V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T

Jaargang 2
nummer 16
1 oktober
2008
Campagne verbetert
imago ziekenhuizen
ICT in de Zorg
bijlage
02 07 20 25
Tweelingzwangerschappen Uitwisseling oogziekenhuizen Ziekenhuiscommunicatie Flevoziekenhuis
Minister Klink van VWS wil geen verbod op ro-
ken in de auto in aanwezigheid van kinderen.
Dit schreef de minister vorige week aan de
Kamer in reactie op een onderzoek van het
RIVM naar de schadelijke effecten van mee-
roken op de gezondheid van kinderen. In het
onderzoek keek het RIVM speciaal naar het
meeroken in de auto. Minister Klink noemt
een dergelijk verbod niet proportioneel.
Roken in auto met
kinderen niet verboden
Medisch specialisten gaan zich bijscholen in
niet-medische vaardigheden. Vorige week
maandag is daarvoor de Academie voor Me-
disch Specialisten in Utrecht geopend. Hier
kunnen specialisten leren beter te commu-
niceren met patiënten en ziekenhuisdirectie.
Verder kunnen zij hier cursussen volgen op het
gebied van vergadertechniek en financiën.
Het is voor een arts, zeker sinds de invoering
van de marktwerking in de zorg in 2006, han-
dig als hij of zij goed kan communiceren, lob-
byen, onderhandelen en vergaderen. Tijdens
de opleiding tot medisch specialist is er (voor-
alsnog) weinig aandacht voor management-
vaardigheden en onderwerpen die bijdragen
aan het zo goed mogelijk functioneren van
(aankomend) medisch specialisten. Daarnaast
moeten medisch specialisten - afhankelijk van
de werksituatie - kunnen onderhandelen en
verstand hebben van de ziekenhuisfinanciën
en de financiering van de medisch-specialisti-
sche gezondheidszorg. Ook voor medisch spe-
cialisten die zich niet direct met management
bezighouden, zijn vaardigheden als conflict-
hantering, timemanagement en omgaan met
werkdruk belangrijk. Deze academie moet dit
hiaat opvullen. In de academie bundelen de
initiatiefnemers, de Orde van Medisch Speci-
alisten, Erasmus MC en financieel dienstver-
lener VVAA, hun gezamenlijke scholingsaan-
bod voor (aankomend) medisch specialisten.
Specialisten
krijgen scholing op
niet-medisch gebied
Het Westfriesgasthuis vraagt op een geheel eigen
manier aandacht voor de ‘borstkankermaand’
(foto Marcel Rob).
Westfriesgasthuis roze in ‘borstkankermaand’
Het algemene oordeel van publiek en patiën-
ten over ziekenhuizen is verbeterd van een 6,9
in 2006 naar een 7,1 in 2008. De branchecam-
pagne Het Ziekenhuis Zorgt heeft hier aan bij-
gedragen. Dat blijkt uit een onderzoek dat on-
derzoeksbureau Synovate in opdracht van de
NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) heeft
gehouden. Het onderzoek is een vervolg op
een in 2006 gehouden nulmeting.
Synovate noemt de stijging van 6,9 naar 7,1
significant. Imagometingen laten namelijk
zelden schommelingen zien. De stijging van
de waardering is vooral terug te vinden in as-
pecten die publiek en patiënten van groot be-
lang vinden, zoals kwaliteit van zorg en beje-
gening. Ze zijn met name meer tevreden over
de persoonlijke aandacht in ziekenhuizen. De
driejarige imagocampagne, gestart in 2007,
is erop gericht dat de publieke opinie even-
wichtiger oordeelt over ziekenhuizen. In het
eerste campagnejaar (2007) lag de focus op
medewerkers, maar vanaf dit jaar is de com-
municatie in de richting van publiek en patiënt
geïntensiveerd. De tweede campagnegolf van
2008 is gestart op 22 september. De zieken-
huisbranche wordt door radiocommercials en
voor het eerst ook via buitenreclame onder de
aandacht gebracht bij het Nederlandse publiek.
Het derde en laatste jaar van de campagne Het
Ziekenhuis Zorgt is in 2009. Een belangrijk
campagneonderdeel is een landelijke open
dag van de ziekenhuisbranche op zaterdag 19
september 2009.
Accountants Belastingadviseurs Consultants Financieel Adviseurs • • •
©Deloitte 2007
www.deloitte.nl
Professioneel wegen
www.medifix.nl - tel. 013-5111111
De stijging van waardering is vooral terug te vinden in aspecten als bejegening.
De facilitaire
zorgondersteuner
www.isshospitalservices.nl
Tel: 030 - 24 24 800
De gevel van het Westfriesgasthuis in Hoorn
is vanaf woensdag 1 oktober een maand lang
roze verlicht. Met deze actie wordt aandacht
gevraagd voor de strijd tegen borstkanker.
Oktober is traditiegetrouw de ‘borstkanker-
maand’. Dit jaar staat de hele maand in het
teken van fabels en feiten over borstkanker.
Deze maand wordt er wereldwijd extra aan-
dacht gevraagd voor borstkanker. Het sym-
bool in de strijd is het roze lintje, de ‘Pink
Ribbon’. In Nederland krijgt een op de negen
vrouwen met borstkanker te maken.
Mmax.nl
Kantoorinrichtingverhuur
Laboratoriumstoelen
Projektmeubilair
Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl
Mmax.nl
Kantoorinrichtingverhuur
Laboratoriumstoelen
Projektmeubilair
Ergonomische
IT oplossingen
Mensen die willen afvallen, wordt meestal
geadviseerd om eten waarvoor ze een zwak
hebben niet in huis te halen. Maar volgens
Vlaamse wetenschappers trainen ze hiermee
niet zichzelf onder controle te houden als zij
met verleidingen in aanraking komen.
Onderzoekers van de Lessius Hogeschool in
Antwerpen denken dat het beter is om deze
verleidingen niet uit het leven te weren, maar
om er mee te leren omgaan. Mensen die wil-
len afvallen en die geen weerstand hebben op-
gebouwd tegen hun ‘verboden snacks’ zullen
meteen in hun oude gewoontes vallen, als zij
worden geconfronteerd met dit voedsel. Om
dit te testen lieten ze vrouwelijke proefperso-
nen een zogenaamd nieuwe snoepsoort zien
op dia’s of ze kregen een schaal met de snoep-
jes voor zich, maar mochten hier niet van eten.
Daarna kregen ze een schaal chocoladepinda’s
voor zich. De personen die snoep binnen hun
bereik hadden gehad, maar er niet van moch-
ten eten, aten ook minder van de chocolade-
pinda’s. Volgens de onderzoekers komt dit
doordat zij zich beter konden beheersen. Het
goede nieuws is volgens hen dus ook dat zelf-
controle valt te leren.
Zelfcontrole bij
afvallen valt te leren
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
Redactie: Gouda Media Groep B.V.
De Ziekenhuiskrant
Eindredactie: Marja den Otter
Opmaak: Gouda Media Groep B.V.
Afdeling vormgeving
Fotografie: Gouda Media Groep B.V.
Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland
Verspreiding: DistriQ Amsterdam
Redactie-adres: Crabethstraat 38 D
2801 AN Gouda
T (0182) 322456
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@ziekenhuiskrant.nl
Mw. Anneke de Pater
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke
zorg is samengesteld, kan geen van betrokken
partijen aansprakelijk worden gesteld voor even-
tueel voorkomende fouten.
Lezersservice
Algemene servicevragen:
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
adres: Crabethstraat 38-D
2801 AN Gouda
Tel: (0182) 322 456
info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per half jaar 42,40 euro
per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of
een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artike-
len niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen
in Nederland. Daarnaast wordt de krant toege-
stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hij
aan leveranciers en betrokkenen verzonden.
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren.
Webkrant:
De webkrant is op de avond vóór het verschijnen
van de papieren krant beschikbaar op
www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden
enkele pagina’s dagelijks ververst.
Komende verschijningsdata 2008:
Tweewekelijks. Klik op:
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
Bezorging:
Bezorgklachten kunt u mailen naar
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456
2
Actueel
Colofon
Nummer 16
1 oktober 2008
Bijzondere tweelingen
niet te lang in
baarmoeder laten
Tweelingbaby’s die de placenta delen in de
baarmoeder lopen onverwacht veel risico.
Tot die conclusie komt gynaecoloog Karien
Hack van het UMC Utrecht in haar promotie-
onderzoek. Tweelingen die een placenta delen
kunnen daarom het beste geboren worden
rondom week 37 van de zwangerschap, vindt
Hack. Dat zou ongeveer een procent sterfte
bij deze tweelingen voorkomen.
Hack onderzocht twee groepen tweelingen.
Als eerste een combinatie van 200 tweelingen
met een gedeelde placenta en 1.100 gewone
tweelingen, geboren tussen 1995 en 2004.
Ruim twee procent van de tweelingen met een
gedeelde placenta overlijdt in de baarmoeder
na week 32 van de zwangerschap, dat is negen
maal hoger dan bij gewone tweelingen. In de
meeste gevallen heeft onderzoek tijdens de
zwangerschap - echo, hartfilm - hiervoor geen
enkele aanwijzing opgeleverd. Daarnaast
bekeek Hack een groep van 600 tweelingen
met een gedeelde placenta die tussen 2000
en 2005 geboren zijn in de tien Nederlandse
perinatale centra. Dit is het grootste onder-
zoek dat ooit naar deze tweelingen gedaan is.
In deze groep vond Hack een sterfte van 0,5
procent na week 32, terwijl rond de 37 weken
de sterfte met 0,7 procent iets hoger is. Maar
andere onderzoeken vinden rond 37 weken
hogere sterftecijfers, Hack denkt daarom dat
de sterfte ongeveer een procent is. Zij conclu-
deert dan ook dat tweelingen met een gedeelde
placenta het beste rond de 37 weken geboren
kunnen worden, dit voorkomt latere sterfte in
de baarmoeder. Zo’n ‘geïnduceerde’ bevalling
kan zowel vaginaal als via een keizersnede
plaatsvinden.
Complicaties
Hack verwachtte dat gezonde tweelingen
met een gedeelde placenta op lange termijn
slechter af zouden zijn dan gewone tweelin-
gen. Maar dat valt mee. Hack analyseerde de
neurologische en psychomotorische ontwikke-
ling van 198 tweelingen op tweejarige leef-
tijd. Tussen gewone tweelingen en tweelingen
met een gedeelde placenta bestonden geen
significante verschillen. Het aantal tweeling-
zwangerschappen is in Nederland de laatste
decennia sterk toegenomen. Tegenwoordig
zijn bijna 18 van 1.000 geboorten tweelingen,
tegen tien per 1.000 in de jaren zeventig. Bij
ongeveer eenvijfde van alle tweelingzwanger-
schappen delen de twee kinderen de placenta,
dat komt neer op 1 op de 400 zwangerschap-
pen. Dat gaat vaak gepaard met complicaties.
Overigens hebben ook gewone tweelingen al
meer kans op gezondheidsproblemen dan een-
lingen. Karien Hack promoveerde op 16 sep-
tember aan het UMC Utrecht.
Bij eenvijfde van alle tweelingzwangerschappen delen de twee kinderen de placenta. Dat gaat vaak gepaard met
complicaties.
De kans op bijwerkingen bij hogedosis chemo-
therapie, een mogelijk effectieve therapie
voor een aanzienlijk deel van de borstkan-
kergevallen, is genetisch bepaald. Dat blijkt
uit onderzoek van Corine Ekhart. Hogedosis
chemo therapie vraagt veel van patiënten en
kan ernstige en soms zelfs levensbedreigen-
de bijwerkingen veroorzaken. Door de patiënt
vooraf genetisch te onderzoeken, zou de
dosis op hem kunnen worden aangepast.
Ekhart promoveerde op 22 september aan de
Universiteit Utrecht.
Bij hogedosis chemotherapie krijgt een
patiënt doseringen die wel tien keer hoger lig-
gen dan normaal. Ekhart onderzocht hoge dosis
chemotherapie volgens het CTC-schema. Een
patiënt wordt hierbij gedurende vier dagen
behandeld met de anti-kankermiddelen cyclo-
fosfamide, thiotepa en carboplatine. Deze
therapie kan een effectieve toevoeging zijn
aan het bestaande spectrum van anti-kanker-
middelen. Zo is een aanzienlijk deel van de
borsttumoren, mogelijk twintig tot dertig pro-
cent, uitermate gevoelig voor die stoffen.
Gifgtigheid anti-kankermiddelen
Deze therapie kan echter gevaarlijke bij-
werkingen hebben. Ekhart ontdekte dat be-
paalde genen invloed blijken te hebben op de
giftig heid van de anti-kankermiddelen bij de
patiënt. Sommige patiënten breken bijvoor-
beeld de stof cyclofosfamide minder snel af,
wat leidt tot een te hoge, giftige concentra-
tie in de cellen. Bij patiënten die hogedosis
chemo therapie krijgen volgens het CTC-sche-
ma kan het daarom noodzakelijk zijn om naar
die genen te kijken om vooraf vast te stellen
of patiënten een verhoogd risico hebben op
bijwerkingen. Als dat het geval blijkt, kan de
patiënt een lagere dosis toegediend krijgen.
Erfelijkheid bepaalt bijwerkingen zware vorm
van chemotherapie
Down team in JKZ
viert tienjarig bestaan
Het Down Syndroom team in het Haga-
Ziekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis (JKZ),
in Den Haag viert zijn tienjarig bestaan. Het
is het enige team in de regio waar kinderen
met Down Syndroom terecht kunnen op het
multi disciplinaire spreekuur voor de speci-
fieke zorg die zij nodig hebben. Het team is
inmiddels een begrip geworden in de Haagse
regio en ver daarbuiten.
Kinderarts Paul van Zwieten begon in 1998 in
het JKZ met het opzetten van het Down Syn-
droom spreekuur. Kinderen van nul tot zes jaar
met het Downsyndroom komen in aanmer-
king voor het speciale Down spreekuur in het
JKZ. Van Zwieten is de coördinator van het
Down team. Maandelijks houdt hij samen met
zijn team spreekuur. Het team bestaat uit een
tweede kinderarts, fysiotherapeut, logo pedist,
ergotherapeut, consulent stichting MEE,
dokters assistent, secretaresse, contactouders,
KNO-arts, audiometrist (gehoor meten) en
zonodig in consult de cardioloog. “De multi-
disciplinaire aanpak van het Down team heeft
veel toegevoegde waarde”, legt Van Zwieten
uit. “Door vanuit alle disciplines naar het kind
te kijken krijg je een totaalbeeld, waardoor
behandelingen en adviezen geoptimaliseerd
kunnen worden. Veel kinderen hebben een
eigen kinderarts en therapeut met te weinig
ervaring op het gebied van Down Syndroom.
Wij sturen ze aan of geven advies.”
Expertise
Het Down Syndroom team werkt volgens de
Nederlandse leidraad waarbij op vastgestelde
tijden onderzoeken worden uitgevoerd zoals
hartecho, schildkliercontrole, oog- en gehoor-
onderzoek. Het team heeft in die tien jaar
zoveel expertise opgebouwd dat de Neder-
landse Down Stichting regelmatig een beroep
doet op het team bij moeilijke vragen.
De zesjarige Lotte Janssen komt voor de laatste keer
op het Down spreekuur in het JKZ (HagaZiekenhuis).
Ze krijgt van doktersassistente Bianca Monster een
beertje als afscheidscadeautje.
Professionele ondersteuning nodig bij het
STOPPEN MET ROKEN?
Lasertherapie, wetenschappelijk ontwikkeld!
Lasercentra N.O, vestiging Rotterdam
Alexanderpolder (10 min. van Gouda)
Kosten € 140, echter € 100 vergoeding
door TRIAS. Ook andere zorgverzekeraars
vergoeden, bv Zilveren Kruis 75 %
Informeer bij ons.
Bel: 0900 - 4378 678 / 0900 - gestopt
zie ook www.laserpraktijk-lemelerveld.nl
3 Actueel
Nummer 16
1 oktober 2009
Ziekenhuizen
onderschrijven lijn in
begroting VWS
Ziekenhuizen onderschrijven de lijn die minis-
ter Klink in de begroting van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2009
heeft neergezet. Uit de voornemens blijkt dat
de minister voor de curatieve sector prioriteit
geeft aan de thema’s vergroting van de markt-
werking, kwaliteit en innovatie. De NVZ ver-
eniging van ziekenhuizen (NVZ) ondersteunt
dit, maar vindt dat de minister enkele onzeker-
heden moet wegnemen om deze thema’s tot
volle wasdom te laten komen.
De NVZ vindt dat de samenhang die de minis-
ter in de thema’s aanbrengt, bijdraagt aan de
verbetering van de zorg. Ziekenhuizen krijgen
meer vrijheid van handelen. Zij kunnen zich
gaan onderscheiden in bedrijfsvoering, zich
profileren op specialismen waarmee zij goede
resultaten boeken, zij worden transparanter
over de kwaliteit omdat zij hierop (moeten)
concurreren met andere ziekenhuizen en gaan
zich op (zorg)vernieuwingen richten waar de
patiënt mee gediend is. Zij kunnen zich hier-
mee immers onderscheiden van andere zie-
kenhuizen.
Vrije prijsvorming
De minister vergroot de marktwerking door
het B segment - het vrij onderhandelbare deel
van de zorg - naar 34 procent uit te breiden.
Daarnaast zal de Nederlandse Zorg autoriteit
(NZa) onderzoeken of de vrije prijsvorming
verder kan worden uitgebreid. Ook besloot de
minister de beloning naar prestatie beter vorm
te geven. In het zogenoemde DBC verbeter-
plan worden duidelijk omschreven zorgpro-
ducten ontwikkeld, die worden gekoppeld aan
transparante en integrale tarieven.
Patiëntveiligheid
De minister laat blijken dat hij patiëntveilig-
heid belangrijk vindt. De ziekenhuizen zullen
mede op dit thema zelf ook extra bijdragen
aan optimale kwaliteit van de curatieve zorg.
Zij voeren het patiëntveiligheidsprogramma
uit dat vorig jaar van start is gegaan. De ambi-
tie is de potentieel vermijdbare sterfte in 2012
tot de helft terug te brengen. Hiertoe imple-
menteren ziekenhuizen ondermeer een Veilig-
heids Management Systeem (VMS). Via het
programma ‘Zichtbare Zorg Ziekenhuizen’
zetten ziekenhuizen in 2009 een forse stap in
het vergroten van de transparantie. Uiteinde-
lijk leidt dit in 2011 tot prestatie-indicatoren
en dus goede keuze-informatie voor tachtig
aandoeningen.
Duidelijkheid vereist
Om de elementen uitbreiding marktwerking,
kwaliteit en innovatie daadwerkelijk vorm te
kunnen geven hebben ziekenhuizen meer dui-
delijkheid van de minister nodig. Met name
over de kapitaallasten. Ziekenhuizen moeten
weten hoe zij hun vastgoed kunnen inzetten
bij de bedrijfsvoering en hoe de overgangs-
periode van het oude bouwregime naar de
eigen verantwoordelijkheid voor het vastgoed
wordt bekostigd. Daarnaast hebben zieken-
huizen van de minister aanwijzingen nodig
hoe het A segment - het deel van de zorg dat
niet aan de markt is vrijgegeven - eruit moet
zien. Ook willen ziekenhuizen dat er een in-
novatiefonds komt om innovatieve DBC’s te
kunnen invoeren.
Schotten hebben een relatief slechte gezond-
heid. Dit wordt mede veroorzaakt door een
gebrek aan zonlicht.
Een Britse wetenschapper stelde daarom
onlangs voor om Schotten een extra dosis
vitamine D te geven. Onder Schotten komen
meer ernstige ziekten voor zoals kanker en
hartkwalen, dan onder bijvoorbeeld de Engel-
sen. Het onderzoek legt een verband met het
grote vitamine D-gebrek in Schotland, dat
wordt veroorzaakt door gebrek aan zonlicht.
Schotten minder gezond door gebrek aan zon
Minister Klink
In 1990 zijn de ziekenhuizen van Lelystad
en Emmeloord gefuseerd tot de IJsselmeer-
ziekenhuizen. Volgens direct betrokkenen
leidde de fusie vrijwel direct tot weerstand en
rivaliteit tussen de voormalige ziekenhuizen.
Annemarie Simonis, voormalig hoofd van de
kinderafdeling in de dependance Emmeloord,
zegt in NRC.Next van vorige week dat Lely-
stad de baas wilde spelen, hoewel Emmeloord
kwalitatief een beter ziekenhuis was. In 2002
werd interim-bestuurder Jan-Willem Brink-
man ingehuurd om de problemen bij de IJssel-
meerziekenhuizen te lijf te gaan. Voor een
bedrag van 48.000 euro per maand heeft hij
twee jaar allerlei reorganisaties doorgevoerd.
Dat zulks niet zachtzinnig ging blijkt uit het
feit dat tijdens de vakantie van Simonis rond
2003 Brinkman haar kinderafdeling buiten
haar om verplatste van Emmeloord naar Lely-
stad. Toen zij korte tijd later een brief van de
directie publiceerde waarin artsen werd opge-
dragen om patiënten die niet konden worden
behandeld in Emmeloord door te verwijzen
naar Lelystad, werd zij ontslagen. “Ik vond dat
patiënten zelf moesten kiezen naar welk zie-
kenhuis ze gingen”, zo zegt Simonis in NRC.
Next. In 2004 vertrok Brinkman om plaats te
maken voor de nieuwe bestuursvoorzitter
Gersji Rodrigues Pereira. Hij werd twee weken
geleden per direct op non-actief gesteld na een
vernietigend rapport van de Inspectie voor de
Volksgezondheid die direct de operatiekamers
in de IJsselmeerziekenhuizen sloot omdat de
lucht daar maandenlang niet steriel bleek te
zijn. Eerder deze zomer maakte het ziekenhuis
bekend dat het eerste half jaar werd afgesloten
met een verlies van zeven miljoen euro. Af-
gelopen woensdag maakte de Raad van Toe-
zicht bij monde van Harry Borghouts bekend
dat accountantsbureau KPMG gaat uitzoeken
hoe dit tekort kon ontstaan. De problemen lij-
ken inmiddels zo groot te zijn dat verkoop of
opsplitsingen van de IJsselmeerziekenhuizen
niet uitgesloten wordt. Het Antonius Zieken-
huis in Sneek heeft al belangstelling getoond
voor de vestiging in Emmeloord en het Sint
Jansdal in Harderwijk zou het oog hebben
laten vallen op de vestiging in Lelystad. Maar
ook een fusie van Lelystad met het Flevo-
iekenhuis in Almere behoort tot de moge-
lijkheden. Om de financiële tekorten niet nog
verder te laten oplopen zijn de contracten
met vijftig tijdelijke medewerkers opgezegd.
Voorlopig pakken zich donkere wolken samen
boven de IJsselmeerziekenhuizen.
Verkoop of opsplitsing dreigt voor in moeilijk-
heden verkerende IJsselmeerziekenhuizen
Het Havenzienkenhuis Steunpunt Krimpen
aan den IJssel is donderdag 25 september
officieel geopend. Deze polikliniek in woon-
zorgcentrum Tiendhove in Krimpen aan den
IJssel biedt voorlopig een geriatrisch spreek-
uur en een spreekuur voor echografisch onder-
zoek. Patiënten uit Krimpen aan den IJssel en
omgeving kunnen hier dicht bij huis terecht
voor zorg op maat.
Geriatrische patiënten, die al bekend zijn bij
de afdeling Geriatrie van het Havenzieken-
huis, kunnen iedere donderdagmiddag bij
het Steunpunt in Tiendhove terecht voor hun
controle afspraken. Patiënten voor echo-onder-
zoek kunnen na verwijzing van de huisarts op
dinsdagmorgen terecht. De afdeling Geriatrie
van het Havenziekenhuis werkt ziekenhuis-
overschrijdend en werkt nauw samen met
verschillende partners op het gebied van ou-
derenzorg in de regio. De medewerkers van
de afdeling hebben de ambitie om een centrale
en actieve speler binnen het netwerk Geriatrie
te zijn, in goede samenwerking met de bij de
behandeling voor ouderen betrokken partners.
Steunpunt Krimpen aan den IJssel is hier een
goed voorbeeld van.
Het Havenziekenhuis opent steunpunt in
woonzorgcentrum Krimpen aan den IJssel
Zonlicht is belangrijk. Mensen die in landen wonen waar de zon weinig schijnt, lopen kans op vitamine D-gebrek.
Overeenstemming bereikt over financiering
Orbis Medical Park
Orbis Medisch en Zorgconcern heeft met
Fortis Bank en ABN Amro overeenstemming
bereikt over een aanvullende overbruggings-
financiering van het project Orbis Medical
Park. Dit betekent dat de betalingen aan de
bouwers op korte termijn worden hervat.
Orbis Medisch en Zorgconcern heeft, na over-
leg met haar juridisch adviseurs, vastgesteld
dat er op basis van de afspraken uit 2004
voor de banken geen juridische verplichting
bestond om aanvullende financiering te ver-
strekken. Dit betekent ook dat een even-
tueel aan te spannen kort geding door Orbis
Medisch en Zorgconcern nu van de baan is.
De Raad van Toezicht van Orbis Medisch en
Zorgconcern heeft aangekondigd de Raad van
Bestuur uit te breiden met een Chief Finan-
cial Officer. Orbis Medisch en Zorgconcern is
tevreden over het bereikte resultaat. Details
van de overeenkomst worden niet nader be-
kend gemaakt.
Oplosbaar implantaat verkleint de risico’s van
een werveloperatie
Het gebruik van oplosbare implantaten ver-
kleint het risico op complicaties bij operaties
voor rugklachten. Voor deze operatie, waarbij
twee of meer wervels verbonden worden, ge-
bruikten artsen voorheen niet oplosbare im-
plantaten van bijvoorbeeld titanium of carbon.
Orthopedisch chirurg in opleiding Matthijs
Krijnen onderzocht het gebruik van een oplos-
baar implantaat, bestaande uit melkzuur. Hij
droeg met zijn onderzoek bij aan de ontwikke-
ling van een oplosbaar implantaat bij nekwer-
veloperaties.
Wanneer na een operatie de wervels aan elkaar
vastgegroeid zijn heeft het implantaat geen
functie meer. Oplosbare melkzuurimplantaten
kunnen juist deze tijdelijke functie vervullen.
Op de lange termijn geeft dit niet de complica-
ties die wel bij vaste implantaten voorkomen,
zoals infecties, slijtage of verschuiving van
het implantaat. Het risico op een heroperatie
is daarmee ook aanzienlijk kleiner. Melkzuur-
implantaten blijken daarnaast ook nog eens
goed zichtbaar met de MRI. Zelfs tot in het
implantaat kan bekeken worden welk soort
weefsel zich daar bevindt en of dat weefsel
zich tot bot omvormt. Hierdoor kan indien no-
dig ook tijdig de behandeling worden aange-
past. Krijnen promoveerde 19 september aan
VU medisch centrum in Amsterdam.
4
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
theater of een concert. Zo kunt
u ondanks uw beperking, blijven
doen wat u gewend bent.
Zoon van een gast: “Een tele-
foontje vooraf is genoeg en ik
kan met mijn revaliderende
moeder genieten van een ver-
rukkelijk diner.”
Wij bieden 24 uur per dag hoog-
gekwalificeerde zorg met res-
pect voor u als individu en uw
wensen. Persoonsgericht dus
altijd flexibel en op maat. Daad-
werkelijk ‘op uw lijf geschreven’.
Gediplomeerde verpleegkun-
digen stellen samen met de in
huis werkende fysiotherapeuten,
ergotherapeuten en logothera-
peuten een persoonlijk herstel-
programma op en gaan dit ver-
volgens met u uitwerken. Ook
uw geestelijk welzijn krijgt aan-
dacht. Wij luisteren naar u en
nemen uw wensen serieus.
Van den Berg: “Onze gasten gaan
na hun herstel, gegarandeerd ra-
zend enthousiast en volkomen
tevreden de deur uit.”
Indien men over een CIZ indica-
tie beschikt wordt de zorg vanuit
de AWBZ vergoed. Het verblijf
wordt ook in vele gevallen ver-
goed. U kunt altijd bij ons ter-
echt voor advies over de mogeli-
jkheden. Vraag dan gerust naar
de zorgmanager die u van alle
informatie kan voorzien.”
Voormalig gast: “Ik was er echt
thuis, in de gemoedelijke sfeer
van warmte en veiligheid. Een
heerlijk kopje koffie in de schom-
melstoel bij d’n Herd. Mijn ver-
blijf in Zorghotel Veghel voelde
aan als een warm bad!”
Wilt u meer informatie of heeft
u interesse in een rondleiding
(tot maximaal vijftien personen)?
Belt u gerust met het Zorghotel
Veghel, telefoon (0413) 313 000,
of kijk op:
www.zorghotelveghel.nl
Zorghotel Veghel
Stadhuisplein 3
5461 KN Veghel
(Wij zijn aangesloten bij Nevep)
Ons leven kent niet alleen
makkelijke periodes. Juist als
het er écht op aankomt, is zorg
van groot belang.
Huidige ontwikkelingen in de
zorg brengen met zich mee
dat mensen -na een operatie-
eerder ontslagen worden uit
het ziekenhuis. Men moet dus
elders herstellen en revalideren.
Zorghotel Veghel is een par-
ticuliere zorginstelling waar u
voor een kort verblijf een kamer
boekt en daarbij hoogwaardige
zorg kunt inkopen. Zo kan men
op een veilige en comfortabele
manier optimaal herstellen. “En
dat in een sfeervolle ambiance,
want hier bent u geen patiënt,
maar onze gewaardeerde gast,”
aldus Gerard van den Berg, ini-
tiatiefnemer. “U kunt uw eigen
leven continueren, ook al bent
u tijdelijk wat meer afhankelijk
van anderen vanwege lichame-
lijke beperkingen.”
Zorghotel Veghel biedt een for-
mule die optimale zorg com-
bineert met Brabantse gezellig-
heid. Onder het motto ‘looking
good, feeling better’ bieden wij
een beautycentre, haarstudio,
diverse massagevormen, naast
fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie. En dan is er nog de
culinaire verwennerij. “Wij zijn
trots op ons stijlvolle klasse hotel,
niet in de laatste plaats vanwege
de prachtige parkachtige ligging
met het Veghelse centrum naast
de deur. Mensen die tijdelijk niet
uit de voeten kunnen, worden
hier in de watten gelegd en
ondervinden geborgenheid, om
daarna zelfstandig weer verder
te gaan. En voor terminale gas-
ten is het een plaats om rustig en
respectvol te kunnen sterven. ”
Dochter van overleden gast:
“Het klinkt misschien tegenstri-
jdig, maar de laatste dagen van
mijn moeders leven staan in ons
geheugen gegrift als een gewel-
dige tijd. Waardig, zeer liefdevol
en werkelijk onvergetelijk.”
Het Zorghotel is bedoeld voor
iedereen met lichamelijke aan-
doeningen, die bewust in het
leven staat, ongeacht leeftijd of
achtergrond. Ook uw partner of
familie is van harte welkom. Laat
mantelzorgers op adem komen,
bijvoorbeeld tijdens vakanties
of met feestdagen, en kom hier
genieten.
Culinaire verrassingen
Bijvoorbeeld van de culinaire
verrassingen. Alle menu’s berei-
den wij zelf, met honderd pro-
cent verse ingrediënten, onder
begeleiding van een chefkok en
een diëtiste. Smakelijk, verant-
woord en gericht op uw herstel.
Wilt u even winkelen of wan-
delen? Er is een gastvrouw om
u te begeleiden, ook naar het
Zorghotel Veghel:
Nieuwe zorgformule, uniek in zijn soort
Zorghotel Veghel
Stadhuisplein 3
5461 KN Veghel
Telefoon (0413) 313 000
Fax (0413) 313 099
info@zorghotelveghel.nl
www.zorghotelveghel.nl
Wij zijn aangesloten
bij Nevep.
5 Voeding
Nummer 16
1 oktober 2008
Verhoogt aanwezigheid kunststof in verpakking
de kans op hartklachten?
Sommige voedselproducten zitten in kunststof
verpakkingen (polycarbonaat), zoals frisdrank
en zuivel. Hiervoor wordt de chemische stof
bisfenol A (BPA) gebruikt. Soms komt iets van
deze stof in het verpakte levenmiddel terecht.
In Europa bestaan er regels voor de maximale
hoeveelheid BPA die in voedsel mag voor-
komen. Daarbij is rekening gehouden met de
eventueel giftige werking van deze stof voor
de mens. In een nieuw onderzoek dat is gepu-
bliceerd in het Amerikaanse medische vakblad
JAMA wordt gesteld dat een hoge dosis BPA in
je lichaam het risico op hart- en vaatziekten
en diabetes type 2 misschien kan verhogen.
Het medisch vakblad JAMA deed verslag
van een onderzoek bij 1455 volwassenen tus-
sen de achttien en 74 jaar. Daaruit bleek dat
degenen met de hoogste concentraties BPA
in de urine vaker een hartziekte en/of dia-
betes hebben dan de personen met een lager
BPA-gehalte. De Europese Voedselveilig-
heid Autoriteit (EFSA) echter concludeerde
onlangs dat het huidige gebruik van bisfenol
A niet schadelijk is voor de gezondheid. Hier-
voor zijn circa 200 wetenschappelijke studies
op een rijtje gezet. Daarnaast heeft de EFSA
nog eens specifiek gekeken of BPA gevaarlijk
is voor baby’s en geconcludeerd dat dit niet
het geval is. De EFSA stelt dat een baby, om
aan de veiligheidslimiet te komen, vier keer
zoveel babyvoeding uit kunststof verpakkin-
gen zou moeten eten dan nu gebruikelijk is.
De Warenwet hanteert strenge normen ten
aanzien van de maximale hoeveelheid BPA
dat in levensmiddelen terecht mag komen. De
Voedsel en Warenautoriteit controleert op de
naleving van die normen. Meer informatie:
www.voedingscentrum.nl
Chinees eten gezond en goed voor de lijn
Teveel vitamines vergroot risico prostaatkanker
Mannen die grote hoeveelheden vitamines-
upplementen slikken, doen daar eerder
kwaad dan goed mee. Ze lopen een twee keer
zo groot risico op een agressieve en vaak
dode lijke vorm van prostaatkanker dan man-
nen die zich houden aan de zogenaamde aan-
bevolen dagelijkse hoeveelheden. Dit meldde
Reuters vorig jaar en dit standpunt is nog niet
herzien.

