ВОЈНА ОРГАНИ3АЦИЈА СРБИЈЕ.

о ICpnтпtD преr.lе.цо. војие орrап8~е
стари

_ иови

иаро.ца.

,

Ј
..

ВОЈВИЧКА DIТ7,џtJA

Саве Г'РУЈи1lа

.

;
"

У КР.АГУЈЕВЦУ.
кРu,.вuЧКА др1"ШТВВIU. ШТAJlIUP.,А.

1874.

,
I

i
!"

,.
.

..

..

'

...

..

"

"
,.'

r

.

.. ..

-,

"

,.

..' ~ ....

_,_о

..:..

.'

ч и т А О Ц И

А.

Ова кљиrа није Mor.la раније, да се појави као
што 'се по првом or.lacy Mor.lO рачунати. у те-'
чају скоро два месеца, .кад је требuо на љеном
довршељу

да

радик,

био предавањем

Ја сам

непрестано

дужности у

заузет

Фа­
брики. - 3атим се деси.lО тако, да сам тај посао
морао да радим при најтежим својим ФамИ.lијарним
ПРИ.lикама. Ј а сам: ra опет морао довршити једно да
одржим јавно задату реч, а друго да се не ис­

пуни

своје

S.lурадо пророчанство

трубише да је

or.lac

цеке

војној

господе, која

на кљигу само једиа "де­

монmтрација ," а да ја бајаги нити сак писао НВ­
ти ьу написати ОГ.lашену књигу. Кљига је, читаоч:е,

сад пред вама.

Прочитајте је само .laДВОКРВНО,

па овда по савести
ова вам се

изреците свој суд. НајПОC.lе

може в не допасти,

нитв "утопија,"

-

коже вам

се учв­

uи ако само ваше суђење буде

извав утицаја какве преАУбеђености, не верујем
да ьете пронаьи у љој каквог баука. Виье мож­
да необјашљевих МИС.lи, биье МИС.lи бе8 свеза,
а недостајаЬе и ч:итавих одсека; a.IВ ч:вта.l8Ц нек У811е
у обзир само поменуте ПРИ.lике пишчеве, па ће
томе .Iако објашњеља да нађе. Ово не ве.lИМ ради
нардона пред КРИТИКОМ;, на против, ја бих же.Iео да критика

даде

повода

,..,

расветљењу многих

додирнутих У овој кљизи питаља. Ја ћу задовољан и овда остати, ако би овим побудио кога
да покаже дру re боље основе ва војну oprauеацију Србије.

RA.

Ћщ!!:в-.џа

"

1874. rOA.

КРArJ'ЈЕВЦ7.

с.

r р у Ј 11 '.

••

~

:-.:- -

....

~

,."..--------

Д Е О

1.

ИСТОРИЈСКИ РАВВИТАК ВОЈСКЕ.

г

JI

А В А

1.

ВОЈНО УРЕђЕЉЕ СТАРИХ НАРОДА.

.

Од како је народа на свету, биJl.О је и војне.
Историја старих варода и ве кавује готово вишта
друго Ао МЕ'ђусобна ратоваља, којима су се старе
Аржаве ОСВИ8uе и разораваJl.е. Кад је која војва
npeACTojua, би..ш то ради ОАбране ПАИ раАИ ва.
војеваља, ОВАа је пре,4ставвик ПАехева ВАИ наРОАа
П08ивао све, који су биJl.И способаи В8 бој ПОА

ВЈ.,
РОА&.

оружје ,4а саставе вој<.>КУ. Војска је би..... ПОАе­
.љ8аа ва неке групе (rOItB..te), а свака rрупа АО­
бијuа је свога старешину ВАВ ивборо. 0,4 страве
саме војске ИАИ наименоваље. 0,4 стране вр­
ховве ВJI.&СТИ. Бој се за тим био, • војиа
се свршаВаАа побеАОМоИJl.И ропством. По <,>вршеТК1
крваве борбе, закључивш. мир ИJl.И преАавши CfI,
војска се распушта",а, и сваки се враliао свом
,40МУ и ва свој обични посао. Само ови ратвици,
који су се у боју као особити Јvнаци покаваАИ',
често су и у мирном времеву заАобијlJl.И особити
ПОАожај у ПJl.емеву, - те су тако у веких старих
ваРОАа, варочито у ИНАијанаца и ЕГИПЬ8ва ot'paзовuи виши реА као војвичку каету' с искљ:rчи-'
вим правом

ва вежбања

с оружјем и с

.I0ВОII.

Споменици старих Грка Аоказују вам, Аа је
у тог ваРОАа биJl.О људи, којима је ратоваље биJl.О
обичан вават у животу. Грци с острва и из Ј@­
.I8Ае, тако извежбани, често су в)' АИ.lИ своје вој­
вичке УСАуге сатрапима и краљевима персијскИJI.

rатиу операцију ?ротиву ApTa~~epKca (брат.а) Кир
Је преАузео с ВО.ЈСКОМ,

одреА
ВоЈ

(корпус)

...

Грка

opr....aцwj..

..

~.a ...

У КОЈОЈ Је био ваЈМЉ8Н.

0,4 десет п~а. ~,АИ,
1

(..;. f11 -А IW:.0М810.......... ово Ј ,.1';
8CI'Op8j-Ј

_ _ &alO

......

O.!~)_

- ,....,.

Шарта.

1'p88RO. Во.Аmaј!

~ ПО ~80. ~

6..uD,.

jaК.I евој.х ..DpIIjaw .... 1101"'" ее је oАР""" је.._о ПОJlоla,. ооје

..,,_Јвев.е op......цwje. а 08 је ВО .1вypГOВ8Jl
"sм-. 6&аа _рочио вој_.... Шnapта • у
. . . . .0 . , . . . ве Ul".IeA8llle Арyкчwjе во а:ао оrpo­
_ во;" ~ (rЮl'Oр·)- .10В • _a6uи ~ ор,-.ј,
• .....-епка6еjamеВјвеЬ _бава 0.!pat".I8I Шпар­
n - . Tpl'O-r вак • saвaп • _JLЬO,.,џьy
~ с,. AJIe" в. . . . ~ (пер.оц_ •
Xe..lOТlOl&)_

Осиов.

тактв:а

в(\јве .\.~ЦIIILt.Be

~jaxy реио ООие=веВ8 у војиој уpt'.\б. Шоарта­
аца; ратна e&I&. earтojeb ее 8з ППIКО ваор,.•

. . . . • eDl&Aвje -

xo~ -

бtojamе BO.\~_ _

80AOA~ P&.ЏI .uкшег воljeв.а • употребе у
боју; eтpon П~,lВВоет • ПОТ"JlllЬeиоет ....х

eapur

erapвјп &Ојuпe АУIII& војИОI" _e~ у

. DIaPТВ.

Зато в.е_ t:8IIO_ У борб. с вепрвја-

~ 8 _еу

...... _ APyro

lIП'a .###BOT_TEXT###: IUII по6&-

A8'I'II .........ЈТ8.
Војеву A8К0te у

..

--7
........-.....

8Jsz-

7-

етар.х

иаро.\. Мч.в.а.....

варОА; војllll'ПW &ае1ПlТaЉe У етаР.Х Грка,.

Пlпaрта мјаше разввјеио ,\. ве .O~ B8IDe БПII,
ТUO, ~ ее. о шоаРтавц.....or.10 у.ееио peka:
народ Је ВОЈек&.

Р_еа 'eт8IIoвe уоПID'П', па • војие. 6ue с,
па 8 поучве. за то ве le бат. с roper,

......јие
,..

О

IыID проз60р_о МUO ОlПDllрввје у ОВО•

8nopвjcкo. ОАе.ъву.

*)

Р_ је војна ПО,\II1".IL Зато се је .орао вој­

....,.0.

еко. 8 ,.. OAP"~ • јеАПО војио. је cвoiy в.uoт
сва rpal)aвa, Dо.QеAJI&IЮ ев8 о.џшев......

-

евој, отаџ6пу, eтoja.u еу у реАО. . . . .18"'0'"

Orap.

..aeraoВlЏlC, В&ВII&IIy 1. ва eтpory помym­

..

ВОМ' DA еу , строј"
........es6an ,ев

...

81

мша 8Ојеа

очврс.lll Р&АО)l • . . , . . .
ра'l'_ Пoe.lOВ8U,

6....

• • 0Ш lа..апца рв.са .........

Ва пуних ПfТ стотина година није БИЈ(О ви­

какве промене У првобитној установи .JI.егиона:
војска је БИ.JI.а сам гра~анин - C,I)f народ ј ОКОЈ(ве
су вароши БИ.JI.е покорене,и потчиљене; худ је год
Рим пружио своју моћну РУХУ, све се љему по­
хорава.JI.О, све се К.JI.аЉ8Ј(0 јунаттву, ро­
дољубљ'у и Врw'lинама љегових· војника и љихо­
вих војвода. Б-јаше то среьно време хад војници
не потезаше С.I:Iојн ·мача ва своју po~eHY браLу,
и хад не 6foјаше друге војне до војне против
спољљег непријатеља. АЈ(И тада ие могаше· свак
без раР.JI.ике носити име војl1ика; није 6ИЈ(О до­

вољно, да ('е В( ко роди хао римски гра~анин, па
да може да ступи у редове .JI.егиона ,веь је ва
то БИЈ(О потребно, да гp8~aHH још има своју
кућу и хуьпште, како би више марио за одбрану
своје отаџбине. У чествујуьи посредно И.JI.И· непо­
средно у ИЗД8ваљу закона земаљских, као r t ађа­
вин са свима правима, РИМЈ.Ьанин је као војник
боље уважавао своју дужност и ГЈ(едао да те ва­
коне чува и да нихоме ве да да их гази. Рим­
.lЬани су бl'.JI.И грађани и ва бојвом ПО.IЬУ и ва

. дому;

одушев.ы·ни В8з~а .љубављу за ('воју отаџ­

бину и за њену СЈ(обод.у, подједнако .су СЈ(Ј:ШUИ
и

зак ове

зема.љrке

и

запоне,~ти

СВОЈИХ

ВОЈвода,

подједнако су БИЈ(И вредви и ва свом имаљу, које
су обде.љаваЈ(И својим рукама, и хад су ратовuи;
за то Римwъавима и није БИЈ(О тешко ОСТ&В-·
.љатизем~ьорадњу, обично своје занимаље, па пре­
Ј(азити у бојне редове Ј(егяовске.
Ва ово прво време римски Ј(егиони у разним
ратовима са СilО~ЪЊИМ непријате~ьима, као с Га­
Ј(ИМИ, СаМEIитяма, с Пирхусом И КартагеНОllrl раши­
рише ВЈ(аст и моь римске репуБЈ(ике и на суву.
ва мору.

Рим бејаше на врхунцу своје војничке с.лаве.
АЈ(И се из СИЈ(нога војеВ8ља и п.љачкаља ПОд­

јармљевих народа р.зваше временом пороци, у
којима се изгубише све римске

ВРЈ(.ве. У Раму

По.........

"100«1. .
'08а.

,је в&В,.\адао раскош ..,ук, ужа.сав рааврат, невао.тва
I

'-

же~ в" богатством, преступиа lIеЖlЪа ва u&шhl

.1

,а­

4.
~e8 rравица и без К.ОВТРОАе.

И тако се створ.

згодво вемљиште ва међусобве раздоре и ва не­
прекидне грађанске ра,'ове. Марије и Су ... а, две
звамевите војводе, зас... епљеви в(>обувдаНIDI ча­
етољубљек, први ПОГ8више В8кове и ПОД(>.Iише
Рик ва две противвичке партаје.
Марије бејаше учевав војвода; ов учиви ва­
.;ьаве иsкеве у оргавизацији КИ.1lиције (народве
војсве); првашљи се построј хастата, принципа и
'!'рВјара *) вапусти, а кохорта се усвоји вао Г.1lавна
деоба У .1Iегиову. Но почем Ма.рије б(>јаше и сувише
часто.љубив, то ов уврс,:, и' У редове .1Iегиова по­
меАље ЉУАе из варода, којима ов бејаше прави
идо.1l и ва воје је ко rao да рачуна У сваком свок
себичвом преАувеЬу •
.Патриције СУ.1lа, тако исто частољубив као и
Марије, стаде ва че.1l0 противве партаје. Да бв
88Аобво своје војвике, 011 им је. оставио пуву САО­
б оду, да се ваграбе б.1lаrа у војни против Митри­
дата, те је тако сам из корева ПОТКОПlО У ЉИМI
ДВСЦИП.ulВУ И патриотску оданост преКI отачбввв.

И тако .1Iегиови вису више припа,\L\И Риму,
већ својим ђевера.1lима; ови изгубише свако
поштоваље арема завовима зема..ъским и .љубав
према отвчбиви; ови вису кари.1lИ ви ва вог другог

ДО ва своје ђевеРаАе; па зато су и С.1lУZИ.1lв само
љима, а ве држав']; - вато је и буквуо грађав­
ски рат, из којег СУ.1lа изиђе као поб(>ДИ.1lац.
OB~j весреьви пример ве оста бев подраzа­
Buaцa. Цезар, Антовије, Октавије, један по једав,
раЗАираше- утроб.v својој отачбини; Рим је тову'о
у врви својих рођевих синова. Из ове.међусобве
војве ивиђе с тријумФом Октавије; ва развuивама
репуб.1lиве освова се царство с Октавијем Авгу­
ето м

ba-врвавоипресто.1lУ.

Ва време ове периоде, од Марија до Авгу­
.ста, РИМСlCа војска ве бејаше више ово, што је
БИА8 у прва BpeMeBL Исти ва ратва је вештива
VЧИНИАа ве.;tиквх успеха. Энамеввте војне Цезара

l

,
I

-.
противу Г&Аа још су и данас предмет војниuп
штудиј,,;

но

с мораАне стране у чи ље н је грдав

ва~адп. Војници истина бејаху одави својИJl ст..
решииама, a.tи не беја.ху више везана ва своју

'.

отачбину; с:(уо..ъени онако без ивбор& с коца
и с конопца, развраh.ави богатим ПАа'lкаJl&
побе~ених варода, квареви поткупииа својих војвода, - АегионарJt бејаху згодно оруђе против
Hap~ДHe САободе, - јер варод, у кога вестане

свију ВРАина,

Be~a више ви јуваштва,

да

Ayro

брави своју САободу.
Пошто се Август ваправи царем римске др­
жаве,

он се ОАхах постара, да се

ОАУЖИ пре свега

војсци, која 1'4& је на престо УЗДИГАа. Ов вадава
BeJtЉe својим пристuицама; уведе певзије в& оета­

Уво'е••

....

oтa.ua• •0Ј­

реАе војнике, те тако ПРИВОАе АеГИОl!аре, да се ва
вавек посвете војнвчкои 8ana'l"!J, - а многобројНИII
даицима од варода оси rypa касу, коју је ва вој­
ску

освовао.

Овај веАИКВ преображај у војсци У'lиљ.ев је
по неопходности

во вог

стаља ствари у римској

држави; такав је преображај довоси~а собом по­
Аитика царства, као што се јасно види ив пред­
Аога, који је Мецева Августу поднео. О томе

преображају Мецева је овако говорио: "Чиви ми
се да је цеАИСХОДНО, да се у. свакој провивцији
(окружју) држи више ИАИ маље војске састав';
..ъеие од грађана из виже lUace и од савезника;
т& војска Аа ве остав.ља оружје, већ да су вој­
вици У љој као ва правом ванату ј да се војсци
спреме зимљи квартири ("касарве") у местима вај­
у добнијии ва живот и да се рок САужбе одреди
до иввесвог узраста (доба). Око вас су свуда
уваОКОАО вепријате..ъи; ми ве бисмо иоrАИ б.###BOT_TEXT###amp;го­

времево притеliи у помоli погравичиим оБА&­
стим" своје широке Аржаве; а кад бисмо ALUI
оружје у руке сваком ва војску способl!ОIl грађа­
ву, СТВО рои бисмо Jlогућност вепрестаног цепаља
• грађанских ратова. Не бв добро био ви то,

Щ басмо

од свију

OAY88.U1 оруаје , па •• ra

,\Ir\I преА оакl вој Нl. Јер тав,а воЈа..

•• 6.

... -

мец

0080. . . 0'I'80t-

•••ој ....

8
lIиuа потре~воr искуства и би..\а би рђаво ва­
учена. Моје је АаКАе мљеље: да се уопште гра­
ђ'iиима не поверавају ни l'раДови ни орущiе, већ.
Аа се за војну САужбу изберу снажни беh.ари,
који вису ВИ'lни да другим радом себе иэдржа­
вају, па ,11,& се такви ЉУАИ стаАВО 06учавају вој­
ној l;Jештини. 0,11, такве би беliарије БИАа иајбоља
војска, јер би јој војна би.1а искључиви занат;

остаАИ

пак

свет,

стuие страже,
веиљораАЉ1l,

вима,

живеh.и' под заштитои такве

0,11,1.0

би се с веh.им спокојством

ТРГОВИdИ

И

другим

мирнии

ПОСАО­

не имајуliи нужде да оставља свој рад и

да ОААази ва одбрану удаљених граница ...... 11
ОВ8ке мудре савете Мецениве, као што ћемо
их

често

и

дан

данашљи

чути

од МНОГИХ

Аржав­

вика и војних аутора, није могао да не ПОСАуша
Октавије Август, тим пре што зарад одржања

у потчињености то..\иких подјармљених народа и

r.p"....

ареl'O­

р.ј

ца.

рад ОАБРIне 0,11, туђе наваАе (инвазије) опширне
царевине, одиста су нужни би.ли многобројни .1I.е­
гиови, који би вечно стојiАИ под· оружјем.
И тако се створи ста.1l.на војска, стпори
се 1Сасарна. Октавије се ос",ањао на војску,
кад је уграбио врховну ВАаст; на војску је ра­
чувао и раАИ одржања те св.оје в.tасти. ААН кво
што је ВI успехе у својим ПАановима обвезан био
највише војсци, то се од ље највише имао и ,11,11 боји. И
Аоиста, ови "СОАдати", богато награljени свакад кад
год су учествова",и у којој побуни (реВОАуцији),
радо су пристаја.tи уза сваку нову б.vну, од које
су TaKolje ишчеКИВ~АИ масне дарове. И тако због
своје Аи чпе сигурности цар је осетио ЈТотребу,

да има наро'IИТИХ

"те.лох рапитеља", те је

тако

,ll,обио о д ниmтавног сената одобрt>Њf>, да ,Уза се
и у престоници ДРЖИ постојану гарду. Тако основа

ОА становника оБАИЖЊИХ земаља ЮРЛ;tJ nретгриЈа­
пац-а, ко ја својом крајљом самовољом и својим р&.з­
враТО~lвајвиmе допрннеСfl те Рим поче страшно опа­
Аатн. П реторијанска· је гарда добро гаэ.Умева.ла
своју ОН.1I.у' Н свој уп.лив. и зато се ва ('КОРО учи­
ви",а

np ави

госа

у

царевиви.

По ~Мр'I'И Ка.:tигу.:tивој ааеТААе ра8АОР иsк@ђу

војске в сената. Царева св... а још од почетка цар.'
ства састоја..1а се У В(Јјсци; ва то СОАДIТВ НIIСУ'
хте.:tи више ДI внају ва народно представнвштво,
веь су хте.:tи, да држава вма само једног пог.:tа­
вара, в да тај ПОГ.llаr ар не може битв вико други
вего ПОГАавар војске.
И тако се у војсци отпоче поткупљиваље и
трговаље с престо.:tом. К.:tаудије равдаде по 5'
хиљада гроша (Sf'stercf.'s) преторвјанима на сваку
гмву и ови га извикаше ва цара; сенат је морао
да Ьути. КАаудије бf'Јаше први, који је тако pek.
купио

царство;

o+u·
........

ВоЈса
А& О'"

.....

.~

pм'I'Oo'OIL

он први даде варавав пример, ва.

кога доцвије иасташе најсканда.llозвији и вајгроа­

нијв призори У римској историји.

.:'1

.

На престо се

Д~АаЗИ.:tо само. богатих поткупљењем војске; I~'
реви СУ се меља.:tи вепреставо. Најпос.:tе прето··

ријавци продаваше ЦIрfВИВУ с капито.:tије преко
теАаАI: .ко А& више 1" Тако једвом поC.:tе Ayser
цењкања ДИДИОВ Га.:tијавус даде по 80 n.ьаАI
грота

ВI

ГАаву

-

царство

се

љеlfУ

.те- .

с.tими!

Деморuизација

(поквареност)

прекршај.

Двецип.:tиве и закона још веъма учесташе, кад С1

8,408...
.".....

у редове .:tегиона стаАВ да примају "варваре ll *).,
Разузданост и си.:tеџи.llУК преторијаваца принуди'
цареве, да траже омовца у стравим в_јам";
ницима. Тако је R..tаудије П. први у .:tегионе ПУ­
стио читав чопор Го та, а доцније је Проб HlВp­
($овао из Германије 16 хиљада беСКУЬНИКI, које је
ПРИRомандовао раацим .:tегионима римским. Такв,
разнородна смеша у војсци сасвим је сруши.:tа 1
љој ДИСI\ИП.:tину и од Аегиона напраВИАа гоми.:t8
раs60јника,

који

СУ

готови би.JIИ пре ва свакв

II'реступ него на одбрану царевине. Вадава су цa~
реви

испок.:tаљa.:tи поrраничне земље официрима

и

СОАдатима, да их од варвара бране, кад СУ варвар.

веъ би.:tи у земљи
Диоuецијан је

.

*) Orap8
.у 08.

-

у редовима саме војске.
подеАИО царство и paCDal?~

ГрЦ8 •. Р......., ао "проо..II ••• м ~POA8, .........
AP7N .'РОА' ".арир.......

Р....еае••
• рИОР.....•

... ..,.0

!

-

. . ~ 1'8pЮ' -

"*'1*" w.пp 8Ој­

. . , ". ба Т8IЮ 113 _ше Ц~ВТPJ" .... :~TBJj~b
оеа060А80 . . . ., О'" J1IYТраm. . ж B~-fa: LUI је
08 ,АеО6а е880 још 6p_~ J~EOP"'" Пf o)~~T Ар­
јер је еваЈЕ8 цар а Ja~p *.. поrПО.ОГВЈr
ево';"й apeтoplljaвt!кox војек.,.. DP~ eвera r.l~"'o

.....

". .епор. _

ее6е Bnaв.eaв по.tоаај. Ова?е ",ео6а

C8IIO ,....0 . . . . . rpaljaиеа
lloшrо еlЮ

ратом.

OВ&IW ,0ПIВТе B8A~"'. ако N

lЮј_ уставова pa.'JВ.jua у р•• ыв&. ,###BOT_TEXT###amp; B~"O
Щ JIeA ваасвкје ooj~.џnIoeтa те уета.вове.
,
За врехе POJl!".Ia ева pJULЬ8_ 6t-з ра3.lце.

era".j. 04 17. rOA.,

ЈЮр"" су ",af'Т~-oe у војСЕУ,

-А ј. потреба војве &lXTeвa.l. . Сва ... је р......-

_
је

8вао

eaor

eвora Аеепара:

евака

пак .\есетар звао

eтOТlUlApa; а 088 опет 1Ul8.1. су и8А собо.

ј.АКО!' BpIoвaor етареш. ."
који је "oolljao иа­
.aor. веооере4ИО 0.\ врховие зеJlLЫ'ке в..tacT..
Грф_, кој. су .ор"" у војску. Аоб.ј&.IВ су
ору-';. вреА еау објаву рата преко евојах Аееет·Р··
Кра.ь Серввје УЧВП. неп преображsј у Ро.
If1.1OBoj оргаи.saцији. НаР04 је DO.\~.I110 ва шест
&UCa, ОА KOjllX прве СУ четири А8В8.1е војнике
8& тешау пешаАију; 04 пете к..t8ce бејаше .I.ака
вешаАвја, • шеста, вајсарохашнвја, БИ.l.а је са­
евим ОC.l.обо\ева ОА војввчке с tужбе. П тако
војву иу.бу оторав.ьаше ..ућввји .људи; пре••
томе вије ви чуАо што су они више бв.l.И 8&18еТЈЈ ва беsбеАВОСТ своје sемwье к што су се бо­
р.... жра6рвје вего којекакви бесв:уhввци.
По Аеоби Сервијевој Римљани су уопште-

81fUВ 198 цевтуриј. (саткиј ,), ОА којих 18 сат­
авја 6в.l0 је вољице, а ОСТаАО пешаАија.

Ова система Сервијева трајаАа је пуне четири
етот••е rОАива, АО' Марија. С .tегиони.а тако са­
сl'&&ИSВМ Рв. је раширио своју 1I0ћ на све
страве • У8ВИСИО се АО најаеће C.tase. Марије,
••А је 6.0 првв пут КОВЗУА, васпоставио је пр-

.... -.

,!

в&шљУ уредбу, по КОЈ01 су У војску ступа..t,И СВИ
римски грађани бе,З рfl.з..tике, па даКАе и бес­
куliници.
Ми се не ћемо упуштати у појединости, како

се је војска "под барјак" сазивuа, јер ,~a садаље
при..tике

М8АО

шта

можемо

отуда да

уз&јмимо.

У ГАавном: напомепуliемо, да је се за време. ре­
DуБАике, у обичнвм ОКОАностима, кад је она обја­
вљивuа џојну, за триест дана од објаве им8.Ао
да изврши скупљање војске ("моби..tизација"). Ва
знак да је рат објављен и да се скупља војска,
развијао се црвени барјаl; на ВрХ каПИТОАије; у

На••• о...•

. . . . (РО8р1'
то.ааа) .ој.
ово.

сеАа су изаrпи.љати теАаАИ, а по вароши објавам&

је обзнањен дан, кад ье војНИI\И да се, искупе ва
"зборно место". На скупу су КОНЗУАИ Прfдсед&­
ваАИ и по именце ПР08ива..tи м..tадиhе; ове, како
с.у се ПР03ИВКИ ОА&зиваАИ, тако су реАОМ з&­
води..tи у "веАИКИ списак Аегионски" са својим
именом и презименом и ко..tико је ГОАИ:В~ који
е..tужио.

3& тим су ивабрате старешиве в& сваки.tе­
гион, и војници су тако раСПОРЕ'ђени б,И.1.И, Аа
је сваки ..tегион подједнаке људе д06ијао.
Војници су се за TdM преАХОДНО

веж6а..tи с

оружјем и у строју ПО својим четама (центуријама),
АОК

се

нису

крену..tи

у

ПОХОА.

У остL\оы, сви вuјници нису 6и..tивепремено
"убројани" у Аегионе, веь су неки од љих 6и..tи у
в&се6ним одељељима (cohortes extraordinaires); неки

су иш..tи за војском као "прекобројни" за гад по­
пуљаваља

, дечаци
(17 - ту

ПОГИНУАИХ

и

ПрОll8АИХ

за

време

рата;

пак, који НИСУ ДОСТИГ..tи прописне ГОАиве

:,.'

