You are on page 1of 21

L’alfabeto italiano

Aa
(α)
Bb
(μπι)
Cc
(τσι) [κc+a,o,u c+(h)+e,i ] [τσc+e,i c+(i)+a,o,u ]
Dd
(ντι)
Ee
(ε)
Ff
(έφφε)
Gg
(τζι) [γκg+a,o,u g+(h)+e,i] [τζg+e,i g+(i)+a,o,u] [παχύ λ  g+li] [παχύ n 
g+n]
Hh
(άκκα) [δεν προφέρεται]
Ii
(ι)
Jj
(ι λούνγκα)
Kk
(κάππα)
Ll
(έλλε)
Mm (έμμε)
Nn
(έννε)
Oo
(ο)
Pp
(πι)
Qq
(κου) [κου q+u+φωνήεν]
Rr
(έρρε)
Ss
(έσσε)[ σs στην αρχή ή s+s] [ζανάμεσα σε 2 φωνήεντα] [s παχύ  sc+e,i sc+
(i)+a,e,o,u] [σκsc+a,o,u sc+(h)+e,i]
Tt
(τι)
Uu
(ου)
Vv
(βου/βι)
Ww (βου ντόπια)
Xx
(ιξ)
Yy
(ύψιλον)
Zz
(τζέτα) [τζ  ] [τσ στην μέση της λέξης]
Καταλήξεις
Maschile

Femminile

Singolare
-o
-co,-go (παροξύτονα)
-co, -go (προπαροξύτονα)
-io (τονισμένο)
-logo(πράγμα)
-logo(πρόσωπο)
-ma
-a
-ista
-a
-ca,-ga
-cia,-gia (τονισμένοτο i )
-cia,-gia (άτονοτο i )

Plurale
-i
-chi, -ghi (amici,greci,nemici)
-ci,-gi (profughi,carichi,obblighi)
-ii
-loghi
-logi
-mi
-a
-isti
-e
-che,-ghe
-cie,-gie
-ce,-ge

M/F

-ista
-ie
-i
-e
-ione,-udineM
-oreF

-iste
-ie
-i
-i

Ξένες λέξεις συνήθως
αρσενικές (εκτός la jeep
la T-shirt)
-φωνήεν
-συντομεύσεις
(bici,foto)

Δεν αλλάζουν στον πληθυντικό

Σχηματισμός θηλυκού
-o
-e
-e
-a
-tore

-a
-a
-essa
-essa
-trice (εκτός dottoressa)

Δεν αλλάζουν –ante,-ente, -ista, -cida, -a(ελληνικά), -e (κάποια π.χ. nipote)
Εξαιρέσεις
dio
gallo
re
eroe

dea
gallina
regina
eroina

Επίθετα
Συμφωνούν κατά τον αριθμό και γένος με τα ουσιαστικά. Στην σύνταξη συνήθως
ακολουθεί το ουσιαστικό.(επίθετο χρώματος πάντα μετά το ουσιατικό)
Μ
F
M/F

-o
-a
-e

Άρθρο Οριστικό
Maschile
Il +σύμφωνο
Lo+s+σύμφωνο , z ,( x,y,gn,pn,ps)
L’+φωνήεν

I
Gli
Gli

-i
-e
-i

z .y.gn.Femminile La +σύμφωνο L’+φωνήεν Le Le Τα κύρια ονόματα. quello/a.( x.pn. Άρθρο Αόριστο Maschile un +σύμφωνο (del) uno+s+σύμφωνο . Προσωπικές Αντωνυμίες 70 settanta 80 ottanta 90 novanta 100 cento 200 duecento 500 cinquecento 900 novecento 1000 mile 2000 duemila 10000000 un milione 2000000 due milioni 1000000000 un miliardo 2000000000 due miliardi . οι πόλεις. τα νησιά.δεν έχουν άρθρο. οι μήνες (εκτός εάν συνοδεύεται από επίθετο L’ottobre pasato) οι ημέρες της εβδομάδας (εκτός εάν θέλουμε να πούμε κάθε….) και το questo & quello. οι τίτλοι (prof. bello/a (πριν το ουσιαστικό) Νούμερα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zero uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 diciassette diciotto diciannove venti ventuno ventidue ventitre ventiquattro venticinque ventisei ventisette ventotto ventinove trenta quaranta cinquanta sessanta το -1 (πχ 21) και το 8 (πχ 28) αλλάζουν σε όλες τις δεκάδες.ps) (dello) un+φωνήεν (del) dei (alcuni μερικά) degli (alcuni μερικά) degli (alcuni μερικά) Femminile una +σύμφωνο (della) delle (alcune) un’+φωνήεν (dell’) delle (alcune) & buono/a .).

