О

О

с р в ВJI

о '

и

H~HO СВЕПIТЕНСТВО .

..
BADBCAiI

КОСТА

..tА3АРЕВИћЪ

~aaOBЪ краrуоваЧlliii .

..
У БЕОГРААУ
у АРЖАввоfi

ШТ~.ПАР • •

I

1863.

Dlgitized

Ьу Google

----

.. ј.

. HARVAR.D

UNIVERc,'TY
LIBRAI<..Y
ЈАМ 30

.T~"'CТВ1

.ар

Google

,
п р в А

Никако MЬJc..tio

Р Е Ч ь.

ннсаМ'Ъ

Аа ова раз~а-.

ган& о свештеиом'Ъ станю у особеИОIIIЪ о, ~

ВЈЈАУ Као што саМ'Ъ учннiо,~ пуб..tицнрам'Ъ~ .

већъ мЫс.. јо сам.. да·' ово преко новина'
на 8Вность извесем'Ъ као IDТО обнчво са

стварима ОВО.l"" рода БЫва.

A..tH

почем.'Ъ

сам'Ъ некако уверен... Аа м",огн н то баlD'Ъ

004" ены ..tЮдiЙ ·иоввне не држе конма бы
треба..tо да се

са стаи"м'Ъ ОИ,blМ'Ъ свеш­

теным'Ъ упознаду; и..tн R аАо iй Ар.е. те

да СА8бо на овакве предмете ПОЗОр'Ъ б8-'
цаю К06
С&А"

и

се, и тыме

одвнше

сведочи.

што

в

040-

о ОВО,м.'Ъ станю преко НО-

·вина говорено па' ·с.. або се в усп.. ..iо; и
ПОТОllе АРЖН'''~ да бы BP~O ма ..,. ваААа. за

ц"..t. 1II0Ю бы..tа ~A'Ъ бw ОВО У аВАУ 'LIaBка I(ечатао. А .каНа в то ц"-tь М08"
ц-Ltь 6

110&

да 'свештенство

што

већма на .ив.tю д.....аТе .. Ность. у АУЈавостк
liокреием'Ъ в да .•~pa"'HO
поправи...

• •.ст1П.....

в.taдaH" и.. вво
а ocн.w.. 'Рога: А&

Dlgltized

Ьу G~ogIe

·'.0_ BallJ'Ь ако в Moryћe ва '1'0 поб,­
AIПI'Ъ.

'l'е Аа О....

.ера. да ово

...

вАНО." се

сам..

.18'1'11

..

ОСКУАВОМ" В п ачевном'Ь

стаВЮ ваши С.4уиите.... цркве араl УЧИНИ-

.аз..о~ 0.1 1101 ~ie нова .Н прва мы­
еао ве!).. , в ПРОАу.евi оиысамо ПОН8Тiв 80в иеaiй побожнн РОАо.. юби АО Aa~ac'Ь
преко

новина

поствг..о. што

nокреташе

,1 б.. се. ово

JI тра;квм" ов..... .рОСТ8ћв.

Разборитости JUlа ДОСТiI У ваше ... B~";
p~AY за свако преА,узеће ио само в .a.. ~

вероваВJI У ово Н.... · ово Dыаиii АОК" чо­
век.. бар.. Balr.taBHi8 ПО,8дВвоств ве по6,ои., в не преАСТави добру страну оно ....
Dытава

-

ва К08

Dуб..ику .СКАаНJI да IIУ'

П~В~Р18~
М08 в ГАавво да ОВАН покаже... тего-

бе свештеНСТ8а - А8КАе. ове R.tace АЮАil
- за кою се ве..и А8 ОА" Bap~Aa иаЙВИЏlе
..ю6....иа БЫ8а. - Ве.. икiЙ заАатак~ ааиста ...
в зато CBaKorъ . MYApierъ ЈИО ..ИjWЬ Аа пр~­
знвне

OBOF'Ъ

MOrъ

састава В"Н попуни II.IИ

ва.иив.

Кос ..... a.ape •• Ii-....

. ,.

Dlgltized

Ьу Google

1.

...

основ

ОА'Ь не Аавно..... времена

Аа

авно се пр.в-hчава

6 не ..а .118J\Holia сорамъ побо..unаВ8 свеште­

НОГ'Ь стана ОА'ЬстранР. ваРОАа нашег'Ь наступи-

• ...а, а Аа 6 некавво веповерен'}' поче.'о ос.. аб..а­
вати почитован'}, измеl;у 6Ане и Аруге стране­
К06 6 У преl;ашна времена аче бы .. о но сва оста­
.IIа среАства - по.оt.у кои iй се 6 ПОАПОllагао
Ар.авныЙ раавитак'Ь. Неповеренt.

6 ово ПОВУК.IIО

аа соБОIl'Ь iош'Ь и оговаран'Ъ, и то у таквой сна-

ги, Аа брига о поБО.llшаНIО реченог'Ь стаН8 iопrь
непрестаllO спава, а свакiй кои бы ~e могао по­
кренути, тай Аа.llеко око (I~t, оБИ.llази Аа се не­

"

бы съ НЬОllе С)· кобiо.
Свакой БО.llести треба у почетку .IIека тра­
жити па наравно и овоме треба уарока траасИ7
ти, 6рЪ са овомъ неБРВГОIl'Ь Belioь 6 и АО тога
АОШ.IIО, Аа Аанасъ читава по"овнна ОА'Ь свеште­

ника Арукчi6

не сматра

занимаНН6 СВ06,

као ПОC.llеАиьiЙ КОМВАъ н аа.llогаИ

-

него

кои се .IIак­

ше него с МОТИКОМ'Ь зараАИТИ може.

МИШ.llен'Ь

6 овакво аа Ар.аву, и цркву беаъ
за Арасаву 6 увреАите.llНО

СУМН'Ъ' увреАите.llRО.
по томе:

Што Аржава у свештеницима ~o

штемъ понатiю и по СМНС.llУ

06-

преАанiв има сма­

трати преАставнике еВ06 за найсувти",нiв тайне
Ср б..

• ....ВО

еВеш.

-

I

Dlgltized

Ьу GoogI~

-

ков се

60жества и "'ЮJl,iй дотичу; а за ре ... и­

гiозиу паlСЪ важнос:rь увреJl,ите",но 6 по томе :
Што "реАигја" у ньима има и ПО'IIIТУ6 свов КО­
cio.~e и свой развiЙтвкъ. Но како стваАО Jl,а
стааАО

е да

са' овомъ

су

ме

"ИСТRНОМЪ",

противна

Jl,а съ ово неКОАИICО

поиатiа

Jl,ОВОАЬНО

ede

оснаЖlldа,

те

речiй у светъ ИЗ.ll;емъ,

и

ако в M~гyћe, да збdНЖRМЪ и онако кво што 6
ьеГJl,а БЫdР

СРОДИ~IЪ ово

са повере'ft.мъ;

ПРОТIIВНО

поступан''''

и тако да обповимъ у ИВРОJl,У

нашемъ _преl;аUШIО ПJl,еlО У МИСdЫlllа што се нв­
шн црквени с.tуаситеdа тиче.

Съ даdЬИМЪ пре­

Ьуткиван·l.мъ као што реко што се зна'lВИ и ствни наши свештеНllКа

тиче,

се il:Зъ

она

BllAa

и ПОАза

очеВIIЈ\НО

КОИ бы се

_

и("пушта

НЗКАIOЧИ';'

те",но са свештеhСТВО\IЪ ПОСТНГIIУТII Ј\аАа,

и што

6 наЙГАавнiв: Чувство побоасности страЈ\а при
ОваI(ВII~IЪ о,ЮАНОСТlIма 1006 е саио ОНЈ\а у сво­
iой СII"'И Н снаГl1

I(ада се

ПОJUТУ6

као

Ilепро~

MeK.tLIIBII законъ и прави.tо, a-И3"Ь таквогъ стана Ј\о ... аЗII Cdt'J###BOT_TEXT###lt;'TBO, Ј\а се свакiй нарОЈ\Ъ М}'JI,РО
и СХОЈ

Ю IlачtЫlIма СВОГЪ верозакона покреJiе и

сроl;ава,
стара

се

пружа 6Ј\анъ ДРУГОIllЪ братску ру"у и
}'RУПНО

ШТО 6 КУЖЈ\КО _за

·ПОJl,изати
прiатпу

и ОJl,обравати
и ми"у

све

бу Ј\ућность

СВОIO.

Jl,а

Ова ;,истика" Ј\ае ми не санати ко МЫСАИТН,
6 текъ еJl,ина вероисповеJl,Ъ каАра сачуввти

НУЖJl,анъ миръ, оБJl,ржавати НВРОJl,Ъ у заJl,ОВОdЬ­

СТВУ'; И мыс.tИМЪ, да се "ньоме" наЙ.tакше СЪ.
масомъ и' 6Ј1,НОГЪ веАНКОГЪ
а неЈСМО"'.. lIIа ... огъ
паРОАа Оllаl(ВО распо.t02Цеll·Ъ "ннити моасе - ка-

Dlgltized

Ьу Google

Ј

3
ково б••агостан .... АржаВЈIO преПОРУЧllВа..о и на­
..ага..о БУАе.
'По ВОlllIтiю овоме' свакiй Аанас... суштеству­
lоћiй JlapoA'h има ('В06 nponoBeAHHlte вере и за­
кона учите ..·.. коима у З8Ј\атlCУ стон чувати и
утврЬнвати наiiг..авныи теие.u. кои 6 за сва
пытанв, 11 особито за 118РОАНО б.tагостан·" ,као
наiiпОУЭАаиыи приэнат",~ 6рЪ ньиме се ('амо .. в­
чи прош .. ость, ПОАпомаже
C8A8WНЬOCТ и у.. и­
ваю се наАеаце за Ј.рјвтну буд)' liH ОL'ТЬ.
Истор",н

старога

св".та

паll... паво су ваЙC.tавиыи

TaKo~e

преАстаВ..1I

у ':В06 време наРОАИ

као: ИНАНВНl'Ы, Нитайцы, ВаВИ"ОЈIВИИ и прочи
,вма

..и

свое прововеАННИ

не само за помвИЈте

ц't..tВ т. 6. Аа варОАЪ РУКОВОАе у Аобру, пос..у­
ШНОСТИ,

"Iобови, С.IOГИ, И да тиме оБАржаваю

саюзъ 11311еђу ·Бог.а и "ЮАiii; но iош... и за упра­
вите..... СВ06. Па и кодъ нашегъ народа србскогъ

шта су АРУГО свештеницы наши во такв.. бор~
.,,. и ПРОПОВ'hАИIЩЫ за найб.tаГОРОАнi6 Ц'... "и·l
IIpe иеко..иlCО (.'Тотина ГОАина ~ наши чареви и
.ра..·.. вll 11 Ае,'ПО'I'И са вонводана остав.tвше
в..асть грађанску и раАО uрiймаше се чина све­
штеногъ; а Аанас ... кан су воЬе верозаКОJlа ме­
ђу наРОАОМ'" Ilашимъ'1 нико друго него као што

реко свештенI'цы ваши

Аавашньи.

(Међу Јеои-

118 истина Аа има и Аобри и рђави и пример­
ни и свако.ки, и ово ва .. ьда 11 отешчава СУА­
'бу ньину и жа"остно по.. оже'I'}.).
Г..ас... .про­
тRвурi!.чiп ОВАИ преМАа онеllИТИ мора, а ..и
шта tieMo што 6 у исто врене и чу.ство по­
-бо.ности ма..акса..о·1 и кривица, пуна неопро­
стими вогреwава, Koire се има пребацити, к

.'>'

Dlgltized

Ьу Google

·1
ко "е моliи опраВАати ону ОАГоаорность ако се

по несреliи к.о што може Аа БУАе, СУАари б.,llа­
r()честi6 са HeBepCT~~.Ъ као себи противиом'Ь
СИ.,llОМЪ'!