Onderzoekers van het Amerikaanse Kanker-
instituut toonden aan dat bij mannen die meer
dan zeven multivitaminepillen per week slik-
ken, dertig procent vaker een agressieve vorm
van kanker voorkomt. Het risico op ernstige
prostaatkanker verdubbelde zelfs, vooral bij
mannen bij wie deze vorm van kanker veel in
de familie voorkomt. De Amerikaanse weten-
schappers volgden gedurende vijf jaar bijna
300.000 mannen om te zien of er een verband
bestaat tussen het slikken van vitaminepillen
en het krijgen van kanker. Ze omschrijven
hun bevindingen als 'alarmerend'. Het is nog
onduidelijk welke bestandsdelen in de vita-
minepillen het risico op kanker vergroten.
Meer onderzoek moet dat uitwijzen. Voorals-
nog adviseren de wetenschappers dat mannen
de maximaal aanbevolen hoeveelheden (adh)
niet overschrijden bij het slikken van voe-
dingssupplementen. Ook wijzen ze erop dat
het positieve effect van vitaminepillen nooit
is aangetoond.
Voedingssupplementen staan voortdurend in
de belangstelling, in positieve of negatieve zin.
Vaak is dit afhankelijk van hoe er naar de voe-
ding in relatie tot gezondheid wordt gekeken
en welke rol voedingssupplementen daarbij
spelen. Veel mensen denken voedingssupple-
menten nodig te hebben om gezond te blijven.
Soms schrijven artsen preparaten voor, bij-
voorbeeld bij bloedarmoede of botontkalking.
Verder weet men uit ervaring dat bij mensen
met langdurige stress of die zich vaak veel
zorgen maken of depressief zijn, de behoefte
aan vitamines, mineralen en spoorelementen
is verhoogd. Sommigen kunnen, ondanks een
uitgebalanceerde voeding, hun behoefte aan
micronutriënten niet altijd dekken omdat ze
kleine eters zijn.
Bij het voedingsproces, dus het eten en ver-
teren, gaat het er niet alleen om dat mensen
de hoeveelheid bouwstoffen en brandstoffen
weer aanvullen die ze dagelijks verbruiken.
Als dat zo was dan zou men van pillen en poe-
ders kunnen leven. Men weet echter uit erva-
ring dat het belangrijk is dat mensen voedsel
kunnen afbreken en verteren en dat het voed-
sel aromatisch en smakelijk is. Mensen hebben
veel kennis op allerlei gebieden maar op het
gebied van het leven weten ze nog niet veel.
Zo zijn er ook wat betreft de voedingssupple-
menten en hun werking in het organisme nog
veel vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld of,
en zo ja in hoeverre, mensen die stoffen in hun
lichaam kunnen verwerken. De stoffen die
van nature in het voedsel zitten zijn precies op
elkaar afgestemd en vormen een ‘hecht team’.
Uit onderzoek is gebleken dat mensen deze
stoffen beter opnemen en verwerken dan ge-
isoleerde stoffen die worden toegevoegd. Daar
komt bij dat men bij veel synthetische stoffen
nog niet de veilige bovengrens kan aangeven.
En ook dat toegevoegde stoffen en stoffen die
van natu re in het voedsel zitten elkaar over en
weer negatief kunnen beïnvloeden. Tot slot is
het belangrijk te onderzoeken hoe het lichaam
reageert als men lange tijd voedingssupple-
menten gebruikt heeft terwijl men die niet
nodig had. Het lichaam werkt zeer efficiënt.
Als het voortdurend voedingsstoffen ‘op een
presenteerblaadje’ aangeboden krijgt, zal het
mogelijk geen moeite meer doen om deze
stoffen zelf uit het voedsel op te nemen. Met
als gevolg dat men steeds afhankelijker zal
worden van voedingssupplementen. Hoe het
ook zij, de huidige algemeen geldende mening
is dat mensen die gezond zijn en geen tekorten
hebben, en ook niet tot een bepaalde risico-
groep behoren geen voedingssupplementen
nodig hebben.
Voedingssupplemen-
ten niet altijd nodig
Mede dankzij veel groente is Chinees eten gezond.
Traditioneel bereid Chinees eten is zeer ge-
zond en goed voor de lijn. Het gaat hierbij om
maaltijden die de Chinezen dagelijks eten en
op traditionele wijze koken. En niet om de af-
haalchinees die zich aangepast heeft aan de
westerse smaak. Dit stellen Britse voedings-
deskundigen.
Volgens voedingsdeskundigen zoals Patrick
Holford zou de helft van onze maaltijd uit
groente moeten bestaan. De Chinezen doen
dit traditioneel gezien altijd al. Terwijl in het
Westen groente vaak als een bijgerecht wordt
gegeten. Chinezen eten ook veel rijst zonder
saus, waardoor ze veel minder vetten binnen
krijgen. Bovendien eten Chinezen bij bijna
elke maaltijd een portie soep. Dit zorgt voor
een hogere vochtinname en de soep vult de
maag en bevat relatief weinig calorieën. De
maaltijden van de afhaalchinees bevat over
het algemeen veel vet en andere ongezonde
ingrediënten om aan de westerse smaak te
voldoen. Die Chinese maaltijden zijn geen ge-
zond alternatief voor het Hollandse groente,
aardappelen en vlees menu.
Vitamine D is geen wintervitamine
Vroeger kregen kinderen tijdens de maanden
met een ‘r’ (september tot en met april) lever-
traan omdat deze veel vitamine D bevat. Vita-
mine D is vooral goed voor de botopbouw en
stevige tanden. Kinderen tot vier jaar hebben
niet alleen in de wintermaanden extra vitamine
D nodig maar het hele jaar door. Dit geldt ook
voor zwangere vrouwen, vrouwen die borst-
voeding geven, mensen met een donkere
huidskleur, ouderen en nachtwerkers.
Vitamine D is een van de weinige vitamines
die het lichaam kan aanmaken. Dit gebeurt in
de huid onder invloed van zonlicht. Ook onze
voeding bevat vitamine D. Van nature komt
deze voor in melkvet en vette vis. Producen-
ten voegen vitamine D toe aan vervangende
producten van boter: margarine, halvarine
en bak- en braadproducten. Olie bevat geen
vitamine D. Wie voldoende buiten komt en
boter of een alternatief daarvan gebruikt en
eventueel volvette kaas eet, krijgt voldoende
vitamine D binnen. Wie dat niet doet wordt
aangeraden ten minste één keer per week vette
vis te eten en een vitamine D supplement te
gebruiken. Sommige groepen hebben meer
vitamine D nodig zoals jonge kinderen voor
de botopbouw, vrouwen boven de vijftig jaar
en mannen vanaf zestig jaar. Op oudere leef-
tijd is de huid minder goed in staat om vita-
mine D te vormen. Extra vitamine D vertraagt
de snelheid van botontkalking, waarmee het
risico op een heupfractuur vermindert. Bij alle
ouderen treedt botontkalking op, met name
bij vrouwen na de menopauze. Verder hebben
vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding ge-
ven extra vitamine D nodig. Evenals mensen
met een donkere huidskleur omdat zij minder
makkelijk vitamine D in de huid vormen.
Festival Food4You over gezond en lekker eten
Van nature komt vitamine D voor in melkvet.
Het lekkerste wapen tegen ondervoeding!
Gebakje met extra energie en eiwit [65 gr]
Smaakvol en gastvrij tegelijk
Bouwsteentjes, Aardbeien of Banaan
Voedingswaarde per 100 gram
Energie kJ/kcal 1560/371
Eiwit [g] 10,9 - Koolhydraten [g] 44,8
Vet totaal [g] 20
Bemonstering of meer info? 06 22 91 63 95
Van 1 tot en met 5 oktober vindt in Wagenin-
gen weer het festival Food4You plaats. Het is
het jaarlijkse publieksevenement over gezond
en lekker eten dat georganiseerd wordt door
Wageningen Universiteit en Rijn IJssel Vak-
school Wageningen.
Food4You vertaalt in luchtige festivalsfeer
de wetenschappelijke kennis van dit moment
over voeding voor een breed publiek. Voor
consumenten en professionals. Het festival
biedt een interactief programma voor alle
leeftijden: kijken, proeven, ruiken, zelf pro-
beren, koken en lezingen bijwonen over
verschillende thema's zoals voedselaller-
gie, het kan allemaal. Voor meer informatie:
www.food4you.nl
6
Werken in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
Werken
in de
ZORG
PATIENTEN
MONITOREN
EN JE EIGEN CARRIÈRE
BEWAKEN
TMI ZOEKT
• verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd)
• laboranten
• operatie-assistenten
• anesthesiemedewerkers
• gipsverbandmeesters
• doktersassistenten
• apothekersassistenten
TMI BIEDT
• vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris
• meer ervaring door afwisselend werk
• een auto vanaf 28 uur per week
Werken op jouw manier!
Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.
Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?
KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN
DE ZORG.
www.verpleegkundigen.nl
Zoek een baan die bij je past!
Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn.
PlusZend biedt jou:
Zinvol, gezellig en verantwoordelijk
werk op de dagen die jij wilt.
Er is een ruime keus aan functies.
Denk ook aan:
Praktijkervaring opdoen tijdens je studie in
de zorg en/of welzijn sector.
Kortom een baan die bij jou past!
www.pluszend.nl
Capelle aan den IJssel: 010-4507266
Gouda: 0182-547015
Woerden: 0348-499053
Zoetermeer: 079-3310437
Hèt uitzend- en detacheringbureau
voor de zorg.
Dudokplein 214
3315 KH Dordrecht
078 6309292
www.continuecare.nl
Samen onder één dak!
Al jaren is PlusZorg een begrip in Zuid- Holland. Het is dé thuis-
zorgorganisatie met ruime ervaring in flexibele zorg. PlusZorg is
het flexbureau voor de thuiszorg en bemiddelt in personeel voor
mensen die particuliere zorg willen inkopen of een PGB hebben.
Om de zorg breder en op meer synergetische wijze te kunnen
bedienen is er een unieke combinatie ontstaan tussen PlusZorg en
PlusZend.
PlusZend is het uitzendbureau gespecialiseerd in zorg, welzijn en
dienstverlening. PlusZend werkt voor onder andere ziekenhuizen,
instellingen voor mensen met een lichamelijke en/of verstande-
lijke beperking, kinderopvang en verpleeg- en verzorgingshui-
zen. Zowel op verzorgend/verplegend vlak als op secretarieel en
facilitair gebied.
PlusZorg en PlusZend werken nauw met elkaar samen om de
juiste persoon op de juiste plek in te zetten. Wij hechten veel
waarde aan persoonlijk contact met de medewerkers en de op-
drachtgevers. Een uitgebreid intakegesprek maakt onderdeel uit
van de procedure. Daarin zijn wij heel flexibel: het gesprek hoeft
niet op een van de vestigingen plaats te vinden maar kan op elk
gewenste locatie. Op deze wijze is het voor iedereen, ongeacht
de woonplaats gemakkelijk om zich in te laten schrijven zonder
daar heel veel moeite voor te hoeven doen.
Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat wij alle organi-
saties die te maken hebben met zorg onze diensten aan kunnen
bieden!
Naast deze werkzaamheden ondersteunt PlusZorg/PlusZend
een aantal organisaties, bijvoorbeeld Clini Clowns, De Neder-
landse Hartstichting, A’ Sisters Hope, Stop het Pesten, het Liliane
Fonds. Ook dat is voor ons een manier
om bij te dragen aan de zorg maar dan
net even wat anders!
Mocht u meer willen weten van
deze organisaties bezoek dan de site
www.pluszorg.nl of www.pluszend.nl.
Blijf je stilzitten of waag
je de sprong?
Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn
www.pluszend.nl
De Reinier de Graaf Groep in Delft heeft een
uniek introductieprogramma voor nieuwe me-
disch specialisten ontwikkeld. Het introduc-
tieprogramma, dat vijf dagen duurt, heeft als
doel de medisch specialisten uitgebreid weg-
wijs te maken in het ziekenhuis. Een goede
communicatie en een goed onderling contact
zorgen voor een nog betere zorgverlening.
Het introductieprogramma bevatte een ludiek
element: een helikoptervlucht over de vier
ziekenhuislocaties, te weten Delft, Voorburg,
Ypenburg en Naaldwijk.
Hedda van Ravenswaay Claasen, klinisch
patholoog, organiseert het introductiepro-
gramma. "Ons hoofddoel is een nog betere
zorg voor onze patiënten. Wij hebben zorg-
verlening al hoog in het vaandel staan. Goede
communicatie en een goed onderling contact
van medisch specialisten is essentieel om
onze patiënten beter van dienst te kunnen zijn.
Tijdens de introductie komen onderwerpen als
financiën, kwaliteit van zorg, communicatie
en een loopbaan binnen de Reinier de Graaf
Groep aan de orde. We onderscheiden ons met
dit programma van andere ziekenhuizen. Dit
komt de patiënt maar ook de organisatie ten
goede. Ook hopen wij ons met het introductie-
programma te profileren als een aantrekkelijk
topklinisch ziekenhuis om te werken." Het in-
troductieprogramma voor medisch specialis-
ten maakt onderdeel uit van een programma
voor medisch specialisten in het ziekenhuis.
Er is een opleidingsplan gemaakt voor de
middellange en langere termijn om manage-
mentkwaliteit binnen de medische staf te ont-
wikkelen. Een drietrapsprogramma vormt de
basis: het introductieprogramma voor nieuwe
medisch specialisten, een leiderschapspro-
gramma voor medisch specialisten die enkele
jaren werkzaam zijn in de Reinier de Graaf
Groep en een topprogramma voor medisch
specialisten die zich verder willen ontwikke-
len in leiderschap en management, te volgen
aan een businessschool.
7
Werken in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
Douwe Egberts is haar campagne 'scherpte op de werkvloer' gestart in het Kennemer Gasthuis in Haarlem. In de
vroege ochtend werden medewerkers van het ziekenhuis getrakteerd op een kop koffie. Naast de EHBO werden
ook de poliklinieken, de expeditie en recepties bezocht. Douwe Egberts heeft onlangs onderzoek laten doen naar
de rol die koffie speelt bij het scherp houden van werknemers. Iedere werknemer in Nederland vindt het belangrijk
om scherp te zijn op het werk, maar slechts zestien procent van die werknemers slaagt daar iedere dag in. Koffie
blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen voor werkend Nederland: bijna een op de twee werknemers drinkt
koffie om weer scherp te worden als hij of zij aan het werk is. Zo blijkt uit recent onderzoek door Motivaction in
opdracht van Douwe Egberts Coffee Systems onder 871 werkende Nederlanders.
Wimpers knippen niet
meer nodig
DE verrast Kennemer Gasthuis met kop koffie
Mensen in de zorg
De minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft mevrouw prof.dr.
S.P.Verloove-Vanhorick, de heer J.G.
van der Werf en mevrouw drs. A.M. Fen-
tener van Vlissingen benoemd tot leden
van de Raad van Toezicht van het Univer-
sitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht.
Mevrouw Verloove-Vanhorick en de heer
Van der Werf zijn per 1 juli benoemd,
mevrouw Fentener van Vlissingen start per
1 december. Prof.dr. S.P. Verloove-Vanho-
rick was bijzonder hoogleraar ‘Preventieve
en curatieve gezondheidszorg voor kinde-
ren’ (Leids Universitair Medisch Centrum)
en is onder meer Lid van de Wetenschap-
pelijke Commissie Centrum voor Jeugd-
gezondheid en Raad van Advies van het
Centrum Infectieziektenbestrijding van het
RIVM. Drs. A.M. Fentener van Vlissingen
is voorzitter van de Raad van Toezicht van
SHV en maakt onder meer onderdeel uit van
de Raden van Toezicht van Heineken en De
Nederlandsche Bank. J.G. van der Werf was
tot voor kort directievoorzitter van AEGON
Nederland BV en is onder meer Vice-voor-
zitter van het Verbond van Verzekeraars
en lid van het dagelijks bestuur van werk-
geversorganisatie VNO/NCW.
David Mackie, anesthesioloog en intensi-
vist in het Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk, is voor de komende twee jaar verko-
zen voor de functie van president-elect van
de International Society voor Burn Injuries
(ISBI). Dit is een aanloop naar de functie
van president van de internationale brand-
wondenorganisatie, wat hij van 2010 tot
2012 zal zijn. Mackie wil zich in deze vier
jaar met name inzetten voor het overbren-
gen van kennis naar ontwikkelingslanden,
met de nadruk op goedkope methoden.
"Mensen wonen en werken daar in veel
onveiliger omstandigheden. Ze overlijden
aan brandwonden die hier goed te behan-
delen zijn. Wij hebben veel kennis. Over
behandeling van brandwonden, maar ook
over bijvoorbeeld manieren van opereren
die tot weinig bloedverlies lijden. Dat kan
een uitkomst zijn als er bijvoorbeeld weinig
bloed voor transfusie voorhanden is. Die
kennis willen we overdragen." De ISBI is
een internationaal werkende organisatie van
professionals die betrokken zijn bij de be-
handeling van brandwonden. Ze organiseert
onder meer eens in de twee jaar een weten-
schappelijk congres en adviseert de WHO
(de gezondheidsorganisatie van de VN).
Diverse medici en verpleegkundigen van
het Brandwondencentrum van het RKZ zijn
lid van de organisatie.
Vier verpleegkundigen van Het Oogziekenhuis
Rotterdam zijn vorig jaar oktober op bezoek
geweest bij collega’s van het Zweedse oog-
ziekenhuis St. Eriks in Stockholm. Eén van
de opvallende zaken waar de Rotterdamse
verpleegkundigen toen tegen aanliepen, was
dat in Zweden geen wimpers meer werden
geknipt voorafgaande aan retina-operaties. In
het Oogziekenhuis werd het wimperknippen
nog wel toegepast, in verband met vermeend
infectiegevaar. Een ander Rotterdams ver-
pleegkundig team hoorde tijdens een meeting
dat zowel in het Singapore National Eye Cen-
tre als in het Moorfields in Londen geen wim-
pers meer werden geknipt. Reden om dit aan
te kaarten in Het Oogziekenhuis Rotterdam
Bij thuiskomst werd dan ook voorgesteld om
dit ook in het Rotterdamse Oogziekenhuis in
te voeren. Maar zomaar ergens mee stoppen,
dat doet men natuurlijk niet. Daarom werd een
maand lang onderzocht of het niet-knippen
van de wimpers vóórafgaande aan de retina-
operaties een toename liet zien in het aantal
infecties ná de retina-operaties. Het resultaat
was zeer succesvol, want er was geen sprake
van een verhoging in het aantal infecties. Van-
af juli 2008 worden dan ook in Het Oogzie-
kenhuis geen wimpers meer geknipt vooraf-
gaande aan de retina-operaties. De voordelen
voor de patiënt zijn: angstreductie, want er
komt geen schaar meer vlakbij de ogen tijdens
het knippen van de wimpers. Bovendien voelt
de patiënt zich prettiger, omdat de wimpers
niet langer aan hoeven te groeien. Ook voor
het Oogziekenhuis zelf heeft dit voordelen.
Het betekent tijdwinst voor de verpleegkundi-
gen, want ze hoeven één handeling minder uit
te leggen en uit te voeren. Bovendien heeft de
verpleegkundige te maken met een patiënt die
minder bang is
Kennis uitwisselen
De verpleegkundigen konden deze kennis
opdoen dankzij het bestaan van de World
Association of Eye Hospitals (WAEH). Dit
is een internationale vereniging van oogzie-
kenhuizen verspreid over de gehele wereld
die in 2007 is opgericht op initiatief van Het
Oogziekenhuis Rotterdam. Deelnemende
oogziekenhuizen zijn nationaal uniek én in
de oogheelkunde excellent. Speerpunten van
deze oogziekenhuizen zijn de oogheelkundi-
ge opleidingen, patiëntgerichte, efficiënte en
doelmatige patiëntenzorg en innovatie op me-
disch en organisatorisch terrein. Het doel van
de WAEH is een internationale samenwerking
tussen oogziekenhuizen te bevorderen én ken-
nis uit te wisselen. Om deze kennisuitwisse-
ling te stimuleren vinden dan ook meerdere
keren per jaar uitwisselingen van met name
verpleegkundigen plaats.
Meer weten over de internationale activiteiten
van Het Oogziekenhuis Rotterdam?
Over de World Association of Eye Hospitals:
www.waeh.org
Over de European Association of Eye Hospi-
tals: www.eyehospital.nl
‘Helikopterview’
voor nieuwe medisch
specialisten
Verpleegkundigen uit Rotterdam gaan een kijkje nemen in de keuken van een buitenlands oogziekenhuis.
Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is op 29
september een uitwisselingsproject gestart
met het Sri Ramachandra University Hospital
in Chennai, India.
Deze uitwisseling is de eerste van een lange
reeks waarin collega-orthopeden uit India
naar Tilburg komen en de Tilburgse orthope-
den en opleidingsassistenten de mogelijkheid
hebben om in een Indiaas ziekenhuis ervaring
op te doen. “Onze arts-assistenten kunnen zo
hun opleiding completeren door behandelin-
gen te zien en mee te maken die hier niet meer
zo vaak voorkomen”, aldus Taco Gosens, or-
thopeed in het St. Elisabeth Ziekenhuis. De
Indiase orthopeed dr. Jambu Nageswaran gaat
over de schouder meekijken bij operaties en
het aanbrengen van protheses. Gosens: “In In-
dia wordt veel minder gewerkt met protheses.
Daarom wil hij hier graag leren wat daarvan
de mogelijkheden zijn”.
Orthopeden leren van elkaar
8
Werken in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008Dé weg naar een baan in zorg en welzijn!Werken in de zorg is veelzijdig. Je bent verantwoordelijk voor
het welzijn van mensen die voor een belangrijk deel van jou
afhankelijk zijn. Je bent coach, begeleider en moet soms
levensreddend ingrijpen. Daarnaast zijn eigenschappen als
respect, geduld en humor onmisbaar, net als kunnen luisteren
en een goed inlevingsvermogen hebben.

