You are on page 1of 24

Jaargang 2

nummer 14
27 augustus
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T
2008

07 12 15 17
Clownsdroom komt uit Kleinste ziekenhuis Nederland Havenziekenhuis de diepte in Real time navigeren

Extra service:
op internet worden de
Topjaar academische Onderzoek naar
infecties bij prothesen
advertenties doorgelinkt
naar de eigen website
ziekenhuizen Oppervlakten van biomaterialen, zoals pro-
thesen, zodanig veranderen dat ze minder
bacteriën aantrekken en geen infecties meer
veroorzaken. Dat is het doel van het NANTICO-
onderzoek waarbij het Maastricht Universitair
Winstexperiment Medisch Centrum+ en de universitair medi-
ziekenhuizen sche centra UMC Groningen, UMC Utrecht
en het AMC in Amsterdam zijn betrokken en
Een aantal ziekenhuizen moet de mogelijkheid bovendien de bedrijven DSM en Dolphys. Het
krijgen winst uit te keren. De Nederlandse topinstituut BioMedical Materials (BMM) in-
Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink vesteert bijna acht miljoen euro in het onder-
met dit experiment akkoord. In de huidige zoek.
situatie hebben ziekenhuizen vaak te weinig
eigen vermogen om te kunnen investeren in Biomaterialen worden veel gebruik als im-
kwaliteit en innovatie. plantaten voor vervanging van lichaamseigen
weefsels. Te denken valt aan kunststoffen of
De NZa ziet de mogelijkheid tot het aantrek- metalen heup- en knieprothesen, hartkleppen,
ken van risicodragend vermogen als een be- vaatprothesen, platen en schroeven. Er schuilt
langrijke kans voor ziekenhuizen om beter te echter een risico in het gebruik van deze li-
gaan presteren. In het advies stelt de NZa een Een uitzondering vormt het LUMC in Leiden dat in 2007 in de rode cijfers kwam. chaamsvreemde implantaten: ze hebben een
aantal randvoorwaarden waaraan het experi- grote aantrekkingskracht op bacteriën. Dat
ment moet voldoen ter bescherming van de De acht academische ziekenhuizen in Neder- dat een behoorlijk rendement van bijna vier betekent dat er meer kans is op een infectie na
consument. De kwaliteit, toegankelijkheid en land hebben vorig jaar goede resultaten ge- procent. De personeelsbezetting steeg met een operatie. De behandeling van een ontsto-
betaalbaarheid van de zorg niet in het geding boekt. In 2007 steeg de gezamenlijke omzet 138 voltijdseenheden. ken gewrichtsprothese is een lange, kostbare
komen. De NZa zegt van meerdere partijen uit tot een bedrag van ruim 5,1 miljard euro, een weg die vaak bestaat uit het verwijderen van
de zorg het verzoek te hebben gekregen om het stijging van twaalf procent ten opzichte van Uitschieters het implantaat. Behandeling met antibiotica
uitkeren van winst en daarmee het aantrekken het jaar ervoor. Bij elkaar maakten de acade- Absolute uitschieter was het VU Medisch alléén heeft meestal geen zin, omdat bacte-
van risicodragend vermogen in de zorg moge- mische ziekenhuizen een nettowinst van 91 Centrum in Amsterdam. De winst ging hier riën zich hechten aan het biomateriaal en zich
lijk te maken. In het advies presenteert de NZa miljoen euro, bijna een verdubbeling vergele- omhoog van ruim vijf miljoen euro in 2006, beschermen in een ‘slijm’ laag. Het onder-
de mogelijkheden van een experiment en de ken met het jaar ervoor. tot ruim 41 miljoen in 2007. Dat betekent een zoeksproject NANTICO moet hier verande-
voorwaarden waaraan het moet voldoen. De rendement van ruim 58 procent op het eigen ring in brengen. NANTICO is de afkorting
NZa ziet de mogelijkheid tot het aantrekken Bij een gezamenlijk eigen vermogen van ruim vermogen. Dit ondanks het feit dat de perso- van Nonadhesive, Antimicrobial Coatings for
van risicodragend vermogen als een belang- 650 miljoen euro betekent dat een rendement neelsbezetting met drie procent toenam, tot Biomedical Implants. De onderzoekers gaan
rijke kans voor ziekenhuizen om beter te gaan op eigen vermogen van veertien procent, zo bijna 5100 fte in het afgelopen jaar. Op de antimicrobiële coatings voor implantaten
presteren. Ziekenhuizen krijgen dankzij een blijkt uit de jaarlijkse berekeningen door de tweede plaats van de lijst met uitschieters, ontwikkelen en testen. Deze beschermlaag
investering meer budget tot hun beschikking internetdatabank Zorgsectorinfo.nl. De omzet volgt het Erasmus Medisch Centrum in Rot- moet voorkomen dat bacteriën zich op het op-
voor innovatie en kwaliteitsverbeteringen. steeg over de hele linie, met toenames uiteen- terdam. Hier werd de winst ruim verdubbeld pervlakte nestelen en infecties ontstaan. Het
Het kan onder meer leiden tot een verminde- lopend van vijf tot maar liefst 21 procent. Met tot 26 miljoen euro in 2007. Ook hier steeg voordeel van zo’n speciale coating is dat te-
ring van wachtlijsten, hogere kwaliteit van de uitzondering van het LUMC in Leiden, dat in de personeelsbezetting licht. Het UMCG in gelijkertijd met het implantaat al preventief
geleverde zorg en innovatie. 2007 in de rode cijfers terecht is gekomen, Groningen zag de omzet met 21 procent flink antibiotica ingebracht kan worden, direct op
werden overal behoorlijke winsten gemaakt. stijgen. Dit vertaalde zich echter niet in een de plaats waar het nodig is.
Het AMC in Amsterdam en het UMC Sint substantiële stijging van de nettowinst. Zorg-
Radboud in Nijmegen (allebei ruim 3,5 mil- sectorinfo.nl is een internetdatabank met pro-
joen winst), herstelden zich van een verlies- fielgegevens van zorginstellingen in Neder-

Mmax.nlKantoorinrichtingverhuur
situatie in 2006. Bij beide ziekenhuizen liep
de personeelsbezetting dan ook licht terug, bij
land. De databank is een initiatief van MISA
Management Information Services Amstel-
Professioneel leidinggeven
binnen de gezondheidszorg?
Laboratoriumstoelen het AMC het sterkst met ruim 70 fte (voltijds- veen B.V. De databank bevat gegevens van
Projektmeubilair eenheden). De winst van het UMC in Utrecht ziekenhuizen over de afgelopen drie jaren.
liep terug van 25,6 miljoen euro in het topjaar Voor meer informatie: www.zorgsectorinfo.nl
r Grati
s HBO Zorgmanagement
bel voo fstoel 2006, tot zes miljoen in 2007. Nog steeds is
proe

Slaaptekort tieners leidt tot vaatproblemen Meer informatie?


Kijk op www.ncoi.nl
of bel 035 - 6 721 031
Tel. 0294 28 5215 • Info@Mmax.nl Tieners die niet goed of niet lang genoeg sla-
pen hebben een verhoogde kans op oudere
leeftijd een hoge bloeddruk of hart- en vaat-
;nYbki_[l[ WWdX_[Z_d]leeh m[had[c[hi _d Z[ peh]0
ziekten te krijgen. Amerikaanse onderzoekers
&)&#-+''&&' schreven dit vorige week in het wetenschap-
pelijk tijdschrift Circulation. De wetenschap-
pers, verbonden aan de Case Western Re-
serve University in Cleveland, ontdekten dat
de bloeddruk van gezonde tieners die slecht
slapen 3,5 keer hoger is dan normaal, terwijl
De facilitaire
korter slapen (minder dan 6,5 uur) de bloed- zorgondersteuner
druk 2,5 keer verhoogt. De technologische
invasie in de slaapkamer veroorzaakt een
Computers op de kamer zouden tot slaapproblemen deel van het slaapprobleem, denken de on- www.isshospitalservices.nl
BZi]Zijc^Z`ZK^iVb^cZ8CKGZX]ih]jae EV``Zi
kVcb^_ckV`WdcY]ZZ[ijbZZgoZ`Zg]Z^Y^c]VcYZc leiden. derzoekers. Tel: 030 - 24 24 800
C[[h_d\ehcWj_[efmmm$l_jWc_d[9DL$db
Nummer 14
27 augustus 2008 2 Actueel

Erfelijke factoren
Colofon
Uitgever: Gouda Media Groep B.V.
schizofrenie ontdekt Genetische basis voor
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322456
F (0182) 322466
In de grootste genetische studie naar schizo-
frenie tot nu toe zijn een aantal erfelijke fac-
toren geïdentificeerd die een sterk verhoogd
‘Volendamse ziekte’
Redactie: Gouda Media Groep B.V. risico geven op schizofrenie. De studie is
De Ziekenhuiskrant uitgevoerd door een groep wetenschappers
Eindredactie: Marja den Otter waarbij onderzoekers van het Universitair Me-
Opmaak: Gouda Media Groep B.V. Afdeling disch Centrum Utrecht en het Rudolf Magnus
vormgeving Instituut voor Neurowetenschappen een be-
Fotografie: Gouda Media Groep B.V. langrijke bijdrage hebben geleverd.
Druk: Wegener NieuwsDruk Gelderland
Verspreiding: DistriQ Amsterdam Deze unieke bevindingen geven onderzoekers
Redactie-adres: Crabethstraat 38 D nieuwe aanwijzingen over de biologische oor-
2801 AN Gouda zaken van schizofrenie, die in de toekomst
T (0182) 322456 mogelijk kunnen leiden tot verbeterde diagno-
E redactie@ziekenhuiskrant.nl se en behandeling. Aan het onderzoek deden
vele duizenden patiënten mee, voornamelijk
Advertentieverkoop: uit verschillende delen van Europa, waar-
Gouda Media Groep B.V. onder uit Nederland. In Nature beschrijven
T (0182) 322 456 de onderzoekers drie ‘microdeleties’ die de
E info@ziekenhuiskrant.nl vatbaarheid voor schizofrenie sterk verhogen.
Mw. Monique van de Wiel Microdeleties zijn kleine stukken ontbrekend
DNA waarop meerdere genen kunnen liggen. De zeldzame hersenaandoening komt veel voor in de besloten gemeenschap van Volendam.
Elma Multimedia B.V. Het zoeken naar ontbrekende stukken DNA
T 0226 33 16 00 bij patiënten is volgens de onderzoekers een Onderzoekers van de afdelingen Neurogene- de ziekte. In hun erfelijke materiaal hebben
E info@elma.nl veelbelovende manier om de genetische basis tica en Kinderneurologie van het AMC hebben we nu als eersten bepaalde genetische veran-
W www.elma.nl van schizofrenie te ontrafelen. nieuwe genmutaties gevonden die aan de ba- deringen achterhaald. We hebben dit ontdekt
sis staan van de zeldzame hersenaandoening met behulp van DNA-chips, een technologie
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke Erfelijke factoren pontocerebellaire hypoplasie. Samen met waarmee we in één keer de variaties kunnen
zorg is samengesteld, kan geen van betrokken Schizofrenie is een veel voorkomende, chroni- collega’s van de Universiteit van Keulen pu- meten in duizenden genen.” Op deze manier
partijen aansprakelijk worden gesteld voor sche psychiatrische aandoening die ongeveer bliceerden zij hun primeur in het wetenschap- ontdekten de onderzoekers DNA-mutaties in
eventueel voorkomende fouten. een procent van de bevolking treft en zich pelijke tijdschrift Nature Genetics. De ontdek- drie genen die coderen voor onderdelen van
vooral openbaart in jong-volwassenen. Het is king maakt een vroegere diagnostiek van de een groot enzymcomplex. Het gaat om een
al geruime tijd bekend dat erfelijke factoren aandoening mogelijk. zogeheten tRNA splicing endonuclease, een
een belangrijke rol spelen bij de gevoeligheid complex dat een belangrijke rol speelt bij de
om deze ziekte te ontwikkelen, maar tegelij- De ‘Volendamse ziekte’, zo wordt pontocere- aanmaak van transferRNA’s. Deze RNA’s spe-
kertijd is het bijna onmogelijk gebleken om bellaire hypoplasie type 2 ook wel genoemd. len een onmisbare rol bij de productie van ei-
de onderliggende genen te identificeren. Deze In het Noord-Hollandse vissersdorp komt witten, die op hun beurt weer nodig zijn voor
nieuwe studie heeft daar voor het eerst veran- deze zeldzame aandoening van de kleine her- de opbouw van cellen. Baas: “Het is verwon-
dering in gebracht. senen namelijk bovengemiddeld vaak voor. derlijk dat een verstoring van zo’n essentieel
Sterker nog: de Volendamse populatie vormt proces als tRNA-synthese alleen maar een
de belangrijkste pijler onder een langlopende specifiek neurologisch ziektebeeld geeft. Ie-
Lezersservice Effect van serious AMC-studie. Via dit onderzoek wordt gepro- dere lichaamscel heeft immers tRNA’s nodig.
Algemene servicevragen: gaming bewezen beerd de oorzaak te achterhalen van de erfe- Een mogelijke verklaring is dat de hersenen
maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur; lijke ziekte, die in 1978 werd ontdekt door tijdens de ontwikkeling gevoeliger zijn voor
telefoon (0182) 322 456 of mail naar: Het UMC Utrecht werkt aan een serious emeritus hoogleraar Kinderneurologie Peter een gebrek aan dit type RNA. Dat gaan we via
info@ziekenhuiskrant.nl game voor jonge dokters om incidenten in de Barth van het AMC. Bekend was al dat pon- een vervolgstudie verder uitzoeken.”
patiëntenzorg te verminderen. Hoofdonder- tocerebellaire hypoplasie een recessieve aan-
Abonnementen zoeker is de Amerikaanse psycholoog Pam doening is: een ziekte die alleen optreedt als Besloten gemeenschap
adres: Crabethstraat 38-D Kato. Dat serious gaming werkt, heeft Kato be- iemand twee ‘foute’ exemplaren erft van be- Waarom komen die uitgerekend uit Volen-
2801 AN Gouda wezen met ‘Re-Mission’: een game waarmee paalde genen. Maar wélke genen precies, dat dam? “Dat is van oudsher een vrij besloten
Tel: (0182) 322 456 de therapietrouw van jonge kankerpatiënten was nog steeds de vraag. gemeenschap, waar relatief weinig gehuwd
info@ziekenhuiskrant.nl toeneemt. De resultaten van het onderzoek wordt met families van buiten”, legt Baas uit.
Prijzen: 1ste kwartaal 15 euro zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke DNA-chips “Wat dat betreft bracht onze studie nog bij-
2de, 3de, 4de kwartaal 20 euro tijdschrift Pediatrics. “Na ruim tien jaar speuren hebben we beet”, zondere historische informatie boven water.
vertelt onderzoeksleider Frank Baas van de De genetische afwijkingen die we aantroffen
Redactie/tips: Serious game betekent dat het spel niet AMC-afdeling Neurogenetica. “Samen met bij patiënten uit Volendam blijkt identiek aan
Tips voor de redactie, een redactionele tekst of alleen dient ter vermaak, maar vooral om het Cologne Center for Genomics hebben we die van de meeste Europese patiënten met de
een persbericht kunt u mailen naar er iets van te leren. Het spel dat het UMC het DNA geanalyseerd van bijna zestig patiën- aandoening. Zij hebben hoogstwaarschijnlijk
redactie@ziekenhuiskrant.nl Utrecht ontwikkelt is bedoeld om beginnen- ten met pontocerebellaire hypoplasie, voorna- één en dezelfde voorouder. Wij denken dat die
De redactie houdt zich het recht voor om artike- de artsen te laten oefenen met incidenten die melijk afkomstig uit Europa. Sinds Barth’s ergens vóór 1700 geleefd moet hebben – de
len niet te plaatsen of in te korten. weinig voorkomen in de praktijk. Doel is het ontdekking heeft onze afdeling Kinderneuro- genetische afwijking is namelijk al zeker tien
voorkomen van vermijdbare fouten. De studie logie het DNA verzameld van patiënten met tot twaalf generaties oud.”
Verspreiding: naar de werking van ‘Re-Mission’ is het
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld grootste gerandomiseerde en gecontroleerde
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen onderzoek naar de werking van games als in- Start proef pijnmeting via SMS
in Nederland. Daarnaast wordt de krant toege- terventie ooit. Kato onderzocht met subsidie
stuurd aan alle afdelingshoofden. Ook wordt hij van het Amerikaanse HopeLab het effect bij Het Pijncentrum van ziekenhuis Bernhoven
aan leveranciers en betrokkenen verzonden. 375 jongeren in 34 Amerikaanse, Canadese en in Oss is begin deze maand gestart met een
De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. Australische ziekenhuizen. ‘Re-Mission’ toont proef van drie maanden waarin honderd pa-
aan dat een speciaal ontwikkelde videogame tiënten met chronische pijn hun pijnscore we-
Webkrant: therapietrouw bij jonge kankerpatiënten kan kelijks via een sms-bericht of voicemailbericht
De webkrant is op de avond vóór het verschijnen bevorderen. In ‘Re-Mission’ reist een micros- doorgeven aan het Pijncentrum Bernhoven.
van de papieren krant beschikbaar op copische robot met de naam Roxxi door het
www.ziekenhuiskrant.nl In de webkrant worden lichaam heen. Roxxi vernietigt kankercel- De scores worden via een automatisch sy-
enkele pagina’s dagelijks ververst. len. Deelnemers in de studie hadden hogere steem opgeslagen en verwerkt. De patiënt kan
niveaus van chemotherapie in hun lichaam en een score aangeven van nul tot en met negen
Komende verschijningsdata 2008: namen hun antibiotica meer consistent. Het is waarbij negen uiteraard geldt als de hoogste
Tweewekelijks. Klik op: de verwachting dat eind 2008 een prototype pijnscore. De wekelijkse melding maakt het
www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning beschikbaar is van het Utrechtse spel voor mogelijk inzicht te krijgen in hoe de pijn zich
jonge dokters. Voor de ontwikkeling van de ontwikkelt. De behandelaars krijgen een beter
Bezorging: game en het onderzoek naar het daadwerke- zicht op hoe de pijn zich gedraagt. Zo kunnen
Bezorgklachten kunt u mailen naar lijke effect ervan - maken artsen straks ook zij bijvoorbeeld het effect van een behande-
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322456 minder fouten?- is het UMC Utrecht op zoek ling betrouwbaarder meten. Wanneer nodig De wekelijkse melding biedt meer inzicht in hoe pijn
naar sponsors. kan de behandeling tijdig worden aangepast. zich ontwikkeld.
Nummer 14
Actueel 3 27 augustus 2008

Hartinfarctpatiënt gebaat bij vroegtijdig


Ziekenhuizen blij met toedienen bloedverdunners in ambulance
uitbreiding van vrije Het vroegtijdig toedienen van speciale bloed-
verdunners in de ambulance leidt tot betere
resultaten bij patiënten met een hartinfarct.
minder sterfgevallen. De studie is uitgevoerd
in 24 centra verspreid over Nederland, Duits-
land en België. Het toedienen van de speciale

prijsvorming Dit is de conclusie van een internationaal on-


derzoek in gang gezet door cardiologen van
de Isala klinieken in Zwolle en gepubliceerd in
bloedverdunner bij 984 patiënten kort na het
ontstaan van de klachten leidde vaker tot een
normalisatie van de ECG-afwijkingen in ver-
het medisch tijdschrift The Lancet. gelijking met de toediening van een placebo.
Normaliter wordt de speciale bloedverdunner
Om verdere bloedstolling te voorkomen krij- pas toegediend in het ziekenhuis bij compli-
gen patiënten met een hartinfarct bloedver- caties na de dotterbehandeling. De verbeterin-
dunners toegediend. Tot op heden was het gen op de ECG waren al zichtbaar tijdens het
gebruikelijk om relatief milde bloedverdun- transport van de patiënt in de ambulance, maar
ners te geven in de ambulance als via een het meest uitgesproken een uur na de dotter-
hartfilmpje (ECG) de diagnose hartinfarct behandeling. De resultaten van het onderzoek
was gesteld. Uit de studie blijkt dat vroegtij- laten duidelijk zien dat de huidige combinatie
dig toedienen van de speciale bloedverdunner van bloedverdunners in de ambulance onvol-
glycoproteïne in de ambulance leidt tot twin- doende is. Het onderzoek is gerandomiseerd,
tig procent minder complicaties na de dotter- placebo gecontroleerd uitgevoerd.
behandeling, met name minder heringrepen en

De kwaliteit die ziekenhuizen leveren is een belangrijker onderdeel geworden van de onderhandelingen.