НаРОАЪ у ОВОМЪ пытаню

и кривъ И ОАГОВО­

ранъ быти мора ито не само изъ (lАНОГЪ,

изъ премноrи' узрока
месту ВИАИТИ,

ПраВАа а и време аактева Аа се"

flАНОМЪ истина каже,

и зато

са- MH·}.HieIllOЬ моимъ што

утt.шена быти што "у
свештенство

но.

као што "емо на свом..
нека раАН rАИКОИ'

xolie, 11 "1"

ипакъ пун'Ь

баръ у ПО.lа

оправда'l'К

наше преАЪ светомъ и скинути с'Ь

H:t.ra сваку ОАГОВОРНОСТЬ. Тако :
НарО)\ъ нашъ ОАЪ некогъ времена

као rОАЪ

ОАЪ некогъ наrоворенъ, нАи баш'Ь н изъ caMorъ
cBorъ побуljенiа, почео 8 неrовати у свомъ ср­
цу неку непраВАУ спрамъ свештеногъ стана,".

Belioь

6

у неко.,llИКО ПРИ.,llика Ао саА'" одрекао све­

штенику сваку

наАеМАУ за поБО.lшан·).

HЋ~OВO

• назвао I'а araMa и спахillма, немаР.,llьивцниа и
RеПОС.,llУШ.,llьив~"ма,
ово

непрестано

а свештенство

на8ИИlIва;

и

имъ се

на

као ш~о се 6

Ао

саАЪ освеАОЧИ.lО овопребациван·}. јetпъ преста­
.10 нјв него се непрестаио чине нека трвеИII из­
меl;у наРОАа съ вАне ~

и свештеl.С'l'ва съ Аруге

Стране, и ни у А-,аку по. ОВОМ'Ь вопросу т. в. о

поБОollШаню непопушта се и не.орача напреАЪ,
НО

непрестано

стои се

на 8АНОIIIЪ

месту

•.

Многостручне неоБХОАИМОСТИ Ар_вне, обра­
зова..е су и особита занимана ОАЪ кои неко
rope а неко 60"'1\ са стаНЋМЪ и иаГР8АОМЪ по
ва.ности

опреАе.lеиа

стаати мора,

а к8Аъ на

ово поr.lеАаlllО, ОНАа морамо признати Аа

8

све-

5
штенство

у извтiю , -

а на ПРОТIIВЪ при то"­

КОВ8ИIО саме речв "свештенин"''', иеRаllО lIика­

ко IIeA8 се ии по....с.. Вти, Аа свештенство БУАе

са Ha1"p8AOIIЪ у иа"тilО ОАЪ оста.tи и то ПРВW.
с"умите"в Аржавн"й; но о ово..е liе..о на С80МЪ

lIIeC'ty
1"а,

8

ПРОАУМИТИ,

В8

сцъ Аа се АрМИIIО ОНО-

што се на о('новъ ОТНООН. -

С"IIJIЪ Аа е свештенство

Тано, 11 ....-

баръ ,наiiпос.. е ако не

-више нао што саllЪ рекао,

а оно

еIWачно оно­

"ино исто каАРО в сиажно' нао и АРУ1"е струке,

са по"омаемъ СВОИIIЪ

обшти

теме..ь б.. аrоста­

ив иаРОАИt.rъ ПОАПомоћи, на коме Аржава наlПа

C.tоБОАиiе ..оже снагу свою н у матерiа.tНОМЪ н

у .. ора"номъ 8иачаю ОАПОЧe'l'И аИАати и развiати.
Па шта бы ко и о 080МЪ ",анашнt.мъ основу

б... гостана нашегъ рекао·?
П"ОАЪ само просте
се Аанасъ спрамъ

мыCotи ..'Ь Аа то им

свеlПтеногъ

во"ьно"ъ И 3ГОАНОМЪ
п.tОАЪ н основъ,

8

массе и оста"н

-

по

струна ков

..о.ав

стаНIО наОА",

кога

у по­

него е то

су и сузе. свештенства

ОАЪ "Косова" па Ао найновјегъ ос.аобоt;ена вв­
за"ива.. е и негова.. е. И заръ све­

ше но нчiе

штенство ·Ре БРО'11 се по по.. омаlO свомъ у ону

масу и снагу, -

KoiollЪ се стара

e.taBa и хра­

брость србсна повторнтн и Јlовратнти, и пон.­

Ti" наши АРУГИ отечеетво - .. Iобаl\а раввiати и
иапреАовати МО1"У.? Овако са овымъ- стои а ни­

кано Арунчiе о! Араго и ми"о отечесто мов!; и
Аа..'" ,наръ наРОАЪ вашъ нје освеАоченъ Аа не­
ма ни eAHorъ наРОАа кон нје св8наАЪ Аржао Аа
е' Bt.pa, а с,,-" овОм", Н ПРОПОВ'}.АНИЦЫ нt.ни она

иста у Армави потреба што су и оста.. е ",обро
уреЬене и награЬене к..асе.?

Dlgltized

Ьу Google

'

6
пРизиате .. иость - и потреба ова и "ОЈ

Ь Ha~
е нег",а

у особитоli

пра-нтвк. бы •• а

Ilарочи'rО

у наЙГQРИМЪ ·ЗУ.lУМИlllа, НО саАа е .а..о ·ОС.lаБИАа
8рбо ОЈ

Ь пре нено....о ГОАина непрtЮrано ое ра­

А. на попраll.lННЮ, и побо.uпаваню оета.lВ стру- ка

Вр.lО' се

Аа.lЈ, корача;

8

знатно усп·.... о и све се Аа..·Ъ

..

а свештенство непрестано у за­

Rе.аренои'Ь етаню и трпньи стон.

Покушаванв

ОА'Ь страве Hio.roBe чинt.на сваГАа су оста..а бе­

ауспiШlна и све што 8 АО саА'Ь УЧНН'ћио ето '1'0 8 :
",а 8В Аан'Ь А8нашньн награ",а н наЈ\ница Н'},го­

.а у сукобу и немИ.lОСТН КОА'Ь наРОАа. Оне па­
трјоте нои бы га мог... оногъ cTpaAallH нзбави­
ти,

и ако СУ се често. осврта .. е ,и бригу О по­

.I0ЈКеНIО НЬИНОIl'Ь

иоси.. е,

опетъ често осврта­

.18 су се и на нарОАНО IIИ ~иј8,

•• тако се пыта­

н... ОаО ОА'Ь Аанъ иа Аан'Ь протеЈКе; а по свему
виАи се l4а АрУгО.....

..ека

нема

него

опетъ Аа

праВllте..tьство са .УАРЫМЪ· и раз60РНТЫМ''Ь раз­

.I09нма СВОИIll'Ь ваРОАЪ с ...tони на ·.е..·.. свештен­
ства, И"1I Аа • cawo иако зна ШТОГОАЪ А,,-кчiе

Изговори неквх'Ь "ЮАiй, "Аа е тешко ово ...
станю
зато са сигтеиа'l'ИЧИОМ''Ь п .. атом'Ь у по1II01i... привеЈ;,и, што ОВО нје иинаА'" посто... о" и

т. 14. заиета 8СУ неу.естни, ос06нто наАа се у
рачунъ узме l4а свештеиство

у ,~ВОИIIIЪ парохi-

8ма 8~C"YJКH ГОАишнЈ. скоро ОНО"ИКО ИСТО,

са

0110 заАоаОАнаа, Аа М," се Н3'Ь АРЈКЦВ­
ие .ассе п..аhа ГОАНШН'}'; то се О'НАа безъ муке
увнЬа Аа е АО Ааиасъ н нзвора и среАетво ииа •
КО".КО се

..о

'1,
i

учини.

0t' КУl4а бы се тежньн н же.tьи свештенства

ОАГОВОРI1.10, 6~зъ "а 661 ова ОАсечна iMaTa бы-

Dlgltized.

Ьу Goog 1е

7
..а

коме непово",ьна као што су се lIt~ки БOl... И.

~ Правите.u.ство ""ак.. е а нико Аруrи, при ова­
.KBOllb стаию позваН08 ""а ре'Јено стан'}. ма КН.'Ь
сре""ством'Ь уб...а.и почем'Ь 6 не само наlU'Ь, но
Ја свакiй Аруrи lаро",,'Ь по самой приро""и навик­
НУТ'Ь саllО у ону потре6у веровати кою му Јlра ..
вите",ьствО пре,.џожи; а све оста ... о СаЈатра као

не IЈУ.""НО

-

.К08

У срцу в у самоliи за ('вето и

ИУЖАНО ПОЧИТУ6. НаРОА'Ь наш'Ь има пос"'ушно­
сти а има ""oc'l'a и разумеваllН, и зато нетреба

... и

му

се

.. ичuо

посаветовати,

промис.tити

Ii

казаТЈ. му, Аа се У овоме не бы НИI(аАа потре­
ба указа.ta

каАа

6ы ('е

свештенству

точно

11
cBera,
увћрити наро""ъ, Аа овъ оищта више Ilelie п ...а ..
тити но ово",ик~ В ОИО, _што ot.rOBb свештеЈЈНКЪ зас...уж.. преко' rОАине.·
В ...асть Аухониа ""О ""анасъ 6 у више ПрII.tИ­
ка а особито на lIа... о - rоспоивской СlSупшти­
ии 1859 rОАИlfе саю.ава ..а СВ08 си... е и чув­
ствованн са .о... ба.а и УЗАиса"ма свештеи­
ства, но то за ОllАа све бы, "r...acb зовеliеr'Ь у
пустиоьи" KOlle се IIИКО не о""азва поче.'Ь
. преАХОАпвше непр.l.tике ОА'Ь пре 20 rОАИllа .....
бо...·ћ реliи О",,'Ь 1814 rо""ине iODIOЬ ·су ""р.а .. е на
У реАНО п.taliа...а

зас...уrа

CBe~TeHCT.' неку

иьина а OCBIIOЬ

зазорность.

Особн то за ПрО.КТ'Ь Аанаши·}......

r. l\Iитропо"
Kora. са.ъ са оста.. п.ъ rr. ЕпIfСКОПИ!IIа пра.
вјо п ПОКОЙНОIIIЪ б.....еНопочВвwи.'Ь. rоспО,'\ару
у ВИАУ 1110..68 преАао., а rОСПОАаръ скуц.ШТВНII;
јоwъ онда ОАЪ некн скупштннара с..ушао самъ
да 6 речени про.ктъ такав, како се са.о по.
МЫС"НТИ може I\a 8 Аобаръ 11 на А06ру основаиъ,
",ита

Qlgltized

Ьу Google

I

8
R како наllЪ е ова мо.. 6а Ао руку Аош.. а, то не" пропуштамо е ОВАИ ставити, а наЙВtlше Т(јга
раАИ нека ВИАИ

наРОАЪ

стао непрестано

нашъ,

и &lаАt.те.. ю

како свеl.Dтен­

зем..t. и свокмъ

Архиnастирима Аосаl;уе са lIо..6а..а, и каАЪ ОВ'О

уг.. еАа,

ОНАа

некъ се и самъ више

неузтеасе

противанъ быти ономе шта АУМНОСТЬ rраl;анска
на..аасе.
ва

мо .. ба АаКАе рече на ОАЪ с"ова АОС"О­

..аек:

овако

г

в аша

С в Ј. т

.. о

с т ь.

