DRAF·

GARISPANDUAN PERUSAHAAN SARANG· BURUNG LAYANG-LA YANG .

[:

l .. "
[

l
l.

1.

LATAR BELAKANG OBJEKTIF PERUNDANGAN PEMAKAIAN KEPERLUAN LESEN KEPERLUAN I SYARAT PERMOHONAN LESEN PIHAK BERKUASATEfylPATAN
.

2. 3. 4. 5. 6.
(

6
6

7 7

..
8 8 8 8 9 9 9 10 10. 10 11 11 12 12. 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15

6.1 .Status Tanah 6.2 Jarak Bangunan 6.3 Pengubahsuaian Bangunan I Fasad 6.4 Tajuk I Tujuan 6.5 . Lokasi 6.6 Kebenaran 6.7 Kac,auganggu 6.8 Najis 6.9 Bekalan Air 6.10 Rakaman Bunyi 6.11 Keadaan Bangunan 6.12 Rawatan Kumbahan 6.13 Kemudahan Asas 6.14 Kes~lamatan Bangunan 6.15 Lesen 6.16 Cukai 6,17 Kuasa Pegawai 6.18 Denda 6.19 Am 7.
KEPERLUAN I SYARAT PERMOHONAN LESEN·JABATAN PERHILITAN

7.1 Pra-syarat Lesen 7.2 Perolehar] Lesen 7.3 Penggunaan Alat Memanggil Burung

7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8.

Kaedah Mendapatkan Suhu Dan Kelembapan Yang Sesuai Kaedah Mengutip Sarang Burung Pemindahan Telur Penyimparian Laporan /Rekod Keselamatan

15 15 16 16 16 17 17 17 18

KEPERLUAN PEMATUHAN PERATURAN LAIN-LAIN AGENSI A-JABATAN 8.1 . 8.2 8.3 KESIHATAN

Sangunan Sanitasi Am Am

t

.

[

BORAN~ PERMOHONAN LESEN MENGAMBIL SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG . CONTOH PELAN PENGURUSAN RISIKO ( RISK MANAGEM~NT PLAN)

l
[
'.

[ i

l l: l
[
[:
:

! i

l:

l!
. t. ;

,..

\

:

[

[.
GARIS PANOUAN SARANG BURUNG PERUSAHAAN LAYANG - LAYANG

:!
I

1.1

Oi Semenanjung Malaysia terdapat sebanyak 13 spesies burung layang layang daripada jenis swiftlet. Famili Apodidae Swiftlet sahaja, . Walaupun demikian, hanya 2 spesies dari fUciphagus ( Edible - nest - nest Swiftlet) yang

[

iaitu Aerodramus

[

) dan Aerodramus

maxim us ( Black

menghasilkan sarang burung yang boleh dimakan.

l
[
[

I
(a) Aerodramus (b) Aerodramus 1.2 fuciphagus (Edible-ne.st SWlftlet) maximus (Black-nest Swiftlet) ini adalah gua - gua b~rbatu seperti beberapa pulau di selatan

[

Habitat asal burung layang-Iayang . yang terdapat di Pulau R~dang
I

Terengganu,

r
f .

Johor, Gua Mulu di Sarawak dan juga gua - gua di Sabah. Didalam kitaran hidupnya, burung - burung ini akan membuat sarang daripada air liur yang . berbentuk separuh piring dengan ukuran panjang lebih kurahg 5 em.

[ [

Sarang burung A. fuciphagus yang belum diproses

I

i

I
I

I I :i
I
I

1.3

Perusahaan sarang burung layang - layang di Semenanjung Malaysia telah wujud sejak berpuluh - puluh tahun dahulu. la bermula apabila spesies

[

burung ini menjadikan mereka .' Disebabkan semakin meningkat

oangunan - bangunan lama sebagai habitat baru permintaan sarang burung layang - layang yang
I

l
[

dan nilai pasaran yang tinggi

ia mula dijalankan

secara komersil dan djjadikan satu industri baru . Akibatnya banyak premis lama diubahsuai dan bangunan baru dibina semata - mata khusus untuk dijadikan sebagai rumah burung .

