HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Isi kandungan Pendahuluan
Muka surat | 1 Pembelajaran konstektual

2

4

Proses REACT

5

Kemahiran berfikir

7

Kemahiran berfikir secara kritis

10

Kemahiran berfikir secara kreatif

11

Penutup

12

Rujukan

13

Lampiran

14

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Muka surat |2

Pendahuluan : Pembelajaran kontekstual merupakan suatu kaedah pembelajaran yang mengabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan menyediakan pembelajaran secara konkrit iaitu melibatkan aktiviti ‘Hand-On’ dan ‘Mind’. Pendekatan pembelajaran kontekstual dapat mencungkil potensi kecerdasan murid dengan lebih berkesan seperti visual ruang, logik-Matematik, Intrapersonal, Verbal Linguistik dan Naturalis. Menurut John Dewey (1916) yang menyimpulkan bahawa murid-murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku dipersekitaran. Pembelajaran ini menekankan pada daya fikir yang tinggi, pemindahan ilmu pengetahuan, pengumpulan dan penganalisis data, pemecahkan masalah-masalah tertentu samada secara individu atau berkumpulan. Kontekstual berasal dari ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris yang bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. Secara umum, kontekstual membawa pengertian yang berkenaan, releven, ada hubungan, atau berkaitan langsung, mengikut konteks. Selain itu kontekstual juga yang membawa maksud, makna dan kepentingan. Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah merupakan satu konsep pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi sebenar. Keadaan tersebut secara tidak langsung berupaya memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dan mengaplikasinya di dalam kehidupan seharian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Muka surat |3

Kemahiran berfikir : Penerapan kemahiran berfikir dalam Pendidikan Kesihatan amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kemahiran berfikir adalah unsure utama diberikan penekanan dan dinyatakan secara tersurat. Kaedah ini bertujuan memberi pemahaman dan panduan tentang kemahiran berfikir dan pengoperasiannya agar guru dapat menerapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan. Menurut Beyer (1984), berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab atau membuat penentuan. Oleh itu, berfikir merupakan suatu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu perkara. Berfikir juga digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, kemahiran kognitif serta sikap dan nilai dalam minda individu. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea. Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna ilmu pengetahuan yang sedia ada atau dipelajari.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Pembelajaran secara Konstektual
Muka surat | 4 pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi

Pengajaran dan pembelajaran konstektual adalah merupakan satu konsep pengajaran dan sebenar. Secara tidak langsung keadaan tersebut berupaya memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja. Menurut Dr. Zolazlan Hamidin ( 2001 ) konstektual jika diambil daripada ayat asalnya

dalam Bahasa Inggeris ( asal bahasa latin con = with + textum = wowen ) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian. 1. Yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks. 2. Yang membawa maksud, makna dan kepentingan ( meaningful ). Oleh itu, kaedah konstektual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud konstektual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran ini dan konsep yang berkenaan atau relevan bagi mereka dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu pembelajaran konstektual dapat mengalakkan pendidik memilih dan membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek social, fizikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dalam persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi pratikal dalam konteks alam yang nyata. Konsep dihayati melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkannya dengan beberapa aspek. Di antara aspek-aspeknya ialah :• • • Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri Individu memiliki kecerdasan pelbagai Pendekatan konstektual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Proses “REACT” dalam pembelajaran konstektual
Muka surat | 5 kaedah-kaedah pembelajaran berikut : • • • • •

Dalam proses pembelajaran secara konstektual, murid akan melalui satu atau lebih daripada

Relating ( menghubungkait ) Experiencing ( mengalami ) Applying ( mengaplikasi ) Cooperating ( bekerjasama ) Transfering ( memindahkan )

Rajah 1.1 : Proses pembelajaran secara konstektual

Relating (menghubungkait) Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Experiancing (mengalami)
Muka surat | 6 menyambungkan wayar kepada plug 3 pin. Pengalaman ini boleh digunakan di rumah apabila

Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali berlakunya situasi di mana wayar plug 3 pin sterika tertanggal.

Applying (mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran tayar.

Cooperating (bekerjasama) Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan masing-masing. Hasil yang diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka menyelesaikan masalah secara bekerjasama.

Transferring (memindahkan) Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras. Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan gelanggang permainan.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat,
Muka surat konsep atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk |7

tindakan yang terarah dan sewajarnya.

KONSEP BERFIKIR

Edward De Bono (1976) mengatakan bahawa kemahiran berfikir ini membolehkan manusia melihat pelbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi tertentu.

