Onderzoeksrapport 
Adverteren binnen Hyves 
In dit onderzoeksrapport worden de kansen voor bedrijven      in kaart gebracht, wanneer het gaat om adverteren binnen  virtuele gemeenschappen en in het bijzonder Hyves.  

 

Projectgroep 1  Maarten Post  Jeroen van Dijk  Aschwin van Osch    Versie 1.3  22‐8‐2007 

SAMENVATTING 
  Hyves behoort tot een van de snelst groeiende websites van Nederland. De groei van Hyves is te zien  aan het toenemende aantal pageviews.  Ook het bedrijfsleven ziet waar de consumenten massaal  zich heeft gevestigd. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om te adverteren op Hyves, maar levert  het adverteren binnen Hyves wel voordelen voor het bedrijf op? Genoeg redenen om nieuwe  ontwikkelingen op dit gebied te onderzoeken.   Daarom is door ons volgende vraag gesteld: “Welk profijt hebben bedrijven bij het adverteren binnen  Hyves?”  Deze vraag wordt beantwoord door bestaand materiaal over communities te onderzoeken,  interviews met deskundigen af te nemen en leden van Hyves te enquêteren.     Profijten voor bedrijven:  De Hyves populatie bestaat uit 3,9 miljoen leden en groeit nog steeds. Binnen deze populatie  bevinden zich veel jongeren welke voor bedrijven moeilijk te benaderen zijn in het dagelijks leven.  Hyves biedt hiervoor de oplossing.  De mogelijkheden voor bedrijven om te adverteren binnen Hyves zijn in vele verschillende vormen  aanwezig. De meest voorkomende vormen zijn: bannering, email marketing, advertorials, fixed  posities, sponsoring, sms. Bedrijven dienen bij het opzetten van een campagne ervoor te zorgen dat  zij de community faciliteren en geen platte reclame boodschap trachten over te brengen. Bij het  opzetten van een campagne zal er gekeken dienen te worden naar het onderwerp. De meeste  campagnes wekken niet bij iedereen de interesse en is het verstandig om gericht te adverteren. Dit is  mogelijk doormiddel van profiling, waarbij de Hyvers benaderd worden aan de hand van hun  interesses. De conclusie is dat bedrijven grote groepen jongeren kunnen bereiken via Hyves. Campagnes dienen  open en eerlijk opgesteld te worden en ook dient de campagne een bijdrage/ meerwaarde te bieden  voor de community. Wanneer er wordt voldaan aan deze punten zal een campagne een groot bereik  hebben.   

 

 


 

Hoofdstuk: SAMENVATTING 

INHOUDSOPGAVE 
  
SAMENVATTING ...................................................................................................................................................... 1  INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................................................... 2  1. INLEIDING ............................................................................................................................................................ 4  2. INHOUDELIJKE ORIËNTATIE ................................................................................................................................. 5  3. PROBLEEMSTELLING ........................................................................................................................................... 6  4. METHODE ............................................................................................................................................................ 7  4.1 Bureauonderzoek ......................................................................................................................................... 7  4.1.1 Werkwijze Literatuuronderzoek ............................................................................................................ 7  4.1.2 Werkwijze Inhoudsanalyse .................................................................................................................... 7  4.2 Veldonderzoek .............................................................................................................................................. 8  4.2.1 Voorbereiding van het veldonderzoek .................................................................................................. 8  4.2.2 Uitvoering van het veldonderzoek ........................................................................................................ 8  4.3 Steekproef .................................................................................................................................................... 9  4.3.1 Voorbereiding steekproef ..................................................................................................................... 9  4.3.2 Uitvoering steekproef  ........................................................................................................................... 9  . 5.RESULTATEN  ...................................................................................................................................................... 10  . 5.1 Bureauonderzoek ....................................................................................................................................... 10  5.1.1 Inhoudsanalyse .................................................................................................................................... 10  5.1.2 Conclusie Bureauonderzoek ................................................................................................................ 17  5.2 Veldonderzoek ............................................................................................................................................ 18  5.2.1 Expertinterviews  ................................................................................................................................. 18  . 5.2.2 Conclusie expertinterviews ................................................................................................................. 18  5.3. Steekproef ................................................................................................................................................. 19  5.3.1 Enquête ............................................................................................................................................... 19  5.3.2 Conclusie enquête ............................................................................................................................... 26  6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES ............................................................................................................................... 27  6.1 Mogelijkheden voor bedrijven  ................................................................................................................... 27  .

6.3 Discussie ..................................................................................................................................................... 28  7. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN ....................................................................................................................... 29  7.1 Evaluatie ..................................................................................................................................................... 29  7.2 Aanbevelingen ............................................................................................................................................ 29  BIJLAGEN ............................................................................................................................................................... 30  A. Definities  ...................................................................................................................................................... 30  .

 


 

Hoofdstuk: INHOUDSOPGAVE 

6.2 Eindconclusie .............................................................................................................................................. 28 

A1. Hyves community ................................................................................................................................... 30  A2. Hyve ....................................................................................................................................................... 30  A3. Profijt...................................................................................................................................................... 30  A4. Bedrijven ................................................................................................................................................ 30  A5. Hoax ....................................................................................................................................................... 30  B. Bronvermelding ............................................................................................................................................ 31  B1. Boeken ................................................................................................................................................... 31  B2. Artikelen & Internet ............................................................................................................................... 32  C. Interview ....................................................................................................................................................... 33  C1. Interviewvragen ..................................................................................................................................... 33  C2. Antwoorden Polle de Maagt .................................................................................................................. 34  C3. Antwoorden Lode Broekman ................................................................................................................. 37  C4. Antwoorden Robert Gaal ....................................................................................................................... 40  D. Enquête ........................................................................................................................................................ 42  D1. Enquêtevragen ....................................................................................................................................... 42 

   

 

 


 

Hoofdstuk: INHOUDSOPGAVE 

1. INLEIDING 
Op het moment is internet een zeer belangrijk communicatiemiddel binnen onze samenleving, het is  dan ook niet vreemd dat er constant nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. De virtuele  gemeenschappen en SecondLife zijn op het moment erg populair voor bedrijven om te investeren.  Echter is de vraag of deze gemeenschappen daadwerkelijk geschikt zijn voor het plaatsen van  reclamecampagnes en hoe er ingespeeld moet worden op de populatie.  In dit onderzoeksrapport wordt gekeken waar de mogelijkheden en kansen liggen voor bedrijven om  te adverteren binnen de Hyves community en het profijt dat hieruit kan worden behaald. De Hyves  community is op dit moment de meest populaire virtuele gemeenschap van Nederland, met een  leden aantal van 3,4 miljoen. Mede hierdoor is het voor bedrijven interessant om gebruik te maken  van de zeer grote populatie.   Gedurende het onderzoek is er een bureauonderzoek, veldonderzoek en steekproef uitgevoerd. Er  zal worden behandeld hoe deze onderzoeken zijn gevoerd en een toelichting om de keuzes te  verantwoorden. Uit de drie gedeelten zullen uiteindelijk conclusies worden getrokken. Deze  conclusies zullen tot slot worden geëvalueerd en leiden tot aanbevelingen.   

 

 


 

Hoofdstuk: 1. INLEIDING 

2. INHOUDELIJKE ORIËNTATIE 
Bij de start van het onderzoek is er gekozen voor een inhoudelijke oriëntatie. Dit om een beeld te  krijgen over de mogelijkheden, ontwikkelingen en al bestaande onderzoeken op het gebied van  adverteren binnen Hyves.  Allereerst is er een zoekplan opgesteld om geschikte informatie over netwerkmarketing en Hyves te  vinden. Deze informatie is uiteindelijk  gebruikt om een scherp beeld te vormen over het onderwerp.   Vanuit deze informatie is er een oriënterend interview opgesteld welke is afgenomen bij Hyves. Dit  interview diende ervoor om meer te weten te komen over de Hyves Community,  de werking, de  mogelijkheden, de populatie, campagnes uit het verleden, de kansen voor bedrijven, de do en don’ts  en wat er exact speelt bij bedrijven.  Gedurende het interview kwam naar voren dat bedrijven wel willen investeren in virtuele  gemeenschappen maar eigenlijk niet weten waar de krachten, kansen en de mogelijkheden liggen.  Reden genoeg om hier een onderzoek voor te starten met aan het eind aanbevelingen om zoveel  mogelijk het profijt te halen uit het adverteren binnen virtuele gemeenschappen voor bedrijven.    De vergaarde informatie en het interview zorgden ervoor dat  de globale afbakening voor het  onderzoek vastgesteld kon worden. Hierdoor is de rode draad van het onderzoek uitgezet. 

 


 

Hoofdstuk: 2. INHOUDELIJKE ORIËNTATIE 

3. PROBLEEMSTELLING 
Na de inhoudelijke oriëntatie over de mogelijkheden van netwerkmarketing en Hyves is de  definitieve probleemstelling geformuleerd. Deze luidt als volgt:   • Welk profijt hebben bedrijven bij het adverteren binnen Hyves? 

Het gaat erom dat het onderzoek inzicht geeft in de mogelijkheden binnen de Hyves Community en  waar bedrijven rekening mee moeten houden wanneer ze een campagne starten. Zo’n campagne  moet aanslaan bij de doelgroep. Om hierover aanbevelingen te doen zijn de volgende 2 subvragen  opgesteld:  • •     Wat maakt Hyves interessant voor gebruikers?   Waar liggen de mogelijkheden voor bedrijven binnen Hyves?  

 

 


 

Hoofdstuk: 3. PROBLEEMSTELLING 

4. METHODE 
Om antwoorden te vinden op de subvragen zal het onderzoek methodisch worden aangepakt. Deze  methode zal beschreven en verklaard worden in dit hoofdstuk. Het onderzoek zal bestaan uit 3  onderdelen, namelijk:  • • • Bureauonderzoek  Veldonderzoek  Steekproef 

Deze onderdelen zullen per onderdeel worden besproken.  