Care2Care is altijd op zoek naar kandidaten met hart voor de
zorg. Oók voor de ondersteunende functies. Ben je op zoek naar
een andere baan èn beschik je over relevante diploma´s, laat dan
snel je CV achter in onze CV-bank op www.care2care.nl.

In onze vacaturebank staan vrijwel alle vacatures van zorg- en
welzijnsinstellingen in de regio. Op www.care2care.nl kun je
alle actuele vacatures bekijken en zien hoe je kunt reageren.

Via onze site kun je je ook aanmelden voor de e-mailservice.
Zodra er een vacature binnenkomt die interessant voor jou kan
zijn, ontvang je hierover automatisch een e-mail.

Care2Care bemiddelt voor zorg- en welzijnsinstellingen in de
omgeving Rotterdam, Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en de
Duin- & Bollenstreek.


Een greep uit ons actuele aanbod van vacatures:

Kijk nu op www.care2care.nl
2
6
0
1
0
7
Z
K

Verpleegkundige m/v
8 tot 20 uur per week
Afwisselende functie in de thuiszorg
Allerzorg, Lisse
Verpleegkundige in de wijk m/v
28 tot 36 uur per week
Leuke verantwoordelijke functie
Zorgpartners, Gouda
Verplegenden/ Verzorgenden m/v
24 tot 32 uur per week
Affiniteit met doven en slechthorenden
Rivierduinen/ VIA, Leidschendam
Vakantiekrachten m/v
Voor de komende zomerperiode
zoeken wij in de regio Leiden, Gouda
en Rotterdam scholieren en studenten
die graag in de zorg willen werken en
bij voorkeur een opleiding in de zorg
volgen.
Lijkt het je leuk om zo wat
werkervaring op te doen, neem dan
contact met ons op (0182-631501)!
Verzorgenden IG m/v
Diverse contractmogelijkheden
Voor de ouderenzorg in de regio´s rond
Leiden, Gouda en Rotterdam.
Kijk voor meer informatie op onze
website www.care2care.nl.
18 tot 32 uur per week
Steunpilaren voor cliënten
's-Heeren Loo, Monster
Cliëntcoordinatoren m/v
Kwaliteit van zorg … … is het resultaat van teamwork
teamtrainingen
www.trmzorg.nl
T 033 - 461 80 50
Team Resource Management
Van samen werken naar samenwerking
Steeds meer ziekenhuizen gaan zich in
het kader van patiëntveiligheid actief
bezig houden met de bestaande cultuur
van samenwerking binnen en tussen de
afdelingen. Gebaseerd op ervaringen uit de
luchtvaart en de petrochemische industrie
blijkt team resource management (TRM)
een geschikt middel voor deze verandering.
Of zoals minister Klink in antwoord op
kamervragen van de VVD onlangs liet
weten: “Ziekenhuizen zullen moeten
investeren in het creëren van een cultuur
die gericht is op veiligheid, leren van fouten
en betere samenwerking en communicatie.
TRM kan hieraan bijdragen.”
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, winnaar van
de Veiligheidsmanagementprijs 2007, is één
van de ziekenhuizen die actief aan de slag
is gegaan met TRM. Op de OK heeft TRM
Zorg BV recent een TRM audit gehouden als
nulmeting voor de implementatie van TRM.
Clustermanager Leonard van den Pol hierover:
“Wij vinden dat TRM een bijdrage levert aan
de noodzakelijke veranderingen. We zijn
positief over de samenwerking op dit vlak met
TRM Zorg BV.”
TRM Zorg BV is een bedrijf dat is gebouwd
op de expertise vanuit de (militaire) luchtvaart
en de zorg zelf. Naast de trainingen in team
resource management verzorgt TRM Zorg BV
ook de borging hiervan op de afdeling, een
TRM audit en hieraan gerelateerde diensten.
Directeur Matthieu Nas: “Wij geloven in het
combineren van ervaringen uit de luchtvaart
met ervaringen uit de zorg. In ons hele bedrijf,
van directie tot trainers, zie je die combinatie
terug. Geen boekenwijsheid, maar eigen
ervaring.” “Leonard van den Pol (ZGV) ontvangt het rapport met de TRM audit uit handen van de directie van TRM Zorg BV.”
9
Gezondheid
Nummer 16
1 oktober 2008
Bronovo start als eerste in Den Haag met
poliafspraken in de avonduren
Bronovo is dinsdag 16 september als eerste
ziekenhuis in Den Haag gestart met het open-
stellen van het ziekenhuis in de avonduren
voor poliafspraken. Zeven grotere poli’s hou-
den vanaf deze datum spreekuur op dinsdag
en/of donderdag tussen 18.00 en 21.00 uur.
Met het openstellen van poliklinieken in de
avonduren komt Bronovo tegemoet aan de
vraag van patiënten om buiten kantoortijd
terecht te kunnen voor een afspraak. De vol-
gende specialismen starten bij Bronovo met
avondspreekuren: Heelkunde, Keel-, neus-
en oorheelkunde, Neurologie, Longgenees-
kunde, Cardiologie, Gynaecologie en Verlos-
kundigenpraktijk. Daarnaast heeft de afdeling
Bloedafname in Bronovo haar openingstijden
verruimd op dinsdag en donderdag. Patiënten
bij wie door de huisarts of specialist laborato-
rium-onderzoeken zijn aangevraagd, kunnen
naast de reguliere tijden elke dinsdag en don-
derdag tot 20.30 uur terecht.
Veel ‘kraambezoek’ op informatiemarkt in
Röpcke-Zweers Ziekenhuis
Het was zaterdag 13 september een komen en gaan van aanstaande moeders en vrouwen met baby in het Röpcke-
Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. In samenwerking met de kraamzorgorganisaties De Kraamvogel, Naviva en
VVT organiseerde het Hardenbergse ziekenhuis deze breed opgezette informatiemarkt, gericht op zwangerschap
en kraamzorg en alles wat daaraan verwant is. Het was volgens het ziekenhuis een zeer geslaagde markt, infor-
matief, kleurrijk en gezellig. Het is dan ook de bedoeling, naast de ‘gewone’ informatieavonden, een vervolg te
geven aan deze opzet (foto L. van der Brug, Saxenburgh Groep).
In tegenstelling tot wat dokters en patiënten
al bijna honderd jaar lang denken, ontstaat
migrainehoofdpijn niet door verwijding van
bloedvaten in het hoofd en is stress geen uit-
lokker van migraineaanvallen. Toekomstige
migrainemedicijnen hoeven geen vaatver-
nauwend effect te hebben en zijn daardoor
veiliger. Dat ontdekte Guus Schoonman, arts
en onderzoeker van het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC), die vandaag promo-
veerde.
Schoonman mat bij 27 migrainepatiënten de
doorsnede van een groot aantal bloedvaten in
de hersenen en hersenvliezen vlak vóór, tijdens
en na een migraineaanval. Hij gebruikte hier-
voor een nieuwe, zeer gevoelige MRI-tech-
niek. De bloedvaten waren tijdens de hoofd-
pijnfase niet verwijd. Dit betekent dat nieuwe
medicijnen tegen migraine geen vaatvernau-
wend effect hoeven te hebben, in tegen stelling
tot wat altijd verondersteld werd. Dat is groot
nieuws voor migrainepatiënten die tevens last
hebben van een vernauwing van hart- of ande-
re bloedvaten. Bestaande migrainemedicijnen
vernauwen namelijk wél bloedvaten, waardoor
ze gevaarlijk kunnen zijn voor deze patiënten.
Voor de ontwikkeling van nieuwe en veiligere
antimigrainemiddelen kunnen onderzoekers
zich nu dus beperken tot het vervolmaken van
de andere, niet op bloedvaten gerichte effec-
ten van bestaande migrainemiddelen. Deze
zijn onder andere het onderdrukken van de
werking van de vijfde hersenzenuw en diens
verbindingen met de hersenen, en het remmen
van het vrijkomen van bepaalde boodschap-
perstoffen (neuropeptiden).
Geen stress
Ook het door vele patiënten en dokters ge-
noemde verband tussen stress en migraine
staat op losse schroeven. Gedurende enkele
weken werden 27 patiënten gevolgd totdat
een migraineaanval optrad. Het optreden van
stress werd bepaald met behulp van een elek-
tronisch dagboek waarin patiënten enkele ma-
len per dag vragen over eventuele stressvolle
gebeurtenissen moesten beantwoorden. Daar-
naast werden dagelijks stresshormonen en de
bloeddruk gemeten. Er bleek geen verband te
zijn met het optreden van de aanval, ook niet
bij patiënten die vooraf hadden aangegeven
dat stress bij hen migraineaanvallen uitlokt.
Wel was de subjectieve beleving van stress
in de periode voor de aanval bij deze groep
patiënten groter. Er kon echter geen stijging
van stresshormonen of bloeddruk worden
aangetoond. Een op de tien Nederlanders lijdt
regelmatig aan migraine. Patiënten krijgen op
onvoorspelbare momenten ernstige hoofdpijn.
De pijn is vaak kloppend, veelal eenzijdig en
neemt toe bij beweging. Aanvallen duren tus-
sen de één en drie dagen en gaan gepaard met
misselijkheid, braken en overgevoeligheid
voor licht en geluid. Migraine kost de Neder-
landse gemeenschap jaarlijks enkele miljar-
den euro’s. Het LUMC doet al sinds 1977
wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
en behandeling van migraine (www.lumc.nl/
hoofdpijn). Dr. Guus Schoonman (1974) pro-
moveerde op 11 september bij neuroloog prof.
dr. Michel Ferrari (LUMC) op zijn proef-
schrift ‘Trigger factors and mechanisms in
migraine’.
Veiliger medicijn tegen
migraine op komst
De voedingsassistenten gaan ‘s ochtends en tussen de middag langs bij alle patiënten met de broodserveerwagen.
Broodserveerwagen in IJsselland Ziekenhuis
De winnaars van de ‘Koks! Innovatie Trofee 2008’ Huib van Leeuwen van Patisserie Unique (links) en
Stan Mertens van Foodquest.
Na de pilot in 2007 is het IJsselland Zieken-
huis in Capelle aan den IJssel vorige maand
op alle verpleegafdelingen gestart met het
verstrekken van broodmaaltijden aan patiën-
ten via een broodserveerwagen. De tweede
grote verandering is het verstrekken van de
warme maaltijd in de vooravond in plaats van
rond het middaguur. Begin oktober wordt een
enquête gehouden om naar de bevindingen
van de patiënten te vragen.
De voedingsassistenten gaan ‘s ochtends en
tussen de middag langs bij alle patiënten met
de broodserveerwagen. Een patiënt kan dan
ter plekke kiezen wat en hoeveel hij wil eten
en drinken. Op een assortimentslijst kan de
patiënt zien wat de broodserveerwagen bevat.
De voedingsassistenten geven tekst en uitleg
en helpen de patiënten met bijvoorbeeld een
dieet bij het maken van de keuze. De warme
maaltijd wordt ’s avonds uitgereikt door een
voedingsassistent of verpleegkundige, afhan-
kelijk van de afdeling. Ook nieuw hierbij is
dat de patiënt op de dag zelf de keuze kan
maken voor de warme maaltijd. Zo wordt ge-
zorgd voor een betere service voor patiënten.
Op de betrokken afdelingen vinden evaluaties
plaats om het project verder te optimaliseren.
Met een lekker en verantwoord tussendoortje
de ondervoeding van ziekenhuispatiënten en
bewoners van zorginstellingen te lijf gaan én
helpen aan het opbouwen van een gezonde
voedingstoestand, dat beoogt het energie- en
eiwitrijke banketbakkersproduct het ‘Bouw-
steentje’. Dit voedingsrijke gebakje in de vorm
van een petitfourtje, dat in februari dit jaar is
gelanceerd door Patisserie Unique in samen-
werking met adviesbureau FoodQuest uit
Zoetermeer, is op dinsdag 16 september door
een deskundige jury uitgeroepen tot winnaar
van de ‘Koks! Innovatie Trofee 2008’.
De jury kende naast de overallprijs ook drie
categorieprijzen toe. Patisserie Unique en
FoodQuest kregen de prijs in de categorie
‘lekker eten en drinken in zorginstellingen’.
Daarnaast heeft het publiek het ‘Bouwsteen-
tje’ aangewezen als de meest sympathieke,
praktische en zinvolle vernieuwing. Een ge-
bakje eten is lekker en niet direct iets wat
mensen associëren met ziek zijn, dieetvoeding
of medicijnen. Juist het gezelligheidsaspect,
de vorm van gastvrijheid en verwennerij met
een gebakje als extraatje, kan mensen net dat
zetje geven om weer meer zin in eten te krij-
gen en hun conditie gezond op peil te bren-
gen. Het vernieuwende gebakje is verrijkt met
voedingsvezels, hoogwaardig eiwit, spoor-
elementen, vitamines en koolhydraten. Deze
elementen zijn niet alleen nodig bij ondervoe-
ding maar ook bij wondherstel, met name bij
de bestrijding en voorkoming van decubitus
bij bedlegerige patiënten.
‘Bouwsteentjes’ winnen Innovatie Trofee 2008
10
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Bel gratis 0800 - 023 28 28
WWW.FREELIFT.COM
“Freelift maakt
mijn huis
weer thuis”
Genieten van je héle huis, dat lukt weer met een traplift
van Freelift.
Wellicht herkent u het: de trap op en af was altijd eenvoudig,
maar de laatste tijd niet meer. Steeds meer mensen
kiezen daarom voor een traplift van Freelift.
Freelift maakt al 45 jaar trapliften van hoge kwaliteit.
Voor alle trappen, recht of met bochten. Met volop
keuze in lifttype, stoelen, bekleding en kleuren. Vakkundig
geplaatst in een halve dag, zonder rommel in uw huis.
Freelift informeert u graag over de optimale oplossing, geeft u
gedegen advies over subsidiemogelijkheden of andere manieren
om uw traplift te financieren.
Bel gratis 0800 – 023 28 28 of stuur onderstaande bon in.
Ja, ik wil graag meer weten over Freelift trapliften
Stuur mij uitgebreide informatie
Bel mij voor een vrijblijvende afspraak
Naam M/ V
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Freelift b.v., antwoordnummer 805, 1700 WB Heerhugowaard
Z
K
Wegens uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij een
Enthousiaste Verkoopmedewerker
Binnendienst(voor 20 uur per week)
De functie:
Je werkt in een gezellig team en ondersteunt de verkoop voor de
Ziekenhuiskrant, die iedere twee weken in alle ziekenhuizen
wordt verspreid. De werkzaamheden bestaan onder
andere uit het verkopen van advertentieruimte.
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met:
Anneke de Pater
0182-322451
anneke@goudamediagroep.nl
Sollicitaties ontvangen wij graag binnen tien werkdagen,
bij voorkeur via email.
Crabethstraat 38-D
2801 AN Gouda
www.ziekenhuiskrant.nl