Ziekenhuizen zijn verheugd dat minister Klink 1 januari 2009.


van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de
Tweede Kamer heeft laten weten vast te hou- Prijsontwikkeling gematigd
den aan de uitbreiding van het onderhandel- De NZa geeft in de Monitor aan dat vergroting
bare deel van de zorg, het B-segment. De van het B-segment kan leiden tot een verdere
NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) zal impuls voor marktwerking en tot positieve
wel actie ondernemen als ziekenhuizen zul- effecten voor de kwaliteit, toegankelijkheid
len worden aangeslagen voor volumestijgin- en de betaalbaarheid van de zorg. Zij stelt dit
gen waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. De onder meer vast omdat de prijsontwikkeling in
NVZ zegt dit omdat de minister zich over de het B-segment tot nu toe in 2008 gematigd is.
verantwoordelijkheid voor volumestijgingen in Bij de ziekenhuizen die de onderhandelingen
zijn brief aan de Tweede Kamer lijkt tegen te met zorgverzekeraars hebben afgerond consta-
spreken. teert de NZa een lichte nominale prijsstijging
van 0,9 procent en een reële prijsdaling van
Klink stelt hierin dat ziekenhuizen en ver- 0,2 procent ten opzichte van 2007. In vergelij-
zekeraars verantwoordelijk zijn voor beheer- king met de nog niet aan de markt vrijgegeven
sing van prijs- en volumeontwikkelingen. ziekenhuisproductie is de prijsverlaging 2,9 Toedienen van de speciale bloedverdunner in de ambulance leidt tot twintig procent minder complicaties.
Eerder zei hij echter publiekelijk: “Als er over- procent. Dat mag worden uitgelegd als een
schrijdingen zouden dreigen, dan is het niet kostenbesparing voor de patiënt van zo’n zes-
mijn eerste neiging om dit op de ziekenhuizen tig miljoen euro. DNA voorspelt Europese regio van afkomst
te verhalen, maar op de premiebetaler of mid-
dels pakketverkleining te ondervangen.” Zie- Kwaliteit Op basis van DNA kan nu ook worden voor- hoeveelheden, onbeschadigd DNA-materiaal,
kenhuizen gaan er van uit dat het eerder door Ook constateert de NZa dat kwaliteit een be- speld uit welke regio in Europa een onbe- bijvoorbeeld in zaken waarin een onbekende
de minister aangekondigde volumeonderzoek langrijker onderdeel is geworden van de onder- kende persoon afkomstig is. Onderzoekers persoon moet worden geïdentificeerd aan de
duidelijkheid brengt in de verantwoordelijk- handelingen tussen zorgaanbieder en zorgver- van het Erasmus MC in Rotterdam hebben hand van DNA van een lichaam of lichaams-
heid voor volumestijgingen. Als Klink vol- zekeraar. Zij maken steeds meer gebruik van het verband gevonden tussen genetische ken- deel. De volgende stap in het onderzoek is om
hardt in zijn opvatting dat ziekenhuizen voor kwaliteitsindicatoren, hoewel dat nog niet merken en geografische afkomst van Europe- te bepalen hoeveel autosomale DNA-kenmer-
alle volumestijgingen moeten opdraaien, altijd tot bindende afspraken leidt. Daarnaast anen. Het onderzoek, deels gefinancierd door ken minimaal nodig zijn om de Europese re-
dan kan de voortzetting van de bodemproce- spelen zorgprofielen een belangrijker rol in de het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), gio van herkomst te voorspellen. Dit moet het
dure op dit onderdeel niet uitblijven, vinden onderhandelingen. Dit sluit aan op het onder- biedt belangrijke nieuwe aanknopingspunten mogelijk maken in de toekomst op basis van
zij. Met zijn brief aan de Tweede Kamer van zoek dat Gupta Strategists eerder dit jaar in voor forensisch onderzoek. Het wetenschap- minder DNA toch een betrouwbare uitspraak
18 juli reageert Klink op de Monitor van opdracht van de NVZ heeft gehouden. Daar- pelijke tijdschrift Current Biology publiceerde te kunnen doen.” Het Erasmus MC en het
de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) Deze naast stelt de NZa dat de toename van het onlangs de onderzoeksresultaten. Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heb-
‘Monitor ziekenhuiszorg 2008’ toont de ont- volume van het B-segment in 2007 groter is ben een samenwerkingsovereenkomst op het
wikkelingen in de prijs, het volume, de kwa- dan in het (niet onderhandelbare) A-segment. Onderzoekers van de afdeling Forensische gebied van onderzoek naar de mogelijkheden
liteit en beschikbaarheid van het B-segment. Dit blijkt echter deels te verklaren door een Moleculaire Biologie van het Erasmus MC, van moleculaire biologie, waaronder DNA-
Klink had de NZa-Monitor doorslaggevend betere registratie van DBC’s. Daarnaast is de onder leiding van prof. dr. Manfred Kayser, onderzoek bij strafzaken.
gemaakt voor zijn definitieve besluit tot uit- volumegroei in het B-segment ontstaan door hebben ontdekt dat autosomale (niet sekse-
breiding van het B-segment tot 34 procent per het wegwerken van wachtlijsten. specifieke) DNA-kenmerken kunnen voorspel-
len uit welke regio in Europa een onbekende
man of vrouw afkomstig is. Op basis van
Groot onderzoek psycho-oncologische zorg DNA is het mogelijk mensen te onderscheiden
naar hun continentale afkomst. Tot nu toe was
Onderzoeker drs. Anita van den Akker start ling. Deze gegevens zijn van groot belang bij het alleen bij mannen soms ook mogelijk te
op 1 september met het IPSO evaluatieonder- het vormgeven en verbeteren van de zorg. Het bepalen uit welke regio binnen een continent
zoek. Het doel van het onderzoek is de kwali- onderzoek loopt van 1 september 2008 tot 1 zij afkomstig zijn, aan de hand van DNA-ken-
teit van de gespecialiseerde psycho-oncologi- januari 2010. In deze periode volgt men 600 merken gelegen op het Y-chromosoom. Nade-
sche zorg aangeboden door Instellingen voor mensen. De resultaten van het IPSO evalua- len van deze Y-chromosoomtest zijn dat deze
Psychosociale Oncologie (IPSO) te evalueren tieonderzoek worden door alle therapeutische alleen voor mannen bruikbaar is en dat even-
en te verbeteren. centra gebruikt om de huidige psycho-onco- tuele genetische vermenging van voorouders
logische zorg nog meer te verbeteren. De uit- uit verschillende regio’s niet is te achterhalen.
Alle therapeutische centra, aangesloten bij komsten van het onderzoek worden publiek Dit laatste kan in forensisch onderzoek leiden
deze landelijke koepelorganisatie, participe- gemaakt via publicaties in wetenschappelijke tot misleidende resultaten over de regio van
ren in dit onderzoek. Jaarlijks begeleiden deze en populairwetenschappelijke tijdschriften, herkomst.
centra ruim 2700 mensen met kanker én hun via tijdschriften en weekbladen en via infor-
naasten. Alle zorg is erop gericht mensen te matie op de website van het IPSO (www.ipso. Onbeschadigd DNA-materiaal
helpen de ziekte kanker emotioneel te verwer- nl). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Prof. dr. Manfred Kayser: “De methode is nu
ken. Het onderzoek richt zich op de wensen, Helen Dowling Instituut in Utrecht en het nog gebaseerd op een groot aantal autosomale
behoeften en ervaringen van patiënten en part- Universitair Medisch Centrum Groningen, af- DNA-kenmerken. Die kunnen alleen worden Er is een verband tussen genetische kenmerken en
ners die zich aanmelden bij een IPSO instel- deling gezondheidswetenschappen. vastgesteld aan de hand van relatief grote geografische afkomst.
Nummer 14
27 augustus 2008 4 Advertentie

VOORUW3.!1ASSORTIMENT
6ROEGTIJDIGEHERKENNINGVANONDERVOEDINGISDOORMIDDELVAN CLIpNTENDOORHETINDEMENUCYCLUSOPTENEMENALSNAGERECHT
SCREENINGINVEELZIEKENHUIZENPRESTATIE INDICATOR$E3.!1 OF ALS TRAKTATIE BIJ DE KOF½E OF THEE /OK KINDEREN DIE ONBE
SCOREOFDE-534WORDENVEELALALSMEETINSTRUMENTGEBRUIKT DOELD AFVALLEN OF IN EEN VERMINDERDE VOEDINGSTOESTAND
-ENSENDIEONBEDOELDAFVALLENKRIJGENOPBASISVANDEZESCORE VERKEREN ZULLEN DIT GEBAKJE ALS LEKKERNIJ BESCHOUWEN EN ZICH
DIVERSETUSSENDOORTJESAANGEBODENDIERIJKZIJNAANENERGIEEN DAARDOOR AANGENAMER VOELEN IN DE ZIEKENHUISOMGEVING
EIWIT %EN BIJKOMEND VOORDEEL IS DE PRETTIGE PRIJSSTELLING VAN DE
"OUW STEENTJES (ET SLIM OMGAAN MET KLINISCHE VERSTREK
(ET "OUWSTEENTJE EEN 5NIQUE ENERGIE EN EIWITRIJK GEBAKJE KINGENSCHEPT½NANCIpLERUIMTEINUWBESTEEDBAARBUDGET
ISVERKRIJGBAARINDESMAKENBANAANENAARDBEI"EIDESMAKEN
ZIJN±VERASSENDLEKKER²ENEENAANVULLINGOPUWASSORTIMENT )NMIDDELSISHET"OUWSTEENTJEOPGENOMENINHET
(ET "OUWSTEENTJE IS NAAST ENERGIERIJK OPGEBOUWD UIT HOOG #OMPENDIUMENDE'0)$ATABASE
WAARDIGEEIWITTENDIEHETHERSTELBEVORDEREN
.OTE (ET BOUWSTEENTJE IS GENOMINEERD VOOR DE )NNOVATIE !WARD
/PEENGASTVRIJEWIJZEKUNTUDITGEBAKJEPRESENTERENAANUW #ATEGORIE&OOD

"OUWSTEENTJESZIJNGEBAKJESINDESMAKENBANAANEN 6/%$).'37!!2$%0%2'2!-
AARDBEIEN WEGEN CA GRAM %EN HEERLIJKE TRAKTATIE
VOOR IEDEREEN EN VERSTERKEND DOOR DE HERSTELLENDE "ANANENSMAAK !ARDBEIENSMAAK
MENS "EREID MET EXTRA ENERGIERIJKE GRONDSTOFFEN EN
%NERGIE KCALKJ KCALKJ
HOOGWAARDIGEEITWITTEN
(ERSTELLENEN'ENIETENINmmNGEBAKJE %IWIT;G= G G
+OOLHYDRATENTOTAAL G G
$E³´"OUWSTEENTJES´´GAANDESTRIJDTEGENONDERVOEDING 6ET;TOTAALG= G G
OPEENGASTVRIJEWIJZEAANENZIJNDAAROMHETLEKKERSTE +ALIUM MG MG
WAPENTEGENONDERVOEDING #ALCIUM MG MG
&OSFOR MG MG

6OOR EEN UITGEBREIDE PRODUCTSPECIFICATIE RAADPLEEG -AGNESIUM MG MG


DE'0)DATABASE
)*ZER MG MG

6RAAGINFORMATIEBIJUWGROOTHANDELOF
NEEMCONTACTOPMET0ATISSERIE5NIQUE
INFO PATISSERIEUNIQUENL
$IRECT(UIBVAN,EEUWENOF*EROEN-AJOOR
Nummer 14
Voeding 5 27 augustus 2008

Probiotica in de Subsidie voor schoolmelk

belangstelling
Probiotica staan al langere tijd in de weten- wordt doordat ze de cellen van de darmwand
schappelijke belangstelling. Probiotica (melk- en het darmslijmvlies versterken.
zuurbacteriën) zijn levende micro-organismen
die van nature in de darm voorkomen en al 'Oude goede vrienden'
eeuwenlang in de voeding worden gebruikt De antiallergene werking van probiotica
vanwege hun gezondheidsbevorderende wordt volgens de nieuwe inzichten verklaard.
eigenschappen. Inmiddels hebben verschil- Bij de nieuwe hygiënehypothese gaat het niet
lende onderzoeken het vermoeden bevestigd zo zeer om de afwezigheid van ziektever-
dat toegevoegde probiotica een klinische en wekkers maar juist om de verminderde aan-
gezondheidsbevorderende werking kunnen wezigheid van onder meer goede bacteriën,
hebben. Voorwaarde is wel dat ze de juiste de zogenaamde 'oude goede vrienden'. Het
bacteriestammen bevatten en er voldoende contact met deze organismen zou de rijping
levende bacteriën worden ingenomen. Het van bepaalde immuuncellen stimuleren. Door
woord probiotica is afgeleid uit het Grieks en de verregaande hygiëne en veranderingen in Basisschoolleerlingen kenden schoolmelk al langer. Sinds juli kunnen ook middelbare scholieren ervan profiteren.
betekent 'vóór het leven'. leefgewoonte en voeding mist het immuun-
systeem de oude goede vrienden. Met het in- Middelbare scholieren kunnen sinds 15 juli meer kinderen voor melk kiezen in plaats van
Een groeiend aantal mensen kampt met ge- nemen van probiotica kan het evenwicht in de ook profiteren van de EU-subsidie op school- ‘dikmakende drankjes’ als cola. Ze kunnen uit
zondheidsklachten zoals obstipatie, diarree, darmflora worden hersteld. Probiotica kunnen melk. De Europese Commissie heeft dit op verschillende soorten schoolmelk kiezen. Het
chronische inflammatoire darmziekten en verschillen wat betreft de soorten bacterie- vrijdag 11 juli besloten. De subsidiëring van huidige assortiment omvat behalve halfvolle
allergie zoals hooikoorts, astma, eczeem en stammen en het aantal levende bacteriën dat schoolmelk moet een bijdrage leveren aan de melk ook halfvolle chocolademelk, volle
voedselallergie. Daarnaast blijken bacteriën het preparaat bevat. Hierdoor sorteren ze niet strijd tegen overgewicht bij kinderen. En daar- melk en yoghurtdrank. De beste keuze uit dit
steeds vaker resistent te zijn tegen antibiotica. hetzelfde effect. De preparaten kunnen door naast de kinderen een gezonde voedselkeuze assortiment van schoolmelk is de halfvolle
Door deze ontwikkelingen is vooral in de ge- artsen worden voorgeschreven en zijn ook vrij aanleren. melk, aldus het Voedingscentrum. De andere
industrialiseerde rijke landen de belangstel- verkrijgbaar in de vorm van vloeistoffen, cap- producten bevatten te veel vet of toegevoegde
ling voor het voorkómen van infecties en de sules of poeder. Bij gezonde mensen zijn in De Europese Commissie wil met de uitbrei- suiker en daardoor meer calorieën. Ze kunnen
prevalentie van aandoeningen die in verband het algemeen geen negatieve bijwerkingen te ding van deze subsidieregeling bereiken dat dan net als cola ‘dikmakers’ zijn.
staan met het disfunctioneren van het immuun- verwachten. Bij zieken moet men extra waak-
systeem, sterk toegenomen. Men weet inmid- zaam zijn, met name bij patiënten bij wie het
dels dat de darm en de darmflora een belang- immuunsysteem ernstig verstoord is. Hoewel Dieet werkt bij ADHD
rijke rol spelen bij het immuunsysteem, maar er diverse onderzoeksresultaten bekend zijn
het is nog niet echt duidelijk wat de werking van de gezondheidsbevorderende eigenschap-
van goede bacteriën in het maagdarmkanaal pen van probiotica, moet er volgens weten-
precies is. Wel is bekend dat goede bacteriën schappers nog meer en beter onderzoek wor-
voorkómen dat pathogene bacteriën zich aan den verricht naar de veiligheid en specifieke
de darmwand hechten. En dat de antipatho- werking van deze preparaten, waarbij interna-
gene werking van de goede bacteriën vergroot tionale samenwerking van groot belang is.

Voedingsgewoonten veranderen wereldwijd


De laatste vijftig jaar zijn de voedingsgewoon- en vetten bevatten. Ook Popkin stelt dat het
ten van de wereldbevolking zeer snel veran- consumptiegedrag wereldwijd dient te worden
derd. Het belangrijkste gevolg is de toename bijgestuurd door de verschillende nationale ge-
van overgewicht en obesitas, ook in arme lan- zondheidsautoriteiten, indien mogelijk samen
den. De industrialisatie van de samenleving met de voedselproducenten. "Preventie is de
speelt hierbij een belangrijke rol. enige werkzame aanpak van voedingsgere-
lateerde chronische ziekten. Al was het alleen Fruit is bij het speciale dieet toegestaan.
Van de zes landen waar meer dan de helft van maar omdat de kosten die met deze ziekten
de bevolking overgewicht heeft, maken er drie samenhangen een niet te tolereren belasting “ADHD zou wel eens een uiting van een aller- reageren. Als het gedrag goed blijft, mogen
deel uit van de zogenaamde Derde Wereld. vormen voor de economie van zich ontwik- gie kunnen zijn”, aldus drs. Lidy Pelsser van ze het betreffende voedingsmiddel blijven
Voedingsgewoonten dienen wereldwijd te kelende landen." het ADHD Research Centrum in Eindhoven in eten. Gemiddeld blijken vijf voedingsmidde-
worden bijgestuurd om de opkomst van chro- de e-mail nieuwsbrief ‘Nieuws over kinder- len de boosdoeners en bij ieder kind zijn dat
nische ziekten af te remmen. Dit stelt dr. Barry voeding’. Deze wetenschappelijk onderzoe- weer andere. Bij de een gaat het bijvoorbeeld
Popkin, hoogleraar voeding bij de University ker boekt goede resultaten met een dieet bij om druiven, ei, zuivel, pindakaas en tomaten,
of North Carolina in Chapel Hill in de Ver- kinderen met ADHD. bij een ander om vanille, smaakversterkers
enigde Staten. Overgewicht en obesitas zijn en vis. Pelsser denkt dat ADHD in een deel
niet alleen problemen van rijke samenlevin- Zet kinderen met ADHD vijf weken lang op van de gevallen wordt veroorzaakt door een
gen maar ook binnen arme landen komen deze een speciaal dieet en bij circa zestig procent overgevoeligheidsreactie: “Net zoals astma en
steeds meer voor, met name bij de groepen met verbetert het gedrag. “De gedragsverbetering eczeem uitgelokt kunnen worden door trig-
de laagste sociaal-economische status. Oor- is zo groot, dat er zowel thuis als op school gers als pollen, huisdieren en huisstofmijt.
zaken zijn de afname van het energieverbruik geen sprake meer is van ADHD”, vertelt Pels- Het doelorgaan is bij eczeem de huid en
door de opkomst van auto's, liften, computers, ser in de nieuwsbrief. Het zogenoemde elimi- bij astma de luchtwegen. Waarom zouden
televisies en dergelijke. Daarnaast is er een natiedieet bestaat onder meer uit rijst, brood, bij ADHD niet de hersenen het doelorgaan
sterke stijging van het gebruik van bewerkte groenten, fruit, kalkoen, water, sap, bepaald kunnen zijn en bepaalde voedingsmiddelen
voedingsmiddelen met een hoge energiedicht- snoepgoed en tussendoortjes. Bij de kinde- de trigger?” Kijk voor meer informatie op
heid uit de supermarkt en energierijke dran- Overgewicht en obesitas gaan ook de arme landen tref- ren bij wie het dieet werkt wordt vervolgens www.nieuwsoverkindervoeding.nl
ken. Producten die relatief veel koolhydraten fen. uitgezocht op welke voedingsmiddelen ze

Het lekkerste wapen tegen ondervoeding! Brochure ‘Gezonde leefstijl & voeding, een
andere kijk op gezond gewicht’
Gebakje met extra energie en eiwit [65 gr]
Smaakvol en gastvrij tegelijk Nieuw verschenen
€ 9,90 incl. verzend- en administratiekosten
Bouwsteentjes, Aardbeien of Banaan
Voedingswaarde per 100 gram Bestellen door het bedrag over te maken op rekening 10.73.30.253
Energie kJ/kcal 1560/371 bij de Rabobank te Gouda t.n.v. de Gouda Media Groep, onder
Eiwit [g] 10,9 - Koolhydraten [g] 44,8 vermelding van uw adres.
Vet totaal [g] 20
Bestellen in combinatie met de brochure ‘Gezonde Leefstijl & Voeding,
Bemonstering of meer info? 06 22 91 63 95 in relatie tot kanker’ kan voor een totaal bedrag van € 14,90.
Nummer 14
27 augustus 2008 6 Werken in de Zorg

PATIENTEN MONITOREN
EN JE EIGEN CARRIÈRE BEWAKEN
TMI ZOEKT TMI BIEDT
• verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd) • vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris
• laboranten • meer ervaring door afwisselend werk
• operatie-assistenten • een auto vanaf 28 uur per week
• anesthesiemedewerkers
• gipsverbandmeesters
• doktersassistenten
• apothekersassistenten

Werken op jouw manier!


Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.
Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

KOM EENS PRATEN BIJ TMI.


DE DETACHEERDERS IN DE ZORG.
www.verpleegkundigen.nl

Cardioloog fietst van Maastricht naar München


voor de Nederlandse Hartstichting
Cardioloog Jan Melle van Dantzig fietst van kilometer kan hij gesponsord worden. De op-
Op zoek naar een (tijdelijke) 27 tot en met 30 augustus onder de auspiciën brengst komt ten goede aan de Nederlandse
baan in de zorg? van de Nederlandse Vereniging voor Cardiolo- Hartstichting. Bijdragen kunnen worden ge-
gie (NVvC) van Maastricht naar München. De stort op rekeningnummer 66.29.37.414 ten
Brakestein Werving en Advies bemiddelt voor afgelopen maanden bereidde hij zich voor op name van Stichting Toegepast Cardiologisch
vacatures voor artsen, (interim)managers en deze 800 kilometer lange monsterrit die hij Onderzoek onder vermelding van ‘sponsoring
beleidsmedewerkers in de gezondheidszorg.
samen met twintig andere vooraanstaande fietstocht Maastricht-München’. Meer infor-
Nederlandse cardiologen aflegt. Op zijn web- matie over de tocht en sponsormogelijkheden
log (www.hartcentrum-eindhoven.nl) vertelt zijn te vinden op www.hartcentrum-eindho-
Brakestein Werving en Advies
Zaart 26, 4819 EE Breda hij hoe hij deze soms zware voorbereidingen ven.nl
T: 076-5213350 ervaart en inpast in zijn drukke dagelijkse acti-
F: 076-5215833
M: 06-12299599 viteiten als cardioloog, echtgenoot en vader.

E-mail: b.vanegeraat@brakestein.nl
Dat bewegen goed is voor de gezondheid is
Internet: www.brakestein.nl
algemeen bekend. Voor hartpatiënten is wer-
ken aan een goede conditie extra belangrijk.
Verloskunde Academie In zijn praktijk hoort cardioloog Jan Melle
van Dantzig echter regelmatig dat het com-
De Verloskunde Academie Amsterdam en bineren van regelmatig sporten met andere
Groningen (die allebei zijn ondergebracht in dagelijkse bezigheden voor veel patiënten een
de Stichting Kweekschool voor Vroedvrou- groot struikelblok is. Van Dantzig: “Een fiets-
wen, sinds 1861) gaat nauw samenwerken tocht van 800 kilometer vraagt om een goede
met VUmc en Hogeschool INHOLLAND. voorbereiding van maanden. Ik ervaar nu zelf
ook dat het soms lastig is om dit te combine-
De samenwerking is formeel op 15 augustus ren met werk en gezin. Op mijn weblog kun-
gestart. De nieuwe combinatie wordt onder- tuut zal de kwaliteit van de huidige én toe- nen mensen meelezen over hoe goed of soms
gebracht in een samenwerkingsinstituut. In de komstige verloskundige beroepsuitoefening minder goed dat mij afgaat. Ik adviseer mijn
praktijk werkt de Verloskunde Academie op uitgangspunt zijn voor onderwijs, onderzoek patiënten om regelmatig te sporten. Door mijn
het gebied van onderwijsontwikkeling en we- en praktijk. Enerzijds voldoet de Verloskunde eigen ervaringen met hen te delen, is het mak-
tenschap samen met het onderzoeksinstituut Academie Amsterdam en Groningen door de kelijker om hen hiervoor te motiveren.”
EMGO (Instituut voor Extramuraal Genees- samenwerking met INHolland en VUmc aan
kundig Onderzoek) van VUmc. Bij EMGO de opdracht vanuit de overheid om aansluiting Sportieve prestatie voor goed doel
komt een leerstoel midwifery science, met een te vinden bij een instelling voor hoger onder- Een sportieve prestatie neerzetten en bijdragen
complete onderzoeksgroep. Op het gebied van wijs. Anderzijds wordt door de samenwerking aan een goed doel, dat zijn de doelstellingen
de bacheloropleiding draagt Hogeschool IN- met het EMGO – instituut van VUmc het me- die Van Dantzig zich stelt als hij in augustus
Holland per 1 september zorg voor de licentie disch domein van het verloskundeonderwijs van Maastricht naar het Europese Cardiologie
van de Verloskunde Academie Amsterdam en gewaarborgd. Congres fietst. Voor iedere door hem gereden Jan Melle van Dantzig
Groningen. Binnen het samenwerkingsinsti-
Nummer 14
Werken in de Zorg 7 27 augustus 2008

Clownsdroom komt uit Onderzoekers Neder-


lands Kanker Instituut
Mensen in de zorg
krijgen Vidi-beurs
Dr. Harold E. Robles uit Oostvoorne wordt
Twee jonge, excellente onderzoekers van het in het weekend van 12 en 13 september als
Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeu- een van de 150 leden van De Derde Kamer
wenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) in Amsterdam geïnstalleerd. Robles zet zich al vele jaren in
ontvingen onlangs een Vidi-subsidie van de voor de HIV/AIDS problematiek in Zuidelijk
Nederlandse Organisatie voor Wetenschap- Afrika. Robles, oprichter en president eme-
pelijk Onderzoek (NWO). Naast erkenning van ritus van het Albert Schweitzer Institute for
hun talent levert dit ook een flink bedrag voor the Humanities in de Verenigde Staten van
verder onderzoek op. Amerika, is ook de oprichter en president
van het Medical Knowledge Institute (MKI),
Dr. Elisabetta Citterio investeert de subsidie een internationale non-profit gezondheids-
in haar onderzoek naar de manier waarop de zorgorganisatie die zich richt op scholing en
verpakking van DNA inwerkt op de bescher- informatievoorziening vanuit de overtuiging
ming tegen mutaties. Onderzoeker dr. Karin dat gezondheidszorg een mensenrecht is.
de Visser gebruikt de subsidie om de rol van De Derde Kamer is het schaduwparlement
het afweersysteem bij borstkanker verder te voor ontwikkelingssamenwerking in Neder-
ontrafelen. De Vidi-subsidie is een van de drie land. Het is een platform om aandacht te
subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. vragen voor internationale wereldproblema-
Deze subsidie is bestemd voor onderzoekers tiek. Naast 120 Nederlandse leden heeft de
die na hun promotie een aantal jaren onder- Kamer 30 leden uit ontwikkelingslanden die
Patrick van den Boom (links), alias CliniClown Yep, speelt met zijn maatje CliniClown Toef (rechts) voor zoek op postdocniveau hebben verricht. De de stem van het Zuiden vertegenwoordigen.
patiëntje Daphne Lammering. onderzoekers hebben daarbij vernieuwende
ideeën gegenereerd en deze succesvol zelf- Eric de Graaf (47)
Zijn droom waarmaken en zijn hart volgen, dat de toneelschool en cursussen leerde hij het standig tot ontwikkeling gebracht. Van de 393 maakt sinds 1 augus-
deed Gouwenaar Patrick van den Boom. Als vak acteren. “Alle lessen en inspiraties liet ingezonden aanvragen zijn 81 onderzoeks- tus als algemeen
tweejarige vertelde hij iedereen dat hij clown ik bezinken voordat ik als clown aan de slag voorstellen gehonoreerd. Voor elk gehono- directeur deel uit van
zou worden en ruim dertig jaar later kwam zijn ging.” Met medestudenten richtte hij de stich- reerd onderzoek wordt in totaal maximaal de directie van Info-
voorspelling uit. Nadat hij met medestudenten ting FariaClowns op die in verzorgings- en be- 600.000 euro gegeven. Met dit bedrag kun- medics. Hij zal op
de stichting FariaClowns oprichtte, kwam hij jaardentehuizen speelt. “Dit werk is zo nodig. nen de onderzoekers de komende vijf jaar een den duur de taken van
twee jaar geleden door de strenge selectie Deze mensen bouwden de maatschappij op en eigen onderzoekslijn ontwikkelen en één of de huidige ceo, Dirk
van de CliniClowns. In de tussentijd startte hij velen vereenzamen nu. Als clown leer je het meer onderzoekers aanstellen. Jan Emmens, overnemen. De Graaf heeft
zijn eigen clownsschool in Gouda, die dit jaar gezonde deel te zien in plaats van de ziekte en diverse management- en directiefuncties
haar vijfjarig jubileum viert. dat is zo mooi.” vervuld in onder meer de financiële dienst-
Internationale prijs verlening. Infomedics is een onafhankelijk
“Clown zijn is mijn roeping en ik realiseer bedrijf dat ervoor zorgt dat declaraties in
me hoe bijzonder het is dat ik het mag doen”,
Yep en Toef
Het is bewezen dat lachen het genezingsproces
voor celbioloog AMC de zorg via ict-oplossingen vlekkeloos tot
gaat hij enthousiast van start. Als kind was hij versnelt, maar uit testen bleek ook dat een Prof.dr. Ron van Noorden, hoogleraar Cel- stand komen.
de animator in het gezin Van den Boom. Met nepglimlach averechts werkt. “Het is dus be- biologie en Histologie in het AMC, kreeg op
zijn twee broers en twee zussen organiseerde langrijk dat je een clown bènt en niet speelt.” 23 augustus in Gdansk de David Glick Award Longarts Petra de Jong wordt per 15 sep-
hij een keer een circus waarbij hij uiteraard Zijn ultieme doel was toegelaten te worden bij van de International Federation of Societies for tember de nieuwe directeur van de Nederland-
de clown was. Toch is het hem allemaal niet de CliniClowns en dit lukte hem twee jaar ge- Histochemistry and Cytochemistry (IFSHC). se Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
komen aanwaaien. Op school had hij moeite leden. Nu ‘speelt’ hij wekelijks met zijn colle- Van Noorden krijgt de onderscheiding voor (NVVE). De Jong volgt Rob Jonquiere op, die
mee te komen door zijn dyslexie. Ondanks ga-clown het duo Yep en Toef in het Sophia zijn histochemisch onderzoek naar de activi- negen jaar de vereniging heeft geleid en nu met
deze beperking behaalde hij zijn mavodiplo- Kinderziekenhuis in Rotterdam en het Zuwe teit van eiwitten. pensioen gaat. Petra de Jong (55) was de eerste
ma en vervolgens volgde hij de opleiding ago- Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. “Het is ge- longarts in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in
gisch werk, die hem later goed van pas kwam weldig om die lachende kindergezichtjes te Decennia lang waren eiwitten het meest ge- Woerden. Hier heeft zij veertien jaar gewerkt.
als CliniClown. “Mijn ouders hebben serieus zien. Dit geeft zoveel voldoening. Je krijgt liefde onderzoeksobject van biowetenschap- Zij is SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Eu-
rondgekeken bij clownsscholen in Frankrijk, contact met ‘de mens in de zieke mens’ en pers. Totdat DNA werd ontdekt. Zeker toen thanasie in Nederland) en blijft dit tot haar aan-
omdat ze zagen dat daar mijn hart lag, maar dat is erg bijzonder.” Voor meer informatie: er allerlei technieken beschikbaar kwamen treden bij de NVVE.
uiteindelijk vonden ze me toch te jong.” Via www.faria-clowns.nl en www.Cliniclowns.nl om DNA-moleculen te ontrafelen, raakten
eiwitstudies wat op het tweede plan. Min- Drs. Ingrid van Delft treedt op 1 oktober
der nieuw, minder eer aan te behalen. Zoniet in dienst als secretaris van de Raad van Be-
Verpleegkundigen nemen ontslag en verhuren voor AMC-hoogleraar Ron van Noorden. Hij stuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
zich via eigen bedrijfje specialiseerde zich in onderzoek naar de Den Bosch. De Raad van Bestuur verwacht
activiteit van eiwitten binnen de cellen. Een dat Ingrid met haar veranderkundige ach-
Duizenden verpleegkundigen nemen ontslag leren omgaan. Vooral schaars personeel als dia- slimme keuze zo bleek, want sinds het com- tergrond, enthousiasme en gedrevenheid
en verhuren zich vervolgens via een eigen lyse- en OK-verpleegkundigen blijken deze plete DNA van de mens in kaart is gebracht een aanwinst zal zijn voor het ziekenhuis.
bedrijfje of een ander extern bureau aan het nieuwe weg gevonden te hebben. De beroeps- verleggen onderzoekers hun focus weer uit- Ingrid van Delft leidt tot haar komst naar
ziekenhuis. Hierbij blijken zij hogere vergoe- vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden gerekend naar Van Noordens werkterrein. het Jeroen Bosch Ziekenhuis een groot
dingen te kunnen vragen dan hun oude sala- Nederland (V&VN) schat dat het om 5.000 tot Dankzij zijn vasthoudendheid wist Van Noor- veranderprogramma dat twee Zeeuwse
ris. Dit is gebleken uit een onderzoek van RTL 7.000 verpleegkundigen en verzorgden gaat. den uit te groeien tot een autoriteit binnen zijn ziekenhuizen helpt voorbereiden op een
Nieuws. Vooral onder deze laatste groep zijn er steeds vakgebied. nieuwe gezamenlijke toekomst (Ziekenhuis
meer die voor zichzelf gaan werken. Als oor- Walcheren in Vlissingen en Oosterschelde-
De NVZ vereniging van ziekenhuizen zaken worden genoemd de hoge werkdruk, te ziekenhuizen in Goes). De functie van se-
denkt dat deze trend niet meer te stop- weinig loopbaanperspectief en onvrede over NU’91 vindt Balkenen- cretaris Raad van Bestuur is de afgelopen
pen is en dat ziekenhuizen hiermee moeten het salaris. periode gegroeid. Er is daarom besloten om
de-norm te hoog voor de functie te splitsen in een secretarieel en
bestuurders thuiszorg een juridisch gedeelte. Mevrouw mr. Rose-
Nieuwe dialyse-afdeling voor MCH Antoniushove mary van der Avort - Lier MHA, de huidige
Uit het rapport dat de SP vorige week uitbracht secretaris Raad van Bestuur, heeft de voor-
MCH Antoniushove in Leidschendam opent huizen buiten de regio worden verwezen voor blijkt dat bestuurders in de thuiszorg veel geld keur uitgesproken zich op de juridische kant
nog voor het einde van het jaar een gloed- hun behandeling. Het nieuwe centrum, dat tot verdienen. De SP vindt dat zij niet meer dan te richten.
nieuw dialysecentrum. Hierdoor wordt het stand komt in samenwerking met het Bronovo premier Balkenende zouden mogen verdie-
nijpende tekort aan dialyseplaatsen in de Ziekenhuis in Den Haag en Het Groene Hart nen. De beroepsorganisatie van de verpleging
regio verbeterd en worden de reistijden van Ziekenhuis in Gouda voorziet dan ook in een en verzorging, NU’91 vindt de Balkende-norm Wij snappen niet waarom dat niet de norm zou
nierpatiënten die moeten dialyseren verkort. dringende behoefte. Het nieuwe dialysecen- van 171.000 euro nog veel te hoog. moeten zijn. Als de CAO voor de medewer-
trum krijgt zeventien dialysestations en zal in kers binnen de thuiszorg goed genoeg is dan
Door de vergrijzing én de toename van het de toekomst de mogelijkheid hebben om zo’n Voorzitter Monique Kempff: "Bestuurders is deze ook goed genoeg voor de bestuurders.
aantal diabetespatiënten neemt het aantal nier- zeventig mensen te behandelen. MCH gaat van thuiszorgorganisaties kunnen heel goed Het is natuurlijk onbegrijpelijk dat de mede-
patiënten in Nederland en zeker ook in de regio de komende maanden actief werven om een worden ingeschaald binnen de CAO. Je kunt werkers in de thuiszorg gevraagd wordt om
Haaglanden in hoog tempo toe. Het tekort aan groot aantal dialyseverpleegkundigen aan te ze objectief indelen volgens de gebruikelijke loon in te leveren terwijl de bestuurders die dit
dialyseplaatsen wordt steeds meer voelbaar. trekken voor het nieuwe centrum. functiewaarderingsmethodiek. Ze komen dan vragen zelf zoveel geld op hun bankrekening
Patiënten moeten door dit tekort naar zieken- maximaal op een jaarsalaris van 80.000 euro. gestort krijgen en buiten de CAO vallen.’’
Nummer 14
27 agustus 2008 8 Werken in de Zorg

Werken
in de
ZORG
Zoek een baan die bij je past!
Care van A tot Z
Het uitzendbureau voor de zorg
Wat zijn wij?
Een dynamisch uitzendbureau dat wordt geleid door
verpleegkundigen die kwaliteit belangrijk vinden.
Uitzendbureau Care van A tot Z is een dochter van Uit-
zendbureau Continue Care B.V. Deze is oorspronkelijk op-
gezet door twee Intensive Care Verpleegkundigen.
Door de grote behoefte aan zorgverleners op de arbeids-
markt is het idee ontstaan dat er wellicht een betere
verhouding mogelijk is tussen vraag en aanbod. Immers
door het verkorten van het aantal werkuren per week
zijn er zorgverleners, met bijvoorbeeld kleinere contrac-
ten, die graag bereid zijn om extra te werken. Door deze
mensen op verschillende plaatsen in te zetten zullen zij
een ruimere ervaring opdoen wat betekent dat zij kwali-
tatief hoog scoren. Bovendien heeft voor- en nadat deze
zorgverleners geworven zijn, een stringente selectie
plaatsgevonden.

Waarom voor Care van A tot Z komen?


Je werkt alleen de diensten die jezelf graag doet.
Je werkt alleen op de dagen die jou goed uitkomen.
Je werkt alleen voor de organisaties die je leuk vindt.
Je reist niet verder dan jezelf wilt.
Je kunt je blik (en geest) verruimen.
Je hoeft alleen dat werk te doen waar je ooit voor gekozen hebt, dat
wil zeggen: geen organisatieproblemen oplossen/geen commissie-
werkzaamheden verrichten/geen gezeur aan je hoofd.
Je krijgt gunstiger arbeidsvoorwaarden zoals salaris, reiskosten e.d.

Kijk voor meer informatie op:www.cvatz.nl

Hèt uitzend- en detacheringbureau PATIENTEN


voor de zorg.
MONITOREN
EN JE EIGEN CARRIÈRE
Hét uitzendbureau voor zorg en welzijn. BEWAKEN
PlusZend biedt jou: TMI ZOEKT
• verpleegkundigen (A, B en gespecialiseerd)
Zinvol, gezellig en verantwoordelijk • laboranten
werk op de dagen die jij wilt. • operatie-assistenten
• anesthesiemedewerkers
• gipsverbandmeesters
• doktersassistenten
Er is een ruime keus aan functies. • apothekersassistenten
Denk ook aan:
TMI BIEDT
Praktijkervaring opdoen tijdens je studie in
• vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris
de zorg en/of welzijn sector. • meer ervaring door afwisselend werk
• een auto vanaf 28 uur per week

Kortom een baan die bij jou past! Werken op jouw manier!
Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.
Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?
www.pluszend.nl
Capelle aan den IJssel: 010-4507266
Dudokplein 214
3315 KH Dordrecht KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN
Gouda: 0182-547015 DE ZORG.
Woerden: 0348-499053 078 6309292
Zoetermeer: 079-3310437 www.verpleegkundigen.nl
www.continuecare.nl
Nummer 14
Advertentie 9 27 augustus 2008

Zorghotel Veghel:

Nieuwe zorgformule, uniek in zijn soort


Ons leven kent niet alleen
makkelijke periodes. Juist als
het er écht op aankomt, is zorg
van groot belang.
Huidige ontwikkelingen in de
zorg brengen met zich mee
dat mensen -na een operatie-
eerder ontslagen worden uit
het ziekenhuis. Men moet dus
elders herstellen en revalideren.

