3CHENKKADE INFO TYPESERVICENL • Meer informatie is te vinden op www.elseviergezondheidszorg.nl, Fax 0318-750301
!7$EN(AAG WWWTYPESERVICENL contactpersoon Chantal Dijkhuizen. E-mail info@reehorst.nl

‘Eenduidig en helder ontslagrecept redt mensenlevens!’


• 27 november van 9.30 tot 16.30 uur, AMC Amsterdam, Collegezaal 5. Rapenburg 33
• Symposium over de veilige overdracht van medicatiegegevens. Postbus 16065
• Meer inlichtingen via M. den Boer, telefoon (020) 566 22 11, 2301 GB Leiden
of e-mail m.deboer@amc.nl
Concert- en congresgebouw Tel: (071) 514 82 03

de Doelen
Antwoordnummer 1544
3000 WB Rotterdam
telefoon 010 2171700

LEER NU GOLFEN IN GOUDA MET EEN PROEFABONNEMENT


Gouda bevindt
a d h uis van
et S t atie in de regio
n d er h s t e f eestloc
Bestaande uit: o ooi
›› 4 golflessen de m
›› 1 baanles zich
›› 3 maanden vrij gebruik
van oefenfaciliteiten
›› 1 golfclub en 1 putter
Stadsherberg
Voor groepen vanaf
40 personen
›› 1 ballenkaart Bel voor informatie:
nu voor slechts (0182) 58 39 33
137 . 50 e-mail:
info@golfbaan-ijsselweide.nl
“TEAMBUILDING” www.golfbaan-ijsselweide.nl ‘De Burgerhal’ w w w . b u r g e r h a l . n l
Nummer 19
Vrije tijd 27 12 november 2008

VUmc gebouwenloop
Concert Nederlands groot succes

Kamerkoor in Gouda Een recordaantal van meer dan 450 hard-


lopers legde op 25 oktober het parcours van
de vierde VUmc gebouwenloop af. Ze konden
6 8
7 3
1
1
naar keuze vijf of tien kilometer afleggen, dat
hen door, langs en onder de verschillende
1 8 6
gebouwen van VU medisch centrum voerde. 6 8 5
Vijftig enthousiaste kinderen renden de 4 2 6 1
kinderloop van 1,2 kilometer. Het polikliniek-
gebouw, zorgafdelingen, de hortus botanicus,
1 3 9
de parkeergarage, de medische faculteit en de 5 4 8
loopbrug tussen poli- en kliniekgebouw waren
in de route opgenomen. Door de verschil- 1 5 7
lende trappen, de soms krappe bochten, de 5 2 9
temperatuursverschillen en de verschillende
ondergronden vormde het parcours een ware de eerste heer in 39.37 min en zette de win-
uitdaging voor de avontuurlijke loper. Langs nende dame een tijd neer van 43.57 min. Eén
de route werden de lopers aangemoedigd euro van het inschrijfgeld van iedere deelne-
door medewerkers van VU medisch centrum mer komt ten goede aan het VUmc Alzhei-
en door patiënten. Ondanks het bijzondere mercentrum en velen hebben meer gegeven.
parcours, mochten de finishtijden er zijn; de In 2009 wordt de vijfde VUmc gebouwenloop
snelste dame op de 5 km passeerde de streep georganiseerd en daarmee het eerste lustrum
in 21.44 min, de winnaar bij de heren deed er van dit evenement. Meer informatie is te vin-
Het Nederlands Kamerkoor brengt de Franse renaissance tot leven. 19.21 min over. Op de tien kilometer finishte den op www.VUmc.nl/gebouwenloop.