cominciamo) Essere Avere Stare Dare Fare Andare sono sei e siamo siete sono ho hai ha abbiamo avete hanno sto stai sta stiamo state stanno do dai da diamo date danno faccio fai fa facciamo fate fanno vado vai va andiamo andate vanno Dire Bere Uscire Venire Tenere Spegnere dico dici dice diciamo dite dicono bevo bevi beve beviamo bevete bevono esco esci esce usciamo uscite escono vengo vieni viene veniamo venite vengono tengo tieni tiene teniamo tenete tengono spengo spegni spegne spegniamo spegnete spengono Salire Rimanere Porre Scegliere Colgliere Togliere salgo sali rimango rimani pongo poni scelgo scegli colgo cogli tolgo togli .servire.vestire.(cerchi.avvertire. dormire.fuggire.offrire.divertire.io tu lui.Voi(ευγενείας) loro Ενεστώτας -are Lavorare -ere prendere -ire aprire* finire Lavor-o Lavor-i Lavor-a Lavor-iamo Lavor-ate Lavor-ano prend-o prend-i prend-e prend-iamo prend-ete prend-ono apr-o apr-i apr-e apr-iamo apr-ite apr-ono fini-sco fini-sci fini-sce fin-iamo fin-ite fini-scono *(partire.-giare παίρνουν χάνουν το I του θέματος στο 2ο ενικό και 1ο πληθυντικό(cominci.sentire) Τα ρήματα σε –care.Lei(ευγενείας) noi voi.lei.coprire.-gare παίρνουν h στο 2ο ενικό και 1ο πληθυντικό.cerchiamo) Τα ρήματα σε –ciare.seguire.

Προορισμό Do un bacio a mia madre. ( & andare + απαρέμφατο) 2. Στάση σε μέρος (ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ) Maria vive a Roma. 1. ritorniamo a casa. 3.sale saliamo salite salgono rimane rimaniamo rimanete rimangono pone poniamo ponete pongono sceglie sceliamo scegliete scelgono coglie cogliamo cogliete colgono toglie togliamo togliete tolgono Piacere Compiere Riempire Morire Apparire Tradurre piaccio piaci piace piacciamo piacete piacciono compio compi compie compiamo compite compiono riempio muoio riempi muori riempie muore riempiano moriamo riempite morite riempiono muoiono appaio appari appare appariamo apparite appaiono traduco traduci traduce traduciamo traducete traducono Trarre Sedere traggo trai trae traiamo traete traggono siedo siedi siede sediamo sedete siedono I verbi modali Volere Dovere Potere Sapere voglio vuoi vuole vogliamo volete vogliono devo devi deve dobbiamo dovete devono posso puoi puo possiamo potete possono so sai sa sappiamo sapete sanno Προθέσεις Α (σε) – Αρχή μιας πράξης ενέργειας με τα ρήματα. sono a casa. Κίνηση σε μέρος (ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ) Vado a scuola. .

Τόπο Il libro di Gianna è su questo tavolo 2.4. Σκοπό Vado a studiare. Ηλικία/Χρόνο κατά προσέγγιση E un uomo sui quarant’anni. Μέσο Andiamo al mare con la macchina di Marco 3. CON (ΜΕ) 1. 6. Απόσταση La casa di Sandra è a due passi 9. Preparo la cana in cinque minuti. palestra. Χρονική περίοδο καθορισμένη. συντροφιά. Τρόπο Mangiano in bianco. dobbiamo imparare tutto a memoria. Ηλικία Carlo a vent’anni era gia un famoso pianista 7. SU (ΕΠΑΝΩ) 1. 5.(segretaria . IN (μέσα σε) 1. 8. 2. pasticceria. Τρόπο Veniamo a casa a piedi. Luigi abita in via Giolitti. Στάση σε μέρος (ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ) Voglio vivere in Italia. 5. Κατεύθυνση La finestra dà sulla piazza. sono nel 1990 4. ένωση Voglio andare al mare con il mio fidanzato 2. Συνοδεία. Θέμα συζήτησης Stasera c’ è un documentario su Leonardo da Vinci 3. ufficio. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό /γνώρισμα Una varca a vela. Χρόνο In estate andiamo al mare. centro) 3. Τρόπο . Κίνηση σε μέρος (ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ) Giorgo va in biblioteca ogni mattina. Μετακίνηση με μεταφορικά μέσα Venite in autobus o in treno? 6. Ci vediamo sul tardi 4. Χρόνο Vengo a casa a mezzogiorno.