АУГОГОАИШНЬИIllЪ иеКУСТВОIllЪ АОВОАЬНО е засве­
Аочено, Аа е А08КОШНЬИМЪ распра

. cisMa

..а'И

..а­

несог

ПОСТ08ВШН..Ъ меl)уотечественим'Ь свештен­

сквомъ и IlарОАОМЪ,

ПОАоасенъ,

што

узрокъ

наРОЧIIТО, у

свештеницы

наши

томе

неимаюliи

ста"но oApel;eHe п.. ате, кеlО 6ы у изв-:t)стно вре­
ме уреАНО Аобнва.. и,

принуl;ени су

ограничнти

се прописаНОIll'Ь у тарифе за свршена свеште-

1

НОАt.Йства HarpaAOIIЪ, НОн 'IРИ свемъ то"ъ, што

е незнатна

и за пристойно

06Аржаваll'ћ

HЬ~OBO

неАово"ьна опетъ се ретко гАи, ,сва прикупити

Аае, но по веl;,оli части Bepecie има, и што НВрОАЪ каАЪ свештеникъ

нуацомъ нагон-})нъ, та-

кову ОАЪ

H'}.ra потрааси, сматра то, ако не као
r ..06у, а оно за це.. о· као просsчен't), и з60Г'Ь"
тога се

на евогъ

огорчава.

АУХовuоrъ

пастира

гнt.ви и

ОваиВ .....ъ често Аогаl;аюt.ИIIIЪ се

Ile-

ЗГОАама ИЗllеl;у свештеника и наРОАа .е..еliи еА-

НОМЪ за cBarAa

край

скупmтини неки су

учинити,

народни

св.

АНАреск8й

преАставници г

..асъ

ОАЪ се6е чути АаАИ, Аа се У 6УАуће це..о 'Оте-


Dlgltizeq

Ьу Google

9
чествено

..ено.'Ь

свештенство

опреАе

ГОАИw­

...ьо.'Ь п..атом'Ь сиаБА·".
М..

с'Ь наше стране у свему 'усвоаваlllО ово

MHt.Hi6 он ... наРОАН" заступнииа, Арасеliи се
ТВРАО

основа,

узрокъ,

Аа A0к.te се С'Ь пута

све Аот..е

неук"они

непрестаю на c..t.ACтBa НС­

тога. Аа свештеннц" наши за вршен'" свое АУ­
.ности И ОА'Ь са"а при А08КОШНЬОН CBoioH
нап..ати

ннти

остану

преlllа

то

ннти

е

по

себи

право,

непрестано - развiвю);'ем'Ь

знатно напреАУю);,емъ

станю

те"в 'отечества нашегъ СХОА80.
се АосаАашнв

тарифа

за.

се

свiю оста....

сва

и
аси­

А све ка"ъ б..

саештеничка чи­

HoibliCТBa УАвои.. а ипакъ не б.. ·IIНВI,.a ПОllOг..о

самон стварн,

којоli се помо);,н .е.. и съ ТОl'а,

што б.. наРОАЪ таАа свое свештеНlIке као пра­

B~ г.. 06аре сматрао; што бlll се АосаАаше рас­
пре око бира и нап..вте за вршени CBewтeHO~

Аt.Йства знатно УlIIно.и..е, па б.. наЙпос.. е све­

штеникъ опетъ BepecioM'" п..аliен'Ь б.. о, К08 б..
наравно, мора .. а IIIНОГО ве);,а быти ОАЪ саАUПН:);.
Па каАЪ ее J###BOT_TEXT###8KOIUHa
пети,

него

Bepecia нје мог..а поку­
ОАЪ пеТ'Ь и ВИlПе 1'0-

има' Аужника

Анна збогъ неИЗАаног'Ь бира, Аа шта б.. ОНАа
б.... о , наАЪ б.. се уве);,а..а тарифа СЪ б"РОIll'Ь.
БАИН"Н Аан.. е и ИСК"lOчив~н начинъ за при­
стоино и цt...и СХОАИО ИЗА..-аван'" свештенства
есте таА,. Аа се ОАреАИ свештенстоу roАНWИJI
пристofiна

награАа

ОАсеКОIIIЪ,

а оно

Аа

БУАе

обвезано, сврwавати својоА пастви см обl!чна,
правос..аВНОIIIЪ· Христiанину НУМАна свештено­
Аt.Йства безп..атно, као: 1., знаlllен''', f., крште­
Н');,

3.,

IIО.'ИТОУ ПО РОАИ.tЬи У ~ Ааиъ.

4., ИСПЫТ'Ь,


I

Dlgltized

Ьу Google

10
печатъ, 6., венчан}.,' ~., опе.1O и uратию пре ..
• 0 парохiа"IIОГЪ . свештеника, 8., споменъ за­

5.,

АУШНИIЏiма,
ето ве

,

9.,

четнръ

ВОАице У ГОАИШII'" по­

.ОАИI'" о .рстно.ъ

но..ача и бо..оаВ.lенсау,

10.,

нмену съ резаи'ћмъ

МО.lебст.iа о заве­

тннама. Само бы се П.lаliuо за

..ас..а, MO.lHTBe

наАЪ БО.lнима, нарочите месечне ВОАИI~е, чнта­
на наАЪ .ртвацемъ и за СПРОВОАЪ OCTUOMOЬ све­

штенству ОСНIIIЪ парохiа.lНОГЪ Iереа, съ увеАе-

-

H}~MЪ ове

CTa.lHe нап.аате свештенство б.. бы... 0 УСПО.0880 JI у УЈКитку СВОмъ обезбеЪено, съ
у.еАен ....МЪ тогъ начина престuе бы распре и
цень.ана nOllel;.y с.ештеНСТ.ОIIЪ iI наРОАОМЪ,
преста.. е б.. такоЬе н вересје. Съ увеАеи'l.м'Ь
тога рачуна пораст..о-бы ув83lеи ..·• свештенств.
КОАЪ наРОАа. А.IОАН БОdЬН AapoBallia СТЈПILIIН бы
У свешт~ничкiй чннъ. Црква Боасiа стеИJIа б...
прн......не, способне и ОА.lН'Јие С.lу;кнте..·Ъ. Све
бы се то постиг..о увеАеи"мъ onpeA·.... elle п.. а­
те,

н ТО безъ

HapoAL

прнмћтногъ

терета ОАЪ CTpaH~

А Аа се аа то заиста неизискуе ве"ИК8

.ертва ОАЪ наРОАа, aCllO lie покaRтн С.l·}'АУЮ"

liiй ра'lунъ о на"Р&АН, КОЮ· саА. Аа"е иаРОАЪ све­
штенику, и коа се ОАЪ Н'ћга аа унаПРе..\акъ тра­

..ие

.и Р&АН ста

..ате

п

СВtJwтени"ке.

С&Аа JlЗАае свака нц.. е.иа ....ава своме свештенику преко

rОАиие.

За биръ
8а свечаРСIСО

.

. . 5...р.
Z. ..

пар.

о ааветиии обштиеской

О заАУШНИIЏiма

о
ТО 8

8

20.
20.

гр.


Dlgltized

оу Google

11
Аа ••·" Ј\О.lаЗII на сваку р.е'lену Г.l81lУ , а.о он.
то сваГАа уредио и 118 ИЗЈ., iоwТ'Ь п".те са.,.
UlтеНИRУ,

на

6р'Ь по I"ОТВЧНЫ.'Ь

100 домова преко
20. 6рштеНII ЦО 4

протоао

• . . . •. rp.

Гроша

За то"нко анамена по ао П.Р.

10.

. . .."

ВеllчаНII са НСПЫТОК'Ь н lIечатомъ

протовреiiеким'Ь по

!6

l'роша

. • . ..
. . • !70. "
• . . • 180. "

Ј5. Опе..а по Ј8 гроша.

45.

....а •••

'гоДине нап•••"':

Парастоса по

4

гроша

свега

800. гр.
8. гр.
. . • . . . . . . . • . 8. "

ДаК.Је долази
и горн~и

опетъ на 8ДН1 главу

Но "а"ъ се узме
им'" прос
ца

.• аВЛ8fО

И~lа,

о

да многи

и Ј\а

коима

виш",

МНОги

крстио

заЈ\УWИИ­

спомнню

СВ08

мртве.

1. гр.
1. ".

За прво

.
За "РУГО .
и тако

6.. 6.....0 CBeг~ 19.
Да .... е .......... готово 5. цваицика, &08

гр.

сад_
дав Србинъ c~ свештенику преко године.
А за IWAa8811h

ypeAlle ГОДИШИ'" ПАате
6.....0 "а свака ..",а ва

свещ­

-rенику потребно бы

.

мна Ј\аде

по

6

18нцпка

на годину.

на,џе­

То

lie

се

иаъ С .. ·.t.Ауюliег'Ь Јlааначен,. .ПАИТИ.

Ј. За

17

ОIСРУЖНИ

лротоереll

пО

200

та .. ир.

3.400 та.шра.
.
2. За 700 свещтен.кка СЈАКО на дру.. о узи.аю­
liи 210.000 '1'UHpa. Тако Аак.. е за одракаваи'Ъ це­
",огъ

отечеств",иог'Ь

манастир ... за (.'в

8

свештенства,

гАН ,,0"'8зе

парохi8~ 1J0требно

Dlgltized

6... б..... о

Ьу Google

12
ПО ОВОМ'Ь' рачуну. 213._ та ... ира.
С'Ь r'...aBe на г...аву ПО 6 цванцнка

Ову су....у,
као ШТО

6 ре· .
, _a"'lI бы измирити 'сви они, кои
ШКО"'СКQ"'Ь ФОНАУ прн... аЈКУ прнрез'Ь, осы .. ъ све·
штеннка, а и.. ено: 1., пореске г... аве, чис ...о..ъ

чен о п..аЬаюliи

191.928, 2.,

ЧИНО8Ницы,

на брою

985, 3.,

учи·

_те...ьи, на брою 336, 4.,' Вllfетови, Н8 брою 1679,

5., ОАЪ Аанка оC.t.обоl;ени бровмъ 13.... ,. 6., стра':
ни ПОАаницы, чис... оиъ 13, 7., беliари на брою
6.244 и 8., цигани брое ..ъ 1376.
,
Clfera АаКАе нма овай ПРНХОАЪ п...аliаюlill Г.1а­
215.99'2. И по томе. каАЪ бы по казано ..е сва·
ка пореска ,г... ава по 1, та... иръ ГОАИШН'~ сво"ъ
свештенику п...аliа ... а, пр~оста... о бы ОАЪ горе·
означене потребне су..е за ГОАllшн-t. снаБА-t.нiв
свештенства iошъ 297 та... ира, KOI[ бы се У ре. аервной касси Аржа",н, за с...учаii )-.ножеI18 па­
ва

рохЈll У отечеству.
БаАЪ се уз ..е у

призрен-t.,

иt.мъ овогъ иовог", начина

Аа

бы увеАе­

о ИЗАржа ваню

све­

штенства HecTa.t,O ПРОС1lчеН8 и Ao~a.;,e "сканЈ...ъ

бнра и наП.1ате /<Ја сврше"а c-.r~UОА't.iiстi8,-и
Аа бы са.. о тако УК"'ОН'ћнъ б~lOгао ,ПОВОА'Ь
АОС8А&ШНЬВ"Ъ распрама из .. еl;у наРОЈ'и свештенства;
КВАЪ
се пом ис... И ,
Аа свештенство,
н ..аюliи обезбеl)енъ cBoii УЈКитакъ не lie I[мати
о

