‫كابل – افغانستان‬

‫قرآن شناسي‬
‫معـاصر‬
‫اعجـــاز علمــــي قـــرآن عظيـــم‬
‫الشـــأن‬
‫اكتشافات علمي و تكنولـوژي امـروز را قـرآن‬
‫كريم‬
‫چهارده قـرن قبل بيان نموده اســت ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تأليف ‪ :‬پوهنيار عبدالظاهر‬
‫استاد بوهنحي شرعيات بوهنتون كابل‬
‫سال ‪ 1425 :‬هـ ق‬

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
‫مقدمة‬
‫حمد مر خدايي راكه مخلوقاتش بر وجودش دللت دارننند ‪،‬‬
‫و نظننم عننالم و سننير افلك وحنندانيتش را ثننابت سننازند ‪ ،‬و درود‬
‫برپيننامبرش )صننلى اللننه عليننه وسننلم ( كننه نبننوتش بننا معجننزات‬
‫مستمرش ثابت شده اسنت ‪ ،‬و بننر يناران و پيرواننش كنه جوينننده‬
‫گان حقيقت تا روز قيامت اند ‪ ،‬و داعيان راه عدالت وانصاف ‪.‬‬
‫خداوند )جل جلله ( قرآن كريم را براي هنندايت بشننر از زمننان‬
‫بعثت حضرت محمد)صلى الله عليه وسننلم( تننا روز قيننامت تعييننن‬
‫نموده است ‪ ،‬قرآنكريم كه درزمان بعثننت حضننرت محمنند )صننلى‬
‫الله عليه وسلم ( عربها را بننه بلغننت ‪ ،‬فصنناحت ‪ ،‬اسننلوب معجننز‬
‫خويش تسليم نمود ‪ ،‬اكنون كه اكثريت مسلمانان جهان غير عننرب‬
‫هسننتند و آن ملكننه قننوي زبانشناسنني و فصنناحت در عربهننا نيننز‬
‫بشكليكه درزمان جاهليت بود نيست ‪ ،‬چگونه قننرآن كريننم ميتواننند‬
‫كننه معجننزه عصننر منا نيننز باشنند ‪ ،‬آينا قننرآن ميتواننند مننردم عصننر‬
‫امروزي را با پيشرفت هاي علمي در مجالت مختلف هدايت نمايد‬
‫‪ ،‬و آيا قرآنكريم جوابگننوي ايننن همننه دانشننمندان خواهنند بننود ‪ ،‬آيننا‬
‫ميتواند سوالت آنان را به شكل عصري و مدرن جوابگو باشنند ؟ و‬
‫اگر جواب مثبت باشد چه دليلي در زمينه داريم ؟‬
‫در پاسخ اين همه سوالت بايد عرض نمود كننه قرآنكريننم كتنناب‬
‫الهنني اسننت ‪ ،‬و ايننن كتنناب الهنني سنناخته بشرنيسننت كننه علننم او‬
‫منحصر عصر و زمانه اش باشد ‪ ،‬اگر گفته محمد)صلى اللننه عليننه‬
‫وسلم ( ميبود ‪ ،‬حتما سطح دانش قرآن مطننابق مسننتواي آنننروزي‬
‫ميبود ‪ ،‬وازينكه قرآنكريم كلم خالق بشراست ‪ ،‬وعلم خننالق بشننر‬
‫بر همه اشننياء محيننط اسننت بننناء حقننايق قرآننني هميشننه ثننابت و‬
‫روشن بوده و براي هر كس مطابق علم و دانشش تننا روز قيننامت‬
‫جوابگو ميباشد ‪ ،‬خداوند متعال در عصننر قننديم قننرآن را درجزيننره‬
‫عرب نازل نمود ‪ ،‬و در عصر حاضر بزرگترين معجزه عصر ) نفنت‬
‫( را نيز در جزيره عرب خلق نموده است ‪ ،‬اين بزرگترين دليل بننه‬
‫شناخت خداوند) جل جلله ( ميباشد كه بشر قبل ازينكه به وسايل‬
‫تكنولننوژي دسننت يابننند ‪ ،‬در زيننر زميننن ضننرورت اساسنني ) مننواد‬
‫سوخت ( اين وسايل تكنولوژي را خداوند ) جل جلله ( خلق نمود‬
‫‪2‬‬

‫‪ ،‬تا مسلمانان از همه اولتر حقايق قرآني را كشف نموده با تطبيق‬
‫حكم خداوند در زمين بننه اخننتراع وسننايل مننورد ضننرورات دسننت‬
‫يابند وهرگاه نيازی به مواد سوخت داشننته باشننند ‪ ،‬در زيننر زميننن‬
‫آنرا کشف نمايند ‪ ،‬وهمچنانكه درساحه معنويت پيشتاز جهان شدند‬
‫و كعبه شريف مركز نور بود در عصر ماديت نيز پيشتاز همه باشند‬
‫و كعبه مشرفه نور بخش آنان باشد ‪ ،‬ولنني مشننكل دريننن بننود كننه‬
‫مسننلمانان در عصننور اول بنا تطننبيق احكننام الهنني منندنيت بننزرگ‬
‫اسلم را تشكيل دادند وميتوانستند كه در عصننر حاضننر نيننز همننان‬
‫مدنيت خويش را حفظ نمايند و از ذخاير زير زميننني خننويش بننراي‬
‫پيشرفت بخش مادي اين مدنيت استفاده نمايند همانگونه که ديننن‬
‫مقدس اسلم را در عصور قديم برای بشريت رسنناندند و منندنيت‬
‫هنناي اسننلمي را درشننرق و غننرب تشننكيل دادننند ‪ ،‬ومننردم را از‬
‫عبادت انسان به عبادت خالق انسانها دعوت نمودند درعصر حاضر‬
‫نيز با استفاده از ين وسايل بتواند بشريت را از درد ورنج زنده گي‬
‫نجات داده آنانرا صاحب ماديت ومعنويت سازند زيرا ) منناديت ‪+‬‬
‫معنويت = اسلم ( ميشود ‪ ،‬تنها ماديت نميتواند انسان را كامننل‬
‫سازد و اورا بننه خوشننبختي هننا برسنناند ‪ ،‬و همچنننان تنهننا معنننويت‬
‫بعضي ازاديان دست ساخته بشننر نيننز نميتواننند پاسننخگوي تمننامي‬
‫ضرورات انسان باشد ‪ ،‬ولي اساسات گسترده اسلمي كه شننامل‬
‫تمامي ابعاد زنده گنني بشننر اسننت ميتواننند ‪ ،‬خوشننبختي انسننان را‬
‫حفظ نمايد و روي هميننن علننت مسننلمانان ايننن دعننا ی قرآننني را‬
‫هميشه ميخوانند و در ساحه عملی نيز تطبيق مينمايند ‪َ} :‬رب َّنا آت َِنا‬
‫ة وَقِن َننا ع َن َ‬
‫ب الن ّننار { البقننرة‪/‬‬
‫سنن َ ً‬
‫ة وَِفي اْل ِ‬
‫سن َ ً‬
‫ذا َ‬
‫خنَرةِ َ‬
‫ِفي الد ّن َْيا َ‬
‫ح َ‬
‫ح َ‬
‫‪ 201‬پروردگننارا ! بننراي مننا نيكنني هنناي دنيننا و آخننرت را نصننيب‬
‫بفرما ‪.‬‬
‫‪: "Our Lord! Give us good in this world and good in the‬‬
‫‪Hereafter, and defend us from the torment of the Fire‬‬
‫حضرت پيامبر)صلى الله عليه وسلم( ميفرمايد ‪ :‬عجايب قننرآن‬
‫هيچننوقت از بيننن نمنني روننند و هيننچ وقننت دانشننمندان از آن سننير‬
‫نميشوند ( دكتور زغلول نجار كه يكتننن از علمنناي زميننن شناسنني‬
‫ميباشد ‪ ،‬ميگويد مننن هننر بنناريكه قننرآن عظيننم الشننان را مطننالعه‬
‫مينمايم و نه تنها در مننورد آيننات بلكننه حتننا در مقابننل واژه هننا و‬
‫اصطلحات آن فكر ميكنم امور جديدي برايننم کشننف ميشننود ‪ ،‬او‬
‫درمصاحبه يي با تلويزيون الجزيره درمنناه مبننارك رمضننان امسننال‬
‫بيان داشت ‪ :‬وقتي من در قصه يونس عليه السلم كلمه )التقمه (‬
‫را تحقيق نمودم متوجه شدم كه قرآن عظيم الشان بيننان مينندارد‬
‫كه آن ماهي كه يونس )عليه السلم( را در شكمش جا داد اورا نننه‬
‫‪3‬‬

‫بلعيد بلكه او را مانند لقمهء درجسم خود جا داد )فننالتقمه الحننوت‬
‫و هو مليم ( الصافات ‪ 142/‬دانستم که قرآن كريننم تعننبير بسننيار‬
‫دقيق نموده ) التقمه ( او را لقمه نمننود و نگفننت ) ابتلعنننه ( او را‬
‫بلعينند ‪ ،‬او درمننورد ) حننوت ( منناهي كننه حضننرت يننونس ) عليننه‬
‫السلم ( را لقمه نمود ميگويد ‪ :‬اين ماهي که بنام ماهی آبی رنننگ‬
‫شناخته شده است ‪35 .‬متر طول دارد و نسلش هم اكنون هننم‬
‫در بعضنني بحرهننا زنننده گنني ميكننند ‪ ،‬وزنننش ‪ 180‬تننن ميباشنند ‪،‬‬
‫وازينكه دندان ندارد نميتواند چيزي را ببلعنند ‪ ،‬وبعنند از هننر پننانزده‬
‫دقيقه ازهوای تننازه اكسننيجن را اخننذ مينندارد و تنفننس مينماينند و‬
‫درحقيقننت حضننرت يننونس )عليننه السننل م ( در مكنناني زنننده گنني‬
‫ميكرد كه راحت و داراي اكسيجن نورمننال بننود ‪ ،‬همچنننان بعنند از‬
‫خارج شدن از شكم منناهي او را در برگهنناي نبنناتی بنننام يقطيننن‬
‫) كنندو( پوشنناند دانشننمندان زراعننت كشننف نمننوده اننند ازينكننه‬
‫برگهای اين نبات ضد عفوني ميباشنند منانع نشسنتن پشنه هنا و‬
‫مگس ها ميشوند و مكروب را به آن نقننل داده نميتوانننند كنه اينن‬
‫خواص ) شجره ء يقطيننن ( بننراي سننلمتي حضننرت يننونس عليننه‬
‫السننلم آمنناده شننده بننود ‪ )،‬و أنبتنننا عليننه شننجرة مننن يقطيننن {(‬
‫الصافات ‪ 146 /‬اين تعبيرات قرآني هر كدام معجزه علمي را بيان‬
‫ميدارد كه متخصصننان ابحننار و زراعننت بننه دقننت ايننن امننور بهننتر‬
‫ميدانننند ‪ ،‬دكتورزغلننول نجننار كتابهنناي زيننادي را در اعجنناز علمنني‬
‫قرآن كريم بزبانهاي عربي و انگليسنني تنناليف نمننوده كننه از جملننه‬
‫ميتوان كتابهنناي ) كننوه هننا درقننرآن ( ) آسننمان درقننرآن ( ) زميننن‬
‫درقرآن( ) حيوان در قرآن ( ) نبات در قرآن ( را نامبرد ‪ ،‬موصوف‬
‫اكثنريت آثنار خنننويش را بننرای اسننتفاده بيشننتر مسننلمانان و غيننر‬
‫مسلمانان ثبنت انترنت نموده كه عنوان انترنت اش ‪:‬‬
‫)‪ .com (www. Zaghlolnaggar‬ميباشد ‪.‬‬
‫با تمعن بيشردر قرآنکريم ميابيم کننه حقيقتننا ايننن قننرآن كتننابي‬
‫است كه نفع آن نهايت نداشته و براي هركسي مطابق استعدادش‬
‫در هر عصری منفعت هاي جديدي را پيشكش ميدارد ‪.‬‬
‫قرآن عظيم الشان از قديم الزمان عقل انسان را مخاطب قرار‬
‫قرآ َ‬
‫َ‬
‫فال َُهننا { محمنند‪24/‬‬
‫ب أ َقْ َ‬
‫ن ال ْ ُ ْ َ‬
‫ميدهد }أَفنل ي َت َد َب ُّرو َ‬
‫نأ ْ‬
‫م ع ََلى قُُلو ٍ‬
‫چرا در مورد قرآن فكر و تدبر نميكنند آيا در دلهاي شننان قفننل هننا‬
‫است ؟‬
‫‪Do they not then earnestly seek to understand the Qur-an, or are their‬‬
‫‪hearts locked up by them‬‬

‫قرآن كريم نه تنها عقل بشر را مخاطب قرار ميدهد بلكه علمنناء‬
‫و دانشمندان را نيز مخناطب قننرار ميدهنند ‪،‬و ازينكننه قننرآن كتننابي‬
‫‪4‬‬

‫است كه تا روز قيامت جوابگوي همه ميباشد بننناء وظيفهننء قننرآن‬
‫كريم است كه بننراي تمننامي مننردم درهننر زمننان مطننابق وظيفهننء‬
‫خويش رهنما باشد ‪ ،‬روي اين علت هر دانشمنديكه بنندون تعصننب‬
‫و حكم قبلي به قرآن كريم رو آورده ‪ ،‬آنرا با عدم انحينناز بننا فكننرو‬
‫هوش سالم تلوت نموده ‪ ،‬و معاني و مفاهيم آنننرا مطننابق معننايير‬
‫علمي تحقيق نموده حتما به نتيجه رسيده و خواهد رسننيد ‪ .‬قننرآن‬
‫علج بزرگي براي همهء مريضان فكري وروحي و مادي ميباشنند ‪،‬‬
‫ولي براي هدايت هركس به مقدار تفكر ‪ ،‬انديشه ‪ ،‬علننم وتخصننص‬
‫خودش علج پيش ميشود ‪.‬‬
‫بگونه مثال زماني از يك شخص صحرايي در بياباني پرسيده شنند‬
‫كه ‪ :‬چگونه دانستي كه خداوند )جل جللننه ( موجننود اسننت ؟ در‬
‫جواب با همان سادگي حيننات خننويش و تعقننل و منطننق قننوي ‪ ،‬بننا‬
‫بيان مثال بسيارساده ازطبيعت آنروزي حياتي خويش پاسخ داد كه‬
‫‪ :‬هرگاه به صحرا ميروم با ديدن نشانه هاي قدم مينندانم كننه ازيننن‬
‫صحرا كسي عبور نموده ‪ ،‬و با ديدن مواد فضله شتران ميدانم كه‬
‫درين صحراء شتري چريده اسننت ‪ ،‬پننس بادينندن آسننمان بننزرگ و‬
‫زمين پهناور ميدانم كه خالقي وجننود دارد كننه همننه را جنيننن خلننق‬
‫نموده است ‪.‬‬
‫دانشمندي كه خودش متخصننص بحننث و تحقيننق ) ريسننرج (‬
‫ميباشد ‪ ،‬ميگويد ‪ :‬من هزاران اثر از آثار دانشننمندان و فيلسننوفان‬
‫جهان را مطالعه نموده ام ‪ ،‬هر نويسنده در مقنندمه كتنناب خننويش‬
‫به خواننده گان عرض پوزش نموده به آنا ن عجننز خننويش را بيننان‬
‫ميدارد كه اگر در لبلي كتاب اشننتباهاتي دريابننند آنننرا بننه لطننف و‬
‫كننرم معنناف دارننند ‪ ،‬ويننا هننم بننه تصننحيح آن بپردازننند ‪ ،‬ولنني ايننن‬
‫دانشمند ميگويد كه مننن بننه مجننرد تلوت قننرآن كريننم درنخسننتين‬
‫صفحه قرآن خواندم كه به عوض عذر خننواهي قننرآن بننا بننا كمننال‬
‫شجاعت و چلينج مرا خطاب نمود كننه }ذ َل ِن َ‬
‫ه‬
‫ب ِفي ن ِ‬
‫ب ل َري ْن َ‬
‫ك اْلكت َننا ُ‬
‫ن{ ‪ / 2‬البقرة درين كتاب هيچ شكي نيست ‪.‬‬
‫مت ّ ِ‬
‫هُ ً‬
‫دى ل ِل ْ ُ‬
‫قي َ‬
‫‪This is the book; in it is guidance, sure, without doubt, to those‬‬
‫;‪who fear Allah‬‬
‫او كه يك دانشننمند غيننر مسننلمان بننود ‪ ،‬ميگوينند ‪ :‬ازيننن اسننلوب‬
‫قرآن درك نمودم كه اين كتاب سنناخته و نبشننتهء بشرنيسننت زيننرا‬
‫اين كتاب از قوانين و عاداتي كه دركتننب بشراسننت كننامل مختلننف‬
‫ميباشنند ‪ ،‬ايننن اسننلوب اسننلوب بشننرنه بلكننه اسننلوب خننالق‬
‫بشراست ‪ ،‬و مننن مننتيقن شنندم كننه ايننن كتننا ب كتنناب اللننه )جننل‬
‫جلله (است ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫شايد مليون ها انسان سيب را به طرف آسمان انداخته باشنند و‬
‫لي انشتاين با انداختن سيب جنناذبه زميننن را كشننف نمننود ‪ ،‬شننايد‬
‫هزاران انسان قرآن را مطالعه نمايد ‪ ،‬ولي هركس مطابق استعدا‬
‫د و دانننش خننويش از قننرآن اسننتفاده نماينند ‪ ،‬وهميننن بزرگننترين‬
‫معجزه قرآن است كننه بننا هركسنني مطننابق تخصننص ‪ ،‬مسننلك ‪ ،‬و‬
‫توانايي علمي اشت صحبت ميكند ‪.‬‬
‫باران كه در لطافت طبعش خلف نيست در دشت لله روينند ودر‬
‫شوره زار خس‬
‫سليم باز قانونگزار مسيحي لبنان ميگويد ‪ :‬من بننا اطمينننان كامننل‬
‫معتقنندم كننه در فقننه اسننلمي همننه نينناز هنناي بشننر از معننامله ‪،‬‬
‫تجارت ‪ ،‬قضاوت ‪ ،‬گنجانيده شده است ‪ ،‬وافرادي هم چون قننانون‬
‫گزار آلماني كهلر ‪ ،‬سانيلنا ‪ ،‬استاد لمبير از هرجهت فقه وقننوانين‬
‫اسلمي را مطلوب براي كل بشر دانسته اند ‪.‬‬

‫توحيد قرآني مطابق معايير عقلي بشر‬

‫ايننن يننك حقيقننت پننذيرفته شنندهء بشراسننت كننه دريننك ملننك دو‬
‫پادشاه و دريك كشور دو رئيننس جمهننور امكننان پننذير نميباشنند ‪ ،‬و‬
‫هرگاه دركشننوري دو پادشنناه ويننا دو رئيننس جمهننور بننا هننم يكجننا‬
‫ظهور كنند حتما در بين اين دو اختلفات نظري در اجراي امننور رخ‬
‫ميدهد كه كشور را به عوض تقدم و پيشرفت به اختلفنات و جننگ‬
‫هاي طويلي سوق خواهند داشننت ‪ ،‬ايننن حقيقننت را خداوننند ) جننل‬
‫جلله ( در پادشاهي جهان نيز بيان داشته است ‪ ،‬قرآنكريم ميگويد‬
‫‪ } :‬ل َوْ َ‬
‫سد ََتا { النبياء ‪22/‬‬
‫ه لَ َ‬
‫ما آل ِهَ ٌ‬
‫كا َ‬
‫ف َ‬
‫ة إ ِّل الل ّ ُ‬
‫ن ِفيهِ َ‬
‫‪If there were, in the heavens and the earth, other gods besides‬‬
‫‪Allah, there would have been confusion in both‬‬
‫هرگاه درزميننن وآسننمان خنندايان بجننزاز اللننه ) جننل جللننه (‬
‫وجود ميداشت ‪ ،‬زمين وآسننمان فاسنند ميشنندند ‪ ،‬زيننرا هرخنندايي‬
‫اراده خاص خود را داشت ‪ ،‬يكي ميخواست شب باشنند و ديگننرش‬
‫ميخواست روز باشد ‪ ،‬يكي ميخواسننت سننتاره هننا در شننب ظهننور‬
‫نمايننند وديگننرش ايننن امننر را مخننالفت مينمننود ‪ ،‬ايننن اخلف نظننر‬
‫دربين خنندايان متعنندد سننبب بنني نظمنني در كاينننات ميشنند و بشننر‬
‫نميتوانست به اين شكل زنده گي آرام داشته باشد ‪ ،‬با اين نظم و‬
‫قوانين نورمنال انسنان بخنوبي درك مينمايند كنه خنالق جهنان ينك‬
‫است و يگاننه ‪.‬‬

‫خلقت تصادفي مخلوقات‬

‫‪6‬‬

‫يكي از دانشننمندان ميگوينند ‪ :‬عقيننده بننر خلقننت تصننادفي‬
‫انسننان ‪ ،‬انسننانرا از بوتهننايش هننم پسننت تننر جلننوه ميدهنند ‪ .‬او‬
‫ميگويد ‪ :‬با نا مسلماني صحبت داشتم برايش گفتم ‪ :‬آيا اين موتر‬
‫را كسي ساخته است؟ با تعجبت گفت ‪ :‬طبعننا ‪ .‬زيننرا دريننن مننوتر‬
‫حتمننا مكننان سنناختمان ‪ ،‬و اسننم شننركت موجننود اسننت ‪ ،‬برايننش‬
‫گفتم ‪ :‬خودت را كي ساخته ؟ در پاسخ گفت ‪ :‬تصادف ‪.‬‬
‫برايش گفتم ‪ :‬آيا بوتهايت را هم كسي سنناخته اسننت ؟ بننا ز بننه‬
‫تعجب گفت ‪ :‬بلي ‪ .‬درين شكي نيست كه بوتهايم در كدام فابريكه‬
‫با ماشينهاييكه درآن كارگران مصروف اند ساخته شده است ‪.‬‬
‫برايش گفتم ‪ :‬آيا ممكن است كه بوتهننا بننا تخنيننك سنناده و بسننيط‬
‫ساختهء كسنني باشنند وپينندايش تصننادفي آن غيننر ممكننن باشنند ‪ ،‬و‬
‫انسان با اينن سناختمان دقينق تصنادفي باشند ‪ ،‬اينن طنرز انديشنه‬
‫انسانرا از بوتهايش هم كمتر جلوه ميدهد ‪.‬‬

‫نشــانه هــاي معرفــت الهــي در جهــان بيرونــي و‬
‫نفس انسان بخوبي ديده ميشود‬
‫عقل بهترين نعمت الهي است كه براي انسان عنايت شده ‪ ،‬و‬
‫انسانهاي عاقل با استفاده از عقل خنويش حقنايق را درك ميكننند ‪،‬‬
‫ق وَِفني‬
‫خداوند )جل جلله ( ميفرمايد ‪َ } :‬‬
‫ريهِ ْ‬
‫سنن ُ ِ‬
‫م آَيات َِننا َِفني الفَننا ِ‬
‫َ‬
‫فسهم حتى يتبين ل َه َ‬
‫َ‬
‫ف ب َِرب ّ َ‬
‫ه ع ََلى ك ُ ّ‬
‫ل َ‬
‫يٍء‬
‫م ي َك ْ ِ‬
‫ه ال ْ َ‬
‫ك أن ّ ُ‬
‫حقّ أوَل َ ْ‬
‫م أن ّ ُ‬
‫أن ْ ُ ِ ِ ْ َ ّ َ َ َ ّ َ ُ ْ‬
‫ش ْ‬
‫َ‬
‫ش نِهيد ٌ { فصننلت ‪ 53 /‬مننا نشننانه هنناي قنندرت خننود را در آفنناق‬
‫جهان ‪ ،‬و نفسهاي بنده گان نشننان مينندهيم تننا بننراي شننان واضننح‬
‫گردد كه خداوند حق است ‪.‬‬
‫‪Soon will We show them Our Signs in the (furthest) regions (of the earth), and‬‬
‫‪in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it‬‬
‫‪?not enough that thy Lord doth witness all things‬‬

‫عليم قدرت الهي با تلوت و تفكر در آيات قرآن ‪ ،‬مطابقت احكام قرآن‬
‫با واقعيت هاي علمي ‪ ،‬و تفكر در مخلوقات خداوند )جننل جللننه ( خوبننتر‬
‫واضح ميگردد ‪ .‬يك نقطه اساسي را كه بايد بدان متوجه بننود اينسننت كننه‬
‫قرآن حقيقت است ‪ ،‬و هميشننه بننا حقننايق همنننوا ميباشنند ‪ ،‬و هيچگنناهي‬
‫قرآن كريم مخالف حقايق علمي قرار نگرفته است ‪ ،‬ولي نظريات علمي‬
‫كه حقانيت آن ثابت نميباشد ‪ ،‬قرآن آنرا تايينند نميكننند ‪ ،‬زيننرا بسننياري از‬
‫نظريات با گذشت زمان ‪ ,‬و پيشرفتهاي علمي باطل ثنابت ميگننردد ‪ ،‬بنناء‬
‫قرآن كريم با حقايق علمنني همگننون ‪ ,‬بننا نظريننات علمنني كننه غيننر ثننابت‬
‫ميباشد گاهگاهی مخالفت ميداشته باشد ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪-1‬‬

‫براهيني بريكتا برستي ‪ ،‬تاليف عبد المجيد زنداني ‪ ،‬ص ‪175 :‬‬

‫اعجاز علمي قرآن كريم‬
‫قرآن كريم چهارده قرن قبل بالي حضرت محمد ) صلي الله عليه‬
‫وسلم ( نازل شد ‪ ،‬خداوند ) جل جلله ( براي تبليغ كلم خويش يننك انسننان‬
‫ناخوانده ) بيسواد( را اختيار نمود ‪ ،‬زيرا نرفتن آنحضننرت )صننلی اللننه عليننه‬
‫وسلم ( به مكتب ‪ ،‬مدرسه پوهنتون و ياهم به نزد كدام دانشمند وفيلسوف‬
‫دليل خوبي براي كساني است كه ميخواهند با عقل و فراست خننويش ديننن‬
‫مقدس اسلم را بپذيرند ‪ ،‬زيرا اسلوب قوي قرآن در عصننر قننديم عربهننايي‬
‫راكه در شعر و قصايد و زبان عربي دسننت دراز داشننتند بنه پننذيرفتن قننرآن‬
‫وادار ساخت ‪ ،‬و در عصر كنوني كه دانشننمندان علننوم سنناينس و تكنننالوژي‬
‫مخاطب قرآن قرار دارند و آنان تاريخ قننرآن را مطننالعه ميكنننند ميبينننند كننه‬
‫قرآن عظيم الشان چهارده سال قبل بالي يننك انسننان بيسننواد نننازل شننده‬
‫است ‪ ،‬ولي بعد ها با مطالعه قرآن درک ميکنننند كننه هميننن قننرآن كريننم از‬
‫علوم پيشرفتهء كه دانشمندان در عصور جديد كشف نموده اند سخن گفتننه‬
‫است ‪ ،‬و حقايق علمي امروزي را ‪ 14‬قرن قبل بيان داشته است ‪ ،‬نا گزيننر‬
‫به حقانيت قرآن ايمان مياورند ‪ ،‬زينرا ميداننند كننه ارشنادات چهنارده قنرن‬
‫قبل قرآن ‪ ،‬از جانب حضرت محمد که يک فننرد ناخننانوان و يننا کسننانيکه از‬
‫علوم معاصر نا آگاه بودند نيست ‪ ،‬بلكه تحفه گرانبخننش ذات الهننی اسننت‬
‫كه گيتي را آفريد و علننم و دانننش او بننه هننر چيننز و هننر ذره احنناطهء كامننل‬
‫داشته و دارد چنانكه خداوننند دريننن راسننتا فرمننود ه اسننت ‪} ،‬وَإ ِن ّن َ‬
‫قننى‬
‫ك ل َت ُل َ ّ‬
‫كينم ٍ ع َِلينم ٍ { النمننل‪ 6 /‬اي پيننامبر آينات قننرآن از جنانب‬
‫ال ْ ُ‬
‫ح ِ‬
‫ن ِ‬
‫ن َ‬
‫ن ل َند ُ ْ‬
‫قْرآ َ‬
‫م ْ‬
‫خدايي دانا كه داراي علم و حكمت است به تو وحي شده است ‪.‬‬
‫‪As to thee, the Qur-an is bestowed upon thee from the presence of One Who is‬‬
‫‪.Wise and All-Knowing‬‬

‫خداوند ) جل جلله ( قرآن عظيم الشان را در عصننر كنننوني نيننز معجننزه‬
‫قرار داده است ‪ ،‬تننا آن اشننخاص حننق طلننب و حقجننويي كننه ميخواهننند بننه‬
‫حقيقت وجود خداوند ) جل جلله ( با علم و دانش برسند ‪ ،‬واز تقاليد پدران‬
‫و نياكان خويش خود داري نموده ‪ ،‬انسان و يا حيوان را نپرستند ‪ ،‬دليلنني را‬
‫بيان داشته كه هر انسان دانشمند به آن ايمان مياورد ‪ ،‬خداوند ) جل جللننه‬
‫( ميفرمايد ‪:‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫م‬
‫ق وَِفي أن ْ ُ‬
‫ف ِ‬
‫ه ال ْ َ‬
‫م َ‬
‫} َ‬
‫حقّ أوَل َ ْ‬
‫م أن ّ ُ‬
‫ن ل َهُ ْ‬
‫سه ِ ْ‬
‫ريهِ ْ‬
‫حّتى ي َت َب َي ّ َ‬
‫سن ُ ِ‬
‫م آَيات َِنا ِفي الَفا ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ف ب َِرب ّ َ‬
‫ه ع َلى ك ُ ّ‬
‫يٍء َ‬
‫ل َ‬
‫هيد ٌ{ فصلت ‪ 53 /‬ما نشانه هاي قدرت خود را در‬
‫ي َك ْ ِ‬
‫ك أن ّ ُ‬
‫ش ْ‬
‫ش ِ‬
‫آفاق جهان ‪ ،‬و نفسهاي بنده گان نشان ميدهيم تا براي شان واضح گردد كه خداوند‬
‫حق است ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪Soon will We show them Our Signs in the (furthest) regions (of the earth), and in‬‬
‫‪their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it not‬‬
‫‪enough that thy Lord doth witness all things‬‬

‫خداوند متعال بنراي هنندايت انسننان دليننل و نشننانه هنناي خنندايي خننود را‬
‫نشان ميدهد تا انسانيكه از عقل و تفكر كار ميگيرد ايننن دليننل را مشنناهده‬
‫نموده به وحدانيت ذات خداوند متعال ) جل جلله ( ايمان بياورد ‪.‬‬
‫هر ورقننش دفتريسننت معرفننت‬
‫برگ درختان سبز درنظر هوشيار‬
‫كردگار‬
‫َ‬
‫َ‬
‫خ ْ‬
‫} ل َوْ أن َْزل َْنا هَ َ‬
‫ه‬
‫ذا ال ْ ُ‬
‫ن َ‬
‫ص ند ّ ً‬
‫ه َ‬
‫شني َةِ الل ّن ِ‬
‫عا ِ‬
‫خا ِ‬
‫ن ع ََلى َ‬
‫قْرآ َ‬
‫شنًعا ُ‬
‫ل ل ََرأي ْت َ ُ‬
‫مت َ َ‬
‫من ْ‬
‫جب َ ٍ‬
‫وَت ِل ْ َ‬
‫مَثنا ُ‬
‫رون{ الحشر‪ 21 َ/‬هرگاه ما اين قرآن‬
‫م ي َت َ َ‬
‫ل نَ ْ‬
‫س ل َعَل ّهُ ْ‬
‫ك ال ْ‬
‫فك ّ ُ‬
‫ضرِب َُها ِللّنا ِ‬

‫را بر كوه نازل ميكرد يم ‪ ،‬مشاهده ميكردي كه كوه از ترس و عظمــت خــدا خاشــع و‬
‫ذليل و متلشي ميگشت و اين مثال را براي مردم بيان مي كنيم باشد كه اهــل عقــل‬
‫و فكرت شوند ‪.‬‬

‫‪Had We sent down this Qur-an on a mountain, verily, thou wouldst have seen‬‬
‫‪it humble itself and cleave asunder for fear of Allah. Such are the similitudes‬‬
‫‪.which We propound to men, that they may reflect‬‬

‫خداوند متعال ) جل جلله ( براي انسانها مثالي بيان ميدارد كننه شننما‬
‫به اين كوه های پهننناور نظننر كنينند ‪ ،‬و ببينينند كننه چقنندر بننزرگ و شننكوهمند‬
‫هستند ‪ ،‬بشر نميتواند چنين كوه هايي را ايجاد نمايد ‪ ،‬وهرگاه اين قننرآن بننر‬
‫اين كوه ها نازل ميشد ‪ ،‬كوه هننا بننا وجننود بزرگنني و عظمننت خننوار و ذليننل‬
‫ميگشتند ‪ ،‬پس شايسته انسان است كه به عظمت قرآن عظيم الشننان تننن‬
‫دهند و قوانين قرآن را بر خود تطبيق عملي نمايد ‪.‬‬
‫بعد از بيان اين دليل خداوند متعال ) جل جللننه ( مننردم را بننه تفكننر و‬
‫تدبر در قرآن كريم دعوت ميدارد ‪ ،‬زيرا تدبر در قرآن كريننم علننت اساسنني‬
‫هدايت انسانها ميباشنند ‪ ،‬ولنني آننناني را كننه قننرآن را تننرك نمننوده بننا افكننار‬
‫خويش خلقت جهننان را ارزيننابي نمننوده سننر زنننش نمننوده ميگوينند ‪ } :‬أ ََفل‬
‫قرآ َ‬
‫فال ُهَننا { محمنند‪ ) 24 /‬چننرا در مننورد قننرآن‬
‫ب أ َقْ َ‬
‫ن ال ْ ُ ْ َ‬
‫ي َت َد َب ُّرو َ‬
‫نأ ْ‬
‫م ع ََلى قُُلو ٍ‬
‫فکر و تدبر نميکنند ‪ ،‬آيا بردلهايشان قفل ها ست ؟ (‬

‫‪Do they not then earnestly seek to understand the Qur-an, or are their hearts‬‬
‫‪locked up by them‬‬

‫قننرآن عظيننم الشننان بننراي اينكننه رهنمنناي بشننريت باشنند ‪ ،‬تمننامي‬
‫مثالهاي دقيقي را كه سبب هدايت انسننان ميشننود بيننان داشننته اسننت ‪ ،‬تننا‬
‫هركسي مطابق مقدار دانش و تخصص خويش از قرآن استفاده نمايد ‪ ،‬قرآ‬
‫ن ك ُن ّ‬
‫س فِنني هَن َ‬
‫ل‬
‫ذا ال ْ ُ‬
‫ن كر يم در زمينه ميفرمايد ‪}:‬وَل َ َ‬
‫ن ِ‬
‫قد ْ َ‬
‫من ْ‬
‫قنْرآ ِ‬
‫ضَرب َْنا ِللّنا ِ‬
‫ن{الزمر ‪ 27/‬ما درين قرآن برای هدايت مردم هرگونه‬
‫م ي َت َذ َك ُّرو َ‬
‫ل ل َعَل ّهُ ْ‬
‫َ‬
‫مث َ ٍ‬
‫مثالهای روشن آورديم باشد که خلق متذکر آن شوند ‪.‬‬

‫‪We have put forth for men, in this Qur-an every kind of Parable, in order that‬‬
‫‪they may receive admonition‬‬

‫‪9‬‬

‫خداوند متعال ) جل جلله ( حضرت محمد )صلي الله عليه وسننلم (‬
‫را براي بيان احكام حق و واضح نمودن دليل قرآننني فرسننتاد ‪ ،‬قننرآن ايننن‬
‫دليل را بيان ميدارد تننا انسننانها بننا قننناعت كامننل بننه حقننانيت قننرآن ايمننان‬
‫آورند ‪ ،‬هرگاه كسي هدايات قرآني را پذيرفته مؤمن كامل ميگننردد منفعننت‬
‫ايمانش به خودش رجوع ميكند ‪ ،‬زيرا جنت الهي و زنده گي با ارزش دنيننا و‬
‫آخرت براي خودش مهيا ميگردد ‪ ،‬امننا كسننانيكه حننق را نپننذيرفته و گمننراه‬
‫ميشوند ‪ ،‬عواقب بد گمراهي شان به خود شننان رجننوع ميكننند زيننرا در دنيننا‬
‫شرمنده و شرمسننار شننده مننورد مننذمت اهننل تقننوى قننرار ميگيرننند ‪ ،‬و در‬
‫آخرت نيز هلكت و بربادي نصيب شان ميگردد ‪ ،‬و سخت ترين عذاب الهنني‬
‫را خواهند چشيد ‪ ،‬زيرا انسان خواسته يا ناخواسته مجبور اسننت بننه قننوانين‬
‫الهي تن در دهد ‪ ،‬انسان خواسته باشنند و يننا نخواسننته باشنند ‪ ،‬شننب وروز ‪،‬‬
‫آفتاب و مهتا ب ‪ ،‬مرگ و زنده گي ‪ ،‬توالد وتناسل ‪ ،‬باران و برف ‪ ،‬وهمننه ء‬
‫قوانين الهي بشكل نورمال باليش تطبيق ميگردد ‪ ،‬و نميتواند خننود را ازيننن‬
‫قوانين الهي بيرون نمايد ‪ ،‬نميتواند از زمين خداوندي به جايي ديگننري فننرار‬
‫نمايد ‪ ،‬نميتواند با رسيدن اجل خود را از چنگال ملك المننوت برهاننند ‪ ،‬زيننرا‬
‫قوانين الهي حتما تنفيذ ميشود ‪ ،‬نپذيرفتن حكم الهي ‪ ،‬وسركشي از بعضنني‬
‫از احكننام خداوننند كننه بننه اختيننار انسننان داده شننده و بننراي امتحننان وي‬
‫صلحيتش را به او واگزار نموده است ‪ ،‬سبب خوشبختي و يننا بنندبختي خننود‬
‫انسان ميگردد ‪ .‬خداوند متعال ) جل جلله ( ميفرمايد ‪:‬‬
‫ضــن ً‬
‫ن ِذك ْ‬
‫ري َ‬
‫ح ُ‬
‫عي َ‬
‫ة‬
‫ض َ‬
‫ن أَ ْ‬
‫ش ً‬
‫م ال ْ ِ‬
‫م ِ‬
‫ة َ‬
‫مـ ِ‬
‫فإ ِ ّ‬
‫ون َ ْ‬
‫و َ‬
‫ع ْ‬
‫م ْ‬
‫قَيا َ‬
‫ه َ‬
‫ن لَ ُ‬
‫و َ‬
‫عَر َ‬
‫ش ـُرهُ ي َـ ْ‬
‫كا َ‬
‫} َ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫قدْ ُ‬
‫ك أت َت ْـ َ‬
‫ل ك َـذَل ِ َ‬
‫صيًرا َ‬
‫و َ‬
‫مى َ‬
‫قا َ‬
‫ح َ‬
‫قا َ‬
‫ك آَيات ُن َــا‬
‫شْرت َِني أ ْ‬
‫أَ ْ‬
‫ت بَ ِ‬
‫م َ‬
‫ل َر ّ‬
‫كن ُ‬
‫ع َ‬
‫ب لِ َ‬
‫ع َ‬
‫مى َ‬
‫وك َذَل ِ َ‬
‫َ‬
‫سى { طه ‪ 126-124 /‬هركه از ياد من سر باززند برايش‬
‫فن َ ِ‬
‫و َ‬
‫م ُتن َ‬
‫سيت َ َ‬
‫ك ال ْي َ ْ‬
‫ها َ‬

‫زنده گي تنگ نصيب مينمايم ‪ ،‬و در روز قيامت نيز او را كور حشر ميكنم ‪ ،‬اين انسان‬
‫ميگويد ‪ :‬پروردگارا ! چرا مرا كور حشر نمودي ؟ در حاليكه من بينا بودم ‪ ،‬خداونــد در‬
‫جوابش ميگويد ‪ :‬همينقسم ما برايت آيات و نشانه هاي خـود را داديـم ‪ ،‬مگـر تـو آنـرا‬
‫فراموش نمودي ‪ ،‬امروز خودت نيز فراموش شده اي ‪.‬‬

‫"‪But whosoever turns away from My Message, verily for him is a life‬‬
‫‪narrowed down, and We shall raise him up blind on the Day of Judgment‬‬
‫‪He will say: "O my Lord! why hast thou raised me up blind, while I had sight‬‬
‫‪"?((before‬‬
‫)‪Allah) will say: "Thus didst thou, when Our Signs came unto thee, disregard‬‬
‫‪".them: so wilt thou, this day, be disregarded‬‬

‫اين آيات الهي سخت ترين وعيد براي انساني ميباشد كه از يا د وفكر‬
‫خداوننند) جننل جللننه ( دور شننده ‪ ،‬احكننام الهنني را نپننذيرفته ‪ ،‬و مطننابق‬
‫خواهشات نفساني و حيواني خويش بننه بيراهننه حركننت ميكننند ‪ ،‬شخاصننيكه‬
‫احكام قرآن را نميپذيرند ‪ ،‬براي شان دو جزا داده ميشود ‪:‬‬
‫‪ - 1‬جزاي سخت دنيوي ‪ :‬اين حكمت خداونندمتعال ) جننل جللنه ( اسننت ‪،‬‬
‫مسلمانان را با خبر نموده است كننه آنننانيكه احكننام الهنني را تننرك مينمايننند‬
‫برايشننان سرسننخت تريننن عننذاب دنيننوي يعننني عنندم آسننايش ‪ ،‬راحننت و‬
‫‪10‬‬

‫خوشبختي نصيب ميگردد ‪ ،‬اگرچه اين انسان دارای مقامات عننالي ‪ ،‬نعمننات‬
‫خوب ‪ ،‬پول ‪ ،‬ثروت‪ ،‬اموال ‪ ،‬و وسايل مادي فننراوان باشنند بننازهم احسنناس‬
‫راحت نخواهد نمود ‪ ،‬در زنده گي هميشه دل تنگ خواهد بود ‪ ،‬وبهترين مثال‬
‫بننراي ايننن حكننم الهنني خننود كشنني هننزاران انسننان در كشننور هنناي غربنني‬
‫ميباشد ‪ ،‬آنان كه داراي تمام وسايل مادي ميباشند ‪ ،‬بننازهم خسننته و دلتنننگ‬
‫شده دست به خود كشي دست ميزنند و مجلننه هنناي غربنني احصننائيه هنناي‬
‫هزاران انسان غربي را بيان ميدارد كه در هركشور خود شان خود را انتحار‬
‫نموده اند ‪.‬‬
‫‪ -2‬جزاي سخت اخروي ‪ :‬نخستين جزاي انسانهايي كه احكام الهي را‬
‫نمي پذيرند ‪ ،‬و از طاعت الهي سر باز ميزنند جزاي نابينننايي در روز قيننامت‬
‫ميباشد ‪ ،‬اينچنين اشخاص در روز قيامت كور و نابينا حشر ميشوند ‪ ،‬آنان به‬
‫دربار خداوند ) جل جلله ( رجوع نموده ميپرسننند ‪ :‬پروردگننارا ! چننرا منارا‬
‫كور خلق نمودی ؟ ماكه در دنيا چشم داشتيم ‪ .‬در پاسخ آنها گفته ميشنود ‪:‬‬
‫همينقسم كه چشم را برايتان داده بودم احكام قرآن را نيز براي تننان بيننان‬
‫داشتم تا از چشمان تان استفاده نمننوده حقننايق را ببينينند ‪ ،‬و بننه آن ايمننان‬
‫بياوريد ‪ ،‬شما از چشمان تان براي معرفت خدا اسننتفاده نكردينند ‪ ،‬چشننمان‬
‫تانرا وسيله هدايت و طاعت نگشتانديد ‪ ،‬خداو وقننر آن را فرامننوش كردينند‬
‫ما امروز نيز شما را فراموش نموديم ‪ ،‬اكنون بروينند همننان قسننيمكه بننراي‬
‫تان قوانين ميساختيد وقننوانين الهنني را فرامننوش ميكردينند ‪ ،‬همينقسننم كننه‬
‫مراسم زنده گي تانرا مطابق خواسته هاي خود بننه پيننش ميبردينند و احكننام‬
‫قرآن را تطبيق نميكرديد اكنون برويد ‪ ،‬برايتان چشم نيز پيدا كنيد ‪ .‬شننما در‬
‫همه مسايل بننر خننود اعتمنناد ميکردينند انسننان را از همننه برتننر ميدانسننتيد ‪،‬‬
‫اکنون برتريت خود را در ايجاد چشم برای خود نشان دهيد ‪.‬‬
‫} ومن أ َظ ْل َم ممن ذ ُك ّر بآيات ربه ث ُ َ‬
‫ن‬
‫جرِ ِ‬
‫ض ع َن َْها إ ِّنا ِ‬
‫م ْ‬
‫ن ال ْ ُ‬
‫َ ِ َ ِ َ ّ ِ ّ‬
‫م أع َْر َ‬
‫مي َ‬
‫م ْ‬
‫ُ ِ ّ ْ‬
‫َ َ ْ‬
‫ن{ ) السجده ‪22/‬‬
‫منت َ ِ‬
‫مو َ‬
‫ق ُ‬
‫ُ‬
‫کيست ظالمتر نسبت بننه كسننانيكه برايشننان آيننات خداوننند تلوت ميشنند و‬
‫آنان از احكام الهي سركشي مينمودند ؟ ما از مجرمان انتقام ميگيرينننم ‪.‬‬
‫‪And who does more wrong than one to whom are recited the Signs of his Lord,‬‬
‫‪and who then turns away therefrom? Verily from those who transgress We shall‬‬
‫‪exact (due) Retribution‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫و ال ْ ُ‬
‫ل فقـ ْ‬
‫ضـ ّ‬
‫ل‬
‫}‬
‫نا ْ‬
‫ن َ‬
‫س ِ‬
‫دي ل ِن َف ِ‬
‫هت َ ِ‬
‫قْرآ َ‬
‫وأ ْ‬
‫هت َ َ‬
‫م ْ‬
‫ما ي َ ْ‬
‫م ْ‬
‫و َ‬
‫دى فإ ِن ّ َ‬
‫نف َ‬
‫ه َ‬
‫ن أْتـل ُ َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ن { النمل ‪92 /‬‬
‫من ِ‬
‫ما أَنا ِ‬
‫ري َ‬
‫م ْ‬
‫ن ال ُ‬
‫إ ِن ّ َ‬
‫ذ ِ‬
‫‪And to rehearse the Qur-an: and if any accept guidance, they do it for the good‬‬
‫‪".of their own souls, and if any stray, say: "I am only a Warner‬‬
‫َ‬
‫َ‬
‫و َ‬
‫د َ‬
‫خت ِل ً‬
‫ن ال ْ ُ‬
‫فــا‬
‫ها ْ‬
‫دوا ِ‬
‫ن ِ‬
‫في ـ ِ‬
‫ر الل ّـ ِ‬
‫عن ْـ ِ‬
‫ن ِ‬
‫كا َ‬
‫قْرآ َ‬
‫} أفل ي َت َدَب ُّرو َ‬
‫جـ ُ‬
‫و َ‬
‫مـ ْ‬
‫ه لَ َ‬
‫ول َ ْ‬
‫ن َ‬
‫غي ْـ ِ‬
‫ك َِثيًرا{ النساء ‪ (82)/‬چرا در مورد قرآن فکر و تدبر نميکنند ‪ ،‬هــر گــاه قــرآن‬
‫ازنزد کسی ديگری بغير از خداوند ميبــود در آن اختلفــاتی زيــادی را پيــدا‬
‫ميکردند ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪Do they not consider the Qur-an (with care)? Had it been from other than‬‬
‫‪.Allah, they would surely have found therein much discrepancy‬‬
‫آنانيكه قرآن عظيم را با تدبر و تفكر تلوت ميكنند و در بــاره آيــات آن‬
‫فكر ميكننـد و مطـابق پيشـرفت هـاي عصــر امــروز آيـات قـرآن را مـورد‬
‫مطالعه قرار ميدهند ‪ ،‬حتما به حقانيت قرآن ايمان مياورند زيــرا خداونــد‬
‫خ َ‬
‫ن‬
‫ما ي َ ْ‬
‫ن ِ‬
‫عب َــاِد ِ‬
‫ه ِ‬
‫مــاءُ إ ِ ّ‬
‫ه ال ْ ُ‬
‫مـ ْ‬
‫عل َ َ‬
‫شــى الل ّـ َ‬
‫متعال ) جل جلله ( ميفرمايد ‪} :‬إ ِن ّ َ‬
‫زيٌز َ‬
‫غ ُ‬
‫فور{الفاطر‪ ) 28/‬به تحقيق بنده گان دانشــمند از خداونــد ميترســند ‪،‬‬
‫ه َ‬
‫الل ّ َ‬
‫ع ِ‬

‫خداوند غالب و باحكمت است ‪.‬‬

‫‪Those truly fear Allah, among His Servants, who have knowledge: for Allah is‬‬
‫‪.Exalted in Might, Oft-Forgiving‬‬

‫درصفحات آينده ميخواهم بعضي از اكتشافات علمنني عصننر حاضننر را‬
‫كه توسط دانشمندان مختلف كشف گرديده و قرآنكريم نيز به آنهننا چهننارده‬
‫سال قبل در قرآنكريم اشاره فرمننوده اسننت خنندمت شننما دوسننتان تحريننر‬
‫نمايم به اين اميد که حقايق قرآني سبب زياد ت و قوت ايمان مؤمنان ‪ ،‬و‬
‫سننبب هنندايت غيننر مسننلمانان گننردد ‪ .‬زيننرا ايننن حقننايق علمنني امننروزه و‬
‫موجننوديت آن در قننر آنكريننم بهننترين دليننل براينسننت كننه قننرآن سنناخته‬
‫محمد) صلي الله عليه وسلم( نميباشد زيرا آنانيكه ادعننا مينمايننند كننه قننرآن‬
‫ساختهء حضرت محمد ) صلي الله عليه وسلم( است با ايننن حقننايق درك‬
‫ميكنند كه يك انسان درچهننارده قننرن قبننل و لننو داراي علننم و دانننش زينناد‬
‫ميبود نميتوانست كه اين حقايق را بيان دارد ‪ ،‬زيرا ايننن حقننايقي اسننت كننه‬
‫بعد از صد ها سال تحقيق وپژوهننش دانشننمندان امننروزي بننا دسترسنني بننه‬
‫وسايل بسيار پيشرفته كشف شده اسننت ‪ ،‬و بننراي كسننانيكه ‪14‬قننرن قبننل‬
‫زنده گي داشتند غير قابل فهم بود ‪ ،‬و ازينكه قرآن عظيم الشأن كلم خالق‬
‫بشر است ‪ ،‬بناء علم خالق بشر نيازمند وسايل نبوده بلكه اول و آخر ظناهر‬
‫وباطن همه برايش معلوم است ‪ ،‬خداوند متعال )جل جلله ( ايننن معجزهننء‬
‫قرآني را در عصر حاضر براي علماء و دانشمندان امروز وسيله هدايت بيان‬
‫داشته است ‪ ،‬زيرا دانشمندان با فهم حقايق قرآني بننه ديننن مقنندس اسننلم‬
‫مشرف ميشوند چنانچه بسياري از دانشمندان ساينس و تكنننالوزي بننا فهننم‬
‫قرآن و مطابق آن با حقايق علمي اسلم را پذيرفته اند ‪.‬‬

‫پوست انسان احساس درد ميكند‬
‫دكتوران طب در عصر حاضر كشف نمودند كه احسنناس درد در پوسننت‬
‫انسان بوده ‪ ،‬و زماني پوست انسان از بين رود ‪ ،‬احساس درد كم ميشننود ‪،‬‬
‫قرآن عظيم الشان درين مورد چهارده قرن قبل چنين بيان داشننته اسننت ‪:‬‬
‫م‬
‫ن كَ َ‬
‫سو ْ َ‬
‫مننا ن َ ِ‬
‫ن ال ّ ِ‬
‫ت ُ‬
‫ضن َ‬
‫} إِ ّ‬
‫فُروا ِبآَيات َِنا َ‬
‫م ب َند ّل َْناهُ ْ‬
‫جل ُننود ُهُ ْ‬
‫ج ْ‬
‫م ن َنناًرا ك ُل ّ َ‬
‫صِليهِ ْ‬
‫ف نُ ْ‬
‫ذي َ‬
‫ذوُقوا ال ْعَن َ‬
‫دا غ َي َْرهَننا ل ِي َن ُ‬
‫مننا { ‪ /56‬النسنناء ‪.‬‬
‫ح ِ‬
‫زينًزا َ‬
‫ه ك َننا َ‬
‫ب إِ ّ‬
‫ذا َ‬
‫جل ُننو ً‬
‫ُ‬
‫كي ً‬
‫ن الل ّن َ‬
‫ن عَ ِ‬
‫‪12‬‬

‫كسانيكه به آيات ما كافر شدند ‪ ،‬بزودي ايشانرا به آتش دوزخ درافگنيننم و‬
‫هرگاه پوست هاي شان بسوزد ‪ ،‬پوست هاي ديگري برايشان تبديل نماييم ‪،‬‬
‫تا اينكه عذاب را خوب بچشند ‪ ،‬به تحقيق خداوند) جل جللننه ( غننالب و بننا‬
‫حكمت است ‪.‬‬
‫‪Those who reject Our Sings, We shall soon cast into the Fire; as often as their‬‬
‫‪skins are roasted through, We shall change them for fresh skins, that they‬‬
‫‪.may taste the Penalty: for Allah is Exalted in Power, Wise‬‬

‫خداوند متعال ) جل جلله ( با علم قــديم خــويش ميدانســت‬
‫كه دوزخي ها با گذشت زمان در دوزخ پوست هاي خــويش را از‬
‫دست ميدهند و احساس عذاب شان كمتر ميشود ‪ ،‬بناء برايشان‬
‫پوست هاي جديدي را خلق مينمايد ‪ ،‬تا بصورت كامــل احســاس‬
‫درد نمايند ‪.‬‬

‫در روده هاي انسان مواديست كه حرارت را‬
‫تخفيف ميبخشد‬
‫دانشمندان علوم طبي در قرون اخير كشف نمودند هرگاه غذای گرم و‬
‫ياهم آب داغ از گلو پايين رود در ظاهر روده هاي انسان مننوادي قننرار دارد‬
‫كه حرارت به آنها تأثير نميكند ‪ .‬به اساس اين اکتشاف طبی هرگاه دوزخي‬
‫ها )حميم ( آب جوشانده را فروبرند هيچ دردي را احساس نخواهند نمود ‪.‬‬
‫قرآن عظيم الشان ميفرمايند كنه اينن آب ننه تنهننا گرمنني دارد بلكنه ينك‬
‫خاصيت عجيب ديگري نيز يعنننی پنناره نمننودن روده هنناي شننان اسننت ‪ ،‬كننه‬
‫زماني روده هنا پناره گنردد ‪ ،‬آن غلف ظناهري روده هنا از بينن رفتنه و آب‬
‫جوش بننه سنناير اعضنناي بنندن آنهننا كننه احسنناس درد دارد سننرايت ميكننند ‪،‬‬
‫َ‬
‫م { )محمد ‪(15 /‬‬
‫ما فَ َ‬
‫س ُ‬
‫ن هُوَ َ‬
‫ح ِ‬
‫ماًء َ‬
‫خال ِد ٌ ِفي الّنارِ وَ ُ‬
‫مَعاَءهُ ْ‬
‫قط ّعَ أ ْ‬
‫مي ً‬
‫قوا َ‬
‫} كَ َ‬
‫م ْ‬
‫مانند كسيكه در آتش هميشننه ميباشنند ‪ ،‬و آب جوشننانده برايشننان نوشننانده‬
‫ميشود ‪ ،‬و ) آن آب ( روده هاي شانرا قطع مينمايد ‪.‬‬
‫‪shall dwell forever in the Fire, and be given, to drink, boiling water, so that it‬‬
‫‪(cuts up their bowels (to pieces‬‬

‫قيامت درشب و روز است‬
‫در قرآن عظيم الشان در مورد قيام قيامت آمده است كه } اتاهننا امرنننا‬
‫ليل أو نهارا { امرما ) قيامت ( درشب يا روز ميباشد ‪ .‬در زمانه هاي قننديم‬
‫مردم غير مسلمان ميگفتند ‪ :‬چرا قننرآن شننريف در مننورد اينكننه قيننامت در‬
‫روز ميباشد و يا در شب صراحت دقيق ندارد؟ ولي علننوم عصننري كشننف‬
‫نموده است كه در كرهء زمين شب و روز يكسان نميباشند ‪ ،‬بلكننه بعضنني‬
‫اماكن شب و بعضي اماكن هم روز ميباشد ‪ ،‬و ازينكه قيننامت در يننك چشننم‬

‫‪13‬‬

‫زدن به تمامي زمين يكسان واقع ميگردد ‪ ،‬بناء ايننن اعجنناز علمنني قننرآن را‬
‫ثابت ميكند كه قيامت را در بين هردو معلق بيان داشته است ‪(1) .‬‬

‫تعيين كننده جنس فرزند ) پسر يا دختر( پدر‬
‫ميباشد‬
‫قرآن عظيم الشان ميفرمايد} ) وأنه خلننق الزوجيننن الننذكر والنننثى مننن‬
‫نطفة إذا تمنى{( النجم ‪46 -45 /‬‬
‫خداوند )جل جللننه ( دو جفننت ) مننذكرو مننؤنث ( را از نطفهننء كننه مننردان‬
‫ميريزند خلق نموده اسننت ‪ .‬ايننن امننر بننه نظننر بسننياري از مردمننان غيننر‬
‫مسلمان جاي شك و ترديد بود كه در تعيين نوعيت مذكر و مننؤنث ) بچننه و‬
‫دختر( كروموزوم هاي مردان نقش اساسي داشته باشد ‪ ،‬ولي مسلمانان به‬
‫اساس عقيدهء حقانيت قرآن آنرا ميپذيرفتند ‪ ،‬و بننه كلم الهنني سننر تسننليم‬
‫مينهادند ‪ ،‬امنا اينن حقيقنت علمنني قرآنني درعصرحاضرتوسننط دانشنمندان‬
‫علوم طبي چنين كشف گرديد ‪:‬‬
‫كروموزوم هاي جنسي در خانم ها يكسان انند ) ‪( x - x‬‬
‫كروموزوم هاي جنسي در مردان مختلف انند ) ‪( x – y‬‬
‫) ‪(Y‬حاوي كروموزم عامل پسنننر ميباشد ‪.‬‬
‫) ‪ ( X‬حاوي كروموزم عامل دختننر ميباشد‪(2) .‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ -1‬براهيني بر يكتا پرستي ‪ ،‬ص ‪.107 :‬‬
‫‪ -2‬مرجع سابق ‪ ،‬ص‪. 108 :‬‬

‫شب اصل و روز فرع است‬
‫اصنل شنب تمنامی زمينن را پوشنانده اسنت و روز هماننند پوسنتي‬
‫ميباشد كه بصورت عارضننی بعنند از طلننوع آفتنناب بننه شننکل غلفننی ظنناهر‬
‫ميگردد محققان در عصنر حاضنر پني بردنند کنه روز ماننند ينك روشننايي‬
‫است كه در پوشش هوايي كه شبيه به پوست است قرار گرفتننه و شننب از‬
‫هرجهت بر روز محيط است ‪.‬‬
‫هنگاميكه زمين از غننرب بننه طننرف شننرق ميچرخنند ‪ ،‬در نننتيجه انعكنناس‬
‫اشعه خورشيد آفتاب همان جهت زمين را كه به آن نور آفتاب تماس نمايد ‪،‬‬
‫‪14‬‬

‫روشننن نمننوده و از آن روز بميننان مياينند ‪ ،‬و بننا عنندم درخشننش آفتنناب بننه‬
‫اطراف زمين شب مسيطر ميباشد ‪ ،‬بناء تاريكي شب اصل بوده و روشننني‬
‫روز به سبب آفتاب به شكل فرعي و عارضي در زمين ايجاد ميگردد ‪(1) .‬‬
‫اين حقيقننت علمننی را قننرآن عظيننم الشننان ‪ 14‬قننرن قبننل بيننان داشننته‬
‫م الل ّي ْ ُ‬
‫ه الن ّهَنناَر فَنإ ِ َ‬
‫س نل َ ُ‬
‫ن{ يــس ‪37 /‬‬
‫است ‪َ } : .‬وآي َ ٌ‬
‫خ ِ‬
‫مننو َ‬
‫ل نَ ْ‬
‫مظ ْل ِ ُ‬
‫م ُ‬
‫ذا هُن ْ‬
‫من ْن ُ‬
‫ة ل َهُ ْ‬
‫برهان ديگري بر اثبات قدرت حق وجود شب است كه ما چون روز را از آن بــر گيريــم‬
‫ناگهان همه را تاريكي فروگيرد ‪. .‬‬

‫‪And a Sign for them is the Night: We withdraw therefrom the Day, and‬‬
‫‪;behold they are plunged in darkness‬‬

‫در خلقت مخلوقات هيچ فرقي نيست‬

‫قرآن عظيم الشان ميفرمايد ‪:‬‬
‫في َ ْ‬
‫ن تَ َ‬
‫ت { در مخلوقــات خداونــد )جــل‬
‫ما ت ََرى ِ‬
‫و ٍ‬
‫ن ِ‬
‫ق الّر ْ‬
‫م ْ‬
‫ح َ‬
‫} َ‬
‫فــا ُ‬
‫ما ِ‬
‫خل ِ‬
‫جللــه ( هيج فرقي نيست ‪.‬‬
‫‪no want of proportion wilt thou see in the Creation of (Allah) Most‬‬
‫‪.Gracious‬‬

‫اين آيت قرآن معجزه علمــي اســت كــه در عصــر حاضــر ثــابت‬
‫كرديده اســت ‪ ،‬دانســمندان ســاينس و تكنــالوزي كشـف نمودنــد‬
‫كه ‪ :‬كوچكترين چيز موجود در ماده اتوم است ‪ ،‬اتــوم از اجــراء‬
‫مختلف تشكيل شده كه عبارت اند از ‪:‬‬
‫الكترون ‪-‬‬
‫پروتون ‪+‬‬
‫نيوترون خنثـى‬
‫تمامي مخلوقات ‪ ،‬از ماده خلق شده اند كه در همه ايــن ســه‬
‫عنصــر موجــود ميباشــد ‪ ،‬تنهــا در ترتيــب و عــدد قــرق اســت ‪ ،‬و‬
‫خداوند )جل جللــه ( اين حقيقت را بيان داشــته اســت كــه } و‬
‫خلق كل شيء فقدره تقديرا{ همــه چيــز را خلــق نمــوده و آنــرا‬
‫اندازه نموده است ‪ ،‬بناء اين حقيقت قرآني را علماي ساينس و‬
‫تكنالوژي بيان داشته اند كه در مخلوقات از حيــث تشــكيل هيــچ‬
‫فرق در عنصر هاي مــادي مختلــف نيســت تنهــا درترتيــب و عــدد‬
‫فرق است ‪(2) .‬‬
‫دانشمندي ميگويند ‪ :‬اين ترتيب و تنظيــم در اجــزاي اتــوم بــه‬
‫خالقي نياز دارد ‪ ،‬تا نظم آنرا بدست داشته باشــد ‪ ،‬اگــر تفــاوت‬
‫را ميمــون و طــبيعت را قصــيده ‪ ،‬فكــر كنيــم بخــوبي خــواهيم‬
‫دانست كه مليون ها ميمون با مليون ها قلــم نميتواننــد قصــيده‬
‫بسازند )‪(3‬‬

‫‪15‬‬

‫______________________________________________‬
‫‪ -1‬براهيني بريكتابرستي ‪109 /‬‬
‫‪ -2‬مرجع سابق ‪.143‬‬
‫‪ -3‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪145 :‬‬

‫موضوع انشقاق ) شگافتن ( مهتاب‬
‫موضوع شگافتن مهتاب يكي از حقايق قرآني اسننت کننه در عصننر حاضننر‬
‫فضانوردان آنرا کشف نموده اند و سبب اسلم بعضی ازين دانشمندان شده‬
‫ة َوان ْ َ‬
‫سنناع َ ُ‬
‫ت ال ّ‬
‫شنقّ‬
‫است ‪ .‬خداوند متعال ) جل جللننه ( ميفرماينند ‪ } :‬اقْت ََرب َن ْ‬
‫ر{ القمر‪ 1/‬قيامت نزديك آمـد و ماه آسمان شگافته شد ‪.‬‬
‫ال ْ َ‬
‫ق َ‬
‫م ُ‬

‫‪The Hour (of Judgment) is nigh, and the moon is cleft asunder‬‬

‫ابن كثير در تفسير اين آيننت ميفرماينند ‪ :‬وقننوله تعننالى "وانشننق القمننر"‬
‫مهتاب در زمان ) رسول الله صلى اللننه عليننه وسننلم ( شننگافته شنند ‪ ،‬ايننن‬
‫موضوع با احاديث صحيح و متواتر نقل شننده اسننت صننحيح بخنناري روايننت‬
‫ميكند كه أنس بن مالك )رضي الله عنه( ميفرمايد كه مردم مكه ازرسننول‬
‫الله ) صلي الله عليه وسلم خواستند تا معجزهء برايشان نشننان دهنند پننس‬
‫برايشان مهتاب را نشان داد كه دو قسمت شد امام احمد روايت ميكند كه‬
‫محمد بن جبير بن مطعم از پدرش روايت ميكند كه مهتاب در زمان پيامبر)‬
‫صلی الله عليه وسلم ( شگافته شنند و بننه دو حصننه تقسننيم شنند نصننف آن‬
‫بالي يك كوه و نصف ديگننرش بننالي كننوه ديگننري معلننوم ميشنند ‪ ،‬كننافران‬
‫گفتند كه محمد ) صلی الله عليه وسلم ( ما را جادونموده است ‪ ،‬باز گفتند‬
‫كه اگر او را مارا جادو كرده باشد نميتواند كه تمامي مننردم را جننادو كننند ‪،‬‬
‫ابن جرير ازحضرت عبدالله روايننت ميكننند كننه گفننت ‪ :‬مننا بننا رسننول اللننه‬
‫) صلي الله عليه وسلم درمنى بوديم كه مهتاب شگافته شد ‪ ،‬پينامبر) صنلي‬
‫الله عليه وسلم گفت ‪ :‬شاهد باشيد شاهد باشيد ‪ .‬امام بخنناري از عبنندالله‬
‫بن مسعود روايت ميكند كه مهتاب درزمان پيامبر) صلی الله عليننه وسننلم (‬
‫شگافته شد ‪ ،‬قريشيان گفتند كه اين جادوي پيامبر) صلي اللننه عليننه وسننلم‬
‫است باز گفتند صبر كنيد تا مسافران برگردننند زيننرا او نميتواننند كننه تمننامي‬
‫مردم را سحر نمايد ‪ ،‬وقتي مسافرين آمدننند همننه خننبر شننگافتن مهتنناب را‬
‫تصديق نمودند ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اين آيت قراني و احاديث نبوي ) صلي الله عليه وسننلم( همننه بننه نصننف‬
‫شدن و شگافتن مهتاب در زمان پيامبر) صننلی اللننه عليننه وسننلم ( گننواهي‬
‫ميدهند ‪ ،‬بسياري از مردمان درين قسمت درشننك بودننند ‪ ،‬وكننافران زمنناني‬
‫قرآن كريننم را ميخواندننند در مننورد اعننتراض ميكردننند كننه مهتنناب بصننورت‬
‫صحيح وسالم بجنناي خننود اسننت ولننی قننرآن از شننق شنندن و شننگافتن آن‬
‫حکايت مينمايد ‪.‬‬
‫دكتور زغلول نجارميگويد روزي از يكتن از دانشمندان غربنني بنننام داوود‬
‫موسى بسنكوك پرسنيدم كنه شنما چنرا درينن عصنريكه هنزاران انسنان از‬
‫گرسنگي جان ميدهد مليون ها دولر را براي رفتن به مهتاب مصرف ميكنيد‬
‫‪ ،‬اوگفت ‪ :‬با رفتن به مهتاب يك حقيقت عجيب قرآننني را كشننف نمننوديم ‪،‬‬
‫زماني علماء به مهتاب رفتند كشف نمودند كه مهتاب زماني دو نصف شده‬
‫و بعد از آن دوباره بهم پيوسته و اين آثار در مهتاب مانند يك كمر بند ديده‬
‫ميشود ‪.‬‬
‫دكتورزغلول نجار ميگويد من كه با داود سي بسكوك در پوهنتون شننيفلد‬
‫بريتانيا ملقات نمنودم رئينس حنزب اسنلمی مسنلمانان لنندن بنود ازعلنت‬
‫مسلمان شدنش برسيدم كفت ‪ :‬ما غربي ها مليون ها دالر مصرف نموديم‬
‫تا به كننره ينني مهتنناب دسننتياب شننديم ‪ ،‬وزمنناني مهتنناب را ازنزديننك مننورد‬
‫مطالعه قرار داديم ديديم كه در روي مهتاب خط سياهي مانند يننك كمربننند‬
‫اطننراف مهتنناب را كرفتننه اسننت ‪ ،‬وزمنناني در مننورد ايننن خننط بزوهننش‬
‫نموديم ‪ ،‬تحقيقات نشان داد كه اين مهتاب در زمانهاي بسننيار زينناد قبننل بننه‬
‫دو حصه تقسيم و از هم جدا شده ‪ ،‬وسبس دو باره بهم وصل شده اند كننه‬
‫بعد از انضننمام دو بخننش مهتنناب اثننر آن شكسننتكي مانننند خننط سننياهي در‬
‫مهتاب باقيماننده است ‪.‬‬
‫وزماني قرآن عظيم الشان را مطالعه نمودم ‪ ،‬دريافتم كننه قننرآن كريننم‬
‫در مورد شق القمر ) دو حصه شندن مهتناب ( جهنارده قنرن قبنل خنبرداده‬
‫است ‪ ،‬و احاديث بيامبر) صلى الله عليه وسننلم ( نيننز دريننن مننورد شننهادت‬
‫ميدهد كه در زمان بعثت آخرين بيامبران مهتاب دو شق شده و مردمننان آن‬
‫عصرمهتاب را به همان شكل ديده اند ‪ ،‬وزماني شخصننيت حضننرت محمنند‬
‫) صلى الله عليه وسلم ( را مطالعه نمودم يافتم كه او يك شخص عننادي و‬
‫در آغاز حيات بيسواد بود ‪ ،‬و در آن زمان وسايل تكنالوزي نيز وجود نداشت‬
‫كه بيامبراز آن نقل نموده باشد ‪ ،‬دانستم كه قرآن ساخته دست محمد و يننا‬
‫كدام بشر نه بلكه كلم خالق زمينن و آسنمان اسنت كنه معلومنات جهنارده‬
‫قرن قبل او معجننزه ينني بزكنني اسننت بننراي دانشننمندان عصننر امننروزي ‪،‬‬
‫مطابق اين دليل قوي قرآني به وحدانيث خداوننند )جننل جللننه( و حقننانيت‬
‫قرآن عظيم الشان تصديق نمودم ‪.‬‬
‫او قصه اسننلم خننويش را برايننم بيننان داشننت ‪ ،‬و هميننن حقننايق علمننی‬
‫قرآنی سبب اسلم او شده اسننت ) انمنا يخشننی اللنه منن عبناده العلمناء (‬
‫‪17‬‬

‫برادر مننؤمن مننا داود بسننكوك حننزب اسننلمي بريتانيننا را تشننكيل نمننوده و‬
‫اكنون رئيس همين حزب ميباشد ‪(1) .‬‬

‫________________________________________________________‬
‫) صحبت دكتورزغلول نجار كــه ازطريــق تلويزيــون أقــرأ در مــاه مبــارك‬
‫‪-1‬‬
‫رمضان امسال نشرشد (‬

‫استخوان قبل ازگوشت ايجاد ميگردد‬
‫علم مربوط به جنين شناسي ) پيدايش جنيننن در شننكم مننادر ( دريننن‬
‫اواخركشف نمود كه دررحم مادر نخست اسننتخوان ايجنناد ميگننردد و سننپس‬
‫روي آنرا گوشت و پوست ميپوشاند ‪ ،‬اين موضننوع كننه درنننزد دانشننمندان و‬
‫متخصصين جنين شناسي درقرون جديد كشننف شنند ‪ ،‬قننرآن عظيننم قبننل از‬
‫چهارده سال درين مورد صراحت داشته است ‪ ،‬خداوند متعال )جل جلله (‬
‫درين مورد ميفرمايد ‪(1) .‬‬

‫ع َ‬
‫خل َ ْ‬
‫ة َ‬
‫عل َ َ‬
‫خل َ ْ‬
‫ة َ‬
‫عل َ َ‬
‫قَنا الن ّطْ َ‬
‫خل َ ْ‬
‫ما‬
‫ض َ‬
‫ف َ‬
‫ض َ‬
‫ف َ‬
‫م َ‬
‫ة َ‬
‫غ َ‬
‫غ ً‬
‫ق َ‬
‫ق ً‬
‫ف َ‬
‫ة ِ‬
‫م ْ‬
‫م ْ‬
‫قَنا ال ْ َ‬
‫ظا ً‬
‫قَنا ال ْ ُ‬
‫ة ُ‬
‫} )ث ُ ّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ّ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫فت ََباَر َ‬
‫خَر َ‬
‫خل ً‬
‫َ‬
‫م أن َ‬
‫ن(‬
‫ن ال َ‬
‫قا آ َ‬
‫شأَناهُ َ‬
‫خــال ِ ِ‬
‫وَنا ال ِ‬
‫هأ ْ‬
‫مل ْ‬
‫عظا َ‬
‫قي َ‬
‫سـ ُ‬
‫ح َ‬
‫فك َ َ‬
‫ك الل ُ‬
‫ما ث ُ ّ‬
‫ح ً‬
‫س ْ‬
‫{ مؤمنون ‪ ) 14/‬آنگاه نطفه را علقه ‪ ،‬و علقه را به مثل گوشت جويده شده ‪،‬‬
‫و باز آن گوشــت جويــده شــد ه را بــه اســتخوان و ســپس بــر اســتخوانها‬
‫گوشت پوشانيديم پس با بركت است بهترين خلق كننده گان (‬
‫‪Then We made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot We‬‬
‫‪made a (foetus) lump; then We made out of that lump bones and clothed the‬‬

‫‪18‬‬

‫‪bones with flesh; then We developed out of it another creature. So blessed be‬‬
‫‪!Allah, the Best to create‬‬

‫خلقت حيوانات درسي براي خدا شناسي‬
‫حقيقتا خداوند )جل جلله ( حيوانات را به اشكال مختلف خلق نموده‬
‫است ‪ ،‬هرگاه بسنوی حيواننات ‪ ,‬پرننده گنان و خزنننده گنان نظنر افگنيننم‬
‫هزاران شكل ازاشكال قدرت الهي را ميابيم ‪ ،‬سيسنتم زننده گني ‪ ،‬توالند و‬
‫تناسل ‪ ،‬نمو ‪ ،‬سير و انتقال حيوانات همه دليلي اننند بننراي خنندا شناسنني ‪.‬‬
‫خداوند متعننال )جننل جللننه ( دريننن مخلوقننات صننفاتي را نهفتننه اسننت كننه‬
‫مشنناهده آن انسننانرا بننه پننذيرش يگننانكي خداوننند )جننل جللننه ( مننتيقن‬
‫ميسازد ‪ ،‬يكي از دانشمندان هندي ميگويد من در سننابق بننا برآمنندن چننوچه‬
‫مرغ از بين تخم سؤال مينمودم ‪ :‬كي اين قدرت را براي چننوچه مننرغ داده‬
‫است كه ميتواند تخم را شكسته و ازبيننن آن خننارج گننردد ‪ ،‬ولنني زمنناني در‬
‫مورد تحقيق نمودم در يافتم كننه در نننول چننوچه مننرغ قبننل از خروجننش از‬
‫تخم شبيه نوك سوزن يك چيز كوچكي خلق شده است ‪ ،‬چوچه مرغ بعنند از‬
‫تكميل مدت معين بواسطهء همين نوك سوزن تخننم را ميشننگا فنند ‪ ،‬سننپس‬
‫هوا داخل تخم شده و چوچه مرغ با دخول هوا كم كم خشك و بزرگ ميشود‬
‫‪ ،‬درين حالت فشار بالي تخم آمده ميشكند و چوچه مرغ بيرون ميايد ‪ ،‬حال‬
‫كه علم امروزي اين مرحله خروج چوچه مرغ را بيان ميدارد سؤال من نيننز‬
‫فرق ميكند ‪ .‬اكنون ميپرسم ‪ :‬كي اين نوك سننوزن را در نننول چننوچه مننرغ‬
‫خلق نموده است ؟ براي سؤال قبلي و سؤال فعلي مننن صننرف يننك پاسننخ‬
‫است كه ‪ :‬ذات خداوند متعال )جل جللننه ( ‪ ،‬ذاتيكننه همهننء مخلوقننات را بننا‬
‫حكمت بسيار عالي خويش با مهارت تام آفريده است ‪.‬‬
‫‪------------------------------------‬‬‫‪ -1‬براهين بريكتا برستي ‪ ،‬ص ‪110 :‬‬

‫انسان که اشرف المخلوقات است ‪ ،‬و خداوند )جننل جللننه ( بننراي او‬
‫همهء كاينات را مسخر گردانيننده اسننت ‪ ،‬و ميتواننند بننالي تمننامي حيوانننات‬
‫حاكميت نمايد ‪ ،‬حيوانات بسيار قوي را با عقل خويش در قفس ها بند نمايد‬
‫‪ ،‬به اساس اين مزايای خدا داد بننرای بشننريت ‪ ،‬انسننان خننود را نسننبت بننه‬
‫حيوانات و پرنده ها قوي و نيرومند حساب ميكند ‪ ،‬و من هم به همين نظننر‬
‫بودم كه توانايي انسان نسبت به پرنده ها زياده تراست ‪ ،‬روزي در سننرماي‬
‫زمستان كه درجه حرارت تحت صفر بود و همه جا را برف پوشانده بننود بننه‬
‫خانه يكي ازدوستان ميرفتم من كه با لباس زمسننتانی ‪ ،‬بننالپوش ‪ ،‬جنناكت ‪،‬‬
‫جراب هنناي دبننل ‪ ،‬دسننتكش هنناي گننرم ‪ ،‬درحركننت بننودم بننازهم احسنناس‬

‫‪19‬‬

‫سردي ميكردم كه ناگهان متوجه شدم كه با وجود اينکننه همننه جننا يخبننندان‬
‫بود مرغابي ها دربين آبيكه من نميتوانستم به آن دست زنم شنا ميكرد ند ‪،‬‬
‫و اين امر براي من معجزه بزرگ الهي بود ‪ ،‬و درك كردم كننه خداوننند )جننل‬
‫جلله ( ذات قادر وتوانا است كه اين مرغابي را كه گوشت آن بسننيار نننازك‬
‫وضعيف است چنان توانايي داده اسننت كننه ميتواننند دردرجننه حننرارت تحننت‬
‫صفر در يخبندان شنا نمايد ‪ .‬و انسانيرا که شايد بتواننند دريننک لحظننه ده هننا‬
‫مرغابی را از پا بياندازد چنين توانايی نننداده اسننت ‪ ،‬درک نمننودم کننه خننالق‬
‫توانا ميتواند کوچکترين موجودی را چنان توانايی و مقنناومت نصننيب نماينند‬
‫که در مقابل درجه های برودت بسيار پِايين در آب های بسيار سرد به شکل‬
‫نورمال شنا نمايند ‪ ،‬فتبارك الله احسن الخالقين ‪.‬‬
‫زماني حضرت خالد )رضي الله عنه ( ميخواست كه عساكر خنويش را از‬
‫شبه جزيره عرب بننه مننناطق ديگننر انتقننال دهنند ‪ ،‬و صننحراء ريننگ زار شننبه‬
‫جزيره عرب كه چندين شبانروز سفردركار داشت ‪ ،‬و عساكر نميتوانستند با‬
‫آب ذخيره خويش ايننن همننه مسننافه را طنني نمايننند همننه حيننران بودننند ‪ ،‬و‬
‫حضرت خالد ) رضي اللننه عنننه ( ميخواسننت حلنني پينندا نماينند ‪ ،‬او عقيننده‬
‫داشت كه قرآن گنره كشناي تمنامي مشنكلت وي اسنت ‪ ،‬بنه تلوت قنرآن‬
‫َ‬
‫ن إ َِلننى‬
‫كريم آغازنمود ‪ ،‬نا گهان به اين آيت مباركه متوجه شد ‪) :‬أَفنل ي َن ْظ ُُرو َ‬
‫ت ( الغاشية ‪ ) 17/‬چرا نظر نميكنننند بننه شننتر كننه چگننننونه‬
‫خل ِ َ‬
‫ف ُ‬
‫ل ك َي ْ َ‬
‫ق ْ‬
‫ال ِِبن ِ‬
‫خلق شده است ؟ (‬
‫‪Do they not look at the Camels, how they are made‬‬

‫او متوجه شد كه خداوند )جل جلله ( برايننش حكننم مينماينند كننه باينند بننه‬
‫خلقت شتران نظر اندازد ‪:‬‬
‫ويزه گي هاي خلقت شتران‬
‫موافقت با آب و هواي صحراء ها ‪ :‬چشمان شننتر بننه طننرف سننرش بننال‬
‫شده اند و به طرف پشت سر بر ميگردند كه اين ساختمان چشمان شتر‬
‫او را در ريگ هاي صحرا نگهداري ميكنند ‪ ،‬همچنان درسننوراخ هنناي بيننني‬
‫وگوشهايش موهاييست كه اورا از طوفان هاي ريگي محافظت مينماينند ‪.‬‬
‫بيني شتر سننوراخ هنناي كوچننك دارد ‪ ،‬وهرگنناه طوفننان ريننگ درمقننابلش‬
‫صورت گيرد اين سوراخ ها بند ميشوند ‪.‬‬
‫پاهاي شننتر طويلننند كننه اورا در سننرعت حركننت كمننك ميكنننند ‪ ،‬شننتر‬
‫ميتواند كه در حدود ‪ 170‬الي ‪ 180‬كيلوگرام وزن را حمل نموده و دريك‬
‫روز ‪ 40‬كيلومتر درسرعت ‪ 4‬كيلومتر درساعت طي نمايد ‪ .‬و ميتواند كننه‬
‫چهار روز را به همين شننكل متننواتر درحركننت باشنند ‪ .‬بعضنني از شننتران‬
‫مخصوص انتقال انسان ميباشند كننه ميتوانننند دريننك سنناعت ‪ 16‬كيلومننتر‬
‫حركت نمايند ‪.‬‬
‫قدمهاي شتران هموار بوده و داراي پابند هنناي دايننروي كننه از گوشننت‬
‫تازه خلق شده اند ‪ ،‬براي رفتن بالي ريگ زار ها بسيار مناسب است ‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫زيرسينه ‪ ،‬و مفاصل پاهايش پارچه های مانند بالشننت هننا خلننق شننده‬
‫است كه ميتواند بالي زمين بسيار گرم و سوزان بننه آسنناني اسننتراحت‬
‫نمايد ‪.‬‬
‫اغلب اوقات حيوانات در صحراء ها از گرسنننگي ميميرننند ‪ ،‬ولنني شننتر‬
‫ميتواند از هرقسم گياه ها استفاده نماينند ‪ ،‬ودرصننورت ضننرورت ميتواننند‬
‫هر نوع نباتات خار دار وسخت را بخورد ‪ ،‬و درهنگام ضرورت بيشتر كننه‬
‫هيچ غذايي نباشد و شتر از گرسنگي زياد خوف مننرگ نماينند سنننامي از‬
‫چربو درپشت خود دارد كه آنرا خورده و ميتواند چندين روز از آن منحيث‬
‫غذاي خويش استفاده نمايد ‪.‬‬
‫مهمترين ضرورات صحراء آ ب ميباشد ‪ ،‬شتر احتياطات قبلي دارد كه‬
‫آب جسننمش را حفننظ ميكننند ‪ ،‬مثل شننتر هيننچ عننرق نميكننند ‪ ،‬بيننني اش‬
‫متصل به دهانش ميباشد ‪ ،‬بيننني اش آبهنايي را كنه توسننط تنفننس خنارج‬
‫ميگردد بند ميسازد ‪ ،‬شتر درهنگام ضرورت ميتواند دربطن خننود شصننت‬
‫ليتر آب را ذخيره نماينند كننه ايننن مقنندار آب بننراي شننش النني ده روزش‬
‫كافيست ‪( 1) .‬‬

‫____________________________________________________________________________‬

‫‪ . -1‬تفسير روح القرآن الكريم ‪ ،‬تاليف عفيف عبدالفتاح طباره ‪ ،‬چاب ليبيـا ‪ :‬جمعيـة الـدعوة‬
‫السلمية ‪ ،‬تفسير جزء عم ‪ ،‬ص ‪101 :‬‬

‫‪21‬‬

‫مار ماهی های دريايي‬
‫» كريس موريس رئيس سابق اكادمي علننوم در نيويننورك و يكنني از‬
‫بزرگان علوم جديد دركتاب ترجمه شدهء العلم يدعو لليمان )علم مننردم را‬
‫به ايمان دعوت مينمايد ( ميگويد ‪ :‬معمايي كننه بسننيار مشننكل منني نماينند و‬
‫نياز به پاسننخ دارد مخصننوص مننار منناهي هنناي آبنني اسننت ‪ ،‬آنهننا موجننودات‬
‫عجيبي هستند وقتي كه دوره رشد آنها به پايان رسيد ازنقاط منختلف بركننه‬
‫ها ‪ ،‬رود ها ‪ ...‬كوچ ميكنند و با قطع هزاران مايل در اقيانوس به اعماق دور‬
‫جنننوبي برمننودا ‪ ،‬نزديكنني قننارهء امريكننا منني روننند و در آنجننا تخننم گننذاري‬
‫ميكنند ‪ ،‬وسننپس منني ميرننند امننا بچننه هنناي آنهننا بنندون اينكننه هيننچ وسننيلهء‬
‫شناختي داشننته بننه سننوي كننناره هننايي كننه مادرانشننان در ابتننداء بودننند بننر‬
‫ميگردند ‪ ،‬سپس وارد هر بركه و دريا و درياچه و رود خانه خواهند شنند و در‬
‫برابر هر فشار و موج طوفاني مقاومت ميكنند تا هنگننامي كننه دورهننء رشنند‬
‫آنها به پايان مي رسد دوباره طبق سرشت اوليه به همان جاي مادران شان‬
‫كوچ ميكنند حال چننه كسنني جننز خداوننند ايننن قاعننده و قننوانين را بننه وجننود‬
‫آورد ؟ و آنها را راهنمون ساخت « )‪(1‬‬
‫يكتن از دوستان ما زير سينه مرغ هاي خانكي تخم مرغابي ها را كذاشته‬
‫بود كه بعد از سبري شدن اضافه از يكمناه تخننم هننا شنكافته و جنوجه هنناي‬
‫مرغابي از آن خارج شدند ‪ ،‬وبعد از فاصله كم دوست ما يك تشت آب را به‬
‫نزد شان كذاشت ‪ ،‬جوجه هاي مرغننابي فننورا خننود را دربيننن آب انداختننند و‬
‫شنا مينمودند مادراين مرغابي ها كه ماكيان عادي بود نعره كنان درحركت‬
‫بود و برايشان به زبان حال خود ميكفننت كننه جنيننن كننار را نكنينند كننه غننرق‬
‫ميشويد ولي جوجه هاي مرغابي به بسيار ساده كنني شنننا مينمودننند ‪ ،‬حننال‬
‫ميبرسيم كه جي كسي اين آب باز وشنننا را بننراي جننوجه هنناي مرغننابي كننه‬
‫مادرشان ماكيان بود تعليم داده است ‪ ،‬واين قانون را جزء خداوند عالميننان‬
‫)جل جلله ( كسي ديكري نميتواند قانون كذاري نمايد ‪.‬‬

‫زنده گــي بدون آب غير ممكن است‬
‫) آب براي ادامه حيات لزم است و هيج مايعي درزمين به جزء آب يافت‬
‫نميشود كه به عنوان واسطه اي براي كمك و اصلح و اكنش هاي شننيميايي‬
‫موجودات زنده مورد استفاده باشد دريك رشته تحقيقات علمنني ثننابت شنند‬
‫بعضي از باكتري ها قادرند بدون هوا زنده كي كنند ولي مطلقا قادر نيسننتند‬
‫بدون آب ادامهء حيات دهند (‬
‫قرآن عظيم الشان ميفرمايد ‪ :‬و جعلنا من الماء كل شي حي ( النبيــاء ‪/‬‬
‫‪30‬‬

‫از آب هرچـيزي را زنده گردانيديم ‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫_____________________________________________‬
‫‪-1‬‬

‫براهيني بريكتا برستي ‪151 -150 ،‬‬

‫شير ازميان سرگـين وخون بوجود‬
‫ميايد‬
‫دانشمندان امروزي در علوم مختلف تحقيق و ريسرج مينمايند‬
‫‪ ،‬آنان ميخواهند تا با دستيابي به حقايق مخلوقات الهي تا حد توان راه‬
‫هنناي رشنند تولينندات حيننواني را در يابننند ‪ ،‬دانشننمندان وترنننري بننه‬
‫تحقيقات در مورد توليد شير درحيوانات پرداختند ‪ ) ،‬محققان دريافتننند‬
‫آنزيم هاي هضننم كننندهء غننذا ‪ ،‬غننذا را را بننه سننرگين بنندل و آن را د ر‬
‫رودهء باريك سير مي دهند درحاليكه رگ هاي خوني مواد غننذايي مننايع‬
‫را از مابين سرگين كه باقيماندهء محتويات معننده پننس ازهضننم اسننت‬
‫دريافت ميدارند غذا در خون جريان مي يابنند تننا بننه غنندد لبننني ) تولينند‬
‫كننده شير( مي رسد آنگاه غنندد لبننني مننواد را كننه شننير از آن سنناخته‬
‫ميشود از خون ميگيرند ‪ ،‬اينگونه شير ابتداء‬

‫ازميان سرگين خارج ميشود و بعدا خون ‪ ،‬در طي اين مراحل به وجود‬
‫خواهد آمد ( ‪ 233‬براهيني بر ‪...‬اين حقيقت علمي كه درعصنر حاضنر‬
‫توسط دانشمندان وترنري ‪ ،‬كالبدشناسي و دستگاه هاي ذربيني كشف‬
‫گرديد ‪ .‬اين حقيقنت قرآنني را بينان ميندارد كنه خداونند متعنال ) جنل‬
‫جلله ( ‪ 14‬قرن قبل براي پيامبرش ) صلی اللننه عليننه وسننلم ( وحنني‬
‫نموده بود ‪:‬‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ث‬
‫ن فَنْر ٍ‬
‫ما فِنني ب ُطننون ِهِ ِ‬
‫م ِ‬
‫س ِ‬
‫)} وَإ ِ ّ‬
‫م ِفي ال ن َْعام ِ لعِب َْرة ً ن ُ ْ‬
‫م ّ‬
‫قيك ُ ْ‬
‫ن ل َك ُ ْ‬
‫من ْ‬
‫ن ب َي ْن ِ‬
‫سننائ ًِغا ِلل ّ‬
‫ن( {النحننل‪ ) 66/‬وبننراي شننما در حيوانننات‬
‫وَد َم ٍ ل َب َن ًننا َ‬
‫صننا َ‬
‫خال ِ ً‬
‫شننارِِبي َ‬
‫حكمتي است ما شما را از شيري كه در شكم او ميان سرگين و خون است‬
‫و براي نوشندگان خالص و گواراست سيراب ميكنيم ‪.‬‬
‫‪And verily in cattle (too) will ye find an instructive Sign. From what is within‬‬
‫‪their bodies, between excretions and blood, We produce, for your drink, milk,‬‬
‫‪.pure and agreeable to those who drink it‬‬

‫‪23‬‬

‫مرحله غيض جنين را در شکم مادر صرف‬
‫خداوند ميداند‬
‫در قرآن عظيم الشأن بعضي از امور غيبي را خداوند )جل‬
‫ه ِ‬
‫جلله ( به خود منوط داشته و فرموده اســت ‪} :‬إ ِ ّ‬
‫عن ْ ـدَهُ‬
‫ن الل ّـ َ‬
‫ري ن َ ْ‬
‫وي ُن َّز ُ‬
‫س‬
‫غي ْ َ‬
‫ل ال ْ َ‬
‫سا َ‬
‫ما ِ‬
‫ِ‬
‫ع ِ‬
‫في اْل َْر َ‬
‫وي َ ْ‬
‫م ال ّ‬
‫و َ‬
‫م َ‬
‫عل َ ُ‬
‫عل ْ ُ‬
‫فــ ٌ‬
‫حام ِ َ‬
‫ث َ‬
‫ة َ‬
‫ما ت َدْ ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ب َ‬
‫ري ن َ ْ‬
‫ما َ‬
‫م‬
‫ه َ‬
‫ذا ت َك ْ ِ‬
‫ت إِ ّ‬
‫غ ً‬
‫س ُ‬
‫مــو ُ‬
‫عِلي ـ ٌ‬
‫ن الل ّـ َ‬
‫ض تَ ُ‬
‫س ب ِـأ ّ‬
‫و َ‬
‫َ‬
‫ف ٌ‬
‫دا َ‬
‫ما ت َدْ ِ‬
‫ي أْر ٍ‬
‫ترجمه ‪ :‬اگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خداست ‪ ،‬و اوســت‬
‫ر{ لقمان ‪34/‬‬
‫َ‬
‫خِبي ٌ‬

‫كه باران را مي باراند و مطلع است از آنچه در رحم هاي مــادران اسـت ‪ ،‬وهيــچ كـس‬
‫نميداند فردا چه چيز فرا چنگ مي آورد و هيچ كسي نميدانــد كــه در كــدام ســر زميــن‬
‫ميميرد قطعا خدا آگاه و با خبر از موار مذكوراست ‪.‬‬

‫‪Verily the knowledge of the Hour is with Allah (alone). It is He Who sends down‬‬
‫‪rain and He Who knows what is in the wombs. Nor does anyone know what it is‬‬
‫‪that he will earn on the morrow; nor does anyone know in what land he is to die.‬‬
‫‪.(Verily with Allah is full knowledge and He is acquainted (with all things‬‬
‫در جمله غيبيات موضوع دانستن مذكر ومؤنث بــودن جنيــن در بطــن‬
‫مادر است ‪ ،‬خداوند )جل جلله ( ميفرمايد ‪:‬‬
‫ل كُ ّ ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ّ‬
‫م ُ‬
‫ء‬
‫ي ٍ‬
‫ما ت َ ِ‬
‫ح ِ‬
‫ما ت َـْز َ‬
‫ض ال ْر َ‬
‫ما ت َ ْ‬
‫ه يَ ْ‬
‫حا ُ‬
‫و َ‬
‫و َ‬
‫م َ‬
‫عل َ ُ‬
‫}الل ّ ُ‬
‫غي ُ‬
‫دادُ َ‬
‫م َ‬
‫ل أنَثى َ‬
‫وك ـل ش ـ ْ‬
‫م ْ‬
‫ر{( الرعد ‪8 /‬‬
‫ِ‬
‫عن ْدَهُ ب ِ ِ‬
‫ق َ‬
‫دا ٍ‬

‫ترجمه ‪ :‬خدا مي داند كه هرزني در ) شكم خود ( چه چيز حمل ميكنـد ) و بـار او پسـر‬
‫يا دختر‪ ،‬وضع جسماني و روحاني و كيفيت و كميت استعداد ها و نيروهاي بــالقوه در‬
‫او چگونه است ( و مي داند رحم ها از چه چيز مي كاهند و برچــه چيــز مــي افزاينــد ‪،‬‬
‫) وفعل و انفعالت دوران قاعده گي و عادي و آبستن آنها چگونه بوده زمان حاملكي‬
‫و زايمان چه وقت و چه قدر و به چه منوال است ( و هر چيــز در نــزد او بــه مقــدار و‬
‫ميزان است ‪.‬‬

‫‪Allah doth know what every female (womb) doth bear, by how much the wombs‬‬
‫‪fall short (of their time or number) or do exceed. Every single thing is before His‬‬
‫‪.sight, in (due) proportion‬‬

‫حضرت پيامبر) صلی الله عليه وسننلم ( در تفسننير ايننن آيننه مبنناركه ‪14‬‬
‫قرن قبل چنين بيان داشته است ‪ :‬حضرت عبد اللننه بننن عمننر )رضنني اللننه‬
‫عنهما ( ميفرمايد كننه رسننول اللننه ) صننلي اللننه عليننه وسننلم ( فرمننود ‪ :‬إن‬
‫مفتاح الغينب هو الغيض ليس الزدياد ( دانننش غيننبي مخصننوص بننه خداوننند‬
‫)جل جلله ( در بارهء هر آنچه در ارحام است مرحله غيض است نه مرحله‬
‫ازدياد ‪.‬‬
‫درآيت قبلي قرآن عظيم الشان به دو كلمه ) غيض ( و ) ازدينناد ( اشنناره‬
‫نموده است ‪ ،‬و حضرت پيامبر ) صلي الله عليه وسلم ( غيننب بننودن جنيننن‬
‫را در مرحله غيض بيان داشته است ‪ ،‬زيرا بعنند از مرحلننه ) غيننض ( مرحلننه‬
‫) ازدياد ( ميايد كه در ين مرحله ملئكننه هننا بننه نوشننتن رزق ‪ ،‬اجننل و غيننره‬

‫‪24‬‬

‫امور جنين ميپردازند ‪ ،‬و مرحله ازدياد مرحلننه جدينندي اسننت كننه فرشننتگان‬
‫ميدانند كه اين جنين پسر است يا دخننتر ‪ ،‬و مطننابق آن در نوشننتن امننورات‬
‫بعدي وي ممارست ميورزند ‪ ،‬بدين اساس مرحلننه ازدينناد غيننب نبننوده زيننرا‬
‫فرشتكان كه مخلوقات اند آنرا درك ميكنند و انسان نيز بننا پيشننرفت علننوم‬
‫تكنالوزي ميتواند آنرا درك نمايند ‪.‬‬
‫منظوراز مرحله غيض و ازدياد چيسننت ؟ » غيننض مرحلننه اي اسننت كننه‬
‫اسپرم هاي مرد وارد مجننراي تناسننلي زن شننده و در مسننير حركننت رو بننه‬
‫نقصان و كاستي مي نهد تا جايي كه فقد يك اسپرم ) حيننوان منننوي ( بنناقي‬
‫خواهد و رحم به مكش و بلع سبرم موجود دست يازد ‪.‬‬
‫ازدياد مرحله اي است كه اسپرم مرد با اوول زن تركيب شده و تشننكيل‬
‫تخمك ميدهند درين مرحله تخمك به وجود آمده شننروع بننه رشنند و ازدينناد‬
‫مي كند و رحم بال مي آيد و مشخص مي شود جنيننن دختراسننت يننا پسننر و‬
‫مي توان كليهء صفات وراثي اورا تشخيص داد و به رنگ چشم ‪ ،‬مو پوسننت‬
‫و ‪ ...‬در جنين پي برد « )‪(1‬‬
‫دانشمندان علوم امپورولوژي ) جنين شناسي ( در ين مورد چنيننن ابننراز‬
‫نظر ميدارند ‪ » :‬هنگاميكه اسپرماتوزوئي از جانب مرد به مجننراي تناسننلي‬
‫و رحم زن افگنده ميشود رحم بر اثر انقباضاتي كه دارد اسننپرم مننرد را بننه‬
‫سوي رحم روانه ميسازد تعداد ‪ 200‬تا ‪ 300‬مليون‬

‫‪-------------------------------------------------------------‬‬

‫‪ -1‬معجزات علمي قرآن و حديث تأليف كمال روحاني ‪ ،‬ص ‪63 :‬‬

‫اسپرماتوزوئيدي كه وارد مجراي تناسننلي زن ميشننود فقننط يكنني از آنهننا‬
‫براي باروري مورد نيناز اسننت در ايننن راسننتا اسننپرماتوزئي بنه طننرف جلننو‬
‫حركت ميكند ‪ ،‬و با اوول زن تركيب مييابد ‪ ،‬اسپر ماتوزوئيد در طول مسننير‬
‫حركت و پيوند با اوول زن تحليل ميرود و رو به نقصان مي نهد بنندين معنننى‬
‫كه اسپرم هاي مرد كه وارد رحم ميشود رحم آنها را مي مكد و به تحليننل و‬
‫نقصان اسپرم اقدام ميكنند و بنا اوول زن در مرحلنه بعند تركينب ميشنود و‬
‫تشكيل تخمك مي دهد وقتي كه اين مرحله به پايان رسننيد ) غيننننض ( ‪ .‬آن‬
‫تخمك به وجود آمده از اسپرماتوزوئيد مرد و اوول زن شروع به رشد و نمو‬
‫مي كند ) ازدياد ( و در مرحله رشد و نمو تخمك بودود آمده از اسپرم مننرد‬
‫و اوول زن مي توان برنامه هاي وراثتي جنين را تشخيص داد ‪ ،‬و منني تننوان‬
‫پي برد كه جنين چه صفاتي را از پدر و مادر خود به ارث برده است و رنننگ‬
‫مو ‪ ،‬چشم ‪ ،‬و خصوصننيات ظنناهري او بننه كنندام ينك از والنندين منني ماننند و‬
‫جنس جنين چيست آيا پسر است يا دختر « )‪(1‬‬

‫‪25‬‬

‫) لذا با يك جمع بندي از مطالب فننوق منني تننوانيم بگننوييم مرحلننه غيننض‬
‫مرحله اي است كه تشخيص جنننس جنيننن و صننفات وراثننتي ممكننن نيسننت‬
‫جايي كه اسپرم مرد و فرو بردن آن درخود همت مي گمارد و مرحله ازدياد‬
‫كننه عبننارت اسننت از پيوننند اسننپرم مننرد و اوول زن مقطعنني ميباشنند كننه‬
‫تشخيص جنين و كليه صفات وراثتي ممكن خواهد شد ‪(2) ( .‬‬
‫بعضي از متخصصننان عصننر حاضننر خواسننتند تننا در مرحلننه ) غيننض ( بننه‬
‫تشخيص آينده وراثتي و جنس جنين همت گمارننند ولنني دريننن سنناحه ناكننام‬
‫شدند كه درزمينننه بهتراسننت صننحبت محننترم عبدالمجينند زنننداني يكتننن از‬
‫دانشمندان علوم عصري وقرآننني را بننا يكتننن از پروفيسننران امريكننايي كننه‬
‫درزمينه تحقيق نموده است نقل نمايم ‪:‬‬
‫) اينجانب ) عبد المجيد زنداني ( بننا پروفيسننور مارشننال جانسننون كننه از‬
‫پزشكان مشهور امريكايي و مستشار شركت هاي سازنده داروهاي بنناروري‬
‫ميباشد ملقات كردم و به او گفتم آيا شما را سعي برآن قرار گرفت كه در‬
‫مرحلننه غيننض يعننني قبننل از بنناروري اسننپر ماتوزوئينند مننرد و اوول زن بننه‬
‫تشخيص جنس جنين و آيندهء وراثتي بپردازيد ؟ وي گفت ‪ ،‬به مدت ده سال‬
‫به تحقيق و تفحص براي تشخيص جنس جنين و آيندهء وراثننتي جنيننن اقنندام‬
‫نموديم يعني قبل از پيوند ‪،‬تنهنا اسنپرم بناقي ماننده از اسننپرم هناي مننرد و‬
‫اوول زن و فرورفتن آن دررحم اما نتيجه اي جز پشيماني و ندامت برايمننان‬
‫در بر نداشت ‪(3) .‬‬
‫‪------------------------------------------‬‬‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬

‫مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪62-61 :‬‬
‫مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪63 :‬‬
‫معجزات علمی قرآن و حديث ‪ ،‬ص ‪64 :‬‬

‫بال رفتن به طرف آسمان سبب تنكي نفس‬
‫ميكردد‬
‫قرآن عظيم الشان ‪ 14‬قرن قبل در مورد بلند رفتن به طرف آسمان‬
‫و اثــرات آن بــه سيســتم تنفســي و نفــس تنكــي بــراي بشــريت خــبرداده‬
‫َ‬
‫فمن يرد الل ّ َ‬
‫ه يَ ْ‬
‫ه‬
‫ن يُ ِ‬
‫ن َيه ِ‬
‫رد ْ أ ْ‬
‫هأ ْ‬
‫شَر ْ‬
‫است ‪ْ ِ ُ ْ َ َ ) :‬‬
‫مـ ْ‬
‫صدَْرهُ ل ِْل ِ ْ‬
‫ضـل ّ ُ‬
‫و َ‬
‫دي َ ُ‬
‫ُ‬
‫ح َ‬
‫سَلم ِ َ‬
‫ن ُيـ ِ‬
‫َ‬
‫ضي ّ ً‬
‫ع ْ‬
‫ء ( النعام ‪ 125 /‬ترجمــه ‪:‬‬
‫ما ِ‬
‫عد ُ ِ‬
‫صدَْرهُ َ‬
‫ص ّ‬
‫حَر ً‬
‫قا َ‬
‫ج َ‬
‫يَ ْ‬
‫في ال ّ‬
‫س َ‬
‫جا ك َأن ّ َ‬
‫ما ي َ ّ‬
‫ل َ‬

‫آن كسي را كه خدا بخواهد هدايت كند ‪ ،‬سيه اش را ) با برتو نور ايمان باز و ( كشاده‬

‫‪26‬‬

‫براي ) بذيرش ( اسلم ميسازد و آن كسي را كه خدا بخواهد كمــراه و سركشــته كنــد‬
‫سينه اش را به كونه اي تنك مي سازد كه كويي به آسمان صعود ميكند ‪.‬‬

‫‪Those whom Allah (in His plan) willeth to guide, He openeth their breast to‬‬
‫‪Islam; those whom He willeth to leave straying, He maketh their breast close and‬‬
‫‪.constricted, as if they had to climb up to the skies‬‬
‫قرآن كريم اين موضوع را بيان داشته است ‪ ،‬بهتراست اكنون نظــر‬
‫دانشمندان معاصر را بدانيم ‪:‬‬
‫» دكتر صلح الدين مغربي استاد طب فضا در امريكا و عضــو انجمــن‬
‫پزشكي فضا در انگلستان ميگويد ‪:‬‬
‫آن هنگام كه به كاوش در تــأثير ارتفاعــات بــر انســان روي آورديــم در‬
‫يــافتيم پيلــوت هــا كــه ارتفاعــات مختلــف أســمان را در مــي نوردنــد در‬
‫جاهايي كه ارتفاع از سطح دريا حدود هزار پا باشد هيــچ مشــكل تنفســي‬
‫ايشان را در بر نمي گيرد و آن محدوده اي است كه پــرواز بــدون مشــكل‬
‫صورت ميگيرد ولي اگر ارتفاع به ‪ 16000‬پا برسد پيلوت وارد منطقه تكا‬
‫فوء فيزيولوژي ميشود بدين معنــى كــه در آن محــدوده بــه سيســتم هــاي‬
‫تنفسي بدن فشار وارد ميشــود و پيلــوت هــا بــا كمبــود آكســيجن مــواجه‬
‫ميگردند با زياد تر شدن ارتفاع از ‪ 16000‬بــا تــا ‪ 25000‬بــا دســتگاه هــاي‬
‫هوا زاي هواپيما و سيستم هــاي اكســيجن ســاز دچــار اختلل ميشــوند و‬
‫پيلوت با مشكلتي چــون بيهوشــي ســر گيچــه ‪ ،‬ســردرد ‪ ،‬خــواب آلــودگي‬
‫مفرط ‪ ،‬تنگي تنفس ‪ ،‬و‪ ،‬سرفه هاي شديد مبتل خواهد گشــت بعــد از آن‬
‫گازهــاي موجــود در معــده و روده رو بــه زوال مــي نهنــد بــدين ســبب بــر‬
‫بعضی ازعضلت بدن يا سيستم حاجزي فشار مي آيد در نهايت به تنگــي‬
‫تنفس و مشكل در تنفس مي انجامد كوتاه سخن آنكــه هركــه بــه آســمان‬
‫برود دچار دو مشكل عمده ميشود‬
‫‪ -1‬تنگي نفس‬
‫‪ -2‬فشار به سينه و حالت خفگي ‪.‬‬
‫اما اينجا ميبينيم قرآن جنـدين قـرن قبــل از بـه راه افتـادن كــاروان‬
‫علم و تحقيق پرده از اين شگرف راز براي همگــان دريــك آ يــه و بــا نكتــه‬
‫سنجي مخصوص به خود برداشته است « ‪(1) .‬‬

‫‪------------------------------------------‬‬‫‪ -1‬مرجع سابق ‪ ،‬ص ‪ 38 :‬با اختصار و تغيير بعضی اصطلحات مشکل ‪.‬‬

‫‪27‬‬