4.1 Bureauonderzoek 
Tijdens het bureauonderzoek is er gebruik gemaakt van een literatuuronderzoek en een  inhoudsanalyse. Het bureauonderzoek gaat dieper in op de informatie uit de inhoudelijke oriëntatie  om op deze manier de definitielijst op te stellen.   Verder zijn er meer bronnen gezocht met een verbeterde versie van het zoekplan om een brede kijk  te creëren op het onderwerp en een antwoord te geven op de subvragen. Met de inhoudsanalyse  zijn de belangrijke punten uit de bronnen samengevoegd en hieruit zijn conclusies getrokken. Omdat  het een kleinschalig onderzoek betreft, is er geen secundaire analyse uitgevoerd  4.1.1 Werkwijze Literatuuronderzoek  Gedurende het literatuur onderzoek is als eerste gekeken naar het onderwerp van het onderzoek.  Het onderwerp, adverteren binnen Hyves is verder gedefinieerd door middel van een definitielijst.   Vanuit deze definitie kon verder gezocht worden naar de antwoorden op de subvragen. Het zoeken  naar informatie is gebeurd aan de hand van een verbeterd zoekplan. Met nieuwe termen uit de  inhoudelijk oriëntatie fase zijn er vele bronnen gevonden. Deze bronnen zijn beoordeeld op  relevantie en op deze manier is er uiteindelijk alleen relevante informatie overgebleven. Deze  informatie is gebruikt om antwoord te geven op de subvragen en uiteindelijk conclusies te trekken  voor de inhoudsanalyse.  4.1.2 Werkwijze Inhoudsanalyse  Tijdens de inhoudsanalyse zijn de relevante bronnen grondig doorgenomen en naast elkaar gelegd.  Op deze manier is er een goed beeld ontstaan over de mogelijkheden en kansen voor adverteren  binnen de Hyves community.   Deze informatie is uiteindelijk samengevat op basis van de 2 subvragen. Per subvraag is er  uiteindelijk een conclusie getrokken uit de samenvatting. Om nog meer te weten te komen over de  achtergronden van de conclusies is er gekozen voor een veldonderzoek. Deze zal in het volgende  hoofdstuk worden toegelicht.   

 

 


 

Hoofdstuk: 4. METHODE 

4.2 Veldonderzoek 
Als verdieping op het bureauonderzoek is er gekozen voor een veldonderzoek. Gedurende het  veldonderzoek zal er kennis worden vergaard bij experts op het gebied van adverteren binnen online  communities door het afnemen van interviews. In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe deze  interviews zijn voorbereid en zijn uitgevoerd.  4.2.1 Voorbereiding van het veldonderzoek  Aan de hand van de  getrokken conclusies uit het bureauonderzoek is er gekozen voor  expertinterviews als verdieping. De te interviewen experts zijn gezocht op basis van hun relatie met  adverteren binnen virtuele gemeenschappen. Om deze personen te vinden zijn er een aantal criteria  opgesteld waaraan de te interviewen deskundigen moesten voldoen. De criteria zijn: werkzaam  binnen de marketing afdeling van een gemeenschapgebaseerde website, expert op het gebied van  netwerkmarketing of webmarketing expert.   Er is met deze criteria gezocht naar een drietal deskundigen om een interview af te nemen. Vanuit  het interview van Hyves zijn er ook een viertal namen opgedoken over belangrijk deskundige op het  gebeid van adverteren binnen virtuele gemeenschappen. De keuze voor drie personen is om  verschillende invalshoeken te creëren, maar wel een oneven getal om de te trekken conclusies altijd  onderbouwd kan worden door een meerderheid (2 tegen 1).  Verder zijn er een zestal vragen opgesteld, welke aan elk van de deskundige voorgelegd zijn. Deze  vragen zijn bij elk interview gesteld om op deze manier de antwoorden te kunnen vergelijken. De  vragenlijst is te vinden als bijlage C1.  4.2.2 Uitvoering van het veldonderzoek  Twee van de drie interviews zijn telefonisch afgelegd. Wegens de lange reisafstanden en de korte tijd  is er gekozen voor een telefonisch interview. Ten opzichte van een mondeling interview kunnen de  gezichtuitdrukkingen en de houding van de persoon niet worden vastgelegd, maar omdat het gaat  om het geven van antwoorden is dit geen nadeel ten opzichte van een mondeling interview. Het  voordeel van een telefonisch interview ten opzichte van een digitaal interview is dat er door  gevraagd kan worden.   Daarnaast is heeft er een mondeling interview plaats gevonden. Dit omdat het mogelijk was om het  interview op een gunstige plek af te nemen binnen de planning. De vastgelegde antwoorden zijn  uiteindelijke teruggekoppeld aan de deskundigen om de antwoorden te controleren.   

 

 


 

Hoofdstuk: 4. METHODE 

4.3 Steekproef 
Als vervolg op het veldonderzoek is er gekozen voor een steekproef. Dit om de ondervindingen uit  het bureau‐ en veldonderzoek te toetsen. Om op deze manier onderbouwde conclusies te trekken en  aantoonbare aanbevelingen op te stellen voor bedrijven.  4.3.1 Voorbereiding steekproef  Voor de steekproef is gekozen om een online enquête af te nemen binnen de Hyves populatie. De  keuze voor een online enquête is omdat de populatie online benaderd zal worden via Hyves. De stap  voor de populatie zal bij een online enquête kleiner zijn dan bij een enquête waar nog andere  stappen ondernomen dienen te worden om contact te leggen.  De enquête is gerealiseerd met Lime Survey. Dit is een open source pakket waarbij snel en eenvoudig  enquêtes in elkaar gezet kunnen worden. De gegevens worden opgeslagen in een database en zijn  ook weer uit te lezen met het programma. Op deze manier kunnen snel overzichten gemaakt worden  met de gegevens.  Verder zijn belangrijke punten uit de conclusies opgesteld om verdekte vragen te stellen. De punten  welke terugkomen in de vragen zijn:  • • • • • • • • • Persoonlijke link  Relevante link  Verborgen behoefte  Profiling  Open & eerlijk VS Hoax  Dialoog   Oplossen van een probleem  Bijdrage leveren aan de community  Waarderen 

De vragen zijn opgesteld als meerkeuze vragen om er voor te zorgen dat de een duidelijk antwoord  geven op de verschillende punten welke van belang zijn voor het wel/niet slagen van een campagne.  De gebruikte vragenlijst is terug te vinden als bijlage D1.   4.3.2 Uitvoering steekproef  Er is via een Hyve met een zeer variërende populatie een bericht verstuurd met daarin de vraag om  mee te helpen aan een enquête. Gedurende de steekproef zijn er in totaal 413 inzendingen  verzameld. Dit aantal dekt 0,01% van de totale populatie en is in deze mate voldoende geschikt om  een gedegen steekproef te houden.  De enquête is te vinden op het adres:  http://project6.maartenpost.nl/index.php?sid=4  De enquête bestaat uit 10 vragen welke allemaal verplicht ingevuld dienen  te worden. Op deze manier zijn alle vragen gelijkwaardig qua populatie.  De gegevens zijn 2 maal geanalyseerd, bij 358 inzendingen en 413. De  verschillen waren minimaal waardoor de betrouwbaarheid versterkt wordt.

 


 

Hoofdstuk: 4. METHODE 

5. RESULTATEN 
In dit hoofdstuk staan de resultaten van het bureauonderzoek, veldonderzoek en de steekproef  beschreven.  Tijdens het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen om  relevante informatie te verzamelen, om op deze manier een beeld te vormen over de punten welke  van belang zijn voor het voeren van een succesvolle campagne. Tijdens het veldonderzoek is  verdiepend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de gebruikte methoden voor het  adverteren binnen Hyves, en de onderbouwing van deze keuzes. Tot slot zijn tijdens de steekproef de  resultaten uit het veldonderzoek getoetst binnen de populatie. 

5.1 Bureauonderzoek 
Gedurende het bureauonderzoek is er gezocht naar antwoorden op de onderstaande vragen:  • • Wat maakt Hyves interessant voor gebruikers?   Waar liggen de mogelijkheden voor bedrijven binnen Hyves? 

5.1.1 Inhoudsanalyse  In deze paragraaf zullen de hier bovenstaande vragen beide afzonderlijk worden behandeld.  Antwoorden zullen geformuleerd worden aan de hand van de gevonden literatuur.  Wat maakt Hyves interessant voor gebruikers?  Hyves behoort tot een van de snelst groeiende websites van Nederland. De groei van Hyves is te zien  aan het toenemende aantal pageviews. Een belangrijke vraag is dan ook wat Hyves interessant maakt  voor de gebruikers. Om een passend antwoord op deze vraag te geven is het belangrijk om te kijken  naar de reden waarom gebruikers content produceren en wat gebruikers aantrekt tot Hyves.  Sociale gemeenschappen  Mensen zijn sociale groepswezens die niet goed zonder zijn sociale netwerken kan. Sociale  netwerken zijn van belang voor onze mentale gezondheid, carrière mogelijkheden, sociale  ondersteuning en gemeenschapsbetrokkenheid. Zonder dat we het ons dagelijks realiseren, worden  we vanaf onze geboorte al betrokken in verschillende gemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn:  het gezin, de familie, je vrienden, enz. Aan de basis van ons sociaal handelen staat communicatie. Dit  sociaal handelen leidt tot de organisatie van onze sociale relaties.  Gemeenschappen zijn relatief duurzame, min of meer geïnstitutionaliseerde, maar niet noodzakelijk  geformaliseerde interactienetwerken van individuen die eenzelfde of gelijksoortige sociale positie  innemen of die dezelfde of gelijksoortige belangen of verlangens nastreven. Het zijn kringen van  persoonlijke relaties tussen individuen die elkaar persoonlijk kennen of gemakkelijk kunnen  ontmoeten. Deze netwerken van sociale relaties ontstaan niet alleen in maatschappelijke arbeids‐ en  levensverhoudingen of in primaire interactiegroepen zoals families, maar ook binnen en in  aansluiting op formele organisaties, betrekkingen tussen organisaties, ruilrelaties enzovoort.  Face‐to‐face interacties en interactienetwerken ontstaan niet alleen quasi spontaan, maar zijn ook  het resultaat van een specifieke activiteit, relatiearbeid. Relaties worden gezocht en aangeknoopt,  op‐ en uitgebouwd, gekoesterd en in stand gehouden, uitgebreid en geïnstitutionaliseerd. Dit kan  zowel bewust en gericht gebeuren, maar ook min of meer terloops en onbewust.     

 

1 0 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

Het lidmaatschap van een gemeenschap komt tot uiting in twee factoren:   • De feitelijke participatie in de sociale interacties die typerend zijn voor de betreffende  gemeenschap. Iemand is lid van een gemeenschap in die mate dat men daadwerkelijk  deelneemt aan de activiteiten die kenmerkend zijn voor het karakter en reproductiewijze van  de gemeenschap.     De feitelijke acceptatie binnen de sociale relaties: wie tot een bepaalde gemeenschap  behoort wordt door andere leden van deze gemeenschap als gelijke geaccepteerd  ('referentiegroep').  