V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
Zorg in Nederland is een landelijke aanbieder van kwalitatief hoogwaardige
zorg. Onze vestigingen zijn verspreid door heel Nederland. Het hoofdkantoor
in Gouda ondersteunt o.a. de kraamzorg vestigingen op administratief, P&O
en fnancieel gebied. Door uitbreiding van personeel op het hoofdkantoor
zijn wij op zoek naar :
Telefoniste/Receptioniste (parttime)
Allround secretaresse (parttime)
Taken o.a.: correspondentie, archief, notuleren.
Zorg in Nederland biedt u een aantrekkelijke
functie in een dynamische en groeiende
organisatie. Ben u geïnteresseerd stuur dan
uw cv met motivatie naar :
Annique Merkx, annique.merkx@zorginneder-
land.nl.
Zorg in Nederland
Harderwijkweg 7 2803 PW Gouda
tel. 0182-572076
www.zorginnederland.nl
11
ICT in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
17
Röntgenapparatuur
15
Biomedische Technologie
13
Nieuwe fase ICT
)#4:ORG
INDE
12
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
mmm$Y[djh_Y$db%peh]
9:?J>HI:G>8=I>C<
>C>IKDDG9:ODG<
Centric biedt gespecialiseerde IT-oplossingen
voor de zorg. De kernbehoefte van de klant
is hierbij ons uitgangspunt. We maken een
analyse van uw wens en zoeken samen met
u de oplossing die bij u past.
Centric is actief in:
• Ziekenhuizen
• GGD'en
• Thuiszorginstellingen
• Ambulancediensten
• Arbodiensten
• GGZ-instellingen
Centric
Antwerpseweg 8
P.O. Box 338
2800 AH Gouda
The Netherlands
Phone +31 182 34 50 00
Fax +31 182 34 50 01
info@centric.nl
www.centric.nl/zorg
Brochure ‘Gezonde leefstijl & voeding, een
andere kijk op gezond gewicht’
Nieuw verschenen
€ 9,90 incl. verzend- en administratiekosten
Bestellen door het bedrag over te maken op rekening 10.73.30.253
bij de Rabobank te Gouda t.n.v. de Gouda Media Groep, onder
vermelding van uw adres.
Bestellen in combinatie met de brochure ‘Gezonde Leefstijl & Voeding,
in relatie tot kanker’ kan voor een totaal bedrag van € 14,90.
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
Adverteren?
Uw advertentie in een
oplage van 25.000
exemplaren?
Op internet worden de
advertenties doorgelinkt
naar de eigen website
Bel voor meer informatie met
Anneke de Pater, 0182 - 322
Wij de techniek. U het resultaat.
Imtech Care & Cure
Rivium Boulevard 122
2909 LK Capelle aan den IJssel
tel (010) 447 74 00
fax (010) 447 74 77
www.zorg.imtech.nl
8
.3
1
5
Samen Succesvol.
Imtech Care & Cure, totaaloplossingen
op het gebied van ICT, elektrotechniek
en werktuigbouw.
Met bent ú
klaar voor de toekomst!!
Wilt u meer informatie over ECD+?
Neem gerust een kijkje op onze
website www.zorgplus.nl of neem
contact met ons op voor een
vrijblijvende demonstratie!
Hét Elektronisch Cliënt Dossier:
- Webbased
- Stimuleert multidisciplinair werken
- Ondersteunt ketenzorg
ZorgPlus Systemen BV | Postbus 1095 | 7301 BH Apeldoorn | 055-53 80 080 | info@zorgplus.nl ZorgPlus Systemen BV | Postbus 1095 | 7301 BH Apeldoorn | 055-53 80 080 | info@zorgplus.nl
13
ICT in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
Nieuwe fase ICT in zorg aangebroken
Ruim zeventig miljoen voor ICT-toepassingen
Voor ICT in de zorg is op de VWS-begroting
2009 ruim zeventig miljoen euro uitgetrok-
ken.
Dertig miljoen euro hiervan is gereserveerd
voor een stimuleringsmaatregel voor zorg-
aanbieders om zich volgend jaar te laten
aansluiten op het landelijk schakelpunt
(LSP) en ruim veertig miljoen voor ‘inno-
vatiebeleid en ICT in de zorg’. Als pres-
tatie-indicator is in de VWS-begroting
geformuleerd dat in 2009 alle huisartsenprak-
tijken, huisartsenposten, ziekenhuizen en apo-
theken zich aansluiten op het LSP.
Start proef vooruit zenden informatie naar
Spoedeisende Hulp
Voor de elektronische uitwisseling in de acute
zorg start dit najaar een proef om het voor-
uitzenden van informatie vanuit de ambulance
naar de Spoedeisende Hulp te toetsen.
Bij spoedeisende hulp telt iedere seconde. Het
kan van levensbelang zijn gegevens over de
acute medische situatie van de patiënt voor-
uit te zenden, zodat het ziekenhuis zich goed
op de komst van de patiënt kan voorbereiden.
ICT is hiervoor een effectief hulpmiddel. In
de toets staat de gebruiker van de toepassing
centraal: Is de informatie die wordt uitgewis-
seld duidelijk en toereikend voor de zorgver-
lener? Daarnaast wordt ook getest of de tech-
niek goed werkt.
Nu de centrale voorzieningen aanwezig zijn
en de landelijke ICT-basisinfrastructuur in de
zorg is gerealiseerd, komt de ICT in de zorg
in een nieuwe fase. De afgelopen jaren is
hard gewerkt om de basis te leggen voor het
lande lijk elektronisch patiëntendossier (EPD).
Inmiddels is gestart met de elektronische uit-
wisseling van medicatiegegevens en huisarts-
waarneemgegevens.
Het landelijk EPD wordt stap voor stap
opgebouwd uit de verschillende toepassin-
gen die via de landelijke infrastructuur met
elkaar zijn verbonden. Veel toepassingen zijn
nog in voorbereiding. De afgelopen jaren zijn
enkele pilotprojecten gestart met het elektro-
nisch uitwisselen van medicatiegegevens en
huisartswaarneemgegevens. De infrastructuur
voor deze uitwisseling van gegevens is klaar.
De pilots die in enkele regio’s hebben plaats-
gevonden, worden in de loop van dit jaar afge-
rond. In andere regio’s wordt nog gesproken
over de invoering van deze twee toepassingen.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het
ministerie van VWS.
Medicatiegegevens
Het elektronisch uitwisselen van medicatie-
gegevens maakt het mogelijk dat zorgver-
leners, bijvoorbeeld specialisten of huisart-
sen, inzage krijgen in de medicatie die de
verschillende apothekers hebben verstrekt aan
hun patiënten. Op die manier kan de specialist
of huisarts adequaat en veilig geneesmidde-
len voorschrijven. Hiermee kan worden voor-
komen dat de voorgeschreven geneesmidde-
len conflicteren met eerder voorgeschreven
medicatie.
Gegevens huisartsen
De elektronische uitwisseling van huisarts-
waarneemgegevens maakt het mogelijk dat de
waarnemend huisarts op de huisartsenpost een
professionele samenvatting kan opvragen van
het dossier bij de vaste huisarts van de patiënt.
Hierin vindt hij bijvoorbeeld recente gezond-
heidsproblemen en het medicijngebruik van de
patiënt die voor hem zit. Het voordeel hiervan
is dat de waarnemend huisarts in veel gevallen
beter en sneller in staat is een klacht te be-
oordelen, een diagnose te stellen en de patiënt
adequaat te behandelen. De manier waarop de
landelijke infrastructuur is ontwikkeld, maakt
het mogelijk dat nieuwe toepassingen bin-
nen afzienbare tijd op de infrastructuur kun-
nen worden aangesloten. Het gaat dan om het
elektronisch uitwisselen van gegevens voor de
diabeteszorg en voor de acute zorg. De voor-
bereidingen voor realisatie van deze en andere
toepassingen zijn in gang gezet.
Door de realisatie van de landelijke ICT-basisinfrastructuur in de zorg is een nieuwe fase aangebroken.
(Advertorial)
Patiëntinformatie: van ‘pull’ naar ‘push’
Ziekenhuizen lijden niet zozeer onder een
gebrek aan gegevens, maar veel meer onder
het niet tijdig signaleren dat deze gegevens
beschikbaar zijn. Om besluitvorming te facili-
teren en de processen te stroomlijnen is tijdige
beschikbaarheid van informatie van groot
belang. Het verbeteren van de patiëntstroom
en het bedmanagement eisen een betere
coördinatie en in veel gevallen een cultuur-
verschuiving – van een ‘pull’ naar ‘push’
benadering. Hierbij gaat het om informatie
over patiënten op verschillende afdelingen.
Het verbeteren van de patiëntstroom wordt
vaak geassocieerd met het implementeren
van een software oplossing voor bedmanage-
ment. Traditionele bedmanagement oplos-
singen leggen de focus op een aantal admi-
nistratieve handelingen met betrekking tot de
opname en het ontslag van de patiënt, zoals
bedstatus en beschikbaarheid.
In de praktijk worden beslissingen genomen
op basis van patiëntgegevens. Deze zijn af-
komstig van meerdere bronnen. Bedmana-
gers, verplegers en ondersteunend personeel
zijn allemaal betrokken bij de patiëntstroom.
Ieder van hen is verantwoordelijk voor een
cruciaal onderdeel van het gehele proces. Het
zoeken naar en wachten op beschikbare in-
formatie kost hierdoor echter vaak onnodig
veel tijd.
Effectieve workflow systemen brengen de
activiteiten van alle betrokkenen in het
proces, inclusief artsen, verplegers, technici,
schoonmaak en logistiek personeel en beheer-
ders bij elkaar. Horizon Enterprise Visibility
van Mckesson stroomlijnt het proces rondom
de patiënt door het dynamisch presenteren
van informatie – in real-time en op een 24/7
basis. Deze informatie is voor iedereen direct
zichtbaar op grote LCD schermen met daarop
grafische informatie die wordt weergegeven
op een plattegrond van de afdeling.
Bij spoedeisende hulp telt iedere seconde.
Magnetische stimula-
tie hersenfuncties
In 1985 verscheen in het medische vakblad
The Lancet een artikel van de hand van de Brit-
se hersenonderzoeker Anthony Barker waarin
hij stelde dat zenuwen gestimuleerd zouden
kunnen worden door elektrische stroom op-
gewekt door een magnetisch veld. Sinds dit
artikel is het onderzoek naar deze techniek,
die transcraniale magnetische stimulatie
(TMS) wordt genoemd, geïntensiveerd.
Wetenschappers proberen er sinds die tijd
onder meer depressiviteit, epilepsie en hef-
tige tremoren bij mensen mee te behandelen.
Met wisselend succes, want TMS als hulp-
middel blijkt het meeste resultaat te hebben
bij experimenten in laboratoria. Daar wordt
de techniek bijvoorbeeld gebruikt om een
hersengebied tijdelijk uit te schakelen om
nader onderzoek te doen naar de functie van
dat gedeelte. Tijdens een TMS behandeling
houdt een onderzoeker een metalen spoel bo-
ven het hersengebied dat gestimuleerd moet
worden. Elektrische stroom die door de spoel
gaat, wekt een magnetisch veld op van 1 tot
3 of 4 tesla. Dat is veel want het magnetische
veld van de aarde is 20.000 maal kleiner dan
1 tesla. Een tesla, vernoemd naar ontdekker
Nikola Tesla, is een eenheid van magnetische
fluxdichtheid. Door de spoel en de elektrische
stroom worden de onderliggende zenuwen ac-
tiever of juist minder actief.
Theta burst stimulatie
Volgens Barker, die vorige week een lezing gaf
in het Donders Instituut in Nijmegen, is er in-
middels ook een nieuwe manier van TMS die
theta burst stimulatie wordt genoemd. Hierbij
worden korte series hoogfrequente pulsen af-
gegeven in plaats van regelmatige herhalin-
gen. Barker gelooft dat in de toekomst goede
resultaten te boeken zijn bij de revalidatie na
een beroerte, omdat deze vorm van TMS de
zenuwcellen tijdelijk flexibeler maakt waar-
door het brein beter kan leren. Hij denkt dat
als mensen bij oefen- en fysiotherapie na een
beroerte eerst zo’n TMS-behandeling krijgen,
de therapie beter aanslaat.
14
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Kijk voor meer informatie over Horizon Enterprise Visibility of onze andere producten op www.mckesson.nl
Efficiënte zorg met Horizon Enterprise Visibility
tm
Visuele besturing van de zorgafdelingen.
Horizon Enterprise Visibility
tm
biedt direct overzicht door beschikbare informatie real time te tonen op grote
LCD-schermen. Zo wordt de organisatie van de zorg verbeterd en de bezetting van de bedden geoptimaliseerd.
Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)
is vanaf 2008 in elk ziekenhuis verplicht
Jalaco Consultancy is gespecialiseerd in:
• patiënt veiligheid
• medicatie veiligheid
• proces optimalisatie
• systeem oplossingen
Jalaco Consultancy • Blekerssingel 78 • 2806 AD Gouda • www.jalaco.nl
Neem contact op met:
Jalaco Consultancy
Dr. J. M. de Laat
0182 - 32 24 40
jmdelaat@jalaco.nl
15
ICT in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
ICT moet personeelsprobleem zorg oplossen
In de zorgsector ontstaat vanaf 2009 door de
toenemende vergrijzing en de afname van
de beroepsbevolking een groeiend arbeids-
marktprobleem. In 2025 is nog slechts voor
zestig procent van mensen, die zorg aanvra-
gen, verpleging en verzorging voorhanden.
De inzet van arbeidsbesparende technologie,
met een zware ICT-component, kan de daling
van zorg opvangen. Dat stelt onderzoek bureau
STG/Health Management Forum na een onder-
zoek.
Dit onderzoekbureau onderzocht of arbeids-
besparende technologie de verwachte daling
van veertig procent van professionele zorg in
de komende decennia kan opvangen. Voorbeel-
den van arbeidsbesparende technologie zijn
domotica in verpleegtehuizen, elektronische
patiëntendossiers en documentbeheeroplos-
singen, standaard IT-infrastructuren en beeld/
spraak-verbindingen. In het rapport benadrukt
STG dat de technologie zowel bedoeld is voor
patiënten (om de zorgvraag te voorkomen) als
verplegers en verzorgers (om werkprocessen
slimmer te maken). De onderzoekers vinden
dat de komende vijf jaar toepassingen snel tot
ontwikkeling moeten worden gebracht. De
bespaarde arbeidstijd valt dan te gebruiken
voor zorg aan meer patiënten.
Nederland loopt voorop bij e-gezondheidszorg
De meeste Nederlandse artsen hebben een
computer en een breedbandverbinding, ze
schrijven vaak recepten elektronisch uit en
ze zijn koploper in het digitaal wisselen van
patiëntgegevens. Nederland loopt in Europa
voorop wat betreft e-gezondheidszorg. Dat
is gebleken uit een onderzoek van de Euro-
pese Unie naar elektronische diensten in de
gezondheidszorg (e-Health).
Van de Nederlandse artsen gebruikt 98,5
procent een computer, terwijl het Europese
gemiddelde op 87 procent ligt. Van alle Neder-
landse huisartsenpraktijken is 81 procent aan-
gesloten op een breedbandnetwerk. Artsen in
Nederland schrijven hun recepten vaak elek-
tronisch voor (71 procent). Alleen artsen in
Denemarken (97 procent) en Zweden (81 pro-
cent) doen dit nog vaker. De uitwisseling van
patiëntengegevens over de grenzen heen komt
ook niet vaak voor. Dit wordt slechts gedaan
door een procent van de EU-huisartsen. In
Nederland gebeurt dit nog het vaakst, name-
lijk door vijf procent van de artsen.
Online contact met patiënten
Het UMC Utrecht heeft een Psychiatrieportaal
ontwikkeld waarmee patiënten met bijvoor-
beeld depressieve klachten een deel van hun
behandeling online kunnen volgen. Zowel de
patiënt als de psychiater kunnen op een zelf
gekozen moment en locatie contact opnemen
met elkaar.
Communicatie via dit portaal kan voor zowel
patiënt als behandelaar meerdere voordelen
opleveren. Patiënt en behandelaar kunnen
op eigen tijd en plaats zich bezig houden
met de behandeling. De patiënt is niet meer
afhankelijk van de beschikbaarheid van de
behandelaar, maar kan 24 uur per dag zijn
niet-urgente vragen, bijvoorbeeld over her-
haalrecepten, indienen. Dit alles kan de regie
over zijn/ haar eigen ziekteproces bevorderen.
De behandelaar ervaart meer flexibiliteit in de
patiëntenzorg, omdat deze zelf kan beslissen
wanneer hij vragen beantwoordt of andere
zaken regelt, uiteraard binnen een gestelde
termijn. Binnen het Psychiatrieportaal kunnen
e-consult berichten uitgewisseld worden tussen
psychiater en patiënt. De patiënt kan daar-
naast uitslagen van laboratoriumonderzoeken,
voorgeschreven medicatie, behandeladviezen
en afspraken inzien en op verzoek van de arts
een digitaal dagboek bijhouden. Ook is het
mogelijk op verzoek van de psychiater een
vragenlijst in te vullen. Deze functies geven
de behandelaar en de patiënt inzicht in het
verloop van het ziektebeeld en de rol van het
medicatiebeleid hierin. Het portaal bevindt
zich in een beveiligde internetomgeving.
Ontwikkeling Bio-
medische Technologie
Nu de gestelde eisen aan en het toezicht op
medische technologie zijn veranderd, bete-
kent dat voor ziekenhuizen dat zij zich zullen
moeten herbezinnen op hoe zij veiligheid in
relatie tot technologie willen organiseren. Zie-
kenhuis Groep Twente in Almelo is op deze
ontwikkeling ingesprongen en werkt daar-
bij nauw samen met de Universiteit Twente.
Gezamenlijk hebben zij een belangrijke bij-
drage geleverd aan de ontwikkeling van het
vak gebied Biomedische Technologie.
Met de komst van stringentere veiligheidseisen
vanuit de overheid, zijn veel zorginstellingen
druk doende hun beleid daarop af te stemmen.
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo
voorzag deze ontwikkeling en koos enkele
jaren geleden al voor een nieuwe aanpak. Naast
alle veiligheidsprotocollen rond medische
processen, waarin artsen en verpleegkundigen
een hoofdrol spelen, moest ook de medische
apparatuur voldoen aan strenge voorwaarden.
Inmiddels wordt landelijk regelmatig een be-
roep gedaan op de expertise van ZGT rond
dit complexe onderwerp. De nieuwe aanpak
vroeg ook om een nieuwe ziekenhuisprofes-
sional: de biomedisch technoloog.
Kwaliteitssysteem
Met circa 7.000 apparaten stelde ZGT zich
voor de uitdaging de organisatie rond alle
technologische toepassingen in het zorgpro-
ces goed te borgen. Het Masterplan Kwaliteit
en Medische Technologie gold daarbij als
leidraad. Op initiatief van ir. Michael Lans-
bergen, specialist/manager van de afdeling
Klinische Fysica van ZGT vond in 2003 - in
samenwerking met TNO - een pilot plaats
voor de kwaliteitsborging van patiëntbewa-
kingsmonitoren. Van aanschaf tot en met in-
gebruikname. In 2006 werd het TNO-QMT
certificaat behaald. Lansbergen: “De Raad van