Τόπο Tra la casa di Maria e quella di Paolo 2. Κίνηση σε τόπο (επαγγέλματα & σπίτια ανθρώπων) Vado dal medico. Αιτία. Χρόνο Vengo tra cinque minuti. DA(ΑΠΟ). Προορισμό. FRA – TRA (ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ) 1. Χρήση / σκοπό Vestito da sera 6. Κατεύθυνση . Σκοπό Sono in Italia per motive di lavoro 2. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό / γνώρισμα Loredana è una ragazza da un corpo veramente bellisimo 8. Ιδιότητα E una ragazza con I capelli ricci. Soffro per la perdita di un amico. Διάρκεια Ha lavorato in questa aganzia per quattordici anni 5.Parla di lei con entusiasmo 4. Μέσο Ti do questa notizia per telefono 3. Κίνηση από μέρος ή καταγωγή Maria viene da Roma. 9. Ποιητικό αίτιο Il quadro è stato trovato dai poliziotti. τόπο. Αιτία Tremo dalla paura 4. vado da Luigi 3. PER (ΓΙΑ) 1. Πρέπει να Tante cose da vedere. Siamo per strada 4. Χρόνο.(movimento) 1. . Τρόπο Parla da stupido 7. Χρόνο Abitiamo a Firenze dal 1996 5. Ritorno dall’ufficio 2.

Χρόνο Mi piace studiare di notte 8. Ύλη L’armario di legno 3. Γενική κτητική La casa di maria 2. Περιεχόμενο Una dottiglia di vino 4. Μερισμό Mangio del pane 9. Καταγωγή Le ragazze sono di Milano 5. Αιτία Tremo di paura 7.DI (ΤΟΥ. Ηλικία Anna è una ragazza di sedici anni 11. ΤΗΣ) (τέλος μιας πράξης ενέργειας με τα ρήματα) 1. Κατηγορία Roberto è accusato di omicidio 10. Θέμα συζήτησης Mio zio parla sempre di politica 6. Ασθένεια Giorgio soffre di cuore Έναρθρες προθέσεις il (ie) di del a al da dal in nel su sul con con il per per il tra / fra fra il Quello/a quel Bello/a bel lo ( διπλό l) dello allo dallo nello sullo con lo per lo fra lo quello bello La ( διπλό l) della alla dalla nella sulla con la per la fra la quella bella l’ ( διπλό l) dell’ all’ dall’ nell’ sull’ con l’ per l’ fra l’ quell’ bell’ i gli dei ai dai nei sui con i per i fra quei bei degli agli dagli negli sugli con gli per gli fra gli quegli begli Κτητικά Επίθετα M mio tuo M miei tuoi F mia tua F mie tue Le ( διπλό l) delle alle dalle nelle sulle con le per le fra le quelle belle .

suo nostro vostro loro suoi nostri vostri loro sua nostra vostra loro sue nostre vostre loro Βάζουμε πάντα το άρθρο με τα κτητικά ! (il ή la) il mio libro la mia amica i miei libri la mie amiche Il Gerundio -are ando -ere endo -ire endo Stare + gerundio (πράξη σε εξέλιξη) Sto leggendo Ανώμαλα dire bere fare tradurre porre trarre dicendo bevendo facendo traducendo ponendo traendo Παρακείμενος Για στιγμιαίες πράξεις που έχουν τελειώσει Διαδοχικές πράξεις στο παρελθόν Πράξη που διακόπτει μια άλλη Essere(κίνηση/ κατάσταση/ αυτοπαθή). Avere + participio passato -are ato -ere uto -ire ito Ανώμαλα accendere aprire bere chiedere chiudere acceso aperto bevuto chiesto chiuso .