[
[

[

[
[

!
.[ [

[

1.4

Pengubahsuaian

dan

rekabentuk

sesuatu

rumah

burungadalah

menyerupai ciri - ciri persekitaran gua seperti suasana gelap dan lembab.

l
[

Pengubahsuaian

biasanya melibatkan
I

penutupan sepenuhnya

bahagian

tingkap dan pintu bangunan bahagian dinding bumbung dengan

mengadakan IUbang - lubang pengudaraan di pembinaan struktur kecil dibahagian

bangunan,

lubang berbentuk

empat se'gi .sebagai pintu keluar

l
l.
',.

masuk burung layang - layang.

[

. ,{

[
Manakala ciri - ciri dibahagian dalam melibatkan pe'nggunaan papan yang disusun di bahagian siling bangunan bagi tujuan pembinaan sarang. Terdapatjuga rumah,burt.lng yang dilengkapkan dengan takungan air atau

,

I
f

kolam ,keeil bagi mengawal kadar kelembapan bahagian dalam bangunan.

I I I I
[

[
1.5 Bilangan rumah burung di Semenanjung Malaysia telah meningkat dengan agak ketara mulai tahun 1999. Kajian awal yang dibuat pada tahun 2000 • mendapati sebanyak 719 buah rumah , burl.mg telah dibina di 50 buah bandar di seluruh Semenanjung Malaysia. Negeri Perak mencatat bilangan tertinggi iaitu sebanyak 412 buah
I

[
f
[ I

,

di ikuti oIeh Negeri Kelantan
I

dan Pulau Pinang masing - masing sebanyak 54 buah

manakaia Negeri
~,'

Pahang sebanyak 50 buah. Lain - lain negeri bilangan rumah burung adalah kurang dari 50 buah setiap satu (JaduaI1).

[!
i

I!
[
[

I I; I

Jadual 1:

Bilangan rumah burung yang terdapat dibandar-bandar di seluruh Semenanjung Malaysia (Anggaran data tahun 1999) Negeri I Lakasi Kedah Alar Star Sg. Petani Pantai Merdeka Bandar Baru Lain-lain Jumlah Perak Parit Buntar Tanjung.Piandang Taiping . Teluk Intan Kuala Kurau Ipoh Manjong (Sitiawan,Air Tawar,Sri Manjunq, Lumut) Jumlah Melaka
:

Jumlah
-

13 10 1 6 1
31

25
8

,

34 34 4 1 306
412

26

Terengganu Kuala Terenganu Jertih Cendering Dungun Kemaman

17 2 1 12 6
Jumlah 38

[
Kelantan

l
[

Pasir Mas Tanah Merah Kuala Krai Kota Bharu Jumlah

12 1
5
v

36... 54

l l. ,l
. I·

I
. ..,,: :,:" .
:.~

r .

IPahang Kuantan Pekan Rompin Endau Lain-lain Jumlah . Johor Tangkak Muar Batu Pahat Johor Bharu M.ersing Kota Tinggi Lain-lain Jumlah Negeri Sembilan Port Dickson Seremban Lukut Jumlah . Selangor Port Kelang Kuala Selangor Sungai Besar TanjunQ KaranQ Jumlah Pulau Pinang George Town . Pantai Acheh Nibong Tebal, Sg. Bakap, Jawi Bukit Mertajam JUITlfah JUMLAH KESELURUHAN 30 , 30

[

.

..

5
5

4
6

[

50

I
[

2 15 5
7

5 2 2
38

!
[
[

2 1 2
5

I
[

5 2 2 2
11

I
[

1 21 2 54
719

I
r

I

l
[

!

2.1

Untuk memastik.an perkembangan industri sarang burung layang - layang ..di negarti ini ·terkawalserta mematuhi perundangan dan peraturan semua agensikerajaan yang berkaitan dengan industri ini.

2.2

Untuk memastikan aktiviti pengambilan tidak akan menjejaskan , tersebut.:

sarang burung layang - layang burung layang - layang.

populasi semulajadi

Mengawal dan menyelaras pengambflan sarang burung layang - layang agar ianya dijalankan secara lestari.

