Profielschets beoogd wethouder PvdA in Leiden Functie De beoogd wethouder is voor de PvdA, onderdeel van het college van

burgemeester en wethouders (B&W) en lid van het dagelijks bestuur van de gemeente. De Raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en burgemeester en wethouders werken het beleid verder uit en dragen zorg voor uitvoering en handhaving. De wethouder functioneert als bestuurder zelfstandig en onafhankelijk ten opzichte van de raad. Hij/zij vervult in interactieve processen een belangrijke functie. De wethouder dient in het college voorstellen in waar tenslotte de gemeenteraad zich over buigt. De wethouder kan ter verantwoording worden geroepen over zijn/haar genomen beslissingen, zowel binnen als buiten het bereik van de portefeuilles die onder zijn/haar beheer staan. Daarnaast is de wethouder verantwoordelijk voor de aansturing van een deel van het ambtelijk apparaat. De functie-eisen zoals hiernavolgend geformuleerd betreffen een algemeen profiel en zijn niet gebonden aan een bepaalde portefeuille.

1

Functie-eisen Algemeen De wethouder: · onderschrijft de democratische besluitvorming en neemt beslissingen vanuit een sociaal democratische visie zoals vastgelegd in het beginselprogramma van de PvdA; - onderschrijft en handelt naar het verkiezingsprogramma en het collegea-kkoord · erkent het dualistisch systeem en handelt daarnaar; · zet zich in voor de PvdA op basis van kennis van de PvdA als organisatie en het inhoudelijke beleid van de PvdA; · vertaalt het beleid, zowel vanuit de gemeente als vanuit de standpunten van de PvdA en kan dit communiceren; · kan de politieke en inhoudelijke visie van de PvdA uitdragen in woord en geschrift; · kan de feitelijk beschikbare tijd voor het wethouderschap met enige flexibiliteit effectief inzetten; - De wethouder neemt niet alleen deel aan de vergaderingen van het college, maar ook aan die van de fractie, de raad en commissies als hij daartoe verzocht wordt of als dat gebruikelijk is. Hij vervult in interactieve processen een belangrijke functie · is op meerdere portefeuilles inzetbaar Beroepscompetenties De wethouder: · beschikt over voldoende overwicht in een complex politiek bestuurlijk krachtenspel en heeft aantoonbare bestuurlijke en politieke ervaring; · kan zich in korte tijd complexe dossiers eigen maken; · is in staat de PvdA-uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma en de politieke uitgangspunten van de fractie om te zetten in concreet beleid; · kan de bestuurlijke haalbaarheid effectief naar voren te brengen in het politieke besluitvormingsproces. Omgekeerd kan hij/zij politieke besluiten bestuurlijk vertalen. Ook maakt hij/zij afspraken met het ambtelijk management; · is in staat effectief sturing te geven aan het gemeentelijk apparaat op basis van een politiek bestuurlijke visie; · laat zich adviseren, informeren en overtuigen en benut daarnaast signalen uit de raad, samenleving en het gemeentelijk apparaat zonder de waarde van de eigen mening uit het oog te verliezen; · legt op verzoek en ook pro-actief verantwoording af over gevoerd of te voeren beleid, niet alleen aan de gemeenteraad maar ook aan burgers; · gaat de dialoog aan met politieke en maatschappelijke actoren en stemt zijn/haar handelen daarop af; · beschikt over onderhandelingsvaardigheden en kan zich er bij neerleggen wanneer beslissingen worden genomen, die niet overeenkomen met zijn/haar eigen standpunt; · is geïnteresseerd in en op de hoogte van alle aspecten/gebeurtenissen van de gemeente; · is initiatiefrijk, komt met creatieve en werkbare oplossingen voor maatschappelijke problemen en kan hierdoor nieuwe input geven aan de PvdA; · kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en kan daarnaast verantwoordelijkheid dragen naar elkaar;

2

· is team (=college) gericht en kan binnen een bestuurlijk team langdurig, intensief en op gelijkwaardig niveau samenwerken; - Stelt zich op als collegiaal bestuurder; heeft in de raad een oog voor mogelijkheden ombuiten de coalitie draagvlak te vinden voor plannen van het college; - heeft ervaring in het omgaan met de media; - schept plezier in contacten met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en betrekt hen actief bij beleidsvorming en staat open voor ideeën en initiatieven van anderen; - heeft een netwerk in de Leidse samenleving of is in staat dat snel te ontwikkelen; - kan zich in conflictsituaties tussen partijen objectief en onafhankelijk opstellen; Persoonlijke vaardigheden De wethouder: · heeft sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden; · is een inspirerende, doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid; · heeft een daadkrachtige doelgerichte instelling en relativerings- en doorzettingsvermogen; · is een onafhankelijk denker; · stelt zich luistervaardig en tactvol op en kan omgaan met kritiek; · heeft coachende en sturende kwaliteiten; · kan motiveren, enthousiasmeren en heeft relativeringsvermogen en humor; · heeft een analytisch denkvermogen; . is zelfreflectief; · is flexibel; · is reflectief en heeft strategisch inzicht. · is leergierig wil zijn kennis verbreden/verdiepen; - De wethouder is zich bewust van zijn publieke functie en heeft integriteit hoog in het vaandel. Hij voelt aan wanneer er sprake is van belangenverstrengeling en geeft openheid van zaken. Zo nodig onthoudt hij zich van stemming of draagt een onderwerp over aan zijn collega’s.

Als de kandidaat geen lid van de PvdA is, moet hij/zij zich wel bereid verklaren lid te worden. Kandidaten wonen in Leiden of moeten bereid zijn er binnen een jaar te komen wonen. Kandidaten moeten bereid zijn de wethoudersleergang van het CLB van de partij te volgen en te voltooien.

Bij deze tekst hoort een bijlage

3