Wat is een virtuele sociale gemeenschap?  Een sociale virtuele gemeenschap is een gemeenschap die primair ontstaan is door communicatie  van een digitaal netwerk. Virtuele sociale gemeenschappen zijn gemeenschappen die gebaseerd op  het sociale vlak. Het leggen en onderhouden van vriendschappen is binnen deze gemeenschappen  het voornaamste doel. Dit leggen en onderhouden van vriendschappen wordt mogelijk gemaakt door  de mogelijkheden van de gemeenschap. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld  een eigen profiel aan te maken, berichten te sturen naar andere leden of om foto’s, video’s en  muziek te plaatsen.    Aantrekkingskracht van een virtuele gemeenschap  De motivatie van mensen om dingen te doen komt vrijwel nooit voort uit technologische  mogelijkheden, maar vooral uit zogenaamde microcommunities. Dit zijn communities waarbinnen  mensen een intieme band hebben. Hierbij kan je denken aan je vriendengroep, je voetbalteam, je  familie, je collega’s, etc. Het hart van de sociale media!  Sociale relaties en gemeenschappen zijn nuttige verbindingen die specifieke beloningen impliceren,  zoals vertrouwen en emotionele steun, maar ook materiële ondersteuning. Mensen zijn om zeer  uiteenlopende reden lid van een bepaalde gemeenschap. Het lidmaatschap van vriendenkringen is  meestal primair affectief gemotiveerd (sympathie voor bepaalde personen). Zo kan het lidmaatschap  van politieke gemeenschappen primair normatief gemotiveerd zijn (legitimiteit van bepaalde  doelstellingen) of juist primair utilitair (goed voor het eigen belang). In werkelijkheid hebben mensen  meestal samengestelde en soms tegenstrijdige motieven om zich met een bepaalde gemeenschap te  verbinden.   Aan het saamhorigheidsgevoel dat zo kenmerkend is voor een gemeenschap liggen dus meerdere  motieven ten grondslag. Het gebruik van de sociale relaties die in een gemeenschap zijn  verdisconteerd, impliceert altijd ook een specifieke utilitaire oriëntatie, namelijk de bereidheid om  deze relaties te benutten om particuliere —persoonlijke of groepsspecifieke— voordelen te behalen  [Boissevain 1974:154].     

 

1 1 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

Van microcommunities naar Hyves  Microcommunities vormen op zichzelf het hart van de sociale media. Dit punt is cruciaal, want het  betekent dat je als ontwikkelaar niet moet focussen op een 1:1 relatie met je gebruiker, maar veel  meer deze microcommunities moet faciliteren. Om dit te kunnen doen, zal je een deel van de  controle moeten loslaten, zodat microcommunities de ruimte hebben hun eigen spelregels te maken.  Hyves beidt gebruikers de mogelijkheid om een eigen profielen en groepen te creëren. Binnen deze  profielen en groepen kunnen gebruiker zichzelf uitdrukken zoals zij dit zelf willen.   Communicatieve functies van Hyves:  • • • • • Elke Hyver heeft een eigen pagina met eigen blog, eigen foto's en video’s. (Profiel)  Hyvers kunnen Hyves aanmaken discussies starten. (Groepen)  E‐mailen en chatten.  Elke Hyver kan zijn informatie zelf beheren en afbakenen, door aan te geven wie wel en wie  niet toegang tot je gegevens heeft.  Eigen advertenties of bijvoorbeeld sollicitatieverzoeken plaatsen. 

De inhoud die door gebruikers wordt gecreëerd noemen we User Generated Content, afgekort UGC.  Het creëren en publiceren van content door gebruikers is een onweerstaanbare verleiding. De  content die gemaakt wordt kan erg verschillen. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de  redenen waarom gebruiker content generen.   In de volgende opsomming worden de redenen voor genereren van content weergegeven met een  voorbeeld gerelateerd aan Hyves.  • • • • Nieuwsgierig: Wat gebeurd er als ik dit doe?  Het uitdelen van een ‘Crush’ aan een Hyver die je niet kent.  Verwerking: van de wereld om je heen.  Het bijhouden van een blog.  Zingeving: ik creëer, dus ik besta.  Creëren van een Hyves profiel en deze inrichten met een eigen profielopmaak.  Goed doen: bijdragen aan een beter wereld.  Je Hyves‐vrienden uitnodigen voor een hyve tegen de jacht op zeehonden. (Anti zeehonden  jacht hyve)  Reflectie: klopt mijn zelfbeeld?  Het starten van een poll op een Hyve waar je lid van bent.  Gemak, genot & gewin.  Het delen van foto’s met je vrienden of chatten.  Geborgenheid: deel uit willen maken van de groep.  Je aanmelden bij verschillende Hyves.  Status: kijk wat ik kan, weet of durf en wie ik ken.  Zoveel mogelijk vrienden verzamelen binnen het hyves netwerk. 

• • • •

     

 

1 2 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

Entertainment  Naast de communicatieve mogelijkheden die Hyves bezit, is er nog een belangrijk aspect waar Hyves  mee scoort namelijk entertainment. Hyves biedt entertainment in verschillende vormen zoals  videoclips, muziek en foto’s aan.   Een belangrijke vraag is wat entertainment is en waarom dit interessant is voor gebruikers van Hyves.  Hyves biedt verschillende vormen van entertainment aan, het belang van entertainment is dat de  Hyver plezier beleeft aan de geleverde entertainment. Om de aantrekkelijkheid van entertainment te  kunnen begrijpen zullen we eerst kort plezier moeten definiëren.  Plezier  De psychologie heeft geen definitief antwoord op de vraag wat plezier is. Plezier, en zijn tegenhanger  pijn, zijn in de geschiedenis van de psychologie beschouwd als een fundamentele evaluatieve  dimensie van affect en als primaire oorzaken van gedrag en denken, van leren en voelen. In de  emotiepsychologie vervullen ze de rol van basiskenmerken van een emotie: alle emoties zijn meer of  minder plezierig, maar plezier is zelf geen emotie, ook al suggereert het dagelijks spraakgebruik dat  wel. Nico Frijda  omschrijft in zijn paper ‘The nature of pleasure’ plezier op als een signaal voor het  continueren en zo mogelijk versterken van interactie met iets of iemand, of het voortzetten en liefst  verhevigen van een activiteit. Het signaal komt dus overeen met de sensatie van plezier. 1  Lean‐forward versus Lean‐backward entertainment  Frijda omschrijft twee vormen van entertainment. De eerst vorm is lean‐backward entertainment, bij  deze vorm van entertainment gaat het om vermaak van de persoon. Met lean‐backward  entertainment bedoelen we video en audio. De tegenhanger van lean‐backward entertainment is  lean‐forward entertainment. Met lean‐forward entertainment bedoelen we interactieve spelletjes  e.d. Bij lean‐forward entertainment wordt de gebruiker intensief betrokken bij het vermaak.  Hyves maakt gebruik van lean‐backward entertainment door gebruikers de mogelijk te bieden om  filmpjes en muziek op hun profiel te plaatsen.  Conclusie  Wanneer we terugkijken op de natuurlijke drang van de mensen om zich te uiten zien we dat het  faciliteren van de mogelijkheden hiertoe een zeer sterk punt van het medium Hyves is.  Entertainment is hierbij een zeer belangrijk aspect. De mate van plezier die door de gebruiker  ervaren wordt is daarbij een belangrijke factor. Omdat Hyves haar gebruikers faciliteerd, wordt Hyves  interessant voor gebruikers.      Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

                                                            
1

 Bron: http://plato.stanford.edu/entries/pleasure/ 

 

1 3 
 

Waar liggen de mogelijkheden voor bedrijven binnen Hyves?  De mogelijkheden voor bedrijven om te adverteren zijn zeer uiteenlopend. Belangrijk voor bedrijven  is om zichzelf af te vragen wat ze met het contact willen bereiken en welk doel men voor ogen heeft  bij commerciële activiteiten. Om de vraag op de juiste manier te kunnen beantwoorden kijken we  ten eerste  wat een sociaal digitaal netwerk nu eigenlijk is en wat de mogelijkheden daarvoor zijn  voor bedrijven binnen de sociale gemeenschap Hyves. Vervolgens stemmen we deze mogelijkheden  af met het doel en de doelgroep. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld gegeven wat voor wie  de beste mogelijkheid is.  De kracht van netwerken  Netwerken is van nature al een oud begrip. Ieder persoon heeft in zekere mate een bepaald netwerk  om zich heen. Dit kan een netwerk zijn wat vrij basaal is maar ook uiterst complex. We bezitten  verschillende soorten netwerken.    Voorbeelden hiervan zijn een werknetwerk waarbij men uit verschillende bronnen belangrijke data  uit kan halen. Een ander voorbeeld van een netwerk is een sociaal netwerk waarbinnen zich al je  relaties met andere mensen zich in bevinden.     Volgens de theorie “Six Degrees of separation2” Is  iedereen op de wereld met elkaar verbonden door  maximaal 6 tussenstations.    Binnen virtuele gemeenschappen worden deze  netwerken uit de samenleving nagebootst,  waardoor de “tell a friend” mogelijkheid een zeer  groot bereik zal hebben wanneer deze succesvol  wordt gebruikt.    Met de komst van het internet is er de eerste stap gezet om iedereen nu ook op eenvoudige wijze  digital met elkaar te verbinden. Hyves is een voorbeeld van een sociaal netwerk waarin mensen  elkaar kunnen toevoegen als vriend maar ook zich kunnen aanmelden op een gemeenschappelijk  doel. Hiermee bedoelen we een bepaald interessegebied. Het zijn juist deze interessegebieden die  het voor bedrijven interessant maken om zich hierin te mengen en op deze manier een product of  bijvoorbeeld het imago te versterken onder de juiste doelgroep.  “Social networks are a powerful force because of their audience reach and, more importantly, their  high level of user engagement.3”  Uit een artikel van Mark Kindon valt te lezen dat op dit moment grote sociale gemeenschappen als  MySpace en Facebook een derde van de bezoekers van een grote website als Yahoo heeft maar dat  het aantal pageviews wel gelijk is. Dit betekent dat er op een sociale gemeenschap niet als geheel  onverwacht zeer actief is en dat er zeer veel interactie plaatsvindt. Hierdoor kan het voor bedrijven  interessant zijn om zich hierin te mengen.                                                              
2 3