гоДину) ИШАИ су поред старијих, Аа би се
УЧИ,ll.и ратној вештини; и Н8јпос..tе у, Риму је

сваГА& OCT~jaAO војника, који су ПОС..tе обравова.лв
rpesepBHe ..tегионе" (legiones urbanes).
Овим Itачином скуп.љена војска BBiL..ta се 1е.
gitima militia - реАовна(уредна) војска'; У вавре­
'ДВИМ ПРИ,II.икама узимати су у војску сви бе8

раВАиве,

.ЈПСО.

-

не иауаимајЈhи ви старце ~~ свеште­

ТО је био општа 1CTI.IS,

(CODJuratio).

'1'р.......

....

0&8•• "".0Ј

10
ноји ве употреб.ывао у опасвих c.uYQaje8BJla PIAII
одбране.

"ЕвО1'ацща" био је треhи вачин сазиваља
војске, ПО којем је сенат иsашв.ьао комесаре (кон­
квиаиторе), који су ИШАИ од C~Aa до ееАа, ОА ва­

роши до вароши, и тако врбовuи "ьуде у војску
на пово..ъне умове. Овако се раДИАО, квд је пре­
ТИАа веАика опасност, а нарочито од кад су Та­
.tвјани поетаАИ римски гра\ани.
Oraj"'. вој­
ска и .ello

Као што смо напред видеАИ, стајаћа се вој­
ска прво у Рим..ъана завеАа ПОД царем Августои.

Ов.аки је Аегион имао своју оБАаст, у. којој ~Y
ВОЈводе у време рата ИВАааИАИ готову ВОЈСКУ, КОЈУ

је требаАО само попунити с рекрутииа; број ре­
крута одрt"ђивао је сам цар.

Кад СУ аа време КаракаАе сви становНИци
Ц~Ae римске

царевине АоБИАИ права грађанства.

онда је свака пБАаст МОРаАа да даје неки број

војника ВАИ да новцем OT~llU свој ковтигена.т.
Ово је откуп..ъиваље. бесавесно допуљаваље на­
родие војске од стране комесара о последљиХ
..ъудима ив римског грађанства АОНеАО

жа.лосни.х

И неореkних помедица по ва..ъаност римске воЈ­
OK~. Нарочито доцније, кад насташе веАика ва­
ВОЈеваља, богате п..ъачке, ВРАИКИ АУКСУЗ и раавратан

живот, у Рим..ъана се засуши и патриотско oeeћa~e
спрам отачбине и ..ъубав према САободи. Онда су
..ъуди свакојаким Аувавство:м избегаваАИ војQИЧКУ
САужбу *) и У војну су С'~UИ да отпРав..ъају ПАе­

7uо.и

0'rJ-

. . . . '1

80ј-

01&1.

мена,

која

ЈСорВ~И

....

.

су

негда љихови

храбри очеви по­

По системи Сервија ТУАија мушкадија се де­

.IИАа по годинама узраста на три lCAасе: на дечаке

(pueros) који су БИАИ МАаljи од 17 година; на
."мчадију (juniores) који су БИАИ изхеljу 17 и 46
година ј и на мужеве (аепјОГ(јВ) којима је БИАО
в.,ше QД

-)

46

rодина.

тако и пре и У старих РИJlљана, Ј&&А с'1 се ЉУА- ја.о про­
ие,IЉUИ, 001'_ СУ РСХРтrи OAceЦLIIJI проте ка ",ссвој р)'Ци,

што су

0_

8В.....

polles truncatus,

и ОАТ7А

АОJl.'.

~aв~ ПОI'РА8& pe'l n!>oltron" "страш..~!.цаМ.

11:
у О~ИЧRИМ ПРИ.1uкама у војску сусе пр.­
Jfа~и junuiores т. ј. онаЈ појас муmкаАиiе између {'7;
и 46. године. Тако AaK~e војничка с~уж6а у Рим~
..ьана трајате 28 ГОАИН!L; а~и се овај период вре­
мена иоrао да одс~ужи С~Јж60)( од 20 год. У
пеmадији и~и 10 ГОА. У кољици.

У ванредним око~ностима, кад ј@. држава би­
вцау незгоди, пије се г.леда~о на ове ГРl.пице
по годинама; често СУ узимати у војску и дечаЦи
Jlспод17. ГОД., - уопште сви који су кадри би.ли
да восе ОРЈжје. TIiKO је и пре би~о за време
другог KapTareHcKor рата, кад је сенат позвао ва
оружје све 6ез ра8~ике узраста.
,
у зраст од' 17 ГОД. уопште је 6таАВО заАРжат
као време пуно.летства војничког ва време репу­

БАике;

доцвије под царепима ове

Jlења.ле у граници И8међу

15

и

20

При попису војвика такође
в".личииу

стаса рекрута.

су

се године

годииа.

се

:

r.ледuо ва

Римљаии еу

у

опmте

бв:.4И МаАОГ раста; Цевар у свој.. коментар.И••
о војии с Га.лпа припов@да, како су их вепри­
ј~Т(IIЉИ исмејава.ли што су МIАОГ раета. Као ре­
довна висина (mеdiз

militaris

stиtuга)

ва

време ре­

пуб.лике би.ла је висина од 5 стопа и 10 па.lаца
(1,727 м.); доцније под царевима ова је мера епу­
ттева ва 5 стопа и 7 паАаца (1,654 м.), испод
које мере НI:је се примаАО у ~еt·ионе.

Такође се паЗИАО на sдpaB..ьe ~ на те..tесни
састав новајАија. Да би војник B~aдao добрn ору­
жјем и да би био кадар да издржи ('ве тегобе
ратне, морао је бити јаког ТЕ>Аеепог састава, крвп­
хих РУКУ, mиро~их П.!l.еliа, ОШТРОГ ПОГАеда и т. д.
Вато су Римљани пог~авито узим.~и своју вој­
ску из редова ве.;н,,:'ЬораД1l111(1(IIХ, к~iи СУ по при­
РОДИ свога занимања наУ'Iени ва сваку патљу.
вавикнути ва

сваку неПОГОАУ

времена: С

тога

је зем..ьорадља и иначе Ј Римљана иаРОtlВТО ~и..t~
у

веАИКVМ

уважељу.

ЧарmИАије, занат~ије в уопmтесвет ceAe.lier
завимаља вије био тако способан за !Јојну с~уж6у;

••

а. ....о оу 088 068'180 ПШ"'8 веви поре., Т8
тако ...су мор.... Аа етупају у .Iегвове.
Почем ее војиичаса му.ба .. оТ&частво СМ&­
Тр&Аа ве само вао гpa~aBeKa дужност ве1 и као

. оообиа

почаст,

-

то ову

АУасвост в.је могао

А& врши CВ&IUI rp.t,aB88 без р.ЗАне, ве1 еу ва
ЈИ иов.ьУ'ПIВ8В8 в. пр. (ВРИМ8ВLU1В) ocy~eВВЦ8,
. qlПl који су бв.lВ OCY~BBaBB за мг, вомеВАвјаШ8,
Г.АУЈЩв

ПРОlIuице и Т.

А.; ОВ8

су

8а то

.0раАВ

П.Ааlaатв иешто порезе.
Оее)( .всв.ьучавања би.lО је В ое.lобо~авlJЬ&
.-а војвичве иЈ.бе као ПРВВВ.lегвја. Неки су
ОС.Аобо~аваив ОА војввчве C.lуа:бе због свог вв­

~eг ПО.lож.аја у АРУШТВУ (VOC.itio josta) lU8 збоr
ПРКРОАе својег uив.ања, ВАВ по ВУЖАв, (у. по·
~8eпa) В.lИ за омичје (У. honoratio), старци, су­
дије, оеватори, виши

државвици И

С.Ау.вТ@..Ъи

Јупитера, доктори БО.lесВвци, и ови воји су у'lll­

......

особите УС.Ауге др~и.

Попиоавв војввци СDТР"'И су се да ау от....
у иу.бу ПOOlТО су ПОАОВILUI sauвrey, у војој
се варица.АВ, да 1е отаџбиlПI остати верви, А&
ве lae вишта утајити што у боју ЩУ В.IВ ~a­
п.ъеве, да ве lae взвеверити заставу, • А& ве 1е
8а строја B_II, осем в8А треба Аа згоде вепри­
јате.ьа IUII свог друга Аа спасу. Доцније, за време
царева, 8&lU.eтвa се повaв.љa.u сваке годиие.

Вој.....

..........

........ 7

....
,.
...... ....
~

.....а,•

..,.,...
(

)

. Пошто је у вачuу сваки гра9авви био вој­
_ , то 8 васпитаље војвичво б8.10 је у јеАИО
8 васПВТиље rpat,aBCBO. РИ3l.Ь&llи су се вежбuи
у борељу још вз Д8Тивства; сваВllдаmњи теж&'iви
8IIВOT 8 оиasо је у свију раЗввјllО храброст Ауха
8 тма, те су Т&lCО Bela по природи БИ.lИ добр8

.ојаца.
Оееll

тога вовзу..1. РУТlUllје

први је завео
1pe~eBO 06учаваље војивка, тако зВАИО "eKBep1fUPtJIU" (exercito8). Од тога доба евзерцвр је био

0II&IC8А&Шв,е 8&llllllaiьe војввва, чВМ еу ба..1.11 прв­
AlUe ., јеАВоо6раааОJl

. .Т8 ка 0Р1";е. Ооре••

-

1.8
руковаљу с ору.јем • у поетројаваљу .ter.oм

eMaTpua се као прва и вајпреча п(\треба у са­
вршевијем војном искуству. Да су Римљани по·
Jlагuи В@JlИКУ важвоет ва војничка в@жбаља, види
се И8 једве ивреке Цицеровове:

rAajTe

мАједво"

војника, који би ТОJlИКО вето вредео, ICОJlИICО " " и

овај к~ји се је екверцирао; T~j бев eYJlЉe ве мо ••
друкчије во као нека жева ИЗГ.JIедати."

Вежбаље се ВРШIIJIО пр@д вародним пр~дета­
ВlIицима -: трибувиvа. Под љима су стајuи вој­
вички ваставвици (doctores armorum), који еу
се рад обучаваља бирuи међу вајбољи. вајки­
цима. Исто су тако под љима стојuи учит~љ.

бореља (l а D i s t а е), кој. су се У8имаJlИ И8 IПКОЈ.е
ГJlадијатора, ради обучаваља у руковаљу е ор;­

асијем ("Фехтовању.")

Свака кохорта има",а је

Свога ваставвика, а вад свима ваетаввицима стојао

је један ~рховви ваетавник (сашрј doc.tor)."

ВОЈводе су такође присуетвовu. о'уча•••,
војвика, па в оап еу се ве.ба.п 1 ратвој •••
шт.ви.

На екверциру су војВИЦ8 више терета" ПОА-

воеИJl8, Bero што б. БИJlО И У саком рату. И.а·
јући ва ",еђика т@рет од 60 Фувата (до 15 1/, ова)
војвици су кора"в преJlа8ВТИ које ХОДОII а K~je
ТЈ)"Iећ. Д&.љиву од 7 -8 чаеова (85 '/, КИJlОllетара).
Ва време оваких теmких маршева вавикавu. су
и~ ва ра8ве војвичве кораке: ва обичав корак
(grados militaris), ва убрзан корак (рlепов gradus) •
иа трчеhи корак (cursus). ОБИЧИИJl кораКОJl војска
је Jlетв ПРОВВИJlа скоро 6 КИJlОJlетара за сахат;

."'0"'''
......

ПУВИJl кораком ПРОJlаЗIJJl8 је Sб· КИJlОМ. ва 5 118сова. Да.ље еу се војВВIЏI вежбuи скакаљу.
играљу у пувој опреJlИ; ВlјПО6Jlе учи. СУ •
DJlиваље.

Пошто

бuи, -

су се

војвици тако

TeJleCBO

ввве.-

ДПАе пошто су тако реhи упуhевв"у

војвичкој ГИJlвастиц., ОВАа су их у"l.ll". руковаљу с оружјем. Под руководством учвтеЈЬа
(..ависта) воаај"вје еу се eBaВJI "ав "ва "пут &

.,Je.\II1I&..o"

06ruмae.

ет.арвјв војяИЦk јрдан пут учи.\, боррњу с ору..
_Јем: с мачем, копљем и ЏИАатом.. ПаАице и
ОfCAопи за оваки веж6ање 6и ... и су тежи од ие­
т.иве.ког ваоружања, па зато је римском војнику

би.\о У рату МНО со Аакше вего ва екзерциру.

Аака пешадија под надзором својих вастав­

. ввка

(Litones) такође се вежбаАа да се

и да гађа етреАОМ у вишан до на

265
Заје"••••о
.е.б...е.

Meiie праhке
600 стопа (око

коюака.)

Кад· су се овако војници појединце оБУЧИАИ,
овда су их уоуЬива ... и t како ье да раде укvпно
у строју. Рад тог. еу их поставља ... и· у најпро­

стији
за тим

строј -.у врсту с јЕ'днаким растоЈ8њимај
су УДВОЈаВ8АИ

врсте

и

ПРОАаЗИАИ посте­

пево све САоженије стројеве: кару (ql1adratum ag-

inen.), триугао ИАИ КАИН (cuneus) И круг (огЫв)ј 'овај
пос.\едњи строј практиковав је, кад вепријатељ
вападве са свију страва). Св.ка се кохорта'ОД­
војево обучав&.\а и у маршу ПРОАаЗИАа све горње
стројеве ("свршаваАа "ево.\уције."") Ватим су
строји.\и .\е·гиов - и..\и више ..1.егиова, и у ЊИХО­
DOJr етроју иавииаВIЫИ. су да све кохорте. раде оо
комавДи

A.oC'l'pue
...е.ре.

Део'. а број
80јсае.

и

по

знацима вишихстарешива.

Ло векад су се Римљани учи..\и Н8П8,lУ и одбрани, ПОСЈ·ављајуЬ. један ..\егион ПРОТИВ ДРУГОГ
с извесним З8датцима, даКАе још су се они
вежбuи "двостранои маненровању".

К&о б.,јна стратегијrка јединица у Римљана
бејаше љешО'н, (lt'gio). Римљани су први постаВИАИ
систематична праВИАа о попису BojtlCt, као што
смо напред виде....и.

У

Аегион је могао СТУПИТИ

само римски грађанин с извесним гра~анским свој­
ствоа према узрасту н годинама. Из ратова
персијских, у које су Дарије, Ксеркс и др. кра­
.љеви води..1.И безброlне хорде, читаве народе,
Римљани су 8а себе И8ве.\и поуку: да војна си",а

вије у броју, веъ у

JlOPUBoj

свази и И8Ј ЧЕ'вости

1I0ЈеАIIВца. Вато С1 O~JI ПО'lе~в А' бирају {legere)

рёвруте"
назив

своју војску,

8&

& ОТУАа је поотао •

..\егиова.

Онај који је освовао Рим био је и основач
.леrвова. Рим.љаии су држа ... и, да се уставова .ле-

Ја.... "'..
1'110".

гиоиа јави.ла по божијем промис.лу. За време Раму.ла у .легиов:у је би ... о

'1'PU

хиљаде пешака, ра-

чувеliи по хиљаду људи ва сваки трибус, и триста
кољаиика. Доцније се тај број војиика у .легиову

поступио увеЪавао. Тако је краљ Сервије Ту.лиiе
додао .легиону још један четврти трибус, те
је тако у .lLегиов:у редовво би..\о по четuри хиљаде
пешака, све Ао битке код Каине; у овој пак

битки - у којој је као што је познато из историје
Римљане Хавиба.л потукао до в:огу, би.ло је
по сведочби По.либија по "ет хиљада пешака ,.
.lLегиову. ЈЈ'..\ије Цезар у својим прос.л&ВљеНИJl
ратовзма с Га.лима и у rрађавским унутрашљим
ратовима имао је .lLе гионе такође од ове јачив:е
т. ј. од

5

трибуса.

Јачив:. се .lLегиона у пеmадији-дак.ле често
MeВoua ; а број кољицеод триста кољаника в.
.легион остао је готово стаАан иsузимајуъи ве.е

О....lIIаЈ

..

~. up...

.еш·,,·Ј··

поједине е.лучаје-. Ова је кољица БИ.ILа иераздвојна
од .легиона све до Цезара, а тада се jaB.IЬa као
одвојев:а од ... еrиовара (пеmадије). Доцније се број
кољице у римској војсци све веъиа YBehaBaO, нарочито од времена како су редови љев:е војс.е
умножава ... и странци и "помоъне" трупе.
Осе. своје .lLегиов:арске војске Римљави оу
још има.ILИ више .ање (често у равном броју с.
својом) и савезничне, помоъне и својевољаЧlCе

војске, која вије ДО.ILази.л& у строј .легиона, Be~
је према .lLегионарној војсц. би.. а као неки -ВИА
'НР1рвгуЈЮшltв војск" и би.ла је у својим ваоебиим

'

80хортама.

Ва.но је још, Аа напоменемо,
nон,

••0

1CU0

ое

.te··

виша тактичв:а јединица, o4eJI.Вo ва Jlаље

.0-

де"ове. .легио. ое Ае... о .а десет 1t~opa,f'a,;
хорта је (cohorta) АаlC.. е 6и.. а деОЕТИ део 004 ..е1'II0В&, lIа воја ••аче B~.tB'IBB& ..er.OB& би.... 8в&-

J1~1 .е IIp.A....A••or, А' се ја""

.1'10"

'1

део..

....

1'110'"

I

18
ра8М времена иељuа, можемо реъи, Аа еу ВО­
хорте OAГOBap~ыe саАаmљим наmик б&та~иоиик&
од 300-500 људи У строју.

По некаА су кохорте засебио од ~егвои&
Аобиј8~е нарочите поруке у рату и таАа је њи­
:хова Јачина БИВ8~а раЭ.II.ична од десетог дp~a
.легиоиа према важиости добивеног заАатка. Че­
сто су у засебне ксхорте одваја.ll.И отреситије и

одважиије војнике, као што с'аАа по иегде ика

стрељачких

баТ8.11.иова.

0,11,

времена

Мармја пак

прва је ко:хорта БИВI\.л& у преваги иаА остuик,
како по броју тако и по к&квоhи војника, јер
је она би~а НОСИ.ll.IЩ и чувар

~огионске заставе.

8а тим се свака кохорта Ае.ли.ла на три .ма­
'Нwn.у.ље, свака манипу ~& (ова је деоба пос~е ААРИ­
јаиа престuа) на Аве 'lfeH7'!J1)uje; дaK.II.e кохорта
је икuа шест' цевтурија, (по данашљој деоби ово

бв бв~в

..

Деоб••0...•
~

nВОАОВИ"); свака пак центурија деЛИ~8
се још иа д е 1t!JPUiе (Аесетине).
Кољвца је би.ла или као саставнв део ""ега­

Ова (equitatus legionis) -

и у љој је онда б8.ло -

као што смо напред ВИАе.ли

кољаиика иа .легион,

-

сваГАа по триста

и.лв је била З8 себе род
ору.ја под именом а.љ а (аlа alarii еqпitеs). Д8.K~e

-

пре.а садаmњим називима прва би БИ.ll.а дивизи­
она (.II.егио нска ), а друга корпуена и.ли резерuна
кољица.

Саг.ласио с деобом

љица јеАНОГ

~егиона

~егиовске

пехоте и ко-

де.ll.И.II.а се на десет 7'ура.ма

(turmes), а свака турм8. на три Аекурије (Аесетвне).
На

овај

иач ИН

свакој

кохорти

пехоте

одгова­

pua је једна турма ("ВОд"), а свакој манипу.ll.И
једва )Ј,есетина кољице.
.
.
В'.u ••иа
80је. . . .е·
ао

.

.аllо~еА·
lIJI1IIТJIo.

у обичноМ

ратоваљу Један Је КОНВУ.II.

запо­

ведао војском, која. се састоја.ll.а обично из два
.tегиоиа пеmа4ије с oAt'oBapajyho1f. кољицох и
савеЗНИЧКИ1l ОАељењима. Ово је износиJl.О укупно
бројну јачииу 0,11, 18-20 .хиљаАа људи. Често с
овако. војском кокандова.ла

су по

два КОН8У.ll.а.

Овака се војска звuа КОН8улска (ехегсitП8 cODsula-

па),. је.р је свака провинција ихuа по једну такову

11
ПО,\ хо»аК,\ОIl

eBora

кокву",а. Такав

,..". разк"

штај војске OArOBapao би саАашњој T~PBTOPBjaA.
пој (ОКР.VЖRој) СИСТf!ИИ разкеmтаја корпуса (ВАН
Аввизвј~). Сваки .је SОВЗУА имао известан број
.легата,

љегов

који су као

IПтаб

в

у

виши

спе.у

официри

стоја.lВ

сачиљава.1l.И

му

па

р.спо·

tI1.0жењу.

у РИМСКОМ АеГИОRУ

љеговој

6

Ао

12

би,,\о је прека В~.Iичин.

виших

старешина

540 нижих старешина пеmачких •

60"
()Bttl'a

(трибуна),

u1~

ВоЈ•••,".---.ЈАо

"

Врој "аре­

..... ,"'.....
09·

хољаНВЧК8Х.

старешиаа.

t

rЈАВА

IL

ВОЈНО УРЕђЕЉЕ У НОВИ НАРОДА.

-

ЈЈ

"n°

с пропаmliу римеке царевиве проп.... еу 8
.аеrиов.. Стару КУ.lТУРВЈ АРжаву вае.lеА_ше вови
._рварскв- baPOA-, кој. са еобом Аовеше евоје
патр.јархLlВО Аруштвево в војllllЧКО ypf\eJЬe.
уиеА сеобе оввх ваРОАа ~ОАИ..t. еу се чеетв •
АУГВ ратов.; војску је таАа САЧВЉ8вао са. ваРОА,

ао

вег»

што

је

б... о

у

c'l'apJlx

варо;\а ва

.СТОВУ.

ив е.еше етаре р_еве просвете

• варварепх
A0ce.ъeBВI иаро,###BOT_TEXT###amp;, као • вв бор6е вове
sрвmшсве вере против веВВ860штва, створиmе
068....ја

ее '1 JeвpoDВ ВОВИ Аруштвев. ОАвошај., кој. су
во_тв ПОА в.ево» феуда.1нв CBeT~»e.

По овој с.етем. ЈЬУА. су се уопште A~.I•

_

tA060днe в tШ.Jl060;pte; У прве су

0<###BOT_TEXT###'81L1..

.I.

АО­

~B 8&0 ПО~Авоц.,а У Аруге п06еђевв АО»О­
рОАЦ8. По ваввмаљу пак .љУАИ се тча AeAll.UI

_ трв uaee: ва војввчку, ваучво-('вештеВIIЧlCУ в
_ P8AВJrUY. У прву &I&C'1 рачуа.... еу ее ва­
...... roСПОААРИ, ритер. t в.тезов •• - у опште
lLUIIeтBo са евој•• "вераи. c..tyraMa". Та је В..taea
8мua 8СlE.ЬУЧВВО право • АУЖllоет Аа се в. .6а
'1 орркју, .I0ВУ, јпаљу 11 гимааетици - као што
је веГА& 6...0 у етарих ваРОАа у ИВАијв •

........
..
. . . .7 ...

. . r ......

Vие.р'1'

->

И ако еу ритер. 6ВАИ права војВВЧ1Са К..taea,
па вису еамо ови отправ.ьLUI војsвчку. С.l~ж6Уt
Beh се та 06веза в ва Аруге проетврuа. Тако

_

пр. у етарп Гермаааца евакн је морао Аа брави

своју Ао»овнау, ла ВА8 у "..taSABep" (ааРОАВУ
војеку), Аа С8 ва војву С8Х О сво»е трошку опреп

А& се ва време

рата

.) W.Jtaetcbicbte

'У.

C8JI

ВЗАРжава.

W.ber 1860.

1.
. Оамо кад је ЈеР" .8А@О да војује ВА AOc'tlt- .
жеље вt"ких својих приватних Цf'ЉИ, тада је он
могао да дигне војсву еаJlО од својих ПРИСТLtиц.
(lerd), који су му БИJiИ обвезанв 88 б.У ди које ми·"
..10С1'И, И такву је војску сам Kp&.IЬ ивдржавао.

Војна се ОГ..1ашава.1а иарочитим ПРОГJiасом,'
који се ввао б а 11; ово се име

доцније

AaBLtO

в

самој искупљеној војеци. Пргu је аоэuв (Ьan) био,
каА се искупљаJiа сама ВА8.С1'еАа, а други је' (аовив)

,

био, кад се на оружје позивао и остuи народ.·)
Љи св затим у старих Срба 8вао и сам војВОА"
тако ИСКУIJ.ъене BOjClffll, а и ПОТ'1ив.ени пого\авиц_
од неке оd..1асти.

П рвоdИТRа . гериавска светема опште војни­
чке обвезе ва све СJiоdодие усвојена је бво\, а
.у Франа~а и остаJiИХ народа. Ову је систеМ1 не·
што промевио КapJiO Ве..1ИКИ, јер је војиичк,. od·
В88У свео в, људе, који су 8МIА8 в.ј .... ље ТР.

Аакп, (Мап.е) веи.ье и дваваест раБОТВlI1Cа (робова),
а. то ва то, што. су војвици МОр8АИ сахи д. ваб..
В.lЬ8jy војввчку спрему и да се о свом трошку

хране. Они пак С..10бодви ЉУДИ, који су БИАИ св­
ромашнији, П..1аЪ8JiИ су извесну војницу.
По уставу од 1285. roA. у EHrJiecicoj је сва.и
СJiободан грађавив од своје 15-16 rОДИВ8

.0-

рао оружав да чува земљу И..1.И царств«? (ваЗ'Ji8У
об..18.СТ) од спољних насртаја, а тако исто ",Аа спа­
сава кр.љевство од eTpaHor непријатеља". Та се
овда овда скупља..1а раАИ обучаваЉI, под В'д­

BrjCKa
вором

1757.

КР8.IЬевских

комесара;

в

тек

устаВОII

од

год. ДОШ..1.а је ПОА неограничену управу др­

.вавну.

Кад су се ваши предцв досе..1И..1И у данашље
српске

прt"де.tе.

они

су

као

и

ОСТ8..18

вароди СО·

БОIl донеJiИ своје патријархаJiНО уређf'ље у свима
друштвеним одношајима, па и што се војве тиче.

ПОГJi.вари ПА-емена БИJiИ су yjfllAHO И вође ваРОАа
у рату с туђинцем; ва љима је ИШАО у .бој еве

.) Bistoue du шоуео .ge par Micbel., 1867. corp.68•• 154.

Bojcnra~

.

... ·

рој сраOlOЈ

,v.a...

10
IDТО је

6• .10

lDоео6во ва војау. А.к.t' војеаа ј.

6в,,& опште-уст&вачка.

Доцвије, кад се одо.ааио феУД... ИЗ8М и У ве­
маљваСlCој држави, и војвичка је С.il.ужба осио­
вава ва феУД8JLВОМ праву. B.. aCTe.il.a, В~.il.ика в

ма.. а, ва ОСНОВУ тог права, о~обuђева је би.. а
од сваких ДРУГИХ терета и давака, а сако је 110РаАа да даје војску 8 да војује под веких y~O­
вима, које је заков прописввао.