ncere nto glierelto Άμεσο αντικείμενο Πριν το ρήμα (& στο τέλος απαρεμφάτων) Mi Μετά το ρήμα Me .conoscere correggere correre dire discutere essere/stare fare leggere mettere morire nascere offrire perdere piacere Piangere* prendere proporre ridere rimanere rispondere rompere Scegliere* scoprire scrivere soffrire spegnere spendere succedere Togliere* tradurre vedere venire Vincere* vivere - conosciuto corretto corso detto discusso stato fatto letto messo morto nato offerto perso piaciuto pianto preso proposto riso rimasto risposto rotto scelto scoperto scritto sofferto spento speso successo tolto tradοtto visto venuto vinto vissuto ndere. dere so ngere.

Έμμεσο αντικείμενο Πριν το ρήμα (& στο τέλος απαρεμφάτων) Mi Ti gli* Le (& ευγενείας)* Ci Vi gli* gli * Μετά το ρήμα A Me A Te A Lui A Lei (& ευγενείας) A Noi A Voi A Loro A Loro * Πρόσωπα και Πράγματα. Piacere Mi (a me) Ti (a te) Gli (a lui) Le (a lei/ a lei signore-a) Ci (a noi) Vi (a voi) Gli (a loro) Piace / Piacciono Έμμεσες και Άμεσες αντωνυμίες Έμμεσες Άμεσες Me Te Lo/Li La/Le Glielo / Glieli Gliela / Gliele Ce Lo/Li .Ti Lo* La (& ευγενείας)* Ci Vi Li* Le * Te Lui Lei (& ευγενείας) Noi Voi Loro Loro * Πρόσωπα και Πράγματα.

Ve La/Le Μέλλοντας -are/ere -ero -erai -era -eremo -erete -eranno -ire -iro -irai -ira -iremo -irete -iranno Ανώμαλα Andro Andrai Andra Andremo Andrete Andranno Ανώμαλα Andare Andro Vedere Vedro Potere Potro Volere Vorro Dovere Dovro Sapere Sapro Rimanere Rimarro Venire Verro Vivere vivro Bere Berro Stare Staro Fare Faro Dare Daro Tradurre Tradurro tenere terro porre porro Avere Avro Essere Saro Fa πριν. Daεδώ και Fra(tra)  σε (στο μέλλον) Care. .gare+h Sto per + απαρέμφατο  Συντελεσμένος Μέλλοντας Avro/Saro +participio passato Ci Αντικαθιστά τόπο που έχει προηγουμένως αναφερθεί πάντα μπροστά από το ρήμα.

Vai al cinema? Si. Mi Ti si si( ευγενείας) Ci Vi Si Condizionale chiamo chiami chiama chiama chiamiamo chiamate chiamano Bere Bevevo Bevevi Beveva Bevevamo Bevevate Bevevano Dire Dicevo Dicevi Diceva Dicevamo Dicevate Dicevano Fare Facevo Facevi Faceva Facevamo Facevate Facevano Tradurre Traducevo Traducevi Traduceva Traducevamo Traducevate Traducevano . ci vado. Παρατατικός -are -avo -avi -ava -avamo -avate -avano -ere -evo -evi -eva -evamo -evate -evano -ire -ivo -ivi -iva -ivamo -ivate -ivano -για πράξη που δεν έχει τελειώσει ακόμα -όταν έχουμε 2 πράξεις στο παρελθόν : αυτή που προηγείται και συνεχίζεται -όταν 2 εξακολουθητικές πράξεις γίνονται συγχρόνως στο παρελθόν -για πράξεις κατ’επανάληψη στο παρελθόν -για περιγραφή στο παρελθόν Essere Ero Eri Era Eravamo Eravate erano Avere Avevo Avevi Aveva Avevamo Avevate Avevano Υπερσυντέλικος Ero/Avevo + participio passato Verbi riflessivi.

-uto.-πράξη επιθυμητή ή πιθανή στον μέλλοντα -περισσότερη ευγένεια -are/ere -erei -eresti -erebbe -eremmo -ereste -erebbero -ire -irei -iresti -irebbe -iremmo -ireste -irebbero Andare Vedere Potere Volere Dovere Sapere Rimanere Venire Vivere Bere Stare Fare Dare Tradurre tenere porre Avere Essere Ανώμαλα Andrei Andresti Andrebbe Andremmo Andreste Andrebbero Andrei Vedrei Potrei Vorrei Dovrei Saprei Rimarrei Verrei Vivrei Berrei Starei Farei Darei Tradurrei terrei porrei Avrei Sarei Condizionale composto -πράξη(στο μέλλον ή παρελθόν) που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί Essere -sarei -saresti -sarebbe -saremmo -sareste -sarebbero Προστακτική Avere -avrei -avresti -avrebbe -avremmo -avreste -avrebbero +Μετοχή(-ato. -ito) .

** Για το lei. loro (πληθ.li) ενώνεται στο τέλος με τη προστακτική.le.voi η προσωπική αντωνυμία ti. La signora Olga.(Θέμα όπως στον ενεστώτα) -are Tu -a Voi -ate -ere -i -ete -ire -i -ite (αυτοπαθή) Tu Voi -ere -iti -etevi -ire -iti -itevi -are -ati -atevi * Για τα πρόσωπα tu. la cui figlia e una nota attrice .lo. ευγενείας) -(χρησιμοποιείται υποτακτική)-η προσωπική αντωνυμία si ή οι αντωνυμίες (la. e una mia amica. Le ragazze di cui parli sono mie amiche.vi (των μέσων ρημάτων) και οι απλές αντωνυμίες (la. si trova in Toscana.lo. Pisa. . Αναφορικές αντωνυμίες Χωρίς πρόθεση Che Il quale La guale I quali Le quali Questo e il ragazzo che ho conosciuto al mare Με πρόθεση (Di) Cui del quale dalla guale dei quali delle quali I ragazzi con cui lavoro sono molto simpatici.le.li) παραμένουν μπροστά Ανώμαλα Avere Abbi abbiate Essere Sii siate Andare Va’ andate Stare Sta’ state dire Di’ dite Dare Da’ date Fare Fa’ fate Αρνητική προστακτική non + προστακτική εκτός από το tu  non + απαρέμφατο. la cui Torre e famosa in tutto il mondo .ci. noi. Με άρθρο όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι που ανήκει στο υποκείμενο.

era. ποια . Ci αντικαθιστά το αντικείμενο που ήδη εννοείται από την προηγούμενη φράση.avevano)+ participio passato -are -ere -ire ato uto ito Ne. όταν πρόκειται να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα ή πρόσωπα που είναι ήδη γνωστά.eravate. ποια . Ci pensa sempre. Quante Il comparative Piu meno Di +nome . Το ρήμα που ακολουθεί βρίσκεται πάντα στο γ ενικό εκτός από το (chi sono). ποιο. ποια . όταν πρόκειται να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα ή πρόσωπα που είναι ήδη γνωστά. Avevo (avevi. Hai una sigaretta? Si. ho le malboro e le kent. πόσο Quanto Quanta Quanti Κλίνεται κατά γένος και αριθμό. είναι άκλιτο.eravamo. Quale preferisci? Che?  τι Είναι επίσης άκλιτο Che cosa hai comprato? Ho comprato un disco di Milva. Quanto costa la tua macchina? Costa molto.aveva.avevamo. Ερωτηματικές αντωνυμίες Chi?  ποιος . Quanto?  πόσος. ho le malboro e le kent. ποιο. πόση. Che sciocca!! Me ne sono completamente dimenticata Da quando si trova in Italia John pensa sempre alla sua regazza. Ne parla sempre Mi sono dimenticata di portare la rivista alla sarta. Paolo parla sempre di Francesca. Quale?  ποιος .Υπερσυντέλικος Ero (eri. Κλίνεται κατά γένος και αριθμό και χρησιμοποιείται . Hai una sigaretta? Si. ποιο.avevate. Chi hai visto al cinema? Ho visto Francesca.erano). Quale preferisci? Quale Quale Quali Quali Κλίνεται κατά γένος και αριθμό και χρησιμοποιείται . Quale?  ποιος .

la. penso. Η υποτακτική συναντάται κυρίως στις δευτερεύουσες προτάσεις. Giovanni e (tanto) bello quanto Paolo. suppongo. e impossibile. mi dispiace. Piu l’ . e probabile. ευχή. Χρησιμοποιείται όταν το υποκείμενο της κύριας πρότασης και το υποκείμενο της δευτερεύουσας είναι διαφορετικό. non sono certo. προτροπή. mi chiedo) 2) θέληση ή επιθυμία ( voglio. pretendo. mi auguro) 3) ψυχική κατάσταση ( temo. mi sembra. E un esercizio difficilissimo. μια γνώμη υποκειμενική. gli. αμφιβολία. le) meno Il porto piu importante (il piu importante porto) Di +nome Superlativo assoluto +issimo/a E una ragazza bellissima. Υποτακτική Ενεστώτα Η υποτακτική εκφράζει μια πράξη αβέβαιη. spero) 4) Απρόσωπα ρήματα ή απρόσωπες εκφράσεις (si dice. bisogna) Στις ανεξάρτητες προτάσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε υποτακτική στις περιπτώσεις που θέλουμε να εκφράσουμε : συμβουλή. sono felice. Il superlativo Άρθρο (il. non so. και σε επιφωνηματικές προτάσεις. ho paura. preferisco. immagino. li. sono contento. desidero. e bene. puo darsi. lo. Ρήματα (θέμα ενεστώτα) -are -ere Lavorare prendere -ire aprire* finire Lavor-i Lavor-i Lavor-i Lavor-iamo apr-a apr-a apr-a apr-iamo fini-sca fini-sca fini-sca fin-iamo prend-a prend-a prend-a prend-iamo . dicono. e necessario. e giusto. credo. ho l’impressione. Η υποτακτική συνήθως εισάγεται με τον σύνδεσμο che.Paolo e piu (meno)alto di Marco Ανώμαλα bene meglio male peggio molto piu poco meno benissimo malissimo moltissimo pochissimo Σχέση ισότητας (tanto) quanto (cosi) come Il tavolo e (cosi) alto come il banco. μια κρίση προσωπική. Η υποτακτική χρησιμοποιείται όταν το ρήμα της κύριας πρότασης εκφράζει : 1) Αμφιβολία η προσωπική κρίση (dubito.

Lavor-iate Lavor-ino prend-iate prend-ano apr-iate apr-ano fin-iate fini-scano Essere Avere Stare Dare Fare Andare sia sia sia siamo siate siano abbia abbia abbia abbiamo abbiate abbiano stia stia stia stiamo stiate stiano dia dia dia diamo diate diano faccia faccia faccia facciamo facciate facciano vada vada vada andiamo andiate vadano Dire Bere Uscire Venire Tenere Spegnere dica dica dica diciamo diciate dicano beva beva beva beviamo beviate bevano esca esca esca usciamo usciate escano venga vienga vienga veniamo veniate vengano tenga tenga tenga teniamo teniate tengano spenga spenga spenga spegniamo spegniate spengano Salire Rimanere Porre Scegliere Colgliere Togliere salga salga salga saliamo saliate salgano rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimangano ponga ponga ponga poniamo poniate pongano scelga scelga scelga scegliamo scegliate scelgano colga colga colga cogliamo cogliate colgano tolga tolga tolga togliamo togliate tolgano Piacere Morire Tradurre Trarre sedere piaccia piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano muoia muoia muoia moriamo moriate muoiano traduca traduca traduca traduciamo traduciate traducano tragga tragga tragga traiamo traiate traggano sieda sieda sieda sediamo sediate sedano Dovere Potere Sapere I verbi modali Volere .