 Bron:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zes_niveaus_van_scheiding   Bron: Social Networking is your friend by Mark Kingdon    

 

 

Datum: 24‐07‐2007 

 

1 4 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

Contact met de sociale gemeenschap  De eerste maar meest belangrijke vraag die een bedrijf zich dient te stellen is hoe men het beste  contact met de gebruiker krijgt. Dit is een lastige vraag waar niet zomaar een antwoord op te geven  valt. Uit een interview met Gijs van der Klei (Hyves) is onder meer gebleken dat bedrijven alleen kans  van slagen hebben op een sociale gemeenschap wanneer er een gemeenschappelijk doel  nagestreefd wordt.   Dit kan bijvoorbeeld een sport of een goed doel zijn. Een merk kan hiermee ook bedoeld worden  maar dit werkt alleen als het merk zelf een sterk imago heeft en dat het verbintenis heeft met  bijvoorbeeld bekende sporters. Het merk Nike is hier een voorbeeld van. Dit merk heeft een sterke  historie van sporters etc.. Een verzekeraar of een bank heeft dit al veel minder en bij deze merken zal  het daarom ook niet lukken om een merk als gemeenschappelijk doel te vereffenen.  Het is dus van belang dat een bedrijf voor zichzelf ten eerste bepaald in welke positie ze staan. Er zijn  maar weinig merken die echt van zichzelf kunnen zeggen dat ze een gemeenschappelijk doel  aanspreken. Er zijn ook veel bedrijven die het van zichzelf denken maar wanneer men niet realistisch  is dit al de eerste valkuil met alle gevolgen van dien.4  Een andere valkuil die Mark Kindon in zijn artikel benadrukt is dat veel bedrijven nog volgens de  traditionele adverteermethodes werken en deze op internet toepassen.   “Yet most marketers are accustomed to a one‐way dialogue in which they broadcast their brand  message to a mass audience. Feedback is rare and pretty well contained.”  Volgens  Mark Kingdom ligt de kracht van netwerken in het volgende:   “Social networks are a powerful force because of their audience reach and, more importantly, their  high level of user engagement.5”  Het is dus belangrijk dat wanneer een bedrijf zich op een sociale gemeenschap begeeft dat men  interactie creëert en dat er gecommuniceerd wordt  met de gebruikers. Een bedrijf kan dit zelf doen  maar er kan ook gedacht worden om een reclamebureau in te schakelen welke het contact met de  gebruikers van de sociale gemeenschap onderhoudt. 
The Engage &  Encourage Communications cycle6

                                                              
4 5

 Bron: Interview Hyves met Gijs van der Klei       Bron: Social Networking is your friend by Mark Kingdon     6  Bron: From Command & Control To Engage & Encourage    

     

     

Datum: 24‐07‐2007  Datum: 24‐07‐2007  Datum: 24‐7‐2007 

 

1 5 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

1. Creëer content & Analyseer  Gemeenschap  2. Starten van een gemeenschap  3. De gemeenschap breid zich uit  4. Aanmoedigen voor nauwkeurigheid en  dialoog starten va gesponsorde  gemeenschap. voor dialoog en kennis  laten maken met bedrijf.  5. Meten van response op dialoog 

Doel van het contact met de sociale gemeenschap  Een ander belangrijk punt omtrent het contact met sociale gemeenschappen is dat het doel van het  contact vooraf bekend moet zijn. Wat wil een bedrijf namelijk bereiken met bijvoorbeeld een eigen  Hyve op Hyves? Er kunnen door een bedrijf verschillende doelen worden nagestreefd. Voorbeelden  hiervan zijn imago versterking, product promotie, bekendheid etc.  Nu zijn er wel verschillende regels op een sociale gemeenschap. Een daarvan is dat wanneer er een  product gepromoot wordt dat men daar een gemeenschappelijk doel achter zet en niet alleen het  specifieke product promoot. Er moet namelijk een verhaal achter zitten omdat men over een product  namelijk gauw is uitgepraat.   Een voorbeeld van een campagne die onlangs gelanceerd is de Bom  Chicka Wahwah campagne van Axe. Het merk Axe heeft ervoor gekozen  om “Bom Chicka Wahwah” tot gemeenschappelijk doel te gebruiken  voor de campagne om zo de nieuwe producten te promoten.   Mogelijkheden  Op het gebied van adverteren op een sociale gemeenschap zijn er verschillende mogelijkheden. De  onderstaande lijst toont de mogelijkheden voor Hyves maar zijn natuurlijk ook toepasbaar op andere  sociale gemeenschappen.  • • • • • • Bannering   Een bepaald gedeelte van de website wordt hierbij gebruikt voor reclameadvertenties  Email Marketing  Reclameboodschappen versturen door middel van e‐mail  Advertorials  Advertentie welke geschreven is en verwerkt wordt in bijvoorbeeld een artikel  Fixed posities  Bepaalde vaste plaatsen op de webpagina gereserveerd voor reclame  Sponsoring  SMS   Gebruiker doet aan een actie mee en verstuurd een bericht via sms. De adverteerder kan zo  interactie kweken met de gebruiker 

Conclusie  Wanneer we terugkijken naar de mogelijkheden voor bedrijven om zich te profileren binnen een  sociale gemeenschap zien we dat er genoeg kansen voor bedrijven liggen. Het is alleen wel van  belang dat een bedrijf zich heel goed realiseert wie ze nu eigenlijk zijn en wat men wil bereiken met  de campagne. Tezamen met de interactie zijn dat de punten die de campagne op een sociale  gemeenschap kunnen maken of breken. 

 

1 6 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

Het grote voordeel wat sociale gemeenschappen hebben is dat hun doelgroep al min of meer is vast  te stellen. Doordat gebruikers veel informatie over zichzelf prijsgeven zoals persoonsgegevens,  hobby’s etc. Met deze data kan men profielen opstellen en deze vervolgens verkopen als doelgroep  aan de adverteerder. Deze vorm van adverteren is zeer efficiënt omdat men precies weet wie men  aanspreekt en dat dit ook meteen de juiste persoon is voor de campagne. 

5.1.2 Conclusie Bureauonderzoek  Mensen zijn sociale groepswezens die niet goed zonder zijn sociale netwerken kan. Sociale  netwerken zijn van belang voor onze mentale gezondheid, carrière mogelijkheden,  sociale ondersteuning en gemeenschapsbetrokkenheid.     Wanneer we terugkijken op de natuurlijke drang van de mensen om zich te uiten zien we dat het  faciliteren van de mogelijkheden zeer belangrijk is. Hyves biedt de gebruiker zeer uitgebreide  mogelijkheden om dit te doen. Naast de mogelijkheid van de gebruiker om zich te uiten biedt Hyves  tevens de mogelijkheid om de gebruiker te entertainen. De mate van plezier die door de gebruiker  ervaren wordt is daarbij een belangrijke factor. Omdat Hyves haar gebruikers faciliteerd, wordt Hyves  interessant voor gebruikers.    Voor bedrijven biedt Hyves verschillende mogelijkheden om te adverteren. Een van de belangrijkste  manieren van adverteren is het faciliteren van het platform Hyves. Door de advertentie campagne te  integreren in het medium worden de beste resultaten behaald. Naast integratie biedt Hyves  bedrijven de mogelijkheid om doelgroep gericht te adverteren met behulp van profiling. Andere  mogelijkheden voor bedrijven om te adverteren binnen Hyves zijn bannering, email marketing,  advertorials, fixed posities, sponsoring en sms marketing.    Wanneer we een overeenkomst zoeken tussen waarom Hyves interessant is voor de gebruikers en  welke mogelijkheden Hyves biedt aan bedrijven, dan zien we dat bedrijven het beste resultaten  zullen bereiken door de gebruiker te faciliteren. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat zij een dialoog  of dienst bieden aan de gebruiker en geen monoloog houden over hun eigen producten en diensten.

 

1 7 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.2 Veldonderzoek 
Gedurende het veldonderzoek zijn er expertinterviews afgenomen. Deze interviews zullen in  deze  paragraf worden geanalyseerd. Tenslotte zullen ze worden samengevat om uiteindelijk conclusies te  trekken aan de hand van de gegeven antwoorden van de experts.  5.2.1 Expertinterviews  Gedurende de expertinterviews is antwoord gegevens op de 6 opgestelde vragen, de antwoorden  zijn terug te vinden als bijlage C2, bijlage C3 en bijlage C4. Aan de hand van de antwoorden zijn de  volgende conclusies getrokken.  5.2.2 Conclusie expertinterviews  Voor bedrijven is het belangrijk om te kijken naar aantallen en mee te deinen op de populariteitsgolf  van communities. Aantallen zijn belangrijk voor het bereik van je campagne en om de jeugdige  doelgroep te bereiken moet je als bedrijf de gebruiker volgen. Door gebruik te maken van profiling  kunnen bedrijven ervoor zorgen dat de door hun beoogde doelgroep nog beter te bereiken is. We  concluderen dat het voor bedrijven heel goed mogelijk is om de beoogde doelgroep te bereiken. Een  nadeel van adverteren op communities is dat bepaalde doelgroepen zich niet op communities terug  te vinden zijn. Je kan als bedrijf dus niet alle doelgroepen bereiken.  Bedrijven moeten kiezen voor het adverteren in communities wanneer ze zelf een bijdrage kunnen  leveren aan de community. Het is belangrijk om als bedrijf de gebruiker te faciliteren bij het oplossen  van een probleem. Voor bedrijven is het ook belangrijk om zich te realiseren dat niet elk product  geschikt is voor community marketing.   Virtuele gemeenschappen zijn een verzameling mensen rondom een gemeenschappelijke interesse.  Deze interesses kunnen omgezet worden in kennis om toegang/openheid te voor gelijkgestemden.  Hierbij zal het gaan om communicatie, informatie, video’s en onderlinge relaties.  Een bedrijf moet ervoor zorgen dat zij waarde kunnen toevoegen aan het netwerk. Het is belangrijk  in te spelen op de persoonlijke link, de relevante link & het inspelen op de verborgen behoefte. Vaak  ligt die behoefte er al en moet deze door het merk naar boven gehaald worden. Zorg ervoor dat een  dialoog gecreëerd wordt en er geen monoloog gehouden wordt. Niet liegen, niet door de strot  duwen en niet 'faken'. Probeer dat, en verwacht aan de schandpaal genageld te worden door de  community. Het collectief komt er altijd achter.  Door gebruik te maken van het platform kan een organisatie de gebruiker een dienst bewijzen.  Eerlijke informatie zorgt ervoor dat de community het bedrijf zal waarderen en niet het gevoel heeft  dat deze de gebruiker de gegeven informatie als waardevol zal beschouwen. Hierdoor creëren  bedrijven een persoonlijke link, relevante link en kan het bedrijf inspelen op de verborgen behoefte.  Kernpunten:  • Aantallen (Gebruikers, pageviews, ed)  • Populariteit  • Profiling  • Openbare karakter van communities  • Faciliteren van een community als strategie  • Persoonlijke link, relevante link en inspelen op de verborgen behoefte     

 

1 8 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3. Steekproef 
Als laatste onderdeel van het onderzoek is er een steekproef afgenomen in de vorm van een online  enquête. De ontvangen gegevens van deze enquête zijn in deze paragraaf verwerkt.  5.3.1 Enquête  Zoals vermeld in het hoofdstuk methode is de enquête opgesteld met behulp van de te toetsen  onderdelen. Deze onderdelen zullen per stuk worden besproken met de bijbehorende vragen.  5.3.1.1 Doel  De onderstaande vraag geeft antwoord op het doel waarom Hyvers lid worden van de verschillende  Hyves.  