И тако У старој српској АРжави, као в '1
другим средљевековнимзеll.iЬама, не б~Јаше CTa.il.Be
војске, веъ се ова. ИСКУП.iЬuа на Kpa.iЬeB ПОЗИВ
само овда, кад је ГРОВИ.il.& каква равмирица. Ово
се јасво види и по одр~дбама Аушавовоr вакона,
rAe се о војсци говори. Ив истог вакова види
се, како је тада верав..учан био појам о војеци

И о војни. јер се обоје 08начава.. о једно. речју:
"во1ска"; (то не би Jlor.il.o бити, да је војска БИАа
и у мирно доба века per~oBHa установа.)

..

м ђу тим ова вој('ка феУАаJLНОГ врриева вије
би.. а ова уставачка војска И8 патријархuвог доба,

већ је има""а своје ваконско уређеље. У љој је
хорао да С.il.УЖII свак, који је према И8веСНИII
УС.il.ОВИJlа као ..воЈин" в.писав, као што бејаше и
'1 ГерJlанаца. ДаК.il.е о војницима ВОДИО се још ва­
равије веки рачув. *) Тако "на царском ваписавв"
војвици СКУП.iЬ8Ј1.И су се око својих старешива,
ЧИJl је Kp8.iЬY (ИАИ цару) до BeBO.iЬe биJl.О_ ОВАа
је он расписивао ва све стране "ситне кљиге"
својим кневовима, бановима и војводама, да свак
према ве.il.ИЧИВИ своје дртаве ИJl.И баштине диже

војску в да иде
ште це.iЬИ.
Прова",. . .


.O"leтa. ...

ритерt'n&

ј....... е.-

. ..

сте

-

"ва војску"

радп извесве оп­

-CJlO

Као што
вапреА рек""и, ритерство бе­
јаше војsичкв ред среАњевековног друштва. Оно
се вајПр'е бориJl.О ва узвишене Ц~.lЬИ: противу ва­
сиља и тираније, - зато се и јесте тада Jl,uчnоС7'
н&јвише У8ДИГ.il.&; витезови су се борuв ва жен8)

8а80. . .

On.... ДYJaUa,
...... "'- ..., 11. . . ..

"А81И ОА Ст. 80800. . . .

1870•

.

t .'.

11
~Rиље као еJlа6е
ства,

нејаке,

ва ОАбрану цркве,

за швр,ље хриmkав­

(CBtaAOK

су за то ТОАВlrИ

КРСТОВОСНИ ратови). Све се успомене ва јуначка
AeJla "ПJlflменитих" старих витевова и јунака да­
тирају И8 тог доба средљега века ј та еу At"..1.a
више ИJl MalЬe богато опевана у наРОАној поје, 8ијв у свију ваРОАа.

АJlИ овакав ред ЉУАИ, којем само борба бе­
јаше ЦflЉ, није могао у животу има,·. веь и ва
то бум ьности И морао је каАтаА Аа пропаАне.
ДОКJlе су непрестано JrlВС..1.И..1.И на ОCJIобођеље све··
тога гроба, AOTJl8 су они још и нuаВИАИ узва­
шенијега занимањ.; аJlИ к.А се Qбогатише грабе­
жом и пљаЧКОII, они су траЖВJlИ саJrlО Аа се бију,
и БИJlИ су се често онако из обичаја, само Аа по­
кажу како су еИJlНИ в јунаци.

На тај начин бесно ритерство раЗВВJlО је
вово право, које је у историји познато ПОА име­
вом краво uесиице. Богати вамци љихови, који

веГАа бt>јах~ среАишта прве хриmьавске образо­
ваности и ут()чиwта ва СИРОТИЈ\е в за ове које
бејаху гољени, постаАоше разбојнвчке бу~ије.
Иза IbИХОВИХ KYJla и SВАпна није ваЖИJlа JrlОЬ
8акона sеМ&Љ<'I(ИХ, Ритери су и даље ПР ОДУ­
ЖИ..1.и сној војничЕСИ 8анат не осврliуliи се вв
MUO: да..1.В lie бранити зароб.ьену невину Ае­
војЕСУ ИJlИ liе разбојнички пљачкати странце који
путују,

Но ритерско се беСНИJlО вије МОГАО АУГО
трпети; предстаВНИI'И државе и цркве B~1i су
ГЛ8даJlВ, како t\e учинити крај бесконачних вој­
вама "ва приватне цељи", за Ъfф, какве је
по

Фt'удuном

праву

могао

сваки

ВJlастеJlИН да

о r Ааш уј е.

у тој цељи појавише се и разнв уговори и
вареАбе, као: "уговор мира," "божанско прими­
рје", којих се војна аабраљввuа у посне Ааве.
Краљеви Фравцуски И8Ааваmе и Dооштраваше
·Ја.Ш' пута наредбу: Аа вв јеАав ВJlастеАИВ ве може

А180.41 "ap."t-т" .оја11" аре•• АОК .6..

'l'pajul

•••

у

;,кpaoЬf"B~lCa~BojH"

.

(1245 ......;.1818.·) в т. 0

-

С А(.:уге

стране, с б.ll.агос.ll.ОВОК римеквх архвпаствра в у

о интересу растеliег Аржавног ауторитет&, употре­
о б.ьавана су в друга

често

наСИ.ll.ничка

гровна

средства, којима ее ИШАО на коначно YHvmTeJЬe
о раsбојничког рнтерства и JЬBXOl:Or peAL
И тако рптерство, MOPUHO већ вскварено в

о .атерија.ll.НО још УПРОDашhено, ПОC.II.УZИ.II.О је као
Вр.ll.О вгодан материјu разних В.II.аСНИЦИJlа в раз­
нв. партаја)(а эа постижеље љихових чаСТОЉЈ­
о бивих намера. Ритери су ва паре НУДИ.II.В своје УC.II.уге
_у вето време обема ПРОТИВНВЧКИl\l странама в прв­
о CT8jl.ll.B су ув oHora који је обеhавао и давао више.
Оваке су пак УС.ll.уге често нужне БИ.ll.8 како папама
оо тако в светским В.II.адарииа, а награб ..ьеног б... ага
у ЉИХ бејаше доста, те СУ МОГ.II.И најакнике Ао«$ро
и уредно Аа П.ll.аliају.

Тако се поступно претвори у uаја.м:nu'ЧК!Ј
феУАuна војна установа, која се као
што видимо осниваше ва општој С.II.Јжби свију
· С.II.ободних гр.ђана. Као негда у старој Грчкој,
· тако се у другој ПО.ll.овиви средњЕ"Г века обра.
80ва варочита K.II.aCa ЉУДИ ОА "б.ll.удеhuх ри­
тера" 11 беСКЈhника, која је скатр .... а војну

: cиcre.мy

· вао

свој зават. Оваквих је ЉУАИ највише ДО.ll.ази.ll.О
В8 ШвајцарС&С8 в омаљих немачких држаоа.
о
Тако је год. 1238. германски цар Фридрих П. у
о Итuији војевао против .ломбарда поиоhу Сараце­
В8 и nаја.мuu'Чкuz че та. МаАО Аоцније у ИтаАији за
време Кар.!а IV. (ус..ъед iIОТКУПЉИВОСТИ самога цара)
В.II.8CT је некаЧlCа изгуби.ll.& сву важност и TSAa се ото ПОЧf'.!а унутарља борба између тамошљ.х (незави­
свих) кне.вева и С.II.ободних: градова зарад раши­

о реља

својих

8екаља. У

овој

међусобној

.есто преljашље грађанске војске прво

војни

се отпо-

Шstoirе dtl тоуеn .ge сТр. 861. И. ОВОI' јаево B.AJlMO,
••"0 је 110 .e1AUaOM праву 6."'0: А р IК а в • е а". R р а·
.. е в с • е .ојне, .аА се 1 ввт'"реС1 це.. е .ем..е BojeBUO,
• "lIр ••• '1'ве војае", воју је "'8А&Р. свак••",.стм.а
. 8101'&0 .а С80Ј COIIC11le. . pa'l1B А& 80"'., ..О што ".0 ••

.)

~ о

"'."

••

.oJ••~J 'n••o.~..

1

r.,..... . , """.

'I.me да уоотре6.љуј,у вајамвичке трупе. ЉИ!ОВ8
нође (Condotieri) често су решаВI..1.И 6итке у своју
корист, ОТВМајуhи тако В..1.аст и државу од ових,
којима су бајаги ДI..1.И ЗIК..1.етву, да ће их верно
пое

....ужитИ.

у битки код Ма.риљана 1515. г., кnја је ва·
звата ЏИIlОВСКОМ битком, TYI

..1.8 су се Швв:iцарци
против Швsјцарац., почем су они 6и..\и г..\авна на·
јам:ничка војска како Франца 1. краља Француског,
тако и Кар..\а

V.

цара немачког.

у опште Шва.iцарци

и

Немци,

који су се

ПРВ5I п')ч{'..\и С..\.УЖИТИ ватреним оружјем, "..tифе·
ро.ва..\и" с Ј СВИ~1 зем.ьама IJsјбоље вој нике.

Из ове в.ј!\МRичке еИСТt'ме врбов.rы. војске
ва западу пос1'&.1.& је доцније )'CTaIJOBa crajalle вој­
С1(е. - Она се uaj!lJ.'e nOKasaJla као преко потре6на
ва'!1тита сuојих .ъу ди од keCE-џи..\ука вајамничввх
ВОЈника.

СтвјаЋУ је војску у Ј.врnпи први ЗRвео КаР..1.0
VП., Kpa~ь Француски Г. 1439. У свом "вечно.

YKa:iY"

он

оправдава

ову нову установу потре.

бом: да се учини крај самовољи и ..\ОDов..\уцима
љегових војника. Рад тога је он установио пет­
наест коњаничкuх чета (~еnз d'arme), које је тако
ПОАе..\ио, Аа је свака варот А06и..\а по једва оде­
љеље од 15 Ао 30 .љУДИ. Та су oд~љeHa 6ИJlа са
свим

на

терет)'

вароши

и

ОКО..1.них:

оаmтина,

оо

којима су размештена БИ... I\C) Према заАlh~ ових
кољаника, која је из..\ожена у краљевом указу, в
према начину распореАа по з ('м"ь И , ВВАИ се, да је

ово би..tа војска ради ОАржања ПО..1.ицајскоl' реАа
у

земљи.

Дак..\е прва стајаьа војска 6tojame жаnдарска.
Доцнијим ј«>днвм указом Кар..1.0 је установио ре.
ДОВНУ војску "с..\ободнех стре..\!ца",. које еу саме
општине врбова..\е и иsдржаваJl6 као

Ау дввк

XI.

•.

хсавдаре.

као да се вя.iе JlВОГО У8Аао у војС81

c.tо60ДИВХ стре..\аца, јер ју је ва брао '''8ШТ80

,) WeltaОlоЬiоцte У. W.bor 1I1'р.187.

8

11.. .,_ ..•

Пост."..
отај."е .ојC1nI.

,

.

-.
~

• место ЉI 8~IO в&ј&МВИЧК1' чету од Шв.јцарац.,
Француза 11 туђанаца.
у оеТаАОМ стајала се војска појаВИ.lа за '111таво СТОАеће равије ва истоку, у ....лој Азији у
Турака, вего 1DTO је у Ј,вропи заведена. Тамо
је ова уетавова поваКАа око

1330.

ГОА. ПОА су.л~

тавом Орканом. То су ова си.лни јаничари, које
је АОЦНИЈfI Мурат 1. још БОЉI умвожио 11 Аисци­
ПАивирао. Јавачари бејаху у то.лиlCО поуз,\анија
војска, што су к.() lIuoAeTBO хриmh.анско роб.ы
за раније напојеви МУМОКIвеким Фанатизмом, (а
це-љ ик је војеваља бn.ла увиштеље "Нt!верпвх",
све у с.лаву МухамеАа и корана.) Против такве
војсве бори.ле

Ва....

,..,1-

м __ .

су се ЗIПIАrьа'lке

вајаивичке го­

,IIНАе, помоhу којих се Византија у МIАој Азији
браљаше ОА Турака.
Стајаћа се војска ва вападу, обично попуља-

BI.ta својевољцика из своје ИАИ из туђе земље.
ВИАа је особата врста трговаца (recrit('urs), која
еу држава иабав..ъа.ли ("со.лдате" .)

8а оваке су

ее обично продавuи људи из вижах друштвеиих
'r..oj@Ba и страни бегунца, који су често умаКАИ 118
своје отаџ6аве због својих преступвих деАа. БаАО Је
варавво и таквих, воји су ва војну муж6у ГAe~

А'АИ просто вао ва ЗГОАав вават. Особито је стајаћа
Bojctra АоБРОАОWАа 6и.ла матервј • .лно оропаАИМ
рвтеро., jf'p ИII је осигурuа сва виша места
у војној јерархији. Они су упр.во овој јерархији
• Аа..и вастички ввачај, који се и Аав данашљи
јако ОП8Жа у .0ФИЦIlРСКОГ реда јевропске војске.
у САУГОМ туђих вајамвиа с.лУZИАе су се Ba~
ро~ито Аеспотске в..аде, које Вfмадоше доста вере
у своје подави.е, IIАа које за своје освајачке
ПАаиове васу КОГАе Аа вађу довољно војсве у
својој 8е.љи.
,
Овај вачив рекрутоваља путt м вајиа и с.ло­

cSoABor

упасаваља трајао је веко.лико векова. Он

се' највише раавио 8а време грађавских и реЈ!lI­

rИО8ВИ~ ра'!ова '! cpeAlЬoj Јевроп:и. Ва Bp~1tIe
тр.,стоrОАишљег рата изм.ђу хато,.\вка •.проте­

ОТI..та, .,.....ааТ. вм,,,шт.Ј8, 6~ra'J"

u.tIK••

.

,".

..
чеmКIJ, ПРОАао је своје Јс.луге В@llаЧКОll цару
Фердиванду II., под уе.ловом: да {'војом вr.лИКОll
вајаМ\ЈИЧКОМ војском од 50 хиљада људи, коју је
скупио

о

свом

ТРОШК.V,

('ам

везависно

уnрав.ьа,

и да се за ову ус..лугу сак награди од завојеванах
зеМLЉа.

Најамничка система траја.ла је све до ве.лике
Францvске рево.луцвје; ова управо заузима у
историји нови· век, то јест време од средљег века,.
кад је 110 феу д • .лвом праву сваки с.лободан човек

морао да војује, ПА дО најновијег доба, које се Ј
Јевропи почиље првом Француском реВОАуцијок.
9а време ове ревЬ.луц"је и у војсци је учиљев
тај значајни преображај, што је вајаХНИ'lка си­
стема врбовања одбачена и ва место ове прок.ла­
мопана nтисnа система (('onscription), која је ПОТОII
усвојена и у ДРУГИМ: земљама. Нова система вас­
постави.ла је опmту војничку с.лужбу за све гра­
ђане с извесним ограничељем: што се тиче годава

узраста и друштвеног по.лож.ја. У оста.лом о
овим: није ни маАО измељен по.лож.ј Boj~Ke у др­
жави.

Војници нису само више би..tВ најамници,

а.ли су оста.ли опет nсо..tдати".--

Тре6аАО 611 да сад напоменемо што год о
унутрашљtм стројЈ средљовековне и вајаквичке
војске, аАИ о ток. не.амо TaKQ систематвчвих
ПО4атака као за римску војску. За наш предхет биli.
lCорисниј~, да те податке поцрпемо 118 устројства
садашlЬИХ војних установа, о којима ьемо гово­
рити у САедећем: одељку ове кљиге. Овде ћемо
сако да напоменемо, да j~ у средљем веку ко­
љица

у

ратовима

играАа

ве.лику

у.логу;

у

рвтер­

еко време то је 6ио омиљени род оружја, а о
љим: је везан 6ио и појам о кава.лерству. У пап­

ској војсци 6и.лв су r..taBBo кољавици. 9а време
првог крстовосиог рата бf'lјаху притиснуте ВВ·
Kt'jcKe р.ввиве војском ОА 400 хв.ьаА&,·У којој
6t>jame 100 хиљада саквх кољаника, а OCTUO пе·
шаАЈЈја .
.Арruлерuја, ао ВОВ R треhи РОА ору.ја, по·

јав.ы1еe се те. ttl краЈl
• 7 ђnn

XV.

вока nОА

KapJLo. Vl1L,

РОДО ••
жј&.

ору­

'6
краљем

Фр&вц.теким

'1 ра товим, против И'rа­

~ије; ВО ТОПОВИ су као ратне машине још из ра­
вије познати и БИАИ су употребљавани при р.а­
вим

опсадама,

само

су

се

прво

јаВИАИ као ПОwЫ~lCа аРТИАерија.
8....,,,••••
8стор..Јеаоl'

.p8....eAL

у

овом

рату

по­

-

Пошто смо у ГАавнии цртама И3АОЖИАИ освове
војне организације У старих и нових народа, мо­
жемо

сад

да

извt"демо

ОПШТИ

зак,ьучаR,

и

то:

О ОllШТој војНlt'Чкој служби. У прастара вре­
мена војВИЧRа је САЈжба БИАа општа. Народ сав,
способан за бој, ишао је на војну за својим по­
raBapoM, 06рааУ1vh.и тако устаНД1lКУ војску. Време­
вом оне АИЧНОСТ8 које су се у ратовима ОдАиковаАе
задржавају искључно право ва ношење и упо­
требу оружј... Тако пост.де војничка каста у

Индијанаца • у Египту. Доцније у старих Грка,

ПОА '1ПАИВОМ друштвеног уређеља, које бt>јаше
варо.ито војничко, образовuа се особита KAac:-8.
.људи, која је војну као з"нат смаТРаАа; па зато
еу тави .људИ ВУДИАИ 8а паре сваком своје YCAYle.
Т.ко су • персијски кра.љеви И!48АИ uaја.м;н,u'Чке
војске.

.

Ово што рекосмо о старик вародвма П08ТО­
ри~о се истим редом и У нових н"род", који се
досе~ише У Јевропу. 8. време сеобе бејаPIе и у
љих в.јпре п.триј.рх..... н.. војВИЧRа система т. ј.
'!IcтaHaf4,Ka. 8атим, кад су се у Јевропи н"стаВИАВ,
и

Кlд

су покоривши

староседиоце

па'lИВИАИ дРУ­

штво ОД CJlобоДнuх И 1tеc.;r,о60д1tUХ .људи, ОВАа је
војничка САужба падаАа само на САободне људе.

Ови САободви
ДРУГИМ

људп,

ВрАВИ'М.,

ОДАиковани јуваштвом и

еаставwыии

су

ритеРСТ80

као

вишу КА.асу, којој бtoјаше задатак борба, а r.ilaB110
8&ВВМlље вежбање у оружју и .... ову. PilTepcTBO је
одговараА.О AalCA.e војиичкој касти, што негда по­
атојаше у старих варода. И као што вајпос..... е у
стара времева Грци "А.ифероваше" вајамничке

чете TY~BM ГОСDОАарика, тако исто ТПвајцарци и

НемЦи ПРОАuаmе своје ратаичке lСАl re ЈЈАаАа­

pll"

ао.ах ваРОАа.

:.11
..•.
Римска иеторија ианоси вам још "

ППl~.Х ПР.­
.ера поступвог развијаља • промева ВОЈВ.Ч~'
устав ове. Тамо се јасно ВИАе све ове поступво­
сти, које СПО)lенус.о, и ВИАИ се љихова Jiогичиа

CBtSa с ПОJlИТИЧВИJl урt'ђеље)l Аруштва у раава
времева. Испрва у Риму бt'јаmе наРОАВО в~јввчlCО
уређеље; по РОМУJiОВОИ закону у CJlучају рата
сваки је Рим_ьавив морао Аа војује. Ову је уста­
вову кра..ъ Сервије још БО.IЬе ",отерао, пошто је
ОСJiоБОАИО 0,11, ове СJlужбе шесту, иајс"ромашвију,
к.ласу (ТО јест ПРОJlетаре.) Овако pt'KpYToBaBa вој­
ска из

ваРО,ll,а,

ОЧВРСJiа

ПО.IЬским

сеоским

радо­

вима, би.ла је веОДО.IЬива си.ла старога Рима. Овако
је бlUО све AOTJie. Aoue је војска бuа само
обрава народве с.лободе против СПO.lЬљег вападача;
. uп чим је СJiаВО.IЬуб",ье и аавојевачва страст ОИJiа­
Aua РИМ.lЬавима,одмах су према ТОМ8 ваСТУПИJi8
и иамеве у војсци. У rрађавсвом рату добру бв

YCJiyry УЧИНИJiИ и бескуliвици; вато је CYJia в
љи.а отворио приступ у Jier.oBe. Римса се вој­
ска, по уставови првих кра.:ьева в репуб..\ВIC8,
еКУОЈЬаJlа само раАИ војеваља и ва краь'е време
раАН вtжбаља; во доцније се покава иуsда ца­
ревима, ради .личве бf'абедвоств, да је војска ва­
преставо

уа

љих

R

У

љиховим рукама,

ва то

се

уставови nРВ7'орuјаНСlCа гарда, ·као прва стајаь'а
вој('ка. ТаАа је још. Мецева ,. иивистар Октав.ја,

првог императора рииског,

Р&З.Iожво доказао ВАО

"ПОJlИТИЧКУ веооречву потребу" Аа се Bojl3lCa ва­
рочито врбује 0,11, rOJi8 беliарије, која би готова
БИJiа свашта Аа учиви у вемљи, као и Bal.B BeJf.lЬe,
кад јој се sаповеАИ, и ... добро пати; ОСИ. тог&:
да се та војска ДРЖИ постојаво ва скупу, .. ако

би

Ap.ua

у аап1'1 покореве варо",.. И тако се

усвоји н,ајаЈНн,UШ7'80 и Сf'ајаЛа lojClCa.

:Ми смо иапреА вз историјсвоr прег..\еда вв­
деа, каво се број во 01'ајаь.а 1I0јСICа мво.иа •
.вакве је у..\оге ова вгрыа у раВВ1IМ увутрашlыlс
с.утЉ&ма • преврати.&. Овде &8110 оаllО. д& иа­

.ПОIIIвемо. .110 је о ОOll.......м те ВОВ8 уотааО.8
lIok Ре.а о••••111. O~. а·
Ј. IJЩ',..

'''0.

тор е•• престо AO'leK&O ту су А6ИВ1: Аа rI. вегда
верно • ОАано војинство продаје "ва добош."
И У вових с. ваРОАа уставова cr.jake војске
покавuа вао ..\огичва поr..\еАица В'јамвичке СН­
стеме врбоваља војника. Наја)(вичка пак система
.рбоваља уш..\а је Ј обичај ва основу Феу дa.tBoг
права о војни. Ввамо, Аа је по том праву б8АО
двојав. војне: војnе ва 'Народне, onште tlH'Ptpecв,
.аА је сваки еАободав грађавив мотао ,да војује,
• приватве војне (1а guerreprivee), које еу ВОАВ..\И в..\а­
..ар. и Ф@УД('Ее пог..\авице ва своје ..\вчве интересе,

• то еако са својим ..\ичним ПР1iJета..\ицама и о ево.
ТРОШКУ. ПР~Jlа токе они су ступuи У ПО1'ОАБЈ
е .људима, који еу ВУДИ.. своје ратвичке yc..\yг~,
кад еу им ове уеоЛуге потребне БИоЛе.
Дапе вајамничка систе.а БИоЛа је пое..\ftАица
. приватвоr права војне из ФеУАа..\вог времева. .
КаА се вре.еном УТВРАИО ауторитет, држави.
на риваАивама ">еу АUИ8ма, ОВАа је аа вавиве 1'0СПОАаре преет• ..\о приватно право војне; краљ иоли
цар и ...о је искључво право на војну, ~e пра­
веkи више рав..\вке И8)1f'ђЈ својих приватвих и
АРЈК&ВIIП интереса, поч~м је ои и Аржава био
jftOДHO • исто (1'etat c'est тој). У уставној Евr.l8ској иск.ьУ'lиво право ва војску круни је ујак­
'1ево уставок ОА 1757. rОА.
Ва апсооЛУТИУ ВоЛ'Аавиву в~.мвичка система

војске би..\а је вр..\о зrОАНО оруђе ј зато се је ова
тамо јеАнако и практвковuа све Ао прве Фран­

цуска рево..\уције. У ставова еТlјаliе војске П.> томе
би.. о је еа.о П8таље Bp.M~Ba и новаца; наче..\но

је 08а усвојена још кад је најаМ8ичка евстема
врбоваља почеоЛа ,да се употребљава.

Устава. ОА 1790. ГОА. У Француској је ааве­
Ае.а naродна војС1Са, а коншкрипцвјок војвичка
му.ба ва све. Тешке унутарље ПРИ..\ИlCе, у ЈСОЈ_а ·Се тада Фравцуека ваоЛаsи.tа, и вепрекидне
савеВВ8чке војне с по.ља, аlеу ,допусти",е, ,да се
1c'1'&lloвa аародае војске у ве• .љи уТВРДИ, •• 0

ID1'O

се 1М'а80М .е.,\,.,\о.

По.,\о.ај војске у АР­

. . . 00....0 Ј. ro'1'OIO .аро

•••••. 8••08 О OIIUTOJ

Ј.

aoja1flCoj еАУ.&. спасао је ИС'J1ltl& Фра.цу., ·6А
КОUИЩfје; аАН вије уuовиu .огућвост, Аа ..
створи који Аиктатор и уsурпатuр вајвише A~
жавве в....асти. Стајаћа AaK..te војска ОСТаАа је ао
вешто наСАеАВО у вепрекИАвој свевв с вајаllВВЧ­
ком системом. Љен правни по..tожај вије у освоВ1
промељев; г..tавви је вапреА_К уqиљеи што се ва

место ваја.ве беъарије поче..tв У војску Аа пр••
• ају .љУ АН вв ваРОАа, ва осиову 8ако.а о општој
обвеввој САужб8.
. У lCо..tико је учиљен ваПР"Аав о 1C0вшврlПI­
цијово. (пописво.) системо», што је воје.а ПР.­
БАи.ева ваРОАУ, призвав ово.е право В AYzвoeт
Аа се са. бори ва опште ивтересе, (lIакар се то

често и S..tоупотреб.љавuо), у ТОАИКО је ова ев·
сте.а веправеАва бв.... а, што ј8 Ае.1Ь8ВО то праВQ

и АУ.НОСТ грађани.а коцко. ИАИ .IутРи.iо.. КОВ­
шври пција је потев.... а ив уавише.ог ваче""а, Аа је
сва1С'4 грађаВИII обвеван, Аа се бори ва своју веll"1
и аа љеве ВlIтересе, као што кора Аа ПОАIIОСИ.