Bestuur zag het belang van een totaalaanpak
in en koos na de succesvol verlopen pilot voor
QMT als basis voor het gehele ziekenhuis,
een beproefd kwaliteitssysteem voor medi-
sche technologie. Zo kwam het Masterplan tot
stand, dat voorziet in de borging van alle tech-
nologie in medische systemen. Tegelijkertijd
konden we inspelen op de kwaliteitseisen die
door de buitenwereld aan ons gesteld werden.
Dat betekent dat we een duidelijke lijn heb-
ben moeten ontwikkelen op het snijvlak van
de arts, de leverancier, de technische dienst en
het management. Dat is een complex proces,
waarin biomedisch technologen een belang-
rijke rol kunnen spelen. Zij zijn de ingenieurs
voor wie een medische omgeving bekend ter-
rein is.”
Op initiatief van ir. Michael Lansbergen, specialist/
manager van de afdeling Klinische Fysica van ZGT
vond in 2003 - in samenwerking met TNO - een pilot
plaats voor de kwaliteitsborging van patiëntbewa-
kingsmonitoren.
Dreigende personeelstekorten in de zorg kunnen met nieuwe ICT-oplossingen worden bestreden.
Mediparc B.V. ligt op het prachtige Landgoed
Zonnestraal aan de rand van Hilversum. Van-
daaruit werken elf ICT-professionals met veel
ervaring binnen de medische markt. Tegen-
woordig krijgen medische instellingen steeds
meer te maken met administratief ingewik-
kelde zaken. Het invoeren van patiënt- en
DBC-gegevens en declaraties vormen daarbij
de grootste tijd- en energievreters.
Mediparc levert al bijna dertig jaar intelligen-
te en gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen.
De diensten zijn concreet in drie categorieën
onder te verdelen:
Software voor medisch specialisten
Of men nu moet registreren of factureren,
Mediparc ontwikkelt gebruiksvriendelijke,
op maat gesneden software. Deze sluit aan op
de medische praktijk én voldoet aan actuele
wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.
Bovendien is men bij Mediparc verzekerd
van goedbeveiligde back-ups van uw belang-
rijke gegevens.
Systeemadvies en netwerkbeheer
Welke computers en servers zijn voor de prak-
tijk handig en hoe houdt men deze up-to-date
en werkend? Mediparc ondersteunt met hard-
ware-advies en netwerkbeheer. En inventa-
riseert wensen, installeert op locatie en ver-
zorgt het beheer van netwerk, servers en
pc’s.
Facturatie en incasso uit handen
Financiële continuïteit en minimale risico’s
voor de onderneming. Mediparc biedt admi-
nistratieve ondersteuning, verzorgt facturatie
en een snelle betaling, en neemt het debi-
teurenrisico volledig over. Zo kan men zich
volledig richten op de cliënten. Facturatie en
incasso is een vak apart. En omdat Mediparc
gelooft in de kracht van kwaliteit en vakman-
schap, bundelt Mediparc zijn financieel spe-
cialisten in Mediparc Factoring.
Kortom
Mediparc neemt u veel werk en financiële
zorg uit handen. Op zeer professionele en
ervaren wijze. Kijk voor meer informatie op
www.mediparc.nl. Vanzelfsprekend staat
Mediparc u graag geheel vrijblijvend te
woord. Contactpersoon is Cees Kreuning:
(035) 64 22 111.
Mediparc B.V.
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos N2
1213 RH Hilversum
Correspondentieadres:
Postbus 3
1230 AA Loosdrecht
T (035) 64 22 111
F (035) 62 39 284
E info@mediparc.nl
www.mediparc.nl
Mediparc: ICT-oplossingen en advies voor
(medisch) specialisten
(Advertorial)
16
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Azimed BV biedt opslag- en distributieoplossingen,
voor medicatie en medische hulpmiddelen,
die bijdragen aan de efficiency en de medicatieveiligheid
binnen het logistieke proces van ziekenhuizen
en andere zorginstellingen.
www.azimed.nl
Anesthesie
wagens
17
ICT in de Zorg
Nummer 16
1 oktober 2008
Nieuwe röntgenapparatuur voor Ommelander
Ziekenhuis Groep
Bij de Ommelander Ziekenhuis Groep op de
locatie Delfzicht (Delfzijl) draait sinds vorige
maand de allernieuwste Ysio van Siemens.
Het nieuwe toestel wordt gebruikt voor het
maken van foto’s van onder andere gewrich-
ten en ledematen. De Ysio heeft de mogelijk-
heid om de stralingshoeveelheid per te maken
foto in te stellen. Dit is met name een voordeel
als het gaat om kinderen. Door de verbeterde
beeldkwaliteit kan de radioloog beginnende
afwijkingen of beginnende slijtage van ge-
wrichten sneller op het spoor komen.
Tegelijk met de Ysio kreeg locatie Delfzicht
een nieuw toestel voor onder andere het
doen van onderzoek en dotterbehandeling
van bloedvaten. Voor dit onderzoek en deze
behandeling hoeven de patiënten van locatie
Delfzicht niet meer doorverwezen te worden
naar andere ziekenhuizen in de regio. De Ysio
kan geheel op de aanvraag van de (huis)arts
geprogrammeerd worden. Per te maken foto
kan de beeldscherpte en daarmee de stralings-
hoeveelheid ingesteld worden. De patiënt
krijgt zo niet meer straling dan nood zakelijk
is. Verder kan het toestel foto’s maken
op een hoogte van tien centimeter vanaf de
vloer. Als de arts een foto van de knie wil
hebben vanuit een staande positie, hoeft de
patiënt nu niet meer eerst op een trapje te
klimmen.
Consultancy voor ziekenhuizen
Consultants van Centric ondersteunen zie-
kenhuizen en haar eindgebruikers, onaf-
hankelijk van informatiesysteem. Zij hebben
diepgaande kennis van het ziekenhuisseg-
ment en de werk- en bedrijfsprocessen die
daar deel van uitmaken en kunnen méér dan
problemen oplossen. Zij denken mee!
André Proost, director Centric Healthcare
Solutions over de betrokkenheid van Cen-
tric in het ziekenhuissegment: “De invoering
van het EPD heeft hoge prioriteit. In prak-
tijk ondersteunen onze consultants niet al-
leen bij een selectietraject, maar ook bij de
daadwerkelijke inrichtingen en/of implemen-
tatie van het gekozen product. Ze fungeren
als onafhankelijke gesprekspartner voor alle
betrokken partijen en komen zo tot een op-
lossing waarin alle betrokkenen zich kunnen
vinden.”
Waarom Centric-consultants? “Onze consul-
tants en Prince-2 gecertificeerde project-
managers hebben diepgaande kennis van de
ziekenhuisomgeving en combineren functio-
nele en technische kennis in praktijk”, aldus
André. “Deze achtergrond is van essentieel
belang bij het inschatten van de mogelijk-
heden van softwaresystemen bij de imple-
mentatie van een EPD.”
Wat kunnen Centric-consultants concreet
voor ziekenhuizenorganisaties betekenen?
• als intermediair fungeren tussen de
zorguitvoerders, het bestuur, de ICT-af-
deling en de ZIS-leveranciers en/of EPD-
systemen;
• het opstellen, dan wel aanpassen van het
pakket van eisen en wensen voor de aan-
schaf van een nieuw EPD of ZIS;
• begeleiding, advies en ondersteuning bij
het pakketselectietraject;
• het opstellen én bewaken van het project-
plan
• het in kaart brengen van de procesgang
binnen en tussen de verschillende afde-
lingen;
• het ontwerpen van een elektronisch pa-
tiëntendossier, rekening houdend met:
• beheersbaarheid;
• uitwisselbaarheid;
• gebruikersvriendelijkheid;
• managementinformatie;
• begeleiding van implementaties;
• het aansturen, begeleiden en opleiden van
applicatiebeheerders.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact met op met Robin Lam-
merts, account manager Centric via (0182)
345 000 of robin.lammerts@centric.nl
Bas Hergelink legt via Neuzenroode.nl contact met andere zieke kinderen (fotografie: Get in the Picture).
Webcammen met de
CliniClowns
Speciaal voor kinderen die langdurig ziek
thuis zijn of in een instelling worden verzorgd,
heeft CliniClowns een unieke website ontwik-
keld: Neuzenroode.nl. Deze online belevings-
wereld is exclusief bedoeld voor kinderen van
vier tot en met achttien jaar die langdurig ziek
of gehandicapt zijn. De site is besloten, dus
een veilige plek voor kinderen om te ontdek-
ken en te beleven, contact te maken en zelf
te creëren. Met Neuzenroode.nl gaat voor
kinderen de wereld van de CliniClowns open.
Zodat ze toch contact kunnen krijgen met de
CliniClowns, ook wanneer zij niet in het zieken-
huis zijn.
Na aanmelding op de besloten site, krijgen
de kinderen gratis een webcam thuisgestuurd.
Met hun eigen virtueel poppetje, de ‘Neuzer’,
kunnen ze de site vervolgens gaan ontdekken
en beleven. Zo is het mogelijk te webcammen
en chatten met elkaar en met de CliniClowns,
spelletjes te doen, clownsfilmpjes te bekijken,
naar een spannend verhaal te luisteren en nog
veel meer. Alle kinderen en clowns kiezen
bovendien hun Eigen Plek in Neuzenroode.
Dit is een plek die ze inrichten zoals zij dat
willen en waar ze iets van zichzelf laten zien,
met teksten, foto’s en filmpjes. Andere kinde-
ren en clowns kunnen berichtjes achterlaten
op de Eigen Plek. Inmiddels heeft Neuzen-
roode.nl al ruim 1900 aangemelde kinderen.
Redouan (negen jaar) zegt over Neuzenroode.
nl, nadat hij voor het eerst met Cliniclown Peer
heeft gechat: “Ik wist niet dat dit kon…. Dit
is echt superleuk! Ga ik vaker doen.” Hugo,
tien jaar oud, vindt de site er leuk uitzien: “En
ik vind het leuk om dingen te doen, spelletjes
te spelen en clownsfilmpjes te bekijken.” Op
www.neuzenroode.nl kunnen gasten een (be-
perkt) kijkje nemen om een indruk te krijgen.
Kinderen kunnen zich daar ook aanmelden.
Ook op www.cliniclowns.nl is meer informa-
tie te vinden.
(Advertorial)
Diakonessenhuis meet mening patiënt
De maatschappen chirurgie en orthopedie van
het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn zijn
deze week gestart met een pilot waarin het
patiënten mogelijk wordt gemaakt de eigen
arts te beoordelen via de Quick Scan zuil.
De zuil staat sinds begin 2008 in de centrale
hal van het ziekenhuis. Patiënten kunnen er
via een ‘touch-screen’ na hun bezoek aan de
polikliniek of na een opname laten weten wat
zij van het ziekenhuis vinden. Het invullen van
de vragen is binnen een minuut gebeurd. Tot
nu toe werd alleen op afdelingsniveau geme-
ten. Patiënten konden hun oordeel geven over
een polikliniek of verpleegafdeling. Nieuw is
dat sinds vorige week de specialist persoonlijk
een beoordeling krijgt. De gegevens die via de
zuil binnenkomen worden aan de specialisten
teruggekoppeld. Zodat zij precies weten wat
patiënten van hen vinden. Bij matige beoorde-
ling worden verbeteracties ondernomen.
Orthopeed Pijnenburg (links) en chirurg Van Dalen bij de Quick Scan zuil.
De allernieuwste Ysio van Siemens is in Delfzijl in gebruik.
18
Nummer 16
1 oktober 2008
WWW. DE R MI CI S . NL
DERMATOLOGISCH MEDISCH CENTRUM
www.oogziekenhuiszonnestraal.nl
Oogziekenhuis Zonnestraal ontving als eerste zelfstandige
kliniek in de verzekerde zorg het ZKN-keurmerk.
Oogziekenhuis Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17, 1213 RH Hilversum, T 088-8 77 77 77, F 088-8 77 77 00, E info@oogziekenhuiszonnestraal.nl
Dermicis heeft als missie:
Het bieden van professionele hoogwaardige
dermatologische diagnostiek en behandelingen
door hooggekwalificeerde dermatologen met de
modernste technieken en apparatuur.
In 2008 is de eerste vestiging in Haarlem ge-
opend. Een vestiging in Lelystad volgt spoedig.
Voor deze vestiging en toekomstige uitbreiding
is Dermicis op zoek naar dermatologen die hun
deskundigheid combineren met gedrevenheid
en ondernemersgevoel.
Als u vrijblijvend wilt informeren naar de moge-
lijkheden om uw eigen Dermicis vestiging op te
starten kunt u contact opnemen met
dr. R.C. Beljaards
Mediparc neemt u veel werk en financiële zorg uit
handen. Op zeer professionele en ervaren wijze.
Kijk voor meer informatie op www.mediparc.nl.
Vanzelfsprekend staat Mediparc u graag geheel
vrijblijvend te woord. Uw contactpersoon is
Cees Kreuning tel. (035) 64 22 111.
ICT-oplossingen voor (medisch) specialisten
Oogziekenhuis Zonnestraal zoekt:
ondernemende, deskundige oogartsen
Oogziekenhuis Zonnestraal is een zelfstandig oogziekenhuis met vestigingen in Hilversum,
Doetinchem en Lelystad. In het najaar volgt Bilthoven. Oogziekenhuis Zonnestraal levert hoog-
waardige oogheelkundige zorg in een gecertificeerde kwaliteitsomgeving waarin innovatie
en kwaliteit zijn gewaarborgd in een allesomvattend kwaliteitssysteem. De patiëntgerichte
service is hierbij onderscheidend.
Voor de huidige en toekomstige vestigingen is Oogziekenhuis Zonnestraal op zoek naar onder-
nemende, deskundige oogartsen die innovatie, kennis, kunde en kwaliteit eveneens hoog in
het vaandel hebben staan. In loondienst, op franchisebasis of als aandeelhouder.
Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden om met Oogziekenhuis Zonnestraal uw eigen
vestiging op de starten. Uw contactpersoon is P.M. de Koning, telefoon 08 88 77 77 77.
Professionaliteit komt van twee kanten
Mediparc B.V. staat al bijna 30 jaar voor ICT, planning en
facturatie. Essentiële zaken die u het liefst uitbesteedt.
Zodat u uw handen vrij hebt voor de zorg waar het écht
om draait. En u verzekerd bent van financiële continuïteit.
Mediparc B.V.
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos N2
1213 RH Hilversum
Correspondentieadres:
Postbus 3,
1230 AA Loosdrecht
T (035) 64 22 111
F (035) 62 39 284
E info@mediparc.nl
I www.mediparc.nl
Wat biedt Mediparc u?
Medische software ter ondersteuning
van het zorgproces
Systeemadvies en netwerkbeheer
Financiële continuïteit middels factoring
en incasso
Dermicis zoekt:
dermatologen met ondernemersbloed
Dermicis is een jong, zelfstandig behandel-
centrum op het gebied van dermatologie,
huidkanker en flebologie.
Dermicis Holding B.V.
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
T 08 88 77 77 99
F 08 88 77 77 98
E info@dermicis.nl
19 Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Skills Meducation heeft een
uitgebreid assortiment aan
medische leermiddelen, hierdoor
is het voor iedereen mogelijk om
te trainen. Van verpleegkundige
tot arts, van afdeling tot skillslab.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
Skills Meducation B.V.,
tel. 035 646 12 00
of info@skills-meducation.nl
Arendstraat 15, Postbus 1555, 1200 BN Hilversum T: 035 646 12 00 F: 035 646 12 09 info@skills-meducation.nl
BIG TRAINING
Denk jij na over de kwaliteit van training?
Kies je voor kwaliteit dan kies je voor Skills Meducation
20
Kliniek
Nummer 16
1 oktober 2008
Scheper Ziekenhuis is Topzorg-ziekenhuis
Renée Merkx verlaat per 1 oktober 2008 het
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda. Zij
was zes jaar lang werkzaam als hoofd com-
municatie en marketing binnen dit ziekenhuis
en heeft in die periode veel bijgedragen aan
de ontwikkeling van de ziekenhuiscommuni-
catie. Binnen het ziekenhuis, binnen het team,
maar ook daarbuiten (zowel in het netwerk van
communicatieprofessionals van ziekenhuizen
als in de regionale informatievoorziening).
Als voorbeeld daarvan is er de jaarlijkse GHZ
wijzer: daarin stellen alle specialismen zich
aan de regionale bevolking voor. Deze infor-
matiekrant wordt in een oplage van 300.000
stuks verspreid. Renée Merkx wordt directeur
strategische communicatie en marketing bij
de Universiteit Leiden. Aan de ene kant ver-
vult dat de Raad van Bestuur van het GHZ met
trots: “klaarblijkelijk hebben wij hele goede
mensen.” Maar haar kennis en kunde alsmede
haar enthousiasme zullen in de toekomst ook
node worden gemist.
De stap om het ziekenhuis te gaan verlaten
heeft Renée niet zomaar genomen. “Ik verlaat
het ziekenhuis met hele warme gevoelens. Ik
ben heel blij dat ik van ons bestuur de ruimte
heb gekregen om een goede invulling aan de
communicatie en de marketing van het zieken-
huis te geven. Als ziekenhuis bieden wij een
complexe en boeiende vorm van dienstver-
lening aan: een goede communicatie is daar
een wezenlijk onderdeel van. We hebben dat
nu echt op orde. We zijn op heel veel manie-
ren zichtbaar en bieden daarmee transparantie
naar de markt over wat we doen. Dat vinden
wij heel belangrijk.” Na zes jaar was het ook
wel een moment om na te denken over haar
toekomst: zij wil graag haar horizon verbre-
den. Ook de universitaire wereld biedt natuur-
lijk veel uitdagingen en daar heeft ze veel zin
in.
Patiëntencommunicatie
Voor haar werkkring bij het GHZ heeft Renée
internationaal ervaring opgedaan bij de Hol-
landsche Beton Groep. Ook heeft ze gewerkt
bij KPMG. Vanuit die ervaringen heeft ze de
specifieke kenmerken van communicatie in
de ziekenhuiswereld goed kunnen bepalen.
De algemene aspecten van communicatie zijn
overal vergelijkbaar. “Het gaat om het zenden
van een boodschap van A naar B op zodanige
wijze dat B het begrijpt. Belangrijk in alle
gevallen is dat de informatiebehoefte van B
daarbij het uitgangspunt vormt: communi-
catie moet vraaggestuurd zijn. In de zieken-
huiswereld is er echter sprake van een extra
dimensie: je moet je nog veel meer dan anders
in de positie van de ontvangende persoon, de
patiënt, kunnen verplaatsen. Het is veel las-
tiger te bepalen wat er nou echt in het hoofd
om van die patiënt om gaat.” Ze is ervan over-
tuigd dat informatie over de eigen medische
situatie op mensen veel meer impact heeft en
dat mensen daar op een hele andere manier
mee omgaan dan wanneer het bijvoorbeeld
zakelijke informatie betreft. Ook kan de witte
jas van de dokter op mensen erg intimiderend
werken. Het zit hem daarbij zowel in de sym-
boolfunctie van die jas als de wijze waarop de
personen in die jas zich naar de patiënt opstel-
len. “De communicatievaardigheden van veel