voglia voglia voglia vogliamo vogliate vogliano debba debba debba dobbiamo dobbiate debbano possa possa possa possiamo possiate possano sappia sappia sappia sappiamo sappiate sappiano Υποτακτική παρακειμένου Αν η πράξη της δευτερεύουσας πρότασης έχει προηγηθεί από την πράξη του κυρίου ρήματος .sia.abbiamo.abbia.sia.siano).. Essere(sia. (μακάρι να…) : ή Υποτακτική παρατατικού -are Lavorare Lavor-assi Lavor-assi Lavor-asse Lavor-assimo Lavor-aste Lavor-assero Ανώμαλα Essere Fossi Fossi Fosse Fossimo Foste Fossero -ere prendere prend-essi prend-essi prend-esse prend-essimo prend-este prend-essero Dire Dicessi Dicessi Dicesse Dicessimo Diceste Dicessero -ire aprire* apr-issi apr-issi apr-isse apr-issimo apr-iste apr-issero Fare Facessi Facessi Facesse Facessimo Faceste Facessero Υποτακτική υπερσυντέλικου Produrre Producessi Producessi Producesse Producessimo Produceste Producessero Porre Ponessi Ponessi Ponesse Ponessimo Poneste Ponessero Stare Stessi Stessi Stesse Stessimo Steste Stessero Dare Dessi Dessi Desse Dessimo Deste dessero .siamo.abbia.abbiate. τότε χρησιμοποιούμε τον παρακείμενο της υποτακτικής. Avere(abbia.siate.abbiano) + participio passato -are ato -ere uto Ρήμα Presente : -ire ito Υποτακτική ενεστώτα  1) σύγχρονη πράξη 2)Μελλοντική (μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό μέλλοντα) Υποτακτική παρακειμένου  προηγούμενη πράξη Υποτακτική παρατατικού  1) σύγχρονη πράξη Μελλοντική Υποτακτική υπερσυντέλικου  προηγούμενη πράξη Ρήμα Passato ή condizionale ή magari.

fossimo.aveste.fossi. Si e tristi quando si e soli .Essere(fossi. όλοι θα σε ακούσουν) ΙI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ (εκφράζει μια πράξη που είναι δυνατή ή πιθανή στο μέλλον ή το μη πραγματικό στο παρόν ή μέλλον ) Se+υποτακτική παρατατκού Condizionale semplice Se parlassi forte. ti sentirebbero tutti (στην περίπτωση που μιλήσεις δυνατά. θα σε είχαν ακούσει όλοι ) Η απρόσωπη σύνταξη Si + γ’ ενικό πρόσωπο ή γ’ πληθυντικό πρόσωπο (ανάλογα με το Si vive bene in questa citta. avessimo. fossero). θα ερχόμουν κι εγώ στο σινεμά) ΙΙΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ (εκφράζει το μη πραγματικό ή το αδύνατο) Se+υποτακτική υπερσυντέλικου Condizionale composto Se tu avessi parlato forte. Avere(avessi. ti sentiranno tutti (αν θα μιλήσεις δυνατά. foste. avesse. σε ακούν όλοι) Separlerai forte.fosse. ti sentono tutti (αν μιλάς δυνατά.avessero) + participio passato -are ato -ere uto -ire ito Υποθετικοί λόγοι Ι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (εκφράζει μια πράξη που είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί) Se+presente Se+futuro presente futuro Se parli forte. avessi. verrei anch’io con voi al cinema (αν δεν ένιωθα τόσο κουρασμένος . ti avrebbero sentito tutti (αν είχες μιλήσει δυνατά. μπορεί να σε ακούσουν όλοι) Se non sentissi tanto stanco.

. Υποκείμενο ποιητικό αίτιο Ρήμα essere + μετοχή Άμεσο αντικείμενο  υποκείμενο Il Tevere attraversa Roma. sembrare. κατάληξη μετοχής αλλάζει μόνο στα ρήματα που κανονικά συντάσσονταν με το essere) Se ci si alza presto. Παθητική φωνή Σχηματίζεται από το ρήμα essere (στον ίδιο χρόνο της ενεργητικής μορφής ) + μετοχή του ρήματος (που συμφωνεί με το γένος και τον αριθμό του υποκειμένου) + da ποιητικό αίτιο. ή μετοχή στο πληθυντικό του αρσενικού) ή α’ πληθυντικό πρόσωπο Μέσο ρήμα (sici) Σύνθετοι χρόνοι (βοηθητικό πάντα essere . Roma e attraversata dal Tevere . fa caldo/freddo. si arriva puntuali Si e dormito bene in quell’albergo. Si e arrivati tardi a casa.…. importare.succedere. necessitare.αντικείμενο που ακολουθεί) (+ επίθετο.. Υπάρχουν ρήματα που είναι από τη φύση τους απρόσωπα και δεν παίρνουν (si): piove. nevica. essere necessario.. occorrere. bisognare.