Het Nederlands Kamerkoor neemt belangstel- a cappella concertprogramma dat bestaat uit
lenden op dinsdagavond 25 november tijdens delicaat gevlochten liefdesliederen en in- Win kaarten voor Margriet Winter Fair
een concert in de Goudse Sint-Janskerk mee getogen religieuze muziek. Paul Van Nevel
naar het hof van de Franse koning François kreeg bekendheid als stichter en leider van Tijdens de achtste Margriet Winter Fair (die winkeltjes rijk is. De beurs is dagelijks ge-
I (1494-1547). Het concert begint om 20.00 het Huelgas Ensemble. Hij is gespecialiseerd wordt gehouden van 14 tot en met 20 novem- opend van 10.00 toto 18.00 uur. De eerste tien
uur. in de polyfone muziek van de middeleeuwen ber) kunnen de bezoekers inspiratie opdoen lezers van de Ziekenhuiskrant die door mid-
en de renaissance die hij bestudeert vanuit de tijdens een van de vele workshops, lezingen del van een mailtje aan redactie@ziekenhuis-
Tijdens het bewind van Francois I waaieren de originele bronnen en hun notatie. Van Nevel en demonstraties. krant.nl laten weten naar deze Margriet Winter
ideeën van de Italiaanse renaissance uit over probeert in zijn interpretaties zoveel mogelijk Fair te willen, krijgen een gratis toegangskaart
Frankrijk, en de vorst draagt gretig bij aan de tijdsgeest waarin het werk geschreven is te Verder kan men genieten van de optredens van thuisgestuurd. Wie geen kaarten wint, kan wel
hun verspreiding. Hij bouwt kastelen langs betrekken (literatuur, oude uitspraak, tempo, Bastiaan Ragas, Nick&Simon, Ramses Shaf- kaartjes bestellen via www.margrietwinter-
de Loire (onder meer het wereldberoemde voordrachtsattitudes). Door zijn samenwer- fy, Nikki, Maud, Do, Alderliefste. Natuurlijk fair.nl. Hier is ook het volledige programma
jachtslot Chambord) en nodigt kunstenaars king met Sony Classical verwierf Van Nevel kan men ook weer volop shoppen tijdens deze te vinden.
als Leonardo da Vinci en de edelsmid Benve- wereldfaam op het gebied van de interpretatie Margriet Winterfair die meer dan driehonderd
nuto Cellini uit om zijn paleizen te verfraaien. van de polyfone muziek. Sinds augustus 2005
Voor de vertrekken van de koning verzamelen is Paul Van Nevel ere-gastdirigent bij het
zijn ambassadeurs kunstwerken van Italiaanse Nederlands Kamerkoor. Dit concert is verder
meesters als Michelangelo en Titiaan, die later nog te horen op 26 november (Concertgebouw
de basis zullen vormen van de collectie van Amsterdam), 28 november (Pieterskerk
het Louvre. Maar ook op muzikaal gebied is Utrecht), 29 november (Nieuwe Kerk Den
zijn hof gastvrij. Zijn kring omvat de compo- Haag), 30 november (De Philharmonie Haar-
nisten Arcadelt, Janequin, Sandrin en De Ser- lem), 1 december (Musis Sacrum Arnhem),
misy, om een paar van de bekendste te noe- 3 december (Grote of Jacobijnerkerk Leeu-
men. Zelf schrijft François gedichten; op zijn warden), 4 december (St. Jozefkathedraal
‘Doulce memoire’ componeert Sandrin een Groningen) en op 6 december (Nederlands
van de beroemdste chansons van de renaissan- Hervormde Kerk Coevorden). Reserveren
ce. Onder leiding van oudemuziek-specialist kan via het Nederlands Kamerkoor, telefoon
en dirigent Paul Van Nevel brengt het Neder- (020) 578 79 78. Kijk voor meer informatie op
lands Kamerkoor de rijke cultuur van de Fran- www.nederlandskamerkoor.nl.
se renaissance weer tot leven in een geheel

Kleurrijke portretten in Nij Smellinghe

Tien winnaars prijsvraag Christmas Fair


Mevrouw T. van Dongen Mevrouw I. Russcher
De Heer T. van Holten Mevrouw J. Prevosth
Mevrouw M. Rijken Mevrouw J. Heij
Wijtske ten Velden Mevrouw A. van Vliet
Mevrouw H. Scheerens Mevrouw C. Leemburg

COUNTRY & CHRISTMAS FAIR 2008


11DE EDITIE On Ice

26 T/M 30 NOVEMBER

KASTEEL DE HAAR
In Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zijn tot en met 3 januari foto’s te zien van Anneke Hoekstra-de Vries uit KASTEELLAAN 1, 3455 RR HAARZUILENS
Joure. Tijdens een reis naar India, een smeltkroes van geuren en kleuren, heeft ze kennis gemaakt met verschil- dagelijks 11 - 22 • zondag 10 - 18 uur
lende kleurrijke mensen. Anneke begroet de mensen met respect, maakt een belangstellend praatje, soms in de
Ruim 200 verwarmde stands, veel extra
Friese taal en vraagt na een poosje of ze een foto mag maken. Dit heeft een mooie serie portretten opgeleverd. topics en een échte ijsbaan(300m²).
Meer werk van haar is te vinden op www.annekehoekstra.nl.
T: 0251 - 20 90 60 • WWW.COUNTRYCHRISTMASFAIR.NL
Nummer 19
12 november 2008 28

www.pggm.nl

Sommige mensen
hebben meer met mensen
dan met sparen.

Dus dat regelen wij voor ze.


Als jij je de hele dag inzet voor anderen, vergeet je nog wel eens aan jezelf te denken. Daarom
komt PGGM nu met een heel aantrekkelijke spaarrekening voor iedereen die werkt in zorg en
welzijn. Zonder lastige voorwaarden maar met een hoge rente van 4,1%! En PGGM biedt je nog
veel meer financiële zekerheid. Kijk op www.pggm.nl. PGGM Weet wat je waard bent.

68501.021 FINAN 264x362 ZP ZIEKE1 1 10/7/08 2:52:26 PM

You might also like