ИУЖАе

ОНО.IИ80

занимати се

са тежаЧКIIМЪ ра­

АОМЪ, вао штО е то АО саАЪ ЧИIIИ ...О збогъ ОСКУА­
НОгъ н неНЗlrhстногъ

свогъ

снаБА-hнill

те такО

Аа

lie се иоliн съ Belio.... охотомъ занимати са
At....Rlla свое АУ.НОСТН; каАЪ се помыС~tи Аа lie
У ЧННЪ, по себи тако важанъ, а ОАЪ наРОАа ,11,0,1I,аныиъ CTa.IHIII"OЬ УЈКив...ен't...ъ 'а'ако 0A"'HICOBaHOЬ

Dlgltized

Ьу Google

13
ступати .Iица бо~:ьи А.роаиiн,

• А8 "е све то
R за В.РОА" о"..
веизказане користи б..тв; ВЦ" се, .е",. .о, све
ОВО у призренt. УЗllе,. ОНА. з. це..о вј. ве"'....
она новчана .врт.а, КО.. саllО са 5 rpoша на
.г",.ву ГОАНШН·t. АосаАашв:ь. I13Аа'l'ак" пре..аи­
.t8зи, и кон се cliA... ОА" ваРОАа на речену цI\.t..
потра.у •.
Hie се никако бонти тога, А. liе с.еш~н.­
ц.. , К8АЪ узиваю ОАреЬену п.....у, М8НОСТJI.
и за цркву и за правитеАЬСТIIO

свое немаР"':ЬИ80 ОАПрав",нти, е,... liе таво.и по

за.ону строго суЬени б"т., И Аухо...а "е .... ст:ь

настонвати О ТОII", Аа., се cвa.ii, .0. б.. се у
испуннваню свОИ свештеНRч.iii М8востјА ",е­
н:ьиВ'Ь по.азао,

АОСТОЙНО казни,

пре.. ве.tВчиви

. .це

крв

сlЮ4l

као што то б..ва и са ЧRВОв­

НИЦ"llа, у з.аничв".'Ь Ае...... небре-..:ьивим'Ь.

.f!OI шта в..ше правеАНО преАПОСТaв.tн.о,

Но

Аа

Jie

свештенетво наше, при бо.l:ЬОЙ наГР8А И t

peBHoCТHie чинИТ8 свою ММВОСТ:Ь,

И ОА'Ь иао­

бра.еНiйнспнтаНiН БУАуliи .Јогомоваца .().емо 0'1
~eAHe ЦР••И и АУ8ностима
свонма о

К'Ь А'

~ИН8е.,

. ~ oBorъ наше..... преАстаuенi,.

АОАа6.0 и ово незнатно првм·}.чанiе: .аА'Ь У оте,:"
честву наше.... ОСИ.'Ь зеМ.t-}'А.е",аца нје IIв.а ....
АРУГН

ч.инона

б..",о

,

постоно е

с.ештен.чкii

ЧRНЪ. Оновремени србскiй свештениц", а.о.
прости а",и ОАушев",t.ни крепком" веро...
вотворава",и су
не

.a.lO

, O. .~

Н:ЬОII" паству свою, а т"м", су

....ю

прине",и .К'" ОАр

праотечеl}ке вере

и србске наРОАНОСТН. Данас.. , .б",аГОАаренiе 60гу,

ииа

у отечеству

нашем... раан"

ч.нова,. И

DI~ltized Ьу Google

~.иеу пре•• аемаАьеRИМЪ ПРИ~ОАима ПРИСТОИНО

с ••БА·t.вени. Греота б... 6.....0 ОА'Ь 6о ..а, • ера-

~

IЮта ОА'Ь света, Аа ПрИ оч.г.tеАНОМЪ многоетр".-ч-

.0.....

иапрвАКУ

оте'.еств.

нашегъ

И тако АО-

.р.'Ь ~БА'''нiю е'nю чuновника, само вАан'Ь
8а О'l'eче('Т80 аас"у••н'Ь свештеиичкiи чни'Ь 6езъ
призрена оетанео И IIIЫ ОСНП88.М

IIIRC.t1l

наlпе

иа обштемъ внl.иiю аснтеАСТВ. срБСIЮГЪ,
Dpи*нав

R

ПИО

И':JIOIIeА8,

Аа е

чииъ

кое

свеште-

".Ч8il .асАу..... и АОСТQ8ИЪ у.ивана , а у ИСТО
време .....~o уверени БУАуl1., Аа пн 6Аан'Ь ч ..ен'Ь
-

Jlpll8ll'l'eAьcтвa BaJHerь не 111"(".18 АРУЈ'чiв, обра­
lаllО се съ .пУН08Ъ

наАеасАОМЪ

къ вашоit: СВ'ћ­

ТАОСТН покорно. .о..е"., Аа бы uвсаиъ преА1IIетъ
у вpeAAotReUIO иашевъ mмшненый, иа ПОАПУИО
aaJ\oao.n.cтao ОСВУАНОГЪ отечествеиогъ свеште­

ника

решЙТR

б.,аroВОАИАО.. И иао ЦЈТО

с.t.т,",ость ·б"'Аа

6 ваша
*,0 саА'Ь сваГАа и IlепреJli .... но·

крепкili заступник,.,

праВОСАавне

вере,

свете

чркве К wt.зинн CAY"BTe.IJI; Аа ће н С8Аа В8ша
СВ'ћ1l1ТАОСТЬ 118РОАНО свештеНСТВQ своiомъ 811-

сочаКJIIОIIIЪ КНаJIteCКомъ ИНА_У обаё~и ~ и пре-

ма потреби и заСАуга.а ЧНR~

ОВОГЪ CTaAHOrъ,

гО-Аиш..·.. ОАређеИОIIIЪ HarpaA.O~lb _аРАовати и
тиме

на свагАа

УЈАRТИ

ПОВОАЪ

распре

међу

свештеНСТВОIIIЪ и нароJl,ОМЪ Ао~ађаю"е се, често на ОСАа6Аен·}. саме вере, ПОАкреПRТИ 0'188-,
ваюtaе

свештенство,

К06 преко насъ општимъ

ГАасомъ прlhlаАа вашоl CB'l'NOCTU.

ОВО смирено и неОАСТynно просеtaи ОАЪ ва­
ше СnТdОСТИ, JlОАIIМО пребdагогъ Бога Аа васъ

АУГО по•••и у наРОАУ н8ше.ъ ЗАра ва ~ како бы
при. пређаШНЬRIII'Ь с-. ..... Н...Ъ, ",-}.Аима своимъ Пlllа ...

Dlgltized

Ьу Google

~

'-

·15
АИ украшаваТR маого зас.tумено СВОfl иие iош'Ь
И другимъ дt.Аима пОАезнымъ народу И в "РИ н·);-

. говой,

као

што

8

рен"" свештенства
гншн·l.

ста.ше

И ово важно

II

народа

награде

поми­

A·t.AO -

опреД·);Аен-}.мъ го­

свештенстliу. ва теШКf}

трудове, ков му свештеllыli: позввъ Hl>rOB"" на­
Ааже.

1I

надаlоliи се да liе наша ова

мO.tба УСАЫ­

шана' 6ыти, съ преданостiю вемо.
Ваше СВ'hТdОСТИ
Е

У

.Nl 71!.

.l\parY6Bqy Септемвра 1859.
смирени БогомO.tьци:
Ар:riг""СIlОR'"

tJeoe. u .II"rpono.cur.
cptJclliti

М н ~ а и А ъ С. р.
&R'UHtoll'6 !I:1It"U""iil
1 о а н И к i в с. р.

Enftcllona "eeo.,..,,,,,,,iU
Г е р а С и м ъ с. р .

.-

у OBOм'l> раЗАОI'У као што ВIIАИМО тежи .. о се

е не ('а81О оевеАОЧИТИ патрiотизам'Ь спрамъ цркве,

вере и народа нашегъ,

110 iошъ У

8');МУ ~e ог.. е­

Аа И б.tагородство и вр.tИllе наши Архипастыра,
еръ се вено ВИДИ да в сиетемаТJlЧНО прора'lунатъ

савъ ПРИХОД'Ь

вдногъ

свештен~ка

кои тO.tик()

ИЗНОСИ, да се е же.. " .. о само iош ... по

5

гроша

на г.. аву па да ('а ово стан'}, евештено стаАНОМЪ

Ji изв'},стиомъ п.. атомъ побо.tша. ПреААОГЪ

oBali

.быо в подкреп.1t.иъ и -ватреномъ же.њомъ

Ht.-

гове СВ·}'Т.10ети покоииогъ господара за ·п060.1-

шан'Ъ, н доста сиупштинара 6ыше мыru.. еив да

Dlgltized

Ьу Google

се оваА ape,\A01"Ь СХОАВО вре.еву усвои, но АО­

ста се к протквнм
иј •••

,

r ...coвa

Аа е свештевство

оNtэва

cnра.'Ь З8А8т.а CBOrъ, а шта

се

....ат.

са побуЬе­
Не.ар.......о

и ии.че

..к

liе бwти .8А'Ь

опреАе..и! И та.о и С8Аа вкшта

ие бw, но са.о се за ...IOЧИ, А8 се аарохје та­

...

ко уреАе Аа буАУ равнообразне и СВ.ИО.'Ь свештенк.у по !оо АО.Ова. Са ОВ".'Ь заК.llOчеd...
ве"н.а е без су.иt. поrpеш.а и непр8ВАа )·чин·).­
ка ер'Ь rАИ се .о.е избарабарити

.поrР.НIIЧИИ

.еста са

100

АО.О88 из..

200

Ао.ова и. П. ИЗ'Ь с.е­

Аеревсвоl''Ь овру.ја '1
Аа ..·).,

у.....о... то
..е•• !оо р.зштр.ани
.yt.a ; rOToBo то..... , Аа бw 3 свештени.а 6АВ8
СВУАа на .ре.е сти"нути мо .... и. (60.1Ј.. бw б....о
Аа е нареЬено Аа при таквокъ по.. о.еию .еста
остану парохiе .ан·). на што свештенству п.. а. та Аа се опреАе..и; а У виутреноств ме\у бо­
rатнИ8.. "IOА". Аа ('е свештенство још'Ь .а.. о
притрпи). ОСИВ'Ь проче..'Ь, зак"ючи се на рече­
ноА с.упwтини и то: Аа се У.О"8 зе.а..ьс.е·
...асти наliревностнје наСТОJlвати Аа се свака.
зас..у ..а свештена точио, уреАНО и. ОА.а п..аћа;
и у сиие..у то.... эа ....очен8 поC.t"ћАо....а е нареАба на по .. ицаЙне в.tасти с ..t.Ауюt.... саАр..аJl.:

ПрОСТОр'Ь

.о.. и.. Јае в. п. у овр.

бwтк иа .о.е

Н ач а

Ува.аваюt..

.. н

ич е с т ву

Н,

са СВИII~ у .. естно

Н,

преА",ожен·).

. . . .0 .. оспоннске наРОАие СКУПW1'ин.е,

..
11. НО­

и са .Iа­

wаваюt.и се са заК"ючеН·).II'Ь .савета РА'Ь

веllбра пр .... М 2071. Ht."oBa 'КН8жеска св}.т­
"ость б..а"ово..... а е ОА'Ь 8. ОВ • • • В . .NJ 5121

.41

Dlgltized

Ьу Google

,
~'Ь. ~рош.tе .го.двне прев.соао BP~IIOP'y'IIIT•• по-

\ ~е~ите.tЬСТву ~НУТ'Е!ИЬИ A~a да 980 о~би.u.ио
I{~"'O~I( ОЈ,ружuым'Ь, сре.ЗСIUlIlf'Ј> и оБШ'СИНСКИI1Ъ
~eТКIla.