Zorghotel Veghel is een par-


ticuliere zorginstelling waar u
voor een kort verblijf een kamer
boekt en daarbij hoogwaardige
zorg kunt inkopen. Zo kan men
op een veilige en comfortabele
manier optimaal herstellen. “En
dat in een sfeervolle ambiance,
want hier bent u geen patiënt,
maar onze gewaardeerde gast,” Dochter van overleden gast:
aldus Gerard van den Berg, ini- “Het klinkt misschien tegenstri-
tiatiefnemer. “U kunt uw eigen jdig, maar de laatste dagen van
leven continueren, ook al bent mijn moeders leven staan in ons
u tijdelijk wat meer afhankelijk geheugen gegrift als een gewel-
van anderen vanwege lichame- dige tijd. Waardig, zeer liefdevol
lijke beperkingen.” en werkelijk onvergetelijk.”

Zorghotel Veghel biedt een for- Het Zorghotel is bedoeld voor


mule die optimale zorg com- iedereen met lichamelijke aan-
bineert met Brabantse gezellig- doeningen, die bewust in het
heid. Onder het motto ‘looking leven staat, ongeacht leeftijd of
good, feeling better’ bieden wij achtergrond. Ook uw partner of
een beautycentre, haarstudio, familie is van harte welkom. Laat theater of een concert. Zo kunt Indien men over een CIZ indica-
diverse massagevormen, naast mantelzorgers op adem komen, u ondanks uw beperking, blijven tie beschikt wordt de zorg vanuit
fysiotherapie, ergotherapie en bijvoorbeeld tijdens vakanties doen wat u gewend bent. de AWBZ vergoed. Het verblijf
logopedie. En dan is er nog de of met feestdagen, en kom hier wordt ook in vele gevallen ver-
Zorghotel Veghel culinaire verwennerij. “Wij zijn genieten. Zoon van een gast: “Een tele- goed. U kunt altijd bij ons ter-
Stadhuisplein 3 trots op ons stijlvolle klasse hotel, foontje vooraf is genoeg en ik echt voor advies over de mogeli-
5461 KN Veghel niet in de laatste plaats vanwege Culinaire verrassingen kan met mijn revaliderende jkheden. Vraag dan gerust naar
de prachtige parkachtige ligging Bijvoorbeeld van de culinaire moeder genieten van een ver- de zorgmanager die u van alle
Telefoon (0413) 313 000 met het Veghelse centrum naast verrassingen. Alle menu’s berei- rukkelijk diner.” informatie kan voorzien.”
Fax (0413) 313 099 de deur. Mensen die tijdelijk niet den wij zelf, met honderd pro-
uit de voeten kunnen, worden cent verse ingrediënten, onder Wij bieden 24 uur per dag hoog- Voormalig gast: “Ik was er echt
info@zorghotelveghel.nl
hier in de watten gelegd en begeleiding van een chefkok en gekwalificeerde zorg met res- thuis, in de gemoedelijke sfeer
www.zorghotelveghel.nl
ondervinden geborgenheid, om een diëtiste. Smakelijk, verant- pect voor u als individu en uw van warmte en veiligheid. Een
Wij zijn aangesloten daarna zelfstandig weer verder woord en gericht op uw herstel. wensen. Persoonsgericht dus heerlijk kopje koffie in de schom-
bij Nevep. te gaan. En voor terminale gas- Wilt u even winkelen of wan- altijd flexibel en op maat. Daad- melstoel bij d’n Herd. Mijn ver-
ten is het een plaats om rustig en delen? Er is een gastvrouw om werkelijk ‘op uw lijf geschreven’. blijf in Zorghotel Veghel voelde
respectvol te kunnen sterven. ” u te begeleiden, ook naar het Gediplomeerde verpleegkun- aan als een warm bad!”
digen stellen samen met de in
huis werkende fysiotherapeuten, Wilt u meer informatie of heeft
ergotherapeuten en logothera- u interesse in een rondleiding
peuten een persoonlijk herstel- (tot maximaal vijftien personen)?
programma op en gaan dit ver- Belt u gerust met het Zorghotel
volgens met u uitwerken. Ook Veghel, telefoon (0413) 313 000,
uw geestelijk welzijn krijgt aan- of kijk op:
dacht. Wij luisteren naar u en www.zorghotelveghel.nl
nemen uw wensen serieus.
Van den Berg: “Onze gasten gaan Zorghotel Veghel
na hun herstel, gegarandeerd ra- Stadhuisplein 3
zend enthousiast en volkomen 5461 KN Veghel
tevreden de deur uit.” (Wij zijn aangesloten bij Nevep)
Nummer 14
27 augutus 2008 10 Advertentie

†0O[FQSPKFDUNBOBHFSTFOBEWJTFVSTLPNFOVJUEFXFSFMEWBOIFU[JFLFOIVJT
†4UFSLWFSUFHFOXPPSEJHEJOEFHF[POEIFJET[PSH

&SWBBSEFFSWBSJOH
JOCPVXNBOBHFNFOUFOIVJTWFTUJOHTBEWJFT
Oostelbos Van den Berg b.v. Neem contact op met:
is o.a. gespecialiseerd in: 0PTUFMCPT7BOEFO#FSHCW
†#PVXNBOBHFNFOU 3FFVXJKLTF1PPSU
†1SPDFTNBOBHFNFOU 5
†'BDJMJUZ.BOBHFNFOU '

XXXPPTUFMCPTWBOEFOCFSHOM†JOGP!PPTUFMCPTWBOEFOCFSHOM

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)


is vanaf 2008 in elk ziekenhuis verplicht
Jalaco Consultancy is gespecialiseerd in: Neem contact op met:
• patiënt veiligheid Jalaco Consultancy
• medicatie veiligheid Dr. J. M. de Laat
• proces optimalisatie 0182 - 32 24 40
• systeem oplossingen jmdelaat@jalaco.nl

Jalaco Consultancy • Blekerssingel 78 • 2806 AD Gouda • www.jalaco.nl


Nummer 14
Farma 11 27 augustus 2008

Deventer Ziekenhuis krijgt 24-uurs apotheek


Nieuwe pil helpt niet In de centrale hal van het nieuwe Deventer bezorgd. Buiten kantoortijden verstrekt de

tegen stuitbevalling Ziekenhuis komt een apotheek waar patiën-


ten 24 uur per dag medicijnen kunnen halen.
24-uurs apotheek medicijnen op voorschrift
van de huisartsenpost. Het assortiment en de
voorraad van de 24-uurs apotheek zijn be-
Patiënten kunnen straks overdag, na een zie- perkt. De 24-uurs apotheek vervangt niet de
kenhuisopname of bezoek aan de specialist, volledige medicatieverstrekking via de eigen
een eerste hoeveelheid medicatie meekrijgen. apotheek, maar maakt het mogelijk dat patiën-
Ook kan de 24-uurs apotheek contact leggen ten na een artsenbezoek of opname alvast met
met een apotheek in de wijk of regio zodat de medicatie starten.
medicijnen op tijd klaar liggen of thuis worden

Pil tegen huisstofmijtallergie in ontwikkeling


Er is een nieuwe stap gezet in de ontwikke- de werkzaamheid van het vaccin. Verder bleek
ling van een vaccin tegen huisstofmijtallergie. deze immunotherapie goed verdragen te wor-
Deze vorm van allergie is na graspollenaller- den, en heeft het een gunstig veiligheidspro-
gie de belangrijkste veroorzaker van irritatie fiel, aldus de producent. Ongeveer 25 procent
van de luchtwegen en astma. van de Nederlanders heeft last van een inhaal-
atieallergie en bij iets minder dan de helft van
In het klinisch onderzoek konden patiënten die gevallen betreft het huisstofmijtallergie.
de helft van hun astmamedicijnen laten staan, Dit is een chronische aandoening die, als deze
als ze dit nieuwe vaccin in pilvorm gebruikten niet wordt behandeld, kan leiden tot de ont-
tegen de huisstofmijtallergie. Deze posi- wikkeling van astma en nieuwe allergieën.
Bij drie tot vier procent van alle voldragen zwangerschappen is sprake van een stuitligging. tieve resultaten zijn voor de producent ALK
reden om verder te gaan met de ontwikkeling
De kans op het succesvol draaien van een het kind te draaien. Dat gebeurt door van bui- van deze nieuwe vorm van immunotherapie.
baby in stuitligging kort voor de bevalling tenaf op de baarmoeder te drukken, en zo de De werking van deze ‘huisstofmijtpil’ is ver-
wordt niet groter door gebruik van het medi- baby te bewegen zich om te draaien. Dit lukt gelijkbaar met de hooikoortspil GRAZAX van
cijn Nifedipine. Dit blijkt uit onderzoek van in ongeveer veertig procent van de gevallen. ALK. Dat is tot dusver de enige geregistreerde
zeven Nederlandse ziekenhuizen, gecoördi- sublinguale immunotherapie die door artsen
neerd door het AMC. Eind juli werden de resul- Versiespreekuur wordt voorgeschreven. Het onderzoek met
taten gepubliceerd in het tijdschrift Obstetrics Begin juni pleitten Tilburgse en Maastricht- het nieuwe huisstofmijtvaccin vindt plaats in
& Gynecology. Nifedipine wordt al gebruikt als se gynaecologen en verloskundigen in het tachtig klinieken, verspreid over acht landen.
weeënremmer bij dreigende vroeggeboorte. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Er doen 604 patiënten van veertien jaar en
(NTvG) voor het opzetten van een polikliniek ouder aan mee, die lijden aan astma als gevolg
Nifedipine ontspant de baarmoederwand, en voor uitwendige versies met een vast team van een huisstofmijtallergie. Voor het klinisch
daarom bestond het vermoeden dat het zou van getrainde obstetrici. Onderzoek van het onderzoek waarover nu is gepubliceerd, wer-
kunnen bijdragen aan het succesvol draaien Tilburgse Catharina Ziekenhuis bevestigde den zij in vier groepen verdeeld: drie kregen
van een kind in stuitligging – een zogeheten dat het uitvoeren van versies volgens een stan- oplopende doseringen van het huisstofmijt-
uitwendige versie. Dit blijkt niet het geval. daardprotocol en door een vast team effectief vaccin; de vierde groep kreeg een placebo.
Weliswaar lag het succespercentage bij vrou- is: het aantal stuitliggingen neemt af en het Patiënten die de hoogste dosis kregen, hoef-
wen die Nifedipine hadden geslikt circa vijf aantal keizersnedes vermindert. “In het AMC den nog maar de helft van hun aanvankelijke
procent hoger dan bij vrouwen die een place- werken we al een paar jaar met zo’n speciaal astmamedicijnen te gebruiken - dat is volgens De huisstofmijt is een belangrijke veroorzaker van
bo kregen, maar het is onduidelijk in hoe- versiespreekuur, en met goede resultaten”, de producent een duidelijke aanwijzing voor astma.
verre dit effect ook echt aan het medicijn kan bevestigt Marjolein Kok, eerste auteur van
worden toegeschreven. Van andere weeën- het artikel en gynaecologe in opleiding in het
remmers (bèta-mimetica) was al bekend dat AMC. Winst valt er nog te halen, denkt Kok, Strattera-rapport langer geheim door hoger
zij een gunstig effect kunnen hebben. Vaak door betere voorlichting aan zwangere vrou- beroep CBG
hebben die middelen echter vervelende bij- wen. Veel vrouwen met een ‘stuit’ weten niet
werkingen zoals hartkloppingen, opvliegers dat draaiing van de baby mogelijk is en krij- De vrijgave van het rapport over schadelijke laatste dag en men stelt alles in het werk om
en hoofdpijn. Bovendien moeten die bèta- gen geen versie aangeboden. Op de langere en mogelijk dodelijke bijwerkingen van Strat- dit rapport niet openbaar te hoeven maken.
mimetica worden geïnjecteerd, reden waarom termijn blijkt er geen verschil in ontwikkeling tera, een middel dat wordt voorgeschreven Ik weet niet welk belang het CBG hier dient
vrouwen zo’n versie weigeren. Nifedipine is tussen baby’s die met een keizersnede werden aan kinderen met een ADHD-diagnose, dat al maar het is zeker niet het belang van de con-
er in tabletvorm en heeft voor zover bekend geboren en kinderen die via een vaginale be- ruim twee jaar geheim gehouden wordt door sument. Toevalligerwijs is op 6 augustus wel
geen bijwerkingen. Het leek daarom een goed valling ter wereld kwamen. Voor de moeders het College ter Beoordeling van Geneesmid- de bodemprocedure behandeld die Eli Lilly
alternatief. Bij drie à vier procent van alle vol- in kwestie heeft een keizersnede de nodige delen (CBG), laat nog langer op zich wachten (de producent)heeft aangespannen tegen de
dragen zwangerschappen is sprake van een nadelen. Zo is de hersteltijd na de bevalling omdat het CBG tegen de eerdere uitspraak Nederlandse Staat om Strattera opgenomen te
stuitligging; de baby ligt met het hoofd naar langer en leidt de ingreep vaak tot complica- van de bestuursrechtbank in hoger beroep is krijgen in het basispakket van de zorgverze-
boven en de billen (stuit) naar beneden. Dit ties. Door het toenemend aantal keizersnedes gegaan bij de Raad van State. keringen. Er zijn wereldwijd inmiddels al 95
vergroot de kans op een moeilijke bevalling dreigt de ervaring van vaginale bevallingen kinderen en volwassenen overleden aan de
en leidt vaak tot een keizersnede. Om dat te bij een stuitligging echter verloren te gaan. Deze zaak begon in de zomer van 2006 toen bijwerkingen van dit middel, elke week uitstel
voorkomen probeert men voor de bevalling de coördinator van het Nederlands Comité is er één teveel.”
voor de Rechten van de Mens (NCRM),
Hanneke Teunisse, het evaluatierapport over Geen aandacht
Onderzoek met bapineuzumab in strijd tegen Strattera opvroeg bij het CBG onder de Wet “Ouders hebben, ons inziens, recht op alle be-
Alzheimer kan verder gaan Openbaarheid Bestuur. Na een procedure van schikbare informatie over de middelen die ze
twee jaar kwam de zaak begin juni voor bij de al dan niet gedwongen toedienen aan hun kin-
Tijdens het internationale ICAD-congres in Bestuursrechtbank in Amsterdam. De uit- deren. Kinderen krijgen al heel snel te maken
Chicago eind juli, zijn de resultaten gepubli- spraak van de rechtbank liet aan duidelijkheid met een ADHD-diagnose, via een psychiater,
ceerd van het fase-2 klinisch onderzoek met niets te wensen over: Het besluit van het CBG de huisarts of bijvoorbeeld de schoolbegelei-
bapineuzumab bij de ziekte van Alzheimer. om het rapport niet af te geven werd vernietigd dingsdienst. Een ADHD-diagnose wordt niet
De resultaten rechtvaardigen de start van een en alle aangevoerde redenen daarvoor werden onderbouwd door enig wetenschappelijk be-
grootschalig, wereldwijd fase-3 onderzoek. als onvoldoende onderbouwd van tafel ge- wijs, er wordt geen objectief lichamelijk on-
veegd. Het CBG moest binnen zes weken een derzoek gedaan, de diagnose wordt gesteld
Bapineuzumab is een immunotherapeutische nieuw besluit nemen of tegen dit besluit in aan de hand van een afvinklijstje met emoties
stof, ontwikkeld door Wyeth en Elan, en hoger beroep gaan. Dit laatste hebben ze op en gedrag. Dit lijstje met criteria voor een
wordt onderzocht op het vertragen of stoppen 30 juli gedaan bij de Raad van State. ADHD-diagnose bestaat uit normaal kinder-
van progressieve neurodegeneratie bij de gedrag zoals; niet stil kunnen zitten, draaien
ziekte van Alzheimer. Bapineuzumab wordt Bijwerkingen en friemelen op een stoel, sleutels kwijtraken,
verondersteld toxisch beta-amyloïd uit de Hanneke Teunisse van het NCRM zegt hier- inbreken in gesprekken of spelletjes, geen
hersenen te verwijderen en daarmee mogelijk over: “Het is schandalig hoe hier gesold wordt aandacht op school, taken niet afmaken etc.”,
neurodegeneratie tegen te gaan. Met dit uit- met de belangen van de ouders van kinderen aldus Hanneke Teunisse. Meer informatie over
gangspunt wordt mogelijk de oorzaak van de De huidige behandelmethoden van Alzheimer zijn die Strattera slikken. Het CBG blijft maar deze zaak is te vinden op www.ncrm.nl
ziekte van Alzheimer aangepakt. slechts gericht op symptoombestrijding. tijd rekken, elk besluit wordt uitgesteld tot de
Nummer 14
27 augustus 2008 12 Kliniek

Begeleidingsprogramma depressieve klachten


bij diabetes nu online Kleinschaligheid als
Veel mensen met diabetes hebben last van
depressieve klachten. Lang niet altijd wordt
een depressie herkend, of zoekt men er hulp
gramma heet Diabetergestemd.nl en is geba-
seerd op een bestaande cursus die wij geschikt
hebben gemaakt voor mensen met diabetes. In
fundament
voor. Om die drempel te verlagen heeft het de cursus is aandacht voor diabetes en hoe die
VUmc, onder leiding van prof. dr. Frank Snoek, de stemming kan beïnvloeden. Maar ook het
een begeleidingsprogramma ontwikkeld dat omgekeerde: hoe depressie de diabetes zelf-
via internet wordt aangeboden. Het Diabetes zorg kan beïnvloeden.”
Fonds betaalt het onderzoek.
Coach
In Nederland is één op de tien mensen met Depressiebehandeling via internet wordt het
diabetes depressief. Dat is tweemaal zo veel steeds vaker toegepast en met succes. Het
als mensen zonder diabetes. Mensen met dia- voordeel van het internetprogramma is dat
betes en depressieve klachten vinden vaak mensen gewoon thuis aan de slag kunnen.
moeilijk hulp. Om hen te helpen, heeft het Het programma bestaat uit acht wekelijkse
VUmc samen met het Trimbos Instituut een ‘lessen’, die de cursist zelfstandig doorloopt.
begeleidingsprogramma via internet ontwik- Op verschillende momenten ontvangt de deel-
keld, met geld van het Diabetes Fonds. Kim nemer terugkoppeling van een coach. Mensen
van Bastelaar van het VU medisch centrum met diabetes van achttien jaar en ouder die
in Amsterdam: “Het is zorgwekkend dat last hebben van depressiviteit kunnen koste-
depressie in de helft van de gevallen niet loos meedoen met het onderzoek naar het pro-
wordt herkend en men vaak geen hulp krijgt.” gramma. Voor meer informatie en aanmelden:
Het programma is nu klaar om in de praktijk kijk op www.diabetergestemd.nl
getest te worden. Van Bastelaar: “Het pro-

De Sionsberg is het kleinste ziekenhuis van Nederland.