  Conclusie  In de tabel en het ringdiagram is duidelijk te zien dat 61% van de Hyvers zich online bezig houdt met  onderwerpen waarmee hij/zij zich ook bezig houdt in het dagelijks leven. We spreken hier over een  persoonlijke link met het onderwerp.  Naast de persoonlijke link heeft 25% een link met de Hyve door een verborgen behoefte en 14% een  relevante link met het onderwerp.  Het is duidelijk dat bestaande interesses uit het dagelijks leven het best zijn te gebruiken. Grote  bedrijven/merken kunnen hier hun voordeel mee doen om snel te groeien en er voor te zorgen dat  er Hyvers zullen volgen met verborgen behoeftes om zo een groter bereik te creëren. 

 

1 9 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3.1.2 Profiling  Een belangrijke term voor het adverteren is profiling. Het gericht communiceren met oog op  interesses van de Hyver is een hot item op het moment. De volgende 2 vragen geven antwoord over  hoe de Hyvers zelf denken over deze gericht geplaatste informatie. 

  Conclusie  Uit beide vragen komen ongeveer gelijkwaardige antwoorden. Gemiddeld 40% van de Hyvers stoort  zich niet aan gerichte advertenties/aanbiedingen met als onderwerp een van de door de Hyver  aangegeven interesses. Het is zelfs zo dat 36% wel eens op deze banners klikt voor meer informatie.  Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat profiling een zeer geschikte manier is om een  doorklik percentage van 40% te halen bij het eenzijdig communiceren van commerciële  boodschappen.   

 

 

2 0 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3.1.3 Bijdrage/Meerwaarde leveren  Een belangrijk punt voor het opzetten van een campagne is dat de campagne een  bijdrage/meerwaarde dient te leveren voor de Hyves populatie. Met de volgende 3 voorbeelden van  eventuele mogelijkheden is gekeken in hoe verre de behoefte van de Hyver hiervoor aanwezig is. 

 

 

2 1 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

  Conclusie  Binnen de 3 vragen zit een verschil. De vragen over sportadvies en maaltijdrecepten zijn gratis  diensten welke op Hyves aangeboden kunnen worden. Bij de vraag van 15% korting krijgt de Hyver  de mogelijkheid om korting te krijgen maar moet zelf wel geld betalen voor de dienst.  Als er gekeken wordt naar de percentages, valt te zien dat bij de vragen met een gratis dienst  gemiddeld 70% gebruik zal maken van de dienst. In het geval van de recepten geeft 57% zelfs al aan  dat het regelmatig zou terugkeren voor nieuwe recepten.  Bij de korting die het reisbureau geeft gaat men van 70% naar 40%. Dit verschil is te verklaren aan de  hand van de aangeboden dienst. Zodra er geld betaald moet worden voor diensten, zullen mensen  eerder twijfelen over het gebruik ervan. Dit is duidelijk te zien aan de 60%, die denkt  dat er een  addertje onder het gras zit.  Het is dus heel belangrijk wanneer bedrijven binding proberen te creëren met Hyvers dat ze een  bijdrage/meerwaarde leveren voor de virtuele gemeenschap.   

 

 

2 2 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3.1.5 Dialoog / Oplossen van een probleem  Een andere belangrijk punt is om de Hyver de mogelijkheid te bieden een dialoog aan te laten gaan  met het bedrijf of andere geïnteresseerden. Binnen deze dialoog heeft een bedrijf invloed op de te  plaatsen boodschappen en kan hier gebruik maken van verdekte communicatieboodschappen. Met  de onderstaande vraag is in kaart gebracht in welke mate de Hyver bereid is om zich aan te melden  en zijn vraag te stellen binnen een Hyve. 

  Conclusie  In de hierboven geschetste casus zal 60% van de Hyvers lid worden van een Hyves waar de  mogelijkheid bestaat om probleem op te lossen. Op deze 60% kan na het opbouwen van goede  relaties invloed worden uitgeoefend door merken/bedrijven naar voren te brengen.  Er liggen dus genoeg mogelijkheden voor bedrijven om een dialoog aan te gaan, echter moet er wel  rekening worden gehouden met de mate waarin het merk/bedrijf gepromoot wordt. Dit omdat al te  zien was bij de vraag over de korting van het reisbureau, dat wanneer de klant verwacht dat er iets  achter zit dit het tegenovergestelde effect kan creëren.   

 

 

2 3 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3.1.6 Eerlijkheid / Hoax  Het laatste onderdeel dat besproken wordt is de eerlijkheid van de boodschap. Er wordt  geschreven/gezegd dat de Hyvers het al snel door hebben wanneer bedrijven via leugens het  vertrouwen proberen te winnen van de Hyver. Met de onderstaande 3 vragen wordt gemeten in  hoeverre Hyvers het door hebben wanneer er onmogelijke belofte worden gemaakt en of ze de  eerlijkheid van de boodschap op prijs stellen, ongeacht de reden. 

  Conclusie   Er is goed te zien dat de Hyvers redelijk snel door hebben wanneer er een Hoax wordt geplaatst.  Gemiddeld 85% van de Hyvers zal niet ingaan op het aanbod, 15% is daarentegen wel te bereiken  met de Hoax.  Als we verder kijken naar de eerlijkheid van de boodschap is de volgende vraag zeer geschikt om hier  een antwoord op te geven.  Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

 

2 4 
 

  Conclusie  Uit de bovenstaande gegevens is af te leiden dat 84% van de Hyvers het niet erg vond dat de site  tijdelijk niet bereikbaar was. In dit geval was de boodschap erg overdreven, ondanks dat vond 41 %  het geen probleem dat er bij Hyves iemand was geweest die door het bezoeken van een 18+ de site  heeft plat gegooid.  De conclusie die hieruit getrokken kan worden is om altijd eerlijk te zijn gedurende de campagne.  Geen addertjes onder het gras en gelijk een duidelijk inzicht in de campagne.     

 

2 5 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

5.3.2 Conclusie enquête  Een campagne begint bij het onder de aandacht brengen bij de doelgroep. Het gebruik van banners  en mailings is een oude methode, echter door het toepassen van profiling kan er gericht  gecommuniceerd worden op interesses. Profiling blijkt uit de steekproef een zeer geschikte methode  om de doelgroep te bereiken. Uit de steekproef blijkt dat gemiddeld 40% ingaat op deze  adverteermogelijkheid.  Wel is het belangrijk dat het onderwerp aanspreekt en dat er een bijdrage/meerwaarde aan de  virtuele gemeenschap geboden dient te worden. Wanneer er een meerwaarde wordt geleverd die de  doelgroep aanspreekt zien we al snel dat 70% van de Hyvers interesse heeft.  Onder de Hyvers is 60% bereid om de dialoog te starten binnen een Hyve, wanneer een bedrijf hier  goed mee omgaat kan hier veel profijt worden gehaald.  Het belangrijkste punt wat overal terugkomt is wel de eerlijkheid/openheid. Namelijk 80% van de  Hyvers heeft het snel doorzien wanneer er een Hoax wordt geplaatst. Er wordt veel meer waarde  gehecht door de Hyvers aan de band die ontstaat door de dienst.     

 

 

2 6 
 

Hoofdstuk: 5. RESULTATEN 

6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
Gedurende het bureauonderzoek, veldonderzoek en de steekproef is er een beeld gevormd over de  mogelijkheden voor bedrijven op het gebied van adverteren binnen de Hyves community. Deze  mogelijkheden worden in dit hoofdstuk besproken om uiteindelijk in de eindconclusie antwoord te  geven op de onderzoeksvraag. 

6.1 Mogelijkheden voor bedrijven 
De mogelijkheden om te adverteren binnen Hyves voor bedrijven zijn in vele verschillende  mogelijkheden aanwezig. Om voor bedrijven het meeste profijt uit het adverteren te halen zullen er  campagnes opgezet dienen te worden. Bij het opzetten van deze campagnes dient rekening  gehouden te worden met een aantal punten welke gedurende het  bureauonderzoek, veldonderzoek  en de steekproef naar boven zijn gekomen.   Het eerste punt is het bereik van de populatie. De Hyves populatie bestaat uit 3,9 miljoen leden en  groeit nog steeds. Binnen deze populatie bevinden zich veel jongeren welke voor bedrijven moeilijk  te benaderen zijn in het dagelijks leven. Hyves biedt hiervoor de oplossing.  Echter bij het opzetten van een campagne zal er gekeken dienen te worden naar het onderwerp. De  meeste campagnes wekken niet bij iedereen de interesse en is het verstandig om gericht te  adverteren. Dit is mogelijk doormiddel van profiling, waarbij de Hyvers benaderd worden aan de  hand van hun interesses.  De belangrijkste twee drijfveren waarom mensen lid worden van Hyves zijn communicatie en  entertainment. Onder communicatie valt het onderhouden van sociale contacten en het wisselen  van kennis. Met deze twee doelen dient rekening gehouden te worden bij het opzetten van een  campagne, de campagne moet een bijdrage/meerwaarde leveren voor de gemeenschap.  Gedurende de steekproef zijn hiervoor 2 vragen gesteld welke zeer positief werden beantwoord.  70% van de ondervraagde populatie vond de geleverde diensten interessant.  Ook het starten van een dialoog is een belangrijk punt. Geef de Hyver informatie of een onderwerp  om over te discussiëren en meng je als bedrijf zijnde binnen de discussie, luister naar de gebruikers  en zorg ervoor dat het geen monoloog wordt. Op deze manier zal er een band gecreëerd worden  tussen het bedrijf en de Hyver.  Het allerbelangrijkste punt van alles is nog wel de eerlijkheid/openheid. Slechts 20% van de populatie  gelooft leugens, kettingbrieven en Hoax Hyves. Wanneer je als bedrijf zijnde wilt dat de campagne  een succes wordt zorg er dan voor dat alle beloftes nagekomen worden. Zorg ervoor dat de diensten  geen extra’s met zich mee brengt waar de gebruiker later pas achter komt.   