KalSo te o.. ~ у, сво е време Жi'и:tостав­
но_ Д'''йствовати да се свештеницима како биръ'

тако и за Аруга

свештеНОАi>йства

припадаюliе

иа;:' зас.ауге на. ВР8ll8 .. уредно Han.taliylO и пре- .
"-10. СХОАНО УIC830МЪ щ'Ь ~ •. К)Ајll 1869 г'о.р,.. В.
М516. (З60Р•• К'"

1. страна &43) .. Саобшт·аваюliи.

. нача"н.честву DOПеч~те..ьство внутревьн:
At...a на...авсе IIУ А" .превиеоку препору.у ову до­
ота.и ПОАвi.АОJIIсжвеным" cpeCK~ стареШ»8а...
и прево ови обmТИНСКИ1llЪ кметовииа· и озби..ь.
ово

80 заповеАИ А8 се ОАЪ IIКО безъ' ок.. еваИII ста­

раЈО иаио liе с>вештевство

aac..yry

свою точно

R ~a вре.е добити па н само нача",ннчество то,

Д8 ,се

овога

C'l'p01'O 8p11AP.awa,

6р'Ь"е сва . .

по.uщаliRа в ... асть cтporoмъ 0AroIlOPY быти ПОА­

..

.,..иу а за

П.

16.

немарноса съ ове t.'Тр8ие.

.NI 231.

аиу.ра

1860

ГОА.

Поп~"ите..ь в.нутр. ·A't,... a и т. А.
AOK,BeН'l"lt 08аl иt6' текъ

прва него 11 еамо

нafiHoвill опомена, JI У .АРЈНавным'Ь арх"вама на­
liи

t.e

јА се ВlIIIIе ова•• оrъ саАр.аll, а ...ъ на ма·

.-ость са. свв страва ОП8Т'Ь ·вОАlI8а....е оу се и во­

""'., се .а..бе lJIA се нав..ата с.вештена н СВАъ
не APyr.rie , .11.& као и пре практицира '1'._ 6. сву­
Аа 11 на вересiю н овева • вен..ава а о биру и
Србi8

II'IIво С8еш.


Dlgltized

Ьу Google

~

18
Аа не ('по.НН·...'Ь,
време

прош",.

уаа"УАне

све нареАбе

неко",.ио

а особнто

ГОАина

о

овоме

••

есу

6.. ва..е почеlll'Ь СУ се в",аСТI' .31'0ва­
• APyr••oь пречи.'Ь поC.tов.ма 06те-·

ра",е Аа СУ
реliеие.

.

Но не.. б. . . не6.... е пос..ов•• а

не,

И 6аш'Ь

Аа представи.о

свештену аас..угу

гориа

че.ерва

..

с уга АО

Аа

Ј

,

обтереЬе­

...аст.

то.но

H8JLIaIiyJO, то lIJIаи'Ь зар'Ь Hi.

она, а

К08 путе.'Ь

нарочито

СВeПlТ8на 8а­

..а811Т.

В;..tacT.

Ао

.ора

..•

Зан.манј. по пр.РОАИ

.. ена,

.••СУ сва 8t\Horь опреАе­
..... ОМ'Ь станЈО прunити и под­

таио што

нети МОЈКе,

е

'1'0

напротив'Ь

АРУГО

У ера.оту в

'езчестi8 меliе вао н. пр. што eAHOIIIЪ троов-'
ЦУ 110АНОСИ иаА'Ь CBOrь муштерilO и АУ8ввка ту­

... ,

то

8

аа свештеиика каА'Ь

И.'Ь оарохiанииом'Ь чивiо,

6..

и ОН'Ь ('а СВО-: .

ве"ива

непр... и.а В;

пору.'а .р'Ь се Он'Ь. сеЬа задат ва н опреАе..еНR
свога.

Па нека 6ы и противно
тамъ, Аа

ту. и

,

..и

Ье- онаli човек'Ь

то опетъ пв­

1

кога свештенив'Ь

други ПУТ'Ь потребавати речеllОГЪ с.еш­

теника Аа МУ у НУDЦи

сврши ?

НИК'Ь

6.... 0 ,

Itеliе

lIIaTepia"IIO

ио реliи

"QН'Ь те

..

.о",тву

заиста,

и онда

и и ШТО

APyro

сироиа свещте­

орооаАа. Па ово моаца ће не­
.ора ·потребо.ати М , во то е

З"0 гАи се на мор. w}. раАИ а особито при овак­
в".'Ь

С)"ВТИ.1ностима,

-

У кои.а

;lIOA8,

само ~a,

6АНОJl'Ь на;\еЈНАО.'Ь ва ср;\ачвость СВОI''' свеште­

Jlика спасаванн

6.. ваIО.


Dlgltized

Ьу Google

1

ј,

Очевидну непр."н.у ову Ю'... о. правнте....-

~твo са ваРОАОМ" бар.. Аанас.. ОА8•• 0ННТИ, но
оно е некад.. (

Ь цре неlCО .. ико гОАина са.о ову
потребу остав.....о варом иа во"ю Аа 10 под­
.нри, И само за свештеВИ8е никако иiе им8.lО
вач.на Аа в ОНИ 8АВО.'Ь
а за све А{»УГО

чина

6ез..

Аа се

показнва.tо,

У И08.. .ивот" ступе,

на.tазll.lО се

8

8

в среАСТва

какво преп.т(.'Тво

поче.у

се

6

рОА'Ь наш.. ОА" нено....

и )·ЧRН

R

иа­

на путу

• .lО;

Аа

е

на­

вре.еиа за60равiо, Аа

е 8 свештенство она иста потреба у Арасави ко.

су и оста.. е

('труке,

Н.lи

бо..... реt.и,

народ..

за60ра"'8 да 11 свештевство спаАа У он.1i. бро'
8а.lанн

At... aTe,,",

К08 точкове вароди",г", б.. а~

го<:таНII ПОАПОllоliи су КВАри, в.Т'Ь му

раСТО.lIсоваТR

значай

ньиво....

заузн.аlO, а тре6а .. о

8 КО хтео
KOn

ПО.lо.ен.

ово бар.. DО.t.тике РВАН

8

l'

учинити.

Примера о ва.ноств СRештевства

••а.о .ноrо.

Па И сава исторiи свеАОЧИ на... ".вы су t:тP'DI8Ы

R

крвавы ови

и. п.

ратови

.ао

воliна, Аутерова рефор.ацill
1)ы"н,

ко. су

"ьивани

наiiвише

за светиню

~рстоиоси.

Аруrи П08реn

свеwтеИСТВОJll'Ь ПОАПа­

и 60.еСТ80.

Из.. Dог.. еА8

на Ар.аву Рус.у А06.вако тако!;е нов.. ПОВОД"

пытатR; да

.. и

бw она каАра б".tа заповеАа,'.

И уnрав.ЈВТ. са.а с0601l'Ь кцъ

.....

заузииа,

А8 са.о

вера

ceA1IY

часть зе­

и .lюбовь ('пра...

цркве, иiе оспоltЬ овоl управи осигура.1а. И.\а
бы моrуlJность своlO у

пре достиг.,а,

.. lIоr8М..- рефориама што

то ова "ре,,"гiозиа" на".е.,а пре

••
Dlgltized

Ьу Google

18
еаега за срер,ство узи~ д9 C~OJl намеренн оства-·

ри. По овоме-:

Духъ. времена захтева р,а се 6ДН9МЪ н правн­

.. е"ство
"",асу

иаше са нарор,омъ,

светтену

баръ ('адъ за ову

заузме и да

ю

награди, и уре­

АВ, ако У ньой оно почитую што самъ 8ДНОМ'"

.••зао

т.

8.

прер,ставнике

за

HalicYBTu.tHi8 ства­
u .t1Op,ili. а

ри ков оБАржаваю саюз .. uзмеЬу Бога

8аРОАЪ е срБС?кili и Аобаръ и пос.tушанъ, и 'ни":
.ар..а се иi8 противiо свему ономъ што

• JJallleTHO,
1.'0,6

''I'ивiо,

а ако се

8

чему што

8

8

Аобро

добро и про-

и.tи,эато чинiо' што му р,обре стра­

не Ове ИАЪ оне потребне нису 8ВИО раСТО .. 80. .не,' ИАИ што 6 И callO правите.tство .. аАНО
fbl8a.to ('прамъ' свештенства, па I(ако е иашъ
ваРОАЪ ....ваl·р,а ca!lio УСВ08вао што е преАХОАИО
звао Аа _ правите.tство оће, то се за ово пы­
таи·}. кано "i8 HIt 6РИllУО И оно' 8 не само по­
с.аеАНВ брига бы..а, него се е iошъ сваК08ВО
r"8Aa.tO р,а се свака мысцо I(ОВ бы се на 080
ор,носи.tа iош'Ь у коре.ну убiе' као 011'0 "емо
.а ..о Аа"'ћ показати.
Ор,реliи

истина

неиогу

Аа ииа в такови Аа­

та 898 повазую, Аа Mel)y (.~ештеницама по раа­
.&озима некнх" .tЮАiЙ ииа р,оста изопачены кои
су поста.t.u прер,метом'Ь ВВНОгъ саветовано, ВО

СУМН8ИЪ р,а liе се каква поправка у овоме пре

моliи учинити, АОКЪ се не поправе они извори
IIЗ" 80И ове неПРИolнке

IIЩIOАа

свештенств.У

,,8

проистичу,

И

808

р,а.о

непа,. на ('во' вa~K-

Dlgltized

Ьу Google

1
I

21
теръ

И на

СВOEI

чиво о свомъ

гураю,

па ма

тО

него се

onpeAedeH't"

станю

c~apa

rdeAa

и

да

И наЙdуиави НIIIЪ

ИСН.IЮ­

ra

ОСИ­

наЧИНОIll'Ь

Быd •.
н I;у се ПОТРУАИТИ' ј\а O~j\e
dОЖИМЪ

ре,

КОИ

мораdЪ

ПрИ чему

свою dИЧНОС'l'Ь

нашегъ

све' .узроке

по­

свештеНС'l'ва

ква­

морамъ. са СВИIIIЪ заборавити на
ако се

коме не Аопај\немъ,

а ово

. безъ СУМН t~ Mopalie ми се при свомъ разсматра810 ПОГОАИТИ. Преј\метъ могъ ј\а,,·t.гъ разематра­
на сај\ржав'аюliе у себи.
Стан'" наше~'Ъ С8сштенства; 9ВРОЦЫ. нои га о(Јсву8а:НСО8а1О

нас'Ъ

и нано 6ы се

Jll.о:нсе (Јыти

9прnва

nоnра8иоАО?

080

Ко

пао ..

свештенu",,?, Ваr1вuша 093:08Н"

"ано (Јъ, се стан'" свешr8НО nоnравиоАО?

"

IIporpaMY овоме rdej\aliy ј\а' al(O не више а
оно баръ У. ПО.1а
остаВd8МЪ
есамъ dи

,ll,а

на ВО.tЮ

Ој\ГОВОРИМЪ,
ј\а МИ

у разсмотреню

ПОАПУПО ненспита

стаиЈ.

а ЧlIтатеdЮ

ПОRdОНИ

ИСТIfНИТЪ,

ово,

DOBepeHt.

но пре

него

,"o.tio б.ы Аа са

dресу,ll,ОМЪ неита.

"

Dlgltized

Ьу Google

I

11. _

.

(~... a""

. . .е .... све.... е.с",ва, 7apoцw
су r. обеаув •••". R а. .о бw се
ово повр_ ... о.

Свуда н на све стране
ВИДИАИ,

свештенство

J\OBoALC'rBa
тражн

протнву

непр~стано

дваестниу година

као што смо ЧУ.lн

распростнре

данашн 1:,гъ

а особито

да

му

се

тнчномъ

ПАатО31Ъ

као

Г.lасъ

11

неза­

стана свогъ,

одъ

едно скоро

даиащна

наградн за свештенод't.ИСТва

\

ао.