specialisten zijn de afgelopen jaren overigens
erg verbeterd. Wij hebben bijvoorbeeld met
elkaar een heel traject doorlopen waarbij de
communicatie van artsen en patiënten werd
gefilmd op video en met elkaar besproken. Dat
was soms erg confronterend, maar velen heb-
ben daar hun voordeel mee gedaan. Als com-
municatieafdeling hebben wij een belangrijke
taak in het ondersteunen en faciliteren van de
persoonlijke communicatie met patiënten. In
ons ziekenhuis is iedereen daarvan doordron-
gen.”
Communicatie van ziekenhuizen
Hoewel haar inzicht in de situatie van alle zie-
kenhuizen natuurlijk niet volledig is, vallen er
wel een aantal zaken op. Het niveau op het ge-
bied van communicatie is tussen de ziekenhui-
zen enorm verschillend. In ruwweg 25 procent
van de gevallen wordt communicatie echt als
wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering
gezien. Je merkt dat aan het feit dat er afdelin-
gen voor zijn ingericht, waaraan tegenwoordig
ook vaak de marketing functie is toegevoegd.
In 50 procent van de gevallen gaat het redelijk
en er is ook nog een groep waar communicatie
niet veel meer betekenis heeft dan het maken
van foldertjes. Het belang van communicatie
voor ziekenhuizen neemt echter enorm toe.
Het gaat de zorgconsument natuurlijk primair
om te weten waar goede zorg geleverd wordt.
Maar hoe weet hij dat? Als ziekenhuis moet je
niet alleen goed zijn, je moet het ook vertellen.
Mensen gaan steeds meer zelfstandig zoeken
naar waar de beste zorg verkregen kan worden
en maken in toenemende mate gebruik van het
internet. Het gaat dan om de websites van de
ziekenhuizen, maar vooral om vergelijkings-
sites zoals Independer. Ook de lijstjes van
bijvoorbeeld Elsevier en het AD hebben grote
impact. “Mede omdat wij als GHZ veel inves-
teren in adequate communicatie naar buiten
merken wij dat ons marktaandeel groeit. Men-
sen weten ons steeds gemakkelijker te vinden
en ze weten ook bij wie ze moeten zijn en
waarom. De specialisten worden daar overi-
gens ook enthousiast van en ze zijn blij dat
ze goed bekend staan. Ziekenhuizen die hier
onvoldoende werk van maken gaan daarmee
toch gedeeltelijk de boot missen en dat zal in-
vloed hebben op hun resultaten.”
Huidige ontwikkelingen
Vele ziekenhuizen staan momenteel onder
grote financiële druk. Al gauw worden de
bezuinigingspijlen dan gericht op stafafdelin-
gen, zoals communicatie. Renée vindt dat een
slechte ontwikkeling. In haar ogen kenmerken
goede bestuurders zich door anticyclisch te
GHZ neemt afscheid
van bevlogen commu-
nicatieprofessional
Het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft van
zorgverzekeraar Menzis het Topzorg-label
gekregen voor de behandelingen die in dit zie-
kenhuis geboden worden op het terrein van
borstkanker, meniscus, spataderen en lies-
breuk.
Menzis is van mening, dat patiënten voor deze
behandelingen in het Scheper Ziekenhuis be-
ter en sneller geholpen worden dan in andere
noordelijke ziekenhuizen. Begin juni zijn
alle ziekenhuizen door Menzis benaderd met
de vraag te laten weten wat zij kunnen bie-
den waar het gaat om behandelingen op een
vijftal terreinen: borstkanker, meniscus, spat-
aderen, liesbreuk en staar. Voor vier van deze
vijf behandelingen heeft Menzis vervolgens
het Topzorg-label aan het Scheper Ziekenhuis
toegekend. Met de instelling van het Topzorg-
predikaat wil Menzis ziekenhuizen meer in-
zicht te laten geven in de kwaliteit van hun
behandelingen. Ook andere zorgverzekeraars
hebben inmiddels dergelijk beleid in gang ge-
zet of gaan dit binnenkort doen.
Ziekenhuisbacteriën, waaronder MRSA (Meti-
cilline Resistente Staphylococcus Aureus) en
Clostridium, zijn een ware plaag voor zieken-
huizen en andere zorginstellingen. Naast
menselijk leed veroorzaken deze bacteriën
ook materiële en financiële schade. Bij een
MRSA-uitbraak en vervolgens de traditionele
bestrijding ervan komt het voor dat een zieken-
huisafdeling moet worden gesloten of een
verpleegafdeling moet worden ontruimd, en in
het ontsmettingsproces de inventaris (deels)
moet worden vernietigd. Alpheios heeft een
nieuwe desinfectiemethode ontwikkeld in de
strijd tegen ziekenhuisbacteriën. Deze metho-
de is binnen een pilot getest in het Bronovo
ziekenhuis in Den Haag.
Deze nieuwe methode is eenvoudig en snel,
waardoor er volgens Alpheios enorme kosten-
besparingen gerealiseerd worden voor zorg-
instellingen. Uitgangspunt van deze geavan-
ceerde desinfectiemethode is het vernevelen
van waterstofperoxide. Vooralsnog is dit vol-
gens Alpheios de eerste en enige methode op
basis van verneveling in Nederland die door
het College van toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb) is gevali-
deerd en goedgekeurd voor toepassing binnen
de gezondheidszorg. Belangrijk voordeel is
dat besmette ruimtes niet geheel leeggeruimd
en nagespoeld hoeven te worden. Ze zijn bin-
nen enkele uren vrij van MRSA en andere
micro-organismen, en direct gebruiksklaar.
De methode is ontwikkeld door Alpheios in
samenwerking met internationaal gerenom-
meerde wetenschappers en het onderzoeksin-
stituut Sohit (Wageningen).
Binnen enkele uren een MRSA-besmette
ruimte desinfecteren
Steeds meer ziekenhuizen gaan zich in het
kader van patiëntveiligheid actief bezig hou-
den met de bestaande cultuur van samen-
werking binnen en tussen de afdelingen.
Gebaseerd op ervaringen uit de luchtvaart
en de petrochemische industrie blijkt team
resource management (TRM) een geschikt
middel voor deze verandering. Of zoals mi-
nister Klink in antwoord op kamervragen van
de VVD onlangs liet weten: “Ziekenhuizen
zullen moeten investeren in het creëren van
een cultuur die gericht is op veiligheid, leren
van fouten en betere samenwerking en com-
municatie. TRM kan hieraan bijdragen.”
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, winnaar
van de Veiligheidsmanagementprijs 2007,
is één van de ziekenhuizen die actief aan de
slag is gegaan met TRM. Op de OK heeft
TRM Zorg BV recent een TRM audit gehou-
den als nulmeting voor de implementatie van
TRM. Clustermanager Leonard van den Pol
hierover: “Wij vinden dat TRM een bijdrage
levert aan de noodzakelijke veranderingen.
We zijn positief over de samenwerking op
dit vlak met TRM Zorg BV.”
TRM Zorg BV is een bedrijf dat is gebouwd
op de expertise vanuit de (militaire) lucht-
vaart en de zorg zelf. Naast de trainingen in
team resource management verzorgt TRM
Zorg BV ook de borging hiervan op de af-
deling, een TRM audit en hieraan gerelateer-
de diensten. Directeur Matthieu Nas: “Wij
geloven in het combineren van ervaringen uit
de luchtvaart met ervaringen uit de zorg. In
ons hele bedrijf, van directie tot trainers, zie
je die combinatie terug. Geen boekenwijs-
heid, maar eigen ervaring” .
Team Resource Management: van samen
werken naar samenwerking
(Advertorial)
Leonard van den Pol (ZGV) ontvangt het rapport met de TRM audit uit handen van de directie van TRM Zorg BV.
Renée Merkx
21
Kliniek
Nummer 16
1 oktober 2008
Het Diaconessenhuis Meppel maakt als eer-
ste ziekenhuis in Nederland gebruik van het
zogenoemde tillift systeem in combinatie met
een speciale mat. Deze tillift wordt gebruikt
in het mortuarium van het ziekenhuis om de
overledene na de verzorging op een respect-
volle manier in de kist te leggen.
Het tillift systeem is specifiek bedoeld voor
mensen die zijn overleden. Het wordt gebruikt
in het mortuarium van het Diaconessenhuis,
waar 24 uur per dag medewerkers beschikbaar
zijn voor mortuariumdienst. Mensen die in het
ziekenhuis overlijden, worden daar verzorgd.
Het tillift systeem bestaat uit een lift en een
speciale mat. De overledene wordt verzorgd
en daarna op een mat gelegd. Om de over-
ledene in de kist te leggen, wordt de mat aan
de tillift bevestigd. Het lichaam wordt dan
door middel van de lift in de kist gelegd. In
het midden van de mat zit een rits, die een-
voudig open gemaakt kan worden, zodat de
mat gemakkelijk uit de kist kan worden ver-
wijderd. Het tillift systeem is afgeleid van het
Arjo systeem. Dit wordt in veel ziekenhuizen
gebruikt om een patiënt over te tillen, bijvoor-
beeld van bed naar badkamer, of van rolstoel
naar bed. De fabrikant van Arjo vroeg het
mortuarium een pilot te draaien voor de tillift.
Theo van Dieren, hoofd van het mortuarium,
is erg blij met het systeem: “Vroeger waren er
drie of vier medewerkers nodig om een over-
ledene te kunnen tillen, nu kan één persoon de
lift bedienen. De tillift is ook geschikt voor
zware mensen. Er is nu geen fysieke belas-
ting, dus rugklachten behoren tot het verleden.
Echter, het belangrijkste vinden we dat we de
overledene piëteitsvol kunnen behandelen. De
kwaliteit van zorg vinden we erg belangrijk,
ook wanneer de patiënt is overleden.”
Tillift verbetert behandeling overledenen
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en AkzoNobel Chlor-Alkali in Amersfoort gingen begin september een
alliantie aan. Het doel is het uitwisselen van kennis en deskundigheid op het gebied van veiligheid tussen orga-
nisaties uit verschillende branches. Beide organisaties hopen daarmee een (nog) veiligere cultuur te creëren.
Er zullen onder andere werkbezoeken worden afgelegd om in elkaars organisatie een kijkje te nemen en mensen
bewust te maken van veiligheid. Het ziekenhuis wil vooral van chemisch concern AkzoNobel leren hoe veiligheid
verankerd kan worden in de organisatie. De alliantie is voor onbepaalde tijd. Op de foto Jan Voorburg, lid Raad
van Bestuur van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk (midden) en Henri Lopes Cardozo, QHSE Manager van
AkzoNobel Chlor-Alkali in Amersfoort (links), feliciteren elkaar met de bereikte alliantie om van elkaar te leren
op het gebied van veiligheid.
Bondgenootschap AkzoNobel en St Jansdal
In oktober, nationale borstkankermaand, lan-
ceert zorgverzekeraar CZ een nieuwe cam-
pagne voor mensen met borstkanker. CZ
informeert op die manier haar verzekerden
over de diensten die zij biedt voor borstkan-
kerpatiënten.
Als zorgverzekeraar realiseert CZ zich dat
verzekerden die met borstkanker worden
geconfronteerd met veel vragen zitten. Niet
alle vragen kunnen door de behandelende
specialist worden beantwoord. Daarom heeft
CZ een speciale site ontwikkeld, cz.nl/borst-
kanker, waar men terecht kan voor vragen,
advies en andere diensten met betrekking tot
borstkanker.
CZ Zorgservice
De medewerkers van CZ Zorgservice wijzen
mensen graag de weg. CZ Zorgservice kan
patiënten helpen bij onder meer wachtlijst-
bemiddeling. Wordt men door de huisarts
doorverwezen naar een chirurg voor een eer-
ste onderzoek, dan kan het zijn dat men lang
moet wachten. Tijd die kostbaar is. CZ denkt
mee en bemiddelt daar waar mogelijk voor
een snellere doorlooptijd naar een ander zie-
kenhuis.
E-deskundigen
Ook kan per e-mail contact gezocht wor-
den met verschillende e-deskundigen die
antwoord kunnen geven op vragen met be-
trekking tot borstkanker. Zo zijn een mam-
macare- en oncologieverpleegkundige, een
bewegingsarts op het gebied van oncolgie en
een diëtiste beschikbaar. Binnen twee werk-
dagen krijgt men een reactie op een vraag.
Het Borstkankerboek
CZ-verzekerden bij wie onlangs borstkanker
is vastgesteld, kunnen gratis het borstkan-
kerboek bestellen via cz.nl/borstkanker. Dit
boek geeft antwoord op veel vragen die deze
aangrijpende ziekte oproept.
Kijk voor nog meer diensten en informatie
op cz.nl/borstkanker.
CZ Zorg kan altijd beter
CZ lanceert borstkankercampagne
(Advertorial)
Hoofd van het mortuarium Theo van Dieren en collega Frieda Smit demonstreren de tillift (foto Daan Prest).
Patientjes Ruwaard van Putten Ziekenhuis blij
met CliniClowns Speelkoffer
De CliniClowns Speelkoffer werd op 24 sep-
tember onthuld in het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis in Spijkenisse. Bij deze speciale
onthulling waren kinderen en hun ouders aan-
wezig, die met regelmaat in het ziekenhuis
komen. Ook de CliniClowns Zussie en Soesa
waren van de partij. De Speelkoffer biedt af-
leiding en plezier aan kinderen met een ziekte
en/of handicap, op momenten dat de Clini-
Clowns niet in het ziekenhuis aanwezig zijn.
Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis is het
enige ziekenhuis in de regio met een Speel-
koffer.
De aanwezige kinderen konden direct de
nieuwe speelkoffer ontdekken en beleven. In
de Speelkoffer, met een afmeting van 1.60 bij
een meter, is van alles te doen. Zo is er onder
andere een interactieve lachspiegel met vele
innovatieve snufjes, een clownsorkest, dat
door het spelen op een orgeltje gaat draaien,
een spannend evenwichtspel en kunnen kin-
deren filmpjes bekijken. In de lachspiegel zit
bovendien een camera waarmee kinderen een
foto van zichzelf kunnen maken en per mail
kunnen versturen naar huis of naar vriendjes
en vriendinnetjes. Per jaar bezoeken honder-
den kinderen in de leeftijd van nul tot en met
zestien jaar de polikliniek en de afdeling kin-
dergeneeskunde van het Ruwaard van Putten
Ziekenhuis. De Speelkoffer heeft een promi-
nente plaats op de kinderafdeling gekregen,
zodat alle patiënten er gebruik van kunnen
maken.
De chirurgen van het Medisch Centrum Alk-
maar (MCA) en Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
in Beverwijk zijn een regiodienst gestart. Dit
betekent dat de patiënt nu ook in acute geval-
len behandeld wordt door een gespecialiseerd
chirurg. Bovendien komen de chirurgen naar
het ziekenhuis toe waar de patiënt ligt.
De chirurgen uit beide ziekenhuizen zijn door
de regiodienst flexibel inzetbaar en daar aan-
wezig waar hun expertise gewenst is, 24 uur
per dag, zeven dagen per week. De patiënt
ontvangt zo nog betere zorg én de menskracht
uit de maatschap wordt beter benut. De chirur-
gen, die zijn verenigd in de nieuw gevormde
chirurgenmaatschap Chirurgen Noordwest.
nl, werken al nauw samen bij operaties die
op afspraak worden uitgevoerd. Dankzij de
regiodienst krijgen patiënten met een acute
aandoening ook de meest gespecialiseerde
chirurg voor de behandeling.
Regiodienst chirurgen Alkmaar en Beverwijk
kunnen denken. Als je een goede dienstver-
lening hebt die te weinig oplevert moet je de
markt ontwikkelen. Dat vraagt juist om een
actieve communicatie en marketing. Zoals al-
tijd vraagt dat van de betreffende bestuurders
veel moed. Ook de persoonlijke aanpak, en
dan vooral die in de communicatie, wordt een
steeds belangrijker element in de service van
een ziekenhuis. Het is bekend dat in het over-
grote deel van de klachten van patiënten com-
municatie een onderdeel is, en in 30 procent
van de klachten gaat zelfs primair om commu-
nicatie. Daar is in de toekomst voor mensen in
ons vak binnen ziekenhuizen nog veel te doen.
“Maar er is veel te winnen en dat maakt het
een prachtig beroep.”
De belangstelling voor de Speelkoffer is groot.
22
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Dat kan !
Laat u informeren over alle moge-
lijkheden die wij u kunnen bieden.
Maak een afspraak met één van
onze medewerkers. Dit gesprek
is geheel gratis en verplicht u tot
niets.
Bij diëten en andere
vormen van lijnen wordt
alleen de inhoud van de
vetcel verbrand. De vetcel
zelf blijft bestaan. Deze zal
als u stopt met het lijnen
steeds sneller en steeds
méér worden gevuld.
Hierdoor gaat het effect
al snel verloren en is alle
moeite voor niets geweest.
Bodyl i ne Cl i ni c
Kattegat 6d
3446 CL Woerden
tel: 0348-409199
info@finessebodylineclinic.nl
www.finessebodylineclinic.nl
Klinisch bewezen
Uit wetenschappelijk on-
derzoek is bewezen dat de
methode effectief en veilig
is. Dit blijkt ook uit het rap-
port van de Inspectie voor
de Volksgezondheid.
Na de behandeling kunt u
onmiddellijk uw dagelijkse
werkzaamheden hervatten.
Er is geen herstelperiode.
Er zijn geen neveneffecten.
Er zijn geen onderhoudsbe-
handelingen nodig.
Mooi zonder snijden
Unieke methode
De UltraShape maakt gebruik
van ultrageluid waardoor de
wand van de vetcellen uiteen-
valt. U kunt het vergelijken
met de niersteenvergruizer.
De inhoud van de vetcel, de
triglyceriden, komen hierbij
vrij. Deze triglyceriden wor-
den vervolgens via het lymfe-
en vaatstelsel naar de lever
vervoerd. In de lever worden
deze triglyceriden verwerkt
en uitgescheiden.
De behandeling is pijnloos
Voor Na 3 behandelingen
Voor Na 2 behandelingen
De BodyWave
De luxe van sporten, afslanken en brui-
nen in slechts 10 minuten per sessie.
De BodyWave is een unieke combinatie
van oscillator en zonnebank in één.
Er zijn verschillende programma’s voor
spierversteviging, vetverbranding,
lymfedrainage en bruinen.
Een alternatief is liposuctie
waarbij vetweefsel ope-
ratief wordt verwijderd.
Hierbij worden echter ook
andere structuren zoals
bloedvaten en zenuwen
beschadigd. Dit soort ope-
raties kennen bepaalde ri-
sico’s en kunnen gevaarlijk
zijn voor uw gezondheid.
Maar nu is er de UltraShape. De Ultra
Shape is het enige apparaat waarbij is
aangetoond dat u op een veilige manier
de vetcellen kwijt raakt zonder operatie!
Na één enkele behandeling zult u een ge-
middelde vermindering van 2 centimeter
in de lichaamsomtrek kunnen meten.
Meestal geven 1 tot 3 behandelingen het
gewenste resultaat.
De behandeling wordt afgerond met een
gratis sessie in de BodyWave.
NIEUW
U
N
I
E
K