Аруге lIатервјиве' жртве; во· почек се таА&ппьа
сиете.а craja-R.e војске није мог""а Аа 0..###BOT_TEXT###8В е
OutUflOoМ војввчко. с..tужбои, (јер вије би""о lIorylie
све 1C0јв оу аа војвичку с.... ужбу ИВАржавати по
више ГОАина у касарви), то је учвљев ПРОВU&8IК,
те се војВИЧlCа О..\ужба поче .... а Ае""итв еаllО ва
ове ОА попвсавих који су воцку ВВВУIC .... 8. На­
равво Аа ово ви.а..t.о вије бв..t.О у C&r..t.acBoeTB о
општо. (војввчко.) оБВ8ВО.; И ова у ствар.
вије постоја..t.а све Ао BajBoBBjer вре.ева, - И8У­
вииају\и Пруску, Швајцарсву и Србију. Т8К по­
с..t.tАЉИХ

пруске

А8сетиву

година,

yc..t.tA

в

......иlCих

уепеsа

војеке СВУАа је с .иии изуветко. усво­

јен вакон опште војВИЧК8 <'..t.ужбе

ва

све, в

то

..t.ичво, бев за.еие • без откуп., поче. је СВУАа
увеАево вешто вuиlC ва ваРОАНУ војску. Оба­
вевна се О..\у.б& у стајаНо; војсци .еђу тв• •
ДаЈЬе КОЦКО. одређује.
.
И таво опет ВВАН.О, да се с ово. вајвовијо.
8811еНОII у војНОII вакову вије 8&АОВОЈЬИО вавов
праве опmте војпuе О..\ужбе, као што б. АОВО·

.

80
.....

еоБОIl fpa~aaCIC& јеАк..оет; ВО поред св.,.

TOfa .пак је У'llllЬеи BUBXB вапреАаа, што је
rOToBO свуда вародиа војска, .пар ва сада у

другој ",ввији, уведева као систе.а вародве 0,\браве, в што се рок Ntужбе у етајаЪој војеци
једвако смаљује.
И.ајуhв у ввду овај ааков развијаља војве
органиаације, JIIОжемо c.lободво -вак..ъу'lИТИ: А8 вије
A8.le.oTa будуЪноет, к:'А ће се стајаћа војска ето­
пити с ваРОАНОJII војском у јеАВУ систему, у које ће
cje~Be страве бити војиичка иаучевост и спрема

ХАО У стајаће војске, а с друге страве јентивоhа,
бројна падкоhиост и правва јеАвакост, као што
је хоже б8'1'И сако у народве војске. Онаку Бој­
ВВ1ПС,. орrаииsацију ми жuимо ваше. отачаств,.
• љој Сlпоев.kева ваша Аа... раематрања.

Д Е О

II.

ОСНОВИ ВОЈНЕ ОРРАНИ8АЦИЈЕ.

Г

JI

А В А

111.

УСТРОЈСТВО ВОЈСКЕ ЈЕВРОПСКИХ ДРЖАВА.
ИЗАОЖИВ Ј првuм ДРАУ кратак

исторвјсв:в

преГАед развијаља војне установе од најстаријега
Bpt'JI'Ha до наШf>га век&, преА.ЗИJlО сад ва дРУГИ
део ове кљиге, у ком ћехо се упознати

с осно­

вииа војне организације неких јевропских држава,
који би по нашеи МЉf>ЉУ З& нас б.АИ од инт"
ptC~ IcaKo ваучног тако н практнчноr. При НВЈ­
чаваљу страних војних оргавизација 810 вас B~j.
ед

TO~'HKe

важвости

да

8вамо

апеОАутве

В.АН­

чиве љихових разних родова орущја н струк,
вего је nажав' јединични састав и односна вe.nи­
'Чuна љихова. На то ћеJlО . овде н да обратимо
СВОЈУ пажљу.

1

ОРГАНИ3АЦИЈА АУСТРО-УГАРСКЕ ВОЈСКЕ.

У Ауст})о·Угарској војиа је САужба ОД

rOA.

1869.

обвезна за све, АИЧИО без замене.

Дl'оба вој.

Војска се деАИ на стајаћУ, на 1I(0pHape, ".\анд­
вер", попуљаваЈvh.у резерву и "Ааидштурм" (уста­
вачку војску). Попуњујуh.а резерва мужв за за­
иену у ра1'У ПОГИВУА8Х и ПРОU8..\их војника, а "Аанд­

штурм" се диже у крајвој опасности земље наро­
чи тим царскии

указом.

Војl1ичка мужба у Аустрији траје CBeгa~·12
год., и то:

10

година у стајаћој војеции.

2 rOA.

у "A'Hд~epy". ДесетогоДишљи .рок стајаliе војске
ОДМУЖУЈе се три
у резерви на

rодине у месту, а седам годиаа

отпусту,

Вој•• обвеаа.
0.60 Ро.

~1·бе.

81
Који B~ иввуку коцку, да ~A1*'e у ~TI.i.~oj
војсци, ови сав рок 0,11.

.

-"Аавдверу " .

12

ГОАива ОДQ..1Ј.ж.\ју у

у ".IIавдверу" је ваоружаље, спрема и вt'ж6аље по истим прописима, као и за стајаЋУ војску.

Официре за "..taBABep" поставља ц~p.

O••цwpea

Св'аки

-... . .ј '1
.oj~ .у

АР...••

официр ПОС.llе јеАве године е..tуж6е у

· етајаЋој војсци има право Аа више ве с..tужи. и
таАа се преводи вJlи у резерву в.IIи у "..taBABep" ..
ОФицири,

који су сврши.llИ. коју ШКО.llУ као др­

жавви питомци,

06веза.ви су,

да С.llуже СТ8.11ЈЮ

према времену mко..tоваља од 4 Ао 10 год.
Кад официр сам да OCTaBIey И..1.и кад се отпу­

сти из државве СJlуж6е. остаје опет према свом'
чиву 06везав, Аа сноси војничку с..tужбу, кад би
то потре6"а захтеВ.Ј1а.

ХоввеА маџарски има

)laџapCll8
:10•••"

....

( ....

• РОАВ& .оЈ­

)

.

82

6атаАиова и

82

· Арона, и подt'.ъен је ва 6 војsих округа.

еека-

.

Стуб.љина (К8,IJар) јРАВОГ хонведског баТIJlИй'на
ИВIIОСИ 100, а једног ескаАрова 40 .љУАИ; - ховвеА
треба Аа има ва 500 официра, Хонвед се сваке
ГОАине 06учава 14 Аава ПО четама, а сваке
ГОАине ПО три веАе.ље у 6аТL1Iионима,

APyre

За обучаваље рекрута и вршеља ПОJlицајске
СJlуж6е у зем.ъи у :мирно времё ваJlази С8 ПОА
оружјем по једва чета од сваког батаJlиана и по
једав ескадров ОА сваког ПО.llка. (од 4 eeRaApoBa).
Војска је ваоружана (пеmаци и хусари) иових
· ПУШRвм:а сустеме ВеРНД.llа .
Cuпrr.-, (А"
. Војска је поде.ъева на 33 дивизије; свака ди­
..,с
'"Ру.
вивија вма ПО 2 бригаде. Према овоме са8"итет'
)
састојеh.и се из 12. 60..tничарских чета, • свака чета
из 6 водава, распореljује- се тако, да од 11 60JlИ.
чета 33 ам:БУАIитна вода и 33 вода с резервним
М&Т8ријuом: дОАазе поде.љени ва 33 Аивизије; •
12-та чета дОJlаsи на резервну RОЊИЦУ, ДIК..te Ј
рату сваха дивизија д06ија 1 вод амБУАантсви в
1 ВОА 60АнвчаРСRе резерве с материјаАОМ. Осим
овога вмају још 2 БОJlНИЧlCе чете хао А8ПО .,

.....

_ .Р888рВИ.
- ..... ,-

БОАИВЧICI чеТI

••• 4:

оФ.ц_ра

8 226-

60АIUI-

-.

•••

.

• ара. Ј'Ааи- аll~у.лавтсК1Ј 8,ОА вка З .лекара, t
19 бо.лв.,:чара. Свега ори ОВИII 60A,B.~
чарским чет.ка вка 83 оФвцвра, 409 Аекара В ..3680
'БОАИllчара; евега: 3882. '10века.
Оф.цира iI

На сваку бригаАУ АОАави' ОО ПОАа бо.IВИЧКОЈ'
ВОАа о '18Творо БОАеСНИЧКИI: кыа, која с војском

у бој ИАУ.
~аАази се

Иза дпвизије ва "превеsвој ставици"
вод бо.tВИ'lара, . с троја у четворо

1

упрегвутабо.tеСВИ'lка

Bo.ta.

Цео војно ,лекарски кор аустријски' броји
877 ЈЬУАВ ва дејствуј,Јћnј САужби. Оееll овога броја
ва cAY'Iaj рата pa'lYBa се још ва ПОJlоh ,3-400
ОВИI: c.lуmUlца меАициве, који по ОЈЈштој В()ј.
ВВ'IВoj С.tужбикор~fу Аоћв у војску.
Аустрија вма

оеmачквх регв.евата, св,ва

80

РОА··•

реги.ента Вllа 5 Р~АОВНИХ В 1 АопУљУiуliи бат...
. .IИОВ (ErgiozungllbataiJIon); еваки реАовав батuвоа

.".

*,ја.

&Ој

.'II8A8Ja..

(FеldЬаtаШОD) АеА8 ое ва'lеttирИ, • Аоп,љују~. ва
ии

чета.

у реАОВВОII отаљу прва су три батuиова вао
це.лииа реги.евте ј 4-ти и 5-ти батuиов ваОАе се

.,

.аАРОВОМ еаставу

и

ПОА.· командом наро~итоl'

виmег оФицира, као "резервна кокаНАа". Ва .реме
рата И ОНИ се батмиови АОВОАе ва бојАН састав

таАа ИАУ

8ввајуlkи се ревервном регимеВТОJl всте
.аn

и

,__
.., ••ре

ва репllенток као f6ВfШ реверга,

актиниа.

у ратно Аоба Иllа у чети CBera 236 ЈЬу.џ ..
Jlеђу којима су 180 прости, 4 оФицира, 4'ОИ08ара,

3

БО.tввчара, и

36

ввжих пиова..

КаА је IIИР, у чети је 98 r.taBa.
Састав је реГИlfеите у P~TY овакав:
а., активва регимента (1.,' 2. И 3. бат~вов)
вка свега 2,901 војника в С4 оФицира..
6., peSepBl{a реГиllевта(4 в 6. 6aTa.i.~B) Вllа
евега

1.904

војника и

44

.

оФицир •.

в., Аоuуљујуliи батl.tвов(6-тв)

1.130 војвика •
.
Свега: 5,935 војвввав133 офиц. - 6068 .љУАИ.
Осеи овога а!СТввва реГ8пвта 811а j8ABOl' ре.
raeBTcsor .t8sapa, 4 ",екара, и 7 BO.u (Авоја ..
1o...............Ј8.
,.
25

официра.

"

....
.

..

.

",

·е'r'Мри, АВОЈ& ва храву, Једва ва МУП8ЦИЈУ .8 АВОЈ&

.

'ва mтаб.)

Резервна геГИJlt-вта вма:
ва mтаб.

4

..\екара и

1

Ko~a

СВРХ овог свака регимента вма још по двсј8,
а сваки самостаАан

батаАВОН

по

jt'AH8

КОАа 8а

пренос меса и ДРУГВХ потреба.
о
. у aY~TpBjCKoj војсци постоје

две системе
П рво је уевојена Венц..... ова си­

оsадних nушака.
стема, и по овој су прерађене пређаmње пуmке
ва каq:с . . . и. Ва.тим је за пуmке са('вим нове с М8АИII
Ка. . . вбром (цеви уеке од 11 мо м.) усвојен систем
Вернд.. а. Обе се системе и сад находе у војске,
· ......и се пуmке ВеНц. . . ове сматрају као пре.....азНо
ваоружаље IC оружју с М&АИМ ка . . . ибром.
Сваки војнвк но('и с ВеНЦJlОВОМ пуmком у

. по. . . аску по 60, а поднареднвк по 2Q Фиmека, ас
Вернд..... овим .lCарабином први носи п<1.72, а други
по 24 Фвmека.·
,
.Рекрутоваље се . врmи под јесен; сваки ба­
. .6......
Та .....ион прима број рекрута, који му oAroBapa у

.....

мирио време; остатак рекрута пред~е се резер­
внвм командама, где се уз \ст.опце вежбају 8 ие·
А,ља, а пос. . . е се отпуmтају КУЋИ дО потребе, да
се љвма попуне недостатци и ..... и на с..\учај рата
ради ~оби ..... изације регименте.
. . . Распоред је тактичноr вежбаља код пеmадије
. тако удешен, да се до l-or Маја осиовно изучава
• свршава до бат ...... ионоr, а до краја Септембра
(почев с баТ8АИОНИМ) изучава се и свршава ('ав
,пеmачки екверцир. даК. . . е це..... а ШКОАа пешачка
мора да се пређе ва ГОДИНУ дана, рачунеъи ту и
вимљемесеце, кад се взван каеарве ве чине вежбаша.
Аустрија има варочиту ВРСТУ Ааких пешака

Orpuџ.

'1

својим стре.IЬачким батаАиовима. Љих има дв ~

рода: твро..... ских стре. . . аца

1 регимеНТЈ, - и ...... и33 батuвона, т. ј. ва сваку
'АJUiввију по 1 баТШо&.·
..
o~ Бојни' о је састав ·тиро ..... СКв стре.IЬачке ре­
nк8ит.8 овавав:' 218 официра в 10,032 CTpe-~­
ца - 10,250 ЉУАИ.
иејвих с:r.)е..... аца у

:

-

Војни је састав ..tнвијскоr CTp~oblqrcor бат.....
она овакав: 300фицираи

Аустрија има
реГИJl(. драгова,

1431 стре.lац-1461 човек.
14
то.лико ИСТО хусара JI 13 реги41

регименту кољи це И то:

6. 80а8Џ.

уевата y~aHa.

ЈеАна реГИМfIIнта у рату има

АОВНИХ,

1

вскадрон резервни и

Регимента се још Ае.ли ва

6 @скадрова ре­
1 Аопуљујyliи.

2 диврзиона,

свави

ПО 3 ескаАрова; диви зи оном комаНАУје виmи
официр, а тако исто иса 2 вскаАрона, к&А 0.1."
.1.ито дејствују.
Ратни је састав еск.дроНа: 171 војник са 150
воља.· У овај број војника до.лазе: 5 оФицира, 16
ви.их ЧИRО9а· и 150 простих војника, међу ко ..
јима су 20 без коља за ра8не с.лужб8 у века­
АРОНУ, Прt'иа томе е('к&дров вма управо 180
ката"а.

Ратни је састав кољаничке регименте ОВ....8:

Штаб регикевтски ика 40фИЦ.,

6 вскаАрона - 30 "
1 ревервни еекаАРОН 5 "
1 АопуљујуJiи - 5 ..
'OBera: 44 оф.,

5 војн. JI 9 кољ••
870 " 900 "
145 " 150 "
145 " 150 "
1165 вој. и 1209 коља.

Ва вожвље фуражи и пртљага реrИК8нта ика
17 разних KO.la.
Ва вежбаље кољаника прописаво је такође,
Аа се до конца Jy~a cBpmaBa с ескаАРОНИ. учељ.,м, рачунећи ту и рекрутску и рвионтску шко~у,
а Ао конца Оептембра с АИВИЗИОИИИ п& вавише.
AaU8 и КОА коњице тактичво се веасбаље сершава

8&

годину

дана.

у свакој регименти по једав вод (и то 4-ти
У 6-то. ескадрову) извt'жбан је пи(\вирској му• •,

а тако исто Р&АН већ8 независности кољице в
сваки ескаАРОВ има по 5 "УАН иввеас6аН1iХ у по­
мевутој мужби.

Ва .вршеље војно по.лицајСК8 с"\ужбе у 'раТЈ
.Аустрија нека варо~иту струку асандарску, Be~
В& Т'О свака реrииевта ОАваја jflAHor официра в 7
ПОАофицира, воји су као ПР8вобројп ПРВАатв

a..6ur.....

.........

86
евер

м ео

рону

ата

ОВ

OAe~

врш.ља своје АУ.НОСТИ тако, Аа свака

&А.

пеmа'l_

и кољичка Аивизија Аобије по 3 жаВАар&, а сваки
орпу
ојск
о ј
О ас
.рск
A~JЬ
0,11,

\ ра, 1 Авар А ка
реАО
х .иса .Аар •.
Осем сабље СВИ НИЖИ 'Iивови ВАОРУжави су

ОФИ
Ваор,.....
1Щ8.

.

_..
а.

О је

м

.раб

о

ИИ

тољ,

В

ЦИ

вим

ма.

VJl.a
коп
а.
пиш
воси по 15, а Ја карабин по 30 метака.
BJl.ep· у
риј
а 1
гии
ољс

бат

јама

ТОJl.

ист

се

та е
ба-

Р_АС

тuиова.

Регимевта ииа'

4ф вт. пољске батерије

4

4
Свега:
ога

6
13

има

5

8,.

ј
е
ПОЉСКИХ

батf'Р.

бате Иlа ПОЉСКИХ, и осек
АОП
јуъ
иvвицијов.

тер

оф.,

в

и

KOJl.OBa.
Батериiа је У ратно 'време овако саеТ8ВЈЬева:
",фу

ољс

ахаћ

"'

8

овећ

ТОП

"6"",,

пољска - - -

4"
196
"
~0ПVљY..iуnа 6~1a 6_,_,_ 224
аВА
тиљ
. ИМ
ОФ,)
8 Љ
If

о...

атерије имају по

8

" 147 "
" 109 "
и 2
0.&

топова.

ГраАСКИ бата..tиони нису СВИ јРАвако еастаљев
у са
ве
бат
ова
УН'Ј
бр
ане
Без
био
ске
оЪУАИ и

10.

бате. е, к .
у р НО вр е и
ових батерија. састав батаJl.ИОН& 0.1',
43
цир
449
И •
Њ.ериј
ресе
има
би п
ОФИ
42 коља.

Сваки во'ни ко пус, са.стојеЪи се

.i

визи
Аоби
о
изузетком 1 Јахаћ.е

6

з

вег
чета
ђан
а, 8

3 .1',.-

ре
евту
ТИ,.\
"е,
батерИЈе. Кава..tерИЈ<'ка АИ­

визија Аобија по Аве јаХВЋе батериiе.
тич

У св

У евр

обр

.ље

ТИ.JI.е

)(0

А& с

И АО краЈа Ј.у"\а, изузимајуhи г_ђаља

у uшан, које се по 'l'OM Ао јесени врши.

вич

IDU

)'8"

IIIЮ

КfI и

се

u'НЖU

е

А

рс'9/

ва

гр

ва

31
1-Во.Пионирска струка има једну пиоmrреХl
регименту од 5 пионирских бата~иона; сваки се
бата~ион састоји из 4 редовне, 1 резервне 11 1

АопуљујуJiе чете
И 1 резервног пиовирског
прибора.
Ратн. је састав оваквог батu.иона: 82 ОФИ·
цир., 1.128 човека и 100 коља.
..
Регимента у ратном стаљу с допуњујуJiИJl че.
тама и ОЈ\Рљељим& гвозденог пута (свега 10 по ОФ..
И 46 љу ди), с поwъским те~еграфо:м и с~агuи­
ште:м, има свега 202 официра, 7545 војника, коља И 105 КО.1[а, :међу којима су 50 с 4, а
OCTa~a са 2 коња упрегнута.
Пионирска регимента стоји под шефом ге­
нера.1[-штаба, и у рату се чете одвојено употре­

501

бљују при војним коровима, дивизијама и општој
резерви војске.
Пионирској регименти припада 40 )[ОСТОВНIJХ
редовних и 8 резервних еквипажа. Једна екви­
пажа за )[ост ОД
спрежних

справама.

КО.1[а

28
с

хвати дужине има

разним

.

саставни)[

14 четворо­
де.1[ови)(а

и

.

2-го. Инжирска је струка одвојена од пио­
нирске 1868. год. Она стоји под вишом командом
ввжинирског ђенерu-инспектора. Надатак је ове
С.1[ужбе чисто С.1[ужба по ,градовима и око ПОДИ­

ваља нових утврђена и утврђених станова (Ј!Огора).
Инжинерије има 2 регименте. Свака реги­
мента броји у рату по 5 редовних четворочетних
батuиона t 4 резервне чете и 1 допуљујуJiи бата­
JlИОН од 5 чета.
у Ц8.tоМ инжинерија се састојl! И8 66 чета
о 14.418 ЈЬудз.

Укупна бојна СИ.1[а аустријске редовне војске
у

вреке

рата представљllo се у овим цифрама:

€I, Пвшадија. Аинијских пешака:

456.080 Boj~.
СтреJlаца - - - 66.724 "
Гравичара
- ~ 49.714 "
Овега - - 572.51~.BojB.

Регl.....ш. 608

rpaaaiJap.:

б22.8U4 воја!

8....Ј....

.
По

вовој

порасте до

орrавааацвј_ ова цифра треба да

800.000

1, APf"'J'''P';tJ:

пешака.

Баnр. ВОА.•• јпаЬ.

6p\aHcкn -

Свега

169 =- 1352 това.
10 60 ..
179 бат. -1412 'I'Oаова.

8, ЕокиlЏl:

49,569 коља _ ТОА8КО ЉУАИ.
1866. г. при»еТВАО се, Аа је Аустрија

У рату
Ср&8керво прека дpYrRKleM.ъaJla САаба у кавuеријв,
• по том се појаВИАа тежља, да се вета увеliа.
z, Технu'Чке 'l'pyne: 14.418 ввживерије.·

7.747
Свега
Д. Воварија:
вuи

42

пионира.

.ьУАИ
војник, који бв

22.165

25.221

ескаАрова возарска, у

6

оБР&80-

возарских

ре­

гвкевата.

ОД'НОШQ,ј родова opya~a.

Прека горљим бро­

јевима даје се извести САеДf'liи ОАвошај РОАова
оружја у ОКРУГАИМ ЦИФрама, и то: на 1000 пе­
шака АОАази:

95 кољавик., 48
23. топа.

возар.,

40 0,11,

тех­

вичке трупе и

ОСНОВИ ОРГАНИ3АЦИЈЕ ПРУСКЕ ВОЈСКЕ СА

,.

СЕВЕРНИМ НЕМАЧКИМ САВЕ30М (до

Пруска, а с љоме сма и ОСТLЛа Немачка, ииа:
а, cTajaRy војску, у којој се САужи 7 ГОАива,

....... 06-

.....

1870. г.)

то

3

ГОА. У месту, а

4

ГОА. ва ОТОУСТУ у резерви.

б, ".7tа'ltдвер" (ваРОАВУ војску), у којој се САу.ти 5
годииа, пошто се ОДС"'УЖИ 7 год. У стајаћој војсци.

в, ".7tаnдш1УРМ" (устаиак), КУАа ДОАазе сви спо­

собиа ва војну између 17. и 42. год., а ие с...уже
у две rорљекатегорвје.
у HeMa'lKoj је сваки обвеваи да JiИЧВО, без

вамеие, у војсци ОДСАужв, АОК је У уврасту
АО 28. годви••

0,11, 20.

Док су .људи ва отпуату у резерви, икају обу­
,,8&IЬа која ТРlју .ајвише 8 недеља .
• Jl.IВА8ер" ое такuђе у теЧlју б годииа коже
Alа П1Т Аа П08088 ва У'18 ••, које б. Tpajuo 8 Ао

l'

Аl8а.

СIоЈ'.о"ца о СIОII ТРОШIC1 • по 8BAPsaвoJl.

80
испиту примају се у

војску

ва

С.llЈжбу

од

го-

.

ДИНУ дана.
.
у читt' ..ъИ основних ШКОА& муже у M~CTY само
шест

неДt'ља.

Војници који се В.IIаД8.љем и зваљем препо­
руче З8дгжавају се 1 ако же~А,.И да..ье на САужби
лоучињеном
цири

с

љима

уговору,

да

Ka~

ПОДОФИ­

муже.

ОФицирски КОР дt>АИ се на: а. ђенеРВ.IIе, б ВИШ~
оФзцире, в. капетапе и г. субuтерие оФицире,
у НеМliчкој официрски се кор попуњава само
JtUадиЬииа ,. који СУ војиичке ШКОАе сврmИАИ,

. ИАИ

се за то нарочито спремuи. У рату за особите

заС.1lуге

МОГУ и поднаредници за оФицире произве­

дени да буду. С 42% официрски се кор попуљује
из K&Д€TCKBX ШКО.1lа, а ОС1'8.110 се ДОПУЉЈје МАади.liима из богатих и ПАемиhских (јунк~рских) кућа,
. пошто најпре у војсци ПРОСАуже око 11/2 год. И
пошто ПОАоже јункерски и оФицирски испит И од
.оФицирског кора за официре препоручени буду.
Кољи се наБSВ.lЬају куповином по средљој
цени од 150 пруских Т8.11ира (око 48 ДУК. цес.)
в од 3 године. 3а војничку САужбу ти се кољи
најпре 1·-2 rодиве дресирају у ремонтним депо­
вима. па се ПОС.1lе одашиљу војсци на

О•

Ва'.... 8
Ар·сура

••

&ао

употребу.

3а РЕ'монтираље немачке војске 1869. l'одине,
када она имађаше на САужби 63,718 коља, потре­
бно је БИАО да се вабави

6432

нова коља;

Из практике се ДОЗНUО да број .реионтских
коља, које ваља сваке године приновљавати, И8-

воси ОКО
се

1/8

од цеАОГ броја на САужби ваодеliих

коља.

Ћенерu-mтаб AeAIf се: ва ве~ики као упра8ВУ':О ···ВОј.....
стр,....
mтабаве код војних корова и дивизија.
.. __epu.

rpaJlY војног мин'истарства, и ва трупне ђеверu-

ВеАНКИ ђенераА-штаб има свега. 47 оФицира
. CTa.il.BO; .осе. овог броја овамо се годишџ.е ко. кавдује по 30 -40 официр. ка праКТ8В1 1 c.t1~6.
'08е ОТРlке,

..
:.

..

.

,

..... ...Ј ••

о.

1IIТ&6 •

..... "

Тру .... JDтабови • •ј, и.АеИ броl

t,e.ep.....

табiolж о.ицир...

'1.,

КОА 13 војВВI КОр08 ПО 3, еве... 39

АВВВВ8ја - по 1,
"
28
ивспеЈЩВје 1, "
1
Све... - - 68-.-АаЈСА. с ОПII& КОА випоr IJeB8pumтa6a
CBera ИJlа 113 Ј)евераА - штабип ОФИЦИР&' У оста­

2.,
8.,

КОА
8ОА

28

apTJU.ep,

АО•. И.Ч~В8К Ј)енерu-штаба с&к бира себ8 0Ф8цир. аа штабие ПОСАове.

Пруси се Ар.е ТОГ прав1Llа: Аа Ј)еиерuшта6
треба Аа је вепреставо у т.свој свеви с трупок.
Зато ('е официри И8 lЬeгa Р.АОВИО .ваш....' У

трупе в обратно И8 војске KOJlaВA~j,r се ђевераА­
штабу ва практику.