Dewey (1910) menegaskan bahawa pemikiran yang dihasilkan adalah kerana terdapat situasi keraguan atau masalah tertimbul. Pemikiran merupakan aktiviti psikologikal dalam sesuatu proses yang dialami untuk digunakan menyelesaikan masalah dalam situasi yang dihadapi.

Menurut pandangan Islam, berfikir ialah fungsi akal yang memerhatikan tenaga supaya otak manusia dapat bekerja dan beroperasi. Tenaga ini diperolehi melalui tafakur.

Berdasarkan pandangan dan definisi yang dihuraikan Konsep Pemikiran bolehlah dirumuskan sebagai : “Pemikiran ialah satu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu keraguan atau masalah yang tertimbul dengan menggunakan pelbagai cara iaitu membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logikal dan munasabah terhadap proses yang dialami.

PROSES BERFIKIR
Abuharis ilham IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Berfikir melibatkan pengendalian operasi mental tertentu dalam mida seseorang. Operasi terbahagi kepada 2 jenis iaitu : i.
Muka surat |8

Operasi Kognitif : Adalah kemahiran berfikir yang sering kita gunakan setiap hari, seperti mengelas, membanding, membuat urutan dan lain-lain.

ii.

Operasi Meta Kognitif : – Merupakan operasi yang mengarah dan mengawal kemahiran dalam proses kognitif iaitu memandu dan membimbing segala aktiviti pemikiran manusia di antara komponen-komponen berfikir.

PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR • • • • Sentiasa bersikap kostektif iaitu mempunyai sikap positif bagi semua jenis kemahiran berfikir dan elakkan dari bersikap negatif. Berfikir secara perlahan-lahan dan sentiasa berfikir secara mudah. Melupakan rasa ego, kita perlu mengikis perasaan ego kita jika inginkan setiap kemahiran berfikir yang digunakan itu dapat manfaatnya. Sentiasa menukar arah otak kita berfikir iaitu, bila kita perlukan berfikir secara logik, kreatif dan lateral. Kita juga perlu menggunakan pelbagai kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. • •

Tentukan tujuan kita berfikir dan sering bertanyakan diri sendiri tujuan dan apakah hasil yang diharapkan. Perlu mengambil kira emosi dan perasaan orang lain serta diri sendiri sewaktu berfikir. Kita perlu memikirkan alternatif lain sebelum kita membuat keputusan yang lebih baik. Setiap idea perlulah dilihat secara global supaya perincian kita tidak lari atau melencong dari skop atau landasan yang sebenar. Setiap pemikiran haruslah diakhiri dengan tindakan yang seharusnya mendatangkan kesan yang baik pada orang lain.

Kepentingan kemahiran berfikir dalam P&P

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Dari aspek pendidikan kemahiran berfikir akan menpengaruhi cara pembelajarannya sama ada kepantasan serta keberkesanan pembelajarannya. Kajian-kajian tentang berfikir menunjukkan bahawa pelajar yang dilatih untuk berfikir mempunyai perkembangan positif terhadap
Muka surat |9

pembelajarannya. Kemahiran berfikir berupaya meningkatkan penguasaan pengetahuan dan seterusnya meningkatkan motivasi dalam diri pelajar. Peningkatan motivasi untuk belajar dengan cara tidak langsung membantu kemahiran berfikir.Salah satu cara meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar sekolah ialah dengan mengadakan projek Pendidikan Kesihatan yang berunsurkan kreativiti. Penekanan terhadap daya pemikiran kritis dan kreatif dalam kurikulum merupakan tindakan dan pekembangan yang baik. Justeru itu, semua pihak harus mengembelingkan tenaga untuk menjana pemikiran yang kritis dan kreatif ini terhadap individu pelajar sejak kecil lagi. MODEL KEMAHIRAN BERFIKIR Model kemahiran berfikir terdapat dua prinsip iaitu ( rujuk rajah di bawah ): (a) Disusun berdasarkan keperluan prasyarat. (b) Disusun berdasarkan urutan dari mudah ke kompleks.