3.1

Undan~ -undang Kedl Bangunan Seragam 1986 yang dipakai oleh Pihak Berkuasa Tempatan akan dikuatkuasa bagi perkara - perkara melibatkan pengubahsuaian bangunan sedia ada untuk tujuan industri burung layang -Iayang.

Kementerian

Kesihatan mengguna pakai Akta Pemusnahan Serangga

Pembawa Penyakit 1975 (APSPP 1975 ) didalam mengawal serangga serangga pembawa penyakit supaya tidak mendatangkan masalah kepada kesihatan awam. Dibawah Akta APSPP 75 yang dimaksudkan telah diistiharkan dalam jadual ( Ruj: RKPBV/6/5/1 , burung

LLD.IJ.PN. PU 297)
I I

sebagai salah satu daripada ' serangga pembawa penyakit

oleh itu

pengusaha sarang burung layang - layang hendaklah mematuhi keperluan dan kehendak perusahaannya. Akta Jabatan Kesihatan sebelum mendapatkan lesen

[ [
3.3 Spesies .burung layang-Iayang yang menghasilkan' sarang burung yang boleh dimakan adalah· spesies yang diperlindungi 76. Status dLbawah. Akta perlindungan in) ~

Perlindungan memerlukan

Hjdupan

Liar 1972, Akta

segala aktiviti yang berkaitan dengari spesies ini tertakluk tersebut.

[ [ [
f

kepada peraturan-peraturan yang terdapat dibawahAkta

3.4

Peraturan yang telah diwujudkEm dibawah Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Akta 76 , memperuntukkan agar fee dikenakan bagi menjalankan.
I

aktiviti pengambilan sarang burung layang - layang. Disamping itu juga dikenakan untuk tujuan import dan eksport.

fee

[
4. PEMAKAIAN 4.1 Garis panduan ini terpakai untuk spesis Aerodramus fuciphagus ( Edible nest Swiftlet ) dan Aerodramus merangkumi maxima ( Black - nest Swiftlet ) dan

[ [
{

seluruh Semenanjung Malaysia . Garis panduan in! adalah·

tertaktuk kepada pindaan dari masa ke masa

5.

KEPERLUAN LESEN 5.1 Pengusaha yang ingin menjalankan peru'sahaan sarang burung perlu mendapatkan lesen - lesen daripada agensii kerajaan berikut;

[
[

Jenis Lesen

AgensiB~rtanggun~awab
Pihak Berkuasa Tempatan Pihak Be'rkuasa Tempatan Jabatan PERHILITAN Jabatan PERHILITAN Jabatan PERHILITAN

fr

Lesen Premis Lesen Perniagaan Lesen Mengambil Sarang Lest?n Perniagaan Hidupan Liar Lesen Import I Eksport H I Liar

j.H1
(iii) (iv) (v)

[
{

[
{

[
7118'

'f

I

KEPERLUAN. TEMPATAN.

I

SYARAT

PERMOHONAN'

LESEN . PIHAK

BERKUASA

[

./

6.1

Status Tanah ;: i. ii. • Hendaklah dikategorikan sebagai bangunan perniagaan Bagi bangunan ' free standing
I

I l
[

di atas tanah pertanian , syarat

nyata tanah ditukar kepada kategori bangunan perniagaan.

Jarak Bangunan i. Mempunyai jarak 150 m daripada mana mana bangunan

kediaman berdekatan. if. Hendaklah tidak kurang dari dan bangunan komersial.
)Iz

I
.l

km.

daripada kawasan perumahan

Fengubahsuaian Bangunan I Fasad.

I
1

i.