BovenIJ ziekenhuis benoemt zorgconsulent
allochtone patiënten In Dokkum bevindt zich het kleinste zieken- gecombineerde aanstelling (die dus parttime
huis van Nederland, De Sionsberg. Het is ge- bij ons werken). En tenslotte kunnen we spe-
Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam heeft fuseerd met een groep verpleeghuizen en ver- cialistische activiteiten opzetten in partner-
op 18 augustus een culturele tolk gekregen. zorgingshuizen en werkt dan onder de naam schap. Denk aan de doelstelling om binnen
Ouafaa el Rhaouti, al langer werkzaam als dia- Zorggroep Pasana. Als klein ziekenhuis heb Pasana de geriatrische zorg, de ouderenmarkt,
betesverpleegkundige in het BovenIJ zieken- je heel specifieke manieren om een goede echt verder te ontwikkelen. Ook hebben wij
huis, is per die datum benoemd als zorgcon- positie te houden in het zorglandschap. Hoe een zeer geavanceerde samenwerking met
sulent allochtone patiënten. daar in Dokkum invulling aan wordt gegeven onze huisartsen gerealiseerd. Zij werken op
bespreken we met Einte Elsinga. Hij is door onze locatie in zeer intensieve samenwerking
De zorgconsulent krijgt als opdracht de com- de Raad van Toezicht als interim bestuurder met het ziekenhuis, waaronder op het gebied
municatie tussen autochtone zorgverleners en aangesteld vanuit het bedrijf BMC en is met van de spoedeisende hulp.”
allochtone patiënten te verbeteren. Niet alleen allerlei veranderingstrajecten bezig.
de taal, maar juist ook de cultuurverschillen Financiële positie op kleine schaal
moeten door de culturele tolk worden over- “De directe aanleiding om mij als interim Een belangrijke aanleiding om tot de fusie te
brugd. Ernstige ziektes worden vaak niet bij bestuurder aan te stellen was het vertrek van komen was natuurlijk het bereiken van meer
de naam genoemd, gevoelens van rouw wor- de twee zittende bestuurders, maar daar zit financiële slagkracht. Men kan zich sterker
den anders geuit, schaamte kan bij veel behan- atuurlijk meer achter. Zo bleek dat er serieus profileren naar de zorgverzekeraar. Daarnaast
delingen een grotere rol spelen dan bij autoch- achterstand was opgelopen in de interne pro- kunnen kosten worden bespaard door het ge-
tone Nederlanders. Het zijn maar een paar cessen. Per 1 januari 2007 was de fusie van zamenlijk inkopen, een afdeling P&O, voe-
voorbeelden van zaken die de communicatie Ouafaa el Rhaouti het ziekenhuis met de verpleeghuizen en ver- ding, etc. Toch is het niet eenvoudig om in de
tussen patiënt en behandelaar soms moeilijk zorgingshuizen gerealiseerd, maar een jaar huidige bekostigingsstructuur te overleven.
maken. Ouafaa el Rhaouti gaat patiënten en dat het ziekenhuis ontwikkelt, in samenwer- later was daarvan de meerwaarde nog niet De DBC’s zijn natuurlijk op een gemiddelde
medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis king met onder andere huisartsen, verloskun- echt duidelijk. Heel veel verliep eigenlijk nog productie gebaseerd en die kan in een dun-
hierin bijstaan. De functie past in het bredere digen en vertegenwoordigers van verschil- helemaal apart. Mijn taak is om de bedrijfs- bevolkt gebied moeilijk worden gehaald. Het
beleid over de zorg aan allochtone patiënten lende allochtone groeperingen. voering weer op orde te brengen. De achter- voortbestaan van het ziekenhuis is daarmee
stand in de bedrijfsvoering bleek bijvoorbeeld op termijn ook een politieke keuze: op welk
uit de wijze waarop de begroting werkte. Ik niveau van zorg hebben mensen recht bin-
Ander maaltijdconcept nodigt uit tot eten moet meer elan in de organisatie gaan bren- nen welke afstand? Ook het doen van inves-
gen. Na de bestuurlijke crisis ontstaat er teringen (in moderne apparatuur e.d.) is niet
natuurlijk ook veel onzekerheid. Met een fris- altijd eenvoudig. Een mooi voorbeeld is dat
se wind op basis van visie en strategie gaan we de mensen in Dokkum een keer een inzame-
een goed fundament leggen voor de toekomst. lingsactie hebben gehouden waardoor het zie-
De kracht van BMC Advies en Management is kenhuis een MRI kon aanschaffen. Overigens
met name het doorlichten en echt meewerken verhoogt dat de betrokkenheid van de mensen
aan veranderingen; ‘samen naar beter’ is het bij het ziekenhuis natuurlijk enorm. Verder is
motto. Daarna neemt een nieuw team het over. gebleken dat een gezonde financiële positie
Daarvoor zullen kandidaten zeker beschik- ook afhankelijk is van de aansturing en daar
baar zijn want het ziekenhuis hier in Dokkum wordt momenteel hard aan gewerkt.
is prachtig”, aldus Elsinga.
Kleinschaligheid is aantrekkelijk
Kwaliteit en kleinschaligheid Behalve de organisatorische en financiële
“Het op niveau houden van kwaliteit bij een risico’s van kleinschaligheid zijn er ook grote
klein ziekenhuis is een voortdurend aan- voordelen. Een specialist heeft een zeer direct
dachtsgebied. De basiszorg is natuurlijk prima contact met de patiënt, waar in andere zieken-
in orde, daarover bestaat geen enkel misver- huizen dit lang niet altijd mogelijk is. Uitein-
stand. De meer ingewikkelde dingen die meer delijk zijn de meeste specialisten ooit daarom
schaal en expertise vergen, moeten wij niet dokter geworden en bij De Sionsberg kan
willen en dat doen we ook niet. Daarvoor kun- dat. De patiënten waarderen dat ook enorm.
nen mensen bij grotere of gespecialiseerde Het ziekenhuis is mede om die reden door de
ziekenhuizen terecht. In het tussengebied patiënten eerder gekozen als beste zieken-
blijven wij kijken naar wat we wel kunnen huis van Nederland. Daarnaast werk je meer
De patiënten in het Scheper Ziekenhuis in Emmen krijgen sinds kort aan het eind van de middag hun warme doen en wat niet. Inmiddels hebben we en- in brede teams. Samenwerking met de ver-
maaltijd. Tussen de middag krijgen de patiënten een broodmaaltijd als lunch. De meeste mensen zijn thuis gewend kele ‘niches’ gevonden waar we wel degelijk pleeghuizen en de huisartsen is heel hecht. We
om ‘s avonds warm te eten, maar moeten in het ziekenhuis al om 12.00 uur aan de warme maaltijd. Vaak heeft een belangrijke en onderscheidende rol spe- werken ook intensief met andere ziekenhuizen
men dan nog weinig trek. In de oude situatie koos de patiënt de dag tevoren een warme maaltijd. Voor de warme len. Denk aan onze hoofdpijnkliniek of onze samen en dat geeft ook veel bevrediging in het
maaltijd nieuwe stijl geldt dat deze geserveerd wordt op basis van het zogenoemde Meals on Wheels concept. oogheelkunde. Daarnaast lukt het om som- werk. En tenslotte is er ook een sterk gevoel
Daarbij rijdt over de afdeling een dinerbuffetwagen en kunnen patiënten aan het bed een maaltijd naar wens mige specialismen binnen boord te houden van ‘we doen het met elkaar’ wat je in klei-
samenstellen. door het aanstellen van specialisten met een nere organisaties natuurlijk vaker hebt. Mede
Nummer 14
Kliniek 13 27 augustus 2008

daarom lukt het ons om goede medewerkers gebied van diagnostiek, maar behandelingen
aan te trekken en blijkt dat onze mensen het zullen daar waar nodig elders worden ge- Groene Hart Ziekenhuis neemt nieuwe
leuk vinden om bij ons te werken. daan. Natuurlijk zullen wij echt een expertise- MRI-scanners in gebruik
centrum zijn voor de ouderenzorg en enkele
De toekomst andere niches hebben opgepakt. De samen- De afdeling Radiologie van het Groene Hart een extra wijde ronde opening en een kortere
“Wij zullen meer en meer een speler worden werking in de regio zal sterker worden en ook Ziekenhuis (GHZ) in Gouda voert jaarlijks ruim cilinder, speciaal voor kinderen en patiënten
met een zeer goede relatie met de eerste lijn met de grotere gespecialiseerde ziekenhuizen. vierduizend MRI onderzoeken uit. Sinds kort is met claustrofobie of forse afmetingen. Bij
waar de samenwerking steeds hechter mee En tenslotte zal de sfeer van kwaliteit en klein- de afdeling uitgebreid met twee unieke MRI- onderzoek in het gebied buiten het hoofd en
zal zijn. De complexere zorg zal waarschijn- schaligheid, met zeer gemotiveerde medewer- scanners. de nek is het met deze scanner mogelijk het
lijk meer worden verschoven. We zullen de kers, behouden blijven”, zo besluit Elsinga. hoofd uit het apparaat te houden en tegelij-
mensen een heel sterk aanbod bieden op het Met de komst van de nieuwe apparatuur neemt kertijd zeer snel te werken met behoud van
niet alleen de snelheid en gedetailleerdheid de nauwkeurigheid. De andere MRI-scanner
van het onderzoek met de MRI toe, ook zijn maakt het mogelijk om in een korte tijd het
de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Op hele lichaam af te beelden en daarmee is deze
deze nieuwe apparaten kunnen onderzoeken MRI-scanner onder andere geschikt voor het
worden uitgevoerd waarvoor in het verleden opsporen van uitzaaiingen bij patiënten met
patiënten naar academische ziekenhuizen kanker. Met de aanschaf van de nieuwe MRI-
werden verwezen. Het GHZ heeft twee ver- scanners wordt de oude scanner vervangen en
schillende uitvoeringen aangeschaft, elk met daarnaast de capaciteit uitgebreid. Hiermee
eigen unieke eigenschappen en daarnaast ook voorziet het GHZ in een groeiende vraag naar
een landelijke primeur. De ene scanner heeft deze onderzoeken.

Interim bestuurder Einte Elsinga.

Afspraken polikliniek Ruwaard van Putten


Ziekenhuis via internet
Via internet een afspraak maken voor een de specialist zich beter op het consult voor-
van de poliklinieken in het Ruwaard van Put- bereiden. De patiënt komt daardoor gerichter
ten Ziekenhuis in Spijkenisse is nu nog ge- op het juiste spreekuur terecht (of bij de juis-
makkelijker. Het inloggen op de website van te dokter). Dat is niet alleen prettig voor de
het ziekenhuis is aanzienlijk vereenvoudigd. patiënt, maar het maakt ook de consulten veel
Daarnaast vraagt het systeem om de nodige efficiënter. De andere poliklinieken volgen in De eerste patiënt die gebruik maakt van de nieuwe MRI-scanner krijgt een bos bloemen.
inlichtingen aan de patiënt en geven ze tege- de komende maanden.” Het is opmerkelijk
lijkertijd veel voorinformatie. Op die manier dat vooral jongeren nog nauwelijks afspraken
kunnen zowel patiënt als specialist zich zo maken via internet, terwijl veel ouderen dat Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat definitief door
goed mogelijk voorbereiden op het consult. juist wel doen. Hans Eggink: “Je zou denken met avondspreekuur
dat het andersom was, maar blijkbaar nemen
Hans Eggink is teamleider poliklinieken en jongeren er niet even de tijd voor de vragen Diverse specialismen van het Jeroen Bosch 20.00 uur. Patiënten zijn op deze avonden
tevens verantwoordelijk voor de automati- te beantwoorden. We zijn echter hard bezig Ziekenhuis in Den Bosch starten op 2 septem- welkom bij de volgende specialismen: Inter-
sering van de poliklinieken: “Sommige poli- plannen uit te werken om het maken van on ber met een avondspreekuur. In 2007 werd ne Geneeskunde, Reumatologie, Chirurgie,
klinieken bereiden de afspraak via internet line afspraken nog gemakkelijker te maken. een pilot voor het avondspreekuur afgerond Oogheelkunde, Dermatologie, Urologie. Ook
al uitgebreid voor. Op dit moment stellen de Zo komen er in de loop van dit jaar mogelijk en geëvalueerd. Vanwege de positieve resul- de ziekenhuisapotheek, de polikliniek Bloed-
poliklinieken urologie, gynaecologie, kinder- infozuilen op de poliklinieken te staan, waar taten wordt nu permanent een avondspreek- afname, afdeling Radiologie, ECG en Bureau
geneeskunde en KNO al een aantal gedetail- de patiënt meteen een vervolgafspraak op de uur ingesteld. Opname zijn dan geopend. De komende tijd
leerde vragen aan de patiënt die een afspraak computer kan maken.” zullen meer specialismen een avondspreekuur
wil maken. Door deze vragentrechters kan Een enquête die in 2007 na de proef met het starten op dinsdag. Zo zal Kindergeneeskunde
avondspreekuur onder patiënten werd gehou- in oktober hiermee beginnen. Het ziekenhuis
den, wees uit dat iedereen de service waar- heeft de ambitie om bij het betrekken van de
Meer baby’s geboren in ziekenhuizen deerde en dat 42 procent van de patiënten nieuwbouw in 2011 doordeweeks van 8.00 tot
liever ’s avonds dan overdag naar het zie- 20.00 uur open te zijn en op zaterdag van 8.00
kenhuis komt. Het avondspreekuur wordt tot 12.00 uur.
gehouden op dinsdagavond van 16.00 tot

De Lange Land Sportpoli opent haar deuren


’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer start pen twintig jaar vanuit verschillende plekken
met ingang van 1 september in samenwer- brede ervaring in de sportgeneeskunde opge-
king met het Sportmedisch Adviescentrum bouwd. Een sportarts is een arts die zich na
(SMA) Rotterdam de Lange Land Sportpoli. zijn artsenopleiding heeft gespecialiseerd in
Patiënten uit de regio Zoetermeer met sport- de sportgeneeskunde: de medische problema-
gerelateerde problematiek kunnen hierdoor tiek rond sport. Hij richt zich op het herstellen,
dichter bij huis terecht. waarborgen en bevorderen van de gezondheid
van sporters op alle niveaus. Van Linschoten:
De Lange Land Sportpoli biedt hoogwaar- ‘’De trend is dat de zorg steeds toegankelijker
dige sportmedische zorg en heeft als enig wordt, en dat de sportarts steeds dichter op het
sportmedisch adviescentrum in Zoetermeer ziekenhuis komt te zitten. Een sportarts werkt
een volwaardig SMA-certificaat. Dat bete- soms nauw samen met uiteenlopende disci-
kent dat patiënten en cliënten er niet alleen plines: cardiologie, orthopedie, longgenees-
terecht kunnen voor blessurediagnostiek en kunde, chirurgie, diabetologen, kindergenees-
-behandeling, sport- en beweegadvies en pre- kunde, revalidatie, diëtetiek en fysiotherapie.
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel kon dit jaar al op 22 juli de 1000ste baby begroeten die ventief sportmedisch onderzoek, maar ook Allemaal disciplines die in ’t Lange Land
binnen de ziekenhuismuren werd geboren. Dat was vroeger dan in voorgaande jaren. Vorig jaar werd dit record voor de verplichte sportkeuringen voor onder Ziekenhuis goed zijn vertegenwoordigd. Voor
behaald op 15 augustus. Het blijkt een landelijke tendens. In de ziekenhuizen in heel Nederland zijn in 2008 tot andere sportduiken, auto- en motorsport en de patiënt betekent dit een uitbreiding van het
nu toe meer baby’s geboren dan bijvoorbeeld vorig jaar. Op de foto is Jent van den Gaasbeek te zien, samen met zweefvliegen. Als sportarts is Robbart van gespecialiseerde zorgaanbod in de regio.”
zijn moeder en vader (links). Linschoten aangetrokken. Hij heeft de afgelo-
Nummer 14
27 augutus 2008 14 Advertentie

Isala klinieken vinden


TRANSFORMATOREN
bouwpartner
4RANSFORMATORFABRIKANTRICHTBLIKOPDETOEKOMST
7ESEMANN4RANSFORMATORENRICHTHAARBLIKOPDETOEKOMSTDOORINTESPELENOPDE
VRAGEN VANUIT DE ZORGSECTOR EN DAN MET NAME DE TECHNISCH INHOUDELIJKE PRO
BLEMATIEKDIESPEELTBIJHETBOUWENVANNIEUWE ±STATEOFTHEART² ZORGCOMPLEXEN
%ENMOOIVOORBEELDUITDEPRAKTIJKVAN7ESEMANNISHET2IVIERENLAND:IEKENHUISTE
4IEL7ESEMANN4RANSFORMATORENHEEFTDAARINSAMENSPELMETDEBETROKKEN
E INSTALLATEURDETRANSFORMATORENGELEVERD$EKLANT HETZIEKENHUIS BESCHIKTEINEEN
AANTAL GEVALLEN OVER ZEER BEPERKTE RUIMTE WAAROP7ESEMANN INHAAKTE DOOR DE
TRANSFORMATOREN EN BIJBEHORENDE BEWAKINGS APPARATUUR OP REKKEN TE PLAATSEN
WELKETEGENDEBOUWMUURWERDENGEMONTEERD4EVENSVOORSPELDE7ESEMANNDAT
Isala klinieken en bouwpartner Isala Designed to Build ondertekenen bouwpartnerovereenkomst. ER IN DE TOEKOMST MEER EN MEER DE VRAAG ZOU ONTSTAAN OM NOODSTROOMVOOR
ZIENINGEN AAN TE BRENGEN IN DE TRANSFORMATORKASTEN BIJ BEHANDELKAMERS EN
De Isala klinieken hebben een bouwplan in stallatietechnisch deel. Op donderdag 14 au-
voorbereiding dat voorziet in de realisatie van gustus heeft de Raad van Bestuur Isala kli- OPERATIE KAMERS7ESEMANNHEEFTOOKINHET2IVIERENLAND:IEKENHUISEENDERGELIJKE
nieuwbouw op locatie Sophia in Zwolle. Het nieken met dit consortium een zogenaamde OPSTELLINGGEPLAATSTENAANGESLOTEN5ITERAARDGEBEURDEDITOOKINSAMENSPRAAKMET
plan omvat onder meer onderzoeks- en be- bouwpartnerovereenkomst gesloten. Doel van DEE INSTALLATEURENDEEINDKLANT
handelfuncties, verpleegafdelingen, laborato- deze overeenkomst is om de inmiddels ontwik-
ria en kantoren verdeeld over vier gebouwen. kelde bouwplannen verder te optimaliseren en $EKRACHTVAN7ESEMANNISDEFLEXIBILITEITENKLANTGERICHTHEIDINDERGELIJKEPROJEC
De oplevering van de nieuwbouw is gepland in binnen het bouwbudget te brengen. Dit traject
TEN-EEDENKENMETDEKLANTSTAATBIJ7ESEMANNHOOGOPDEAGENDA WAARBIJDE
2013. De Isala klinieken hebben in het consor- duurt ruim een half jaar en zal vervolgens uit-
tium Isala Designed to Build een bouwpartner monden in een realisatieovereenkomst. In de VEILIGHEIDENCONTINUtTEITWORDENGECOMBINEERDMETDEKENNISENERVARINGTOTEEN
gevonden voor de nieuwbouw van het zieken- selectie van de bouwpartner is daarom ook BETROUWBAREOPLOSSINGSGERICHTEPARTNERVOORDEE INSTALLATEURSIN.EDERLAND
huis. gekeken naar kennis en kunde die een bouw-
partner kan inbrengen in het hele bouwproces. /OKBIJANDEREPROJECTENHEEFT7ESEMANNBIJGEDRAGENAANEENSUCCESVOLLEINVULLING
Het consortium bestaat uit BAM Utiliteits- Tot de start van de nieuwbouw voeren de Isala 4EDENKENVALTAANHET4HORAXCOMPLEXVANHET%RASMUS-EDISCH#ENTRUMIN
bouw bv regio Oost voor het bouwkundige klinieken voorbereidende werkzaamheden uit,
2OTTERDAM EENTHUISWEDSTRIJDVOOR7ESEMANN!LJARENISOOKHET,EIDS5NIVERSITAIR
deel en BAM Techniek bv Regio Oost, Unica zoals de sloop van de zusterflats en het ver-
Installatiegroep, Croon Elektrotechniek B.V. plaatsen van de hoofdingang naar de achter- -EDISCH#ENTRUMEENGEWAARDEERDEKLANT(ET!NTONIUS:IEKENHUISTE3NEEKHOORT
en Kropman Installatietechniek voor het in- zijde op locatie Sophia. OOKINDEZERIJTHUISENDANVOLGENNATUURLIJKNOGEENAANTALDIALYSECENTRADOORHEEL
.EDERLAND 7ESEMANN 4RANSFORMATOREN BIEDT EEN OMVANGRIJK PAKKET PRODUCTEN
AAN VOOR TOEPASSING IN MEDISCHE RUIMTEN WAARBIJ DE ZOGENAAMDE BESCHERMING
Scopiecentrum Flevoziekenhuis van start STRANSFORMATOREN DE BOVENTOON VOEREN $IT HEEFT ALLES TE MAKEN MET PATIpNT
VEILIGHEID EN DE EISEN DIE HIER AAN GESTELD WORDEN 4EVENS BIEDT 7ESEMANN DE
De vakgroep Maag,- Darm-, en Leverziekten staat om de toegankelijkheid van de endos-
van het Flevoziekenhuis heeft per 11 augustus copieprogramma’s duidelijk te verbeteren. NOODSTROOMOPLOSSINGEN IN DE VORM VAN 503 5NINTERRUPTABLE 0OWER 3UPPLIES
een speciaal Scopiecentrum voor alle huisart- Vanaf 11 augustus zullen er meerdere endos- SYSTEMEN4ENSLOTTEKAN7ESEMANN4RANSFORMATORENDEDISTRIBUTIETRANSFORMATOREN
sen in Almere en omstreken geopend. Zij biedt copieprogramma’s gaan draaien speciaal voor LEVEREN WAARBIJ DE TOEGELEVERDE MIDDENSPANNING WORDT OMGEZET NAAR EEN
hiermee korte wachttijden, avondspreekuren huisartspatiënten. De patiënten kunnen binnen GANGBARE BRUIKBARE NETSPANNING $E ZORGCENTRA IN .EDERLAND BESCHIKKEN STEEDS
en snellere en verbeterde onderzoeksmoge- enkele dagen onderzocht worden. Het gaat om VAKER OVER EEN EIGEN ENERGIEVOORZIENING EN WILLEN DUS KUNNEN BESCHIKKEN OVER
lijkheden voor patiënten met maag-, darm- en patiënten die in aanmerking komen voor een
DISTRIBUTIE OPLOSSINGEN DIE CUSTOM MADE KUNNEN WORDEN GELEVERD 7ESEMANN
leveraandoeningen. maag- of darmonderzoek.
4RANSFORMATORENISOOKHIERDEAANGEWEZENPARTNER)NFEITEFACILITEERT7ESEMANNDE
De kenmerken zijn een grotere toegankelijk- Hoogwaardige diagnostiek MARKTMETEENGEtNTEGREERDETOTAALOPLOSSINGOPHETGEBIEDVANENERGIEOMZETTING
heid met korte wachttijden en een hoog ni- In het nieuwe scopiecentrum is ook plaats ENVOORZIENINGNOODSTROOM %ENENANDERGEBEURTDOORGEBRUIKTEMAKENVANDE
veau van patiëntenservice. Er is een uitste- voor nauwkeuriger onderzoek naar het maag- NIEUWSTETECHNOLOGIE DIEOOKDEELSINEIGENHUISWORDTONTWIKKELD
kende nazorg. De MDL-artsen zijn 24 uur per darmkanaal. Het Flevoziekenhuis beschikt
dag, zeven dagen in de week bereikbaar voor sinds kort over een endo-echoapparaat en een
7ESEMANN4RANSFORMATOREN IS AL SINDS EEN ACTIEVE SPELER OP HET GEBIED VAN
acute zorg en beschikken over volwaardige videocapsule. De videocapsule is een ver-
diagnostiek en interventiemogelijkheden. nuftige onderzoekstechniek voor een dunne TRANSFORMATORFABRIKAGE(ETVANOORSPRONG2OTTERDAMSEBEDRIJF METDE
Met het in gebruik nemen van de nieuwbouw, darm-onderzoek. De videocapsule is een piep- 2OTTERDAMSEINSLAGDIENOGSTEEDSINDECULTUURVANDEORGANISATIEISTERUGTEVINDEN
heeft de poli een patiëntvriendelijke uitstra- klein, door de patiënt in te slikken cameraatje HEEFTHAARSPORENVERDIENDINDEINDUSTRIpLE UTILITEITENOFFSHOREMARKT-ETNAMEDE
ling. Meer ruimte, meer licht, meer comfort. waarmee eenvoudig beelden van de dunne LAATSTEISGEENVREEMDEEENDINDEBIJT GEZIENDELOCATIEVAN7ESEMANNTEN
Er is meer ruimte voor extra en nieuwe on- darm gemaakt kunnen worden . Met beide ap- OPZICHTEVANHETUITGESTREKTE2OTTERDAMSEHAVENGEBIEDENALLEACTIVITEITENDIEDAAR
derzoeksmethoden. Ook is door de komst van paraten is het Flevoziekenhuis de eerste in de
PLAATSVINDEN $OOR ZICH TE FOCUSSEN OP DE MARKTEN INDUSTRIE TRACTIE MARINE 
een vierde MDL-arts het Flevoziekenhuis in regio.
OFFSHORE EN ZORG KAN 7ESEMANN ALS PARTNER ACTEREN VOOR DE KLANT WAARBIJ DE
OPGEDANE KENNIS EN KUNDE IN ANDERE WERKGEBIEDEN OVER DE GRENZEN VAN DE VER
SCHILLENDEMARKTENHEENKANWORDENINGEZET.IETVOORNIETSISDESLOGAN0OWEREDBY
7ESEMANN