 

 

2 7 
 

Hoofdstuk: 6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 

6.2 Eindconclusie 
Om uiteindelijk antwoord te geven op de onderzoeksvraag, kan gesteld worden dat bedrijven mits ze  rekening houden met de hierboven vernoemde punten zeer gericht grote groepen jongeren kunnen  bereiken via Hyves.  Het succes hangt hierna af van de campagne welke opgezet dient te worden. Door rekening te  houden met de vernoemde punten kan er weldegelijk profijt worden behaald met oog op het  behalen van commerciële doelen. Hierbij gaat het om het creëren van naamsbekendheid,  klantenbinding of indirect een hogere afzet van diensten of producten.  Campagnes dienen open en eerlijk opgesteld te worden en ook dient de campagne een bijdrage/  meerwaarde te bieden voor de community. Wanneer er wordt voldaan aan deze punten zal een  campagne een groot bereik hebben. 

6.3 Discussie 
Op dit onderzoek zijn een aantal punten van kritiek. In de volgende opsomming staan deze punten vermeld.

Het is aan te raden meer deskundigen te interviewen dan tijdens dit onderzoek. Zo kan er  gemakkelijker antwoord komen op lastige vragen. Ook kunnen communities in een bredere  context worden bekeken.    Er is alleen onderzoek gedaan naar de het Nederlandse Hyves. Sinds kort is Hyves ook in  andere talen verkrijgbaar. Dit maakt het bereik van Hyves groter. Een campagne in  Nederland kan perfect slagen, maar in een ander land mislukken. In dit onderzoek wordt er  alleen gekeken naar de Nederlandse gebruikers.     De link met andere communities binnen dit onderzoek ontbreekt. Er is gekozen om alleen  voor Hyves een onderzoek te doen wat misschien een te beperkte blik geeft op de  communities in Nederland in zijn algemeenheid. 

  Hoofdstuk: 6. DISCUSSIE EN CONCLUSIES   

 

 

2 8 
 

7. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 
 

7.1 Evaluatie 
Voor het adverteren binnen Hyves is er een onderzoek verricht naar de mogelijkheden en  onmogelijkheden van adverteren binnen de Hyves community. Deze populaire community scoort  goed bij jongeren wat adverteren binnen deze community zeer interessant maakt. Echter, is de  manier van adverteren en het inspelen van de behoeften van deze doelgroep behoorlijk lastig.   Het onderzoek beschrijft de manier waarop een succesvolle campagne gestart kan worden. Om de  theorie te ondersteunen zijn er verschillende interviews gehouden met specialisten op het gebied  van communities op internet. Daarnaast is er een enquête gehouden onder de leden van de Hyves  community. Tezamen met de theorie zijn dit de instrumenten om tot een onderzoek te komen wat  bijdraagt en de hoofdvraag volledig ondersteunt.  We hebben ons binnen dit onderzoek volledig gericht op Hyves en niet andere soortgelijke websites  onderzocht dus hoever onze resultaten hetzelfde effect zullen hebben op andere webpagina’s valt  nog ter discussie. We kunnen wel stellen dat het adverteren voor bedrijven binnen de Hyves  gemeenschap volledig onderzocht is.    

7.2 Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de evaluatie, zijn er een aantal gebieden en onderwerpen naar voren gekomen  die meer aandacht verdienen of verder zouden moeten worden onderzocht.  Gebruikers  Waar meer aandacht aan besteed zou kunnen worden is aan de gebruikers zelf om zo een nog  duidelijker beeld te krijgen van hun behoeften en wensen. Er is al wel binnen het onderzoek  meegenomen wat de do’s en don’ts zijn voor adverteren op internet maar wat wil men nu precies  met wat ons betreft een echte case waarin een test wordt uitgevoerd binnen een community om zo  de theorie in de praktijk te kunnen testen.  Business Intelligence  Verder verdienen de mogelijkheden die er voor bedrijven zijn om managementinformatie uit Hyves  te halen en daarmee dan ook de specifieke details meer aandacht. Het vormt op dit moment nog een  probleem om op een juiste manier met de enorme stroom data om te kunnen gaan. Dit zou verder  onderzocht moeten worden.  Andere communities  Zoals al eerder binnen de evaluatie is aangegeven is er alleen onderzoek gedaan naar de Hyves  community. Er zou een ander onderzoek opgestart kunnen worden welke meerdere en verschillende  soorten websites onderzoekt. Alleen zo kan men de reactie van de verschillende websites zijn. Het is  namelijk natuurlijk niet zo dat een campagne op Hyves ook op een andere community hoeft te  werken.    Hoofdstuk: 7. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN 

 

 

2 9 
 

BIJLAGEN 
In dit hoofdstuk staan alle bijlage verzameld welke relevant zijn voor het onderzoek 

A. Definities 
Hieronder staan de definities die gedurende het onderzoek zijn vastgelegd  A1. Hyves community  De Hyves community is een virtuele gemeenschap, waar mensen samen komen om sociale contacten  te leggen en/of te onderhouden. Dit leggen en onderhouden van vriendschappen wordt mogelijk  gemaakt door vele mogelijkheden. Een aantal van deze mogelijkheden zijn het aanmaken van een  profiel, vrienden maken door het linken van profielen, lid worden van Hyves en het uitnodigen van  vrienden voor deze Hyve of het zelf kunnen aanmaken van een nieuwe Hyve .  A2. Hyve  Een Hyve is een kleinere gemeenschap binnen de gehele Hyves community. Deze virtuele  gemeenschap is gebaseerd op een gezamenlijk interesse van verschillende Hyvers voor een bepaald  onderwerp. Het onderwerp zal voorop staan bij de Hyve, door lid te worden van een Hyve zal er bij  de Hyver een afbeelding komen te staan met een link naar de Hyve op zijn persoonlijke pagina. Op de  Hyve kunnen de aangemelde Hyvers discussiëren en beeld‐ en filmmateriaal uitwisselen. Het is voor  iedereen mogelijk om een Hyve te starten.  A3. Profijt   Onder profijt wordt verstaan het behalen van commerciële doelen. Hierbij gaat het om het creëren  van naamsbekendheid, klantenbinding of indirect een hogere afzet van diensten of producten.  A4. Bedrijven  De definitie bedrijven moet gezien worden in de brede zin van het woord. Het gaat hier om een  commerciële onderneming welke campagnes op wil zetten binnen Hyves om hiervan profijt te  ondervinden. Het kan tevens ook gaan om niet commerciële organisaties, welke bijvoorbeeld profijt  willen ondervinden met oog op het goede doel.  A5. Hoax  In Engelstalige landen wordt het woord vrij algemeen voor allerlei bedrog en nep gebruikt. In feite  wordt een grote groep mensen voor de gek gehouden. Het lijkt op een grap, maar is eigenlijk  kwaadaardiger, en is feitelijk alleen leuk voor de makers ervan.  Een hoax is vaak minder ernstig dan echte oplichterij of fraude. Een motief van wederrechtelijke  bevoordeling ontbreekt vaak, het gaat meer om het stichten van verwarring en de mensen voor de  gek houden. Een ander motief is het zaaien van paniek, of het beschadigen van "het systeem" uit  persoonlijke frustratie. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. Mensen kunnen in paniek raken, en  (schadelijke) handelingen verrichten die ze anders niet zouden verrichten.7   

 

                                                            
7

 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoax    

 

 

 

 

Datum: 10‐08‐07 

 

3 0 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

B. Bronvermelding 
In dit onderdeel staan alle bronnen welke aanbod zijn gekomen gedurende het bureauonderzoek.  B1. Boeken   
Datum  4‐7‐2007  4‐7‐2007  4‐7‐2007  4‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  8‐7‐2007  Titel  Seeking safety in a insecure world  Network marketing for dummies  Success secrets of the online marketing superstars  The internet Galaxy  The Virtual Community  Be More Innovative Through Co‐creation  User‐Generated Content  Profiling Machines: Mapping the Personal  Information Economy  Profiling Children on the Internet  The Rise of the Network Society  Virtual Ethnography  Communities in Cyberspace  Technology and Culture from the Renaissance to the  Present  Building a Social Networking Website with Ruby on  Rails  Expanding Markets Through Virtual Communities  Auteurs  Bauman, Zygmut  Hayes, John P  Meyerson, Mitch  Castells, Manuel  Rheingold, Howard  Winsor, John  Espejo, Roman  Elmer, Greg  Barnett, Denise E  Castells, Manuel  Hine, Christine  Smith, Mark  Misa, Thomas J  Hartl, Michael  Hagel, John  Jaar  2001  2000  2005  2003  2001  2005  2007  2004  2006  2000  2000  1998  2004  2007  1997  ISBN  0745626351  0764552929  1419505017  0199255776  0262681218  1419503162  0737738863  0262050730  1903699851  0631221409  0761958967  0415191408  0801878098  0321480791  0875847595 

 
   

 

3 1 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

B2. Artikelen & Internet   

 

 

3 2 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

C. Interview 
In dit onderdeel staan de interviewvragen en de antwoorden van de 3 experts.  C1. Interviewvragen 
Vraag Doel Hoeveel ervaring heeft u met adverteren binnen virtuele gemeenschappen? Inzicht krijgen in de kennis welke de te interviewen persoon heeft om de antwoorden te kunnen beoordelen op waarde.

 
Vraag Waarom kiezen bedrijven volgens u voor adverteren binnen een virtuele gemeenschap als hyves? Inzicht krijgen in beweegreden van bedrijven en de verwachtingen voor reclame campagnes

Doel

 
Vraag Wanneer zouden bedrijven volgens u moeten kiezen voor het adverteren binnen een virtuele gemeenschap als hyves? Beeld vormen over de daadwerkelijk te behalen doelen welke geteld kunnen worden bij het adverteren binnen virtuele gemeenschappen.

