You are on page 1of 17

P. W. H. OMAR Sp z o. o.

M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn


tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Podstawa: Rozporzdzenie Komisji UE nr 453/2010 zmieniajce rozporzdzenie WE 1907/2006 (REACH).

1.Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsibiorstwa.


1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa:

Septa SineClean 04

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny i zastosowania odradzane.


Zastosowania zidentyfikowane:

Zastosowania odradzane:

Alkaliczny, pynny preparat myjco-dezynfekujcy, przeznaczony do


stosowania na rnego rodzaju powierzchniach, rwnie do powierzchni
majcych kontakt z ywnoci. Preparat do zastosowa profesjonalnych.
inne ni wymienione powyej

1.3. Identyfikacja producenta.


Producent:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Osoba odpowiedzialna:

Przedsibiorstwo Wielobranowo Handlowe OMAR Sp z o. o.


Marii Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
(89) 526 32 20
info@agapit.com.pl
dr in. Tomasz Rzymowski

1.4. Numer telefonu alarmowego.


Oglny numer telefonu alarmowego:
Stra poarna:
Pogotowie:
Informacja toksykologiczna w Polsce:
Producent:

112
998
999
(42) 631 47 24
(07.00 - 15.00 w dni robocze)
(89) 526 32 20
(08.00 - 16.00 w dni robocze)

2. Identyfikacja zagroe.
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z Rozporzdzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania (CLP):
Zagroenie zdrowia:
Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu, kat 1B, H314; ryzyko powanego uszkodzenia oczu
kat. 1, H318.
Waciwoci niebezpieczne:
Nieznane.
Zagroenia dla rodowiska:
Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne, H400.
2.1.1. Klasyfikacja zgodnie z dyrektyw Rady 67/548/EWG:
Zagroenie zdrowia:
Produkt dranicy, Xi. Dziaa dranico na oczy i skr, R36/38.
Waciwoci niebezpieczne:

str. 1 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

Nieznane.
Zagroenia dla rodowiska:
Dziaa toksycznie na organizmy wodne, R50.
2.2. Elementy oznakowania.

Haso ostrzegawcze: Niebezpieczestwo


Zawiera: chlorek didecylodimetyloamonu, metakrzemian sodu, oksyetylenowane alkohole C12-15
Zwroty wskazujce rodzaj zagrorzenia:
H314
H400

Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu;


Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne;

Zwroty okrelajce warunki bazpiecznego stosowania:


P260
P280
P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338


P310

Nie wdycha mgy/par/rozpylonej cieczy;


Stosowa rkawice ochronne/odzie ochronn/ochron oczu/ochron twarzy;
W PRZYPADKU POKNICIA: Wypuka usta. NIE wywoywa wymiotw;
W PRZYPADKU DOSTANIA SI NA SKR (lub na wosy): Natychmiast
usun/zdj ca zanieczyszczon odzie. Spuka skr pod strumieniem
wody/prysznicem;
W PRZYPADKU DOSTANIA SI DO OCZU: Ostronie puka wod przez kilka
minut. Wyj soczewki kontaktowe, jeeli s i mona je atwo usun. Nadal puka;
Natychmiast skontaktowa si z ORODKIEM ZATRU/ lekarzem.

2.3. Inne zagroenia.


adne inne zagroenia nie s znane. Produkt nie spenia kryteriw PBT lub vPvB zgodnie z rozporzdzeniem
(WE) Nr 1907/2006, Zacznik XIII.

3. SKAD/ INFORMACJE O SKADNIKACH.


A- Skad.
niejonowe rodki powierzchniowo czynne 5-15%, kationowe rodki powierzchniowo czynne <5%, substancje
dezynfekujce <5%, EDTA i jego sole <5%
B- Informacje o skadnikach.
Zawarto
[%]

Substancja
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

str. 2 z 17

Nr CAS/ WE
(EINECS)

Symbol
ostrzegawczy

68131-39-5
Alkohole C12-C15
etoksylowane

Zagroenia

Xn; R22

5-15
Polimer

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

Eye Dam. 1, H318


Acute Tox. 4; H302

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Nr indeksu

Klasyfikacja wg
67/548/EWG

68439-50-9

Klasyfikacja wg
1272/2008/WE
Nr indeksu
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE
Nr indeksu

Alkohole C12-C14
etoksylowane

< 3,5
Polimer

Alkilopoliglukozyd
C8-C10

<3

Chlorek
dimetylodidecyloamo
nu

Xi; R41

500-220-1

Eye Dam. 1, H318

3
230-525-2

10213-79-3
Metakrzemian sodu
piciowodny

<5

Nr indeksu
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

229-912-9

85408-49-7
N-tlenek C12-C16alkilodimetyloaminy

<2

287-011-6
-

Klasyfikacja wg
67/548/EWG

64-02-8
Wersenian
czterosodowy

< 1,5

200-573-9

Nr indeksu

607-428-00-2

Klasyfikacja wg
67/548/EWG

2372-82-9

Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

C; R34
Xn; R22
R67
N; R50
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H 314
Aquatic Acute 1; H400
(M=10)
Xi; R37
C; R34
Skin Corr. 1B; H 314
STOT SE, 3; H335
Met. Corr., 1; H290

014-010-00-8

Nr indeksu

Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

Xn; R22
Xi; R41
N, R50
Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1; H400