7ESEMANN4RANSFORMATOREN
$ROOGBLOEM
!72OTTERDAM
4EL 
&AX 
WWWWESEMANNEU

In het nieuwe scopiecentrum is plaats voor nauwkeuriger onderzoek naar het maag-darmkanaal.
Nummer 14
Gezondheid 15 27 augustus 2008

Het Havenziekenhuis Vervolg hoofdartikel

alles, maar wat we doen, doen we goed”, werken de eerste-, tweede- en derdelijnszorg

kiest op onderdelen stelt Dorresteijn. Men richt zich vooral op de


vlotte planbare zorg. Uiteraard is de tropen-
geneeskunde een belangrijk en uniek speer-
met elkaar samen. Dit jaar is verder de nieuwe
kinderpolikliniek, KinderHaven geopend, een
polikliniek voor kinderen van nul tot achttien

voor de diepte punt. Verder probeert men onderscheidend te


zijn op het gebied van Geriatrie. De verschil-
lende specialismen worden samengebracht
jaar met astma, allergie/eczeem of neurolo-
gische problemen. Hier combineert men de
academische Sophia Kinderziekenhuis exper-
onder de paraplu van de geriater, zodat ook tise met de kleinschalige, klantgerichte be-
hier multidisciplinair naar patiënten wordt nadering van het Havenziekenhuis. Behalve
gekeken. Maar men gaat nog een stap verder. KinderHaven, Kaakchirurgie en KNO doet
Medisch specialisten van de afdeling Geriatrie het ziekenhuis verder niets in de breedte op
gaan met ingang van september in Krimpen het gebied van kindergeneeskunde. “Dat past
aan den IJssel oudere patiënten behandelen in bij ons. We maken duidelijke keuzen en wat
hun vertrouwde omgeving samen met een ver- wij doen, doen wij goed”, aldus Dorresteijn.
pleeghuis van Zorggroep Rijnmond. Daardoor

Het Havenziekenhuis in Rotterdam.

De zomervakantie is voor veel mensen begon- soms merkwaardige ziektes is het erg belang-
nen met een bezoek aan de Travel Clinic van rijk dat specialisten contact hebben met elkaar
het Havenziekenhuis in Rotterdam. Jaarlijks en zich samen over het probleem buigen.”
lopen daar 25.000 mensen (vakantiegangers, Het Havenziekenhuis heeft in de loop van de
maar ook medewerkers van bedrijven) binnen jaren een enorme kennis verworven op het
voor vaccinaties en advies op maat. Allemaal gebied van de behandeling van tropenziekten.
met het doel gezond op reis te gaan en ge- Dat maakt dit ziekenhuis uniek. Het was juist
zond weer terug te keren. Mocht er toch iets deze geheel eigen functie van het ziekenhuis
misgaan, dan nemen ze vanuit hun verre ver- die men in de fusiegolf van de jaren negentig
blijfplaats contact op met het Havenzieken- zo graag wilde veilig stellen. In 2005 werd
huis voor advies. Komen ze ziek terug van hun daarvoor de oplossing gevonden toen het David Overbosch, internist.
reis, ook dan kunnen ze hier terecht. Havenziekenhuis verder kon gaan als zelf-
standige dochter B.V. van het Erasmus MC in
Het Havenziekenhuis is erop gericht snel en Rotterdam. Het Havenziekenhuis telt nu prak- Reizigersziekten
adequaat te helpen, een mentaliteit die hier tisch 161 bedden (formeel zijn dat er honderd
vanouds leeft. Ruim tachtig jaar geleden was meer) en heeft 65 medisch specialisten. Een Met welke ziekten komen reizigers (of mede- mensen die geen voorbereidingen treffen. De
het Havenziekenhuis al een thuishaven voor aantal van hen werkt in beide ziekenhuizen. werkers van bedrijven in het buitenland) voorlichting op dit gebied moet dus nog even
zieke zeelieden. Kwam een schip naar de De samenwerking met de moederorganisatie het meest in aanraking? Het belangrijkst doorgaan. Ook de Travel Clinic steekt tijd
haven in Rotterdam en was er een zieke aan het Erasmus MC maakt het mogelijk om de is volgens Overbosch nog altijd malaria. in preventie. Overbosch: “Maar preventie
boord, dan werd van de medewerkers in het kwetsbaarheid van het kleine ziekenhuis op te “Het is gemakkelijk te voorkomen met een gebeurt landelijk. Waar wij uniek in zijn is
Havenziekenhuis verwacht dat er snel een heffen en om te zetten in voordelen, vinden zo- pilletje, maar als je dat niet inneemt, kun je het feit dat we de hele zorgketen kunnen aan-
goede behandeling kon worden gegeven. De wel Dorresteijn als Overbosch. “Het Erasmus eraan doodgaan.” Het meest voorkomende bieden. Vanaf het moment dat iemand ziek
zeelieden moesten immers weer verder. Langer MC heeft bijvoorbeeld de wereldberoemde ongemak is diarree. Daarnaast komen huid- wordt in het buitenland, tot de behandeling
aan de wal blijven was te kostbaar. Het ging in viroloog prof. Ab Osterhaus in huis. Hierdoor aandoeningen veel voor. “Een simpele ver- na de reis.” Uiteraard helpt men niet alleen
die eerste jaren voornamelijk om mannen met krijgt onze gezamenlijke research nog meer wonding die iemand oploopt in India leidt vakantiegangers. Onder auspiciën van het
infectieziekten (inclusief de geslachtsziek- body. We kunnen de massa aan de ene kant in- bijna altijd tot een ernstige infectie.” Koorts, Havenziekenhuis draaien in verre oorden hele
ten), mannen die een ongeluk hadden gehad tegreren met de wetenschappelijke verdieping dengue, ziet men hier erg veel. In het sei- klinieken waar werknemers van Nederlandse
of die een tropische aandoening hadden. Vroe- aan de andere kant. Dat is een unieke kans”, zoen een aantal keren per week. Bilharzia, bedrijven terechtkunnen. Onlangs nog stapte
ger kwamen enkele duizenden zeelieden naar vindt Overbosch. een infectie die men kan oplopen in het Overbosch met 250 vaccins in zijn tas op het
dit ziekenhuis, nu zijn dat er nog honderden. water kan ernstige nier- of leverproblemen vliegtuig om te voorkomen dat er een epide-
De schippers zijn voor een groot deel ver- Geriatrie veroorzaken. Verder is er aandacht voor de mie van waterpokken zou uitbreken onder de
vangen door vliegtuigreizigers. Men spreekt Het feit dat dit ziekenhuis een dochter is van Afrikaanse tekenkoorts en het verraderlijke Filippijnse medewerkers van een Nederlands
nu meestal ook niet meer van tropenziekten, het Erasmus MC betekent dat men wat betreft rabiës (hondsdolheid). Hoewel het aantal bedrijf in Abu Dhabi. Door snel handelen
maar van reizigersziekten. In 1994 werd als de ziekenzorg, zaken bewust kan overlaten mensen dat goed gevaccineerd op reis gaat, kon men grote problemen voorkomen. Juist
speciaal onderdeel van het Havenziekenhuis aan de moederorganisatie. “Wij doen niet gestaag toeneemt zijn er nog altijd 400.000 daar draait het om bij de Travel Clinic.
en Instituut voor Tropische Ziekten BV, voor
niet zieke patiënten de Travel Clinic in het
leven geroepen. Hier is plaats voor onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek op het gebied
Deelname borstkankeronderzoek leidt niet tot
van tropenziekten en voor preventieve en uitstel huisartsbezoek bij klachten
andere zorg voor de reiziger.
Vrouwen die deelnemen aan het bevolkings- deel van deze vrouwen (98,5 procent) ontvangt
Fusiegolf onderzoek naar borstkanker gaan bij tussen- een gunstige uitslag. Bij ruim 3.000 vrouwen
Snel handelen, korte lijnen, patiënten multi- tijdse klachten die mogelijk op borstkanker wordt in de twee jaar na het onderzoek alsnog
disciplinair bekijken. Die attitude heeft men wijzen op tijd naar de huisarts. De vraag be- borstkanker geconstateerd. Onterecht bestaat
in het Havenziekenhuis weten te behouden, stond of deelneemsters bij dergelijke klach- de veronderstelling dat deze groep patiënten
stelt Johan Dorresteijn (sinds begin 2007 ten een huisartsbezoek zouden uitstellen om- klachten aan, of veranderingen in de borst
directeur). In dit plaatje past het Diagnostisch dat ze gerustgesteld waren door een eerdere relatief laat zou melden aan de huisarts, om-
Centrum dat tien jaar geleden werd opgericht. gunstige uitslag in het bevolkingsonderzoek. dat zij zich gerustgesteld voelen na een eerder
Binnen dat centrum kan snel door verschil- Onderzoekers van het Erasmus MC conclu- screeningsonderzoek waarbij geen afwijkin-
lende specialisten naar een probleem worden deren dat dit niet het geval is. Zij publiceerden gen werden gevonden. Hun vooruitzicht op
gekeken. Een belangrijke rol in dit geheel daarover begin deze maand in het Internatio- herstel zou daardoor kunnen verslechteren.
is ook weggelegd voor het parasitologisch nal Journal of Cancer. Onderzoekers van de afdeling Maatschappe-
laboratorium. “De communicatie tussen de lijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC
verschillende specialisten is heel belangrijk”, Iedere twee jaar worden in Nederland 1,8 concluderen nu dat gescreende vrouwen bij
vindt David Overbosch die als internist is ver- miljoen vrouwen in de leeftijd van vijftig tot wie alsnog borstklachten ontstaan een huis-
bonden aan dit speciale ziekenhuis. “Bij deze Johan Dorresteijn, directeur. 75 jaar gescreend op borstkanker. Het meren- artsbezoek niet uitstellen.
Nummer 14
27 augustus 2008 16 Advertentie

)+#)*&),,$(#!(
+
 
     

    

A D V I E S • S E R V I C E • I N S TA L L AT I E

!!+/&  !& 


 

 ', )(%,/!!+ 0 
 

),-.,  ', )(%,/!!+ '$&$("),,&)1(&

 
  

Galvanibaan 1-3 | 3439 MG Nieuwegein | Postbus 1533 | 3430 BM Nieuwegein


T: 030 600 50 50 | F: 030 600 04 27 | www.acertys.nl | info.nl@acertys.com
certain to care

Acertys is een medische groothandel voor onder andere ziekenhuizen. Naast onze producten voor Patiënt temperatuur
management en capsule endescopy, hebben wij ons gespecialiseerd in wondverzorging. Naast NOBA verbandmaterialen
en Curapulse wondreiniging, bestaat ons pakket ook uit materialen voor thermische en chemische brandwondenbehande-
Nummer 14
ICT / Beveiliging 17 27 augustus 2008

Röpcke-Zweers Ziekenhuis meet botdichtheid


Real time navigeren in met hypermoderne Dexa-scanner
de patiënt Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Harden-
berg, onderdeel van de Saxenburgh Groep,
beschikt sinds het begin van deze zomer over
de nieuwe Dexa-scan. Zij is hoofd van de af-
deling Radiologie en functieafdeling van het
Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg.
een hypermodern apparaat om de botdicht-
heid te meten. Deze Dexa-scan wordt onder Patiëntvriendelijk
andere ingezet bij mensen met osteoporose. “De Dexa-scan is het modernste apparaat op
dit gebied dat momenteel te koop is. Het ge-
Osteoporose - botontkalking - is een aan- bruik van de Dexa-scan is niet alleen patiënt-
doening waarbij botmassa en botkwaliteit af- vriendelijk. Het verkort ook de wachttijd, om-
nemen. Deze aandoening komt vooral voor bij dat wij niet afhankelijk meer zijn van derden.
vrouwen van rond de vijftig jaar en ouder. Tot Bovendien is het volledig gedigitaliseerd,
op heden kwam de patiënt op de poli voor een waardoor fouten bij de invoering van de naam
gesprek, werd daarna voor onderzoek door- bijvoorbeeld uitgesloten zijn. De patiëntge-
gestuurd naar Zwolle en kwam op een ander gevens halen we rechtstreeks uit ons zieken-
moment terug op de poli. Met de komst van de huisinformatiesysteem ZIS. De uitslag van de
Dexa-scan blijven de patiënten ook voor het Dexa-scan komt in het EPD, het Elektronisch
onderzoek in Hardenberg. “We hebben de ‘top Patiënt Dossier, maar kan ook gewoon uitge-
of the bill’ in huis”, vertelt Janet Owen over print worden.”

Radioloog dr. Marco van Strijen met de XperGuide.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein veilig en nauwkeurig bereiken. De computer


is het eerste ziekenhuis ter wereld dat ge- berekent de route, inclusief een hoekcorrectie
bruikmaakte van 3D-beeldgeleiding bij naald- voor de gebruikelijke vertekening bij rönt-
interventies (XperGuide) en loopt daarmee genstralen. Omdat de radioloog in real time
voorop met deze revolutionaire methode. Met ziet wat hij doet, is een grote nauwkeurigheid
dit navigatie-instrument kan onder volledige (<5 mm) mogelijk dan wanneer hij zou wer-
controle met naalden diep, gericht en onder ken met een vooraf gemaakte scan.” De 3D-
lastige hoeken in het lichaam weefsel wor- opnamen kunnen overigens wel geïntegreerd
den uitgenomen voor diagnostiek. Ook is het worden met eerder gemaakte MRI- en CT-
mogelijk nauwkeurige injecties van medicatie beelden die bijvoorbeeld in ander ziekenhuis
te verrichten en kunnen kleine tumoren met zijn gemaakt.
ablatienaalden behandeld worden. De behan-
deling vindt plaats met behulp van geavan- Wetenschappelijke relatie
ceerde 3D-technieken, zonder ingewikkelde Het idee voor deze 3D-beeldgeleiding bij
uitwendige apparatuur. naaldinterventies komt voort uit de goede
wetenschappelijke relatie die het St. Anto-
Deze nieuwe methode heeft een aantal belang- nius Ziekenhuis onderhoudt met leverancier Staand achter de Dexa-scan, Henny Brink, orthopaedieverpleegkundige en zittend voor het beeldscherm, Nardi
rijke voordelen voor de patiënt. De ingreep Philips. Het ziekenhuis beschikte al over een Schepers, medewerker radiologie.
gebeurt sneller dan de traditionele werkwijze techniek waarmee bloedvaten driedimensio-
met CT en echo en de behandeling wordt door naal bekeken konden worden. Van Strijen:
de patiënt als minder benauwend en minder “Op dat principe hebben we voortgeborduurd. (Advertorial)
onprettig ervaren. Ook is de behandeling nage- Deze nieuwe techniek is ontwikkeld in drie
noeg pijnloos dankzij de fijne naalden. Een jaar.” Inmiddels hebben meerdere ziekenhui-
van de grootste voordelen is dat de patiënt aan zen dit instrument in huis of besteld, maar het
LIPS en VEMA
een lagere dosis schadelijke straling wordt St. Antonius Ziekenhuis is nog altijd koploper. specialist in beveiligingsproducten
blootgesteld dan tijdens een procedure met Met grote regelmaat komen in het St. Anto-
CT. Tevens kunnen echografisch onbereikbare nius Ziekenhuis in Nieuwegein radiologen en Binnen de zorgsector is er veel aandacht voor natuurlijk nog meer lastige situaties denk-
locaties met de XperGuide-methode wel wor- andere geïnteresseerden, zoals topspecialisten de veiligheid van patiënten, bezoekers en baar. Als onderdeel van de ASSA ABLOY
den benaderd. uit de Verenigde Staten, kijken hoe de radio- medewerkers. Veilige trappen, vluchtwegen Groep bieden LIPS en VEMA in Raams-
logen van het St. Antonius Ziekenhuis met en beveiliging worden steeds belangrijker. donksveer totaalconcepten op het gebied van
Real time deze 3D-beeldgeleiding werken. mechanische en elektromechanische vergren-
“Met behulp van het nieuwe systeem wordt Ziekenhuizen en verpleeghuizen wisselen delingsproducten. In de dagelijkse contac-
een 3D-opname van de patiënt gemaakt om Promotieonderzoek iedere dag een paar keer van een gesloten ten met alle betrokken partijen zoeken deze
daarna met een dunne naald naar de vooraf Van Strijen werkt samen met assistent-radio- cultuur naar een open cultuur. Tijdens de bedrijven naar sluitende oplossingen voor
ingestelde plek in het lichaam te gaan”, aldus loog in opleiding Sicco Braak aan een promo- bezoekuren kan iedereen naar binnen, maar betere beveiliging, hogere veiligheid en meer
radioloog dr. Marco van Strijen. “Het apparaat tieonderzoek over deze techniek. Voor dat daarbuiten is dit vaak niet gewenst. In ver- gemak voor de eindgebruiker. Bij de afdeling
geeft dan de hoeken waaronder de röntgenbuis onderzoek worden de accuraatheid en de zorgingshuizen willen bewoners ’s nachts ‘Door Opening Solutions’ kan men terecht
moet kijken. Zo kunnen we zien op welke plek voordelen van de techniek vergeleken met de zelf hun deur op slot kunnen doen, maar voor advisering en begeleiding bij alle vra-
de naald het lichaam in moet en welke route andere procedures. Inmiddels heeft de hon- bij brand moet de deur door één hande- gen over vluchtwegen, toegangscontrole en
de naald moet volgen. We kunnen heel diepe, derdste procedure plaatsgevonden. ling geopend kunnen worden. En zo zijn er sleutelbeheer.
moeilijk bereikbare plekken in het lichaam

Opening MRI-unit ziekenhuis Bernhoven


De nieuwe MRI-unit van ziekenhuis Bernhoven mobiele MRI wagen die wekelijks twee dagen
in Oss is donderdag 21 augustus officieel werd ingehuurd. De afdeling Radiologie
geopend. streeft echter naar een wachttijd van maxi-
maal zeven dagen. Met de aanschaf van een
De unit is in juni van dit jaar geplaatst in de tweede MRI scan gaat ziekenhuis Bernhoven
binnentuin van het ziekenhuis en is reeds vol- de wachttijd te lijf. De nu aangeschafte MRI
op in gebruik. De nieuwe unit is nodig om de is in 2012 afgeschreven, net als het apparaat
wachttijden acceptabel te houden. De wacht- in Veghel. Dat betekent dat de afdeling Radio-
tijd kon twee tot vier weken duren ondanks logie bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in
de MRI die al op de Veghelse locatie van het Uden de meest moderne apparatuur gaat aan-
ziekenhuis in gebruik is. Daarnaast maakte schaffen.
Bernhoven in Oss lange tijd gebruik van een
Nummer 14
27 augustus 2008 18 Advertentie

®
STEADY ONE
Uw krukken altijd binnen handbereik
De STEADY ONE is dé oplossing voor het veilig
wegzetten van uw krukken of wandelstok. Bij het
bed, in badkamers, wacht-, praktijk- en
therapieruimtes, thuis of waar dan ook.