Doel

 
Vraag Doel Wat is de kracht van virtuele gemeenschappen in 2 zinnen? Bevestiging / Antwoord krijgen over de kracht van virtuele gemeenschappen en deze te kunnen vergelijken met de overige antwoorden.

 
Vraag Wanneer bedrijven daadwerkelijk gaan adverteren binnen virtuele gemeenschappen als hyves, waarmee dienen bedrijven dan rekening te houden voor het opzetten van een goede campagne? Bevestiging / Antwoord krijgen over de belangrijke factoren waarmee rekening gehouden moet worden wanneer een campagne opgezet wordt.

Doel

 
Vraag Op welke 3 onderdelen moet een campagne volgens u zeker voldoen om succesvol te zijn? Geef een top3 met bovenaan het belangrijkste punt. Korte samenvatting van de vorige vraag maar dan de 3 belangrijkste punten, deze punten zullen vergeleken worden om op deze manier de belangrijkste in kaart te brengen.

Doel

   

 

 

3 3 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

C2. Antwoorden Polle de Maagt  Vraag  Hoeveel ervaring heeft u met adverteren binnen virtuele gemeenschappen?  Doel  Inzicht krijgen in de kennis welke de te interviewen persoon heeft om de  antwoorden te  kunnen beoordelen op waarde. 

Antwoord  Ik heb onder andere voor BlogAds gewerkt, verschillende campagnes gemaakt. De  Hyves campagne van Randstad gedraaid. Ik ben inmiddels sinds september 2004  betrokken bij Hyves en in Januari 2005 zelf Hyver geworden. De laatste anderhalf jaar  ben richt ik me specifiek op adverteren binnen sociale gemeenschappen.    Vraag  Waarom kiezen bedrijven volgens u voor adverteren binnen een virtuele  gemeenschap?  Inzicht krijgen in beweegreden van bedrijven en de verwachtingen voor reclame  campagnes 

Doel 

Antwoord  De voornaamste reden om te kiezen zijn de aantallen. Hyves heeft inmiddels meer dan  3 miljoen leden waarvan jongeren doelgroep de boventoon voert. De doelgroep  jongeren is voornamelijk interessant omdat, dit een lastige doelgroep is om te  benaderen. Wat ook meespeelt is dat profiling sinds een aantal maanden zijn doorslag  begint te vinden. In het verleden was het op Hyves mogelijk om op ongeveer 3 criteria  een doelgroep samen te stellen. Inmiddels is dit aantal verveelvoudig. Op die manier  kunnen adverteerders een zeer specifieke doelgroep samenstellen voor hun  campagne. Een probleem wel is dat het zeer lastig is om met alle variabelen die een  gebruiker in zijn profiel heeft te kunnen komen tot een juiste selectie. Ik bedoel  hiermee dat het een enorme stroom data en rekencapaciteit vergt om uiteindelijk tot  een juiste selectie te komen. Hier wordt wel aan gewerkt maar blijft tot dusver nog erg  lastig.       

 

3 4 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

  Vraag  Wanneer zouden bedrijven volgens u moeten kiezen voor het adverteren binnen een  virtuele gemeenschap?  Beeld vormen over de daadwerkelijk te behalen doelen welke geteld kunnen worden bij  het adverteren binnen virtuele gemeenschappen. 

Doel 

Antwoord  Bedrijven moeten kiezen voor adverteren binnen een virtuele gemeenschap als zij een  relevante bijdrage kunnen leveren aan de sociale gemeenschap. Je moet als bedrijf  kunnen faciliteren in de oplossing van het probleem van de gebruiker. Als voorbeeld  kan dit gelden door iemand die fan is van muziekfestivals in Nederland. Door er als  bedrijf voor te zorgen dat deze gebruiker de informatie over festivals uitgebreid en  duidelijk krijgt voorgeschoteld wordt deze in zijn of haar behoefte voorzien. Dit is  namelijk heel anders wanneer er een bepaald product of dienst wordt opgedrongen  middels een schreeuwerige campagne.   Een ander goed voorbeeld is dat Monsterboard in samenwerking met Hyves op zoek  zou kunnen gaan naar mensen die op zoek zijn naar werk. Een stap verder kan ook nog  om via een vriend die werkzaam is bij het bedrijf waar je graag wilt werken jouw via  Hyves aan die droombaan kan helpen middels netwerken maar dan via de virtuele  gemeenschappen. Verder zijn de meest succesvolle campagnes op Hyves die gericht  zijn op een hele specifieke en niche markt. Als voorbeeld wil ik graag de Secretaresse  campagne van Randstad benoemen, hun doelstelling is heel goed gelukt. Juist de niche  is belangrijk en niet de grote getallen.   Belangrijkste conclusie is dat bedrijven waarde moeten kunnen toevoegen.     Vraag  Doel  Wat is de kracht van virtuele gemeenschappen in 2 zinnen?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de kracht van virtuele gemeenschappen en deze te  kunnen vergelijken met de overige antwoorden. 

Antwoord  Het feit dat je gebruik maakt van kennis die je van persoonlijke eigenschappen van  mensen om relevante goederen / diensten aan te kunnen bieden. Belangrijke  steekwoorden hierbij zijn, communicatie, informatie, video’s en onderlinge relaties.        Hoofdstuk: BIJLAGEN   

3 5 
 

  Vraag  Wanneer bedrijven daadwerkelijk gaan adverteren binnen virtuele  gemeenschappen, waarmee dienen bedrijven dan rekening te houden voor het  opzetten van een goede campagne?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de belangrijke factoren waarmee rekening  gehouden moet worden wanneer een campagne opgezet wordt. 

Doel 

Antwoord  Een bedrijf moet ervoor zorgen dat zij waarde kunnen toevoegen aan het netwerk.  De  bekende schrijver Seth Godin heeft in een van zijn boeken benadrukt dat er drie dingen  belangrijk zijn namelijk, de persoonlijke link, de relevante link & het inspelen op de  verborgen behoefte. Vaak ligt die behoefte er al en moet deze door het merk naar  boven gehaald worden. Dat zijn de belangrijkste punten voor een goede campagne.  Wanneer iemand niet iets met een bedrijf heeft kan dit toch tot stand komen door  simpelweg in te spelen op de behoefte van de gebruiker op het juiste moment.  Belangrijk voor bedrijven is om tot een oplossing te komen die relevant is.    Vraag  Op welke 3 onderdelen moet een campagne volgens u zeker voldoen om succesvol te  zijn? Geef een top3 met bovenaan het belangrijkste punt.  Korte samenvatting van de vorige vraag maar dan de 3 belangrijkste punten, deze  punten zullen vergelijken worden om op deze manier de belangrijkste in kaart te  brengen.  ‐ ‐ ‐ Persoonlijke link  Relevante link   Het inspelen op de verborgen behoefte  

Doel 

Antwoord 

Als je in sociale gemeenschap instapt is het belangrijk dat je een doel hebt en je moet  ook echt iets brengen. Randstad deed dit met banen in SecondLife en ze brachten  daardoor echt iets relevants voor de SecondLife gebruiker.        

 

3 6 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

C3. Antwoorden Lode Broekman  Vraag  Hoeveel ervaring heeft u met adverteren binnen virtuele gemeenschappen?  Doel  Inzicht krijgen in de kennis welke de te interviewen persoon heeft om de  antwoorden te  kunnen beoordelen op waarde. 

Antwoord  Ik heb dagelijks te maken met online communities en community marketing. Ik ben zelf  namelijk marketing adviseur, dus ik geef dagelijks adviezen hoe je het beste binnen  communities te werk moet gaan.      Vraag  Waarom kiezen bedrijven volgens u voor adverteren binnen een virtuele  gemeenschap?  Inzicht krijgen in beweegreden van bedrijven en de verwachtingen voor reclame  campagnes 

Doel 

Antwoord  De voornaamste reden om te kiezen voor het adverteren binnen virtuele  gemeenschappen is om mee te deinen op de golf. Virtuele gemeenschappen is de  trend van het moment en je kan er grote groepen mee bereiken. Een andere reden om  te adverteren binnen virtuele gemeenschappen is omdat bedrijven zijn op zoek naar de  massa en deze massa bevindt zich momenteel op Hyves. De bedrijven volgens de  gebruikers en dus niet andersom.  Een nadeel van het adverteren binnen virtuele gemeenschappen is dat bedrijven  bepaalde doelgroepen niet kunnen bereiken. Het bereik van de virtuele gemeenschap  en het soort mensen dat zich binnen die virtuele gemeenschap bevindt bepaald het  bereik van de campagne.       

 

3 7 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

  Vraag  Wanneer zouden bedrijven volgens u moeten kiezen voor het adverteren binnen een  virtuele gemeenschap?  Beeld vormen over de daadwerkelijk te behalen doelen welke geteld kunnen worden bij  het adverteren binnen virtuele gemeenschappen. 

Doel 

Antwoord  Lode stelt dat de mogelijkheid om te kunnen adverteren binnen hyves afhankelijk is  van het type product dat wordt geadverteerd. Met andere woorden, het is niet  mogelijk om alle producten te adverteren via virtuele gemeenschappen.  Om goed te kunnen adverteren binnen virtuele gemeenschappen is het belangrijk om  gebruik te maken van het medium. Bedrijven dienen een bijdrage te brengen aan de  gemeenschap en geen eenrichtingsverkeer te geven (Bannering). Het is belangrijk dat  je als bedrijf een meerwaarde biedt voor de gebruiker.  Als voorbeeld geeft Lode een community die is opgezet door schoene merk Asics. Via  deze community werden gratis trainingsschema’s en tips verspreid en konden  gebruikers loop routes met elkaar uitwisselen, ed. Binnen deze community  adverteerde  Asics nooit. Asics faciliteerd de gebruiker door het netwerk in stand te  houden. Het gevolg hiervan is dat wanneer de gebruiker weer hardloop schoenen ging  kopen de gebruiker eerder zou kiezen voor Asics.   Belangrijkste conclusie is dat bedrijven waarde moeten kunnen toevoegen.     Vraag  Doel  Wat is de kracht van virtuele gemeenschappen in 2 zinnen?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de kracht van virtuele gemeenschappen en deze te  kunnen vergelijken met de overige antwoorden. 