Pembinaan

baru

dan

pengubahsuaian

bangunan

I premis

mendapat kelulusan pelan daripada Majlis. ii. Bang'unan perniagaan atau rumah di atas tanah pertanian yang dicadang dibina atau -diubahsuaL sebagai premis penternakan

l
.1
[
Hi. iv.

burung hendaklah mengikut peraturan ditetapkan oleh PBT dengan , tidak mengganggu fasad bangunan sediaada dan keseragaman bangljnan setempat Fasad bangunan hendaklah kelihatan seperti bangunan pemiagaan

I kediaman yang bersesuaian
Sebarang tambahan !perubahan hendaklah menitik beratkan ciri ciri keselamatan serta pelan pindaan perlu dikemukakan kepada

l
[

PBT untuk semakan I kelulusan v. Kerja - ke~a pengubahsuaian bangunan
f

tambahan dan pindaan kepada PBT dengan

sedia ada mesti mendapat. kelulusan pelan menurut Undang -undang

mengemukakan Seragam 1986 .

Kecil Bangunan

l l. .l
.

[

[

.

1
vi. Pengubahsuaian bangunan lama melebehi bangunan asal untuk

I"
I

tujuan industri burung layang - layang perlu mendapat sijil layak menduduki. vii. Pengusa~a perlu mendapat kelulusan Jabatan .Perkhidmatan

Bomb:a dan Penyelamat berkaitan keselamatan bangunan sebelum bangunan dijadikan tempat perusahaan ini.

!
!
j

6.4

Tajuk I Tujuan i. Tajuk cadangan menjadikan tempat sebagai tempat operasi industri burung layang - layang dinyatakan dengan jelas dalam pelan yang dikemLikakan. ii. Setiap bakal penternak dikehendaki me"nyatakan hasrat terlebih

1

dahulu kepada PBT berhubung dengan premis yang dicadangkan untuk tujuan kelulusan awal daripada PBT untLik aktiviti selanjutnya.

I

6.5

Lokasi i. Cadangan pentemakan sama sekali. di kawasan perumahan adalah di" larang"

I
I"

6.6

Kebenaran i. Persetujuan daripada tuan punya premis bersampingan dengan

I

premis yang dicadangkan hendaklah diperolehi iaitu daripada kiri I kanan, bahagian hadapan dan belakang premis yang berkenaan. ii. Pandangan daripada jiran sekitaran juga hendaklah diperolehi

l
[

sebelum kelulusan diberi " iii. Pandangan daripada pihak Bomba juga perlu diperolehi kerana biasanya premis ini dikunci sebegitu cara sehingga menyukarkan pihak Bomba menjalankan bencana iv. Ada premis dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk maksud perjudian dan apa - apa aktiviti lain yang diragukan. Penglibatan pihak Polis juga dikira mustahak untuk mengawal keadaan. usaha menyelamat sekiranya berlaku

[

[

I

l
[

l

Kacau i.

Ganggu Dari segi kacau ganggu kesihatan , usaha mengawal bau busuk hendaklah dinyatakan dengan· terperinci. K~walan keatas

pembiakan lalat ! nyamuk hendaklah dinyatakan dan diusahakan. ii. Kebersihan dan keindahan bangunan secara keseluruhannya

hendaklah bersih dan tidak menjadi kacau ganggu terutama yang berpunca dari najis burung layang-Iayang. iii. Pengusaha hendaklah sentiasa menentukan pesekitaran bangunan dalam keadaan bersih dan indah termasuk tiada sebarang kacau ganggu yang wujud.

6.8

Najis i.. Najis daripada burung biasanya tidak dibuang oleh penternak dan dibiarkari kekal didalam premis beb~rapa lama untuk dijual semula kepada penternak baw sebagai usaha untuk memikat burung

dipremis yang baru itu. Dicadangkan pengusaha menjanakaedah , yang berkesan dan berkesesuaian ii. Kawasan persekitaran mengatasi masalah ini. burung hendaklah sentiasa

dan rumah

bersih terutama daripada najis burung layang-Iayang dan ianya perlu dibuang ditanam. dengan kerap melalui tangki septik najis atau

Bekalan Air i. Pembinaan kolc;lm ! tangki air untuk merendahkan suhu hendaklah ditukar kepada penggunaan peralatan moden yang boleh dikawal secara berjadual bagl mendapatkan mendapatkan suhu antara 27 29 celcius dan kelembapan melebihi 80% (electrical humidifier)

ii.