'. eu-.

Оваки војии кор ика по 3 БОАивчарске '{ете,
ОД кој.х јеАва ј. резервиа. Свака чета вка 3 оф.­
цира, 9 Аекара, 155 БОАивчара, 6 БОАИВЧК.Х И
теретва KO.lla. ПореА овог свакв кор ииа 12

4

nОАоСICUЖ БОJlНU1ЏЈ, 1 ОАе..ъеВе резервног АекарскоЈ'
персовuа И 1 реверни А' по Jlатерија.tа.
ЈеАна по..ъска БО.llница у стаљу је Аа у ce~e
смести 200 БО.llееника, ИJfајуьи 8 Аекара и 8
БОАничара с б КОАа.

Сваки војник у рату НОСИ ува се КУ.ВУ ко­
А8'1ИИУ lIатеријua ва јеАаи превој обрањеног кеет&.

. Пруека са еевеРНИJl савевок икађаше 1869-'1'е
rОАИП б9б војн.х Авара И 691 .t.KapeKor поко­
~И8ка, CB8ra А.КАе 1286 ..ъУАИ, који Аече ИАИ упра­
а.ыју Аекар'СКОК СТРУКОJl . .лекар.ка стоје ва УСАУ8.
бо.iН.'1RИ Dоиоћиици, који Аају Аекове И по Ае­
К"СКОК иастав..ъељу И8врmују вад БОАесввцвма
. , . . . . оп.рације.
у вр... рата војска Аобија још по.о~. ОД

,,!ф. вати. Аекарск. "Аобротворне" Арувиве", која
тада добlljа свој,. одвојену орrаИИ8ацвју под

Koj.i.·
ТРОАО. АР8IВиоrа ко.есара..
ОевеРИ8 сав•• nаЈ)аше 118 пешачккх реrи.....
ь. - - - - - 18 aтpe..a'l. баТUJlова.

1

са..ој реru.иn _а по

••• о. . . баТа.0а ..а

мо

8

22

Акпјева ба'l''''

О•• ЏР' t

1001

...
'o~ и а
4
01 ,. Дa~,A је ва пе a,A~.&­
мввта вао раш п ша к та ти-ва :еА lIГ1&, о; •
управља JeAiH ПО..1коввиIC, имат DaTV c1tera: 69
оф Ц r'a, 6 ек р , 8 17 в ника 11
6.0Љ&.
У в-ц

и

е о

,

ег ме ат'

-

а:

' ..

,

&

fИllевта ИJlа 4 ~eAOBBa и 1 геаеnвви 8СК-РОВ.
ЬСК&АРОН има 5 оФвцира, 1бu KOЉIIВIIICA,7 кљв2 о
ЈеАна кољвЧЈС
гв е а ~ m 6 11
4:
ескаАрова вха свега 28 оФиц., 602 80јВIПCа 713
.жс.........
1 rаз и. К а.
(1 в .:
а с r 1 а _ тв eF јс. 11: ре амената с ЈеАНИМ хесенским ОАељељех о '4 бат,­

r

рИЈ@'
ОА љ

-.. "'-18'
Ј-.

Свака регимента има 4 ОАе..еља, • то '3
а п
а ке и 1 од ље е. 101: h.e А г та......

'Рв' е.

Свега је Д8К.А

б.АО

168

8

9: ...

L 1e

хаАВ'&: батервја 2и2 батеРИЈе.
~ ~ т јеАне батеl'ије, и то пољске, Ao~aB8:
ф

4:

развв

4

и А,

то ЏВ' а,

39

28

ко

~O.Aa ва тrавспоnте' ј

војвика а

83

а,

6

101.

()

~T 1В'

• 11
;'а

коља више ОА пешач:ке.

rp~c•• Ј. aPТlL'lep8je

1'р&АС"Х реl'8.~иата

6...0:

,
t

AC~ о ..
а
Ј.р Р.СХ. '1 ..1'0.

-.-8-A&--8-:--=8-r-~:"':c х· та,

оЈ

110 8 ••.,..
11' ''"/ео

о'"'.

...

0'Ј'&8 !'раАса 8 01lC&AВ8 арт8...р.ј •.

радео '1~Ta и.а

в 'ВО Је вр lIе
је о још ~ 6атер.је.

ОФ.Ц-Р~.

р1 "'8 ВЈ

а

vo .љ1~.~
ег

еl 'а

'a~ .а

Lи.А ј У ој ци са 88 ој З и DI'CK Х Ј...
ТI ·И А"
ет 11 е е к
; в в
u. О.
ОА 4 ч:ете. Измеђv тих ч:ета ,iеАиа је чатА' по.·
тонсва, Ј сап~~еке в 1 II.В8је,ка.

-s..

,.... 8'Ј

• 19
С
в

..

а

ст ји В8 ')Ф

в .. а,

10 -в

, ..

&. . . . . . .

ји .а

КОЉА.

о НОВАРВЈе Је'

6B.l0 18 6атuвоиа по '.118'1"

А по 'о , пор А О 01. (,B.la је још :.. Хесе.СА

аllС1

'!та

~ ."'''ВА8ер • Ј 6. : 97 ре ВII ва '11 f 6 ,..,. о
12 ре8ерввиz '6атuиова r 'Рј :01

О r

А

,.

ra

Н" -'or-a ....'I'i i8

94

11
4
11 '\~

А1.м,

'1"-"'('10,..1).
.' ·

..

"'1'

АаИДВfра вма управо TOJiHKO: Аа сва1(ој .лu­
нtdcкoj pииJNe'Н!l"lJ, OДl08Qpa 1· pe~'U.JfeHf'iz .7I.аНД8ера.
у caC'I1t8 j.JJ,ВOl' војног немачког кора ЈЈ,ОАазе:
2 Анвн.је. ар.ијске ('вака ЈЈ,ивизија из 2 браrце}, 1 ABBIi88ja 1C0њаиичке гаРАе, 1 регимента
~pBje, 1 етре..ачкв 6аТ8Ј1аов, 1 пиовирекq.

CaOТ8I1jf'AIIOraojllOl'

.'

~

баТIВОН ,.1 во_рска баТ'JlИОН, 3 БОJlничарекечете а 12 DO.IЬСВ1tж БОАВRца.
3а Bp~Me DОСJiедње вемачко-фраВЦУ('К8 војне

Оеверна НемачКR, ОАНОСНО Пруска,
овако.

в

ОВO.IВКОJrl

ратном

paCDO.Aara.la је

СИАО.:

А •. Активна војска (Feld-Truppen).
1~, ПО НJIUUI

8ITa60.11J1&
643 ОФ.., 81 '1I1Н., 3764 .оји., 4203 коља. 187 КОА&'
'., иешаW&
8538 " 1116 " 384.606"
1-1.998
" . 215:1 "
8., аољице
1'14.8" ВО4"
61.476"
65.893"
5З2"
'., арт. с ко- .
AOJl&Jl& кун.
6., виовира

1200

6, ао.арвје
7., ре8ер•••

~10

_,.вц. парак

'1-6?1

В:/3

Свега: 1~.~77

6.

" . 277 "
"
98 "
" 3331. "
1"

49802

Ј3664

30.288

"

583"

60.061
6.164.
24.284

6129 "
924 ;,
4012 "

97"

0•. ,.6158 '1вв., 634.058 војн., 150.700

коља,

259"
13.196 ко,.,а

в

в

Аопуњујуја војска (Ersatztruppen).

3а све:Р.ОАове: укупно 3280 офиц., 1054 чивов.,
182.940 војн.,. 22.545 коља и ~34 топа.

В. Гарнизонска 'војска' (Besatzungstruppen)
380

све родове укупно: 6376 офиц.
војнака , 15.684 коља в 234 топа..
Свега укупна убојиа си.tа:

вчивовнвка;

198.678

АКТИВИ.

.

гм;авв.

СВЕГА

КОЉА •

.љУДИ

у вашиХ шта60ва .. 4328
Пеmадаје 394.318
Кољвце
. 53.528
ApT~ep. '. М.279
Пиовира
13.975

; ААхва. -трупе в,., .

. ..трев -

ДОПУНИ

1787
6115 4506
145.944 140.924 684.173 15 35~
HI.g91 . Ю.201:S 8~.7~78~;744
9.516 43.542 .1()4.334 57.939
3.315
7.3tЮ :г4.070 6.164 .

42.294 27.226
7.721
с е а 651.993 актив. вој. с 1212 топова.
'. 8 r 187.274 допуљ. " с 234 топа (реверва.)
'.' ~~ 2О6.054гарнив." с 234 топа (посада по град.)
-'17l1Мo: Ш.Ц~l воЈн.вас 1680 TOQQilaH 193,930 ; ; ; .

-;- - ' 84.673

.t...

1212

1'Опова.

111111 ТOnOIl&.

у

28.645

овом YKY-ПВОJl. броју војltИICа. В.... ~~и
ОФИllира И војних чивоввика.

c~

,

.' . . .

~.
На. 10QO·. војвика .дејСТВЈјуКе (активве) BojCK~
до.лазе 24 . официра -. (Пруска 1866. ГOA~ и~~аше

30

о~ицир~),

2

.лекара,

10

зваВИЧВИRа

292 коља, 25 КОJlа и 21/4 топа.·.

Броја.ОAJIq.
ш.ј стр,. . .

~\иви.iiНИ'Хi

. . .'

РОАова ОР),-

" .
130 ...

-.Ја.

На 1000 пешака до.лази; 135 кава.лериета,
од арти..\еријске струке, 35 ОД инживерске струке,
88 возара и административне трупе' и 211, ·топ~.
На 1000 војника дејствујуье војске до..\ази:
340 резервних (118. од акти ве) и 371 гарнив()не војске
(81. ОД активне.)'
.

По попису од' 1867. год. У ceBepO'HeMa'lKOJl
савезу б8..###BOT_TEXT### је до 30,000.000 душа. Према ово ..
броја укупна СИАа у со.лд~тиха редоввим з~ време
рата износи 30/., а у МИРНО доба 1% од ц~..\oг

. ".

ставовништва у земљи.

Да се из МИРЦОГ. стаља пређе у' ратно потре­
бво је да се број војске мирног времена .. од
.800,000 људи увеliа за 640000. Овај .се број по­
пуљује са ис~ужеН8М људма у течају од 9' ГОА.,
јер годиmњи контигеват .и('.iJ.уже~.их износи у

ОКРУГАој цифри
ОД овога да се

,

90,000; дак..\е за 9 година 81Q.000.
15°/. одузме на пропа.ле; 135.000

(што се по искуству за 9 ГОД. дозна..iо), 9CT~je

67.5,000.

.

ГодиmЉ.Jl КЈнтигенат војщн?бвезних М..1аАиЬ~,
који су напуни..1и 20'. ту годину, из~~('и: 0,87'/. од
. це..\ог .броја .С1;'аНQввиштва. Од o~oг. контИгента.
у средљу ЕУКУ 45'/•. способни су за Војнич1Су'. с.лу- ..
жбу, а

55 '/0

због

разних

те..\есних

HeДOCTaT~a

ви.су. способаи. Око 3.°/0 АваеС~О~Г~.{'tиmљака Ha~'
oIази се у .BHOCT~aHCTBY,. ~зван. д~маш~ја ~oja~~e.
обвезе.

_.

r

На СВРШеТК.У прег.леда немачке војне орга­
вивације да кажемо штогод о ~.а.кТВЧ80ј~.спре.и
. љене војске. Ова се вма да с~рmи у течају од

9 меоеци врве ГОА&ае с..\ужбе. ~и ћеко ~.' &8..###BOT_TEXT###i "'O.~OP'AM. ~бl'1~~"" . . I .••
. аоЈ. артц.,,;'
_. .

.

Ва•••

od,.

......

ир,'

0IIt 80Јоа..

0 . . .0

t

, ..

••

1'0

арU'I'П~8"'0

8&

8реме

8&DIe

џ,·.6е
ој; оетuи родова, течају иетог вр •
.,еВа јо. .омотввје прО.us~ иете тeDje, по..ем
ј. иу.ба ..П08 прост.ја.: .

ОБУ"WIа... арТИ.lерије
а,т пер.uД8

lIA8

Att.UI

ШКО.l8:

се .а

e.I@A@liax

.

Pe1tpy'reкy 'ШКМ'g. Ова траје ва време 8_е
ОА Новекбра АО Марта иесеца. Ва то вреие вој ..
• ицк се у ..е: 1., једиваЧно. 8 врста"ИОJl' УЧf'љу;
2. ПО8наваљу ору.ја (топова), Jlуивције и прибора;
З. 8.аерцвру ва саКОJl топу по КОИа&АВ и 6е8 ове;

1.

-ршираљ1 и пешаВОJl постројаваљу фронта
а .О.lоие у кругу ..ете; 5., јахаљу у Jlавежу; 6.,

4.

l'II_аствци; 7., руковаљу с ножеJl ради параде
0AU8JЬ8 почасти;
тежаЧICИII Пoc.lовииа у

8.,

hт'р~И; 9. црквеној паради и спреми 8а ову.
IL ЛO-.l6tка вежба'l6а. О почетком ПРО.lеliа поие
цркве.. параА8 отпочиљу се ве.баља у по.ъу 1
ОВОII поретку: 1., јпаље с једнIUI 8 с 2 коља;
Ј., 80.8ље праsвог .Iафета; 8., во.еље с ТОDОИ
беа • са пр.иугои; 4;, постројаваља в друге ево­

-'уцвје у по.lЬУ вапрегвуте батервје бев обзира
кеевост; О., кајсна парада и спрека ва ову.
111. РаrtЮ вsжба'l6в траје 0,4 ПРИ.lвке 0,4 п()­
''!ета Маја АО ПО.lовиае Јуна и састоји се: 1.,

..

,

Во.,љу

еВ·О.lуцвјака по сваКОJl век..ъиmту с

80.lвoвaљe. кесиости убвраљу позиција; 2., У би­
аак.раљу. АогороваљУ;8. угађељуФ&Шиаа и т. А.,
штоје 8а шавчев. (бат.рије) ау.во као и поAJl8&lЬ1 .СТ.Х.
.

ЈУ. ralaњe НUШ(DUI (стре.ъВtчка· ШКОАа).

Ва

.Р'II' овог OAt.U РААВ се .c.teAehe: 1. спреиаље
60ј.е .,в.цај. у поо6У (у ПОо6. .Iабораторији), 2.
ПО.........o~..x баТ'раја;,,8.. пуцаlЬе даевао •

вo~.o , ..шав ао OAPe~eBO)l програму, с ба.­
..р.....
V. 11fJJ&1t084 ytНf64 проста • с такт.чвак 8&A''I'Ц8М& (ао ТUТ8ЧICој 8Аејв);

повтораваља ба­

"pldeas ••oA1Цllja, 6аauраља • .Iогоро.аља.
'VI. М4Н."" аОА јесен, 1 Оепт,.БРl l1•се цу,

. . . . . . . . ...,_ _ ЦМО нј•••80 9бlчuau,
-

.

~jy у OBO~ поретку: ~. ,~'8~,. ~eтo ."..•

.Iеријсо с у06ражеввк друrИII ТРУМ1I8, • Ј.
СJLожеви ка~еври сјеАињеввх родова ору8ја '1
JlаАОJl

8

ве.lИКОК.

В. ВОЈНА ОГРАНИ8АЦИЈА У ИТААИЈИ.

По вакову
ПО вавршетку

004 1869. roo4. сваки је T~Bja.aц
20. rOД8Be 06вез&В Аа Щ'" ,.

војсци.
Г. 1859., кц је ПијеJlОНТ B~jeBao ва ~AOCТВO
Итuије, ИJlађаmе у љему 62.000 peДOBB~ воја••
с 80 АО 40.000 резерве И с аТР80ТСПJI ~'P86...•
ДИВИ. евојеВОЈЬЦИJlа. 8а тик 1868. roд. Итцiђа
8Ј1а\аше 278.000 рео4овве 8107.000 ре8ервввојс•••

Ао

1869. roд. во.illJl1ПCа је обвева ваотај... ·DA
иа~рmеlЬ:& 21. rOA. ГОо4ВШlЬ8 КОlI'J'IП'еиат ~Ol' у'.
раста 8звоеи АО 110.000 8В броја це..tо.упвоl' од,
248.000 ко.iи .орају о4а му.е. А....е бррј:иеапо.
e06HJlX 8 ОCJiо60ђевих 1I8ВОСИ ОА60 до 948ј. пр~..
це.lОКУПВОК броју ,Аvша у Итa.tвји (бев" рос••
об.lаеТ8.) 011. 24,000.000 војној С!JLysБИ,оБве...s
21. rОАипnьaва мушкараца био је прево 1-1..
Према времеву C.I,..6е и 06учаВ8ЉУ војаа
се ТI..tијавеа Ae.18 иа: 1. 1tareгqpujy (активву) Ii ва
11. 1t(J7'eгopиjy (ревервиу).
1. IC8теrорија опет се де.l. иа: 1 о 1d а t i d'
ordonanza, који му.е 8 roд. .a у меету • 10).
d • t i р r О v i п z ј а li који МУ" 5 roДIIBa У Jl8CТy
и

6

иа отпуету.

11.
се еамо

катеrорија

40

e.lY" 5

rOД811a,

..... ~БУ'lав.

Аава у месту, па ееПОС!.Iе оТпуmтa

KyliaJla; доцније је- овај, рок 004 40 дава :ooBeka.
ва 5 месеци, и Оо4мужује се У јео4вој. 8.1. n~e rO·
Аива. Осе. ове рео4овне војске Итuвја ... још
верео4ОSИУ војСКУ!l народној lapдu, воја је e&JIO
,8а увутрашљу rap~.8oBY C.lуа6у, - • у .мо6ttAЩ:;
мр,,", која б. JlUO В8IПе speдeol& ir ва 'ратие 'цеи

о': о o~OHapOAIt_ С6

rapAa

сама иsдржав,: ;ОА дp••~e

,-о6ија сахо itаоружаље. Моби~ва пак гаРАа АО­
бива све ОА Артаве, а официре из стајаће вој ске.
8аковом ОА

1869. ГОД измељено је време CJLужбе

у категоријама, У иамери,' Аа се реАовва војска
ојача. Према томе закону ГОАИШЊИ КОВ1'игеВат
рекрута Ае~и се ва три категорије, тако да у 1.
категорију Aol}e' ко.\ико је за отајаћу щ)ј<Жу по­
требно, а ОСТаАО у APyre категорије.
"
о I. категорија С~ЈЖН 4 roA, у Jl.ССТУ , 5 ва ОТ"

~ ПУС'l,V И

11

3 У резерви.
категорија 6 година ј (у течв:ју овог вре.

о ме!Ј:а само

.

о

, _~и

5

месеца Ao.~a8e, ва. ('~ужбу.)

категорија :rакође је обве.зна ва,

II I.

се за то време сазива' ('амо ва

40.

.
6 ГОА.;

А_ва раАИ

"ос1учаваЉI\. По .овој вовој. ој)гаНИЗiщији рачува се
Aa.lie Цтuија имати редовне војске АО 620.000 ЈЬУАИ.
Р0AQI8 0'Ј1'.
. Пешадuје иuа 80 регивсвата; свака ре~Иlfента

:' ~роји четири чеТВОрО'lеТН$ баТ8~и<?на.
Ва

тим

6

ИlJа

берзаГЈЬерских (стре.l.а.чки;х)

регимева'Г~,.,~ва.ка с 19 чеТВО,рочетв~х батuиона.
.Б~таАИОВ.У рату има 694 ~~aBe, ---- у МИРУ
о

"'calfQ.300.

о

' . '

. . ЕО'Њице ,и~а 1,9 регимевата,'
по

,6

у свакој регимента
~CKaAP08a. ,E~1C8APOB у рату има 142 коља-

иика с

5

ОФ.dцирао

AJi'Ett.1Iepuja: 5
3
1

реГИlllен. пољских по
1Ј'

граАске ПО

.
16 6атер'. ~ 80 6атер.
14

"ета

=42

'Јете.

повтовира ОД 8 Чета.
Састав батерије у рату није. CTa~aB; ОВ се

"

меља ОА 4 Ао 8 TO~OBa, а према томе и ЉУ "ство
И кољи. Саставу ОА 6, тапова ОАговараАО би:
КОА пољске 6атер.

., јахаће

186 .људи и 138

1СОља.

210
" 200 "
Градока чета има - - - 175 .љУДИ Q 4 ОФИЦ.
Повтовска чета и.а - - 210 људи ,С 4 :ОФИЦ.
Лuонuра има 7 батаАиова; сваки баТ'АНОН
.има у састав.у ПО 4 чете; свега 28 четао . Свака
~~T& :' 4 офиц., 17з ЈЬУ ди н 11 Ko~a•
"

. , .о' Воварuјв има 12 чета, које у рату укупв о броје:
144 ОФ!lЦ., 6700 воаара и 8400 коља, поред депова' .0,4:
. 10 tJ
660"
,,840 коља.

~2'U8Шt f"PY'lo, има

-2300 .ЪЈАИ .
. У"уnan
ратој" пови
а,

·99 официр" .•

"реМI!Д Uта.7ШјanсКе· 8ојС1С8; "адјв па

:

.

aН:1'ивnв' 6О'ЈС1.Сг

:

• воаар.
вeOтPoje.Ji.

(Фиц.р.. вој иика

ПеШ8дије у 865 баТ8.АИОВ8:
КОЉ.Це у 114 еСКIIДР.

Артв.1ер. у80 бат. од' 6 топ.

TeXBR'I. трупе у 36 "ета.
аlCТИJlа

: -

-

-

8423

-

б•. eapнtt80He Тр!Јае
8. ревврвв (деао).
Цu& ратиа Св.,а: - - -

405·

189
'.Ј 8

BnBItP"je • ·1I118ИИ. -rрупе.

Uaera

6890
708

249.060
16188
14.768
6588.

286,6tti

1912
10,669

З3!
6785
1700
611
16.188' 1064
.478 . -11.324
101
848
9000 _
8400
'16.91~
2mшt 101"

7.~80

234

.

ЈСоља. ЈСо,,"а

886
3465

12.997

-'

150
"40

306,9&·-:1--2-0,-'-26-1-""·"""2""'9.""'21"""t-l-1.-1з'-~--о!-8-U"
.
.
Из гopљ~г сумаР1l0Г. ~p~ГAeд~ можеw да BpojJra 0"80DI,ј РОДОва
изведемо САедеliе бројне одношаје:.
OP1acj~.
На 1000 војника у дејствујуЬој в~јсци има:

28

официра, и

130 коља.
.
На 1000 пешака Af'jCTByjyll.e во-јске дo~a8:В:

66 кољаника. 60 арти.лериСта, 26 од те~ВJI(ч.••
трупе, ,85 возара и адмивистративне трупе и .O~O

2

'.

топа.

.

, Према аlCТИRној _ТРУПIJ, р.езерве 8а' попуља~ан;е

.

уБЯЈених и гарниsонск~ ВОЈске има вр.ло маАО,
тако да од џрве 60, а од друге саио27.· r.ida
до.tаsи на хиљаду дејствујуhе трупе.
' ..

НаорiJжање. Та.tијавска ~~шаАИЈа' наОРУЖI,!&

,
'Је

пушкама

острагушаМI\,

КОЈе

су

претворене

на

ову системv од ~тарих пушака минијевог система.

Дак.ле ово је наоружliње прЁмаsно.

.

'.

'.

.

Арти.лерија има топове, коЈи се спр~дnyие,
четири Фун~онне бронsа~е, OB~Ke,
Ka~ што
су ваши тешки пољ~ки ТОD<?ВИ. Ове' су ~опове
пре 2 године ПОЧf".ли да Ba~effi:vjy. с овалним IёUBбрика од

76

~

1Jl. 1 J l . . . .

-

4.

,

УРЕЋЕЊЕ ЈУЖНО·НЕМАЧRЕ В0ЈсКЕ.. ..•

~7 .~ ~.~ најВОВКјег фравцус~ог. пораза ј,ужW>-

..

•••

.

••

''ttI.1'в ВJI&Аоше СВОЈа особита ВОЈl:D.Iчка

.

о се пак основа Нf:'мачко цаРСТВО,

~

.... do... ре••, ОА Јеаво ове 88.... Аођоm. ПО"
se"JlOnj, Iip-усвоr 8p.~eBeтB&, ОА 'laAa • в ,
љих ,веАе 80ЈИИ'lка свсте.а ове аек.ъе. ВојаОАетЈ(О

lJaAеИQКО в прttђе' Је ве!. .МаАО ПРУСВО уређеље.
Међу т.8JI бројни ОАиощај војске ОВВХ век8.Ы,
80је

.........

су

ПО

вев'IВВВ

б.llв.е

вашој "оковввв,

lQrajy I~ вас ,Be.iBKor 8иа'lаја; вато Le~o се У
ОВОII пр~rАеАУВ OгpaВВ'IВTB сако ва цифре.
,
Ha~BojBX, 4,824.2'1

АУМУ Баварска је 1867 .

rOA. ИIIU8 ва: 42.000 момака. воја су 20. ГОА.
• "РШВАЈ 6и.iв. То је иаПОА јеАВОГ процевта, а
o~o 0.87010 о" це.lОГ ставоввиmтва О.. овог броја
ва 0,5881. 611.10 је способqвх ва војвв'lКУ САуzбу,
O,SOtlo веепоеобвих ва ову ,а ако 0,040'0 ОАСУТIIП.
Пр... томе ва војввчку c.;tJ~6,. способних 20-то
ГОАВШЊQа би",о је 25,510, а то' је управо во·,.
о,. це.lОГ, 6роја АвuеТОГОА.mљп ,мушкараца. ОА

oBor броја способни ва с..tу.БУАр.авај.е BOЦSOII
,~ ГОАвппье .а 16.000 рекрут&; прево OBor
.броја осТ...... е, Аo.u&И.lВ у p~BepB" • ".IЦАвер.·
~apcвa вка16 пеmа'lК'Х реrи.евата, свака

а

6aTa.lBQHa

в ва сваку реГИllенту поl баТUИОR

,eтpe.u.цa.' СВРХ овога cвaк~j ~e реГ.М8ВТИ АОАају
во. 2 б&тuиов& ".I&ВАвера". В.т.....ВОн _вка 4'181'8;
. . . . '18Т& AUB ,ее ва 480А...' ,
,а.ве пешаU8 регименте Ч81Iебрига~у.
Вон.ичв равног ро"а има 10 реги.ев~та ОА
; 1) 8CIC&"РОВ&;, 2-8 регимевте .()бр&sују KOЉB'IВ1
.бригаАУ.

.

пешаlJJCе в 1. КОЉИ'lка бригаАа саетав.ыју
је,.ну а,"јеку Аивизију, а 2 Аививије јеАав војви
,,80Р, По томе Баварека има 2 lJојва кора.
~jв иа 4 регикевтtJ, 1 РЦВ1lЧКl в
l . .јервервску (..tа60раторијса) '1ета. Свака реги·
М8ВТ8 _а 8 батерија, 1 ОПС&АИ8 п~ра. (с ОПС&А­

2

_

топоВи.а).

8СЈС&АР08' -

4

граАске 6атерије

.. 1

возаРСК8

Аве аРТИ.lер. рег,мевте састављају

&рт8Ј1.еријеВЈ'6рвnм..
-;
Вава,ева 8_ још ЈеАВУ U~1C!/. perв­
.евту, воја се A8.uJ ва 2 Аиви.ова,а свави Аи­
.nОН скта""н је 88 8, '1ете. ~ овој p~-

мевти припаАају

4

градскв ивживврск.чете с

једним воsарским одељеље..

,

Да.ье на сваку армијску Аивиsију
санитетна чета с

1

по

A0.t&8a

бо.tвичарсквм и

1

адмиви-

1

.

стративним одељељем.

Укупна бојна си.tа ВАварске И8носа:

-

АР1'lUерије

-

Ив.авареве

-

-

трупе

B~8ap. и адк. трупе

CBera: -

-

. Ре8ерв&.
886 оф.ц:
191 ,.иов.
20,724 .ов.
1,760.0ве. .

IЮ60ФВЦ.
500 .ИВ08.

--- - -

ПеШ/lдије
Кољице

Актив&.

-

Виши штабови

-

60,626 ..уда
6.830
7,071J
196 топов.
1,444
8,8! 2
69.260

Посада аа

-

18,861 .. r ......

2,12-1 "УАИ

48
864

rpAAo...

1.272

-КО...

~

'10t0
. :'16'

топова

840

160 .
12.614

268

25,805

868
-lit8
.Јl.6а

Свега :а. у активној војсци 69,260 г~aвa,.
Me~y којима је 1812 ОФИl\., 608 чввоввика, 1,4.832
коља,

6.

1994

KO.ta,

оФиц. и

289

.

564

..

топа.

чиновника,

в. посаАа
су

192

у резерви: 25,805 ЉУАИ, .e~y којвмаје 471

2404

коља и

48

топова.

(гарнизон)

оФиц. и

22/614 ЉУАИ, 01'. војп )
68 чиновника ..

Це.,\окупна АаК..\е СИw18 Вавар. извоси 117.679 ЉУАИ.

Из горљих б'роје~а можемо да ,в.~e~o Щ-:
деъе ОАношаје:
.
На 1000 људи активне војске Ао.t&8И: 373
ре8ервне и 327 гарнизоне војске. ДаЈЬе до.tави: 2t)
оФицира,

9

чиновника,

217

На 1000 пешака У

коља,

29 ко.,###BOT_TEXT###amp;

и

2'11 .топ&.

активној војсци Ао"\ази~

115 коњаниlC&., 140 ар' и"\ервста, 28 пионира, 67
iI 34./,. топа.
.'

возара и адивн. т t' упе

Наоружшње. Пешадија баварска има BP.t~ добре
ОзаАне пушке системе Верда, а пољска арти.tе'рија
ОзаАне топове пруске системе.

Краљевина виртембершка ва 1,778.479 АУША
С1'&новништва има 15-16.000 диаестогод_.

це.tог

mљи:х момака; а то ье према ОВОll. гopљe~ укуп­

вом броју душа изнети око

0,8701.,

као. у се•.

Немачкој и Баварској. Од l~e.tor пак броја 20-то.
rОАВШlЬак& 8. војау (Му-бу о~особв.х ... АО
ВоЈа орrиВВ81Ц11Ја. .
• .

6",,..

.)

10
у бојll& 08.11 в.ртемберша Ae.ut се ва
вlIy, Act'nYlЬyjyky '(Eraatztruppen) в rаРИВ80ие,
у cueAelieli Ра8керу:
A8ТJIBA.

В. . .

ЗQ...

Шта60"

.

рJli8J1iРВА.

'Ко...
~.p~'

'

.1881

527

347
(2 'J~)
"1340

66
71

(9

___ ~._o . '
'п.о

/'

ара

Вомра'

6.тер.)

,:

АВТВВВ.

0Нra: 22 М6'

,

то

13 оф.Цо
9 'Јвво"
58 АоУАВ.

4230
(4

6.тu.)

167

596

(132200
eo~p.)

ГАР1lваов.

90•• Ц.
6 'Ulвов~
24 'Јове...
5241

22 ,,'IIIBOB.
, 194 'Јове. .
П-,"'''
"
16062' 'JoвeA~O
--yw:"".(15 6.Tu.)

umr·

1140
(4

грА,\. 6ат.)

210
226

РЕ'ИРВВ.

ГUВИ80нА.

6540
ЈЬУАВ. (Ту MLH ( 12'5
-, 1###BOT_TEXT###9,., -r"'9 је
189 ОфВЦо .16 UI.I\ћ ту
ОФRЦ.
O• •~~~~ •• B08.) пво.} ,
• 31 'Ј8ВОВ.)
6", ~ ,
868; ~љa,
520 коља
64 топ. •
12 топова;
2' топ.
570 JCO,I&
92 кО.. а
85 ВО.....
~.' , Прек. овоме ва 1000 AejCTByj~e војске ,jtO..ааи:
800 о резервие, 275 rir.pBB8oB8, 283 ВОЉI, 96 КОАа,

20

..и

ОФИЦИР. и

2 '!ја,

топа.

о' На, 1000 JiеlПака пак АОА.ВВ : 137 кољаввка,
117 торџвја, 2Z пионира, 88 возар. в 8 топа.
.,',: I'В~Р'f~кбеРIПtCа је, војска иаоружан. пуmа...

~; T~~O!J~Jla ПРЈсве, С!lстеие. У остаАОII обуqава се
)1 спрема по

о

10'

.. !

." _

ПРУСКОЈ

peryАИ •
.

"

:&MeBC~O" Boj~OACTBO ииа 1,438 872 душе в у
ток броју око 12.500 АВаесто- ГОАИШЉИХ .ymв:a­
I

"

раца. ДаКАе и ОВАе овај број износи 0,87010 0,1\
цеАоr ставовниmтва, као и у OCTa..tOj Немачкој.
"':'i!
Цџ.~. БаАенскавојска CaCT8B.1Ь8. јеАНУ армиј.

-~1, ' АаВи~вју, која виа AejCTByjylie, резервне и
rpIЦclCe . ~e~~Be, у c.;\eAe~oj icоwtвчини:
А. АКТИВИ

.

16.656
, "',

-аи

.

В. РЕ8ЕРВЕ

.$y~ '(ту су '8659 oЉVAB (ту су
4D5 ОФ.Ц.)
150, оф.ц.)

. .,..

489 коа

о ы то...

98~ вО..

12 топова

В.

ГАРRИ80ВА.

9640 ЈЬУАВ (ту оу
203 оф.ц.)
240

коља

~ тo~OВL

Према
ДОАазв:

520

850 коља,

ово)( ва

1000 ЈЬУАИ активне војске
580 гарнизона, 24 официра
8'/, .топа.
_.
,

резерве,
26 KO.u и

Наоружаље, -еп·рема и обуч.ваљ~ у б,а..\ено~ю"

војсц!! веli је ОАавRO УАешено по пруској уредби."
' ..

Ј·

5. ОРГАНИ3АЦИЈА БЕ.,П·ИЈСRE ВОЈСКЕ.' <.~;
Сваn бе.tгцјеки грађанин, који наврши 19.
год., под.tежи војнои попису. Из цеАОГ броја ПОIПI­
свих одваја се коцко" потребан контигенат ва
реАОВНУ BQjeRY.
.
•.. ' '.

Бе.JIгијска се ВО.1ека Ае.tи:: а, ва CTUHY, б, ..а'
ДQпуљујуliу

(резерву)

и

в,

ва

вародиу

:.

-~-

војску

(gard& e.ivique.) Из годвшљег контигеита 0,4 18.000 АВ8.
се П.lЬaде одмах одвајају ва реаерву, '. : .
. .:

РОК је С.JIyzбе у стајаћој војсЦ1Ј 1.0 ~A. ...
барјаком, 8 год. '! ревервв и 2 rOA. _
О'lП,УСТУ. Реверва се скупоМ '1 АВе ГОАВВ8 јеА&В пут
ва месец ДIваР8АВ ве.баља в ~JlOTpe.· 06и...

.

то б ПОД

муабе у иаРОАвој војСЩI I'paje од 10.. Ао ~()j ГОА:
Бе.JIгвјска. се Boj~Ka састоји В8 16' ПОЦQ~'

пешака; свакв по.лк с

8

батавона активиа

8

~

резервиа, оееи јеАВО!' (варабинскоr) који виа 4
баТ8.Аиона. По 2 по.tка образују брвгаду: и по
бригаде армијеку дивввију. ДаКАе' Бе.JIгија вма
8 бригада у 4 дивизије. Даље. ииа 7 кољаничквt

2

ПО.JIкова у 2 кавu~ријске дививије, 5 ар:rИАери,iскп
ПО.lкова,

КОЈима су

Mel)y

10

виреке трупе од

8

градска и по.tк В8.*-

'. . . '.

че-та.

. ,).

ВаТ8.lИОВ пешачвн дев се ва 6 че;;'&, У' KOJ~a .
се рачуна по

150

ЈЬУАИ ратно!" састава.

."

Пов кољичкн ииа 5 еекадрона с peaep~9,JI
(cadre des depot). ЕеК8АРОВИ ..Ааке вољвце имају ве

175, а

тешке по

185

кољанива. Један по.uc . ар.ТВ •

.lеријсlCИ састоји св вв 10 батерија. вовsJiп,'а
други поц ив 4 батерије јахаћ.е и 5 вовеliиХ'~ БаТ8-

ријв вкају. ПО 8

19

I'OnOBa;' AaU8 у оба ПО~icа .Па
".

батерија са 1б.~ 'I:~па.··

.

....

~_.')

~,.=;-.

.......

....' ..

.

.!

'.

~

.:.

.

'"

". .

61
. Укупан преГА8Д 6еАгијеке војске у
стаљу преДСТ&В.IЬају 9ВИ бројеви:
ш,..60В8

252 ОФИЦ.,
2104"
lUвuерије
345'"
А,........ по...ове 137.
ГРААС&е арт. 8 216
5 ••та РААеииq.
"
По.п 8вaurи.р. 115"
ВаТUВОНAJ\IIИ··· 85

-

ПеJПaAllје

И8стратиВl,И

Свега

:

498 ЈСо",а
616 "
6417 "
4813 "

војниа

73,340
. 4,218.
7;679
9.807

"

~5 ОФ.IIЦf!lра ~

2.128
1,622
9~, 7.94 воји. и.

ратном

2 QeTe_BOlapa,
"1. чета повтовира,
3 чете раАвика.
коља.
,
ратво време

12.344

Овој СИАИ ииа се .додати у

И

први nО8ив (premier ban) народне гарде, који броји
ва

30.000

. Из

. .

људи.

.rОрље Та6.Uще иожемо' извести медеће

ОJЏIошаје:

. . На Н)ОО војвика редовве војске ДОАа8И' :
31 официр. 114 коља, Pl2 топ и 2 Аекара.
На 1QOO пешака ДОАази: 98 кољавика, 60 арти,,:
Аериста пољских, 134 арти..\ериста гра,4СКИХ, 29
ивживир. трупе И 2 топа.
На 1000 коља ДОАазе: 4: .арвена Аекара.
ВеАГијска је

острагуша:м:а, које

пеmадија ваоружана пуmкаиа

СУ. пр~ра~еве од старих

(по

сис-:t8МИ ААбини - Терсева). Народна гарда ваору-

.. жава је вовим uстрагуmаиа, систеие КовБJl8ва,
(Comblain), која спада JIrIе~у вајбоље садашље системе.
И ва о.стаJlУ ~ojCKY прера~еве пуmК8 сматрају се
као преJlазво ваоружаље, за којии ће доliи ваору­
жаље

с пушкама "каквог

ICuи6ра.

у

. пруског

новог

моде..###BOT_TEXT###amp;,

а

Ma..\Q~

.

аРТИАерији Ве..\гија има че..\ичне· топове
систеJlrlа и ка..\и6ра.

Ве..\гИја по своме Ге~граФско. и нароДнои ПОАО­

. .ју вема такве спољне IrIИсије, коју би МОРаАа ору­
.је. да остварава. Ова је пото.е uвyrpQ.7,/Ha земља

• ао таква ова је удеСИАа своју војну орrцизаццју
варочито у обран6евом смиСАУ, и на устројство

lеха.ьсве ОА6раве оразмерно највише ТРОШJI. Ва

БЗ
ТО У пог.леду вена.љске одбране љена oPr&HBвација заСАужује особиту вашу пажљу, и IIИ liемо

се љоме користиtи,' кад ва :'~aj предмет доша
будемо.

6.

.

ВОЈНА ОРГАПИ3АЦИ.ЈА КРАЉЕВИНЕ ДЛПОКЕ.

По оргавизацији од 1867. год. Давс.а се вој.
ска састоји: а, из редовне војске с деповом, б, ре­
вервве војске и в, допуљујуliе војсве.
Војsичка обвеза у Даиаца почиље се с 22.
год. 'У војску се уписују ве само спосо6ВJi! ва ору­
жје, иего и они који се могу да употребе ва АРУ ге
какве војвичке ПОСАОВ~.
.
Време је САужбе у редовној војсци .8 годива,
а ТОАИКО ис~о и,. реверви, аА' у ствари војJlИЦВ
ие остају дуже у касарвама, иего што је ва та.­

ТИ1ЈВО љихово 06У1Јаваље вајвужвије; ваТИII се
ва остало време отпуштају КУliам& и ПрИ8ИII.ЪУ
се само за време годищљих АОГОРВИХ веж6аЉL
Ново уписани рекрути оБУ1Јавају се, ОДВОСВО
САУЖ~, У месту ОВОАИКО: lЮљавицв

возари

15
ТИАерија 5

месеци, пешаци

2U'!,

месеци, инживирска војска

градске"и раДRичке трупе

4

месеци,

меееци, пољска ар­

5

месеци,

,месеца.

Пошто истече горње време, овда се. ~YДB
отпуштају куliаиа, o~eM нижих ЧИНОВ!Io, који се

вежб8ју

\f.

~еmадији још

инжинери)и ЈОШ

12

9, а у арТИАерији и

месеци.-.

Данска има у редовНОЈ војсци, резерви и допуљУјуLој:
Пеша'Ка - ) 6.800
'.
8.000
8.800

Кољице -

~pT. пољ.

2040

-

.

1.503 са 72 топа 500
" rpaAc. 2.400 - .
1.200
ИвЖињ. тру_пе . БОО' ~ 500Свега '23,243 аКТ8В:, 9.000 ј>t'зер., '10 ооодоп.
По овим бројевима видимо: да на 1,000 људи
редовие војске ДОАази резерве 385, допуве 420 в

8

топа.

-

-

.

. 7. ОРГАНИЗАЦИЈА ШВАЈЦАРСКЕ ВОЈСКЕ.
По Г.llасу савеlВИЧКОГ устава у Швајцарској
crајаRo. вQ'jск.а .'не ~e да nOC'l'oju. По томе војн&­

еиat.. Швајцарске ој гав.вовава је у мроДној' вој·
аца

'".-:

:

(••Аицији).

ева. швајцарекв гр~иивв од 20. АО 44. год.
ХОР" да 'мужи у војсци.
у "одивам" обвеввик за во.iиу иувбу, т. ј.

бд' вавршеве 20. АО вавршеве 44. год.

В:uази се

elJ8t& '36 11, 'Ј. од це.llОГ броја mвајцарских .у­
JllВ&paцa, а ОА, овог броја само је 5101. способво'

... војиичку е.лужбу.
.
. Број' војеке према

.

Цe.ltом броју душа у зеа.ъв yтвp~ea је ва4'1. 01 ••
'."
Војска се де.llИ ва aK'l'Uвy (Auszug) и резерву.
.у активну војску до.лаsи 3010' а у резерву .остuи
од прописвог броја према це.JLО.к С1'а&о­
·вв.штау. Даuе ав:тиваје два пут јача од резерве.

1'1, °10

Што преко 4111 Оlопр~~е,,,вuази се као способво
ва војску вв.еЈ)у 20. и 44. год., то ДО.llази у • .лаllAвер. "
О.ll1жб.. у активво.i војсци Tp~je од 20. до

84. год. У резерви од 34. до 40., а у ».л"иДверу"
преко 40., и ови који вису увршаеии у ова прва
...

А'Ј&

ред&.

у пројекту од 1868.

roA.

војво је JПlпетарство

пре.џожв.lО савезввчком ввау, да војиичка обвеза
~aje ОА 20. Ао 45. т. ј. 25 годииа; да се ве.lИЧИна
: војеке ве orpaВВ'iaвa е 411, 111. од це.llОГ броја АУша
,·вero цe.ItВ. бројем способвих за' војну иу.бу

BB.e~y

20. и 45.

.буде раван број

год., да у реверви и ".IIавдверу"
тавтичвих

пешачквх јединица е

8ВТIIВO., (према чему би се 25. годишља иу.ба
DОДe.lиатаво, Аа 7 год. Ао ...ави ва активву, 8 ва
реверву • 10 ... ".IIaIfASep").

~

.. - По ово. пре.џогу војвог )lиввстаретва војна
бв сав Швајцарске иввос• .II.. ва 215 000 војвика,
.. то је 8, .,. од ЦеАОГ број.. шВ&јцаРСDХ АУша,
• тај ба број био Dоде.ъев у овакој срав.ера.:
87,780 &ICТ8ВIIe (АО8Iоа), 49.765 рееерае, 65,860

,.aaawaepa8 •

о.џ

12,000

пре&о6ројац.

Кад се еастављају TaK1'It.B~ једивице нојс••,
кавтова су 8езав.свк, j8Agt) ва 'JV .IIIТO,t.IIUOA;- АО­
восв љихово друштвево;уређеље, а APY·I'O· .. то,
што сваки 'кавтов 'саи 118АРжав~ С8lOј:.Ic0lfТИf8Jlат.
ВЗУ8имајуt~и др,Ж&вве .0ШТе paexoA8r· .••..••вв·
страцију, ва оружаљtt, y~вpђeљa и T.~ ~r~...

РОДОВИ ' оружја

На 1000

92

и

'1

С1'ре.lца,

21/,

топа.

,. tп~8јЦ4РСlCоi

.;војсци СТСјј •

'."
newaкa..Ao~a8В: 12' ' apTJ.I~ttP!CTa,

_.ко:

• 0

32

КQЉQИu., ~6 R~p,c~f:~'D'

':..

о

Ва броЈ топова YC.leA, иекуств~ пои,е.4ЉU
.ратова YBBAe.lO се А& је ЋI!;yell, оа .ватр ~e.~peA­
.uже ПОВИШRца ва 2 1 Ј, в;а ~в.ьаАу.деQlа~; . ~!-pe.a

.

. вајвоеијеи искуству тај би број; в"о
(АО

3-3 1 1,)д&

:JcW Ј,Rше

се ЈlOВИСВ.
. .'
При 'де06и џојск. в,а".'Ј'''~'F.~ЧВ~ j~B~~e в
родова вма се у виду, да се 150###BOT_TEXT### ВIЩI:e "IВ~ЧУRа
ОА· прописае ја'lиве. пOlЛ~О ,~e }J~K~~?.'B,o,., A08BU?,
да ОД прuвке ОКО"тога ..С~,бр(џа\.;~С?К~8У~~,.~ОЦВВЈ'

.e~CTaTa~ ~реJl&.!П~ЦВСВJfJl•. 9Џ.Ј,1~~~вв~.;·it ~ с.
ваЈпре узму .ьУАИ. за СПf~ИЈUВ~ ~~ДO:B', .. ~all ОВАа
ва

.

пеmаве.·

Прописва јачива тактичвихједивиц~о.овака је:

, ., БаТ&.Iио.а:а пе;III~ЧКОГ од ,6. чета. по 1.2~ .љУ.ј.И ~7 r.l.
Ватерије

по.ьске

од

6 '!опова ~. ~;~ 165 "

"
. брђавске
"
.,
- -' ~ 128 "
, Стре.ь., возар. саперске в tпо~иqио~е;о 'I~t~ 1'20 ."
Повтовирске чете - - - - ;...... ' - 100 "
Еск&дров кољавички - И8 S вода _1!_ 101 "
Те.ll.еrрафска чета - -. ' - - - ' -- ... 88 "
Паркова чета - - - - - - --80,.
. Еск&дров (guide) - - - - - - - :...:. . '82 "
ПреД.ll.аже се, да се стре.ьачке '{eтe~ - које С&А
'Iиве засебве тактичве јеАивице, ciJOJet ј :.«w.pe.ьa­
чке бата.ll.иОве по 4 ч:ете у cвatCo.~ 'в ~Aa 110 то••
В 8& стре.lце бат&.UIОВ &УАе о TaKTB'III&· jIWlSВЦA.
у, mвајааРСICИlll в~јВIIЧIC1I. . вов~вщ' -) ro-

---.) Scbweizen8cho
187:1. roAt

МiJitir·ZeituDs,

.

NalD. 61. и 68.
. . .....

ОА

,~

5.

'8
ВОР8.10 се, да еу Dеm~чке '1ете

04 120 .10. према
DОc.lе.џЬих paTo~a ВрАО САабе, и да би
и требuо ојачати ПОАе.lИВ батаАНОН на 3-4
кеето ва 6 чета. Ови укесни ра8.l0ЗИ без сумље
ваliи ће у зек.ьи ОАзива.

. . иекуетву

Ооик горе по'бројаох РОАова оружја, који
обравују васебве тактичве једивице, ио још пи­
овира и боАви.ара, који обичво УАаве у састав
, чет&-, во који се по потреби КОl'у и у засебве де­
.I0ве издг.ојити. Тако на пр. свака пеmачка чета
8ка ПО 2 пионир а; они скупа у баТ.АИОНУ еаст&­
в.ьају оде.ьеље од 12 .људи с ПОАвареднико•. Па
му..ј потребе И8 ових се пиовира и еапернlП
чета 1I08е у '1ас СКАопати по

1 'пионирски

бата­

.Iвов в;а сваку аркијску дивиз.ју. Да.ье свака чета

'вма ,по

2 БОАИВчара 810 САужБЈ КОА акБУАавтских

бо.uuща.

Војска се швајцарска

ве.ба у pe1Cpy'l'cJeoj

'"ЈеМ", JlО8Ј'О.1Ж/U.м и 86opuU.Jt веЖбањика.
Сваки ново-уписави

војнвк кора најпре Аа

прође кро8' рекрутску IПКОАУ, па Аа се ПОc.lе у­

,врсти ~y активву
војО8.

војску

(AU8zug), као спре.ав

Ва' ра8не родове ору.ја рек ру тска ШКОАа

. траје раuичво; тако: ~пещаЧlCа и стр е.ьачка траје
36 Аана, кољичка 57 Аа.Ја, а арТИАервјска и ив­
асин.река

50

дава.

Пошто војници прођу рекрутску ШКОАУ, тада
се,

. .о што рекосмо, прев OA~ У редовву војску,
• AQUe су У овој, ови се ск УПоЪају ва повторва
веасб&lЬ& која трају: за пеmак е, СТрtaАце и кољицу

'8

:дана сваке годиве, а за ар ТИАерију и ивжаве-

р.ју 14, дaB~ сваке Аруге ГОАиве.

,

К&,.\ војвици OДCAy~e у активној војсци про­
писано време (од 7 1'ОА·) , таАа се преВОАе у ре­

. верВЈ и као .резервисте с ви се РОАОВИ оружја

скуп.ъају опет на rОАиmња повторва вежбаља,
.lЮјур.ају ва све јеАнако 8 Аава. На ова учеља
пеmа4ВЈа

pllja •

кољица АОАази у

кадро вом,

а арти",е,

ИВSИНИРСlCе трупе у 'цеАОК саставу.

Због теже и скупље САужбе у ICољ-вци роlC_
је у љој за активну иревервну периоду сведен
свега на 10 година. ПОСАе Аесетогодишње САужбе
кољавик се преводи у "Аандвер" и више се н.
y~eљe не позивље. ОстаАИ родови оружја с пре­

водом у "Аандвер" скупљају се годишље на l.дав
ради смотре И гађања· у нишан.
Осеи рекрутске и повторне ШКОАе, које еу

. в&рочито

ва војнике, постоје још сваке друге го­

дкне зборна вежбаља од свију родова оружја по
брwга.::,uа, и сваке године маневре ., скупу једне
армијске дивизије, најмаље до 10 дана. У овим се
вежбаљима даје нарочито вишим 'ст"'решинама
ПРИАика, да се практично боље утврде у каневроваљу

с

.

истима.

Изван озваченоr времена ВА вежбаље ЉУДИ
и старешина, официри се још сами старају. да у
И8весним ПРИАИКlка своје ниже чинове поуЧlвају
у стреАби, у тумачељу екверцирних правИАа, ре­
шаваљу

.а",их тактичних

8lАатака,

elC~epЦ8paљ,.

И Т. Д. 8а ова практичва в ..жба~а. они се ЈСори.
сте сваким скупом,

сваким сабором. а нарочито

су ва то добре С'РРеЈЬа'Ч~е д:ружu'Не. 8а то се офи­
цири по цеАој Швајцарској И заузимају ревносно
8& осниваље таких дружина, којих је 1867. год.
БИАО ва 327 са 8785 ЧА.нова. Држава сама иде на
руку оваквим дружинаиа пружајуhи им неке по­
моhи у новцу и муницији. 1'.ко је исте годкне ва

HarpaAe

ивдаА. преко

50

хиљада гроша.

Швајцарска је подељен. ва 9 А1iIВИ8ијских
ОКРУЈ а, који се уједно и као наставни ОКРУ8И сматрају. На сваки округ ДОАази ок(} 12()() рекрута

годишље, а за вежбаље љихово округ и.а јеАВОГ
вишег 1iI 8 МАађих наставни~а. На тај начин н.
свако r ваставника ДОАази оо

40·

до.

50

рекрута,

а ДОАав још по 2 старешине сваком настl,ВНИICУ,
овда на сваког учите.ьа дође највише по 20 љуАВ.
Искуством се довнаАО, да 'се једновремено још

добро. м'>же да ивучи ОВОАИКИ број људи од
ног

наставвика.

jflA-

Васт•• _
08)1,. •••

58
Ва спрему етареmина војсца • за· ALЬfI

.

,

об­

разоваље љихово постоје: а., ,,1C&,4етске ШКОАе "
8а пеmадају, 6., кадетске ШКОАе ва специјuне
родова оружја, в., цевтраАиа војвичка оФицирска
Ш.О.l& у Туиу, и г., оФицарске беседе на разнни
.војНИЧIIИII вБОРОВИllа. Све ове ШКОАе ие трају
АУже ОД веКОАаво неде.ьа; у цеНТраАвој mко.ли 11
.др. предаје се 6 недељај у специјUНИJl курзо­
вииа

ДО

5

9

ведеља.

Нико ве lIоже да буде стареmина(оФицир)

..у војсци, који није као поднаредник прошао .роз
,војвичку ШКОАУ; и за таковог препоручев О-А
ваААежuе

ВАасти.

у оФицирску центра.лну ШКОАУ коиандуir се
официри из разних

mтабона,

официри Ii 'кадета

.аРТИАеријски и инжинирски, официри пешачких
m~абова в ч:етовође ескадрона стреАаЦа. Преие
.етручностима
.аса,

ШКОАа је

а предаваља се

подељена на
ограllвчавају

веКОАИК"
вс&Ьучво

ва преДllете, који се ОАносе IП. САужбу војавчку
.ао:

ва

тактику,

познаваље

зеJlљиmта

в

.цртаље

ПАавова, r а 'КУ о оружју С теоријОJlпу-цаЉ& и ја-

.

хаље с П08наваље. коља.

Осеll побројаних ШКОАа за даље усавршаваље
офиц.ра у своји. струкам. много доприноси само
удруживаље официра. У Швајцарској нема тога

оФицира, који није "!Аан овог И.ll.и оног КАуба, и
поред тога "!Аан које стрељачке дружине, ве ра­
ч:унајуhи што као грађанин учествује мож..\а још
у веКОАИКО других ДРУШТ8ВI. У официрски. стр е­
.ьачкви КАуБОВИllа уз забаву ИДУ редовно и ја8.а пре.А&ваља ив војничких наука.
Сврх CBera за практично обучаваље и оцену

официр. САуже писмени вадатци. које добијају
ОД овојих бр и гадних КОJlавднра. Решеље се OBB~
8&даТlIlCа

п()

)Сом.вдн

ради

том

претреса

ААље

и

mи~е

ДИВИЗИОВОЈ

оцеве.

Офицор а се деАе ва: а, 1taUflOHaJtHe иАи ОФИ­

1 ре

fla"l'U f t nUlC једuн,uца

~.ДD их

р одова

ац ре, I то

01

t

орувсја,

који су Прll трупаИI
• ва б, савеЗ8ичS8

ОВI .ој. sOIllВAlj, веш то"

''\

59
.()

,!ика ОД једве тактичве једивице, одељељи ... ~eje~
ДИЉ~ЩIХ родова оружја, и по разиим mтабовима.
војне управе. Први ДО.ILазе ва терет окружја (каи~
тона) а друrи иа терет савеза (цеАе ШваЈцар~ке.)
Осек војничке спреме официри добиј'lУ према
вре~еиу С.lLужбе извесиу ПАату према прописној
таРJlфИ.

комаиданте веliих војних Te.ILa од једне
тактичне јединице т. ј. за бригадире и команданте
одвојених деАова и утврђевих места (градова)

81.

УЗИЈ4ЉУ се пре свега окружни оФицири, који су
командовuи

:маље

трупе.

вршеље, окаље САужбе при mтабовима и
по канце.ILаријама свагда се од војске 1C0иавдују
lЫађи официри на једну И.ILИ више година. У зваљу

810

ађутант.а могу' ти официри

остати док су још у

чивовииа испод иајореког, а кад више унапређени
одмах се Bpah.ajy куh.и т. ј. својој комаиди.

, буду,

,При генера.IL-mтабу има ТОАИКО официра, ICОАИКО

је потребно за састав војиичког штаба и да још
сваки дививијски mтаб и друге невависие 'I'рупе
добију по 1 наче.ILника ва своје mтабове. ГеllераА
mтаб се рекрутује од -официра свију родова

ОРУЖуЈа·ш ·

. .BaJBeD.a
.
L

ваЈцарСКОЈ Је

'.

стратеГИЈска Једи-

ница дuви8ија. Ова је састављена ив пеmачке бри~
гаде,

4

трупе,

батерије,

2

2

ескадрова,

2 чете инжиаирск.
3 БОАвичарека ОДf'љеља.
има 6 батuиона и ради

Сас.,.. .е­

lutx

.ој.8Х

тe.t&.

паркове чете и

Пешачка бригада
..\акшег управљаља деАИ сеиа ПО.ILубриrаАе, које
ахају своје иарочите команданте. Поред ових 6
баТlЦиона бригада има по један бата.ILИОН СТР.Ааца
.i'l.еварска је струка при војном :министарству.
8&СТУП.ILаља у љен:арсн:оЈН 'Ш/га6у, који ие8ависио
управља овом

струком у сваком. правцу: и

У ме­

децииском и административном. На чеАУ штаба
стоји ГА&ВВИ Еојви Аевар; преко дilВИ8ИОВИХ Ае­
вара ои управља свом струком код војске. Диви­
аиовим ..\екарима опет ПОДВАасии су .lLекари бригад­

и.х штабова, који nopf'A АУжности бр.гадво r
-".Р' врше још м.коот ше., рбl.wJта 6p.r"".

С"'тет.

60
ОееJl
при војсци

ОВИХ mта6вих и ам6УJl.автвп'"
се

иuаве

трупни

Jl.екари, и

Jl.eKapa
то иа

еваку тактичи,. јединицу по један; - а какве су:так­
'lичне јединице у Швајцарској,. то је иапред
речено.

Вао".....

Наоружаље Швајцараца ва8да је 6иJl.о по
најБО.IЬе у Јевропи. Још у стара времеиа оии су
биJl.И иа rJl.acy стреАЦИ и као такови су BPJl.O до­
бро ПАаliани биJl.И, ДОКАе је трајаАа најамивчка
војничка система. Као ва.ъаии стреJl.ЦИ они су имаАВ
ВрАО добро оружје. У новије време ШВ8ј1~арци
су први оцениJl.И преимуliство маАОГ КaJl.иб~а пу­
шака, па су усвојиJl.И још пре него што су остра­
гуше почеАе да се заводе у војсци.
Садашње су пушке швајцарске све озадњаче.
Најновији је модеJl. карабин ВетерJl.И, који спада
у разред магазинског оружја, т. ј. кога је lIе­
хаИИ8ам '1;аК9 удеmеи, да прима у себе веh.и 6рој
фишека (од 6 до 10), који се узастопце Mory да
избаце. Пре ове системе Швајцарцв су пре­
ТВОрВАВ своје старе пуmке 810 "..tаидвер" на
свсте.у МИJl.банк-АIIАера, и у иекој КОАИЧИИИ

усвојИАИ иову озаД8У пушку системе Мартинвја,
која такође спада међу иајБО.IЬе савремене обрасце.
у ПО.IЬској аРТИАерији Швајцарска је имuа
4,фуи. и 8фуи. ОАучие топове који c~ с пред пуие.
у ПОСАедље време усвојен је нов бронзани озадни
4фуи. топ, који liе поступно да замени оба горља
у ПО.IЬској аРТИJl.ерији. На упоређеним пробама, Kl'je
су чиљене у Швајцарској, овај је' топ . показао
ВрАО добре реЗУJl.тате. 3авршујуliи овај преГАед швајцарске војне
оргаиизације имамо приметити, да се од неКОАИlCО
годииа у љиховој војној ЖУРН8АИСТИЦИ често по­
А8мише 11 том ПРИАИКОМ претресају равне. тачке
постојеliег устројства. Тако неки. су против то га,
да се број активне војске и резерве ограиичава
иа 4 Ilt °[0 од цеJl.ОГ броја .стаио~ништва, веli' траже

да се

уписиваље у војску чини без

ограllичеља

процентима, онако како донесу прописие године.

-

БИАО је премога да ее време реКРУТСК8 ШICОJl.е

====--

61
уопште ва све родове ОрЈжја подужи ва 60 дава,
да се повторне школе ва Аејствујућу војску го­
дишље повисе на

14

дана, ва резерву на

8

дана;

"лаНАвер" пак да се сваке Tper.e године скупља на
четиридневна вежбаља и смотре. Препоручује
се, као што је напреА речено, деоба бата.лиона,
ва

3 место на 6 чета, како би свака чета према

садашљој потреби МОГАа самоста.лније Аејствовати ..
Препоручује се попис коља као И у Немачкој,
коЈи би се у с..tучају рата по извесној оцени на
С..tу~бу МОГ..tи узети. Пред.лаже се, да се '1
попис узму И САедеће две КАасе испод 20 година
т. ј. младиhи од 18. И 19. године, KaRo би ва
С..tучај рата ОНИ одмах образовали депо ва деј­
ствујујућу војску и т. д. И т. д .
.Сви ови И овима слични предлози ВрАО еу
умесни и јамачно ће они ваhи потребног одзива
код људи, којима ће бити поверена вадаћа ко­

начне ревизије војне
савева.

оргавизациј~ швајцарскоr

-

Ми смо се M8..to· више задржuи око војнич­
ког уређеља швајцарског, јеАНО с тога: што је
оно

уопште

препоручљиво за

сваку

маљу ве)(љу,

којој треба многобројна војска а која распо..tаже
са С..tабом Фиванцијом, а друго и с тога: што је
уређеље наше народне војске е..tично са швајцар-.
ским , па је ва вас ово још и поучно, lCад се с
љи)( боље уповнамо.
ЛPU.lН. Још би требало, да кажеио коју О ВОЈВОЈ орrавИ8ац8ји
двеју ВIЖНIIX BeK&.IЬa: Русије и Француске ј во

почеJIII нај­

во.ија орrавиваци;а љихова, која се тек сада уводи ва основу
О п ш т е војЈlичке мужбе, вије још остварена, то ВР није
од пра.стИ'lве вредЕОСТИ, да о ЉВJf& CllAa rОВОРИJIIID. - OpraJlВB&ЦBja пак турске војске • жрвmliаиСК8Х
народа на

б&JIIC&ИСКОК ПО""УОСТР01lУ, као ствар која ВJlllа ва нас ВUИКОl'
~ieca, бпе преДИIIТ о о о 6 • т е Ш'1'1Авје, коју Ii8JIO АО­
ЏВЈе

•• иет"

-

АЕО

111.

ВОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ.

ПРlICТупајуЬ к преAJIету војне 0pl'8llllsaцllje
Орбије вајпре Jiello И8.l0ZllТВ посту.... ток Pa8ВII­
ја.. С&,4&ље орramrзације, па JieMo ОВАа ва 0CII081
овега изводитв своје saк.ьучке о вовој

opl'lUlllaa-

цији B.lB о реорганизацији давашље свете ме. У
ПРВОII OД~ЉKY _саllО Jiello у r.lOIUIII оенов_а А&
ваведеllО како се је развај...а ваша војска, у

ЈСО.IJПCО је то за нашу цељ непое~АНО потре6но.

Подробва п&к всторвја тог развијаља остаје ва
себе
се

Bp.lO .a~JLЬBB в ПО}"DВ преДllет, ва којв 611
811&.10 AO~Ta повода .e..tети, Аа се од Apyror вог,

(.8ше у те ствари поевеliеиог)..t1lЦ& ва свет ОПlПllрВО
.-е.. о пој&ВII. 8а вашу цељ ДОВО"'НО lie бllТll,
да ое г.....ије таве тог развијаља в.весу.

г Ј А В А

1'.

IWtО ОЕ РАЗВИЛА ДАНАШЊА НАША ВОЈНА

.

ОИOТEllA.

Као ШТО НО је познато, Србија ва време
ар.ог 8 другог веаког уставка. бориа се ва
о.оје ОC.lобођеље с YCf'aнa~"QoМ војево.. ltaA'но
....11. . дo~e иојевати-, када Jtпуче пуmа ва

еР'А ТПУII&Авје" и .,даАе &бер ва све четвр страве" ,
• щ ое "крстaIП барјак на Тавову разив- - ОВАа
а. А-М' "бутув ШУК&Авја" • отпоче се у два
маха

,

.....ч&нстВева

борба за ItKPCT часни и-еАО-

d:f,:,~TBY", у CTa~a~ се војска ~OpB.la ва 06.10о... га Је ваЈПОC.lе ВЗВОЈевuа у другом

•• "1

>РЦ

Р"ТО...

8&

'рисао

00.10-

I

бођеље БИJlО је ЈЬУДИ, !Соји еу e.tУ.ВАИ у ауеТр.ј.
ској војсци, па. су знuи, да за успех војне није
довољно само јуваштво и одушевљ.ње, Bek j~
потребан и неки ред и нека Jlзвtжбаност. Ова
је потреба постuа

очевидна,

нарочито

ад

еу

наши ударs.JI.И на Турке у неко.JI.ИКО ПР.Анка поред"
редовне руске војске, па су могли да виде, !Саво '
"perYJla" у војске много значи.
Јамачно УП.JI.ивом тих љу ди и УСАеА paTOJl&lЬ&

в~~дио с Русима "правитељств:vјhв совјет·' порј'.~·

чује некрм руском

официру Новокрштвuову 111), Д&

'од Београђана уреди "народну војску"; Овај ј.'
оф.ц.р ПО(>Jlат био у Србију од руског BpX~B80!'"
.повеД1Цilка још у почетку војне на дољеll Дунаву,
KaQ војни иваманик, да одржа ва 'свеву' иВМttyy
Ср6а в руског rJlaBHOr стана, Пошто је у Беоrp&А1'
ПОА.vже поживео, он је успео, да ваДОбвјеаеJlIfQ,

код "совјета" в војвода, те еу .у ~ пор8'А'
орraнввације духовног СИНОд~ (!), поручlt.l1i, •

10"'8]3

opraHlIsyje и ваРОДВУ војску и да 250 ЉУДИ ввве.ба

у свему редоввој војничкој САуzби.· Пошто ј8
таква ра.дља

Новокрштенова ПР8Ј1аSВАа преАеА.

љегевогизаСJlанства, то гаје тадаљи руски КОI1,ВУА
РОДОфuUU1lUU одвраћао, да се тако

AueKO

не 'иеша,

у српске ствари. Али је покрштени Арнаутии' н.
енаки начин жеАео, да буде организатор српеке

војске, па је одважно приступио

ОВОII ТРУДНОJl

пос.lУ. Пошто су пописа.JI.И све Београђаие, онда
су их ПОДf'.IИ.UI на команде, одреди.JI.И ИИ оФиЦ'вр8

и каП.JI.аре и DочеАИ да их

"муштрају."

Иуш1'Р&

је

наравно биа арнаутско - драконска, неса­
r.ucHa с духом и потребом народа нашег • ~ao
таква она је на скоро Mopua да изазове јавно­

негодоваље у војника. Против такве· "perYJle 8
Београђани су се жа.JI.И.lИ РадоФиникину и овај
је морао да их уверава "како то није наређввао
руски цар, нити је ко же.lео, да их направи СОАД&­
тима; већ да се по жељи љиховог врховног војВОАе

.) \~ojeB. .60РВВВ" ОД 1865. 1'904. 'LIAВЦВ JaUl8Тlвa·
ю 6ровива.

хте..10, да ее ови уче и прввиавају вој ввчкоv строју,
што би ИМ У рату од користи БИ..10." Из овог
објашљеља руског пуномоh.ника виАи се Јасно, шта

је жe..tео

" совјет" ,каДЈе ОВ..1астио Новокрштенова,
Аа уреди "вародну војску", UИ "поручвк"

једве реГУ..1ашке војщсе ту је поруку разумео овако
вако је сам био· васпитан, па је 8ато и српску
војску почео да кроји по туђем К8..1УПУ.
Није нам познато, ка&о је и у КО.lико је ово .
војвичв:о вежбаље по Србији раmирено БИАО, uи
емо С,..1уmu.и, да еу веке војВОАе имци Р1кописна
еК8ерцирв~ праВИАа, по којима С1 упуhива..1И·
своје људе "војничком строју."·)
ПОСА8 вове пропасти Србије кнев је МИ..10m·
опет отпочео и срећНО доврmио војну 8& ОСАО­
бођеље с усташком војском. Ва ДУГО ов није ваво-'
дио ивкакве војничке "реГУАе", пошто је према
тадаљем стаљу, Србије ван ове. поставио сеt\и
аадатак, да мирвим путем, у пријатељству с ПОР-'
тои, утврди извојевана права и С..10боду.
.
Тек 1827. год. кнез је М IMOM почео, да ради
ва уређељу редовне војске. Те је године прво
ИОКУПIIО неко..1ИКО хиљада беhара из Турске и иза­
браних момака из најЗ8дружнијих и најбољих КУћа
у Србији. Ту су војску вежба..1ИПfмачком "sекциру"
по аустријским праВИ..1ииа, јер су и учитt'љи љена
БИАИ пребег..1И каn..1ари И8 ГР!Lнице. ГАавви јој је
коианданат био век и Мuјав.ло Грумац, 8а Kora
причају, да је био добар официр. Војници су би..1.
У народљем оде..1У, наоружани аустријским карабинима и Вр..10 УГ..1едни и отресни момци.

у почетку

.

1830 ГОД. кнез Ми.\ош распусти ову

војску и 8аведе "те.лесну гаРАУ", У којој је бll..10
око 200 момака одабрави по стасу и УГ..1еду, И8
це..1е 'Србије И8 8адружних и имуh.нијих кућа. Гарда
бејаше прва војска уређева по вачину стајаће

војске; ова је БИ..1а обучена у аустријске гра.ни­
ч.роке мундире и учи..1. се пеш&чв:ом екверциру,

по .устријским праВВ..1ИИI, а ПОД управом т.кође

'}

ПовоЈ.в Ц81Т80 Рајоввћ ~Bao .8 јо О. 'I'Оl(е,
Јер Јо 08 6.0 "арааорш.... то аојоlO.


аустријекп кап~ара, који бејаху к вама пре~еrЈ..
(као: к 11. 11... ар Сава, В..tагоје, МатII. и Марко). У јесен
те исте године дође у Србију MO.JНupOBufi, као
РУСКИ официр, 111. пошто је од кнеза постављен
био за командира гарде, то је одмах у овој учинио
тај преображај: што ју је преобукао у руску
увиформу, И О1'l1очео даје "зекцираl& по руским

праВИАима "без ф... игеАмона ц, но "по броју."
Овако је трајаАО до 1832. год. Те год. место
МОИИРОВlIћа ступи у СРПСI(У војску опет један руски
кољанички официр, неки Павлов. Тада кнез МИАоm
увеliа своЈу гарду с једним ескадроном кољаника,
које је П~ВАОВ поред пешакII. екзерцирао. На
скоро затим дошао је Хран,uсаlJљев"fi, те је пре­
дузео од Пав",ова команду над ескадронои.

у јесен 1833. гo~., јамачно по пред... огу ових
официра из руске Boj1.lK8, кнез Ми.лош одабере
из своје гар.де 10 пешака и ТОАИКО исто коља­

вика, а

10 вазиачи

ва топџи'е, па све те .одабраие

момке поmље иа вежбаље у руску војску, која
у то време стајаше у ВАашкој и Бесарабији. *)
Ови ваmи први војнu'Ч1СU ~U7'о.мцu осташе у руској
в~јсци веки до по",овипе, а неки до краја 1836. г.
Кад су се они врати",и у Сvбију, кнез МИАОШ
постави их за официре и одмах рекрутира 2,000
момака, од којих најпре установи два еСК8дрояа
в две батерије, оста ... И остану у пеmацима, те се
тако обраs~је као један ПОАК. Овако подељену
војску, одевен у и наоружану по руском I!РОПИСУ,
вежбаАИ СУ ваш nрви официри строго по РУСКИМ

прави ..шма САужбе, која СУ собом ДонеАИ, придржа­
вајуhи се чак и руске команде.
3а ово устројство војСЈ(е од 1836. Г., као и
ва предходеhа, НИ")' постоја..tа никаква писмена
наређеља, нити је б~мо каквих прописа, вити се
ВН8АО време САужења. Наредбе о томе кнеэ Mw.;.
АОШ издавао је усмено и по ('воме нахођељу. "Пи­
сано устројеније гаРНИ80НОГ војинства" тек је

.)

Уб'l'роfст••
80јс. . О",

1888. I'OAo

Један је од отих првих питомаца мој уваасеН8
пр.јаТе.... Г. Гаја Јвре.мuћ, који ми је в саОDШТИО
ове податке о в.ојсци ~liе8а Ми ... оша.

ВоЈ •• 0PI'&U8aЦllja.

6

88
naпuо

.

1839.

ГОА., ПОШТО је С ~6.j. ,\АТ ует.в,

кој. . је поре;\ ОСТаАОГ кнезу ;\опуштево ;###BOT_TEXT###amp; ;\РЖВ
"гарнивоно војивство ва ПО.lицију Н за пре;\охра­
вевије ;\оброг поре;\ка н .ира з~ье 0;\ еваког
вапаАеввја н 004 сваког варушеlПlја" *)
По устројству 004 1839. ГОД ва свако окру­
_је вавео4ева је по је..\на рота гарвизове војске,
а у горе ПОllевутој це..ьи пре.а уставу. Роте су
пре

свега рекрутоваве вз

округа,

КОllе

су ПрН­

ва,џеа&.Iе, па тек ка;\ ЉIПОВ округ вије ВIIIО
АОВО..ьво рекрута, ОВАа се УЗВIIUО н из б.l••љег округа. Четири роте caCТaв./ЬUe еу је;\аи
6~тuион. На тај начив 6В.1О је свега 4: 6aTUBoHL
Овај 6ата.lИОН, што је 6ио са штаБОIl у цевтрu­
ВОII lIесту Аржавне управе,. ИIIао је 5 рота.
Војска је cTljl.la ПОА Г.lавНИII штаБОIl • ва­
че.lВВICОМ војске, а све опет ПОА IIВНВCТPOM уву­
трamњих Ae.la. Г.Iавии шта6 Ае.лво се ва АБа
ОАеАа, ва: uуж6ени и комесарвјатс1Пl.
Пеmачка raрнизова војска ВllаАа је свега '63
официра, 312 "ybtep-оФнцира," 102 sвач.ра •
А060ш.ра и 3612 реАова војнна.

ЦРАа српска граница с турске crpaнe, 0;\
ушlaа Дриве АО ушlaа Тикока, ПОАе..ьева је 6ИАа
ва 4 Аев. Оваки 6атuиои А06ио је по јеАан Аео
!'равице Аа чува • ва љему КОРАОВ Аа оБАРЖава.
Штаб се баТ.Анова обllЧНО В.Аазио у окружиој
варошн спрам среАине свог АеАа границе. 8а кор­
АОВСКУ uужбу на грааици сваки је 6ата.tиов
нsаши..ьао по јеАНУ роту ва 3 месеца. Три четвр­
тиве

..ьУАИ

ОА

сваке

АрЈГе

роте отпуmТIАО

се

свој_ KyhaMa. ПРИ ротним штаБОВИJfа наАази.ло
се АакАе увек РЗАИ ПО.lвцајеке е.лужбе свега 65
..ьУАИ, за које је треба.ло и касариа у окружво.
lIесту Аа

се

ПОАИ

rHe.

Прва рота, што је при цеитрuвој управИ
БИАа, ваЗА& се у ПОАОВНОJrl саставу нuазИ.lа, а
Аруга је ПО.lоввва иmАа ва ТРIl .есеца ва отпуст
вуlaи ва ивмеву.
.
.) 860РВID . . .08 'L

L

Аеье

~''''

Ради вежбаља рота се сваке'. rOAlI1Ie" У пр~·
екуп.ъаАа у месту свог

штаба ва

15 да_·

у потпувом броју.
Тако исто с јесеви' сн,ка
године ба;таАИОВИ су се скуп.ъаАИ са својих пот:.
пуним ротама, осем роте ва погравиqв()ј С1'ражв,.
те су се у месту својих штабова ва 15 дана ВВ·'

баАН бата..tиовом екзерциру. ДаКАе у годltви да.",
це..ю војиветво ва

скупу није би"':о

Ayze

од ме­

сец дана.

Саио . рота у месту цеВТР8Аве управе добir..
јаАаје од правитt> ..1СТВВ сву спре.у и "сав МУВДИР;" :.
OCТL1e роте ОА "МУВА .ра" Аобијuе су саво _П~
пореА оружја и ПАату
САужби.

ДОК су ва

. Арјствитf.Авој

Осем пешака у месту цеВТРаАве управе уста-·
вов.ъева је једпа ПОАУ батерија 004 6 топОва!
с

4

оФицира,

154

војника и ТОАИКО коља ко~ико

је В8 j~дaB вод потребво. Топџвје су се' рекру­
товаАе ив снију окрута пре.а броју г.жаВ&.·

у вnјску су се уписинаАН .љУАВ (ВI 'РТИ"'@Р~.i1
сако нежељени) од 18, до 25. године. Рок је САу*бе·
трајао 4 године, и то ва топџије бев' ИВlfеве у
кесту, Од нојничке САужбе ОСАобођаваАИ су се саllО:
учевици виших ШКОАа и "уредне" трrоВиве.
Кад су војвици на САужби добијuи су В8
руке поред тајина још 3 цванц. )' ике "ПРОАО80..ъ­
ства", па су се сахи храВИАИ. Војвици ва гр.mщ.'·
место тајина Аобијuи су по 1 оку KYКYpy8BOI".
брашна. HOBI~e 880 војску ротви су lCомаКАирв
У8ИМ.АИ И8 OKPY~HOГ казнвчејства. -Из оног урt>ђењв видимо, како је Bojcn· ОД·.
1839. год. БИАа управо граничарска B~je_ ВАН'
JrfИАИl\иiа.. Она је 6и .. а више ~a отпусту, него под.
opy~jeM. Ради ВЕ-жl)ања скуп.ъа~а. се у ГОдIlItИ'
свега на месец дана. :За. све

.

4 године војни .... :

САужбе војска се управо 4 месеца веж6&.&а. као
ми..\ицвја имаАа је од државе ваоружање, а ОА
.ундира (одеАа војвичког) само војничку капу,
Само једва рота при цевтраАвој управа. о
• У8икантима и топџвје обраsова..tИ су с~а.лху војс1С!Ј,

јер су ова ВJlUИ сву спрему редова.

воје. а

.

..

88
МУЖВАИ више у Jlеету,

ТОПЏllје ИlРОЧIIТО бе.s

-

взмене.

7ре!)е.е .ој­

... 0",184.6.
1'0".

Исте године, кад је изаШАО ово првu "устрој­
ство" војеке, издат је в први вакон 60jНl' зајеАНО
с иаВОДИllа истога. Вакон је био општи за АИСЦИ­
ВАинариа и еубординацвона (кривична) деАа, а
БИАО је у љему и праВПАа за унутратљу мужбу.
Новим yv.ђењt>М војеке од 1845. год. *) заме­
љено је оио од 1839. год. и по овом "устројству"
војска је пре свега гарнивона, и

је у

Cll8eAY

устава завеАt>иа

као

таква

оиа

"гаА оБАРЖIвања

во..t8Ције в чуваља доброг поредК8 в .ира зеМ..ье. са

у војсци је БИАО три РОАа оружја: пешака,
топџвја в кољаника. АаКАе НОВИМ устројством
додат је ј{>дан ро'\ оружја (коњанички) ~вше.
Бројно је војска ПОАt>љена иа родове овако:
2010 пеmака у 2 батu. пн 4 роте ОА 24:0 ..ЪУДВ,
. 250 топџвја з.. 1 бат{>рију са 6 .топова и
203 вољанвка за 1 ескаАРОН ОА 110 воља.

Овега је БИАО војсве заједно о војио. баидом,
mтабом и ОФИЦВРВJIа на 2529 ЉУДИ.
У војску су се реКРУТОВI..tи људи из.еЪу
18. и 30. roA. РОВ e..tужбе 0,\ 4: год. остао је
вао в пређе.

Војивци свију родова отпуштuв су се вуliа.а
по ВОАОВВИИ прописвог броја, И то свака' три
месеца иа измену; даКАе као што је пр{>ђе поста­

juo ва ову роту при цеитрuиој YBpaBII.

В~јIlИЦИ добијају од држ\ве потпуиу спреку
оружју, одеJlУ в "продовољству." ТВII је "устрој­

ством"

првв

пут

одређена

КОАичина

хране

за

jeAHor коља у 3 оке зоби и 6 ока сена Аиевно,
и у подробности све што припадајt>днои војнику
с рсковима СJlужбе. И по овом устројству војници

добијају на руке тајин и

3

цвавцика на продово.!.­

ство, да се хране, где хоЪе.

Војска је такође стајаАа непосредно под упра­
вом rAaBHor в. штаба, као еаставног деАа мини­
старства уиутр. поC..tова. Штаб се дeJtио иа 4:

.)

860РВВВ 8Пова '1. Ш.

89
ОДЕ'.ьења , ва: фронтово, економно, СУДСКО ИАе­

К4РСКО. Сва се војска нuази.ла У месту цевтраУне
управе.

Кад' У[ЈОР~ДИМО ово устројство С ОНИII пр­
вим ОА 1839. roA., ~Hдa liемо у г.лавном видети,
да

се

НОВИМ

устрОЈСТВОМ

укину.ла

гравичарска

војска е ротнри Wl'абовима по унутрашљости и
с бата.лионима б.л:иже граници, почем је управо
више имаАа задатак да "брани земљу од нападе­
нија" него "за по,)[ицију", а место ље знатно је
умвожвно "гарнизоно воинство" у месту "цев­
ТРаАВОГ прав')[евија", па му је и самим устројством
задат.ак строго према уставу oдpe~eH "д~ чува
добар поредак и мир земље". Устројством дак.ле
од 1845. год. У Србији је коначно утврђена си­
СТЈма стајале ВОlске с пасивним задатком ОЈ'ра­
виченим на гарнизонску и по.лицијску ~.лужбу у
beM.IbK;--Очевидно да је на тај начин овим yc~poj­
ством

учиљен

вр.лики

вазадак

на

путу раЗВИЈаља

наше убојне спреме, која би се по граничарској
системи од 1839. год. це.лисходним пр~ображајем
.лако Mor..ta да развије до преде..tа свеопmте
ype~eHe народне одбране.
Me~y тимово Apyro устројство од 1845. год.
је све до 1860. год. Ове године покојни
кнез l

Iи..tош и..tи управо кнез Мијаи..tо, у договору с
ве.лико-госпо~инском скупmтином изданово устрој­
ство војске *), којим је уједно завео uародuу вој­
ску.Кнез је Мијаи..tо добро разумео, да значај

Tpaja..to

Србије на истоку пог,)[авито зависи од оне ве.шке

мисије, коју јој историја и по.ложај на бuканском
по.луострву намењује. А.ли та се ве.шка мисија
може остварити само с ве.ликом и добро уређе­
.вом војском, а таква је војска МОГАа бити у са­
мом народу. ДаК..1.е новим устројСТВОII таква се

војска же..1.е..1.а да створи.
о
о Овим устројством први пут це.ь се војски
ОАређује не по Форму..1.И, коју је ст.ри устав ви­

соке Порте прописивао, већ ПО вад&тку који CSи

*) а60Р'" I&аО.I" XПI.

Yeтpojc,no
војске о...

1860. ro....

~;JO
јој пре.Астојао изван земље.· Војска је заведева
.,8.& сигурност з'емље," она је" одбрана отачаства".
Ка.о такова она је '(ОРаАа бити грађанска у ста­

воиi.а, јер "као од6ран'" ота'чмтва сваки је гра'банu'Н
кој 'Не

oМqpao но 'lt имао араво да арuuада",
је вавршио 18 година.
Оваквом правиJl.НОМ и неаависном ОДРf>дбом

ca.Jro

; пошто

;·88А1''Ј'ка српске војске уопште, а нарочито уста­
&Овом народнв војске, постављен је широки темељ
· вашој садаљој убојној .спреми; у исто време

јасво је пока.зана цељ, за којом ова има да тежи.
Ааље ново Jt1..CTpojeHPje војске" ПОСJl.е опште
.. деФиниције о војсци и љеном задатку, преА8ВИ
· специја.аво на "устројство стојећвг војинства", наго· .ае<n"ив, да ье о вародној војсци изиьи доцније
Jlарочито уређеље, као што ьемо ннже видети.

Стајаьа војска установљава се

"ради ПОАИ-

· Ј,.је, ради предохране доброг унутрашљег по-:
· ретка И кира, као и да~ би се УЧUТе.Ј6U ва народну
! .~"Y

ДQби.лu". у свеви с установом вародне вој·

· ске видико, да је и задатак стајaliе
· ввом да буде ШКОJl.а за ваставнике

војске у rJl.Iпрве војске.

(Прва ПОJl.овина цељи, да је "стајаьа Bojc~a
ради ПОJl.иције И одржаља доброг поретка и мира
у 8емљи," држимо, да је' само ваговешьена из
...ој"..1.ВОСТИ прека Порти и старом уставу, који
је тако опредељеље војске одобравао.)
Отајaliа се војска састоји, из свију родова
.оружја.,llешадвја у 4 баruиона сачиљав8.JI.& је је­
А&в ПОАК. У ба1'UИОНУ су БИJl.е 4 роте, свака по
)160 људи. Кољице је БИ....о 2 ескадрона, у сваком
по 160 људи и 143 коља. АРТИJl.ерије је би.,\о 3
· ~терије (l.брдска) и чета пионира. ОJl.ужба у
етајаћој војсци Tpajua је 3 год. без иаиеве.
Прека доцније издатом "закону о рекруто­
ваљу стајаће војске" *) у ову су се уsимuи КОJlЦИ

ПОШТО су 20 год. вавршиJl.И. У вимаље у војску
.Шо је ва три а&чвна: а, ПО8ИВОМ т. ј. lCоашкрип-

.)

Ваков О реВРlтоваЉ1 отајаће војоке ОА 16. Марта

1862. r0Ao

71
· цијом комака ОА 20 ГОА., који су роме вуши
КОЦКУ, почеJl се

ОА љих само

мао; б, својевољљим
УПИСОllrl

ПОСАе

М8.tени број У8И­

упис.юи, и в, поновљеиим

ОАСАуженог рока.

Стајаћl Boj~Ka стојаше ПОА управом ГА. во}
ног штаба, а сва српска војска ПОА управом

r.t.

војне управе, која је пре ГОАИНУ Аана *) из вој­
ног

ОАељеља министарства унутрашљих

засебно министарство

Ap..ta

као

образована.

Вуџет 8а опако оргаНИ80вану етајаћу војс!:у
.прорачуљен је у САеАећим ОДеАИТИМ сумама.
.
Гав. војн. шта6 с

10 ...уАВ и 11 воља стајаше 6.085 T~.,
,,2433 "
17"
• 198.687 "
,,324 " 293"
,,53.943 "
,,436 " 289"
,,62.566 "
,,250 "
2"
,,19.968 "
Војиа JIIУ8Ива "
76"
"
,,10.596 "
Осо6ити трош." - - - - - - - 7.000 "
Свега: 3О29.љУАИ, 611 воља, 858.845 т. roA.
ПеШААија Кољвца АРТВАерија
Пионири -

Ва ово.лику и оваку војску по раопореду
овог устројства потребно је 129 официра (Jle~1
којима 8 виших),· 9 воји. .лекара с 4 ПОJlоћника,
4 марвена .лекара и т. А. Сва су ова .лИЈ\а ушв
у горљу

општу

суму це.lога ЉУАства.

у предидуh.ем уређељу, ГАе се уопште о
војсци говори, напоменуто је, да ће нарочит.о

"устројство" 8а народну војску доцније с.ледotl&ти.
Оно се и појави.ло 17-0Г Августа 1861. ГОД. **),
које је издао покојни [Сне8 Мијаи.lО у дОГОВОРУ с
преображеНСКОJl народиок скупштивок.
Народна је војсва, саг.ласно с напред И8.l0-

женим "устројством", "заведена за обрану земље
ва одржаље права кнежевине." Она је саста­

.•

вљена ив свију Орба без

pa&Ulse, изкеђу 20.• 5Q.

'rодине.

О обвиром иа ековомие ввтереее иарода,

--

да се не би једновремено одиајао 8ватан број
.љУДИ од обичног свог ван.маља, - вародва ое вој­
ева де.tи у две в.цее. Прва uaea мора увек таво

"') 860Р"...1108& •• vп.
•') 0'11081 .0. . .0 ОА 1861. "А. ОА ~Boj•. ~ao.

УреЈ)еае
аарОАВ8 .ој.
088 ОА 1881.

roA-

УЈ

бити И8вежбава " спремна, да се одмах ва војну
кревути може, а друга У ТОАИКО да је уређева,
Аа ва CKO'DO 8а прво. поћи може.
Прва &Ааса треба да извоси једну четвртвву
пореских

ГАава.

Војска се оружа,
трошку,

ОДВОСВО

О

oAt'Ba

трошку

и издржава о
ДОТИЧВИХ:

Она се састоји И8 свију родова
и етајаћа војска.

свом

општива.

оружја као

Тактичве једивице војске обраs.оваие су

по

тервторвјаАвој системи тако, да су општине обра80ВаАе чете, срезови баТаАИове, а окрузи ПОА­
ков е, вскадрове и одељеља радвичка. Према том
саставу број комавада био је овај: 17 ПОАкова
пвшака,

17

вскадрова пешака,

17

одељеља пиовира,

и 6 батврија,'које су искључво ИМI1Ае да се рекрутују
у Београдском и КрагујеваЧКОll( округу.

Ради вежбаља и управљаља вародном вој­

ском Орбија је БИАа подељева ва

5 војних

округа

ВАВ комаваА&, које су се 8ВаАе:

1.

Дpuно-Савс"а

"о.манда, И8 шабачког, ва-

2.

Јужн,О-МО[Јавс"а комавда, И8 (}круга. ужич­

љeB~KOГ и ПОАРИНСКОГ округа.
ког,

чачавског

и.

крушевачког


са

штаБОll(

у

Карановцу,
3. Тu.мО'Ч"а команда И8 округа аАексиначког,
црноречкоr, вљажевачког и краинског са mтабои

у 8ајечару.
4. ИСТОЧНО - Моравс"а команда из пожарева­
чког и ћупрвјског округа са mтабом у ОВИАајенцу.
5. GpеДО2'О'Чна вомавда из ОКРУ ra београдског,
смедеревског,

јагодинског,

рудничкоr

и

крагу­

јевачког са mтабом у Крагујевцу.
Осем комавада ГА. mтабова постој а при сваком
ваче.JI.СТВУ војво одељеље, Kojt'M је mеф окр. офи­
цир. Војног одељеља у округу задатак је да врши
реврутацију, води спискове и преписку око варо­
Ане војске свога округа, а такође у И8весао вреие
да вежба вастававке ва исту.

Оби'lВО вежбаља војске бивају ведеЉВИJl и
а,,,uЧВJIX "аама,

то по правцима ПРОlЦlсаuЈС

за CT~aћy војску. Поредак вежб!1љ:а oдpe~eB· је·
_'Ј'ако, ,11,8 се
ШКО.il.е,

а

вајпре учеuо че тама ДО

затим

се

преводе

п.,\Отувске

устрељ&чку

ш ко",у.

На ове се две ШКО.il.е највише ПО.il.аже, почем отуда

ПОГ.il.авито зависи снага народне војске. (31. добре
стре... це одређене· су БИ.il.е наградfO). Кад ЉУАИ
сврше четно учеље, ОВАа се скупљају у срезу
једаред у Аве недеље на 2 дана зарад бата... иоаог
учеља. С ... ичан се распоред чини с вежбаљем
кољаника и топџија.

По свршетку вежбања појединих родова ору­
жја ПО.il.К у окружју прави с кољицом и батеријама
јесеље маневре на 15 дана, Више пак по",кова могу
се на маневру саsвати, кад указом lыаАаАац нареди.

3:i обезбеђеље војске с храном на с...учај рата
установљавају се магацини по општинама ,који
се снабдевају прирезом на оне, који из ра.зних
недостатака не учествују лично у војној (мужби.
Ови изузети од војае C.il.ужбе такође према

MOry:h.-

ству помажу друге сиротније, који су у војсци,
а такође дају стоку и КО.il.а раАИ транспорта.
Према овом устројству укупна CHara народне
војске у 1. К.il.RСИ И по командама би.... је овака
и

ОВО.il.ика:
ПЕШАКА

КОЉАНИКА

1. ДРИ!lо-Савска комаНА& 7425
400
П. Јvжво-Моравска - 9613
517
ЈП. ТИМОЧRa .8210
441
ЈУ. ИСТО'lво.Моравска 12284
661
Свега: 45844
2467
ЈЬУАИ, у 62 6атаА.иова, 26 ескаАРОВ& и 6

ТОПЏИЈА

ПИОН.

1.200
1.200

6атерија..

Љу,ll,И су подељени на родове оружја по сраз­
мери: Аа од 100 војника буде 93 петака, 5 коља­
вика и 2 пионира. Чете према ве.il.ИЧИНИ општина
МОГ.il.е су Аа буду 011. 75 до 100 ЈЬуди, а 6 АО,.8

.таквих састав.ља.il.е су батuиоа. АРТИ.il.еријеје био
тако несразмерно мало, да је одмах друге године
011. 6 повишено на 12 батерија, међу којима су
БИ.ll.е S батерије 12фув. топова *) и 1 брђавска

'*)

560р8.1 "ВОНI '10 ХУ.

ОВЕ ГА.

159 7984
208 10.338
176 8.829
263 1441о
985 ОО.М

~....vL\ Овај .је број. б!отервја у бумhе в,,~u.aц
~~O'Aa Dре.~чава.пр ••а Dо~р~би.

;.ОС.II:ОВОГ

......Ве

1862.

год. Y'llliьeвe. су јощ. веке

у .ОРОII ~CTpojeTBJ ваРРАве воје.ке, &аС:. да

;, ~·W8ЏIJje pe~PYTyjy И8 ~виј'у'

цароmи, а по по:rреби

_O~x Qе.,lа;.да;JUад.... ц oдpe~yje бројни одно­

(j • • • •

\.1В&i; р,?дщsа' ору.ја и ТIКТИ'IВВХ .iе,.ulнца; да ТОП­

.,..,•. ;•.КО~IIИЦИ AQ.lue .саио у I.uacy, те тако
-Аа, у .овој ·А,де ,52 eeuдpOHa (25 општ.), а за 11.
IU&CY да се обраs~је ТОАИКО ИСТО ПОDова ко.uп:о
~ #.1][' 6У-Ае у I,,·маси;. да .ва6.0Р и потврђиваље. Ј!ИЖIIХ

а:8 •.~их. 'IIiUIOBa у. свеиу . 'Цlве војИИ'lке ~асти,
~."O . ·y .CllОР82У"'ЉУ С J;lОАlщајнои в т. д. *)

OQ8II .•lJ~UAaввX . ИАJI,ва и ;\опува У устрој­
.. CnJ стајаttеи .•ародне B~jeKe, те ~CT~ 1~62. ГОД.

'. PPO,,"'IIILIIВ су И ивоге И8х~ве у ВИШОЈ В9ЈИОЈ упраЈ;ЈИ
t. . . . lWfeA8Be. су. ВfЯCе. вове .војничке установе, ~oje
"АО'.Т8А&. ве .пост.ојаху .
•Тмо, 1~8011 ':од .О-ог. Маја JieCTO ДОТ&А&Шље
. 'џ",вве вој!!е .управе установљеио је војно IIIIВИ­
старо'Ј'во,.lCоје ее де.lИ.lО на 3 одељеља; 1., опште­

....о . с

.АБа пододf'..ъеља: ..IИЧВО и стварно;

2.,

"8AlDв.~т~тивао, . в . 8., BOj~Q~KOBTPO.lIIO. **)
Те је године основана Ааборатор.ајска

чета

.. 8а.спраВ.IЬаље муниције орввојној .Iабораторији;*~*)
YCTaBoВ.IЬeBa је војна сеД.lарница аа потребу Бој·
ске и ааваТ.lИЈска ЈПко ..а ПрИ војној Ф.брики У
BB~ep~cy paSBlJha ваиата У sеlfЉИ, ва коју се
OANlHO потреба осећа да се преустроја, почев
OBa~o. ве А.јеПQВO.IЬве реВУАтате. (То ће преустрој­

ство беs ~y.њe скорим в иsаh.и, пошто је АОВО.ънО
'и свестраво иаД.lежнии пут~)( претресаво).

:Исте је rодвие иsаш.lО "устројство шта6а
војоке" , с в,че.lНВКО)( војске ва Чe.lУ У
'::меото ваче.lввва l}eиерu - mтаба као ПОIIоuвка

'- етојеће

.ивв(отровог ПО YcTpojCTBY·Boj.IIВBBcTapcTBa.....)
Друге, 1868. год., издат је .'4ltoн о ,cuceнu

*ј860Р8Н la8lOBa •• XV.
•• 860Р••В '. .во.а •. XV.
••• 860p••• lallOlII., ху•

....

Т,

oao'l',

pe1C.pY'l'a"',

који

le

сасвим у прОТQмов.ъу;,Q'qj.о

с основним эаконом од 60-1'е год. јер.. се, у Pfit~ч:е·

ном закону о војсци иэреgно каже: да ~а~и срп·
СКИ грађанин не само мора веli да .,Јма И. np.uo
да .припада војсци као одбрани зеМ8./Ьсtcој, •. o~••o
овај нови за[(он допусти, да се чини :rргс>ща.. с

тим ,гра~анским правом и с том .l;'р.ЬаН~"ОDl;АУжнО.
шliу. Но ~aKOHJ о замени рекрута це ~awo,Aa. ее
је сваки могао да вамени ,ИJLИ откупи од цојА!е
СJLуж6е у ст&јаliој војсци, веli ·се.тим пуr;vеъt такав
. ~осподин ОСJLобођавао . да и у: uародиОЈ. ~ој(щи не
. СJLУЖИ све ДOTA~, док је ,замена ~Iьera . у ~­

сарни.

То је

оч~видно

џ:ро!ицно, бц.i\.О "П~В~"У

свеопште војничке обвеве и права, а .IQ'PQ'ЦtI'fO
ва сп.рам ваРОАне Boj~Ke, које је пtLче~о Щ\КОНО:М

од 1860. год. освештано. АJLИ овај защон Ot,!JM~QJI,
ЈС9ји је таку очевидну анома..Цlју у ~.p. ДУ .JlAЩflГ
војног законодавства правио, пошто је 4а РОЈ';.е
усвојен ив простог подражаваља.ФраНЦУСЈС9ј,с~о­
рао је да се укине макар и ПОС.4.е 9. rOAIIP , .. ~
и опет подражавајуliи оста.ll,ИМ. ве.4.6QИ~.1Ifа , 1'.fQje
ПО('JLе пораза Француске усвојише Ba.icoH свt\опште
војне обвезе (беэ эаиене.)

1'.1863. укупан број еск,дрона У народној
војсци сведен је од 52 на 33 с тим, да .КОЉИЦУ
даје ('амо

1.

КАаса исте војске.

Устројство војске од 1860. и оне ва народну
војску од 1861. ГОА. није дуго ваЖИ.4.0, свега
3 године.' Место та два устројства и уређеља
војног mтаба од 1862. год. издат је 1864. год. H~B
закон о устројству војске, који у г~\авним Ооно-.
вима садржи ове одреАбе: *)

Војска је одбрана о:rачаства и потпора f#~витости. Она се Д6Ј1.И ва стајаћУ и uарод'!lУ.
,
Кнез је ПОГJl.авар војске; ов oдpe~yje јt,.ч.rщу
и број појединих деJl.ова разних родова оружја.
Број цеJl.8 војске одређује се према потреби го­

ДIIШЉИJl

буџеТОJrl.

Министар

"') В60РВИ, 8UOsa

'1. ХVП,

војни BOM-'ВАује ,.

ЗlКО8 устрој­
ства воје••

ОА Ј 86&. I'0A.

76
&АIIИВflстрира војском У име квеза, а ва своју 0k
Г080РВОСТ.

у С'l'ајаRУ воЈс"у уведеви су и жандарu пе­
mа'lКИ

и

кољи'!ки,

И

тако се ова деАи .... а ва

4

струке: неwаЧЕУ, :коњи чку, аРТИАеријску и жаН­

Аариерију.
Геверuштабва

и ивживирска струка укида

се, а ваводи се .есто љих Ш7'а6nа С7'ру"а, којој
припадају још аудитори и војни ековоми.

Повтовири ДОАазе у састав арТи .... ерије.
у више тачака (§ 9. § 27.) ИЗАажу се
права

и

r..taBBOM,
ОД

1862.

ДУЖНОСТИ вачеАника стајаliе војске у
као што је БИАО у засебвом устројству
ГОД.

Даље заков ИЗАаже ОДРt>дбе ОДНОСНО БОАНИЦв.
ВОJlница има стаАНИХ, привремевих и

• JleEapa.

CJlагаJlишта за БОАничке предмете (апотеке и дв­

ПОВИ). Бољнuчарu се рекрутују вајпре из својево­
.ъаца; љихов број има се тако удесити: да ва
10-12 БОJlесвика дође 1 БОАничар с вужвом ре­
вервом ва кујну, замеву и т. д.
Гопоре1и о војној јерархији заков одређује

11 степеви (чивова), почев од редова па закључио
с ПОАКОВВИICОJd. Даље се_ прописује вајмаље време
СJlужбе у jeДHO~ чиву и начин унапређиваља: по
избору и стареwинств!; о разном стаљу оФицира,
љихова

ПАата

и

пеНВИЈа;

о

ивваАидима

и

т.

д.

Народна вОЈска нарочито је за одбрану зе)Ј,љ8
и састоји се из свију Срба између 20. и 50. rоДине.
Она се деJlИ ва две КАасе: ва 1- ву и II - гу.

Прва KJI&Ca ве може бити веьа од четвртине CI.)
свију JdУWКИ:Х ГАава између 20. и 50. године.
Пеwаци образују општивске чете од -64 до
112 војника; по 8 чета у срезу образују бат&­

Аиове, а 2-4 батuиова у ОКРУГУ cacTt.вљajy ље­
гufy. Кољаввци састављају се најпре по срезови.а
у чете, па овда у кољичке вскадрове. Топџије и
пиовири увим.љу се из ва.роmи. Коморџија одре­
ђује се ТОJlИКО да 1 Аође ва 10 пешака ИJlИ топ­
џија в 1 ва 5 кољавика ИJlИ пиовира.

Меото б војпх

-

olCpyr.

ОВИХ је saкos;ox ОР·

11
бија ПОАе.љеиа ца В; шести је

orcpyr

образовай В8

средоточне команде од округа бео rpaACKor и вар,
Београда. При војном министарству находе се ин­
mпеКТОfИ за народну војску место тадашљих ком.иданата војн. округа; а при вачеАствимаокружвим

пост~је војна одељеља као и ПРЕ-ђе.
у народној војсци постоје 7 степени
редова

па

закључио

д-о

_

ИАИ

чинова почt'в

од

коман­

Аанта Аегије.

qинови одговарају према ПОАоасају

и команди онима у стајаhојвојсци.

Вежбаља се чине недељом и празником и то
с ПРОАеhа 1·0Г Марта до 15. Јуна и под јесев ОД
Септембра до 15. Новембра, а то би ИЗНОСИАО
свега 30 дана годишље. Војска по ОВРУ8има осе.
тога скупља се у јесеље .1Iогоре ради маиеВРОВlља

1.

најдуже на
внеа

8

дана.

ВеАИКИ

МIневри бивају кад

заповеди.

Народни војници, кад су иа скупу под ору­
жјем, ПОДАеже у свему под војне законе ..

То су у ГАавном опредељеља закона о устрој­
ству војске од 1864. год. Тај закон и данас важи,
ВАН са зватни:м изменама, које су у течају вре.ена
ВВСТУПИАе. Ми ћемо у ГАавном да спомене мо CAeAfke:
Исте године најви1ПИМ - решељем устано­
вљено је воварс1СО одељење, као нарочита и вова
струка _војске, која је међу тим стављена у састав
аРТИАеријсквх трупа. *)

Ва ТИМ 1865. год. додато је и устројству вој­
ске, опредељеље о ,м,арвеuо-ље1Сарс1Сој струцв. У
ову

C'l'PYKY

ДОАазе

стаАне и

привремене

марвене

БОАнице; ковачнице код сваког деАа војске rAe су

кољи; персонаА Аекарски И поткив&чки. Број по<'Аедљих одређује се годиmљим б.vџетом. **)
Ове је године вајвишим указом установљено
u1tжuн,uрс1СО одељеље, као заСf'бан род оружја,
коме TaKo~e ве.1lичива вије одређена, него је
стављева у зависност од годиmљег буџета.***)

*)
**)
***)

360РНИtc вакона ч.
360РВИК вакона ч.

ИСТО.

XVII.
XVIII.

'

78~

H.j9~Ъe· паtc ивмене претрпеАО је ово устрој­
спо ОД

1864. г. 1870

год. под ВАадом И81lесвиmтва.

ТИ" је измевама оне скормје постаАО устројс.тво
године. На име: тада су укинута опре­
дft'ље1Ьа': да се гене'раА-штабна и ивживврска
струка спајају у општу штабну; о деоби војске

1810:

у опш1'е

ва' стручности,

-

љихове јеАивице и

ве;.\Jllll8иа (што је остављено в ..1.адаџцу); све о

на­

чtw.iпtey и шта6у стајаће војске; све о образо­
ваљу и деоби вародм војске звједиu; укинути су
војll8 окруви; ившпектори за ове и војна одељеља
кс)"

. ОВРУ..

наче.lств.а;

УLCинута

опреде.љ еља

о

Ч8f10ввма"у народној војсци; о јесељим збор 0в_ка,'И 'И8Иевра... ·, а обучаВ8ље празнико" и ве..
Д&lf;OM'8&JI~JЬeHO је роком ОА25 Аана највише у години;

y_~yT() је опреде ..ъење: да је Ј: К.lаса равна .I/~
муmких ГА8ва од

20.- 50.

ГО~; ... Јачив.r ове КАасе

ОАре~И"dе ВJlа"uац. Д)дато Је пак као вово по­
стојеliеи устројству чин "гвнераљ", где се о вој­
но; јерархији говори, . те је тако у овој- јерархија

12-'

степени

постuо.

На' оваквм се·основи.." вuази садашља ваша

B~j.", оргавизација. Ив овог кратког; преГ.lед&
МОГАО се видети, да је 0,11, времена 1827 ГО,<\., кад
је први пут кнез l