Antwoord  Virtuele gemeenschappen zijn een verzameling mensen rondom een  gemeenschappelijke interesse. De kracht hiervan is de toegang voor gelijkgestemden.  (Gelijkgestemden: consument/bedrijf)        Hoofdstuk: BIJLAGEN   

3 8 
 

Vraag 

Wanneer bedrijven daadwerkelijk gaan adverteren binnen virtuele  gemeenschappen, waarmee dienen bedrijven dan rekening te houden voor het  opzetten van een goede campagne?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de belangrijke factoren waarmee rekening  gehouden moet worden wanneer een campagne opgezet wordt. 

Doel 

Antwoord  Er zijn altijd de standaard dingen waarmee je rekening dient te houden zoals  meetbaar, toegankelijk en het bijdragen aan de boelstellingen van het bedrijf. Lode  benadrukt nogmaals het belang van het gebruik maken van het netwerk. Het  faciliteren van het netwerk is zeer belangrijk. Zorg ervoor dat je een dialoog creëert en  geen monoloog aan het houden bent (Geen platte tekst ed.).  Ook benadrukt Lode dat het belangrijk is om met de sales afdeling van de betreffende  community te gaan praten. De mogelijkheden voor adverteren zijn dan vele maten  groter dan via een advertentie handelaar. Dit heeft te maken met het feit dat de  advertentiehandelaar minder kennis van het netwerk heeft en niet over de  mogelijkheid beschikt om eventuele kleine aanpassing te doen aan het medium.  Er zijn ook gevaren voor de bedrijf uitstraling. Een voorbeeld hiervan is de negatieve  reclame rondom verzekeraar Achmea. Dit artikel is te lezen op:  http://blog.adformatie.nl/index.php/entries/oppepper‐van‐achmea‐is‐misleidend/  Een bedrijf moet dus goed de risico’s inschatten van het adverteren binnen  communities.    Vraag  Op welke 3 onderdelen moet een campagne volgens u zeker voldoen om succesvol te  zijn? Geef een top3 met bovenaan het belangrijkste punt.  Korte samenvatting van de vorige vraag maar dan de 3 belangrijkste punten, deze  punten zullen vergelijken worden om op deze manier de belangrijkste in kaart te  brengen.    Lode noemt als voorbeeld bij deze drie punten de campagne die AXE deo‐spray nu op  Hyves heeft. (BomChickaWahWah!)        Hoofdstuk: BIJLAGEN  Toegespitst op de ontvanger, er moet een gerichte benadering worden  gehanteerd richting de doelgroep.  Boodschap moet een voordeel opleveren voor de ontvanger (Faciliteren van de  consument).  Aansluiting op het platform. 

Doel 

Antwoord 

 

3 9 
 

C4. Antwoorden Robert Gaal  Vraag  Hoeveel ervaring heeft u met adverteren binnen virtuele gemeenschappen?  Doel  Inzicht krijgen in de kennis welke de te interviewen persoon heeft om de  antwoorden te  kunnen beoordelen op waarde. 

Antwoord  Hier en daar wat kleine virale campagnes opgezet voor eigen projecten, geen van allen  in opdracht    Vraag  Waarom kiezen bedrijven volgens u voor adverteren binnen een virtuele  gemeenschap?  Inzicht krijgen in beweegreden van bedrijven en de verwachtingen voor reclame  campagnes 

Doel 

Antwoord  Doelgroepen zijn duidelijk definieerbaar aan de hand van ingevulde profielgegevens,  relatief lage kosten indien opgestart buiten (of deels met) medewerking van de  eigenaar van de community (oftewel: perfecte guerilla marketing), directe band met  community vanwege open aardt van communities    Vraag  Wanneer zouden bedrijven volgens u moeten kiezen voor het adverteren binnen een  virtuele gemeenschap?  Beeld vormen over de daadwerkelijk te behalen doelen welke geteld kunnen worden bij  het adverteren binnen virtuele gemeenschappen. 

Doel 

Antwoord  Met name wanneer de doelgroep in lagere leeftijdscategorieën ligt, of in een early‐ adopters / techno‐georienteerde categorie. Deze trekken veel meer naar online  contactpunten in plaats van het absorberen van non‐interactieve media zoals kranten,  radio en TV. Alhoewel deze doelgroep steeds meer aan het verbreden is, leeftijds‐ en  kennisgewijs. Overigens is jezelf openstellen in een community alleen zinnig als je als  bedrijf ook open bent. Communities zijn nou eenmaal enorm open en eerlijk en een  hoax is snel doorzien.    Vraag  Doel  Wat is de kracht van virtuele gemeenschappen in 2 zinnen?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de kracht van virtuele gemeenschappen en deze te  kunnen vergelijken met de overige antwoorden.  Hoofdstuk: BIJLAGEN 

Antwoord  De openheid van interactie maakt een community toegankelijk en nuttig voor allerlei  doelen. Het delen van ervaringen online heeft naast praktische ook een hoop sociale  voordelen. 

 

4 0 
 

  Vraag  Wanneer bedrijven daadwerkelijk gaan adverteren binnen virtuele gemeenschappen,  waarmee dienen bedrijven dan rekening te houden voor het opzetten van een goede  campagne?  Bevestiging / Antwoord krijgen over de belangrijke factoren waarmee rekening  gehouden moet worden wanneer een campagne opgezet wordt. 

Doel 

Antwoord  Niet liegen, niet door de strot duwen en niet 'faken'. Probeer dat, en verwacht aan de  schandpaal genageld te worden door de community. Het collectief komt er altijd  achter (zie ook honderden praktijkvoorbeelden van fake campagne weblogs etc.).    Vraag  Op welke 3 onderdelen moet een campagne volgens u zeker voldoen om succesvol te  zijn? Geef een top3 met bovenaan het belangrijkste punt.  Korte samenvatting van de vorige vraag maar dan de 3 belangrijkste punten, deze  punten zullen vergelijken worden om op deze manier de belangrijkste in kaart te  brengen.  ‐ ‐ ‐ Eerlijkheid (vertel de waarheid, maak niets dat nep is)  Vrijblijvendheid (forceer het niet op de doelgroep, maar laat ze zelf ontdekken)  Openheid (geef je concept weg en laat de doelgroep er zelf mee creëren) 

Doel 

Antwoord 

   

 

 

4 1 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

D. Enquête 
In dit onderdeel staan de opgestelde enquêtevragen en de daar op gegeven antwoorden.  D1. Enquêtevragen  Waarom ben/zal je lid worden bij verschillende Hyves? (Bijvoorbeeld: H&M of Zwitsal Hyve)  ‐ ‐ ‐ Omdat ik in het dagelijks leven te maken heb met het onderwerp. (Persoonlijke link)  Omdat ik met andere wilde discussiëren over het onderwerp. (Relevante link)  Omdat ik meer over het onderwerp wilde weten (Verborgen behoefte) 

Klik je wel eens op de advertentie banners die je voorbij ziet komen binnen Hyves? (profiling)  ‐ ‐ ‐ Ja, maakt niet uit wat er op staat.  Ja, als het onderwerp me aanspreekt.  Nooit 

Wanneer Hyves aanbiedingen zou kunnen doen welke overeenkomen met jouw interesses van je  profiel, zou je dit waarderen? (profiling)  ‐ ‐ Ja, ik heb er niet zomaar interesse voor.  Nee, ik wil helemaal geen aanbiedingen ontvangen. 

Wanneer het mogelijk is om voor je lievelingssport een gratis persoonlijke sportcoach via Hyves  aan te stellen om je trainingsprogramma op te stellen, zou je hier voor interesse hebben? (profiling  & bijdrage leveren aan community)  ‐ ‐ ‐ Jazeker, dit lijkt me handig.  Dit wil ik best een keer proberen  Nee, ik maak wel mijn eigen programma. 

Wordt lid van deze Hyve en nodig al je vrienden uit en ontvang een gratis telefoon! Wat denk je bij  zo’n uitnodiging? (open en eerlijk vs Hoax)  ‐ ‐ Snel lid worden!  Ik geloof er niks van, weg ermee! 

Je gaat op vakantie naar Turkije en weet nog niks over het land. Op de Turkije Hyve zie je allemaal  reacties staan over de leuke dingen die je kan doen binnen jouw bestemming. Echter komen er wat  vragen bij je naar boven. Wat zal je doen? (Dialoog & oplossen van een probleem)  ‐ ‐ Ik word lid en stel mijn vraag!   Ik zoek het wel ergens anders op internet.  

Op dezelfde Hyve over Turkije staat nu een aanbieding. Wanneer je nu lid wordt van de Hyve is het  mogelijk om 15% Korting te krijgen op elke reis die je boekt naar Turkije bij reisbureau SunWeb.   Wat doe je? (Bijdrage leveren aan de community)  ‐ ‐ Ik word zeker lid, die korting ga ik gebruiken.  Ik word niet lid, er zal vast wel een addertje onder het gras zitten! 

 

4 2 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN 

Stel je voor, je bent student en woont sinds kort op jezelf en moet elke avond je eigen eten klaar  maken. Nu is er een Hyve genaamd: Studenten Maaltijd! Op deze Hyve staat elke dag een nieuwe  maaltijd welke eenvoudig en snel klaar te maken is. Ook kan je jouw recept hier op plaatsen om  deze te delen met andere. Wat doe je? (Bijdragen/ Waarderen)  ‐ ‐ ‐ Ik word lid en zal regelmatig terugkeren om te kijken of er nieuwe recepten zijn (Waarderen)  Ik word lid en kijk eenmalig de recepten door  Niks voor mij, ik kan zelf al goed koken. 

Je wordt als vriend toegevoegd door een zeer aantrekkelijke dame/man en zij/hij vraagt je of je  interesse hebt om bij hetzelfde grote bedrijf te komen werken als waar zij/hij werkt. Wat doe je?  (Eerlijk vs Hoax)  ‐ ‐ De eerste interessante collega is gevonden, maar eens praten bij het bedrijf!  Hmm, hier zit een luchtje aan! Waarom vraagt iemand persoonlijk of ik bij een groot bedrijf  wil komen werken? 

Hyves is weer eens down! Je ziet het volgende bericht op de site: “Door het bekijken van een 18+  site hebben wij een virus binnen gekregen, waardoor de servers opnieuw opgestart moeten  worden. “ Wat vind jij hiervan?  ‐ ‐ ‐ Kan gebeuren, ze wisten niet dat er een virus aanwezig was op die site.  Ze hadden beter een smoes kunnen verzinnen! 18+ sites bekijken?  Wat een rot site, het is altijd raak als ik een keer mijn krabbels wil lezen. 

 

4 3 
 

Hoofdstuk: BIJLAGEN