Penggunaan kolam ataupun takungan air didalam bangunan untuk mendapatkan suhu dan kelembapan yang sesuai adalah tidak dan menjadi punca

dibenarkan kerana menjejaskan keselamatan pembiakan nyamuk aedes.

. [

I
6.10 Rakaman Bunyi i. Sebarang penggunaan radio kaset yang memainkan suara burung layang-layang sebagai umpan untuk memanggil burung masuk kedalam bangunan adalah tidak dibenarkan~ ii: Pengusaha semasa menjalankan industri ini tidak boleh membuat atau menyebabkan bising yang_merupakan kacau ganggu. iii. Sebarang penggunaan apa-apa bunyi atau alat-alat pandang

r
[

I
[

dengar yang digunakan sebagai umpan untuk memanggil bun,mg adalah tidak dibenarkan untuk mangatasi masalah kacau ganggU persekitaran. iv. Perakam suara yang dibunyikan untuk memanggil boleh

dibenarkan digunakan, namun kekuatan bunyi hendaklah L1ih~dkan kepada I::>eberapadecibals sahaja agar ia tidak mengganggu ketenteraman awam.

6.11

Keadaan Bangunan

i.

'Semua

bangunan dijadikan perusahaan burung hendaklah dicat

I I I I

semula dengan satu warna bagi memudahkan orang ramai dan pelancong asing mengenal pasti tempat I bangunan yang dijadikan industri burung. ii. Bangunan tingkat . ::.. ' manakala tingkat bawah dimestikan menjalankan dijadikan perniagaan bangunan

atas dibenarkan untuk

industri burung supaya kawasan pekan tidak sunyi, muram dan terpinggir. iii. Lantai bangunan dan sebahagian daripada dinding (bahagian

bawah) hendaklah dibina daripada bahan yang tebat ai~ supaya kerja-kerja pencucian menjadi mudah dan pencemarari bahanbahan menyerap dapat dielakkan. iv. Kawasan koridor kedai hendaklah $entiasa bersih dan diterangi lampu pada waktu malam dengan tidcik dibiarkan. gelap. v. Lubang bagi laluan burung masuk ke bangunan dilarang dibina dibahagian 'road frontage' dan bahagian bumbung bangunan. vi. Ruangan lantai bangunan hendaklah daripada kalis air.

6.12

Rawatan Kumbahan i. Pengusaha rnenapis longkang perlu menyedia dan merawat air kumbahan bagi

air supaya najis-riajis burung

tidak dialirkan

kedalam

bagi mengelakkan pembiakan serangga, nyamuk yang

boleh menyebabkan penyakit berjangkit.

6.13

Kemudahan Asas i. Tong sampah jenis biasa berukuran 120 litre yang bertutup dan semua sampah :

hendaklah

disediakan

dengan secukupnya

[

sarap, riajis-najis

bui-ung hendaklah dimasukkan kedalam karung

plastik terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam tong sampah.

[
[

Keselamatan Bangurian i. Alat peri}adam api hendaklah disahkan, diperiksa, diuji dan

digantung ditempat yang tanpa gangguan setinggi 4 kaki dari aras lantai.

[

ii.

. Sebarang oleh

kerosakan harta bersampingan pengusaha dan satu

hendaklah ditanggung perakuan insuran

I
I
1
[
Lesen i.

pihak

jaminan

hendaklah diadakan dan diperbahaq..li setiap tahun.

Pengusaha perlu mendapatkan 2 jenis lesen daripada PBT, iaitu lesen premis dan lesen perniagaan.

ii.

Dicadangkan 'Iesen kepada industri ini hendaklah

dijelaskan ke

Majlis pada kadar minima RM 1,200.00 ikut keluasan lantai.

[
[

CukaI i. Dicadangkan bayaran cukai pintu pada kadar tambahan 50%

daripada kE\dar yang dikenakan semasa. ii. Kadar nilaian bagi tujuan cukai taksiran untuk bangunan berkaitan hendaklah berdasarkan aktiviti tersebut.

l
[
.

[.
.