I
N

D
E

R
E
G
I
O

Voorgoed van uw vetcellen af
Uw lichaam maakt geen nieuwe vetcellen aan, dus weg = weg !
23
Patiëntenzorg
Nummer 16
1 oktober 2008
’t Lange Land Ziekenhuis peilt met muntjes de
mening van patiënten
’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer heeft
sinds begin september een nieuwe methode
voor het meten van de patiënttevredenheid:
het muntensysteem. Het principe is heel sim-
pel: groen is tevreden, rood is ontevreden.

Op alle poliklinieken hangt een poster met
daaronder de vraag van de maand. Er staat een
open pot met daarin groene en rode muntjes
en daarnaast staat een pot met een gleuf, waar-
in de muntjes moeten worden gestopt. Deze
pot in ondoorzichtig, zodat de patiënt niet kan
worden beïnvloed. De muntpotten worden
elke week geteld en de polikliniek wordt van
de uitslag op de hoogte gesteld.

Verbeterpunten
‘t Lange Land Ziekenhuis vindt het belangrijk
dat zijn klanten tevreden zijn over de kwali-
teit van de geleverde diensten. Daarom wordt
op verschillende manieren de tevredenheid
gemeten. Een keer per jaar wordt mensen
die de poliklinieken bezoeken gevraagd een
uitgebreid enquêteformulier in te vullen. Met
deze nieuwe muntjesmethode kan het hele
jaar door de patiënttevredenheid worden ge-
meten. Patiënten die worden opgenomen krij-
gen altijd een enquêteformulier. Ook vorig
jaar is er op de polikliniek een onderzoek naar
de patiënttevredenheid gehouden en scoorde
’t Lange Land Ziekenhuis een 7.7. Er kwamen
verbeterpunten uit voort en ’t Lange Land is
hiermee druk aan de slag gegaan. In het hele
ziekenhuis is een nieuwe bewegwijzering ge-
komen, zodat patiënten en bezoekers beter de
locatie kunnen vinden waar ze moeten zijn.
De poliklinieken zijn inmiddels voorzien van
tijdschriftenrekken met luxe tijdschriften en
het ziekenhuis is voorzien van nieuwe koffie-
automaten en gekoeld water voorzieningen.
Alle baliemedewerkers en polikliniek assis-
tenten hebben een cursus telefoontraining
gevolgd om klantgericht te kunnen werken.
Avondspreekuur Orthopedie Diaconessenhuis
Het Diaconessenhuis Meppel is op 11 septem-
ber gestart met een avondspreekuur voor
Orthopedie. Vanaf nu kunnen patiënten hier
elke donderdagavond tussen 17.00 en 20.00
uur terecht. Bij bewezen succes zullen ook
andere specialismen dit voorbeeld volgen.
Het avondspreekuur biedt veel voordelen
voor patiënten. Ze hoeven niet apart vrij te
nemen voor een afspraak in het ziekenhuis
en ook een oppas hoeft vaak niet geregeld te
worden. Ook voor oudere patiënten is het een
uitkomst. Vaak worden zij door familie gehol-
pen bij een bezoek aan het ziekenhuis en dat
is vaak makkelijker te regelen in de avond-
uren. De poli Orthopedie bijt het spits af met
het avondspreekuur. Het doel is enerzijds om
de wachttijden voor de polikliniek terug te
brengen, anderzijds vindt orthopeed Jan van
Haastrecht het belangrijk om een extra service
voor de patiënt te bieden. “In de zakelijke en
persoonlijke dienstverlening zijn afspraken
’s avonds eigenlijk al niet meer weg te den-
ken. Waarom zouden wij als zorgverleners
dan achterblijven?”
Tevreden patiënten gooien een groene munt in de pot, ontevreden mensen pakken een rode munt.
Actie De Regenboog voor Scheper Ziekenhuis
Kinderen van basisschool De Regenboog in Emmen hebben voor de zomervakantie een actie gehouden voor de
aanschaf van een laptop voor de kinderafdeling van het Scheper Ziekenhuis in hun woonplaats. Met deze laptop
kunnen kinderen die wat langer in het ziekenhuis liggen contact maken met hun klasgenoten of het thuisfront.
De kinderen van De Regenboog deden karweitjes en de opbrengst daarvan stopten zij in een eigengemaakte
spaarpot. De actie heeft een bedrag opgeleverd van 983,34 euro. Dit bedrag is symbolisch overhandigd aan het
Scheper Ziekenhuis.
Vakgroep cardiologie op sterkte
Verdere verbetering van de patiënttevreden-
heid, korte wachttijden en korte doorloop-
tijden zijn de kerndoelen die de vakgroep car-
diologie van het Streekziekenhuis Koningin
Beatrix in Winterswijk nastreeft. “En met de
komst van de vierde cardioloog begin septem-
ber, kunnen we dit nog voortvarender oppak-
ken,” aldus mevrouw Kleijne, cardioloog.
“De zorg voor onze patiënten, daar draait het
om. We proberen die zo optimaal mogelijk te
organiseren. Al vóór de eerste afspraak bij de
cardioloog heeft de patiënt, indien nodig, al
een aantal onderzoeken gehad. Deze onder-
zoeken worden zoveel mogelijk op dezelfde
dag en aansluitend gepland. Als de patiënt dan
op het spreekuur komt, kan de cardioloog al
een voorlopige diagnose stellen. Daarnaast
maken de cardiologen samen met de huisartsen
werkafspraken over onder andere hartfalen,
zodat de zorg en voorlichting voor patiënten
met hartfalen op dezelfde manier en volgens
dezelfde richtlijnen wordt verleend.” Kleijne
vervolgt: “In het SKB bieden we alle cardiale
zorg, behalve hartoperaties en dotterbehande-
lingen. Die worden in het Medisch Spectrum
Twente in Enschede verricht. Patiënten komen
echter na deze behandelingen zo snel moge-
lijk terug in het SKB, waar ze alle zorg krijgen
die ze nodig hebben.”
De cardiologen Van der Lee, Sybring, Nienhuis en Kleijne.
Snelle diagnose
voorkomt longschade
Meer dan de helft van de ondervraagde patiën-
ten met primaire ciliaire dyskinesie (PCD), een
aandoening aan de trilharen, is niet tevreden
over de behandeling van hun ziekte. Zij vinden
dat de diagnose sneller had moeten worden
gesteld en dat ze eerder de juiste medicatie
hadden moeten krijgen. Dat blijkt uit een rap-
port van de Universiteit Utrecht in opdracht
van de PCD-belangengroep. De Utrechtse
onder zoekers pleiten voor een behandelricht-
lijn voor de ziekte zodat longschade vroeg-
tijdig wordt beperkt.
Primaire ciliaire dyskinesie is een aangeboren
aandoening waarbij de trilharen in onder ande-
re de luchtwegen, niet of afwijkend bewegen.
Dit uit zich in steeds terugkerende ontstekin-
gen van de bijholten, chronische luchtwegin-
fecties en uitgezakte longtakjes. Naar schat-
ting heeft ongeveer een op de 20.000 mensen
PCD. Uit een inventarisatie van UPPER van
de Universiteit Utrecht blijkt dat tweederde
van de ondervraagde patiënten matig tot heel
sterk beperkt is in het dagelijks functioneren
door PCD.
Te laat behandeld
Uit het rapport blijkt tevens dat de gemiddel-
de leeftijd waarop de diagnose gesteld wordt
dertien jaar is, ondanks de klachten op jonge
leeftijd. Dit is erg laat, omdat het kind op
deze leeftijd al longbeschadiging kan hebben
opgelopen als het niet de juiste behandeling
heeft gehad. Ook blijkt dat bij tweederde van
de patiënten geen kweekjes van het slijm uit
de longen wordt gemaakt. Dit is nodig om de
juiste antibiotica voor te schrijven. Bij PCD
wordt structureel gebruik van antibiotica aan-
bevolen om infecties te voorkomen. De resul-
taten staan in het rapport Primaire Ciliaire
Dyskinesie Inventarisatie van de behandeling
bij mensen met PCD, dat vorige week is ver-
scheen.
Duidelijke richtlijn
Er is nauwelijks geneesmiddelonderzoek ge-
daan bij mensen met PCD en vanuit behan-
delaren is er weinig aandacht voor de aan-
doening. Bovendien is de kans dat een arts in
aanraking komt met iemand met PCD is niet
erg groot. Dit staat het stellen van de diagnose
en het inzetten van de juiste behandeling en
begeleiding van mensen met PCD in de weg.
De Utrechtse onderzoekers pleiten dan ook
voor een duidelijke richtlijn voor de diagnose
en behandeling van PCD. Meer aandacht voor
deze ziekte moet er voor zorgen dat artsen op
tijd en adequaat kunnen ingrijpen.
24
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
MARNESTRAAT 5, DEN HAAG
landelijk wonen en toch binnen de randstad
Nootdorp
Dor psplein 7
2631 CX Nootdorp
Te l. 015-3109094
aagprijs € 715.900,= Vr .k.k.
Deze nagenoeg vrijstaande villa, beschikt over een grote zonnige tuin met veel privacy, grote voortuin met parkeren op eigen
terrein, badkamer plus 2 slaapkamers op de begane grond, 2 slaapkamers plus gastenbadkamer op de 1e verdieping,
inpandige garage. Woonoppervlakte 205 m2. Kavelgrootte 453 m2.
OPEN HUIS: 04-10 en 11-10 van 12.00 tot 15.00 uur
Ervaar de ervaring
in bouwmanagement en huisvestingsadvies
Neem contact op met:
Oostelbos Van den Berg b.v.
Reeuwijkse Poort 103
T. 0182 - 621 900
F. 0182 - 621 919
www.oostelbosvandenberg.nl · info(oostelbosvandenberg.nl
Oostelbos Van den Berg b.v.
is o.a. gespecialiseerd in:
· Bouwmanagement
· Procesmanagement
· Facility Management
· Onze projectmanagers en adviseurs komen uit de wereld van het ziekenhuis
· Sterk vertegenwoordigd in de gezondheidszorg
25
Nieuwbouw
Nummer 16
1 oktober 2008
Meer dan 550 bezoekers namen zaterdag
13 september deel aan de patiëntendag ‘Toe-
komst met én na kanker’ in VUmc. Doel van
deze dag was het informeren van de deel-
nemers over de recente ontwikkelingen op
het gebied van behandeling en onderzoek en
hen een overzicht te bieden van de aanvul-
lende diensten die VUmc biedt op het gebied
van welzijn, life-style en kwaliteit van leven. Tij-
dens de patiëntendag werd het nieuwe infor-
matiecentrum over kanker officieel geopend.
VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc
CCA) organiseerde een dag voor (ex)kanker-
patiënten en hun naasten. Artsen en andere
medewerkers verzorgden lezingen, rondlei-
dingen en een workshop ‘spirituele autobio-
grafie’. Een uitgebreide informatiemarkt was
onder deel van de patiëntendag. Deze ‘Road-
show Toekomst na Kanker’, georganiseerd
in samen werking met het Integraal Kanker-
centrum Amsterdam en de verenigingen voor
kankerpatiënten, is een rondreizende infor-
matiemarkt die verschillende ziekenhuizen
in Noord-Holland en Flevoland aandoet. De
markt biedt op een originele, positieve en
veelzijdige manier informatie aan iedereen die
direct, of indirect met kanker te maken heeft.
Opening informatiecentrum
Actrice Mary-Lou van Steenis en prof. dr.
Winald Gerritsen, directeur VUmc CCA,
openden tijdens de eerste lezing het informa-
tiecentrum over kanker, een nieuwe service
in VUmc voor patiënten met kanker. Alle aan-
wezigen kregen via een film een impressie van
het kleinschalige centrum dat in de polikliniek
gevestigd is. In een huiskamersfeer kan ieder-
een terecht met vragen over kanker.
Bouw dialysecentrum bij Delfzicht van start
Heerhugowaard krijgt Diagnostisch Centrum
De officiële opening van het tijdelijke onder-
komen van het Diagnostisch Centrum Heer-
hugowaard heeft op 18 september plaats-
gevonden. Het DC is een initiatief van de
gemeente, het Medisch Centrum Alkmaar
(MCA) en huisartsenorganisatie HONK.