De strategisch geplaatste
STEADY ONE biedt uitkomst.

Gewicht: 5,5kg

Materiaal: gietijzer afgewerkt


met zachte
“Freelift maakt
kunststof

LxBxH: 20x20x25 mijn huis


Capaciteit: max. 4
krukken /
wandel-
stokken
weer thuis”
Genieten van je héle huis, dat lukt weer met een traplift
van Freelift.
Wellicht herkent u het: de trap op en af was altijd eenvoudig,
Oldenzaalsestraat 125, 7514 DP Enschede
Postbus 6056, 7503 GB Enschede maar de laatste tijd niet meer. Steeds meer mensen
kiezen daarom voor een traplift van Freelift.
T: 053 4317069
- info@servecare.nl - www.servecare.nl - Freelift maakt al 45 jaar trapliften van hoge kwaliteit.
Voor alle trappen, recht of met bochten. Met volop
keuze in lifttype, stoelen, bekleding en kleuren. Vakkundig
geplaatst in een halve dag, zonder rommel in uw huis.

Freelift informeert u graag over de optimale oplossing, geeft u


gedegen advies over subsidiemogelijkheden of andere manieren
om uw traplift te financieren.

Bel gratis 0800 – 023 28 28 of stuur onderstaande bon in.

Bel gratis 0800 - 023 28 28


WWW.FREELIFT.COM

Ja, ik wil graag meer weten over Freelift trapliften


Stuur mij uitgebreide informatie

Bel mij voor een vrijblijvende afspraak

Naam M/V
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Amsterdam - P.C. Hooftstraat 55 Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Den Haag - Noordeinde 2 Freelift b.v., antwoordnummer 805, 1700 WB Heerhugowaard
ZK

Rotterdam - Lijnbaan 50
Nummer 14
Patiëntenzorg 19 27 augustus 2008

Nieuwe manier van Couveusesuites in ZorgSaam Ziekenhuis


maken gezinsgerichte aanpak mogelijk
wonen voor zorg- ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen heeft
eind juli nieuwe couveusesuites in gebruik
genomen. Het heeft zich bij de realisatie van
lijk vermeden.

Belevingsgericht werken

behoevende ouderen de couveusesuites georiënteerd op een der-


gelijke zorgvorm in Amerika.
De Kinder- en Jeugdafdeling in Terneuzen
heeft een flinke verbouwing ondergaan om
de couveusesuites mogelijk te maken. Ze zijn
De nieuwe couveusesuites bieden ouder en op kleine schaal vorm gegeven binnen de be-
kind de mogelijkheid om 24 uur per dag bij staande bouw en binnen de context van het
elkaar te blijven. Voorheen stonden er vijf regionaal ziekenhuis. Daardoor is een flexibe-
couveuses in één zaal; nu hebben het kindje le, multifunctionele bezetting mogelijk. De
en de ouder samen een eigen kamer. Er is een voorzieningen en de inrichting zijn gebaseerd
gezinsgerichte situatie gecreëerd, die privacy op de uitgangspunten van belevingsgericht
biedt en veiligheid. Bovendien kan er zorg op werken en een gezinsgerichte visie. Dit houdt
maat worden gegeven en kunnen de omgeving onder meer in dat warme kleuren zijn gebruikt
en de activiteiten worden aangepast aan de en dat de zorg zoveel mogelijk op de wensen
ontwikkeling van de baby. Prikkels van licht en behoeften van het kind én het gezin wordt
en geluid worden bijvoorbeeld zoveel moge- aangepast.

Paul Oostelbos

Alle kennis en ervaring die Paul Oostelbos mensen horen niet in een verpleeghuis, vindt
ooit als A- en B-verpleegkundige en later als Oostelbos. Samen met de Stichting Cicero
directeur van verpleeg- en verzorgingshuizen Zorggroep in Hoensbroek en 01-10 Architec-
heeft opgedaan, gebruikt hij nu binnen het be- ten BV in Rotterdam is Paul Oostelbos om de
drijf Oostelbos Van den Berg, een bedrijf dat tafel gaan zitten om een concept te bedenken.
actief is op het gebied van bouwmanagement Het project dat voor Brunssum in de planning
en huisvestingsadvies. Het nieuwste project staat omvat een wooncluster van acht twee-
van dit bedrijf is het woonzorgconcept Ver- kamerwoningen. Alle bewoners hebben eigen
zorgd Samen Wonen. Een project dat voorziet sanitair en ook een eigen voordeur. Per clus-
in een nieuwe manier van wonen voor zorg- ter zijn er verschillende centrale faciliteiten,
behoevende ouderen met een indicatie voor zoals gemeenschappelijke leefruimten en een
de somatische afdeling van een verpleeghuis. gemeenschappelijke keuken. Hier kunnen de
bewoners elkaar ontmoeten, maar het is niet
Paul Oostelbos houdt zich, in verschillende verplicht. De bewoners kunnen dag en nacht
functies, al jaren bezig met huisvesting in de een beroep doen op een of twee verzorgers.
gezondheidszorg. In de periode 1987 tot 1999 “In deze kleine groep worden mensen gesti- De couveusesuites bieden ouder en kind de kans 24 uur bij elkaar te blijven.
(hij was toen directeur van verpleeg- en ver- muleerd mee te doen met activiteiten op het
zorgingshuizen) was hij lid van het College gebied van wonen. Ze kunnen bijvoorbeeld
bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcolle- zelf strijken of koken, voor zover ze dat kun- Diabetespatiënten ’t Lange Land Ziekenhuis
ge). “Ik heb hier heel veel ervaring opgedaan nen.” Deze wooneenheid staat in een gewone naar opticien voor netvliescontrole
in de planning en de bouw van instellingen.” straat en kan worden gerealiseerd binnen een
In 2004 startte hij samen met Ton van den woningbouwprogramma. Dat heeft als groot Eén van de complicaties van diabetes is het op- netvlies van het oog (retinopathie genoemd),
Berg een eigen bedrijf. Ongeveer vijftig pro- voordeel dat het sneller te realiseren valt dan treden van beschadigingen in het oog en met dan kan dit op den duur leiden tot slechtziend-
cent van de projecten die men realiseert, is de bouw van een groot complex waarvoor name van de bloedvaten op het netvlies. Daar- heid, soms zelfs blindheid. Gezichtsverlies
gerelateerd aan de gezondheidszorg. allerlei procedures nodig zijn. Oostelbos ver- om is het noodzakelijk dat diabetespatiënten door retinopathie kan worden voorkomen of
wacht dan ook dat de bouw van deze woon- jaarlijks hun netvlies laten controleren. Tot afgeremd met laserbehandelingen, mits hier-
Eigen voordeur eenheden een verlichting zal betekenen voor voor kort kon dit alleen op de polikliniek oog- mee tijdig wordt gestart. Met tijdig wordt
Het nieuwe project Verzorgd Samen Wonen de ziekenhuizen. Oudere patiënten bezetten heelkunde van ’t Lange Land Ziekenhuis in bedoeld: nog vóórdat mensen daadwerke-
sluit aan bij de wens van het ministerie om de nu nog vaak noodgedwongen te lang een zie- Zoetermeer. Om de wachttijden te verkorten lijk slechter gaan zien. Juist daarom is het
meerbedskamers in verpleeghuizen af te schaf- kenhuisbed omdat de verpleeghuizen kampen en de service te verbeteren kunnen patiënten zo belangrijk dat patiënten met suikerziekte
fen. Voor demente ouderen bestaan al klein- met lange wachtlijsten. Voor meer informatie sinds kort ook uitwijken naar twee opticiens regelmatig het netvlies van hun ogen laten
schalige vormen van groepswonen. Voor chro- over dit project kan men contact opnemen met in Zoetermeer. controleren, al hebben ze geen klachten. Voor
nisch zieke en gehandicapte ouderen die niet de Cicero Zorggroep (info@cicerozorggroep. dit oogonderzoek hoeven diabetespatiënten
meer behandeld worden, is zo’n woonvorm er nl), 01-10 Architecten BV (info@eentien.nl) Patiënten met suikerziekte kunnen op den duur niet meer naar de oogarts. Ze kunnen op
nog niet. Terwijl zij geestelijk nog wel in staat of Oostelbos Van den Berg BV info@oostel- afwijkingen ontwikkelen aan de kleine bloed- verwijzing van hun huisarts nu ook foto’s
zijn de regie over hun leven te voeren. Deze bosvandenberg.nl vaatjes in het lichaam, ook wel haarvaatjes laten maken van hun netvlies (een zogenoem-
genoemd. Treden deze afwijkingen op in het de fundusfoto).

Catharina-ziekenhuis biedt patiëntvriendelijke


voorbereiding op nierdialyse
Het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven is per zich voor te bereiden op dialyse en niertrans-
1 augustus gestart met een Multidisciplinaire plantatie. In de Multidisciplinaire Nierfalen-
Nierfalenpolikliniek. Met de nieuwe polikliniek polikliniek wordt hiermee rekening gehouden:
biedt het ziekenhuis gestructureerde zorg aan de patiënt doorloopt de meest efficiënte route
patiënten met nierziekte die zich voorbereiden en wordt, door een beter afgestemde voorlich-
op dialyse. Afspraken met verschillende zorg- ting, niet ‘overladen’ met informatie. Tot nu
verleners sluiten op elkaar aan. Hierdoor hoeft toe werden patiënten met nierziekte in de pré-
de patiënt, die vermoeid is door zijn ziekte, dialysefase op grond van hun gezondheids-
minder vaak en minder lang naar het zieken- toestand door de nefroloog op verschillende
huis te komen. Daarnaast zorgt verbeterde momenten verwezen naar andere zorgverleners
voorlichting ervoor dat patiënten informatie binnen het ziekenhuis. De informatievoorzie-
beter kunnen opnemen en verwerken. ning verliep hierdoor niet optimaal. De patiënt
had soms moeite om de gegeven informatie
Patiënten met nierziekte in de pré-dialysefase te onthouden en hij voelde zich gestuurd in
zijn door hun ziekte matig tot ernstig ver- de keuze voor een dialysevorm. Bovendien
moeid en hebben een verzwakte conditie. Ook moest de patiënt vaker naar het ziekenhuis
emotioneel wordt er veel van deze patiënten komen en waren de wachttijden langer. Op
gevraagd: er is doorgaans geen kans op herstel dit moment zitten in het Catharina-ziekenhuis
en de patiënt wordt door de ziekte gedwongen 67 patiënten in het pré-dialysetraject. Esther van Kempen maakt een fundusfoto bij een patiënt.
Nummer 14
27 augutus 2008 20 Advertentie

VOOR EEN VERTROUWD GEVOEL

kijk op echthaar.nl

Maar wist u dat dun haar of


kaalheid niet meer hoeft!
Uw kaalheidsprobleem wordt in het Veluws Haar Instituut gega-
randeerd opgelost. Niet met medicijnen, implantaten, of pruiken,
maar met echt haar. Haar dat op unieke wijze is samengesteld na Al zeven jaar lang werkt het Veluws Haar Instituut met
uitgebreid onderzoek van uw eigen haar.
passie voor mensen met kaalheidsproblemen. Uw zorg
Onzichtbare nieuwe haardelen
De specialisten van het Veluws Haar Instituut kunnen uw haar is onze zorg. Wij streven naar perfectie en doen er alles
exact namaken. Lengte, kleur, dikte en krulling blijven hetzelfde.
Doordat echt haar gebruikt wordt voelt de haarvervanging na- aan om een concrete bijdrage te leveren aan uw
tuurlijk en zacht aan. De bevestiging is dun, flexibel, onzichtbaar
en prettig in het dragen.
Op basis van de allernieuwste, door onszelf ontwikkelde metho-
zelfbewustzijn en welbevinden.
den worden uw nieuwe haardelen onzichtbaar bevestigd met
een zogenaamde tweede huidlaag. U hoeft niet bang te zijn voor
onaangename verrassingen zoals een plotselinge windvlaag die
De producten van ons instituut worden door onze eigen vakmen-
ineens uw haargrens bloot legt. Onze specialisten brengen de
sen ontwikkeld en zijn daarom van hoogwaardige kwaliteit. Onze
nieuwe haarlijn geleidelijk aan zodat de overgang volledig na-
haarvervangingen zijn volledig onzichtbaar, zeer comfortabel en
tuurlijk is. Deze bevestiging is volstrekt pijnloos. Zo krijgt u weer
een permanente oplossing tegen kaalheid of andere vormen van
een prachtig kapsel met aanvullend haar dat niet van uw eigen
haarverlies. Als eerste haarinstituut in de Benelux ontvingen wij
haar te onderscheiden is!
een ISO 9001 certificaat. Dit kwaliteitscertificaat bewijst dat het
Veluws Haar Instituut voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Privacy is naast kwaliteit en de beste service één van de speerpun-
ten van het Veluws Haar Instituut. De inrichting van onze klinieken
en de uitgebreide mogelijkheden om afspraken te maken bieden u
elke vorm van privacy die u maar wenst. Bij het Veluws Haar Instituut
“Jarenlang keek ik angstig kunt u rekenen op een vakkundig, persoonlijk en uitgebreid advies.
naar mijn haar of het
alsjeblieft niet wéér
dunner was geworden.” Belt u gerust voor het maken van een afspraak voor een
vrijblijvend eerste Consult!
Telefoonnummer 0341 - 42 41 30 of kijkt u op www.echthaar.nl

“Ik snap niet waarom Veluws Haar Instituut Veluws Haar Instituut
ik zo lang gewacht vestiging Nunspeet vestiging Apeldoorn
heb om een oplossing F.A. Molijnlaan 145 Hoofdstraat 218
voor mijn haarprobleem 8071 AE Nunspeet 7311 BG Apeldoorn
te zoeken.” tel 0341 424 130 tel 055 576 39 88
Nummer 14
Gezondheid 21 27 augustus 2008

CT-scan van het hart in Playstation en x-box voor kinderafdeling

tien seconden
Cardiologen en radiologen in het Maastricht kant van de vaten (zoals de catheterisatie, die
Universitair Medisch Centrum+ maken sinds enkel vernauwingen opspoort) maar ook op de
kort op een nieuwe, patiëntvriendelijkere vaatwand en de buitenkant van de vaten. Zo
wijze Computer Tomografie (CT)-scans van kunnen we heel nauwkeurig vaststellen waar
het hart. Patiënten met pijn op de borst en op en in welke mate en fase de ziekte zich voor-
verdenking van aderverkalking krijgen deze doet.” De CT-scan sluit met een zekerheid
scan. Voorheen gebeurde dit onderzoek enkel van honderd procent vernauwingen in de cor-
via een catheterisatie. onairen uit en toont met een zekerheid van 95
procent aan waar en in welke fase aderverkal-
Niet alleen is men nu in staat in tien seconden king optreedt. Dat betekent veel winst voor de
een CT-scan van het hart maken, de nieuwe patiënt, aldus Winkens: “Met het opsporen
scan-methode gebruikt minder dan een vijfde van een vernauwing via een catheterisatie
van de tot nu toe gebruikelijke hoeveelheid ben je eigenlijk al een stap te laat omdat je
straling, een dosis die meestal onder die van de informatie mist over de vaatwand en de
een catheterisatie ligt. Een CT-scan maakt buitenkant, waar de ziekte begint. Dit totaal-
gebruik van röntgenstraling en een compu- beeld van de nieuwe CT-scan stelt ons in staat
ter. “Deze CT-scan van het hart is een nieuwe eerder en gerichter te behandelen, zorgen bij
techniek. De snelheid van de scan zelf en intel- de patiënt wegnemen en beter adviseren om
ligente computersoftware maken het mogelijk verdere verzieking te voorkomen.”
het hart en de kransslagaders, de bloedvaten
die het hart van bloed voorzien, scherp af te Geïntegreerd
beelden”, legt interventie-cardioloog Mark Binnen het Hart en Vaat Centrum is het nieuwe
Winkens uit. Hiervoor moet de patiënt de CT-scan onderzoek geïntegreerd in de kliniek.
adem tien tot vijftien seconden vasthouden; in Momenteel vinden er 1200 van deze scans Dankzij leerlingen van openbare basisschool ‘De Kreek’ in Bergen op Zoom, kon de Stichting Vrienden van
totaal neemt het hele onderzoek slechts twin- per jaar plaats, waarmee het azM een van de Ziekenhuis Lievensberg een nieuwe playstation, x-box, dvd’s en een spellenpakket aanschaffen voor de kinder-
tig minuten in beslag. grootste centra in Europa is. Het gaat om po- afdeling van het ziekenhuis in hun woonplaats. De basisschoolleerlingen hielden op 12 april een gesponsorde
liklinische patiënten met pijn op de borst die dauwtraploop. De opbrengst hiervan hebben zij gedoneerd aan de Vrienden van Lievensberg. Veel kinderen vin-
Nauwkeuriger eerst een loop- of fietstest krijgen. Als het ver- den tijdens hun opname in het ziekenhuis afleiding door het spelen van computerspellen of kijken naar de nieuw-
De Maastrichtse cardiologen zijn opgetogen volgens nodig is krijgen die patiënten een CT- ste dvd-films.
over de vooruitgang die afgelopen jaar is scan van het hart om zekerheid te verschaffen
geboekt: “We hadden dit succes niet zo snel over het al dan niet voorkomen van vernau-
verwacht. Het geeft ons namelijk een nieuwe wingen rond het hart. Nieuw preventiecentrum ‘Gezond op LeefTijd’
kijk op aderverkalking. Niet alleen de binnen-
Op initiatief van een aantal geriaters van het en zonder chronische aandoeningen kan bij het
Medisch Centrum Alkmaar wordt op 30 augus- preventiecentrum terecht. Voorkomen is beter
Zeven dwergen in ’t Lange Land Ziekenhuis tus een nieuw preventiecentrum voor ouderen dan genezen luidt het devies van ‘Gezond op
geopend. LeefTijd’. Het centrum levert preventieve
zorg in plaats van reactieve zorg. “Natuurlijk
Binnen dit centrum kunnen 55-plussers terecht zijn ingezakte wervels door osteoporose te
voor medische fitness (onder begeleiding), repareren”, vertelt geriater Jan Peetoom.
preventieve fitness, een gezondheidscheck “Maar beter is het osteoporose en fracturen
en een medicijnencheck. “We voorzien in de te voorkomen. Bijvoorbeeld door anders eten,
behoefte van een groeiende groep senioren”, meer bewegen en de omgeving aanpassen.”
licht geriater Leo Boelaarts toe. “Behalve dat Medio januari 2009 zal het Zelfstandig Behan-
we steeds ouder worden, is onze levensinstel- del Centrum geriatrie open gaan om de dienst-
ling veranderd. We beseffen dat er leven is verleing nog verder uit te breiden. Kijk voor
na ons pensioen! Dat willen we dan wel zo meer informatie op www.gezondopleeftijd.nl
gezond mogelijk meemaken.” Elke senior met