'

[

Kuasa Pegawai i. Pengusaha rumah burung hendaklah membenarkan pegawai

daripada Majlis serta mana-mana pegawai agensi kerajaan yang berkaitan untuk memasuki mana:-mana rumah burung atau premis untuk menjalankan pemeriksaan pada bila-bila masa. ii. pBT bersama lain-lain pihak berkuasa boleh menutup / menyita, memindah, termasuk kuasa memecah masuk premis bagi

melupuskan apa-apa peralatan yang dirampas.

Denda i. Pengusaha boleh didenda dan dipenjarakan mengikLit Undang-

undang berkaitannya yang diFJakaioleh PBT.

Am i. Pengusaha ditetapkan hendaklah mematuhigaris. daripada Jabatan panduan dan syarat-syarat Haiwan, Kesihatan,

Perkhidmatan

Alam Sekitar, Bomba dan lain-lain berkaitan. ii. Dicadangkan jumlah bangunan yang dibenarkan menjalankan

industri ini pada satu deretan bangunan pada kadar 1 :5. Hi. Mana-mana pemohon / pemegang lesen hendaklah membuat

akujanji bersama PST bagi membatalkan lesen sekiranya berlaku pelanggaran syarat dan boleh membatalkan bila-bila masa tanpa apa-apa sebab. iv. Pengusaha hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat tambahan dan arahan Majlis dari masa ke masa. permit I lesen pada

.....'.... ;. QrtJ

. .'. " anduanPerusaltaan.Sa;-an
GarIS. . .

.

7,1

Pra ~ syarat Lesen i. Pengusaha rum9h burung perlu mematuhi perundangan atau

peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) mengenai penempatan dan bangunan yang boleh

dibenarkan untuk perusahaan sarang burung layang - layang. ii. Mematuhi perundangan atau peraturan PST mengenai pembinaan dan ubahsuai premis yang dijadikan rumah burung. iii. Mematuhi perundangan atau ,peraturan yang dikuatkuasa oleh .(

l
\
iv.
.

Jabatan Kesihatan mengenai aspek - aspek penjagaan kesihatan yang perlu dibuat. Mematuhi mengenai perundangan atau peraturan Jabatan Alam Sekitar

aspek - aspek penjagaan dan kawalan pencemaran

l. l
I \.

alam sekitar yang perlu dilaksanakan .clan dijaga dari masa ke

7.2

Perolehan Lesen i. Pengusaha sarang burung 19yang layang perlu mendapatkan

lesen untuk mengambil sarang burung layang -Iayang. ii. Pengusaha sarang burung layang layang yang menjalankan

\

.'

aktiviti import atau eksport sarang burung layang - layang perlu membayar fee untuk import atau eksport. ~

l(
\ \
\
.
;

iii.

Pihak - pihak selain pengusaha sarang burung layang - layang yang ingin menjalankan perniagaan sarang burung perlu

mendapatkan lesen perniagaan hidupan liar. iv. Permohonan bagi mendapatkan lesen mengambil sarang burung layang-Iayang dilampiran boleh dibuat menggunakan borang seperti

A. Borang ini boleh diperolehi' dari setiap Jabatan

PERH1LITAN Negeri.

l.

l' l
\

[
"

..

'

::

I
· 7.3 Penggunaan Alat Memanggil Burung i. Sebarang penggunaan apa - apa bunyi atau alat pan dang dengar yang digunakan sebagai umpan untuk memanggil burung masuk kedalam bangunan adalah tidak dibenarkan. ini dilakukan
I

I

I

Sekiranya kesalahan

[

ianya boleh disabitkan dibawah Akta Perlindungan
I

Hidupan Liar 1972 Akta 76

l
I
!

7.4

Kaedah Mendapatkan Suhu dan Kelembapan Yang Sesuai

i.

Pengusaha

tidak

digalakkan

membina

kolam

I takungan

air

didalam bangunan , sebaliknya digalakkan moden
I

mengguna peralatan yang boleh dikawal

seperti contoh " Electrical Humidifier"

secara berjadual bagi mendapatkan suhu diantara 27 hingga 29 darjah Celcius dan kelembapan melebehi 80 %.