Huisartsen uit Heerhugowaard en hun patiën-
ten konden vanaf 1 augustus al bij het DC
terecht voor echografie, röntgenonderzoek
en bloedafname voor eerstelijns diagnostiek.
Sinds 23 september heeft ook de af deling
reumatologie van het MCA haar intrek in het
DC genomen, per 1 oktober gevolgd door
gynaecologie/verloskunde en op 1 november
de afdeling urologie. In het vierde kwartaal
van dit jaar starten ook interne geneeskunde,
longziekten en orthopedie hun spreekuren
in Heerhugowaard. In de aanloop naar een
definitief onderkomen in Heerhugowaard,
eind 2009, wordt de dienstverlening van het
DC verder uitgebreid. Niet alleen wat het aan-
bod betreft, maar ook het verzorgingsgebied
en de openingstijden. Uiteindelijk zal een
compleet scala aan diensten voor heel Noord-
Holland toegankelijk zijn.
Ruime en lichte patiëntenkamers, familie-
kamers met tv en internetverbinding en kamers
voor een gesprek met de arts. De kamers zijn
te vinden op de nieuwe verpleegafdelingen
van het Flevoziekenhuis in Almere. Het zijn de
eerste afdelingen in fase twee van de nieuw-
bouw van het Flevoziekenhuis die in gebruik
worden genomen. Later dit jaar volgen onder
meer nog vijf poliklinieken, twaalf kraam suites
en de spoedpost.
De nieuwe verpleegafdelingen bieden patiën-
ten en medewerkers meer comfort en privacy.
De patiëntenkamers zijn ruim en licht. Elke
afdeling heeft een familiekamer, met daarin
een bank of bed, leestafel, tv en internetaan-
sluiting. Familieleden en patiënten kunnen de
kamer gebruiken om rustig bij elkaar te zijn.
De afdelingen hebben ook een of meerdere
gesprekskamers. Hier kunnen artsen een ge-
sprek voeren met de patiënt en familie. Begin
dit jaar verhuisden al tien poliklinieken, het
laboratorium voor bloedafname en twee ver-
pleegafdelingen naar de nieuwbouw. Afge-
lopen zomer startte Radiotherapie AMC met
de eerste spreekuren op de polikliniek in de
nieuwbouw van het Flevoziekenhuis. De eer-
ste bestralingen staan gepland voor februari
2009. In oktober en november verhuizen op-
nieuw vijf poliklinieken, de verpleegafdeling
verloskunde (met twaalf kraamsuites) en de
spoedpost naar fase twee. Na de nodige reno-
vaties in het bestaande gebouw is het Flevo-
ziekenhuis eind 2009 meer dan verdubbeld in
vierkante meters en capaciteit. Het ziekenhuis
beschikt dan over 394 bedden.
V.l.n.r. mevrouw M.F Baijards (wethouder) en de heren Kedzierski (voorzitter van de Raad van Bestuur van het
MCA) en H.M.W. ter Heegde (burgemeester). De officiële opening werd verricht door onder andere wethouder
Baijards en burgemeester ter Heegde.
Een patiënte van de afdeling Orthopedie wordt verhuisd naar de nieuwe verpleegafdeling.
De bouw van het nieuwe dialysecentrum op
het terrein van ziekenhuis Delfzicht is woens-
dag 24 september officieel van start gegaan.
De eerste unit is symbolisch ‘neer gezet’ door
H. Warris, voorzitter van de Cliën tenraad van
het DCG en oud-inwoner van Delfzijl. Het
nieuwe centrum komt te staan vóór de voor-
malige polikliniektoegang. De eerste dialyse-
patiënten kunnen nog voor de jaarwisse ling
gebruik gaan maken van deze, voor Delfzijl,
nieuwe voorziening.
De plaatsing van het gehele casco nam nog
geen twee dagen in beslag. De leverancier van
het gebouw realiseerde de snelle bouw van
het nieuwe dialysecentrum door middel van
een speciale containerbouwtechniek. Bij deze
techniek worden de units en ook een aantal
noodzakelijke technische voorzieningen reeds
in de fabriek op maat gemaakt. In oktober en
november worden daarna de noodzakelijke
elektrische- en watervoorzieningen gereali-
seerd en wordt het gebouw verder ingericht.
Streven is het dialysecentrum begin december
in gebruik te nemen. De bouw van het dialyse-
centrum is een initiatief het Dialyse Centrum
Groningen (DCG) waarbij wordt samen-
gewerkt met de Ommelander Ziekenhuis
Groep, locatie Delfzicht en met de internisten
van deze locatie. De afgelopen jaren is er een
landelijke tendens om de dialysezorg dichter
bij de woonplaats van de patiënten te organi-
seren. Door de realisatie van dit nieuwe dia-
lysecentrum in Delfzijl kunnen patiënten uit
de regio Noord- en Noordoost-Groningen in
de toekomst vlakbij ‘huis’ dialysezorg onder-
gaan. Deze verkorting van de reistijd is voor
deze patiënten kwaliteitswinst.
Flevoziekenhuis opent
nieuwe afdelingen
De eerste dialysepatiënten kunnen nog voor de jaarwisseling gebruik maken van de nieuwe voorziening.
Ruim vrijstaand woonhuis met aanbouw,
geheel v.v. dubbelglas (HR++), vrijstaande
garage/schuur (ca. 5 x 9) met zolderruimte,
voortuin en besloten achtertuin met veranda
en terras. Kavelopp. 631m
2
.
Begane grond: hal met trapopgang, woon-
kamer ca. 30m
2
, grote droge kelder, woon-
keuken ca. 15m
2
met provisiekast en inbouw-
app., achterentree en gang, was-/cv-ruimte,
toilet, badkamer met whirlpool, douchecabine,
2e toilet en v.v. vloerverwarming, slaapkamer
ca. 13m
2
met tuindeur voorzien van rolluik.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers waarvan
1 met dakkapel, boven het achterhuis com-
puterkamer ca. 15m
2
, met bergruimte.
TE KOOP:
Dorpsstraat 25, Bronneger (Dr)
Afstanden Manege loop afstand.
Groningen/Winschoten/Hoogeveen
ca. 30 minuten.
Assen/Emmen/Stadskanaal
ca. 20 minuten.
Vraagprijs € 299.500,- k.k.
Kijk ook op www.funda.nl
Voor meer informatie tel.: 06 - 21 46 86 13
Informatiecentrum
over kanker in VUmc
Telefoon 0318-750300
Fax 0318-750301
E-mail info@reehorst.nl
Hotel en Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM
EDE GLD
26
Zorgkalender
Nummer 16
1 oktober 2008
WIJZER
in de
ZORG
Congressen, seminars, cursussen
AGENDA
Concert- en congresgebouw
de Doelen
Antwoordnummer 1544
3000 WB Rotterdam
telefoon 010 2171700
Rapenburg 33
Postbus 16065
2301 GB Leiden
Tel: (071) 514 82 03
Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Telefoon 030 - 295 59 11
www.jaarbeursutrecht.nl
DE GOUDSE SCHOUWBURG
in het Groene hart van Nederland
Dé ideale locatie voor o.a.
congressen, bedrijfsfeesten
en seminars
Makkelijk bereikbaar met openbaar
vervoer en meer dan 1000
parkeervoorzieningen binnen een
loopafstand van 5 minuten.
Voor meer informatie kijk op
www.goudseschouwburg.nl
of bel: 0182-513353
Tot ziens in
De Goudse Schouwburg!
w w w . b u r g e r h a l . n l
z
i c
h
d
e
m
ooi st e
feestl ocati e i n de regi o
o
n
d
e
r
h
et
S
tadhui s van Gouda bevi ndt
Stadsherberg
‘De Burgerhal’
Voor groepen vanaf
40 personen
‘Dag van de Voedingsassistent’
• 3 oktober, schouwburg en concertcentrum Orpheus in Apeldoorn, 8.30 tot
16.00 uur.
• Bestemd voor voedingsassistenten. Dag over de ontwikkelingen binnen het
werk van deze beroepsgroep.
• Kosten: 80 euro (leden van de vereniging betalen 55 euro).
• Meer informatie en aanmelden via www.voedingsassistent.nl

‘Lef en liefde in de zorg: inspireren en presteren in de
praktijk’
• 3 oktober, concert- en congresgebouw De Doelen in Rotterdam.
• Doelgroep van dit tweede ZorgPodiumcongres: zorgverleners, leidinggevenden
en staffunctionarissen in alle sectoren van de gezondheidszorg, overheden,
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, kennisinstituten en adviesbureaus.
• Kosten: 295 euro.
• Aanmelding via: www.zorgpodium.com
• Inlichtingen: Marie Louise Bot, telefoon (010) 704 3881.
e-mail: info@zorgpodium.com
‘Geloven in Orgaandonatie’
• 18 oktober, World Trade Centre, Beursplein 37, Rotterdam, van 13.00 tot 17.30
uur.
• Mag je als moslim, hindoe, christen of jood nu wel of juist geen organen na je
dood beschikbaar stellen? Meningen en misverstanden zijn er genoeg en zullen
tijdens het symposium aan bod komen. Sprekers uit het hindoeïsme, de islam,
het Jodendom en het christendom (protestant en katholiek) zetten uiteen hoe de
eigen geloofsovertuiging over orgaandonatie denkt.
• Dit symposium is voor iedereen die wil weten hoe de verschillende religies
denken over orgaandonatie, vanuit de eigen religieuze achtergrond dan wel
beroepsmatige interesse.
• Deelname aan dit symposium is gratis. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan via
de website www.pracharika.nl, per e-mail: info@pracharika.nl
‘Innovatie in de oncologische zorg’
• 30 oktober, Auditorium St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, van 18.00 tot
21.00 uur.
• Tijdens dit symposium wil het Oncologiecentrum Midden-Nederland ervarin-
gen en kennis delen. Men laat zien welke vernieuwingen de afgelopen jaren
binnen het Oncologiecentrum Midden-Nederland zijn gerealiseerd. Deze inno-
vaties hebben zowel betrekking op medische technieken als op patiëntenlogis-
tiek en ketenzorg. Daarnaast komt de betrokkenheid van patiëntenorganisaties
aan de orde. Dit onderwerp wordt verzorgd door CliëntenBelang Utrecht, de
provinciale koepel van patiëntenverenigingen.
• Deelname is gratis. Belangstellenden moeten zich voor 15 oktober opgeven via
info@oncologiecentrum.nl
4YPESERVICE+RUGER
Het bureau voor uw medische
secretariëIe ondersteuning
Mevr. D. Kruger
Schenkkade z¶n
z¶n¶ AW Den Haag
o)o-zzoz86o
info©typeservice.n|
www.typeservice.n|
keferenties van ziekenhuizen aanwezig
voor o.a. 'medisch' typewerk of
(tijdeIijk) een medisch secretaresse op Iocatie
Congres
Lef en Liefde in de zorg: inspireren
en presteren in de praktijk
Vrijdag 3 oktober 2008
9.00-17.00 uur in De Doelen
te Rotterdam
www.zorgpodium.com
“TEAMBUILDING”
Bestaande uit:
›› 4 golfessen
›› 1 baanles
›› 3 maanden vrij gebruik
van oefenfaciliteiten
›› 1 golfclub en 1 putter
›› 1 ballenkaart
nu voor slechts
137.
50
Bel voor informatie:
(0182) 58 39 33
e-mail:
info@golfbaan-ijsselweide.nl
www.golfbaan-ijsselweide.nl
LEER NU GOLFEN IN GOUDA MET EEN PROEFABONNEMENT
27
Personeel
Nummer 16
1 oktober 2008
Mozaïek terug in
Erasmus MC
In de centrale hal van het Erasmus MC wordt
begin deze maand een monumentaal mozaïek
uit 1961 van beeldend kunstenaar Louis van
Roode herplaatst. Op het mozaïek staat het
Coolsingelziekenhuis in de vuurzee als gevolg
van het bombardement op Rotterdam. De of-
ficiële onthulling staat gepland voor 15 okto-
ber.
Het mozaïek is bij de bouw van het Dijk-
zigt Ziekenhuis (1955-1960), het toenmalige
gemeenteziekenhuis, geschonken door de
arts-assistenten. Het Coolsingelziekenhuis is
van grote historische betekenis voor de stad
Rotterdam. Het was rond 1850 het modern-
ste ziekenhuis in Nederland en stond bekend
als vernieuwend op het gebied van medische
zorg. Op de afbeelding rijst het Coolsingelzie-
kenhuis op uit de brand en puinhopen na het
bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940.
Louis van Roode heeft voor het oproepen van
de afbeelding van het oude ziekenhuis geko-
zen voor het gebruik van keramische elemen-
ten die refereren aan romeins mozaïek. Deze
verwijzing versterkt het beeld van verval van
de stad Rotterdam na het bombardement. Dit
correspondeert met het feit van Louis van
Roode (samen met Karel Appel) door Noord-
Afrika heeft gereisd en woestijntochten heeft
gemaakt. Van Roode kan in Tunis romeinse
(vloer-)mozaïeken hebben gezien. Kenmer-
kend voor romeinse (vloer-) mozaïeken is on-
dermeer de tekening met losse keitjes in een
stippelpatroon, hetgeen we ook aantreffen in
het mozaïek. De keramische elementen met
genuanceerde en uitgewogen tinten heeft Van
Roode vervaardigd in samenwerking met as-
sistenten, waaronder Woody van Amen. Ten
tijde van de wederopbouw had Rotterdam een
grote aantrekkingskracht op beeldende kun-
stenaars: het was ‘de plek om te zijn’. Rotter-
dam en haar opdrachten waren een voorbeeld
voor kunstenaars elders in het land. Het ICN
geeft aan dat Louis van Roode binnen deze
context bijzondere werken heeft vervaardigd,
waar het mozaïek een weloverwogen expo-
nent van is.
De Kunst van het
Anders Zien
Stichting KUBES (Kunst en Cultuur voor Blin-
den en Slechtzienden) viert dit jaar haar twin-
tigjarig bestaan. In het kader van dit jubileum
wordt op 11 oktober een drie weken durende
expositie geopend van werk van twintig blinde
en slechtziende beeldend kunstenaars. Deze
tentoonstelling is te zien in de expositiezalen
van Slot Zeist en heeft als thema: ‘De Kunst
van het Anders Zien’.
Er zal werk te bewonderen zijn van onder
andere Berry den Brinker (foto’s), Kitty Span-
broek (schilderijen) en Evert Bolt (bronzen en
hardstenen beelden). De geëxposeerde beel-
den vragen erom ook aangeraakt te worden.
De expositie is voor het publiek te bezoeken
van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt voor
volwassenen vijf euro, pashouders betalen
vier euro en jongeren tot en met veertien jaar
mogen gratis naar binnen. Op vertoon van
de OV-Begeleiderskaart heeft één begeleider
gratis toegang tot de expositie. Geleidehonden
zijn welkom.
Boek voor de nazomer een heerlijk kampeerweekend op Vakantie- en
Attractiepark Duinrell? Profteer nu van de scherpe prijs! Verblijf in uw tent
of caravan op onze familiecamping en geniet van alle comfort en gemak.
En… met gratis attractiepark en Tikibad in de achtertuin.
Speciaal kampeerarrangement
• geldig in weekenden van 15 aug. t/m 26 okt. ‘08
• 2 nachten, 3 dagen (vrijdag 13.00uur tot zondag 19.00 uur)
• dagelijks gratis en onbeperkt toegang attractiepark
• dagelijks gratis twee uur toegang tot het tropisch Tikibad
• én alle Duinrell comfort, het strand etc; www.duinrell.nl
Prijs
• € 99,- op basis van 4 personen en 1 kampeerplaats
• inclusief toeristenbelasting en reserveringskosten
• persoon extra € 15,00 per weekend / huisdier € 5,50 per nacht
Boek nu op tel. (070) 5155 255 o.v.v. boekingscode; 08NZ
Nazomer kampeerweekend
V E RS CHI J NT GRAT I S T WE E WE KE L I J KS OP WOE NS DAG I N AL L E Z I E KE NHUI Z E N I N NE DE RL AND E N OP I NT E RNE T
DUINRELL, DAAR KIKKER JE VAN OP!
8
6
5
9
8
7
4
1
6
1
9 2
3
7
2
1
3 9
7
3
7 9 4
3
3
1
1
7
Stoffen Spektakel is op de volgende data te vinden in de plaatsen:
Kijk voor meer informatie op;
WWW.STOFFENSPEKTAKEL.NL
Datum:
zondag 5 oktober
woensdag 8 oktober
vrijdag 10 oktober
woensdag 15 oktober
vrijdag 17 oktober
Locatie:
Markt (centrum)
Gemeenteplein (centrum)
Groenoordhallen
Veluwehal
Zeelandhallen
Tijd:
10.00 - 17.00
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
9.30 - 16.30
Plaats:
Kerkrade
Heerenveen
Leiden
Barneveld
Goes
Regen deert golfspelende medici niet
De sfeer onder de soms tot op het bot doorweekte deelnemers aan het derde Medisch Open Golftoernooi Rand-
meren leed niet onder hevige regenbuien van vorige week vrijdag. Toch nog een groot deel van de ruim zeventig
aangemelde medici en paramedici uit de regio toonde doorzettingsvermogen en speelde de wedstrijd uit. De
opbrengst was namelijk bestemd voor een patiëntvriendelijke inrichting van de chemokamers in het ziekenhuis
St Jansdal in Harderwijk. Door de inzet van de deelnemers kon een cheque van 3.500 euro aan de Stichting Vrien-
den van het St Jansdal worden overhandigd.
“Dat is toch niet normaal dokter!” Ik werd
met enige paniek aan de deur ontvangen
door een magere oudere heer. “Dit kan zo
niet langer, ik word er gek van.” Ik gaf hem
een hand en ging op weg naar mijn vaste
plek op de bank, net niet warm meer van de
vorige keer. Er lag altijd een bont kleedje
in de hoek, voor de hond. Ik keek goed of
er geen restanten lagen van een of ander en
zonk neer. Ooit had ik me elders eens neer-
gevleid op een bank en was op een derge-
lijk kleedje gaan zitten. Na enkele minuten
voelde de broek koud en werden mijn billen
vochtig. Als dokter ben je een held natuur-
lijk en ik hield mijn mond. Ik heb achteraf
nooit geweten of het kleedje was doordrenkt
van de hond of van de dame in kwestie die
bij de hond en het kleedje hoorde. Sinds-
dien gaat het zitten bij huisbezoeken altijd
met voorzichtigheid gepaard. Na mijn plof
op de bank zag ik in de hoek op een stoel
de echtgenote van de ontstelde man zitten.
Ze zei niets en keek me indringend aan. Ze
was al lange tijd dement. “Dag mevrouw,”
zei ik, “ik ben de dokter.” Tegen beter
weten in, over een halve minuut zou ze niet
meer weten wie ik was, vond ik het telkens
toch nodig om haar te zeggen wie ik was.
Eigenlijk deed ik het niet voor haar maar
voor mezelf, een soort handelingsverlegen-
heid. En toch, wie weet maakte het haar
minder bang voor die vreemde man die zo-
maar voor haar zat. “Dokter, ze heeft weer
van alles verstopt, ze heeft de sleutels kwijt
gemaakt. Moet ze niet naar een tehuis?!”
Daarna volgde zijn relaas waarbij ik exact
wist welke feiten gingen komen. De dame
en heer kenden elkaar ongeveer vijftig jaar
en een jaar geleden werden hun beider her-
senen bijna tegelijkertijd aangetast. Bij haar
leidde dit tot stilletjes indutten en een milde
kinderlijke stemming. Zij had geen last van
haar vergeten, ze was zelfs al vergeten dat
er überhaupt iets bestond als onthouden. Bij
hem leidde de vergeetachtigheid juist tot
agitatie en achterdocht. Met man en macht
probeerde hij controle te houden over het af-
brokkelende geheugen. Elke voorbijganger
was bedreigend, een vermeende inbreker
en preventief verstopte hij vele keren dage-
lijks de huissleutels. Maar uiteraard vergat
hij waar hij ze verstopt had en beschuldigde
vervolgens zijn vrouw van de misdaad. Zij
had geen enkel weerwoord, haar ontkennin-
gen waren voor hem juist een bevestiging en
in een driftbui kon hij nog wel eens een tik
uitdelen. Dat was inderdaad niet normaal en
nee, dat kon zo niet langer. Ik gaf de heer
volkomen gelijk. Maar gelijk hebben en ge-
lijk krijgen is twee. Wachtlijsten zijn papier
en daarom erg geduldig. Te geduldig.
Peter Leusink, huisarts
www.dehuisarts.info
Dement
Prijswinnaars arrange-
ment Zwaluwhoeve
Veel lezers hebben gereageerd op de lezers-
actie van de Zwaluwhoeve die op 27 augus-
tus in de Ziekenhuiskrant stond. Vijf mensen
werden uitgeloot voor het Polynesiërarrange-
ment voor twee personen, ter waarde van 285
euro.
De prijswinnaars zijn: Henk van Kollenburg,
Leonie Leunis, Ellen in ’t Veld, mevrouw R.
Eikenhout en Anja Schuit. Zij hebben inmid-
dels hun cadeau thuis ontvangen. Zij worden
verwacht bij Sauna & Beautyresort de Zwa-
luwhoeve in Hierden. Naast saunafaciliteiten,
beautyarrangementen en massages biedt de
Zwaluwhoeve ook een compleet vitaliteitpro-
gramma met onder meer hotyogalessen, actie-
ve arrangementen in de omgeving, meditaties
en workshops. Meer informatie is te vinden op
www.zwaluwhoeve.nl
Een deel van het mozaïek.
Er wordt hard gewerkt om het mozaïek weer op te
knappen.
28
Advertentie
Nummer 16
1 oktober 2008
Els Beerenschot, specialist op het
gebied van borstkanker.
Niet zo vreemd als ie al twee iaar
in de molen zit.
DIT DCET CZ
Zorg kan altiid beter
D8DD8:8I<M<IGC<<>BLE;@><1 1|rect eer
vrooc ste||er rer e·ro|| or WWW.cî.r|||orst|or|er.
?<K9FIJKB8EB<I9F<B1 crot|s voor C/·verîe·
|er1er ||j W|e or|orcs |orst|or|er |s
cecorstoteer1.
:QQFI>J<IM@:<1 (0l1)·S74 7l l0. voor vrocer
over o.o. |e|or1e||rc of eer secor1 or|r|or
vor eer |rterrot|oro|e torsrec|o||st.
Vanal heL momenL daL borsLkanker wordL geconsLaLeerd, houdL deze
ziekLe een paLienL dag en nachL bezig. UiL alle denkbare hoeken komL
er inlormaLie op je al. Je voerL gesprekken over mammogrammen en
puncLies, en benL inLensiel beLrokken bij de keuze van de behandel·
meLhode.
Len zorgverzekeraar die goed luisLerL, kan veel van deze ervarings·
deskundigen leren. Bijvoorbeeld daL ze enorm onzeker zijn over
kwesLies als erlelijkheid en de kans op Lerugkeer. Maar ook daL heL
zwaar kan zijn om meL de gevolgen van een operaLie om Le gaan.
Ln daL heL vaak helpL om meL loLgenoLen in conLacL Le komen.
Om zo goed mogelijk aan de wensen van borsLkankerpaLienLen
LegemoeL Le komen, biedL CZ een aanLal bijzondere diensLen.
Als u daar meer over wilL weLen, kunL u LerechL op onze uiLgebreide
websiLe www.cz.nl/borsLkanker.