(Advertorial)

Weegstoel uitgebreid met meetlat


De Arnold, de weegstoel die Medifix sinds systemen bestaande uit weegstoelen, opstap-
Grumpie, Bloosje of Stoetel, kinderen kunnen ze zomaar tegenkomen in ’t Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer. vorig jaar in Nederland op de markt brengt, weegschalen, baby- en kinderweegschalen en
In de kamer waar de kinderen worden voorbereid op en bijkomen van het verwijderen van amandelen of plaatsen heeft een nieuwe optie: een telescopische weegplateaus.
van oorbuisjes, zijn alle zeven dwergen te bewonderen. Gefiguurzaagd en geverfd door Piet Francken, ambtenaar meetlat die van een tot 2,15 meter gaat.
bij de gemeente en in zijn vrije tijd ‘figuurzager’.
Deze optie zorgt voor drie extra functies: De
lichaamslengte kan worden gemeten, bij-
Geld voor onderzoek naar pulmonale hypertensie voorbeeld om de groeiontwikkeling te vol-
gen. De BMI (Body Mass Index) kan wor-
NWO heeft VUmc-longarts Anton Vonk Noorde- enige tijd geeft de rechterhartspier het echter den vastgesteld met het oog op overgewicht
graaf een Vidi-subsidie van 600.000 euro toe- op en overlijdt de patiënt. De oorzaak voor dit of ondergewicht. En de BSA (Body Surface
gekend voor zijn onderzoek naar pulmonale hartfalen is op dit moment niet bekend, noch Area) kan worden berekend volgens de for-
hypertensie. Zijn project werd samen met is bekend waarom het moment van rechter mule van Mosteller; onder meer om de car-
achttien anderen uit 140 onderzoeksvoorstel- hartspierfalen verschilt tussen patiënten. Vonk diac index of de dosering voor chemotherapie
len geselecteerd. Een Vidi-subsidie is bedoeld Noordegraaf vermoedt dat zuurstoftekort in te bepalen. Het zijn handige extra’s, maar de
om ervaren onderzoekers in staat te stellen het centrum van de hartspiercel en een ont- Arnold blijft natuurlijk primair een functio-
een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen. Het regelde energiehuishouding van de cel hier nele weegschaal die zich op een aantal pun-
gaat om een vijfjarig project. debet aan zijn. Het onderzoeksproject richt ten onderscheidt. De Arnold is bijvoorbeeld
zich, naast het vinden van de oorzaak, ook ontwikkeld voor zittend wegen. De weeg-
Het onderzoek van longarts Vonk Noorde- op manieren om dit hartfalen te voorkomen. schaal is zo stabiel dat een patiënt zich via de
graaf richt zich op het hart van patiënten met Een deel van de subsidie zal worden gebruikt rugleuning kan optrekken vanuit een andere
pulmonale hypertensie. Bij deze dodelijke om twee promovendi aan te stellen. Daarnaast stoel. Er zijn geen obstakels achter de rug-
aandoening neemt de bloeddruk in de long- vergt het onderzoek zelf veel geld. Er is onder leuning die hulp bij een transfer belemmeren.
slagader progressief toe. In eerste instantie andere kostbaar nucleair onderzoek nodig om En de weegschaal is eenvoudig te verplaatsen
lukt het de rechterhartspier zich aan te passen de stofwisseling en het zuurstofverbruik van – ook in de uitvoering met meetlat – dankzij
aan deze verhoogde bloeddruk. De hartspier- de hartspiercellen te meten twee wieltjes. De Arnold maakt deel uit van De Arnold is onder meer uitgebreid met een telesco-
cellen worden groter en de spier dikker. Na een compleet programma professionele weeg- pische meetlat.
Nummer 14
27 augustus 2008 22 Zorgkalender

WIJZER
in de
ZORG
Congressen, seminars, cursussen
DE GOUDSE SCHOUWBURG
in het Groene hart van Nederland AGENDA
Dé ideale locatie voor o.a. Jaarbeurs Utrecht
congressen, bedrijfsfeesten
en seminars ‘Betere kwaliteit en veiligheid in de zorg: Wat werkt echt?’ Jaarbeursplein 6
• 10 september, Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. 3521 AL Utrecht
Makkelijk bereikbaar met openbaar • Bestemd voor (para)medici, wetenschappers, kwaliteitsfunctionarissen, Telefoon 030 - 295 59 11
vervoer en meer dan 1000 verpleegkundigen, apothekers, beleidsmakers, verzekeraars, patiëntenvereni-
parkeervoorzieningen binnen een gingen.
loopafstand van 5 minuten. • Thema: Minister Ab Klink van VWS en vele andere (inter)nationale experts
delen hun visie en ervaringen met de aanwezigen en discussiëren over hoe men
www.jaarbeursutrecht.nl
Voor meer informatie kijk op zowel in het beleid als in de concrete praktijk echte kwaliteitsverbeteringen tot
www.goudseschouwburg.nl
stand brengt.
of bel: 0182-513353
• Georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut Kwaliteit Gezondheids-
Tot ziens in zorg van het UMC St Radboud Nijmegen, in samenwerking met onder meer
De Goudse Schouwburg! ZonMw en zorgverzekeraar CZ.
• Inschrijfgeld 50 euro.
• Kijk voor meer informatie op www.wokresearch.nl of bel Thelma Pichel,
Congres
telefoon (024) 323 44 71, e-mail: kwaliteit@congres.net Lef en Liefde in de zorg: inspireren
en presteren in de praktijk
‘Tijd voor palliatieve zorg’ Vrijdag 3 oktober 2008
• 22 en 23 september, De Reehorst in Ede.
9.00-17.00 uur in De Doelen
• Congres over continuïteit, communicatie en adequaat handelen inde palliatieve te Rotterdam
zorg. Georganiseerd door uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van Pallium, tijdschrift voor de palliatieve zorg. www.zorgpodium.com
• Maandag 22 september vooral bedoeld voor verpleegkundigen (met aandacht
voor de rol van de verpleegkundige in de besluitvorming, communicatie met
naasten, advies bij toedienen vocht en voeding, pijnbehandeling).
4YPESERVICE+RUGER • Dinsdag 23 september bedoeld voor huisartsen, verpleeghuisartsen, oncologen,
internisten, neurologen en longartsen (met aandacht voor transfers aan het
(ETBUREAUVOORUWMEDISCHE levenseinde, palliatieve sedatie, communicatie met naasten, behandeling pijn
SECRETARIpLEONDERSTEUNING bij kanker).
• Kosten: 145 euro voor abonnees Pallium en leden van V&VN, andere deel-
VOOROA³MEDISCH´TYPEWERKOF
TIJDELIJK EENMEDISCHSECRETARESSEOPLOCATIE nemers betalen 195 euro.
• Kijk voor meer informatie op: www.bsl.nl/palliatievezorg Hotel en Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
2EFERENTIESVANZIEKENHUIZENAANWEZIG
‘Ongemerkt autistisch’ 6717 LM
-EVR$+RUGER  • 3 oktober, De Reehorts in Ede, van 9.00 tot 16.00 uur. EDE GLD Telefoon 0318-750300
3CHENKKADE INFO TYPESERVICENL • Congres over het belang van vroege onderkenning van Autisme Spectrum Fax 0318-750301
!7$EN(AAG WWWTYPESERVICENL Stoornissen. E-mail info@reehorst.nl
• Bestemd voor CB-artsen, jeugd- en schoolartsen, orthopedagogen,
kinderartsen, kinderpsychologen, logopedisten en anderen.
• Kosten: 169 euro. Rapenburg 33
• Aanmelden via www.scem.nl Postbus 16065
2301 GB Leiden
‘Dag van de Voedingsassistent’
Concert- en congresgebouw • 3 oktober, schouwburg en concertcentrum Orpheus in Apeldoorn, 8.30 tot
Tel: (071) 514 82 03
16.00 uur.
de Doelen • Bestemd voor voedingsassistenten. Dag over de ontwikkelingen binnen het
werk van deze beroepsgroep.
Antwoordnummer 1544 • Kosten: 80 euro (leden van de vereniging betalen 55 euro).
3000 WB Rotterdam • Meer informatie en aanmelden via www.voedingsassistent.nl
telefoon 010 2171700

LEER NU GOLFEN IN GOUDA MET EEN PROEFABONNEMENT


Gouda bevindt
a d h uis van
et S t ie in de regio
d er h t e f e estlocat
Bestaande uit: o n oois
›› 4 golflessen de m
›› 1 baanles zich
›› 3 maanden vrij gebruik
van oefenfaciliteiten
›› 1 golfclub en 1 putter
Stadsherberg
Voor groepen vanaf
40 personen
›› 1 ballenkaart Bel voor informatie:
nu voor slechts (0182) 58 39 33
137 . 50 e-mail:
info@golfbaan-ijsselweide.nl
“TEAMBUILDING” www.golfbaan-ijsselweide.nl ‘De Burgerhal’ w w w . b u r g e r h a l . n l
Nummer 14
Vrije tijd 23 27 augustus 2008

Oldtimer toerrit Troost


Een dokter komt natuurlijk een hoop ellen-
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk organi- longrevalidatiecentrum Salem in Ermelo. De 4 1 6 9 de tegen en daar waar pijn en verdriet zich
seert op zaterdag 20 september voor de twee- link met orgaan- en weefseldonatie is een voordoen is troost vaak het enige antwoord.
de keer de oldtimer toerrit ‘Toeren voor leven’. metafoor. Liefhebbers van old timers hebben 9 4 3 8 Troosten is echter niet zo eenvoudig. Meestal
De bedoeling van dit initiatief is om aandacht van oude onderdelen weer een nieuwe auto 2 4 7 doet de dokter er goed aan even de mond te
te vragen voor orgaan- en weefseldonatie. De gemaakt. Zij hebben de auto weer een leven houden. Dat leerde ik van die turbo-dokter
toerrit zal ongeveer 125 kilometer lang zijn. gegeven. Met organen geeft men een ander 9 7 toen ik nog stage liep in een ziekenhuis. Hij
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor nog weer een toekomst, een nieuw leven. Het in- had zojuist een oud dametje op zaal verteld
aanmelden. schrijfgeld voor de toerrit bedraagt twintig 5 3 dat de borstkanker was uitgezaaid. “Het ziet

De toerrit start om 10.00 uur vanaf de par-


euro per auto en gaat naar twee goede doelen;
naar de Stichting Vrienden van het St Jans-
1 2 er niet best uit, mevrouwtje” zei hij flink en
kakelde vervolgens door over chemothera-
keerplaats van het St Jansdal en eindigt om- dal en naar het St Mary’s Hospital in Ghana. 6 5 7 pie en dat ze niet bang hoefde te zijn, niet
streeks 13.00 uur ook op de parkeerplaats van Voor inschrijving en meer informatie kan men lettende op de tranen die haar over de wan-
het ziekenhuis. Tussendoor zal er een rustpunt terecht op: www.stjansdal.nl/toerrit 4 8 3 1 gen rolden en niet wetende dat ze geen letter
zijn bij de schaapskooi in Ermelo en bij het 9 2 6 5 hoorde van zijn verhaal omdat ze daar nog
helemaal niet aan toe was. Mijn tenenkrom-
mende reactie leerde mij dat luisteren en kij-
Stoffenspektakel ken veel meer troost kan bieden. Sommige
dokters doen daar ook nog een schep licha-
Mensen die graag zelf hun kleding maken, melijk contact bovenop hoewel dat ook zijn
kunnen tijdens het Stoffenspektakel dat op beperkingen kent. Ik was eens onthutst toen
verschillende plaatsen in Nederland en België een dokter een patiënt in haar armen nam.
wordt gehouden, kennis maken met de nieuw- De patiënt was even onthutst en gedurende
ste stoffen voor het winterseizoen. een halve minuut was onduidelijk wie nu wie
troostte. Nee, een hand op een schouder, een
Tijdens een Stoffenspektakel wordt vanuit hand wat langer vast houden of een hand in
vele kramen door zo’n vijftig leveranciers twee handen pakken is voor mij wel het uiter-
een grote hoeveelheid van stoffen aangebo- ste en dan nog komt het op de juiste timing
den. Er zijn kramen gespecialiseerd in stoffen aan. Net dat ene woord, dat ene gebaar of nog
voor kinderen en stoffen voor dames. Nieuw een seconde mijn mond houden, eigenlijk
dit jaar is een kraam met exclusievere stoffen. gaat troosten heel intuïtief. En dan nog blijf
Deze Citroen Traction-Avant Type 11 Commercial uit 1954, is van D.J. Cornelissen uit Ermelo. Hij is één van Ook leer voor de verwerking van kleding is troosten soms iets onbeholpens hebben, het
de deelnemers. dit jaar voor het eerst te koop. Mensen kunnen is namelijk nooit genoeg. Hetzelfde zie ik bij
hier verder terecht voor interieurstoffen, four- familie en vrienden van de patiënt. Vol goede
nituren, naai- en lockmachines en patronen. bedoelingen wordt het leed nogal eens bedol-
Zelf fruit plukken Het Stoffenspektakel vindt op zondag 31 au- ven onder fruit, snoepgoed, knuffelbeesten of
gustus plaats in Rotterdam (Ahoy), op 7 sep- grappig bedoelde kaartjes waarvan het for-
Bij de Sprankenhof in Udenhout in Noord-Bra- nemen is er op 11 september vanaf 13.30 uur tember in Gouda (Markt) en op 14 september maat ook alleen maar lijkt toe te nemen. Of
bant kunnen mensen zelf het fruit plukken dat een inloopexcursie. De kosten bedragen zes in Eindhoven (Beursgebouw). Hier staan de wordt het leed vermeden door “het komt alle-
ze willen kopen. euro. Kijk voor meer informatie op www. kramen van 10.00 tot 17.00 uur klaar. In Leu- maal goed pa, ze kunnen tegenwoordig zo-
sprankenhof.com ven (België) vindt het Stoffenspektakel plaats veel” of wordt het leed doodgeknuffeld door
Voor mensen die hier een kijkje willen gaan op vrijdag 19 september in de Brabanthal, van een partner die niet van de patiënt haar zijde
9.30 tot 17.00 uur. Kijk voor uitgebreide in- wijkt en voortdurend streelt, knuffelt en han-
formatie op www.stoffenspektakel.nl den fijnknijpt, de patiënte ondertussen onrus-
tig naar adem snakkend. Het meest aandoen-
Kijk voor meer informatie op; lijke maar tegelijk ook onhandige maakte ik
WWW.STOFFENSPEKTAKEL.NL een paar jaar geleden mee. Ik werd met spoed
naar een reanimatie geroepen waar politie en
Stoffen Spektakel is op de volgende data te vinden in de plaatsen: ambulancebroeders al ter plekke waren. Het
ging om een onwelwording van een man van
Plaats: Datum: Locatie: Tijd: middelbare leeftijd die alleen met zijn zoon
van net in de twintig woonde. De moeder van
Rotterdam zondag 31 augustus Ahoy 10.00 - 17.00 de jongen was al jaren daarvoor overleden.
Gouda zondag 7 september Markt (centrum) 10.00 - 17.00 Zijn vader bleek bij aankomst inmiddels te
Eindhoven zondag 14 september Beursgebouw 10.00 - 17.00 zijn overleden, de reanimatie was niet ge-
Leuven vrijdag 19 september Brabanthal 9.30 - 17.00 slaagd. Eén voor één dropen alle dienstver-
leners af en ik bleef met de jongen achter die
plots wees was geworden. Hij had een goede
vriend gebeld en het nieuws verteld. In af-
Nazomer kampeerweekend Er is een ruime keus aan stoffen.
wachting van zijn komst bleven we wachten.
Boek voor de nazomer een heerlijk kampeerweekend op Vakantie- en
Plots was er lawaai van een gehaaste auto en
Attractiepark Duinrell? Profiteer nu van de scherpe prijs! Verblijf in uw tent
of caravan op onze familiecamping en geniet van alle comfort en gemak. DUINRELL, DAAR KIKKER JE VAN OP! Museum voor Anatomie een twintiger in leren jack kwam de kamer
En… met gratis attractiepark en Tikibad in de achtertuin.
Speciaal kampeerarrangement
en Pathologie ingelopen. Hij bleef tegenover zijn vriend
• geldig in weekenden van 15 aug. t/m 26 okt. ‘08 staan, stak zijn duim schuin omhoog, vuist
• 2 nachten, 3 dagen (vrijdag 13.00uur tot zondag 19.00 uur) In het UMC St. Radboud in Nijmegen is het gebald, zegelring en kettinkje duidelijk
• dagelijks gratis en onbeperkt toegang attractiepark
• dagelijks gratis twee uur toegang tot het tropisch Tikibad museum voor Anatomie en Pathologie geves- zichtbaar. “Hey maatje, alles toppi?” Popi
• én alle Duinrell comfort, het strand etc; www.duinrell.nl tigd. Hier vindt men interessante preparaten pogingen tot troost en domme onhandigheid.
Prijs van de verschillende onderdelen van het men- Alles toppi.
• € 99,- op basis van 4 personen en 1 kampeerplaats
• inclusief toeristenbelasting en reserveringskosten selijk lichaam.
• persoon extra € 15,00 per weekend / huisdier € 5,50 per nacht Peter Leusink, huisarts
Boek nu op tel. (070) 5155 255 o.v.v. boekingscode; 08NZ V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T
Het museum voor Anatomie en Pathologie www.dehuisarts.info
bestaat uit twee studie/expositiezalen, waar
tevens rondleidingen verzorgd worden. De
studiezaal Pathologie is niet toegankelijk voor
het algemeen publiek: alleen mensen die een
medische of paramedische opleiding volgen
of gevolgd hebben worden in de studiezaal
Pathologie toegelaten. Een rondleiding kost
8JKXJMMFOVBMTMF[FSHSBBHLFOOJTMBUFONBLFONFUEF;XBMVXIPFWF%PFNFF
45 euro per studie/expositiezaal en is bestemd
FONBBLLBOTPQFFOIFFSMJKLWFSXFOBSSBOHFNFOU%F;XBMVXIPFWFHFFGUNBBS
MJFGTUYIFU1PMZOFTJÌBSSBOHFNFOUWPPSQFSTPOFOUXWŎ DBEFBV voor maximaal vijftien personen, maar er
kunnen meerdere groepen tegelijkertijd rond-
Stuur een email naar info@ziekenhuiskrant.nl. geleid worden. De rondleiding duurt in elke
De eerste vijf emails worden beloond met dit verwenarrangement. zaal één uur. Voor afspraken kan men bellen
www.zwaluwho e ve . nl op maandag tot en met donderdag op (024)
Zuiderzeestraatweg 108 3849 AJ Hierden Tel. 0341 45 19 93 361 33 01.
Nummer 14
27 augutus 2008 24

Azimed BV biedt opslag- en distributieoplossingen,


voor medicatie en medische hulpmiddelen,
die bijdragen aan de efficiency en de medicatieveiligheid
binnen het logistieke proces van ziekenhuizen
en andere zorginstellingen.

Anesthesie
wagens

www.azimed.nl