CH~TeMa

заменн

н другнмъ

у

«;истема­

ЧИllOвннцнма

н непрестано дoca~ye н ВАадЈ.теА'О зеМАt. и 8Аа­
СТМ духовноЙ .

.

ЖеАl'. сваlCОИЪ ПРН.lикомъ прог .. ашаваше се

као неуместне,
као што

н одъ 'Ј'огъ доба

самъ н у основу

нон ТОЧIШ стон.

Ht.rOBO

све се на

ед-­

Овдн е садъ пре свега важно

знати шта свештенство
се н

па до данасъ

pelcao,

стан),

lючеlllЪ ово ннкада

оЈае' н зашто тражн Аа

државномъ

постоаАО

I18СОМЪ оснгура

иiе,

и почемъ

.8

то онон ПОСАОВИЦ~ "попово свагда готово" н
сувише,

"што ко да"

асно

опреде.t-t,но

да е

ньима добро.
IIытана су ова ОДЪ

BeAlflce

важности за споръ

ован еръ безъ ИLИ иiе lюгуliе сазнатн у основу
тежн-t. свештенства. Но на едно ОАЪ овы ш.ата­

ва оп~тъ неможе да се ОЈ\I'ОВОрИ безъ IIредход­
ног'Ь

Ј\РУГОГЪ н то

овог:ь

пытана:

Dlgltized

да"н

е

ь; Google

и

свеште.ство

••0

rOAOЬ

потреба у Ар.а.и

11 ОСТ."Ы

ч.но.вицы 8АН.

ч.но•• ицы.а -

.0••• 8 -

етан'" ОСЫК'Ь Ар.....е пссе, и •••Взованt.IIЪ,
и ФОААОIl'Ь И пензiоМ'lt осиrурано '1 л.о е ,\.... е
• оно потреба, и ••0 се р.чуваю у реА'Ь Араав­
ны CJtуаитеАJI,

то СА·ЬАуе Аа .је НlIШТа непр.­

РОАНО и неосновано што и оно o~e, Аа с" вА­
но':" н H'torOBa САу.б. rотовином'Ь • изв·Ъстн­
ВОIl'Ь

ПАаТОIll'Ь

осигура

БУАУ~И

Аа оно C~BaTa

свое ПОАоаеlfЪ у Араави, сећа се в.Анеерeliнiи
врекена каА'Ь е оно наРОА'Ь србскiи yтt.шаваАО,
н памти како су

свештеницы

наАвнше

за Аа­

наwню САоБОАУ заузети БЫАН, па потому неће

Аа у истоА Ар.ави

БУАе презрено и оренебреI

I'HYTO,
С'Ь Аруге стране· свештенство o~e Аа се ооро·

сти ове АосаАашн·Ъ проwнt., н с 'Ј'ИМ'Ь же"н по­

казатн Аа они нису спахiе н r.lOбаџiе

.сао Ш"lО

се обично о ньима rовори и "Аа Боr'Ь зна .саае

, ПРИХОАе .м:аю." Свештенство се за ово найсве­
чаиiе опраВАа.. о на ма..о -rосповвской скупштннн
н то С'Ь тЫм'Ь: што в на 390 . таdира rОАИШU·t.
ПАате приста .. о само Аа се опрости о"разе и
сукоба С8 СВОИМ'Ь парохiJlнима. По свему. АаКАе
а особито по ово.е, ВНАН се Аа в свештенt'тво

у найтежем:'Ь и найскученiеll'Ь станю, н по томе
да оно пуно право нма што зактева, Аа се Аа­

наШНJI ИаrраАа. и неизв:t.стность систематн'.пои'Ь
ПА.ТОм'Ь замени.

Же",·" н ас... бе ове свештеuе незнаlll'Ь Аа

.. н

lIor.. e,

но

су се ОА'Ь пре Аваестииу rОАина чути

Dlgltized

byGoogle .

.'

ва

cBa.iA .,. __ ... AP.a'l'.

IIOрАКО· Аа ьу незна'l'lI8

6ы .. е, К08 11 Jlcal~ ана... Аа су Аот.. е како

,..••

ко са С'l'6"hи.. заАО'ВfЫЬНIf 6ъf.tи , ' а ово е. и по
томе найвише вepoBaTllie што су се и сае оста­

.JIe струке N> прве В.t8Ae кнааа Миsаи.tоае', у
екоро

ова.80Й

IIСТОЙ

неизвћстноо'l'И са наrра­

р;оиъ И3.lаЗИ.lе; а онда .аАЪ се в eтaHt. оста...
траl)анскiй чиновuикареl'у-,иран'),мъ

и ОСlfrурав.ти поче.tо, ·то в If
ства

nonpaB.'rl\llo

съ

тарифомъ

ОНАаш,,·t;rъ; но на асаАОСТЬ

урвЬивати

CT'Ht. свеurтeи­
правите.tства

мира 11
IJOpeARa не АаАе iой ни у животъ ступити, И У

8rодно вреlll~,

(Iишта

"превратъ~

АРУI'О

рифа" са IЮрезоиъ узе ·се за

но баш'Ь 08а "та­
.ос.в08Ъ, и превр­

нувшiй на..ичiк овыкъ установима, обр.tати ~e •

• У часть наРОАа за соБО1llЪ и УНИПIти сваку на­
деЖАУ за ообо.. шан·... свепrreilства, а све АРУI'О
lIа .. о по lIIа.. о· oC'I'aAe каб што е и бы.tо.

Свештенство
ГОАина нераАО

ОАЪ ОВОI'Ъ

изъ ПОТ&6

Аоба

па за "АНО

r ..еАаше,

6

како се са

СУАбвномь стани HbBNor'lS непр.мине съ Аана lIа

Аанъ чине~ ПаРОАЪ 8601'Ъ ОRАаUlНЬИ 08в~епрlf­
"ика и Ааrаl;аи

презираше ве само OCTa.te чи­

во~ивке граl;ввскогъ ре"а но и свешт.нике као
мшмаве СВ08, и с..або му награду за чиНОА .... й..

cna о ..аliаше.
Ту.ба в УSАисай свештенства .. етв..е су 880
об..ацы B.taC'l'B Ауховноl за помоliъ, но • одту ..

". ...ъ се "Мвръ вамъ ОАз.ваше" и та.о ово
веnpестано трааше Ао 1848 1'0,11,. У овоl rOД.II~

Dlgltized

Ьу Google

..

8Ава се Дочека Петровска СК)"1Iштина, и свеш~ .

ЈО

тенство c.ltOacHO обисну и о наРОАЪ и о првви­
·та"Ътво·,· но и СВА-" ништа не бы почемъ се

а­

скупштина заним:аше

у

нешто

CBa~OMЪ

меl;у ве-

..lикашнма а нещто реsо •• учiоиъ.

[.

. .. Ма••ш АОI\иiе и"н бо..:}. реhи ОАма на КОАЦУ
~e

1848 rojJ,. :свештеиствр се по свима· окружi"
поче ИВНI> саветовати како· Аа у 6АНО ..

••а'
1.

• ст,о време, СВИ, . 0.. 6е llравите ..ству за· CB~

n'aH'"

преАаАУ и У nрагуевцу абра се свеШ'Ј'еноА

CТJIO ИСТОI"Ь окруасiи раАипомеНЈте ц...... н, УС'.. ·}.АЋ
че"а шта.ете У' БеоrраАЪ ПО.lетеше,1 н неки се
ОАЪ ~ьи назваше бунтовнН[\има,

но оны ипак'Ь

УIIтрИШе

аса .. бу

и

заранiе

ОАQ)-стише

КЈАа

8

~реба.w .. Жa.t6у ову вр"о '6ы интер-есантно бы­
-60.0ВАИ из..оасиТн нџ за саАа оргина ... а при,ру·
.ци пеlllам'Ь•. Но и ОД'Ь овог&. ннштане бы н ...,

..

,вакве ВО .. о&и.

1I0c.. e ОВОГЪ текъ -Ш'l"О се

6

хтемо н Mo&:-.. Q·

0 .• 0 се не­
... акО пореметише Европске ствари као кримскiй
ратъ н т. А сIiрам'Ьчеrа и праВlIте"'С'1·во·наше

ШТОГОДЪ на

овоме

38Аатку

раАНТИ ,а

. неllОI'аше раВНОАУШИО 6Ы'l'И,

већъ

и ('амо ~,

меке припреме као рану и проча пр.баВdИ ... О и
тако и теАа се

ННIИта

неиСпос.ювв,;

и Аа се, е

хте;"о и )Не...... о ОА'Ь стране 8А1асти штоrОАЪ ра­

АНТИ .аО' што рекосмо, то ИS'Ь с.. ·}.Ауюliеr'Ь.аКТа
заЈС

... ю'tlfТИ

иnжемО:

.

.
ПI'ЕЧ&СТ8"iimоii

•• Х.АI8ЦЕз.t .. ноii

к о н з исто

liонзисторiа
ства о том..

,

8

• ( И.

.е.....а анати ми·"иi. свештен-

како

се мог"о ПОIIОt.и ОСКУА-

6...

НОМ" станю свештеввчком",

и на

тай

ионацъ

опреАt."н..а 8 нас.. ПОJЏIвсане, да се о на';и.у
и средства.а за поменуту Џ•.ь оро.ыс.. нмо. У

c..t.A"
,

тога

садаши'"

..... с..о пре

приходе

свега узе ..и иа прегмед..

парою~"не,

како

ДО('ТЬ иа К08 се С8ештенство тужи,

.Iа. Па како су

едне

napoxie

6... осиу­
BHl;eHia 6...-

варошке

а друге

сеоске, и како су 6Ане

Bet.e а друге ман"', тО
смо ПРНХОА" сваке ооос06.. И8с..t.АИ"И, Нтако,
еАиа сеосиа napoxia од.. 150-170 Аомова Аа.
свега ПРИХОАа 1;90 гроша. Сеоска парохiа ОА"
200-220 ,\о.ова Аае ПРИХОАа 2334. гр. варошка
парохiа ОА" 150-170 Аомова АОНОСИ преко го- .
дине 2090 гр. варошка парохiа ОА" 200-220 АО­
мова АОНОСИ с.ега,
М... смо

ове

2652.

гр.

приходе

оцени"и по

тарифи,

правите"ством" ПРОПИt'аноК. ДаА"', представи~
Аи смо,

да варод..

шт.еницима,

1ЏТО

Но кад.. се

узilе,

ИЗАае ПОАПуно своимъ све­

ИМ

..

по. закону

ИЗАатиимаю.

I.ако е у ствари,

се ПРИХОА" парохiЈl.1ныli oцeНl'

т. е Н8ј###BOT_TEXT###quot;

по оном..

, ко­
.IИКО с'вештеник" изъ парохiе СВ06 преко годи_·
не дt.iiствите"но добiе, а оне по оном.. , ко .. ико
:.У по правди и. зас..уги припада, тО lie онда
гореозиачено чис .. о приходазнаменито cMaHt.HO

Dlgltized

Ьу Google

быти.

И ОНАа се lIIоже без.. З830Р реt.и, Аа
сеоска и варошка парохiа 0,1," 150-170 A~MOBa

иеАав више ОАЪ

1500

гроша;

мо.но Аа Itи то­

.. ико; а сеоска и варошка парохiа О"'Ь 200-220
Jl,омова вАоа Аотера 'АО

2000

гроша.

AaK.te ОВО.tикiЙ 6 ГОt\ишньiii РСАОВНЫЙ пр"­
ХОАЪ

свештеничкiй у_ отечеств)'

овыиъ ,.реба

нашеarь.