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Kemahiran berfikir secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti.
Muka surat ISTILAH kritikal berasal dari perkataan Greek kritikos yang bermaksud judge atau menghakimi | 10

atau mengadili. Dalam tradisi orang-orang Greek dan Yunani, ia melahirkan pemikir-pemikir yang amat kritikal terhadap sesuatu subjek dan akhirnya menjadi ahli falsafah yang terkenal. Barat menjadikan asas berfikir Aristotle, Plato dan Socrates sebagai landasan mengembangkan ilmu dan kehidupan. Dalam tradisi orang-orang Islam pemikiran kritikal memang menjadi landasan dalam membuat sesuatu keputusan, tafsir dan takwil . Menafsir al- Quran dan hadis dilakukan secara kritikal supaya hasil pemikiran selari dengan kebenaran. Kebenaran dalam Islam merujuk kepada sumber naqliah atau sumber wahyu. Wahyu adalah autoriti atau wibawa yang tertinggi dalam memandu manusia berfikir supaya kebenaran yang diterima tidak saja zahir tetapi memberi makna yang hakiki. Berfikir secara kritikal membimbing pemikir ke arah kebenaran. Puncak kepada berfikir menemukan manusia mengenai kebenaran. Proses berfikir kritikal membolehkan seseorang membezakan yang benar dengan yang salah, yang buruk dengan yang baik, yang bermanfaat dan bermusibat, yang memberi faedah atau mendatangkan padah dan sebagainya. Sudah tentu asas yang memberikan kemampuan seseorang berfikir kritikal ialah ilmu, maklumat, pengalaman, pertukaran pandangan dan dalam tradisi Islam diakhiri dengan hikmah. Hikmahlah merupakan jalan terbaik membimbing manusia menemui kebenaran.

Kemahiran berfikir kritis boleh dikuasai dan ditingkatkan melalui : Proses mencirikan Proses perbandingan Proses pengumpulan dan klasifikasi Proses penyusunan mengikut kriteria Proses menganalisis Proses mengesan kecondongan Proses penilaian dan membuat keputusan KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kecekapan menggunakan minda untuk : • •
Muka surat | 11

Menjana dan menghasilkan idea Mencipta sesuatu yang baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea atau gagasan. Menerokai dan mencari makna, pemahaman dan penyelesaian masalah secara inovatif.

Kemahiran berfikir secara kreatif harus mempunyai : (a) Keupayaan untuk menjana idea (b) Keupayaan hubungkait (c) Keupayaan membuat inferens (d) Keupayaan meramal (e) Keupayaan hipotesis (f) Keupayaan mensintesis dan mengitlak (g) Keupayaan gambaran mental (h) Keupayaan penciptaan untuk penghasilan idea. Kemahiran berfikir secara kreatif dapat membantu pelajar mengembangkan lagi potensi mereka dalam aspek yang memerlukan penggunaan idea. Kemahiran ini juga dapat memotivasikan pelajar untuk berusaha dengan lebih gigih untuk berjaya. Kemahiran ini juga dapat meningkatkan aspek kognitif dan efektif dan seterusnya perkembangan intelek pelajar.

PENUTUP

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Secara amnya, pengajaran konstektual dan kemahiran berfikir mampu menyajikan satu alternative bagi guru dalam usahanya untuk menghasilkan pembelajaran yang memberangsangkan di kalangan pelajarnya. Keadaan ini boleh menjadi lebih mudah kerana
Muka surat | 12 kritis dan kreatif akan menjadi lebih bermakna dalam kehiduapan mereka sekiranya dapat

setiap yang dipelajari oleh pelajar melalui kaedah konstektual dan kemahiran berfikir secara dimanfaatkan sebagai panduan mereka untuk menceburi bidang kerjaya yang paling berkesan dan sesuai berdasarkan minat dan kecederungan mereka.

RUJUKAN

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

1. Prof. Dr. Mansor Fadzil,dan Prof. Madya Dr. Widad Othman (2007).HBHE 1203

Pedagogi Pendidikan Kesihatan. Open University Malaysia.
2. Universiti Putra Malaysia. Kemahiran Berfikir.

Muka surat | 13

Di talian : www.educ.upm.edu.my/~gm/berfikir.htm 3. Prof. Dr. Sidek Baba (2006). (atas talian) Di talian : http://jurnalakademik.blogspot.com/2006/06/pemikiran kritis.html

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Muka surat | 14

Contoh lembaran kerja kemahiran berfikir secara kreatif

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Muka surat | 15

Contoh lembaran kerja kemahiran berfikir secara kritis Contoh Mencirikan Tuliskan ciri-ciri yang terdapat pada objek di bawah:

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)

HBHE 1203 : PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SEM MEI 2009

OUM

Muka surat | 16

Alat berfikir iaitu Rajah Pancaran digunakan untuk proses pencirian dilakukan kepada haiwan di atas. Bulatan dilukis Tajuk untuk konsep atau item dilukis di tengah-tengah bulatan. Garisan yang memancar keluar dari bulatan dilukis di sekeliling bulatan. Pada setiap hujung garisan yang memancar itu dituliskan ciri yang wujud kepada konsep atau objek. Kemudian proses ini diulangi untuk ciri yang lain.

Abuharis ilham

IPGM(IPPP)