!
I I
I,
~.t

I"
1

I

I

!:
;/

Kaedah Mengutip Sarang Burung i. Pengusaha dibenarkan mengambil sarang burung layang - layang hanya apabila anak - anak burung yang terdapat didalam .~?rang tersebut berupaya untuk terbang ..Ini bermakna pengusaha hanya boleh mengambil setelah sarang berusia sekurang - kurangnya 3 mempunyai berat anggaran 7

!

I I.',
;I

bulan dari tempoh ia di buat. dan gm. setiap satu

[

!

I

II l

7.6

Pemindahan Telur i. Pemindahan telah telur burung layang - layang dari bangunan yang ke bangunan lain bagi tujuan pembiakan Jabatan

diluluskan burung

spesies

berkenaan

perlu mendapat

kelulusan

PERHILITAN dan lain -lain

agensi terlebih dahulu dengan kaedah

yang ditetapkan oleh Jabatan PERHILITAN.

Penyimpanan Laporan / Rekod

i.

Pengusaha perlu menyimpan

rekod pengambilail

/ pelupusan /.

import / eksport sarang burung layang' - layang ( samada yang di proses atau belum) didalam buku daftar perniagaan yang

dikeluarkan oleh Jabatan PERHILITAN. iii.· Pengusaha perlu mengemukakan rekod tersebut kepada pegawai dari Jabatan PERHILITAN semasa pemeriksaan.

Keselamata·n i. Pengusaha sarang burung layang - layang perlu mempunyai· Pelan PengUrusan Risiko ( Risk Management dilampiran B dan mengemukakan Plan ), contoh seperti

satu sallnan kepada Jabaian lesen mengambil

PERHILITAN. sewaktu membuat permohonan sarang burung layang - layang.

. [

!
~

r
8.1 Bangunan

i.

Bangunan

yang

digunakan

bagi

maksud

perusahaan ditempatkan

sarang secara

!

burung layang - layang berasingan kediaman ii.
I

ini hendaklah

dan tidak dijadikan

sebahagiannya

sebagai tempat

!
!

tem'pat memproses makanan atau penstoran makanan tidak. dibenarkan menyimpan air yang bertakung burung didalam tempat yang·

Pengusaha

secara tidak terkawal perusahaan

bagi maksud ianya

minuman

ini , supaya

tidak

menjadi

berpotensi bagi pembiakan nyamuk aedes. Hi. Apa - ap'9 alat yang akan digunak~n bagi maksud perusahaan ini, sekiranya alat terseb.ut mengakibatkan gangguan bunyi bising ;

!

!
[
[

pengusaha hendaklah melakukan segala langkah mengawal bunyi alat berkenaan supaya tidak menjadi kacau ganggu kepada

penduduk disekitar.

8.2

Sanitasi Am i. Kawasan rumah burung hendaklah sentiasa bersih terutama dari najis burung layang - layang atau bangkai burung dibersihkan dibersihkan
I I

yang perlu sentiasa

I
[
J

setiap

hari.

Najis

burung

hendaklah

dikumpul dan dilupuskan secara yang teratur supaya
I

tidak menjadi bahan tarikan serangga lain seperti lalat roden dan sebagainya. ii. Sistem perparitan hendaklah disediakan secara

Iipas

!
[
[

teratur

dan

sempurna disekitar bangunan yang digunakan sebagai perusahaan burung layang - layang.

[

l I

!

Kawasan persekitaran ( luar dan dalam ) bangunan yang digunakan sebagai perusahaan sarang burung layang - layang hendaklah dipastikan sentiasa bersih dari sampah sarap , rumput rampai . Tong tong sampah jenis sesuai dan mencukupi hendaklah

disediakan bagi tujuan mengawal kebersihan persekitaran supaya lebih kemas dan teratur. Pengusaha pengusaha perniagaan sarang burung layang -

layang juga dinasihatkan supaya menjalani pemeriksaan kesihatan setahun sekiranya sekali supaya pengesanan awal dapat dilakukan apa ,

beliau atau ahli keluarganya

mendapat

apa

jangkitan penyakit disebabkan oleh burung layang - layang ini. Pengusaha sarang burung layang - layang ini juga disaran supaya menghubungi Jabatan Kesihatan I atau Pihak Berkuasa Tempatan yang o.erdekatan dengan kawasan kediamannya untuk

mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar mengenai perkara -. perkara yang berkaitan dengan aspek - aspek kesihatan yang berhubung . kait dengan perniagaan'nya.