Са

свештеннкъ да ИЗАракава себе

11

ПОРОАИl\У свою, Аа се пристоii но ОАева, Аа Ае­
цу свою воспита;

Аа по КОЮ кньигу купи, Аа

по некога Аочека; Аа ПРНАОЖН ШТОГОАЪ на ФОИА"
ШКОАскiй НАН на АРУГО ков 60ГОУГОАНО завеАе­
иiе, и ,4а се о ужнтку И КРОВУ свов ПОРОАице

t

;у САучаю смрти свов, побрине. Но вАН у станю
свештеник.. СВИАlа 08ЫМЪ потребама и очекнва­
ньима за Аоста

rОАИШН'ћгъ
~aIllЬJII..

уqННИТl1

КОА" тако

ПРИХОАа СВОГЪ '1

ПРИ\IIоран .. зем.tЮ

незнатногъ

"је"н Beli.. TIhI"
оБАt.Аавати,

као и

.('вакјЙ тежакъ, само ако е iошъ има !Ј
Праиите.л.ствО

6. на 1I10.,6у АУХО8не ВАасти,

ОАЪ времена ~oc.. eAH") тарнфе ,Beli.. трипутъ по­
оштрава

.. о

заповесть

Jl,а настое,

ИЗАае,
учиии

.. ежне

иа ниасе наА

Аа се свештенству

OH~ е СВО6 учи ни"о.

.. е,

па

се

опетъ

ньјова

ВАасти,_

зас..уга

И ВАасти су свое.

свештенству

за

свеште­

ИОА-ћйства по В6t.оЙ части вересјом" ПАаliа.tО.
АаКАе

('ъ те стране

Helif! се никаква поиоliъ
и текъ 'е се 'Belie огор-ченiе пnрОАИТН између свештенства и Hapo,lЏt ,
вао што бы се iошъ веliма расп ..аIllТИ"О, ако
учинити свештенству

Dlgltized

Ьу Google

I

.
, ...

npaВ1lТf!.lCTBO Ј\осаЈ\ашню тари.у повиси.ю;

Нр'Ь Ka~,'Ь

6

по АосаЈ\ашньоfi "'арифи быва..о сва-

ье и преваранв

ства, А8 шта бы бы .. о, иаА'Ь 6ы се тарифа по-

виси..а?

И,

иаА'Ь 6

,свештенство УЗ'Ь оборену,

тарифУ то"ико вересјв. ииа .. о;
с'ь

шта бы бы .. о

f\a

повишенои'Ь таРИФОIll'Ь.

и тако мы незиамо

ДРУГОГ'Ь

пута

ни среА­

ства осии'ЬопреЈ\·t.... ене п.tате ИЗ'Ь нарОЈ\не кас­

се.

БаА'Ь бы се правите"ство сии",ова ... о ОЈ\ре­

Аити napoxiB.t.HOMOЬ

свештенству ста"ну ГОАИШ­

ню п~.ату, с'оразмерну чину 11 позыву нt.ГОВОIIIЪ
у ('ОЈ\руасеству грађанско'!'Ь, ОНАа бы свешт~и­
етно са свим'Ь успоновио бы.t •.

liаАЬ бы правиrе.1СТВО Аоиста као штО ве.tи­
)ЈО ОЈ\реАИ.Ю
џаРОАУ

п.~ату

о .. аишан.t.

свештенству,
учини"о

АосаА'Ь за печате ndaJia~,
~и за знаме •• -)·"

ТИМ'Ь,

2.

небы као

небы. ништа' "а вао

4.

О заt\УШНlща~lа,

три преlСО МАнне

5.

3.

ни

Равнымь начином'Ь

веб... П.tаliа~ за оПе.t.О ни ве.. иrсо
(~помен'Ь

ОНАа бы' се

1.

ни за IсрштенЈ•. Исто тако

иа Ilспите, ни за венчан'!,
,аа

1111

ни за

ма.ю, ни
параt~оса

небы п .. аl;ао за обштестве­

НУ "итiю, HII за свечаРСRе ВОЈ\ице, ни за сечetlЋ

ко ..ача ~ нити бы "авао за четири ГОt\иwнв !сро­
П"'''.Н8 ВУНУ, ГРУЈ\.У, КУАе .. ю, џасу..ь, пи.. иће,
ви аiiча и ОВЫ"'Ь ПОАОбна. НаiiПОС•• е не "~' ни
бара "авати.
А п.. аl;ао бы само ~a,Mac",a; за ио"итве ве­
",И,ие и ма .. е;

~

при нап .. атн ·з~ свештеНОДЋИ-

за читан'"

Еванђе.. ј8 и пса"тира

D'g,tized

Ьу Google

.

••

ваЈ'Ъ БОJlестн.коlIIЪ и .РТ8ацем'Ъ; за спроаОД'"

80ra

I!Iртваца

свештенику,.

·позива.

3а ова свеШТ8110д,}-.liсТва зато иштемо

У3Ъ

С80rъ: пароха.

наПJlату, што бы народъ .. ако 1II01"ао ЗJlоупо.тре"
"~ецiв ~ннит., зактеваюtiи изъ реАа .. ('8ешта­
.... .ае... и месечне ВОАице и читан'" E8anre..ia:

' .. у

Беоrраду 8.
1850 rоДине.

l\lapTa.· .
.
Ap:eu..IIal4tJptп'6 qaAeHvlli'4
ГаВРИJLЪ ПОП·ОВН.ћъ.

nporonpe3BUf'epu:

1 о и а и ъ А н 111 И Т Р i е в и" ъ вrОI\ИН.
I о в а н ъ С IIМ е оСи о в н". ъ Kp'arYf!B •.
П"росu:

Панта М ихаЙ"ов.иtiъ беоrр8,."...

Иванъ lfеАе.tьковиt;ъ lIIирiев.

Иа.·Jwriв !А.88 "8I1'" M"'c.4WT., да, е в.,.."а. ~.
AY1IOB'~ ~..eljy поче.lа ма.. о оа6и"ьнii,О e~e­
_теномъ QTaH~ ,п,щцuв.. в.ватJl ков 8 и ОО TO.~

СУА~И: ~TO.~Y и,СВ. прото,-реи аваиич,о по­
авати fы.... Аа сва.Н' е80е IJН'};иiв о оВо.... ~peA-·

вету ПОАнеее c.oioii в..асти.,. иони су ово учи­
IIH.I., па ипакъ ништа не бы.

- . rQAJPIe па..ъ 1850. CKYUQIia У ..«fBe.y . беw~ ма.
• ~B" paltpeAJI ·.ЧИНQВRИЧСТВР ПРf'"а­

вpeO'fe ..a,

A~џ.re nР~8Ите",ству .•o~6., за поfo..щаRЈ. ста.

808. _ ..

се ~АИа

...

y.вa.~,

и ПО

50

АОАатак'" Уа. о..ату АО"

скуиоћа

e"ofpil; ко AONlтaK... 08аl
• и 1 lLIaTY е.стева...ч.,.

оста

та....,а као
не·по~ст.

• Auii,

а ща

прещао.. На

080...

Dlgltized

Ьу GoogI~

30,
ООНО81 ваААа е • свештено станћ текъ Aoцaie
1 1857 rOABHH съ Аан,с" постоећомъ тарв+о",
uобо.. W8tlо, кое е побо.tш,н·ћ "а.о празиа реч.
на артјв М-'I'а.. о.
.
НаРОАЪ вашъ, истина Аа ни еААОМЪ

ни АР1-

rOM"" по60.. шанlO проти.Ъ 6..0 Hie, а..и каква
е ваца с.. овомъ свештеном'ь тар ••о.ъ каАЪ
с., с.ештенст.у наГРВАа и зас..уга ско·ро ника­
ко иа ГАНИОИ места неп..аћа, а"н н ако се п .. а­
ћа, то с.. ве"ИIIOМ'Ь мукомъ и натезаиЈ.мъ. Вен­
чан}.,

опе.10, свечаРСGО н т. А' текъ се 6 по
встеченiю ГОАнне п.tаћа.\о и ПАаћа; 8 тако iошъ

свештенство на верееiю

р8АН кое му по"овина

сва"Аа на пропасти стои,

. BekoM"

.уко." покупи,

-

а по"оввну

е с.ако поБОАшан·t. са тарифомъ

r ..acoь

съ наli-

по чему и веАИ.Ъ Аа
само празанъ

11 6Jlраза.

Н. у. КIк.оl драса.н данас.. нема с.tужбе безъ
права., па нн КОАЪ насъ неб.... тре6а.. о да 831'.. е­

Аа Аа е ова· С"УЈКба као без.. права.

Та и пан­

Аурим_а наш.... зна се из.'ћстна награАа а с.е-.

Штенст.у се незна,! Аоста и ОАвише не само
oU8Ail во • --rино.вика има, кои по.....,.-

прости

ћв на поБОЖlfОСТЪ

нашегъ

наРОАа уверени су ~

"Аа наРОАЪ и ('адъ као што 6 .(еГАа, .неГ.lеАвюJiа

на так('у и за('.I~·жену

-при..araн·t.м",

l,а"Р81'\У и ПIIС8:,iомъ JI
и Ар>'rии.. кое чиllЪ ПОADо.а.е на-

ше свештенство.
чiе стои,

И Аа

...

Но са о........ са ев"м'"
е

ApJ'rc.at.ACTBO Аа,
и пр.....у и а.о

побоашость

свештенству овако "ЮА. пишу

е c.at.ACТBO, '1'0 заиста се Аанасъ ово не)"IIр'.­

вава каА'" е вареАЪ Ifашъ и п060аан" и
чести.....

?!

Пи~аRi.,

6..аI'0-

па нв АРУГИ ПРООАа не8'Ъ

Dlgltized

Ьу Google

11
свав" ава Аа више

с..або

lIиа

свака

11

б...1.0· са.о

КОА"

Ово е

'1

I

..

!

ио Аанаши}. АО­

I

ваШII

КО".. наши стари свештеника,
ба са сви...

8

I

старннаца

съ о.е страве, праано е умство.а at..
практики

1

по.оЬ

I

i

ову практику изиеНИ.1.0 8рбо К08-

И по варошина давно су поrази.1..

11

1
1

Ct".1.11
пример .. ста­

.а.ве ре.ор.е и обичаи са МОАама,

пО

риискон" подпомаганю и ПРИ.tаганю. Неко вре­
ме

_

во",ов. су

спомен'Ь

д. А "а

.

И краве

прuагаНII

8

баръ

манастири.а аа

са" ... нена ни .ги·}.та

ово ИСТIIна, то

••torll

свештенство и тра.и Аа се

11

т.

знаАУ, па зато

lIаъ Ар.авне

кассе

п.taliа вао што liемо осим'Ь многи, и IIЗЪ oBorъ
Аоку.ент.

ВИАИТИ,

на коне

8 !5

свештеника

ПОАписано:

В .. сОкОс ... .АвнО.У COB~T" КН •• Е­
СТВ.А

.i.

ОАЪ

HeKon

Cr.le.

вренева осећа свештеиство ОВРУ-,

крагу.вачвогъ неко поговаранt. у наро,6-

као, Аа

8

ве.,ика

н вао Аа. ће се она на поrовараюliоli ~e

тари.а иап.1.ате

свупштини

Сlllаньити,

аа свеwтеИОАt.liC'tв.

а тако се

осећа и

He8l0'

говоревt.,противу.свеlnтеиства"нарочито·про­
тиву оны свештеника КОН су боrОС.10вilО УЧО"И,'
и да

се чути у народу

као да СУ

стари

нау-·

чивши боГОСАовiю СВ8штеницы Бо"'ыI ОАЪ м.1.'·
~и богос",ова.

Ово

8

поговаран}. свештенству вр.1O нено­

Bo..tыo,, и збоГ'Ь тога 'ВlDUе,
н"ки са овыиъ

се

што

саг.tашаваlO и

.1 чиновнИЦ'"

'1'.

д.

-

-

-'

'Што се ова К.1аса orOBapa ТО • ОАТУАа, што

Dlgltized

Ьу Google

.

~,СВqIТА'.НИt,'" ~або ИЈобр&ЈКаваао за ньiово
"~OJlO АОС~ОИНСТ.(), ШТО: се QН" КОН су поб'о­

.f;h. нз06р.а~~нн Helie АВ рукопо""'у за србско­
Ц. се~ште.Н.I;а, а. ЗаlО неће АВ -:а .рунопо.. аасу,
ЩТР. су с..а60 за ОТ".ИЧIIО .И.С~'I'О

званiв 116Ино.

.-rpа!;еI.Щ, и оно иаr:раАе што во"учаваю',
pa~· у 'Иl\lе еер""

че.C'I'нога

.0-

крста н .и.ена Ису­

C~ Хр.ста, ОАЪ наРОАа као ВУИУ, rpYAY, айца,

~acy.lЬ, кучине, месо и пи"нJiе као н Оста ..ы
ПР:ЈС8ЦЫ проситн, а за'l'О опетЪ с..уatНТИ,.Н то­
.,~. в раАН не<'реliиiи него н ПРОСJlКЪ, ербо· пРо-.
ЩlКЪ проси, а г..у.бе никакве неПОAJIОСИ. Аа"'"

~ещтеlJНКЪ '(f~ltJa ОАреЬеие нзв:Ьстне иаграяе

АРуге, ",-о СВ:СО 6Аногъ бира. IЮг8 винаяа бе~.
СУАа н штете покупнти

неможе,

мора (~a своии", парохiаНИllа

и ('ва.аАа .ее.

ИI.атити и СУАНТИ.

ПоC.tU .... АРУГН' о4ООАа ••. ако се на срећ; ко
РОАН Н"И умре,

11'...... разбо... и"н ожени, н 080
...асе . ПОАе.. ·t.но, па КВАа се A~ п ..аt.ана
АО", OtlAa c...i l ка..е 'Аа 8. свро... ·, И. свеште·
-.иа
маюliи CBOfO .аIllИ;IIјю·,. .е..ећн јоl по ври.,
..,мн i\обро, же iо б.. Аа IIУ 8. У ~...liаIlЩ с.-·
';'1 '6oran.. А често. се АогаЬа Аа неко нешто

е на

••

..

ОАЪ свештеи.ка и преко

пропнсанога реАа за"

ктева н .OA~. га и новце.у

на Аар..

ПОАRОС.;·,

а овай ОТВРАнувшјl У прОСllченю, и незRаюli.
wt АН. "е .У ШТОГОАЪ сутращньil Аанъ АОRЩ·Н.
IIреаари се и уаllе" t

И ОАТУАа е постаАа

ВIOIa

.

на свештенство

. _ . На ово оаВОАИ га И то об~.~АСТВО t ЩТО
rq "'WJI .ie осигурана, И,Iu'l'O'.У сувруга
пос.ае сарТJI ~f»roae a60rъ ~pOT."~, lIора 6......
"ЈА." ~ .,а~арlЩ8; а Асща 808 б.. тpe~a-.

·

..« да

,

11
• ItOcn ....a'la,

су.. примериа

вратна и безчестна.

1110

постаlo

раз­

ТаКО.8 све као што 8е....-

са нашом.. нап.. атом" и проча.

-

-

-

-

Други зваиичннцы ... У"1I'1Чыьн прiЙ.аlO на­
Bt.CТHY

onpeAt•.teHY ."'ТУ etaaHor.. Месеца уред­
• 98зорно- нап..аliнвати се од.. ваРОАа ~ па за'l'О на­
РОАЪ н внче на ньн; абог.. чега Belie ии о...
свештеннчког" чина Аао се .piIiMe, нои су се аа
всти' чин .. о прави~"ственоlI'Ь трош.У У Рус.
изображава"н, вр.. во.. е· свеmтеничиом" оро­
но,

са.о свеlUтеннц" што lIораlO проси'1'll

С8ЧIQ)М" животу преАпоставнтн 4OO-5QO. 11

600

I18-B"'CTII ..I ГОАНШНЬН та"нра у МНРСКОМ" зваиiio,
него. се самн Оjl,'Ь народа за "свою за(' ..у"у на ..
п ..аliивати.
ШТО в свештенство тано презрено и без..
IIз ...Ъстне на.,.аАе oг088paHI0 иаРОАВОМ'Ь oCTaB.d.но, то в занста КРНВИI,а ' ....aA~Te.. 8 и правнте..етва ОАЪ почетка Кара - '&орђеВОГ"6 Аоба, од..
иаАа в Србi.1I поче.1а нову ОВУ С.lОООАУ КОIO у.и­
ва.о Аобiитн. Свештенство 8 У на"раАН заоста-.
.. о ОАЪ АРУГН чииовнкка као да бы му се пре-

6ацИ.lО, Аа се_ е С.lабо· за е..оБОАУ 60РИ""0, Иolн
nјв СВОЙСик за спасенiв свога С.lовеснога стаАа
('Тара

..о,

к.lН в

на

превратъ СВ08 вере

и езнна,

IIШ.ltО; пак.. та опасность моте бмтн и саАа по­
стои?

Тога заиста Hie б...lО пити га саАа Иllа. Све­

штенство

8 вАИRО

6 ...10 нов е наРОАЪ у вЪри И

закону о,'".а..о. Оно .се е храбро за С.lоБОАУ и
наРОАНОСТЬ и С.lОвомъ И A~.ltO.'" бори.. о.
8АНО са нарОАОМЪ
све мирске

Ср б..

и у наРОАУ

старешине

Н"80 е •• ш Т.

ОJl,Ъ

ост.а.tO,

туреног",

Оно 8

каАа су­
страха у

3

Dlgltized

Ьу Google

.1.
вовје А06а·у Аустрiю

Свещте"СТВ(НI'

upe6el'.l0.

('.8 ...арОАОIIЪ сваку среliу и "есреliу Ае~и .. о. Оно

е О'АЪ Турака 11"0'1'0' СТР8АиО', бiено, у_бillНО' "
lIа КО'''·).- на6јllНО', сечено,
воЬе"О'

Аав .. ·1>"о,. .у робствО'

и О'АКУJldьиванО'; О'НО'

1'8

6 Ааню кри.tO,

.oIи е са шу6арО'мъ на г..ави страНПУТИI\О'IIЪ иw.tО',

О'АТУАа се· и Аавасъ зО'ву "ПQпО'вске uутаЕ,·1>·".
Свеш',feНСТВО е пО' О'вО'мъ у иаИ.. О'ре А0'6а иаро­
АУ ср6СКОIIЪ

бы..о и наставuикъ

еветите.lЬ, и Kp<'ТHTe.tL,

1I

i

и учнте .. ь, н

ут·Ј:.шите.њ, су дја,н

управит.е..п.

Безъ свештеника прО'те нзъ БУКО'ВИ1Са O'BOI'OЬ

окружiа ГДИ е првый Турчннъ за даtlаШllЮ

r."0'.60'ду ПО'I'ИНУО', иiе мО'гаО'· устати ГО'сuодаръ I\aраЋО'рljе H~ Турке: безъ свештеника проте Ма­

тев 'Неl,аАовиliа И3Ъ BaN},Ba и Хаџи РУФИllа изъ
APY"II нје вО'вваО' истый ГО'­
СПО'Ааръ Бара -: 'ВО'рljе; безъ свештеника Hie на
lIогО'ваЬе 11 МНО'l'И

нО'ВО' устаО' на Турке IIИ КНIIЗЪ Ми.tО'шъ 06ре­

нО'виliъ. АрхиКаНАРИТЪ Me.. eHTie И!tЪ Манастыр'
АО'цнје митрО'пО'.tитъ србекiи быО' IIIУ е юиаЧRЫИ
и искреныи

спО'магате

..ь

у рату

11 1111101'11 АРУГИ,

€вештеиствО' е крlнтава.tO и вЈ.ичава.tо, у АОllУ,

ДО'"нни, I,a БРЈ\У,.у гО'ри И У п!'.tIО,
Ае

и

КОАЪ паНII,

ЦРНЫ)lЪ 11 бе"им".

подъ .АIIПОМЪ

Г"О'ГО'МЪ.

И

Нје

кО'дъ lS.ta-

.. eCKO'llb и ПОДЪ
се г .. .еда .. О' ни­

каlСВОгъ прописаllOГЪ' чцса ни у Аану ни У вО'Iiи
све е ТО' такО'· чин·t.ИО', еамО' да се законъ. и вЂ-

ра О'ДРЖR 11· с"'О БО'да дО'бiе.
СаАа,

6i&lla,
. ства и

.

ИВАа е· 60'1'0'11b i\арО'иаlJа с~О'БОАа АО-

пО'че.tа су се ypebHBaTl1 И8Ј\.tеасаТеА­
званја и п.:tате зваllНЧIIRI\ыма О'пред·1:..'II­

Jl8ТИ. ТО радише с;:амо мирска .,ица, и затО' са-

Dlgltized

Ьу Google

,

МО за себе уреАИlпе,. а' свеШтениие оставише,
пеиа се иап.tаliую

онако,

иа.) ПIТО су и ОНАа,

ltаАа су шубаР1 ноеи.Ш у кошу.u.и и

raJiallla

пш.. п,

)10 "УГОВИlllа н ГУАурама крштава"l{ и в t.нчава..:

.lИ, и каАа иiе бы ..о', ви науке И~ уређеНII ии с ..о..:
60,1\е.
Ето ,узрока зашто свештеtlСТВО

изв·t.ст­

Ilellla

не јыате, 8ашто в с..або изображеио и зашто по,,­

.. еаси,

оговараню

Jfelll1

узрока ,1\а ..о што око

в ие mado-оБСТОlIте .. ств<У

1836

1'0,1\ине

заве,1\оше се

при црквама протоко",и крешчавмых'Ь,

в1.нчав~

IIы:'ь н умирающих'Ь. Те исте го"lIне .поче .. и су
се

рачун и мирски

цркви

и

манастыра преl'

.. е,1\а­

ТИ и заК"lоч'авати, ИЗВО"и протоко ...а'треб,IоJiим'Ii
-ИЗАавати, почепtе се испытивати
ца и трократно

1

цркви ог

испропiена

..ашавати

...и­
,

пре венчаИII

поче се ,1\укатъ у име таксе за разрt.шенiв 0,,'Ь
ог.tащенill узимати, за печат'Ь n:ротоврейскiй ~
цванцика тако исто,

еае Фе"е

о пре.. ежаНIО

запове"н се мртваца

ти;

9

БОГИНII ,истраживатии

пре

24 ca'r8

несараньива..:

"и~нв и записи у бо.tЬИ ре,1

Ь "ово"ити, И

забрани

и

,.. екар':

почеше се такође

се

lIIесе.\и

иавршени

У,1\овицама 1I п)'штенliцама пре 6""
y,1\aBaTI. се, и 1II0МICУ U "евоJiки пре­

15 11 17

ГО,1\ива узимати се.

Све се ово ПрОСТОМ'Ь

наРОАУ

чнни

као ие-'

шТО B08~ О"'Ь свеШ'l'енетва itзопачено, сувише,

кад'Ь га ко ОА'ЬМНРСИИ ЧИRоввииа у ОВОМ'Ь МИ'},":
иiю ПО"ПОIiIаасе;

и зато наро,1