68515-73-1

7173-51-5

Nr indeksu
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

N-(Amidopropyl)-Ndodecylopropano-1,3diamina

< 1,5
219-145-8

Xi; R38-41
N; R50
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Xn; R22
Xi; R41
Acute Tox. oral 4; H302
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. inh.4; H332
C; R35
R22; R48
N; R50
Acute Tox. 3; H301
Skin Corr. 1A; H 314
STOT RE, 2; H373
Aquatic Acute 1; H400

Nr indeksu
Klasyfikacja wg
67/548/EWG
Klasyfikacja wg
1272/2008/WE

67-63-0
Alkohol
izopropylowy >99,9%

<1
200-661-7

F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Nr indeksu
603-117-00-0
O ile wymienione s skadniki niebezpieczne, znaczenie zwrotw R oraz H podano w p. 16 karty
charakterystyki.

4. RODKI PIERWSZEJ POMOCY.


str. 3 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

4.1. Opis rodkw pierwszej pomocy.


Wdychanie
Kontakt ze skr
Poknicie duych iloci
Kontakt z oczami

Poszkodowanego wynie/wyprowadzi na wiee powietrze. Zapewni pomoc


lekarsk.
Usun zabrudzon mokr odzie. W razie kontaktu ze skr puka du iloci
wody. W wypadku dugotrwaego naraenia zapewni pomoc lekarsk.
Wypi du ilo wody. Nie wywoywa wymiotw. Wypuka usta wod.
Zapewni pomoc lekarsk.
Puka du iloci biecej wody. Unika silnego strumienia ze wzgldu na
mechaniczne uszkodzenie rogwki. Zapewni opiek medyczn.

4.2. Najwaniejsze ostre i opnione objawy oraz skutki naraenia.


Wdychanie
Skra
Poknicie
Oczy

Objawy podranienia drg oddechowych (pieczenie, kaszel, trudnoci w oddychaniu).


Objawy zapalenia skry (pieczenie, sucho, popkany wygld skry).
Objawy poparzenia przeyku (pieczenie, sucho, problemy z przeykaniem).
Objawy podranienia oczu (pieczenie, obrzk, spadek ostroci widzenia). Duszy kontakt
moe trwale uszkodzi oko.

4.3. Wskazania dotyczce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeglnego postpowania z


poszkodowanym.
Wdychanie
Kontakt ze skr
Kontakt z oczami

Leczenie objawowe. Zapewni poszkodowanemu odpowiedni wentylacj i dotlenienie.


Uoy w pozycji bocznej ustalonej, niezwocznie zapewni pomoc lekarsk.
Leczenie objawowe. Zapewni pomoc lekarsk.
Leczenie objawowe. W razie koniecznoci zapewni dusze pukanie zanieczyszczonego
oka. Niezwocznie skonsultowa si z lekarzem najlepiej okulist.

5. POSTPOWANIE W PRZYPADKU POARU.


5.1. rodki ganicze.
Substancja nie palna, nie podtrzymujca palenia. Pojemniki nie objte poarem o ile to moliwe usun z
zagroonego terenu. Poary w obecnoci mieszaniny gasi rodkami odpowiednimi dla danej grupy poarw.
5.2. Szczeglne zagroenia zwizane z mieszanin.
Brak danych.
5.3. Informacje dla stray poarnej.
Stosowa niezaleny aparat oddechowy i ubranie przeciwpoarowe.

6. POSTPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO


RODOWISKA.
6.1. Indywidualne rodki ostronoci, wyposaenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Chroni oczy, skr i drogi oddechowe. Stosowa okulary ochronne, rkawice ochronne i aparat izolujcy drogi
oddechowe. Zapewni dobr wentylacje.
6.2. rodki ostronoci w zakresie ochrony rodowiska.
Zapobiega przedostaniu si do wd gruntowych i powierzchniowych, gleby oraz kanalizacji.
6.3. Metody i materiay zapobiegajce rozprzestrzenianiu si skaenia i suce do usuwania skaenia.
Oglne:
Mae wycieki:

str. 4 z 17

Zabezpieczy studzienki kanalizacyjne.


Uy materiaw o waciwociach chonnych takich jak : piasek, ziemia okrzemkowa,
sorbent mineralny. Po wchoniciu cieczy zanieczyszczony sorbent zebra do szczelnego
pojemnika i traktowa jak odpad. Powierzchnie dokadnie umy wod.

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Due wycieki:

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Obwaowa wyciek, zebran ciecz odpompowa do pojemnikw plastikowych. Traktowa


jako odpad. Zebra wierzchni warstw gleby. Pozostaoci spuka du iloci wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.


Usuwa zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 13 karty charakterystyki.

7. POSTPOWANIE Z MIESZANIN I JEJ MAGAZYNOWANIE.


7.1. rodki ostronoci dotyczce bezpiecznego postpowania.
Unika bezporedniego kontaktu z oczami. Nie wdycha. Nie oprnia do kanalizacji. Uywa w miejscach
posiadajcych dobr wentylacje. Miejsca zanieczyszczone spuka dokadnie wod.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotyczcymi wszelkich wzajemnych
niezgodnoci.
Przechowywa w szczelnie zamknitym opakowaniu fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych
zapewni wentylacj. Przechowywa w miejscu nienasonecznionym w temperaturze 5-25C.
7.3. Szczeglne zastosowanie(a) kocowe.
Brak dostpnych danych.

8. KONTROLA NARAENIA I RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.


8.1. Parametry dotyczce kontroli
Alkilopoliglukozyd C8-C10:
Wartoci DNEL dla D-Glukopiranoza, oligomery, glukozydydecylu i oktylu.
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr: 595000 mg/kg/m.c.
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 420 mg/m3
Warto DNEL dla populacji oglnej w tym konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr:
357000 mg/kg/m.c.
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 124 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez spoycie: 35,7 mg/kg/m.c.
Warto PNEC dla rodowiska wd sporadyczne uwalnianie: 0,270 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska osadw wd sodkich: 0,487 mg/kg
Warto PNEC dla rodowiska osadw wd morskich: 0,048 mg/kg
Warto PNEC dla rodowiska oczyszczalni ciekw: 560 mg/kg
Warto PNEC dla rodowiska gleb: 0,654 mg/kg
Wersenian czterosodowy:
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego (efekt systemowy i lokalny) przez drogi
oddechowe: 2,5 mg/m3
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia krtkotrwaego (efekt ukadowy i lokalny) przez drogi
oddechowe: 2,5 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego (efekt systemowy i lokalny) przez
drogi oddechowe: 1,5 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia krtkotrwaego (efekt ukadowy i lokalny) przez drogi
oddechowe: 1,5 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego (efekt systemowy) przez spoycie: 25
mg/kg/dzie
Warto PNEC dla rodowiska wd sodkich: 2,2 mg/l

str. 5 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Warto PNEC dla rodowiska wd morskich: 0,22 mg/l


Warto PNEC dla rodowiska wd sporadyczne uwalnianie: 1,2 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska oczyszczalni ciekw: 43 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska gleb: 0,72 mg/kg
Alkohol izo-propylowy:
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr: 888 mg/kg/dzie
Warto DNEL dla pracownikw w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 500 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez skr: 319 mg/kg/dzie
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez drogi oddechowe: 89 mg/m3
Warto DNEL dla konsumentw w warunkach naraenia dugotrwaego przez spoycie: 26 mg/kg/dzie
Warto PNEC dla rodowiska wd sodkich: 140,9 mg/l
Warto PNEC dla rodowiska wd morskich: 140,9 mg/l
Warto PNEC dla osadw wd sodkich: 552 mg/kg
Warto PNEC dla osadw wd morskich: 552 mg/kg
Warto PNEC dla rodowiska gleb: 28 mg/kg
Najwysze dopuszczalne stenia:
NDS = 900 mg/m3
NDSCh = 1200 mg/m3
(Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych
dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy; Dz.U. 2014 poz. 817)
Zalecenia dotyczce procedury monitoringu zawartoci skadnikw niebezpiecznych w powietrzu metodyka
pomiarw:
- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystoci powietrza. Nazwy, okrelenia i jednostki. Terminologia dotyczca bada
jakoci powietrza na stanowisku pracy.
PN Z-04008-7:202. Ochrona czystoci powietrza. Pobieranie prbek. Zasady pobierania prbek powietrza w
rodowisku pracy i interpretacja wynikw.
-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowisku pracy Wytyczne oceny naraenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porwnanie z wartociami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.
Uwaga: Gdy stenie substancji jest ustalone i znane, dobr rodkw ochrony indywidualnej naley dokona z
uwzgldnieniem stenia substancji wystpujcego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz
czynnoci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej jeeli stenie substancji na stanowisku
pracy nie jest znane, stosowa rodki ochrony indywidualnej o najwyszej zalecanej klasie ochrony.
Pracodawca jest obowizany zapewni, aby stosowane rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie
robocze posiaday waciwoci ochronne i uytkowe oraz zapewni odpowiednie ich pranie, konserwacj,
napraw i odkaanie.
Zalecane badania wstpne i okresowe pracownikw naley przeprowadza zgodnie z Rozporzdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przeprowadzania bada lekarskich
pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich
wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451).
PN-78/Z-04073/01 Ochrona czystoci powietrza. Badanie zawartoci fosforu i jego zwizkw. Ozanacznie
piciotlenku fosforu na stanowisku pracy metod kolorymetryczn.
8.2. Kontrola naraenia
Stosowane rodki ochrony osobistej powinny spenia wymogi Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz.
2173).

str. 6 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Ochrona oczu:
Ochrona rk:
Ochrona skry:
Ochrona drg oddechowych:

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Stosowa ochron oczu lub twarzy. Przyrzd do przemywania oczu.


Rkawice ochronne.
-

9. WACIWOCI FIZYCZNE I CHEMICZNE.


9.1. Informacje na temat podstawowych waciwoci fizycznych i chemicznych.
Posta:
Kolor:
Zapach:
Prg zapachu:
Warto pH (1%)- przy 20oC:
Temperatura krzepnicia:
Pocztkowa temperatura wrzenia:
Temperatura zaponu (zamknita butla):
Szybko parowania:
Grna granica wybuchowoci:
Dolna granica wybuchowoci:
Prno par w 25C:
Gsto przy 20C:
Gsto par wzgldem powietrza:
Rozpuszczalno w wodzie:
Rozpuszczalno w innych rozpuszczalnikach:
Wspczynnik podziau n-oktanol/woda
Temperatura samozaponu:
Temperatura rozkadu:
Lepko w temperaturze 20C
Waciwoci wybuchowe:
Waciwoci utleniajce:
Wspczynnik zaamania wiata:

ciecz
brzowy
charakterystyczny
brak danych
10,5
brak danych
100C
nie palna
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
1,05 g/cm3
brak danych
cakowita, w dowolnym stosunku
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
nie wykazuje waciwoci wybuchowych
brak danych
brak danych

9.2. Inne informacje.


Brak

10. STABILNO I REAKTYWNO.


10.1. Reaktywno.
Brak dostpnych danych.
10.2. Stabilno chemiczna.
Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach skadowania i uytkowania.
10.3. Moliwo wystpowania niebezpiecznych reakcji.
brak dostpnych danych.
10.4. Warunki, ktrych naley unika.
Bardzo niska i wysoka temperatura.
10.5. Materiay niezgodne.
Silne utleniacze, kwasy i kwane preparaty.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkadu.

str. 7 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Tlenki azotu i wgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.


11.1. Informacje dotyczce skutkw toksykologicznych.
Alkohole C12-C15 etoksylowane :
Ostra toksyczno doustnie: LD50 > 300-2000 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie rce/dranice:
-skra: nie drani (krlik)
-oczy: dranicy, ryzyko powanego uszkodzenia oczu (krlik)
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie dziaa uczulajco (winka morska)
-drogi oddechowe: nie dziaa uczulajco (winka morska)
Dziaanie mutagenne test Amesa - negatywny
Alkohole C12-C14 etoksylowane:
Ostra toksyczno doustnie: LD50 1200 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (krlik)
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie dziaa uczulajco (winka morska)
Dziaanie mutagenne test Amesa - negatywny OECD 473
Dziaanie rakotwrcze: nie dziaa rakotwrczo
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo:
-toksyczno dla ukadu rozrodczego
-NOAEL > 250 mg/kg/dzie, doustnie (szczur)
-NOAEL > 250 mg/kg/dzie, skra (szczur)
-teratogenno:
-NOAEL > 250 mg/kg/dzie (szczur)
Alkilopoliglukozyd C8-C10:
Ostra toksyczno doustnie: LD50 > 5000 mg/kg OECD 401
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg OECD 402
Dziaanie rce/dranice:
-skra: silnie dranica OECD 405
-oczy: lekkie podranienia OECD 404
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie dziaa uczulajco OECD 406
Dziaanie mutagenne nie dziaa (przez analogi)
Dziaanie rakotwrcze: nie dziaa rakotwrczo (ocena ekspertw)
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo: nie wpywa na podno OECD 416
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe: niesklasyfikowany (ocena ekspertw)
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie powtarzalne: niesklasyfikowany (ocena ekspertw)
Zagroenie spowodowane aspiracj: pomijalne (ocena ekspertw)
Chlorek dimetylodidecyloamonu:

str. 8 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Ostra toksyczno doustnie: LD50 300-2000 mg/kg (szczur)


Dziaanie rce/dranice:
-skra: powoduje oparzenia (krlik) OECD 404
Metakrzemian sodu piciowodny:
Ostra toksyczno doustnie: LD50 1152-1349 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno wdychanie LD50 >2,06 mg/m3 (szczur)
Ostra toksyczno skra LD50 >5000 mg/kg (krlik)
Dziaanie rce/dranice:
-oczy: rcy
-skra: rcy
-drogi oddechowe: py silnie drani drogi oddechowe
Dziaanie uczulajce na drogi oddechowe lub skr: nie dziaa uczulajco.
Dziaanie mutagenne: brak dowodw na dziaanie genotoksyczne
Dziaanie rakotwrcze: brak dowodw wskazujcych zagroenie
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo:
Dziaanie na rozrodczo: NOAEL > 159 mg/kg/d (szczur)
Toksyczno rozwojowa: NOAEL > 200 mg/kg/d (mysz)
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe - naraenie jednorazowe: drogi oddechowe - podranienie
Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe - naraenie powtarzalne:
- NOAEL 227 mg/kg/d (szczur/doustnie)
- NOAEL 260 mg/kg/d (mysz/doustnie)
N-tlenek C12-C16-alkilodimetyloaminy:
Ostra toksyczno - doustnie: LD50 1064 mg/kg (szczur)
Ostra toksyczno - skra: LD50 > 2000 mg/kg (szczur)
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie dziaa uczulajco (winka morska) OECD 406, (czowiek) EPA CFR
Dziaanie mutagenne: nie dziaa mutagennie (bakterie) OECD 471
Dziaanie rakotwrcze: nie dziaa rakotwrczo (szczur) 2 lata, doustnie OECD 451
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo:
-NOAEL 12 mg/kg (szczur, doustnie) OECD 422
-teratogenno: NOAEL 25 mg/kg (szczur) EPA OPPTS
Potencjalne chroniczne dziaanie:
- doustnie, stan przed przewleky: NOAEL 88 mg/kg/90 dni OECD 408
- skra stan przed przewleky: - NOAEL 1%
- LOEL 0,27%/90 dni OECD 411
Wersenian czterosodowy:
Toksyczno ostra - doustnie: LD50 1780-2000 mg/kg (szczur) test BASF
Toksyczno ostra - wdychanie: LC50 1000-5000 mg/m3/6h (szczur) wg OECD 403
Dziaanie rce/dranice:
- skra: nie dziaa dranico (krlik) test BASF
- oczy: powane uszkodzenie - nieodwracalne szkody (krlik) test BASF
Dziaanie uczulajce:
na drogi oddechowe lub skr: nie dziaa uczulajco OECD 406
(Produkt nie by badany. Ponisze stwierdzenia opieraj si na produktach o podobnej strukturze i skadzie.)

str. 9 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze: W wikszoci wykonanych testw (na


bakteriach/mikroorganizmach/kulturach komrek) nie stwierdzono efektu mutagennego. Efekt ten nie wystpi
rwnie w oznaczeniach metod in vivo.
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo: Badania na zwierztach nie wykazuj dziaania uszkadzajcego pd, przy
dawce, ktra nie jest toksyczna dla osobnikw w wieku rozrodczym.
Substancja toksyczna dla organw lub ukadw - Naraenie jednokrotne: Na podstawie przedoonych
informacji nie stwierdzono zagroenia toksycznego dla organw docelowych w wyniku naraenia
jednorazowego.
Substancja toksyczna dla organw lub ukadw - Naraenie powtarzane : W badaniach na zwierztach nie
zaobserwowano adnych skutkw ujemnych po powtrnym naraeniu.
N-(Amidopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina:
Toksyczno ostra doustnie: LD50 871 mg/kg (szczur) OECD 401
Toksyczno ostra - skra: LD50 > 2 000 mg/kg (szczur) OECD 402
Dziaanie rce/dranice:
-skra: produkt rcy 4 h (krlik) OECD 404
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie uczulajcy (winka morska) test Buehlera - OECD 406
Genotoksyczno in vitro - Salmonella typhimurium: negatywny Test Amesa OECD 471
Mutacja genowa - CH-cells V79: negatywny OECD 476
Test odchylenia chromosomw in vitro - CH-cells V79: negatywny OECD 473
Alkohol izo-propylowy:
Ostra toksyczno doustnie: LD50 > 2000 mg/kg (dla 100% propan-2-olu)
Ostra toksyczno skra: LD50 > 2000 mg/kg (dla 100% propan-2-olu)
Ostra toksyczno wdychanie: LC50 (przypuszczalne) > 5 mg/l/4h (dla 100% propan-2-olu)
Dziaanie rce/dranice:
-skra: nie drani
-oczy: powoduje podranienia.
Dziaanie uczulajce:
-skra: nie dziaa uczulajco (winka morska, dla 100% propan-2-olu)
Dziaanie mutagenne test Amesa - negatywny OECD 471 (dla 100% propan-2-olu)
Dziaanie rakotwrcze: nie dziaa rakotwrczo
Dziaanie szkodliwe na rozrodczo: nie wpywa na podno

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE.


12.1. Toksyczno.
Alkohole C12-C15 etoksylowane :
Toksyczno dla ryb Cyprinus Carpio: LC50 > 1 - 10 mg/l/96 h OECD 203
Toksyczno dla rozwielitek Daphnia magna: EC50 > 1- 10 mg/l/48 h OECD 202
Toksyczno dla alg Scenedesmus subpicatus: EC50 > 1 - 10 mg/l/72 h OECD 201
Alkohole C12-C14 etoksylowane:
Toksyczno ostra dla ryb: LC50 1,1 2,6 mg/l/96 h
Toksyczno ostra dla skorupiakw: EC50 0,4 4,3 mg/l/48 h
Toksyczno ostra dla glonw: ErC50 1,23 2,9 mg/l/72 h
Toksyczno ostra dla bakterii: EC50 >10 mg/l/3 h

str. 10 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Toksyczno chroniczna dla glonw: EC10 0,137 mg/l/72 h


Toksyczno chroniczna dla skorupiakw: 0,355 0,803 mg/l/21 d
Toksyczno chroniczna dla ryb: 0,079 mg/l/21 d
Alkilopoliglukozyd C8-C10:
Toksyczno ostra dla ryb: LC50 > 100 mg/l ISO 7346/2
Toksyczno ostra dla bezkrgowcw Dapnia magna: EC50 > 100 mg/l OECD 202
Toksyczno ostra dla bakterii: EC0 >100 mg/l
Toksyczno dla glonw: EC50 >10 - <= 100 mg/l 87/302/EWG cz. C
Toksyczno chroniczna dla bezkrgowcw: NOEC > 1 - <= 10 mg/l/14 d OECD 202
Toksyczno chroniczna dla bakterii: ECO > 100 mg/l DIN 38412 cz. 8
Toksyczno chroniczna dla ryb: NOEC > 1 - <= 10 mg/l/14 d OECD 204
Chlorek dimetylodidecyloamonu:
Ekotoksyczno
Toksyczno dla ryb danio rerio: LC50 >0,1 - 1 mg/l/96 h OECD 203
Toksyczno dla rozwielitek Daphnia magna: EC50 > 0,1 - 1 mg/l/48 h OECD 202
Toksyczno dla alg Pseudokirchneriella subcapitata: EC50 > 0,1 - 1 mg/l/72 h OECD 201
Metakrzemian sodu piciowodny:
Toksyczno dla ryb - Brachydanio rerio: LC50 210 mg/l/96h
Toksyczno dla alg - Scenedesmus subspicatus: EC50 207 mg/l/72h
Toksyczno dla cyjanobakterii: EC50 > 345,4 mg/l/72h
Toksyczno dla dafni - Daphnia magna: EC50 -1700 mg/l/48h
N-tlenek C12-C16-alkilodimetyloaminy:
Toksyczno ostra dla ryb: LC50 2,67-3,46 mg/l/96h
Toksyczno dla alg: ErC50 0,19 mg/l/72h
Toksyczno dla dafni - Daphnia magna: EC50 3,1 mg/l/48h
Toksyczno chroniczna ostra dla ryb: NOEC 0,42 mg/l/302d
Toksyczno chroniczna dla alg: NOEC > 0,067 mg/l/28d
Toksyczno chroniczna dla dafni - Daphnia magna: NOEC 0,7 mg/l/21d
Wersenian czterosodowy:
Produkt nie by badany. Ponisze stwierdzenia opieraj si na produktach o podobnej strukturze i skadzie.
Toksyczno ostra dla ryb - Lepomis macrochirus: LC50 >100 mg/l/96h OPP 72-1 EPA
Toksyczno ostra dla bezkrgowcw wodnych - Daphnia magna: EC50 >100 mg/l/48h DIN 38412
Toksyczno ostra dla rolin wodnych - Scenedesmus obliquus: EC50 >100 mg/l/72h Dyrektywa 88/302/EWG
Toksyczno ostra dla mikroorganizmw/dziaanie na osad czynny: EC20 >500 mg/l/30 min OECD 209
Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich ste do biologicznej oczyszczalni ciekw nie naley
spodziewa si zakce rozkadu osadu czynnego.
Toksyczno dla organizmw yjcych w glebie - Eisenia foetida: LC50 156 mg/kg/14d OECD 207

Toksyczno chroniczna dla ryb - Brachydanio rerio: NOEC >=36,9 mg/l/35d OECD 210
Toksyczno chroniczna dla bezkrgowcw wodnych - Daphnia magna: NOEC 25 mg/l/21dOECD 211
N-(Amidopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina:
Toksyczno ostra dla bezkrgowcw wodnych - Daphnia magna: EC50 2 mg/l/24 h OECD 202
Toksyczno dla bakterii - Pseudomonas putida: EC50 1 - 5 mg/l; Wspczynnik M:10

str. 11 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Alkohol izo-propylowy:
Ekotoksyczno (dla 100% propan-2-olu):
Toksyczno dla ryb Leuciscus idus melanotus: LC50 > 100 mg/l/48 h
Toksyczno dla rozwielitek Daphnia magna: EC50 > 100 mg/l/48 h
Toksyczno dla alg Scenedesmus subpicatus: EC50 > 100 mg/l/72 h
12.2. Trwao i zdolno do rozkadu.
Alkohole C12-C15 etoksylowane :
atwo biodegradowalny: > 70% (28 dni) OECD 301A
atwo biodegradowalny: >605 (28 dni) OECD 301 B
Alkohole C12-C14 etoksylowane:
atwo ulega degradacji biologicznej na podstawie produktw podobnych.
Alkilopoliglukozyd C8-C10:
Rozkad pierwotny: zwizki powierzchniowo czynne zawarte w produkcie ulegaj przecitnie co najmniej 90%
biodegradacji stosownie do wytycznych UE dotyczcych detergentw 82/242 (niejonowe zwizki
powierzchniowo czynne) wzgl. 82/242EEC (anionowe zwizki powierzchniowo czynne).
Biodegradacja kocowa: ulega atwemu i szybkiemu rozkadowi: Wszystkie substancje organiczne zawarte w
produkcje uzyskuj podczas testw na atwo rozkadu wartoci > 60% BZT/ChZT wzgl. > 70% spadek DOC.
Odpowiada to wartoci granicznym atwego rozpadu OECD 301.
rodek powierzchniowo czynny / rodki powierzchniowo czynne zawarte w tym produkcie jest / s zgodny / e z
kryteriami podatnoci na biodegradacj zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczcej detergentw.
Chlorek dimetylodidecyloamonu:
produkt atwo biodegradowalny > 60% OECD 301D, test zamknitej butli.
Produkt spenia kryteria biodegradowalnoci zgodnie z Rozporzdzeniem WE 648/2004 w sprawie detergentw.
Metakrzemian sodu piciowodny:
Substancja nieorganiczna. Rozpuszczalne krzemiany, po rozcieczeniu, ulegaj szybkiej depolimeryzacji do
czsteczek nie do odrnienia od naturalnej rozpuszczonej krzemionki. cz si z jonami Ca2+, Mg2+, Fe3+, Al3+
i innymi tworzc nierozpuszczalne zwizki podobne do skadnikw naturalnych gleb.
N-tlenek C12-C16-alkilodimetyloaminy:
Na podstawie informacji o produktach podobnych - produkt atwo biodegradowalny.
Wersenian czterosodowy:
Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O): Udowodniono potencjalna moliwo biodegradacji. Trudno ulega
biodegradacji.
Ocena trwaoci w wodzie: Struktura chemiczna nie wskazuje na moliwo zajcia hydrolizy.
Teoretyczne zapotrzebowanie tlenu (TZT): 654 mg/g
N-(Amidopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina:
rodki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie s zgodne z kryteriami podatnoci na biodegradacj
zawartymi w Rozporzdzeniu (WE) Nr 648/2004 dotyczcej detergentw.
Alkohol izo-propylowy:

str. 12 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Alkohol izo-propylowy ulega w znacznym stopniu biodegradacji: >70% po 10 dniach


12.3. Zdolno do bioakumulacji.
Alkohole C12-C14 etoksylowane:
LogPow = 4,63 - 5,71
BCF < 500
Wysoki potencja bioakumulacyjny.
Alkilopoliglukozyd C8-C10:
Ta substancja nie jest uwaana za ulegajc bioakumulacji opinia ekspertw.
Chlorek dimetylodidecyloamonu:
Wspczynnik biokoncentracji BCF = 2,1 nie przewiduje si bioakumulacji.
Metakrzemian sodu piciowodny:
Nie stwarza zagroenia bioakumulacji - substancja nieorganiczna.
N-tlenek C12-C16-alkilodimetyloaminy:
Zdolno do biokumulacji - dla substancji aktywnej:
-Log Pow < 2,7 niski potencja bioakumulacyjny
Wersenian czterosodowy:
Potencja bioakumulacyjny: Czynnik biostenia Lepomis macrochirus: ca. 1,8/28 d - nie zbiera si w
znaczcych ilociach worganizmach.
Alkohol izo-propylowy:
Log Pow = 0,05
12.4. Mobilno w glebie.
Wersenian czterosodowy:
Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery. Adsorpcja na czsteczkach fazy staej gleby nie jest
przewidywana.
12.5. Wyniki oceny waciwoci PBT i vPvB.
adna substancja zawarta w preparacie nie jest uwaana za trwa, zdoln do bioakumulacji i toksyczn (PBT).
adna substancja zawarta w preparacie nie jest uwaana za bardzo trwa i wykazujc bardzo du zdolno do
bioakumulacji (vPvB).
12.6. Inne szkodliwe skutki dziaania.
Chlorek dimetylodidecyloamonu:
Produkt niebezpieczny dla rodowiska, dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Metakrzemian sodu piciowodny:
Produkt alkaliczny - dziaa miejscowo niekorzystnie na ekosystem wraliwy na zmiany pH.
Wersenian czterosodowy:

str. 13 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Mae prawdopodobiestwo szkodliwego wpywu na organizmy wodne. Przy odpowiednim wprowadzeniu


niewielkich ste do biologicznej oczyszczalni ciekw nie naley spodziewa si zakce rozkadu osadu
czynnego.
Zapobiec przedostaniu si produktu do wd bez uprzedniej obrbki w biologicznej oczyszczalni ciekw.

13. POSTPOWANIE Z ODPADAMI.


13.1. Metody unieszkodliwiania odpadw.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (DZ.U. 2001 Nr
112, poz. 1206)
Sam produkt:

Opakowanie:

Produktu nie usuwa z odpadami komunalnymi. Pozostao skadowa w


oryginalnych opakowaniach.
Proponowany kod odpadu: 20 01 29 * Detergenty zawierajce substancje
niebezpieczne Z Tr
Opakowania cakowicie oprnione mona podda recyklingowi. Przed usuniciem
opakowanie i zamknicie dokadnie wypuka wod. Powstay roztwr mona
wykorzysta do mycia lub do przygotowania roztworu do mycia.
Proponowany kod odpadu: 15 01 02 *Opakowania z tworzyw sztucznych

14. INFORMACJE DOTYCZCE TRANSPORTU.


14.1. Numer UN (numer ONZ).
Nie dotyczy.
14.2. Prawidowa nazwa przewozowa UN.
Nie dotyczy.
14.3. Klasa(-y) zagroenia w transporcie.
Nie dotyczy.
14.4. Grupa pakowania.
Nie dotyczy.
14.5. Zagroenia dla rodowiska.

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla rodowiska zgodnie z kryteriami
transportowymi.
14.6. Szczeglne rodki ostronoci dla uytkownikw.
Postpowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 6 i 7 karty charakterystyki.
14.7. Transport luzem zgodnie zacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC.
Nie dotyczy.

15. INFORMACJE DOTYCZCE PRZEPISW PRAWNYCH.

str. 14 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

15.1. Przepisy prawne dotyczce bezpieczestwa, zdrowia i ochrony rodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz.U. Nr 63 z 2011 r. poz.322).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowa substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektrych mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 445).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyszych
dopuszczalnych ste i nate czynnikw szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy( Dz.U. 2014 poz.
817).
Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga dla rodkw
ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie bada i pomiarw czynnikw szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
przeprowadzania bada lekarskich pracownikw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze lekarskich wydawanych do celw przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U. 2001 nr 37 poz.
451).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) ze zmianami.
Przestrzega przepisw Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888) ze zmianami.
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 w sprawie katalogu odpadw (Dz.U. 2001 Nr
112, poz. 1206).
Rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwole i stosowanych ogranicze w zakresie chemikaliw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliw, zmieniajce dyrektyw 1999/45/WE oraz uchylajce rozporzdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rwnie dyrektyw Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajce i uchylajce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008
roku).
Umowa europejska dotyczca midzynarodowego przewozu drogowego towarw niebezpiecznych (ADR).
15.2. Ocena bezpieczestwa chemicznego.
Brak

16. INNE INFORMACJE.


Powysze informacje s opracowane w oparciu o biecy stan wiedzy i dotycz produktu w postaci w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczce tego produktu przedstawiono w celu uwzgldnienia wymogw bezpieczestwa, a
nie zagwarantowania jego szczeglnych waciwoci.
W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajduj si pod kontrol producenta, odpowiedzialno za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uytkownika.
Pracodawca jest zobowizany do poinformowania pracownikw, ktrzy maj kontakt z produktem, o
zagroeniach i rodkach ochrony osobistej wyszczeglnionych w karcie charakterystyki.
Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostaa na podstawie kart charakterystyki dostarczonych przez
producentw poszczeglnych skadnikw oraz o obowizujce przepisy dotyczce substancji i preparatw
chemicznych.
Zwroty H i R (wskazujce rodzaj zagroenia) oraz akronimy symboli, klas zagroenia i kodw kategorii uyte w
sekcji 3. Karty Charakterystyki.

str. 15 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

H225
H290
H301
H302
H314
H315
H318
H319
H332
H335
H336
H373

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

Wysoce atwopalna ciecz i pary.


Moe powodowa korozj metali.
Dziaa toksycznie po pokniciu.
Dziaa szkodliwie po pokniciu.
Powoduje powane oparzenia skry oraz uszkodzenia oczu.
Dziaa dranico na skr.
Powoduje powane uszkodzenie oczu.
Dziaa dranico na oczy.
Dziaa szkodliwie w nastpstwie wdychania.
Moe powodowa podranienie drg oddechowych.
Moe wywoywa uczucie sennoci lub zawroty gowy.
Moe powodowa uszkodzenie narzdw <poda wszystkie znane narzdy, ktrych to
dotyczy> poprzez dugotrwae lub naraenie powtarzane <poda drog naraenia,
jeli udowodniono, e inne drogi naraenia nie stwarzaj zagroenia>.
Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H400
R11
R22
R34
R35
R36
R36/38
R37
R38/41
R41
R48

Produkt wysoce atwopalny.


Dziaa szkodliwie po pokniciu.
Powoduje oparzenia.
Powoduje powane oparzenia.
Dziaa dranico na oczy.
Dziaa dranico na oczy. Rwnie dziaa dranico na skr.
Dziaa dranico na drogi oddechowe.
Dziaa dranico na skr rwnie ryzyko powanego uszkodzenia oczu.
Ryzyko powanego uszkodzenia oczu.
Stwarza powane zagroenie zdrowia czowieka w nastpstwie dugotrwaego
naraenia.
Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Pary mog wywoywa uczucie sennoci i zawroty gowy.

R50
R67

Zmiany do poprzedniej wersji:


1.
2.

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Poprawiono szat graficzn


Usunito zwrot H318

Wykaz skrtw:
Flam. Aerosol Wyrb aerozolowy atwo palny
Press. Gas Gaz pod cinieniem
Flam. Liq. Substancja cieka atwo palna
Ox. Liq. substancja cieka utleniajca
Met. Corr. substancja lub mieszanina powodujca korozje metali
Acute Tox. Toksyczno ostra
Skin Corr. Dziaanie rce na skr
Skin Irrit. Dziaanie dranice na skr
Eye Dam. Powane uszkodzenia oczu
Eye Irrit. Dziaanie dranice na oczy
Resp. Sens. Dziaanie uczulajce drogi oddechowe
Skin Sens. Dziaanie uczulajce skr
Muta. Dziaanie mutagenne na komrki rozrodcze
Carc. Rakotwrczo
Repr.- Dziaanie szkodliwe na rozrodczo
STOT SE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe naraenie jednorazowe
STOT RE Dziaanie toksyczne na narzdy docelowe powtarzalne naraenie
Asp. Tox. Zagroenie spowodowane aspiracj

str. 16 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.

P. W. H. OMAR Sp z o. o.
M. Zientary-Malewskiej 26; 10-302 Olsztyn
tel.:89 526 53 85 fax:89 526 74 41 wew. 22

Septa SineClean 04

Wersja:
Wydanie:
Data aktualizacji:

1.12PL
01.XII.2014
01.V.2015

Aquatic Acute Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, zagroenie ostre


Aquatic Chronic Stwarzajce zagroenie dla rodowiska wodnego, kat. przewleka
Lact. Dziaanie szkodliwe na rozrodczo, kategoria dodatkowa, wpyw na laktacje lub oddziaywanie
Met.Corr. Substancja powodujca korozj metali
NDS Najwysze dopuszczalne stenie
NDSCh Najwysze dopuszczalne stenie chwilowe
NDSP Najwysze dopuszczalne stenie puapowe
vPvB (Substancja) Bardzo trwaa i wykazujca bardzo du zdolno do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwaa, wykazujca zdolno do bioakumulacji, toksyczna
PNEC Przewidywane stenie nie powodujce skutkw
DN(M)EL Poziom nie powodujcy zmian
LD50 Dawka przy ktrej obserwuje si zgon 50% badanych organizmw
LC50 Stenie przy ktrym obserwuje si zgon 50% badanych organizmw
E(r)CX Stenie, przy ktrym obserwuje si X% zmniejszenie wzrostu lub szybkoci wzrostu
LOEC Najnisze stenie wywoujce dajcy si zaobserwowa efekt
NOEL Najwysze stenie substancji, przy ktrym nie obserwuje si efektw
ADR Umowa europejska dotyczca midzynarodowego transportu drogowego towarw niebezpiecznych

str. 17 z 17

Karta opracowana przez firm OMAR Sp. z o.o.