Sekiranya prodwk penghasilan sarang burung layang - layang akan
I.

diproses untuk dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman ubat ubatan maka prasyarat dibawah pembuatan kehendak dan penghasilan kehendak Unit

produknya

tertakluk

t

Pharmacutical dibawah Kementerian Kesihatan.

.. ,.
- .~,.

~~
." '

.":~""~

~i'

.

,,
....

,,'

I
1

CADANGAN'CARTAALIRANKERJA . .' .:SA~NGI~'URUi'-lG WALI"f

PROSES PERMOHONAN LESEN BARU PERUSAHAAN ". DI KAWASAN PIHAKBERKUASA TEMPATAN

PERMOHON

~

~,,\~"'-'A-

*
PST

Mengemukakan pelan lokasi dan premis serta' lain-lain keperluan semakan \. '~ ~

~.:J~'~[
!

,\ \..:~.,

.
\ ,J ~ ~

~'l~
-::..'~ o~ "\-'0 ~. \-;.>l-'\j'\
dan jika dipatuhi ~ ,~j%. mengemukakan kepada agem;i-agensi teknikal ~- '. \untuk pandangan dan ulasan. Jika tidak dipatuhi, .' \j'f~\' \ permohonan dikemukakan semula kepada pengusaha . untuk patuhi syarat-syarat yang ditetapkan S {f

* Semakan syarat-syarat

~Q'-"V\\t\'ll~

II

\~'\l;?'~\
"

Jabatan Kesihatan

Jabatan Perkhidmatan Haiwan

Jabatan Alam "kitar

\'.~:~-£]

-~>;;".' i'. ~;.~.
;' ,.t
.! : .~: ...

",.

.. .... , :, :". ..::

.'

•••..••••

:

i ..•.: .:.. ~.'.;,.:'._~ '~ ~,.i.··I.-:~r

•.

,

• t.

"r:-;'::"'-,

:';J

..•. :.....• ~"~ :.' ~

!.: :.!....

'. ~.'"

:.; .' ·:'~i.'.;,~.,:~ 1.":

~'.:-. ~;.•

:::.1 ?"::;:.,

-.' . -1 .:; .'

j:;

JABATAN PERLINDUNGAN

HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN) ; .

N EGERI:

BORANG PERMOHONAN LESEN MENGAMBIL SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG

________________________ Aiamat Tempat Tlnggal: Alamat Syarikat :
J ------.------------------

No. KP: . No. Tel: No. Tel: No. KP:
--------

_ _

3ma Rakan Perkongsian:1. 2. MAKLUMAT PREMIS Bilangan Lesen / Premis Yang Dipohon: Alamat Premis: 1.

_ ~_

No. KP:

D
_

2. -----------------------------3.
Bilangan Premis .. .5edia ada / Yang Telah Beroperasi : Alamat Premis: 1.

0
.

2. 3.

------------------------------

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN ( 1. Salinan Kad Pengenalan .. Dokumen Pelan Pengurusan Risiko 3. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum of Article 4. Salinan Surat Kelulusan PihaK Berkuasa Kerajaan Tempatan 5. Salinan Surat Kelulusan Jabatan Alam Sekitar 6. Salinan Surat Kelulusan Jabatan Kesihatan . Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi adalah benar. Ada Ada Ada Ada Ada Ada

I Tlada *
/ / / / / Tlada Tiada Tiada Tiada Tiada

*

*
*

*

*

Tarikh :

: kegunaan

. pejabat)

(Tandatanqan

Pemohon)

ULASAN (Untuk

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful